Page 1


BÜYÜK BULUÞMA 3 2006 ve 2008 yýlýndan sonra Yalýn Altý Sigma konferanslarýnýn üçüncüsünü gerçekleþtiriyoruz. Sizi de Türkiye'deki bu en büyük Yalýn Altý Sigma etkinliðine katýlmaya davet ediyoruz.

Yalýn Altý Sigma

21-22 Ekim 2010

KONFERANSI 3

Sabancý Gösteri Merkezi / Ýstanbul

"Yalýn Altý Sigma ve Süreç Yönetimi" 1. GÜN ARAMA KONFERANSI 09:30 - 17:30

Süreç geliþtirmenin sürekli hale getirilmesi için ideal yol haritasý Moderatör: Doç. Dr. Oðuz BABÜROÐLU (Arama Katýlýmlý Yönetim Danýþmanlýðý / Sabancý Ün. Öðr. Üyesi)

2. GÜN SEMÝNER

Seminer: Tom SHUKER (Lean Transformation Group - LTG)

2. GÜN PANELLER

Agah UÐUR Borusan Holding (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi - CEO) Ali HÜROÐLU Coca-Cola Ýçecek (Tedarik Zinciri Servisleri Direktörü)

PANELÝSTLER (Alfabetik sýralý)

Ali ÝÞOÐLU Akzo Nobel (Business Excellence Manager) Mustafa YILMAZ AKSA (Genel Müdür) Nuri OTAY Ford Otosan (Genel Müdür) Swami SUBRAMANIAN Coca Cola Eurasia & Africa (Group Operational Excellence Director) Tümer ARITÜRK SPAC Danýþmanlýk (Kurucu Ortak) Detaylý bilgi ve kayýt: Ýlgili kiþi: Pýnar DURUL (pinar.durul@spac.com.tr) Tel: (312) 210 14 11 - 210 13 94 - 210 13 95 Web: www.spac.com.tr/lss3/lss3.html

Notlar: • Katýlým ücreti: 700 TL (+kdv) • 5 kiþi ve üzeri katýlým: 600 TL (+kdv) • Ýngilizce-Türkçe simultane tercüme yapýlacaktýr. • Öðle yemeði ve ikramlar ücrete dahildir. • SPAC, konferans yeri ve tarihini deðiþtirme hakkýný saklý tutar.

SPAC Danýþmanlýk Ltd. Þti. Teknokent, Silikon Blok, Zemin Kat, No: 19 (06531) ODTÜ/ANKARA Tel: (312) 210 14 11 - 210 13 94 - 210 13 95 • Faks: (312) 210 14 79 E-posta: info@spac.com.tr • Web: www.spac.com.tr


!

"

#

!"

"#

!# !"#

$


ÝNOVA Yazýlým Ltd. Þti.

ODTÜ Teknokent, Silikon Blok, Bodrum Kat, No: 3-1 (06531) Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 210 13 44 • Faks: (0312) 210 19 15 www.inovasoft.com.tr • minitab@inovasoft.com.tr

02’ : 7& : . 0 : * 0.;


‹Ç‹NDEK‹LER

% Editörden ( KalDer’de yeni bir dönem

A. Hamdi Do¤an KalDer Yönetim Kurulu Baflkan›

$ Haber / A. Hamdi Do¤an, KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Baflkan› oldu

!& Görüfl / Prof. Dr. Ali R. Kaylan KalDer Yönetim Kurulu Üyesi

!" Dosya / Dünya ölçe¤inde yerel kalk›nma "# Engelliler için kurumsal sosyal sorumluluk projesi • Avea

"( UKÖ / Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü Sakarya Üniversitesi kazand›

") E¤itim Duyurusu "$ Haber '$ fiube Haberleri %& Çevre /“Yaflama biçimimiz iklim

sf.12 • Mustafa Cahit K›raç • Doç. Dr. Melih Bulu

• Ayça Cangel • Nazire Peker • Hilmi Develi

A. Hamdi sf.8 Do¤an, KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Baflkan› oldu

de¤iflikli¤i sorununu do¤urdu”

%" Gezi %( Yenilikler %$ Soka¤›n Sesi (& Önce Kalite Kitapl›¤› (" Ajanda (# Abone “Yaflama biçimimiz iklim de¤iflikli¤i sorununu do¤urdu”

sf.50

4

Tarihten do¤aya, bir uçtan bir uca Çanakkale

sf.52

Avea “engelleri” kald›r›yor... sf.24


ED‹TÖRDEN *+,-./0 1234+05+678790 :.4.,0;+<34 ;=4.>?.47 @.00 5orumlu Yaz› ‹flleri AB2B/B90 ;+<340*C/C,C9

1P0D+?270-GL+4

!"#$%&'()*+, YEREL KALKINMA Q.J,76+40:=E 4.J,76+4PRGESE+,2./PG/R T/GHP0-/P01,70U3F+0*+<,+4 M/H+40V4+< WF,.?0;BF+E X.2+>0Y+E?+E

;+<340;=4.>?.479

5.//+ 5=4?.F J.//+PJG4?.FSEG4+E?.2<+PZG?

D+8./0A./E.F79

:=F2.01E[34+/ RGF2.P+EZ74+/SEG4+E?.2<+PZG? Demet fieker 2.?.>PJ.E./SEG4+E?.2<+PZG?

;+<34 *GG/274+>=/B9 :/+H7E0I+J+/3?9

KG>GL/+H9 M2+/.0A./E.F790

;+N3?90

O+JE3900

\/JC018,+E ./JCP+8,+ESEG4+E?.2<+PZG? Aktan Akmefle +E>+4P+E?.J.SEG4+E?.2<+PZG? \?/.01,N>.E74 .?/.P+,N>.E74SEG4+E?.2<+PZG? AC6J740\/RB40]0?C6J74S?C6J74./RC4PZG? V4C/0*3,3[0]0G4C/E7,7Z(SR?+7,PZG? IB/E7<.0*+,7>.0-./4.L70^*+,-./_0 Centrum ‹fl Merkezi, Ayd›nevler 5+4+<70`+2P0QG90'0*B[BE<+,30 '#$%#0MJ>+48C, I.,90&0"!(0%!$0#"0$# K+EJ90&0"!(0%!$0#"0$( aaaPE+,2./PG/R ]000E+,2./SE+,2./PG/R Konak Biliflim Teknolojileri ve Kültürel Ürünler Tic. A.fi. 188+J+L+0A+6P0;3,23F0`2P0QG90"!0 Befliktafl / ‹stanbul Tel: &"!"0"'(0"'0!&0 WFRB40VHJ.> Yeflilce mah. Aytekin sok. no: 21 '##!$0#P0b.@.4>cMJ>+48C, I.,P090&"!"0"$&0&&0&d

K+EJ90&"!"0"(#0)#0''

Yerel kalk›nma ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönleriyle farkl› bir süreçtir. Yerelleflme ve bölgeselleflme hareketleri, küresel ekonomi aç›s›ndan önemlidir. Bu say›m›zda yerel kalk›nman›n önemini vurgulamak amac› ile “Dünya Ölçe¤inde Yerel Kalk›nma” konusunu ele ald›k. Prof. Dr. Ali R›za Kaylan “Görüfl” köflesinde fikir ve yorumlar›n› bizimle paylaflt›. “Yerel Kalk›nmada Toplam Kalitenin Rolü ve Köy Enstitüleri Modeli” bafll›¤›n› tafl›yan makalesinde Kaylan, kalk›nmada pusula görevi görebilecek toplam kalitenin temel kavramlar›na ve Türkiye’nin küresel ölçekte ne ölçüde kalk›nm›fl oldu¤una k›saca de¤inmifl, 1936-1946 döneminde Türkiye’nin mevcut koflullar›ndan do¤an köy enstitüleri projesinden özgün ve yarat›c› bir kalk›nma modeli olarak söz etmifltir. Bu say›m›zda dosya köflemizde keyifle okuyabilece¤iniz ve sizlere yeni bak›fl aç›lar› kazand›raca¤›na inand›¤›m›z isimler var: “Güzel ‹zmir de¤erini hak ediyor” yaz›s› ile ‹zmir Valisi Mustafa Cahit K›raç, günümüzde yöneticilerin rekabetçi olabilmek için flehrin yaflam kalitesine iliflkin yapacaklar› çal›flmalar›n önem kazand›¤›n› vurgulayan Uluslararas› Rekabet Araflt›rmalar› Kurumundan Ayça Cangel ve Doç. Dr. Melih Bulu, ulusal kalk›nma için gerekli olan›n öncelikle yerel kalk›nma oldu¤unu söyleyen ‹TÜ Ar› Teknokent Genel Müdürü Nazire Peker, “Yerel kalk›nmada nitelikli ifl gücü gereklidir” diyen TOSYÖV eski Baflkan› Hilmi Develi gibi önderlerle gerçeklefltirilen söyleflilerimizi ve önderlerin yorumlar›n› keyifle okuyaca¤›n›z› umuyoruz. Ayr›ca haberler köflemizde Sa¤l›kta Kalite ‹yilefltirme Derne¤i’nin 28-30 Nisan tarihleri aras›nda düzenledi¤i Sa¤l›kta Kalite Haftas› 2010 etkinliklerinde “Sa¤l›kta Performans Ölçümü” haberini okuyabilirsiniz. Yeni Yönetim ve Yeni Bir Dönem… Türkiye Kalite Derne¤i'nin (KalDer) Genel Kurul’u 29 Nisan 2010 tarihinde Bo¤aziçi Üniversitesi’nde konuklarla birlikte 400’den fazla kat›l›mc› ile toplanm›fl, A. Hamdi Do¤an KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Baflkan› olmufltur. Yeni Yönetim Kurulu, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kurulufllar›n›n ve akademi dünyas›n›n önemli temsilcilerinden olufluyor. Yeni yönetim kurulumuz ilk olarak 26 May›s 2010 tarihinde Merkez ve fiube Genel Sekreterleri ile birlikte KalDer’in 20’inci kurulufl y›l›nda Ulu Önder Atatürk’e sayg›lar›n› sunmak amac› ile An›tkabir’i ziyaret etti.

;+<3?,+4+40<+F3,+/340JG/C?,C,CLC0<+F+/,+/34+0 +7>>7/P0;+<34,+4+40<+F3,+/2+40E+<4+E0 R=J>./7,?.2.40+,34>30<+N3,+?+FP0

Ayr›ca, May›s ay› içinde UKÖ Kamu Kategorisinde Büyük Ödülü Sakarya Üniversitesi’nin kazand›¤› belli oldu. Avrupa’da ve Türkiye’de bu ödülü kazanan ilk üniversite olan Sakarya Üniversitesini birkez daha kutluyoruz.

W4Z.0*+,7>.0-./R7J70IB/E7<.0*+,7>.0-./4.L70 >+/+H342+40+<2+087/0<+<3?,+43/P0 e,CJ+,]IB/E[.]1<,3E]M,?70 f55Q90!'&!]#d)$

Sevgilerimle,

Kurumsal Sponsorlar

5


GÖRÜfi

KalDer’de yeni bir dönem

A. Hamdi Do¤an KalDer Yönetim Kurulu Baflkan›

B

u y›l KalDer’in 20’nci y›l›n› doldurdu¤u tarihi bir süreci yafl›yoruz. Bu nedenle 29 Nisan’da yap›lan genel kurulumuzu çok önemli ve anlaml› bir toplant› olarak de¤erlendiriyorum. Bugüne kadar yap›lan en genifl kat›l›ml› genel kurul oldu. Üyelerimizin yönetimimize gösterdi¤i güven için flahs›m ve arkadafllar›m ad›na teflekkürlerimi sunuyorum. Demokratik bir seçim sürecinde çok de¤erli kalite gönüllüsü arkadafllar›m›zla bir yar›fl yaflad›k. Rekabet düzeyli oldu¤u zaman performans› etkileyen önemli bir faktördür. ‹teleyici ve tetikleyicidir. Düzeyli rekabet ayn› zamanda bir kontrol mekanizmas›d›r ve bu çal›flma dönemimizde bize de katk› sa¤layaca¤›na inan›yorum. Öncelikle KalDer’in kuruluflundan bu yana varl›¤›n›n sürdürülmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür ederim. 20 y›l önce yak›lan atefl bugün insan›m›z›n refah düzeyinin yükseltilmesinde, kurulufllar›m›z›n rekabet edebilmesinde önemli bir ›fl›k ve pusula olmufltur. Ülkemizde d›fla aç›l›m›n yafland›¤› 1990’l› y›llarda pek çok kuruluflumuz KalDer’in ilkelerini ve ö¤retilerini paylaflarak rekabet güçlerini artt›rd›lar. Bu baflar›lar daha sonra Avrupa Kalite Yönetimi Vakf›’n›n ödül tablolar›na da yans›d›. ‹flletmelerimiz ka-

6

zand›klar› ödüllerle EFQM’de dikkat çekti. Türkiye bugün Avrupa’da en fazla ödül kazanan iki ülkeden biridir. Üyeleri, hedefleri ve baflar›lar› ile böylesine güçlü bir kurumun yöneticisi olmak gurur ve onur vericidir ama sorumluklar› aç›s›ndan ayn› ölçüde de zor bir görevdir. Zorlu¤u bugün KalDer’den beklentilerin düne göre sektörel ve bölgesel aç›dan daha da artm›fl olmas›d›r. KalDer güçlü bir üye potansiyeline sahiptir. Tüzel kiflilik ve birey olarak ülkemizin en önemli kurulufl ve de¤erlerini kapsar. Bizim hedeflerimizden en önemlisi KalDer’i tüm üyeleri ile kucaklayan bir yönetim olmakt›r. 20’nci y›l›n bu birliktelik için önemli bir f›rsat oldu¤una inan›yorum. Mükemmellik kültürünün içsellefltirilerek ve yayg›nlaflt›r›larak ülkemizin sürdürülebilir kalk›nmas›nda Cumhuriyetin 100. y›l›nda Türkiye’nin tüm bölgelerinde rekabetçi kurum ve kurulufllar yaratmak, ülkeyi ça¤dafl yaflam düzeyine ulaflt›rmak, önemli ve öncelikli hedefimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk ‘ün “Yolunda yürüyen bir yolcunun, yaln›z ufku görmesi


yeterli de¤ildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir” cümleleri her KalDer’linin öngörüsüne yön vermektedir. Bu nedenle Yönetim Kurulu ve flubelerimizle ilk ziyaretimizi 26 May›s’ta An›tkabir’e yaparak O’nun manevi huzurunda heyecan›m›z› tazeledik. Son y›llar›n ekonomik, sosyal ve siyasi alanda h›zl› ve küresel boyutlu geliflmeleri her kurum, kurulufl ve ülke için sürdürülebilir olma, “var olma” sorununu gündeme getirmifltir. Bu de¤iflimi tüm dünya ile birlikte ülkemiz de yafl›yor. Bu de¤iflim sürecinde önce özde¤erlendirmemizi yap›p, kendimizi do¤ru ve iyi olanlarla k›yaslay›p, iyilefltirmeyi h›zla gerçeklefltirmemiz gerekiyor. Bu süreç büyük iflletmelerden, KOB‹’lere, özel sektörden kamuya, toplumdan bireylere uzanan genifl bir kesimi ve Anadolu’ya yay›lan ulusal bir da¤›l›m› kaps›yor. KalDer misyonunu ve vizyonunu belirleyen üyelerin ve toplumun beklentileri olmal›d›r.

ginlefltirilmesi ile sadece ödül ve kongre odakl› de¤il, daha kat›l›mc› ve paylafl›mc› bir yaklafl›mla çal›flmak. Üyelerle ‹liflkileri Gelifltirmek Paylafl›m›n ve sosyalleflme ortam›n›n gelifltirilmesi ile üyelere daha yak›n ve onlar için daha fazla katma de¤er yaratan bir organizasyon olmak. Biz, ekip olarak de¤erlerimiz olan • Sürekli ‹yilefltirme, • Güvenilir Olma, • ‹nsana Sayg› ve • Gönüllülük esas›na dayal› bir birliktelikte bulufltuk. Yönetimimiz, sürecin her aflamas›nda bulunmufl, Toplam Kalite anlay›fl›n› yaflant›s›na tafl›m›fl bir ekiptir. Ödüller kazanm›fl, ödül sürecinin içinde görevler alm›fl, özel sektörde ve kamuda bu ilke ve modeli yaflama geçirmifl, vizyonu de¤iflime odakl› bir grubuz. ‹nanc›m›z ve hedefimiz, daha önce at›lan temellerin üzerinde KalDer çat›s›n› ve ç›tas›n› yükselterek daha çok insan› ve kurumu kucaklamakt›r.

Yönetim Kurulu olarak program›m›z› ve hedeflerimizi bu temel yaklafl›mdan hareketle belirledik.

• Sorgulayan,

Önceliklerimiz

• Toplam Kalite Yönetimini içsellefltirmifl, yaflam› ile bütünsellefltirmifl, dinlemeyi bilen bir yönetim anlay›fl›na sahibiz.

KalDer’in Misyonuna Sahip Ç›kmak Önceli¤i kar olmayan, oda¤›nda ülkenin geliflmesine, kurum ve kurulufllar›n sürdürülebilirli¤ine katk›da bulunan, insan› bir de¤er olarak gören bir kurum olmak. Kurumsallaflmak ve Yay›lmak 20’nci y›l›n› dolduran bir kurum olarak kurumsallaflma sürecini tamamlayarak yay›l›m› sa¤layan daha güçlü bir yap›ya kavuflmak. Büyük kurulufllardan, KOB‹’lere, Özel Sektörden Kamu’ya ve STK’lara, k›saca ülkenin kalk›nma dinamiklerine uzanan bir yap›sal yayg›nlaflman›n yan› s›ra, Anadolu’yu da kapsayan ulusal bir hareket oluflturmak. Hizmeti Zenginlefltirmek Yeni modelin gerekleri, yenilikçi yaklafl›mlar›n kullan›labilirli¤i, yeni uzmanl›k alanlar›, k›yaslama çal›flmalar›, KOB‹ organizasyonlar› ve paylafl›m ortam›n›n zen-

• Sorumluluklar›n› üstlenen,

Anadolu’ya yay›lma hedefimiz do¤rultusunda Ankara, Bursa, Eskiflehir ve ‹zmir flubelerimizin baflkanlar› yönetimimizde yer ald›lar. Büyük kurulufllarla, KOB‹’lerin, kamu ile akademik birimlerin sentezini yapt›k. KOSGEB gibi KOB‹’lere yay›l›mda rehber olacak birimlerin yöneticileri ile bu yolculukta birlikte olaca¤›z. E¤itimden, sa¤l›¤a sektörel yap›y› ve uzmanl›k gruplar›n› oluflturacak güçlü isim ve kurumlar yönetimde yer ald›lar. Yönetim Kurulumuz ifllevsel bir yap›lanma örne¤i oldu. De¤erli kalite gönüllüleri; KalDer’in gücü sizlersiniz. Kat›l›mc› ve paylafl›mc› bir yönetimin sürdürülmesi için sizlerin deste¤inize ihtiyac›m›z var. KalDer farkl›d›r; fark› yaratan sizlersiniz.

7


A. Hamdi Do¤an, KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Baflkan› oldu KalDer’in yeni Yönetim Kurulu, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kurulufllar›n›n ve akademi dünyas›n›n önemli temsilcilerinden olufluyor

T

ürkiye Kalite Derne¤i'nin (KalDer) Genel Kurul’u 29 Nisan 2010 tarihinde Bo¤aziçi Üniversitesi’nde konuklarla birlikte 400’den fazla kat›l›mc›n›n ve 332 Genel Kurul üyesinin kat›l›m›yla gerçekleflti. A. Hamdi Do¤an, sundu¤u listesi ile geçerli 295 oydan 191’ini alarak yeni yönetim kurulunu oluflturdu. Yönetim kurulu üyeliklerini ise, sivil toplum kurulufllar›, KOB‹, akademi dünyas› ile kamu ve özel sektörün önemli temsilcileri üstlendi. Uzun y›llar KalDer'de Yönetim Kurulu üyeli¤i, Etik Kurulu Baflkanl›¤› ve Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤› görevlerini yürütmüfl olan A. Hamdi Do¤an, halen Kocaeli Sanayi Odas› Genel Sekreterli¤i görevini de sürdürüyor. Kocaeli Sanayi Odas›’n›n Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler ile çevre ve at›k yönetimi konusundaki giriflimlerine sa¤lad›¤› katk›larla biliniyor. Ayr›ca KSO’nun Ulusal Kalite Büyük Ödülü, Mükemmellikte Süreklilik Ödülü ve Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanmas›na da öncülük etti¤i biliniyor. KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› seçildikten sonra bir aç›klama yapan A. Hamdi Do¤an flunlar› söyledi: "Türkiye'nin önde gelen bir sivil toplum kuruluflunun yönetim kurulu baflkan› seçilmifl ol-

8

maktan dolay› büyük mutluluk duyuyorum. Kalite gönüllülerinin aras›nda yer alman›n bir ayr›cal›k oldu¤una yürekten inan›yorum. KalDer bünyesinde uzun süre yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdim. Türk ifl dünyas›n›n kalite alan›nda kaydetti¤i ulusal ve uluslararas› baflar›lara tan›kl›k etmifl ve katk› sa¤lam›fl biri olarak, KalDer'in bu süreç içindeki baflar›lar›n› daha ileri bir noktaya tafl›may› hedefliyoruz. Üyelerimizin, ülkemizin beklenti ve gereksinimleri do¤rultusunda kamuda, sivil toplum örgütlerinde, KOB‹’lerde çal›flmalar›m›z› yo¤unlaflt›rarak, Anadolu’ya aç›l›m konusunda önceliklerimiz bulunuyor. Mükemmellik yolculu¤unun gelifltirilerek yayg›nlaflmas›, Türkiye’nin kurum ve kurulufllar› ile rekabetçi ve sürdürülebilir ça¤dafl de¤erleri yakalama hedefi önemli ve öncelikli bir hedeftir. KalDer eski Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n Prof. Dr. Ali R›za Kaylan da bir gelene¤i yaflatarak yeni Yönetim Kurulumuza birikimleri ile deste¤ini sürdürecektir. Kendisi, tüm geçmifl dönem baflkanlar›na olan sayg›m›z›n simgesidir. “Sürekli Geliflim” ilkesi ve “Yay›l›m Stratejisinin” gere¤ini yerine getirecek etkin bir çal›flma ile kat›l›mc›, paylafl›mc› bir yönetim olmay› öngörüyoruz. 20’nci y›l›nda bu Genel Kurul’dan KalDer kazançl› ç›km›flt›r.”


2010 Y›l› Yönetim Kurulu Üye Listesi Asil Üyeler A. Hamdi Do¤an Yönetim Kurulu Baflkan› Kocaeli Sanayi Odas› –Genel Sekreter Y›lmaz Bayraktar Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Tüprafl Genel Müdür Yard›mc›s› Harun Kocaman Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Kocamanlar Otomotiv Yan Sanayi A.fi Genel Müdürü M. Emin Direkçi Sayman Üye KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Partner CRS Genel Müdürü

Lami Ya¤c›larl›o¤lu Bosch Sanayi ve Tic. A.fi ‹nsan Kaynaklar› Direktörü Önder K›ratl›lar Airfel A.fi Yönetim Dan›flman› Salih Ar›man Sabanc› Üniversitesi Kurumsal Geliflme Direktörü Sami Erol Smart Otomotiv Genel Koordinatörü Ayfle Sever KalDer Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Metifl Holding A.fi Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Evrim Aras Sa¤›ro¤lu Aras Holding Yönetim Kurulu Baflkan›

Prof. Dr. Ali R›za Kaylan Bo¤aziçi Üniversitesi - Endüstri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi

Tolga Osman Yücel Frito Lay G›da San. ve Tic. A.fi D›fl ‹liflkiler Müdürü

Neslihan Yeflilyurt ECA/Emar Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri San.ve Tic.A.fi fiirket Müdürü

Turgut Y›ld›z TNT International Express Türkiye Genel Müdürü

Erdal Elbay Maysan Mando A.fi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

Dr. A. Burak Erdinç KalDer Eskiflehir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Eskiflehir Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi Baflhekimi

Dr. Hasan Kufl Anadolu Sa¤l›k Merkezi Genel Direktörü

Denetleme Kurulu

M. Fahir Altan KalDer Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› SAAB International Türkiye Sorumlusu

Asil Üyeler Ayhan Korgavufl Özünver Kauçuk Ltd. fiti.

Murat Hocalar KalDer ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Koç Holding Tat G›da Sanayi A.fi Sek Süt ‹flletmeleri Gurup Yöneticisi

Hilal Erdinç Gazi Vak›f Okullar›

Mustafa Kaplan KOSGEB ‹dare Baflkan› Yedek Üyeler Prof. Dr. Mehmet Durman KÖYK Baflkan› Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya fierifo¤lu Düzce Üniversitesi Rektörü

Sinan Polater Polater Dan›flmanl›k Yedek Üyeler Mert Kaptan Meyer Kalite ve Dan›flmanl›k Genel Müdür Yard›mc›s› Feza Sengel Bo¤aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne¤i Genel Sekreteri Ayflen Bar›fl Kocaeli Sanayi Odas›

9


GÖRÜfi

YEREL KALKINMADA TOPLAM KAL‹TEN‹N ROLÜ VE KÖY ENST‹TÜLER‹ MODEL‹ Prof. Dr. Ali R. Kaylan KalDer Yönetim Kurulu Üyesi

“Beyni ve yüre¤i Atatürk Devrimleri’nin ›fl›¤› ile ayd›nlanm›fl köylü çocuklar›, gelece¤imizin büyük güvenidirler.” Hasan Ali Yücel

K

alk›nma ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yönleriyle çok–boyutlu bir süreçtir. Bireylerin gönenç (refah) düzeyini art›rabilmek amac›yla ve belirlenen önceliklere göre, ekonomik boyutta tüm kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›m›n› sa¤lamaya çal›fl›rken, sosyal boyutta eflitlik, paylafl›m, gönüllülük, dayan›flma gibi de¤er ve kavramlar›n bilincinde olmak ve bu kavramlar çerçevesinde toplumun tüm kesimlerini kapsamak gerekir. Kültürel boyutta, bireyler aras› farkl›l›klar bir zenginlik olarak görülmeli ve bu do¤rultuda politikalar üretilmelidir. Siyasal boyutta ise yönetiflim (governance) ilkelerine uygun, demokratik, kat›l›mc›, bilgiye eriflimi kolaylaflt›ran, saydam, hesap verebilir bir anlay›fl benimsenmelidir. Toplam kalite felsefesinin temel kavramlar› kalk›nma modelleri için de bir rehber niteli¤indedir. Bu yaz›da kalk›nmada pusula görevi görebilecek toplam kalitenin temel kavramlar›na ve Türkiyenin küresel ölçekte ne ölçüde kalk›nm›fl oldu¤una k›saca de¤indikten sonra, 19361946 döneminde Türkiye’nin mevcut koflullar›ndan do¤an köy enstitüleri projesinden özgün ve yarat›c› bir kalk›nma modeli olarak söz edece¤iz. Düflünsel temelleriyle yerel kalk›nma giriflimleri için önemli dersler ç›kar›labilecek köy enstitüsü modelini toplam kalite perspektifinden de¤erlendirece¤iz. Kalk›nma her fleyden önce insan–odakl› olmal›d›r. Bireylerin k›sa ve uzun vadeli gereksinimlerini karfl›layacak dengeli sonuçlar gerçeklefltirmek amaçlanmal›d›r. Salt ekonomik büyümek yerine, büyümenin bireylere ve topluma nas›l yans›d›¤› üzerinde durulmal›d›r. Sonuçlar›n toplumun her kesimini nas›l etkiledi¤i izlenmeli, kalk›nma sürecinden eflit pay alamayanlar gözetilmeli ve gerekirse pozitif ay›r›mc› politikalar uygulanmal›d›r. Bireyler için de¤er yaratmak sadece ekonomik göstergelerle ölçülmemeli, sosyal, kültürel boyutlar göz ard› edilmemelidir. Kalk›nmada anahtar rol oynayacak yerel yöneti-

10

cilerin temel özellikleri vizyoner, esin veren ve bütünsel liderlik olarak özetlenebilir. Sürekli de¤iflen ve artan toplumsal gereksinimleri en iyi flekilde karfl›layabilmek, ekonomik, sosyal ve kültürel geliflmede dengeli ve sürdürülebilir sonuçlar almak için verilere dayal› ve yurttafllar›n demokratik kat›l›m›yla kararlar›n al›nd›¤› etkin süreç yönetimi sa¤lanmal›d›r. Çal›flanlarla baflarma için, öncelikle çal›flanlara de¤er verilmeli, çal›flanlar›n geliflimi ve kat›l›m› için bir yetkelendirme kültürü yarat›lmal›d›r. Yarat›c›l›k ve yenileflimi besleme kentlerin karmafl›k ve çok boyutlu sorunlar›n› çözmek için kaç›n›lmazd›r. Tüm paydafllar›n kurum ve kifli olarak sahip olduklar› uzmanl›k, bilgi ve deneyimden aktif olarak yararlan›lacak ve yerel yarat›c›l›k, yenileflim ve giriflimcili¤i özendirecek ve yöreyi ö¤renen bölgeye dönüfltürecek uygun ortamlar›n yarat›lmas› kalk›nmay› güçlendirecektir. Yerel aktörler veya paydafllarla iflbirlikleri oluflturmal›, bu birliktelik çerçevesinde gönüllülük temelli ve yerel yönetiflim ilkelerine uygun bir flekilde katk› sa¤layabilecek tüm güçler harekete geçirilmelidir. Yurtd›fl› yatay iliflkiler özendirilmeli ve böylece yöredeki paydafllar›n evrensel geliflmeleri izlemeleri kolaylaflt›r›lmal›d›r. Sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma, ekonomik büyüme ve gönenç düzeyini yükseltme çabalar›nda, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanlar›n yaflam kalitesini korumay› öngörür. Türkiye’nin Geliflmifllik Derecesi Bafllang›çta belirtti¤im gibi bir ülkenin gayr› safi yurtiçi has›la (GSYH)’s›n›n büyüklü¤ü, ve bunun ülkenin nüfusuna bölünmesiyle bulunan kifli bafl›na gelirinin yüksekli¤i o ülkenin refah düzeyini göstermeye yetmiyor. Bu gelirin dengeli paylafl›m› ve bireylerin gereksinimlerini ne ölçüde karfl›lad›klar›yla ilgili göstergeler geliflmifllik düzeyini daha do¤ru olarak yans›tabilmektedir. Birleflmifl Milletler ülkelerin geliflmifllik düzeyini belirleyebilmek amac›yla ‹nsani Geliflmifllik Endeksi (‹GE) tan›mlam›flt›r. ‹GE, do¤um s›ras›ndaki yaflam beklentisi oran›, yetiflkinlerin okur yazarl›k ve okullaflma yüzdeleri, kifli


bafl›na GSYH olmak üzere üç boyuttan oluflmaktad›r. 1990 y›l›ndan beri her y›l yay›nlanan ‹nsani Geliflme Raporlar› iki y›l önceki verilere dayanmaktad›r. Örne¤in en son yay›mlanan 2009 raporunda 2007 verileri yer almaktad›r. Raporda ülkeler ald›klar› puana göre çok yüksek, yüksek, orta ve düflük olarak dört ana grupta toplanm›flt›r. Türkiye 2009 raporunda 0.806 puanla 182 ülke aras›nda 79’uncu s›radad›r. Puan›m›z önceki y›la göre çok az da olsa yükselmiflken (2008 Raporu, puan 0.802, s›ra 78) s›ralamada yerimiz bir afla¤› kaym›flt›r. Puandaki art›fl e¤ilimi 1980’de 0.628, 1990’da 0.705, 2000’de 0.758 net olarak görülmekle beraber, s›ralamada yerimiz, ülkenin ekonomik gücüne göre çok düflüktür. GSYH büyüklüklerine göre yap›lan s›ralamada 182 ülke içinde Türkiye 17’nci s›rada yer almaktad›r. Ancak kifli bafl›na gelir s›ralamas›nda 12 bin 955 ABD dolar›yla ve 0.812 endeks de¤eriyle 63’üncü s›raya geriliyoruz. ‹flin içine do¤umda beklenen yafl endeksi 0.779 (Ortalama yaflam süresi 71.7 yafl), e¤itim endeksi 0828 (Okur yazarl›k oran› yüzde 88.7, Okullaflma oran› yüzde 71.1) girdi¤inde de¤erlendirmede 79’uncu s›raya geriliyoruz. Özetle Türkiye ekonomisi GSYH olarak 17’inci s›rada olmakla beraber, nüfusun fazlal›¤› nedeniyle kifli bafl› gelir aç›s›ndan çok güçlü de¤il. Ayr›ca e¤itim ve yaflam beklentisi aç›s›ndan sergilenen tablo daha da kötüdür. Yerel Kalk›nma Giriflimi Olarak Köy Enstitüleri Atatürk döneminin kalk›nma modeli topyekün kalk›nmakt›r. Ekonomik kalk›nman›n yan› s›ra, sosyal ve kültürel kalk›nman›n üzerinde de titizlikle durulmufltur. Anadolu’nun yetkinlikleri ön plana ç›kar›larak, yarat›c› ve giriflimci bir yaklafl›mla yeni ifl alanlar› yarat›l›rken, fabrika ve yol yap›m› kadar, kültürel altyap›n›n gelifltirilmesi için çaba harcanm›flt›r. Kalk›nmada Atatürkçü düflünce sisteminin temel özellikleri yol gösterici olmufltur. Milli Mücadeleden sonra Türkiye’yi kalk›nd›rmak, Türk milletini uygar düzeye ulaflt›rmak en yaflamsal konudur. Tam ba¤›ms›zl›k siyasi, ekonomik, hukuksal, kültürel, askeri her alanda özgürlük demektir. Atatürkçü düflüncede ak›lc›l›¤›n temel tafllar› bilim ve teknolojidir. Öncelikle o günün Türkiye’sini k›saca an›msayal›m. Kurtulufl savafl› sonras›nda nüfusun %80’i köylerde yaflamaktayd›. Okur yazarl›k oran› ise sadece yüzde 3-4 düzeyindeydi. Özellikle k›rsal kesimde yap›, tar›m, hayvanc›l›kla ilgili bilgi ve beceri yetersiz oldu¤u için bu faaliyetler oldukça ilkel yöntemlerle gerçeklefltiriliyordu. Neredeyse tüm Anadolu’nun okulsuz ve ö¤retmensiz oldu¤u Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, Mustafa Kemal Atatürk’ün oluflturdu¤u e¤itim stratejileri, yerel kalk›nman›n kald›rac› olacak nitelikte özgün ve yarat›c› bir yaklafl›md›r. Atatürk’ün görüflleri do¤rultusunda, 1936’da Milli E¤itim Bakan› Saffet Ar›kan ve ‹lkö¤retim Genel Müdürü ‹smail Hakk› Tonguç ilk önce “Köy E¤itmeni” projesini hayata geçirirler. Bu proje çerçevesinde askerli¤ini baflar› ile bitirmifl,

okuma yazma bilen gençler ilgili kurslarda yetifltirilmifl ve köylerde e¤itim ö¤retim ifllerini görmenin yan› s›ra ziraat ifllerinde köylülere rehberlik etmek amac›yla köy e¤itmeni olarak istihdam edilerek köylere gönderilmifltir. Böylece kazan›lan köy e¤itmeni yetifltirme deneyimi, köy enstitüleri için uygun koflullar› haz›rlam›flt›r. Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940 tarihli yasa ile Millî E¤itim Bakan› Hasan Ali Yücel taraf›ndan ve ‹smail Hakk› Tonguç'un çabalar›yla tar›ma elveriflli 21 bölgede aç›lm›fl okullard›r. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu projeye göre ilkokul mezunu zeki çocuklar köylerden seçilecek, köy enstitülerinde yetifltirildikten sonra yeniden köylere giderek ö¤retmen olarak görev yapacaklard›r. Köy Enstitülerinde uygulanan e¤itim programlar›n›n temelinde, gözlem, deney, araflt›rma, inceleme ve tart›flman›n yer ald›¤› bir e¤itim felsefesi vard›r. “‹fl için, ifl içinde e¤itim” ilkesi do¤rultusunda üretim içinde e¤itim-ö¤retim, beceriye ve ifle dayal› e¤itim gerçeklefltirilmifltir. Köy enstitüsünü bitiren bir ö¤retmen sadece bir ilkokul ö¤retmeni olmuyor ayn› zamanda ziraatçilik, sa¤l›kç›l›k, duvarc›l›k, demircilik, terzilik, bal›kç›l›k, ar›c›l›k, ba¤c›l›k ve marangozluk konular›n› da uygulamal› olarak ö¤reniyordu. Köy enstitüleri ö¤rencileri her sene 25 tane klasik roman› okumakla yükümlüydü. Ayr›ca en az bir tane müzik aletini çalmas›n› da ö¤reniyordu. Köy enstitüleri yaparak ö¤renim konusunda dünyada benzeri görülmemifl bir örnek oluflturmufltur. Yasan›n kabul edildi¤i oturumda Kaz›m Karabekir'in projenin nereden al›nd›¤›n› sormas› üzerine Hasan Ali Yücel flöyle konuflmufltur: Arkadafllar bu kanunla bizim yapt¤›m›z fley bir kopya de¤ildir. Bunlar› kendi ülkemizin var olan gerçe¤ine ve toplumsal olgusuna uyarak yapm›fl bulunuyoruz. Bu bizimdir kimseden almad›k. Baflkalar› bizden als›nlar. 1940-1946 aras›nda köy enstitülerinde 15 bin dönüm tarla tar›ma elveriflli hale getirilmifl ve üretim yap›lm›flt›. Ayn› dönemde 750 bin yeni fidan dikilmiflti. Oluflturulan ba¤lar›n miktar› ise 1,200 dönümdü. Kapat›ld›¤› 1954 y›l›na kadar Köy enstitülerinde 1308 bayan ve 15 bin 943 erkek toplam 17 bin 341 köy ö¤retmeni yetiflmiflti. Köy Enstitüleri deneyimini de¤erlendirdi¤imizde, toplam kalite felsefesinde oldu¤u gibi insana sayg› ve insan odakl› yaklafl›m en temel ilkedir. Bu giriflim, ak›lc› bir planlama ve örgütlenmeyle ve ö¤retmen ve ö¤rencilerin yeterli motivasyonuyla, en güç koflullarda bile yerel kalk›nmada son derece olumlu ad›mlar at›labilece¤inin en somut örne¤idir. ‹yi yetiflmifl e¤itmenlerin rehberli¤inde, yerel yarat›c›l›k ve giriflimcilik beslenmifl, sürekli ö¤renme benimsenerek, yerel boyutta ö¤renen yöreler oluflturarak toplumsal dönüflüm önemli ölçüde sa¤lanabilmifltir.

11


!"#$#%#&'()*#+(,(-. leflen dünyada, geliflmifl ülkelerde gerçekleflen teknolojik yenilik-(+/)/&-(%()0()12$-3+. dan yararlanma, geliflmifl ülke hükümetleriyle, sanayi kurulufllar›yla 0()#$/0(+,/4(-(+/5-()6+. taklafla araflt›rma projeleri gelifltirme, bunlar› 735343)8(9/+%()9313. -3+:;)<&%/+)/9/$)96* önemli f›rsatlar olufltu+31/-/+=>


GÖRÜfi

DOSYA

Güzel ‹zmir de¤erini hak ediyor

‹zmir Valisi Mustafa Cahit K›raç

nsano¤lu ürettikçe, yerüstü ve yeralt› kaynaklar›n› tükettikçe oluflan çevre kirlili¤i, ülkelerin gündemine 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren “sürdürülebilir kalk›nma” kavram›n› getirdi. Sürdürülebilir Kalk›nma, iki önemli teman›n uyum içinde var olabilmesidir. Ekonomik geliflmelerin, ekolojik dengeler ve çevre gözetilerek yap›lanmas› ve ayn› zamanda çevre koruman›n ekonomik kalk›nmay› ve bu alanda yap›lacak yat›r›mlar› engellememesi sürdürülebilir kalk›nman›n temel ilkelerindendir. ‹zmir’in endüstri alan›nda geliflmeye aç›k olmas›, tar›msal faaliyetlerin ekonomik aç›dan büyük önem arz ediyor olmas›, ayn› zamanda turizm kenti özelliklerini tafl›mas›; ‹zmir’deki kalk›nman›n sürdürülebilir olma flart›n› gözler önüne seriyor. Tüm do¤al kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›m›, kullan›lacak ak›ll› ve verimli teknolojiler yard›m›yla at›klar›n kayna¤›nda azalt›lmas›, kaynaklar›n tekrar kullan›m› ve geri kazan›m›n›n sa¤lanmas› sürdürülebilir kalk›nman›n çevresel boyutunu kaps›yor. ‹limiz tüm bu konularla ilgili olarak iyi uygulama örneklerinin çok say›da bulundu¤u bir kent olmal›d›r. Bu alanlarla ilgili altyap›s› ile bu konuda avantajl› olan ‹zmir, örne¤in geri dönüflüm firmalar›n›n say›s›n›n Türkiye’deki toplam say›ya oran› olan yaklafl›k yüzde 10 ile bunu kan›tl›yor.

Sosyal Kalk›nma ve ‹yi Yönetiflim konular›n› da ilkesel olarak benimseyen, ekonomik kalk›nma ve çevre konular› ile ayn› oranda içeren sürdürülebilir kalk›nma, ilimizde faaliyet gösteren ilk iki pilot kalk›nma ajans›ndan biri olan ‹zmir Kalk›nma Ajans›’n›n da ilk günden beri tüm çal›flmalar›nda göz önünde bulundurdu¤u bir yaklafl›m haline geldi. Bu anlamda, bu konuyla ilgili çal›flmalarda iflbirliklerin uygulamalar baz›nda devam etmesi, tüm dünya ve Avrupa Birli¤i ile ülkemizin de gündeminde olan bu konunun acilen sözde de¤il, özde; politika olarak de¤il, uygulama anlam›nda de¤erlendirilmesi gerekiyor. ‹zmir’deki altyap›n›n bunun baflar›lmas› ile ilgili büyük bir f›rsat oluflturdu¤unu, çevre ve kalk›nma konular›nda kapasite sahibi oldu¤unu düflündü¤üm yerel aktörlerin de bu konudaki çal›flmalar›n› son derece büyük oranda destekledi¤imi bilmenizi isterim. Günümüzde küreselleflen dünyada, geliflmifl ülkelerde gerçekleflen teknolojik yenilikleri izleme ve bunlardan yararlanma, geliflmifl ülke hükümetleriyle, sanayi kurulufllar›yla ve üniversiteleriyle ortaklafla araflt›rma projeleri gelifltirme, bunlar› hayata geçirme çabalar›, ‹zmir için çok önemli f›rsatlar oluflturabilir.

13


Sürdürülebilir kalk›nman›n gerçeklefltirilmesi konusunda geliflmifl OECD ülkelerinden ve Dünya Bankas› kaynaklar›ndan yararlan›labilir, BM bünyesinde oluflturulan ortakl›k projelerine kat›l›m sa¤lanabilir. Ancak, ülkemizde sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›, temelde, bizim, bu ülkenin vatandafllar›n›n sorumlulu¤u alt›ndad›r. Bu aç›dan, sa¤l›kl› makroekonomik politikalar›n izlenmesi, iyi yönetiflim, aç›k ve hesap verebilirli¤i art›r›lm›fl politika kararlar› ve yurtiçi kaynaklar›n seferber edilmesi çok önemli. Daha iyi teknoloji ve yönetim biçimlerini ve yeni yat›r›mlar› ülkemize getirecek olan do¤-

rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n ülkemize çekilmesi konusunda gerekli çabalar gösterilmelidir. Yabanc› sermayeyi çekebilmek için gerekli ekonomik ve siyasi istikrar sa¤lanmal› ve sürdürülmelidir. ‹yi teknoloji politikas›, genellikle, iyi çevre politikas› demektir. Teknoloji, çevresel problemlere ekonomik büyüme ve istihdam yaratma imkânlar›ndan ödün vermeden çözümler getirmektedir. Ayr›ca, teknolojinin sürdürülebilir kalk›nma konusunda potansiyel rolünün belirlenmesinde tek bir ürün ya da sürece bak›lmas›ndan çok altyap›ya bak›lmas› daha önemlidir. Bu anlamda, bilgi ve iletiflim teknolojile-


ri, çevresel olumsuz etkilerin azalt›lmas›nda önemli rol oynayabilir. Ne gibi sorunlarla karfl› karfl›ya oldu¤umuzu iyi de¤erlendirmek ve kalk›nma anlam›nda ataca¤›m›z ad›mlar› tüm bu tehditlerle ve f›rsatlarla birlikte düflünmek çok ama çok önemlidir. Sürdürülebilir kalk›nman›n yerel, ulusal, uluslararas› ve küresel bo-

yutlar›n›n bütünleflik bir flekilde incelenmesi ve kalk›nma yolunda ilerleyen ülkemizde sürdürülebilirli¤inin sa¤lanmas› ad›na çok çal›flmak gerekiyor. Bu yaklafl›mla yola ç›k›ld›¤› takdirde; ‹zmir, uzun vadede yaflam kalitesi yüksek bir kent olarak di¤er dünya kentleri ile yar›flabilir hale gelecektir. Çünkü güzel ‹zmir, yaflam kalitesi yüksek, temiz, korunan ve de¤erine de¤er katan bir kent olmay› hak ediyor.

15


DOSYA

GÖRÜfi

fiehirlerimizin Yaflam Kalitesi ve Rekabet Uluslararas› Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu Ayça Cangel-URAK

Uluslararas› Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu Doç. Dr. Melih Bulu-URAK

“Türkiye’deki kalifiye iflgücünün hareket etti¤i flehirlerin yaflam kalitesinde ilk s›ralar› alan flehirler oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Dolay›s›yla günümüzde flehirlerin yöneticilerinin rekabetçi olabilmek için flehrin yaflam kalitesine iliflkin yapacaklar› çal›flmalar çok önem kazan›yor.”

1

980’lerde daha çok firma seviyesi ile yükselen rekabetçilik konusu, 1990’larda ülkeler aras›ndaki karfl›laflt›rmalar ile popüler hale geldi. Günümüzde ise flehirlerin aras›ndaki rekabetçilik konusu gittikçe artan bir ilgi ile karfl›lan›yor. fiehirlerin ekonomik anlamda rekabetçilik seviyeleri, o flehirde yaflayan insanlar›n geleceklerine bakabilmeleri aç›s›ndan büyük önem tafl›yor. fiehirlerin rekabet avantaj› elde etmede en önemli de¤iflkenlerden birisi de kalifiye insan gücü. Richard Florida’n›n “Yarat›c› S›n›f›n Yükselifli – The Rise of the Creative Class” adl› kitab›nda bahsetti¤i gibi flimdinin rekabet ortam›nda kalifiye iflgücü firmalar›n de¤il, firmalar kalifiye iflgücünün peflinden gidiyorlar. Kalifiye iflgücü ise, yaflayaca¤› flehri seçme özgürlü¤üne sahip. Bu konuda Avustralya ve Kanada’n›n flehirleri dünya üzerinden kalifiye iflgücünü kendilerine çekmek için gazete ve dergilere ilan vermeye kadar götürdüler ifli. Kalifiye iflgücü ise bir flehre gitme karar›n› verirken oraya ailesini getirdi¤inde çocuklar›n›n e¤itim hayat›n›, sa¤l›k hizmetlerini ve sosyal aktiviteleri gibi yaflam kalitesine iliflkin birçok de¤iflkeni düflünür. Çocu¤unun gidece¤i okul veya annesi rahats›zland›¤›nda onu götürebilece¤i tam teflekküllü bir hastanenin varl›¤›, k›saca flehrin veya yerleflimin yaflam kalitesi önceliklerinden biri haline geldi. Uluslararas› Rekabet Araflt›rmalar› Kurumu (URAK) her sene ‹lleraras› ‹L

16

Rekabetçilik Endeksi’ni yay›nl›yor. Endeksi oluflturan dört alt endeksten birisi de Befleri Sermaye ve Yaflam Kalitesi endeksi. Bu endekse göre Türkiye’deki kalifiye iflgücünün hangi flehirlerimize daha çok ilgi de¤ifltirece¤ine iliflkin e¤ilimleri görmek mümkün görünüyor.URAK ‹lleraras› Rekabetçilik Endeksi’nin, Befleri Sermaye ve Yaflam Kalitesi Alt Endeksi’ne göre Türkiye’deki ilk befl il s›ras›yla Ankara, ‹stanbul, Eskiflehir, ‹zmir ve Antalya olarak saptand›. Bu illerin yeri endeksin yay›nland›¤› 2008 ve 2009 y›llar›nda da de¤iflmemifl. Endeksteki en son befl ile bakt›¤›m›zda ise Mardin, A¤r›, Hakkari, fi›rnak ve Ardahan’› görüyoruz. Endeksin detaylar›na da bakt›¤›m›zda asl›nda Türkiye’deki kalifiye iflgücünün hareket etti¤i flehirlerin yaflam kalitesinde ilk s›ralar› alan flehirler oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Dolay›s›yla günümüzde flehirlerin yöneticilerinin rekabetçi olabilmek için flehrin yaflam kalitesine iliflkin yapacaklar› çal›flmalar çok önem kazan›yor. Belediye baflkan›, vali, sanayi ve ticaret odas› baflkanlar› gibi flehrin ekonomisi üzerinde söz sahibi karar vericilerin flehirlerinin yaflam kalitesi üzerine analiz yapmalar› ve bu analiz sonucuna göre nerede olduklar›n› anlad›ktan sonra eksik gördükleri konular üzerinde çal›flmalar› gerekiyor. Bu sayede kalifiye iflgücünü kendilerine çekmeyi baflarabilen flehirler geleceklerine daha güvenle bakabileceklerdir.

2008-2009 Endeksi'nde Befleri Sermaye ve Yaflam Kalitesi Alt Endeksi Baz›nda S›ras›

2007-2008 Endeksi'nde Befleri Sermaye ve Yaflam Kalitesi Alt Endeksi Baz›nda S›ras›

Ankara

1

1

‹stanbul

2

2

Eskiflehir

3

3

‹zmir

4

4

Antalya

5

5

Isparta

6

8

Bursa

7

6

K›r›kkale

8

12

Trabzon

9

13

Elaz›¤

10

7


DOSYA

GÖRÜfi

!"#$%"&'%"()*+%*)*&,-"#.& Üniversite-Sanayi-Devlet ‹flbirli¤i

‹TÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Nazire Peker ulusal kalk›nma için gerekli olan›n öncelikle yerel kalk›nma oldu¤unu söylüyor. Bu önermeden yola ç›kan Peker “Yerel kalk›nman›n en önemli araçlar›ndan biri ise Üniversite-Sanayi-Devlet iflbirli¤ini tesis eden teknoparklard›r” diyor.

B

ilindi¤i üzere bir ülkenin geliflmiflli¤i ve geliflmemiflli¤i aras›ndaki en büyük fark›, o ülkenin teknolojik yeterlili¤i ve rekabet edebilirli¤i ile belirlenir. ‹htiyaç duyulan teknolojinin ithal edilmesindense, söz konusu teknolojinin ulusal imkânlar çerçevesinde gelifltiriliyor ve üretiliyor olmas›, o ülkenin ba¤›ms›zl›¤› ad›na at›lan en büyük ad›mlardand›r. Geliflmifl ülkeler aras›nda yer alabilmek ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤a sahip olabilmek için, yeni bilgi üretebilen ve bu bilgiyi ticari de¤ere dönüfltürebilen en güçlü ekosistemlerden biri olarak Üniversite-Sanayi-Devlet ‹flbirli¤i modeli kabul ediliyor. Dünya literatürüne göz at›ld›¤›nda ise Üniversite-Sanayi-

18

Devlet ‹flbirli¤i modellerinin ilk bak›flta bölgesel yenileflim sistemlerinin bir parças› oldu¤u dikkati çekiyor. Baflar›yla uygulanan ve bölgesel kalk›nmay› tetikleyen ekosistem örnekleri ise ulusal katma de¤er yaratarak amaçlar›na ulafl›r. Di¤er bir deyiflle ulusal kalk›nma için gerekli olan yerel kalk›nman›n en önemli araçlar›ndan biri Üniversite-Sanayi-Devlet ‹flbirli¤ini tesis eden teknoparklard›r. Üniversiteler yeni bilgi ve teknolojilerin üretiminin en yo¤un oldu¤u yap›lard›r. Ancak akademik aç›dan büyük bir birikime sahip ço¤u üniversite, ö¤retim üyeleri aras›ndaki giriflimcilik kültürünün yeterince


benimsenmemifl olmas› nedeniyle bilgiyi ticari de¤ere dönüfltürmede s›k›nt› yafl›yor. Di¤er taraftan ticari anlamda büyük imkânlara sahip olan Sanayi kesimi, ticari hayat›n getirdi¤i yo¤un ifl temposu içerisinde yeni bilgi üretimine ve inovasyona yeterli zaman› ay›ram›yor. ‹flte tam bu noktada Devlet iki taraf›n eksikliklerini do¤ru gözlemleyerek, taraflar›n birbirini tamamlamas›n› sa¤layan iflbirli¤i modelini sunuyor. Üniversiteler bünyesinde, Teknoloji Gelifltirme Bölgesi (TGB) olarak ilan edilen ve 4691 Say›l› Kanun ile çeflitli teflvik ve destek mekanizmalar›n› gündeme getiren model, Üniversite-Sanayi iflbirli¤ini hedefliyor. Bu çerçevede üniversitelerdeki akademik bilgi birikiminin sanayi ile paylafl›lmas› ve ticari de¤er olarak ulusal kalk›nmaya katk›da bulunmas› mümkün oluyor. Bu amaç ve hedefler do¤rultusunda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde Teknokent kurma çal›flmalar›n›n ilk ad›m›, 1992’de ‹TÜ ve KOSGEB iflbirli¤i ile at›ld›. ‹TÜ-KOSGEB TEKMER’in (Kuluçka Merkezi) baflar›lar› 1996’da ‹TÜ’ye “Teknokent” kurma ilham›n› verdi. 2001’da, 4691 say›l› TGB Kanunu’nun yürürlü¤e girmesiyle Teknokent girifliminde bir ad›m daha at›ld› ve 2003’de ‹TÜ ARI Teknokent giriflimci firmalara hizmet vermeye bafllad›.

Nazire Peker ‹TÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Giriflimci firmalara teknoloji gelifltirmeleri amac›yla pek çok vergisel avantaj sunan, akademisyenleri ‹TÜ ARI Teknokent’te yer alan flirketlerle çal›flmaya, ‹TÜ’nün laboratuar ve araflt›rma üstyap›s›n› kullanmaya yönlendiren yasa arac›l›¤›yla Üniversite-Sanayi iflbirli¤i ad›na ‹stanbul’un merkezinde yeni bir dönem bafllad›. 30 bin m2 kapal› alan içinde 70 giriflimci firmaya hizmet sunan ‹TÜ ARI Teknokent bugün ‹stanbul ve Türkiye’de Ar-Ge ve yenileflim etkinliklerinin odak noktas› olma vizyonu ile hareket ediyor. Bölgesel gücünü kullanarak ulusal kalk›nman›n önemli etkenlerinden biri olma yolunda ilerleyen ‹TÜ ARI Teknokent, bir Teknoloji Gelifltirme Bölgesi olman›n yan› s›ra ‹novasyon, Ar-Ge ve giriflimcilik kültürünün yay›lmas›na ve toplumda bu bilincin oluflmas›na katk›da bulunan bir ‘ekosistem’dir. Güçlü bir ekosistem oluflturmak amac›yla ‹TÜ ARI Teknokent, kendi bölgesinde Üniversite-Sanayi-Devlet ‹flbirli¤i Modelinin verimlili¤ini art›rmay› hedefliyor. Bu kapsamda mevzuat›n getirdi¤i çeflitli vergi muafiyetlerinin yan› s›ra giriflimci firmalar ‹TÜ’nün tüm alt ve üstyap› olanaklar›ndan öncelikli ve indirimli olarak faydalanabiliyor. ‹TÜ ve ARI Teknokent’in ulusal ve uluslararas› a¤lardaki güçlü konumu

19


DOSYA

nedeniyle giriflimci firmalar bilgi ak›fl›n›n merkezinde yer alabiliyor ve iflbirli¤i olanaklar›ndan yararlanabiliyor. ‹TÜ’de veya ARI Teknokent’te düzenlenen çok say›da toplant›, konferans ve çal›fltaylar giriflimci firmalara kendilerini gelifltirmeleri için sunulan imkânlar aras›nda yer al›yor. ‹htiyaç duyan firmalara teknik, hukuk, patent vb. alanlarda dan›flmanl›k hizmetleri sunuluyor. Ayr›ca ücretsiz temin edilen toplant› salonlar›, güvenlik, temizlik, sa¤l›k hizmetleri ve sosyal olanaklar da bölgedeki ifl ve sosyal yaflam› kolaylaflt›r›yor. Sözü edilen birçok destek ve teflvikin yan› s›ra toplumda inovasyon ve giriflimcilik kültürünü oluflturmak da ‹TÜ ARI Teknokent’in vizyonunun bir parças›n› oluflturuyor. Dolay›s›yla üniversite sanayi iflbirli¤i çerçevesinde ‹TÜ ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerinin yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilmelerini teflvik edebilmek ve bu süreçte onlara maddi aç›dan yard›mc› olabilmek amac›yla ‹TÜ ARI Teknokent kapsam›nda kurmufl olduklar› giriflimci firmalar›na 2 y›l süreyle yüzde 50, ‹TÜ d›fl› di¤er üniversitelerin ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerine ise yüzde 20 kira indirimi sa¤l›yor. Ayr›ca yak›nda kurulacak olan

20

Röportaj

Ön-Kuluçka Merkezi ise giriflimcilik ve yenileflim kültürünü yayan; teknoloji tabanl› fikri olan gençlerin flirketleflmesine maddi-manevi yard›mc› olan bir platformu oluflturacak. Son olarak flunu belirtmek gerekir ki, “baflar›” ancak ve ancak onu sahiplenen ve ona inanan üst yönetimlerin deste¤i ile elde edilebilir. Ekonomik krizin tavan yapt›¤› bir dönemde bile ‹TÜ ARI Teknokent Ekosistemine inanan ve ulusal kalk›nmaya katk›da bulunaca¤›na emin olan ‹TÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed fiahin’in ve ekibinin büyük destekleriyle ARI 3 Binas›n›n inflaat›na baflland›. Dolay›s›yla çok yak›nda ‹TÜ ARI Teknokent, çok daha fazla giriflimci firmay› Üniversite-Sanayi-Devlet ‹flbirli¤i Modeli içerisine dâhil edebilecek duruma gelecek. Ancak tabii ki ‹TÜ ARI Teknokent olarak bir fikrin, bir projenin baflar›l› olmas› için sadece bir binan›n/ofisin yeterli olmayaca¤›n›n bilincindeyiz. Dolay›s›yla bünyemizdeki firmalarla yak›n iliflki içinde, de¤iflen ihtiyaç ve istekleri her aflamada göz önünde bulundurarak hedeflerimizi ve hizmetlerimizi flekillendirmeyi, yerel kalk›nman›n ana unsuru olmay› ve nihaî olarak Türkiye’ye katk› sa¤lamay› ilke edinmifl bulunuyoruz.


DOSYA

GÖRÜfi

Yerel kalk›nmada nitelikli ifl gücü gereklidir “Meslek liselerinin önündeki engellerin kald›r›lmas›, sorunlar›n›n kal›c› olarak çözülmesi, meslek e¤itiminin yeniden yap›land›r›lmas› ancak, ‹mam-Hatipliselerinin de meslek lisesi statüsünden ç›kar›larak, özel bir statüye al›nmas›yla mümkündür.”

K

OB‹’lerin, reel sektörün en önemli sorunlar›ndan biri de, kalifiye iflgücü “Ara Eleman” temini… Nitelikli eleman bulmakta en çok zorlanan sektörler; makine-elektrik ve elektronik, otomasyon, kimya gibi imalat sanayinde ileri teknoloji kullan›lan alanlar, bilgi ifllem, yaz›l›m, telekomünikasyon, inflaat sektörleriyle, ça¤r› merkezi hizmetleri, ma¤azac›l›k, sa¤l›k, sigorta, lojistik, tafl›mac›l›k, g›da, tasar›m, e¤itim gibi alanlar olarak ön plana ç›k›yor. Almanca, Frans›zca, Rusça, Arapça ve Çince dillerini iyi bilen kiflilerin çok az olmas› s›k›nt› yarat›yor. Özellikle ileri düzeyde yabanc› dil kullanmay› gerektiren pozisyonlarda zorlan›l›yor. Aranan elemanlar listesinin bafl›nda ‹ngilizce bilen ve muhasebe alan›nda deneyimli olan kifliler de geliyor. Bu konuya iliflkin somut veriler de; 31 ilde 5 bin 651 iflletmeyi kapsayan Mesleki E¤itim Gelifltirme Projesi (MEGEP) araflt›rmas›nda görülüyor. Araflt›rmaya göre, 100 iflyerinden 80'i nitelikli eleman bulam›yor. Tekstilden inflaata kadar birçok sanayi kuruluflu, çal›flt›racak “uzman eleman” bulam›yor. Nitelikli eleman bulamad›¤› için “aç›k ifl” pozisyonunu koruyan büyük ölçekli iflletmelerin oran› yüzde 80'i bulurken, bu oran orta ölçekli tesislerde yüzde 71, küçüklerde de yüzde 60 olarak görünüyor. Bir baflka çarp›c› bilgi de iflsizlik alan›nda. Türkiye’nin iflsizleri çok, genç iflsizleri ise daha çok. E¤itimli ama iflsiz gençlerin oran› yüzde 30 civar›nda. Bunlar›n da ço¤u mesleksiz lise mezunlar›. Türkiye’de mesleki e¤itim seferberli¤i, 1930’lu y›llar›n ortas›nda, “sanat okullar›” ve sonras›nda “Köy enstitüleri” arac›l›¤›yla bafllam›fl, sanat enstitüleri, endüstri meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri ve meslek yüksek okullar› aç›lmas› ile devam edilmifl. 1950’li y›llarda ‹mam-Hatip liselerinin yayg›nlaflt›rma giriflimleri, zaman zaman yar›flmaya dönüflmüfl, hatta bu süreçte bu liseler, baz› siyasi partilerin arka bahçesine dönüfltürülmüfltür. ‹mam-Hatip liselerinin, meslek lisesi tan›m›nda yer almas›, meslek liselerinin geliflmesinde giderek en büyük engellerden biri haline geldi. Oysa

22

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli ‹flletmeler, Serbest Meslek Mensuplar› ve Yöneticiler Vakf› (TOSYÖV) Eski Baflkan› Hilmi Develi

meslek liselerinin önündeki engellerin kald›r›lmas›, sorunlar›n›n kal›c› olarak çözülmesi, meslek e¤itiminin yeniden yap›land›r›lmas› ancak, ‹mam-Hatip liselerinin de meslek lisesi statüsünden ç›kar›larak, özel bir statüye al›nmas›yla mümkündür. Meslek liseleri ve mesleki e¤itimde yaflan›lan sorunlar›n giderek artmas›n›n, bu okullara olan ilginin giderek azalmas›na da neden oldu¤u görülüyor. Örne¤in, bakanl›k verilerinde 2004-2005 döneminde ilkö¤retim mezunlar›n›n yüzde 39’u meslek liselerine, yüzde 61’i genel liselere girdi¤i, 2005-2006’da ise, meslek liselerine kaydolanlar›n oran› yüzde 33’e düfltü¤ü, genel liselere girenlerin oran› yüzde 67’ye ç›kt›¤› görülüyor. Bir baflka çarp›kl›k da, k›z ö¤rencilerin meslek liselerini tercih etme oran›n›n genel liselere göre düflük olmas›. Meslek liselerinde k›zlar›n oran› yüzde 37, erkeklerin ise yüzde 63. Oysa genel liselerde k›zlar yüzde 46, erkekler yüzde 54. Tüm liselerde ise k›zlar›n oran› yüzde 43, erkeklerin ki yüzde 57. Avrupa'da e¤itimin yüzde 70'i mesleki yüzde 30'u bizdeki gibi genel lise tarz›nda. Bizde ise tam tersi yüzde 70 genel lise yüzde 30 mesleki e¤itim. ‹flte burada ara eleman ihtiyac› ortaya ç›k›yor. ‹fl dünyas›, meslek e¤itiminin hayati önemini vurguluyor ve ‹mam-Hatip okullar›na feda edilmesine karfl› ç›k›yor; imaml›¤›n veya hatipli¤in günümüzün rekabetçi ekonomilerinde meslek olmad›¤›n› ve mesleki e¤itimin gelifltirilmesini savunuyor. Az da olsa mesleki e¤itimi gelifltirme çabalar›n›n varl›¤›, bu konuda umutlar›m›z›n artmas›na neden olabiliyor. Örne¤in, ‹fl-Kur Avrupa ‹stihdam Stratejisi’ne uyum kapsam›nda ve AB destekli olarak; “Aktif ‹flgücü Programlar› Projeleri” ad› alt›nda önemli bir mesleki e¤itim proje uygulamas›... Bir baflka umut veren çaba da, Koç Holdingin bafllatt›¤› “Meslek lisesi, Memleket meselesi “ isimli proje… TÜS‹AD, TOBB, TESK, T‹SK, MESS, TÜRK-‹fi, HAK-‹fi ve D‹SK gibi kurulufllar›n da, mesleki e¤itim sorunlar›na çözümünde ortak hareket etmelerinin gereklili¤ine inan›yorum.


röportaj

Avea engelli vatandafllar›n, ifl hayat›nda karfl›laflt›¤› engelleri ve istihdam sorununu çözmek için Fiziksel Engelliler Vakf› ile birlikte hareket ediyor. Bu iflbirli¤i kapsam›nda gelifltirilen “Özrümüzle Üretiyoruz Projesi” flu ana kadar 2 bin 423 engelli yurttafla istihdam sa¤lad›. Avea, yaln›zca bu projeye dâhil olmakla kalmad› ve tam 50 engelli yurttafl›m›za istihdam olana¤› sundu. Engelli ve/veya özürlü yurttafllar›n da iflgücüne katk› sa¤layabilece¤i gerçe¤ini perçinleyen bu çal›flma, Avea’n›n di¤er kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bir araya gelince oldukça dikkat çekiyor. Projeye finansal destek sa¤layan Avea önümüzdeki dönemde projenin uygulama aflamalar›na da birebir katk›da bulunmay› hedefliyor. Avea Kurumsal ‹letiflim Direktörü Füsun Feridun projeye iliflkin sorular›m›z› yan›tl›yor.

23*43""3056

(%"/)0)1-0 24


E

ngellilerin istihdam›na iliflkin olarak ülkemizde yap›lan çal›flmalar› de¤erlendirir misiniz? Engelliler Türkiye nüfusunun yaklafl›k yüzde 12’sini oluflturuyor. Bu oran, engelli vatandafllar›n aileleri ve yak›nlar› da dikkate al›nd›¤›nda, engellilerin yaflad›¤› sorunlardan nüfusumuzun çok önemli bir bölümünün do¤rudan ya da dolayl› olarak etkilendi¤i anlam›na geliyor. Devletin engelli vatandafllar›m›z›n ihtiyaçlar›na yönelik olarak çal›flmalar›n› koordine eden Baflbakanl›k Özürlüler ‹daresi bu konuda çeflitli çal›flmalar gerçeklefltiriyor. Ayr›ca Türkiye’de bu gerçekten yola ç›kan ve engellilerin günlük hayata entegrasyonu için çal›flan çeflitli sivil toplum kurulufllar› da mevcut. Avea olarak “Özrümüzle Üretiyoruz Projesi” kapsam›nda, ülkemizin önde gelen engelli sivil örgütlerinden biri olan Fiziksel Engelliler Vakf›’yla (FEV) birlikte yapt›¤›m›z çal›flmalar bu konuda özel sektör-sizil toplum iflbirli¤ine güzel bir örnek oluflturuyor.

Bu projeyi hayata geçirdikten sonra ne gibi geliflmeler yafland›? Avea'n›n projeye destek vermeye bafllad›¤› 2005 y›l›nda, projeye kat›lan 1286 engellinin insan kaynaklar› ve halkla iliflkiler uzmanlar› refakatinde ifl görüflmeleri 6 ay içinde gerçeklefltirildi ve bin 286 engelliden 408'inin gerçeklefltirilen ifl görüflmeleri sonucunda iflverenler taraf›ndan ifle kabulü sa¤land›. "Özrümüzle Üretiyoruz Projesi" Baflbakanl›k taraf›ndan "Özürlü ‹stihdam Y›l›" ilan edilen 2005 y›l›nda k›s›tl› imkânlara ra¤men en çok engelli istihdam›n› sa¤layan proje oldu. Bugüne kadar toplam 2 bin 423 engellimizin ifle kabulünü sa¤layarak engellileri kendi kendilerine yeten, sosyal ve ekonomik hayata entegre, tüketen de¤il üreten bireyler haline getirmifl bulunuyoruz. Avea bünyesinde kaç engelli personel çal›fl›yor? Avea’da çal›flan toplam 50 engelli arkadafl›m›z var. Çal›flanlar›n›zdan, ifl ortaklar›n›zdan ve müflterilerinizden gelen tepkiler ne yönde geliflti? Projeyle ilgili bilgisi olan tüm paydafllar›m›z Avea’n›n

böyle bir projede yer almas›ndan dolay› memnuniyetlerini belirttiler. fiirketlerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almas› flirketin çal›flanlar gözünde de itibar›n› art›rarak çal›flanlar›n›n kurumsal aidiyetlerini de destekleyen bir unsur. Türkiye’nin engelli vatandafllar için gelifltirdi¤i politikalar› yeterli buluyor musunuz? Türkiye’de özellikle son y›llarda engellilere yönelik çal›flmalar geliflerek art›yor, bu konu üzerinde uzmanl›¤› olan sivil toplum kurulufllar› da çal›flmalar›yla engelli vatandafllar›m›z›n hayatlar›n› kolaylaflt›rma yolunda önemli katk›lar sa¤l›yorlar. Avea’n›n kurumsal sosyal sorumluluk anlay›fl›n›n temelinde ne yat›yor? Avea olarak yap›lmayan› yap›yor, s›n›rlar› kald›r›yor, bireylere kendi flans›n› yaratma f›rsat› sa¤l›yoruz. Türkiye'nin gelece¤ine yat›r›m vizyonumuz çerçevesinde, ülke kalk›nmas›na ve topluma fayda sa¤layan uzun vadeli ve sürdürülebilir projelerin içinde yer almay› temel sorumluluklar›m›z aras›nda görüyoruz. Hedefimiz, yapt›¤›m›z katk›yla toplumsal sorunlara kal›c› çözümler üretebilmek. Bu hedef do¤rultusunda bugüne kadar, e¤itimden, giriflimcilik ve istihdama, deprem acil müdahale projesinden, kültür ve sanata kadar çok genifl bir yelpazede yenilikçi projeler hayata geçirerek s›n›rlar› kald›rd›k ve bireylerin kendi potansiyellerini ortaya koymalar› için destek sa¤lad›k. Sosyal sorumluluk çal›flmalar›m›zda önceli¤i ülkemizin temel sorunlar› olan istihdam ve iflsizlik konular›na veriyoruz. Di¤er kurumsal sosyal sorumluluk projelerinizden bahseder misiniz? Kurumsal sosyal sorumluluk önceliklerimizle uyumlu olarak bugüne kadar; Bo¤aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araflt›rma Enstitüsü ile iflbirli¤i yaparak Deprem Acil Müdahale Projesi, Toplum Gönüllüleri Vakf› ile iflbirli¤inde Hayat›m›n Fikri Gençlik için Giriflimcilik Projesi ve Milli E¤itim Bakanl›¤› iflbirli¤i ile Avea Biliflim Teknolojisi S›n›flar› Projesi’ni gerçeklefltirdik.

“Özrümüzle Üretiyoruz Projesi” hakk›nda "Özrümüzle Üretiyoruz Projesi", flu ana kadar özürlüler için tasarlanm›fl en genifl kapsaml› proje olarak kabul ediliyor. Proje, bugüne kadar gerçeklefltirilmifl olan istihdam amaçl› projeler aras›nda en çok engelli istihdam›n› sa¤lamas›yla öne ç›k›yor. Proje, ‹fiKUR'a baflvuruda bulunmufl engellilere engel, e¤itim ve vas›f durumlar›na uygun ifl ortamlar›nda istihdam olana¤› sunarak engelli bireyleri kendi kendine yeter ve ekonomik olarak ba¤›ms›z hale getirmeyi hedefliyor. Projenin di¤er hedefi ise iflveren ve iflyerlerine verim alabilecekleri, üretimlerine katk› sa¤layabilecek ve di¤er engelsiz iflçilerle uyum içinde çal›flabilecek engelli istihdam katk›s› sa¤lamak. Proje, ayn› zamanda kamuoyunun engelliler ve engellilik konular›nda bilinçlendirilmesine de olumlu katk› sa¤l›yor. E¤itim alan, ifl görüflmesine giden ve istihdam edilen engellilerle ilgili tüm çal›flma sonuçlar› projenin resmi web sitesinde (www.engelliler.com) yay›nlan›yor. Proje ile ilgili tüm çal›flmalar günlük olarak güncellenerek, ‹fiKUR, iflverenler ve engelliler baflta olmak üzere tüm kamuoyu ile paylafl›l›yor.

25


ULUSAL KAL‹TE ÖDÜLÜ

Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü Sakarya Üniversitesi kazand›

Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) taraf›ndan bu y›l 10’uncusu düzenlenen Ulusal Kalite Ödül töreninde, KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do¤an “Ödül kazanan kurumlar›m›z, kamu yönetiminin bilinen k›s›tlar›na karfl›n sürdürülebilir baflar›l› sonuçlar elde etti” dedi.

2

6 May›s 2010’da KalDer taraf›ndan ‘Hesap Verebilir Kamu Yönetimi’ ana temas› ile Cumhurbaflkan›m›z›n himayelerinde düzenlenen 11’inci Kamu Kalite Sempozyumu’nda, Kamu Sektörü E¤itim Hizmetleri Kategorisi’nde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü T.C. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Cumhurbaflkanl›¤› Genel Sekreter Yard›mc›s› Nadir Alpaslan’dan ald›. Bu y›l Kamu Kategorisi’nde Ulusal Kalite Ödülü sürecine Özel Kültür Fen Lisesi, 2008 y›l›nda Mükemmellikte 4 y›ld›z Yetkinlik belgesi alan Sakarya Üniversitesi, 2009’da Mükemmellikte 4 y›ld›z Yetkinlik belgesi alan ve Ege Bölgesi Kalite Baflar› Ödülü’nü kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi ‹zmir Meslek Yüksekokulu ve 2009’da Mükemmellik-

26

te 3 y›ld›z Yetkinlik belgesi alan Karabük Devlet Hastanesi baflvurdu. Ulusal Kalite Ödülleri’nin, Türkiye’nin kalite alan›ndaki en önemli etkinliklerinden biri oldu¤unu belirten KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do¤an, “Kamu sektöründe bu ödül çok büyük bir özendirici etkisi var. Bu y›l Kamu Kategorisinde Ulusal Kalite Ödülleri’nin 10’uncu y›l›. Ulusal Kalite Ödülleri, ülkemizde kalite bilinçlenmesinin artmas› ve toplam kalite yönetim felsefesinin yayg›nlaflt›r›lmas›nda kuflkusuz önemli rol oynamaktad›r. Bu y›l ödülümüze üç e¤itim ve bir sa¤l›k kurumumuz baflvuruda bulundu.” dedi. Baflvuruda bulunan di¤er iki kuruluflumuz Karabük Devlet Hastanesi ve Özel Kültür Fen Lisesi Mükemmellik aflamalar› 4 Y›ld›z Yetkinlik Belgesi almaya hak kazand›.


KalDer - Genel Kat›l›ma Aç›k E¤itimlerinden baz›lar› ‹stanbul Merkez Mükemmel Yönetim: Liderlik (18 - 19 Haziran 2010) Bu e¤itimde kat›l›mc›lar›, ifl yaflam›n›n en önemli unsurlar›ndan biri olan yönetim ve liderlik kavram› hakk›nda bilgilendirmek ve bir liderin sahip olmas› gereken nitelik ve yetkinlikler konusunda bilgi sunulmaktad›r. E¤itim kapsam›nda kat›l›mc›lara “Liderlik Tarz› Yönelim Anketi” uygulanacakt›r. Kamu Kurumlar› ‹çin Mükemmellik Kültüründe Stratejik ‹nsan Kaynaklar› Yönetimi Bilinç Gelifltirme E¤itim (21 22 Haziran 2010) E¤itim program›, kat›l›mc›lar›n zihinlerinde kurumun genel politika ve stratejileriyle uyumlu bir insan kaynaklar› yönetim sisteminin nas›l olmas› gerekti¤i ile ilgili bir iz b›rakabilmektir. E¤itim sonunda kat›l›mc›lar›n ‹KY kavram ve fonksiyonlar›n› anlamalar› ve örnekler eflli¤inde sistemin baz› araçlar›n› kullanabilmeleri hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli Güncelleme E¤itimi (30 Haziran 2010) E¤itimin amac›, kurumsal geliflim sürecini benimseyen ve özde¤erlendirme çal›flmalar›n› bafllatmay› planlayan kurum ve kurulufllar›n yöneticilerine EFQM Mükemmellik Modeli'nin kriterlerini ve ödül sürecini tan›tmak, özde¤erlendirmenin farkl› yöntemlerle uygulanmas› ve yararlar› konular›nda bilgi vererek, kurulufla özde¤erlendirme uygulamalar› için yaklafl›m kazand›rmakt›r.

Ankara fiubesi ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi (11 - 12 Haziran 2010) Seminerin hedefi kat›l›mc›lara ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi standard›n› uygulama örnekleri vererek tan›tmakt›r. E¤itim süresi iki gündür. ISO 9001:2008 Kurulufl ‹çi Kalite Denetçisi (17 – 18 - 19 Haziran 2010) Seminerin hedefi ISO 9001:2008 ve ISO 19011 gerekliliklerine göre kalite denetim planlamas› ve uygulamas›ndaki bilgileri kat›l›mc›lara aktarmak ve bu süreçte yetkinlik kazand›rmakt›r. Bu e¤itime; kurulufllar›n yönetici ve kurulufl içi, ikinci taraf denetim gerçeklefltirmesi uygulamalar›n› yürütmekle görevlendirilecek ISO 9001:2008 gerekliliklerini bilen çal›flanlar kat›labilir. • Bu seminerde ISO 9001:2008 standard› ifllenmedi¤inden kat›l›mc›lar›n öncelikle "ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi" seminerini alm›fl ve konuya hakim durumda olmalar› e¤itimin hedefine ulaflmas› aç›s›ndan flartt›r.

Bursa fiubesi Stok Yönetimi Çal›fltay› (11 Haziran 2010) Stoklar›n etkin bir flekilde yönetimi, iflletmenin karl›l›k ve verimlili¤ine önemli etkileri olan bir konudur. Bu e¤itimde üretim/müflteri hizmet düzeyini düflürmeden optimal düzeyde stok bulundurman›n ve siparifl vermenin, temel yaklafl›m ve yöntemleri aç›klanmaktad›r. Lojistik Yönetimi Çal›fltay› (12 Haziran 2010) Kat›l›mc›lar, Lojistik Kavram› ve Lojistikte 7 Amaç ve 7 Do¤ru, Müflteri Hizmet Düzeyi ve Lojistik Maliyetler, Temel Lojistik Süreçler ve faaliyetler, Tafl›mac›l›k Yönetimi ‹lkeleri, Depo Yönetimi ‹lkeleri, Çapraz Sevk›yat (Cross-Docking), Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI), Döngüsel Sefer (Milk Run), Rotalama, Lojistikte Performans Yönetimi, Outsourcing, 3PL, LLP ve 4PL Kavramlar›, Tedarik Zinciri Yönetimi hakk›nda bilgi sahibi olacaklard›r.

‹zmir fiubesi TPM (Toplam Üretken Bak›m) Total Productive Maintenance (16 – 17 Haziran 2010) Bu e¤itimin amac›, üretim sisteminin verimini en üst düzeye ç›karmak için kay›plar›; özellikle insan, makina ve ekipman verimsizli¤inden kaynaklananlar› en aza indirmeye yönelik ilke ve yöntemleri aktarmakt›r. E¤itimin süresi iki gündür. Ohsas 18001:2008 ‹fl Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi E¤itimi (16 – 17 Haziran 2010) Bu e¤itimte, iflletmede sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›flma ortam›n›n sa¤lanmas›, sürdürülmesi ve sürekli iyilefltirilmesi için OHSAS 18001 yönetim sistemini kurmak ve iflletmek isteyen kurulufllar›n bu alanda sorumlulu¤u paylaflan yönetici ve çal›flanlar›na ‹fl Güvenli¤i ve ‹flçi Sa¤l›¤› yönetim sistemi bilgilendirilmesi ve bu konuda yetkinlik kazand›r›lmas› amaçlanm›flt›r. E¤itimin süresi iki gündür. Fark›ndal›¤›n›z›n Fark›nda M›s›n›z? (30 Haziran 2010) Ben kimim sorusunu genellikle insano¤lu kendine pek sormaz. Zaten böyle bir soru sormak da akl›na gelmez. Peki bu soruyu kendimize sordu¤umuzda ne kazan›r›z? her fleyden önce bireyin kendini tan›mas›, keflfetmesi uzun ve nefes kesici bir yolculuktur. Zay›f yönlerini bulmak ve bunu yüksek sesle söylemek cesaret ister ve bunu pek az kifli yapabilir. Verilen e¤itim ile uzun ve tehlikeli bir yolculu¤a ç›kmaya var m›s›n›z?

Eskiflehir fiubesi ISO: 14001 Çevre Yönetim Sistemi (4 - 5 A¤ustos 2010) Çevre Yönetim Sistemi’nin temel prensipleri, elemanlar› ve bu elemanlar›n ne flekilde gelifltirilip uygulanaca¤›n›n, kaynaklar›n kullan›m›n›n çevresel boyutlar›n›n tan›mlanmas›n›n hedeflendi¤i bu e¤itim ÇYS’yi uygulayacak kuruluflun yap›s›n›, sorumluluklar›n›, prensiplerini ve kaynaklar›n› gözden geçirmesini sa¤layacakt›r. Detayl› bilgi için www.kalder.org dan Eskiflehir flube sayfas›na ulafl›n›z. Stratejik E¤itim Yönetimi (11 A¤ustos 2010) Rekabet flartlar›n›n a¤›rlaflt›¤› günümüzde kurumlar için insan kayna¤› ve buna ba¤l› olarak entellektüel sermaye önemi giderek artan bir kavramd›r. ‹nsan kayna¤›n›n kurum içi e¤itimlerle gerekli düzeye tafl›nmas› gerektirmektedir. ‹flte bu noktada geliflen ve de¤iflen piyasa flartlar›nda kurum çal›flanlar›n›n ne tür e¤itimler almas› gerekti¤ine Stratejik E¤itim Yönetimi yard›mc› olmaktad›r. Özellikle yaz döneminin sakin aylar›nda planlanan bu e¤itim son çeyrekte çal›flanlara ne tür e¤itimler programlanmas› gerekti¤ini önceden planlanma penceresi açacakt›r. Detayl› bilgi için www.kalder.org dan Eskiflehir flube sayfas›na ulafl›n›z. EFQM Mükemmellik Modeli (28 Ekim, 25 - 26 Kas›m 2010) Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) yönelik temel bilgilerin de paylafl›ld›¤› bu e¤itimde özde¤erlendirme çal›flmalar›n› bafllatmay›, Ulusal Kalite Ödülü ve/veya Avrupa Kalite Ödülü süreçlerinde yer almay› planlayan kurum ve kurulufllar›n yönetici ve çal›flanlar›na EFQM Mükemmellik Modeli’nin temel kavramlar›, model kriterleri, RADAR puanlama yöntemi aktar›lacakt›r. Detayl› bilgi için www.kalder.org dan Eskiflehir flube sayfas›na ulafl›n›z.

KalDer 2010 y›l› 2. Yar› Genel Kat›l›ma Aç›k E¤itim Program› için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz


HABER

Türkiye’nin “Kalite Atlas›” Kalite yönetim sistemleri ve ifl mükemmelli¤i alanlar›nda kurulufllar›n profillerini tan›tarak baflvuru kayna¤› özelliklerini tafl›yan Türkiye Kalite Atlas›’n›n ikincisi Türk ifl dünyas›n›n hizmetine sunuldu. Almanak tarz›nda haz›rlanan katalog, Türkiye’de kalite alan›ndaki geliflmeleri de !"#$%&'"()(%'*%&+,-&.'''

T

ürkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kurulufllar›n dünya çap›nda kalite seviyesine ulaflmalar› ve rekabet güçlerini art›rmay› hedefleyen Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) taraf›ndan oluflturulan Türkiye Kalite Atlas› VIP Turizm iflbirli¤i ile VIP ‹letiflim taraf›ndan yay›na haz›rland›. Tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurulufllar›n kalite profillerini gözler önüne seren Türkiye Kalite Atlas›, tedarikçileri bir araya getirmesi aç›s›ndan önemli bir baflvuru kayna¤› olarak görülüyor. Kurumsal sürdürülebilirlik sürecinde kalite olgusunun, salt bir kavram olmaktan ç›karak, de¤er yaratan bir iyilefltirme süreci olarak benimsendi¤inin somut kan›t› olan Türkiye Kalite Atlas›’n›n ikinci say›s›nda, Tüsiad Sabanc› Üniversitesi Rekabet Forumu Kurucu Üyesi Say›n Prof. Dr. Gündüz Ulusoy’un da Yenilikçilik ve Kalite Sarmal› kapsaml› araflt›rma ve makalesi yer al›yor.

28

Üretim ve tüketim alan›nda müflteri memnuniyetinden yola ç›karak “kalite” tan›m›na en üst düzeyde anlam yükleyen ve nitelikli seçimler ile iflbirlikler için ilk baflvuru kaynaklar›ndan biri olarak Türk ifl dünyas›n›n hizmetine sunulan “Türkiye Kalite Atlas›” bu alandaki önemli bir bofllu¤u dolduruyor. Kaliteye dair bilgilerin sa¤l›kl› bir flekilde yer ald›¤› atlasta yer alan kurum ve kurulufllar rekabetçi ortamda bir ad›m öne ç›k›yorlar. Ücretsiz kat›l›m olana¤›n›n da bulundu¤u Türkiye Kalite Atlas›’nda sektörler s›n›fland›r›lm›fl bir flekilde yer al›yor. Almanak niteli¤i tafl›yan Türkiye Kalite Atlas›’nda ülkemizde tüm sektörlerde faaliyet gösteren kurulufllar›n kalite profilleri bir arada görülebiliyor. Üretici ve tedarikçilerin kalite ve rekabet güçlerini sergileyecekleri bir platform olan atlas, prosesler, ürün standartlar›, uzmanl›klar ve kaynaklar› sergileyen bir bilgi havuzu olarak da de¤erlendiriliyor.


Günümüz rekabet koflullar›na eflit seviyede kat›labilmek ve kalite anlay›fl›n› genele yayg›nlaflt›rarak dünyada kabul gören kriterlere ulaflmak ad›na çabalar›n› sürdüren KalDer taraf›ndan VIP ‹letiflim iflbirli¤i ile oluflturulan Türkiye Kalite Atlas›’na ücretsiz kat›lmak ve incelemek için www.kaliteatlasi.org web sitesi adresine gitmek yeterli.

29


HABER

Sa¤l›kta Kalitenin Formülü: Performans Ölçümü Sa¤l›kta Kalite ‹yilefltirme Derne¤i’nin (SK‹D) 28-30 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul’da /)#%($%/+0+'120$3452'62$+5%'72852*3'9:;:'%54+($+4$%&+(/%'<120$3452'=%&8-&>2(*'"$?)>)@'5)> yönleriyle ele al›nd›. SK‹D Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Hasan Kufl, “Türkiye, AB taraf›ndan /%*5%4$%(%(A''42$='4&+#+B'+(>%B'42$?2'43&303'C%'/-0D>'+?+('C%&+$%('E+#>%5+('"$?)>$%(>%*+(% ,"(%$+4'=&-F%(+('D,!D$2(2G203'H')$4%/%('I+&+'-$2G24@'/%/+.

T

ürkiye’de sa¤l›k hizmetleri niteli¤inin öngörülen uluslararas› standartlar düzeyine ulaflmas›n› sa¤lama ve bu konuda öncü, yol gösterici, referans bir kurulufl olma vizyonuyla kurulan Sa¤l›kta Kalite ‹yilefltirme Derne¤i’nin (SK‹D) düzenledi¤i Sa¤l›kta Kalite Haftas› 2010 etkinlikleri, 28-30 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. Ana temas› “Sa¤l›kta performans ölçümü” olan Kalite Haftas› 2010 kapsam›nda; Sa¤l›kta Yal›n 6 Sigma Konferans›, ESQH Bahar Çal›fltay› ve “Sa¤l›kta Performans Ölçümü Sempozyumu” düzenlendi.

30

Sempozyumda SK‹D ile ifl birli¤i anlaflmas› imzalayan KalDer’in Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali R›za Kaylan 29 Nisan 2010’da gerçeklefltirilen aç›l›fl oturumunda KalDer ad›na “Mükemmellik Yolculu¤u ve Sa¤l›kta Kalite” konulu bir konuflma yapt›. Kaylan, KalDer’in çal›flmalar›na k›saca de¤inerek, sa¤l›k sektöründe Ulusal Kalite Hareketi (UKH) ve ödül süreciyle ilgili genel bir de¤erlendirme yapt›. 393 UKH üyesinden 27 kuruluflun sa¤l›k sektöründen oldu¤unu vurgulayan Kaylan, toplam kat›l›m içerisinde yüzde 7’lik oran› yetersiz buldu¤unu söyledi. KalDer-SK‹D iflbirli¤i çerçevesinde, Nisan 2009’da yap›lan strateji


çal›fltay›nda sa¤l›k sektörüyle ilgili yap›labilecek çal›flmalar›n tart›fl›ld›¤›n› belirten Kaylan, Kas›m 2009’da gerçeklefltirilen 18. Kalite Kongresi’nde, sa¤l›kla ilgili olarak düzenlenen ortak çözüm platformunda tart›fl›lan “Hasta Güvenli¤i” konusunun önemini vurgulad›. Kaylan, konuflmas›n›, “Önümüzdeki y›llarda ortak çal›flmalar›n güçlenerek artmas›n› diliyorum” sözleriyle sonland›rd›. Sa¤l›kta Performans Ölçümü Sempozyumu’nda bir konuflma yapan SK‹D Yönetim Kurulu Baflkan› Dr. Hasan Kufl, “AB fonlar›ndan desteklenen ‘Deepening Our Understanding of Quality Improvement in Europe’ (DUQuE) Projesi kapsam›nda sa¤l›kta dört klinik alanda performans ölçümü de¤erlendirilecek. Kalp krizi, inme, kalça k›r›¤› ve do¤um için verilen hizmetin ölçümlendi¤i bu projenin hayata geçece¤i 8 ülkeden biri Türkiye olacak” dedi. Avrupa Birli¤i d›fl›ndan seçilen tek ülkenin Türkiye olmas› SK‹D’in ESQH üyesi olmas› ile yak›ndan iliflkili oldu¤unu belirten Dr. Kufl kat›lacak di¤er ülkeleri flöyle s›ralad›: Almanya, Fransa, Polonya, ‹spanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve ‹ngiltere.

deme gelen kalite de¤erlendirilmesi için çözümün Ulusal Sa¤l›k Akreditasyon Sistemi oldu¤una inan›yoruz. Bizim önerimiz bunu Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bir dairesi olarak de¤il, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan ba¤›ms›z ve yöneticilerin kamu taraf›ndan atand›¤› bir yap›n›n organize edilerek gerçeklefltirilmesidir.” Avrupa Birli¤i içinde de önemli a¤›rl›¤› olan ve sa¤l›kta kalite iyilefltirmesi üzerinde çal›flan ulusal bazl› dernekleri tek bir çat› alt›nda toplayan ESQH (Avrupa Kalite ‹yilefltirme Derne¤i)Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Charles Shaw ise yapt›¤› konuflmada ülkelerin

Kalite çal›flmalar›nda temel amac›n hastalara katk› sa¤lamak olmas› gerekti¤inin alt›n› çizen Dr. Kufl flöyle devam etti: “Hastane s›n›fland›r›lmas› ile gün-

31


HABER

sa¤l›k sistemleri aras›nda çok büyük farkl›l›k görülmedi¤ini, farkl›l›¤›n ekonomik ya da kültürel de¤iflkenli¤e ba¤l› olarak vurgulanan unsurlar oldu¤unu söyledi. Dr. Shaw, “Sa¤l›k hizmetlerinde kalite standartlar›na ulaflmak için en önemli noktalardan biri güvenilir verilere sahip olmakt›r. Performans göstergelerinde bu tür say›sal veriler son derece önemlidir. ‹nsanlar›n kendi sa¤l›klar›yla daha yak›ndan ilgilenmesi yafllanan kiflilerin sa¤l›k sistemine olan yükünü hafifletecektir. Bu nedenle kaynaklar›n tümünün sa¤l›k sistemi ve hekim odakl› olmaktan ziyade hastalar›n kendisi üzerinde de kullan›lmas› gerekir” ifadesine yer verdi. AB içindeki üye ülkelerde faal olarak kullan›lan akreditasyon sistemlerini inceledi¤ini söyleyen Dr. Shaw, flöyle devam etti: “Burada önemli bir baflar› faktörü özerk akreditasyon kurumlar› ile devletin yasa ve yönetmelikleri aras›ndaki iliflkiye ba¤l›. Devlet baz› tan›mlar› getirdi¤i zaman minimum standartlar› koyuyor. Öte yandan özerk akreditasyon kurumlar› daha yüksek baflar›y› hedefliyor ve mükemmellik düzeyine yönelik çal›flmalar› teflvik ediyor. Bu sistemin özelli¤i dinamik olmas›… Bir baflka dikkat çeken nokta ço¤u devlet bir ruhsatland›rma sistemini özel sektöre yönelik olarak tutuyor ve kamu sa¤l›k kurumlar› biraz denetimsiz kal›yor. Önemli olan ya-

32


laflt›rmaya göre, her iki hastanede sunulan hizmette kalite farkl›l›¤› görülmüyor.” dedi. ESQH Baflkan› Basia Kutryba ise Avrupa ülkelerinde toplumun sa¤l›k hizmetlerinden beklentileri ve bunu ifade etmeye bafllad›klar›n› belirterek, art›k doktor hasta iliflkilerinin daha medeni bir hal ald›¤›n› söyledi. AB içinde sa¤l›k hizmetlerini etkileyecek çal›flmalar›n devam etti¤ini söyleyen Kutryba, AB üyesi ülkeler aras›nda hasta güvenli¤i konusunda bir a¤ oluflturmak için 27 ülkenin kat›ld›¤› bir proje yürüttüklerini belirtti. p›n›n özerk olmas›d›r. Kamu sektörü de bu iflin d›fl›nda tutulmamal›. Ulusal akreditasyon sistemi olmayan en büyük ülkelerden biri Türkiye...” Çal›fltay’da yapt›¤› konuflmada, hekimlerin performansa dayal› olarak ücret al›nmas›n›n sistemin do¤ru flekilde oluflturdu¤u takdirde hasta güvenli¤i ve sa¤l›k hizmeti kalitesi aç›s›ndan olumsuz bir durum yaratmayaca¤›n› söyleyen ESQH yeni dönem baflkan› Paul Bartels: “Bütün Avrupa olmasa bile Danimarka örne¤i üzerinden gidebilirim. Devlet hastanesinde çal›flanlar için sabit bir ödeme yap›l›rken özel hastanelerde görev yapan cerrahlar ameliyat bafl›na ücret al›yor. Ancak, baz› cerrahi uygulamalardaki zorunlu raporlama sistemi üzerinden yap›lan karfl›-

33


HABER

KalDer Yönetimi An›tkabir’i ziyaret etti

2

6 May›s 2010 tarihinde KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do¤an, KalDer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Merkez ve fiube Genel Sekreterleri ile birlikte Ulu Önder’e sayg›lar›n› sunmak ve KalDer’in 20’inci kurulufl y›l dönümü amac› ile An›tkabir’i ziyaret etti. Ziyarete yönetim kurulu üyelerinden; Tüprafl Genel Müdür Yard›mc›s› Y›lmaz Bayraktar, Kocamanlar Otomotiv Genel Müdürü Harun Kocaman, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Baflkan› ve Partner CRS Genel Müdürü Emin Direkçi, ECA/Emar Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri fiirket Müdürü Neslihan Yeflilyurt, Maysan Mando Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Mü-

34

!"#$%&'()%*+&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ülkemizin ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflmas› için bafllatt›¤›, n›z ulusal de¤iflim hareketi sürüyor. -./0%*+&1#*234%&-./35%&0%*(%63&7/.*.2&89:#(&;9<9*9(9<). Türkiye’nin bu de¤iflim sürecine her bölgede ve her sektörde Ulusal Kalite Hareketi ile kat›lman›n mutlulu¤unu yafl›yo*9<= >(&8#4#2&.*?.6.(@(@<&7/.(&A9?;9*34%5B3(&CDDB# ($#&4@/@(). huzurunuzda; Sürdürülebilir Kalk›nma yaklafl›m› çerçevesinde, ülkemizi ça¤dafl yaflam düzeyine ulaflt›rmak amac› ile Türkiye’nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içsellefltirmifl, rekabetçi kurum ve kurulufllar yarat›lmas›na öncülük etmifl bir KalDer olarak bulunmay› ve yaratt›¤›n›z de¤erleri ko*94.(+&E(:E*)#6#(#<&;%)%F/%*3(&5.23GH3I3&83*&29*9?&7/?.4@ .?.H/@47*9<= Her zaman ›fl›¤›m›z oldun. J.(.&I7(I9<&I.4:@/.*@?@<@&I9(947*9<= K= L.?)3&076.( KalDer Yönetim Kurulu Baflkan›”


dürü Erdal Elbay, KalDer Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› ve SAAB International Türkiye Sorumlusu Fahir Altan, Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Malik Aviral, Ankara fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ça¤lan Becan ve Haluk Gümüflderelio¤lu, Ankara fiubesi Eski Yönetim Kurulu Üyesi Arif Pakkan, KalDer ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› ve Koç Holding Tat G›da, Sek Süt ‹flletmeleri Gurup Yöneticisi Murat Hocalar, KÖYK Baflkan› ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Airfel A.fi Yönetim Dan›flman› Önder K›ratl›lar, Sabanc› Üniversitesi Kurumsal Geliflme Direktörü Salih Ar›man, Smart Otomotiv Genel Koodinatörü Sami Erol, Metifl Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ayfle Sever, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya fierifo¤lu kat›ld›. Ayr›ca yönetim kurulu ile birlikte KalDer Genel Sekreteri ‹rfan Onay, Ankara fiubesi Genel Sekreteri Aybars Gediz, Bursa fiubesi Genel Sekreteri Aykan Kurkur, ‹zmir fiubesi Genel Sekreteri Kenan Keskino¤lu, Eski-

flehir fiubesi Genel Sekreteri Salih Yalç›n, KalDer Operasyonel Hizmetler Genel Sekreter Yard›mc›s› Canan Tezsezen, Ulusal Kalite Ödülü Sekreteri Genel Sekreter Yard›mc›s› Fahri Özok, KalDer e¤iticisi ve ödül de¤erlendiricisi Müjgan Kerman, Ulusal Kalite Ödülü SorumlusuÜye/Gönüllü ‹liflkileri Yöneticisi Orhan Argon ve Pazarlama/‹letiflim Sorumlusu Neslihan Gök kat›ld›.

35


HABER

B/S/H’tan “‹yi Uygulama Örnekleri”

Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer), Bosch Siemens B/S/H Çerkezköy fabrikas›nda, Silivri bölgesinde bulunan kurulufllar›n kat›l›m›yla “‹yi Uygulama Örnekleri” paylafl›m günü düzenledi...

K

alDer, iyi uygulamalar› olan kurulufllar›n deneyimlerini toplumla paylaflma ve yayg›nlaflt›rma stratejisi gere¤i 12 May›s tarihinde gerçeklefltirdi¤i ‹yi Uygulama Örnekleri Paylafl›m gününde, KalDer üyelerine ve S‹AD’a (Silivri Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i) ba¤l› kurulufllara katk› sa¤layacak özel bir etkinlik düzenledi. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikte Bosch Siemens B/S/H Çerkezköy fabrikas›, KalDer ve S‹AD taraf›ndan davet edilen 13 kurulufltan 24 kurulufl temsilcisi ile iyi uygulama örneklerini paylaflt›lar. Aç›l›fl konuflmac›lar› aras›nda bulunan Bosch Siemens B/S/H Çerkezköy fabrikas› Buzdolab› Direktörü Ayd›n Kuzalt› ve Frigoglass Fabrika Müdürü Mehmet Çimflir, kat›l›mc›larla toplant›n›n amac›n›

36

paylaflarak fabrika tan›t›m› ile toplant›y› bafllatt›lar. Program aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan, fabrika turu ile devam etti. ‹yi uygulama örneklerini içeren sunumlar süreç sahipleri taraf›ndan yerinde paylafl›ld›. Gerçeklefltirilen saha ziyareti program›, KalDer Ödül Sekreteri Fahri Özok ve Mükemmellik Aflamalar› süreç sorumlusu Lale Evliyazade’nin KalDer tan›t›m ve model bilgilendirme sunumu ile son buldu. Etkinli¤e kat›lan kurulufllardan al›nan geribildirimlerde, bu tür paylafl›m ortamlar›n›n sürdürülmesi ve Mükemmellik Modeli uygulamalar›n›n bölgede yayg›nlaflt›r›lmas›na yönelik çal›flmalar›n h›z kazand›r›lmas› gerekti¤i vurguland›.


flu ube haberler‹ - ankara fl

11. Kamu Kalite Sempozyumu baflar›yla gerçeklefltirildi

KalDer Ankara fiubesi taraf›ndan Cumhurbaflkanl›¤› himayelerinde, 26 May›s tarihinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçeklefltirilen 11. Kamu Kalite Sempozyumu’nun ana temas› “Hesap Verebilirlik Kamu Yönetimi” oldu.

S

empozyum öncesinde 24–25 May›s tarihlerinde 5 farkl› ve güncel konuda çal›fltaylar gerçeklefltirildi. Düzenlenen çal›fltaylar;

• Stratejik Planlar›n Bireysel Hedeflere ‹ndirgenmesi ve Çal›flanlar›n Performans›n›n De¤erlendirilmesi • ‹ç Kontrol • Yönetim Sistemleri Entegrasyonu • Risk Yönetimi • Kendimizi ve Farkl› ‹nsan Profillerini Anlamak ve Beden Dili Sempozyum ‹ki Bölüme Ayr›ld› Sempozyum’un ilk bölümü bu y›l, tüm kamu profesyonellerinin kat›labilece¤i flekilde gerçeklefltirildi. Bu bölümde kamu yönetiminde hesap verebilirlik; “Kamuoyuna Hesap Verme” ve “Hesap Verebilirlik, Parlamenter Denetim ve Say›fltay” bafll›kl› iki farkl› oturumda ele al›nd›. Ö¤leden sonraki k›s›mda ise Kamu Yöneticileri Zirvesinde devlet protoko-

38

lüne yönelik Dünyada ve Türkiye’de Hesap Verebilirlik Uygulamalar› tart›fl›ld›. Kamuoyuna Hesap Verme Tüm kamu kurumlar›n›n nihai olarak varolufl amac› kamuoyuna hizmet gerçeklefltirmektir. Hizmeti gerçeklefltirirken kamu kurumlar›n›n tarafs›zl›k ve fleffafl›k ilkeleriyle kamuoyuna karfl› hesap verebilir olmas› gerekir. “Kamuoyuna Hesap Verme” konulu oturumda bu konular tart›fl›ld›. Oturum, ODTÜ Endüstri Mühendisli¤i Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Canan Çilingir’in baflkanl›¤›nda gerçekleflti. Di¤er konuflmac›lar ise ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteflar› Yard›mc›s› Dr. Birol Ekici ve Baflbakanl›k ‹dareyi Gelifltirme Baflkan› Celal Mert Aslan’d›. Prof. Dr. Nurhan Yentürk, sivil toplum kurulufllar› ve Bilgi Üniversitesi’nin ortak bir projesi olan ve milletvekillerine sunulan 2010 y›l› Kamu Harcamalar› Raporu’nu kat›l›mc›lar ile paylaflt›. Bi-


rol Ekici ise Türk kamu yönetiminin, kamuoyuna hesap verebilirli¤i konusundaki dönüm noktalar›n› ve son geliflmeleri kat›l›mc›lara aktard›. Celal Mert Aslan da ‹dareyi Gelifltirme Baflkanl›¤› taraf›ndan gerçeklefltirilen Kamu Hizmetleri Envanterini, envanterin ortaya ç›k›fl amac›n›, ç›kt›lar› ve vatandafla sa¤lanan faydalar› aktard›. Hesap Verebilirlik, Parlamenter Denetim ve Say›fltay Sempozyumun ilk k›sm›n›n son panelinde parlamentoda bulunan üç büyük partinin milletvekilleri ile Say›fltay Genel Sekreteri konuyu derinlemesine tart›flt›lar. Konunun tüm taraflar›n› bir araya getiren panele Maliye Bakanl›¤› Strateji Gelifltirme Baflkan› Doç. Dr. Say›n Ahmet Kesik baflkanl›k etti. Di¤er panelistler ise Say›fltay Genel Sekreteri Say›n Erol Akbulut, MHP Denizli Milletvekili Say›n Emin Haluk Ayhan; CHP Trabzon Milletvekili Say›n Mehmet Akif Hamzaçebi, AKP Manisa Milletvekili Say›n Recai Berber idi. Kamu Yöneticileri Zirvesi Bu y›l Sempozyumda ilk kez gerçeklefltirilen zirveye kamu yönetiminin üst düzey bürokratlar› kat›ld›. Zirvede iki de¤erli konuflmac› deneyimlerini kat›l›mc›lar ile paylaflt›. Maryland Üniversitesi, Kamu Politikalar› Okulu’nda Profesör olan Allen Schick, yüksek lisans ve doktora e¤itimini Yale Üniversitesi’nde tamamlad›, profesyonel olarak çal›flt›. Kamu yönetimine yönelik çok say›da makale ve kitap yazd›. Demokratik Hesap Verebilirli¤i ‹yilefltirme konulu sunumunda, mevcut durumu ve ideal durumu ortaya koydu. Hesap verebilirli¤i 8 bafll›kta özetledi. Bunlar; kamu maliyeti, genel giderler, iç kontrol, organizasyonel kapasite, sonuçlar, kamu hizmeti ve demokratik de¤erlerin korunmas› için hesap verebilirlik. ‹lk konuflmac›n›n ard›ndan Baflbakanl›k Kamu Görevlileri Etik Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Bilal Ery›lmaz’›n sunumu ile Sempozyum son buldu. Say›fltay Genel Sekreteri Erol Akbulut sempozyumda “Türkiye’de 2006 y›l›nda ç›kan 5018 say›l› kanunla hesap verme sorumlulu¤u ve saydaml›k, denetim sisteminin vazgeçilmez kriterleri oldu. Ç›kacak olan Say›fltay Kanunu ile birlikte Say›fltay denetiminin amac› hesap verme sorumlulu¤u çerçevesinde parlamentoya rapor vermeye yönelik olacakt›r. Bu raporlar arac›l›¤› ile de meclisimiz hesap verme sorumlulu¤unu tespit edecektir” ifadesine yer verdi. CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ise “Hesap verebilirlik ve parlamenter denetim kav-

ramlar›n›n tarihi çok eskiye dayanmakta. 1789 tarihli Frans›z ‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirgesi’ne bak›ld›¤›nda tüm yurttafllar›n yönetimlerden hesap sormaya hakk› oldu¤unu ifade eden bir madde görürüz. Buradan yola ç›karak söyleyebiliriz ki kamu yönetimi vatandafla hesap vermek zorundad›r. Özgürlük, eflitlik, kardefllik gibi cumhuriyet de¤erleri, hesap sorma gibi demokratik de¤erlerle birleflti¤inde, demokrasi o zaman demokrasi oluyor” sözleriyle öne ç›kt›.

11. Ulusal Kalite Ödülü, Kamu Kategorisi Ödül Töreni Bu y›l, Ulusal Kalite Ödülü, Kamu Kategorisi’ne 4 kurum baflvurdu. Dokuz Eylül Üniversitesi, ‹zmir Meslek Yüksekokulu, Karabük Devlet Hastanesi Özel Kültür Fen Lisesi ve Sakarya Üniversitesi, yapm›fl oldu¤u çal›flmalar sonucunda Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü almaya hak kazand›.

2010 Y›l› Kalite Çemberi Ödül Süreci Bafllad› KalDer Ankara fiubesi taraf›ndan yürütülen Kalite Çemberi Ödül sürecine baflvurular 30 Nisan tarihinde tamamland›. 2008 y›l›nda Kalite Çemberleri Paylafl›m Konferans› bünyesinde verilmeye bafllanan Kalite Çemberli Ödülü’nün amac›; Türkiye çap›ndaki kurum ve kurulufllarda, problem çözme tekniklerinin kullan›ld›¤› kuruma de¤er katan kalite çemberi çal›flmalar›n›n örnek teflkil etmesini sa¤lamak ve çal›flanlar›n kalite geliflimine katk›lar›n› ödüllendirmektir. Bu y›l Kalite Çemberleri Ödülüne ikisi gizli olmak üzere toplam 11 farkl› kalite çemberi baflvuruda bulunmufltur. Baflvurular oluflturulan de¤erlendirme ekipleri taraf›ndan de¤erlendirilecek ve 15 Temmuz tarihinde yap›lacak toplant›da saha ziyaretine hak kazan ekipler belirlenecektir.

2010 Kalite Çemberi Ödülü’ne baflvuran kurum ve kalite çemberleri: • • • • • • • • •

KURUM Arçelik ‹nci Akü ‹stanbul Ecza Koop Schott Orim Cam Schott Orim Cam Boytafl Mobilya Boytafl Mobilya Odtü Mersin Koleji Kordsa Global

ÇEMBER ADI Kaizen Kalite Grup Anemon Sinerji Grup Gökkufla¤› Grup Bepanthen Grup Periyod Non-Stop Okuyan Çocuk‹çimizde Umut

Etkin Bak›m 2

39


fiU UBE HABERLER‹ - BURSA fi

8. Kalite ve Baflar› Sempozyumu baflar›yla gerçekleflti

8. Kalite ve Baflar› Sempozyumu; De¤iflen Dünya Düzeni “Yeni ‹klim, Yeni Ekonomi, Yeni Yaflam” temas›yla 16-17 Nisan 2010’da Bursa’da yap›ld›.

H

er y›l Bursa’da düzenlenen Kalite ve Baflar› Sempozyumu’nun sekizincisi BUS‹AD iflbirli¤inde, T.C. Bursa Valili¤i, Uluda¤ Üniversitesi, U‹B ve Aiesec Bursa fiubesi destekleriyle 1617 Nisan 2010 tarihlerinde De¤iflen Dünya Düzeni “Yeni ‹klim, Yeni Ekonomi, Yeni Yaflam” temas› ile gerçekleflti. Bursa ve çevresinden 3 binin üzerinde kat›l›mc›n›n izledi¤i sempozyum boyunca bir ana oturum, sekiz paralel oturum, Yaflam Kalitesi Paneli, 8. Kalite ve Baflar› Fuar›, Karikatür Sergisi ve Bursa Kalite Ödül Töreni yer ald›.

De¤iflen Dünyada Sürdürülebilir Kalk›nma CNN TURK D›fl Haberler Müdürü, Ana Haber Bülteni Sunucusu fiirin Payz›n’›n baflkanl›¤›ndaki ana oturumda TÜS‹AD Yönetim Kurulu üyesi Ali Kibar, GY‹AD, Yönetim Kurulu Baflkan› P›nar Eczac›bafl›, ÇIMTAfi Yönetim Kurulu ve ‹cra Baflkan› Vedat Mimaro¤lu konuflmac› olarak yer ald›.

40

Yeni Çal›flma ‹klimi KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Sami Erol’un baflkanl›¤›ndaki oturumda Fütüristler Derne¤i Baflkan›, M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu Ufuk Tarhan ve Koleksiyon Contract&Office Genel Müdür Koray Malhan konuflmac› olarak yer ald›. Ar-Ge’nin Organizasyonu ve Yönetimi KalDer Bursa fiubesi Kurucu Baflkan› Ahmet Altekin’in baflkanl›¤›ndaki oturumda Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araflt›rma Merkezi Baflkan› Prof. Dr. Salim Ç›rac› ve T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanl›¤›, Sanayi Araflt›rma Ve Gelifltirme Genel Müdürü Ziya Karabulut konuflmac› olarak yer ald›. Krizden Ç›k›flta Baflar› ‹çin Sektörel Stratejiler Ve Uygulamalar MAKS‹FED Yönetim Kurulu Baflkan› Günal Baylan’›n baflkanl›¤›ndaki oturumda TURSAB Yö-


netim Kurulu Baflkan› Baflaran Ulusoy ve Makine ‹malatç›lar› Birli¤i Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Rebil Dirin konuflmac› olarak yer ald›.

Talim ve Terbiye Kurulu Bflk. Yrd. Dr. Vahap Özpolat ve Maltepe üniversitesi E¤itim Dan›flman›, Yazar Cihat fiener konuflmac› olarak yer ald›.

Belirsizlik Ortam›nda fiirketler ‹çin Risk Yönetimi KalDer Bursa fiubesi, Yönetim Kurulu Baflkan› M.Emin Direkçi’nin baflkanl›¤›ndaki oturumda Sabanc› Holding, Risk Yönetimi Direktörü Tamer Saka ve PricewaterhouseCoopers Türkiye fiirket Orta¤› Alper Önder konuflmac› olarak yer ald›.

Rekabetçilik ve Mükemmellik Modeli BUS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› M. Arif Özer’in baflkanl›¤›ndaki oturumda ‹DO Genel Müdürü Dr. Ahmet Paksoy, Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ve BOSCH ‹K Direktörü Lami Ya¤c›larl›o¤lu konuflmac› olarak yer ald›.

De¤iflen Dünya Düzeninin Otomotiv Sanayisi Üzerindeki Etkileri OSD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer’in baflkanl›¤›ndaki oturumda TOFAfi Ceo’su Ali Pand›r ve TAYSAD Yönetim Kurulu Baflkan› Celal Kaya konuflmac› olarak yer ald›. E¤itimin Kalitesi Ve Yeni Yaflam Uluda¤ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mete Cengiz’in baflkanl›¤›ndaki oturumda Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. U¤ur Erdener, MEB

Belediyecilik: Yerel Demokrasi Deneyimi Tarihi Kentler Birli¤i, Dan›flma Kurulu Üyesi Mithat K›rayo¤lu’nun baflkanl›¤›ndaki oturumda Bursa Büyükflehir Belediyesi, Belediye Eski Baflkan› Erdem Saker ve Bursa Büyükflehir Belediyesi, Belediye Eski Baflkan› Erdo¤an Bilenser konuflmac› olarak yer ald›. Yaflam Kalitesi Paneli Gazeteci-Sunucu Halit K›vanç’›n sundu¤u Yaflam Kalitesi Paneli Oyuncu Sümer Tilmaç’›n konuflmac› olarak kat›l›m›yla izleyicilerin be¤enisini toplad›.

41


flu ube haberler‹ - bursa fl

Bursa Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Sempozyumun ikinci günü 17 Nisan 2010 Cumartesi akflam› düzenlenen törenle ise 2009 Bursa Kalite Ödülü’nün sonuçlar› aç›kland›. Aç›klanan sonuçlara göre, • 2009 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nü Farba, • 2009 Bursa Kalite Baflar› Ödülü'nü Bursa G›da Kontrol Ve Merkez Araflt›rma Enstitüsü, • 2009 Bursa Kalite Baflar› Ödülü'nü Zübeyde Han›m K›z Teknik Ve Meslek Lisesi, • 2009 Bursa E¤itimde Kalite Jüri Teflvik Ödülü'nü Makbule Atadan Anaokulu almaya hak kazand›. Pratikten uygulamaya çal›fltaylar 15 Nisan tarihinde 10 farkl› konuda 11 program olarak çal›fltaylar gerçeklefltirildi, 198 kifli kat›ld›. • Poka Yoke (Serhat Ak›ngöl) • Tedarikçi Seçimi ve Yönetimi (Özge Özden)

42

• Çevre Mevzuat›nda At›k Yönetimi (Ayfer Ç›rak, Nur Arda Türkmen, Elife Aslan Günay) • Sosyal Stillere Göre Müflteri Analizleri Sat›fl Yaklafl›m› (Müge Özdemir) • ‹letiflimin Görülmeyen Yüzü Beden Dili (Ömer Çam) • Bak›m Süreçleri ve Bu Süreçlerin Etkinli¤in Art›rma (Kamil Bolat) • Enerji Yönetimi Standard› (Özlem Ünsal) • Sa¤l›k Hizmetlerinde Risk Analizi (Zeynep Kahveci, Elif Evke, Y›lmaz Altafl) • Yönetim Becerilerinde Devrim; Koçluk Becerileri (Sinan Polater) • Depo Yönetimi (Mehmet Tanyafl) / iki grup olarak gerçeklefltirilmifltir. Çal›fltaylarda teorik bilgilendirmelerin yan› s›ra etkileflimli yöntemle kat›l›mc›lara bilgiler aktar›ld›.


flu ube haberler‹ - ESK‹fi fiE EH‹R fl

9. Kalite fiöleni “Yerelden Evrensele Yenileflim” temas›yla, halk›n yo¤un kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Kalite fiöleni “Yerelden Evrensele Yenileflim” temas›yla, yo¤un kat›l›mla gerçeklefltirildi.

A

nadolu Üniversitesi Ö¤renci Merkezi’nde bu y›l dokuzuncusu düzenlenen Kalite fiöleni “Yerelden Evrensele Yenileflim” temas›yla gerçeklefltirildi. Etkinlikle KalDer Eskiflehir fiubesi Baflkan› Uz. Dr. A. Burak Erdinç yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda “KalDer olarak Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda sürdürülebilir kalk›nma yaklafl›m› çerçevesinde ülkemizin tüm bölgelerinde rekabetçi, yenilikçi ve mükemmellik kültürünü içsellefltirmifl kurumlar oluflturmay› hedeflerken Eskiflehir fiubesi bu gayeye hizmet için her y›l Kalite fiölenleri düzenleyerek tüm kalite gönüllülerini bir araya getirme ve daha güçlü sinerjiler oluflturma gayretindedir.” ifadesine yer verdi. Tema kapsam›nda; yerel yönetimlerde, kamu kurumlar›nda, özel sektörde, yenileflim örnekleri ve baflar› öyküleri halk›m›zla buluflturuldu. Etkinlikte küresel düflünüp yerel hareket eden ve yerel çerçevede bafllayan baflar›lar›n›, yaratt›¤› farkl›l›k ve fark›ndal›k arac›l›¤› ile küresel boyuta tafl›m›fl kamu ve özel sektör örnekleri paylafl›ld›. 1999’dan bu yana faaliyet gösteren KalDer Eskiflehir fiubesi her y›l düzenledi¤i Kalite fiöleni ile KalDer’in öz görevine katk› sa¤lamay› amaçlayarak, bu etkinlikler arac›l›¤› ile fark›ndal›¤›n artt›r›lmas› kapsam›nda yerel boyutta önemli kazan›mlara imza at›yor. Ayr›ca yerel TV Kanallar›ndan Kanal 26’n›n flöleni 6 saat boyunca canl› yay›nlanmas› ile etkinlik salonunda bulunamayan Eskiflehirliler de flöleni izleme imkân› bulmufl oldu.

44


flu ube haberler‹ - ‹ZM‹R fl

11. Mükemmelli¤i Aray›fl Sempozyumu yo¤un ilgi gördü

E

ge'nin konusundaki tek sempozyumu olan Mükemmelli¤i Aray›fl Sempozyumu yine konu ve konuklar› ile göz doldurdu. 48 konuflmac›n›n 14 oturumda yer ald›¤› sempozyumu yaklafl›k 700 kifli izledi. Bas›nda da genifl yer alan sempozyuma Soyak ve Aras Kargo Ana Sponsor olarak destek olurken, Bosch, Demirören,Dr.Oetker, Petkim, Pizza Tomato, Sar›gözo¤lu ve Tat Oturum Sponsoru, Ema Is›tma So¤utma, Meba Reklamc›l›k, Özsüt, P›nar, Onur Çiçekçilik ve Rultrans Hizmet Sponsoru olarak destek verdi. Sempozyum Gaziemir Belediyesi'nin Çocuk Kafkas Ekibi’nin harika bir gösterisiyle aç›ld›. Danslar›yla büyük be¤eni toplayan çocuklar dakikalarca alk›flland›. Sempozyumun aç›l›fl konuflmas›n› KalDer ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Hocalar "Bu y›l Mükemmelli¤i Aray›fl Sempozyumu “Sürdürülebilir Baflar›" ana temas›yla sizlerle bulufluyor. Geçen 10 y›lda hep daha iyisini arad›k. Hep daha iyiye ulaflma iste¤inin bir sonucudur bu sempozyum. Sizler, kalitenin gönüllüleri bu aray›fl›m›zda bizlere birer ›fl›k oldunuz. Toplam Kalite Yönetimi her geçen gün kendini yenileyen, gelifltiren bir olgu. KalDer bu olgunun ülkemizde geliflmesi, kurulufllar›n üretim ve hizmet kalitelerinin, bireylerin ise yaflam kalitelerinin yükseltilmesi için büyük çabalar sarf eden bir sivil toplum örgütü." dedi. Ayr›ca sempozyum aç›l›fl›nda konuflan KalDer'in yeni Yönetim Kurulu Baflkan› A. Hamdi Do¤an KalDer'in yeni projesinin Anadolu'ya aç›lmak oldu¤undan bahsetti. Bu kent kalk›nacak! Sempozyumun aç›l›fl›na kat›lan ‹zmir Büyükflehir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤lu ise kaliteli bir fle-

46

hircilik anlay›fllar› oldu¤unu dile getirerek "Bu kent elbette kalk›nacak, bunun için yat›r›m gerekli. Ama bunun kente ve insana getireceklerinin yan›nda götüreceklerinin de de¤erlendirilmesi gerekiyor." dedi. Kamu kurumlar›m›zla gurur duyuyoruz! Sempozyum aç›l›fl›na kat›lan bir di¤er isim ise ‹zmir Vali Yard›mc›s› fiükrü Kara'yd›. Kara; Sempozyum kapsam›nda düzenlenen yar›flmalarda kamu kurumlar›n›n elde etti¤i baflar›yla gurur duyduklar›n›, bunun toplumun tüm kesimlerinde mükemmellik ve kalite anlay›fl›nda bir geliflim yafland›¤›n›n iflareti oldu¤unu belirtti. Sürdürülebilir Baflar› için tek önemli konu insan gücü! Fiba Holding Yönetim Kurulu Baflkan› Hüsnü Özye¤in de konuflmas›nda sempozyumun ana temas› olan 'Sürdürülebilir Baflar›' için Türkiye'nin do¤ru bir ülke oldu¤unu söyledi. Türkiye'nin 25 y›l sonra Avrupa'da Rusya ve ‹ngiltere'den sonra üçüncü ekonomik büyüklü¤e sahip ülke olaca¤›n›n tahmin edildi¤ini belirten Özye¤in, sürdürülebilir baflar› tan›m›n› en iyi kavrayan ülkenin ise Çin oldu¤unu kaydetti. Kendi ifl yaflam›nda sürdürülebilir baflar›y› yakalamak için dikkat etti¤i noktalar hakk›nda bilgi veren Özye¤in, bu konuda tek önemli konunun insan gücü oldu¤unu, baflar›y› sa¤lamak için organizasyonun en alttan en üste kadar her insanla ilgilenilmesi gerekti¤ini kaydetti. Herkesin baflar› tarifi özeldir. ‹kisinden birini seç-


mek zorunlu ise; Ben; mutlu olmay›, baflar›ya tercih ederim! diyen Özye¤in salondan büyük alk›fl ald›. Sanat yaflam›nda kaliteden ödün vermeyen sanatç› Altan Erkekli... Sempozyumun bu y›lki Yaflamda Kalite oturumu konu¤u ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erkekli'ydi. ‹zmirliler'in yo¤un ilgisi ile yaflamda Kalite konulu bir konuflma yapan Erkekli, çocukluk y›llar›ndan gençlik y›llar›na uzanan sanat yaflam›n›n basamaklar›n› anlatt›. Kat›l›mc›lar› zaman zaman duyguland›r›rken bir anda kahkahaya bo¤an Erkekli, kaliteli bir yaflama kendi bak›fl aç›s›ndan bir pencere açt›. E¤itimde Sürdürülebilir Baflar› Sempozyumun ‹ngiltere'den gelen yabanc› konu¤u Marie Lindsay, müdürü bulundu¤u Mary's College'in baflar›s›n›n s›rlar›n› anlatt›. EFQM Mükemmellik Modeli ile yönetilen okulun örnek uygulamalar›ndan bahseden Lindsay birçok ödül sahibi. Gelece¤i yakalamak Sempozyumun en ilgi çeken oturumlar›ndan biri de KalDer ‹zmir fiubesi Genel Sekreteri Kenan Keskino¤lu’nun oturum baflkan› oldu¤u, M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu Ufuk Tarhan’›n konuflmac› oldu¤u “Gelece¤i Yakalamak: ‹novasyon” oturumuydu. Dinleyicilerin salonu doldurdu¤u oturumda birçok kat›l›mc› oturumu ayakta dinlemekten çekinmedi. Üç Genel Müdür bir oturumda… Sempozyumun Baflar› ‹çin Ölçek Ne Kadar Önemli? oturumu için çok önemli 3 isim bir araya geldi. Petkim Genel Müdürü Hayati Öztürk, Özsüt Genel Müdürü Y›ld›r›m Çullu, Verde Ya¤ Besin Maddeleri Genel Müdürü Cemali K›rm›z›o¤lu’nun konuflmac› olarak kat›ld›klar›, KalDer ‹zmir fiubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Vatansever’in baflkanl›k yapt›¤› oturumda baflar›l› flirketler için ölçe¤in önemi tart›fl›ld›. Kat›l›mc›lar›n yo¤un ilgisini çeken oturumda konuflmac›lar oturum sonunda

kat›l›mc›lar›n sorular›na yan›t verdi. Sempozyum boyunca 14 Oturumda 48 Konuflmac› bilgi ve deneyimlerini paylaflt›… Sempozyumda 5S, 6 Sigma ve EFQM Mükemmellik Modeli konular›nda gerçeklefltirilen iyi uygulamalar, Yönetici Yetifltiren Liderler Mutlu Çal›flanlar, G›da Sektöründe Sürdürülebilir Baflar›, Afetlerde Acil Sa¤l›k Hizmetleri ve Afete Haz›rl›k, Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi ve ‹zmir oturumlar› ile KalDer ‹zmir fiubesi’nin verdi¤i Y›l›n Baflar›l› Ekibi Ödülü’ne kat›lan ekiplerin proje sunumlar›na da yer verildi. 11. MAS Çal›fltaylar›na büyük ilgi! Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda sempozyumun ilk günü çal›fltaylara ayr›ld›. TPM - 5S, Baflar› ‹çin Etkili ‹letiflim, Kaizen (Sürekli ‹yilefltirme), Etkili Sunufl Teknikleri, Performans De¤erlendirme Sistemine Dayal› Ücretlendirme Modelleri ve Uygulamalar›, Tan›ma Taktir ve Ödüllendirme Yaklafl›m›, Çat›flma Yönetimi, De¤er Ak›fl Haritalama, TOYOTA'n›n DNA's› (Karfl›tl›klar ve Çeliflkiler Kültürü) konular›nda aç›lan çal›fltaylar yo¤un ilgi gördü. 190 kiflinin kat›l›mc› olarak yer ald›¤› çal›fltaylar hem moderatörler hem de kat›l›mc›lar taraf›ndan büyük be¤eni toplad›. Sergi alan›nda 27 kurum/kurulufl, ürün ve hizmetlerini sergiledi fiüphesiz sempozyumun en ilgi çeken standlar›ndan biri Buca F Tipi Ceza Evi’ne ait oland›. Bu y›l KalDer ‹zmir fiubesi ile iflbirli¤ine giden ve Ulusal Kalite Hareketine kat›lan cezaevi bir ilke de imza atm›fl oldu. Cezaevinin kalite hareketine bafllamadan önceki ve bafllad›ktan sonraki görüntülerine yer verilen stand da ayr›ca mahkûmlar›n el ifli yapt›klar› ürünler de sergilendi. Stand alan›nda yer alan Özsüt benzersiz lezzetteki tatl›lar›n›, Kurukahveci Mehmet Efendi nefis Türk kahvelerini, Tat Konserve sosisli sandviçlerini, P›nar ise meyve sular›n› tüm sempozyum kat›l›mc›lar›na ikram etti. Sempozyum kat›l›mc›lar› sergi alan›nda bulunan kurulufllar›n ikramlar›yla keyifli dakikalar geçirirken, stand sahipleri de ürün ve

47


flu ube haberler‹ - ‹ZM‹R fl

hizmetlerini sempozyumun 700 kat›l›mc›s›na tan›tma imkân› buldular. Stand Açan Kurum/Kurulufllar • Aras Holding A.fi. • BTM A.fi. • Bosch Termoteknik • DEU ‹zmir Meslek Yüksek Okulu • Do¤an Sailing • Ema Is›tma So¤utma Klima Do¤algaz • Etken Makine Kimya Ltd. fiti. • Buca F Tipi Cezaevi • Hedef Dershanesi • ‹zmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi • Kurukahveci Mehmet Efendi • Meba Reklamc›l›k • Mess E¤itim • Onur Çiçekçilik • Özsüt • Petkim Petrokimya A.fi. • P›nar Süt Mamülleri San. A.fi. • Pizza Tomato • Redbull • Sixt Rent A Car • Soyak Holding A.fi. • Sun Grup Suzer Sun Dreams Hotel SPA • fiuflut Saat • Tat Konserve Sanayi A.fi. • Ticket Restaurant Accor Services • Ulusal Sistem Belgelendirme

Heyecanl› yar›fl son buldu! Türkiye Kalite Derne¤i ‹zmir fiubesi taraf›ndan 11 y›ld›r düzenlenen Yerel Kalite Ödülleri süreci sempozyumun son saatlerinde gerçeklefltirilen

tirmeye aç›k alan olarak belirledikleri konularda yapt›klar› ekip çal›flmalar›n›n de¤erlendirildi¤i "Y›l›n Baflar›l› Ekibi Ödülü"nde kazananlar ödüllerini ald›lar. KalDer ‹zmir fiubesi Ödül Yürütme Kurulu Üyesi Pelin ‹spir, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yapt›¤› konuflmada, toplam kalite kavram›n› ülke çap›nda yayg›nlaflt›rmak amac› ile 'Y›l›n Baflar›l› Ekibi Ödülü' ile 'Ege Bölgesi Kalite Ödülü' vermeyi sürdürdüklerini anlatt›. Ödüller ile Ege Bölgesi'nde yerleflik kurum ve kurulufllarda kalite bilincinin yükseltilmesini, kurulufllar›n kaliteye yönelik çabalar›n›n özendirilmesini hedeflediklerini ifade eden ‹spir, 'Ege Bölgesi Kalite Ödülü'nde kullan›lan model, Ulusal Kalite Ödülü ile Avrupa Kalite Ödülü'nde kullan›lan modelin ayn›d›r. Bu nedenle ödül alan kurulufllara ulusal ve uluslararas› kalite ödüllerine giden kap› aç›l›r' dedi. Rekor say›da baflvuru... 'Ege Bölgesi Kalite Ödülü'ne iki kurumun, 'Y›l›n Baflar›l› Ekibi Ödülü'ne ise 10 kurum ve kurulufltan 20 ekibin baflvurdu¤unu iflaret eden ‹spir, adaylar›n özel e¤itim alm›fl de¤erlendiricilerin 3,5 ayl›k çal›flmas› ile de¤erlendirildi¤ini kaydetti. Törende, Ege Genç ‹fladamlar› Derne¤i (EG‹AD) 2010 Ege Bölgesi Kalite Teflvik Ödülü'nü, ‹zmir Mesleki E¤itim Merkezi ise 2010 Ege Bölgesi Kalite Baflar› Ödülü'nü almaya hak kazand›. Y›l›n Baflar›l› Ekibi Büyük Ödülü'ne ise kamu dal›nda Çivril Devlet Hastanesi 'Süt Kuzular›', özel sektörde Petkim 'Diyalog' ekibiyle lay›k görüldü. 2010 Y›l›n Baflar›l› Ekibi Ödülleri ise afla¤›daki flekilde da¤›ld›. Baflar› Ödülü; Kamu Kategorisinde;

ödül töreni ile son buldu. Ülkemizde ve Ege Bölgesi'nde kalite bilincinin yükseltilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas›, kurulufllar›n kalite yönündeki çabalar›n›n özendirilmesi ve ödüllendirilmesi amac›yla 2002 y›l›ndan bu yana düzenlenen "Ege Bölgesi Kalite Ödülü" ile kurulufllar›n süreçlerinde iyilefl-

48

Karfl›yaka A¤›z Ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi – Mersi Denizli ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü - Sa¤l›k ‹çin Harekete Geçin Denizli Devlet Hastanesi - Kalbiniz Kalbimizdir Özel fiirket Kategorisinde;


Hayes Lemmerz Alüminyum – ‹nci Hayes Lemmerz Saç ‹flletmesi - H2O Su Petkim Petrokimya – F›rt›na Teflvik Ödülü; Kamu Kategorisinde; Çivril Devlet Hastanesi - Hayat Güzeldir Denizli Servergazi Devlet Hastanesi – Aktif Denizli Servergazi Devlet Hastanesi - Tut Elimden Özel Sektör Kategorisinde; ‹stikbal Mobilya - Grup Lean Hayes Lemmerz Alüminyum - Enerji Savafllar›

11. MAS Organizasyon Komitesi Bowling Turnuvas›’nda Bulufltu… Al›nan geribildirimler sonucunda büyük baflar›ya imza atan 11. Mükemmelli¤i Aray›fl Sempozyumu bu y›l Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer ve Yönetim Kulübü ö¤rencileri ile birlikte organize edildi. Her biri birbirinden yetenekli gençler sempozyum organizasyonunun her aflamas›nda özveriyle çal›flmalar› ve ifl disiplinleri göz doldurdu. Baflar›yla

gerçekleflen sempozyumun ard›ndan, ö¤rencilere hem teflekkür etmek hem de kutlama yapmak amac›yla KalDer ‹zmir fiubesi profesyonel çal›flanlar› ö¤rencilerle bir bowling turnuvas› düzenledi. Turnuva öncesinde hep birlikte yemek yenilip, zorlu maç için güç topland›. 4 farkl› grupta yar›flan yar›flmac›lardan toplamda en yüksek puana sahip 6 kifli final maç› oynamaya hak kazand›. K›yas›ya mücadelenin sonucunda, 5 ö¤renci ile birlikte KalDer ‹zmir fiubesi Genel Sekreteri Kenan Keskino¤lu finale kald›. Final maç› sonucunda Keskino¤lu, puan› Ali Özçelik isimli ö¤renci ile ayn› olmas›na ra¤men 3.lük kupas›n› bir baflka mücadeleye gerek b›rakmaks›z›n Ali Özçelik’e devretti. Turnuva sonucunda üçüncülük kupas›n› Ali Özçelik, ikincilik kupas›n› Onur Çetin ve birincilik kupas›n› da An›l Küçük kald›rd›. Ayr›ca 11.Mükemmelli¤i Aray›fl Sempozyumu’nun organizasyonuna verdikleri destek için tüm ö¤rencilere Ege ormanlar›nda isimlerine dikili bir a¤aç fidan› sertifikas› verildi. Eme¤i geçen tüm ö¤rencilere bir kez daha teflekkür ederiz.

Üniversite ö¤rencilerine gelece¤in ifl dünyas›yla ilgili ipuçlar›… KalDer ‹zmir fiubesi Genel Sekreteri Kenan Keskino¤lu, ‹zmir Ekonomi Üniversitesi’nin her y›l çeflitli kurum ve kurulufllar›n üst ve orta düzey yöneticilerini konuk ederek, ö¤rencilerine kariyer seçimleri konusunda yön verilmesini sa¤layan “ Kariyer Günleri ”ne konuk oldu. Keskino¤lu sunumunda bolca örneklemeler yaparak gelece¤in ifl dünyas›yla ilgili önemli mesajlar verdi. H›zla geliflen teknolojinin günümüzde beklentileri nas›l flekillendirdi¤inden, 2020, 2030 ve 2040 y›llar›nda yaflamlar›m›z› ne flekilde etkileyece¤inden bahsetti. Bu geliflmelere ba¤l› iflverenlerin personellerinden beklentilerinin neler olaca¤›ndan ve gençlerin sistemde var olabilmeleri için bu günden kendileri için ne yapmalar› gerekti¤inden söz eden Keskino¤lu, ö¤rencileri konuyla ilgili düflünmeye davet etti.

49


Çevre

“Yaflama biçimimiz iklim de¤iflikli¤i sorununu do¤urdu” ‹klim de¤iflikli¤inin etkilerini azaltmak için çeflitli çal›flmalar yürüten WWFTürkiye’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Ak›n Öngör, “Gelece¤imizin önündeki en büyük engel iklim de¤iflikli¤idir” diyor.

W

WF-Türkiye (Do¤al Hayat› Koruma Vakf›), 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararas› bir kurulufl olan WWF’nin Türkiye aya¤› olarak hizmet veriyor. ‹klim de¤iflikli¤i ve do¤al kaynaklar›n tüketilmesi sonucunda, do¤aya verilen zarar› durdurmay› amaçlayan Vak›f, iklim de¤iflikli¤iyle mücadele konusunda çeflitli projeler yürütüyor. WWF-Türkiye’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Ak›n Öngör, gelece¤imizin önündeki en büyük engelin iklim de¤iflikli¤i oldu¤unu dile getiriyor. ‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele etmedi¤imiz sürece, do¤al kaynaklar›n ihtiyaçlar›m›z› karfl›layamayacak duruma gelece¤inin alt›n› çiziyor. WWF-Türkiye taraf›ndan haz›rlanan “‹klim Çözümleri: 2050 Türkiye Vizyonu” bafll›kl› raporda, iklim de¤iflikli¤inin Türkiye’ye etkileri ve yap›lmas› gerekenler s›ralan›yor. WWF olarak küresel ›s›nma ve iklim de¤iflikli¤inin dünyada ve Türkiye’de bugün geldi¤i noktay› nas›l de¤erlendiriyorsunuz? 2008’de bafllayan ve bugün devam eden finansal kriz ve ekolojik krizin ortak noktas› olan, “imkanlar›m›z› aflan yaflama biçimimiz”, bugün küresel iklim de¤iflikli¤inin tüm dünyada geldi¤i noktay› en iyi flekilde aç›kl›yor. Dünya, sadece dev bir finansal borç yükünün alt›na girmekle kalmad›, ayn› zamanda dev bir ekolojik borç yükünün de alt›na girdi. Gelece¤imizin önündeki en büyük engel ise “iklim de¤iflikli¤i”. ‹klim de¤iflikli¤iyle mücadele etmedi¤imiz sürece, s›n›rl› olan do¤al kaynaklar›m›z›n üzerinde yaratt›¤›m›z bask› daha da artacak ve do¤al kaynaklar›n mevcut ihtiyaçlar› karfl›layamad›¤› bir gelecekte yaflayaca¤›z. Türkiye’nin küresel ›s›nma konusunda tarihsel sorumlulu¤u geliflmifl ülkeler kadar çok olmamakla birlikte, küresel ›s›nman›n sonuçlar›ndan en çok etkilenecek ülkeler aras›nda yer al›yor. Kuzey Akdeniz’de yaz mevsiminde ya¤›fl miktar›n›n yüzde 30 azalmas›, y›l boyunca kurak dönemlerin uzamas› ve de¤iflmesi bekleniyor. Güney Akdeniz’de ise y›l boyunca orman yang›n› tehlikesi söz konusu olacak. Hem küresel hem de Türkiye özelindeki bu örnekler, bir bilimkurgu ürünü de¤il. Küresel ›s›nmayla mücadele konusunda toplumsal olarak harekete geçmedi¤imiz takdirde, bizi bekleyen gelecek senaryosu bu flekilde olacak. WWF taraf›ndan iklim de¤iflikliWWF-Türkiye’nin Yönetim Kurulu Baflkan› Ak›n Öngör

50


¤iyle mücadeleye dikkat çekmek amac›yla dört y›ld›r tüm dünyada yürütülen “Dünya Saati Kampanyas›”, 2010 y›l›nda bir rekora imza atarak 125 ülkede yaklafl›k bir milyar insan taraf›ndan desteklendi. Türkiye’de de bu y›l kampanyaya olan ilgi çok yüksekti. Özellikle bireylerin ve özel sektörün kampanyaya olan yo¤un kat›l›m›, art›k Türkiye’nin de küresel ›s›nmayla mücadele için gerekenleri yapmaya haz›r oldu¤unu gösteriyor. “Kopenhag Yolunda Türkiye için ‹klim Çözümleri” projesi kapsam›nda “‹klim Çözümleri: 2050 Türkiye Vizyonu” bafll›kl› raporun içeri¤iyle ilgili bilgi verir misiniz? WWF taraf›ndan haz›rlanan ‹klim Çözümleri Raporu, “Enerji için giderek artan küresel talebi, iklimi koruyacak temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklar› ve teknolojileriyle karfl›lamak teknik aç›dan mümkün müdür?” sorusuna yan›t ar›yor. “‹klim Çözümleri: 2050 Türkiye Vizyonu” raporu, iklim de¤iflikli¤inin tehlikeli etkilerinden kaç›n›rken, enerji talebinin karfl›lanmas› için Türkiye’nin enerji politikalar›n› gelifltirmek üzere çözümler sunan bir rehber niteli¤indedir. ‹klim de¤iflikli¤inin Türkiye’ye etkileri, Türkiye’nin emisyon profili ve yenilenebilir enerji potansiyeli, Türkiye için iklim çözümleri tart›flmas›, uluslararas› müzakerelerde Türkiye’nin durumu ve stratejisiyle düflük karbon ekonomisine geçiflte at›lmas› gereken ad›mlar raporun ana bileflenlerini oluflturuyor. Raporun sonucu, önümüzdeki befl y›l içerisinde gerekli kararlar al›nd›¤› takdirde, enerji kaynaklar›n›n ve teknolojilerinin, bu talebi karfl›lamak için yeterli oldu¤u ve bunlar› kurup yerlefltirmek için yeterli zaman›m›z oldu¤u yönündedir. Ne var ki, bu geçiflin bafllat›labilmesi için gereken ekonomik politikalar ve hükümet müdahaleleri acilen devreye sokulmal›d›r. Proje kapsam›nda Türkiye genelinde yürüttü¤ünüz çal›flmalardan söz eder misiniz? Türkiye’nin sera gaz› sal›mlar› 1990-2007 aras›nda yüzde 119 art›fl gösterdi. 2020 itibar›yla Türkiye’nin sal›mlar›n›n 2007’ye göre yaklafl›k ikiye katlanaca¤› öngörülüyor. Türkiye fiubat 2009’da Kyoto Protokolü’ne taraf olarak önemli bir ad›m att› ve iklim de¤iflikli¤iyle mücadelede aktif flekilde yer alaca¤› mesaj›n› verdi. Aral›k 2009’da Kopenhag’da flekillenecek olan, 2012 sonras› süreçte de Türkiye’yi önemli kararlar bekliyordu. Bu noktadan hareketle ilk ad›m›m›z “‹klim Çözümleri Raporu 2050: Türkiye’nin Vizyonu” raporunu haz›rlamak oldu. Burada mevcut sürdürülebilir enerji kaynak ve teknolojile-

riyle, Türkiye’nin iklim de¤iflikli¤iyle mücadele için gerekli stratejileri ortaya koyabilece¤ini belirttik. ‹kinci aflamada ise küresel ›s›nmadan en çok etkilenecek ve farkl› sektörlerin geliflti¤i befl ilde ‹klim De¤iflikli¤i Konulu Yuvarlak Masa Toplant›lar› yapt›k. Yerel gruplar›n sorunun fark›nda oldu¤unu ve bu konuda harekete geçmeye haz›r olduklar›n› görmek, bizim için çok umut vericiydi. ‹fl dünyas›yla gerçeklefltirdi¤iniz çal›flmalarla ilgili bilgi verir misiniz? WWF-Türkiye çal›flmalar›n› ba¤›fllar ve sponsorluklarla yürüten ve kâr amac› gütmeyen ba¤›ms›z bir Vak›ft›r. Burada, Vakf›m›za 18 y›ld›r destek olan kurumsal sponsorumuz Garanti Bankas›’n› en baflta anmak istiyorum. Garanti Bankas›, kurumsal sosyal sorumluluk çal›flmalar› kapsam›nda WWF-Türkiye’ye verdi¤i destek sayesinde, WWF’nin tüm dünyadaki en sayg›n ve prestijli ödülü olan Alt›n Panda’ya iki kez lay›k görüldü. Bunun gibi, Coca Cola Türkiye ile Bafa Gölü’nde, Siemens ile E¤irdir Gölü’nde, Eti Burçak ile Konya Kapal› Havzas›’nda çal›flmalar yürütüyoruz. Unilever Türkiye ile su konusunda fark›ndal›k yaratmak amac›yla “Sudaki Ayak ‹zim” Projesini ve Çevreci Bonus Kart ile de iklim de¤iflikli¤i konusunda bilinç yaratmaya yönelik çal›flmalar›m›z› yürütüyoruz. Özel sektörün d›fl›nda, BM, AB ve Dünya Bankas› gibi uluslararas› kurumlarla ortak projelerimiz bulunuyor. ‹klim de¤iflikli¤i ve küresel ›s›nmayla mücadele konusunda ifl dünyas›na ne gibi görevler düflüyor? Daha önce aktif olarak ifl dünyas›nda yer alan birisi olarak flirketlerin bu konuya duyarl›l›¤›yla ilgili ne düflünüyorsunuz? Dünya ekonomisinde kullan›lan muhasebe yöntemleri nedeniyle, finans ve iklim aras›ndaki iliflki her zaman net bir flekilde ortaya konam›yor. Yani en önemli sermayemiz olan do¤a ne flirketlerin bilançolar›nda, ne de ulusal ekonomik verilerde yer al›yor. Dolay›s›yla, do¤an›n y›pranma pay› fark edilmiyor. Dünya Bankas› Eski Bafl Ekonomisti Lord Stern’in, “‹klim De¤iflikli¤inin Ekonomisi” konulu raporunda da dedi¤i gibi, “Sera gaz› sal›mlar›n›n maliyetini hesaplamay› baflaramamam›z, dünyan›n flimdiye kadar gördü¤ü en büyük piyasa baflar›s›zl›¤›d›r.” Türkiye’de düflük karbon ekonomisine geçifl için katalizör rolünü oynayacak olan özel sektördür. Baz› flirketler gönüllü olarak karbon ayak izlerini azaltmak için harekete geçiyor. ‹fl dünyas›, geliflmifl ülkelerde sera gazlar›n›n uluslararas› ve ulusal ölçekte düzenlenmesi konusunda hükümete talepte bulunuyor. Haz›rlayan: Demet fieker Akgünefl

51


Gez‹

Tarihten do¤aya, bir uçtan bir uca Çanakkale

Aristo’dan Anzaklara, Truva at›ndan Aynal› Çarfl›’ya… Gezilmeye ve görülmeye de¤er Çanakkale kenti, bafll› bafl›na bir tarih olarak dimdik duruyor. Bahar ve yaz aylar›nda artan turist say›s›yla ve turizme yap›lan yat›r›mlarla daha da geliflen kent, do¤as› gere¤i ziyaretçilerine farkl› lezzetler sunuyor.

T

ruva ve Dardanel savafllar›na sahne olan Çanakkale, ünlü filozof Aristo'ya ev sahipli¤i yapan Assos, Akdeniz ikliminin yafland›¤› Gökçeada ve Bozcaada ile tarih, do¤a ve mitolojiyi keflfe ç›kanlar için iyi bir seçenek oluflturuyor. Yerleflim tarihi milattan önce üç binli y›llara dayanan, Anadolu ile Avrupa, Akdeniz ile Karadeniz aras›nda köprü vazifesi gören Çanakkale, Truva ve Gelibolu'da en kanl› savafllara sahne olmufl bir kent olmas›na ra¤men günümüzde bar›fl ve kardefllikle an›l›yor. Her y›l 18 Mart’ta düzenlenen etkinliklere Yeni Zelanda’dan gelen Anzaklar, Türk askerleriyle yan yana yatan atalar›n› ziyaret ederek kardeflli¤i pekifltiriyorlar. 1915-1918 Çanakkale savafllar› döneminde “Çanakkale içinde aynal› çarfl›/Ana ben gidiyorum düflmana karfl›” dizeleriyle bafllayan türküye ad›n› veren Aynal› Çarfl› bugün flehir merkezinde ziyaretçilerin u¤rak yeri olarak biliniyor. Çarfl› zamana yenik düflmeden eskiyle yeninin uyumunu gözler önüne seriyor. Çanakkale’ye gelince yap›lmas› gerekenlerin bafl›nda önce flehitlikleri gezmek sonra da deniz kenar›nda kalamar ve bal›k yemek gerekiyor. Kordon Boyu Çanakkale’de denizin ve güneflin kucaklaflmas›n›n

52

en güzel izlenebilece¤i yer Kordon Boyu. Burada yaz mevsiminde araç trafi¤ine kapat›lan yolda kurulan çay bahçeleri, yerli ve yabanc› turistlerin gözde mekânlar› aras›nda yer al›yor. Çanakkale'ye ad›n› veren seramikler, çömlekler, testi ve sürahiler kent merkezindeki turistik dükkânlarda sat›l›yor. Ziyaretçilerin ilgisini en çok minyatür Truva At› çekiyor. Troy Filminde kullan›lan tahta at›n Warner Bros flirketi ile yap›lan anlaflma sonucu il merkezine getirilerek Kordon Boyunda sergilenmeye bafllamas› da flehir turizmine renk kat›yor.


var olan H›ristiyanlar ile Müslümanlar›n bir arada yaflama kültürüne hayran kalmamak elde de¤il. Kendilerine “Dudu” diyen ihtiyar Egeli kad›nlar›n kendi aralar›nda at›flmalar› ve flakalaflmalar› d›flar›dan bakan birini al›p mahalle kültürünün yaflad›¤› y›llara götürüyor. Burada gerçek anlamda mahalle kültürü yafl›yor. Gökçeada’da mutlaka görülmesi gereken yerlerin bafl›nda eski çamafl›rhane geliyor. ‹nsanlar›n topluca çamafl›r y›kad›klar› bu mekânlarda, kad›nlar›n aralar›nda yapt›klar› sohbetler, flimdilerde bir harabe görüntüsüne sahip olan yap›n›n duvarlar›nda hala yank›lan›yor. Truva Çanakkale'den yaklafl›k 30 dakikal›k yolculu¤un ard›ndan ulafl›lan Truva Antik Kenti, gezginlerin kendi bafl›na gezip anlayabilecekleri bir ören yeri de¤il. Mutlaka uzman bir rehber eflli¤inde gezilmesi öneriliyor. Bu bölgede kurulan kentlerin katmanlar›na ait krokiler ise kaz› alan›n›n çevresinde görülebilir. Çanakkale'de birçok seyahat acentesi buraya turlar düzenliyor. Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü yak›n›nda dokuz kültür katman›n› bar›nd›ran Truva Antik Kenti, 10 y›l süren dillere destan bir savaflla efsaneleflti. “Troy” ismiyle vizyona giren filmin ard›ndan Truva'y› ziyaret eden yerli ve yabanc› turist say›s›nda büyük art›fl yaflan›yor. Truva Antik Kenti'ne gelenler, dünyada efli olmayan bir tarih yolculu¤una ç›karak, Truva At›'n›, 9 kat kent üstüne kent kurulan yerleri, büyük savafllar›n yafland›¤› meydanlar›, yang›nlar›n kentleri yerle bir etti¤i mekânlar› ziyaret edebiliyor. Gökçeada Gökçeada farkl› dinleri bünyesinde birlefltiren bir yap›ya sahip. Her ne kadar, flu anda, adada yerleflik olan fazla say›da Rum aile kalmam›fl olsa da,

Gökçeada’n›n ilginç özelliklerinden biri de adan›n tümünde hakim olan terk edilmifllik havas›… Mübadele zaman›nda adadan göç eden Rumlar›n köyleri zamana karfl› direnmeye çal›fl›yor. Göçen ailelerin 3. nesil çocuklar› ise her y›l, özellikle ba¤ bozumu zaman›nda, adaya gelerek nostalji yafl›yor ve ada halk›yla dostane flekilde kaynafl›yor. Bar›fl tohumlar›n›n serpildi¤i Gökçeada farkl› kültürler için iflte bu nedenle farkl› anlamlar tafl›yor. Çamur banyosu, farkl› türlerdeki deniz kufllar›, rüzgâr sörfüne imkân sa¤layan deniziyle yörenin en ilgi çeken yerleri aras›nda bulunan Kefaloz plaj›, deniz turizmine hizmet ediyor. Gökçeada'y› ziyaret edenler, Tepeköy'de yorgunluk atabiliyor ya da Zeytinli’ye giderek Madam’›n kahvesini tadabiliyorlar. Bozcaada Heredot’un söyledi¤i "Tanr› insanlar› uzun ömürlü olsun diye Bozcaada’y› yaratm›fl" sözü Bozcaada’y› en iyi flekilde özetliyor. Alt›n renkli kumlar›, üzüm ba¤lar› ve tad›na doyulmaz flaraplar›yla tan›nan Bozcaada bal›klar›yla ziyaretçileri

53


Gez‹

bekliyor. Yaz aylar›nda oldukça hareketli olan ilçe merkezinde, otel ve lokantalar bulunuyor. Görülmeye de¤er yerler aras›nda rüzgârgüllerinin bulundu¤u Polente tepesi ve Ayazma plaj› geliyor. Eski Rum ‹lkokulu, kilisenin bulundu¤u ara sokaklar, barlar soka¤› ve eski Rum mahallesi Bozcaada’da görülmesi gereken yerlerin bafl›nda geliyor. Bozcaada, her y›l ‹stanbul’dan hareket eden Yelken yar›flç›lar›n›n mola yeri oldu¤u için özellikle Temmuz ay›nda ada otellerinde yer bulmak oldukça zor oluyor. E¤er yer bulabildiyseniz, bu durum, adan›n en renkli zamanlar›na tan›kl›k edebilece¤iniz anlam›na geliyor. Oteller ve pansiyonlar›n yan› s›ra ba¤evleri de adan›n özellikleri aras›nda… Gerçek üzüm ba¤lar›n›n içinde, domates, biber ekili bahçelerde konaklamak istiyorsan›z, arad›¤›n›z konfor de¤il do¤an›n içinde keyif sürmek ise, ba¤evlerinde kal-

54

mak iyi bir fikir olabilir. Adan›n önemli tatlar›n› kalaca¤›n›z otel ya da ba¤evlerinde sunulan kahvalt›larda keflfetmek mümkün olabiliyor. Rezeneli yumurta, Ezine peyniri, zeytinler, üzümler, ev reçelleri ve daha birçok do¤al lezzet… Bozcaada'n›n her taraf›nda çok say›da plaj var. fiaraplar›yla ünlü adada, bu y›l 26-28 Haziran tarihlerinde yap›lacak “fiarap Tad›m Günleri’ni” ajandalara not etmek gerekiyor. A¤ustos’taki ba¤bozumu flenlikleri ise adan›n en renkli günlerinin yaflanmas›n› sa¤l›yor. Aristo’nun flehri: ASSOS Çanakkale'ye 90 kilometre mesafedeki Assos Antik Kenti Aristo'nun ilk felsefe okulunu kurdu¤u yer olarak biliniyor. Assos ‹skelesi, eski antrepolardan restore edilmifl butik otelleri, iyi bal›k lokantalar› ile gezilip, görülecek önemli bölgeler aras›nda. Kuzey Ege’ye bakan yerleflim alanlar›, zeytin a¤açlar›, bal›kç› tekneleriyle küçük bir köy


görünümünde olan Assos, sadece tarihi kal›nt›lar›yla de¤il, eflsiz do¤as›yla da ziyaretçileri büyülüyor. Gelibolu Yar›madas› Birinci Dünya Savafl›'nda oynad›¤› kritik rolle bugünkü dünya haritas›n›n flekillenmesinde rol oynayan Gelibolu, Tarihi Milli Park› ile çok say›da ziyaretçiye kap›lar›n› aç›yor. 1994 y›l›ndaki büyük orman yang›n›nda zarar gören 4 bin hektar ormanl›k alan yerine dikilen fidan ve çiçekler, bölgeyi adeta bir çiçek bahçesine dönüfltürmüfl durumda. Gelibolu Yar›madas›, Çanakkale Savafllar›'nda hayat›n› kaybeden 500 bin gencin an›s›na dikilen an›tlar, flehitlik ve mezarl›klarla bir savafl› gözler önüne seriyor. Yar›madadaki savafl kal›nt›lar›n› görenler, savafl›n ac›s›n› ve dehfletini hissederek, duygu dolu anlar geçiriyorlar.

Çanakkale’nin lezzetleri • Peynir Helvas›, f›r›nlanm›fl ya da f›r›nlanmam›fl olarak iki flekilde servis ediliyor. • Çanakkale sahilinde bulunan bal›k lokantalar›nda deniz mahsullerinin tad›na bakmak gerekiyor. • Gelibolu sahilinde bulunan esnaf lokantalar›n›n döneri ve çorbalar› da oldukça ifltah aç›c›… • Bozcaada flaraplar›ndan özellikle Talay, Çaml›ba¤, Ataol gibi yerli markalar›n lezzetlerini tatmakta yarar var. Adan›n üzümlerinden Vasilaki, Karalahna ve Kuntra (Kara sak›z) damaklarda eflsiz tatlar b›rak›yor. • Bozcaada’da Ada Cafe’nin meflhur Gelincik fierbeti tad›na bak›lmas› gereken içecekler aras›nda yer al›yor. • Bozcaada’n›n domates reçeli ilginç bir lezzet… • Her iki adan›n tepelerinde gördü¤ünüz kekikleri toplaman›z› öneriyoruz. Çünkü büyükflehirlerde bu kadar lezzetli baharatlar› bulmak her zaman mümkün olmuyor. • Gökçeada’dan, dibek kahvesi içmeden dönmeyin. Ayr›ca adan›n salafl meyhaneleri de oldukça keyifli lezzetler sunuyor. • Tüm Ege’de oldu¤u gibi Çanakkale’nin her yerinde mükemmel zeytinya¤lar›n›n tad›na bakmak laz›m... Özellikle bir aile iflletmesi olan Dündar zeytinya¤lar›ndan “tafl k›rma” lezzetini denemekte yarar var. • Ezine’nin beyaz peyniri tüm Çanakkale’de temin edebilece¤iniz bir lezzet… Foto¤raflar: Seda Sönmez

55


YEN‹L‹KLER

Trend Micro’dan dünyan›n ilk netbook güvenlik yaz›l›m›

Trend Micro, netbooklar için özel olarak tasarlanan Trend Micro Titanium Security for Netbooks çözümünü piyasaya tan›tt›. Trend Micro Titanium Security for Netbooks çözümü netbook kullan›c›lar›n›n e-posta ve Web’te sörf gibi günlük ifller için kurulumu ve kullan›m› kolay, en yeni virüsleri ve casus yaz›l›mlar› otomatik olarak ortaya ç›kar›p yok eden güçlü bir korumaya ihtiyaç duyduklar› gerçe¤inden yola ç›k›larak gelifltirildi. Titanium, netbooklara özel olarak gelifltirilen, dünyan›n ilk güvenlik yaz›l›m›. ASUS’un netbooklar›n› bu çözümle koruma karar› da Trend Micro’nun netbooklar için en iyi korumay› sa¤lad›¤›na yönelik yayg›n sektör görüflünü do¤ruluyor. Bilgisayarlara yönelik tehditlerin büyük bir k›sm› internetten geliyor. Trend Micro’nun bir araflt›rmas›na göre, online tehditlerde, virüs içeren sitelere yap›lan ziyaretlerin pay› yüzde 42, tehdit içeren di¤er yaz›l›mlar›n pay› yüzde 34, e-posta eklerinin ve linklerin pay› yüzde 9 ve tafl›nabilir disklerden yap›lan aktar›mlar›n pay› yüzde 8. Günümüz antivirüs ürünlerinde yeni standartlara ihtiyaç var; çünkü, geleneksel koruma yöntemleri yeni virüsler karfl›s›nda çaresiz kal›yor.

Microsoft ve Hewlett-Packard’›n iflbirli¤i

Yaz›l›m firmas› Microsoft ile Hewlett-Packard, önümüzdeki dönemde kurumsal verimlilik aç›s›ndan çok önemli sonuçlar do¤uracak tarihi bir anlaflmaya imza att›. Biliflim endüstrisi ölçe¤inde geliflen Bulut Biliflim stratejilerinde, sonuçlar› itibar›yla tarihi bir önem tafl›yan bu anlaflma sonucunda her iki firma 250 milyon dolarl›k yat›r›m yapacak. Firmalar, mevcut BT varl›klar›n› bir araya getirerek, altyap›dan uygulamaya uzanan genifl bir yelpazede, farkl› çözüm alternatifleriyle müflterilere, uçtan uca hizmet sunma karar› ald›.

Panasonic PT-AE4000 LCD projeksiyon cihaz›, TIPA ödülüne lay›k görüldü

Ödüllü projeksiyon cihaz› PT-AE3000’in ve yine TIPA ödülü sahibi AX200’ün ard›ndan flimdi de PT-AE4000 sektörün sayg›n ödülü TIPA’y› alman›n gururunu yafl›yor. ‹novasyon, 盤›r açan teknoloji kullan›m›, tasar›m ve ergonomi, kullan›m kolayl›¤›, fiyat/performans oran› gibi kapsaml› kriterler üzerinden yap›lan s›k› bir de¤erlendirmenin ard›ndan verilen ve her y›l teknoloji devleri aras›nda k›yas›ya bir rekabete neden olan TIPA ödülü, Panasonic PT-AE4000’in tüm bu ölçütlerde üstün performans sergiledi¤inin göstergesi oluyor. Sektörün prestijli ödülü TIPA’ya lay›k bulunan yeni Panasonic PT-AE4000 k›rm›z› renk bak›m›ndan zengin yeni lambas›, görüntü kalitesi ve profesyonel düzeydeki ayar özellikleriyle ev sinemas› deneyimine zenginlik kat›yor.

VeriSign ‹stanbul’10 Biliflim Suçlar› ve Siber Terörizm ile Mücadele Konferans› gerçeklefltirildi VeriSign taraf›ndan 4 May›s 2010’da düzenlenen VeriSign ‹stanbul’10 Biliflim Suçlar› ve Siber Terörizm ile Mücadele Konferans›’nda biliflim suçlar› ile mücadele, kurumlara yönelik güvenlik çözümleri ve aç›k anahtar altyap›s› konular› ele al›nd› ve yeni nesil biliflim güvenli¤i teknolojileri tan›t›ld›. Say›sal güvenlik otoritesi VeriSign’in yönetici ve uzmanlar›n›n kat›ld›¤› konferansta flirketin, kimlik h›rs›zl›¤›, sahtecilik ve a¤ sald›r›lar› gibi siber terör ve suç eylemlerine karfl› gelifltirdi¤i çözümlerin yan› s›ra VeriSign kurumsal aç›k anahtar altyap›s›na iliflkin bilgiler verildi. Verisign Türkiye Distribütörü IHS Telekom CEO’su Emre Say›n, “2002’den bu yana Verisign ile baflar›l› bir iflbirli¤i içindeyiz, bu buluflma Türkiye’de yeni biliflim güvenli¤i teknolojilerinin tan›nmas› ve benimsenmesi için önemli” ifadesine yer verdi. 56


Samsun’da genifl kat›l›ml› ‹MECE hareketi

Samsun’un Tekkeköy ilçesine 18 km. uzakl›ktaki Kar›fllar Karatuzla ‹lkö¤retim Okulu’ndan Türkiye Toplum Hizmetleri Vakf›’na (TOVAK) gelen bir mektup, büyük bir ‹MECE hareketinin bafllamas›n› daha sa¤lad›. Okuldaki tek s›n›f ö¤retmeni olan Banu Baflak Süer, yazd›¤› mektupta okulun pencere ve kap›lar›n›n, hava koflullar›na göre son derece dayanaks›z malzemeden oldu¤unu ve çocuklar›n güvenli¤i ve sa¤l›¤› için yenilenmesi gerekti¤ini anlat›yordu. Bunlar›n yan›nda tuvaletlere su çekilmesi, badana gibi tamirat iflleri de s›rada beklemekteydi. Bu okulun onar›m masraflar›n› ‹MECE gönüllüsü Füsun Alkan Uzuner üstlendi. Böylece Kar›fllar Karatuzla Okulu’nda ‹MECE ruhuyla s›k› bir çal›flma bafllam›fl oldu. Vatandafllardan ve kaymakaml›ktan al›nan destekle de okulun pek çok ihtiyac› ayn› anda karfl›lanacak. .

Datagate’ten Belkin kablosuz modem

Index Grup bünyesinde faaliyet gösteren Datagate Bilgisayar, Türkiye distribütörü oldu¤u Belkin International’›n N150 model, gelifltirilmifl, Türkçe yaz›l›ml› kablosuz modem ürününü Türk tüketicisiyle buluflturuyor. Belkin N150 Gelifltirilmifl Kablosuz Modem, ADSL hatt›na ba¤lanarak, kullan›c›n›n geniflbant internet hesab›n› tüm a¤ bilgisayarlar›yla paylaflmas›na imkan veriyor. Yeni modem, iletiflim a¤›nda h›zl› ve etkili biçimde belge al›flverifli yap›lmas›n›, kaynaklar›n paylafl›lmas›n› ve dijital müzik aktar›m›n›n güvenle gerçeklefltirilmesini sa¤l›yor. En güvenilir a¤ performans› ve ev ya da ofis ortamlar› için en ideal kapsama alan›n› elde edebilmek için, modemin ayr› olarak sat›lan bir Belkin kablosuz gelifltirilmifl USB a¤ adaptörüyle birlefltirilmesi tavsiye ediliyor. Bu kombinasyon, internet ba¤lant›s›n› paylaflt›rmak, web’de gezinmek ve talepkar a¤ uygulamalar›n› rahatça çal›flt›rmak için mükemmel bir kablosuz ba¤lant› deneyimi sunuyor. Dört port’lu kablolu ba¤lant› kurabilen yeni Belkin modem, 150 Mbps veri iletiflim h›z› ve 300 m kablosuz kapsama alan› ile kullan›c›s›na genifl bir alanda ba¤lant› imkan› tan›yor; ADSL, ADSL 2 ve ADSL 2+ ba¤lant›lar›n› destekliyor; IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 standartlar›nda çal›fl›yor ve kolay kurulum sihirbaz› sayesinde h›zl› kurulum sa¤l›yor. Ürün, 16’s› kablosuz olmak üzere en fazla 253 kullan›c›y› destekliyor.

Sineman›n en iyileri FilmClub ile HD yay›n kalitesinde Superonline’da

Türkiye’nin internet üzerinden ilk ve tek HD Lig TV yay›n› yapan Superonline FilmClub ile film keyfini HD kalitesinde kullan›c›lar›na sunuyor. Superonline, SuperPlay ile FilmClub1’de; macera, animasyon, korku ve Türk filmlerini; FilmClub2’de, kaç›r›lan filmlerin tekrar›n›; Club1001’de ise “Ölmeden önce mutlaka izlenmesi gereken filmler”i sinema tutkunlar›yla HD kalitesinde, 7x24 kesintisiz ve 2 ay boyunca ücretsiz buluflturuyor.

Turkcell 3G VideoGönder Turkcell’in Türkiye’de bir ilk olan “VideoGönder” servisi ile görüntülü mesaj göndermek art›k mümkün. VideoGönder sayesinde Turkcell’liler; arad›¤› kifliye diledi¤i mesaj› sesli ve görüntülü olarak iletiyor, en güzel anlar›n› sevdikleriyle an›nda paylaflabiliyor. Bu sayede do¤um günü, evlilik y›ldönümü, özel kutlamalar, yeni do¤an bir bebe¤in dünyaya ilk gözlerini aç›fl› gibi özel anlara orada bulunmayanlar›n da tan›k olmas› sa¤lanabiliyor. VideoGönder mesaj gönderilecek numaran›n bafl›na “0” yerine “*” konularak (Örne¤in: *5XXXXXXXXX) görüntülü arama yap›l›yor. En fazla 30 saniyelik video çekildikten sonra arama sonland›r›ld›¤›nda, mesaj karfl›daki kifliye ulaflm›fl oluyor. Aran›lan kiflinin cep telefonu kapal› ise mesaj› daha sonra izlemesi de mümkün. VideoGönder mesaj› gönderildi¤inde karfl›daki kifli k›sa mesaj ile an›nda haberdar ediliyor. Telefonu görüntülü görüflme destekleyen 3G abonesi Turkcell’liler VideoGönder mesaj›n› ald›klar›nda, *0*’ › görüntülü arayarak ücretsiz bir flekilde mesaj› izleyebiliyor. Telefonu görüntülü görüflme desteklemeyen veya 3G abonesi olmayan Turkcell müflterileri ise gelen linke t›klayarak VideoGönder mesaj›n› ücretsiz bir flekilde izleyebiliyor.

57


SOKA⁄IN SES‹

Küresel Ekonomi ve Yerel Kalk›nma iliflkisini nas›l yorumluyorsunuz? Gülseren Ergin – Emekli Bankac› Yerel kalk›nma olmadan bir ülkenin refah› sa¤lanamaz. Her ülkenin refah düzeyi yükselirse dünya harika bir yer olur. Ama küreselleflmenin yerelleflme kadar olumlu sonuçlar do¤urdu¤unu düflünmüyorum. Çünkü büyük bal›k küçük bal›¤› yutuyor.

Nurgül Demet Özen - Ö¤retmen Küresel ekonomide büyük devletlerin söz sahibi oldu¤unu düflünüyorum. Aç›kças› yerelleflmenin, bölgesel çabalar›n küresel büyük güçler karfl›s›nda çok da sonuç elde edebilece¤ine inanm›yorum.

Mahmut K›rcal› – ‹nflaat ‹flçisi Yerel kalk›nma, küresel ekonomi vs. bunlar›n hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Aç›kças› ben akflama evime giderken götürece¤im ekme¤imi düflünüyorum. Ben ve ailem aç kal›rsak yerel kalk›nma nas›l mümkün olabilir? Asgari ücretin bu kadar düflük oldu¤u bir memlekette halk›n yar›s›ndan ço¤u karn›n› doyurmay› düflünüyor.

Ifl›k fientürk – Üniversite 2. s›n›f ö¤rencisi Küresel ekonomi diye bir fley bence yok. Çünkü birileri zenginleflirken birileri fakirlefliyor. Örne¤in Asya ülkelerindeki sefaleti hepimiz görüyoruz ya da bir dönem Latin Amerika’n›n durumu biliniyor. IMF’den ve anti-demokratik rejimlerden kendilerini kurtarmalar› y›llar ald›. Bir de Irak’a ve ABD’ye bak›n. Küresel ekonomi dedi¤imiz bir çeflit aile iflletmesi…

Merve Tan›r - Tekstilci Yerelleflme küreselleflmeyle birlikte kaç›n›lmaz oldu. Dünya küresellefltikçe yerel de¤erleri yitirmeye bafllad›. Böyle olunca, etnik unsurlar etraf›nda toplanan kültürel de¤erler, herkesin dikkatini çekmeye bafllad›. Hatta müzik ve yemek kültürü bile bu temel üzerinde yo¤unlaflmaya bafllad›. Bunun küresel ekonomiye olumlu etkiler yapt›¤›n› düflünüyorum.

58


Küresel Ekonomi ve Yerel Kalk›nma konusunda fikrini sordu¤umuz halk›n sesinin bu defa oldukça farkl› renklere sahip oldu¤unu gördük. Kimilerimiz komplo teorileriyle iliflkilendiriyoruz, kimimiz ise zengin ile fakirin savafl›m› olarak görüyoruz küreselleflmeyi. Böyle olunca sokaktaki vatandafl›n akl›na ilginç fleyler geliyor. ‹flte seçtiklerimiz…

Ahmet Ayder – Esnaf Küresel ekonomide yerel kalk›nma deyince akl›ma ilk önce silah üreticisi büyük firmalar geliyor. Asl›nda her fley onlar›n tekelinde. Yani istedikleri zaman savafl ç›karabiliyorlar. Böylece istedikleri bölgelerin kalk›nmas›n› engelleyebiliyorlar. Oradaki sermaye birikimini silah sektörüne yönlendiriyorlar.

Bahattin Gürses - Kuyumcu Küresel ekonomi ile yerel kalk›nma birbirine ba¤l›d›r. Bunu örneklemek gerekirse alt›n, elmas, petrol ve do¤algaz gibi do¤al kaynaklar üstünden gidebiliriz. Asl›nda her ülkenin kendi kaynaklar› var ama bu tüm dünyay› etkiliyor. Örne¤in Rusya, ‹ran, Arabistan gibi ülkeler do¤algaz ve petrol zengini ülkeler… Onlar›n küresel ihtiyaca cevap vermesi, yerel anlamda kendilerini kalk›nd›rmaya yar›yor.

Ali Can fiemen – Medya Planlama Uzman› Yerel kalk›nma ihtiyac› olmadan küresel ekonomiye fayda sa¤lanamaz. Bu nedenle küreselleflme de bir yerde yerelleflmeyi ve bölgesel örgütlenmeleri destekliyor. Çünkü büyük ekonomilere sahip olan ülkeler, ifl gücü itibariyle küçük ekonomilere ihtiyaç duyuyor. Onlar›n henüz kalk›nmam›fl, ancak kalk›nmaya muhtaç ülkeler olmalar› büyük ekonomilerin ifline geliyor. Bu durum fakirle zengin aras›ndaki çekiflme gibi…

Sedat Akarca – Elektronik Mühendisi Aç›kças› yerel kalk›nman›n ya da küresel ekonominin çok da birbiriyle iliflkili oldu¤unu sanm›yorum. Birileri geri kalm›fl ülke olarak var olmak zorunda ki di¤er ülke zenginleflebilsin. Yani herkesin eflit oldu¤u, s›n›rlar›n kalkt›¤› ve refah›n hüküm sürdü¤ü bir dünya ne yaz›k ki bu küreselleflme sürecinde mümkün de¤il.

Burcu Yurdagül- Grafiker Küresel ekonomi deyince akl›ma krizler ve dünyan›n gördü¤ü zararlar geliyor. Dünyan›n özellikle çevre konular›nda gördü¤ü hasar› onarmak için bugün yap›lan çal›flmalar ne kadar yeterlidir? Tart›flmaya aç›k bir konu… Yerel kalk›nma da bunun bir parças›d›r. Kalk›nmaya odaklan›rken çevreye verdi¤imiz zarar› da düflünmeliyiz. Çünkü bu dünya yok olursa kalk›nmak zorunda olan insan topluluklar› da yok olur.

59


önce kal‹te k‹tapli⁄i

H›z Jeff Cox, Dee Jacop, Suzan Berglang Çeviren: Fezal Gülfidan Optimist Kitap

Dünyan›n en çok okunan ifl roman› Amaç’›n yarat›c›lar› taraf›ndan gerçek iflletmelerden elde edilen analizler ›fl›¤›nda yaz›lan H›z, üç ana iyilefltirme disiplini olan “Yal›n Düflünce”, “Alt› Sigma”, ve “K›s›tlar Teorisi”ni bir roman arac›l›¤›yla aktar›yor. ‹malat ortam›n›, ifl ve yaflam dengesini, ifl arkadafllar› dayan›flmas›n› ve ifl teorilerini ele alan H›z, sürükleyicili¤i kadar, içeri¤i ile bilim ve e¤itimle ilgili konularda baflucu kitab› olmaya aday bir kitap.

Yetenekleri Bulmak (Finding Keepers) Steve Pogorzelski, Dr. Jesse Harriott, Doug Hardy Çeviren: Ümit fiensoy Bzd Yay›nc›l›k 2010

En iyi fikirleri bulan, ifl plan›n› kusursuz yürüten, flirketlere en büyük katk›y› sa¤layan en iyi çal›flanlar, yani yetenekler. Yetenekleri say›s› fazla de¤il ve onlar› elde etmek çok zor. Yetenekleri Bulmak, en iyi insanlar› ifle alarak ve onlar› kal›c› flekilde elde tutmay› baflararak çal›flt›¤›n›z markan›n gücüne nas›l güç kataca¤›n›z› anlat›yor. Dünyan›n en iyi çal›flanlar›n› bulman›n ve elde etmenin yollar› Monster iflbirli¤iyle Bzd Yay›nc›l›k taraf›ndan Türkçeye çevrildi ve Türk okurlar›n›n be¤enisine sunuldu.

Yeflil ‹fl Stratejisi Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler Çeviren: Ahmet Kardam Bzd Yay›nc›l›k 2008 Çeviren: Ahmet Kardam Bzd Yay›nc›l›k 2008

Çevreyi bir ifl meselesi olarak gören yarat›c› flirketlerin çevreyi koruyup kaybettiklerini yerine koyarak ifl yapmak konusundaki yenilikçi stratejilerini anlatan yeflil ifl stratejileri makaleleri, çevre sorununu çözümlemeye yönelik imkânlar, evreninin hiç ak›l edemeyece¤imiz kadar büyük oldu¤unu görmemizi sa¤l›yor. Harvard Business Rewiev Serisi’nden Seçmeler dizisinin 43. kitab› olan “Yeflil ‹fl Stratejisi” sürdürülebilir çevreci stratejiler gelifltirme konusunda son y›llarda çeflitli ülkelerde kazan›lm›fl deneyimleri irdeleyen sekiz makale ile gelecekte daha da önem kazanacak bu konularda ufuk aç›c› fikirler sunuyor.

Kimlik Ve fiiddet Amartya Sen Çeviren: Ahmet Kardam Optimist Yay›nc›l›k 2006

Nobel ‹ktisat Ödüllü, Harvard Üniversitesi iktisat profesörü Amartya Sen kitab›nda, tehlikeli kliflelefltirmelere ve ak›ld›fl› nefretlere karfl› ç›karken terörizme ve sekter fliddete karfl› mücadelede karfl›lafl›lan meydan okumalar› inceliyor. “Birbirinden farkl› çok say›da aidiyetimizin olabilece¤ini, birbirimizle çok çeflitli biçimlerde etkileflim kurabilece¤imizi aç›kça görmek zorunday›z” diyen yazar insanlar›n insanl›klar›na ve çeflitliliklerine sayg› göstererek bar›fla nas›l ulaflabilece¤ine iliflkin yeni ve modern bir vizyon sunuyor.

60


ajanda

Konser: TEKFEN F‹LARMON‹ ORKESTRASI Repertuvar› ve efllik etti¤i yerel çalg›larla ayr›cal›kl› bir yere sahip olan Tekfen Filarmoni Orkestras›, 1992 y›l›nda Karadeniz Oda Orkestras› ad› ile kuruldu. Bafllang›çta Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i’ne üye ülkelerin sanatç›lar›ndan olufluyorken, zaman içinde büyüyerek Hazar Denizi ve Do¤u Akdeniz ülkelerinden sanatç›lar› da bünyesine katt› ve konserlerde sahneye koydu¤u bayrak say›s›n› 23’e ç›kard›. Tekfen Flarmoni Orkestras›’nda, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Irak, ‹ran, ‹srail, Kazakistan, K›rg›zistan, Lübnan, M›s›r, Moldova, Romanya, Rusya, Suriye, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün, Özbekistan, Yunanistan’dan sanatç›lar yer al›yor. 06 Temmuz 2010, Lütfi K›rdar UKSS, ‹stanbul

E¤itim: ASEGEM, TIBB‹ MÜMESS‹L YET‹fiT‹RME PROGRAMI ‹laç sektöründe faaliyet gösteren firmalar›n pazarlama ve sat›fl kadrolar›nda görev alacak yüksek vas›fl› ve donan›ml› personelin yetifltirilmesi amac›yla ASEGEM taraf›ndan gerçeklefltirilecek T›bbi Mümessillik E¤itim Program›, iflsizlikle karfl› karfl›ya kalan üniversite ve yüksekokul mezunu gençlere meslek edindirmek amac›yla düzenleniyor. Teorik bilgilendirme ve uygulama çal›flmalar› ile kat›l›mc›n›n ö¤retilenleri içsellefltirmesinin hedeflendi¤i interaktif e¤itim program› sonunda yap›lacak de¤erlendirmeyi baflar› ile yerine getirenler kat›l›m belgesi almaya hak kazanacak ve t›bbi mümessillik mesle¤ine girifl için önemli bir ad›m atm›fl olacaklar. 19 - 20 - 26 Haziran 2010, Ac›badem Üniversitesi Sürekli E¤itim ve Geliflim Merkezi, Kozyata¤›, ‹stanbul

Sergi: ‹MPARATORLUK BAfiKENT‹NDEN CUMHUR‹YET’‹N MODERN KENT‹NE: HENRI PROST’UN ‹STANBUL PLANLAMASI (1936-1951) 1936 y›l›nda Atatürk’ün davetiyle Türkiye’ye gelen ve ‹stanbul’un Naz›m Plan›’n› oluflturmakla görevlendirilen, dönemin önde gelen flehircilerinden Henri Prost’un ‹stanbul planlamas›na yönelik çal›flmalar›ndan oluflan sergi, Frans›z Mimarl›k Enstitüsü 20. Yüzy›l Mimarl›k Arflivleri’nden özgün belgeleri ve dönemin foto¤raflar›n› içeriyor. Sergi,1936’dan 1951’e kadar 15 y›ll›k bir döneme yay›lan Prost planlamas› üzerine bugün de süren tart›flmalara, Henri Prost’un mesleki kariyerindeki az bilinen bir döneme ve ‹stanbul’un flehircilik tarihine ›fl›k tutuyor. Sergi ünlü flehircinin tarihi yar›mada baflta olmak üzere, Galata-Beyo¤lu ve Eyüp bölgeleri için gelifltirdi¤i, bir k›sm› uygulamaya konulmufl, baz›lar› rafa kald›r›lm›fl önerilerini kaps›yor. 3 May›s - 18 Temmuz 2010, Suna ve ‹nan K›raç Vakf› ‹stanbul Araflt›rmalar› Enstitüsü, Beyo¤lu, ‹stanbul

Etkinlik: ‹STANBUL MODERN TADIM TEKN‹KLER‹ ATÖLYES‹ ‹stanbul Modern, sanat ve flarapseverleri, modern ve ça¤dafl sanat›n örneklerinin yer ald›¤› sergileri gezmeye, flarab›n asmadan kadehe olan gizemli yolculu¤una ad›m atmaya davet ediyor. Uzman rehberler eflli¤inde “Gelenekten Ça¤dafla” sergisini gezip Kavakl›dere’nin uzman e¤itmenlerinin verece¤i Tad›m Teknikleri Atölyesi’ne kat›lmak için ‹stanbul Modern sizleri bekliyor. (Bilgi ve Rezervasyon: 0212 334 73 00) 16 Haziran Çarflamba, 19.00-21.00, ‹stanbul Modern Sanat Müzesi 62


Konser: PINK MART‹N‹ P›nk Martini son albümleri 'Splendor In The Grass'›n Avrupa turnesi kapsam›nda iki özel konser için ‹stanbul ve Ankara’da sahne alacak. “Sympathique”, “Hang on Little Tomato” ve “Hey Eugene!” ile Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip Pink Martini, Samuraylar›n aflk flark›lar›ndan 1930’lar›n Küba müzi¤ine, Frans›zca flansonlardan, Brezilya sokak flark›lar›na kadar, dinlemesi en keyifli flark›lar› tozlu raflardan bulup ç›kararak yeniden Türk hayranlar›n›n karfl›s›na ç›k›yor. 5 Temmuz 2010, ‹stanbul, 6 Temmuz 2010 Ankara

Sergi: “EFSANE ‹STANBUL: B‹ZANT‹ON’DAN ‹STANBUL’A – B‹R BAfiKENT‹N 8000 YILI Sak›p Sabanc› Müzesi, ‹mparatorluklar Baflkenti “Efsane ‹stanbul”u a¤›rl›yor. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti kapsam›ndaki etkinlikte, ‹stanbul’un 8000 y›ll›k tarihi anlat›lacak. Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi (SSM), ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans› ve Sabanc› Holding sponsorlu¤unda, “Efsane ‹stanbul: Bizantion’dan ‹stanbul’a - Bir Baflkentin 8000 Y›l›” bafll›kl› sergiye ev sahipli¤i yapacak. 5 Haziran - 4 Eylül 2010 tarihleri aras›nda sanatseverlerle buluflacak sergi, ‹stanbul’un, Marmaray Projesi kapsam›ndaki Yenikap› kaz›lar›yla daha da geriye giden 8000 y›ll›k eflsiz tarihini, 500’ü aflk›n eserle gözler önüne serecek. 5 Haziran – 4 Eylül 2010, Sak›p Sabanc› Müzesi

Konser: GOTAN PROJECT Tango ve Latin Amerika ezgilerini günümüzün elektronik müzi¤i ile buluflturan, tangonun 盤›r açan modern yüzü olarak tan›nan efsanevi Gotan Project, kendine has müzik tarz›yla, yeni albümleri “Tango 3.0” turnesi kapsam›nda Lounge 96 fark›yla 23 Haziran 2010 tarihinde ‹stanbul’da sevenleriyle buluflacak. 2007 y›l›nda yine Lounge 96 organizasyonuyla ‹stanbul’da performans veren Gotan Project’in bu konseri muhteflem bir ilgiyle karfl›lanm›fl ve biletleri konserden 3 hafta önce tükenmiflti. 23 Haziran 2010, Küçükçiftlik Park, ‹stanbul

Festival: 38. ‹STANBUL ULUSLARARASI MÜZ‹K FEST‹VAL‹ Borusan Holding sponsorlu¤unda ‹stanbul Kültür Sanat Vakf› taraf›ndan düzenlenen 38. ‹stanbul Uluslararas› Müzik Festivali bu y›l da çok önemli isimleri a¤›rlayacak. Festival kapsam›nda, fiakir Eczac›bafl› an›s›na Borusan ‹stanbul Filarmoni Orkestras› eflli¤inde düzenlenecek olan Lang Lang konseri ve Barok Zirvesi en çok ilgi çeken etkinlikler aras›nda. Ayr›nt›lar için www.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz. 3 - 30 Haziran 2010

Konser: GEORGE DALARAS KONSER‹ Yunan müzi¤inin efsanevi sesi Georges Dalaras ilk kez ‹stanbul’a geliyor. Ünlü Yunanl› besteci Mikis Theodorakis taraf›ndan keflfedilen sanatç›, Rembetiko, Vyzantinos Esperinos, Mikra Asia ve La Tragoudia Mou albümlerinin yan› s›ra seslendirdi¤i düetlerle de tan›n›yor. 65 solo albümün yan› s›ra 50’nin üzerinde kay›tta ad› geçen, neredeyse tüm albümleri baflar›l› sat›fllar› nedeniyle alt›n ve platin plak ödülü kazanan George Dalaras’a ‹stanbul konserinde onur konu¤u olarak besteci Zülfü Livaneli efllik edecek. 26 Haziran 2010, Cemil Topuzlu Aç›k Hava Sahnesi

63


!"#$%&'()*+(,()*-./01-2/34*05657.*7783.*9:*!(;%*7* 4

4<$=<)#>%

:

?

4:

:?

4? 4:?

@


Abone !"#$%&'%("

ÖNCE KAL‹TE 67./%+8"9*&'*(:+;<"(%9,%'+67./%'"4= ;6>%&?@:'= Abonelik Fiyat›...............................: 70.- TL

;6>%&?@:'= KalDer Üyeleri...........................: 60.- TL

67./%+8"9*&'*(:+;).-'0+67./%'"4=+ ;6>%&?@:'= Ayn› iflyerinde 10 kifli......................: 50.- TL

Ayn› iflyerinde 20 kifli.................: 40.- TL

!"#$%&$'$()*+(,$-"&,"'. Abonelik Bilgileri Ad› Soyad› Kurulufl Ad› Faaliyet Alan› Dergi Teslim Adresi Telefon (ev) Fatura Adresi Vergi Dairesi

:................................................................................................................................................. :................................................................................................................................................. :................................................................................................................................................. :................................................................................................................................................. :................................................................................................................................................. :...........................................Telefon(ifl) :.........................................Faks:.................................... : :............................................Vergi No:......................................................................................

ÖDEME B‹LG‹LER‹ Havale gönderiyorum. Garanti Bankas› Suadiye fiubesi Hesap Numaras› 1299686 (Garanti Bankas› Suadiye fiubesi 1299686 No’lu hesaba toplam bedeli ödedikten sonra 0 216 518 42 86’ya fakslay›n) Banka, havale ücreti talep edebilir. Toplam bedeli kredi kart›mdan çekin.

! Visa Kart Sahibinin Ad› Soyad› Kart No Geçerlilik Tarihi

! Mastercard :........................................................................................................................................... :........................................................................................................................................... :...........................................Güvenlik No:............................................. Tarih:......................

‹mza :.................................................................................................................... Abone Bedeli ile ilgili dekont ve formlar›n dernek merkezimize fakslanmas› ya da postalanmas› yeterli olacakt›r. Abonelik sistemi, abone olunan tarihten itibaren 1 y›ld›r. Centrum ‹fl Merkezi Ayd›nevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyal› 34854 ‹stanbul Tel. : +90 (216) 518 42 84 PBX Faks: +90 (216) 518 42 86

3%4'*$+)*("5%,"2 Arka kapak Ön kapak içi Arka kapak içi Tercihli Tercihli çift sayfa (4-5, 6-7, 8-9) 3. Sa¤ sayfa ‹ç sayfalar

Tek Frekans 6.000 TL 5.500 TL 4.000 TL 2.000 TL 3.600 TL 3.000 TL 1.200 TL

3 Frekans 5.500 5.000 3.500 1.800 3.300 2.500 1.050

6 Frekans 4.500 TL 4.000 TL 3.000 TL 1.500 TL 2.800 TL 2.200 TL 900 TL

12 Frekans 3.000 TL 2.500 TL 2.000 TL 1.000 TL 1.800 TL 1.400 TL 600 TL

)%$*+,-./,.('0102 6 say› için(Birim Fiyat)..................................4 sayfa: 2.000 TL.................................8 sayfa: 3.500 TL (Fiyatlara %18 KDV eklenecektir)

64


45_YAYINKAMPANYASI.qxt

2/2/10

6:52 PM

Page 45

YAYIN KAMPANYASI

KalDer ve EFQM yay›nlar›nda %35’e varan indirimler

KalDer Yay›n Kampanyas› Türkiye’de EFQM yay›nlar›n›n tek adresi olan KalDer, EFQM Mükemmellik Modeli ve araçlar›n›n bilinirli¤inin art›r›lmas› için kalite konusunda baflucu kitaplar› olarak say›labilecek yay›nlarda %35’e varan indirimler yapm›flt›r. Yap›lan indirimle kalite gönüllülerinin ve konuyla ilgilenenlerin kitaplara ulafl›m›n›n kolaylaflt›rmas› amaçlanarak Avrupa ve Ulusal Kalite Ödülü Vakalar›’ndan EFQM Çerçeveleri’ne kadar ‹ngilizce ve Türkçe birçok yay›n okuyucular›n be¤enisine sunulmufltur. EFQM Mükemmellik Modeli’yle paralellikler içeren bu kitaplar, model e¤itimi ve uygulanmas›nda okuyuculara büyük faydalar sa¤layacakt›r. Kampanya ile ilgili detayl› bilgi için lütfen www.kalder.org/yayinkampanyasi adresini ziyaret edebilir yada 0216 518 42 84 no’lu telefon numaras›ndan Burak Olkun’la görüflebelirsiniz. E

Kampanya paketinde bulunan baz› yay›nlar: A

A

S E Y E E E E E !E A E S A E S N !E A E !E A E !E A E A N A G E E N T S S A A !Ü E T S Ü E !T E A N ! N S A N A Y N A !S A T S Ü E Y !S A T N A A Y !T E S S Y N E T ! N A N S Y N E T 1 A E T A A T Y A

S N E S S A T E S A

T Y S N N N

A N A G E A T N E G E

E N T

Y

N E T N E T A Y N E T N E T N E T Y

A

N G

KAMPANYA DETAYLARI ‹Ç‹N www.kalder.org/yayinkampanyasi ADRES‹N‹ Z‹YARET ED‹N‹Z


Mayis - Haziran 2010  

Öncü tartışma konuları, alanındaki TKY uygulamalarının, haberlerin ve KalDer faaliyetlerinin paylaşıldığı Önce Kalite, sürekli gelişen içeri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you