Page 1

7alvotoji ÞEMAITIJA 1 psl.

NR. 8 (8987)

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

2010 METØ SAUSIO 21 DIENA, KETVIRTADIENIS

KAINA 1 LITAS

Kritiðku þvilgsniu á atliekø tvarkymà Ðiandien vykstanèiame Telðiø rajono savivaldybës tarybos posëdyje bus svarstomos Telðiø rajono savivaldybës vietinës rinkliavos uþ komunaliniø atliekø surinkimà ið atliekø turëtojø ir atliekø tvarkymà patikslintos nuostatos. Praëjusá antradiená UAB „Telðiø regiono atliekø tvarkymo centras“ („Telðiø RATC“) administracijoje, ásikûrusioje erdviame pastate Plungës miesto centre, ir Jërubaièiø sàvartyne lankësi Telðiø rajono meras Valdemaras Ramðas, Tarybos nariai Alfredas Balsys, Kæstutis Anglickas, Rièardas Kranauskas, Telðiø rajono ekologai Raimondas Raèkauskas ir Kristina Jankauskienë, „Telðiø RATC“ Telðiø rajono atliekø koordinatorius Vaclovas Gudauskis ir Tryðkiø seniûnijos Leilënø seniûnaitis Alvydas Jokðas. Atliekos Jërubaièiø sàvartyne tvarkomos prisilaikant reikalavimø.

Ásikûrë prabangiame pastate UAB „Telðiø RATC“ direktorius Algirdas Vaitkus pakvietë á erdvias, ðviesias ir ðiltas nuomojamas patalpas, kur, pasak jo, dirba 12 darbuotojø. Taèiau pateiktoje Telðiø rajono savivaldybës

Kontrolës komitetui paþymoje nurodomas kitas skaièius — 17,3 etato administracijoje ir 8,25 etato Jërubaièiø sàvartyne. „Telðiø RATC“ patalpas nuomoja ið UAB „Vièiûnai“ paèiame Plungës miesto centre. Direktorius teigë, kad patalpas susirado ið pasiûlytø apklausos bû-

KVIEÈIAME IÐMOKTI VAIRUOTI! UAB „TELÐIØ TECHNINIØ APÞIÛRØ CENTRAS“ vairavimo mokykloje gerai árengtose teorijos ir vaizdiniø priemoniø klasëse mokomi B kategorijos vairuotojai. Eismo taisyklëms mokyti naudojamos nuolat atnaujinamos kompiuterinës programos, o vairavimo pratimus mokome gerai árengtoje vairavimo aikðtelëje. Uþsiëmimai vyksta klausytojams patogiu laiku. Mokymo kaina ne didesnë nei kitose miesto vairavimo mokyklose. Registracija vyksta adresu: Maþeikiø g.12, Telðiuose. Tel.: (8~444) 69183; 8~611 42389.

du. Jo nuomone, pasirinktas geriausias variantas. Anksèiau „Telðiø RATC“ darbuotojai dirbo dviejose patalpose, tad su dokumentais tekdavo ið vienos á kità eiti per laukà. Tuomet 120 kvadratiniø metrø patalpos 1 kvadratinio metro nuomos kaina siekë 24 litus. Ðiuo metu uþ kvadratiná

metrà moka po 18 litø ir nuomojasi 170 kvadratiniø metrø ploto patalpas. Tarybos nariui K.Anglickui atrodo, kad tokiø patalpø nereikëtø, pakaktø kuklesniø. Jis stebëjosi, kad rinkdamasis patalpas direktorius neskelbë konkurso. (Nukelta á 3 psl.)

Naujiena! 2010 metams galima uþsisakyti ir „Kalvotosios Þemaitijos“

elektroninæ versijà. Tai — pigiau ir patogiau.

Uþsukite á www.kalvotoji.lt

Paremkite nukentëjusiuosius nuo þemës drebëjimo Haityje Sausio 18 d. Lietuvos Raudonojo Kryþiaus draugijos Telðiø rajono komitetas pradëjo akcijà nukentëjusiems nuo þemës drebëjimo Haityje paremti. Tarptautinës Raudonojo Kryþiaus draugijø federacijos duomenimis, þemës drebëjimo metu labiausiai nukentëjo vakariniai Port-auPrince, Carrefour ir Jacmel miestai, kuriø gyventojø populiacija siekia 2.2 mln. Tarptautinës Raudonojo Kryþiaus draugijø federacijos pagalbos operacijø koordinatorius Mauricio Bustamante praneðë, jog Raudonasis Kryþius ðiuo metu jau rûpinasi 5000 nukentëjusiø ðeimø, organizuoja laikinà gyventojø apgyvendinimà, vandens sanitarijà, teikia medicininæ bei psichologinæ pagalbà nukentëjusiems. Nukentëjusiems nuo þemës drebëjimo Haityje paremti, aukoti (tiek skambuèiais, tiek SMS þinutëmis) galima trumpaisiais numeriais: 1890 — auka 2 litai; 1891 — auka 5 litai. Aukas taip pat galima pervesti á Lietuvos Raudonojo Kryþiaus draugijos Telðiø rajono komiteto sàskaità: LT-365011300014000800, KREDITO UNIJA „GERMANTO LOBIS“; Akcijà remia UAB „Mediafonas“, UAB „Omnitel“, UAB TELE-2, UAB „BitëLietuva“. Ryðiø operatoriai administracinio mokesèio atsisakë. Akcijà planuojama vykdyti iki 2010 m. vasario 16 d. Valë Berþienë LRKD Telðiø rajono komiteto sekretorë

„Kalvotoji Þemaitija“ be pristatymo ––

CM YK

Vienintelá Telðiuose tris kartus per savaitæ leidþiamà laikraðtá 2010-iesiems metams galima uþsisakyti nuo bet kurios dienos: *Redakcijos (Þemaitës g. 18 a) Skelbimø skyriuje; *Prekybos kioske (Lygumø g.); *Prekybos kioske (Vilniaus g.); *UAB „Þemaitijos prekyba“ tinklo „Èia“ parduotuvëse (Dariaus ir Girëno g. 11, Þe-

maitës g. 26, S.Daukanto g. 9, Vilniaus g.30), „Ramunë“ (Pasvaigës g. 26 a); *Degalinëje „Prie Luksto“ (Masèio g. 21). Norint uþsisakyti „Kalvotàjà Þemaitijà“, reikëtø darbo dienomis pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 valandos, o penktadieniais — nuo 8 iki 15.45 valandos uþeiti á Redakcijos (Þemaitës g. 18 a) Skelbimø skyriø, tel. 60696.

pigiausia! Bièiuliaukime!

Jûsø Redakcija


7alvotoji ÞEMAITIJA 2 psl.

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

Savivaldybës investicijos sieks deðimtis milijonø litø Apie bûsimas ðiø ir artimiausiø metø investicijas bei apie tai, kiek Savivaldybei priklausanèiuose objektuose investuota pernai, kalbamës su visuomeniniu vicemeru DONATU KAUBRIU. — Daug vilèiø teikë Europos Sàjungos finansuojamas Telðiø, kaip regiono centro, vystymo projektas. Ar jis pagaliau bus pradëtas ágyvendinti? — Ðis projektas bus ágyvendinamas per kelerius metus. Telðiðkiams turbût svarbiausia, kad sutvarkysime Masèio eþero pakrantes. Bus nutiesti takai, atsiras prieplaukos, aikðtelës ir panaðûs objektai, o eþero pakrantës taps patrauklios ne tik mums patiems, sveèiams, bet ir investuotojams. Ðiemet darbai prasidës pagal du Europos Sàjungos remiamus projektus, kuriø bendra vertë — 13 mln. 550 tûkst. litø. Ðiais metais planuojame pradëti ir centrinio stadiono rekonstrukcijà, numatyta suma — 11 mln. 394 tûkst. litø. Pagal tà paèià Telðiø programà rekonstruosime apðvietimo tinklus Turgaus, Katedros, Nepriklausomybës aikðtëse bei Kalno, Birutës, Iþdinës, Kæstuèio gatvëse, árengsime vaizdo stebëjimo kameras, kad tos vietos bûtø saugesnës. Ðiems darbams numatyta 3 mln. 502 tûkst. litø. Katedros aikðtës tæsinio bei laiptø á Birutës gatvæ rekonstrukcijai planuojama skirti beveik 1 mln. litø. Beje, noriu pabrëþti, kad tai planuotos sumos, kai buvo rengiama programa. Tuo metu kainos buvo didesnës, o dabar smarkiai kritusios, taigi minëti darbai, neabejoju, kainuos pigiau. Tas pats pasakytina apie apskritai visas ðiø

ir artimiausiø metø investicijas. — Ar Savivaldybë ið savo biudþeto ketina skirti pinigø statyboms? — Nedaug, taèiau mes privalësime skolintis, kadangi ágyvendinant kai kuriuos Europos Sàjungos projektus bûtina prisidëti rajono biudþeto pinigais. Sakykime, kurio nors objekto rekonstrukcija ar statyba kainuoja milijonà litø, Europos Sàjunga skiria 900 tûkst. litø, o mes turime prisidëti 100 tûkst. litø. Tai kas nesiskolintø to ðimto tûkstanèiø, kad uþ dyka gautø devynis ðimtus tûkstanèiø litø? — Orientacinë darbø objektø, kuriø rekonstrukcija ir tvarkymas prasidës ðiais metais, vertë apie 84 milijonai litø. Ar uþteks jëgø tokioms sumoms panaudoti? — Daug kas bus padaroma ne vien ðiais, o ir kitais metais. Savivaldybei reikës organizuoti vieðøjø pirkimø konkursus, priþiûrëti statybø darbus, na, o statybø bendrovëms atlikti tiek darbø per kelerius metus nebus sudëtinga. — Kadangi pats esate statybininkas, ar nesibaiminate kaltinimø dël neva galimø protekcijø? — Tokiems kaltintojams patarèiau atvykti á Savivaldybæ, kur bus suteikta informacija, kas ir uþ kokià sumà laimëjo konkursus. Juose svarbiausi du kriterijai — maþiausia pasiûlymø kaina ir dalyviø sugebëjimas vykdyti prisiimtus ásipareigojimus numatytais terminais bei kokybiðkai. Nebus lengva ir patiems statybinin-

kams, ypaè kai sugrieþtëjusi bankø pozicija, nes darbus reikës atlikti savomis lëðomis, o tik paskui bus sumokami Europos Sàjungos, valstybës ar Savivaldybës pinigai. — Kokie kiti Europos Sàjungos remiami projektai ir kokios sumos? — Deðimtys milijonø litø. Vien vandentvarkos objektuose, kurie priklauso Savivaldybei, artimiausiais metais bus investuota apie 70 milijonø litø pagal VentosLielupës baseino projektà. Èia didþiausios investicijos numatomos Telðiø nuotekø valykloje. Taèiau bus tiesiami kanalizacijos tinklai ir tose miesto gatvëse, kurios jø neturëjo. Devyni milijonai litø numatyta Birþuvënø dvaro pastatams restauruoti. Gal

Ubiðkës bendruomenë puoselëja graþius ketinimus

CM YK

Ketvirtus metus veikianti Ubiðkës bendruomenë praëjusá ðeðtadiená visuotiniame susirinkime apþvelgë savo veiklos rezultatus. Prieð trejus metus ásteigta bendruomenë ið pradþiø vienijo Ubiðkës ir Pateklënø gyvenvietes. Vëliau prisijungë dûseikiðkiai, kitø kaimø atstovai. Dabar bendruomenei priklauso per 120 nariø. Bendruomenës pirmininkas Kazimieras Jakas pateikë veiklos ataskaità. Talkose bendruomenës nariai tvarkë Ubiðkës centre esantá skverelá: iðvalë krûmus, nutiesë pësèiøjø takus. Sudegus buvusiø kultûros namø pastatui, kuriame taip pat ðarvodavo mirusiuosius, bendruomenë árengë ðarvojimo salæ buvusios klebonijos pastate, iki jo nutiesë ir plytelëmis iðklojo takà. Parengusi projektà, bendruomenë gavo pinigø, uþ kuriuos árengë pagal panaudos sutartá dalá iðsinuomotø ið Savivaldybës patalpø. Èia vyksta

bendruomenës susirinkimai bei renginiai. Bendruomenë rengia projektus ir tikisi gauti Europos Sàjungos paramos miestelio ir aplinkiniø kaimø laidojimo namams bei bendruomenës patalpoms árengti. Susirinkime dalyvavusius bendruomenës narius pasveikino Seimo narys Valentinas Bukauskas, Tryðkiø seniûnas Jonas Buivydas. Pastaraisiais metais Ubiðkëje ryðkûs graþûs pokyèiai. Árengiamas ðalia pagrindinës mokyklos bendruomenës kompleksas, kuriame bus sporto ir renginiø salës, medicinos punktas, biblioteka. Vaikø lopðelis-darþelis perkeltas ið buvusios kolûkio kontoros pastato á pagrindinës mokyklos patalpas, jas naujai árengus. Miestelio bendruomenë ketina tvarkyti poilsio vietas, o dûseikiðkiams nori padëti jø gyvenvietëje árengti sporto aikðtelæ. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

kam atrodo keista, kad restauruosime senus pastatus, kai seniai remontuotos kai kurios mokyklos, kiti objektai. Europos Sàjungos parama skiriama pagal tam tikras sritis ir kryptis, kuriø viena — paveldo iðsaugojimas bei pritaikymas dabartinëms reikmëms. Reikia tik dþiaugtis, kad pagal ðià kryptá pavyko gauti lëðø ne tik Birþuvënø dvaro, bet ir Þemaitijos kaimo muziejaus pastatams restauruoti. Pagaliau mes turësime ne tik ateièiai iðsaugotus ðio muziejaus trobesius, bet ir modernizuotà patá muziejø. Dirbame ir kitomis kryptimis. Numatëme modernizuoti vaikø lopðelius-darþelius „Mastis“ (707 tûkst. litø) ir „Berþelis“ (819 tûkst. litø). Bus tæsiama Palangos ir Rambyno gatviø rekonstrukcija, tikimës pradëti rekonstruoti Kepyklos, Þemaitës, Baltijos gatves. Preliminari numatyta suma visiems ðiems darbams — beveik aðtuoni milijonai litø. Ið valstybës investicijø programos Telðiø kultûros centro ir Karolinos Praniauskaitës vieðosios bibliotekos pastatui rekonstruoti skirtas milijonas litø. — Kokios investicijos numatomos rajono miesteliuose? — Tiesiog iðvardinsiu objektus: Tryðkiø kultûros centro pastato rekonstrukcija — 1 mln. 855 tûkst. litø; Luokës bendruomenës pastato árengimas — 2 mln. 929 tûkst. litø; Nevarënø kultûros centro rekonstrukcija — 652 tûkst. litø, o ðio centro Buoþënø filialo pastato rekonstrukcija — 485 tûkst. litø; gatviø apðvietimo

árengimas kai kuriose gyvenvietëse — 713 tûkst. litø; Varniø Dariaus ir Girëno gatvës vandentiekio ir nuotekø tinklø statyba — 8 mln. litø; Varniø seniûnijos pastato stogo rekonstrukcija — 305 tûkst. litø; Nevarënø vidurinës mokyklos pastato rekonstrukcija — 2 mln. 750 tûkst. litø, Ubiðkës salës rekonstrukcija — 1 mln. 100 tûkst. litø; projekto „Rainiø kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ — 2 mln. 218 tûkst. litø. Ðie duomenys rodo, kad mes investicijas stengiamës paskirstyti kuo tolygiau visame rajone. Artimiausiais metais Savivaldybei priklausanèiuose objektuose bus investuota apie 150 mln. litø, ið kuriø didþiàjà dalá skiria Europos Sàjunga. Manau, tai áspûdinga suma. Vis dëlto ji — ankstesniø metø ádirbio rezultatas. Rengëme projektus, nors kai kurie politikai mums priekaiðtavo — kam reikia tiek daug projektø, jei nebus patvirtinti, tai jiems rengti panaudoti pinigai atsidurs baloje. Turiu pasakyti, kad norint gauti Europos Sàjungos paramà ar Valstybës investicijø programos lëðø reikia kaip tik turëti kuo daugiau rimtø projektø. Europos Sàjungos parama skiriama visai Lietuvai, ne visos savivaldybës ástengia pasirengti projektø, tad galime tikëtis, kad bus patvirtinti mûsø projektai. Sëkmingas jø ágyvendinimas reiðkia ne tik kuriø nors objektø sutvarkymà, darbo, poilsio ir gyvenamosios aplinkos pagerinimà, bet ir áplaukas mokesèiais á valstybës ir rajono biudþetus, atlyginimus þmonëms, socialiniø problemø sprendimà mûsø rajone. Na, o pernai Savivaldybei priklausanèiuose objektuose ið viso atlikome darbø uþ beveik vienuolika milijonø litø, áskaitant ir Europos Sàjungos paramà. — Dëkoju uþ pokalbá. Kalbëjosi Alvydas Ivoncius

Automatiðkai bus iðregistruotos per nustatytà terminà neperregistruotos transporto priemonës Nuo vasario 1 dienos bus automatiðkai iðregistruotos per nustatytà terminà neperregistruotos transporto priemonës. VÁ „Regitra“ primena, kad ásigijus Lietuvoje jau registruotà transporto priemonæ privaloma jà perregistruoti savo vardu per 15 kalendoriniø dienø po to, kai pardavëjas (valdytojas) praneðë VÁ „Regitra“ apie transporto priemonës pardavimà (perleidimà). To neatlikus per nustatytà terminà, nuo ðiø metø vasario 1 dienos ji bus automatiðkai iðregistruota. Vieðajame eisme draudþiama naudoti iðregistruotas transporto priemones. 2006 m. pakeitus transporto priemoniø registravimo tvarkà, pasitaikë nemaþai atvejø, kai transporto priemones ásigijæ asmenys neregistravo jø savo vardu. Dël to, kad pirkëjas nespëjo ar galbût piktavaliðkai vengia perregistruoti transporto priemonæ, pardavëjui galëjo atsirasti nuo jo nepriklausanèiø ápareigojimø. Nustatytus perregistravimo terminus praleidæs naujasis transporto priemonës savininkas automatiðkai iðregistruotà transporto priemonæ galës vël áregistruoti teisës aktø

nustatyta tvarka. VÁ „Regitra“ padalinyje jis turës pateikti ne tik visus bûtinus dokumentus, bet ir norimà áregistruoti transporto priemonæ. VÁ „Regitra“ yra sudariusi galimybæ internete nemokamai pasitikrinti, ar transporto priemonë jau perregistruota (áregistruota). Tinklalapyje www.regitra.lt pasinaudojus elektronine paslauga „Transporto priemoniø paieðka“, galima rasti informacijos, ar transporto priemonë áregistruota, ar deklaruota apie jos pardavimà, ar ji jau iðregistruota. Nuo ðiø metø pradþios paieðkoje papildomai pateikiama duomenø apie asmenø (savininkø ir naudotojø), kuriø vardu transporto priemonë buvo áregistruota Lietuvoje, skaièiø. Naujus perregistravimo terminus numatantys „Motoriniø transporto priemoniø ir jø priekabø registravimo taisykliø pakeitimai“ ásigaliojo ðiø metø sausio 1 d. (Þin., 2009, Nr. 157 – 7122). Laimutë Uþupë Valstybës ámonës „Regitra“ vieðøjø ryðiø specialistë


7alvotoji ÞEMAITIJA 3 psl.

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

Atgarsiai

Kritiðku þvilgsniu á S.Ðedbaras ir atliekø tvarkymà lagaminas „èemodane“

CM YK

Atrodytø, smulkmë — Seimo narys konservatorius S.Ðedbaras komandiruotës metu uþsienyje uþ parlamentinei veiklai skirtus pinigëlius nusipirko lagaminà. Në neatsimena, kiek mokëjæs, gal du-tris ðimtus litø. Menka seimûnui suma. Tad ir piktinosi, vaizdavo skriaudþiamà katinà: nebepirks nieko, net ðratinukus uþ savo pinigus ásigys. Toks seimûno elgesys kelia ádomiø pasvarstymø. S.Ðedbaras — vienas tø, kurie visuomenëje iki ðiol rodësi ðvariu munduru. Ðis seimûnas ypatingai mëgsta moralizuoti, yra kategoriðkas kitø prasiþengëliø atþvilgiu, mikliai narplioja teisines subtilybes. Bûtø panaðus á teisës angelà sargà. Bet pats mëgsta perþengti ribas, kaip rodo uþ valdiðkus pinigus ásigytas lagaminas. Sudëkime krûvon pomëgá moralizuoti, kategoriðkumà ir dviprasmiðkà elgesá. Ir kà gauname? Tipiðkà davatkos vaizdelá. Gal ponui S.Ðedbarui ir panaðiems du-trys ðimtai litø (jei tikrai tiek temokëjo uþ lagaminà) atrodo smulkmë, bet daugumai Lietuvos þmoniø — tai nemaþi pinigai. Tegu ádëmiau pasiþiûri seimûnas ir jo kolegos, kaip þmonës atidþiai parduotuvëse renkasi prekes, o vaistinëse — vaistus, kad tik sutaupytø vienà kità lità. Þinia, atlyginimà brukantis á kiðenæ tûkstanèiais, taip skrupulauti nëra prasmës. Todël S.Ðedbarui, matyt, sunkiai suvokiama, kodël jo asmeniui skiriamas toks dëmesys. Kaip teisininkas, konservatorius puikiai þino, kad teisë arba yra arba ne, moralës arba laikomasi arba ne. Dvigubø standartø iðpaþinimas nereiðkia nei teisës, nei ðvarios moralës. „Lagamininiai“ seimûnai gali save guosti, kad jie esà ne patys didþiausi prasiþengëliai. Kiti, matote, kokias sutartis dël automobiliø nuomos, o ið tikrøjø dël ásigijimo uþ valdiðkus pinigus, sudarë ir panaðiai. Taèiau negalima vienø netikusiø veiksmø bandyti pateisinti kitais, nors ir labiau þalingais valstybei. Net ir vienas valstybei priklausantis litas turi bûti iðleistas deramai, juo labiau — seimûno. Ðiaip jie labai mëgsta aiðkinti neva atstovaujantys tautai, todël jais reikia pasitikëti. Be sàlygø? Be vertinimø? Tiesiog pasitikëti? Në kiek nesinori priimti tokià seimûniðkà pozicijà. Valstybës pinigø ðvaistymas rodo ir poþiûrá á paèià valstybæ bei jos pilieèius. Deja, nepagarbø poþiûrá. Kai ne vienà tûkstantá litø algos gaunantis seimûnas ðykðti iðleisti kelis ðimtus litø savam lagaminui, tai neþinai, kà ir galvoti. Ar tas veikëjas tiesiog áþûlus, stokojantis pagarbos valstybei ir jos pilieèiams, ar labai godus, o gal tiesiog ne toks gudrus, kaip stengiasi pasirodyti tautai. Mûsø politikai ir aukðtesnio rango biurokratai, ne tik seimûnai, prikiðamai visuomenei bruka mintá — valstybëje galima elgtis bet kaip, valstybë yra kaþkas svetimo, neapèiuopiamo, taèiau turinèio realius finansinius resursus. Tad ko ið to naðlaièio tvarinio — valstybës — ðá bei tà nenugvelbus? Keisèiausia tai, kad kai kurie veikëjai mano esantys ... „lagaminai“. Tokiais daiktais, á kuriø vidø niekas neturi teisës paþvelgti, o jei ir pamato jovalà, tai turi manyti regëjæ idealiai blizganèià tvarkà. Tie „lagamininiai“ politikai svarbiausiu dalyku laiko savo kiðenes kiðenëles, á kurias susikaiðiojo dviveidiðkus teisës ir moralës standartus. Valstybë jiems irgi didþiulis „èemodanas“, kuriame leidþiama tik iðrinktiesiems sava tvarka ir paproèiai. Kas „lagaminuose“ ir „èemodane“ yra suprantama tarsi normalûs reiðkiniai, uþ ðiø daiktø ribos bematant ágauna neigiamas reikðmes kitø valstybës pilieèiø atþvilgiu. Ir ðtai rezultatas. Gruodþio mënesio apklausos, kurià atliko „Baltijos tyrimai“, duomenimis, Seimu nepasitiki 84 procentai gyventojø. Ne kà geriau galvojama ir apie Vyriausybæ. Tokiam „kapitalui“ susikrauti reikëjo daugybës veikëjø „griekø“. Bet nëra to, kas neiðeitø á gera. Kuo daþniau praveriami „lagamininiai“ politikø dangèiai, tuo geriau matome, kas jie yra ið tikrøjø. Sakoma, varnas varnui akies nekerta. Matyt, todël mûsø valstybëje pilna neteisybës, ástatymø niekinimo, korupcijos, saviðkiø protegavimo, veidmainiðkumo. Vis dëlto keistoka, kad pilieèiai linkæ á Seimà iðrinkti tø partijø, kurios garbina „èemodaniðkà“ poþiûrá á valstybæ, atstovus. Tik èia nelabai turëtø dþiaugtis reitingø virðuje atsidûræ socialdemokratai, darbieèiai, tvarkieèiai ir konservatoriai. Tegu paþiûri á skaièius ið kitos pusës. Kur kas daugiau pilieèiø uþ juos nebalsuotø nei balsuotø.

(Atkelta ið 1 psl.)

Bëga nuo þmoniø Telðiðkiai ásitikinæ, kad „Telðiø RATC“ galëtø tenkintis kuklesnëmis darbo sàlygomis. Tarybos narys A.Balsys mano, kad Maþeikiø, Telðiø ir Rietavo rinkliavos specialistës, kurios dabar sëdi Plungëje, galëtø dirbti rajonuose. Jis mano, kad dabar vykdant centralizacijà organizacijø atstovai bë-

Atvaþiavusi maðina prieð ávaþiuodama á sàvartynà buvo pasverta. Sàvartyno vedëjas Aloyzas Krasauskas svorá uþsiraðë ir tai nustebino sveèius ið Telðiø. Jø manymu, privalëtø svorá uþfiksuoti kompiuteryje arba aparate, kuris iðmuðtø èeká ir niekas negalëtø jo pakeisti. Tarybos narys R.Kranauskas ásitikinæs, kad tokiu bûdu galima kooreguoti, padidinti atveþamø atliekø kieká. Auto-

jas iðsklaido po teritorijà ir ðalia esantá miðkelá ðiukðles, jie skuba surinkti. Taèiau vaþiuodami paskui atliekas veþanèià maðinà nepastebëjome tokio sàþiningumo. Vairuotojas paliko ðalikelëje gulintá maiðà su atliekomis, nors galëjo sustojæs já paimti. Sàvartyno vedëjas A.Krasauskas teigë, jog atliekos tvarkomos prisilaikant reikalavimø. Ant storo 2 milimetrø pakloto kraunamos atliekos, kurias stumdo buldozeriu, o vëliau supresuoja specialia 32 tonas sverianèia technika. Jà nuomoja uþ vienà valandà darbo sumokëdami 240 litø. Priklausomai nuo atveþamø atliekø ji per dienà dirba po 1 ar pusant-

Nemaþai klausimø dël administraciniø patalpø nuomos direktoriui A.Vaitkui pateikë meras V.Ramðas.

ros valandos. Ðiuo metu yra sugedusi. Kas deðimt centimetrø atliekø krûva uþpilama þemëmis ir taip susluoksniuojama iki 11 metrø aukðèio kaupe. „Telðiø RATC“ direktorius A.Vaitkus sakë, kad Jërubaièiuose esanèio 12 hektarø ploto turëtø pakakti iki 1913 metø, toliau rengiama teritorija, kurios uþteks dar beveik deðimtmeèiui. Pagal Europos Sàjungos reikalavimus turëtø atliekas rûðiuoti, taèiau tai reikalauja papildomø lëðø ir vargu ar artimiausiu metu pasiseks ágyvendinti.

Efektyvu, bet brangu

Sàvartyno vedëjas A.Krasauskas parodë modernià árangà, sumontuotà nuotekø valymo ceche.

ga nuo þmoniø. Jo nuomone, tose patalpose Telðiuose, Kæstuèio 11, kur turi kabinetà atliekø koordinatorius V.Gudauskis, galëtø dirbti ir rinkliavos skyriaus specialistë. Tuomet bûtø patogiau gyventojams, iðkilus neaiðkumams nereikëtø vykti á Plungæ. Direktoriaus A.Vaitkaus pasiteiravau, kodël jie neásirengë administraciniø patalpø Jërubaièiuose. Jis mano, jog taip bûtø nepatogu gyventojams, kuriø per dienà nemaþai atvyksta pas rinkliavos specialistus. Nemanau, kad ir dabar yra gyventojams patogu, iðskyrus plungiðkius. Kitiems vis vien reikia po keliasdeðimtis kilometrø vykti á Plungæ ið Maþeikiø, Telðiø rajonø ar Rietavo savivaldybës. Kaip juokavo Tarybos nariai, negi valdininkai kvëpuos sàvartyno oru, jei gali patogiai ásikurti Plungës centre esanèiame viename ið prabangiausiø namø.

maðina vienu metu atveþa nuo 5 iki 10 tonø. Tad nesunku tonà kità pridëti. Þinant, kad uþ tonà atliekø „Telðiø RATC“ gauna 220 litø, galima be dideliø pastangø uþdirbti papildomø pinigø. Juk iðverstø á sàvartynà atliekø niekas nepasvers. Telðiø mero V.Ramðo nuomone, apskaita yra svarbiausia ir ðià klaidà reikia kuo greièiau iðtaisyti. Sàvartyno vedëjas A.Krasauskas teigë, jog apgaulës nëra, o svarstykliø paklaida tik 10 kilogramø. Kad tuo ásitikintø, jis pasiûlë sveèiams pasisverti.

Laikosi reikalavimø

A.Krasauskas tikino, kad sàvartyne dirbama sàþiningai ir atsakingai. Kas mënesá tuðèios automaðinos pasveriamos, prieð tai neáspëjus vairuotojø, kad þinotø svorá ir veþëjai neÐlubuoja apskaita piktnaudþiautø. Ðiltu metø laiku atÁ Jërubaièiø sàvartynà vaþiavome liekas veþanèios maðinos privalo prapaskui atliekas gabenanèià maðinà. vaþiuoti dezinfekcinæ duobæ. Kai vë-

A.Krasauskas parodë modernià árangà, sumontuotà nuotekø valymo ceche, pasakojo apie jos veikimo principus. Jis teigë, jog brangiai kainuoja lietaus ar polaidþio vandens iðvalymas, bet tai privalo daryti, nes kitaip bus terðiama gamta. Jis parodë du butelius: viename — dvokiantis juodas skystis, kuris patenka á valymo árengimus, o kitame — iðvalytas ðvarutëlis vanduo. Per valandà áranga iðvalo 3 kubinius metrus vandens, kurio 2 kubiniai metrai patenka á melioracijos griová, o 1 sugráþta atgal á sàvartynà. Pernai buvo iðvalyta 12 tûkst., uþpernai — 13 tûkst. kubiniø metrø nuotekø. Gaila, kad në vienas neþinojo, kiek tas iðvalymas kainuoja. Pasak A.Krasausko, ðios árangos iðlaikymas yra brangus, nes ji kas 120 valandø automatiðkai sustoja iðsivalyti. Tam naudojamas indø ploviklis „Feiri“ ir kitos brangios priemonës. Sàvartyno vedëjas teigë, jog tokia technologija ir jos privaloma laikytis. Apþiûrëjæ „Telðiø RATC“ sàvartynà, pabendravæ su darbuotojais Telðiø rajono meras V.Ramðas ir Tarybos nariai nesulaukë atsakymø á visus klausimus. Jø nuomone, „Telðiø RATC“ noras padidinti rinkliavos mokestá nebus petenkintas, teks ieðkoti rezervø patiems ir negyventi kitø sàskaita. Danutë Jackutë


7alvotoji ÞEMAITIJA 4 psl.

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

Sportas Telðiø apskrities salës futbolo pirmenybiø finalas Sausio 16 dienà Plungëje ávyko Telðiø apskrities salës futbolo finalas. Plungëje, Þirgyno sporto salëje, susirinko ðeðios geriausios Telðiø apskrities rajonø salës futbolo pirmenybiø komandos. Tai Telðiø rajono salës futbolo pirmenybiø nugalëtojai — „Centras-Bangelë“ ir antros vietos laimëtoja „Ryðkënø“ komanda, Plungës rajono salës futbolo pirmenybiø nugalëtojai — „SM-Baldai“ ir antros vietos laimëtoja „Vituras“ komanda. Po vienà komandà atvyko ið Maþeikiø ir Rietavo. Tai „Olimpo sporto centras“ ir „Rietuvos“ komandos.

Komandos finaliniame turnyre burtu keliu buvo suskirstytos á du pogrupius. Á A pogrupá pateko „SM-Baldai“, „Ryðkënai“ ir „Olimpo sporto centras“ komandos, o á B pogrupá pateko „Centras-Bangelë“, „Vituras“ ir „Rietuvos“ komandos. Pirmose rungtynëse susitiko „SM-Baldai“ ir „Ryðkënø“ komandos. Nuo pat pirmø rungtyniø akimirkø uþvirë ádomi ir bekompromisë kova, abi komandos norëjo árodyti savo pajëgumà — þaidë aktyviai, atkakliai, negailëdami nei jëgø, nei savæs. Stipresnë pasirodë „Ryðkënø“ komanda, kuri ðventë pergalæ 5:2. Antrose rungtynëse „CentrasBangelë“ nugalëjo „Vituro“ komandà 4:2, treèiose — „Olimpo sporto centras“ nugalëjo „SM-

Baldai“ 4:0, ketvirtose — „Centras–Bangelë“ áveikë „Rietuvà“ 11:3, penktose — „Olimpo sporto centras“ nugalëjo ryðkëniðkius 2:1 ir paskutinëse pogrupio rungtynëse „Vituras“ laimëjo prieð „Rietuvà“ 8:4. Tad po pogrupio varþybø iðaiðkëjo, kad dël 5-6 vietø þais „SM-Baldai“ ir „Rietuvos“ komandos, dël treèios vietos kovos „Vituras“ ir „Ryðkënai“, o dël apskrities èempiono vardo susirungs „Centras-Bangelë“ ir „Olimpo sporto centras“ komandos. Kova dël penktos vietos tarp „SM-Baldai“ ir „Rietuvos“ komandø didelës intrigos nepateikë. Jaunieji plungiðkiai nuo pirmø minuèiø diktavo savo sàlygas aikðtelëje ir ðventë pergalæ 6:0.

Dël treèios vietos tarp „Vituro“ ir „Ryðkënø“ komandø kova buvo labai ádomi ir atkakli, nors pirmieji ávartá pasiekë „Vituro“ þaidëjai, „Ryðkënø“ futbolininkai greitai iðlygino rezultatà. Po dviejø graþiø atakø plungiðkiai vël priekyje — 3:1, taèiau telðiðkiai nebuvo linkæ nusileisti, ámuðæ dar vienà ávartá këliná jie baigë 3:2. Antro këlinio pradþia sëkmingesnë buvo „Vituro“ futbolininkams. Jie iðsiverþë á prieká 5:2, o rungtynes laimëjo 7:4 ir iðkovojo treèià vietà. Finalinës rungtynës sukëlë didelá susidomëjimà. Pilnoje þiûrovø Þirgyno sporto salëje, palaikomi savo gerbëjø, kovoti dël stipriausios apskrities komandos vardo iðëjo Maþeikiø „Olimpo sporto centras“ ir Telðiø „Centras-Bangelë“ komandos. Nors pirmieji ávartá ámuðë telðiðkiai, dar pirmajame këlinyje maþeikiðkiai rezultatà iðlygino ir persvërë savo naudai. Antrajame këlinyje kova vyko dël kiekvieno aikðtës centimetro, progø ámuðti ávartá turëjo ir viena, ir kita komandos. Ið pradþiø telðiðkiai 2:2 rezultatà iðlygino, taèiau Maþeikiø sportininkai vël iðvedë savo komandà á prieká — 3:2, telðiðkiai, sukaupæ visas jëgas, uþgriuvo prieðininkø vartus paskutiniam ðturmui ir iðlygino rezultatà — 3:3. Kai jau atrodë, kad komandoms teks þaisti pratæsimà, graþi maþeikiðkiø ataka ir „mirtinas“ Egidijaus Tenio smûgis „Olimpo sporto centro“ komandai pa-

Ðachmatininkø varþybos Ávyko Telðiø rajono ðachmatø maratono „Matas“ ketvirtojo turo varþybos. Nugalëjo R.Kinèinas, surinkæs 5,5 taðko ið 6 galimø. Antrà vietà iðkovojo V.Gembutas, surinkæs 5 taðkus. Treèias liko V.Miknius (4,5 taðko). Ðachmatininkø dëmesiui! Kitos ðachmatø maratono varþybos — 5–asis turas — vyks sausio 24 dienà (sekmadiená) 11 val.

Ðaðkininkø varþybos

CM YK

Ávyko Telðiø rajono Ðiame ture nugalëtoju tapo A.Visðaðkiø maratono tre- kantas (5,5 taðko ið 7 galimø). Antrà èiojo turo varþybos. vietà uþëmë P.Varpiotas (5 taðkai). Treèias liko S.Urbonas (4,5 taðko). Ðaðkininkø dëmesiui! Kitos ðaðkininkø varþybos — maratono 4-tasis turas — vyks sausio 23 dienà (ðeðtadiená) 11 val. Vytautas Gembutas Varþybø vyr. teisëjas

Varþybø nugalëtojai.

V.Macevièius áteikë „Olimpo sporto centras“ komandos kapitonui E.Teniui tauræ.

dëjo iðkovoti pergalæ 4:3 ir tapti stipriausia Telðiø apskrities salës futbolo pirmenybiø komanda. Pasibaigus varþyboms, apdovanojimø ceremonijoje Telðiø apskrities futbolo federacijos atstovai Vygantas Macevièius ir ðio reportaþo autorius padëkojo komandoms uþ dalyvavimà, palinkëjo ir toliau populiarinti futbolà, nenusiminti nelaimëjusiems, o kitais metais vël susikauti futbolo aikðtelëje. Áteiktos taurës ir medaliai pirmos, antros ir treèios vietø laimëtojams, prizais apdovanoti rezultatyviausias turnyro þaidëjas, ámuðæs 12 ávarèiø, Marius Þvirgþdys („Vituras“), geriausias vartininkas Paulius Kak-

tavièius („Olimpo sporto centras“), geriausias gynëjas Davidas Arlauskis („Centras-Bangelë“). Taip pat buvo iðrinkti ir geriausi kiekvienos komandos þaidëjai. Jais tapo Egidijus Tenys („Olimpo sporto centras“), Nerijus Kumþa („Centras-Bangelë“), Marius Þvirgþdys („Vituras“), Tomas Bagvilas („Ryðkënai“), Mantas Trakimavièius („SM-Baldai“), Viktoras Joknys („Rietuva“) — jiems visiems áteikti Telðiø apskrities futbolo federacijos prizai. Darius Preibys Telðiø apskrities futbolo federacijos sekretorius


7alvotoji ÞEMAITIJA 5 psl.

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

„Þaliasis kodas“ — jaunimo argumentai uþ aplinkos apsaugà Paskelbtas nacionalinis raðiniø konkursas „Þaliasis kodas“, kuriame kvieèiami dalyvauti visos ðalies moksleiviai bei studentai ir iðsakyti jiems aktualius argumentus, kodël svarbu imtis vienokiø

ar kitokiø aplinkos apsaugos priemoniø. Konkursu siekiama skatinti jaunimà rasti jam paèiam reikðmingø paskatø saugoti aplinkà. „Iðgirdæ apie sumanymà rengti konkursà „Þaliasis kodas“,

nusprendëme tapti ðio projekto partneriais. Mes palaikome visas iniciatyvas, kurios skatina visuomenæ, ypaè jaunàjà kartà, tausoti aplinkà ir ja rûpintis, ugdyti ekologinæ gyventojø savimonæ“, — sako aplinkos ministras Gedimi-

Su jaunyste ir atsakomybe — á idëjø laisvæ Ar lengva ðiais sudëtingais laikais jaunimui rasti savo vietà visuomenëje? Kaip iðreikðti save? Kaip ágyti pripaþinimà, nepaþeidþiant kitø þmoniø teisiø? Á visus ðiuos ir dar daug kitø klausimø bando atsakyti neseniai susikûrusios Telðiø liberalaus jaunimo organizacijos nariai. — Kas ir kodël paskatino Þemaitijos sostinëje kurti ðià organizacijà? — teiraujuosi jos ákûrëjo ir pirmininko GINTAUTO ÈINSKIO. — Bestudijuodamas Vilniuje tapau Lietuvos liberalaus jaunimo organizacijos, veikianèios jau apie deðimt metø, nariu. Liberaliam jaunimui bûdingos laisvës ir tei-

CM YK

singumo idëjos. Manau, kad tvirtos ir paþangios visuomenës pagrindas kaip tik ir yra þmogaus laisviø bei teisiø pripaþinimas. Labai svarbu, kad kiekvienas gyventume laisvai ir galëtume ágyvendinti savo norus, nepaþeisdami kitø þmoniø teisiø. Lietuvos liberalus jaunimas aktyviai veikia ne tik mûsø ðalyje, bet ir tarptautinëje erdvëje, palaikydamas ryðius su uþsienio liberalios pakraipos jaunimo organizacijomis. Esame LYMEC, LYBS, IFLRY nariai. Turime ambicingø tikslø organizuoti projektus, suteikianèius jaunimui tobulëjimo laisvæ ne tik Europos Sàjungos valstybëse. Ðios organizacijos pagrindas yra idëjø laisvë bei jø generavimas, nuolat tobulinant þinias ir keièiant bei gerinant jaunimo veiklà. — Kokie Telðiø liberalaus jaunimo organizacijos tikslai? — Telðiø liberalaus jaunimo organizacijos skyrius yra ásikûræs neseniai. Mûsø tikslai yra propa-

guoti liberalizmo idëjas tarp jaunimo, skatinti judëjimo laisvæ, nuolat tobulintis ir vykdyti jaunimo uþimtumà. Jauni þmonës gali pasinaudoti puikia galimybe dalyvauti ávairiose konferencijose, seminaruose, diskusijose, vieðose akcijose bei kituose ádomiuose ir naudinguose renginiuose. Organizacijos nariai turi puikià galimybæ saviraiðkai. Ðiuo metu Telðiø LJO skyriuje yra 13 þmoniø. — Kuo jûs skiriatës nuo kitø jaunimo organizacijø? — teiraujuosi pirmininko pavaduotojos INDRËS ÞILIENËS. — Mes — labiau subrendæ, dauguma esame baigæ studijas, ágijæ iðsilavinimà ir susiformavæ

tam tikrà gyvenimiðkà pozicijà. Mûsø organizacijos misija — skleisti laisvës ir teisingumo idëjas esant bet kokiai politinei aplinkai. Esame intelektualûs, energingi, veiklûs ir atviri þmonës, kuriantys galimybes saviraiðkai, kurios pagrindas — laisvë ir atsakomybë. Manau, kad labai svarbu suburti mûsø mieste kuo daugiau jaunimo, skatinti jo uþimtumà, ieðkoti naujø bendravimo formø. Paraðëme projektà „Sukurkime gyvybingesná miestà“, kurio tikslas — fotografijomis, pieðiniais, kitomis priemonëmis graþinti Þemaitijos sostinæ, propaguoti ekologiðkà poþiûrá á mus supanèià aplinkà, skatinti sveikà gyvenimo bûdà. Taip pat esame suinteresuoti prisijungti prie kitø mieste veikianèiø jaunimo organizacijø, — juk drauge nuveikti galima gerokai daugiau. Visus, turinèius idëjø ar pasiûlymø, ragintume kreiptis tel. 8~673 75530 arba paraðyti adresu

www.telsiaitljo@yahoo.com. — Kà spëjote konkreèiai nuveikti? — á ðá klausimà atsako TLJO tarybos narys EDIKAS VENCKEVIÈIUS. — Mes dar tik þengiame pirmuosius þingsnius. Gruodþio pabaigoje surengëme Gerumo akcijà, kurios metu ávairiø socialiai remtinø ðeimø vaikai galëjo pasipliuðkenti Èinskiø sodybos pirtyje, paþaisti, paskanauti saldumynø, pabûti kitokioje aplinkoje. Dauguma ið mûsø pirmà kartà pastebëjome, kaip atrodo apleistø ir socialiai remtinø ðeimø vaikai ir kiek daug pastangø reikia ádëti, norint pakeisti jø elgesá, kalbà, bendravimo manieras. Taip pat artimiausiu metu þada-

me dalyvauti jaunimo krepðinio turnyruose, o teorinæ savo veiklos dalá papildysime áþymaus Lietuvos istoriko E.Aleksandravièiaus vedamu seminaru „Laisvës sàvoka ðiandien“. Labai tikimës, kad sveèias tikrai atvyks á savo gimtàjá miestà, o susitikimas su juo bus visiems labai naudinga ir ádomi patirtis. *** Malonu kalbëti su aktyviais ir ambicingais jaunais þmonëmis, kurianèiais ne tik savo, bet ir gimtojo miesto, ðalies ateitá. Jie entuziastingai brandina planus, kaip graþiau ir ádomiau gyventi savo aplinkoje. Anot TJLO tarybos nario Aleksandro Gorelio, kurá laikà gyvenusio ir dirbusio uþsienyje, „gera bûti sugráþusiam, tik reikia visiems pasistengti, kad mûsø visuomenë pagytø moraline, dvasine prasme, o á þmoniø veidus vël sugráþtø ðypsenos.“ Vida Ciunienë

nas Kazlauskas. Aplinkos ministerija konkurso laimëtojams ásteigë specialø prizà. Konkursà inicijavo Europos Parlamento narë Radvilë Morkûnaitë. „Þaliojo kodo“ paieðkos visoje ðalyje tæsis daugiau

nei mënesá. Konkurso dalyviai gali pasirinkti jiems priimtiniausià raðinio formà, pradedant publicistiniu straipsniu ar esë ir baigiant groþiniu tekstu ar interviu. Darbus konkursui reikia pateikti iki vasario 15 dienos. Pagrindinis prizas — kelionë á Europos Parlamento bûstinæ Strasbûre. Dainius Ruèinskas

Maironieèiø poezijos ðventë Eigirdþiuose Nors ir ðaltokà, bet graþià sausio 14-osios popietæ á Eigirdþiø miestelá suguþëjo jaunimas ið Varniø Motiejaus Valanèiaus ir Telðiø Vincento Borisevièiaus gimnazijø. Visi su nekantrumu skubëjome á Eigirdþiø mokykloje vyksiantá maironieèiø susibûrimà. Èia mus labai ðiltai ir svetingai pasitiko mokyklos direktorë Danutë Juðkienë, aprodë baþnyèià su nuostabiomis skulptûromis bei papasakojo trumpà ðios baþnyèios istorijà. Po ádomios paþintinës ekskursijos, visi gerokai suðalæ, gráþome á mokyklos aktø salæ, kur dràsiai galëjome parodyti, kas kà sugebame. Èia mus savo iðraiðkingu ðokiu ir dainomis stebino Eigirdþiø mokyklos merginos. Visai netyèia teko nugirsti, kad jos visà programà parengë savarankiðkai. Po ðio ásimintino pasirodymo á scenà lipome mes, Motiejaus Valanèiaus gimnazistai, ir parodëme literatûrinæ-muzikinæ kompozicijà pagal Maironá „Duok ran-

kà man, jei tau sunku“, visø ðirdis sujaudino nuostabûs poeto þodþiai. Ið karto po mûsø scenà „uþkariavo“ Vincento Borisevièiaus gimnazistai, jie parodë, kaip graþiai galima padeklamuoti pasirinktà kûriná. Skambant gitaros akordams, maloniai graþia daina visus nuteikë tos paèios gimnazijos mergaitës. O tuo metu mokyklos sporto salëje vyko maironieèiø krepðinio varþybos. Po koncerto mûsø laukë ekskursija po mokyklos muziejø, vëliau buvome pamaloninti gardþiomis vaiðëmis. Truputá pasmaguriavæ vëlgi gráþome á aktø salæ, kur negailëdama gerø þodþiø mokyklos direktorë visiems áteikë padëkos raðtus. Likome dëkingi ðeimininkams uþ nuoðirdø priëmimà, o uþsimezgusi tarp mokyklø draugystë, tikimës, dþiugins ir ateityje. Jurgita Kviatkauskytë Varniø Motiejaus Valanèiaus gimnazijos 3G klasës moksleivë


7alvotoji ÞEMAITIJA 6 psl.

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

Teisëtvarkos tema Rainiuose sodyboje rasta „naminukës“, kontrabandiniø cigareèiø ir brendþio Ðeðtadiená Telðiø apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimø tyrimo skyriaus Ekonominiø nusikaltimø tyrimo poskyrio pareigûnai ðturmavo Vieðvënø seniûnijos Rainiø kaime galimai veikiantá „taðkà“. Pas moteriðkæ rastas kontrabandiniø cigareèiø kiekis — 3301 pakelis — pritrenkë net visko maèiusius policininkus. teliai brendþio „Starij dub“, 0,5 litro talpos su rusiðko pavyzdþio banderolëmis; 8 buteliai brendþio „Bastion“, 0,5 litrø talpos su rusiðko pavyzdþio banderolëmis; cigareèiø „Saint George Lights“

Sausio 16 d. 13 val. nelauktø sveèiø sulaukë Rainiuose, Berþø gatvëje, esanèios sodybos savininkë 64 metø A.G. Moters valdose rasta áspûdingas kiekis nelegaliø gërimø ir rûkalø. Gërybës buvo sukrautos á didelius maiðus ir iðslapstytos po namus, ûkinius pastatus, lauke. Átariama, kad sodyboje vyko nelegali, taèiau pelninga prekyba, vietiniai esà ðá

„taðkà“ buvo praminæ „maximute“. Kaip praneða Telðiø policija, gyvenamosiose ir pagalbinëse patalpose buvo rasta 4 plastikinës talpyklos po 10 litrø, pripildytos skysèio, turinèio specifiná naminës degtinës kvapà; 2 plastikiniai buteliai 2 litrø talpos, dalinai pripildyti skysèio, turinèio specifiná naminës degtinës kvapà; 4 bu-

su rusiðko pavyzdþio banderolëmis — 1390 pakeliø; cigareèiø „Minsk Superslims“ su rusiðko pavyzdþio banderolëmis — 172 pakeliai; cigareèiø „Jin Ling“ su rusiðko pavyzdþio banderolëmis — 170 pakeliø ; „Prima“ su rusiðko pavyzdþio banderolëmis -– 30 pakeliø; cigareèiø „Bond Lights“ su rusiðko pavyzdþio ban-

derolëmis — 829 pakeliai; cigareèiø „Bond Superligts“ su rusiðko pavyzdþio banderolëmis -– 80 pakeliø ; cigareèiø „L-D Superslims“ su rusiðko pavyzdþio banderolëmis — 304 pakeliai; cigareèiø „LM Lights“ su rusiðko pavyzdþio banderolëmis — 326 pakeliai; cigareèiø „LM Full flavor“ su rusiðko pavyzdþio ban-

Naujajame Policijos komisariate ruoðiamasi ákurtuvëms Telðiø apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojai dirba laukimo nuotaikomis. Jau rytoj, sausio 22 d., vyks oficialus naujojo Telðiø aps. VPK pastato, Karaliaus Mindaugo g. 1, atidarymas.

CM YK

Belaukiant atidarymo ceremonijos, „Kalvotosios Þemaitijos“ fotokorespondentas uþfiksavo paskutiniuosius pasiruoðimo ðventei darbus. Treèiadiená suremontuotose pastatuose dar kvepëjo daþais, buvo statomi nauji baldai. Su ðluostëmis sukinëjosi UAB

„Virdaleka“ darbuotojos. UAB „Virdaleka“ laimëjo konkursà ir atliko remonto darbø arti milijono litø. Darbø pradþia — 2009 m. rugsëjo 1 d., pabaiga — 2009 m. gruodþio 31 d. Policijos komisariatui atiteko Lietuvos kariuomenës patalpos: trijø aukðtø su mansarda pastatas, garaþai, sandëliukai, didþiulë teritorija. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

derolëmis — 10 pakeliø. Pilietë A.G. buvo sulaikyta, po apklausos paleista. Pradëtas ikiteisminis tyrimas dël neteisëto vertimosi ûkine, komercine, finansine ar profesine veikla. Baudþiamasis kodeksas numato, kad tas, kas versliðkai ar stambiu mastu ëmësi ûkinës, komercinës, finansinës ar profesinës veiklos neturëdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisëtu bûdu, baudþiamas vieðaisiais darbais arba bauda, arba laisvës apribojimu, arba laisvës atëmimu iki ketveriø metø. Tas, kas vertësi uþdrausta ûkine, komercine, finansine ar profesine veikla, baudþiamas laisvës atëmimu iki ketveriø metø. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija


7alvotoji ÞEMAITIJA 7 psl. Parduoda Nekilnojamàjá turtà

Nebrangiai dviejø kambariø butà su virtuve ir visais patogumais (yra kai kurie baldai ir buitinë technika, plastikiniai langai, bendras buto plotas 54 kv.m) Luokës gatvëje, Telðiuose, penkiaaukðèio namo ketvirtame aukðte. Tel. 8~647 78251. Keturiø kambariø butà Tulpiø gatvëje, Telðiuose (bendras plotas 74 kv.m, 3/4 a., du balkonai, tvarkingas, namas statytas 1996 m., mûrinis, kaina 90000 Lt). Tel. 8~650 59538. Dviejø kambariø butà Ðviesos gatvëje, pusrûsyje (reikalingas remontas, pigiai iðlaikomas). Tel.: 8~678 51350; 8~648 70971. Vieno kambario butà Palangoje (kaina 82000 Lt). Tel.: 8~633 00300; 8~658 23588. Þemës sklypus Vydmantuose, Saulës tako gatvëje, gyvenamøjø namø statybai (kaina nuo 5000 Lt/a). Tel.: 8~633 00300; 8~658 23588. Skubiai ir nebrangiai dviejø kambariø butà treèiame aukðte, Telðiuose (suremontuotas, su baldais ir buitine technika). Tel. 8~603 30091. Dviejø kambariø butà Rietave (suremontuotas, su naujais baldais ir buitine technika). Tel. 8~648 57509. Transporto priemones Automobilá RENAULT 19 (1994 m, signalizacija, TA, vairo stiprintuvas, magnetola). Tel. 8~646 55208. Automobilá AUDI 100 (1987 m., 2 l, benzinas, dujos, TA, kaina 800 Lt), AUDI 80 (1988 m., 1,8 l , benzinas, dujos) dalimis, keturratá 110 kub.cm (iki 16 metø), AUDI ratlankius R14 (su padangomis), R15 (su padangomis). Tel. 8~614 83504. Automobilá JEEP CHEROKE (visureigis, 1997 m., 2,5 l, turbodyzelis, kaina 8300 Lt), NISSAN MICRA (1997 m., 1,1 l, benzinas,, kaina 2800 Lt). Tel. 8~687 26494. Automobilá AUDI 80 dalimis (1990 m., 1,8 l, benzinas), automobilinæ dujø árangà. Tel. 8~626 44709. Automobilá BMW 318 (compact, 1996 m., 1895 kub.cm, 103 kW, 140 AG variklis, mëlynos spalvos, ðviesus odinis salonas, ðildomos sëdynës, kondicionierius, elektra valdomi langai ir stoglangis, lieti ratlankiai, „Blaupunkt“ CD/mp3 grotuvas, priekinës ir galinës kolonëlës). Tel. 8~699 05330. Automobilá OPEL ASTRA CARAVAN (1993 m., 1,7 l, turbodyzelis) dalimis. Tel. 8~682 79222. Technikà Techniðkai tvarkingà traktoriø MTZ-50 (TA, draudimas). Tel. 8~612 96843. Gyvulius Ekologiðkai uþaugintas kiaules (120-150 kg, gali apdoroti vietoje). Tel. 8~610 24304.

CM YK

Mësiná bekonà (120 kg). Tel. 8~675 37680. Kitas prekes Nuolat ið sandëliø: akmens anglá, durpiø briketus. Gali atveþti. Tel. 8~698 76701. Birikø kaime ið darþininkystës ûkio sandëliø — bulves LAURA (kaina 0,30-0,50 Lt/ kg), morkas (0,60 Lt/kg), burokëlius (0,40 Lt/kg), nestandartinius burokëlius (0,20 Lt/ kg), nestandartines bulves (0,25 Lt/kg). Dirba nuo 8 iki 17 valandos (antradieniais ir ketvirtadieniais). Tel.: (8~444) 45483; 8~685 43742. Berþines ir miðrias atraiþas (supjaustytos po 35 cm), uosio, berþo ir miðrias malkas (skaldytos ir kaladëmis). Tel.: 8~617 05035; 8~606 07031. Pjautà statybinæ medienà, ávairias lapuoèiø malkas ir atraiþas (atveþa). Tel. 8~610 28550. Ðienainá (rulonuose), malkas (kaladëmis). Tel. 8~620 94002. Pigiai malkas (skaldytas ir kaladëmis). Tel. 8~688 70475. Arklines roges (metalinës, vienkinkës), akëèias (maþosios, trijø daliø), rusiðkà armonikà (12 bosø). Tel. (8~448) 69829. Bulves maistui (gali atveþti), lapuoèiø malkas (pjaustytos trinkelëmis arba po 2 m, atveþa). Tel.: 8~686 78642; (8~448) 44153.

Perka Miðkà ir medienà

Miðkà (moka 7000 Lt/ha ir daugiau). Tel. 8~654 83517.

Transporto priemones

Ávairius automobilius. Tel. 8~608 53733. Techniðkai tvarkingà motociklà IÞ PLANETA arba JAWA (su priekaba ir dokumentais). Tel.: (8~448) 42296; 8~672 94109. Automobilá (dyzeliná) AUDI B4, VW GOLF arba VW PASSAT. Tel. 8~612 54478. Technikà Nebrangiai traktoriø (su dokumentais), automobilius (gali bûti su defektais), senus akumuliatorius, neveikianèius elektros variklius, santechnikos kranus, pagamintus ið spalvotojo metalo. Tel. 8~671 71776. Gyvulius Brangiai — karves, bulius, telyèias, avis, nestandartiniustraumuotus gyvulius. Tvarko dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~685 53528; 8~625 18701.

Telðiø apskrities laikraðtis Steigëjas ir leidëjas — laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcija. Redaktorius A.Daèkevièius (60690). ISSN 2029-1337

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987) INFORMACIJA APIE TERITORIJØ PLANAVIMÀ Pradedamas rengti apie 5.95 ha teritorijos ties vakarine AB „Þemaitijos pienas“ teritorijos riba, Telðiø mieste, detalusis planas. Detaliojo plano tikslai: apie 5.95 ha ploto þemës sklypo suformavimas, nustatant kità þemës paskirtá (naudojimo bûdas — pramonës ir sandëliavimo objektø teritorijos, naudojimo pobûdis — pramonës ir sandëliavimo ámoniø statybos); teritorijos tvarkymo ir naudojimo reþimo nustatymas. Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendràja tvarka. Planavimo organizatorius: AB „Þemaitijos pienas“ (ámonës kodas 180240752), Sedos g. 35, Telðiuose, tel. 8~444 22201, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Paþemecko. Detaliojo plano rengëjas: UAB „Banduva“, Vilniaus padalinys, Linkmenø g.28-13,LT-08217, Vilniuje. Su detaliojo plano sprendiniais galima susipaþinti, pateikti pastabas ir pasiûlymus raðtu bei telefonu/faksu 8~5 2727529, mob. tel.+370 61720292 , el.paðtas irena@banduva.lt

Ðiauliø apygardos teisme yra priimtas „Swedbank“, AB ieðkinys atsakovui Virginijui Dambrauskui, treèiajam asmeniui BUAB „Fredotela“ dël skolos priteisimo. Atsakovui Virginijui Dambrauskui vieðo paskelbimo bûdu áteikiami ieðkinio ir jo priedø nuoraðai bei teismo praneðimas apie atsiliepimo pateikimà ir informuojama, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo per 20 dienø, teismas turi teisæ priimti sprendimà uþ akiø, kadangi yra ieðkovo praðymas priimti toká sprendimà. Angelës Bagoèienës IÁ — galvijus: bulius (per 500 kg, kaina iki 4,40 Lt/kg), telyèias (per 500 kg, kaina iki 3,70 Lt/kg), karves (per 600 kg, kaina iki 3,20 Lt/ kg). Parduodantiems mums visus gyvulius, uþ traumuotus mokame gerà kainà. Tel.: 8~614 54282; 8~698 87326. Ámonë brangiai — arklius. Atsiskaito ið karto. Tel. 8~678 52313. UAB „KSEVIJA“ — visø veisliø verðelius auginti (iki 2 mënesiø, sveria elektroninëmis svarstyklëmis). Tel.: 8~611 56136; 8~682 41036; (8~443) 35433. UAB aukðèiausiomis kainomis — VERÐELIUS auginti. Moka PVM, sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto, skubiai pasiima, tvarko vet. dokumentus. Tel.: 8~611 71140; 8~608 11791. UAB „ÞEMAITIJOS GALVIJAI“ nuolat — galvijus (atsiskaito ið karto). Tel.: 8~611 31513; 8~647 46009. Brangiai bet kokio ámitimo arklius (moka 6-21 proc. PVM). Tel.: (8~440) 73535; 8~686 40593. Verðelius, galvijø prieauglá, kiaules. Tvarko dokumentus iðmokoms gauti, atsiskaito ið karto, pasiima patys. Tel.: 8~682 56747; 8~612 14154.

Sigito Laurinavièiaus IÁ

superka bulius, karves, telyèias, verðelius. Atsiskaito ið karto. Tvarko visus dokumentus iðmokoms gauti.

Tel. 8~652 05800. Reklamos skyrius I.Navickienë (60696, 8~605 19266). Redaktoriaus pavaduotojas A.Ivoncius (60691). Leidybos sk. vedëja Z.Pociuvienë. Laiðkø sk. vedëja D.Jackutë (60692). Buhalterë I.Pocienë (60696). Dizainerë J.Lukðtienë. Laikraðèio registracijos Nr. 078. Leidþiamas nuo 1941 m. balandþio 19 d. Iðeina tris kartus per savaitæ.

Laikas uþgydys atsivërusá skausmà, bet Amþinybën iðëjusio brangaus þmogaus jau niekas nepakeis. Liûdesio dienomis, mirus mylimai Mamai, nuoðirdþiai uþjauèiame VILMÀ KLIMIENÆ ir jos ðeimà. Kaimynai

Dëkoja Skaudi gëla suspaudë ðirdá — Iðëjo Amþinybën mylimas þmogus... Uþ uþuojautà ir pagalbà nuoðirdþiai dëkojame giminëms, kaimynams, bendradarbiams, paþástamiems ir visiems visiems, buvusiems kartu su mumis skaudþiomis netekties dienomis, palydint á amþino poilsio vietà brangø Vyrà ir Tëvelá IVANÀ SELICHOVÀ. Þmona ir dukros su ðeimomis

Gamina tiesius ir suktus laipBrangiai bulius, telyèias (iki tus. Apdirba medþiu betoninius 500 kg, uþ mësinius moka iki ir metalinius laiptus. Tel. 8~671 0,3–0,5 Lt/kg brangiau). Tel. 76518. 8~610 30663.

Paslaugos EKOvata, termoputa, polistireno granulëmis ðiltina sienø, grindø oro tarpus. Konsultuoja. Dirba visoje Lietuvoje. Tel. 8~689 68528.

Nuoma Iðnuomoja vieno kambario butà (ðildymas malkomis, yra vonia, tualetas) miesto centre; namo dalá be patogumø centre gyventi arba komercinei veiklai. Tel. 8~600 23364. Iðnuomoja pokyliø salæ ávaiMeistrai, turintys darbo patirrioms progoms Plungëje. Tel. ties, atlieka vidaus, lauko re8~612 59000. monto bei apdailos darbus. Tel. 8~620 76153. Keièia Greitai ir kokybiðkai gamina Armonikà-bandonijà á kità munestandartinius virtuvës, prieðzikos instrumentà, arba parduokambario, vaikø, miegamojo da. Tel. 8~610 24304. baldus (nuo maþiausios lentyÁvairûs nos iki spintos). Atvyksta á vietà, konsultuoja. Tel. 8~606 UAB „Eigirdþiø agrofirma“ rei69194. kalingas elektrikas árengimams Pigiai ir kokybiðkai atlieka vi- remontuoti. Perka paðarinius daus apdailos darbus. Tel. grûdus. Sumaþintomis kaino8~645 96619. Kokybiðkai ir mis parduoda skerdenø pusenebrangiai atlieka visus san- les. Tel.: 8~616 80245; 8~618 technikos darbus. Tel. 8~670 05599; 8~616 80247. Perka gerà automaðinos 83075. GAZ-53 variklá arba automaðiParduoda, árengia palydovinà GAZ-53 (gali bûti be dokunes ir vietines antenas (matomi mentø, siûlyti ávairius variantus). rusiðki ir lietuviðki kanalai, nëra abonentinio mokesèio, gera Parduoda dviejø vagø plûgus (gamykliniai), 1,2 kub.m metakaina). Tel. 8~677 95195. linæ cisternà, ðieno ir ðiaudø Virtuvës, sekcijø, prieðkam- preso aðá su ratais. Tel.: 8~615 bario baldø, slankiøjø sistemø 41243; (8~448) 49540 (po 19 projektavimas ir gamyba. Tel. valandos). 8~612 84379. Keièia traktoriø DT-75 (su paKaminø ádëklø gamyba ir dargais) á ratiná traktoriø. Perka montavimas, kaminø valymas, grûdø malûnà ir lengvojo autopastatø skardinimas, stogø mobilio priekabà. Tel. 8~624 dengimas, karkasiniø pastatø 00864. statyba. Gamina ir sumontuoja Nuolat ir brangiai perka miðstogo kopëèias, atlieka visus kà su þeme, miðkà iðsikirsti. vidaus apdailos darbus. Tel. Kerta ir traukia miðkà. Tel. 8~615 41769. 8~688 73832.

Ofsetinë spauda. Tiraþas 4045. Laikraðtá remia: Indeksas 701; 720. Uþsak. Nr.014. Þemaitës 18a, Telðiai LT-87133. El. paðtas kalzem@takas.lt; faksas 60695. http://www.kalvotoji.lt/ Spausdino Ðiauliø „Titnago“ spaustuvë: Vasario 16-osios 52, Ðiauliai LT-76291. Pasisakymai, laiðkai ir komentarai nebûtinai sutampa su Redakcijos nuomone. Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako ir rankraðèiø negràþina.


7alvotoji ÞEMAITIJA 8 psl. Tavo skambuèiø laukia VILTIES LINIJA, kurioje dirba psichologai, socialiniai darbuotojai, savanoriai konsultantai, specialiai paruoðti ðiam darbui.

8 800 60700 Kartais bûna be galo liûdna, kankina nerimas ir slegia vienatvë, o uþgriuvæ sunkumai gyvenimà nudaþo juoda spalva ir viskà pakelti, atrodo, jau nebe tavo jëgoms ... Iðdrásk apie tai kalbëti — nelik vienas su savo skausmu. Paskambink... Kartais reikia tiek nedaug — bûti iðklausytam.

Ðiandien 45-àjá gimtadiená ðvenèia

VILTIES LINIJA — NEMOKAMA ANONIMINË PSICHOLOGINË PAGALBA VISÀ PARÀ

Pokalbiai yra nemokami ið mobilaus ir fiksuoto ryðio tinklø.

Ieðkantis pagalbos yra stiprus!

„Lietuvos talentai“ Telðiuose

.lt i j to o lv a .k w ww

Prieð Naujuosius pasibaigusio ðou „Lietuvos talentai“ dalyviai pradeda grandioziná turà po Lietuvà, per kurá ne tik pristatys savo talentus, bet ir paragins kitus talentingus tautieèius dalyvauti atrankose á ðá rudená vël á ekranà sugráðiantá tarptautiná projektà. Ðiø metø vasario 4 d. 18 val. Telðiø Þemaitës dramos teatre ávyks TV projekto „Lietuvos talentai“ geriausiøjø pasirodymai. Likus kelioms valandoms iki jau pripaþintøjø talentø áspûdingo pasirodymo (nuo 15 iki 17 val.), turo organizatoriai „Promostar“ ir „TV Manija“ Þemaitës dramos teatre lauks ir tø, kurie neabejoja, kad taip pat yra talentingi ir nebijo scenos. „Neabejoju, kad visø talentø dar neiðsëmëme, todël noriu visus paraginti ateiti á atrankà. Nesvarbu, kà jûs mokate daryti: dainuoti, ðokti, groti. Jeigu jauèiate, kad turite talentà, ateikite ir registruokitës. „Lietuvos talentø“ komanda pasiryþusi jus priimti“, — sako tarptautinio projekto lietuviðkojo varianto prodiuseris Saulius Urbonavièius-Samas. O vakare bus galima pamatyti tuos, kurie jau árodë, kad yra talentingi ir patiems pabûti jø teisëjais. Sausio gale prasidësianèiam turui pasirodymus ðlifuoja pusfinalio bei finalo dalyviai Berta, Vaiva, Paulius, „I.L.I. Crew“, „Real Time Modify“, „Kaprex“, „Extreme“, Dovydas, Eimis, Mikas, „Banzai“, Remigijus, Timohi, Giacomo, Gerda ir kt. Kas ádëmiai þiûrëjo visas „Lietuvos talentai“ laidas, pristatyti finalo dalyviø nereikia. O ypaè nugalëtojo Miko Stankevièiaus, visà Lietuvà nustebinusio grojimu itin neáprastu instrumentu — dantimis. „Norime paraginti visus þmones nepraleisti progos pamatyti áspûdingus talentø pasirodymus. O taip pat tæsdami ðá puikø, gerø emocijø kupinà projektà, raginame visus naujus talentus ateiti ir uþsiregistravus pakovoti dël teisës dalyvauti naujajame „Lietuvos talentai“ 2010 sezone“,— sako turo organizatoriai.

Telðiø civilinës metrikacijos skyriuje 2010 metø sausio 22 dienà santuokà áregistruos

Sveikiname!

Gimtadiená ðvenèia Jûsø draugas ar draugë? Praneðk apie tai, atsiøsdamas arba atneðdamas nuotraukà su gimimo data, pilnu vardu ir pavarde á laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcijà (Þemaitës g. 18A, Telðiuose, el.paðtas — kalzem@takas.lt). Jums tai nieko nekainuos!

ðiandien

-12°C Vëjas: 4-6 m/s Debesuota, be krituliø

-14°C Vëjas: 2-4 m/s Ramunë Guiskytë ir Aloyzas Virmauskas — 13.15 val.

Sveikiname jaunavedþius ir linkime laimingo gyvenimo!

Maloniai nustebink bièiulá!

Orai Telðiuose

rytoj

Vidas Norkus

VILTIES LINIJOS pokalbius apmoka Socialinës apsaugos ir darbo ministerija. Mûsø rëmëjas: UAB „TELE2“. Dëkojame „Kalvotosios Þemaitijos“ redakcijai uþ paramà ir nuoðirdø bendradarbiavimà.

Kvieèiame

CM YK

2010 m. sausio 21 d. Nr. 8 (8987)

Dëmesio!

Ðiø metø sausio 30 dienà (ðeðtadiená) 9-15 valandomis Kauno medicinos universiteto dermatovenerologijos klinikø gydytojo dermatologo ARÛNO PETKEVIÈIAUS konsultacijos Telðiuose (konsultuos ligonius, serganèius odos uþdegiminëmis ligomis, psoriaze, egzema, raudonaisiais spuogais, þvyneline). Papildomai iðtirti ligoniai bus siunèiami á Kauno medicinos universiteto Odos ir veneriniø ligø klinikà. Laukiame Jûsø: Respublikos g. 65, Telðiuose. Informacija ir registracija tel.: 8~687 72862 (gydytojo); 8~610 24972.

APSAUGOS SISTEMOS IR PASLAUGOS JORINGË — apsaugos ir silpnø sroviø sistemø diegimo bei saugos paslaugø teikimo kompanija, ágyvendinanti kompleksinius apsaugos, kontrolës bei komunikacijos sprendimus visoje Lietuvoje. Daukanto g. 38, Telðiai. Tel.: (8~444) 51302; 8~652 52009

Maþai debesuota, be krituliø

„Mûsø elgesys neturi priklausyti nuo to, ar þmonës mus myli, ar neapkenèia“ (E. M. Voiniè). Sausio dvideðimt pirmoji, ketvirtadienis — 21-oji metø diena (ketvirtoji 4-osios metø savaitës diena), iki Naujøjø metø lieka 344 dienos. Savo vardadienius ðiandien ðvenèia — Agnietë, Augas, Augë, Augis, Augius, Augûnas, Augûnë, Galigina, Galiginas, Galiginta, Galigintas, Garsë, Ina, Inezë; rytoj — Anastazas, Anastazija, Asta, Auðrius, Nastas, Nastazija, Nastë, Nastys, Vincas, Vincenta, Vincentas, Vincentina, Vincë, Skaistë; Saulë ðiandien teka 8.26 val., leidþiasi 16.35 val. Dienos ilgumas — 8.09 val. Rytoj tekës 8.25 val., leisis 16.37 val. Dienos ilgumas — 8.12 val. Jaunatis. Saulë Vandenio þenkle.

Dienos patarimas Morkos — vienos turtingiausiø vitaminais pas mus auginamø darþoviø Morkose ypaè daug beta karotino, kepenyse virstanèio vitaminu A. Vitaminas A — svarbus antioksidatorius, neleidþiantis rastis net kai kurioms vëþio formoms. Morkose taip pat yra vitaminø B1, B2, B6, C, E, K, folio, kalio, fosforo, geleþies, vario, jodo, cinko, eteriniø aliejø. Ðias darþoves tinka valgyti uþkietëjus viduriams, jos padeda nuo hemorojaus. Morkø sulèiø patariama gerti sergant inkstø akmenlige, gastritu, laringitu. Jos suþadina krûtimi maitinanèiø motinø pieno liaukø sekrecijà. Morkose gausu làstelienos ir pektinø, padedanèiø ið organizmo ðalinti nuodingas medþiagas. Kramtant morkas tvirtëja dantys, masaþuojamos dantenos. Ruoðiant maistui ðias darþoves arba jø sultis, reikia ádëti aliejaus arba grietinës, nes riebaluose tirpø karotinà organizmas geriau pasisavina. Be to, morkas reikia ruoðti prieð pat valgymà, nes, veikiamas saulës ir ðviesos, karotinas skyla. Valgant morkas, graþëja oda, nes vitaminas A bûtinas atsinaujinti. Ðias darþoves galima naudoti ir iðoriðkai. Truputis tarkuotos morkos veido kaukëse gaivina odà ir gerina jos spalvà.

KZ 2010 01.21  
KZ 2010 01.21  

Kalvotoji Zemaitija

Advertisement