Page 1

ยินดีต้อนรับเข้าสู่...


สาขาการประถมศึกษา


สารบัญ การเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบทึบ ...4 การเลี่ยนพื้นหลังแบบไล่ระดับสี...5 การใส่พื้นหลังแบบรูปภาพ...6

การใส่กล่องข้อความ...7 การใส่ภาพและตกแต่งภาพตัดปะ...8 การใช้เครื่องมือรูปภาพ...10

การใช้เมนูรูปแบบ – เอาพื้นหลังออก...11 การใช้เครื่องมือรูปร่างใส่รูปภาพ...12 การใช้อักษรตกแต่ง...13 การใช้ลักษณะอักษรศิลป์ – การแปลง...14 การใช้ Smart Art…15

การใช้แผนภูม.ิ ..16


รการเปลี่ยนสีพื้นหลังแบบทึบ


การเลี่ยนพื้นหลังแบบไล่ระดับสี


การใส่พื้นหลังแบบรูปภาพ


ค.บ.2 การประถมศึกษา หมู่ 3


การใช้เมนูรูปแบบ - เอาพื้นหลังออก


การใช้เครื่องมือรูปร่างใส่รูปภาพ


การใช้อักษรตกแต่ง


การใช้ลักษณะอักษรศิลป์ - การแปลง


ตัว หนอน ระยะฝัก

ดักแด้

วงจรชีวิต หนอนนก ไข่

ตัวเต็ม วัย

การใช้ Smart Art


จำนวน น.ศ. สำขำกำรประถมศึกษำ ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

3%

18%

27%

25% 27%

การใช้แผนภูมิ


นายกัมปนาท เปลื้องประเสริฐ2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you