Page 1

Umkhombandlela neseluleko sokuba nomhlangano wempumelelo we-Club lenu lokuFunda IZINTO OKUMELE ZENZIWE 

Thola ulwazi ngokuthi yiwaphi amalayibhrari

zezingane kwi-club yenu.

uzilekelele ukukhetha elinye ibhuku.

Qinisekisa ukuthi usebenzisa izilimi zasekhaya

 

Musa ukuphoqa izingane ukuphendula imibuzo

zezingane kanye nezinye izilimi izingane

ngendaba noma ukubhala ngayo uma zingafuni

ezingazifunda.

ukwenze njalo. Kunalokho, kungcono ukuzinika

Khetha izindaba, imidlalo, amaculo kanye

ithuba lokukhetha umsebenzi ohambelana

neminye imisebenzi oyithokozelayo. Uma

nendaba ezizowujabulela noma ukukhetha

uthokozela okuthile, kuzobonakala ngendlela

elinye ibhuku ukufunda. 

Musa ukuphoqa izingane ukufundela phezulu

Mema abazali ukuza emihlanganweni ye-club

uma zingazethembi ukwenza lokho. Kunalokho

lenu lokufunda.

kungcono uphakamise ukuthi zikufundele noma

Nikeza izingane ithuba lokufunda ngamazwi

zizifundele zodwa. 

Musa ukufunda ibhuku elilodwa kaningi-ningi

Nikeza izingane ithuba lokukhetha ibhuku

uma wena noma izingane zikhathele yilo.

ozolifundela zona, kanye nokuthi nazo

Shintshisana ngamabhuku nabangani, cela

zizifundele zithulile noma nabangani.

iseluleko emalayibhrari ngezindaba ezintsha

Bhala amanothi ngezindaba ozithandayo, cela

ongazifundela amaqembu eminyaka ehlukene

izingane ukuthi zibhale nazo ngezindaba

kanye nokuthola ulwazi ngokuthi ungayithola

ezizithandayo kanye nokwabelana ngemibono

kuphi iminikelo yamabhuku.

nabanye, abazali kanye namavolontiya. 

Musa ukuphoqa izingane ukufunda ibhuku ezingafuni ukulifunda. Kunalokho, kungcono

aphezulu uma zifuna ukwenze njalo. 

anamabhuku alingene ngazo zonke izilimi

okwenza ngayo! 

IZINTO OKUNGAMELE ZENZIWE

Musa ukusho noma ukwenza noma yini

Zilungiselele ukufunda futhi izindaba ezindala

okuzokwenza izingane zizizwe zinamahloni

ezithandwayo lapho izingane zicela kanjalo.

noma zizizwe zizinyeza. Kunalokho ncoma

Khuthaza izingane ukuzama izinto ezehlukene

izingane ngalokho ezikufinyelele kanye

nezintsha.

nokuzikhuthaza ukuzama isinyathelo

Thola ukuthi ngabe yiziphi izinhlangano

esilandelayo.

ezingasiza ngemihlangano yama-workshop, kuwe, amavolontiya kanye/noma izingane.

guidelines-successful-reading-clubszulu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you