Page 1

Velkommen Program for aftenen • Præsentation af Ansager Udviklingsplan • Stiftelse af ”Foreningen for Ansager Byudvikling” • Propperne springer og Neighbours spiller • Middag


Ansager Byudvikling Organisation

Bestyrelse

Kommunikation

Fundraising

Indsatsområde:

Musik Karin Nielsen

Kultur - og bymiljø Knud Erik Madsen

Natur Frank Sørensen

--------

-------

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------------------------------------------------

Projektidé Projektidé Projektidé Projektidé Projektidé 1 ProjektNN 1 Projektejer Projektejer NN

Projektidé Projektidé Projektidé Projektidé Projekt 7 Projektejer NN

Frivillige Frivillige Projektidé Projekt 12 Projektejer NN


Stiftelse af Ansager Byudvikling Dagsorden for mødet • • • • • • • • •

Valg af dirigent Valg af referent Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse Forslag til vedtægter Forslag til fremtidigt arbejde Forslag til budget og kontingent Valg af foreningens bestyrelse Valg af revisor Eventuelt


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Foreningens navn, hjemsted og formål §1 • Foreningens navn er Ansager Byudvikling (herefter benævnt Foreningen). Foreningens hjemsted er 6823 Ansager i Varde Kommune.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. §2 • Foreningens formål er at skabe økonomisk basis samt initiativ til at byens udviklingsplan ”Ansager 2018” gennemføres til gavn og glæde for Ansager by og omegn. • Grundlaget for foreningens formål er at fremme det gode liv, skabe bosætning og erhvervsfremme i Ansager gennem konkrete aktiviteter og handlinger inden for områderne Musik, Bymiljø og Natur. • Foreningens opgaver tager således udgangspunkt i: – byens femårige udviklingsstrategi Ansager 2018, som på stiftelsesdagen torsdag 13. Juni 2013 blev nedfældet i udviklingsplanen af samme navn. – senere revideret og af bestyrelsen godkendte fremtidige nye udgaver af udviklingsplanen


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Medlemsforhold og kontingent §3 • Som medlemmer optages enhver enkeltperson, virksomhed eller forening, som har lyst og vilje til at støtte eller arbejde for foreningens formål. • Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket eller ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelseskontingent. • Medlemmer betaler et af bestyrelsen foreslået og på generalforsamlingen vedtaget årligt kontingent. Kontingentet fastsættes årligt og udgør for stiftelsesåret kr. 200,- og betales forud et år af gangen. • Unge under 18 år samt uddannelsessøgende betaler halvt kontingent.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Bestyrelsen §4

• Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på max. 7 medlemmer og op til 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således halvdelen er på valg hvert andet år. • Bestyrelsen konstituerer sig senest 3 uger efter generalforsamlingens afholdelse ved at vælge formand, næstformand, kasserer og evt. sekretær. • Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden for bestyrelsens daglige arbejde, og den kan nedsætte udvalg, herunder benytte ekstern rådgivning og kontaktpersoner efter behov. • Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelses medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Ordinær generalforsamling §5 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. • Alle generalforsamlinger afholdes i Ansager. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel ved annoncering i den lokale presse. Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert år i april – maj måned i Ansager. • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal – hvor intet andet er særligt bestemt.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. §6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: • Valg af dirigent • Valg af referent • Godkendelse af referat • Formandens beretning • Regnskabsaflæggelse • Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent • Indkomne forslag • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter • Valg af revisor • Eventuelt To suppleanter og to revisorer vælges for 1 år ad gangen.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. §7 • Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan fuldmagt kun gives til et andet medlem, og hvert fremmødt medlem kan højst medbringe 5 fuldmagter. En fuldmagt er kun gyldig, såfremt den er afleveret til og godkendt af dirigenten ved generalforsamlingens begyndelse.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. §8 • Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 14 dage inden generalforsamlingen til formanden. Modtagne forslag offentliggøres inden generalforsamlingen.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Regnskab §9 • Regnskabsåret for Foreningen Ansager Byudvikling er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra den 30. juni 2013 til den 31. december 2013.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Ekstraordinær generalforsamling §10 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning. • Såfremt ½ delen af foreningens medlemmer måtte ønske det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. §11 • Den ekstraordinære generalforsamling afholdes ligesom den ordinære generalforsamling, jfr. 5-8


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Vedtægtsændringer §12 • Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. Opløsning §13 • Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.


Foreningsvedtægter for Ansager byudvikling. §14 • Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling


• Tegning af medlemmer til foreningen


Ansager Byudvikling den 13 juni 2013  
Ansager Byudvikling den 13 juni 2013  

Præsentation af Ansager Udviklingsplan og stiftelse af foreningen: Ansager Byudvikling

Advertisement