Page 1

kalvotoji ÞEMAITIJA 1 psl.

NR. 146 (8978)

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

2009 METØ GRUODÞIO 29 DIENA, ANTRADIENIS

Per ligoninës sukaktá duris atvërë atnaujinti skyriai Neseniai Telðiø apskrities ligoninë paminëjo 70 metø sukaktá. Ta paèia proga buvo atnaujinti ir du skyriai — Akuðerijos-ginekologijos ir Hemodializës. (Nukelta á 2 psl.)

KAINA 1 LITAS

Naujiena! 2010 metams galima uþsisakyti ir „Kalvotosios Þemaitijos“

elektroninæ versijà. Tai — pigiau ir patogiau.

Uþsukite á www.kalvotoji.lt

„Kalvotoji Þemaitija“ be pristatymo ––

pigiausia!

A.Matulas perkirpo ákurtuviø juostà Akuðerijos-ginekologijos skyriuje.

Þemaièiai nori turëti savo radijà

CM YK

Gruodþio 9 dienà UAB „Info XXL“ ákûrëjas bei direktorius Marius Dauginavièius antrà kartà dalyvavo Lietuvos radijo ir televizijos skelbtame konkurse, kad bûtø koordinuotas daþnis Telðiuose ir paskelbtas konkursas dël radijo daþnio skyrimo. Deja, antrà kartà buvo pasirinkta ne UAB „Info XXL“ ir dël tokio sprendimo nepatenkinti ne tik stoties ákûrëjai. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimu UAB „Info XXL“ ir VðÁ „Marijos radijas“ konkursui pateiktos paraiðkos atitinka Transliavimo ir retransliavimo veiklos licencijavimo taisykliø reikalavimus. VðÁ „Marijos radijas“ vieninte-

lë ið abiejø konkurso dalyviø ásipareigojo transliuoti religinæ programà, turi didesnæ patirtá dalyvaujant anksèiau vykdytuose panaðiuose projektuose. Konkurse nugalëjo VðÁ „Marijos radijas“, kuri 101,1 FM daþniu bus girdima Telðiuose. Taèiau ar ðià stotá girdës telðiðkiai, dar neaiðku, nes M.Dauginavièius teigë, kad nenuleis rankø ir dar kartà bandys árodyti, kad esame vieningi þmonës, turintys norø ir idëjø bei uþsispyrimo, kaip tikri þemaièiai. Jis ketino pirmiausiai pasinaudoti suteikta galimybe apskøsti sprendimà Vilniaus apygardos apeliaciniam teismui. Prieð tai UAB „Info XXL“ dalyvavo panaðiame konkurse ir nelaimëjo, nes komisija, nors

ir puikiai ávertinusi pateiktà paraiðkà, nusprendë, kad krizës metu dvi vietinës radijo stotys neiðgyvens, nes Telðiuose yra „Þemaitijos radijas“. Vis tik komisija sprendimà priëmë, bet ne vietiniø þmoniø naudai. Telðiðkio skundà iðgirdo „Lietuvos ryto“ televizija“. Ji atvyko á studijà, esanèià Telðiø apskrities verslo inkubatoriaus patalpose. Ðiame susitikime dalyvavo Þemaièiø partijos vadovas Egidijus Skarbalius, Telðiø Karolinos Praniauskaitës vieðosios bibliotekos Bibliografinës informacijos skyriaus vedëja Julita Ðvëgþdavièienë, þurnalistas Augustinas Jonuðas ir kiti idëjos rëmëjai. (Nukelta á 5 psl.)

Vienintelá Telðiuose tris kartus per savaitæ leidþiamà laikraðtá 2010-iesiems metams (12 mënesiø) galima uþsisakyti net 30 procentø pigiau. 60 Lt kainuojantá leidiná (anksèiau kainavo 84 Lt) Jûs galësite atsiimti: *Redakcijos (Þemaitës g. 18 a) Skelbimø skyriuje; *Prekybos kioske (Lygumø g.) *Prekybos kioske (Vilniaus g.); *AB „Þemaitijos pienas“ prekybos tinklo „Èia“ parduotuvëse (Dariaus ir Girëno g. 11, Þemaitës g. 26, S.Daukanto g. 9, Vilniaus g.30), „Ramunë“ (Pasvaigës g. 26 a). *Degalinëje „Prie Luksto“ (Masèio g. 21). Norint uþsisakyti „Kalvotàjà Þemaitijà“, reikëtø darbo dienomis pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 valandos, o penktadieniais — nuo 8 iki 15.45 valandos uþeiti á Redakcijos (Þemaitës g. 18 a) Skelbimø skyriø, tel. 60696. Metinës prenumeratos akcija su ðia didele nuolaida vyksta tik iki ðiø metø gruodþio 31 dienos. Uþsisakant leidiná 1 mënesiui — kaina 7 Lt, ketvirèiui — 21 Lt, pusmeèiui — 42 Lt — nuolaida netaikoma. Visi prenumeratoriai dalyvaus loterijoje, kur galës laimëti vertingø prizø, be to, dovanø gaus spalvotà kitø metø kalendoriø. Bièiuliaukime! Jûsø Redakcija

„Kalëdinei sriubai“ — 45 tûkst. litø ið „Tele2“ Maltos ordinas kasmet organizuoja paramos akcijà „Kalëdinë sriuba“. Ðiemet prie akcijos prisidëjo ir telekomunikacijø bendrovë „Tele2“, skyrusi 45 tûkst. litø — tiek bendrovei kainuos techninës iðlaidos, suteikiant þmonëms galimybæ aukoti mobiliuoju telefonu be jokiø papildomø mokesèiø.

„Tele2“ klientai skurstantiems jau paaukojo 221 tûkst. litø „Prisidëdami patys ir suteikdami galimybæ aukoti klientams padedame surinkti daugiau lëðø tiems, kuriems pagalba ir dëmesys ypaè reikalingi. Dþiaugiamës, kad „Tele2“ bendrovës ir klientø pagalba leis padëti didesniam bû-

riui vieniðø, serganèiø ir þemiau skurdo ribos gyvenanèiø senyvo amþiaus þmoniø“, — sakë Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius. Paramos akcijos „Kalëdinë sriuba“ metu „Tele2“ klientai jau paaukojo 221 tûkst. litø. Ið viso akcijos metu paaukota daugiau nei 570 tûkst. litø. (Nukelta á 5 psl.)


kalvotoji ÞEMAITIJA 2 psl.

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

Per ligoninës sukaktá duris atvërë atnaujinti skyriai (Atkelta ið 1 psl,) 1939 metø pradþioje ligoninës direktoriumi buvo paskirtas jaunas, energingas chirurgas E.Plechavièius, ir jau metø pabaigoje ásikûrë pirmieji skyriai. Visiðkai senasis korpusas baigtas 1943 metais. Tuomet ligoninëje buvo 140 lovø, veikë Chirurgijos, Terapinis, Akuðerinis-ginekologinis bei Vaikø ligø skyriai. Dirbo 9 gydytojai, 4 akuðerës, 26 gailestingosios seserys, 40 sanitariø ir 56 aptarnaujanèio personalo darbuotojai. Nuo tarpukario ði ligoninë buvo viena ið labiausiai atsilikusiø Lietuvos apskrièiø ligoniniø. Taèiau 4-ojo deðimtmeèio pabaigoje ji ne tik pakilo iki respublikinio vidurkio, bet ir aplenkë já. 2008 metais Telðiø apskrities ligoninëje buvo 210 lovø, per metus gimë 481 naujagimis, buvo atlikta 1906 operacijos. Dirba 470 darbuotojø, ið kuriø 70 gydytojø, 240 slaugiø ir kito aptarnaujanèio personalo. „Didþiuojuosi ir dþiaugiuosi ligoninës kolektyvu, sugebanèiu dirbti net labai sudëtingose situacijose, neprarandant profesionalumo. Taip pat dþiaugiuosi visø mûsø darbu, nes tik pasiekæ gerø rezultatø tapome regionine ligonine“,— kalbëjo Apskrities ligoninës direktorë Alma Vitkienë. Á 70-meèio paminëjimà ir skyriø atidarymà buvo pakviesti garbûs sveèiai — Seimo Sveikatos reikalø komiteto pirmininkas Antanas Matulas, Seimo narys Valentinas Bukauskas, sveikatos apsaugos viceministras Artûras Skikas, Ðiauliø teritorinës ligoniø kasos direktorius Remigijus Maþeika, Telðiø apskrities virðininkas Vidimantas Domarkas, jo pava-

duotojas Jurgis Staðevièius, apskrities sekretorius Vaclovas Vaièekauskas, rajono Savivaldybës meras Valdemaras Ramðas, Savivaldybës administracijos direktorius Kæstutis Treèiokas, apskrities gydytojas Zalmenas Ðapiro, buvæs ilgametis ligoninës vyriausiasis gydytojas Algis Janulionis, Plungës ligoninës vyriausiasis gydytojas Antanas Martusevièius ir daugelis kitø. Atidarant modernizuotus skyrius, iðkilmingai perkirptos juostelës, Telðiø vyskupo generalvikaras prelatas J.Ðiurys paðventino patalpas, palaimino darbuotojus ir gydytojus. Akuðerijos-ginekologijos skyriuje teikiamos stacionarios antrojo lygio akuðerijos ir ginekologijos paslaugos. Jos apima nedidelës rizikos nëðtumo patologijà ir gimdymus, daugelio ginekologiniø ligø gydymà ir operacijas. Pradëjo veikti trys modernios gimdyklos su nauja áranga — gimdymo lovomis ir baldais, atskirais tualetais su duðais ir specialia vonia. Daugelis palatø vienvietës, kelios — pritaikytos visai ðeimai. Ðiame skyriuje dirba gydytojai akuðeriai-ginekologai Romualdas Mackevièius, Olga Ðaulienë, Marina Girèienë, gydytoja neonatologë Renë Gudauskienë, 15 akuðeriø, 6 bendrosios praktikos ir 1 vaikø slaugytojas, vyr.akuðerë bei ûkio reikalø tvarkytoja. Taip pat ðiemet pradëjo dirbti naujas jaunas gydytojas Andriejus Litkinas. Skyriaus kolektyvas patyræs. Jau gimdykloje akuðerës pataria mamoms, kaip reikia pradëti maitinti kûdikius, atsakingai atlieka savo pareigas, rûpestingai gydo ir slaugo pacientus.

Akuðerijos-ginekologijos skyrius turi dideliø galimybiø ultragarsinio tyrimo aparatà, kuris leidþia tiksliai diagnozuoti ávairias ginekologines ligas, vertinti vaisiaus bûklæ, augimà, kraujotakà. Taip pat ðiuolaikine ir modernia laparoskopine operacine áranga negimdinio nëðtumo, cistø atvejais atliekamos minimaliai invazinës operacijos. Skyrius turi ir naujagimio bilirubino koncentracijos kraujuje nustatymo aparatø, kuriø Lietuvoje yra nedaug. Kitais metais planuojama ásigyti hiteroskopinæ operacinæ árangà, kuria bus galima dar tiksliau diagnozuoti ir gydyti gimdos ligas ir kai kuriais atvejais iððvengti net operacijø. A.Matulas ir kiti sveèiai atidþiai, eksperto þvilgsniais ávertindami naujàsias patalpas, apþiûrëjo ir naujai suremontuotà Hemodializës (inkstø funkcijos nepakankamumo) skyriø. Sulaukæs deðimtmeèio, ðis skyrius persikëlë á naujas, erdvesnes ir graþesnes patalpas. Jame ðiuo metu gydomi 15 Telðiø rajono ligoniø. Skyriuje dirba ðeðios darbuotojos — skyriaus vedëja Alina Ðarkevièienë, Eglë Kuèinskienë, Vida Jankauskienë, Ilona Kvietkauskienë, Romualda Juknienë ir Jurgita Vyðniauskienë. Aparatus priþiûri Raimundas Ðimkus. Dializë nëra skausminga procedûra. 2-3 kartus per savaitæ ligoniai prijungiami prie dirbtinio inksto aparato 4 valandoms. Per tà laikà paðalinamos toksinës medþiagos iki kito seanso ligonis nejauèia diskomforto. Susirinkusiuosius á salæ iðkilmingai sutiko Telðiø vaikø muzikos mokyklos smuikininkës. Vëliau buvo pasveikinta, palinkëta sëkmës darbuose, pa-

Sveikatos apsaugos viceministras A.Skikas A.Vitkienei padovanojo simboliná angelà.

siaukojimo, gërio, ðilumos artëjanèiø ðvenèiø proga. Pasidþiaugta, kad atidarant du naujus skyrius tarsi nutiestas kelias á kitus metus, kad nestovima vietoje, o einama á prieká, dirbama þmogaus sveikatos gerovei. Pasak apskrities virðininko V.Domarko, gydo ne sienos, bet ðiltas þodis, ðvelnios rankos. Savivaldybës administracijos direktorius K.Treèiokas ligoninei padovanojo paveikslà, kuriame pavaizduota þemaièiø kova uþ tëvynæ ir palinkëjo, kad visose gyvenimo kovose lydëtø sëkmë. A.Matulas ligoninës darbuotojams áteikë padëkos raðtà, kurá priëmë direktorë A.Vitkienë. Sveèias paþadëjo tæsti finansavimà Akuðerijos-ginekologijos skyriaus darbams baigti. Taip pat sveikino ir Sveikatos ap-

saugos viceministras A.Skikas. Jis padovanojo simboliná angelà, kad ðis saugotø medikus bei áteikë sveikatos apsaugos ministro A.Èapliko padëkos raðtus Almai Vitkienei, kardiologei Genei Pocienei, vyr.slaugytojai Liucijai Siraðtanovienei, Valentinai Dobrovolskienei, Chirurgijos skyriaus vedëjui Sigitui Matulaièiui, gydytojai neurologei Irenai Skernevièiûtei, kuri pasidþiaugë galëjusi tiek ilgai dirbti ðioje ligoninëje, bei Terapijos skyriaus vedëjai Birutei Vaidakavièienei. Taip pat ðià popietæ padëkos raðtais uþ ilgametá, nuoðirdø ir pasiaukojantá darbà buvo apdovanota ne viena deðimtis ðioje ligoninëje dirbanèiø gydytojø ir kitø darbuotojø. Ernesta Daèkevièienë

Ar ES paramos priemonës padës suðvelninti situacijà darbo rinkoje? Neseniai Telðiø rajono savivaldybëje ávyko seminarasdiskusija „Ar ES paramos priemonës padës suðvelninti situacijà darbo rinkoje“, kurá suorganizavo Europos Sàjungos (ES) struktûrinæ paramà administruojanèios institucijos.

CM YK

Áþanginá þodá tarë moderatorius Linas Damanskis.

Renginio metu buvo pristatytos jau vykdomos ir numatomos ES struktûrinës paramos priemonës, skatinanèios didesná uþimtumà. Taip pat apþvelgtas ES paramos priemoniø poveikis Telðiø regiono ir visos ðalies darbo rinkai, situacija Telðiø regiono darbo rinkoje, pateiktas palyginimas su bendra ðalies situacija. Buvo diskutuojama, kaip suefektyvinti ES paramos priemoniø ágyvendinimà ir suðvelninti situacijà darbo rinkoje. Seminare-diskusijoje dalyvavo Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, Ûkio ministerijos, Lietuvos darbo birþos, Telðiø darbo birþos atstovai, ES paramos projektø vykdytojai, Telðiø regiono darbdaviø (verslo ámoniø ir kitø organizacijø), bendruomeniø, nevyriausybiniø organizacijø atstovai. Diskusijos metu iðsakyta nuomonë, kaip efektyviau ágyvendinti uþimtumui didinti skirtas ES paramos priemones. Sociali-

niø ir ekonominiø partneriø pateiktus pasiûlymus apsvarstë ES paramà administruojanèios institucijos, aktualûs pasiûlymai buvo perduoti Uþimtumo rëmimo ástatymo pataisas rengianèiai darbo grupei. Situacijà Telðiø regiono darbo rinkoje, darbo pasiûlos ir paklausos suderinamumà, palygindamas su bendra ðalies situacija, aptarë Telðiø darbo birþos direktorius Antanas Èerniauskas. Apie ES paramos priemones, skatinanèias uþimtumà ir darbo rinkà 2007-2013 m., ES paramà þmogiðkøjø iðtekliø plëtrai kalbëjo Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sàjungos struktûrinës paramos departamento Struktûrinës paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistë Liongina Beinoravièienë. Apie verslui skatinti skirtas ES paramos priemones, prisidedanèias prie darbo vietø iðsaugojimo ir kûrimo kalbëjo Ûkio ministe-

rijos Europos Sàjungos paramos koordinavimo departamento Struktûrinës paramos valdymo skyriaus vyriausioji specialistë Danguolë Muzikevièiûtë. Vëliau vyko diskusijos, buvo pateikti pasiûlymai dël galimybiø pritaikymo praktikoje, ieðkota geresniø sprendimø. Telðiø darbo birþos direktoriaus pavaduotojas Kazys Leèkauskas apþvelgë Telðiø darbo birþos ágyvendinamas ES paramos priemones. Kalbëjo apie pasiektus ir numatomus rezultatus, problemas. UAB TCH, ÞÛKB „Anulënø paukðtynas“ atstovai pristatë Telðiø regione ágyvendinamus ES paramos projektus, kalbëjo apie jø poveiká darbo rinkai. Pabaigoje vyko diskusija „Kaip ES paramos priemonëmis efektyviau skatinti didesná uþimtumà“. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija


kalvotoji ÞEMAITIJA 3 psl.

Paminëjo deðimtmetá Tryðkiø Lazdynø Pelëdos vidurinëje mokykloje netilo muzikos garsai. Ðios mokyklos liaudies ðokiø kolektyvo „Virvytë“ vadovë Rimantë Laurinavièienë ir ðokëjai pakvietë tryðkieèius á savo deðimtmeèio koncertà „Mes augame!“, kuriame ðoko 69 ðokëjai. Tryðkiø Lazdynø Pelëdos vidurinës mokyklos liaudies ðokiø kolektyvas susikûrë 1999 m. rugsëjá. Á pirmàjà repeticijà atëjo per dvi deðimtis pirmokø. Pusë jø ðoka iki ðiol. Ilgainiui mokyklos liaudies ðokiø kolektyvas iðsiplëtë — ðoka jaunuoliø, jauniø ir jaunuèiø grupës. Ðiemet nuspræsta kolektyvà pavadinti „Virvytës“ vardu. Tryðkiø Lazdynø Pelëdos vidurinës mokyklos ðokëjai — aktyvûs Telðiø rajono ir apskrities renginiø, dainø ðvenèiø dalyviai. Tryðkieèiai ðauniai pasirodë ir respublikiniuose renginiuose: moksleiviø dainø ðventëje (2005 m.), Lietuvos dainø ðventëje „Bûties ratu“ (2007 m.), Lietuvos tûkstantmeèio dainø ðventëje „Amþiø sutartinë“ (2009 m.),

respublikinëje ðokiø ðventëje „Atidarykim vartelius“ (2009 m., Kurðënai). Tryðkiø ðokëjus sveikino kolegos ið Telðiø „Dþiugo“ vidurinës mokyklos, „Masèio“, Kurðënø „Diemedëlis“. Kolektyvo vadovë R.Laurinavièienë padëkojo visiems savo ðokëjams, ypaè tiems, kurie ðoka nuo pirmos klasës — Aistei Ðidlauskaitei, Valentui Maþeikai, Sigitui Vaitkevièiui, Martynui Kontrimui, Kristianai Sdobnikovaitei, Viktorijai Þalytei. Taip pat ir nebeðokantiems, bet daug laiko praleidusiems kolektyve — Donatui Dauginiui, Aivai Èiapaitei, Nerijui Barauskui ir Kamilei Sakalauskaitei. „Visada jauèiau ðokëjø tëveliø paramà, moraliná palaikymà, todël tariu jiems nuoðirdø aèiû, — sakë vadovë. Su pirmàja graþia sukaktimi „Virvytæ“ pasveikino mokyklos direktorius, Telðiø muzikos mokyklos Tryðkiø skyriaus mokytojai, atvykusiø kolektyvø vadovai, ðokëjø tëveliai. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

Vieðvëniðkiai planuoja savo ateitá Vieðvënø pagrindinëje mokykloje treti metai pakankamai dëmesio skiriama moksleiviø profesiniam informavimui. Kasmet vyresniøjø klasiø mokiniai atlieka profesinio tinkamumo testus. Analizuodami moksleiviø pasirinkimus, pastebëjome, kad dalis mokiniø toliau ketina mokytis profesinëse mokyklose. Norëdami supaþindinti mokinius su paklausiomis profesijomis ir arèiausiai esanèiomis profesinëmis mokyklomis, gruodþio mënesá 8-10 klasiø moksleiviams suruoðëme iðvykà.

Pirmiausiai vieðvëniðkiai ap- supaþindinti su automobiliø relankë Vieðàjà ástaigà Kurðënø po- montininkø, staliø, baldþiø, kirlitechnikos mokyklà. Ten buvo pëjø, kasininkø ir kitomis profe-

„Gerumas mus vienija“ Baigiasi dar vieneri metai. Gera prisiminti tai, kas buvo miela ir graþu. Nuo senø senovës Advento metu þmonës yra raginami daryti gerus darbus, gràþinti skolas, susitaikyti su artimaisiais, kolegomis, kaimynais, kad Kalëdas ir Naujuosius metus galëtø pasitikti ðvaria sàþine. Vykdant vaikø socializacijos projektà „Paþink save ir kitus“, Telðiø rajono Eigirdþiø pagrindinës mokyklos ir miestelio bendruomenë ásijungë á Lietuvos vaikø ir jaunimo centro bei labdaros organizacijos „Maisto bankas“ akcijà „Iðtieskime pa-

galbos rankà“, kurios metu rinko maisto produktus vargingiausiems visuomenës nariams. Kadangi Eigirdþiø pagrindinë mokykla bendradarbiauja su Lietuvos ir Telðiø vyskupijos Caritu, surinkti maisto produktai buvo atiduoti Carito valgyklai. Tæsiant mokyklos tradicijas, jau ðeðtus metus 5-10 klasiø mokiniai, vadovaujami ðio straipsnelio autorës, aplankë 25 Eigirdþiø, Geruliø ir Pieliø kaimo neágalius, vieniðus senelius, juos pasveikino su artëjanèiomis ðventëmis. Gerumo akcijà vainikavo mokyklos direktorës Danutës Juðkienës suorganizuota vakaronë „Prie balto Kûèiø stalo“, kurioje dalyvavo ne tik mokyklos bendruomenë, bet ir Eigirdþiø para-

sijomis. Vieðvënø moksleiviai domëjosi priëmimo, apgyvendinimo ir kitomis mokymosi ðioje mokykloje sàlygomis. Ði mokykla juos labai sudomino. Pavasará kurðëniðkiai paþadëjo apsilankyti mûsø mokykloje ir dar kartà pabendrauti su nutarusiais mokytis ðioje mokykloje mokiniais ir jø tëveliais. Pasisveèiavæ Kurðënø politechnikos mokykloje toliau keliavome á Ðiauliø profesinio rengimo centro Buitiniø paslaugø skyriø. Ten mergaitës susipaþino su kirpëjø, siuvëjø, florisèiø specialybëmis, o vaikinams buvo pristatyta buitiniø prietaisø elektromechaniko specialybë. Visi mokiniai susidomëjæ klausësi vizualinës reklamos gamintojo specialybës pristatymo, dþiaugësi graþiai papuoðta mokykla, jaukiomis patalpomis. Ypaè didelá áspûdá paliko bûsimø florisèiø darbai. Po turiningai praleistos dienos gráþome namo, supratæ, kad tokios kelionës moksleiviams yra labai naudingos, nes profesijos pasirinkimas — labai svarbus ir atsakingas þingsnis moksleivio karjeros planavime. Jovita Sudintaitë Mokytoja

pijos Carito savanorës. Renginio metu mokiniai skaitë eiles, þaidë adventinius þaidimus, dainavo kalëdines dainas, po bendros maldos dalijosi kalëdaièiais, vaiðinosi Kûèiø valgiais. Direktorë simbolinëmis Carito þvakelëmis apdovanojo labiausiai nusipelniusius mokyklos bendruomenës narius ir parapijos Carito savanorius. Ðventë praëjo, liko daug prisiminimø ir supratimas, kad gerus darbus reikia daryti ne vien per ðventes. Geri darbai — vertybë. Svarbu, kad suaugæ þmonës ir mokiniai tai suprastø. Rima Jurevièiutë

Eigirdþiø pagrindinës mokyklos socialinë pedagogë

Iðdalintos „Betliejaus þvaigþdës“

CM YK

Nuskambëjo septintoji Telðiø kultûros centro meno va- vavusiam kolektyvui Elfë ir prelatas padovanojo vaikams ir Telðiø kultûros centro ir Tel- dovas Robertas Tekorius. Nykðtukas po pasirodymo átei- vadovams knygø. Ðventëjeðiø savivaldybës Ðvietimo Kiekvienam konkurse daly- kë padëkos raðtus, saldainiø, o konkurse dalyvavo 14 kolektyskyriaus suorganizuota rajono bendrojo lavinimo mokyklø moksleiviø chorø ir ansambliø ðventë–konkursas „Betliejaus þvaigþdë“. Ðventëje dalyvavo jos globëjas Telðiø vyskupo generalvikaras prelatas Juozas Ðiurys. Konkurso dalyviø pasirodymà stebëjo ir vertino komisija: Telðiø kultûros centro dainø ir ðokiø ansamblio „Mastis“, choro bei vokalinës studijos vadovë Ernesta Darguþienë, Telðiø kultûros centro miðraus choro „Tremties aidai“ vadovë Milda Ulkðtinaitë, Telðiø rajono savivaldybës Ðvietimo skyriaus vyr. specialistë Irena Daubarienë, Telðiø muzikos mokyklos direktorius Antanas Kontautas ir „Þiemos þvaigþdës“ laimëtojai — Suaugusiøjø vidurinës mokyklos miðrus ansamblis.

vø. Buvo ásteigtos penkios „Þvaigþdës“. „Þiemos þvaigþdës“ áteiktos Suaugusiøjø vidurinës mokyklos miðriam ansambliui (vad. Auðra Ðlajienë) ir „Ateities“ vidurinës mokyklos pradiniø klasiø moksleiviø vokaliniam-instrumentiniam ansambliui „Ateitukai“ (vad. Nijolë Èinskienë). „Sidabro þvaigþdë“ áteikta VðÁ Vincento Borisevièiaus gimnazijos pradiniø klasiø miðriam ansambliui „Pupa“ (vad. Kristina Bûtienë), o „Aukso þvaigþdë“ — Þemaitës gimnazijos miðriam chorui (vad. Elena Domarkienë). Pagrindinæ „Betliejaus þvaigþdæ“ ðiemet laimëjo „Germanto“ vidurinës mokyklos 13 klasiø miðrus ansamblis „Kibildukai“ (vad. Rima Garbenienë). Danutë Jackutë


kalvotoji ÞEMAITIJA 4 psl.

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

Ávertino anglø kalbos þinovus Tradicinis renginys „Winter Time“ ðiemet „Germanto“ vidurinëje mokykloje ávyko gruodþio 17 dienà. Anglø kalbos mokytojos pakvietë jame dalyvauti 5-7 klasiø moksleiviø komandas. Jas vertino komisijos nariai vienuoliktokai Þ.Toliuðytë, M.Benikaitë, Þ.Gerulytë, R.Norkus ir V.Maþrimas. Vertinimo komisijai pirmininkavo anglø kalbos mokytoja R.Klemanskienë. Viktorinoje varþësi 6 komandos, kurias á ðventiðkai papuoðtà salæ atlydëjo jø gerbëjai. Moksleiviams reikëjo parodyti prisistatymus, surasti paslëptus angliðkus þodþius, atpaþinti áþymius þmones ir atlikti kitas ádomias uþduotis. Komandø kapitonai taip pat turëjo pademonstruoti savo anglø kalbos þinias. Kapitonø

rungtá laimëjo 6b klasës komandos kapitonë A.Benikaitë. Visos komandos buvo iðradingos, kûrybingos ir puikiai atliko uþduotis, taèiau, kaip ir visuose konkursuose, vertinimo komisija iðrinko tris geriausias. Pirmàjà vietà iðkovojo 6b klasës komanda „Santa‘s Deer“ (mokytoja E.Raèkauskienë), antràjà — 7b klasës komanda „Christmas Souls“ (mokytoja I.Benikienë), o treèiàjà — 7a klasës komanda „Snowflakes“ (mokytoja E.Raèkauskienë). Visos dalyvavusios komandos gavo padëkos raðtus, o nugalëtojai pasivaiðino saldþiais prizais. Tikimës, kad renginys buvo ádomus ir kitais metais susitiksime vël. Indrë Benikienë Anglø kalbos mokytoja

SËKMINGAI PASIRINKTOS STUDIJOS ÞEMAITIJOS KOLEGIJOJE — GARANTUOTA KARJERA Baigus mokyklà prieð akis atsiveria ðimtai keliø, ðimtai galimybiø. Kurá kelià, kurià galimybæ pasirinkti? Ðtai klausimas, kuris ramybës neduoda abiturientams, jø tëvams ir dar daugybei þmoniø. Ðis pasirinkimas daugeliui jaunø þmoniø turëtø garantuoti gerà darbo vietà ir pakankamà pragyvenimui uþdarbá ateityje, pasitenkinimà savo darbu, per darbà atsiradusià galimybæ iðreikðti save ir pelnyti pripaþinimà. Ið tikrøjø nelengvas pasirinkimas.

CM YK

Mes Jums siûlome atlikti nedidelá testà. Ramiai apgalvojæ atsakykite patys sau á tokius klausimus: *Ar að linkæs á teoriniø kûriniø gilias studijas ir su tuo susijusá bûsimà darbà? *Ar man patiktø mokslinë veikla — daug metø, skirtø kruopðèiam, kantrybës reikalaujanèiam darbui? Gal man patiktø studijos, kuriø metu yra daug konkretaus darbo, praktikø ir praktinës veiklos konkreèioje ámonëje? *Gal man patinka dirbti konkretø, suprantamà darbà? *Gal man patinka dirbti su þmonëmis, paaiðkinti jiems man þi-

riose studijuojami ir teoriniai dalykai, taèiau daug praktinës veiklos, susijusios su konkreèiomis darbo vietomis. Studijas galima rinktis uþsienyje ar didþiuosiuose ðalies miestuose. Taèiau verta pagalvoti ir apie Þemaitijos kolegijà — aukðtàjà mokyklà, kurios fakultetai veikia Rietave, Telðiuose ir Maþeikiuose. Viskas èia pat, todël ir kelionës, ir pragyvenimas gerokai pigesni. Be to, reikëtø prisiminti, kad praëjusio pavasario „Veido“ þurnalo surengtame kolegijø reitingavime Þemaitijos kolegijai buvo nustatyta ketvirtoji vieta. Tai reiðkia, kad èia,

nomà veiklà, bûti jø vadovu? Atsakæ teigiamai á pirmuosius klausimus, Jûs turëtumëte galvoti apie universitetiná iðsilavinimà. Jeigu teigiamai atsakysite á kitus klausimus — rinkitës kolegijas — aukðtàsias mokyklas, ku-

ðalia, veikia tinkamà aukðtàjá iðsilavinimà teikianti aukðtoji mokykla. Þinant, kad gerø specialistø, iðmananèiø praktinius reikalus, visada trûksta, galima sakyti, kad ir darbà, baigus kolegijà, galima gauti nesunkiai. Tuo

labiau, kad atliekant praktikas ámonëje ir gerai uþsirekomendavus darbdavys dar nebaigus kolegijos gali pasiûlyti darbà, o tokiu atveju kolegija sudaro sàlygas derinti darbà su studijomis. Praëjusiø metø priëmimo á kolegijà rezultatai parodë, jog ne visus ketinanèius studijuoti pasiekë informacija, kad á valstybës finansuojamà vietà (vadinamàjá studijø krepðelá) gali pretenduoti tiek nuolatine, tiek iðtæstine studijø formomis studijuoti ketinantys asmenys. LR Mokslo ir studijø ástatyme nurodomos dvi studijø formos — nuolatinë ir iðtæstinë, kurios pakeièia anksèiau buvusias dieniniø ir neakivaizdiniø studijø formas. Be to, á valstybës finansuojamà vietà gali pretenduoti ne tik tie jaunuoliai, kurie tik kà ágijo brandos atestatà, bet ir tie, kurie viduriná iðsilavinimà ágijo anksèiau. Nepatekæ á valstybës finansuojamà vietà asmenys gali studijuoti mokamose studijø vietose, uþ kurias moka savo lëðomis. Praëjusiø metø priëmimo á kolegijas rezultatai parodë, kad tarp stojanèiøjø maþiau populiarios buvo technologijø srities studijø programos, todël dauguma pageidaujanèiøjø studijuoti ðioje srityje pateko á valstybës finansuojamas vietas. Kadangi turime gerus ryðius su

darbdaviais, þinome, kad ðiuo metu ypaè trûksta inþinieriø, technologø ir kitokiø technologinës krypties specialistø. Tai daro patraukliomis atitinkamas studijø programas. Þemaitijos kolegija kvieèia rinktis vienà ið keliø technologinës srities studijø programø, kurias baigus suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inþinieriaus kvalifikacija. Baigus Maðinø techninio eksploatavimo studijø programà ágyta kvalifikacija suteikia galimybæ dirbti ávairiose maðinø techninio eksploatavimo inþinerijos srityse. Geodezijos ir þemëtvarkos absolventai gali siekti karjeros ávairiose geodezijos, kartografijos, kadastro, statybos organizacijose, þemëtvarkos tarnybose, nekilnojamojo turto agentûrose. Þeldynø ir jø dizaino studijos suteikia sodo, dekoratyviniø augalø ir gëliø auginimo, þeldynø projektavimo, árengimo ir prieþiûros organizavimo, gëliø ir dekoratyviniø augalø panaudojimo interjere þiniø. Ágyta kvalifikacija ágalina dirbti ámonëse ar kurti verslà, susijusá su þeldynø projektavimu, árengimu ir prieþiûra, dekoratyviøjø ir sodo augalø auginimu ir prekyba, fitodizainu, floristika.

Verta atkreipti dëmesá á Elektros árenginiø techninës prieþiûros studijø programà, kuri suteikia profesiniø kompetencijø elektros árenginiø projektavimo, techninës informacijos analizavimo ir konsultavimo, elektros árenginiø árengimo ir montavimo, elektros energijos tiekimo sistemos parinkimo, elektros árenginiø ir sistemø eksploatavimo srityse. Darbo rinkoje paklausûs Kompiuterinës technikos studijø programos absolventai, iðmanantys kompiuteriniø sistemø ir kompiuteriø tinklø projektavimà bei diegimà, kompiuteriø bei jø tinklø valdymà ir prieþiûrà. Pastaraisiais metais Þemaitijos kolegija nesulaukia pageidaujanèiø studijuoti Agroverslø technologijø studijø programà, kuri suteiktø augalininkystës, gyvulininkystës, ekonomikos ir vadybos þiniø, todël kyla klausimas, kà studijuoja Þemaitijos ûkininkø dukros ir sûnûs, galbût ketinantys ateityje perimti tëvø ar seneliø ûká, o gal dar gyvas stereotipas, kad þemës ûkio verslà gali plëtoti ir neturëdami atitinkamo iðsilavinimo þmonës. Norisi priminti, kad Þemaitijos kolegija laukia stojanèiøjø ne tik á technologines, bet ir á tradiciðkai populiarias Verslo vadybos, Buhalterinës apskaitos, Socialinio darbo, Verslo informaciniø sistemø, pedagogines studijø programas. Koleginës studijos derina teoriná parengimà su praktiniu, pirmenybæ teikiant konkreèioms praktinëms þinioms, ágûdþiams plëtoti. Puikiai þinoma tiesa, kad savo srityje reikia bûti labai geru ir paèiu geriausiu specialistu, tada galima uþsitikrinti sëkmingà karjerà, kuriai maþiau pavojingi ekonomikos svyravimai ir sunkmeèiai. Geras specialistas visada ras darbà, bet jis privalo gebëti padaryti tai, ko kitas padaryti nemoka ar negali, — to norëtøsi palinkëti visiems, ketinantiems mokytis ir iðmokti. Alma Lengvenienë


kalvotoji ÞEMAITIJA 5 psl.

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

Þemaièiai nori turëti savo radijà (Atkelta ið 1 psl.) M.Dauginavièius piktinosi, kad komisijos sukurtos taisyklës yra palankios oligarchams, nesugràþinamos sumokëtos ámokos 2950 Lt uþ dalyvavimà konkurse. Tad jau antràjá kartà jis, dalyvaudamas ir nelaimëjæs konkurso, pinigus paleido vëjais. UAB „Info XXL“ radijo stoties kolektyvas buvo planavæs reguliariai rengti laidas neágaliesiems, kviesti juos á studijà. Tam yra sudarytos palankios sàlygos, specialiai árengtos patal-

pos, o kad neágalieji galëtø á studijà patekti veþimëliais, pastate yra liftas. J.Ðvëgþdavièienë sakë, kad ðioje studijoje jau buvo surengtas pokalbis su raðytojais „Nuo skaitymo iki ne(si)skaitymo“. Ji apgailestavo, kad projektas, kurá remia LR Kultûros ministerija ir Telðiø apskrities verslo inkubatorius, nelaimëjus konkurso nebus pasiekiamas visuomenei, nes kol kas radijo stotis girdima tik internetu. M.Dauginavièius teigë, jog tu-

ri mokëti mokesèius valstybei, nors veiklos nevykdo. Telðiðkiui nesuprantama, kodël komisijos nariai neatsiþvelgë á mûsø miesto ir apskrities gyventojø norus, yra ignoruojami neágalieji, vaikai ir jaunimas. „Nors visur akcentuojama, kad skatinamas verslas, kad reikia kurti naujas darbo vietas, bet, kai bandai kaþkà kurti, durys yra uþtrenkiamos“, — sakë stoties ákûrëjas ir direktorius. Danutë Jackutë

„Kalëdinei sriubai“ — 45 tûkst. litø ið „Tele2“ (Atkelta ið 1 psl.)

Karðtas maistas gyvenantiems skurdþiau „Mums ypaè svarbi socialiai atsakingø ir solidariø ámoniø parama, nes tik bendros visø pajëgos padeda spræsti socialines problemas. Dëkoju bendrovei „Tele2“ uþ þymø indëlá ir parodytà pavyzdá“, — teigë Regina Gai-

dienë, Maltos ordino fondø paieðkos direktorë. Akcijos metu surinktos aukos bus skirtos paremti senyviems vieniðiems þmonëms. Maltos ordino savanoriai keturiuose ðalies miestuose kasdien iðveþioja karðtà maistà á namus sunkiai sergantiems, vieniðiems ir skurdþiai gyvenantiems garbaus amþiaus þmonëms, kurie jau nebegali iðeiti ið namø ar patys pasigaminti valgio.

Kûryba bus iðsaugota ateities kartoms Ðvenèiø iðvakarëse Þemaièiø „Alkos“ muziejuje Elvyra Spudytë susësti prie simbolinio Kûèiø stalo pakvietë penkis tautodailininkus: pynëjà ið ðiaudeliø varniðkæ Julijà Gumuliauskienæ, velykiniø marguèiø skutinëtojà telðiðkæ Jadvygà Bulauskienæ, medþio droþëjus Pranà Duþinskà ið Tryðkiø, Kazimierà Striaupà ið Dovainiø kaimo Plungës rajone ir Vytà Jaugëlà ið to paties rajono Gintaliðkës kaimo. Èia buvo pristatytas projektas „Amþiø vertybës: etniniø tradicijø tæstinumas“. „Juk nieko nëra brangiau uþ bai daug, tad ji visa saugoma kuriantá þmogø“, — sakë pro- muziejaus fonduose. Vakaro dajekto autorë. Pakalbinti kurian- lyviams buvo parodyti tik trumèius þmones ir nufilmuoti juos pi pasakojimai apie kurianèius dirbanèius, pasakojanèius apie tautodailininkus. J.Gumuliauskûrybos procesà — toks suma- kienë filmuotame epizode mokë nymas gimë pabendravus su stu- pinti ðiaudinæ skrybëlæ, J.Budentais. Ji norëjo uþfiksuoti tai, lauskienë parodë, kokia technikas brangu, vertinga. Þmonës ka (skutinëdama, klijuodama iðeis, o jø darbai liks, matysime ðiaudelius ir smëlá) iðmargina juos parodose, bet neþinosime velykinius marguèius. K.Striaujø minèiø, kurios kilo tuos dar- pa, P.Duþinskas ir V.Jaugëla subus dirbant. Todël su operato- paþindino, kaip ið kaladës gimsta riumi Telðiø kraðto televizijos unikalûs droþiniai, pasakojo, kodirektoriumi Algirdu Ðimkevi- kius árankius naudoja. èiumi sukûrë videopasakojimus E.Spudytë sakë, kad norintys apie penkis tautodailininkus. susipaþinti su tautodailininkø Projekto autorë prisipaþino, jog darbu galës þiûrëti ir ilgesná vamedþiagos buvo nufilmuota la- riantà, tai bus puiki edukacinë

CM YK

Paruoðta restauruotø muziejaus eksponatø paroda.

medþiaga moksleiviams, studentams ir visiems besidomintiems tautodaile. „Prieðpaskutinis Advento vakaras skirtas pamàstymams, kad galëtø kûrëjai ir jø bièiuliai susirinkæ pasidþiaugti graþiais þmoniø darbais“, — teigë muziejininkë.

Projekto pristatyme dalyvavæs prelatas Juozas Ðiurys pasidþiaugë vertybëmis, kurias Dievas davë þmonëms ir jas parodë projekto autorë. Jai palinkëjo Dievo palaimos. „Dievo duotà dovanà tautodailininkai moka panaudoti ir padaryti amþiø verty-

bes, kurias galës pamatyti ateities kartos“, — kalbëjo prelatas. Pakilæ nuo stalo tautodailininkai ir visi popietës dalyviai turëjo progà iðbandyti gyvenimo lemtá — traukdami ið po staltiesës ðiaudà. Dþiaugdamiesi, jog burtai lëmë ilgà gyvenimà, visi skubëjo á kità salæ, kur eksponuojami restauruoti muziejuje saugomi paveikslai, skulptûros, baþnytiniai þibintai, kryþiai, fajanso ir porceliano indai. Projekto autorë pasidþiaugë, kad restauratoriai iðsaugojo autentiðkus meno kûrinius, kuriais dabar galës pasidþiaugti muziejaus lankytojai. Ðis projektas ágyvendintas Kultûros rëmimo fondo ir Telðiø apskrities muziejaus lëðomis bei viso muziejaus kolektyvo ir A.Ðimkevièiaus, filmavusio tautodailininkus, pastangomis. Susirinkusius nuotaikinga muzika pradþiugino Lietuvos pensininkø sàjungos Telðiø skyriaus „Boèiai“ kaimo kapela, vaTautodailininkai (ið deðinës) P.Duþinskas, J.Gumuliauskienë, J.Bulauskienë, K.Striaupa, V.Jaugëla, prelatas J.Ðiurys, projekto dovaujama Jono Kalendros. vadovë E.Spudytë. Danutë Jackutë


kalvotoji ÞEMAITIJA 6 psl.

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

Teisëtvarkos tema Seminarijoje policijos darbuotojai linkëjo vieni kitiems ramybës Gruodþio 24-àjà Telðiø apskrities vyriausiojo policijos komisariato darbuotojai rinkosi Telðiø vyskupo Vincento Borisevièiaus kunigø seminarijos salëje. Telðiø apskrities policijos kapelionas, kanauninkas Remigijus Saunorius susirinkusiuosius pasveikino su artëjanèioms ðv. Kalëdomis ir palinkëjo Ramybës! Tikëjimo! Meilës! Ðie graþûs þodþiai suðildë þmoniø ðirdis, buvo perduoti ðeimø nariams ir kolegoms, kurie negalëjo tà valandà bûti kartu.

Telðiø apskrities vyriausiojo policijos komisariato virðininkas Alfonsas Motuzas darbuotojams iðsakë nuoðirdþiausius sveikinimus, palinkëjo, kad 2010-ieji bûtø kupini þmogiðkosios ðilumos, gerumo, kant-

Kaimà sukrëtë kûdikio mirtis Gruodþio 22 d. Telðiø rajono Varniø seniûnijos Milvydiðkiø kaime jaunà ðeimà iðtiko skaudi netektis. Aðtuoniolikametë motina, atsibudusi apie 8 val. ryto, rado mirusá kartu lovoje miegojusá savo keturiø mënesiø sûnelá. vydiðkiø kaime vienkiemyje pas vaikino tëvus. Paskui buvo iðvykæ gyventi á Telðius ir vël Pirminiais duomenimis, mir- sugráþo atgal á kaimà. Ðeimos tis nesmurtinë. Pasak ekspertø, galva buvo bedarbis. vaikelis uþduso skrandþio turiSeniûnas lanko niu. visus Atpylimas po maitinimø — daþna kûdikiø problema, pasiTaip sutapo, kad prieð nelaireiðkianti pirmaisiais gyveni- mæ ðeimà lankë pats seniûnas mo mënesiais ir praeinanti sa- su socialine darbuotoja. Pakvaime daþniausiai apie 4-6 gy- lausus, kodël ðiai ðeimai buvo venimo mënesá. Kûdikiai atpy- rodomas toks dëmesys, seniûlinëja dël nesubrendusios virð- nas R.Bruþas paaiðkino, kad kinimo sistemos. lankë neiðskirtinai, prieð ðv. Kalëdas pabuvojo ir kitose ðeimoGalutinë iðvada se. „Lankomës pas visus, dobus po mënesio mimës, ið ko valgo“, — patiksPradëtas ikiteisminis tyrimas lino jis. mirties prieþasèiai nustatyti. IðMilvydiðkiø kaime, seneliø samesniø tyrimø atsakymø gali sodyboje, kur augo keturiø mëtekti laukti maþdaug mënesá. nesiø berniukas, seniûnijos darApie vaiko mirtá Telðiø poli- buotojai iðvydo ðiltus, tvarkincijai praneðë motina. Vaiko la- gus namus. Pasak seniûno, ðeivonëlá apþiûrëjo policijos pa- ma laiko karvæ, turi pieno. reigûnai kartu su teismo mediTrûko socialiniø cinos ekspertu Rimantu Raukèiu. Kaip nustatyta, matomø ágûdþiø iðoriniø smurto þymiø nëra. Tëveliai kûdiká augino nesu-

Uþduso skrandþio turiniu

Apsistojo pas vaikino tëvus

CM YK

Varniø seniûnas Rolandas Bruþas kûdikio netektá iðgyvenanèià ðeimà apibûdino tik teigiamai. „Þmonës tvarkingi, ne pijokai. Èia nelaimingas atsitikimas“, — sakë seniûnas. Jauna ðeima su naujagimiu ant rankø á Varniø seniûnijà atvyko ið Rietavo savivaldybës Tverø miestelio. Apsistojo Mil-

situokæ, moters pavardë mergautinë, taèiau tëvas sûnui buvo davæs savo pavardæ. „Ðeima nëra asociali, gal tik socialiniø ágûdþiø trûko, — teigë seniûnas. — Mama jauna, aðtuoniolikos metø, vaikelis pirmas, todël natûralu, kad ðeima buvo domimasi“. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

rybës ir iðminties. Ðventiniame minëjime buvo perskaitytas Policijos komisariato virðininko ásakymas dël paskatinimø. Uþ gerus 2009 metø darbo rezultatus ir ðv. Kalëdø proga pareikðtos padëkos deðimèiai darbuotojø, o trys kalendorinës dienos papildomø mokamø atostogø suteiktos net 23 pareigûnams. Po to apskrities policijos kapelionas R.Saunorius pakvietë visus prie Kûèiø stalo pasivaiðinti. Sutartinai sukalbëjus mal-

dà, kapelionas iðdalino kalëdaièius. Policijos darbuotojai lauþdami vienas nuo kito kalëdaièius linkëjo ramybës, graþiø ateinanèiø ðvenèiø. Jau antri metai Kûèiø dienà Kunigø seminarijoje kalëdaièiais dalinosi ir Policijos komisariato vadovai, ir eiliniai darbuotojai. Kolegos tapo viena graþia ðeima. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Naktá girtas vyras þmonà iðvarë ið namø Gruodþio 23 d. pilietis R.B. praneðë policijai, kad á Telðiø apskrities ligoninæ atveþë 23 metø brolá A.B., kuriam nustatytas krûtinës sumuðimas, stuburo 12 slankstelio lûþimas, girtumas. Ávykis tiriamas. Gruodþio 23 d. 22.36 val. pagalbos ðaukësi moteris ið Eigirdþiø miestelio. Pasirodo, girtas vyras iðvarë jà ið namø Alytaus gatvëje ir nebeáleidþia. Ásikiðus policininkams, konfliktas iðsp-

ræstas vietoje. Gruodþio 23 d. 20.29 val. gautas praneðimas, kad Telðiuose prie prekybos centro „Norfa“, Luokës gatvëje, vyriðkis muða moterá. Atvykæ pareigûnai nerado nei muðeikos, nei aukos. Gruodþio 24 d. 01.27 val. telðiðkis T. J., gyv. Kæstuèio gatvëje, praneðë, kad triukðmauja kaimynai, nori áeiti pas já á namus. Konfliktas „uþgesintas“ vietoje. Gruodþio 24 d. 02.28 val. tel-

ðiðkis O.L. praneðë, kad namuose, Þarënø gatvëje, brolis G.L. jam grasina ðautuvu. Praneðëjas minëtu adresu nerastas. Gruodþio 24 d. 01.29 val. telðiðkis praneðë, kad namuose, Lygumø gatvëje, triukðmauja þmona. Surinkta medþiaga protokolui suraðyti dël maþameèio vaiko neprieþiûros. „Kalvotosios Þemaitijos“ informacija

Vagiðiø iðdavë sniege paliktos vëþës

Telðiø rajono Varniø seniûnijos Bauþelio kaime nusiaubtas garaþas. Apvogtas ûkininkas patyrë 3150 litø nuostolá. Gruodþio 21 d. apie 23 val. 40metis R.T., nuëjæs á jam priklausantá garaþà, pastebëjo, kad yra

sulauþytos mediniø durø bei metaliniø grotø dvi pakabinamos spynos, kuriø vertë 40 litø, bei, patekus á garaþo vidø, ið jo pavogtas tuðèias plastikinis indas (60 litrø talpos), 10 vienetø tuðèiø plastikiniø indø (20 litrø talpos), 10 vienetø tuðèiø plastiki-

niø indø (30 litrø talpos), tinklelis ðieno rulonams, 950 litrø þymëto dyzelinio kuro. Policijos sekliai pagal sniege likusias vëþes atsekë iki kito kaimo. Sulaikytas átariamasis 30 metø Varniø seniûnijos gyventojas A.G.

Chuliganai sniego ritiniais uþtvërë kelià Gruodþio 23 d. vidurnaktá Tel- vëje, ties kapinëmis, kaþkas suKliûtis nuo vaþiuojamosios keðiø policijoje gautas praneðimas, dëjo sniego ritinius uþtverdamas lio dalies buvo paðalinta, taèiau kad Nevarënø kaime, Telðiø gat- kelià. „ðposininkai“ nenustatyti.

Nusiaubë policininko automobilá

Gruodþio 24 d. jau sutemus Telðiuose dar negirdëtu bûdu nusiaubtas asmeninis policijos pareigûno lengvasis automobilis „Ford Escort“. Ant maðinos

stogo neþinomi piktadariai uþ- vëje, daugiabuèio namo kieme. metë ... prekybiná veþimëlá. „Kalvotosios Þemaitijos“ Metalinis veþimëlis apgadiinformacijos no automobilá. Neþinomi „veikëjai“ pasidarbavo Sedos gat-


kalvotoji ÞEMAITIJA 7 psl.

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978) Gyvulius

UAB „Galvijø centras“ brangiai — VERÐELIUS auginti. Moka 6 ir 21 proc. PVM priedus. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis). Tel. 8~620 72587.

TELÐIØ RAJONO SAVIVALDYBËS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ÁSAKYMAS DËL ÞEMËS SKLYPO K. DONELAIÈIO G. 2, TELÐIØ MIESTE, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 2009 m. gruodþio 23 d. Nr. A1-1564 Telðiai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijø planavimo ástatymo 26 str. 4, 8 d., Telðiø rajono savivaldybës tarybos 2007-0621 sprendimu Nr. T1-148 „Dël pavedimo administracijos direktoriui tvirtinti detaliuosius planus“ bei atsiþvelgdamas á Telðiø rajono savivaldybës Nuolatinës statybos komisijos kompleksinio derinimo 2009-11-10 protokolà Nr. 1950 ir Telðiø apskrities virðininko administracijos Teritorijø planavimo ir statybos valstybinës prieþiûros skyriaus 2009-12-08 iðduotà Teritorijø planavimo dokumento patikrinimo aktà Nr. S.3-194/09: 1.T v i r t i n u UAB „Banduva“ (projekto vadovë R. Remëzienë) parengtà þemës sklypo (kadastrinis Nr. 7868/0008:134 Telðiø m. k. v.; paskirtis — kita, naudojimo bûdas — gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobûdis – maþaaukðèiø gyvenamøjø namø statybos) K. Donelaièio g. 2, Telðiø mieste, detaløjá planà. Planavimo organizatorius — Liuda Gurèinienë (pagal Telðiø r. savivaldybës administracijos Detaliojo teritorijø planavimo organizatoriaus teisiø ir pareigø perdavimo 2008-07-29 sutartá S-4481). Pridedamas pagrindinis brëþinys ir aiðkinamasis raðtas. 2.N u s t a t a u, kad patvirtintas detalusis planas ásigalioja kità dienà po jo paskelbimo vietinëje spaudoje arba kità dienà po oficialaus informacinio praneðimo apie teritorijø planavimo dokumento patvirtinimà ir teritorijø planavimo dokumento paskelbimo Savivaldybës internetiniame tinklalapyje. 3.Á p a r e i g o j u Telðiø rajono savivaldybës administracijos Architektûros skyriø áregistruoti patvirtintà detaløjá planà Teritorijø planavimo dokumentø registre. Ásakymà ir jo priedus galima rasti Savivaldybes tinklalapyje www.telsiai.lt Kæstutis Treèiokas Administracijos direktorius

Parduoda Nekilnojamàjá turtà

0,82 ha þemës sklypà ir 2,45 ha miðko prie Balvio (Pabalvës) eþero (sklypas ribojasi 130 m su eþero pakrante), ties Telðiø-Ðiauliø rajonø riba, netoli plento Ðiauliai-Palanga. Kaina 30000 Lt. Tel. 8~695 12830. Keturiø kambariø butà Tulpiø gatvëje, Telðiuose (bendras plotas 74 kv.m, 3/4 a., du balkonai, tvarkingas, namas statytas 1996 m., mûrinis, kaina 90000 Lt). Tel. 8~650 59538. Gyvenamojo namo antrà aukðtà Telðiuose, Medvëgalio g. 4 (atskiras áëjimas, rûsys, garaþas, ûkiniai pastatai, palëpë, ðildymas — dujomis ir kietuoju kuru). Tel. 8~610 43018 (po 15 valandos). Paukðèius Aleksandrijos papûgà, nimfas, meilës paukðèius ir kt. (galima su narveliu). Tel. 8~603 96263. Kitas prekes

UAB „Eliuda“ kalëdinis-naujametis

BALDØ IÐPARDAVIMAS! Kreiptis: Sedos g. 34, Telðiuose, tel. 60651.

CM YK

Birikø kaime ið darþininkystës ûkio sandëliø — bulves LAURA (kaina 0,30-0,50 Lt/ kg), morkas (0,60 Lt/kg), burokëlius (0,40 Lt/kg), nestandartinius burokëlius (0,20 Lt/ kg), nestandartines bulves (0,25 Lt/kg). Dirba nuo 8 iki 17 valandos (antradieniais ir ketvirtadieniais). Tel.: (8~444) 45483; 8~685 43742. Nuolat kiaules (nuo 100 kg), armonikà-bandonijà-koncertinà. Tel. 8~610 24304. Berþines ir miðrias atraiþas (supjaustytos po 35 cm), uosio, berþo ir miðrias malkas (skaldytos ir kaladëmis). Tel.: 8~617 05035; 8~606 67031. Vaikiðkà lovelæ. Tel. 8~603 96263.

ÞÛB „Krekenavos mësa“

PERKA GALVIJUS skersti Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel. 8~670 33011

superka

verðelius. Atsiskaito ið karto. Tvarko visus dokumentus iðmokoms gauti.

Tel. 8~652 05800. Kitas prekes

UAB

„PAJÛRIO MËSINË“

PERKA BULIUS, KARVES, TELYÈIAS, VERÐELIUS Atsiskaito grynaisiais arba pavedimu. Iðraðo dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Pasiima patys per 2-3 dienas. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis. Garantuoja sàþiningà aptarnavimà. Parduodant gyvulius mums, uþ traumuotus –– mokame gerà kainà.

Tel.: 8~628 82713; 8~656 93014; 8~629 19866.

Ámonë (supirkëjas A.Galkontas) brangiausiai Lietuvoje — galvijø prieauglá. Tel. 8~656 68304. Brangiai — karves, bulius, telyèias, avis, nestandartiniustraumuotus gyvulius. Tvarko dokumentus valstybës iðmokoms gauti. Pasiima patys, atsiskaito ið karto. Tel.: 8~685 53528; 8~625 18701.

Nekilnojamàjá turtà

UAB „KSEVIJA“ — visø veisliø verðelius auginti. Sveria elektroninëmis svarstyklëmis. Tel.: 8~682 41036; 8~611 56136; (8~443) 35433. Angelës Bagoèienës IÁ branTransporto priemones giai — bulius, telyèias, karves ir Automaðinà KAMAZ (trijø aðiø, verðelius. Tvarko dokumentus savivartæ). Tel. 8~655 23598. valstybës iðmokoms gauti, sveTechnikà ria elektroninëmis svarstyklëTraktoriø MTZ-820 arba kita mis, pasiima patys per 2 darbo MTZ markës, 6 tonø savivartæ dienas. Tel.: 8~614 54282; priekabà. Tel. 8~606 73005. 8~698 87326. Reklamos skyrius I.Navickienë (60696, 8~605 19266). Redaktoriaus pavaduotojas A.Ivoncius (60691). Leidybos sk. vedëja Z.Pociuvienë. Laiðkø sk. vedëja D.Jackutë (60692). Buhalterë I.Pocienë (60696). Dizainerë J.Lukðtienë. Laikraðèio registracijos Nr. 078. Leidþiamas nuo 1941 m. balandþio 19 d. Iðeina tris kartus per savaitæ.

Nuoma UAB „Þemdirbiø konsultavimo biuras“ — kvieèius, kvietruIðnuomoja vieno kambario gius, mieþius, aviþas. Pasiima butà Telðiuose (mokëti tik uþ patys. Tel. 8~686 84398. komunalinius patarnavimus). UAB „METSUNA“ — spalvo- Tel. 8~628 53183. tojo ir juodojo metalo lauþà. Siûlo darbà Gali pasiimti patys. Kreiptis: Maþeikiø g. 7-4, Telðiuose, tel.: Reikalingi 8~675 24180; 8~612 28652. Paslaugos EKOvata, termoputa, polistereno granulëmis ðiltina sienas, grindis (pripuèia á oro tarpus) visoje Lietuvoje. Konsultuoja. Tel. 8~689 68528. UAB „Telðiø buitis“ remontuoja elektros variklius, buitinæ technikà, profesionalius ir buitinius árankius. Iðnuomoja árankius, statybinæ technikà. Montuoja kaminø ádëklus, praplatina angas, valo kaminus. Ruoðia A; B kategorijø vairuotojus. Parduoda gesintuvus, atlieka jø patikrà. Kreiptis: Luokës g. 41A, Telðiuose, tel.: (8~444) 33432; 8~652 56515. Gamina ir montuoja kaminø ádëklus (skarda sertifikuota, atspari rûgðtims). Garantija — 15 metø. Praplatina angas. Valo kaminus. Tel. 8~655 48983.

TOLIMØJØ REISØ VAIRUOTOJAI Darbas marðrutais: EuropaRusija; Lietuva-Kazachstanas. Tel.: 8~687 70952; 60313.

Dingo SB „Dobilas“ vokieèiø aviganiø veislës 6 mënesiø juodos spalvos ðuniukas. Radusiajam arba priglaudusiajam dosniai atsilygins.

Tel. 8~687 15827.

Praneðame, kad Plungës rajono apylinkës teisme (Vytauto g. 2, Plungëje), priimtas ieðkovo Stasio Bukio ieðkinys atsakovei Vladislavai Bukienei, gim. 1969 m. (paskutinë þinoma gyvenamoji vieta Þemaitës g. 24-304, Telðiuose) dël vaikø gyvenamosios vietos nustatymo, iðlaikymo jiems priteisimo. Atsakovë per 14 dienø privalo pateikti teismui atsiliepimà á ieðkiná. Byla bus nagrinëjama 2010 metø vasario 3 dienà 13 valandà. Atsakovei neatvykus á posëdá, byla bus nagrinëjama jai nedalyvaujant. Teisëja A. Volskytë

Perka

Telðiø apskrities laikraðtis Steigëjas ir leidëjas — laikraðèio „Kalvotoji Þemaitija“ redakcija. Redaktorius A.Daèkevièius (60690). ISSN 2029-1337

Mirus brangiai Seseriai Galvijus ir verðelius (sveria ONUTEI KATILIENEI, nuoelektroninëmis svarstyklëðirdþiai uþjauèiame JUOZÀ mis, atsiskaito ið karto). Tel. KOKINGAUZÀ ir jo ðeimà. 8~656 68305. K.,B.,R.,A.Jokubauskai, UAB „Agaras“ ir UAB „VilM.,B.Kuèinskai, D.,A.Kaltakë“ — galvijus ir verðelius nai, V.Duþinskas (sveria elektroninëmis svarstyklëmis, atsiskaito ið karto). Nebrangiai, greitai ir kokybiðTel. 8~699 54111. kai tvarko kompiuterius bei jø operacines sistemas. Atvyksta Sigito Laurinavièiaus IÁ á namus. Dirba savaitgaliais ir ðvenèiø dienomis. Tel. 8~607 36677. Gamina ir montuoja nestandartinius virtuvës, prieðkambabulius, rio, vaikø kambario baldus, karves, spintas, slankiojanèiàsias sistemas ir kt. Tel. 8~652 29281. telyèias,

Telðiø rajono apylinkës teisme (Kæstuèio g. 13, Telðiuose) priimtas ieðkovo Uþdarosios akcinës bendrovës „Snoro rizikos kapitalo valdymas“ ieðkinys atsakovui Mariui Nanartoniui (deklaruota gyvenamoji vieta: Parko g. 12-4, Telðiuose) dël 4836,36 Lt skolos, 1111,20 Lt delspinigiø, 6 proc. dydþio metiniø palûkanø nuo priteistos sumos, skaièiuojamø nuo bylos iðkëlimo teisme iki teismo sprendimo visiðko ávykdymo ir bylinëjimosi iðlaidø priteisimo. Atsakovas privalo per 14 dienø nuo ðio praneðimo paskelbimo laikraðtyje dienos pateikti teismui atsiliepimà á ieðkiná, atitinkantá LR CPK 111 str., 142 str. 2 d. reikalavimus. Per nustatytà terminà be pateisinamos prieþasties nepateikus atsiliepimo á ieðkiná, teismas turi teisæ ieðkovo praðymu priimti sprendimà uþ akiø.

Ofsetinë spauda. Tiraþas 3220. Laikraðtá remia: Indeksas 701; 720. Uþsak. Nr.219. Þemaitës 18a, Telðiai LT-87133. El. paðtas kalzem@takas.lt; faksas 60695. http://www.kalvotoji.lt/ Spausdino Ðiauliø „Titnago“ spaustuvë: Vasario 16-osios 52, Ðiauliai LT-76291. Pasisakymai, laiðkai ir komentarai nebûtinai sutampa su Redakcijos nuomone. Redakcija uþ skelbimø turiná neatsako ir rankraðèiø negràþina.


kalvotoji ÞEMAITIJA 8 psl.

2009 m. gruodþio 29 d. Nr. 146 (8978)

Kvieèiame

„Bûkim geresni“ Palikti savo pëdsakà tûkstantmetá skaièiuojanèioje valstybës istorijoje — sudëtinga. Tam reikia atlikti didþius darbus, taèiau visi dideli darbai prasideda nuo maþø darbeliø. Telðiø lopðelyje-darþelyje „Berþelis“ buvo suorganizuotas projektas „Bûkim geresni“. Darþelio ugdytiniai kartu su auklëtojomis Auðra Jonkiene, Regina Andrejauskiene, Regina Klemo-

INFORMACIJA UAB „Telðiø vandenys“ pateikë Valstybinei kainø ir energetikos kontrolës komisijai praðymà dël geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo kainø derinimo. Praðomos patvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekø tvarkymo kainos (be PVM): 1.Geriamojo vandens tiekimas apskaitomas individualiame navartotojams, kuriems vanduo me — 1.96 Lt/m3. apskaitomas daugiabuèio namo 3.Geriamojo vandens tiekimas bute — 1.96 Lt/m3. abonentams — 1.93 Lt/m3. 2.Geriamojo vandens tiekimas 4.Nuotekø tvarkymas vartotovartotojams, kuriems vanduo jams, kuriems vanduo apskaito-

viene ir meninio ugdymo mokytoja Jevgenija Norkuviene lankësi Vaikø globos namuose, Vaikø su negalia centre, Seneliø globos namuose. „Berþelio“ vaikai á sveèius vykdavo ne tuðèiomis — su paruoðta programële ir dovanomis. Projektas sëkmingai ágyven- gogø, ástaigos bendruomenës kûdintas, liko gausybë maloniø pri- rybinë partnerystë. siminimø, o svarbiausia, kad po „Kalvotosios Þemaitijos“ tokiø renginiø visi tapo artimesinformacija ni, sustiprëjo vaikø, tëvø, pedamas daugiabuèio namo bute — 3.08 Lt/m3. 5.Nuotekø tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name — 3.08 Lt/ m3. 6.Nuotekø tvarkymas abonentams, kai terðalø kiekis nuotekose nevirðija leistinø koncentracijø — 3.00 Lt/m3. 7.Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabuèio namo bute — 2.91 Lt butui per mënesá.

8.Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabuèio namo ávade — 0.11 Lt butui per mënesá. 9.Pardavimo kaina individualiø namø vartotojams — 3.01 Lt namui per mënesá. 10.Vidutinë pardavimo kaina abonentams — 8.83 Lt skaitikliui per mënesá. Apie pasikeitusias patvirtintas kainas informuosime papildomai. Informacija telefonu 60729.

KREDITO UNIJA „GERMANTO LOBIS“ SKELBIA

PASKOLØ AKCIJÀ „9,9 – 9 - 9,9“ *Paskolos suma iki 9,9 tûkstanèio litø. *Paskolos terminas iki 9 mënesiø. *Paskolos palûkanos tik 9,9 procentai. Akcija — iki 2009 metø gruodþio 31 dienos. Kredito unija „Germanto lobis“ (Sedos g. 6, Telðiuose). Tel. (8~444) 69650. www.kugl.lt

Naujametës nuolaidos!

Þemaitijos radijas FM 95,4 MHz Visada su Jumis!

CM YK

Jeigu norite pirkti, parduoti, o gal susipaþinti arba susirasti draugø, siøskite þinutæ trumpuoju numeriu 1679. Þinutës laukelyje raðykite ZRSKELBIMAS, palikite tarpà ir raðykite pageidaujamà skelbimo tekstà. Jûsø skelbimas bus pakartotas du kartus. Skelbimo kaina 5 Lt. Reklamos skyrius, tel. 8~671 18282. El. paðtas: zemaitijos@radijas.lt

APSAUGOS SISTEMOS IR PASLAUGOS JORINGË — apsaugos ir silpnø sroviø sistemø diegimo bei saugos paslaugø teikimo kompanija, ágyvendinanti kompleksinius apsaugos, kontrolës bei komunikacijos sprendimus visoje Lietuvoje. Daukanto g. 38, Telðiai. Tel.: (8~444) 51302; 8~652 52009.

Naujuosius metus sutikti Ryðkënø kultûros centre. Jums koncertuos grupë „Banglai“. Ðventës pradþia gruodþio 31 d. 20 val. Iëjimas 30 Lt.

Loterijos „Perlas“ informacija: 2009-12-27 loðimo Nr. 716 Aukso puode –– 1 000 000 Lt –– 100 000 Lt –– 11 Lt –– 3 Lt –– 2 Lt 49 14 67 09 03 53 11 44 36 10 45 07 18 28 39 64 65 06 50 73 30 52 68 60 70 25 38 56 29 17 48 04 58 32 24. 51 27 37 54 23. 62 33 31 05 72. 57 71 42.

Papildomi prizai: Pretendentas á butà 0742908 Toyota Avensis 0680077 Mercedes-Benz A160 0285036 Honda Civic 1644980 BMW 116i 0785233 Audi A3 1020925 VW Golf VI 1983336 Citroen C3 1870346 Suzuki Alto 0167480 Toyota Aygo 0117203 Mitsubishi Colt 0654276 Þidiniai „Dimplex Club“ 162*641 Þidiniai „Dimplex Cheriton“ 064*364, 197*548 Prancûziðkas kriðtolas „Long Champ“ 034*160, 170*149, 152*161 Ðaldytuvai „Beko“ 170*747, 074*270, 005*945 Skalbimo maðinos „Beko“ 048*270, 138*937, 090*388 Filmavimo kameros „Aiptek“ 077*978, 113*925, 076*936 Muzikos centrai „Philips“ 118*526, 024*594, 008*227 Fotokameros „Olympus“ 043*632, 181*469, 115*837 098*867, 165*842, 028*987 LCD televizoriai „Samsung“ 180*262, 191*859, 128*161 071*878, 056*850, 115*379 Darþoviø tarkavimo maðinos „Migiris“ 11**490 Cikloninës krosnelës „Cz Cook“ 04**052 Duonkepës „Boman“ 08**855 Ëriuko vilnos antklodës „Verona“ 11**875 Prietaisai skausmui malðinti „Pain Doctor“ 16**911 Pietø servizai „Florine“ 14**587 100 Lt „Maxima“ dovanø èekiai 10**445 Pakvietimai á TV ðou 016*202, 078*764, 066*700 TUZINAS AUKSINIØ Tiraþo Nr. 565 Data 2009-12-26 PAGRINDINIS PRIZAS –– 500 000 Lt DIDYSIS PRIZAS –– 10 000 Lt 01 02 03 05 08 12 13 16 17 18 20 22 24 Laimëjimai: Devyni skaièiai –– 2 Lt Deðimt skaièiø –– 11 Lt Vienuolika skaièiø –– 230 Lt Dvylika skaièiø –– 10 000 Lt Papildomi prizai: 0009270; 0007742; 0006267; 0004327; 0004160 pakvietimai á „Tuzinas auksiniø“ TV ðou

kz144-8978 antradienis  

Kalvotoji Žemaitjia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you