Page 14

5. Studentbostadsstiftelsen Bortom Bullret (fortsättning) 5.3.4 Kontraktsteckning Kontraktsteckning sker senast den femtonde (15) i varje månad september- december och februarimaj samt 27 augusti och 27 januari. Kallelse ska utgå skriftligen till de sökande senast en vecka innan, för kontraktsteckningarna den 27 augusti och den 27 januari gäller fem dagar. Om det kvarstår rum efter att kölistan har genomgåtts och ansökningar som har ankommit efter ansökningstidens utgång finnes, rang­ordnar Husförman efter de principer som angetts ovan. Denna rangordning ska godkännas av Kalmar nations styrelse vid nästa sammanträde.

5.3.5 Villkor för kontraktstecknande Hyreskontrakt ska ingås för en period av tre år. För hyresgäster som tidigare haft kontrakt ingås kontrakt för en period av ett år. Terminer med heltidsämbete på Kalmar nation samt terminer med obligatorisk militärtjänst­ göring ska ej medräknas i hyrestiden. Hyreskontrakt får tecknas med studerande som under innevarande termin är registrerad som heltidsstudent vid ett av Uppsalas univer­ sitet. Sökande som varit studerande vid något av Uppsala universitet under den närmast föregående terminen måste också ha tagit minst tio poäng under den terminen. Registerutdrag ska uppvisas för Husförman vid kontraktsteckningen. Hyreskontrakt får även tecknas med forskar­ studerande som för Husförman kan uppvisa forskarintyg. Hyreskontrakt kan efter den ursprungliga kontraktstidens utgång förlängas med ett år i taget om hyresgästen under de föregående två terminerna tagit minst tjugo poäng vid ett av Uppsalas universitet eller om ovanstående krav på forskarstudier är uppfyllt. Boende inom Bortom Bullret får byta rum inom beståndet enligt följande: • Samtliga byten måste godkännas av Husförmannen. • Boende som byter rum har ej rätt att få längre kontraktstid än vad som föreskrevs i den boendes ursprungliga kontrakt. • Två boende får byta sinsemellan utan andra begränsningar än de ovanstående.

14

Boende som önskar byta till ett uppsagt rum måste ställa sig i bostadskön och får endast byta om ingen sökande med högre rangordning önskar hyra det aktuella rummet.

5.3.6 Villkor för andrahandsuthyrning Tillsättning av andrahandskontrakt ska ske enligt samma regler som för förstahandskontrakt. Ansökan om andrahandsuthyrning ska göras skriftligen på av nationen eller Husförmannen tillhandahållen blankett. Underskriven ansökan om andrahandsuthyrning är bindande för hyres­ gästen. Ansökan behandlas och godkänns eller avslås av Husförman. Giltiga skäl för andrahandsuthyrning är: • Obligatorisk militärtjänstgöring. • Högskolestudier på annan ort eller studier på annan ort som berättigar till studiemedel. • Studier på annan ort för komplettering av ­behörighet vid förändrad studieinriktning. • I utbildningen ingående praktik som utförs på annan ort.

Samtliga skäl ska styrkas skriftligen för att an­ drahandsuthyrning ska kunna beviljas. Andrahandskontraktet ska vara tidsbegrän­ sat och löpa under högst två terminer. För kontrakts­innehavare som anfört militärtjänst­ göring som skäl får dock andrahandskontraktet löpa under hela tjänstgöringstiden. Andrahandskontrakt upprättas mellan Husför­ man och den som önskar hyra i andra hand.

5.3.7 Särskilda skäl Nationens styrelse äger rätt att åsidosätta ovan­ stående tillsättningsnormer om särskilda skäl föreligger och minst två tredjedelar av styrelsens närvarande ledamöter är ense därom.

Kalmar nations reglemente  
Kalmar nations reglemente  

Reglemente för Kalmar nation i Uppsala (rev 2011).

Advertisement