Page 13

5.3.3 Rangordning Den sökande rangordnas individuellt efter ­terminspoäng. För varje med innevarande termin sammanhängande termin, som sökande varit landsman vid Kalmar nation, erhålls en poäng. Innevarande termin räknas om sökande är inskriven som studerande vid Kalmar nation, dock ska de obligatoriska avgifterna erläggas senast vid kontraktsteckning eller i anslutning därtill efter överenskommelse med Husförman. Engagemang i Kalmar nation premieras. Extra­poäng kan tilldelas nationens befattnings­ havare vilka tillsätts på Landskap, av styrelsen, av förvaltningsrådet eller vid Allmänt val samt ledamöter och suppleanter av besvärs­nämnden och ledamöter av revisionsnämnden och val­ nämnden. Samtliga ovanstående, e­ xklusive ­kuratorer och klubbverkare, inkluderas i ­termen övrig befattningshavare. En extrapoäng motsvarar en terminspoäng som betalande medlem. Maximalt fyra extrapoäng kan erhållas. Extrapoäng tilldelas enligt följande: 1 poäng • En termin som övrig befattningshavare.

2 poäng • En termin som klubbverkare. • Två eller fler terminer som övrig befattningshavare.

3 poäng • En termin som kurator. • Två eller fler terminer som klubbverkare. • En termin som klubbverkare och två eller fler terminer som övrig befattningshavare.

4 poäng • Två eller fler terminer som kurator. • Två eller fler terminer som klubbverkare och två eller fler terminer som övrig befattningshavare.

Sökande av extrapoäng ska lämna in en skriftlig ansökan på särskild blankett där det framgår hur många extrapoäng som söks och vilka ­befattningar som personen ifråga ­innehaft. ­Denna ansökan ligger till grund för Förste ­kurators förslag inför styrelsen och för ­styrelsens beslut. Om styrelsen beslutar att inte tilldela en ­sökande extrapoäng ska detta ­motiveras i ­beslutet. Avslag kan motiveras då en befattnings­havare ej fullgjort sitt uppdrag. Sökande med samma poäng rangordnas efter ansökningsmånad. Om flera sökande har samma poäng och ansökningsmånad, lottas den inbördes ordningen fram. Två som söker hel dubblett och tre som söker hel tripplett tillsammans har rätt att lägga ­samman sina poäng. För kontraktsteckningarna den 27 januari och den 27 augusti gäller följande rangordning och fördelning för enkelrum: 1. Recentior som antingen är född i Kalmar län, avlagt gymnasieexamen i Kalmar län, eller har förälder som varit eller är med i Kalmar nation, och inte ­tidigare har varit medlem av någon nation i Uppsala. 2. Recentior som inte tidigare har varit medlem av någon nation i Uppsala. 3. Övriga sökande.

Inom varje grupp sker rangordning efter ­terminspoäng enligt ovan. Tre fjärdedelar av de lediga rummen ska tilldelas recentiorer enligt rangordningen ovan, den resterande fjärdedelen tilldelas övriga sökande. Övriga sökande rangordnas enligt principer som angivits ovan. Avrundning sker alltid till recentiorernas fördel. Kölistan ska godkännas av Kalmar nations styrelse. Besvär mot kölistan ska anföras senast tre dagar innan kontraktsteckningen till antingen Förste kurator eller Husförmannen.

Extrapoäng tilldelas retroaktivt av Kalmar nations styrelse, efter förslag från nationens Förste kurator. Om den sökande sitter i styrelsen ­exkluderas denne från beslutsfattandet. Om Förste kurator själv vill ansöka om ­extrapoäng lämnas ansökan till nationens ­Inspektor, som därefter lämnar förslag till styrelsen om att poäng ska tilldelas.

13

Kalmar nations reglemente  

Reglemente för Kalmar nation i Uppsala (rev 2011).

Kalmar nations reglemente  

Reglemente för Kalmar nation i Uppsala (rev 2011).

Advertisement