Page 18

6. Övrig verksamhet (fortsättning) 6.10 Nationskaplan 6.10.1 Allmänt Nationskaplanen ska erbjuda nationens medlemmar själavård. Valperioden löper över fem år.

6.10.2 Nationskaplanens åligganden

6.12.2 Åligganden Recentiorsförmännen åligger att representera nationen i Recentiorskonventet, att bistå kuratelet vid inskrivning, att ansvara för fadderverksamheten, samt att ansvara för abiturientverksamheten.

Det åligger Nationskaplanen

6.13 Seniorskollegium

att vara tillgänglig för personliga samtal med nationens medlemmar,

6.13.1 Allmänt och organisation

att informera recentiorerna vid varje termins­ start, samt

Seniorskollegiets syfte och ändamål är att aktivt knyta äldre landsmän till nationen.

att kontinuerligt informera övriga landsmän om sin verksamhet.

Seniorsstyrelsens medlemmar, förutom Seniors­ kurator, väljes för nästkommande verksamhets­ år på höstterminens sista seniorslandskap.

6.11 Nationsinformatör

6.13.2 Seniorsstyrelsens åligganden

6.11.1 Allmänt

Seniorsstyrelsen åligger

Nationsinformatören är tillsammans med Förste kurator ytterst ansvarig för samordning av information gällande nationens verksamhet. Nationsinformatören är sammankallande i ­nationens PR-grupp och ska ansvara för nationens marknadsföring i för nationen relevanta media.

att fungera som remissinstans för nationens styrelse där denna så önskar, att upprätthålla kontakterna med hemlänet och dess näringsliv, samt att i samråd med kuratorerna ansvara för ­majmiddagens utförande.

6.11.2 Åliggande

6.13.3 Seniorskurators åligganden

Det åligger Nationsinformatören

Seniorskurator åligger

att ansvara för PR-gruppen och dess arbete,

att upprätthålla kontakten mellan seniors­kollegiet, Föreningen Gamla Kalmariter och nationen,

sammankalla till möten, samt att tillsammans med ämbetsmännen utforma enhet­ lig och aktuell marknadsföring i relevanta media.

att i samråd med övriga i seniorsstyrelsen och nationen ordna arrangemang för seniorer och övriga landsmän på nationen,

6.12 Recentiorsförmän

att vara sammankallande till seniorslandskap och övriga av seniorskollegiet ordnade arrangemang, samt

6.12.1 Allmänt

att informera om seniorskollegiets verksamhet.

Recentiorsförmännen ansvarar för att nationens nya medlemmar på bästa sätt informeras om samt engageras i nationens verksamhet. De är huvudansvariga för verkställandet av fadder­ verksamhet och abiturientinformation.

6.14 Sånganförare 6.14.1 Åligganden Sånganföraren åligger att leda sången vid nationens gasquer och an­ dra arrangemang, att i samråd med Förste kurator ta fram allsångstexter m.m., samt

18

att ansvara för och vårda nationens musikarkiv.

Kalmar nations reglemente  
Kalmar nations reglemente  

Reglemente för Kalmar nation i Uppsala (rev 2011).

Advertisement