Page 12

5. Studentbostadsstiftelsen Bortom Bullret 5.1 Allmänt I reglementet får ej intas bestämmelser som strider mot stiftelsens stadgar. Kalmar nation representeras i stiftelsen av av förvaltnings­ rådet utsedd representant samt ledamot och suppleant utsedd av landskapet.

5.2 Husförmans åligganden Husförman åligger att ha mottagningstider på nationen i samband med nationens expeditionstider, att i stiftelsens och nationens styrelser vara föredragande i ärenden rörande nationens kvot i stiftelsen, att i samråd med vicevärden handha administra­ tiva uppgifter i samband med ledigförklarande och uthyrning av rum, att vid behov rekommendera hyresgästerna sådana omflyttningar i huset som är önskvärda för ledigställande av hela dubbletter, samt att snarast meddela vicevärden alla in-, ut- och omflyttningar.

5.3

Tillsättningsnormer för enkel-, dubblett- samt tripplettrum för Kalmar nations kvot i Studentbostadsstiftelsen Bortom Bullret

5.3.1 Ansökan Ansökan sker på av nationen tillhandahållen ansökningsblankett. Alla obligatoriska upp­ gifter ska vara ifyllda. Alla övriga uppgifter som den sökande önskar åberopa ska noteras. Det åligger den sökande att meddela Husför­ man eventuella förändringar vad gäller upp­ gifter i ansökan.

5.3.2 Ansökningstid Ansökan ska vara nationen tillhanda senast den sista i månaden innan aktuell kontrakts­teckning. För kontraktsteckningen den 27 augusti samt den 27 januari ska ansökan vara inkommen senast den 20 augusti respektive den 20 januari. Ansökan får endast gälla kontraktsteckning som ligger högst sex månader i framtiden. Ansökan gäller för samtliga kvarvarande kontrakts­teckningstillfällen innevarande termin, samt för höstterminen även kontraktstecknin­ gen den 27 januari, samt för vårterminen även kontrakts­teckningen den 27 augusti. Ansökan som görs i förväg av recentior/ återinskriven gäller för samtliga kontrakts­ teckningar inskrivningsterminen. Förnyelse av ansökan sker inför vårterminen under tidsperioden som förflyter mellan ­kontraktsteckningen i december och den 31 januari. Inför höstterminen sker förnyelse under tids­ perioden mellan kontraktsteckningen i maj och den 31 augusti. Ansökan om extrapoäng för befattningshavare enligt nedan ska vara Förste kurator tillhanda senast den första i månaden innan aktuell ­kontraktsteckning.

12

Kalmar nations reglemente  

Reglemente för Kalmar nation i Uppsala (rev 2011).

Advertisement