Page 1

kalvotoji ÞEMAITIJA 1 psl.

NR. 19 (8998)

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

2010 METØ VASARIO 18 DIENA, KETVIRTADIENIS

KAINA 1 LITAS

Telðiuose paminëta Vasario 16-oji

Antradiená Telðiuose ávyko Lietuvos valstybës atkûrimo dienos paminëjimas. Ði diena — ypatingai reikðminga ðventë mûsø ðalies istorijoje. 1918 metø vasario 16 dienà su artëjanèios nepriklausomybës viltimis Lietuvos Taryba pasiraðë Nepriklausomos valstybës atkûrimo aktà, kuris skelbë tautai valstybinæ laisvæ ir nepriklausomybæ, atvërë galimybes laisvai lietuviø tautos, kalbos, mokslo, kultûros bei politikos plëtrai. Minëjimas prasidëjo iðkilminga Lietuvos valstybës vëliavos pakëlimo ceremonija Nepriklausomybës aikðtëje.

1p CM YK

Nuskambëjus Lietuvos himnui Telðiø rajono valdþios atstovai, pagerbdami mûsø tautos didþius þmones, Vasario 16-osios akto signatarus, prie paminklo Þemaièiø apygardos partizanams atminti padëjo þvakuèiø. Po Lietuvos valstybës vëliavos pakëlimo ceremonijos telðiðkiai rinkosi á Ðv. Antano Paduvieèio katedrà, kurioje buvo laikomos iðkilmingos ðv. Miðios bei vyko minëjimas, skirtas ðiai dienai paminëti. Gausiai susirinkusius telðiðkius Lietuvos valstybës atkûrimo dienos proga pasveikino JE Telðiø vyskupas Jonas

Boruta SJ, Seimo narys Almantas Petkus, Telðiø rajono savivaldybës meras Valdemaras Ramðas. Telðiø rajono savivaldybës meras Valdemaras Ramðas, sveikindamas telðiðkius Valstybës atkûrimo dienos proga, palinkëjo neprarasti tikrøjø vertybiø, kurios padëjo mûsø tautai iðlikti sunkiausiais periodais, iðlaikyti Lietuvos identitetà, stiprinti pilietiðkumà, susitelkus, vieningai bei aktyviai dalyvauti kuriant atvirà ir klestinèià Lietuvà. „Tegul Vasario 16-osios dvasia iðlieka gyva mumyse daugybæ metø, o maþos valstybës iðdidus nepriklausomybës jausmas

Prenumeruoti — pigiau! „Kalvotoji Þemaitija“ — nuo bet kurios dienos!

bûna perduodamas ið kartos á kartà. Kad ir kur bebûtume, kad ir kà bedarytumëme, didþiuokimës bûdami tikri þemaièiai, tikri Nepriklausomos Lietuvos Respublikos pilieèiai!“, — sakë meras V.Ramðas. Po minëjimo Telðiø rajono savivaldybës meras kartu su dvasininkais padëjo gëliø prie Katedros vyskupø kriptoje palaidoto 1918 m. vasario 16-osios akto signataro Justino Staugaièio palaikø. Jurgita Armalienë Mero patarëja ryðiams su visuomene

Uþsukite á

www.kalvotoji.lt


kalvotoji ÞEMAITIJA 2 psl.

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

Valstybës atkûrimo dienà telðiðkiams dovanojo vëliavas Vasario 16-àjà, Valstybës atkûrimo dienà, antrà kartà partijos Tvarka ir teisingumas Telðiø skyrius surengë akcijà „Ðvæskime valstybines ðventes pagarbiai iðkëlæ mûsø trispalves vëliavas!“, kurios metu lankë Telðiø rajono gyventojus ir dovanojo vëliavas. Akcijos metu buvo iðdalinta per 100 Lietuvos valstybës vëliavø. Vasario 16-oji yra tarsi mûsø tautos vëliava, ji vienija, sutelkia, kelia pasididþiavimà. Kartu Valstybës vëliava atspindi ir permainingà Lietuvos valstybingumo istorijà. Kiek kartø mus iðtiko nelaimës, tiek kartø ji buvo plëðoma ir naikinama. „Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka valstybiniø ðvenèiø metu turi bûti iðkeliama valstybës vëliava. Deja, neretai kai kuriø ástaigø, ámoniø ir organizacijø vadovai bei gyvenamøjø namø savininkai tai pamirðta, kasmet vis dar tenka pastebëti, kad Lietuvai svarbiomis dienomis neiðkeliamos mûsø trispalvës“, — pasakojo akcijos organizatorius Telðiø rajono savivaldybës

meras Valdemaras Ramðas. Partijos Tvarka ir teisingumas Telðiø skyriaus nariai, siekdami priminti bei paskatinti telðiðkius iðsikelti valstybës vëliavas, aplankë ne tik Telðiø miesto, bet ir rajono gyventojus ir áteikë vëliavas tiems, prie kuriø namø ðià dienà neplevësavo trispalvë, bei tiems, kuriø vëliavos buvo iðblukusios. Partijos Tvarka ir teisingumas Telðiø skyriaus pirmininkas Donatas Kaubrys aplankë Varniø miesto, o Telðiø rajono savivaldybës meras Valdemaras Ramðas kartu su Seimo nariu Almantu Petkumi aplankë Telðiø miesto gyventojus ir padëjo jiems iðsikelti naujas vëliavas. Sveikindami rajono gyventojus Valstybës atkûrimo dienos proga ir dovanodami vëliavas, partijos Tvarka ir teisingumas Telðiø skyriaus nariai priminë gyventojams, kad valstybës vëliavà prie gyvenamøjø namø reikia kelti vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 Meras V.Ramðas lankë telðiðkius ir jiems dovanojo Lietuvos valstybës vëliavas. d. Apdovanoti Telðiø rajono gyvenPartijos Tvarka ir teisingumas Tel- prisijungti prie ðios graþios akcijos pagarbiai iðsikëlus mûsø trispalves tojai buvo labai nustebæ, taèiau nuovëliavas! ðirdþiai dëkojo uþ sukurtà puikià ðiø skyriaus pirmininkas Donatas ir dar kartà ragina Telðiø rajono gy„Kalvotosios Þemaitijos“ Kaubrys dëkoja visiems sutikusiems ventojus ðvæsti valstybines ðventes, Vasario 16-osios nuotaikà. informacija

Dþiugino koncertu ir roþëmis Seimo narys Valentinas Bukauskas treèius metus iðkilmingai pamini savo vardo dienà. Ir ðiemet Þemaitës dramos teatre telðiðkiams padovanojo koncertà, o moterims prieð já áteikinëjo roþes ir „ðirdutes“. Parlamentaras susirinkusius koncerto paklausyti þmones pasveikino su Ðv.Valentino diena ir Vasario 16-àja. V.Bukauskas pasidþiaugë galëdamas pabûti su þmonëmis ir surengti jiems ðventæ.

2p

Seimo narys moterims ir merginoms áteikë 500 roþiø ir 100 „ðirduèiø“. „Kalvotajai Þemaitijai“ V.Bukauskas sakë, kad Edmundo Kuèinsko koncertà bei gëles dovanojæs uþ savo pinigus. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

CM YK

Broli, ðtai ta Tauta... „Broli, ðtai ta Tauta, ir tu jà matai: ar ji buvo kada tokia susikaupus, pakylëta, graþi ir didelë...“ Tai lietuviø poeto Justino Marcinkevièiaus þodþiai, skambëjæ Telðiø Vincento Borisevièiaus gimnazijos renginyje, skirtame Lietuvos valstybës atkûrimo dienai paminëti. Vasario 12-osios rytà mokiniai, mokytojai ir sveèiai rinkosi á aktø salæ. Kiekvieno rankose –- Lietuvos Respublikos vëliavëlë. Renginys pradëtas Lietuvos valstybës himnu. Susirinkusiuosius pasveikino gimnazijos kapelionas Juozas Ðiurys. Akompanuojant gimnazijos direktoriaus pavaduotojai Elenai Martinkienei, gimnazistai pa-

dainavo dainà „Þemëj Lietuvos“. Ðventëje dalyvavo Telðiø apskrities sekretorius Vaclovas Vaièekauskas, kuris, kaip istorikas, paanalizavo keletà svarbiausiø mûsø Valstybës ir bûtent Telðiø kraðto istorijos momentø. Jis jaunimui palinkëjo sëkmingai baigti ðià mokyklà ir anksèiau ar vëliau sugráþti á gimtuosius Telðius, kad galëtø juos savo darbais graþinti. O gimnazijos direktorius Robertas Eþerskis mokslo pirmûnams áteikë padëkos raðtus. Klausydamiesi abiturientës Julijos Bytautaitës skaitomø eiliø „Mes dar niekad nebuvom tokie dideli...“, ið tiesø pasijutome esà tvirti ir vieningi... Graþina Narmontienë

*** Þarënø „Minijos“ vidurinëje mokykloje ávyko Lietuvos Valstybës atkûrimo dienos minëjimas. Mokyklos direktorius R.Sipavièius mokinius supaþindino su ðios dienos svarba kiekvieno lietuvio gyvenime. Buvo parodyta filmuota medþiaga apie pirmuosius valstybingumo þingsnius. Minëjimà vainikavo ðventinis koncertas, kuriame deklamavo, dainas dainavo ir ðokius ðoko ðios mokyklos mokiniai. Puiki ðventinë nuotaika ákvëpë ir priminë, kad, gyvenant gimtinëje, akims glostant jos peizaþà, galima dirbti, kurti ir bûti ypatingai laimingam. Vilmantas Jankauskas


kalvotoji ÞEMAITIJA 3 psl.

Atgarsiai

Kankiniø valstybë

3p CM YK

Generalinis prokuoras A.Valantinas pratæsë savo pirmtakø likimà — neástengë iðvargti visos septyneriø metø kadencijos. Dël jo aðaras lieja nebent socialdemokratai — juk jie daug kur prikaiðiojo sau parankiø þmoniø. Kad nematytø socialdemokratiðkø gudrybiø ir uþkulisiø. Kai kas teigia, kad A.Valantinas generaliniu prokuroru tapo padedant A.Paulauskui. Prokuratûra daug ko nematë ir tikriausiai nematys. Besivaikydami smulkius vagiðius ir sukèius, prokurorai vengë uþeiti á tuos kambarius, kuriuose dëjosi pati didþiausia velniava. Átartinas aukðto ir net rajoninio masto kai kuriø valdininkø, pareigûnø, taip pat ir prokurorø bei teisëjø pralobimas. Generalinës prokuratûros niekada nedomino. Klaninës sistemos nukentëdavo maþiausiai. Valstybës saugumo departamentas gamino „kompromatus“, nutekindavo informacijà, bet prokurorams tai buvo në motais. Kalbëti apie elitiniø ir labiausiai korumpuotø sluoksniø medþioklæ buvo vien þurnalistø ir apþvalgininkø pramoga. Net akivaizdûs keisti aukðto rango biurokratø turtëjimo faktai, pateikti laikraðèiuose bei televizijos ir radijo laidose, prokurorø nedomino. Lietuvos politikai, valdininkai ir pareigûnai yra kone tobulai ávaldæ demagogijà. A.Valantino iðlydëjimas ávardijamas kaip politinis spaudimas prokuratûrai. Kokio nors nevykëlio valdininko iðvarymas ið darbo apibendrinamas kaip susidorojimas. Lietuva vos ne kankiniø kraðtas. Nutaisæs kankinio minà tebevaikðto R.Paksas. V.Uspaskichas blevyzgø lygiu gali árodinëti, kad jis ir Darbo partija niekuo dëti dël neðvarios buhalterijos. A.Zuokas, jei tikëtume kiekvienu jo þodþiu, jau turëtø bûti ne tik kankinys, bet ir ðventasis. Kankinio aureolæ maukðlinasi ant galvos kitas liberalcentristas A.Èaplikas, kurio pareiðkimà atsistatydinti Vyriausybës golgotoje aprauda premjeras A.Kubilius. Praëjo jau ðiek tiek metø, kai dël „rubikoniðkø“ reikalø Seimo nariø mandatø atsisakë socialdemokratas V.Andriukaitis. Pamenate, jis ir konservatorius A.Vidþiûnas bei socialliberalas A.Kvietauskas buvo ásivëlæ á su ðildymo reikalais susijusá skandalà. Jiems ði istorija ne dëmë, o kanèia nutvieksta kankinystë. Kankiniais save vaizduoja ir paprasèiausi „latrai“, verkðlenantys esà laka „pilstukà“ ir „bambaliná“ alø todël, kad valdþia neduoda jiems darbo, kurio në nenori dirbti. Net ir vagys bei galvaþudþiai iðmoko apsimesti kankiniais — teisësaugininkø susidorojimo aukomis. Esà valstybës persekiojami kankiniai yra ir tie, kurie visalaik dirbo nelegaliai, o dabar susirgus „Sodra“ nenori atverti savo piniginës. Tik pasiklausykime, kokie kankiniai yra STT papurtyti rajoninio lygio politikai. Jie nieko blogo nedaræ, prieð juos kaþkas surengæ provokacijas. Prisiminkime ir ðá þodá. Bene pirmà kartà, suèiuptas imant kyðá, já iðrëkë toks A.Butkevièius. O dabar bet koks suèiuptas kyðininkas rëkia esàs provokacijos auka. Nutaisæs kankinio veidà po Seimà vaikðinëja toks L.Karalius. Jis neva yra A.Valinsko intrigos auka. Kad ir kokie bûtø aiðkûs faktai, mûsø veikëjai jø nepamatytø net ir per galingiausià mikroskopà. Nes tie faktai apie juos.Toks E.Lementauskas, vedamas su antrankiais, irgi ðventai buvo ásitikinæs esantis provokacijos auka. Kiek dar tokiø buvo ir bus. O ðiaip kankiniais yra bemaþ visi tautos þmonës. Kas pensijas, kas paðalpas ar algas per maþas gauna. Kankinasi þmonës, kad kaimynai geriau gyvena, kankinasi politikai, bandydami apdergti konkurentus ir oponentus. Yra begalë prieþasèiø bûti kankiniais: brangus ðildymas, vaistai, valdininkø abejingumas, vaikø ir vaikaièiø iðdaigos, per naktis lojantys ðunys ir „morèiuje“ kraupius garsus leidþiantys katinai, uþpustyti keliai bei uþðalæs vanduo, jaunimas nevaikðto á baþnyèias, gëjai nori surengti paradà ir panaðiai. Kankiniø tautoje nuolat atsiranda gelbëtojø. Kas kvailioja apsimesdamas vartotojø gynëju, kas ákuria krikðèioniø ar dar kokià kità partijà, o kitas, þiûrëk, staiga supranta turintis stebuklingø galiø iðgydyti visas ligas. Kuo toks naujai iðkeptas „ekstrasensas“ skiriasi nuo politikoje besisukiojanèiø „iðganytojø“. Ir vienas, ir kiti siûlo stebuklingà bûdà greitai ir pigiai pasveikti bei praturtëti. Taigi galime suprasti teisësaugininkus. Juk jie daþnai visokiø tariamø kankiniø vaizduojami kaip kraujo iðtroðkæ budeliai. O tauta linkusi uþjausti kankinius, nes pati jauèiasi kankine.

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

Luokëje pastatë naujà siurblinæ Praëjusià savaitæ Luokëje valstybinë komisija priëmë naujà miestelio nuotekø tinklø siurblinæ. Ji pastatyta dar pernai, taèiau uþtruko kai kuriø dokumentø sutvarkymas. Apie 100 tûkst. litø kainavusià siurblinæ pastatë uþdaroji akcinë bendrovë „Techsis“. Bendrovës direktoriaus Algirdo Birkanto teigimu, tai pirmoji tokia siurblinë Telðiø rajone: visiðkai automatizuota, valdoma nuotoliniu bûdu. Pasak Algirdo Birkanto, apie bet kokius gedimus ar nuotekø pertekliø siurblinës áranga pati perduos informacijà Savivaldybei priklausanèiai bendrovei „Telðiø vandenys“. Naujoji siurblinë pumpuos nuotekas ið mokyklos ir netoli esanèio daugiabuèio gyvenamojo namo. Tuo paèiu ði siurblinë sudarë galimybes prie nuotekø tinklø prijungti aplinkinius gyvenamuosius namus. Valstybinë komisija priekaiðtø siurblinæ pastaèiusiai UAB „Tech-

sis“ neturëjo. Siurblinës statybai pinigai buvo skirti ið rajono biudþeto. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

2009 metø geriausi rajono sportininkai Telðiø sporto ir rekreacijos centro sporto treneriai iðrinko po tris geriausius sportininkus ið vienuolikos rajone populiariausiø sporto ðakø. (Sporto ðakos iðvardintos abëcëlës tvarka.)

Dziudo imtynës 1. SAULIUS VIESULAS, gim. 1993 m. — Lietuvos jauniø dziudo èempionas (treneris STANISLOVAS MUÐAUSKAS). 2. TOMAS JAKOMAS, gim. 1992 m. — Lietuvos jauniø savigynos imtyniø antros vietos laimëtojas (treneris STANISLOVAS MUÐAUSKAS). 3. DOMANTAS RËKAÐIUS, gim. 1993 m. — Lietuvos jauniø savigynos imtyniø antros vietos laimëtojas (treneris STANISLOVAS MUÐAUSKAS).

Futbolas 1. IGNAS BAGDONAS, gim. 1992 m. — „Masèio“ komandos þaidëjas, II lygos pirmenybiø penktos vietos laimëtojas (treneris ALGIRDAS KVEINYS). 2. VILIUS BUNDULAS, gim. 1992 m. — „Masèio“ komandos þaidëjas, II lygos pirmenybiø penktos vietos laimëtojas (treneris ALGIRDAS KVEINYS). 3. MANFREDAS BULAÐ, gim. 1992 m. — „Masèio“ komandos þaidëjas, II lygos pirmenybiø penktos vietos laimëtojas (treneris ALGIRDAS KVEINYS).

Krepðinis

ÐIDIÐKIENË). 2. GINTARË REMEZAITË, gim. 1996 m. — Lietuvos jaunuèiø olimpinio festivalio varþybø 100 metrø plaukimo peteliðke penktos vietos laimëtoja (trenerë GALINA ÐIDIÐKIENË). 3. PAULIUS VARGALIS, gim. 1993 m. — jauniø VIII Pasaulio lietuviø þaidyniø 100 metrø plaukimo laisvu stiliumi treèios vietos laimëtojas (trenerë GALINA ÐIDIÐKIENË).

Sportiniai ðokiai 1. ÐARÛNAS URNIKIS, gim. 1993 m. ir EGLË GILYTË, gim. 1994 m. — Lietuvos jaunimo reitingo varþybose „Ðiauliai-2009“ ðeðiø ðokiø grupëje treèios vietos laimëtojai (trenerë DAINA BUTKIENË). 2. AURIMAS STRIÞANAS, gim. 1992 m. ir IEVA URBONAITË, gim. 1994 m. — Lietuvos jaunimo pirmenybiø standartiniø ðokiø grupëje, Lotynø Amerikos ðokiø programoje, ketvirtos vietos laimëtojai (trenerë DAINA BUTKIENË).

Stalo tenisas 1. PAULIUS STORPIRÐTIS, gim. 1991 m. — Pabaltijo èempionato Butterfly Baltic Cup ðeðtos vietos laimëtojas (treneris REMIGIJUS GUSTYS). INGRIDA ÐOPAITË, gim. 1992 m. — Telðiø rajono suaugusiøjø moterø èempionë (treneris REMIGIJUS GUSTYS). 2. PAULIUS KEINYS, gim. 1994 m. — Pabaltijo jaunuèiø èempionato ketvirtos vietos laimëtojas (treneris ALVIDAS MIKALAUSKAS).

1. DONATAS NORKUS, gim. 1990 m. — Lietuvos jauniø èempionato III diviziono antros vietos laimëtojas (treneris RIMVYDAS ÐIAUDKULIS). 2. LAURYNAS KAVECKIS, gim. 1990 m. — Lietuvos jauniø èempionato III diviziono antros vietos laimëtojas (treneris RIMVYDAS ÐIAUDKULIS). Sunkioji atletika 3. AUÐRIDAS PETRAITIS, gim. 1989 m. — rajono 1. LAURYNAS LABÞINTIS, gim.1993 m.— Baltijos suaugusiøjø pirmenybiø nugalëtojas (treneris RIMVYDAS ða liø jauniø þaidyniø èempionas (treneris ZIGMONTAS ÐIMÐIAUDKULIS). KUS). Kultûrizmas ir fitnesas 2. JUSTINAS JURAS, gim. 1991 m. — Lietuvos suaugusiø1. ZITA SATKAUSKAITË, gim. 1988 m. — Europos jø èempionato antros vietos laimëtojas (treneris ALFREDAS jaunimo kultûrizmo ir fitneso èempionato pirmos vietos DAMANSKIS). laimëtoja (treneris SLAVOMIR MARJAN LUÈUN). 3. LINAS KVIETKAUSKIS, gim. 1991 m. — Lietuvos 2. OVIDIJUS VAITKEVIÈIUS, gim. 1992 m. — Lietu- suaugusiøjø èempionato ketvirtos vietos laimëtojas (treneris vos jaunimo jëgos trikovës èempionato pirmos vietos laimë- ZIGMONTAS ÐIMKUS). tojas (treneris SLAVOMIR MARJAN LUÈUN). Ðachmatai 3. SAMANTA SAVICKYTË, gim. 1992 m. — Lietuvos 1. ROLANDAS KINÈINAS, gim. 1971 m. — rajono suaujaunimo fitneso èempionato pirmos vietos laimëtoja (trenegusiøjø pirmenybiø èempionas (treneris VYTAUTAS GEMris SLAVOMIR MARJAN LUÈUN). BUTAS). Lengvoji atletika 2. EUGENIJUS TAUJANSKIS, gim. 1960 m. — „ÞemaitiSIMONA RUPEIKAITË, gim. 1992 m. — Europos jauni- jos kraðto taurë“ varþybø komandinëje áskaitoje pirmos vietos mo olimpinio festivalio þaidyniø jauniø grupëje, disko me- laimëtojas (treneris VYTAUTAS GEMBUTAS). timo rungtyje, ketvirtos vietos laimëtoja (treneris ZENO3. KRISTINA PUIDOKAITË, gim. 1990 m. — rajono NAS RUPEIKA). suaugusiøjø pirmenybiø èempionë (treneris VYTAUTAS 2. DIANA PRANCKUTË, gim. 1993 m. — Baltijos jûros GEMBUTAS). ðaliø jauniø þaidyniø 100 metrø barjerinio bëgimo rungties Tenisas treèios vietos laimëtoja (trenerë DALIA PRANCKUVIE1. SIGITAS MOTUZAS — Lietuvos sporto draugijos „ÞalNË). giris“ vasaros sporto þaidyniø pirmos vietos laimëtojas. 3. SIMONA MARGELYTË, gim. 1992 m. — Lietuvos 2. VIRGINIJA SVOTIENË — atviro Lietuvos senjorø tenijauniø pirmenybiø ðuolio á aukðtá antros vietos laimëtoja so èempionato, tarptautinio veteranø turnyro „Palanga Open (trenerë LINA KAVECKIENË). 2009“ antros vietos laimëtoja. Plaukimas 3. VIRGINIJUS SONGAILA — rajono suaugusiøjø teniso 1. NIKODEMAS KILMONAS, gim. 1994 m. — Lietu- èempionas. vos jaunuèiø olimpinio festivalio varþybø 100 metrø plaukiJuozas Simanauskas mo nugara ketvirtos vietos laimëtojas (trenerë GALINA Telðiø sporto ir rekreacijos centro direktorius


kalvotoji ÞEMAITIJA 4 psl.

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

Ant septyniø kalvø

Projektà remia:

Ðiemet Telðiø vardo paminëjimui –– 560 metø!

Vasario 16-oji Lietuvos filatelijoje (Pabaiga. Pradþia Nr.18) Labai ádomus ir tolesnis Dvideðimtøjø Nepriklausomybës metiniø paðto þenklø serijos likimas. Lietuvai atgavus Vilniø 1939 metø spalio 28 dienà ðie þenklai perspausti su tamsiai mëlynu uþspaudu „Gedimino stulpai ir uþraðas VILNIUS 1939- X-16“. Dailininkas Eduardas Krasauskas. Perspausdinta Kauno vyriausybinëje „Spindu-

4p CM YK

lio“ spaustuvëje litografiniu bûdu. Vilniaus atgavimas tautai buvo didþiulis dþiaugsmas. Taèiau ðis dþiaugsmas turëjo ir tragiðkà atspalvá. Juk bûtent tuo metu ir gimë garsusis posakis „Vilnius mûsø, o mes rusø“. Likimo ironija, bet bûtent ðie paðto þenklai hitlerinei Vokietijai uþgrobus Klaipëdos kraðtà buvo perspausti uþspaudu, kuriame pavaizduoti briedþio ragai ir tekstas „Me-

melland ist frei“ (Memelio kraðtas yra laisvas). Belieka pasiguosti tik tuo, kad buvo perspausdintas labai maþas kiekis ðiø paðto þenklø ir todël jie labai aukðtai vertinami pasauliniuose paðto þenklø kataloguose. Savaime suprantama, kad ðie paðto þenklai ypatingai domina Vokietijos filatelininkus. Po to sekë pirmoji sovietinë okupacija, hitlerinë okupacija ir vël antroji

sovietinë okupacija. Sovietø Sàjungai okupavus Lietuvà paskutinë Nepriklausomos Lietuvos paðto þenklø, vadinamoji „Taikos laida“ (6 standartiniai paðto þenklai) 1940 m. rugpjûèio 21 d. buvo perspausdinti uþraðu „LTSR 1940 VII 21“. Nuo 1941 m. kovo 15 d. ðie þenklai buvo naudojami drauge su SSSR þenklais, vëliau jie nustojo galiojæ ir liko tik tarybiniai þenklai. Hitlerinës okupacijos metais buvo naudojami Vokietijos reicho standartiniai paðto þenklai su Hitlerio atvaizdu, perspausdinti uþraðu „OSTLAND“. Prasidëjus antrajai sovietinei okupacijai buvo naudojami tik SSSR paðto þenklai. Tiesa, sovietai mûsø per daug „neskriaudë“. 1947-1989 metais SSSR iðleido net 30 paðto þenklø ir blokø lietuviðka tematika. Pagaliau 1990 metø pradþioje LTSR ryðiø ministerija iðdráso iðleisti meniná vokà su uþraðu „VASARIO 16“. Nuo to laiko prasideda Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos filatelija. 1991 m. vasario 16 d. milþiniðku Lietuvai 3 225 000 tiraþu iðleidþiamas paðto þenklas „Vasario 16“,

skirtas Lietuvos valstybës atkûrimo dienai (1918 m. vasario 16 d.) paminëti. Paðto þenkle Juozo Zikaro (1881 11 18 - 1944 11 10) skulptûra „Laisvë“, atidengta 1928 m. geguþës 15 d. Kaune, Karo muziejaus sodelyje. Ðio paðto þenklo dailininkë — V.Skabeikienë. Þenklus spausdino Leipcigo spaustuvë, Vokietijoje. 1991 m. vasario 16 d. taip pat buvo iðleistas markiruotas vokas, skirtas Lietuvos nepriklausomybës dienai. Kairëje voko pusëje Laisvës statulos Kaune fragmentas. Po juo uþraðas „Vasario 16 d.“ Dailininkë — V. Skabeikienë. Ðis vokas buvo antspauduotas specialiu Pirmosios dienos antspaudu „PREMIER JOUR“ (jei anglø kalba yra tarptautinë jûrininkø kalba, tai prancûzø kalba yra tarptautinë filatelininkø kalba). 1991 m. vasario 16 d. Pirmosios dienos antspaudu antspauduotas SSSR þenklintas tarptautinio oro paðto vokas „Kaunas. Laisvës paminklas“ su uþklijuotu papildomu paðto þenklu „Vasario 16“ (Juozo Zikaro skulptûra „Laisvë“). 1991 m. vasario 23 d. markiruotas vokas, skirtas Lietuvos nepriklausomybës dienai, antspauduojamas specialiu proginiu antspaudu, skirtu istoriko ir diplomato Petro Klimo 100-osioms gimimo metinëms. 1991 m. vasario 16 d. buvo iðleistas ir pirmas Lietuvos paðto istorijoje kartmaksimumas. Paðto þenklas „Vasario 16“ ant atviruko su Laisvë statulos vaizdu buvo antspauduotas „Premier Jour“. 1992 metais ant 1991 metø markiruoto voko, skirto Lietuvos nepriklausomybës dienai, buvo uþklijuotas papildomas standartinis paðto þenklas „Vytis“ ir ðis vokas buvo antspauduotas specialiu proginiu antspaudu „1992 vasario 16. LIETUVA. Vilnius-C“. 1993 metais pradëta leisti tæstinë paðto þenklø serija „Lietuvos Nepriklausomybës akto signatarai“. Kasmet buvo iðleidþiama po du paðto þenklus, kol per 10 metø buvo iðleisti paðto þenklai su visø 20 Nepriklausomybës Akto signatarø atvaizdais. Pirmieji du paðto þenklai buvo skirti Nepriklausomybës akto signatarams Jonui Basanavièiui (1851-1927) ir Jonui Vileiðiui (18721942) atminti. Dailininkas J.Zovë. Þenklai buvo spausdinami Budapeðte, Vengrijoje. Þenklø nominalai „A“ ir „B“. Jø vertë buvo atitinkamai 5 ir 80 talonø. Visø kitø paðto þenklø meninis apipavidalinimas identiðkas. Kasmet vasario 16 dienà ðiems paðto þenklams buvo iðleidþiami Pirmosios dienos vokai. Ðiø meniniø vokø pieðiniai skirtingi. Naujai iðleisti paðto þenklai vasario 16 d. buvo antspauduojami pirmos dienos antspaudu „PREMIER JOUR“. 1998 m. vasario 16 d. buvo iðleistas blokas „Lietuvos Nepriklausomybës 80-metis“. Dailininkas V.Jasanauskas. Blokà spausdino Budapeðto spaustuvë, Vengrijoje. Tiraþas 60000 egzemplioriø. Iliustracijose pateikti paðto þenklai ið ðio straipsnio autoriaus asmeninës kolekcijos. Kæstutis Ðvëgþdavièius Þemaièiø muziejaus „Alka“ vyr.muziejininkas


kalvotoji ÞEMAITIJA 5 psl.

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

Scenoje karaliavo talentø talentas Maiklas Dþeksonas Þemaitës dramos teatre ávy- tingø teisëjø komisija. Pirmasis tei- jau. Po jos publika riksmais ir ploji- publika nuðèiuvusi klausësi proko antrasis „Telðiø talentai“ sëjas, nagrinëjantis judrius, lanks- mais sutiko ðeðiolikametæ „Ateities“ fesionalaus „Dþiugo“ vidurinës konkursas. èius ir „migruojanèius reiðkinius“, vidurinës mokyklos moksleivæ Ka- mokyklos septyniolikametës Aisðokio meistras, Þemaitijos kolegi- rolinà Ruvelytæ. Mergina visus pa- tës Jakutytës dainavimo. Komisijos dëstytojas Deivydas Raèkaus- kerëjo gitaros garsais ir savo kûry- jos nuomone, tai viena geriausiai kas. Antroji — tiesos ir ðviesos sky- bos daina. Nuotaikà labai praskaid- tà vakarà pasirodþiusi dalyvë. Vëriaus atstovë — Irena Daubarienë, rino staiga á scenà ásiverþusi ðmaikð- liau publikos ausis dþiugino Graþkuri entuziastingai padeda bûsi- èiø vaikinø ðokiø grupë „Debesë- vydo ir Brigitos, Þivilës ir Mato miems ir jau atrastiems talentams lis“. Jie taip uþkaitino publikà, kad duetai. Taip pat komisija dþiaugënepaklysti painiuose ðvietimo labi- merginos netvërë savame kailyje, o si Liveta, kuri ne tik dainavo, bet rintuose. Treèiasis teisëjas — Ju- vaikinø akyse suþibëjo pavydo lieps- ir pati sau akompanavo fortepijoventas Radzys — talentingas groji- nelës. Ir kà jûs manote, teisëjas Dei- nu, Dovile Vaiðvilaite, kurios ðûmo, dainavimo, muzikinës raiðkos vydas Raèkauskas vaikinø grupe li- kis — dainavau, dainuoju ir daiekspertas. Taip pat talentus vertino ko taip suþavëtas, kad pasiûlë kartu nuosiu! Ðeðiolikametë Auksë Ba- Septyniolikametë Aistë Jakutytë þavi ir kûrybinga aktorë, jaunimo su jo ðokiø grupe „Divain“ vykti á ranauskaitë, choreografijà savo ðo- tà vakarà pasirodë geriausiai. studijos „Aglija“ choreogðûkis: „Tu man parodyk rafë — Ina Petrakova bei Holivudà, að tau parodybûsimas teatro kritikas, aksiu, kà moku!“. Taèiau, nors toriaus meistriðkumo iðmamergina scenoje tryðko nytojas, profesionalus renenergija ir pasitikëjimu, nei giniø reþisierius, Þemaitës þiûrovø, nei komisijos nadramos teatro vadovas — riø nesuþavëjo. „Ir kas tave Artûras Butkus. áleido á scenà?“,— tokios Konkursas buvo nepakarskaudþios replikos Auksë tojamas, jaunimas pasirodë Scenoje buvo paklûstama talensulaukë ið vieno komisijos puikiai, manau, daug geriau tø talentui Maiklui Dþeksonui. nario. uþ kai kuriuos dalyvius, ku„Telðiø talentai“ konkurÐá kartà dauguma konkurso daly- rie ið kailio nërësi per televisà baigë vyrukø pasirodyviø duoklæ atidavë vienai mûzai — zijà transliuotame „Lietuvos mai — Remigijaus Lukausdainavimui. O dainas globojanèiai talentai“ konkurse. Telðiai ko ir Þygimanto Geèo mumûzai tà vakarà atstovavo pop kara- tikrai turi kuo didþiuotis. zikinis duetas bei áspûdinlius Maiklas Dþeksonas — karaliaPirmasis scenoje pasirodë gas keturiø vyrukø, propavo devinto deðimtmeèio geriausieji „Germanto“ vidurinës mohitai. Susirungë trijø — „Dþiugo“, kyklos duetas — Viktorija Vaikinø ðokiø grupë „Debesëlis“ merginas ákaitino, o vaikinams pasëjo pavydo sëklelæ. guojanèiø breiko, parkûro, free rum’o ir street acro sti„Germanto“ ir „Ateities“ — viduri- ir Vaidas. Antroji scenà uþniø mokyklø talentingiausieji moks- valdë dvylikametë Odeta Geèaitë. Ji Vilniø, kur vyks „Lietuvos talentai“ kiams kurianti pati, talentà apibû- lius, ðëlsmas. dino taip: „Ðoku viskà — nuo breisavo talentà apibûdino trimis þo- atranka. leiviai. Po audringo vyrukø pasirodymo ko, repo — iki pilvo ðokiø“. Jos Ernesta Daèkevièienë Teisëjavo net penkiø kompeten- dþiais — atëjau, pamaèiau, nugalë-

Virvytës iðtakose — retas paukðtis Vasario 10 dienà Virvytës upës iðtakose ið Birþulio eþero pastebëtas didysis baublys (Botaurus stellaris). Tai antras kartas, kai Varniø regioninio parko (VRP) teritorijoje þiemos metu stebimas ðis retas paukðtis. Pernai kovo 5 dienà ðis paukðtis buvo pastebëtas prie Gludo eþero, kur ir liko perëti.

Taip atrodo didysis baublys.

Toká já tarp meldø uþfiksavo Varniø regioniniame parke.

Paukðèiø apsaugai svarbioje teritorijoje (PAST) „Birþulio-Stervo pelkiø komplekse“ didieji baubliai — nuolatiniai gyventojai. Keletà metø ðioje teritorijoje VRP direkcijos specialistai atlieka jø monitoringà. Virvytës iðtakose, nors spaudë apie deðimties laipsniø ðaltukas, didysis baublys buvo pakankamai gyvybingas — tupëjo ant ledokðniø tarp meldø ir stebëjo vandená, matyt, tykojo maisto. Pastebëjæs þmones, perskrido á pakrantæ, ten ir uþfiksuotas nuotraukoje. Kai norëjome prieiti dar arèiau 7p — nuskrido. Irena Zimblienë CM YK

Varniø regioninio parko direktorë

Baltajam badui — NE! Telðiø Vincento Borisevièiaus gimnazijos jaunieji miðko bièiuliai „Kaðtoniukai“, vadovaujami mokytojos Jadvygos Arlauskienës, pakvietë visus mokyklos pradinukus vykti á miðkà ir nuneðti alkstantiems þvëreliams maisto. Á kvietimà su entuziazmu atsiliepë 4b klasës moksleiviai ir jø mokytoja Ramunë Ðemetienë, 4a ir patys maþiausieji — 1a ir 1b — klasiø mokinukai. Pasiëmæ þvëreliams maisto — morkø, bulviø, kopûstø, burokø — bûrys geradariø iðsiruoðë á miðkà.

Moksleiviams gaila alkstanèiø þvëreliø, todël visi neðë maisto tiek, kiek galëjo pakelti, o 1a klasës mokinë Neringa prisidëjo pilnà maiðelá, kurio viena nepajëgë paneðti... Malonu, kad ketvirtos klasës berniukai buvo draugiðki ir padëjo Neringai. Vaikai, atlikæ gerus darbus ir truputá pavargæ, nes teko bristi per gilø sniegà, taèiau laimingi ir jausdamiesi pagelbëjæ rûsèià þiemà vargstantiems þvëreliams, gráþo á ðiltus namus. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija


kalvotoji ÞEMAITIJA 6 psl.

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

Teisëtvarkos tema

Vasario 16-oji: pelës sugrauþë ... trispalvæ Antradiená minëjome Lietuvos valstybës atkûrimo dienà. Ta proga privalëjome iðkelti Lietuvos valstybës vëliavà, taèiau, atrodo, kai kuriems telðiðkiams valstybinë ðventë maþai rûpëjo, nes „uþmirðo“ iðkelti trispalvæ.

Pasidairius po individualiø gyvenamøjø namø kvartalus, stebino þmoniø „iðradingumas“. Atsitiktinai apþiûrëti vëliavas pasirinkome Ðviesos, Palangos, Aguonø gatves. Pasirodo, neturëdami prie namo sienos pritvirtinto stovo, telðiðkiai ëmësi gudrybiø. Daug paþeidimø á

akis krito Ðviesos gatvëje, kur prie gigantiðko namo vëliavos kotas buvo uþkiðtas uþ elektros skydinës, prie kito namo kotas pririðtas prie dujø vamzdþio, dar prie kito — uþmautas ant metalinio gyvatvorës strypo. Ðviesos gatvëje prie tvarkingo geltono medinuko auganti didþiulë eglë trukdë iðkelti vëliavà, tai namo gyventojai vis tiek áspraudë trispalvæ tarp ðakø, taip parodydami nepagarbà Lietuvos valstybës vëliavai, nors patys galbût to net nesuprasdami. Dalis gyventojø, matyt, nesupranta, kad vien iðkelti vëliavà neuþtenka. Vëliavos turi bûti tvarkingos ir nenublukusios. Prie Palangos gatvës namo iðkelta vëliava buvo iðblukinta saulës ir bëganèiø metø. Tokiø tikràsias spalvas praradusiø vëliavø galëjai pamatyti visame mieste. Vis dëlto „pirmoji vieta“ atiteko Aguonø gatvëje iðkeltai trispalvei. Nors mûrinuko gyventojai turëjo lëðø pasikeisti senus medinius langus á naujus plastikinius, deja, naujai vëliavai keliø deðimèiø litø pritrûko. „Matyt, namus uþpuolë pelës, nes plazdanèioje vëliavoje áþûliai þiojëjo didþiulës skylës. Kabindami tokià vëliavà, þmonës ne tik kitø negerbia, bet ir savæs“, — replikavo praeiviai. Kaip pastebëjo Redakcija, kas-

Bene daugiausiai paþeidimø Ðviesos gatvëje: vëliavos kotas uþkiðtas uþ elektros skydinës...

8p CM YK

... uþmautas ant metalinio gyvatvorës strypo...

... pririðtas prie dujø vamzdþio...

„Pirmoji vieta“ tarp paþeidëjø atiteko peliø pragrauþtai trispalvei Aguonø gatvëje.

met po replikø apie Lietuvos valstybës vëliavos iðkëlimo tvarkos paþeidimus gyventojai, ástaigos, ámonës pasitaiso ir paragina kaimynus. Beje, vos pasirodþius rankose su fotoaparatu reakcijos sulaukiame ið karto. Ir ðiemet, kol fotografavome netinkamà vëliavà, ið gretimo namo iðbëgæs kaimynas susiprato ir nusikabino savo nudriskusià vëliavà. Primename, kad Lietuvos valstybës vëliavos iðkëlimo nustatytos tvarkos paþeidimas uþtraukia áspëjimà arba baudà ástaigø, iðskyrus valstybës ir savivaldybiø ástaigas, ámoniø ir organizacijø administracijos vadovams, gyvenamøjø namø savininkams arba asmenims, atsakingiems uþ gyvenamøjø namø eksploa-

tavimo organizavimà, nuo 10 iki 30 litø, o valstybës ir savivaldybiø institucijø bei ástaigø administracijos vadovams -– nuo 30 iki 60 litø. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda uþ ðio straipsnio pirmojoje dalyje numatytà paþeidimà, uþtraukia baudà ástaigø, iðskyrus valstybës ir savivaldybiø ástaigas, ámoniø ir organizacijø administracijos vadovams, gyvenamøjø namø savininkams arba asmenims, atsakingiems uþ gyvenamøjø namø eksploatavimo organizavimà, nuo 30 iki 60 litø, o valstybës ir savivaldybiø institucijø bei ástaigø administracijos vadovams — nuo 60 iki 120 litø. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Ðviesos gatvëje uþfiksavome á eglæ „álipusià“ trispalvæ.


kalvotoji ÞEMAITIJA 7 psl.

Kriminalinë kronika

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998) Kitas prekes

Perka

! Vasario 11 d. policijai pilietis È.O. praneðë, kad ið neuþrakinto garaþo, esanèio Telðiuose, Luokës gatvëje, dingo ávairûs daiktai (plytelës, benzopjûklas, kiti dar nustatinëjami). Padaryta þala nustatinëjama. ! Vasario 11 d. pilietis G. B. praneðë, kad ið neuþrakinto garaþo Upynos kaime, Kurðënø gatvëje, dingo suvirinimo aparatas. ! Vasario 8 d. buvo gautas UAB direktoriaus V.M. skundas, kad vasario 5 d. jam telefonu grasina kitos firmos direktorë V.S. dël negràþintos skolos. Aplinkybës tikslinamos. ! Vasario 11 d. Telðiuose, Þarënø gatvëje, pilieèio R.S. (gim. 1974 m.) bute policijos pareigûnai aptiko apie 5 litrus skysèio, pagal kvapà panaðaus á naminæ degtinæ. ! Vasario 11 d. nustatyta, kad pilietë I.V. (gim. 1970 m.), gyv. Telðiuose, Jazminø gatvëje, gyvena pasibaigus leidimo nuolat gyventi LR galiojimo laikui. Surinkta medþiaga protokolui suraðyti. ! Vasario 11 d. 18.30 val. gautas praneðimas, kad Telðiuose, Rambyno gatvëje, vyksta ðeimyninis konfliktas. Nuvykus pareigûnams, ið pilietës J.B. priimtas skundas, taip pat nustatyta, kad telðiðkis L.B. (gim. 1948 m.), bûdamas neblaivus (1,76 prom.), namo laiptinëje nesiorientavo aplinkoje, tuo paþeisdamas vieðàjà tvarkà. ! Vasario 11 d. 21.37 val. gautas praneðimas, kad Rainiø kaime, K.Petrausko gatvëje, namo laiptinëje jaunuoliai geria alkoholinius gërimus ir triukðmauja. Informacija pasitvirtino, á Policijos komisariatà buvo pristatyti keturi jaunuoliai. ! Vasario 12 d. 00.10 val. pareigûnai skubëjo á Upynos kaimà. Pilietë S.K. praneðë, kad jos á namus neáleidþia brolis. Nuvykus konfliktas iðspræstas vietoje, taèiau prie minëto namo gatvëje buvo pastebëtas pilietis R.K. (gim. 1982 m.), kuris bûdamas neblaivus (1,78 prom.), svirduliavo, tuo paþeisdamas þmogaus orumà ir visuomeninæ dorovæ. Pristatytas á Policijos komisariatà protokolui suraðyti. ! Vasario 12 d. 02.53 val. pilietis A.M. praneðë, kad Kurðø kaime iðgertuviø metu já sumuðë pilietis N.I. Iðaiðkinta teisë kreiptis á teismà privataus kaltinimo tvarka. ! Vasario 12 d. 4 val. á Telðiø apskrities ligoninæ kreipësi telðiðkis R.K. (gim. 1970 m.), kuriam nustatyta lûpos þaizda, iðleistas gydytis ambulatoriðkai. ! Vasario 12 d. 04.15 val. Upynos kaime, Þeimuvënø gatvëje, ið kieme stovëjusio automobilio, iðdauþus langà, pavogta automagnetola.

UAB „Metalø rinka“

brangiai perka: *AKUMULIATORIUS; *JUODOJO IR SPALVOTOJO METALO LAUÞÀ. Technikà

Traktoriø MTZ-82 UK arba T40 ir priekabà su dokumentais. Tel. 8~611 21205. Gyvulius UAB aukðèiausiomis kainomis — VERÐELIUS auginti. Moka PVM, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto, skubiai pasiima, tvarko vet. dokumentus. Tel.: 8~611 71140; 8~608 11791.

Pasiima savo transportu. Kreiptis: Statybininkø g. 3A, Telðiuose (buvusi „Telða“), tel.: 8~687 50851; 8~687 85364.

Galite suþinoti savo proseneliø kilmæ, nuo kokiø ligø jie mirë. Vilniaus archyvuose gali surasti Jûsø giminës ðaknis (prisiminkite, kad kas antras þemaitis turi bajoriðkø ðaknø!), sudaro geneologiná medá, pateikia archyvø patvirtintas kopijas. Perka ávairiø ðaliø nebegaliojanèius pinigus, senovines knygas, paveikslus, fotografijas. Tel. 8~688 51267.

UAB „Metsuna“ — spalvoNuoma tojo ir juodojo metalo lauþà. Iðnuomoja butà (ðildymas Gali pasiimti patys. Kreiptis: malkomis). Tel. 8~600 23364. Maþeikiø g. 7-4, Telðiuose, Iðnuomoja 30 kv. m pataltel.: 8~675 24180; 8~612 pas miesto centre komercinei 28652. veiklai. Tel. 8~600 23364.

Paslaugos

Kompiuteriø prekyba ir remontas Skaitmeninës ir palydovinës TV áranga (skaitmeninës TV imtuvas su kortele tik 245 Lt) Internetas (MEZON, Erdves)

Siûlo darbà Reikalingi staliai-dailidës. Darbas uþsienyje. Tel.: 8~698 87665; 8~628 16169.

Ieðko darbo 43 metø vyras, turintis 15 metø darbo patirties statybiniø medþiagø parduotuvëje. Tel. 8~688 38137. Du vidaus apdailos darbø meistrai. Tel. 8~606 15687.

Mus rasite: PC „Senukai“ NORFA patalpose, Luokës g. 76, Telðiuose. Tel: 8~645 35711; 8~699 04199.

UAB „Galvijø centras“ — verðelius auginti (2-8 savaièiø). Moka 6-21 proc. PVM, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, pasiima patys. Tel. 8~620 72587. Veislines ir dideles kiaules, verðelius. Pasiima patys, atÞemaitijos radijas siskaito ið karto. Tel.: 8~699 FM 95,4 MHz 26797; 8~650 79817. Visada su Jumis! Angelës Bagoèienës IÁ — galvijus: bulius (per 500 kg, kaina iki 4,40 Lt/kg), telyèias (per Jeigu norite pasveikinti my500 kg, kaina iki 3,70 Lt/kg), limà, artimà þmogø, siøskite karves (per 600 kg, kaina iki þinutæ trumpuoju numeriu 3,20 Lt/kg). Parduodantiems 1654. Þinutës laukelyje áraðymums visus gyvulius, uþ traukite þodá ZRSVEIKINU, palikte tarpà ir áraðykite savo nomuotus mokame gerà kainà. rimo sveikinimo tekstà. Kaina Tel.: 8~614 54282; 8~698 2 Lt. dangos, „Gramer“ sëdynë, 87326. EKOvata, termoputa, polisParduoda Reklamos skyrius, tel. auðinimo skystis, vairo cilindtireno granulëmis ðiltina sie8~671 18282. Nekilnojamàjá turtà ras, kaina 28500 Lt). Tel. Sigito Laurinavièiaus IÁ nø, grindø oro tarpus visoje El. paðtas: zemaitijos@radiKeturiø kambariø butà Tulpiø 8~686 41454. Lietuvoje. Konsultuoja. Tel. jas.lt gatvëje, Telðiuose (bendras Kitas prekes 8~689 68528. plotas 74 kv.m, 3/4 a., du balPjautà statybinæ medienà, konai, tvarkingas, namas statybulius, Vasario 19 dienà, penktadiená, prekiausime paukðtyno vakcinuotomis tas 1996 m., mûrinis, kaina ávairias lapuoèiø malkas ir at4-5-8 mënesiø rudomis ir dedanèiomis viðtaitëmis, gaideliais bei spec. 90000 Lt). Tel. 8~650 59538. raiþas (atveþa). Tel. 8~610 karves, lesalais: 3,3 ha gero miðko Kretingos 28550. Berþines ir miðrias atraiþas Mitkaièiuose — 14.05, Nevarënuose — 14.15, Buoþënuose — 14.30, telyèias, rajone (be tarpininkø, kertaEigirdþiuose — 14.50, Tryðkiuose — 15.10, Kaunatavoje — 15.25, Luokëje — (supjaustytos po 35 cm), uomas). Tel. 8~672 34788. verðelius. 15.40, Rûdupiuose — 15.50, Vieðvënuose — 16, Telðiø ûkininkø turguje — Trijø kambariø butà Taikos sio, berþo ir miðrias malkas 16.15, Ryðkënuose — 16.40, Þarënuose — 16.55, Varniuose — 17.10 valandà. gatvëje, Telðiuose, plytiniame (skaldytos ir kaladëmis). Tel.: Atsiskaito ið karto. Tel. 8~696 48473. 8~617 05035; 8~606 07031. Tvarko visus dokumentus name (didelis uþdaras kiemas, Birikø kaime ið darþininrakinama laiptinë, du balkonai, iðmokoms gauti. Parengtas þemës sklypo suformavimo gydymo ástaigos pastatui kaina 55000 Lt). Tel. 8~677 kystës ûkio sandëliø — bulTel. 8~652 05800. ves LAURA (kaina 0,30-0,50 68434. statyti Telðiø miesto Kalno gatvëje, ties vakarine Gedimino g. 17/ Lt/kg), morkas (0,50 Lt/kg), Kalno g. 21 riba, detalusis planas. Planavimo organizatorius: Telðiø Gyvulius burokëlius (0,40 Lt/kg), nesBrangiai bulius, telyèias, karrajono savivaldybës administracijos direktorius, Þemaitës g. 14, TelKiaules. Tel. 8~610 24292. tandartinius burokëlius (0,20 ves, avis, nestandartinius-trauðiuose, tel. (8~444) 52872. Planavimo rangovas — UAB „PanprojekTechnikà Lt/kg), nestandartines bulves muotus gyvulius. Tvarko doku- tas“, Respublikos g. 38, Panevëþyje, tel.: (8~45) 581875; 8~687 28601. Geras priekabas: 2PTS-4 (0,25 Lt/kg). Dirba nuo 8 iki mentus valstybës iðmokoms (didþioji, savivartë) ir never- 17 valandos (antradieniais ir gauti. Pasiima patys, atsiskaito Susipaþinti su planu galima 20 d.d. Telðiø rajono savivaldybës admièiamà priekabà (pagaminta ið ketvirtadieniais). Tel.: ið karto. Tel.: 8~685 53528; nistracijos (Þemaitës g. 14, Telðiuose) Architektûros skyriuje (prie 108 kab. skelbimø lentoje) bei UAB „Panprojektas“ Respublikos g. 38, GAZ-52), automaðinà GAZ- (8~444) 45483; 8~685 8~625 18701. SAZ 3507 (1991 m., savivartë, 43742. UAB „KSEVIJA“ — visø veisliø Panevëþyje. Siûlymus ir pretenzijas, nurodant pareiðkëjo duomenis, kaina 2800 Lt, arba dalimis). Naudotas þiemines ir vasari- verðelius auginti. Sveria elekt- galima siøsti minëtos firmos adresu, teikti el. paðtu panprojektas@taTel. 8~615 60827. nes padangas (ávairiø iðmata- roninëmis svarstyklëmis. Tel.: kas.lt, telefonais: (8~45) 581875 arba 8~687 28601 iki projekto vieðojo Gerà traktoriø MTZ-820 vimø, kaina nuo 30 Lt). Tel. 8~611 56136; 8~682 41036; aptarimo (imtinai), kuris vyks ðiø metø kovo 18 dienà 14 valandà Telðiø rajono savivaldybëje, 108 kabinete. (2000 m., visos naujos pa- 8~675 36645. (8~443) 35433.

superka

9p CM YK

Telðiø apskrities laikraðtis Steigëjas ir leidëjas — laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcija. Redaktorius A.Daèkevièius (60690). ISSN 2029-1337

Reklamos skyrius I.Navickienë (60696, 8~605 19266). Redaktoriaus pavaduotojas A.Ivoncius (60691). Leidybos sk. vedëja Z.Pociuvienë. Laiðkø sk. vedëja D.Jackutë (60692). Buhalterë I.Pocienë (60696). Dizainerë J.Lukðtienë. Laikraðèio registracijos Nr. 078. Leidþiamas nuo 1941 m. balandþio 19 d. Iðeina tris kartus per savaitæ.

Ofsetinë spauda. Tiraþas 4025. Laikraðtá remia: Indeksas 701; 720. Uþsak. Nr.031. Þemaitës 18a, Telðiai LT-87133. El. paðtas kalzem@takas.lt; faksas 60695. http://www.kalvotoji.lt/ Spausdino Ðiauliø „Titnago“ spaustuvë: Vasario 16-osios 52, Ðiauliai LT-76291. Pasisakymai, laiðkai ir komentarai nebûtinai sutampa su Redakcijos nuomone. Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako ir rankraðèiø negràþina.


kalvotoji ÞEMAITIJA 8 psl. Ðiandien 20-àjá gimtadiená ðvenèia

2010 m. vasario 18 d. Nr. 19 (8998)

Loterijos „Perlas“ informacija:

Vakar 50-àjá gimtadiená ðventë

Maloniai nustebink bièiulá!

Simas Pamedytis

Ona Burzdþiuvienë

Sveikiname!

Sveikiname! Vakar 72-àjá gimtadiená ðventë

Vasario 16-àjà 75àjá gimtadiená ðventë

Gimtadiená ðvenèia Jûsø draugas ar draugë? Praneðk apie tai, atsiøsdamas arba atneðdamas nuotraukà su gimimo data, pilnu vardu ir pavarde á laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcijà (Þemaitës g. 18A, Telðiuose, el.paðtas — kalzem@takas.lt). Jums tai nieko nekainuos!

2010-02-14 loðimo Nr. 723

Orai Telðiuose ðiandien

Aukso puode –– 599 107 Lt –– 100 000 Lt –– 13 Lt

rytoj

–– 3 Lt – 2 Lt 33 43 21 13 66 04 70 75 74 36 34 38 01 51 05 31 59 10 15 56 37 35 40 50 08 71 49 16 57 58 22 46 02 45 63

32 17 27 25 62

„Paþink pats save!“ (Sokratas).

68 14 20 48 60

AntaninaZofija Tamaðauskienë

Onutë Þvilauskienë

Sveikiname!

Gyventojø dëmesiui! Sveikiname!

KREDITO UNIJA „GERMANTO LOBIS“ SKELBIA

PASKOLØ AKCIJÀ „9,9 – 9 – 9,9“ *Paskolos suma iki 9,9 tûkstanèio litø. *Paskolos terminas iki 9 mënesiø. *Paskolos palûkanos tik 9,9 procentai. Akcija — iki 2010 metø vasario 28 dienos. Kredito unija „Germanto lobis“ (Sedos g. 6, Telðiuose). Tel. (8~444) 69650. www.kugl.lt

Telðiø civilinës metrikacijos skyriuje vasario 19 dienà santuokà áregistruos

Algina Stasiulienë ir Rolandas Èirvidas — 13.45 val. Lijana Dromantaitë ir Linas Kasmauskas — 14 val. Sveikiname jaunavedþius ir linkime laimingo gyvenimo!

2010 metams galima uþsisakyti ir „Kalvotosios Þemaitijos“

elektroninæ versijà. Uþsukite á www.kalvotoji.lt

Europos Parlamento nario Rolando Pakso visuomeninë atstovë Rasa Gustienë priima gyventojus penktadieniais 16-18 valandomis (Þemaitës g. 14, Telðiuose) 113 kabinete. Tel.: 8~686 98221. Registracija tel. (8~444) 52232.

VðÁ Ðiauliø darbo rinkos mokymo centras, TELÐIØ PADALINYS kvieèia visus norinèius registruotis á VELYKINËS FLORISTIKOS (32 val.) MOKYMO KURSUS. Iðsamesnë informacija tel. 8~677 05566 arba Dþiugo g. 12, Telðiuose. El. paðtas: telsiai@mokymocentras.lt; www.mokymocentras.lt

Dëmesio! Vyriðkø drabuþiø parduotuvëje „Vikingas“ (Respublikos g.34, Telðiuose)

visà vasario mënesá

20% nuolaida! DARBØ SAUGOS KURSAI VASARIO 18-19 D. KAINA: 190-240 LT.

PRIEÐGAISRINËS SAUGOS KURSAI

10p CM YK

VASARIO 18 D. 10 VAL. KAINA: 100 LT. Informacija ir registracija: (8~46) 313414; 8~655 63482, klaipedamc@tuvlita.lt Kursai vyks: Maþeikiø g. 13, Telðiuose („Telðiø techniniø apþiûrø centro“ vairavimo mokykloje, 2 aukðte)

Papildomi prizai: 30 000 Lt 0480012 30 000 Lt 0605114 30 000 Lt 1169727 25 000 Lt 0474314 20 000 Lt 0939818 20 000 Lt 0597738 20 000 Lt 0355432 20 000 Lt 0163579 20 000 Lt 1127509 20 000 Lt 0040342 20 000 Lt 0660012 20 000 Lt 01 97331 15 000 Lt 1112743 10 000 Lt 0786259 10 000 Lt 0005323 10 000 Lt 0182524 10 000 Lt 1035095 10 000 Lt 1158357 10 000 Lt 0098767 10 000 Lt 1041931 10 000 Lt 0627010 10 000 Lt 0155294 10 000 Lt 0097346 10 000 Lt 0577116 10 000 Lt 0164507 10 000 Lt 0812625 10 000 Lt 1133610 10 000 Lt 1093979 10 000 Lt 0043200 10 000 Lt 1135915 10 000 Lt 0983068 10 000 Lt 1125833 10 000 Lt 0608675 10 000 Lt 0285349 Audi A3 0805109 Audi A3 0889032 Audi A3 0875398 Audi A3 0290887

Kaspersky programos 044*500

kostiumams ir puspalèiams taikoma

DËMESIO!

47 30 03

Pakvietimai á TV: 021*793, 011*164, 078*010. TUZINAS AUKSINIØ Tiraþo Nr. 572 Data: 2010-02-13 PAGRINDINIS PRIZAS –– 500 000 Lt DIDYSIS PRIZAS –– 10000 Lt 03 04 07 08 09 10 12 13 1 5 19 20 21 23

Laimëjimai:

Devyni skaièiai –– 2 Lt Deðimt skaièiø –– 8 Lt Vienuolika skaièiø –– 0 Lt Dvylika skaièiø –– 10 000 Lt

Pakvietimai á TV ðou:

0009947, 0002389, 0009292, 0002373, 0005273.

APSAUGOS SISTEMOS IR PASLAUGOS JORINGË — apsaugos ir silpnø sroviø sistemø diegimo bei saugos paslaugø teikimo kompanija, ágyvendinanti kompleksinius apsaugos, kontrolës bei komunikacijos sprendimus visoje Lietuvoje. Daukanto g. 38, Telðiai. Tel.: (8~444) 51302; 8~652 52009.

Vasario aðtuonioliktoji, ketvirtadienis — 49-oji metø diena (ketvirtoji 8-osios metø savaitës diena), iki Naujøjø metø lieka 316 dienø. Savo vardadienius ðiandien ðvenèia: Bernadeta, Gendrë, Lengvenis, Kamilë, Karigaila, Simeonas; rytoj: Butmantas, Butmantë, Butmina, Butminë, Butminta, Butmintas, Butmintë, Konradas, Nida, Ðarûnas, Zuzana; Saulë ðiandien teka 7.34 val., leidþiasi 17.32 val. Dienos ilgumas — 9.58 val. Rytoj tekës 7.32 val., leisis 17.34 val. Dienos ilgumas — 10.02 val. Jaunatis. Saulë Þuvø þenkle.

Dienos patarimas Citrinø receptai KRAUJAGYSLËMS VALYTI 2 vidutinio dydþio citrinas ir 2 apelsinus supjaustyti dalimis, iðimti kauliukus ir sumalti mësmale. Masæ sumaiðyti su 2 valg. ðaukðtais medaus, parà palaikyti kambario temp. (stikliniame inde) ir po to padëti á ðaldytuvà. Valgyti po 2-3 arbat. ðaukðtelius per dienà su arbata ar prieð valgá. NORMALIZUOTI ARTERINÁ SPAUDIMÀ (gera priemonë prieð stenokardijà, infarktà, insultà). 2 vidutinio dydþio citrinas ir 2 apelsinus supjaustyti dalimis, iðimti kauliukus ir sumalti mësmale. Masæ sumaiðyti su 2 valg. ðaukðtais medaus, parà palaikyti kambario temp. (stikliniame inde) ir po to padëti á ðaldytuvà. Valgyti po 2-3 arbat. ðaukðtelius per dienà su arbata ar prieð valgá. GRIPAS (ypaè gripo epidemijos metu) 1 min. citrinà palaikyti karðtame vandenyje, po to sumalti mësmale (kartu su þieve), sumaiðyti su 100 gr. sviesto, ádëti 1-2 valg. ðaukðtus medaus. Laikyti ir vartoti taip pat, kaip ir paprastà sviestà. NUO SPUOGØ IR INKÐTIRØ 1 citrinos sultis sumaiðyti su 1 arbatiniu ðaukðteliu konjako. Keletà kartø per dienà, ðvelniai tapðnojant vata, tepti spuogus ir inkðtirus.

KZ19-8998  

Kalvotoji Zemaitija

KZ19-8998  

Kalvotoji Zemaitija

Advertisement