Page 1

kalvotoji ÞEMAITIJA 1 psl.

NR. 2 (8981)

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

2010 METØ SAUSIO 7 DIENA, KETVIRTADIENIS

Nepavykus pavogti maðinos su 300 padangø, vagys nugvelbë... deðrà

KAINA 1 LITAS

Naujiena! 2010 metams galima uþsisakyti ir „Kalvotosios Þemaitijos“

elektroninæ versijà. Tai — pigiau ir patogiau.

Uþsukite á www.kalvotoji.lt

Naujametæ naktá vieni ðventë, kiti bet kokia kaina mëgino praturtëti. Telðiuose kol kas nenustatyti vagys nesëkmingai bandë ið nuosavo namo kiemo iðvaryti krovininá automobilá, prikrautà dëvëtø padangø. Ilgapirðèiams sutrukdë þiema. Manoma, kad dël slidaus kelio ir galbût prastø vagiðiaus vairavimo ágûdþiø maðina uþstrigo tarp kiemo vartø. (Nukelta á 6 psl.)

Pernai Telðiuose uþregistruota daugiau mirusiø nei gimusiø

Net per ðventes vagys nesiilsi: naujametæ naktá ið kiemo bandë pavogti maðinà su kroviniu.

„Kalvotoji Þemaitija“ be pristatymo –– pigiausia!

CM YK

Vienintelá Telðiuose tris kartus per savaitæ leidþiamà laikraðtá 2010-iesiems metams galima uþsisakyti nuo bet kurios dienos: *Redakcijos (Þemaitës g. 18 a) Skelbimø skyriuje; *Prekybos kioske (Lygumø g.) *Prekybos kioske (Vilniaus g.); *AB „Þemaitijos pienas“ prekybos tinklo „Èia“ parduotuvëse (Dariaus ir Girëno g. 11, Þemaitës g. 26, S.Daukanto g. 9, Vilniaus g.30), „Ramunë“ (Pasvaigës g. 26 a). *Degalinëje „Prie Luksto“ (Masèio g. 21). Norint uþsisakyti „Kalvotàjà Þemaitijà“, reikëtø darbo dienomis pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 valandos, o penktadieniais — nuo 8 iki 15.45 valandos uþeiti á Redakcijos (Þemaitës g. 18 a) Skelbimø skyriø, tel. 60696.

Bièiuliaukime! Jûsø Redakcija

Telðiø rajono Civilinës metrikacijos skyriuje, kaip ir kasmet, praëjusiais metais darbo netrûko, nes þmonës tuokësi, skyrësi, registravo gimusius vaikus ir mirusius artimuosius. Skyriaus vedëja Elena Barodicienë teigë, jog demografinë situacija kelia nerimà, nes mirèiø tiek 2008, tiek 2009 metais uþregistruota daugiau nei gimusiø kûdikiø. Pernai uþregistruoti 537 naujieji pilieèiai, ið jø 253 berniukai ir 284 mergaitës. Pernai 76 kûdikiai telðiðkiams tëveliams gimë uþsienyje. Gimstamumas, palyginus su 2008 metais, rajone sumaþëjo. Tuomet Telðiø rajone uþregistruota 552 kûdikiai. Pernai kûdiká pagimdþiusiai jauniausiai mamai tebuvo 15, o jauniausiam tëèiui — 18 metø. Nemaþëja vieniðø mamø. Tokiø buvo — 64. Tëveliai daþniausiai renkasi graþius lietuviðkus vardus. Mergaitëms — Emilijos ir Urtës (po trylika), Gabijos vardu ðauks dvylika, Kamilës — deðimt, Gabrielës, Godos ir Ugnës — po

devynias dukras. Septynios mergaitës turës Deimantës ir po ðeðias Augustës ir Gretos vardus. Berniukams tëveliai daþniausiai (deðimèiai vaikø) rinkosi Justo vardà, devyniems — Mato, septyniems — Luko. Po ðeðetà telðiðkiø vadinsis Nojaus, Ernesto, Igno ir Viliaus vardais, po penketà sûnø turës Domanto, Emilio, Gabrieliaus, Lauryno ir Jono vardus. Nustebins aplinkinius, kai tëveliai paðauks dukrà Chimenos, Eiprilës, Devos, o sûnø — Neitono, Granto, Osmundo vardais. (Nukelta á 4 psl.) VAIRAVIMO MOKYKLOJE „Telðiø buitis“ registruojame á „A1“, „A“, „B“, „BE“ kategorijø vairuotojø rengimo grupes. Registracija á kursus vyksta Jums patogiu laiku! TAIKOMOS ÁVAIRIOS NUOLAIDOS! Kreiptis: Luokës g. 41 A, Telðiuose. Tel.: 8~652 56515; 8~655 48983.


kalvotoji ÞEMAITIJA 2 psl.

Naujoji pensijø ir kompensacijø pristatymo tvarka dideliø pasikeitimø nenumato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius, suderinæs su Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba, 2009 m. gruodþio 31 d. ásakymu patvirtino Pensijø ir kompensacijø pristatymo tvarkos apraðà. Apraðu sukonkretinamas pensijø ir kompensacijø iðmokëjimo bûdas ir terminai. Paskirtø iki 2010 m. sausio 1 d. iðmokø pristatymo bûdas bei mokëjimo dienos nesikeièia. Pakeitimai aktualûs tik dirbantiems iðmokø gavëjams. Nuo 2010 m. sausio 1 d. ar vëlesnës datos paskirtos iðmokos pervedamos á gavëjø sàskaitas kredito ástaigose. Ði nuostata netaikoma gavëjams, kurie yra: · netekæ 75-100 procentø darbingumo (I grupës invalidams), · nedirba ir gyvena vietovëse, kuriose nëra kredito ástaigø, · yra sukakæ 80 ir daugiau metø, jeigu jie nedirba arba dirba, taèiau jiems mokamos iðmokos dydis nepriklauso nuo draudþiamøjø pajamø turëjimo ar darbo savarankiðkai. Dirbantiems gavëjams iðmokos, kuriø dydis priklauso nuo draudþiamøjø pajamø turëjimo ar darbo savarankiðkai, nepriklausomai nuo jø skyrimo datos, bus pervedamos tik á gavëjø sàskaitas kredito ástaigose kiekvieno mënesio 28 dienà. Iðmokamos pensijos dalies dydis priklausys nuo per praëjusá kalendoriná më-

nesá gautø draudþiamøjø pajamø. Informacijà apie draudþiamàsias pajamas darbdaviai turi pateikti iki kiekvieno mënesio 15 d. Todël dirbantys iðmokø gavëjai, kurie iki 2010 m. sausio 1 d. iðmokas gaudavo ne kredito ástaigoje, turi iki 2010 m. sausio 26 d. savo sàskaitos rekvizitus praneðti „Sodros“ teritoriniam skyriui, mokanèiam jiems iðmokas. Iðmokos á gavëjø sàskaitas, iðskyrus dirbanèius gavëjus, pervedamos kiekvieno mënesio 10 – 12 dienomis. Pensijos ar kompensacijos, paskirtos iki 2009 m. gruodþio 31 d., gavëjams pristatomos á namus kiekvienà mënesá nuo 10 iki 26 mënesio dienos, o iðmokos, pirmà kartà paskirtos nuo 2010 m. sausio 1 d. ar vëlesnës datos á namus pristatomos nuo 16 iki 28 mënesio dienos pagal pristatanèios ámonës ir „Sodros“ teritorinio skyrius patvirtintà grafikà. Jei mokëjimo diena sutampa su poilsio diena — ðeðtadieniu, iðmokos gavëjams pristatomos á namus arba pervedamos á sàskaità penktadiená, jei mokëjimo diena sutampa su sekmadieniu, iðmokos gavëjus pasieks pirmadiená. Kai mokëjimo diena sutampa su oficialios ðventës diena, iðmokos gavëjams pristatomos arba pervedamos á sàskaitas prieð tos ðventës dienà einanèià darbo dienà. Ðá mënesá „Sodra“ pensijas ir kitas iðmokas pradës mokëti sausio 11 d. „Sodros“ informacija

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja

Sustabdyta apelsinø realizacija VMVT sustabdë ir neleido realizuoti Lietuvos rinkoje 19,5 tonø turkiðkø apelsinø. Vilniaus miesto VMVT inspektoriai, vykdydami importuojamø ið treèiøjø ðaliø maisto produktø kontrolæ, paëmë tyrimams turkiðkø apelsinø mëginius (siuntëjas — Eren Tarim, Turkija, importuotojas UAB „Jotagris“), kuriuos iðtyrus Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorijoje, nustatyti pesticido chlorpirifoso kiekiai, virðijantys Europos Sàjungoje leistinas normas. Apelsinuose nustatyta 1,1 mg/kg chlorpirifoso, kai di-

dþiausias leistinas kiekis — 0,3 mg/kg. Vilniaus miesto VMVT nurodymu, siunta ðiø metø sausio 5 dienà bus gràþinta tiekëjui. Ðiuo metu nesaugûs vaisiai sandëliuojami MaximaLT UAB sandëlyje (Kirtimø 57C, Vilniuje). Kad ðie nesaugûs vaisiai nebûtø nelegaliai parduoti, kontroliuoja Vilniaus miesto VMVT virðininkas Algirdas Ðpukas. VMVT apie nesaugius apelsinus praneðë Europos Komisijai Skubiøjø praneðimø apie nesaugius maisto produktus ir paðarus sistema RASFF.

Reklama suklaidino vartotojus UAB „Veiveriø skonis“ (Veiveriai, Prienø r.) ápareigota surinkti ið rinkos ir saugiai utilizuoti „Veiveriø majonezo be konservantø“ partijà (933,3 kg), pagamintà praëjusiø metø lapkrièio 19 dienà. Sprendimas buvo priimtas atlikus patikrinimà ámonëje ir iðtyrus ðios partijos produkcijà. Nustatyta, jog majonezas neatitiko specifikacijoje nurodytø riebumo ir konservantø rodikliø. Riebalø kiekis sudarë 53,3 proc., nors etiketëje buvo deklaruotas 65 proc. riebumas. Taip pat rasta konservantø — 0,164 g/kg sorbo rûgðties ir 0,206 g/kg benzoinës rûgðties. Nors ðie rûgðèiø kiekiai nevirðijo leistinø normø, taèiau produkto pavadinime buvo akcentuojama, kad jis be konservantø. Tokiu

bûdu buvo klaidinami vartotojai. Prienø rajono VMVT inspektoriai, atlikæ patikrinimà UAB „Veiveriø skonis“, nustatë, kad ámonëje blogai pildomas savikontrolës þurnalas, kuriame þymimos gaminamos produkcijos receptûrø sudedamosios medþiagos, nepakankamai grieþtai vykdoma konservantø apskaita. Dël nekokybiðkos produkcijos ámonei suraðytas administraciniø teisës paþeidimø protokolas, gamybos vadovei skirta bauda. VMVT UAB „Veiveriø skonis“ átraukë á padidintos rizikos ámoniø grupæ. Produktø surinkimà ið rinkos ir saugø utilizavimà kontroliuoja Prienø rajono VMVT virðininkas Gediminas Banys.

Patvirtintas paraiðkø pagal Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos priemones surinkimo 2010 metais grafikas Þemës ûkio ministro 2009 m. gruodþio 9 d. ásakymu Nr. 3D-954 patvirtintas paraiðkø pagal Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos priemones surinkimo 2010 metais grafikas.

CM YK

Pastabos: *Paraiðkos renkamos iki metø pabaigos arba iki bus gauta paraiðkø, kuriø praðomos paramos suma bus lygi nustatytai pagal Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos priemonæ ar jos veiklos sritá metinei sumai. **Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos priemoniø „Agrarinës aplinkosaugos iðmokos“, „Pirmas þemës ûkio paskirties þemës apþeldinimas miðku“, „Miðkø aplinkosaugos iðmokos“, „Iðmokos ûkininkams vietovëse, kuriose yra kliûèiø, iðskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 iðmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios iðmokos“ ir „Natura 2000 iðmokos“ paraiðkos 2010 m. bus renkamos tuo paèiu metu kaip ir tiesioginiø iðmokø paraiðkos. ***Renkami projektiniai pasiûlymai.


kalvotoji ÞEMAITIJA 3 psl.

Atgarsiai

Nykiai atrodantys ðventiniai sveikinimai

CM YK

Ðtai ir sulaukëme 2010-øjø. Gal kiek ir kukliau, bet þmonës ðventë áprastai. Prezidentë, premjeras, Seimo pirmininkë sveikindami ragino neprarasti vilties ir solidarizuotis. Bet ar tokie raginimai pasiekë þmoniø ðirdis, kai ið atminties dar neiðblësæ praëjusiø ir ankstesniø metø ávykiai? Valdþia nerodë jokio noro gyventi vargingiau karu su tauta ir liaudimi. Seimûnai akivaizdþiai demonstravo savo pasipûtimà, kai reikëjo apkarpyti jø paèiø iðlaidas. Jos parodë, kad ne kas kitas, o seimûnai ir ministrai ankstesniais metais gyveno stipriai iðlaidaudami, nors tuometë eurokomisarë D.Grybauskaitë toká gyvenimo bûdà buvo pavadinusi puota maro metu. Ðaipydamiesi, vaipydamiesi, sukandæ dantis seimûnai sumaþino savo atlyginimus. Pradëta kalbëti apie parlamentinei veiklai skirtø pinigø kontrolæ, bet atsimuðta tarsi á sienà. Bûtent tokiai veiklai skiriami pinigëliai papildo paèiø seimûnø kiðenes arba suteikia galimybæ pigiais blizguèiais papirkinëti rinkëjus. Didþioji dalis seimûnø tuoj suvokë, kad valstybës pinigais per ketverius kadencijos metus galima ásigyti sau prabangius automobilius. Kai prokurorai pradëjo tuo domëtis, seimûnai prabilo apie generalinio prokuroro atleidimà. Taip, jis vertas rykðtës, bet ne vien dël D.Kedþio poelgiø, pedofilijos skandalo tyrimo. Visø pirmiausia politikai turëtø patys savæs paklausti, kodël vangiai reaguojama á valstybës turto ðvaistymo faktus, kodël milijonø, deðimèiø milijonø, pagaliau ðimtø milijonø litø átartinas panaudojimas, valstybës turto privatizavimas prasprûsta prokurorams pro akis? Ar kartais ne dël tø paèiø politikø, atstovaujanèiø kai kuriems verslininkams, átakos Generalinëje prokuratûroje? Pirmiausia patys politikai turi atsikratyti áproèio kiðtis á teisësaugos struktûrø veiklà. Seimûnai vengia vieðai skelbti savo padëjëjø pavardes. Seimo internetinëje svetainëje jø nerasime. Kodël? Seimûnai bijo, kad gali paaiðkëti kas nors negero. O mums belieka spëlioti: gal taip tariamais padëjëjais ádarbinami partijø koordinatoriai, konsultantai, o gal apskritai tas ádarbinimas fiktyvus, o pinigëliai byra á seimûnø kiðenes? Ne kà geresnë padëtis ir ministerijose. Jose ministrai taip pat turi bûrius padëjëjø ir patarëjø, kurie neretai yra viso labo tik bendrapartieèiai, kuriems iki ekspertø lygio taip toli, kaip kurmiarausiui iki Ðatrijos kalno. Vyriausybë maþino atlyginimus valdininkams, nuraiþë pensijas ir paðalpas. Taèiau ankstesniø valdþiø nuo pat nepriklausomybës atkûrimo biurokratinis valstybës aparatas koks buvo iðsipûtës, toks ir liko. Vadinamoji saulëlydþio komisija pati áslinko jau nebe á saulëlydá, o á sutemas. Ryðkesnës jos veiklos nematome. Seimûnai pagarsëjo rietenomis, neiðmintingomis kalbomis. Tai kaip tokiomis aplinkybëmis iðlaikyti viltá ir norëti solidarizuotis su valdþia, kuriai, panaðu, në kiek nesinori solidarizuotis su vargstanèia tauta. Moraliniø vertybiø pamynimas, atviras kai kuriø politikø ciniðkumas, gobðumas yra paprasti, taèiau átaigûs þenklai, skatinantys pilieèius nepasitikëti savo valdþia. Þinoma, sunkmetá iðtversime. Juk iðtvërë, nors ir ne visi, þmonës trëmimus, skurdà, baimæ karo ir pokario metais. Bet tada mûsø ðalis buvo okupuota. O kaip be nusivylimo iðtverti savosios valdþios „iðdaigas“? Þmones gal ir nepiktintø atlyginimø ir pensijø maþinimas, atleidimas ið darbo, jei matytø, kad mûsø politinis ir biurokratinis elitas irgi pasiryþæs kentëti kartu su visais. Þmonës nekenèia savo valdþios dël jos poelgiø, o ne todël, kad lietuviai neva niurzgliai. Vos ne per du deðimtmeèius ne kas kitas, o partijos ir politikai save sumenkino. Ir tas sumenkinimas stipriai ásiðaknijo þmoniø sàmonëse. Jau nebeuþtenka pompastiðkø palinkëjimø neprarasti vilties. Ji sugráð tik tada, kai regësime atsakingà valdþià. O iki tokios dar labai toli. Sunkmetis, deja, nepakeitë valdþios áproèiø, politikø elgsenos. Moralinë politikos krizë Lietuvoje prasidëjo ne prieð metus, o vos paskelbus nepriklausomybæ. Kai tokia politikos krizë tæsiasi keliolika metø, tikrai maþai kam lieka vilties sulaukti jos pabaigos. Gaila, bet þenklø pamëgti valdþià pernelyg maþai. Ir pernelyg daug regime þenklø, skatinanèiø jos nemëgti. Todël valdþios ðventiniai sveikinimai atrodo nykiai.

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

Krizë jaunø ûkininkø nebaugina Kaunatavoje ásikûrusi Jûratës ir Alvydo Blaþinauskø ðeima prisipaþino, kad á ûká investavus nuosavas ir Europos Sàjungos lëðas nevalia nuleisti rankø ir laikinus sunkumus suversti krizei. Darbas ûkyje visais laikais nebuvo lengvas, o milijonø niekada rieðkuèiomis neþarstæ.

ûkiø, gaminanèiø ir parduodanèiø aukðèiausios kokybës pienà akcinei bendrovei „Þemaitijos pienas“. Tai puikus jaunos ðeimos darbo ávertinimas.

Naujovëmis nustebina kaimynus

J.Blaþinauskienë pati tvarko apskaità ir rengia projektus.

Tëvø pëdomis A.Blaþinauskas nuo maþø dienø prie darbo buvo pratinamas. Jo tëveliai, ásikûræ Gaulënuose, ne vienerius metus pelnæ pavyzdinës sodybos titulà ne tik groþiui, bet ir darbui buvo atsidavæ. Tad sûnus, Kretingos þemës ûkio technikume ágijæs augalø apsaugos agronomo specialybæ, pradëjo dirbti Kaunatavos sodininkystës tarybiniame ûkyje. Jam iðirus su þmona Jûrate, buhalterijos specialiste, pradëjo ûkininkauti. Ið pradþiø vyras augino grûdus, vëliau ásijungë ir þmona, nes ásigijo karviø. Pienà pardavë AB „Þemaitijos pienas“ Kaunatavos supirkimo punktui. Alvydas prisiminë, kaip jø ðeimos gyvenimà nulëmë pieno ðaldytuvo ásigijimas. AB „Þemaitijos pienas“ þaliavos skyriuje dirbusi Liudvina Skurdelienë pasiûlë ásigyti lengvatine kaina pieno ðaldytuvà. Jûratë sakë, kad jie norëjæ paties maþiausio, bet tokio tuomet bendrovë neturëjo. Pasiûlë imti talpinantá visà tonà pieno. Tuo paèiu kartu dar ásigijo porà melþimo aparatø. „Pamelþus aðtuonias karves ir supylus á ðaldytuvà, pienas vos dugnà apsemdavo, nesiekdavo net maiðyklës“, — prisiminë ûkininkas. Tad ir nusprendë ðeima, jog reikëtø didinti melþiamø karviø bandà, kad ðaldytuvas bûtø pilnas. Taip tas ðaldytuvas ir ásuko kaunataviðkius á ûkininkavimà — grûdininkystæ iðkeitë á pienininkystæ. Dabar ûkininko bandoje 45 melþiamos karves. Jis ásitikinæs, kad ðeimos ûkiui to pakanka. Dirba su þmona ir vienu pagalbininku. Ûkyje padeda sûnus Andrius ir dukra Akvilë.

nusipirko srutveþá, ásirengë srutø rezervuarà, mëðlidæ. O dabar, kai supaprastinti reikalavimai paramai gauti ið Lietuvos kaimo plëtros 2007-2013 metø programos priemonës „Þemës ûkio valdø modernizavimas“, ið ðios paramos ásigijo traktoriø ir ðieno presà. Aukðèiausios kokybës pienas Kaunataviðkiø bandoje Lietuvos juodmargës karvës uþaugintos savame ûkyje. Per devynerius metus ið 16 suformavo melþiamø karviø bandà atrinkdami veislei pieningiausiø karviø telyèaites. Jø bandos karvës kontroliuojamos. Visas atvestas telyèaites augina veislei, atnaujinti ir pagerinti pagrindinei bandai, o buliukus — parduoda. Vidutinis produktyvumas siekia 6500 kilogramø pieno, kurio riebumas 4,3 proc., o riebalø — 3,3 proc. Pernai Jûratës ir Alvydo Blaþinauskø ûkis buvo tarp deðimties

Ûkininko sodyba pastatyta Kaunatavos miestelio pakraðtyje. Ið pradþiø ûkiniame pastate tilpo 8 karvës, bet, kai banda dvigubai padidëjo, surentë lengvø konstrukcijø tvartà. Karves laikë palaidas, net spiginant 25 laipsniø ðalèiui tvarte mëðlas nesuðalo. Vietiniai þmonës stebëjosi, kaip gyvuliai iðtvërë speigus. Ûkininkas mano, jog toks ðalto tipo laikymo bûdas yra geras, gal tik brangesnis, nes reikia gausiai kreikti. Naujajame tvarte taip pat karves laiko palaidas. Kaunataviðkiams taip pat nuostabà kelia, kad Alvydas þolynus pradëjo sëti be ásëlio. Jis mano, kad toks þolynas tankesnis, nupjaunant atolà naikinamos piktþolës ir jau pirmaisiais metais galima ganyti gyvulius.

Paðarus augina patys Kaunataviðkis turi per 130 hektarø þemës, kurios tik apie 30 hektarø dirbamos, o kita — pievos ir ganyklos. Alvydas mano, kad norint iðlaikyti sveikus ir produktyvius gyvulius, gaminti visus reikalavimus atitinkantá pienà, bûtina grieþtai laikytis ðërimo reikalavimø. Jis karves ðeria tik savais paðarais: kukurûzø silosu ir ðienainiu, grûdais, ið kuriø, atitinkamu santykiu sumaiðius su ávairiais ásigytais priedais, gaminamas visavertis koncentruotas paðaras. Pievas ir ganyklas ûkininkas kas treji metai atnaujina, nes ilgiau laikant prastëja þolynai, iðnyksta vertingos þolës. Tikras ûkininkas þino, kad karvës pienas ant lieþuvio — kiek ir kuo paðersi, tiek pieno primelði. Ûkininkas teigë, jog bûtina paèiam domëtis gyvuliø ðërimu, konsultuotis su specialistais. Danutë Jackutë

Dalyvauja programose Jûratë prisipaþino, jog su vyru jiedu skaièiuoja, planuoja veiklà keleriems metams á prieká. Jauni þmonës ásitikino, kad ámanoma ávykdyti keliamus reikalavimus ir nëra sudëtinga gauti ES paramà. Ágyvendinæ vienà Europos Sàjungos remiamà ûkio modernizavimo projektà ûkininkai kimba á naujà. Pasinaudojæ Kaimo plëtros 2004-2006 m. plano priemonës „Standartø laikymasis“ Pieno direktyvos lëðomis jie ásigijo melþimo aikðtelæ, o ið Nitratø direktyvø lëðø

A.Blaþinauskas nuosekliai plëtoja savo ûká.


kalvotoji ÞEMAITIJA 4 psl.

Pernai Telðiuose uþregistruota daugiau mirusiø nei gimusiø (Atkelta ið 1 psl.) Pernai mirë 689 þmonës, ið jø 373 Telðiø miesto ir 316 rajono gyventojø. Uþsienyje uþregistruotos 6 telðiðkiø mirtys. Mirusiø telðiðkiø ir rajono gyventojø 2008 metais buvo uþregistruota dar daugiau — 773. Pernai susituokë 238 poros (2008 metais — 315 porø). Telðiø civilinës metrikacijos skyriuje buvo sutuoktos 4 nepilnameèiø poros, 4 santuokose vienas ið sutuoktiniø buvo uþsienietis. Jei sumaþëjo besituokianèiø, tai atitinkamai maþiau ir besiskirianèiø sutuoktiniø. Pernai santuokà nutraukë 132 poros (uþsienyje 3 telðiðkiø poros), o uþpernai 159 sutuoktiniai. Dþiugina tai, kad vis daugiau tëveliø prisiima atsakomybæ uþ savo nesantuokoje gimusius vaikus. Tëvystës nustatymo atvejø pernai buvo 250, o uþpernai — 197. Gal ir ið tø 64 vieniðø mamø, auginanèiø kûdikius, sulauks bent keleto atsakingø vy-

rukø, kurie pripaþins tëvystæ. Taip pat Civilinës metrikacijos skyriuje 2009 metais sudaryta ir iðnagrinëta 23 gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo iðtaisymo, 7 vardo, pavardës ir tautybës keitimo bylos. Nuo praëjusiø metø santuokà galima áregistruoti ne tik Civilinës metrikacijos skyriuje, bet ir nustatytose reprezentacinëse vietose. Pernai prieð ðv.Kalëdas pirmoji pora susituokë Þemaièiø „Alkos“ muziejaus paveikslø salëje. Jaunavedþiø santuokos ceremonijos iðkilmingumà suteikë graþi aplinka, grojæs Telðiø vaikø muzikos mokyklos styginiø instrumentø ansamblis. Vedëja E.Barodicienë mano, jog ðiemet daugiau jaunavedþiø norës savo ðventæ padaryti iðskirtinæ ir rinksis reprezentacines vietas, kurios telðiðkiams yra Þemaièiø „Alkos“ ir Þemaitijos kaimo muziejai bei „Germanto“ vila. Danutë Jackutë

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

Aptarë senøjø ir suplanavo naujøjø metø veiklà Praëjusá antradiená Lietuvos Raudonojo Kryþiaus draugijos (LRKD) Telðiø rajono komiteto ir LRKD jaunimo valdybø nariai rinkosi á savo bûstinæ, kur aptarë praëjusiø metø ir suplanavo artimiausius ðiø metø darbus. Pirmiausiai buvo iðrinkti delegatai — valdybos nariai Vytautas Barsteiga ir Jolanta Norvaiðienë — kovo 5 dienà vyksiantys

á neeiliná LRKD suvaþiavimà Vilniuje. Po to perrinktas LRKD jaunimo vadovas Vacys Butkus. Naujàja jaunimo vadove tapo „Kranto“ vidurinës mokyklos moksleivë Ernesta Giniotytë. Vëliau susirinkusieji aptarë sausio pabaigoje á Telðius atvyksianèiø ðvedø Raudonojo Kryþiaus jaunimo sutikimo ir jø apgyvendinimo reikalus, iðsirinko tam atsakingus asmenis. Taip pat

suplanavo jau penktàjá, tradiciniu tapusá LRKD gimtadiená — ðventiná bièiuliø rato paminëjimà. Susitikimo pabaigoje pasidþiaugta pavykusia kalëdine gerumo akcija, padëkota Daliai Doveikienei, Liudmilai Butkuvienei ir kitiems LRKD nariams uþ filantropinæ veiklà. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Pagerbdami sukaktuvininkus ðvente dþiaugësi visi „Boèiai“ Lietuvos pensininkø sàjungos „Boèiai“ Telðiø skyriaus taryba pakvietë á tradiciná sukaktuvininkø pagerbimà ir ðventiná koncertà, kuris prieð Naujuosius metus surengtas Þemaitës dramos teatre.

V.Kleiva pasveikino 65-metá atðventusià E.Karalienæ.

CM YK

Sukaktuvininkams muzikiná kûriná paskyrë saviveiklininkai.

Praëjusiais metais penkiolikai „Boèiø“ nariø sukako 85, 80, 75, 70 ir 65 metai. Tad visi sukaktuvininkai buvo pasveikinti ðventiniame vakare. „Boèiø“ kaimo kapelos muzikantui Stanislovui Klemanskiui pernai sukako 85eri metai. Já pasveikino LR Seimo nario Almanto Petkaus padëjëja, Telðiø rajono socialiniø paslaugø centro direktorë Rasa Gustienë. LR Seimo narys Valentinas Bukauskas pasveikino aðtuoniasdeðimtmetá atðventusius Bronæ Vaièienæ, Petrutæ Ðiaulienæ ir Petrà Ðiaulá. Telðiø rajono savivaldybës tarybos nariai Alfredas Balsys ir Kajetonas Ðliogeris pasveikino Adelæ Zmarienæ ir Jani-

S.Klemanská tautine juosta apjuosë R.Gustienë.

nà Kojelienæ 75-meèio proga. Septyniasdeðimtmetá pernai atðventusius Aleksandrà Dyburienæ, Genæ Viskantienæ, Liucijà Adomaitienæ ir Reginà Èerniavièienæ pasveikino Telðiø apskrities administracijos virðininko pavaduotojas Jurgis Staðevièius. Telðiø rajono savivaldybës mero pavaduotojas Vytautas Kleiva 65-meèio proga pasveikino Elenà Karalienæ, Dalià Doveikienæ, Stefanijà Chodosevièienæ ir kaimo kapelos „Boèiai“ vadovà Jonà Kalendrà. LPS „Boèiai“ Telðiø skyriaus pirmininkas K.Ðliogeris sakë, kad ne tik dþiugiø, bet ir liûdnø akimirkø teko iðgyventi Telðiø „Boèiams“. Ðvenèiø iðvakarëse skyriaus nariai Anapilin iðlydëjo pernai 75-metá paminë-

jusià Elenà Lipskienæ. Tad jos atminimà susirinkusieji pagerbë tylos minute. Pirmininkas pasidþiaugë, kad LPS „Boèiai“ Telðiø skyriaus tarybai ðventes padeda suorganizuoti ir finansiðkai paremia UAB „Vëtrûna“, VÁ „Telðiø regiono keliai“ ir UAB „Þemaitijos keliai“. Ðventëse dalyvauja Seimo narys V.Bukauskas, Telðiø rajono vicemeras V.Kleiva, Tarybos narys A.Balsys ir apskrities atstovai. Toks valdþios dëmesys skatina á uþtarnautà poilsá iðëjusius telðiðkius aktyviai dalyvauti visuomeninëje veikloje. „Dþiugu, kad garbaus amþiaus sulaukæs Stasys Klemanskis vis dar mûsø gretose, grieþia smuiku „Boèiø“ kaimo kapeloje“, — dþiaugësi K.Ðliogeris. Ðventëje skambëjo kaimo kapelos ir dainininkø atliekami kûriniai. Danutë Jackutë


kalvotoji ÞEMAITIJA 5 psl.

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

Þvërinèiaus gyventojai sulaukë dovanø Þvërinèiuje prieð Naujuosius metus lankësi LTV laidos „Kraðto spalvos“ kûrybinë grupë, kurià lydëjo VÁ Telðiø miðkø urëdijos urëdas Bronislovas Banys ir jaunieji miðko bièiuliai. „Þvërinèiaus“

gyventojams jie iðpuoðtose rogëse atveþë ðventines vaiðes. Skanëstus — kibirà koðës su uogiene, viðtà, obuoliø ir korá medaus –– atneðë meðkinui Timui. Jis pirmiausia paskanavo

koðës. Vilkams nuneðë kumpá ir maltos mësos. Kai þmonës pasitraukë toliau, vienas iðdráso ateiti prie geradariø vaiðiø. Septynios lûðys irgi nebuvo iðalkusios. Jos mësà tik pauostë ir uþkasë. Gal ir jos jauèia krizæ, tad sunkesniems laikams pasiliko. Ðernë Jadzë nebuvo svetingai nusiteikusi. Ji atneðtus skanëstus sumindë. Þvërinèiaus ðeimininkas Petras Dabriðius sveèiams guodësi, kad per ðventes jis turi rûpesèiø, nes sunku visiems þvërims átikti. Urëdas B.Banys sakë, kad kai kurioms lûðims ðios ðventës paskutinës. Jos iðleidþiamos á laisvæ. Þvërys turës laisvæ, bet neteks soèiø pietø ir, jei nepasiseks sumedþioti laimikio, reikës pabadauti. Vis tik laisvë þvërims, kaip ir þmonëms, — brangiausia. Urëdas norëtø, kad lûðys ásitvirtintø Þemaitijos miðkuose. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Þvërinèiaus lûðys bus iðleistos á laisvæ.

Plateliø eþere devintà kartà buvo papuoðta eglutë Vakarø Lietuvos nardymo centro „Octopusas“ nariai devintàjá kartà Naujuosius metus sutiko papuoðdami eglutæ po vandeniu Plateliø eþere. Tradiciðkai prie skaidriausio Þemaitijos eþero susirinkæ nardytojai metus baigia papuoðdami eglutæ ir nuleisdami jà á Plateliø eþero dugnà. Ðiemet nardytojams teko kirsti eketæ ir panirti po ledu. Taèiau tai neatbaidë dràsuoliø. Tarp jø buvo vienintelë moteris, beje, perkopusi per ðeðiasdeðimt metø ir pirmà kartà pasiryþusi tokiam ekstremaliam iðbandymui.

Naujametës eglës leidþiamos á eþerà simboliðkai atsisveikinant su nardymo sezonu. Ekstremaliø pjûèiø mëgëjai ið visos Lietuvos povandeniniu pasauliu dþiaugiasi visus metus. Plateliø eþeras, nusidriekæs per 8,4 kilometro, labai mëgstamas nardytojø. Taèiau á didþiausià 80 metrø gylio ádaubà ryþtasi leistis tik patyræ narai. Nardymo mëgëjai 11-15 metrø gelmëje gali pamatyti unikalaus senovinio tilto liekanas, groþëtis vëgëliø buveinëmis ir kitomis groþybëmis. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Sportas Turnyras, medaliai ir „krikðtynos“... Tokiais gana smagiais darbais naujuosius 2010 metus pradëjo Telðiø teniso klubo „Impulsas“ tenisininkai. Praëjusá ðeðtadiená Þemaitijos sostinëje surengtas miðriø dvejetø teniso turnyras. Poros buvo sudarytos traukiant burtus. Þaidë trylika porø, susiskirsèiusiø á tris pogrupius, vëliau pogrupiø nugalëtojai „surëmë“ raketes ir iðsiaiðkino, kas ið jø geriausi. Tur-

nyrà laimëjo Virginijos Svotienës ir Vacio Pikturnos pora, antri buvo Elë Kakanauskienë ir Romas Ðarkauskas, treti liko Edvardas Laurinavièius ir Laima Norvilienë. Po turnyro klubo nariai susirinko kavinëje, kur prisiminë praëjusiø metø þaidynes bei pergales, kuriø iðkovojo gana nemaþai, ir ne tik Telðiuose. Pobû- Miðriø porø turnyro nugalëtojai ir prizininkai: L.Norvilienë, vyje praëjusiø metø rajone vy- E.Kakanauskienë ir R.Ðarkauskas. kusiø varþybø èempionams bei Goðtautienë, treèios — Tania Zaprizininkams buvo áteikti Telðiø leckienë ir Dalia Motuzienë. sporto ir rekreacijos centro dipVyrø dvejetø turnyro 2009 melomai bei medaliai. tø nugalëtojais Þemaitijos sostiRajono vyrø èempionu 2009 nëje tapo Artûras Gudas ir E.Laumetais tapo Virginijus Songaila, rinavièius, antri buvo Kristijoantras — Sigitas Motuzas, tre- nas (sûnus) ir Raimondas (tëvas) èias — Arvydas Geèas. Budnikai. Treèià vietà uþëmë Miðriø dvejetø rajono èempio- plungiðkiø tenisininkø pora nato aukso medaliais dþiaugësi A.Smilgevièius ir A.Þukauskas, Stefa Zaleckienë ir Liudas Var- jie treniruojasi Telðiø teniso kornelis, sidabru — V.Svotienë ir tuose ir iðimties tvarka dalyvavo Rimas Antuðas, bronza — Lai- Telðiø rajono èempionate. Dël ma Eþerskienë ir E.Laurinavi- kai kuriø organizaciniø nesklanèius. dumø rajono moterø asmeninës Moterø dvejetø varþybas rajo- varþybos pernai neávyko. ne pernai laimëjo V.Svotienës ir Vis dëlto medaliø buvo nemaPriesaikà duoda nauji klubo nariai (ið kairës): J.Radzys, A.Pa- Astos Radzienës dvejetas, ant- þai ir visi nuoðirdþiai jais dþiauros buvo S.Zaleckienë ir Rita gësi. Dar labiau nei medaliais karklytë, O.Strikaitis ir Þ.Baltmiðkis.

Mokiniø kvadrato varþybos

CM YK

Prieð ðv. Kalëdas baigësi rajono mokiniø kvadrato varþybos, kuriose dalyvavo 26 komandos. 1999 metais gimusiø ir jaunesniø mokiniø varþybø nugalëtoja tapo Nevarënø vidurinës mokyklos komanda (vad. J. Venckienë), antrà vietà iðkovojo „Kranto“ vidurinës mokyklos komanda (vad. Þ.Gvergþdienë), treèià vietà uþëmë „Germanto“ vidurinës mokyklos komanda (vad. A.Stanevièienë). 1997-1998 metais gimusiø mergaièiø varþybose stipriausia buvo „Kranto“ vidurinës mokyklos komanda (vad. Z.Galminienë), antroje vietoje liko Luokës vidurinës mo-

kyklos komanda (vad. D.Kasparavièienë), treèià vietà uþëmë „Atþalyno“ vidurinës mokyklos komanda (vad. L. Jankauskienë). Bendraamþiø berniukø varþybose taip pat nugalëtoja tapo „Kranto“ vidurinës mokyklos komanda (vad. Z.Galminienë), antrà vietà iðkovojo „Atþalyno“ vidurinës mokyklos mokiniai (vad. L.Jankauskienë) ir treèià — Luokës vidurinës mokyklos berniukai (vad. D.Pociutë). Varþybø nugalëtojai ir prizininkai apdovanoti Telðiø rajono savivaldybës administracijos Ðvietimo skyriaus diplomais. Vygantas Macevièius

E.Laurinavièius, V.Svotienë,

tenisininkai paprastai dþiaugiasi naujais klubo nariais — antràjà ðiø metø dienà „Impulsas“ pasipildë keturiais aktyviais tenisininkais (kad taptum klubo nariu, reikia nuolat treniruotis ir sudalyvauti oficialiose varþybose). Tai — Aistë Pakarklytë, Þilvinas Baltmiðkis, Juventas Radzys ir Orentas Strikaitis. Naujieji klubo nariai buvo iðkilmingai „pakrikðtyti“ ðaltu vandeniu, teniso rakete, itin karèiu gërimu, o svarbiausia — davë priesaikà. Suklaupæ prisiekë visur ir visada kovoti sportiðkai, garbingai, siekti tik pergaliø ir nepamirðti, kad atstovauja Þemaitijos sostinei. Kostas Antanaitis

Laimëjo „Dþiugo“ mokyklos 3:1 nugalëjo „Germanto“ vidurinës moatstovai kyklos atstovus (vad. V.Garbaliauskas), Rajono mokiniø (1995 metais gimusiø ir jaunesniø berniukø) maþojo futbolo 5x5 varþybose dalyvavo 7 komandos. Pogrupiø varþybose iðaiðkëjo keturios stipriausios komandos. Pusfinalio varþybose „Germanto“ vidurinës mokyklos komanda 2:0 áveikë „Kranto“ vidurinës mokyklos komandà, o „Dþiugo“ vidurinës mokyklos berniukai 4:0 nugalëjo varþovus ið Vincento Borisevièiaus gimnazijos. Dël 1-2 vietø „Dþiugo“ vidurinës mokyklos komanda (vad. V.Butkus)

dël 3 vietos Vincento Borisevièiaus gimnazistai (vad. T.Gaurylius) 2:1 áveikë „Kranto“ vidurinæ mokyklà (vad. A.Maþrimas). Varþybø nugalëtojai ir prizininkai apdovanoti Telðiø rajono savivaldybës administracijos Ðvietimo skyriaus taure ir medaliais. Komandø geriausiø þaidëjø prizai áteikti E.Kenstavièiui („Dþiugo“ vidurinë mokykla), D.Geèui („Germanto“ vidurinë mokykla) ir L. Pupðiui (Vincento Borisevièiaus gimnazija). Vygantas Macevièius


kalvotoji ÞEMAITIJA 6 psl.

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

Teisëtvarkos tema Nepavykus pavogti maðinos su 300 padangø, vagys nugvelbë... deðrà (Atkelta ið 1 psl.)

Nusitaikë á verslininko turtà Iðauðus 2010 metø sausio 1 dienos rytui, kiemà apsiþiûrëjæs 48 metø telðiðkis A.B. apstulbo. Buvo maþdaug 6 val. 30 min., kai þmogus pastebëjo, kad ið jo namo kiemo, atidarius nerakinamus vartus, iðvarytas individualiai ámonei priklausantis automobilis VWLT su jame sukrautomis

dëvëtomis padangomis. Padangø kiekis áspûdingas — net 300 vnt. Verslininko maðinà vagis iðvairavo ið kiemo, taèiau su grobiu toli nenuvaþiavo. Dël slidþios kelio dangos automobilis niekaip neávaþiavo á kalnà ir uþstrigo tarp metaliniø kiemo vartø. Beje, ðventinæ naktá vagims darbuotis nebuvo itin sunku. Mat automobilis buvo paliktas neuþrakintas, uþvedimo spynelëje bu-

vo palikti rakteliai.

Ásilauþë á maðinà dël ... deðros Nepavykus pagrobti padangø prikrautos maðinos, nusikaltëliai ið jos pasisavino 200 litø vertës verþlërakèiø galvuèiø komplektà. Be to, nukentëjæs verslininkas pastebëjo, kad nuniokotas kieme stovëjæs jo automobilis „Citroen Jumper“. Iðdauþæ deðinës pusës prieki-

Deðimtokë iðëjo á mokyklà ir negráþo Plungës rajono policijos komisariatas pradëjo ikiteisminá tyrimà dël dingusios be þinios 17 metø Viktorijos Limontaitës. 2009 m. gruodþio 15 d. rytà ji iðëjo ið namø á mokyklà ir iki ðiol negráþo. Deðimtos klasës moksleivë gyvena Plungëje. Policijos duomenimis, ji ið namø dingdavo ir anksèiau keletui dienø, ðá kartà namuose nesirodo per ilgai. Artimuosius paguodþia bent tai, kad mergaitë, atrodo, yra gyva ir sveika. Turima þiniø, kad bendrauja internetu, su mama susiraðinëja SMS þinutëmis. Taèiau neaiðku, kurioje Lietuvos pusëje nepilnametë randasi. Dingusios mergaitës poþymiai: ûgis — 162 cm, svoris — 62 kg, plaukai natûraliai ðviesûs. Policija praðo gyventojø pagalbos. Turintys duomenø apie V.Limontaitës dingimo aplinkybes ar þinanèius apie kitas bylai reikðmingas aplinkybes praðomi praneðti telefonais: 112, (8~448) 70192, (8~448) 70193; (8~618) 97860, pasitikëjimo telefonu (8~448) 72010 arba atvykti á Plungës rajono policijos komisariatà (Plungë, Vytauto g. 1) pas tyrëjà R.Þlibinà (210 kabinetas). Viktorija Limontaitë. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Pradingo naktá ið vienkiemio iðëjæs sodietis Telðiø apskrities vyriausiasis policijos komisariatas ieðko dingusio be þinios vyriðkio. 2009 metø gruodþio 19 d. apie 1 val. nakties 41 metø Gintaras Þukauskas, nieko nesakæs savo sugyventinei, iðëjo ið namø Gadûnavo seniûnijos Buoþënø kaime ir dingo be þinios. G.Þukauskas gyvena miðkø ir laukø apsuptame vienkiemyje. Sugyventinë baiminasi, kad naktá iðëjusiam gyvenimo draugui nebûtø nutikæ kas nors bloga (vyriðkis serga epilepsija). Pasak moters, iðgerti nevengiantis G.Þukauskas ir anksèiau negráþdavo, bet ilgiausiai tik 4 paras. Tà lemtingà naktá, kai dingo, vyriðkis esà irgi buvo padauginæs degtinës. Dingusiojo poþymiai: ûgis — apie 160 cm, smulkaus kûno sudëjimo, plaukai juodi, ûsai tamsûs. Buvo apsirengæs dþinsine ðviesiai mëlyna striuke, mëlynomis dþinsinëmis kelnëmis, mëlynais marðkiniais, rudu, margu megztiniu, buvo uþsidëjæs juodà, megztà kepuræ, avëjo guminiais batais. Gyventojai, pastebëjæ ðá asmená, praðomi praneðti Telðiø apskrities vyriausiajam policijos komisariatui telefonu 112. CM YK

Gintaras Þukauskas.

Pamatæs lengvajame automobilyje rûkytà deðrà, iðbadëjæs vagis neatsispyrë pagundai ir iðdauþë dureliø stiklà.

„Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

niø dureliø stiklà (jis ávertintas 80 litø), piktadariai pateko á „Citroen Jumper“ vidø ir pavogë ... 3 vnt. rûkytos deðros po 4 litus. Ið viso deðra kainavo 12 litø. Neaiðku, ar iðbadëjæ vagys deðrà patys surijo, ar pavaiðino kieme aptvaruose lojusius ðunis. Ðventinæ naktá patirtus nuostolius A.B. ávertino 292 litais. Suradus nusikaltëlius, jiems ðis siautëjimas po svetimà kiemà ir sve-

timo gero gvieðimasis gali atsieiti gerokai brangiau. Pagal Baudþiamàjá kodeksà gresia bauda arba areðtas, arba laisvës apribojimas, arba laisvës atëmimas iki ðeðeriø metø. Dël vagystës pradëtas ikiteisminis tyrimas, nustatinëjami átariamieji. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Per muðtynes Janapolëje ðokiuose ið kiðenës dingo 3700 litø Palydint senuosius ir pasitinkant Naujuosius metus darbo netrûko nei medikams, nei policijos pareigûnams. Ðvenèiantys Telðiø rajono gyventojai muðësi namuose, sveèiuose, ðokiuose. Kai kuriems 2010-uosius teko sutikti ligoninës lovoje. Gruodþio 31 d. 20.54 val. á Telðiø apskrities ligoninæ kreipësi telðiðkë R.G. (gim. 1987 m.), gyv. Laisvës gatvëje, kuriai nustatytas galvos ir veido sumuðimas. Mergina paguldyta gydytis á Traumatologijos skyriø. Gruodþio 31 d. 21.34 val. pilietis V.J. policijai praneðë, kad gyvenamajame name, esanèiame Gadûnavo seniûnijos Kalnënø kaime, muðasi kartu ðvenèiantys asmenys. Nuvykus pareigûnams, aistros nurimo, iðsiaiðkinta vietoje. Sausio 1 d. 1.59 val. gautas praneðimas, kad Telðiuose, Luokës gatvëje, reikalinga policijos pagalba. Nuvykus policijai, pilietis L.R. buvo perduotas Telðiø greitajai medicinos pagalbai. Telðiø apskrities ligoninëje telðiðkiui L.R. (gim. 1984 m.) nustatyta galvos trauma, kûno sumuðimas. Iðleistas gydytis ambulatoriðkai. Atrodo, sumuðtasis niekam pretenzijø neturi, nes á policijà nesikreipë. Sausio 1 d. 3.29 val. á Telðiø apskrities ligoninæ pristatytas telðiðkis M.R. (gim. 1989 m.), kuriam nustatytos abiejø ðlaunø durtinës-pjautinës þaizdos. Suþalotas jaunas vyras paguldytas gydyti á Traumatologijos skyriø. Sausio 1 d. 3.42 val. á Telðiø apskrities ligoninæ buvo pristatytas telðiðkis A.A. (gim. 1989 m.), kuriam nustatytos galvos veido ir kairio dilbio pavirðinës þaizdos, sumuðimai, girtumas. Iðleistas gydytis ambulatoriðkai. Á policijà jis nesikreipë. Sausio 1 d. 4 val. moteris praneðë, kad Telðiuose esanèiame bute jà sumuðë paþástamas asmuo. Smurtà patyrusi S.A. atvyko á Telðiø policijà. Sausio 2 d. 16 val. policija gavo praneðimà, kad á Telðiø apskrities ligoni-

nës Neurologijos skyriø dël galvos smegenø sukrëtimo paguldyta pilietë S.A. (gim. 1981 m.), gyv. Vieðvënø seniûnijoje. Sausio 1 d. 12 val. gauta þinia, kad á Telðiø apskrities ligoninës Priëmimo skyriø kreipësi Vieðvënø seniûnijos gyventojas E.N. (gim. 1960 m.), kuriam diagnozuota galvos muðtinës þaizdos, iðleistas gydytis ambulatoriðkai. Sausio 1 d. 00 val. praneðta, kad á Telðiø apskrities ligoninës Priëmimo skyriø kreipësi telðiðkis D.V. (gim. 1988 m.), kuriam diagnozuotas nosies kaulo lûþimas, iðleistas gydytis ambulatoriðkai. Sausio 1 d. 00 val. gautas pagalbos centro dispeèerës telefoninis praneðimas apie tai kad, Telðiuose, prie Dþiugo gatvës 3 namo pësèiøjø tako guli þmogus. Nelaimëlis perduotas Telðiø greitajai medicinos pagalbai. Sausio 1 d. 18 val. á Telðiø apskrities ligoninës Vidaus ligø skyriø paguldytas Þarënø miestelio gyventojas T.P. (gim. 1986 m.), kuriam diagnozuotas sunkaus laipsnio apsinuodijimas alkoholio surogatais. Sausio 2 d. 22 val. Telðiø policijà pasiekë þinia apie ðokiuose ávykdytà plëðimà. Apie 21.30 val. pilieèiui R.Ð. linksmybës Varniø seniûnijos Janapolës miestelio ðokiuose baigësi dideliais nemalonumais. Nepaþástamasis sudavë keletà smûgiø ranka ir koja. Muðeika ne tik smurtavo, bet ir esà pasisavino nemaþus pinigus. Po grumtyniø nukentëjusysis pasigedo striukës kiðenëje buvusiø apie 3700 litø. Sulaikytas átariamasis E.J. (gim. 1990 m.), gyv. Telðiø r. Sausio 3 d. 18.50 val. á Telðiø apskrities ligoninës Priëmimo skyriø kreipësi telðiðkë I.A. (gim. 1970 m.), kuriai nustatytas galvos smegenø sukrëtimas. Tolimesniam gydymui paguldyta á Neurologijos skyriø. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija


kalvotoji ÞEMAITIJA 7 psl.

Ávairybës Tëvo pokðtas apie bombà vokieèiø ðeimai kainavo atostogas Tëvo pokðtas apie bombà vienai vokieèiø ðeimai kainavo planuotas atostogas Egipte. 42 metø vyras Ðtutgarto oro uoste saugumo kontrolës metu vienam paþástamam pareiðkë apatinëse kelnaitëse turintis sprogmenø. Kai personalas perklausë, ar tai tiesa, vyras patvirti-

no savo teiginá. Policija já sulaikë ir apieðkojo, taèiau bombos nerado. Nepaisant to, visai ðeimai nebuvo leista skristi á Egiptà. Ji ne tik neatgaus uþ atostogas sumokëtø pinigø, bet ir turës pakloti iki tûkstanèio eurø baudà. AP-Eltos informacija

Pasimetæs ðunelis pats atëjo á radiniø biurà Taksø veislës kalaitë áslinko á pastatà Bredðtete netrukus po to, kai biuras pradëjo darbà. Iðsekæs keturkojis atsitûpë prie lifto. Apie tai buvo praneðta radiniø biuro darbuotojams. Tuo metu biure atsitiktinai buvo vienas medþiotojas ið kai-

myninës gyvenvietës. Jis atpaþino, kad taksas yra jo kolegos ðuo. Kalaitë greièiausiai pasiklydo per lapiø medþioklæ ðeðtadiená. Dabar ðuo ir ðeimininkas vël yra drauge. Dpa-Eltos informacija

Australijoje praëjæs deðimtmetis buvo karðèiausias istorijoje Australijoje praëjæs deðimtmetis buvo karðèiausias ðalies istorijoje. Per praëjusius 10 metø vidutinë oro temperatûra èia buvo 22,3 laipsnio Celsijaus, antradiená praneðë meteorologijos tarnyba. Tai yra aukðèiausia temperatûra nuo orø stebëjimo pradþios 1910 metais. Praëjusiø deðim-

ties metø vidurkis beveik puse laipsnio virðijo 1961-1990 metø vidutinæ temperatûrà. Karðtis Australijoje lëmë sausras, smëlio audras bei krûmynø gaisrus. 2009-ieji metai þemyne buvo antri karðèiausi nuo statistikos pradþios 1910aisiais. APF-Eltos informacija

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981) Skelbiamas konkursas negyvenamosioms patalpoms iðnuomoti (bendras plotas — 51,92 kv.m), esanèioms Muziejaus g. 29A, Telðiuose Nuomos trukmë — 3 metai. Patalpø paskirtis — metalo gaminiø gamyba. Pradinë nuomos kaina — 125 Lt + PVM. Pasiûlymus siøsti iki 2010 01 20 dienos paðtu: L.Ivinskio g. 5, Rietave arba faksu (8~448) 68584. Prie pasiûlymo pridëti: *ámonës áregistravimo paþymëjimà, *licencijà atitinkamai veiklai vykdyti, *praðymà dël patalpø nuomos. Informacija tel. 8~682 51853. UAB „Eþerûna“ informuoja, kad Telðiø visuomenës sveikatos centras 2009 12 21 planuojamos ûkinës veiklos (PÛV) poveikio visuomenës sveikatai vertinimo atrankos sprendimu Nr. ES-20 priëmë ðià atrankos iðvadà dël PÛV — kasyba ir karjerø eksploatavimas — Vieðvënø II k., Vieðvënø sen., Telðiø r., poveikio visuomenës sveikatai privalomo vertinimo: *planuojamai ûkinei veiklai poveikio visuomenës sveikatai vertinimas privalomas. Su informacija apie planuojamà ûkinæ veiklà galima susipaþinti ir motyvuotus (pagrástus) pasiûlymus teikti darbo dienomis Telðiø visuomenës sveikatos centrui (J.Biliûno g. 3, LT-87317 Telðiuose) arba PÛV organizatoriui — UAB „Eþerûna“ (Sedos g. 34, LT-87101, Telðiuose, tel. 8~444 53073) nuo 9 iki 16 valandos, 10 darbo dienø nuo skelbimo iðspausdinimo laikraðtyje dienos. Kontaktinis asmuo — J.Valanèius.

Perka Nekilnojamàjá turtà

Brangiai — karves, bulius, telyèias, avis, nestandartiniustraumuotus gyvulius. Tvarko dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~685 tà. Nieko nenutuokdama, ji ið- 53528; 8~625 18701. metë batà su pinigais. Angelës Bagoèienës IÁ — galTada vyras kreipësi á policijà. vijus: bulius (per 500 kg, kaina Pareigûnai nustatë, kad pinigus iki 4,30 Lt/kg), telyèias (per 500 konteineryje rado 54 metø mo- kg, kaina iki 3,50 Lt/kg), karves teris. Taèiau ji su savimi turëjo (per 600 kg, kaina iki 3 Lt/kg). tik 11 tûkst. eurø. Uþ 22 tûkst. Parduodantiems mums visus radëja buvo spëjusi ásigyti ûká. gyvulius, uþ traumuotus mokaKur dingo dar 7 tûkst., aiðkinasi me gerà kainà. Tel.: 8~614 policija. 54282; 8~698 87326. „Mediafax“-Eltos Ámonë brangiai — arklius. Atinformacija siskaito ið karto. Tel. 8~678 52313. Veislines ir dideles kiaules, Transporto priemones verðelius. Pasiima patys, atsisAutomobilá AUDI 100 C-4 kaito ið karto. Tel.: 8~699 Avant (1992 m., TA, draudi- 26797; 8~650 79817. mas). Tel. 8~610 99023. UAB „Metalø rinka“ Technikà brangiai perka: Frontaliná krautuvà (2003 m., yra kauðas, ðakës ir kt., *AKUMULIATORIUS; kaina 5500 Lt). Tel. 8~618 *JUODOJO IR SPALVO76315. TOJO METALO LAUÞÀ. Gyvulius Pasiima savo transportu. Kreiptis: Statybininkø g. 3A, Nuolat kiaules skersti (gali apdoroti vietoje). Tel. 8~610 Telðiuose (buvusi „Telða“), tel.: 8~687 50851; 8~687 85364. 24304.

Rumunë per klaidà á ðiukðliø konteinerá iðmetë 40 tûkst. eurø

Parduoda Nekilnojamàjá turtà

Keturiø kambariø butà Tulpiø gatvëje, Telðiuose (bendras plotas 74 kv.m, 3/4 a., du balkonai, tvarkingas, namas statytas 1996 m., mûrinis, kaina 90000 Lt). Tel. 8~650 59538. Nebaigtà statyti gyvenamàjá namà sodø bendrijoje LAUKO RAMUNË. Perkanèiajam dovana — 8 arø þemës sklypas sodø bendrijoje PUTINAS. Tel. 8~686 43142.

CM YK

Telðiø apskrities laikraðtis Steigëjas ir leidëjas — laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcija. Redaktorius A.Daèkevièius (60690). ISSN 2029-1337

Þmogus — lyg þvakë vëjyje — liepsnoja ir uþgæsta... Skausmo ir liûdesio valandà ðirdá guodþia þmoniø gerumas ir atjauta. Nuoðirdþiai dëkojame UAB „Þemaitijos keliai“ darbuotojams, artimiesiems, giminëms, draugams, kaimynams ir visiems visiems, padëjusiems ir uþjautusiems sunkià netekties valandà, palydint á paskutinæ kelionæ Vyrà ir Tëvelá PRANÀ KAIRÁ. Þmona ir vaikai

Paslaugos EKOvata, termoputa, polistireno granulëmis ðiltina sienø, grindø oro tarpus. Konsultuoja. Dirba visoje Lietuvoje. Tel. 8~689 68528.

Nuoma

Iðnuomoja trijø kambariø butà Lygumø gatvëje, Telðiuose. Tel. 8~675 08633. Iðnuomoja namo dalá be patogumø Telðiø miesto centre, Kitas prekes Kitas prekes Luokës gatvëje, gyventi arba Berþines ir miðrias atraiþas Visø rûðiø paðarinius grûdus. komercinei veiklai. Tel. 8~600 (supjaustytos po 35 cm), uo- Tel. 8~618 05599. 23364. sio, berþo ir miðrias malkas (skaldytos ir kaladëmis). Tel.: 8~617 05035; 8~606 07031. INFORMACIJA APIE ATRANKOS IÐVADÀ APIE Nuolat ið sandëliø: akmens 5,95 HA PLOTO ÞEMËS SKLYPO TIES VAKARIanglá, durpiø briketus. Gali atNE AB „ÞEMAITIJOS PIENAS“ TERITORIJOS veþti. Tel. 8~698 76701.

Gyvulius

Viena rumunë per klaidà á ðiukðliø konteinerá iðmetë visas savo vyro santaupas. Dalá pinigø policijai pavyko rasti, praneðë Rumunijos naujienø agentûra. Vyras 40 tûkst. eurø buvo paslëpæs savo þmonos bate, taèiau moteris apie tai nieko neþinojo. Prieð pat Kalëdas, kai sutuoktinio nebuvo namie, moteris nusprendë kruopðèiai sutvarkyti bu-

Dëkoja

Reklamos skyrius I.Navickienë (60696, 8~605 19266). Redaktoriaus pavaduotojas A.Ivoncius (60691). Leidybos sk. vedëja Z.Pociuvienë. Laiðkø sk. vedëja D.Jackutë (60692). Buhalterë I.Pocienë (60696). Dizainerë J.Lukðtienë. Laikraðèio registracijos Nr. 078. Leidþiamas nuo 1941 m. balandþio 19 d. Iðeina tris kartus per savaitæ.

RIBA, TELÐIØ MIESTE SUFORMAVIMÀ, NUSTATANT KITÀ ÞEMËS PASKIRTÁ (NAUDOJIMO BÛDAS — PRAMONËS IR SANDËLIAVIMO OBJEKTØ TERITORIJOS, NAUDOJIMO POBÛDIS — PRAMONËS IR SANDËLIAVIMO ÁMONIØ STATYBOS); TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REÞIMO NUSTATYMÀ

1. Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovas: AB „Þemaitijos pienas“, Sedos g. 35, Telðiuose, tel. 8~44422201, fax.8 ~444 74897, el.p. info@zpienas.lt 2. Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas: Apie 5,95 ha ploto þemës sklypo suformavimas, nustatant kità þemës paskirtá (naudojimo bûdas — pramonës ir sandëliavimo objektø teritorijos, naudojimo pobûdis — pramonës ir sandëliavimo ámoniø statybos); teritorijos tvarkymo ir naudojimo reþimo nustatymas. Sklype planuojama statyti naujus sûriø gamybos cecho statinius. 3. Planuojamos ûkinës veiklos vieta: AB „Þemaitijos pienas“ Sedos g. 35, Telðiuose (ties vakarine teritorijos riba). 4. Atsakingos institucijos (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentûra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos iðvada ar privaloma vertinti poveiká aplinkai: LR AM Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos iðvada — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. 5. Kur, kada ir iki kada galima iðsamiau susipaþinti su informacija apie planuojamà ûkinæ veiklà: AB „Þemaitijos pienas“ Sedos 35, Telðiuose, tel. 8~444 22201 (10 darbo dienø nuo paskelbimo iðspausdinimo laikraðtyje). 6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiûlymus persvarstyti atrankos iðvadà: LR AM Ðiauliø regiono aplinkos apsaugos departamentas, M.K.Èiurlionio g. 3 LT-76303, Ðiauliuose; tel. 8~41 524143; faks. 8~41 503705, el. paðtu srd@srd.am.lt ir Sedos g. 35, Telðiuose, tel. 8~444 22201 (10 darbo dienø nuo skelbimo iðspausdinimo laikraðtyje). 7. Kur galima iðsamiau susipaþinti su atrankos iðvada ir atrankos dokumentais: LR AM Ðiauliø regiono Aplinkos apsaugos departamentas, M.K.Èiurlionio g. 3 LT-76303 Ðiauliuose, tel. 8~41 524143; 8~41 596415; UAB „Banduva“ buveinëje (Respublikos g. 19a, Telðiuose LT-87333; tel./faksas 8~444 60172; el. paðtas ligita@banduva.lt), 10 darbo dienø nuo skelbimo iðspausdinimo laikraðtyje.

Ofsetinë spauda. Tiraþas 4080. Laikraðtá remia: Indeksas 701; 720. Uþsak. Nr.003. Þemaitës 18a, Telðiai LT-87133. El. paðtas kalzem@takas.lt; faksas 60695. http://www.kalvotoji.lt/ Spausdino Ðiauliø „Titnago“ spaustuvë: Vasario 16-osios 52, Ðiauliai LT-76291. Pasisakymai, laiðkai ir komentarai nebûtinai sutampa su Redakcijos nuomone. Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako ir rankraðèiø negràþina.


kalvotoji ÞEMAITIJA 8 psl.

2010 m. sausio 7 d. Nr. 2 (8981)

Telðiø civilinës metrikacijos skyriuje 2010 metø sausio 8 dienà santuokà áregistruos

Orai Telðiuose ðiandien

-6°C

Inga Cirtautaitë ir Algirdas Gudauskas — 13.15 val.

Vëjas: 1-3 m/s

Sveikiname jaunavedþius ir linkime laimingo gyvenimo!

Debesuota, sniegas

rytoj

-8°C Vëjas: 1-3 m/s

Þemaitijos radijas FM 95,4 MHz Visada su Jumis! Jeigu norite pasveikinti mylimà, artimà þmogø, siøskite þinutæ trumpuoju numeriu 1654. Þinutës laukelyje áraðykite þodá ZRSVEIKINU, palikte tarpà ir áraðykite savo norimo sveikinimo tekstà. Kaina 2 Lt. Reklamos skyrius, tel. 8~671 18282. El. paðtas: zemaitijos@radijas.lt

Linksmai apie krizæ

Debesuota su pragiedruliais, sniegas

Maloniai nustebink bièiulá! Gimtadiená ðvenèia Jûsø draugas ar draugë? Praneðk apie tai, atsiøsdamas arba atneðdamas nuotraukà su gimimo data, pilnu vardu ir pavarde á laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcijà (Þemaitës g. 18A, Telðiuose, el.paðtas — kalzem@takas.lt). Jums tai nieko nekainuos!

APSAUGOS SISTEMOS IR PASLAUGOS JORINGË — apsaugos ir silpnø sroviø sistemø diegimo bei saugos paslaugø teikimo kompanija, ágyvendinanti kompleksinius apsaugos, kontrolës bei komunikacijos sprendimus visoje Lietuvoje. Daukanto g. 38, Telðiai. Tel.: (8~444) 51302; 8~652 52009

„Kai tave iðtinka nelaimë, apsidairyk aplinkui ir guoskis: esama þmoniø, kuriø dalia dar sunkesnë“ (Ezopas).

„Ðeimos centre“ (Respublikos g.39) konsultuos: Sausio 8 ir vasario 5 d. nuo 9 val. — Kauno endokrinologijos centro skydliaukës ligø specialistas, medicinos mokslø daktaras gydytojas endokrinologas V.Ðidlauskas (skydliaukës ligø diagnozë ir gydymas). Sausio 10 d. nuo 9.30 val. — koloproktologas, medicinos mokslø daktaras gydytojas G.Radþiûnas (kraujavimo ið tiesiosios þarnos diagnostika, hemorojaus gydymas be operacijos ir kt.). Plaèiau internete — www.hemorojus.com Sausio 11 d. nuo 16 val. — Klaipëdos apskrities ligoninës neurochirurgas, geras stuburo ligø diagnostas gydytojas B.Bataitis (stuburo iðvarþø diagnostika, gydymo taktikos nustatymas). Pageidautina, kad pacientas turëtø stuburo rentgenogramà. Sausio 12 d. nuo 16 val. — Klaipëdos apskrities ligoninës Urologijos skyriaus vedëjas gydytojas G.Fabijonavièius (urologinës inkstø ligos, prostatos ir vyrø ligø diagnostika bei gydymas). Sausio 14 d. nuo 16 val. — Klaipëdos apskrities ligoninës kraujagysliø chirurgas D.Skirutis (kojø arterijø ir venø ligos, trofiniø opø gydymas ir pan.). Sausio 15 d. nuo 8 val. — plauèiø ligø specialistë A.Kiudulienë (plauèiø, bronchø ligø diagnostika). Pageidautina, kad pacientas turëtø krûtinës làstos rentgenogramà. Informacija ir registracija tel.: 75575.

Kvieèiame

Naujas reiðkinys kultûros padangëje „Nebus teatro, nebus ir koncerto“ — „No Theatre, No concert“ — ðiuo teiginiu galima pradëti kalbà apie naujà reiðkiná Lietuvos kultûros padangëje. „NO THEATRE“ — tai devyniø teatro „Utopia“ aktoriø Gintaro Varno vadovaujamo kurso aktoriø-magistrantø iniciatyva sukurta organizacija. Gedulingai ðventiðkas, teatralizuotas, nuotaikingas koncertas. „NO CONCERT“ — tai rytietiðkos atmosferos persmelktas

CM YK

valandos trukmës pasirodymas. Spektaklis–koncertas gimë aktoriams improvizuojant jiems patinkanèiø muzikos kûriniø temomis. Didþioji spektaklio dalis remiasi ne tiek tekstine medþiaga, o muzika, fiziniu teatru bei atmosfera, todël spektaklis tampa daugiasluoksnis ir suprantamas ávairiai, atsiveria laisvë interpretacijai. Kvieèiame á Þemaitës dramos teatrà sausio 16 d. 18 val. Bilieto kaina — 15 Lt.

Sausio 7-oji, ketvirtadienis — 7-oji metø diena (ketvirtoji 2osios metø savaitës diena), iki Naujøjø metø lieka 358 dienos. Savo vardadienius ðiandien ðvenèia — Jaugeda, Jaugedas, Jaugëla, Jaugëlë, Julius, Liucidas, Liucijus, Liucilë, Liucina, Liucius, Raudvilë, Rûtenis; Rytoj — Apolinaras, Eivada, Eivadas, Eivarda, Eivardas, Gintë, Medvaiðas, Teofilis, Vilinta, Vilintas. Saulë ðiandien teka 8.39, leidþiasi 16.11. Dienos ilgumas — 7.32. Rytoj tekës 8.39, leisis 16.13. Dienos ilgumas — 7.34. Delèia. Saulë Oþiaragio þenkle.

Dienos patarimas Kaip gydytis slogà • Gerkite po valgomàjá ðaukðtà ðiltø morkø sulèiø su cukraus sirupu (1:1) 5-6 kartus per dienà. • Gerkite ðvieþias ridikø sultis — po valgomàjá ðaukðtà 3 kartus per dienà. • Gerkite po du valgomuosius ðaukðtus ðvieþiø kraujaþolës sulèiø, 2 kartus per dienà. • Jei sergate pavasará, 2 kartus per dienà gerkite po stiklinæ ðvieþiø berþo arba klevo sulèiø su pienu. • Gerai nuplaukite krienà, sutarkuokite ir 1/3 stiklinës masës sumaiðykite su 2-3 citrinø sultimis. Gerkite po 1/2 arbatinio ðaukðtelio kasdien, 20-25 min. po pusryèiø. • Sumaiðykite 10 g avieèiø lapø, 5 g liepþiedþiø, 5 g lanksvos, 5 g ðalpusnio lapø ir 5 g pankolio vaisiø. 5 gramus ðio miðinio uþpilkite stikline verdanèio vandens. Leiskite 15 minuèiø nusistovëti. Gerkite ðiltà, po stiklinæ ryte ir vakare. • Susmulkinkite 5 vidutinio dydþio èesnako skilteles ir 5 minutes virkite stiklinëje pieno. Iðgerkite per dienà. • Smulkiai sutarkuokite dvi galvutes èesnako ir 5 citrinas. Uþpilkite litru verdanèio vandens, po 5 dienø nukoðkite. Gerkite po valgomàjá ðaukðtà 3 kartus per dienà, 20 minuèiø prieð valgá. • Suvilgykite vatos gabalëlius svogûnø sultyse ir ákiðæ á nosies ðnerves, palaikykite 10-15 min. Procedûrà kartokite 3-4 kartus per dienà. • Vaikams á nosá laðinkite po du laðus morkø sulèiø kas dvi valandas.

KZ2010.01.07  

Kalvotoji Žemaitja

KZ2010.01.07  

Kalvotoji Žemaitja

Advertisement