Page 1

KALİTEK DANIŞMANLIK GÜVENİLİR PARTNERİNİZ

www.kalitekdanismanlik.com


HİZMETLERİMİZ

KALİTEK KİMDİR? Kalitek Danışmanlık, danışmanlık, eğitim, ürün ve sistem belgelendirme alanlarında  sektörün önde gelen firmalarında üst düzey yönetici olarak çalışan  bir ekip tarafından,  yıllar içinde elde ettikleri bilgi, beceri ve tecrübeyi  müşterileri ile paylaşmak ve sektörde katma değer sağlamak amacı ile kurulmuştur. Kurulduğu 2009 yılından itibaren ürün belgelendirme, yönetim sistemleri danışmanlığı, akreditasyon sistemleri danışmanlığı ve eğitim hizmetleri konusunda sektörün önde gelen firmalarına hizmet vermiştir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Danışmanlık hizmetleri verdiğimiz yönetim sistemi standartları aşağıdaki gibidir;

• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi • ISO 22001 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi • HACCP • TS 16949 Otomotiv Yan Sanayi Yönetim Sistemi • SA 8001 Sosyal Sorumluluk

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ AŞAMALARI Danışmanlık hizmetleri kapsamında KALİTEK olarak öncelikle mevcut tesislerinizin yürürlükte olan kanun, yönetmelik, tebliğ ve müşteri gereksinimlerine uygun bir hale getirilmesi için gerekli altyapı, üstyapı gereksinimlerinin tespiti gerçekleştirilir. İşletmenin gerekli şartları yerine getirebilmesi için gerekli faaliyetler planlanarak çalışma planı oluşturulur. Yönetim sistemleri danışmanlık sürecinin ikinci aşaması olarak ilgili yönetim sistemi dokümantasyonunun gereksinimlerine dikkate alınarak etkin ve verimli bir yönetim sağlayacak dokümantasyon süreç odaklı olarak KALİTEK uzmanlarının gözetiminde oluşturularak yayınlanır.

VİZYONUMUZ Ülkemizin üreticilerine ve hizmet sağlayıcılarına değer katan eğitim, belgelendirme ve danışmanlık hizmetlerini sunarak, üretkenliği ve sanayideki kalkınmayı desteklemektir.

MİSYONUMUZ Müşterilerimizin her türlü ihtiyaçları ile alakadar olarak, onların eğitim, mühendislik ve danışmanlık ihtiyaçlarını etik mesleki kurallar çerçevesinde karşılamaktır.

Hazırlanan yönetim sistemi dokümantasyonuna göre tüm süreçlerde uygulamalar hayata geçirildikten sonra uygulamaların etkinliği gözden geçirilir. İhtiyaç duyulan değişiklik ve revizyonlar yapıldıktan sonra iç denetim ve yönetimi gözden geçirme toplantıları KALİTEK uzmanlarının gözetiminde gerçekleştirilir. Denetim için başvuru yapılır. Yönetim sistemi kurulumu aşamasında ihtiyaç duyulan standart genel bilgilendirme ve iç denetçi eğitimleri KALİTEK uzmanları tarafından verilir.

NİÇİN DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMALISINIZ? Değişen ve gelişen dünyada rekabet edebilmenin en temel prensibi, etkin ve verimli bir yönetim sistemi kurmak ve uygulamaktır. Zaman ise bu süreçte geri alamadığımız en kıt kaynaktır. Mümkün olan en kısa sürede, firmanız ihtiyaçlarına ve yapısına uygun, etkin bir yönetim sisteminin kurulması profesyonel bir ekipten alınan danışmanlık hizmetleri ile mümkün olabilir.

NİÇİN KALİTEK DANIŞMANLIKTAN HİZMET ALMALISINIZ? Sektöründe 10 yılı aşkın süredir hizmet veren profesyonel bir ekibe sahip firmamız işletmenizin ihtiyaçlarına uygun, mümkün olan en kısa sürede, etkin bir yönetim sistemini kurarak, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülmesi konusunda gerekli eğitimleri de tarafınıza sağlayacaktır.

AKREDİTASYON STANDARTLARI DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ Danışmanlık hizmeti verdiğimiz akreditasyon standartları aşağıdaki gibidir; • ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu • ISO 17021 Sistem Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu • ISO 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyonu • ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

AKREDİTASYON NEDİR? Akreditasyon uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.


AKREDİTASYON STANDARDI DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR • • • • • • • • • • • • • • • •

Akreditasyon çalışması yapılacak kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi. Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti. Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması, Kuruluşun alt yapı ve yetkili personel gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması, Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması, Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, numune alma teknikleri eğitimleri vs.) Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi, İlgili uyguluk değerlendirme standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması. Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması İlgili uyguluk değerlendirme standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması Akreditasyonun TÜRKAK web sayfasında yayınlanması

CE İŞARETİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ CE İşareti danışmanlık hizmeti kapsamında firmanıza direktiflere uyum teknik dosya hazırlama ürünle ilgili standartların belirlenmesinde “CE BELGESİ ALMAK İÇİN NELER YAPMALIYIM?” sorusunun cevabını vermeye yardımcı olacaktır. Aşağıda adı geçen direktifler konusunda danışmanlık hizmeti veren firmamız size usulüne uygun CE işareti belgelendirme yapma fırsatını tanıyacaktır. CE işareti konusunda danışmanlık hizmeti veren firmalar direktife uyum konusunda firmalara yol göstermektedir. Kalitek danışmanlık olarak pek çok projemizde müşterilerimize optimum maliyet ile en kısa yoldan ürünlerine geçerli CE işareti iliştirmeleri konusunda yardımcı olduk. Sizlere de yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. CE işareti danışmanlık hizmeti verdiğimiz kapsamlar aşağıdaki gibidir; • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği • Makine Emniyeti Yönetmeliği • Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği • Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği • Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği • Tıbbi Cihaz Yönetmeliği • Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği • Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği • Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik • Oyuncaklar Yönetmeliği • Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği • Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği • Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik • Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik • Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği • Asansör Yönetmeliği • Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği • Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği • Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik • Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği • Gezi Tekneleri Yönetmeliği

CE İŞARETİ NEDEMEK? CE işareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. AB genelinde kullanılmış olan değişik uygunluk işaretleri yerine AB direktiflerine uygunluğu belirten tek tip bir AB işareti kullanılması amaçlanmıştır. CE  işareti üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin yeni yaklaşım direktiflerine uygunluk işaretidir.  Şu an sayısı 25’i bulan yeni yaklaşım direktiflerinden biri veya bir kaçı kapsamına giren bir ürünün CE  işareti taşımadan AB pazarına girebilmesi mümkün değildir. Yeni yaklaşım direktiflerine uygunluğu kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili harmonize standartlara uygun üretim yapmalarının büyük önemi bulunmaktadır. Standartlara uymak zorunlu olmamakla birlikte, standartlara uygun üretim yapılması halinde, direktiflere de uygun üretim yapıldığının varsayılması üreticinin standartlara uymasını teşvik etmektedir.

CE BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR CE işareti danışmanlık hizmeti kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir; • • • • • • • • • • • • • •

Ürün spesifikasyonuna göre CE işareti belgelendirmesine tabi ilgili direktiflerin belirlenmesi, Belirlenen direktiflerle ilgili yol haritasının oluşturulması, Harmonize standartların belirlenmesi, Belgelendirme prosedürünün belirlenmesi ve onaylanmış kuruluşlarla ilgili bağlantıların kurulması Direktifler ile ilgili plan-form vb. dokümanların hazırlanması Gerekli testlerin belirlenmesi Risk değerlendirmelerin yapılması Kullanma kılavuzlarının hazırlatılması Teknik dosyanın ilgili direktifler paralelinde hazırlanması Uygunluk beyanının yayınlatılması Onaylanmış kuruluşun tetkiki hakkında bilgilendirmelerin yapılması Firmanızın belgelendirme denetimine sokulması Varsa eksikliklerin giderilmesi Ürünün CE markalaması yapılarak pazara arzı


EĞİTİM HİZMETLERİMİZ

GOST-R BELGELENDİRME HİZMETLERİ

KALİTEK olarak kuruluşunuza sunabileceğimiz eğitim listemiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

GOST-R SERTİFİKASI NEDİR?

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Rusya pazarına mal sunabilmek için ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürün ve hizmetlere zorunlu, bazı ürün ve hizmetlere istek üzerine yapılmaktadır. Gost R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürün ve hizmetlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürün ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürün ve hizmetlere sarı renkte Gost R sertifikası alınması zorunludur.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi genel bilgilendirme eğitimi ISO 14001 çevre yönetim sistemi genel bilgilendirme eğitimi ISO 50001 enerji yönetim sistemi genel bilgilendirme eğitimi OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi genel bilgilendirme eğitimi ISO 9001 kalite yönetim sistemi ve diğer standartlar için dokümantasyon eğitimi ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç denetçi eğitimi ISO 50001 enerji yönetim sistemi iç denetçi eğitimi ISO 14001 çevre yönetim sistemi iç denetçi eğitimi OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç denetçi eğitimi ISO 9001 kalite yönetim sistemi baş denetçi eğitimi ISO 14001 çevre yönetim sistemi baş denetçi eğitimi OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi baş denetçi eğitimi ISO 22001 gıda güvenliği standardı genel bilgilendirme eğitimi ISO 10002 müşteri memnuniyeti - şikayet yönetimi standardı genel bilgilendirme eğitimi ISO 22001 gıda güvenliği standardı iç denetçi eğitimi HACCP (hazard analaysis of critical control points) eğitimi ISO 17020 muayene kuruluşları akreditasyon standardı bilgilendirme eğitimi ISO 17020 muayene kuruluşları akreditasyon standardı iç denetçi eğitimi ISO 17021 sistem belgelendirme kuruluşları akreditasyon standardı bilgilendirme eğitimi ISO 17021 sistem belgelendirme kuruluşları akreditasyon standardı iç denetçi eğitimi ISO 17024 personel belgelendirme kuruluşları akreditasyon standardı ve rehberi bilgilendirme eğitimi ISO 17024 personel belgelendirme kuruluşları akreditasyon standardı iç denetçi eğitimi ISO 17025 laboratuvar akreditasyon standardı ve rehberi bilgilendirme eğitimi ISO 17025 laboratuvar akreditasyon standardı iç denetçi eğitimi Türk gıda kodeksi ve gıda mevzuatı Genel hijyen eğitimi CE genel bilgilendirme eğitimleri Direktiflere göre özel CE eğitimleri APQP (advanced product quality plan) PPAP (pre product approve plan) FMEA (failure mode effect analysis – hata türleri ve etkilerinin analizi) BRC eğitimi Kontrol planı hazırlama Makine / proses yeterlilik (capability – spc) MSA (measuring analyst system – ölçüm sistemi analizi) PSW (ppap submission warrant – garanti sunum mektubu) Yüksekte çalışma eğitimi Güvenli sürüş teknikleri eğitimi Kaynakçı eğitimi İş sağlığı ve güvenliği genel İş sağlığı ve güvenliği - zorunlu Çevre mevzuatı eğitimi Yangın eğitimi Beden dili eğitimi Etkili iletişim teknikleri eğitimi Takım çalışması eğitimi Yönetici sekreterliği eğitimi Aile şirketlerinin kurumsallaşması Süreç yaklaşımı, süreç iyileştirme eğitimi Problem çözme teknikleri eğitimi

Gost R sertifikası, ürünlerin Rusya devleti tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda test edilerek ve test protokolüne istinaden devlet tarafından akredite edilmiş sertifika merkezleri tarafından verilmektedir. Eğer ürün ve hizmetlerin GOST-R uygunluk belgelendirilmesinden hariç yangın ve hijyen belgelendirilmesi zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz 2002y. No:320 “Yangın belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” ve Rusya devleti hijyen standartları 15 Ağustos 2002y. No:325 “Hijyen belgelendirilmesi için zorunlu olan ürünler” kanunlarına istinaden önce hijyen ve yangın belgeleri alındıktan sonra GOST-R kalite belgesi verilmektedir.

GOST-R ZORUNLULUĞU SSCB döneminde uygulanmaya başlayan GOST-R, 1 Ekim 2000 tarihli Rusya Gümrük İdaresi (GTK) tebliğince, (sertifika alınması) zorunlu hale getirilmiştir. Son yıllarda sıkı bir şekilde kontrole tabii tutulan GOST-R sertifikası zorunluluğu bu ülkeye ihracat yapan üreticiler için artık olmazsa olmaz bir kriter haline gelmiştir.

AR-GE / ÜRETİM / İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Kalitek danışmanlık olarak devlet yardım programları proje yazımı ve uygulamaları konularında hizmet vermekteyiz. Hizmet kapsamımızda olan konular aşağıdaki gibidir;

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME YARDIMLARI TÜBİTAK Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yardımları SANAYİ BAKANLIĞI - SANTEZ Yardımları ULUSLARARASI (EUREKA ) AR-GE Yardımları

KOSGEB YARDIMLARI KOSGEB AR-GE Yardımları KOSGEB Altyapı/Üretim (Endüstriyel Uygulama) Yatırımları KOSGEB Kredi Faiz Desteği ve Genel Destekleri

D.T.M (DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI) YARDIMLARI Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteğine İlişkin Bilgi Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi


KALİTEK DANIŞMANLIK EĞİTİM GÖZETİM HİZMETLERİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ADRES: Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No:328/12 İstanbul Maltepe 34843 Türkiye E-POSTA: info@kalitekdanismanlik.com TELEFON: +90(216) 441 70 63 FAX: +90(216) 441 70 64 MOBİL: +90 (530) 068 62 51 WEB: http://www.kalitekdanismanlik.com

www.kalitekdanismanlik.com

Kalitek Danışmanlık  

Hizmetlerimiz Hakkında 2014 Broşürümüz.

Advertisement