Page 1

kalvotoji ÞEMAITIJA 1 psl.

NR. 142 (8974)

2009 METØ GRUODÞIO 17 DIENA, KETVIRTADIENIS

Valstybës interesai keièia sodieèiø gyvenimà Praëjusá antradiená Telðiø rajono savivaldybëje susirinko Gadûnavo seniûnijos Paragiø kaimo gyventojai, kuriems nerimà kelia planuojama iki 2013-øjø metø nutiesti apie 90 kilometrø 330 kV elektros oro linija Klaipëda–Telðiai, einanti per Paragiø kaimà. Sodieèiø priekaiðtus iðdëstë raðte ðio kaimo gyventoja Bronë Linkevièienë. Susitikime su energetikais ir projektuotojais taip pat dalyvavo Telðiø rajono meras Valdemaras Ramðas, Savivadybës administracijos atstovai, Visuomenës sveikatos centro, VÁ Telðiø miðkø urëdijos ir kitø ástaigø specialistai.

Susitikimo dalyviai nerado bendros kalbos, nes visà valandà diskutavo þiûrëdami á skirtingus þemëlapius.

Strateginis objektas

CM YK

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Ðis projektas itin svarbus Lietuvos elektros energetikos sistemos ásijungimui á Europos elektros energijos sistemas ir energetikos rinkà — jungèiai su Ðvedijos energetikos sistema. Tam bûtina ið esmës sustiprinti elektros perdavimo tinklà Klaipëdos regione, kuris dabar susijæs su Rusija. Ðiuo metu 330 kV átampos tinklas pajûrá jungia su Sovetsku, o tarp Telðiø ir Klaipëdos driekiasi tik 110 kV linija. Ið viso bûsimoji 900 MW (visos Lietuvos poreikis — apie 2 GW) galios trasa kainuos apie 117 mln. litø, tiesis per 504 þemës sklypus. Klaipëdos universiteto Baltijos aplinkos tyrimø ir planavimo institutas atliko poveikio aplinkai vertinimà ir pristatë tø vietoviø, kurias kerta elektros linija, gyventojams. Taèiau þmonëms atrodo, jog vertintojai

daugiau dëmesio skiria gyvû- èio senkapius perkëlë á kità vietà. nams, augalams, dirvoþemiui, o Kiekvienas gynë savo tiesà, kol ne gyventojams. po valandos diskusijø paaiðkëjo, kad nesusikalba vien dël to, jog Nepasitiki diskutuoja þiûrëdami á skirtingus projektuotojais þemëlapius. Tuomet rajono meParagiø kaimo gyventojai ëmë ras V.Ramðas pasiûlë rinktis tà nerimauti savo þemëse pamatæ variantà, kuris yra patvirtintas kaþkà matuojanèius nepaþásta- arba matuoti ið naujo, jei þmomus þmones. Kai bûsimosios tra- nëms kyla neaiðkumø. sos linijà jø þemëse paþymëjo Derasi su þemës raudonomis vëliavëlëmis, nuo jø savininkais sodieèiai ir matuoja atstumus iki savo sodybø, ganyklø ar miðkeÁgyvendinant visuomenei svarliø. Þmonës iðsigandæ, kad laidai bius projektus, kuriems reikia prikabos ant jø ganomø gyvuliø, vaèiø þemiø, procedûros retai kaariamø dirvø ir atskubëjo á Savi- da klostosi sklandþiai. Energetivaldybæ. kø nestebina ir triukðmas sukelÁ susitikimà atvykæs Vytautas tas Telðiuose. Þemë elektros oro Jankauskas sakë, kad ne tik dël linijai nëra paimama ið savinindirbamos þemës sunerimo. Jis turi ko, nors kai kurie turintys maþus sveikatos problemø, operuota ðir- sklypus norëtø juos energetikams dis, tad ar toji linija nepribaigs parduoti. Ið visø þemës savininsodieèio? kø jau 280 pasiraðë sutikimus Þvelgdami á þemëlapá paragið- leisti per jø valdas tiesti linijà. kiai stebëjosi, kaip projektuoto(Nukelta á 2 psl.) jai jiems neparankius Pagerman-

KAINA 1 LITAS

„Sunkmetis: direktorius namuose ásirengë naminës degtinës fabrikëlá“ –– skaitykite laikraðèio 6 psl.

Metinë prenumerata — net

30 proc. pigiau! Lapkritá ir gruodá skelbiama „Kalvotosios Þemaitijos“ prenumeratos akcija — ðiais mënesiais uþsisakiusiems laikraðtá 2010-iesiems metams bus taikoma net 30 proc. nuolaida! Uþsisakiusiems trumpesniam laikui — mënesiui, ketvirèiui ar pusmeèiui — nuolaida netaikoma. Kiekvienas prenumeratorius dalyvaus loterijoje, kur burtø keliu laimingiausieji bus apdovanoti vertingomis dovanomis. Kvitø kopijas atsiøskite arba atneðkite á laikraðèio Redakcijà (Þemaitës g. 18A, Telðiuose), Skelbimø skyriø. Be to, visi prenumeratoriai su 2010-øjø metø pirmuoju numeriu gaus dovanø spalvotà kalendoriø.

Bièiuliaukime! Jûsø Redakcija

KVIEÈIAME IÐMOKTI VAIRUOTI! UAB „TELÐIØ TECHNINIØ APÞIÛRØ CENTRAS“ vairavimo mokykloje gerai árengtose teorijos ir vaizdiniø priemoniø klasëse mokomi B kategorijos vairuotojai. Eismo taisyklëms mokyti naudojamos nuolat atnaujinamos kompiuterinës programos, o vairavimo pratimus mokome gerai árengtoje vairavimo aikðtelëje. Uþsiëmimai vyksta klausytojams patogiu laiku. Mokymo kaina ne didesnë nei kitose miesto vairavimo mokyklose. Registracija vyksta: Maþeikiø g. 13, Telðiuose. Tel.: (8~444) 69183; 8~611 42389.


kalvotoji ÞEMAITIJA 2 psl.

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Valstybës interesai keièia sodieèiø gyvenimà

neapleisti piktþolëmis. Pasak plano rengëjø, kompensacijø skaièiavimo tvarka yra numatyta ástatymø, taèiau „Lietuvos energija“ asmenims, su kuriais geranoriðkai susitariama, prideda dar 30 proc. motyvacijos priedà. Maþiausia kompensacija siekia 500 litø, didþiausios — po kelias deðimtis tûkstanèiø.

Kreiviausia linija

A.Vaiðnoras (kairëje) tikino, kad tiriant poveiká aplinkai svarbiausias kriterijus buvæs gyvenamieji namai.

(Atkelta ið 1 psl.) Pasak specialiojo plano rengëjo UAB „Sweco Lietuva“ viceprezidento Aido Vaiðnoro, ði elektros oro linija yra nacionalinës svarbos objektas, todël þemës savininko sutikimas nëra bûtinas ir reikiamas servitutas sklypuose gali bûti nustatomas administraciniu aktu. Vis dëlto „Lietuvos energija“ nusprendë eiti sunkesniu keliu, geranoriðkai tartis ir maksimaliai atsiþvelgti á visø pusiø interesus. A.Vaiðnoras tikino, kad Lietuva tankiai apgyvendintas kraðtas ir nëra kito bûdo elektros linijai nutiesti. Paragiðkiø nuomone, energetikai eina lengviausiu keliu, nors galëtø dirbti ðiuolaikiðkai ir nutiesti poþeminius kabelius.

Kompensacija neatpirks nuostoliø Ðios linijos plotis (tarp kraðtiniø laidø) — 16 metrø. Dar po 30 metrø á abi puses nustatyta saugos zona. Taigi ið viso linija uþims 76 metrus. Ðiame plote bus draudþiama statyti, remontuoti ir griauti pastatus, melioruoti, mechanizuotai laistyti þemæ, árengti gyvuliø ganyklas su elektriniu piemeniu, statyti vielinius uþtvarus, sodinti ir kirsti medþius. Þemës savininkø veikla bus gerokai ribojama. Nors uþ tai jiems bus iðmokëtos vienkartinës kompensacijos, bet uþ þemæ savininkas mokesèius privalës mokëti visà gyvenimà, be to, tà 76 metrø plotà turës priþiûrëti — nuðienauti ir

INFORMACIJA APIE TELÐIØ RAJONO UPYNOS KADASTRINËS VIETOVËS UPYNOS KAIMO ÞEMËS DALIES MELIORACIJOS STATINIØ REKONSTRAVIMO ATRANKOS IÐVADÀ DËL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

CM YK

1.Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas — Upynos melioracijos sistemø naudotojø asociacija (Kurðënø g. 44 a, Upynos k., Telðiø rajone, tel. (8~444 54962); faksas (8~444) 51279. 2.Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas — Telðiø rajono Upynos kadastrinës vietovës Upynos kaimo þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcija. 3.Planuojamos ûkinës veiklos vieta — Telðiø rajono Upynos kadastrinë vietovë. 4.Atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos iðvada — planuojamai ûkinei veiklai Telðiø rajono Upynos kadastrinës vietovës Upynos kaimo þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.Iðsamiau susipaþinti su informacija apie planuojamà ûkinæ veiklà galima Upynos melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Kurðënø g. 44 a, Upynos k., Telðiø rajone, tel. (8~444) 54962. 6.Motyvuotus pasiûlymus planuojamos ûkinës veiklos poveikio vertinimo klausimais per 10 dienø nuo praneðimo paskelbimo galima pateikti Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamentui (Èiurlionio g. 3, Ðiauliuose). 7.Iðsamiau susipaþinti su atrankos iðvada ir atrankos dokumentais galima Upynos melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje, Kurðënø g. 44 a, Upynos k., Telðiø rajone, tel. (8~444) 54962, per 10 darbo dienø skelbimo.

Vieni nerimavo dël þemës sklypø, bet daugiausia dël sveikatos problemø. B.Linkevièienë dalijo susirinkimo dalyviams surinktà informacijà apie aukðtos átampos elektros linijø sukuriamø elektromagnetiniø laukø poveiká þmogaus sveikatai. A.Vaiðnoras tikino, kad, tiriant poveiká aplinkai ir planuojant linijos trasà, vienas ið svarbiausiø rodikliø buvo gyvenamieji namai. Ði linija bus kreiviausia Lietuvoje, nes atsiþvelgta á gyventojø pageidavimus. Projektuota taip, kad ji nuo namø bûtø nutolusi ne maþesniu kaip 250 metrø atstumu. Tik tose vietose, kur gyventojø tankumas didesnis arba yra kitø apribojimø, atstumas sumaþëjo iki 100 metrø. Toks nuotolis esàs saugus. Virð namø laidai nekabës, vienkiemius bus stengiamasi apeiti kuo didesniu atstumu, norint þmones apsaugoti nuo elektromagnetinio lauko keliamø pavojø. Iðklausæ nuomonæ, energetikø ir projektuotojø atstovai susitarë, kad susitiks sausio pradþioje. Jie papraðë gyventojø ir visø suinteresuotø ðia linija asmenø pateikti raðtiðkus praðymus ir pageidavimus, kuriuos iðnagrinëjus bus daromos iðvados. Danutë Jackutë

INFORMACIJA APIE TELÐIØ RAJONO MITKAIÈIØ KADASTRINËS VIETOVËS JUOZAPAVO KAIMO ÞEMËS DALIES MELIORACIJOS STATINIØ REKONSTRAVIMO ATRANKOS IÐVADÀ DËL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 1.Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas — Telðiø rajono Mitkaièiø melioracijos sistemø naudotojø asociacija (Plungës g. 29, Telðiuose, tel. (8~444 54962); faks. (8~444) 51279. 2.Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas — Telðiø rajono Mitkaièiø kadastrinës vietovës Juozapavo kaimo þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcija. 3.Planuojamos ûkinës veiklos vieta — Telðiø rajono Mitkaièiø kadastrinë vietovë. 4.Atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos iðvada — planuojamai ûkinei veiklai Telðiø rajono Mitkaièiø kadastrinës vietovës Juozapavo kaimo þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.Iðsamiau susipaþinti su informacija apie planuojamà ûkinæ veiklà galima Telðiø rajono Mitkaièiø melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Plungës g. 29, Telðiuose, tel. (8~444) 54962). 6.Motyvuotus pasiûlymus planuojamos ûkinës veiklos poveikio vertinimo klausimais per 10 dienø nuo praneðimo paskelbimo galima pateikti Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamentui (Èiurlionio g. 3, Ðiauliuose). 7.Iðsamiau susipaþinti su atrankos iðvada ir atrankos dokumentais galima Telðiø rajono Mitkaièiø melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Plungës g. 29, Telðiuose, tel. (8~444) 54962, per 10 darbo dienø po skelbimo iðspausdinimo.

INFORMACIJA APIE TELÐIØ RAJONO VEMBÛTØ KADASTRINËS VIETOVËS GEÈIØ, VEMBÛTØ KAIMØ ÞEMËS DALIES MELIORACIJOS STATINIØ REKONSTRAVIMO ATRANKOS IÐVADÀ DËL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 1.Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas — Gervainio melioracijos sistemø naudotojø asociacija (Sideklio g. 3, Vembûtø k., Telðiø rajone, tel. (8~444) 54962); faksas (8~444) 51279. 2.Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas — Telðiø rajono Vembûtø kadastrinës vietovës Geèiø, Vembûtø kaimø þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcija. 3.Planuojamos ûkinës veiklos vieta — Telðiø rajono Vembûtø kadastrinë vietovë. 4.Atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos iðvada — planuojamai ûkinei veiklai Telðiø rajono Vembûtø kadastrinës vietovës Geèiø, Vembûtø kaimø þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.Iðsamiau susipaþinti su informacija apie planuojamà ûkinæ veiklà galima Gervainio melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Sideklio g. 3, Vembûtø k., Telðiø rajone, tel. (8~444) 54962). 6.Motyvuotus pasiûlymus planuojamos ûkinës veiklos poveikio vertinimo klausimais per 10 dienø nuo praneðimo paskelbimo galima pateikti Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamentui (Èiurlionio g. 3, Ðiauliuose). 7.Iðsamiau susipaþinti su atrankos iðvada ir atrankos dokumentais galima Gervainio melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Sideklio g. 3, Vembûtø k., Telðiø rajone, tel. (8~444) 54962, per 10 darbo dienø po skelbimo iðspausdinimo.

INFORMACIJA APIE TELÐIØ RAJONO MITKAIÈIØ KADASTRINËS VIETOVËS TUÈIØ KAIMO ÞEMËS DALIES MELIORACIJOS STATINIØ REKONSTRAVIMO ATRANKOS IÐVADÀ DËL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 1.Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas — Telðiø rajono Tuèiø melioracijos sistemø naudotojø asociacija (Plungës g. 29, Telðiuose, tel. (8~444 54962); faksas (8~444) 51279. 2.Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas — Telðiø rajono Mitkaièiø kadastrinës vietovës Tuèiø kaimo þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcija. 3.Planuojamos ûkinës veiklos vieta — Telðiø rajono Mitkaièiø, Nerimdaièiø kadastrinës vietovës. 4.Atsakingos institucijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos iðvada — planuojamai ûkinei veiklai Telðiø rajono Mitkaièiø kadastrinës vietovës Tuèiø kaimo þemës dalies melioracijos statiniø rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5.Iðsamiau susipaþinti su informacija apie planuojamà ûkinæ veiklà galima Telðiø rajono Tuèiø melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Plungës g. 29, Telðiuose, tel. (8~444) 54962). 6.Motyvuotus pasiûlymus planuojamos ûkinës veiklos poveikio vertinimo klausimais per 10 dienø nuo praneðimo paskelbimo galima pateikti Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamentui (Èiurlionio g. 3, Ðiauliuose). 7.Iðsamiau susipaþinti su atrankos iðvada ir atrankos dokumentais galima Telðiø rajono Tuèiø melioracijos sistemø naudotojø asociacijoje (Plungës g. 29, Telðiuose, tel. (8~444) 54962, per 10 darbo dienø po skelbimo iðspausdinimo.


kalvotoji ÞEMAITIJA 3 psl.

Atgarsiai

Ðita Lietuva

CM YK

Visai neseniai girdëjau dar vienà neáprastà pasakojimà apie þmogø, metusá savo „gyvenimà“ — karjerà, namus, modernià technikà, árangà, madingus tualetus — ir iðëjusá susitikti su nepaþintu savimi, galbût tapti „mylimu dievo juokdariu“. Tas þmogus gyveno(-a) kur kas praðmatnesnëje valstybëje nei Lietuva ir jo pasirinkimo nesàlygojo ekonominë krizë ar turëto verslo bankrotas. Tikiu, kad ir stebëdamasi, jog tam þmogui ne pasimaiðë protas, o tiesiog nuðvito sàmonë ir jis liovësi nerimauti dël nepaþintos, bet neiðvengiamos ateities, gilintis á savojo laiko politinius, socialinius, ekonominius procesus, mokëti mokesèius ir sukti galvà, ar valstybë tinkamai reguliuoja finansiniø iðtekliø pasiskirstymà. Jis þiûri á þvaigþdes sëdëdamas prie lauþo kokiame nors priemiestyje, o ðtai að — mistiðkame Advento laike, kai gæsta saulë, kai derëtø susikaupti ir melstis rarotuose — vis uþverdu tarsi puodas, nors naujo lyg ir nieko nenutiko — vis tas pats: vieniems gerai, kitiems — prastai; vieni dþiaugiasi savimi, kitiems blogai dël aplinkiniø. Kaip þiûri, taip ir turi.(...) Ðita Lietuva leidþia sau prarasti daugelá metø kurtø ir sëkmingai veikianèiø kultûros centrø, nutraukti finansavimà galbût vieninteliam „nepamaiviðkam“, þurnalui „Liaudies kultûra“, skirtam tradicinei bei ðiuolaikinei kultûrai (þurnalo leidimo kaðtai per metus — 57 tûkstanèiai litø. Ar tokia suma per didelë net ðitai Lietuvai?) Ðitai Lietuvai pakanka ir vienos bet kaip atrodanèios Nacionalinio transliuotojo radijo stoties, o teatrø joje tiek daug, kad sugriûdamas Klaipëdos dramos teatras tik palengvintø nekultûringà iðlaidø kultûrai naðtà. Ðita Lietuva soti mokslo inovacijø, atradimø, tyrinëjimø — nuo 2010 metø mokslininkai nebegaus valstybës stipendijø. Bijau, kad blogas pavyzdys uþkrës: neatsparus nesàmonëms kultûros ministras panorës nusimesti nematomà apsiaustà, po kuriuo tupi iðtisus metus, ir pasirodys auditorijai tam, kad pareikðtø, jog nuo kitø metø nebebus skiriamos stipendijos ir menininkams — juk ir ðie paramos gali ieðkotis ES — joje dël kaþkokiø iracionaliø dësniø pinigø kultûrai visada atsiranda... Ðita Lietuva, maro metu puotaujanti Valdovø rûmuose ir girta vartanti ðviesoforus, maitinanti kultûrà nacionalinio biudþeto liekanomis, atleiskite uþ posakio kalorijas, kultûros sferose nuolat bando ant svetimo daikto á rojø nujoti, todël mokslininkai ir menininkai raginami dar aktyviau kuistis ES struktûriniø fondø „humanose“, mokomi, kaip uþ jautrios vietos paèiupti rinkà, prisijaukinti privatø sektoriø, parsiduoti, bet po Ezopo kauke iðsaugoti aukðtà meniná lygá; provokuojami poezijà skaityti restoranuose, jogos centruose, per partinius susirinkimus, groti naujalietuviðkose vestuvëse; skatinami dëmesá patraukti taure vyno su pelësinio sûrio ir vynuogiø vërinuku, ir dovanële — su autografais ir ðypsena dovanojama knyga, muzikiniu albumu (priklausomai nuo to, kokio þanro vakaras vyko) vien uþ tai, kad þmogus malonëjo ateiti, kad në neskaitæs ðità „dovanà“, poeto ar muzikanto gautà kaip honoraras, ákið á lentynà arba paslëps stalèiuje. Ðitos Lietuvos bruoþas — daiktai ne pagal kiðenæ, paskolos iki mirties, todël kultûra (ir mokslas) turi verþtis kuo labiau „elitiðkëti“. Ji turi brangti, „maþinti apimtis“, plëstis á tûrá. Kultûra turi trauktis á rûmus ir pilis, tapti prieinama tik turtingiems, iðsilavinusiems, á mecenatystæ nespjaunantiems, ir plësti „burokø“ plantacijas. Profesionalioji kultûra turi gráþti ten, kur ir prasidëjo — á baþnyèias, dvarus, Vakarø Europà, nes ðita Lietuva dar turi bræsti, turi ið naujo statyti klojimo teatrus, prikelti knygneðius ir daraktorius, privalo kentëti be kultûros ir geisti jos kaip svetimo vyro ar svetimos moters. Man tokia iðeitis regisi þmogiðka ir teisinga, nes ðita Lietuva susikimba rankomis ir blaivi dainuoja tik tada, kai reikia gintis, apsiginti, kai jà puola ir ið jos grasinama atimti. Atimkite ið mûsø kultûrà ir paslëpkite jà Ðveicarijos banke kartos, kuri sieks iðsivaduoti ið kompleksø, pykèio, nepakantumo, vienareikðmiðkumo, vardu. O mums tikriausiai teks palaukti. Arba vaþiuoti á Ðveicarijà. Arba þiûrëti á þvaigþdes... Gitana Gugevièiûtë

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Susitikimas su viceministru teikia vilèiø Ávyko pirmasis Lietuvos ðvietimo darbuotojø profesinës sàjungos (LÐDPS) konsultacinis susitikimas su Ðvietimo ir mokslo ministerijos viceministru Vaidu Baciu. Á susitikimà vyko LÐDPS delegacija, vadovaujama Þemaitijos regiono susivienijimo pirmininko Eugenijaus Jesino, su Telðiø rajono susivienijimo pirmininke Zofija Jesiniene, Klaipëdos ir Maþeikiø susivienijimø pirmininkëmis Laima Jukniene bei Judita Èejauskiene. Ðvietimo ir mokslo ministerija, reaguodama á Þemaitijos regiono konferencinæ rezoliucijà, siûlë sudaryti darbo grupæ ir pradëti derëtis dël rezoliucijoje iðkeltø reikalavimø.

E.Jesinas.

Pagrindinës svarstytos problemos — „mokinio krepðelio“ finansavimas, darbo apmokëjimo apraðo aptarimas ir mokyklø tinklo pertvarka. Kità kartà susitikus su viceministru planuojama ðiuos klausimus iðnagrinëti iðsamiau, tikimasi iðgirsti konkreèius atsakymus dël duotø paþadø ágyvendinimo. Taip pat buvo susitarta, kad sausio mënesá, dalyvaujant viso Þemaitijos regiono savivaldybiø atstovams, ðvietimo skyriø ir savivaldybiø finansø skyriø, mokyklø ir profsàjungø vadovams, Telðiuose bus organizuojamas Þemaitijos regiono iðplëstinis pasitarimas-konferencija. Taip pat á konferencijà þadama pakviesti aktyvius tëvus iðsakyti savo mintis. Iðnagrinëtos problemos bus pateiktos ministerijai. Pasak LÐDPS pirmininko pavaduotojo E.Jesino, susitikimas vyko gana rezultatyviai. Viceministrui suformuluoti siûlymai priimti teigiamai. Prieð tai buvo iðsiøstas raðtas dël „mokinio krepðelio“ lëðø, kad savivaldybëse jis yra naudojamas ne visiðkai pagal paskirtá. E.Jesinas teigia, kad jis yra sumaiðomas su valstybës deleguota funkcija ir savarankiðka savivaldybës funkcija, kuriai priklauso aplinkos lëðos. „Savivaldybë valdo visà ðvietimo ástaigø tinklà ir kartais, bandydama tuo pasinaudoti ir apeidama ástatymus, dalinai sutaupytas lëðas panaudoja kitur“,— teigia E.Jesinas. Anksèiau, pagal Savivaldybës biudþeto finansiniø rodikliø ástatymà, ið sutaupytø mokyklai lëðø 15 procentø galëdavo panaudoti savivaldybë, todël, pasak E.Jesino, yra faktø, kad ji visas kitas lëðas pasisavindavo. Anksèiau ðios funkcijos bûdavo daþnai sumaiðomos, o dabar savivaldybës nebegalës ið mokyklø paimti ðiø lëðø. Jos galës tik 5 proc. ið „moksleivio krepðelio“ perskirstyti bûtent mokykloms, kurioms trûksta „moksleivio krepðelio“ lëðø, egzaminams organizuoti ir darbo uþmokesèio koeficientams ið-

lyginti. 120 mokiniø, nuo 121 — ji vël tampa Yra kilæs aþiotaþas dël koefi- pliusinë, rentabili. Tokiø laipteliø atcientø „þirkliø“. „Mes neprita- siradimas ir dirbtinas sudarymas yra riame tam, kad mokyklos, ku- nepateisinamas. Viceministras pririos iðgyvena, naudotø minima- paþino, kad reikia bûtinai maþinti lø koeficientà. Ðis koeficientas tuos laiptelius, norint iðlaikyti tà mogalëtø bûti naudojamas tik ma- kyklø tinklà. Nors ir yra priimtas þakomplektinëse mokyklose, ku- tinklo pertvarkos planas savivaldyrioms trûksta „moksleivio krep- bëse, visgi jos turëtø atsiþvelgti á ðelio“ lëðø, nes tokiu bûdu bus bendruomeniø poreikius ir norus. Negalima iðsaugoti mokyklà ir mo- pateisinama, jei reorganizuojant mokytojø darbo vietas. Pagal mûsø kyklà nepaisoma þmoniø interesø. siûlymà, mokyklø vadovai galës „Yra daug spræstinø problemø ir ðità funkcijà atlikti tik suderinæ dþiugu tai, kad ministerija, valdininsu profsàjunga. Taip pat teikëme kai pradëjo jas girdëti“,— dþiaugësi siûlymà, kad mokyklø vadovai, E.Jesinas. Viceministro pastebëjimu, uþtikrindami skaidrià veiklà, ko- bûtent senieji valdininkai, nenorëlektyvui pateiktø iðsamø „moks- dami pripaþinti padarytø klaidø, karleivio krepðelio“ panaudojimo tais nieko nenori girdëti, atsiriboja biudþetà“,— teigë E.Jesinas. Iki nuo visko ir net agresyviai reaguoja birþelio 1 dienos koeficientas bus á pastabas. „Klysti yra þmogiðka kiekpaskirstomas tik esant bûtinybei. Jei, pasak LÐDPS pirmininko pavaduotojo, mokyklos direktorius uþsispirtø, kad vis dëlto koeficientas bûtø maþinamas taupant lëðas, to daryti bûtø negalima, nes tai prieðtarautø priimtiems teisës aktams. Taip pat susitarta, kad didþiosioms mokykloms, kurios turi galimybæ sutaupyti lëðø, bûtø sudaryta sàlyga jas perkelti á kitø metø biudþetà. Tai — teigiamas rezervas, kurá mokykla galëtø panaudoti krizës atveju. Viceministras pritarë ðiai idëjai ir paþadëjo, kad teiks teisines pataisas. Taip pat pateikë tokià mintá, kad toms mokykloms, kurios pritrûksta lëðø ðiais metais, galbût bûtø galima sudaryti galimybæ skolintis ið kitø metø biudþeto. Kaime mokykla yra bûtina. Jei tëvai neveð vaikø á miesto mokyklas ir dirbtinai nesudarys sàlygø mokykloms þlugti kaime — mokykla iðgyvens. Viceministro pastebëjimu, seniûnijose turi iðlikti ðvietimo ástaiga. Tegul tai bûna daugiafunkcinis centras — joje veikia ir ikimokyklinë ástaiga, ir bendruomenës centras, ir biblioteka. Koordinuojant lëðas ji iðliktø, nes kiekviename kaime bûtinas ðviesuomenës centras. Kaip teigë Z.Jesinienë, pigiau yra iðlaikyti mokyk- Z.Jesinienë. las, nei pavëþëti vaikus iki miesto mokyklø. „O vëliau, sugriovæ pas- vienam, klaidø pripaþinimas yra kutiná ðviesumos þidiná, stebësimës, teigiamas dalykas. Bendromis jëgokad kaime nebeliko jaunimo. Jie mis galëtume padaryti labai daug“,— emigruoja, nes nesulaukia paèiø pap- teigia LÐDPS pirmininko pavaduorasèiausiø paslaugø. Mokytojai vi- tojas. Taip pat ministerija pripaþino, kad sur yra geri ir nereikia blaðkytis tarp miesto ir kaimo“,— sakë ji. Pagal buvo nustatytas klaidingas koeficienLietuvos Konstitucijà, ðvietimo ás- tas ikimokykliniø ástaigø darbuototatymus, mokymas turi bûti prieina- jams bei specialiesiems pedagogams mas kiekvienam pilieèiui pagal gy- — logopedams, psichologams ir kt. Dël ministerijos aplaidumo nuo rugvenamàjà vietà. Dar viena kelta problema — pagal sëjo 1 dienos buvo sumaþintas darbo dabartinæ „mokinio krepðelio“ skai- uþmokesèio koeficientas. Ministras, èiavimo metodikà neiðgyvena mo- neapsiþiûrëjæs pasiraðë ásakymà, kur kyklos, kurios turi 81 mokiná. 80 koeficientø vidurkis þemesnis nei tuvaikø mokykla turi teigiamà „moks- rëtø bûti. Dabar Ðvietimo ir mokslo leivio krepðelá“ ir neturi jokiø fi- ministerija ásipareigojo nuo sausio 1 nansiniø problemø. Jei yra 81 moki- dienos ið naujojo biudþeto atstatyti nys, tai mokyklai taikoma kita „mo- klaidingà koeficientà ir gràþinti prakinio krepðelio“ metodika ir ji tam- rastus pinigus. pa minusine. Tas laiptelis yra iki Ernesta Daèkevièienë


kalvotoji ÞEMAITIJA 4 psl.

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Apie anime pasaulá ir Harajuku vaikus Apie ðiuos dalykus per ilgàjà pertraukà Telðiø Þemaitës gimnazijoje savo bendramoksliams pasakojo keturi gimnazistai, prie Telðiø jaunimo centro susibûrusio „Anime dreamers“ klubo nariai. Anime pasaulis — tai ne vien tik animaciniai filmukai vaikams, nors jie irgi labai svarbus dalykas. 1913 metais Japonijoje pradëta kurti animacija tapo savitu „paraleliniu“ pasauliu su filmukais, serialais, rimtais filmais, kompiuteriniais þaidimais ir kompiuteriniais pasauliais, „manga“ komiksø knygutëmis. Animacija labiausiai suklestëjo Tekanèios saulës ðalyje — prisiminkime kad ir begaliná serialà „Drakonø kovos“, pasakojanti apie Songokà ir jo draugus. Japonijoje gimë ir Harajuku vaikai — tai jaunimo, norinèio supanaðëti su anime herojais ir leisti laisvalaiká anime pasaulyje, judëjimas. Harajuku (tark. Haradþuku) — rajonas Tokijo mieste, kuriame daug metø renkasi keistokai ir originaliai pasipuoðæ jaunuoliai. Tad anime, kaip ir ðis judëjimas, glauApie anime pasaulá pasakojo gimnazistai Edvardas Virketis, Rasa Sarapinaitë, dþiai siejasi su ðiuolaikine japonø kulMilda Barkutë, Emilija Povilaitytë.

tûra, nors dabar yra paplitæ visame pasaulyje. Trys ið keturiø renginá organizavusiø gimnazistø yra gimnazijoje veikianèio japonø kalbos ir kultûros bûrelio „Nihon“ nariai ir rimtai domisi Tekanèios saulës ðalimi. Jaunuoliai papasakojo bendramoksliams apie animacijos gimimà ir jos tradicijas Japonijoje. Pasakojimà pailiustravo videofilmu apie Harajuku gatvæ ir keliais animaciniais filmukais. Taip pat pademonstravo tarp Harajuku jaunimo populiarø ðoká „para – para“, papasakojo apie animacijos muziejø, kurá ákûrë Ghibli — viena garsiausiø animacijos studijø Japonijoje. Visi keturi gimnazistai buvo apsirengæ Harajuku stiliumi. Skirtingai nuo hipiø ar pankø, kurie savo gyvenimo bûdu reiðkë protestà prieð kapitalistinio pasaulio sudaiktëjimà, Harajuku vaikai prieð niekà neprotestuoja ir nieko neneigia. Jie tiesiog nori kuo ilgiau iðlikti vaikais ir taip iðgelbëti pasaulá nuo sunaikinimo — juk visus blogus darbus, sukelianèius krizes, artinanèius ekologinæ katastrofà ar atominio karo pavojø padaro suaugæ þmonës. Elë Kakanauskienë

Komiteto nariai pritarë pertvarkai Ávyko neeilinis Ðvietimo, kultûros ir sporto komiteto posëdis. Posëdþio tikslas — dar kartà aptarti 2009 m. vasario 26 d. Telðiø rajono savivaldybës tarybos patvirtinto 20092012 metø Telðiø rajono mokyklø tinklo optimizavimo plano ágyvendinimà ir vykdymà. Posëdyje dalyvavo Ðvietimo skyriaus vedëja D.Maþeikienë, pavaduotoja D.Tumienë ir kiti skyriaus specialistai. Ðvietimo skyriaus vedëja D.Maþeikienë supaþindino su Ðvietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijomis, ugdymo programø akreditacijos kriterijais ir jø vykdymo tvarka. Atkreipë dëmesá á Telðiø rajono mokiniø skaièiaus þymø maþëjimà. Vedëja iðsamiai iðanalizavo, kaip rajone vykdomas mokyklø tinklo pertvarkos planas, apþvelgë, kas padaryta rajone ir kà reikia spartinti dël mokiniø skaièiaus maþëjimo. Buvo atkreiptas dëmesys á tai, kaip informuojamos mokyklø administracijos ir mokyklø bendruomenës apie vykstanèià mokyklø pertvarkà. Supaþindinta su ðiø metø mokytojø perkvalifikavimo programos eiga. Komiteto nariai iðsakë savo nuomones ir visi vieningai pritarë tolimesniam Telðiø rajono mokyklø tinklo pertvarkos plano vykdymui ir jo eigai. Jadzë Tarvainienë CM YK

Ðvietimo, kultûros ir sporto komiteto pirmininkë


kalvotoji ÞEMAITIJA 5 psl.

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Jauna reþisierë surengë þmogiðkumo pamokà Praëjusá ðeðtadiená Þemaitës dramos teatras þiûrovus pakvietë á premjerà. Buvusi ðio teatro aktorë, Klaipëdos universiteto reþisûros specialybës studentë þiûrovø, bendrakursiø ir dëstytojø „teismui“ pateikë P.Sveto pjesæ psichologinæ dramà „Interviu“.

Þemaitës dramos teatro scenoje debiutuojanèià reþisieræ A.Banytæ pasveikino teatro veteranas Vaclovas Bartkus.

Þiûrovus nustebino dràsus jaunos reþisierës þingsnis — rinktis neþinomo autoriaus Lietuvoje nestatytà pjesæ, o pradþiugino tai, kad pagrindiniams vaidmenims pasirinkti profesionalai reþisieriai: buvæs Þemaitës dramos teatro direktorius Kastytis Brazaus-

kas ir dabartinis — Artûras Butkus. Ne pirmà kartà Telðiø scenoje atgaivinama istorinë atmintis, teatrine kalba interpretuojama holokausto tema. Ðá kartà talentingø þmoniø trijulë parodë, kad nepaisant patirtø gyvenime skriaudø þmogus gali bûti stip-

resnis uþ laisvame pasaulyje gyvenantá individà. Tai puiki þmogiðkumo pamoka, kurià vertëtø iðmokti ir ðiø dienø funkcionieriams. Klaipëdos universitete Menø fakultete naujà reþisieriø kartà ugdantis Gytis Padegimas sakë, jog su Agne kalbësis apie spektaklá ir jai asmeniðkai iðsakys trûkumus, taèiau jis pasidþiaugë savo mokinës darbu — nors pirmasis blynas, bet neprisvilæs. Reþisierius mano, jog jautësi premjerinis nervas, kurá ir pats patiria. Prisiminæs, paskutinájá spektaklá (premjera Kauno menininkø namuose gruodþio 10 ir 11 d.) „Bona Sforca. Atsisveikinimas“ jis teigë, jog tik vaidindama treèià spektaklá Olita Dautartaitë pasiekë, tai kà buvo sumanæs spektaklio reþisierius. Jis ásitikinæs, kad „Interviu“ reikalingas spektaklis Þemaitës dramos teatro repertuare, gal èia savo vietà suras ir jaunoji reþisierë, nes teatre ðauniai dirba visos kartos. Lietuvos liaudies kultûros centro Teatro poskyrio vadovë Irena Maciulevièienë teigë, jog neanalizuos diplomantës darbo, taèiau ji þiûrëdama spektaklá jautë sielos atgaivà, nes pjesë iðkëlë jautrias mintis apie moralæ. Ji mano, kad jaunai reþisierei svarbus pirmas etapas ir pasidþiaugë debiu-

Advento popietë Þarënuose Ðv.Kalëdos — apmàstymø, susikaupimo, gerumo ir dëmesio vieni kitiems metas. Jau tradicija tapo kasmet Telðiø rajono savivaldybës administracijos rengiama Gerumo akcija, kurios metu Savivaldybës meras kvieèia visus geros valios þmones, verslo atstovus pasidalinti gerumu su vieniðais, neágaliais, likimo negandø iðtiktais þmonëmis bei vaikais ir dalyvauti ðv.Kalëdø renginiuose.

CM YK

Ðiø metø pirmasis Gerumo akcijos renginys ávyko Þarënø kultûros namuose. Praëjusá ketvirtadiená á rengiamà Advento popietæ „Lai ðirdá aplanko ðiluma“ susirinko gausus bûrys þarëniðkiø. Prie graþiai papuoðto Adventinio stalo susëdo net tik garbingiausio amþiaus þarëniðkiai, bet ir gausus bûrys moksleiviø. Renginyje taip pat dalyvavo Telðiø rajono savivaldybës meras Valdemaras Ramðas, LR Seimo nario Almanto Petkaus padëjëja Rasa Gustienë, klebonas Kæstutis Balèiûnas, seniûnas P.Lukoðius, bendruomenës pirmininkë A.Griguolienë ir kt. Þarënø klebonas K.Balèiûnas papasakojo, kokios yra Advento tradicijos, kokia yra Advento vainiko kilmë ir reikðmë. Adventas — ikikalëdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruoðimo Kristaus

atëjimo á ðá pasaulá ðventei — Kalëdoms. Pasak klebono, Advento vainikas nëra sena lietuviðka tradicija, tai ið Vakarø, Evangelikø Baþnyèios, po nepriklausomybës atëjusi tradicija. Svarbus vainiko akcentas yra keturios þvakës, kurios po vienà uþdegamos kiekvienà Advento sekmadiená. Telðiø rajono savivaldybës meras Valdemaras Ramðas pasidþiaugë, kad toks graþus bendruomenës bûrys susëdo prie bendro stalo ðá graþø viltingo laukimo laikotarpá. Meras kvietë nepamirðti ðalia gyvenanèiø likimo negandø iðtiktø þmoniø, aplankyti juos, pasëdëti kartu, palinkëti ramybës vieni kitiems. Jurgita Armalienë Mero patarëja ryðiams su visuomene

Spektaklyje „Interviu“ vaidino K.Brazauskas ir A.Butkus.

tu, kurá ávertino Telðiø publika. „Pabaigoje ilgai nebuvo plojimø. Toji pauzë turi bûti po tokio gilaus spektaklio“, — pastebëjo vadovë. Jaunoji reþisierë A.Banytë prisipaþino, jog labai jaudinosi ir po spektalio negali atgauti þado. Jai svarbiausia yra darbas, nes jau-

tusi didþiulæ atsakomybæ prieð artimus ir brangius þmones. Po premjeros telðiðkiai, kolegos ir Þemaitës dramos teatro studijos „Savi“ aktoriai sveikino spektaklyje vaidinusius aktorius, gëliø glëbá iðsineðë ir reþisierë A.Banytë. Danutë Jackutë

Áþiebta kalëdinë þaliaskarë Praëjusá penktadiená Nevarënø kultûros centro Buoþënø filialo salëje vyko Kalëdø eglës áþiebimo koncertas. Programoje pasirodë Buoþënø pagrindinës mokyklos mokiniø choras (vadovë Sandra Jurkaitienë), pristatytas avangardiniø madø ðou (vadovë Asta Bakðinskienë). Taip pat muzikinius kûrinius grojo Buoþënø jaunosios saviveiklininkës. Renginyje dalyvavo ir buoþëniðkius linksmino Telðiø rajono Ryðkënø kultûros centro Þarënø filialo kaimo kapela

„Þara“ (vadovas Vidas Petrauskas). Vëliau Kalëdø Senelis visus pakvietë á Buoþënø kaimo aikðtæ áþiebti kalëdinës eglës, kurià ðiais metais padovanojo Zita Ðilinskaitë. Ásiþiebus eglei, danguje sutvisko fejerverkai, dovanoti seniûnaièio Remigijaus Puplauskio. Kalëdø Senelis visiems priminë, kad raðytø laiðkus ir lauktø jo ateinant per ðv. Kalëdas. Auðra Jurkienë Nevarënø kultûros centro Buoþënø filialo vadovë


kalvotoji ÞEMAITIJA 6 psl.

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Teisëtvarkos tema Sunkmetis: direktorius namuose ásirengë naminës degtinës fabrikëlá Brangiame Telðiø priemiestyje Ryðkënuose namà nusipirkæs apsukrus telðiðkis ëmësi nelegalios veiklos. 34 metø pilieèio V.Ð. sodybos ûkinio pastato rûsyje rasta áranga, panaði á árangà naminei degtinei gaminti, ir 2400 litrø raugo.

Informacijà susirado internete

Ryðkënø kaime demaskuotas bravoras: V.Ð. ûkinio pastato rûsyje rasta áranga, kaip átariama, „samanei“ gaminti ir 2400 litrø raugo.

Gruodþio 10-osios vakarà Ryðkënuose apsilankæ Telðiø policininkai demaskavo pogrindyje veikusá naminës degtinës fabrikëlá. Bravoras iðardytas, radiniams paskirta ekspertizë. Pastatø ðeimininkas V.Ð. nesigynë, kad nelegalus fabrikëlis priklauso jam. V.Ð. teigimu, informacijà, kaip pasigaminti árangà ir kaip varyti „velnio laðus“, jis susirado internete. Visagalis internetas, kur gali rasti, kà tik nori, þmones veda á pagundà: vieni iðmoksta bombas gaminti, kiti „samagonà“ virti. Ir viena, ir kita ástatymas draudþia ir uþ tai grieþtai baudþia.

uþima vadovaujanèias pareigas. Vietiniai ðnibþdasi, kas gi paskatino ar privertë direktoriumi dirbantá vyriðká imtis nelegalios, taèiau pelningos veiklos? Gal krizë? „Jeigu jau direktoriai varo naminæ degtinæ, tai kà paprastiems þmogeliams daryti?“ — svarstë aplinkiniai.

Ákliuvo per skaitikliø tikrintojus?

Kas nelegalu, tas pelninga

nukës esà norëjæs iðsivirti artëjanèioms ðventëms. Taèiau nePagal rastà informacijà suma- tekus visos árangos, teks kulnus vyriðkis ëmësi darbo, nami- niuoti á prekybos centrà pirkti

Dar Ryðkënuose kalbama, kad degtindaris „supakuotas“ atsitiktinai. Atseit vandentiekio darbuovalstybinës. tojai tikrino vandens skaitiklius Kaip paaiðkëjo, bravoro ákûrë- ir netyèia uþmatë ádomius árenjas ne koks bedarbis. Jis vienoje ginius, kuriuos gaminti, laikyti uþdarojoje akcinëje bendrovëje ástatymas draudþia.

Ir keistuolis tas V.Ð. — rizikavo savo valdose virti naminukæ, ar ne paprasèiau buvo ásikurti miðke? Gal þmogus ið taupumo nenorëjo samdyti darbininkø. O namuose sau gráþti vakare ið darbo, pakûreni ugnelæ, televizoriø paþiûri... ir varvini „velnio laðus“. Èia tau ne ðalti miðke... Pradëtas ikiteisminis tyrimas dël neteisëto namø gamybos stipriø alkoholiniø gërimø, nedenatûruoto, denatûruoto ar techninio etilo alkoholio, jø skiediniø (miðiniø) ir aparatø jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Vairuotojo paþymëjimo neturintis sodietis „tikrina“ policininkø budrumà Anoniminio skambuèio dëka suèiuptas girtas „keliø erelis“. Kaip paaiðkëjo, 28 metø Tryðkiø gyventojas Þ.J. sëdo prie vairo ne tik apsvaigæs nuo alkoholio, bet ir neturëdamas vairuotojo paþymëjimo. Gruodþio 14 d. 20.55 val. Telðiø policija gavo praneðimà, kad keliu Ðiauliai-Palanga link Telðiø vaþiuoja baltos spalvos au-

tomobilis „Opel Kadet“, kurio vairuotojas galimai neblaivus. Informacija pasitvirtino. Ubiðkës miestelyje sustabdþius nurodytà automobilá, vairuotojui Þ.J. nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,09 prom.). Prasikaltæs sodietis pasisakë iðpliumpæs du butelius alaus. Surinkta medþiaga administracinei bylai iðkelti. Niekur ne-

dirbanèiam paþeidëjui ne pirmà kartà gresia rimti nemalonumai. Transporto priemoniø vairavimas neblaiviø ar apsvaigusiø nuo narkotiniø, psichotropiniø ar kitø psichikà veikianèiø medþiagø vairuotojø, neturinèiø teisës vairuoti ar neturinèiø teisës vairuoti tos rûðies transporto priemoniø, arba neblaivumo ar apsvaigimo patikrinimo vengimas, taip pat alkoholio, narkoti-

niø, psichotropiniø ar kitø psichikà veikianèiø medþiagø vartojimas po eismo ávykio iki jo aplinkybiø nustatymo uþtraukia baudà nuo 4 tûkst. iki 5 tûkst. litø arba administraciná areðtà nuo 20 iki 30 parø. Sugautas „keliø erelis“ gerai þinomas policijai. Uþ Keliø eismo taisykliø paþeidimus ir kitokius tryðkietis Þ.J. ne kartà baustas tûkstantinëmis piniginëmis

baudomis ir areðtu. Taèiau jeigu paþeidëjas nedirba ir neturi jokio turto, baudø nëra ið ko iðieðkoti. Tai kai kuriuos pilieèius, kuriems nerûpi nei sava, nei kitø gyvybës ir sveikatos saugumas, skatina nesilaikyti Keliø eismo taisykliø. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Eismo nelaimë per „ðnapsà“ ir „gamtinius reikalus“

CM YK

Gruodþio 12 d. 23.40 val. policijai praneðta, kad Telðiø rajone, kelyje Telðiai-Varniai-Laukuva, kelio atkarpoje Janapolë-Varniai, ávyko eismo ávykis. Susidûrus dviem automobiliams, suþalotas vyriðkis ir maþametë mergaitë. Pasirodo, vëlyvà metà eismo nelaimë ávyko dël vairuotojo neatsakingumo. Automobiliu „Reno“ vaþiavæs vairuotojas N.S. ir keleivis sustojo ties posûkiu ákalnëje. Vyrai toje vietoje buvo paskyræ susitikimà ir sustojo laukti atvykstanèio asmens, su kuriuo ketino lyg tai sudaryti maðinos pardavimo sandorá. Naktá spaudë ðaltukas, sëdëdami „Reno“ vyrai esà paëmë „ant

turiø þmoniø, vaþiavusiø „Volkswagen Sharan“, suþeisti du. Gruodþio 13 d. 1 val. nakties gautas Telðiø apskrities ligoninës gydytojo telefoninis praneðimas, kad á Priëmimo skyriø pristatyti 32 metø Vilniaus gyventojas L.B., kuriam diagnozuotas galvos sumuðimas bei girtumas, ir penkiametë mergaitë, gyv. Telðiuose, kuriai diagnozuota pavirðinë èiurnos ir pëdos trauma (abu nukentëjusieji vaþiavo „Volkswagen Sharan“) bei 29 metø Degaièiø kaimo gyventojas N.S., kuriam kûno suþalojimø nenustatyta. Pastarasis vairavo „Reno“. „Reno“ vairuotojas N.S. ið Degaièiø kaimo atsisakë pasitikrinðilumos“ degtinës. Paskui vai- maðina pradëjo riedëti, taèiau ap- vaþiavæs moters vairuojamas ti girtumà. „Kalvotosios Þemaitijos“ ruotojà ëmë spausti „gamtinis rei- girtæs keleivis nesumojo, kad rei- „Volkswagen Sharan“ rëþësi á informacija kaliukas“. Kai degaitiðkis iðlipo, kia stabdyti. Pagrindiniu keliu iðriedëjusio „Reno“ ðonà. Ið ke-


kalvotoji ÞEMAITIJA 7 psl.

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

DËL STRATEGINIO PASEKMIØ APLINKAI VERTINIMO Informuojame, kad, rengiant 27 ha ploto teritorijos, esanèios rytinëje Masèio eþero pakrantëje, Telðiø mieste, detaløjá planà, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybës 2004 m. rugpjûèio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintu Planø ir programø strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo tvarkos apraðu, buvo atlikta strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo atranka. Detaliojo plano tikslai — þemës paskirties, naudojimo bûdo ir pobûdþiø, teritorijos tvarkymo ir naudojimo reþimo nusta-

tymas: vieðøjø erdviø, skirtø rekreaciniams poreikiams tenkinti, suformavimas Masèio eþero pakrantëje, ðiø erdviø funkcinis sujungimas su jau egzistuojanèiomis ar planuojamomis analogiðkomis erdvëmis Masèio eþero pakrantëje, centrinëje miesto dalyje. Strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo atrankai reikalinga informacija buvo iðsiøsta Valstybinei saugomø teritorijø tarnybai prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos depar-

Informacija apie rengiamà techniná projektà Rengiamas techninis projektas „Nevarënø kultûros centro ir kontoros pastato rekonstravimas“ (Liepø g. 10, Nevarënuose, Telðiø rajone, sklypo kadastro Nr.7848/0004:332 Nevarënø k.v.). Techninis projektas rengiamas pagal Telðiø rajono savivaldybës administracijos Statybos ir komunalinio ûkio skyriaus iðduotà projektavimo sàlygø sàvadà Reg. Nr.2150, 2009-12-08. Statytojas — Telðiø rajono savivaldybës Nevarënø kultûros centras (Liepø g. 10, Nevarënuose, Telðiø rajone, tel. 8~444 44144). Statinio paskirtis — kultûros paskirties pastatas ir administracinës paskirties pastatas, statinio kategorija — ypatingas statinys. Rekonstrukcijos projekte numatoma pastato sienø ir stogo apðiltinimas bei áëjimø rekonstrukcija. Projekto rengëjas: UAB „Nacionaliniø projektø rengimas“ (Vivulskio g. 6/8-36, LT-03221 Vilniuje, tel.: 8~5 2107488; 8~699 13640, projekto vadovas R. Jauniðkis). Rekonstrukcijos pradþia — 2010 m., rekonstrukcijos pabaiga — 2010 m.

tamentui, Kultûros paveldo departamento prie Kultûros ministerijos Telðiø teritoriniam padaliniui ir Telðiø visuomenës sveikatos centrui. Iðnagrinëjusios pateiktà informacijà, minëtos institucijos vieningai priëmë sprendimus dël strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo netikslingumo. Atsiþvelgiant á visø vertinimo subjektø iðvadas, kad rengiamo detalaus plano ágyvendinimas neturës reikðmingø neigiamø pasekmiø aplinkos komponentams ir strateginis pasekmiø aplinkai Kitas prekes

Birikø kaime ið darþininkystës ûkio sandëliø — bulves LAURA (kaina 0,30-0,50 Lt/ kg), morkas (0,60 Lt/kg), burokëlius (0,40 Lt/kg), nestandartinius burokëlius (0,20 Lt/ kg), nestandartines bulves (0,25 Lt/kg). Dirba nuo 8 iki 17 valandos (antradieniais ir ketvirtadieniais). Tel.: (8~444) 45483; 8~685 43742. Maþai naudotas þiemines padangas R-14, R-15, R-16, R-17 (yra ir aukðto spaudimo), lietus bei skardinius ratlankius. Tel. 8~604 82033.

Telðiø rajono savivaldybës administracija Veislines ir dideles kiaules, verðelius. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~699 26797; 8~650 79817. Ámonë (supirkëjas A.Galkontas) brangiausiai Lietuvoje — galvijø prieauglá. Tel. 8~656 68304.

Sigito Laurinavièiaus IÁ

superka bulius, karves, telyèias, verðelius.

Telðiø rajono savivaldybës komisijos medþioklës plotø vienetams sudaryti bei jø riboms pakeisti informacija

Atsiskaito ið karto. Tvarko visus dokumentus iðmokoms gauti.

Parengti preliminarûs LMÞD Telðiø skyriaus „Ðatrijos“ medþiotojø ir þvejø bûrelio „Survilø“ ir „Ðatrijos“ bei medþiotojø klubo „Þvëriø rojus“ medþioklës plotø vienetø projektai. Medþioklës ástatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys gali per vienà mënesá po paskelbimo kreiptis á Telðiø rajono savivaldybës komisijà (Þemaitës g. 14) raðtu ir pateikti reikalavimus, o kiti suinteresuoti fiziniai arba juridiniai asmenys — siûlymus dël parengtø preliminariø medþioklës plotø vienetø projektø. Bronislovas Banys

Tel. 8~652 05800. Perka Nekilnojamàjá turtà

Brangiausiai Lietuvoje — þemës ûkio paskirties þemæ, dirbamà ir apleistà þemæ, pievas, miðkus. Tel. 8~644 44444.

Komisijos pirmininkas

IÐNUOMOJA PATALPAS Savivaldybës ámonë Telðiø butø ûkis vieðo konkurso tvarka iðnuomoja patalpas, esanèias Karaliaus Mindaugo 1, Telðiuose (plane paþymëtos 8H1p, plotas 58,78 kv.m, pradinë kaina — 0,75 Lt/kv.m plius PVM) ir patalpas, esanèias Karaliaus Mindaugo 1, Telðiuose (plane paþymëtos 9G1p, plotas 583,83 kv.m, pradinë kaina 0,75 Lt/kv.m plius PVM). Paraiðkas pristatyti Savivaldybës ámonës Telðiø butø ûkiui, 205 kabinetas (Plungës g. 29, Telðiuose) iki 2010 01 05 15 valandos (imtinai). Pradiná 3 mën. ánaðà sumokëti ámonës kasoje arba pavedimu. Telefonai pasiteirauti: 53768 arba 60320. Konkursas vyks 2010 01 06 dienà 14 valandà ámonës patalpose, 205 kabinete. Konkurso komisija

Parduoda Nekilnojamàjá turtà

0,82 ha þemës sklypà ir 2,45 ha miðko prie Balvio (Pabalvës) eþero (sklypas ribojasi 130 m su eþero pakrante), ties Telðiø-Ðiauliø rajonø riba, netoli plento Ðiauliai-Palanga. Kaina 30000 Lt. Tel. 8~695 12830. Dviejø kambariø butà Telðiuose, devyniaaukðèio namo ketvirtame aukðte. Tel. 8~646 80230.

CM YK

vertinimas nëra privalomas, Telðiø rajono savivaldybës administracijos direktorius priëmë sprendimà strateginio pasekmiø aplinkai vertinimo neatlikti. Su motyvais, dël kuriø priimtas toks sprendimas, galima susipaþinti Telðiø rajono savivaldybës administracijos vyriausiojo specialisto (ekologo) kabinete, Plungës g. 29-301, Telðiuose, tel. (8~444) 54285.

Dviejø kambariø butà Dariaus ir Girëno gatvëje, Telðiuose, ketvirtame aukðte (plastikiniai langai, ðarvuotos durys, signalizacija). Tel. 8~616 88265. Keturiø kambariø butà Tulpiø gatvëje, Telðiuose (bendras plotas 74 kv.m, 3/4 a., du balkonai, tvarkingas, namas statytas 1996 m., mûrinis, kaina 90000 Lt). Tel. 8~650 59538. Gyvulius Bekonus (kaina 5,50 Lt/kg). Tel. 8~614 02639.

Telðiø apskrities laikraðtis Steigëjas ir leidëjas — laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcija. Redaktorius A.Daèkevièius (60690). ISSN 2029-1337

Gyvulius

Ámonë brangiai — ávairaus amþiaus arklius. Tel. 8~678 52313.

UAB aukðèiausiomis kainomis perka

VERÐELIUS (iki 2 mënesiø auginti, nuo 45 kg)

Brangiai — karves, bulius, telyèias, avis, nestandartiniustraumuotus gyvulius. Tvarko dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~685 53528; 8~625 18701. UAB „KSEVIJA“ — visø veisliø verðelius auginti. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis. Tel.: 8~682 41036; 8~611 56136; (8~443) 35433. Angelës Bagoèienës IÁ brangiai — bulius, telyèias, karves ir verðelius. Tvarko dokumentus valstybës iðmokoms gauti, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, pasiima patys per 2 darbo dienas. Tel.: 8~614 54282; 8~698 87326. Galvijus ir verðelius (sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto). Tel. 8~656 68305.

UAB „Agaras“ ir UAB „Vilkë“ — galvijus ir verðelius (sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto). Tel. 8~699 54111. Kitas prekes Grûdus (atsiskaito per 1-10 dienø). Tel. 8~677 28445. Ávairius elektros variklius, generatorius, starterius (ir neveikianèius, moka 0,80 Lt/kg). Tel. 8~682 54763.

Paslaugos UAB „GREDA“ nebrangiai parduoda ir montuoja GEALAN plastikinius langus, duris, ðarvuotas duris, garaþo vartus. Stiklina balkonus. Tel. 8~611 73752.

EKOvata, termoputa, polistereno granulëmis ðiltina sienas, grindis (pripuèia á oro tarpus) visoje Lietuvoje. Konsultuoja. Tel. 8~689 68528. Veþa kalëdinius siuntinius bei dovanas á Anglijà ir atgal. Tel.: 8~676 83593; +447835393486 (Ðiauliuose). Atlieka suvirinimo ir santechnikos darbus. Tel. 8~611 68293. Veþa keleivius, siuntinius, krovinius á Anglijà ir atgal. Ið Londono iðvyksta sausio 3 dienà, ið Lietuvos — sausio 7 dienà. Tel.: + 447737821875; + 37065052436.

Nuoma Iðnuomoja tvarkingà dviejø kambariø butà su baldais Telðiuose, Birutës gatvëje, treèiame aukðte (þiemos sezonu uþ nuomà mokëti nereikia). Tel. 8~600 73130.

Siûlo darbà Gyvuliø supirkëjui reikalingas pagalbinis darbininkas, be þalingø áproèiø. Tel.: 8~614 54282; 8~698 87326.

Keièia Vieno kambario butà á dviejø kambariø butà Telðiuose. Tel. 8~679 15374.

Rasta Gruodþio 14 d. rytà prie kavinës „Bistro“ — moteriðkas laikrodis. Tel. 8~605 25235.

Moka PVM, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto, pasiima skubiai. Tel.: 8~611 71140; 8~608 11791. ÞÛB „Krekenavos mësa“

PERKA GALVIJUS skersti Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel. 8~670 33011

Reklamos skyrius I.Navickienë (60696, 8~605 19266). Redaktoriaus pavaduotojas A.Ivoncius (60691). Leidybos sk. vedëja Z.Pociuvienë. Laiðkø sk. vedëja D.Jackutë (60692). Buhalterë I.Pocienë (60696). Dizainerë J.Lukðtienë. Laikraðèio registracijos Nr. 078. Leidþiamas nuo 1941 m. balandþio 19 d. Iðeina tris kartus per savaitæ.

Ofsetinë spauda. Tiraþas 3300. Laikraðtá remia: Indeksas 701; 720. Uþsak. Nr.214. Þemaitës 18a, Telðiai LT-87133. El. paðtas kalzem@takas.lt; faksas 60695. http://www.kalvotoji.lt/ Spausdino Ðiauliø „Titnago“ spaustuvë: Vasario 16-osios 52, Ðiauliai LT-76291. Pasisakymai, laiðkai ir komentarai nebûtinai sutampa su Redakcijos nuomone. Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako ir rankraðèiø negràþina.


kalvotoji ÞEMAITIJA 8 psl.

2009 m. gruodþio 17 d. Nr. 142 (8974)

Nauja laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ internetinë svetainë :

www.kalvotoji.lt Kvieèiame á Advento popietæ Telðiø rajono neágaliøjø draugija (Turgaus a. 20) kvieèia á Advento popietæ, kuri vyks ðiø metø gruodþio 23 dienà, treèiadiená, draugijos salëje: 11 val. — Þemaièiø Kalvarijos kalnø giedojimas; 13 val. — ansamblio „Þemaitija“ adventiniø giesmiø giedojimas; 13.30 val. — kunigo pasisakymas bei draugijos nariø suneðto adventinio maisto palaiminimas. Antanas Grigalis Draugijos pirmininkas Tel. 8~624 62372

KREDITO UNIJA „GERMANTO LOBIS“ SKELBIA

PASKOLØ AKCIJÀ „9,9 – 9 - 9,9“ *Paskolos suma iki 9,9 tûkstanèio litø. *Paskolos terminas iki 9 mënesiø. *Paskolos palûkanos tik 9,9 procentai. Akcija — iki 2009 metø gruodþio 31 dienos. Kredito unija „Germanto lobis“ (Sedos g. 6, Telðiuose). Tel. (8~444) 69650. www.kugl.lt

Þemaitijos radijas FM 95,4 MHz

Telðiø civilinës metrikacijos skyriuje 2009 metø gruodþio 18 dienà santuokà áregistruos Þaneta Pociutë ir Darius Kontrimas — 13.30 val. Dovilë Einikytë ir Vytautas Paðilis — 13.45 val. Sveikiname jaunavedþius ir linkime laimingo gyvenimo!

Kvieèiame Naujøjø metø koncertas Þemaitës dramos teatre Gruodþio 31 d. 18 val. Þemaitës dramos teatre — ðventinis koncertas. Naujøjø metø proga telðiðkius kvieèia á susitikimà Klaipëdos muzikinio teatro solistai ir ðokëjai. Programoje — populiarioji klasika. Iðtraukos ið gerai þinomø miuziklø ir opereèiø. Galima ásigyti bilietus-pakvietimus ir tokia dovana pradþiuginti bendradarbius, giminaièius, draugus ar mylimuosius. Laukiame jûsø!

Gerumo angelas nusileido á VðÁ Telðiø regioniná profesinio mokymo centrà Kai saulë vis maþiau ðildo spinduliais mûsø dienas, kai nuotaika nebe tokia pakili ir dþiugi, visgi yra graþiø dalykø, kurie suðildo suþvarbusias ðirdis. Tai graþûs þodþiai, ðirdþiai taip reikalingos mintys, ramybë ir susikaupimas, tyla, kai galima iðgirsti kito þmogaus ðirdies dainà ir jà paniûniuoti... Kiekvienà pirmadiená, belaukiant nuostabiausiø metø ðvenèiø, mûsø mokyklos etikos ir

tikybos mokytojos Laima Juðkienë ir Lijana Norvaiðienë organizuoja adventiniø pamokø ciklà. Klausydamiesi Ðv. Raðto skaitiniø, vienà po kitos uþdegame Advento vainiko þvakeles, prisimename, kaip jos vadinasi ir kà kalba mûsø ðirdims. Kai klasëje ásivyrauja tyla, taip nuostabu iðgirsti dievo balsà. Atrodo, imi geriau paþinti ðalia esantá þmogø, nori ir gali jam dovanoti ðypsenas ir ðilumà.

Jaukios pirmadienio pamokos paþadina mus tiesinti kelius á savo ir savo artimo ðirdá, kad á jà galëtø áþengti nepaprastas, dieviðkas sveèias. Modesta Stasiulytë Donata Dapðauskaitë

VðÁ Telðiø regioninio profesinio mokymo centro virëjo, padavëjobarmeno specialybës mokinës

Visada su Jumis! Jeigu norite pasveikinti mylimà, artimà þmogø, siøskite þinutæ trumpuoju numeriu 1654. Þinutës laukelyje áraðykite þodá ZRSVEIKINU, palikte tarpà ir áraðykite savo norimo sveikinimo tekstà. Kaina 2 Lt. Reklamos skyrius, tel. 8~671 18282. El. paðtas: zemaitijos@radijas.lt

APSAUGOS SISTEMOS IR PASLAUGOS JORINGË — apsaugos ir silpnø sroviø sistemø diegimo bei saugos paslaugø teikimo kompanija, ágyvendinanti kompleksinius apsaugos, kontrolës bei komunikacijos sprendimus visoje Lietuvoje. Daukanto g. 38, Telðiai. Tel.: (8~444) 51302; 8~652 52009

Prenumeruoti –– pigiau! CM YK

KZ142/8974  

ketvirtadienis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you