Page 1

Kalvotoji ÞEMAITIJA 1 psl.

NR. 9 (8988)

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

2010 METØ SAUSIO 23 DIENA, ÐEÐTADIENIS

KAINA 1 LITAS

Ministras ne tik diskutavo, bet ir liejo prakaità krepðinio aikðtelëje Vakar Telðiuose lankësi ðvietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavièius. Jis susitiko su Telðiø rajono meru Valdemaru Ramðu, dalyvavo Lietuvos ðvietimo darbuotojø profsàjungos Þemaitijos regiono forume. Vëliau ministras lankësi „Dþiugo“ vidurinëje mokykloje, Telðiø

muzikos mokykloje, Þemaitës gimnazijoje, Telðiø specialiojoje mokykloje. Vakarop „Dþiugo“ vidurinës mokyklos sporto salëje susirungë ministro ir ðios mokyklos mokytojø komandos. Plaèiau apie ministro vizità skaitykite antradienio numeryje. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

NAUDOTI BALDAI ir ÁVAIRÛS DAIKTAI IÐ VOKIETIJOS Kreiptis: Pasvaigës g. 1, Telðiuose (ðalia geleþinkelio stoties), tel. 8~652 32217. Dirba: II-V nuo 9 iki 17.30 valandos; VI — nuo 9 iki 13 valandos. Sekmadienis ir pirmadienis — nedarbo dienos.

Naujiena! 2010 metams galima uþsisakyti ir „Kalvotosios Þemaitijos“

elektroninæ versijà. Tai — pigiau ir patogiau.

Uþsukite á www.kalvotoji.lt

Ðvietimo ir mokslo ministrà G.Steponavièiø pasitiko vicemeras V.Kleiva.

1 puslapis

„Èia Plius“ — naudinga þinia pirkëjams

CM YK

Pliusø toli ieðkoti nereikia — jie yra „Èia“!

Koks bebûtø gyvenimo tempas, daugelis ið mûsø stabtelime parduotuvëse. Stabtelëti, be gaiðaties ir skubëjimo renkantis prekes, Jus kvieèia iðskirtiniu asortimentu ir nepriekaiðtinga klientø aptarnavimo kultûra Þemaitijoje garsëjantis prekybos tinklas „Èia“. Bûtent „Èia“ net ánoringiausi pirkëjai ras sau prekiø, kadangi jø kainos visiems prieinamos. Parduotuviø tinklas „Èia“ nuolat atviras naujovëms. Jau nuo sausio mënesio visose „Èia“ parduotuvëse ir firminiuose skyreliuose pirkëjai pamaloninami „Èia Plius“ nuolaidø kortelëmis! (Nukelta á 3 psl.)


Kalvotoji ÞEMAITIJA 2 psl.

Pratæsiamas atsiskaitymo terminas uþ gruodþio mënesá suvartotà elektrà pagal 2009 m. galiojusius tarifus Sausio 20-àjà akcinës bendrovës „VST“ vadovai priëmë sprendimà pratæsti gyventojams taikomà atsiskaitymo uþ gruodþio mënesá sunaudotà elektros energijà terminà iki sausio pabaigos. Atsiþvelgiant á tai, kad nemaþai gyventojø dël vëluojanèiø atlyginimø ar kitø svarbiø prieþasèiø iki sausio 20 d. negalëjo sumokëti uþ gruodþio mënesá sunaudotà elektrà pagal tuo metu galiojusius tarifus, elektrà tiekianti bendrovë nusprendë pratæsti atsiskaitymo terminà iki sausio 31 dienos. Uþ gruodþio mënesá visi gyventojai galës atsiskaityti pagal 2009 m. galiojusius tarifus. Ðá sprendimà bendrovë priëmë atsiþvelgdama á gyventojø interesus ekonominio sunkmeèio laikotarpiu. Visi gyventojai uþ praëjusiø metø gruodþio mënesá sunaudotà elektros energijà galës sumokëti pagal 2009 metais galiojusius tarifus iki ðiø metø

sausio 31 dienos. Atsiskaitant uþ gruodþio mënesá bûtina nurodyti elektros skaitikliø rodmenis, kuriuos gyventojai turëjo uþfiksuoti gruodþio 31 dienà. Pagal naujus ðiø metø tarifus atsiskaityti reikës nuo vasario uþ elektros energijà, sunaudotà nuo 2010 metø sausio 1 dienos. Daugiau informacijos apie naujus elektros tarifus ir atsiskaitymà vartotojai gali suþinoti bendrovës tinklapyje www.vst.lt Akcinës bendrovës „VST“ klientai uþ sunaudotà elektros energijà gali atsiskaityti bankø ir paðto skyriuose, per bankø internetines svetaines, loterijos „Perlas“ terminaluose, kredito unijose, spaudos kioskuose, Klaipëdos, Ðiauliø ir Kauno miesto „VST“ skyriuose.

2 puslapis

Autoriai neatvyko á savo peticijos svarstymà Telðiø rajono savivaldybë yra gavusi Jungtinio demokratinio judëjimo Telðiø rajono skyriaus peticijà dël ásteigtos Prieðgaisrinës tarnybos. Peticijos autoriai piktinosi, kad nauja ástaiga sukurta sunkmeèiu. Savivaldybëje veikia peticijas nagrinëjanti komisija. Ji spaudoje paskelbë, kad Jungtinio demokratinio judëjimo Telðiø rajono skyriaus peticija bus nagrinëjama sausio 19 dienà. Á posëdá susirinko tik ... paèios komisijos nariai. Jungtinio de-

mokratinio judëjimo rajono skyriaus atstovø nebuvo në vieno. Pasak vicemero Vytauto Kleivos, nauja ástaiga ásteigta sujungiant kai kuriose seniûnijose veikusias prieðgaisrines tarnybas. Jø darbuotojai anksèiau priklausë Savivaldybës administracijai, o tai, pasak jos direktoriaus Kæstuèio Treèioko, sudarë áspûdá, kad ðioje valdiðkoje ástaigoje yra pernelyg daug valdininkø, nors ugniagesiai tokiais nelaikytini. Þinoma, ástaigai reikëjo vadovo, taigi vienas naujas etatas ásteigtas. Finansininko etato naujoje

ástaigoje nëra, kadangi visus finansinius reikalus tvarko centralizuota buhalterija. Prieðgaisriniø tarnybø veikla yra Savivaldybei deleguota funkcija. Taigi ðios veiklos rajono valdþia panorusi atsisakyti negali. Ðalies valdþia taip pat skiria pinigus prieðgaisrinei veiklai finansuoti. Kadangi Jungtinio demokratinio judëjimo rajono skyriaus atstovai neatvyko, komisijos nariai pasikalbëjo tarpusavyje ir iðsiskirstë. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Giedrë Vinickienë

„VST“ ryðiø su visuomene atstovë

Komisija viena pati nagrinëjo visuomeninës organizacijos peticijà.

ir skundþiasi prispausti sunkmeèio, Malduèiai toliau tæsia savo ûkio valdø modernizavimà. Praëjusiais metais jie ðiam tikslui investavo daugiausia Kauno rajone ir, ágyvendindami jau ketvirtà ES lëðomis finansuojamà projektà, buvo paskelbti rajono konkurso „Metø ûkis 2009“ laimëtojais. R.Maldutis pripaþino, kad taip tvarkytis be ES paramos bûtø neámanoma. „Visas mûsø ûkis modernizuotas ið paramos lëðø — supirkta nauja technika, agregatai, árengta ðiuolaikiðka dþiovykla, sandëliai. Ir ðiuo metu esu padavæs paraiðkà paramai ûkio modernizavimui gauti, nes labai svajojau ásigyti prieðsëjiniam dirvos ádirbimui reikalingà germinatoriø, taip pat ðiuolaikiðkà ðienapjovæ ir grûdø transporterá sandëliui uþpildyti“, — vardijo ûkininkas.

Galimybæ ásigyti ðià technikà R.Malduèiui suteikë laukiama parama, kuriai gauti jis yra pateikæs paraiðkà pagal Lietuvos kaimo plëtros 2007–2013 metø programos (KPP) priemonës „Þemës ûkio valdø modernizavimas“ antràjà veiklos sritá. Gali gauti per milijonà litø „Jokiø problemø dël sunkmeèio nejauèiu. Uþdarbis — tas Kaip tik ðiuo metu vël galima pats, cukriniø runkeliø plotus net padidinau du kartus, tai teikti paraiðkas paramai pagal migal bus dar geriau, dabar pajamas tik skaièiuojame. O kai nëtà priemonæ gauti. Antrosios statybinës medþiagos ir statybininkø paslaugos atpigo, tai veiklos srities lëðomis finansuojatik naudojuosi tokia proga ir investuoju á savo valdas dar mi projektai, susijæ su þemës ûkio daugiau“,— ið ekonominës krizës peðantis tik naudos nesproduktø gamyba, paslaugø þelëpë Kauno rajono ûkininkas Rièardas Maldutis. mës ûkiui teikimu ar prekiniø þeInvestavo daugiausia tik patvirtina senà iðmintá, kad mës ûkio produktø apdorojimu ir gyvenime daugiausia pasiekia tas, rajone pateikimu rinkai. Biodujø ið ûkiuoModerni technika, paþangios kas sëdi savo rogëse ir nuoðirdþiai se susidaranèiø atliekø gamyba technologijos ir nuoðirdus, pasiau- atlieka ðirdþiai artimà darbà. taip pat yra remiama, taèiau pagaTuomet bet kokie sunkumai yra kojantis triûsas — trys kertiniai mintos biodujos gali bûti naudojaakmenys, ant kuriø laikosi ir gali áveikiami. Ðtai kai kiti verkðlena mos tik savo reikmëms. Pareiðkësëkmingai gyvuoti ðiuolaikinis pajas, jei jis yra ûkininkas, turi turëti þangus ûkis. Tuo ásitikinæ Babtø profesiná þemës ûkio srities iðsilaseniûnijoje gyvenantys ûkininkai vinimà arba bûti iðklausæs miniRièardas ir Loreta Malduèiai. Primalius ûkininkavimo þiniø kurgimtinio darbðtumo ir stipraus rysus, arba turëti didesnæ kaip 2 meðio su þemæ sutuoktiniams galima tø ûkininkavimo patirtá. Parama tik pavydëti, o modernizuoti ûká ir neteikiama maþesniems kaip 4 suklestëti jiems padëjo Europos ekonominio dydþio vienetai Sàjungos parama. Prieð penkioliûkiams. ka metø ûkininkaujanti nuo 5 ha Pareiðkëjas ásipareigoja apdrauspradëjusi ðeima dabar savo valti turtà, kuriam ásigyti ar sukurti das iðplëtë beveik iki 300 ha. Per bus panaudota parama, ne trumtà laikà ûkininkams teko patirti ir pesniam kaip 5 metø laikotarpiui pakilimø, ir nuosmukiø, taèiau nuo paramos sutarties pasiraðymeilë þemei ir lietuviðkas kantrumo. Pagal antràjà veiklos sritá dimas padëjo áveikti visus sunkudþiausia paramos suma 2007– mus neverkðlenant ir nedejuojant. 2013 metø laikotarpiui vienam paLoreta sako mëgstanti kartoti, kad ramos gavëjui negali virðyti kas gimë ðliauþioti, tas niekada 1.381.120 Lt. Didþiausia paramos ES parama padëjo suklestëti daugeliui ðalies ûkiø. neskraidys. Taèiau ið tiesø ðios suma vienam projektui negali virkuklios þemdirbiø ðeimos patirtis Jurgës Vitkutës nuotr. ðyti 690.560 Lt.

Modernizuoti ûká padeda ir sunkmetis

CM YK

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Finansuojama iki 40 proc. visø tinkamø finansuoti projekto iðlaidø. Ûkininkaujantiems maþiau palankiose ûkininkauti vietovëse — iki 50 proc. Jauniesiems ûkininkams finansuojama iki 50 proc. visø tinkamø finansuoti projekto iðlaidø. Jeigu jaunasis ûkininkas dirba maþiau palankiose ûkininkauti vietovëse — iki 60 proc. Palengvintos sàlygos Þemës ûkio valdas modernizuoti siekiantiems pareiðkëjams paramai gauti nuolat lengvinamos sàlygos. Nuo ðiol norint gauti minëtà paramà nereikës privalomai drausti savo pasëliø. Draudimu pareiðkëjai galës pasinaudoti tik patys to norëdami. Taip pat teikiant paraiðkà reikës maþiau dokumentø. Pavyzdþiui, jei dalis projekto bus ágyvendinama skolintomis lëðomis, tai paskolos sutartá Nacionalinei mokëjimo agentûrai reikës pristatyti ne kartu su paraiðka, o su pirmu mokëjimo praðymu. Jei projektas bus ágyvendinamas nuosavomis lëðomis, tai NMA reikës pristatyti tik raðtiðkà patvirtinimà. Kaip ir anksèiau, kartu su paraiðka reikia pateikti atskirà verslo planà. Taèiau já parengti dabar paprasèiau — tereikia uþpildyti patvirtintà verslo plano tipinæ formà. Paraiðkos paramai gauti pagal KPP priemonæ „Þemës ûkio valdø modernizavimas“ priimamos nuo ð.m. sausio 4 d. iki metø pabaigos. Daugiau informacijos galima gauti Þemës ûkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt. Þemës ûkio ministerijos informacija


Kalvotoji ÞEMAITIJA 3 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

„Èia Plius“ — naudinga þinia pirkëjams (Atkelta ið 1 psl.)

Kokia tai nuolaidø sistema ir ðiø korteliø privalumai? Esminis privalumas — pirkdami su „Èia Plius“ visada mokësite maþiau — galësite naudotis nuolatine 1 proc. nuolaida visiems pirkiniams. O iki vasario 15-osios speciali net 5 proc. nuolaida taikoma visiems „Þemaitijos pieno“, „Baltijos mineraliniø vandenø kompanijos“ bei Klaipëdos pieno“ produktams. Be to, parduotuvëse ir firminiuose skyreliuose Jûsø lauks ypatingi savaitës ir mënesio pasiûlymai. Ateityje „Èia Plius“ nuolaidø programa neapsiribos tik kaininëmis akcijomis prekybos tinkle. Ketiname plësti nuolaidø kortelës vartojimo galimybes ir rasti mûsø pirkëjams aktualius partnerius, kuriø prekës ir paslaugos, jas ásigyjant su „Èia Plius“ nuolaidø kortele, bus dar patrauklesnës. Numatome organizuoti akcijas, kuriø metu mûsø

nuolaidø kortelës turëtojai galës laimëti keliones, vertingus prizus, o iðtikimiausi mûsø pirkëjai sulauks netikëtø ir maloniø staigmenø. Jau dabar visi norintys ásigyti nuolaidø kortelæ, galës tai padaryti „Èia“ prekybos vietose uþpildæ anketà. Kortelë bus aktyvuota nedelsiant ir nuo ðio momento galësite naudotis nuolaidø programos pasiûlymais. Visa informacija apie nuolaidas bus parduotuvëse. Be to, „Èia Plius“ programos pasiûlymus nuolaidø korteliø turëtojai gaus paðtu, elektroniniu paðtu ar trumpàja þinute. Visi mûsø pirkëjai naujausià informacijà galës rasti ir internete — www.ciamarket.lt Jeigu Jus domina iðskirtiniø prekiø asortimentas, malonios staigmenos, o svarbiausia — prekës su ávairiausiomis nuolaidomis, nepraeikite pro „Èia“ parduotuves. Nuo ðiol ásigijæ „Èia Plius“ nuolaidø kortelæ, Jûs kasdien sutaupysite daugiau!

„Lietuvos draudimas“ klientams padës iðvalyti per gaisrus suodþiais uþterðtas patalpas Nukentëjusieji nuo gaisrø nuo ðiol galës pasinaudoti bendrovës „Lietuvos draudimas“ teikiama nauja paslauga. Gaisrø suniokotas klientø patalpas bendrovës partneriai nemokamai iðvalys nuo suodþiø ir gesinant atsiradusios drëgmës, panaikins dûmø kvapà. Tai leidþia ketvirtadaliu sumaþinti gaisrø padaromà þalà ir iðvengti degimo produktø poveikio þmoniø sveikatai. Tokia paslauga nemokamai teikiama bendrovës klientams, apsidraudusiems bûsto ir turto draudimu. Lietuvoje pirmàkart pristatyta technologija pasaulyje yra tobulinama ir sëkmingai taikoma jau keturiasdeðimt metø. Suodþiai yra iðvalomi þmogaus sveikatai nekenksmingomis medþiagomis, kurios yra sertifikuotos ES. Dûmø kvapas panaikinamas pavirðius apdorojant ozonu (O3) — taip suardomi degimo produktai. To nepada-

rius, jø neigiamas poveikis þmogaus sveikatai iðlieka net ir perdaþius patalpas. Pritaikius ðià valymo technologijà taip pat panaikinamas dël drëgmës atsiradæs grybelis. „Lietuvos draudimas“ ðià papildomà paslaugà klientams teikia bendradarbiaudamas su Latvijos bendrove „LV Group“, kuri atstovauja JAV bendrovei „BMS Technologies“. „Lietuvos draudimo“ duomenimis, gyventojø namø turtui gaisrø padaromi vidutiniai nuostoliai praëjusiais metais buvo 5,5 proc. didesni nei 2008 m. ir siekë beveik 14 tûkst. litø. „Lietuvos draudimas“ praëjusiais metais atlygino 853 gaisrø þalas uþ beveik 11,8 mln. litø. 2008 metais bendrovë atlygino 786 gaisrø nuostolius. Jø þalos siekë daugiau kaip 10,3 mln. litø. Eltos informacija

Socdemai vieðai skalbësi savo apatinius Ketvirtadiená ávyko Savivaldybës tarybos posëdis. Jame patvirtintas ðiø metø TELÐIØ RAJONO SAVIVALDYBËS TARYBA biudþetas, sudaryta nauja Etikos komisija, priimti arSPRENDIMAS ba atidëti kiti sprendimai.

DËL TELÐIØ RAJONO SAVIVALDYBËS ÐVIETIMO ÁSTAIGØ 20102011 MOKSLO METØ KLASIØ KOMPLEKTØ IR GRUPIØ TVIRTINIMO

3 puslapis

2010 m. sausio 21 d., Nr. T1-21, Telðiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodþio 14 d. ásakymu Nr. ISAK-2433 patvirtinto Priëmino á valstybinæ ir savivaldybës bendrojo lavinimo, profesinæ mokyklà bendrøjø kriterijø (Þin., 2007, Nr. 136-5545) sàraðo 2 punktu, Telðiø rajono savivaldybës taryba n u s p r e n d þ i a patvirtinti Telðiø rajono savivaldybës ðvietimo ástaigø 2010-2011 mokslo metø ikimokyklinio, prieðmokyklinio ugdymo grupiø ir klasiø komplektø skaièiø (pridedama).

CM YK

E.Bagdonas tapo Tarybos nariu Meras Valdemaras Ramðas praneðë, kad Tarybos nariu tapo Egidijus Bagdonas. Jis pakeitë ið Tarybos pasitraukusá bendrapartietá partijos Tvarka ir teisingumas nará Rimà Radavièiø. Ðis nebegalëjo bûti Tarybos nariu, nes tapo Savivaldybës ástaigos vadovu. E.Bagdonas gimë 1968 metais, yra UAB „Varniø Piras“ direktorius. Vietoje R.Radavièiaus E.Bagdonas tapo Verslo, ekonomikos, finansø komiteto nariu. Taryba Janapolës pagrindinës mokyklos direktore patvirtino Janinà Ðileikienæ. Ji kilusi ið Janapolës, daugelá metø dirba miestelio mokykloje. Naujo vadovo mokyklai prireikë, ankstesniam iðëjus á pensijà.

Nepagarbus bendrapartieèiø elgesys

Taryboje diskusijos uþvirë dël Etikos komisijos. Á jà buvo pasiûlyti trys seniûnaièiai Albinas Juðkevièius (Ryðkënø seniûnijos Ryðkënø seniûnaitijos seniûnaitis), Lina Raèkauskienë (Nevarënø seniûnijos Nerimdaièiø seniûnaitijos seniûnaitë), Kristina Vaitiekaitienë (Þarënø seniûniSavivaldybës meras jos Kegø seniûnaitijos seniûnaiValdemaras Ramðas të). Taip pat á komisijà pasiûlyti Tarybos nariai Daiva Ragauskienë, Irena Skernevièiûtë, KajetoDetaliuosius planus ir nas Ðliogeris, Alfreda Tamoðepriedus galima rasti vièienë, Virginija Vitkauskienë. Savivaldybës Vicemeras Vytautas Kleiva neinternetiniame tinklalapyje tikëtai pasiûlë vietoje K.Ðliogerio á komisijos narius paskirti Tawww.telsiai.lt

rybos naræ Zità Bumblauskienæ. Daugeliui Tarybos nariø buvo neaiðku, kodël socdemai nori K.Ðliogerá pakeisti Z.Bumblauskiene. Uþuot iðdëstæs argumentus, V.Kleiva pareiðkë, kad jis, kaip Tarybos narys, turi teisæ siûlyti kandidatus. Kitas socialdemokratas Vytautas Urbanavièius ëmë ir pasiûlë á Etikos komisijà ... K.Ðliogerá. Tai sukëlë painiavà. Paaiðkëjo, kad viena vieta ir taip yra laisva, o á jà Darbo partijos frakcija pasiûlë savo atstovà Kæstutá Anglickà. Pasigirdo replikos, kad socialdemokratams savo santykius reikëtø iðsiaiðkinti namie. Po Tarybos nariø balsavimo paaiðkëjo, kad daugiausia balsø gavo Naujasis Tarybos narys E.BagdoZ.Bumblauskienë ir nas. Redakcijos archyvo nuotr. K.Anglickas. Nebelaukdamas tolimesnio balsavimo, ku, kad atlyginimams mokëti suK.Ðliogeris papraðë, kad uþ já sidarys dviejø mënesiø deficitas. 25 procentais bus maþinamos iðnebûtø balsuojama. laidos prekëms ir paslaugoms Pristatë ðiø metø pirkti, nors kainos pakilo. biudþetà Ádomu tai, kad tikslinë dotacija Savivaldybës administracijos valstybës funkcijoms vydyti padirektorius Kæstutis Treèiokas kilo iki 19 mln. 449 tûkst. litø. O pristatë ðiø metø rajono biudþe- tai — net 7 mln. 462 tûkst. litø tà. Deja, jis net 24 milijonais litø daugiau nei pernai. Pasak mero maþesnis nei pernai. Ið viso ðiø Valdemaro Ramðo, tas padidëjimetø rajono biudþete numatoma mas skiriamas socialinëms iðmobeveik 106 milijonai litø. Savi- koms. Kadangi sumaþinta Savivaldybës finansinæ situacijà ypaè valdybës savarankiðka biudþeto komplikuos tai, kad net 19 mln. dalis, K.Treèiokas pinigø gausilitø (44,5 procento) maþëja ta nimà socialinëms iðmokoms verbiudþeto dalis, kuria buvo gali- tina kaip Vyriausybës bëdø spma disponuoti savarankiðkai. Di- rendimà savivaldybiø sàskaita. dþiàjà biudþeto dalá sudaro tiksK.Treèiokas priminë, kad perlinës paskirties lëðos, kuriø nau- nai biudþetà perþiûrëti ir maþinti dojimas apribotas Vyriausybës reikëjo kelis kartus. Taip gali atar Seimo teisës aktais. sitikti ir ðiemet. Konservatorius Pasak K.Treèioko, Savivaldy- Juozas Butkevièius pareiðkë, kad bë priversta maþinti iðlaidas, taip jis dþiaugiasi Savivaldybës adpat ir atlyginimus. Jau dabar aið- ministracijos bendravimu su Ta-

ryba rengiant ðiø metø biudþetà. J.Butkevièius paragino siekti didesnës Europos Sàjungos paramos, kadangi ji, panaðu, investicijoms lieka vieninteliu ðaltiniu.

Tarybos sprendimø galima nevykdyti Taryba priëmë sprendimà „Dël Telðiø rajono savivaldybës vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ið atliekø turëtojø ir atliekø tvarkymà nuostatø patvirtinimo.“ Ðie nuostatai ilgokai këlë diskusijas. Neiðvengta jø ir ðiame posëdyje. Tarybos narys darbietis Petras Kuizinas teiravosi, kuo ðie nuostatai geresni uþ ankstesnius ir praðë pateikti nors tris pavyzdþius, taèiau aiðkaus atsakymo neiðgirdo. Pasak Savivaldybës ekologo, dabar bus lengviau teikti nuolaidas tiems, kurie bûstuose negyvena arba prie kuriø sodybø neprivaþiuoja ðiukðliaveþës. Gruodþio mënesá Taryba buvo priëmusi sprendimà „Atþalyno“ vidurinës mokyklos geltonàjá autobusiukà perduoti Kaunatavos pagrindinei mokyklai. O ðiam posëdþiui buvo pateiktas sprendimo projektas, kuriuo siûloma ið „Atþalyno“ vidurinës mokyklos autobusiukà atimti tik birþelio mënesá. P.Kuizinas klausë, kodël nebuvo vykdomas ankstesnis sprendimas, bet vëlgi nieko aiðkaus neiðgirdo. Pasak P.Kuizino, toks pozicijos kaitaliojimas nedaro garbës Tarybai. Keista ir tai, kad kai kurie Savivaldybës veikëjai sumano nevykdyti Tarybos sprendimo. Taèiau vis dëlto nuspræsta minëtà autobusiukà „Atþalyno“ vidurinei mokyklai palikti iki birþelio mënesio. Po diskusijø Taryba atidëjo sprendimø priëmimà dël dviejø Varniø gyvenamøjø namø ðildymo reikalø. Sprendimø priëmimà atidëti papraðë patys namø gyventojai. Alvydas Ivoncius


Kalvotoji ÞEMAITIJA 4 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Lietuvoje lankysis demonologijos specialistas ið Prancûzijos

4 puslapis

Branginkime laikà

CM YK

Kai maestro Virgilijus Noreika áspûdingai dainuoja apie laikà, kurio „nesustabdysi, laiko neatsuksi atgal, laikui lygûs visi, laikas visagalis“, atrodo, jog kaip prieð vëjà nepuèiama, taip ir prieð laikà nesispyriojama — jis kaip nugalëtojas per pasaulá eina nesustabdomu ritmu. Akivaizdu, jog viskas laike keièiasi, taèiau pats paslaptingas laikas nëra apèiuopiamas, nekinta, nemirðta ir dël to gali kilti áspûdis, kad laikas tikrai turi kaþkokiø valdovo savybiø. Taip, laikas mums be galo svarbus, nes bûtent jame Vieðpats, pasinaudodamas mûsø tikëjimo darbais tarsi specialiomis adatomis, kiekvienam ið mûsø siuva dieviðkos garbës drabuþá, kurá vilkëdami bûsime atpaþinti amþinybëje ir pakviesti áeiti dangiðkàsias Velykas. Taèiau laiko mes nedieviname, nes jis yra vienintelio Visagalio Dievo kûrinys. Dievo Sûnus dël to ir gimë laike, kad já dar labiau paðventintø ir sukilnintø. Todël dienos yra piktos tiems, kurie já ðvaisto, ir palaimintos tiems, kurie gerai jomis naudojasi (Ef 5, 16). Be abejo, geriausiai Þemëje laikà áprasmino Jëzus. Jis, uþuot karðtligiðkai skubëjæs atpirkti þmonijos, atsidavë laiko tëkmei, nes puikiai suvokë, jog Jo kûrinys — laikas — yra Jam visiðkai pavaldus, todël jis niekur nepabëgs. Vieðpats net 30 metø ramiai ruoðësi skelbti Geràjà Naujienà, nes þinojo, kad vis tiek ateis toji valandëlë, kai ateities kanèia ir mirtis ant kryþiaus taps dabarties prasmingiausio perkeitimo triumfu. Jëzus þinojo, jog Jam prisikëlus ið numirusiø bus atsiøsta Ðventoji Dvasia, kuri, nuþengusi ant pirmøjø Kristaus mokiniø, per juos visus tikinèiuosius iki pat pasaulio pabaigos skatins taip gyventi, kad jiems dovanojamas laikas virstø dabar prasidedanèio amþinojo gyvenimo dalimi. Negalëdami savo gyvenimo laikrodþio rodyklës pasukti nei sekunde atgal, nei pirmyn, bûkime budrûs, nes ðiuolaikiniame pasaulyje yra tiek daug laiko vagiø (uþtenka tik prisiminti nesuskaièiuojamas interneto gundanèias virtualias erdves, kurios graso mûsø laikà pasiglemþti ir mus paèius „praryti“), kad be Vieðpaties pagalbos mes patys vieni kartais, uþëjus þmogiðko silpnumo valandai, ávairioms gyvenimo pagundoms nepajëgsime atsispirti ir nuodëmingai suklupsime. Todël tûkstantá kartø geriau bûsimiems 2010 metø iðmëginimams — ypaè netikëtiems — ið anksto pasirengti, kad juos (Dievui ir Marijai laiminant) garbingai pakeltume bei áveiktume ir, jokiø stipresniø prisiriðimø nebeturëdami, laisviau bei dràsiau Evangelija gyventume, negu pagundø ir vyliø masinami patektume á nuopuoliø pavojø. Kad ðiais naujaisiais metais ne tik maþiau klaidø mûsø gyvenime pasitaikytø, bet ir krikðèioniðkai stiebtumëmës aukðtyn, verta apmàstyti ðiuos ortodoksø arkivyskupo Antonijaus Bliumo þodþius: „Sustabdydami laikà þodeliu „ne“, pamatysime, kad tuomet, kai sugebama sutramdyti vidinæ átampà, vidiná sàmyðá, nerimà bei baimæ, laikas prabëga puikiai. (...) Gali bûti greitas ar lëtas, nejauèiantis laiko, nes darai tik tai, kà darai, ir neveltui. Pamatysi tada, kad gali melstis kiekvienà gyvenimo akimirkà. Tik audra, jei ásileisi jà vidun, uþuot ûþavus aplink, sutrukdys tavo maldà“. Vieðpatie Jëzau, padëk kiekvienam ið mûsø taip áprasminti laikà, kad gebëtume matyti tai, kas dabar svarbu, ir tuo pirmiausia pasirûpintume. Kun. Vytenis Vaðkelis

2010 m. vasario 2-8 d. Egzorcistø Asociacijos kvietimu Lietuvoje lankysis kun. Benoit Domergue ið Prancûzijos. Teologijos mokslø daktaras ir demonologijos specialistas kalbës apie satanistiniø subkultûrø poveiká jaunimui. Susitikimai vyks Vilniuje, Kaune, Klaipëdoje, Ðiauliuose ir Panevëþyje. Anot organizatoriø, labai svarbu, kad kunigai, seminaristai, pedagogai, gydytojai, psichologai ir visi þmonës þinotø, kuo gyvena jaunimas, kas ir kokià jiems daro átakà. Kun. Benoit Domergue gvildenamos temos taip pat labai svarbios tëvams ir mokytojams, kad galëtø apsaugoti jaunàjà kartà nuo labai subtiliai rezgamø piktojo pinkliø. Sveèià susitikimuose lydës teologijos mokslø daktaras, Ruklos águlos karo kapelionas, „Marijos radijas“ laidø vedëjas, egzorcistas kunigas Arnoldas Valkauskas. Benoît Domergue (g. 1956) yra diecezinis Katalikø Baþnyèios kunigas. Baigæs religijos mokslø aukðtàsias studijas Paryþiuje, jis apsigynë teologijos daktaro laipsná Popieþiðkajame Griga-

liaus universitete Romoje. Yra daugybës straipsniø apie naujuosius religinius judëjimus ir magijos sroves autorius (vienas jø „Satanistinës tendencijos ðiuolaikinëje kultûroje“ pasirodë leidinyje Prancûzijos episkopato dokumentai, 2006 nr. 10). Kasmet Prancûzijoje jis susitinka su tûkstanèiais jaunø þmoniø — moksleiviø, studentø, bet taip pat daro praneðimus tëvams, mokytojams ir besidarbuojantiems pastoracijoje. Jo mokymas remiasi ðeðis metus vykusiais tradiciniø ezoterikos ir magijos sroviø, muzikos ir literatûros krypèiø tyrinëjimais bei jo paties patirtimi jaunimo tarpe, todël jo konferencijos apie jaunimo kultûros nukrypimus yra labai átaigios. Kun. Benoit Domergue yra iðleidæs 76 min. trukmës DVD „Jaunimo kultûra ir ezoterika“ prancûzø kalba su angliðkais ir italiðkais subtitrais. Ðis DVD papildo ir iliustruoja jo to paties pavadinimo knygà. DVD yra nufilmuota kun. Domergue konferencija licëjaus studentams; dviejø gydytojø psichiatrø pastabos apie priklausomybës pavojus; jaunuolio, kuris iðgyveno priklausomybæ nuo video þai-

dimø, liudijimas. Konferencijos vyks: Vasario 2 d. — Vilniuje, LRS; vasario 3 d. 11 val. — Kauno arkivyskupijoje — su kunigais; vasario 3 d. 18 val. — Klaipëdoje, Tarptautiniame universitete LCC; vasario 4 d. — Ðiauliuose; vasario 5 d. — Kaune, VDU; vasario 6 d. — Panevëþyje; vasario 7 d. — Vilniuje, Joanitø vienuolyne; vasario 8 d. — Vilniuje, Riomerio universitete ir VPU. Temos, apie kurias kalba ir pristato konferencijose vaizdinëmis priemonëmis kun. Benoit Domergue: Prievarta ir kanèia paaugliø akimis; Mirtis ir jos slëpinys; Blog ir internetas; Ávaizdþiø galia; Fikcija ar tikrovë?; Antikristo personaþas; Antikristas pagal krikðèionybæ; Video þaidimai — nesuvokiamas pasaulis; Priklausomybës; Antrasis gyvenimas; Garsinë anamorfozë (iðkreipta projekcija, deformacija); Transo bûsenos; Ðiuolaikinis ðamanizmas; Transas ar ekstazë?; Apverstas kryþius; Viltis uþ viskà stipresnë. Krikðèionybës þiniasklaidos tarnyba

Naujas poþiûris á maldà Jie atkeliavo èia tam, kad ávykdytø savo misijà: suvienyti bendruomenæ tarpusavio meile ir nuolankumu, atverti stebinanèias galimybes evangelizacijai. Malda — ne poteriø bërimas tarsi þirnius, o nuostabus bendravimas su Dievu, tai dþiaugsmo ir palaimos atradimas savyje. Istorija prasidëjo maþame LavauxSainte-Anne kaimelyje, Belgijos pietuose. Brolis Morkus, dar bûdamas vaikas, þaidë su draugais medþiotojø namelyje, kur susirinkæs jaunimas siekë gyventi kitaip. Pamaþu, per ávykius ir susitikimus, Brolis Morkus suprato, kad Dievas kvieèia já eiti vienuolio keliu. Apsilankæs pas Namuro vyskupà mons. Mathen‘à jis papasakojo savo sumanymà ir buvo nutarta naujai gimstanèiai bendruomenei duoti vardà — Tiberiada –– Palestinoje, Genezarete, esanèio eþero pavadinimà. 1991 m. trys vienuoliai dviem savaitëms atvyko á Lietuvà. Ði vieðnagë buvo lemtinga. Pûtë laisvës vëjas ir jautësi jaunimo dvasinis troðkulys. Sausio 18-àjà Telðiø vyskupijos Ðeimos centre lankësi Tiberiados broliai, vienuoliai ið Belgijos, nuo 2001-øjø nuolat gyvenantys Baltriðkëse (Zarasø r.). Susitikime dalyvavo Brolis Pranciðkus, Brolis Mykolas, jo brolis ið Belgijos Filipas ir jau pusmetá vienuoliø bendruomenëje gyvenantis pasaulietis, taip pat Mykolas. Misionieriai susirinkusiam Telðiø jaunimui pasakojo, kokia yra laimë jausti Dievo ramybæ ir per maldà áveikti visus sunkumus. Pakankamai gerai kalbantys lietuviðkai, vienuoliai kvietë visus susiburti draugën, melstis ne tik tuomet, kai uþklumpa negandos, bet nuolat. Ragino jaunimà atverti ðirdá Dievui ir apnuoginti sielà. „Þmogui, kuris bendrauja su Dievu, daug lengviau priimti á savo tarpà kitokio poþiûrio asmenybæ“,— pasakojo Brolis Mykolas. Pastarasis atviravo, jog jo kelias á Tikëjimà nebuvo paprastas ir aiðkus: pa-

Sveèiai ið Baltriðkiø: (ið kairës) pasaulietis Mykolas, brolis Pranciðkus, pasaulietis Filipas ir brolis Mykolas.

saulietiðkojo gyvenimo malonumai ir Dievo palaima nuolat kabëjo tarsi ant svarstykliø. Taèiau ið aðtuoniø vaikø ðeimos kilusiam belgui apsispræsti padëjo paþintis su devyniolikameèiu vienuoliu ir piligriminës kelionës po ðalá. Dabar Brolis Mykolas didþiuodamasis skaièiuoja vienuoliktuosius misionieriavimo metus, ið kuriø ketverius jau gyvena Lietuvoje. Èia atvykti taip pat nebuvo lengva: sunki kalba, vësus klimatas, nepaþástama kultûra... Bet, kaip jis pats sakë, tokia yra Dievo valia ir nieko nepakeisi. Brolis Pranciðkus minëjo, kad Baltriðkëse vienuoliai gyvena puikiai, nors ir laikosi grieþtos dienotvarkës: patys auginasi darþoves, gyvulius, o po sunkiø darbø kas vakarà susitinka su savo bendruomenës nariais pasimelsti. Restauruotoje sodyboje jø aðtuoni, ið kuriø keturi Tiberiados broliai, kiti — pasaulieèiai, iðbandantys save Tikëji-

me. Telðiuose lankæsis pasaulietis Mykolas pasakojo, kad gyveno áprastai, buvo viskuom patenkintas ir apsirûpinæs, taèiau jam „kaþko“ trûko. Tà „kaþkà“ jis rado broliø prieglobstyje Baltriðkëse ir jau pusæ metø gyvena èia. Taip pamaþu jam pradëjo rûpëti ne tai, kas bus, bet kaip bus. Pas savo tikràjá brolá besilankantis Filipas sakë, jog baigæs astrofizikos studijas jis nesijautë dvasiðkai patobulëjæs, todël nusprendë dar labiau „susidraugauti“ su Dievu. Tik prancûziðkai kalbantis belgas atviravo, jog tikëjimas — didelë dovana. „Dievas leidþia nukristi, bet visada padeda atsistoti“, — sakë tikintis pasaulietis. Bûtø sunku papasakoti viskà, kokius jausmus sukëlë broliø nuoðirdumas. Tai tarsi stebuklinga nauja paþintis su Dievu ir malda, kurià ámanoma patirti broliø tarnystës dëka. Donata Veliûtë


Kalvotoji ÞEMAITIJA 5 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Teisëtvarkos tema Uþrakinti pasiligojæ sutuoktiniai uþtroðko dûmuose Treèiadienio rytà Telðiø rajono Gadûnavo seniûnijos Pasruojës kaime namuose rasti negyvi sutuoktiniai: vyras — 74 metø A.Z.J. ir jo þmona — 80 metø A.J.J. Kaip manoma, senoliai mirë apsinuodijæ dûmais. Sausio 20 d. 9.13 val. sutuoktiniø duris pravërusi kaimynë atðoko atgal. Butas buvo pilnas dûmø, kambaryje prie lovos rasti sutuoktiniø lavonai be smurto þymiø. Apdegusià lovà þmonës iðneðë á Manoma, kad prie krosnies laukà. Toje vietoje, kur stovëjo pristumta lova ákaito ir pradëjo lova, medinëse grindyse iðdegë rusenti. skylë.

Pasruojës kaime name liko gyventi dar dvi ðeimos, kurios ásiplieskus gaisrui galëjo likti be stogo.

Ilgapirðèiai ieðkojo tik aukso ir pinigø Sausio 19 d. 14 val. Telðiø policijai praneðta, kad apvogtas gyvenamasis namas Varniø seniûnijos Oþtakiø kaime. Vagys iðneðë ûkininko ðeimos aukso papuoðalus ir pinigus, daugiau, atrodo, nieko nelietë. 45 metø ðeimininkas A.Ð., gráþæs á namus, pastebëjo, kad, iðdauþus virtuvës langà, yra ásibrauta á jo namà. Apsiþiûrëjæs pasigedo aukso dirbiniø uþ 10400 litø bei 2900 litø. Padaryta materialinë þala dar tikslinama. Apvogtas namas stovi atokiame vienkiemyje, toliau nuo kelio. Matyt, todël patraukë ilgapirðèiø dëmesá.

7 puslapis

Vagys ið Ðiauliø vaþiuoja á Telðius

CM YK

Sausio 19 d. popietæ Þemaitijos sostinëje „prasisuko“ vagys ið Ðiauliø. Prekybos centre „Maxima“ esanèioje „Eurovaistinëje“, Turgaus aikðtëje, sugebëjo pagrobti ávairiø kremø uþ ... 600 litø. Sulaikyta ir á areðtinæ uþdaryta átariamoji 35 metø Ðiauliø miesto gyventoja R.P. Moteris daug kartø teista uþ vagystes ir bausta administracine tvarka. Vos prieð porà mënesiø gráþusi ið laisvës atëmimo vietos, vël sulaikyta átariant nauja vagyste. Brangûs kremai kol kas nesurasti ir jau gali bûti realizuoti. Kaip átariama, á vaistinæ ne apsipirkti, o vogti uþëjo moteris ir vyriðkis. Moteriðkæ darbuotojos spëjo sulaikyti, o jos sëbras sugebëjo pasprukti su visu grobiu. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Garbaus amþiaus sutuoktinius priþiûrëjo kaimynë, kuri iðeidama juos uþrakindavo ið lauko pusës.

Senukus priþiûrëjusi kaimynë papasakojo, kad visada jø namo duris uþrakindavo ið lauko pusës. Toks esà buvo pensininkø noras, kad iðeidama priþiûrëtoja ákabintø pakabinamà spynà.

Sausio 20 d. senoliai turëjo bûti iðveþti á Varniø palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninæ, deja, jø kûnus iðsiveþë laidojimo namø maðina.

Pasruojës kaime gyvenæ senyvo amþiaus þmonës buvo pasiligojæ, abu sunkiai vaikðèiojo, o vyras ið viso nesikeldavo ið lovos. Tà dienà, kai jie rasti miræ, turëjo bûti iðveþti á Varniø palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninæ. Kaimynës teigimu, velioniai turëjo sûnø. Jis prieð nelaimæ esà skambino, þadëjo atvaþiuoti. Kaimynë pakûrë krosná ir uþrakinusi savo globotinius iðëjo namo. Ðalia krosnies stovëjo lova, kuri sudegë. Manoma, kad lova galëjo ákaisti nuo krosnies ir pradëti rusenti. Mediniame name, kuriame nuo dûmø mirë sutuoktiniai, gyvena dar dvi ðeimos. Jø laimei, gaisras neiðsiplëtë, antraip bûtø visi likæ be stogo virð galvos. Netoliese stovi dar keletas namø. Pasak vietiniø, nelaimë èia lankosi ne pirmà kartà. Anksèiau ne kartà degë ûkiniai pastatai. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Vyras suðalusià þmonà rado netoli namø laukuose Treèiadiená Telðiø rajono Varniø seniûnijos Mieþeiniø kaimo gyventojas laukuose rado mirtinai suðalusià 51 metø þmonà. Pradëtas ikiteisminis tyrimas mirties prieþasèiai nustatyti. Sausio 20 d. 17.29 val. Telðiø policijoje gautas felèerës praneðimas, kad Varniø seniûnijos Mie-

þeiniø kaimo laukuose, apie 300 metrø nuo namø, rastas moters lavonas be matomø iðoriniø smurto þymiø. Sutuoktiniø pora gyvena Mieþeiniø kaimo vienkiemyje. Ið namø keliom dienom iðvykæs vyras sugráþæs pasigedo þmonos, taèiau nieko blogo neátarë. Pamanë, kad ji iðëjo pasisveèiuoti

pas paþástamus. Iðauðus rytui, nesulaukæs þmonos vyriðkis sunerimo ir á pagalbà pasikvietë kaimynus. Sodieèiai savo jëgom ieðkojo pradingëlës. Sustingæs moters kûnas rastas netoli namø. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Ant kelio gulëjusi ir maðinos kliudyta moteris neiðgyveno Treèiadienio vakarà tragiðka nelaimë ávyko kelio Uþventis-Tryðkiai-Viekðniai 23 km 850 m, ties Upynos seniûnijos Kiaulakiø kaimu. Kaip nustatyta, tamsoje ant kelio gulinèià moterá per vëlai pastebëjæs vairuotojas buvo blaivus. Sausio 20 d. 18.27 val. Kiaulakiø kaime automobilis „Mercedes Benz“, vairuojamas 33 metø pilieèio R.A., ant kelio Uþventis-Tryðkiai-Viekðniai, suþalojo vaþiuojamojoje kelio dalyje gulëjusià mo-

terá. Dël krûtinës ir galvos traumos bei bendro kûno atðalimo, taip pat komos nelaimëlë paguldyta á Telðiø apskrities ligoninës Reanimacijos skyriø. Nustatyta, kad tai 62 metø Kiaulakiø kaimo gyventoja J.K. Po keliø valandø gautas praneðimas, kad moteris ligoninëje mirë. Pradëtas ikiteisminis tyrimas dël Keliø transporto eismo saugumo ar transporto priemoniø eksploatavimo taisykliø paþeidimo. Aiðkinamasi, kodël netoli tragedijos vietos gyvenanti moteris gu-

lëjo ant vaþiuojamosios kelio dalies. Paimtas kraujas nustatyti, ar ji buvo blaivi. Gali bûti, kad „Mercedes Benz“ ne vienintelis automobilis, kliudæs moterá. Vietiniø gyventojø teigimu, þuvusioji gyveno viena maþytëje trobelëje prie pat kelio, kur ávyko nelaimë. Nuo tragedijos vietos iki namø maþdaug 100 metrø atstumas. Uþdaro bûdo moteris esà maþai su kuo bendraudavo, nepiktnaudþiavo alkoholiu. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija


Kalvotoji ÞEMAITIJA 6 psl.

Po ásimintinos kelionës norisi laikà atsukti atgal je priëmë lietuviø savanoriai, kurie suteikë informacijos apie programà ir paskirstë, kas kokioje parapijoje gyvens. Að patekau á Wronki miestelio parapijà, kuri yra uþ 50 km nuo Poznanës miesto. Wronki — garsus miestelis visoje Lenkijoje, nes jame yra labai didelis senovinis kalëjimas, kuriame buvo sodinami politiniai kaliniai tarpukario laikotarpiu. Vienas kalinys pasakojo, kad jo ðeima yra kilusi ið Lietuvos, gyveno ir gimë Vilniuje. Ðio miesto gyventojai mus ðiltai priëmë su duona, druska ir kitomis vaiðëmis. Po to ëjome á paskirtas lenkø ðeimas, su jomis susipaþinome ir linksmai ðnekuèiavomës prie arbatos puodelio. Vakare visi suguþëjome prie traukiniø stoties ir vaþiavome á Poznanæ. Traukinyje ðokome, dainavome, þaidëme þaidimus ávairiomis kalbomis, juokavome su vienuoliais. Susitikimo metu vyko teminiai uþsiëmimai, o kai kurie buvo vedami lietuviø kalba. Naujøjø metø iðvakarëse, 23 valandà, suguþëjæ á baþnyèià, giedojome vigilæ, po to nuëjome á aikðtæ, kurioje buvo pilna þmoniø, sutikti Naujøjø metø. Pasigroþëjæ fejerverkø nuraizgytu dangumi, skubëjome á Tautø ðventæ, kurioje kiekviena ðalis turëjo pristatyti savo ðalies þaidimà ar dainà. Mes pasirinkome lietuviø liaudies þaidimà „Jurgelis meistrelis“. Pasibaigus ðiai pilgriminei kelionei dar ilgai apie jà ðnekuèiavomës ir dalinomës áspûdþiais. Lenkijoje buvome savotiðki savo ðalies ambasadoriai, nes susitikæ su kitø tautø atstovais pasakojome apie mûsø Tëvynæ. Gráþusi namo siunèiau naujiems savo draugams paveikslëlius ir klipus apie Lietuvà. Uþsienieèiai labai þavisi mûsø ðalies gamta, jos architektûra. Dabar, raðant ðá straipsná, apima nostalgija ir norisi laikà atsukti atgal... Milda Barkutë

8 puslapis

Taizë — vis daugiau ir daugiau jaunimo sutraukianti piligriminë kelionë. Kiekvienais metais á jà prieð Naujuosius metus suguþa daug jaunuoliø ið viso pasaulio. Ðiemet Taizë surengta Lenkijos mieste Poznanëje, á kurá atvyko apie keturiasdeðimt tûkstanèiø piligrimø ið visø pasaulio ðaliø. Pastebëjome japonø ir kinø, o tai tikrai keista, nes ðiose egzotiðkose ðalyse labai maþai þmoniø iðpaþásta krikðèionybæ. Narðydama internete radau Taizë bendruomenës pradþios uþuomazgà. Viskas prasidëjo 1940 m., kai brolis Roger, ilgai sirgæs tuberkulioze, savyje subrandino paðaukimà ákurti bendruomenæ. Prasidëjus Antrajam pasauliniui karui jis buvo ásitikinæs, kad turi padëti þmonëms, kurie pateko á nelaimæ, todël apsistojo maþyèiame Taizë kaimelyje, kuris buvo netoli demarkacinës linijos, dalijanèios Prancûzijà á dvi dalis. Ði vieta puikiai tiko priiminëti karo pabëgëlius ir suteikti jiems pagalbà. Brolis Roger, gavæs nedidelæ paskolà, nusipirko Taizë kaimelyje namà su ûkiniais pastatais. Taip pat jis á ðià veiklà átraukë ir savo seserá, kuri padëjo jam priimti karo pabëgëlius, tarp kuriø buvo ir þydø. Dël to reikëjo slapstytis svetur. Taigi brolis Roger atgal á Taizë galëjo sugráþti tik 1944 m. Taizë nuëjo ilgà kelià ir subûrë didelæ ir vieningà bendruomenæ, kurioje visi atranda ir patiria kaþkà nuostabaus ir nepakartojamo. Tai galimybë visoms tautoms kartu giedoti bei melstis, pasidalinti savo ðalies tradicijomis ir paproèiais, susipaþinti su kitø ðaliø atstovais. Taizë bendruomenë neskirsto þmoniø pagal rasæ, jø odos spalvà ar kalbà, èia — visi laukiami. Man ðis pasitikëjimo susitikimas padarë didelá áspûdá. Ið pradþiø vienoje Poznanës mokyklo-

CM YK

Kalëjimas Wronki miestelyje.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Auga centre àþuolëliai Telðiø rajono vaikø su negale centro ikimokyklinë grupë „Skombalele“ vykdo projektà „Iðsaugokim medelá sau ir paukðteliui“. Nuo ankstyvo rudens visa centro bendruomenë buvo átraukta á ðio projekto vykdymà. Vyko àþuoliukø giliø rinkimo bumas. Kadangi 2009 m. ruduo paðykðtëjo giliø, tad turëjome gan nemaþà susirûpinimà, ið kur jø gauti. Ir labai nustebome, kai geranoriðki tëvai ir kiti bendruomenës nariai jø rado ir atneðë mums. Grupëse ir klasëse vyko pa-

ruoðiamieji darbai giliø sëjai: spalvinome vazonus su àþuolo elementais, pasirûpinome þemiø. Spalio mënuo — medþiø sodinimo metas. Drauge su Medþiø moèia ir seneliu Giriniu, suðildæ giles savo gleþnuose delnuose, su meile ir atsakingumu pasëjome net po dvi giles á vazonëlá. To dar pas mus nebuvo, kad medelá ne sodinome, o sëjome. Ir dabar, kai uþ lango spaudþia ðaltukas, visi medþiai numetæ lapus ilsisi, pas mus centre kiekvienoje grupëje ir klasëje jau þaliuoja àþuolëliai. Matome vaikø dþiaugsmà, kai jie gërisi kiekvie-

nu nauju prasiskleidusiu lapeliu. Pavasará, kai oras gerokai áðils, iðneðime savo þeldinëlius á centro vidiná kiemelá ir toliau auginsime bei priþiûrësime, kol galësime pasodinti á jø nuolatinæ vietà. Vaikas, savo rankomis pasodinæs medelá, já priþiûrëjæs, pajus ateityje atsakomybæ ir pareigà miðkams iðsaugoti. Ðtai taip mes su vaikuèiais ir prisidedame prie Lietuvos tûkstantmeèio àþuolø girios gausinimo. Alytë Burbienë Vaikø su negale centro vyr. auklëtoja

Þemaitijos kolegijos Telðiø fakultete — studentø darbø paroda Þemaitijos kolegijos Telðiø fakultetas jau ðeðiolikti metai pagal dailës ir technologijø programà rengia pedagogus. Ði studijø programa suteikia bûsimam pedagogui universalumo, nes absolventas ágyja dvi kvalifikacijas — dailës bei technologijø pedagogo, kas sudaro geresnæ galimybæ ásidarbinant. Kûrybingai derinant teoriná ir praktiná mokymà pasiekiami geri rezultatai. Tai buvo akivaizdþiai matoma dëstytojo D.Èësnos suorganizuotoje studentø ið medþio darytø darbeliø parodoje. Darbai atlikti pasinaudojant visomis medþio apdorojimo galimybëmis, taikant ávairias technologijas: inkrustacijà, dekupaþà, patinavimà, pavirðiaus dengimà aliejiniais daþais, aþûrà, pynimo ið vyteliø ir kitas ðiuolaikines technologijas. Studentø B.Spukienës (3 kursas), Z.Momkutës (3 kursas), E.Raudonaitytës (3 kursas), V.Vainoraitës (3 kursas) darbai sulaukë gero mokyklose dirbanèiø mokytojø ávertinimo. Keièiasi poþiûris á technologijø dëstymà mokykloje. Ðiandieninis pedagogas formuoti

moksleiviø meniná iðprusimà galës tik domëdamasis naujovëmis, kaupdamas naujausià dalykinæ informacijà. Adelë Pocienë Þemaitijos kolegijos Telðiø fakulteto dëstytoja


Kalvotoji ÞEMAITIJA 7 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988) darystës ávertinimas. O dar po metø Pasaulio alaus èempionate Èikagoje „Ðvyturio Ekstra“ tarp „Dortmunder“ alaus laimëjo pirmàjà vietà ir aukso medalá. Komisija klaipëdieèiø gaminamam alui paskyrë aukðèiausià ávertinimà „European Export“ kategorijoje — net 96 taðkus ið 100 galimø. Tokio pripaþinimo sulaukia tik garsiausios ir pasaulyje pripaþintos alaus rûðys.

„Ðvyturio Ekstra“ ðvenèia pergaliø deðimtmetá Klaipëdos senamiestyje, kur kadaise stovëjo istoriniai pirkliø Reinekës ir Preuso alaus bravorai, ir ðiandien verdamas „Ðvyturio Ekstra“ alus, tapæs klaipëdieèiø sëkmës simboliu. Lygiai prieð 10 metø „Ðvyturio“ aludariai pateikë pirmàjà paraiðkà dalyvauti pasaulinëse alaus varþybose ir tarptautinis ðio alaus pripaþinimas pakeitë Lietuvos aludarystës raidà. Jau deðimt metø pasaulyje esame vertinami kaip labai aukðtos kokybës alaus gamintojai, eksportuojantys savo produkcijà net á 25 valstybes — nuo Brazilijos iki Australijos.

Vos pasirodæs tapo lyderiu Lietuviðko alaus kokybës etalonu laikomo „Ðvyturio Ekstra“ receptà 1995-ais metais sukûrë „Ðvyturio“ daryklos vyriausioji aludarë Dþuljeta Armonienë. Tuo metu Lietuvoje kokybiðku buvo pripaþástamas tik importinis alus, o mûsø ðalyje tebebuvo gaminamos sovietiniais receptais grástos „Þigulinio“ ar „Sostinës“ alaus rûðys. Taèiau alaus mëgëjai laukë ne vokiðko ir ne èekiðko, o tikro lietuviðko „lager“ tipo alaus.

„Alus turëjo bûti gaivus, lengvai geriamas. Taip kabinete ant balto popieriaus lapo gimë „Ekstra“ — ðviesaus salyklo, ryþiø, karèiøjø ir aromatiniø apyniø, alaus mieliø ir gëlo vandens derinys. Pagaminome alø, kuris, vos pasirodæs prekyboje, tapo visos „Ðvyturio“ ðeimos lyderiu“, — „Ekstros“ atsiradimo pradþià prisimena D.Armonienë. Pirmoji tik „Ðvyturio“ darbuotojams skirta „Ekstra“ partija sulaukë paèiø prieðtaringiausiø vertinimø. Vieniems naujasis alus buvo pernelyg kartus, kitiems kartumo trûko, vieni norëjo tirðtesnio, kiti lengvesnio gërimo. Bûta siûlymø atsisakyti aromatiniø apyniø, sodrinti ar silpninti aromatà, keisti mieliø rûðá. Visi sutarë tik dël vieno — naujàjá „Ekstra“ alø reikia tobulinti. Uþgoþti tokios gausybës pageidavimø ir reikalavimø „Ðvyturio“ technologai á viskà nusispjovë ir antrà bandomàjà partijà pagamino visiðkai tokià paèià. „Þinoma, visi nusprendë, kad „ðtai dabar naujasis alus yra daug geresnis“, — su ðypsena prisiminë D.Armonienë.

Tarp geriausiøjø pasaulyje Kai „Ðvyturio“ aludariai 2000-aisiais pirmà kartà teikë paraiðkà dalyvauti Pasaulio alaus

Vertinamas ir tolimuose kraðtuose

Deðimtmetis tarptautinio pripaþinimo — D.Armonienë su meile prisimena populiariausio lietuviðko alaus sukûrimà. Redakcijos archyvo nuotrauka.

taurëje, „Ekstra“ jau buvo populiariausias lietuviðkas alus ne tik baruose, bet ir parduotuvëse. Nuo pat gamybos pradþios iki ðiol „Ekstra“ á barus teikiamas tik kaip gyvas, nepasterizuotas alus. Þinià, kad ðis alus Niujorke iðkovojo Pasaulio taurës sidabro apdovanojimà „Dortmunder/ European Export“ kategorijoje „Ðvyturio Ekstra“ kûrëjai sutiko su didþiausiu dþiaugsmu — juk tai buvo pirmasis pasaulinis Lietuvos alu-

Paskirta bazinë mokykla 2010 metø brandos egzaminams vykdyti Vieðoji ástaiga Telðiø Vincento Borisevièiaus gimnazija paskirta bazine mokykla 2010 metø brandos egzaminams vykdyti. Vadovaujantis Brandos egzaminø organizavimo ir vykdymo tvarkos apraðo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ðvietimo ir mokslo ministro 2009 metø gruodþio 23 dienos ásakymu Nr.ISAK-2775,11.3 p., ðioje mokykloje iki kovo 5 d. registruojami eksternai (asmenys, ágijæ viduriná iðsilavinimà, pageidaujantys laikyti brandos egzaminà). Pateikæs praðymà, eksternas uþ kiekvienà pasirinktà dalyko brandos egzaminà sumoka po 50 Lt. Ðvietimo skyriaus informacija

Kvieèiame

9 puslapis

Þemaitës dramos teatre — premjerinis spektaklis

CM YK

Sausio 28 dienà 18 valandà Þemaitës dramos teatre bus rodoma P.Sveto psichologinë drama „Interviu“. Reþisierë Agnë Banytë. Gruodþio mënesá ávykæs Þemaitës dramos teatro premjerinis spektaklis P.Sveto psichologinë drama „Interviu“ ir jaunos reþisierës Agnës Banytës debiutas sulaukë palankaus publikos, bendrakursiø ir dëstytojø ávertinimo. Þiûrovus nustebino dràsus jaunos reþisierës þingsnis — rinktis neþinomo autoriaus Lietuvoje nestatytà pjesæ, o pradþiugino tai, kad pagrindiniams vaidmenims pasirinkti profesionalai reþisieriai: buvæs Þemaitës dramos teatro direktorius Kastytis Brazauskas ir dabartinis — Artûras Butkus. Ne pirmà kartà Telðiø scenoje atgaivina-

ma istorinë atmintis, teatrine kalba interpretuojama holokausto tema. Ðá kartà talentingi þmonës parodë, kad nepaisant patirtø gyvenime skriaudø þmogus gali bûti stipresnis uþ laisvame pasaulyje gyvenantá individà. Spektaklyje taip pat vaidina Matas Gimbutas, Eglë Godliauskaitë ir Monika Valatkaitë. Bilietø kaina: 10 ir 15 litø.

„Ðvyturio Ekstra“ apdovanojimus gavo ne tik Amerikoje vykusiuose pasauliniuose alaus èempionatuose, jis sulaukia pripaþinimo ir kituose prestiþiniuose aludarystës konkursuose. Ðtai 2004-siais Stokholmo alaus festivalyje „Ðvyturio Ekstra“ buvo áteiktas aukso medalis „Lager“ alaus tarpe. Pernai metais „Ðvyturio“ alus ið „Tradicinës kolekcijos“, tarp kuriø ir „Ekstra“, buvo apdovanoti net trimis medaliais Australijoje vykusiuose apdovanojimuose „The Australian International Beer Award“. „Ðvyturys“ patenka á istorijà, kaip pirmasis ið Lietuvos alaus daryklø pasiekæs aukðèiausià tarptautiná pripaþinimà. Ðiuo metu „Ðvyturio“ alus eksportuojamas net á 25 didþiausias pasaulyje alaus rinkas — JAV, Kanadà, Didþiàjà Britanijà, Airijà, Rusijà, Skandinavijos valstybes, net Australijà. Pirmoji „Ðvyturio Ekstra“ partija neseniai iðkeliavo ir á egzotiðkàjà Brazilijà.

Jonas Gerulis

Sportas

Paskutinës rungtynës Dar prieð Kalëdas Kaune ávyko Lietuvos futbolo teisëjø 2009 m. futbolo sezono uþdarymo ðventë. Ðiame renginyje futbolo teisëjai ne teisëjavo, o þaidë patys. Dalyvavo Ðiauliø, Vilniaus, Kauno ir Klaipëdos apskrièiø teisëjø, Lietuvos futbolo federacijos darbuotojø bei Lietuvos treneriø komandos. Finale susitiko Ðiauliø apskrities teisëjai su LFF darbuotojais, o joms teisëjauti buvo paskirtas telðiðkis A.Rubys. Varþybos baigësi taikiai, po baudiniø 3:1 laimëjo LFF darbuotojai, kurie ir iðkovojo graþuolæ tauræ. Po ðiø varþybø ávyko teisëjø darbo ávertinimas uþ 2009 m. Geriausiems teisëjams Lietuvos futbolo teisëjø asociacijos prezidentas J.Braga áteikë atminimo suvenyrus. Lietuvos „A“ lygos èempionato geriausiu aikðtës teisëju tapo buvæs telðiðkis N.Dunauskas, ðiuo metu dirbantis LFF. Telðiø sporto ir rekreacijos

centro futbolo treneris V.Vasiliauskas tarp I lygos pirmenybiø teisëjø uþëmë treèià vietà. Jis pakviestas kandidatu teisëjauti 2010 m. Lietuvos „A“ lygos èempionato rungtynëms ir ðiuo metu jau ruoðiasi vasario mënesá iðvykti á teisëjø stovyklà Turkijoje. I lygoje tarp aikðtës teisëjø asistentø prizininku tapæs plungiðkis N.Kuzovas visà 2009 m. futbolo sezonà talkino A.Rubiui, kuris toje paèioje lygoje tarp aikðtës teisëjø uþëmë penktà vietà. A.Rubys paskutines oficialias futbolo rungtynes teisëjavo tarp I lygos komandø — „Ðilutës“ ir „Þalgirio“, nes jam praëjusià vasarà sukako 50 metø ir jis su aktyviuoju teisëjavimu priverstas atsisveikinti, nors dar yra neblogos sportinës formos. Uþ ilgametá teisëjavimà (25 m.) Lietuvos teisëjø asociacijos prezidentas J.Braga A.Rubiui áteikë suvenyrà — futbolo batelá. Vygantas Macevièius

A.Rubys su V.Vasiliausku po apdovanojimo.


Kalvotoji ÞEMAITIJA 8 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Sveikatos patarëjas Osteochondrozës gydymas ir profilaktika Osteochondrozë — tai degeneracinë stuburo liga, kuri paþeidþia tarpslankstelinius diskus, slankstelius, stuburo raiðèius. Ðie pakitimai sukelia sunkius stuburo funkcijos sutrikimus bei liumbalgijà (juosmens skausmà), radikulopatijà (nervo ðaknelës dirginimà) ir kt. Osteochondrozë daþniausiai paþeidþia judriausius — kaklinæ ir juosmeninæ stuburo dalis. Paþeisti tarpslanksteliniai diskai suplokðtëja, iðveða skaidulinis audinys, atsiranda kauliniø iðaugø — osteofitø. Susidariusios disko iðvarþos, sustorëjæ stuburo raiðèiai, sàaugos ir osteofitai taip pat gali traumuoti nugaros smegenø ðaknelæ. Pagrindiniai ligos simptomai yra skausmas ir stuburo judesiø amplitudës sumaþëjimas. Skausmas gali bûti silpnas, vidutinis ir labai stiprus. Kai osteochondrozë tik prasidëjusi, jos paþeistas stuburo vietas skauda tik po didesnio fizinio krûvio arba ilgiau pabuvus vienoje ar nepatogioje padëtyje. Vëliau skauda nuolatos, ypaè kai osteochondrozë paûmëja.

Kaip gydoma? Ûminiu ligos periodu, kai skausmas labai stiprus, tausojant stuburà, rekomenduojamas lovos reþimas, bet neilgiau kaip 2-3 dienas. Jei paþeista kaklinë stuburo dalis, po gulinèiojo galva padedama plokðèia pagalvëlë, o po kaklu — volelis. Ant skaudamos vietos galima dëti ðiltà pavilgà, maiðelá su ðilta druska. Skiriama skausmà maþinanèiø vaistø, daþniausiai diklofenako, ibuprofeno, nimesilio ar panaðiai. Jei skausmas pavirðinis, didelë raumenø átampa, skaudamas vietas rekomenduojama átrinti skausmà maþinanèiais ir ðildomaisiais tepalais. Praëjus paûmëjimui, gydoma masaþu, fizine kultûra, fizioterapinëmis procedûromis: elektroforeze, magnetine terapija, ultragarsu, lazerio terapija ir kt. Gydyti ligà visuomet yra sunkiau,

nei nuo jos apsisaugoti. Taigi, kà daryti, kad stuburas kuo ilgiau iðliktø sveikas: ! Nuolat stiprinkite nugaros raumenis specialiais fiziniais pratimais. Stiprûs nugaros raumenys suformuoja natûralø raumens „korsetà“, kuris palaiko stuburo slankstelius, neleidþia jiems „sësti“. ! Kontroliuokite kûno masæ. Antsvorio turinèius þmones nugaros skausmai kamuoja daþniau. ! Jeigu daug laiko praleidþiate sëdëdami, darykite maþas pertraukëles darbo metu ir skirkite laiko aktyviam poilsiui. Sëdint stuburui tenka didesnis krûvis nei einant! ! Vairuodami automobilá atkreipkite dëmesá, kad juosmeninë nugaros dalis remtøsi á sëdynës atramà. Ilgoje kelionëje naudokite specialias pagalvëles, kurios apgobia sprandà ir saugo raumenis nuo pertempimo. ! Miegokite ant standaus, bet ne visiðkai kieto pagrindo. Atkreipkite dëmesá, ar pagrindas, ant kurio gulite, ilgainiui netapo „duobëtas“. ! Kai keliate sunkø daiktà nuo þemës, pritûpkite. Taip dirba ir kojø bei sëdmenø raumenys. ! Sunkius daiktus reikia neðti iðsitiesus ir juos laikyti kuo arèiau liemens. Negalima jø remti á ðonà. Neðamo daikto svorá reikia paskirstyti kuo simetriðkiau, t.y. abiem rankom. ! Jeigu dirbate sunkø fiziná darbà ir jus vargina nugaros skausmas, naudokite ortopediná dirþà. Kaip já neðioti, patars gydytojas ortopedas. ! Neðiokite avalynæ ne aukðtesne kaip 3-4 cm pakulne. Be to, „nosis“ neturi spausti pirðtø. ! Stuburo pakitimø gali atsirasti, jei ilgai nekeièiama kûno padëtis, todël dirbant reikia nuolat keisti kûno padëtá. Albertas Kojelë Ðeimos gydytojas

10 puslapis

Kojø venø ligos

CM YK

Dël veninës kraujotakos sulëtëjimo kojose ir mikrocirkuliacijos sutrikimo venø sieneliø ir voþtuvø paþeidimo, vystosi venø varikozë. Ja serga 30–40 proc. darbingo amþiaus ir apie 70 proc. vyresnio amþiaus þmoniø. Pagrindinë ligos prieþastis — paveldimumas, kuris lemia venø voþtuvø nepakankamumà. Pagrindiniai rizikos veiksniai –- antsvoris, stovimas darbas, nëðtumo metu netaikyta kompresinë terapija. Daþniausiai skundþiamasi kojø, ypaè blauzdø, skausmu, sunkumo jausmu, kojø tinimu. Ligai progresuojant, pakinta odos pigmentacija – - atsiranda rudø patamsëjimø, gali varginti naktiniai mëðlungiðko pobûdþio skausmai, atsiranda matomas venø iðsiplëtimas, mazgeliø, jauèiamas skausmas. Vëliau atsiranda odos pakitimø: odos atrofija, tamsiai rausvos odos pigmentacija, nieþulys ar skausmas, sukeltas odos uþdegimo, egzema, o vëliau ir trofinës opos. Taikomi du gydymo principai –konservatyvusis (kompresinë terapija ir vaistai) ir chirurginis.

Konservatyvus gydymas taikomas, kai venø varikozë yra pradiniø stadijø. Taip gydomos nëðèios moterys, senyvo amþiaus pacientai, ypaè kai kartu yra arterijø nepraeinamumas, sunkiø ðirdies, plauèiø ir kitø organø funkcijos sutrikimø arba kai venø varikozë paûmëja. Ið vaistø tokiu atveju skiriama venotonikø, kurie gana veiksmingai ðalina nemalonius ligos simptomus –- nuovargá, tinimà, mëðlungá. Ðios grupës vaistai (pvz., Cyclo 3 Fort, Detralex, Venoruton) stimuliuoja venø sieneliø lygiuosius raumenis, stiprina kraujagysles, gerina veninæ kraujotakà. Vëlesnëse ligos stadijose bûtina ðalinti veninio kraujo sàstová sukelianèias prieþastis atliekant operacijà. Tai, kad reikia operuoti, pacientams neturëtø kelti siaubo. Baiminamasi tikrai be reikalo -– ðiuo metu taikomos minimaliai invazinës metodikos, operacijos atliekamos pro 0,3–0,5 cm odos pjûvá. Tai leidþia pasiekti labai gerà kosmetiná rezultatà –- po metø nelieka net þymës, kad buvo atlikta operacija. Ligonio bûklë normalizuojasi, ir jis gráþta á áprastà gyvenimà per 3–4 savaites.

Leidëjas — „Ðeimos centras“ (Respublikos g. 39, Telðiuose, tel. 75575)

Ligos ir mityba Jei turite prostatos problemø Nëra abejonës, kad tinkama mityba — veiksmingiausia priemonë gerai sveikatai palaikyti. Ðiandien þinome daugiau negu kada nors anksèiau apie maisto galià, sauganèià nuo sunkiø ligø ar palengvinanèiø joms esant.

Straipsniuose su ðia rubrika apþvelgsiu kai kurias ligas ir kokia mityba tinkama joms esant, papasakosiu apie kai kuriuos maisto produktus, ypaè naudingus organizmui ir kt. Pradësiu nuo prostatos ligø. Prostata — kaðtono dydþio liauka po ðlapimo pûsle yra silpniausia vyrø vieta, su kuria susijæ daug ligø, tarp jø ir vëþys, nepiktybinis prostatos iðveðëjimas, uþdegimas (prostatitas), ðlapimo takø infekcijos. Gyvenimo bûdas ir gausus riebaus maisto vartojimas vyrams gali sukelti kurià nors ið ðiø problemø. Taèiau daþniausiai átakos turi mums nepavaldûs veiksniai. Su amþiumi prostata didëja ir iðsivysto liga, vadinama prostatos hiperplazija. Maþdaug treèdalis visø vyresniø nei 50 metø amþiaus vyrø kenèia nuo prostatos padidëjimo, kuris smarkiai susilpnina ðlapimo srovæ. Gydant prostatos vëþá, jei jis buvo anksti diagnozuotas, pasiekiama gerø rezultatø. Prostatos vëþys pasireiðkia vyresnio amþiaus vyrams ir vystosi gana lëtai. Todël sulaukus 50 metø kiekvienam vyrui reikëtø pasitikrinti, konkreèiai atlikti PSA (prostatos vëþio antigenà). Mityba padeda palaikyti prostatos sveikatà ir sumaþinti vëþio rizikà. Likopenas. Iðtyrus beveik 48000 Australijos vyrø paaiðkëjo, kad ði medþiaga, esanti pomidoruose, raudonuosiuose greifrutuose ir arbûzuose, maþina prostatos vëþio rizikà. Remiantis gautais duomenimis, patariama valgyti daugiau vaisiø ir darþoviø, kurios turi daug antioksidantø ir bioflavonoidø, sauganèiø nuo ávairiø vëþiniø susirgimø. Termiðkai apdorojant pomidorus iðsiskiria daug likopeno, todël pomidorø padaþai ir naminës pomidorø sriubos yra ypaè naudingos. Likopenas tirpsta riebaluose, todël geriau ásisavinamas tada, kai patenka á organizmà kartu su nedideliu kiekiu riebalø. Ðtai kodël

verdant pomidorø padaþà patariama naudoti alyvuogiø aliejø (ðeimininkës — atsiminkite!). Vitaminas E. Maþina uþdegimà ir gali apsaugoti nuo prostatos vëþio. Vyrai, ypaè rûkantys, kuriø organizme trûksta vitamino E, patenka á didesnæ rizikos grupæ. Geri maistiniai vitamino E ðaltiniai yra kvieèiø gemalai, augaliniai aliejai, rieðutai, neperdirbti grûdai. Selenas. Padeda iðvengti prostatos ir tiesiosios þarnos vëþio. Ðio antioksidanto yra rieðutuose, jûros gërybëse, kai kuriø rûðiø mësoje, þuvyje, kvieèiø sëlenose, aviþose ir ruduosiuose ryþiuose. Izoflavonai. Sojø produktai gali padëti iðvengti prostatos padidëjimo, prostatos vëþio ir sulëtinti auglio vystymàsi. Ðiuo poveikiu pasiþymi izoflavonai — augaliniai chemikalai, kurie slopina vyriðkø hormonø, skatinanèiø prostatos audinio veðëjimà, gamybà. Valgykite daug kryþmaþiedþiø ðeimos darþoviø, omega3 riebalø rûgðèiø turinèio maisto ir kitø produktø, sauganèiø nuo vëþio. Þuvis ir darþovës, kuriose gausu omega3 riebalø rûgðèiø, maþina prostatos vëþio rizikà. Gausus soèiøjø gyvuliniø riebalø vartojimas didina jo grësmæ. Kryþmaþiedþiø ðeimos darþovës (brokoliai, kopûstai, þiediniai kopûstai) turi izotiocianatø — fitocheminiø medþiagø, pasiþyminèiø apsauginiu poveikiu. Neperdirbti grûdai turtingi làsteliena, selenu, vitaminu E ir fitocheminëmis medþiagomis, padedanèiomis iðvengti vëþio. Gerkite daug skysèiø. Vyrai, kenèiantys nuo prostatos padidëjimo, turëtø gerti daug vandens ir nealkoholiniø skysèiø, taip pat riboti kofeino vartojimà. Tik negerkite skysèiø vakare, nes reikës keltis ðlapintis naktá, o tai trikdys miegà. Albertas Kojelë Ðeimos gydytojas

„Ðeimos centre“ (Respublikos g.39) konsultuos: Vasario 2 d. nuo 16 val. — Klaipëdos apskrities ligoninës Urologijos skyriaus vedëjas gydytojas G.Fabijonavièius (urologinës inkstø ligos, prostatos ir vyrø ligø diagnostika bei gydymas). Vasario 5 d. ir kovo 5 d. nuo 9 val. — Kauno endokrinologijos centro skydliaukës ligø specialistas, medicinos mokslø daktaras gydytojas endokrinologas V.Ðidlauskas (skydliaukës ligø diagnozë ir gydymas). Vasario 7 d. nuo 9.30 val. — koloproktologas, medicinos mokslø daktaras gydytojas G.Radþiûnas (kraujavimo ið tiesiosios þarnos diagnostika, hemorojaus gydymas be operacijos ir kt.). Plaèiau internete — www.hemorojus.com Vasario 8 d. nuo 16 val. — Klaipëdos apskrities ligoninës neurochirurgas, geras stuburo ligø diagnostas gydytojas B.Bataitis (stuburo iðvarþø diagnostika, gydymo taktikos nustatymas). Pageidautina, kad pacientas turëtø stuburo rentgenogramà. Vasario 12 d. nuo 8 val. — plauèiø ligø specialistë A.Kiudulienë (plauèiø, bronchø ligø diagnostika). Pageidautina, kad pacientas turëtø krûtinës làstos rentgenogramà. Vasario 18 d. nuo 16 val. — Klaipëdos apskrities ligoninës kraujagysliø chirurgas D.Skirutis (kojø arterijø ir venø ligos, trofiniø opø gydymas ir pan.). Informacija ir registracija tel.: 75575.

Anekdotas vietoj tabletës Gydytojas raðo receptà blondinei. — Taip, ðtai jums receptas, nusipirkite vaistø, gerkite po dvi tabletes, prieð guldama á lovà. — Po dvi tabletes... Tai kaip èia, 20 tableèiø per dienà? *** — Ar tavo vyras vël valkiojasi po restoranus, þaidþia kortomis ir linksminasi su panelëmis? — Ne, að su juo rimtai pakalbëjau ir dabar jis negeria, nerûko ir á restoranus nevaikðto. Guli sau ramiai reanimacijoje. *** Gydytojas: — Kuo skundþiatës? Studentas: — Fizika, matematika, chemija... *** Pas gydytojà ateina þmogelis ir skundþiasi: — Daktare, turbût turiu alergijà odai — kai rytà pabundu su batais, labai skauda galvà...


Kalvotoji ÞEMAITIJA 9 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988) Parduoda

Telðiø apskrities virðininko 2010-01-18 ásakymu Nr. P1.Þ-75 patvirtintas IÁ „Geolinija“, licencijos Nr. KP-137, parengtas Rûtos Klasauskienës þemës sklypo (kadastro Nr. 7880/0001:64), esanèio Telðiø rajono savivaldybës Vieðvënø seniûnijos Getautës kaime 7A, formavimo ir pertvarkymo projektas ir jame suprojektuotø þemës sklypø ribos, plotai ir ðiø sklypø kadastro duomenys. Iðsamesnë informacija internetiniame puslapyje: http://www.telsiai.aps.lt

Sausio 14-20 dienomis Anapilin iðëjo ðie Telðiø rajono gyventojai Telðiuose sausio 15 d. — Irena Rudienë, gimusi 1937 m. sausio 2 d.; sausio 16 d. — Domas Jerumbauskas, gimæs 1947 m. vasario 1 d.; sausio 16 d. — Laima Lingienë, gimusi 1953 m. sausio 4 d.; sausio 16 d. — Antanas Stanèikas, gimæs 1942 m. liepos 24 d.; sausio 18 d. — Juozapata Ðakienë, gimusi 1930 m. kovo 3 d.; sausio 18 d. — Algimantas Rudelis, gimæs 1957 m. lapkrièio 7 d.; sausio 18 d. — Janina Varpuèinskienë, gimusi 1957 m. sausio 10 d.; sausio 19 d. — Aleksandra Gudienë, gimusi 1919 m. birþelio 21 d. Gadûnavo seniûnijoje sausio 20 d. — Aldona Julijana Jasmontienë, gimusi 1929 m. gruodþio 22 d.; sausio 20 d. — Zenonas Algirdas Jasmantas, gimæs 1935 m. rugpjûèio 11 d. Nevarënø seniûnijoje sausio 15 d. — Antanas Butnius, gimæs 1967 m. balandþio 20 d.; Tryðkiø seniûnijoje sausio 16 d. — Bronislovas Rimkus, gimæs 1923 m. spalio 6 d. Upynos seniûnijoje sausio 14 d. — Leonas Spirgys, gimæs 1928 m. kovo 30 d.; sausio 18 d. — Elena Jankauskytë, gimusi 1942 m. balandþio 6 d. Varniø seniûnijoje sausio 16 d. — Andriejus Dargevièius, gimæs 1920 m. lapkrièio 29 d.; sausio 20 d. — Gënë Vasiliauskienë, gimusi 1958 m. spalio 3 d. Nuoðirdþiai uþjauèiame mirusiøjø artimuosius

VISOS LAIDOTUVIØ PASLAUGOS IÐTISÀ PARÀ (Pigiausiomis kainomis nuo

dokumentø tvarkymo iki duobës uþkasimo) Telefonai 8~611 58841; (8~444) 60646; 8~612 17878; (8~444) 74466. Karstai, ðarvojimo salës, ákapës, katafalkas, gëlës, vainikai... Sinagogos g. 3 (prie „Maximos“)

PAMINKLØ GAMYBA ÞIDINIAI IR JØ APDAILA

UAB „Jogminda“

13 puslapis

TELÐIØ RAJONO SAVIVALDYBËS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ÁSAKYMAS DËL FIZINIØ ASMENØ LANKYMOSI MIÐKO APTVARE

Atmintis

CM YK

Telðiø apskrities virðininko 2010-01-18 ásakymu Nr. P1.Þ-71 patvirtintas IÁ „Geolinija“, licencijos Nr. KP-137, parengtas Rûtos Klasauskienës þemës sklypo (kadastro Nr. 7880/0001:263), esanèio Telðiø rajono savivaldybës Vieðvënø seniûnijos Getautës kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas ir jame suprojektuotø þemës sklypø ribos, plotai ir ðiø sklypø kadastro duomenys. Iðsamesnë informacija internetiniame puslapyje: http://www.telsiai.aps.lt

! PROJEKTAVIMAS, ! MONTAVIMAS, ! BETONAVIMAS, ! SKULPTÛRØ GAMYBA ! LAIPTAI ! PALANGËS Uþsakymai jau priimami 2010 metø gaminiams! Uþsakymai gaminiams priimami ið ávairiø granito atspalviø. Taikomos nuolai-

dos. Kreiptis: Muziejaus g. 35, Telðiuose (buvusi „Puðelë“), tel.: 8~698 16078; 8~656 05759; (8~444) 70839 (vakare); www.paminklaizidiniai.lt, el. paðtas: jstanislovas@gmail.com.

2010 m. sausio 15 d., Nr. A1-61 FORMTEXT, Telðiai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miðkø ástatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 200210-02 ásakymu Nr. 519/449 patvirtintø laukiniø gyvûnø laikymo nelaisvëje taisykliø (2008-01-08 pakeitimas ásakymu Nr. D1-9/ B1-12) 9.2 punktu ir atsiþvelgdamas á Vaido Andrijausko, gyv. Vilniaus g. 12-3, Telðiø m., 2010-01-06 praðymà apriboti fiziniø asmenø patekimà á laukiniø gyvûnø aptvarà, u þ d r a u d þ i u fiziniø asmenø lankymàsi miðkø ûkio paskirties þemës teritorijoje, esanèioje Eidintaièiø k., Gadûnavo sen., Telðiø r. (þemës sklypø kadastriniai Nr. 7888/0001:3 ir 7888/0001:18, Vigantiðkiø k.v., bendras plotas 75,52 ha, miðko þemës plotas 22,85) (planai pridedami). Kæstutis Treèiokas Administracijos direktorius

Nekilnojamàjá turtà Keturiø kambariø butà Tulpiø gatvëje, Telðiuose (bendras plotas 74 kv.m, 3/4 a., du balkonai, tvarkingas, namas statytas 1996 m., mûrinis, kaina 90000 Lt). Tel. 8~650 59538. Gyvenamàjá namà (yra 40 arø þemës) labai graþioje vietoje, Telðiuose, Parko g. 17, ant Masèio eþero kranto. Tel. 8~687 17583. Namo dalá (150 kv.m ploto, yra garaþas su priestatu — 50 kv.m ploto, 6 arai þemës, kaina 170000 Lt). Tel.: 8~603 08871; 8~603 08865. Nebrangiai dviejø kambariø butà su virtuve ir visais patogumais (yra kai kurie baldai ir buitinë technika, plastikiniai langai, bendras buto plotas 54 kv.m) Luokës gatvëje, Telðiuose, penkiaaukðèio namo ketvirtame aukðte. Tel. 8~647 78251. Transporto priemones Automobilá VW GOLF GT dalimis (1995 m., variklis 1,8, juodos spalvos, ketveriø durø). Tel. 8~611 41123. Automobilius: RENAULT SCENIC (2001 m. 07 mën., pilkos spalvos, variklis 1,9, dyzelis, odinis salonas, lieti ratai, kompiuteris, kondicionierius), FORD MONDEO (2000 m. 01 mën., variklis 1,8, dyzelis, pilkos spalvos, lieti ratai, kondicionierius). Tel. 8~657 97604. Automobilá MAZDA MILLENIA 2,5 (1999 m. 12 mën., variklis 2498 kub.cm, sedanas, techninë apþiûra iki 2011 m. 06 mën., benzinas-dujos). Tel. 8~614 27100. Gerà automobilá AUDI A4 (1996 m., variklis 1,9 TDI, automatinë pavarø dëþë, dyzelis, techninë apþiûra iki 2012 m., lieti ratlankiai, CD grotuvas, kondicionierius, klimato kontrolë, signalizacija). Tel. 8~698 87905 (kviesti Algá). Technikà Traktoriø BELARUS-920,3 (dirbæs 950 moto/val., turbodyzelis, balkinis tiltas, monoblokas, sustiprinta pakaba, kaina 43000 Lt). Tel. 8~686 58253. Naujà ir naudotà þemës ûkio technikà. Raðo komercinius pasiûlymus. Tel.: 8~655 23904; 8~655 23905. Gerà traktoriø BELARUS1025 turbo (2005 m., 1225 moto/val., balkinis tiltas (sustiprinta pakaba — monoblokas), nauji akumuliatoriai, auðinimo skystis, kaina 40000 Lt). Tel. 8~618 76315. Gyvulius Mësiná bekonà (120 kg). Tel. 8~675 37680. Paukðèius Nimfø porelæ su narvu, kitas papûgas. Tel. 8~603 96263. Kitas prekes

Parduoda baltarusiðkus

DURPIØ BRIKETUS ir AKMENS ANGLÁ kurui. Atveþa. Tel.: 8~648 31499; 8~684 73981. Pjaustytas malkas, atraiþas. Atveþa. Tel. 8~675 44144.

(Nukelta á 11 psl.)


Kalvotoji ÞEMAITIJA 10 psl.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Ant septyniø kalvø Ðiemet Telðiø vardo paminëjimui –– 560 metø!

Þydø gyvenimas Telðiuose Þydai atsidûrë lietuviø þemëse XXIV amþiuje, valdant Gediminui ir per ðimtmeèius sukûrë èia palyginti nedidelæ, bet labai savità bendruomenæ, kuri ilgà laikà turëjo garbingà vietà visos þydø tautos istorijoje. Kiekvienoje naujoje vietoje þydø istorija buvo ne pradþia, o tik tæsinys bendros þydø tautos raidos, trunkanèios daugiau kaip penkis tûkstanèius metø. Remdamiesi tvirtu dvasiniu pagrindu ir sukaupta patirtimi, þydai niekur ir niekada absoliuèiai neiðtirpo kitø tautø, tarp kuriø gyveno, istorijoje. Jie adaptuodavosi naujoje aplinkoje, prisitaikydavo prie naujø sàlygø, bet iðsaugodavo savo tikëjimà, kultûrà, istorijà. Iðtisos kartos þydø ir lietuviø gyveno, dirbo, augino vaikus kaimynystëje ir puikiausiai sutardavo tarpusavyje. gatvëje Nr. 4 veikë turtingøjø sinagoga „Beth Midrash“. Tarybiniais metais ðis pastatas buvo nugriautas, o vietoje jo pastatytas Telðiø buitinis gyventojø aptarnavimo kombinatas.

Jeðiva XVIII- XIX a. sandûroje Lietuvoje buvo steigiamos jeðivos — aukðtesnës pakopos religinës mokyklos jaunuoliams ir vyrams. Jau po Pirmojo pasaulinio karo Telðiai tapo vienu þymiausiø religiniø studijø centru ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Mokymo ástaiga suklestëjo, kai jos vadovu 1884 metais tapo rabinas Eliezeris Gordonas. Tarpukariu Telðiø rabinø mokykla buvo viena didþiausiø pasaulyje. Antrojo pasaulinio karo pradþioje keletui rabinø pavyko iðvykti á JAV. Ten Klyvlende buvo ásteigta rabinø mokykla, pavadinta Telðiø jeðibotu. Zaksø giminës istorijà menantis Stanislovas Stonkus.

Mokyklos ir ligoninë

Suklestëjo XX amþiuje

Paprastiems þydø vaikams buvo statomos atskiros konfesinës mokyklos, vadinamos hederiais. Èia buvo mokoma tikybos dalykø, skaitymo hebrajø kalba. 1905 metais Telðiø apskrityje veikë 62 hederiai. Pasaulinës þydø mokyklos atsirado po 1861 metø sukilimo. 1921 metais Telðiuose, Respublikos g. 49, buvo ákurta pirmoji Lietuvoje þydø ortodoksø mergaièiø gimnazija „Javne“, kurià tuo metu lankë 136 mergaitës. Be valstybinës programos buvo mokoma ir Toros mokslø. 1923 metais ið Kauno á Telðiuose, Stoties g. Nr.4, esantá pastatà persikëlë þydø mokytojø seminarija „Javne“ — vienintelë tokio tipo mokykla Lietuvoje. Augant ir stiprëjant þydø bendruomenei, apie 1930 metus, Gedimino gatvëje buvo pradëta statyti nauja ir moderni þydø ligoninë, kurios statyba rûpinosi „Bikkur- Choilius“ draugija. Ligoninë turëjo 16 lovø, veikë terapinis, akuðerinis-ginekologinis, chirurginis skyriai, operacinë ir laboratorija. Ilgus metus ðiai ligoninei vadovavo daktaras Menuchinas. Taèiau ligoninë neapsiribodavo vien þydø bendruomenës nariø gydymu, joje medicininës pagalbos sulaukdavo ir kitø tautybiø þmonës.

Þydø istorija Telðiuose prasidëjo XVII amþiaus antroje pusëje. 1667 m. èia gyveno tik viena þydø ðeima. Vëliau, sumaþëjus lietuviø populiacijai ir atsiradus prekybos galimybëms, þydø ðeimø vis daugëjo, o XVIII a. pradþioje þydai mieste jau dominavo. XIX amþius gali bûti laikomas Telðiø þydø kultûros klestëjimo pradþia — augo gyventojø skaièius, bendruomenë stiprëjo ekonomiðkai, buvo plëtojami religijos mokslai, statomi nauji (pirmiausia religinës paskirties) pastatai. Ðiame amþiuje þydai galutinai ásitvirtino Turgaus aikðtëje ir aplinkinëse gatvëse. Iki pat Antrojo pasaulinio karo daug þydø ðeimø gyveno dabartinëse Respublikos, Kæstuèio, Luokës, S.Daukanto, Telðës, Sinagogos, Iþdinës, Eþero gatvëse.

14 puslapis

Sinagogos

CM YK

Mieste veikë septynios þydø sinagogos. Sinagoga — dvasinis, kultûrinis, ekonominis ir politinis bedruomenës centras, atlikæs kelias funkcijas: èia buvo maldos namai, bendruomenës susirinkimo vieta, mokykla. Iki ðiol iðlikæ trys buvusiø sinagogø pastatai. Dabartinëje Aukðtojoje gatvëje Nr.3, vienaFotoateljë me seniausiø miesto mûriniø dviaukðèiø pastatø, veikë KaTelðiai — pirmas miestas Liereiviø sinagoga, Telðës gatvëje tuvoje po Viniaus, kur þydai teiNr.5 buvo medinis Amatininkø kë foto paslaugas. 1860 metais sinagogos pastatas ir Sinagogos buvo áregistruota pirmoji fotoa-

teljë, priklausiusi vietiniam laikrodininkui Chaimui Arensonui. Þymiausias Telðiø fotografas buvo Ch. Kaplanskis, pradëjæs dirbti 1894 m. nuosavame name Didþiojoje g. Nr. 6 (dabar toje vietoje penkiaaukðtis namas Respublikos g. Nr. 20). Nuo XX amþiaus antrojo deðimtmeèio iki Antrojo pasaulinio karo pradþios Telðiuose sëkmingai dirbo dar trys fotografai: V.Ðabselbanas, H.Leibovièius, F.Boruchovièius.

Zakso dvaro istorija Su þydø Zaksø pavarde susijæs ir vienos Telðiø miesto kalvø pavadinimas. Èia kadaise buvo Zakso ûkis, kuriam priklausë apie 35 ha þemës (dabar ðioje vietoje stovi Masèio gyvenamojo mikrorajono penkiaaukðèiai namai). Ant paties kalno buvo „magazinas“, Zakso malûnas, èia pat — dirbama þemë, auginami javai, maþiau derlinguose plotuose ganësi gyvuliai. Þydus Zaksus dar puikiai prisimena telðiðkis Stanislovas Stonkus, kurio ðeima dirbo ir gyveno ðiame ûkyje. „Broliai Gavrilka ir Joselis Zaksai gyveno dideliame dviejø galø name, — pasakoja S.Stonkus. — G.Zaksas turëjo advokato iðsilavinimà, o J.Zaksas buvo pasiturintis ûkininkas. Abu broliai buvo vedæ ir augino pulkà vaikø, su kuriais darniai sutariau ir að. Mano mama Zakso ûkyje melþë karves, tvarkë namus, tëvas triûsë prie þemës darbø. Uþ tai ðeimininkai mûsø ðeimai leido nemokamai gyventi tame paèiame name ir dar davë truputá þemës bûtiniausioms darþovëms auginti. Viskà sujaukë prasidëjæs karas. Apie 1941 m. broliai Zaksai buvo iðtremti á Sibirà ir ið ten nebegráþo. Teðiuose liko tik jø þmonos ir vaikai. Deja, jø laukë dar baisesnis likimas. Visos Telðiø þydës buvo suvarytos á getà. Ten turëjo atsidurti ir abi Zaksø þmonos su vaikais. Moterys ið paskutiniøjø prieðinosi iðvedamos ið namø ir maldavo mano mamà bei dar vienà kaimynæ nueiti pas Vyskupà uþtarimo, bet ir tas nepadëjo. Kûèiø naktá ávairiose Telðiø rajono gyvenvietëse buvo suðaudyta daugybë þydø. Në vieno gyvo neliko ir ið gausios Zaksø giminës“. Nuo to laiko praëjo daugiau nei ðeði deðimtmeèiai. Buvusio dvaro þemë uþþëlë þole ir tik þmogaus atmintis bei kalno pavadinimas vis dar tebesaugo iðnykusios giminës istorijà. Vida Ciunienë

Buvusi þydø ligoninë.

Taip dabar atrodo buvusios Jeðivos pastatas.

Èia veikë Amatininkø sinagoga.


Kalvotoji ÞEMAITIJA 11 psl. (Atkelta ið 9 psl.)

Parduoda Kitas prekes 40 kub.m berþiniø malkø (3 m ilgio, kaina 90 Lt/kub.m). Tel. 8~685 32385. Birikø kaime ið darþininkystës ûkio sandëliø — bulves LAURA (kaina 0,30-0,50 Lt/kg), morkas (0,60 Lt/kg), burokëlius (0,40 Lt/kg), nestandartinius burokëlius (0,20 Lt/kg), nestandartines bulves (0,25 Lt/kg). Dirba nuo 8 iki 17 valandos (antradieniais ir ketvirtadieniais). Tel.: (8~444) 45483; 8~685 43742. Mieþius ir aviþas. Kreiptis á A.Monstavièiø Vieðvënuose, Telðiø rajone, tel. 8~616 18567. Ðienainá (rulonuose), malkas (kaladëmis). Tel. 8~620 94002. Pigiai malkas (skaldytas ir kaladëmis). Tel. 8~688 70475. Naujà vokiðkà lengvojo automobilio priekabà (kaina 1650 Lt), naudotas padangas visiems automobiliams (kaina 20-40 Lt), pigiai televizorius, skalbimo maðinas, ðaldytuvus, sofas-lovas, kilimus, ávairius naudotus smulkius daiktus ið Vokietijos. Kreiptis: Pasvaigës g. 1, Telðiuose, tel. 8~652 32217. Vaikiðkà lovelæ su èiuþiniu. Tel. 8~600 23364. Berþines ir miðrias atraiþas (supjaustytos po 35 cm), uosio, berþo ir miðrias malkas (skaldytos ir kaladëmis). Tel.: 8~617 05035; 8~606 07031. Naudotus stacionarius kompiuterius, monitorius. Suteikia garantijà. Tel. 8~614 27100. Maþai naudotas þiemines padangas R-14, R-15, R-16 (yra ir aukðto spaudimo), lietus ir skardinius ratlankius. Tel. 8~604 82033. Pjautà statybinæ medienà, ávairias lapuoèiø malkas ir atraiþas (atveþa). Tel. 8~610 28550. KOMISO-SENDAIKÈIØ PARDUOTUVËJE — vaikiðkas prekes, automobilinæ aparatûrà, buitinius stiprintuvus, televizorius, fotoaparatus, DVD grotuvus, telefonus, indaplovæ, þaidimø kompiuterá, akordeonus, armonikas, paveikslus, indus, ðviestuvus, knygas (kaina nuo 0,5 iki 3 Lt), sendaikèius (antikvarinius laikrodþius, knygas, þvakides, pianinus, skulptûrëles) ir kt. Taip pat KOMISAS ið gyventojø priima ávairias prekes parduoti. Kreiptis: Ðviesos g. 5, Telðiuose, tel. 8~607 34455, www.antrosrankos.lt/sendaikciai

Perka Nekilnojamàjá turtà Þemës ûkio paskirties þemæ Degaièiø, Nevarënø, Gadûnavo, Tryðkiø seniûnijose arba þemæ iðsinuomotø. Tel.: 8~686 26561; 8~612 53794.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Miðkà ir medienà Eglës ràstus ir plonràsèius, spygliuoèiø popiermedþius, berþo popiermedþius ir tarinius ràstelius. Tel. 8~687 19528. Technikà Traktoriø T-40 AM, T-25 arba MTZ-80 (mokës iki 5000 Lt), priekabà 2PTS-4. Tel. 8~670 83075. Gyvulius Brangiai bet kokio ámitimo arklius (moka PVM priedus). Tel.: 8~686 40593; (8~440) 73535. Kiaules, telyèias, jauèius (ávairaus svorio, uþ galvijus moka iki 3,50 Lt/kg). Tel.: 8~612 14154; 8~622 71192. UAB „PAJÛRIO

Gamina ir montuoja kaminø ádëklus (skarda sertifikuota, atspari rûgðtims). Garantija — 15 metø. Praplatina angas. Valo kaminus. Tel. 8~655 48983.

MËSINË“

Atsiskaito grynaisiais. Iðraðo dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Pasiima patys per 2-3 dienas. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis. Garantuoja sàþiningà aptarnavimà. Parduodant gyvulius mums, uþ traumuotus –– mokame gerà kainà.

Tel.: 8~628 82713; 8~656 93014; 8~629 19866.

Brangiai — karves, bulius, telyèias, avis, nestandartiniustraumuotus gyvulius. Tvarko dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~685 53528; 8~625 18701. Angelës Bagoèienës IÁ — galvijus: bulius (per 500 kg, kaina iki 4,40 Lt/kg), telyèias (per 500 kg, kaina iki 3,70 Lt/kg), karves (per 600 kg, kaina iki 3,20 Lt/kg). Parduodantiems mums visus gyvulius, uþ traumuotus mokame gerà kainà. Tel.: 8~614 54282; 8~698 87326. Veislines ir dideles kiaules, verðelius. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~699 26797; 8~650 79817. UAB „KSEVIJA“ — visø veisliø verðelius auginti (iki 2 mënesiø, sveria elektroninëmis svarstyklëmis). Tel.: 8~611 56136; 8~682 41036; (8~443) 35433.

UAB aukðèiausiomis kainomis perka

VERÐELIUS auginti

Tel.: 8~611 71140; 8~608 11791

15 puslapis

Gamina, kloja, ðlifuoja, lakuoja, atnaujina senà parketà. Tel. 8~687 12073.

PERKA BULIUS, KARVES, TELYÈIAS, VERÐELIUS

Moka PVM, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto, skubiai pasiima, tvarko vet. dokumentus.

CM YK

VARNIØ PARKETAS:

Telðiø apskrities laikraðtis Steigëjas ir leidëjas — laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcija. Redaktorius A.Daèkevièius (60690). ISSN 2029-1337

Skaudþios netekties valandà dël Mamos mirties nuoðirdþiai uþjauèiame STANISLOVÀ GUDÀ ir jo artimuosius. Kaimynai: Kaunai, Vasiliauskiai, Steckienë, Jokubauskienë, Gruðai, Jaugos, Gudienë Mirus ALEKSANDRAI GUDIENEI, nuoðirdþiai uþjauèiame vyrà STANISLOVÀ, dukras JANINÀ, GRAÞINÀ, REGINÀ, sûnus STANISLOVÀ, ALGIRDÀ, PETRÀ ir jø ðeimas. Kaimynai: Irma ir Rimas Valantinavièiai, Petras Andriuðka Amþiø ramybë tesaugo brangaus Tëvelio PRANO SMILGEVIÈIAUS sielà. Te mûsø uþuojauta palengvina Jûsø skausmà ir liûdesá. Nuoðirdþiai uþjauèiame velionio dukras ir jø ðeimas. Þemaitës gatvës 29-ojo namo gyventojai

Kitas prekes UAB „Metsuna“ — spalvotojo ir juodojo metalo lauþà. Gali paMeistrai, turintys darbo patirsiimti patys. Kreiptis: Maþeikiø ties, atlieka vidaus, lauko remong. 7-4, Telðiuose, tel.: 8~675 to bei apdailos darbus. Tel. 24180; 8~612 28652. 8~620 76153. Dovanoja Greitai ir kokybiðkai gamina UAB „Tolmetas“ Ðinðilà su narveliu. Tel. 8~654 nestandartinius virtuvës, prieðbrangiai perka kambario, vaikø, miegamojo bal- 01689. METALO LAUÞÀ: dus (nuo maþiausios lentynos Ávairûs iki spintos). Atvyksta á vietà, kon*gabaritiná metalà — UAB „Eigirdþiø agrofirma“ reikaina 545 Lt/t; sultuoja. Tel. 8~606 69194. kalingas elektrikas árengimams *negabaritiná metalà — 503 Lt/t; remontuoti. Perka paðarinius *skardà — 448 Lt/t; grûdus. Sumaþintomis kainomis *nerûdijantá plienà — 4 Lt/kg. Gali pasiimti savo transportu. parduoda skerdenø puseles. Kreiptis: Pramonës g. 8, Tel.: 8~616 80245; 8~618 Telðiuose, tel.: (8~444) 68067; 05599; 8~616 80247. 8~613 27577. Iðnuomoja dviejø kambariø butà be patogumø. Parduoda nauUAB „Þemdirbiø konsultavimo dotà virtuvës baldø komplektà. biuras“ — grûdus paðarui ir maisTel. 8~603 15101. tui. Tel. 8~686 84398. Likviduojama I.VARNELIEPaslaugos NËS firma (ámonës kodas 180722656, buveinë: RespubliOrganizuojami Apsaugos darkos g. 69-4, Telðiuose). Likvidabuotojø bei ðaunamojo ginklo saPigiai ir saugiai veþa þmones á torius: savininkë I.Varnelienë. vigynai MOKYMO KURSAI MaRygos oro uostà. Tel. 8~625 Likviduojama ALFONSO MAþeikiuose. Kreiptis iki ðiø metø 12354. CIJAUSKO radijo aparatûros revasario 1 dienos, tel.: (8~443) Veþa keleivius ir siuntinius á 26542; 8~686 45971. monto ámonë (ámonës kodas Ispanijà, Anglijà, Prancûzijà. Tel. 8011982, buveinë: Telðiø r. sav., 8~682 83644. REMONTUOJA Telðiø m., Luokës g.72). LikviNuoma KOMPIUTERIUS datorius: savininkas Alfonsas Operaciniø sistemø, tvarkykliø, Iðnuomoja vieno kambario bu- Macijauskas. programø instaliavimas. Virusø ir tà (ðildymas malkomis, yra voLikviduojama J.ÞILIENËS ámointernetiniø ðiukðliø ðalinimas ið nia, tualetas) miesto centre; na- në (ámonës kodas 8078005, bukompiuterio. Kompiuterio sparti- mo dalá be patogumø centre gy- veinë: Muziejaus g. 77, Telðiuonimas, detaliø pritaikymas bei kei- venti arba komercinei veiklai. Tel. se). Likvidatorius: Julija Þilienë, timas. 8~600 23364. tel. (8~41) 416122. Atvyksta á vietà. Iðnuomoja dviejø kambariø buTelðiø rajono apylinkës teisTel. 8~614 27100. tà Masèio gatvëje, Telðiuose me (Kæstuèio g. 13, Telðiuose) Juostiniu gateriu pjauna me- (mokëti tik uþ komunalinius padienà kliento namuose. Tel. tarnavimus) ir garaþà Tryðkiø priimtas ieðkovo Daliaus Striþano ieðkinys atsakovei Oksa8~604 75171. gatvëje. Tel. 8~687 53544. nai Didenko (paskutinë þinoma UAB „Telðiø buitis“ remontuoIðnuomoja 55 vietø pobûviø ja elektros variklius, buitinæ tech- salæ Dadotkø kaime, Nevarënø gyv. vieta: Lygumø g. 55-27, Telnikà, profesionalius ir buitinius seniûnijoje, Telðiø rajone (mais- ðiuose) dël santuokos nutraukiárankius. Iðnuomoja árankius, tas, nakvynë). Tel. 8~698 23480. mo. Atsakovë privalo per 14 dienø nuo ðio praneðimo paskelbistatybinæ technikà. Montuoja Ieðko darbo mo laikraðtyje dienos pateikti kaminø ádëklus, praplatina angas, valo kaminus. Ruoðia A; B Daþytojas, plyteliø klojëjas. teismui atsiliepimà á ieðkiná, atitinkantá LR CPK 111 str., 142 str. kategorijø vairuotojus. Parduo- Tel. 8~654 28234. da gesintuvus, atlieka jø patikrà. Atsakingø konstrukcijø (argo- 2 d. reikalavimus. Byla paskirta Kreiptis: Luokës g. 41A, Telðiuo- no) suvirintojas. Virina rûdijantá nagrinëti teismo posëdyje 2010 se, tel.: (8~444) 33432; 8~652 ir nerûdijantá plienà, aliuminá. Tel. metø vasario 17 dienà 9 valan56515. dà. 8~679 22810.

Reklamos skyrius I.Navickienë (60696, 8~605 19266). Redaktoriaus pavaduotojas A.Ivoncius (60691). Leidybos sk. vedëja Z.Pociuvienë. Laiðkø sk. vedëja D.Jackutë (60692). Buhalterë I.Pocienë (60696). Dizainerë J.Lukðtienë. Laikraðèio registracijos Nr. 078. Leidþiamas nuo 1941 m. balandþio 19 d. Iðeina tris kartus per savaitæ.

Ofsetinë spauda. Tiraþas 4675. Laikraðtá remia: Indeksas 701; 720. Uþsak. Nr.016. Þemaitës 18a, Telðiai LT-87133. El. paðtas kalzem@takas.lt; faksas 60695. http://www.kalvotoji.lt/ Spausdino Ðiauliø „Titnago“ spaustuvë: Vasario 16-osios 52, Ðiauliai LT-76291. Pasisakymai, laiðkai ir komentarai nebûtinai sutampa su Redakcijos nuomone. Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako ir rankraðèiø negràþina.


Kalvotoji ÞEMAITIJA 12 psl. Pavasaris, ruduo — Jûs visada drauge, Þiema ir vasara — Jûs visada ðalia. Ir ðventës, ir draugai — Jûs visada kartu, Nelaimës ar vargai, petys petin abu. Uþ ðypsenà — ðypsniu, uþ ðilumà — þodþiu, Uþ klaidà — ðvelnumu, ir taip ratu, ratu. Ið metø á metus gyvenimo keliu Keliaukit dar ilgai su meile ir dþiaugsmu.

2010 m. sausio 23 d. Nr. 9 (8988)

Ðiandien 54-àjá gimtadiená ðvenèia

Lietuvos statybos inþinieriø sàjungos Telðiø apskrities bendrija 2010 metø vasario 17-20 dienomis organizuoja mokymus ásigyti arba pratæsti profesijos atestato galiojimo terminà statybos techninës veiklos pagrindiniø srièiø vadovams. Teisiniø þiniø egzaminas vyks 2010 metø vasario 24 dienà. Praðymus teikti iki 2010-02-08 dienos: Respublikos g. 19A, LT87130 Telðiuose. Tel.: (8~444) 69360; 69361; 8~612 35445; 8~682 23037.

ADOMAS MARTINKUS

„Terbakrauskio mugë“ Kovo 26-27 dienomis Ðiauliø arenoje organizuojama „Terbakrauskio mugë“. Siûlome ámonëms bei organizacijoms iðsivalyti savo sandëlius: parduokite mugës lankytojams nekondicines, uþsigulëjusias sandëlio prekes, nebenaudojamà ar nereikalingà inventoriø... Sena, galbût jau ir nebeveikianti, biuro technika, jau naudoti baldai — tikimës, kad visa tai suras savo naujus ðeimininkus. Mugëje taip pat galima prekiauti sendaikèiais, tautodailës prekëmis, maistu ir kt. Mugëje kvieèiami dalyvauti ir fiziniai asmenys.Taip pat kvieèiame registruotis kolektyvus, atlikëjus, kurie norëtø dalyvauti mugës koncertinëje programoje. Susisiekite su mumis ir suderinsime visas dalyvavimo sàlygas. Visà informacijà apie dalyvavimo sàlygas bei prekybinio ploto nuomos kainas rasite www.skelbimaixxl.lt skiltyje „Terbakrauskio mugë“. Áëjimas mugës lankytojams — NEMOKAMAS!

Organizatoriai

Sveikiname!

Nuoðirdþiai dëkojame Nusikaltimø tyrimo skyriaus tyrëjui Giedriui Dauginiui, VPK virðininkui Alfonsui Motuzui, virðininko pavaduotojui Linui Ðpakauskui ir visam VPK kolektyvui, Tryðkiø parapijos klebonui kanauninkui Boleslovui Jonauskui, Graþinai Senkienei, Artûrui Mockui, giminëms, padëjusiems operatyviai suorganizuoti ir dalyvavusiems globotinio MARTYNO dingimo paieðkoje. Pagarbiai Irena ir Vaclovas Akuèkos

ðiandien -14°C

Maloniai nustebink bièiulá!

40-ies metø bendro gyvenimo sukakties proga IRENÀ ir DANIELIØ ÞIMKUS sveikina dukros Inga ir Dalia, sûnus Ramûnas, marti Jûratë ir anûkai

Orai Telðiuose

Sausio 25 dienà gimtadiená ðvæs

DARIUS LINGË

Gimtadiená ðvenèia Jûsø draugas ar draugë? Praneðk apie tai, atsiøsdamas arba atneðdamas nuotraukà su gimimo data, pilnu vardu ir pavarde á laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcijà (Þemaitës g. 18A, Telðiuose, el.paðtas — kalzem@takas.lt). Jums tai nieko nekainuos!

Sveikiname!

S AULIAUS D A U K A N T O I NDIVIDUALI Á MONË OFICIALUS ATSTOVAS

APSAUGOS SISTEMOS IR PASLAUGOS Grandininiai pjûklai Þoliapjovës Kultivatoriai Motopjaustytuvai

JORINGË — apsaugos ir silpnø sroviø sistemø diegimo bei saugos paslaugø teikimo kompanija, ágyvendinanti kompleksinius apsaugos, kontrolës bei komunikacijos sprendimus visoje Lietuvoje. Daukanto g. 38, Telðiai. Tel.: (8~444) 51302; 8~652 52009.

taikomos

10 procentø nuolaidos! Perkant pjûklus Snoro lizingu — pabrangimas 0 procentø!

-16°C Vëjas: 3-5 m/s Maþai debesuota, be krituliø

poryt

-11°C

Vëjas: 1-3 m/s Debesuota, be krituliø

„Laimë — kaip sveikata: jeigu jos nepastebi, vadinasi, ji yra“ (I. Turgenevas). Sausio dvideðimt treèioji, ðeðtadienis — 23-ioji metø diena (prieðpaskutinë 4-osios metø savaitës diena), iki Naujøjø metø lieka 342 dienos. Savo vardadienius ðiandien ðvenèia: Algimantas, Galigedas, Galigedë, Galimantas, Galimantë, Galimina, Galiminas, Gundas, Gundë, Ildefonsas, Raimundas, Ramojus; rytoj: Artûras, Felicija, Bukanta, Bukantas, Galvilas, Galvilë, Guntilda, Maþvydas, Ðarûnas, Vilgaudas; poryt: Jaunutis, Jomantas, Paulë, Paulius, Povilas, Viltenë, Viltenis, Viltë, Viltys, Viltonas, Þiedë. Saulë ðiandien teka 8.23 val., leidþiasi 16.39 val. Dienos ilgumas — 8.16 val. Rytoj tekës 8.22 val., leisis 16.41 val. Dienos ilgumas — 8.19 val. Poryt tekës 8.20 val., leisis 16.43 val. Dienos ilgumas — 8.23 val. Prieðpilnis. Saulë Vandenio þenkle.

Varðke ádarytos cukinijos

Garantija Atsarginës dalys

4 maþos cukinijos, 500 g varðkës, 50 ml grietinës, 3 kiauðiniai, 50 g sviesto, 100 g fermentinio sûrio, druskos, maltø pipirø. Cukinijas perpjauti pusiau iðilgai ir iðskobti vidø. Skardà gerai iðtepti sviestu ir sudëti cukinijø puseles. Tada iðtrinti varðkæ su grietine, ámuðti kiauðinius, pabarstyti pipirais, druska ir viskà gerai iðmaiðyti. Gauta mase ádaryti cukinijas, ant virðaus uþbarstyti tarkuoto sûrio ir ðauti á orkaitæ. Kepti 25 min.

TELÐIØ R., SIRAIÈIØ K. TEL. (8~444)70547; 8~688 92030

UAB „Autima“ autodetaliø parduotuvë-servisas ið Karaliaus Mindaugo gatvës persikëlë á Þemaitës g. 24C. Maloniai kvieèiame apsilankyti! Tel. (8~444) 69870

Pomidorø-agurkø salotos su svogûnais ir alyvuogëmis

FM 95,4 MHz

16 puslapis

rytoj

Dienos receptas

Þemaitijos radijas

CM YK

Vëjas: 3-5 m/s Debesuota su pragiedruliais, be krituliø

Visada su Jumis! Jeigu norite iðgirsti pageidaujamà muzikiná kûriná per Þemaitijos radijo stotá, siøskite þinutæ trumpuoju numeriu 1654. Þinutës laukelyje áraðykite þodá ZRDAINA, palikite tarpà ir áraðykite pageidaujamo kûrinio atlikëjà bei dainos pavadinimà. Kaina 2 Lt. Reklamos skyrius, tel. 8~671 18282. El. paðtas: zemaitijos@radijas.lt

2 vidutinio svogûnai supjaustyti riekelëmis, druska ir kà tik sumalti juodieji pipirai, 4-6 supjaustyti pomidorai, 1 nuluptas ir kubeliais supjaustytas agurkas, 1 iðvalytas nuo sëklø ir supjaustytas þaliasis pipiras, 1 smulkiai supjaustyta aitrioji paprika, 90 ml aukðèiausios rûðies aliejaus, 2 valgomieji ðaukðtai kà tik iðspaustø citrinos sulèiø, juodos alyvuogës papuoðimui. Á salotinæ suberkite svogûnus ir ádëkite pomidorus, agurkus, þaliàjà ir raudonàjà aitriàjà paprikà. Dubenëlyje ðakute iðsukite aliejø su citrinos sultimis. Druska ir gautu uþpilu apðlakstykite salotas ir gerai iðmaiðykite. Papuoðkite alyvuogëmis ir patiekite.

KZ 2010 01.23  

Kalvotoji Zemaitija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you