Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER

6 E¤itimler 9 Editörden 10 De¤er yaratmada yeni paradigmalar Prof. Dr. Ali R›za Kaylan KalDer Yönetim Kurulu Baflkan›

YAfiAM KAL‹TES‹ VE DE⁄ER YARATMAK

14 Kapak/Yaflam kalitesi ve de¤er yaratmak

30 Ulusal Kalite Ödülü-Kalite heyecan› yükseliyor

36 Ulusal Kalite Hareketi 38 ÇE-TUR 40 LRQA ile standartlar-G›da Güvenli¤i için Global Standart (5. versiyon) Lloyds Register Gözetim G›da Sektörü Koordinatörü Atila Tunaboylu

44 Pencere Neslihan Gök

46 Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi 2008 y›l› 4. Çeyrek Sektör Liderleri

52 D›fl De¤erlendirme 54 Otokoç Otomotiv, kaliteyle farkl›lafl›yor

56 Gürgün Say-Katma-de¤er giriflimcisi

60 fiube Haberleri 64 Üyeler 66 Abone

Sf.14

KalDer 2009 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› “‹novasyon Kültürünü Yaflamak” KalDer Üyelerine Özel Davet, KalDer Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›, 30 Nisan 2009 Perflembe günü 14:0017:00 saatleri aras›nda Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Eczac›bafl› Toplulu¤u CEO’su ve Ulusal ‹novasyon Giriflimi efl baflkan› Sn. Dr. Erdal Karamercan’›n “‹novasyon Kültürünü Yaflamak” bafll›kl› bir konuflmas›yla yap›lacakt›r. Kat›l›m›n›zla bizleri onurland›rman›z› dileriz.

2009 YILI OLA⁄AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM‹ 1. Aç›l›fl, Yoklama ve Sayg› Duruflu 2. Genel Kurul Divan Heyeti Seçimi 3. Konuk Konuflmac›: Eczac›bafl› Holding CEO-Dr. Erdal Karamercan “‹novasyon Kültürünü Yaflamak” 4. Yönetim Kurulunun 2008 Y›l›na ‹liflkin Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider Tablolar›n›n; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunun Okunmas›, 5. Raporlar›n Görüflülmesi ve Oylanmas› ile Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ‹bra edilmesi 6. 2009 Y›l› Dernek Bütçesinin Görüflülmesi ve Oylanmas› 7. Dilek ve Öneriler *Aidat borcu olmayan üyelerimiz Genel Kurul’a kat›labilir. Borcu olan üyelerimiz, borçlar›n› ödeyeerek kat›labilirler. LCV :Hacer YILDIRIM

8

hacer.yildirim@kalder.org Telefon:0 216 518 42 84

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


ED‹TÖRDEN

KalDer Ad›na Sahibi: Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü: Editör:

Prof. Dr. Ali R›za Kaylan Neslihan Gök neslihan.gok@kalder.org Nurdan Sönmez nurdan.sonmez@kalder.org

Yay›n Kurulu:

Prof. Dr. Ali R›za Kaylan Hamdi Do¤an ‹rfan Onay Neslihan Yeflilyurt Vedat Çakmak

‹dare Merkezi:

Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) Centrum ‹fl Merkezi, Ayd›nevler Sanayi Cad. No: 3 Küçükyal› 34854 ‹stanbul Tel: 0 216 518 42 84 Faks: 0 216 518 42 86 www.kalder.org kalder@kalder.org

Yap›m:

Bask›:

Ortam Reklam Dan›flmanl›k Ltd. fiti. Ba¤dat Cad. Tevfikpafla Sok. No: 13 D.2 Kalam›fl-Kad›köy-‹stanbul Tel: 0 216 347 56 56 Faks: 0 216 348 64 50 www.kobi-efor.com.tr kobi-efor@kobi-efor.com.tr Ege Bas›m Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No:8 Ataflehir-‹stanbul Tel:0 216 470 4 470 www.egebasim.com.tr Yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yay›mlanan yaz›lar›n sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Yay›nlanan yaz›lardan kaynak gösterilmeden al›nt› yap›lamaz. Önce Kalite Dergisi Türkiye Kalite Derne¤i taraf›ndan ayda bir yay›mlan›r. Ulusal-Türkçe-Ayl›k-‹lmi ISSN: 1301-4978

Üretmeye de¤er Nurdan Sönmez Kalite standartlar›n›n yükselmesini istedi¤imiz ve bekledi¤imiz, bir yerel seçim daha yaflad›k. Umar›m yeni belediyeler hizmette kalite anlay›fl›na daha da a¤›rl›k verir. Bu alanda, seçilen kad›n adaylar›n azl›¤›ndan gördük ki, bu alanda da henüz ‘yönetim kad›n›n hakk›’ de¤il. Ya da kad›nlar toplumun kendilerini keflfetmesini bekleme aymazl›¤›ndan hala uyanabilmifl de¤il. Öyle olsayd›, kad›nlar›m›z, sevgililer günü, anneler günü vb. etkinlikler ile avunmak, avutulmaya katlanmak yerine 3 Nisan 1930 y›l›nda kendilerine tan›nan seçme ve seçilme özgürlü¤ünün y›l dönümünü etkin k›larlard›. Nisan say›m›z; “de¤er yaratmak ve yaflam kalitesi” aras›ndaki iliflki üzerine kurulu. Küresel mali kriz yaflant›m›z› birçok alanda de¤ifltirmeye bafllad›. Öyle görünüyor ki, bu krizi atlatmak için klasik kriz atlatma politikalar› yetmeyecek. Kriz atlat›lsa bile, kriz sonras› olas› geliflmeler ekonomik ve politik yans›malar› olan de¤iflikliklere yol açacak. Türev ekonomisi toplumu olma yerine, üretim toplumu olmak önem kazanacak. Öyle de olmas› zorunlu. Elbette bu geliflmeler ‘hayal yaflamlar›m›z›’ oldukça de¤ifltirecek. Bu de¤ifliklikler olurken, Türkiye’de ve Dünya’da 19. ve 20.yy’l›n çal›flma ve yönetim anlay›fllar›n›n, kültürlerin, ayn› anda ve iç içe varl›¤›n› sürdürece¤i varsay›l›yor. Bu de¤iflimler olacaksa üretmeye de¤er. KalDer Bursa fiubesi 7. Kalite ve Baflar› Sempozyumu’nu, “Yaflam Kalitesi için De¤er Üretmek” ana temas› ile, Bursa’da düzenliyor. Bu sempozyumda kriz sürecinde ve kriz sonras› olas› geliflmelere teknolojik devrimler, küreselleflme ve kriz, kal›c› enerji darl›¤›, do¤an›n insan eliyle tahribat›, küresel ›s›nma ve bunlara ba¤l› siyasal ve toplumsal hareketlenmelerle bir ard planda, bireylerin ve toplumlar›n yaflam kalitesinin, çal›fl›rken ve ifl d›fl›nda nas›l flekillenece¤i sorusuna ve bunlar›n üretimle iliflkisine cevap aranacak. Yine Kapak konumuz ba¤lam›nda, toplumun kendini keflfetmesini beklemek yerine, kendi toplumunu keflfetmifl, dünyaca ünlü sanatç›m›z Faz›l Say gibi bir de¤er üretmenin ve yazarl›¤›n›n yan›s›ra ifl yaflam› boyunca ekonomiye de yenilikçi katma de¤erler katm›fl giriflimci yan›yla da, Faz›l Say’›n annesi Gürgün Say’› bulacaks›n›z. De¤erlerin ço¤alt›ld›¤› nice günler dile¤i ile…

Kurumsal Sponsorlar

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

9


GÖRÜfi

De¤er yaratmada yeni paradigmalar

Prof. Dr. Ali R›za Kaylan KalDer Yönetim Kurulu Baflkan›

10

Ürün, hizmet ve süreç gelifltirmede, yarat›lan de¤erin rekabet gücü ve yaflam kalitesi üzerindeki etkisi tüm boyutlar›yla titizlikle sorgulanmal›d›r. Her fleyden önce de¤er kavram› nedir? De¤er, kim için, niçin ve nas›l yarat›lmaktad›r? Bu sorular› yan›tlarken, de¤er yaratmada ürün (veya hizmet) yaflam çevriminin ötesine geçerek de¤er kavram›na daha genifl aç›dan bakabilmenin önemi üzerinde duraca¤›z. De¤er kavram›na bak›fl aç›m›z zaman içinde ne flekilde de¤iflti? Ürün yaflam çevrimi ve ötesini düflünürken, de¤er kavram›n›n sürdürülebilirlik boyutu ön plana ç›kmaktad›r. Ancak sürdürülebilir de¤er için zihniyet de¤iflikli¤i yeterli h›zda geliflmemifltir. Japonya Bilim ve Teknoloji Vakf›’n›n, 2009 y›l› ödülünü dünya çap›nda tan›nm›fl Amerikal› bilim adam› Dr. Dennis L. Meadows’a vermesi oldukça anlaml›d›r. Dr. Meadows bu ödülü, do¤ayla uyumlu, sürdürülebilir topluma dönüflüm alan›nda yapt›¤› çal›flmalar için kazand›. Sürdürülebilir topluma dönüflüm konusundaki ça¤r›y›, Dr. Meadows 1972 y›l›nda yapm›flt›. O y›llarda k›s›tl› do¤a kaynaklar›n› göz önüne alarak gelifltirdi¤i sistem dinami¤i modelleriyle gelecekte yaflanacak küresel sorunlar› inceledi ve sonuçlar› “Büyümenin S›n›rlar› (Limits to Growth)” adl› kitab›nda raporlad›. Sürdürülebilirlik konusunda ciddi bir uyar› say›labilecek bu çal›flman›n sonuçlar›, yirmi y›l sonra 1992 y›l›nda "S›n›rlar›n Ötesinde (Beyond the Limits)" adl› ikinci kitab›nda güncellendi. Meadows 2004 y›l›nda yay›nlad›¤› “Büyümenin S›n›rlar›: 30 Y›ll›k Güncelleme (Limits to Growth: The 30-Year Update)” adl› üçüncü kitab›nda küresel kaynak tüketiminde gelinen kritik durum sonuçlar›n› paylaflmaya devam etti. Kurdu¤u dünya modelleri ve bu modellerle gerçeklefltirdi¤i benzetim çal›flmas› sonuçlar›, süreklilik kavram›n›n zamanl› ve yeterli bir flekilde alg›lanmas›n› sa¤layamad›. Ancak bütün bu baflar›l› çal›flmalar, Dr. Meadows’un 500.000 ABD dolarl›k Japon Ödülünü kazanmas›na neden oldu. Sürdürülebilir de¤er için, mevcut tasar›m ve üretim sistemlerini yeniden irdelemek, farkl› bak›fl aç›lar›n› gündeme getirmek yararl› olacakt›r. Bu yaz›da, son y›llarda giderek daha çok benimsenen iki kavram›n üzerinde duraca¤›z. Birinci kavram, gelifltirilen ürün, hizmet ve süreçlerde, do¤an›n esin kayna¤› olarak kullan›lmas›d›r. Do¤an›n mükemmel bir ö¤retmen oldu¤u unutulmamal›d›r. Do¤a taklit (biomimicry) bilimi son y›llarda daha çok önem kazanmaktad›r. ‹kinci kavram ise "beflikten mezara" yerine önerilen "beflikten befli¤e" kavram›d›r. Böylece "Beflikten mezara" yaklafl›m›nda ekonomik ömrünü tamamlayan ürünün sonland›r›lmas›ndaki sorunlar ortadan kalkmaktad›r.

De¤er Kavram› ve De¤er Mühendisli¤inin Geliflimi De¤er Analizi 1940’l› y›llar›n bafllar›nda General Electric flirketi çal›flanlar›ndan Lawrence D. Miles taraf›ndan önerildi. Miles flirketin rekabet gücünü art›rmak için yarat›c› problem çözmeye dayal› bir metodoloji gelifltirmifltir. Bir ürün veya hizmetin de¤eri, müflterinin bekledi¤i performans›n kullan›lan kaynaklara orant›s›d›r. ‹flçilik, malzeme, tezgah gibi kullan›lan kaynaklar toplam maliyet olarak ifade edilir. Burada maliyeti ürün veya hizmetin yaflam çevrimi boyunca yap›lan toplam harcamalar ve hatta topluma verdi¤i zararlar› da içerecek flekilde görmek daha anlaml› olacakt›r. Performans ise ürün ve hizmetten beklenen fonksiyonlard›r. Ürün ve hizmetten beklenen fonksiyon ve yararlar, kalite olarak da düflünülebilinir. De¤er art›rmak, ya maliyetleri de¤ifltirmeden kaliteyi daha yükseltmek veya mevcut kaliteyi koruyarak maliyeti daha azaltmak, ya da kaliteyi yükseltirken, ayn› zamanda maliyeti de azaltarak mümkün olabilir. Müflteriyi daha mutlu k›lacak özgün fonksiyonlar eklemek ve-

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


ya hiçbir yarar sa¤lamayan fonksiyonlar› yok etmek için Sürdürülebilir de¤er yaratmak, sadece hissedarlar için karl›l›fonksiyon analizi aflamas› çal›flman›n temelini oluflturur. ¤› art›rmak olarak alg›lanmamal›d›r. De¤er analizi, de¤er mühendisli¤i ve de¤er yönetimi efl anMüflteri de¤er yönetiminde, müflteri ba¤l›l›¤› ve uzun sürelaml› olarak kullan›lmaktad›r. Bu çal›flmalar› teflvik eden ve li karl›l›k önem tafl›r. Müflterinin flirkete ba¤l›l›k süresi, ne de¤er analizi konusunda e¤itimler veren Amerikan De¤er s›kl›kta al›fl verifl yapt›¤› ve al›fl verifl miktar› toplam karl›l›¤› Mühendisleri Derne¤i (SAVE – Society of American Value belirleyecektir. Müflteri karl›l›klar›na bakarak, müflteri havuEngineers) 1959 y›l›nda kurulmufl ve 1996 y›l›nda derne¤in zunu do¤ru yönetebilmek için, yarat›lan de¤er müflteri gözüyismi SAVE International olarak de¤ifltirilmifl ve uluslararas› le iyi de¤erlendirilmelidir. Müflterinin de¤er alg›lamas›n›n bir yap›ya dönüflmüfltür. Bir projenin de¤erini art›rmak için azalmas›, onu rakiplere kaybetme riskini yükseltecektir. Perdisiplinler aras› tak›m taraf›ndan yürütülen sistem çal›flmas›, formans ve maliyet eksenleriyle çizilecek bir grafik üzerinde planlama, bilgi toplama, fonksiyon analizi, yarat›c›l›k, de¤errakiplerle k›yaslamal› gösterilen de¤er haritas› üzerinde mevlendirme, gelifltirme, sunufl ve uygulama aflamalar›ndan olucut durum de¤erlendirmesi kolayca yap›labilir. flur. Çal›flmada mevcut ürün ve hizmetin hangi fonksiyonu ne Kuruluflun gelece¤ini de güvence alt›na alacak ortam› infla maliyetle yerine getirdi¤i ve bu konuda baflka ne seçeneklerin edebilmek için tüm paydafllar›n hak ve ç›karlar›n› korumak oldu¤u ve bu seçeneklerin ne maliyetle bu önemlidir. Sürdürülebilir de¤er için, müflterifonksiyonu yapabilecekleri kurulan tak›m taler, hissedarlar, çal›flanlar, tedarikçiler ve en raf›ndan tart›fl›l›r. Yarat›c› ve etkin çözümler genifl flekilde toplum olmak üzere tüm paydaflBir projenin üretilmeye gayret edilir. Müflteri odakl› düflülar›n gereksinim ve beklentileri en etkin ve de¤erini art›rmak için verimli flekilde karfl›lanmal›d›r. Müflterileri nerek, gereksiz maliyetler yok edilir. De¤er analizi çal›flmalar›nda kullan›lan çedisiplinler aras› tak›m mutlu ederken daha genifl pencereden bakaflitli araçlar vard›r. Fazla ayr›nt›ya girmeden rak, çal›flanlar› da mutlu k›lacak, kiflisel ve taraf›ndan bu araçlardan "Fonksiyon Analizi Sistem Tekprofesyonel geliflimleri için arzulanan f›rsatlani¤i - FAST" yöntemi üzerinde dural›m. Grar› sunmal›, tedarikçiler için uzun vadeli bir ifl yürütülen sistem fiksel efllefltirmeye dayal› yöntemde, "isimorta¤› olmal› ve gelecek nesilleri de düflüneçal›flmas›, planlama, fiil" fleklinde iki kelimeyle yal›n bir flekilde tarek toplum için etik ve sorumlu flekilde davn›mlanan fonksiyonlar üzerine odaklan›l›r. ranmal›d›r. bilgi toplama, Saat için zaman göstermek, tornavida için viToplumsal refah›n ve dünyan›n k›s›tl› kayfonksiyon analizi, da döndürmek gibi tan›mlamalar temel fonknaklar›n›n gelecek kuflaklara aktar›lmas›n›n yarat›c›l›k, siyonlar› yans›tmaktad›r. Ayn› flekilde estetik temelinde yatan sürdürülebilirlik kavram› her fonksiyonlar gibi sat›flta önemli olabilecek gün daha çok önem kazanmaktad›r. Birleflmifl de¤erlendirme, destek amaçl› ikincil fonksiyonlar da tan›mlaMilletler’in tan›m›na göre “Sürdürülebilir gegelifltirme, sunufl ve n›r. Nas›l sorusu sorularak, fonksiyonlar hiyeliflme, bugünün gereksinim ve beklentilerini, rarflik bir a¤aç gibi dalland›r›l›r. Niçin sorusu gelecek kuflaklar›n gereksinim ve beklentileriuygulama sorularak da fonksiyon hiyerarflisinde di¤er ni karfl›lama olanaklar›ndan ödün vermeksizin aflamalar›ndan yönde ilerleyerek bafllang›ç fonksiyonlar›na karfl›lamakt›r.” ulafl›l›r. Nas›l, niçin sorular›yla yap›land›r›lan Günümüzde kurulufllarda finansal raporlaoluflur. grafiksel efllefltirme a¤ac› üzerindeki her fonkr›n›n yan› s›ra çevreyi ne ölçüde etkiledi¤i ve siyon için maliyetler belirlenir, rakip ürünlesosyal etkenleri nas›l yönetti¤ini yans›tan kuriyle fonksiyon düzeyinde maliyet k›yaslamalar› yap›l›r. rumsal sosyal sorumluluk raporlar›n›n da yay›nlanmas› bek‹flletmelerde sürekli iyilefltirme çal›flmalar›nda benimsenen lenmektedir. Bu tür bilgilerin paylafl›lmas›, kuruluflun de¤erive tak›m çal›flmas›na dayal› yal›n düflünce, alt› sigma gibi ni ve marka gücünü, gerek müflterilerin gerekse çal›flanlar›n metodolojiler de, mevcut durumu analiz edip, daha iyiyi aragözünde art›rma f›rsat› verir. Müflterilerin ve çal›flanlar›n muty›fl yaklafl›mlar›d›r. De¤er analizi fonksiyonlara odaklan›rken, lulu¤u, onlar›n kurumsal ba¤l›l›klar›n› art›r›r, kurumlar› daha yal›n düflünce israf anlam›na gelen Japonca Muda sözcü¤ü kal›c› k›lacak ve gelece¤e tafl›yacak ortamlar› oluflturur. Sürüzerinde durmakta, hiçbir de¤er yaratmadan kaynaklar› tükedürülebilir bir kurum, bir yandan ifl performans›n› yükseltirten faaliyetleri mercek alt›na almaktad›r. Alt› Sigma ise ürün ken, di¤er yandan do¤al çevrenin korunmas›na özen gösteren, veya hizmetin kalite özelliklerinde de¤iflkenli¤in nas›l azalt›toplumsal de¤iflimin olumlu yönde sa¤lanmas›na katk›da bulaca¤› üzerinde durmakta ve istatistiksel düflünce ve analiz lunan bir kurumdur. yöntemlerini kullanmaktad›r. Fonksiyon, israf ya da de¤iflSürdürülebilirlik konusunda temel bir gösterge ekolojik ayakizi, insan›n at›klar›n› yok etmek ve gereksinimlerini karkenlik, bak›fl aç›s› ne olursa olsun, ortak hedef kuruluflun rekabet gücünü art›rmak ve yaflam kalitesini yükseltmedir. fl›lamak için yerküreden ne kadar bir biyolojik alan› kulland›¤›n› aç›klamak amac›n› tafl›yor. ‹lk olarak Dr. Mathis Wackernagel, Prof. William Rees ve arkadafllar› taraf›ndan öne sürüDördüncü Boyuta Odaklanmak len kavramda amaç, insan›n sürekli do¤adan alarak ve geriye at›klar›n› b›rakarak daha ne kadar süre idare edebilece¤ini Zaman olarak tan›mlanan dördüncü boyuta odaklanmak, sorgulamakt›. Bireyin, toplumun yahut tüm insanl›¤›n, tüketde¤er yaratmaya daha genifl aç›dan bakmam›z› sa¤layacakt›r.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

11


GÖRÜfi ti¤i kaynaklar›n yeniden üretimi, bu arada üretti¤i at›klar›n›n Yukar›da bahsetti¤imiz çevre performans de¤erlendirmeyeniden tüketimi için ne kadar kara ve su alan›na ihtiyaç duysinde, ekolojik verimlilik göstergesiyle yap›lan ifllerde do¤adu¤unu ortaya koyan ekolojik ayakizi de¤erlerinde son duya verilen zarar› azaltmak üzerinde durulmaktad›r. Burada rum nedir? Do¤ay› Koruma Vakf›'n›n (WWF World Wide düflledi¤imiz do¤al ortam ise çok daha iddial› bir yaklafl›md›r. Fund for Nature) 2008 Yaflayan Gezegen Raporu (2008 LiEkolojik etkinlik kavram› olarak tan›mlayabilece¤imiz bu baving Planet Report) tehlike çanlar›n›n ne ölçüde çald›¤›n› k›fl aç›s›yla, yap›lan her iflin, yarataca¤› ekonomik, ekolojik aç›k bir flekilde göstermektedir. Art›k yaz›n›n bafl›nda belirttive sosyal de¤erler aç›s›ndan en uygun flekilde tasarlanmas› ¤im Dr. Meadows’un çal›flmas›nda yap›lan uyar›lar, bir hipoönerilmektedir. tez olmaktan ç›karak, bir gerçek olarak insanl›¤› etkilemekteBir elma a¤ac›n›n baharda çiçek açmas›, olgunlaflan meydir. Ekolojik ayakizi yüküne arz talep dengesi olarak bakt›¤›valar›n toplanmas› ve sonbaharda tüm yapraklar›n yere düflm›zda, talep 17.5 milyar gha (küresel hektar), arz ise 13.6 mesiyle, biyolojik olarak parçalan›p, ayr›flarak topraktaki ormilyar gha’d›r. Baflka bir deyiflle, talep arza göre yaklafl›k ganizmalar ve di¤er bitki ve hayvanlar için besin kayna¤› ol%30 kadar fazlad›r. Küresel hektar, insan›n gereksinimlerini malar› ekolojik çevrimi tamamlamakta, ve bu döngü çevreye karfl›lamak ve at›klar›n› yok etmek için gehiç zarar vermeden her y›l tekrarlanmaktarekli alan konusunda, dünya ortalama de¤ed›r. Sanayi süreçleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›m›zrini belirtmektedir. Bu de¤erleri kifli bafl›na da topra¤a düflen yapraklar üretim at›¤› giBir an için farkl› bir dönüfltürürsek, talep ve arz s›ras›yla 2.7 ve bi görülebilir. Ancak her at›k parças› di¤er dünya düflleyelim: 2.1 gha/kifli fleklinde bulunur. 2030 y›l›nda organizmalar taraf›ndan besin olarak tekrar ise bu fark›n iki kata ç›kaca¤› öngörülmekkullan›lmaktad›r. Fabrikalardaki tüm tedir. Ayn› raporda kullan›lan baflka bir enÜrün yaflam çevrimi için yeni bir parasüreçler, üretilen tüm ürün digma deks bioçeflitlili¤in de son 35 y›lda %30 olarak ortaya ç›kan “Beflikten beflive hizmetler, ¤e (C2C - Cradle to Cradle)” kavram› ilk azald›¤›n› göstermektedir. Ekolojik ayakizi de¤erleri, geliflmifl ve az kez Walter R. Stahel taraf›ndan 1970 y›l›ndo¤adaki bir a¤aç gibi geliflmifl ülkeler aras›nda ciddi farkl›l›klar da önerildi. Do¤adan esinlenerek tasarlaçevreyle uyumlu olsun. göstermektedir. Örne¤in, ABD vatandafllar› nan sistemde, yarat›lan bütünsel ekonomik, dünyay› ortalama de¤erin yaklafl›k 5 kat sosyal ve sanayi yap›s›n›n sadece daha ve‹çinde yaflad›¤›m›z üzerinde kullan›rken, Fas, Sudan gibi ülkerimli çal›flmas› de¤il, tümüyle at›klardan konutlar, tüm binalar, lerin vatandafllar› ise tam tersine ortalamaar›nd›r›lmas› hedeflenmektedir. Alman n›n 5 kat alt›nda kullanmaktalar. do¤adaki bitki örtüsü gibi, Kimyac› Michael Braungart ve Amerikal› Sürdürülebilir de¤er bilinçlenmesi, ürün, Mimar William McDonough, 2002 y›l›nda gereksinim duyduklar› hizmet ve süreç gelifltirmede ekonomik, kaleme ald›klar› “Beflikten Befli¤e: ‹fl Yap›fl enerjiyi yenilebilir çevre ve sosyal kaynaklar› kullan›rken daha Tarz›m›z› Yeniden Yap›land›rmak (Cradle duyarl› olmay› gerekli k›lmaktad›r. Bugünto Cradle: Remaking the Way We Make kaynaklarla kü gereksinimlerimizi karfl›larken, gelecek Things)” bafll›kl› kitaplar›nda çevre dostu sa¤layabilsinler. kuflaklar›nkini engellememek, baflka bir deak›ll› tasar›mlar üzerinde durmaktad›r. Doyiflle, "Aya¤›m›z› gelecek kuflaklar›n da yor¤adan esinlenen C2C yaklafl›m›nda temel Bio-çeflitlilik hiç ganlar›na göre uzatmak" daha anlaml› olailkeler: azalmas›n. cakt›r. Ekolojik verimlili¤i ölçerek çevre 1. At›k kavram›n›n ortadan kalkmas›, performans›n› de¤erlendirmek için 2006 y›(At›k eflittir Besin) l›nda yürütülmüfl "Advance" çal›flmas› bu alandaki ilk çal›fl2. Enerjinin ço¤unlukla yenilenebilir kaynaklardan elde ma olmas› nedeniyle önemlidir. 16 ülkeden 65 Avrupa flirkeedilmesi (Günefl enerjisi kullan›m›) tini kapsayan çal›flmada karbon, azot, kükürt, metan ve orga3. Çeflitlili¤in yönetimi (Biolojik ve kültürel çeflitlilik) nik bilefliklerin sal›n›mlar›, at›k üretimi ve su kullan›m› olmak fleklinde s›ralanabilir. Daha önce benimsenmifl Beflikten üzere yedi göstergeli bir de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Eko-VeMezara “C2G - Cradle to Grave” paradigmas›nda, ürün yarimlilik hesaplamalar›nda birim, kazanç/ton olarak verilmekflam çevrimi gerçek anlamda bir çevrim oluflturmamaktad›r. tedir. Örne¤in 5 ton karbondioksit sal›n›m›na karfl›l›k, 100 Ekonomik ömrün bitimiyle ürün çöpe gitmektedir. Çöpe giAvro kazan›ld›ysa, verimlilik 20 Avro/ton fleklinde bulunur. den at›klar ise arazi doldurma fleklinde gömülerek ortadan E¤er baflka bir flirket bu sal›n›m için 50 Avro kazand›ysa vekald›r›lmaktad›r. rimlilik 10 Avro/ton ve performans flirketler aras› ölçüldü¤ü Dr. Meadows’un kendisine ödül kazand›ran çal›flmas›nda gibi, hedefe göre de ölçülmektedir. yapt›¤› uyar›lar ve burada k›saca de¤indi¤imiz yeni kavramBir an için farkl› bir dünya düflleyelim: Fabrikalardaki tüm lar, gelecek y›llarda yeni çözümler içerecek yeflil yeniflim süreçler, üretilen tüm ürün ve hizmetler, do¤adaki bir a¤aç gi(yenilikçilik – inovasyon) uygulamalar›n›n önemini Dr. bi çevreyle uyumlu olsun. ‹çinde yaflad›¤›m›z konutlar, tüm Meadows’dan tam 37 y›l sonra tekrar gündeme getirmektedir. binalar, do¤adaki bitki örtüsü gibi, gereksinim duyduklar› Daha fazla gecikmeden, “Ürün ve Hizmet gelifltirmede, Eski enerjiyi yenilebilir kaynaklarla sa¤layabilsinler. Bio-çeflitlilik De¤er öldü, Yaflas›n yeni De¤er” diyebilmek için hepimizin hiç azalmas›n. katk›s› kaç›n›lmazd›r.

12

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


KAPAK-SEMPOZYUM

sürecin içindeyken, çevrelerinde ‹yernsanlar, önemli ve derinlemesine de¤iflikliklerin almakta oldu¤unu, ço¤u kez alg›laya-

7. KAL‹TE VE BAfiARI SEMPOZYUMU 17-18 N‹SAN 2009/ BURSA, ALM‹RA OTEL

YAfiAM KAL‹TES‹ ‹Ç‹N DE⁄ER ÜRETMEK DÜZENLEYEN: KalDer Türkiye Kalite Derne¤i Bursa fiubesi ‹fiB‹RL‹⁄‹: BUS‹AD (Bursa Sanayicileri ve ‹fladamlar› Derne¤i) DESTEKLEYEN KURUMLAR: T.C. Bursa Valili¤i, Uluda¤ Üniversitesi, AIESEC Bursa fiubesi

14

mazlar. Ama, içinden geçmekte oldu¤umuz krizin, yaflant›m›z› bir çok alanda de¤ifltirmeye bafllad›¤›n› kolayca görebiliyoruz. Her krizde yapmaya al›fl›k oldu¤umuz gibi, belirli süreler için kemer s›kma politikalar›n›n uygulanmas›n›n bu kez yeterli olmayaca¤›n›; kriz sonras›ndaki olas› geliflmelerin, hayat›m›z› önemli ölçüde de¤ifltirmeye aday, iktisadi ve siyasi yapt›r›mlar› olan de¤iflikliklere yol açaca¤›n› söyleyebiliriz. Hayal tüketimi yerine, üretim toplumu olman›n öneminin vurgulanaca¤› bir döneme bafllayaca¤›m›za dair birçok iflaret var çevremizde. Kriz sonras› nas›l bir dünya bulursak bulal›m, küreselleflmenin ve teknolojik ilerlemelerin getirdi¤i s›n›rs›z iletiflim olanaklar› ve yeni ifl yapma tarzlar› ve buna ba¤l› olarak farkl› nitelik ve becerilere olan ihtiyaçlar hala geçerlili¤ini koruyor olacak. Çal›flanlar›n bireysel veya grup halinde etkinliklerinin, iflyerinin rekabet gücüne katk›s› her zamankinden daha önemli olacak. Bireylerin geliflimi, yaln›zca ifl yeri e¤itimleriyle k›s›tl› olmayacak ve kendi geliflmelerinde birincil rolü oynamalar› beklenecek. Kad›nlar, ucuz ve niteliksiz emek sa¤lay›c›lar olman›n d›fl›nda, üstün yetkinliklere sahip yöneticiler olarak ifl dünyas›ndaki konumlar›n› güçlendirmeye devam edecekler. Bu de¤ifliklikler oladursun, Türkiye’de ve dünyan›n pek çok yerinde, 19 ve 21. yüzy›l›n çal›flma ve yönetim anlay›fllar› ve kültürleri, ayn› anda ve iç içe varl›¤›n› sürdürebilecek. 7. Kalite ve Baflar› Sempozyumu; teknolojik devrimler, küreselleflme ve kriz, kal›c› enerji darl›¤›, do¤an›n insan eliyle tahribat›, küresel ›s›nma ve bunlara ba¤l› siyasal ve toplumsal hareketlenmelerle belirlenen bir ard planda, bireylerin ve toplumun yaflam kalitesinin, çal›fl›rken ve ifl d›fl›nda nas›l flekillenece¤i sorusuna ve bunlar›n üretimle iliflkisine ›fl›k tutmaya çal›flacak.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


7. KAL‹TE VE BAfiARI SEMPOZYUMU

PROGRAM VE ‹ÇER‹K 17-18 N‹SAN 2009/ BURSA, ALM‹RA OTEL 17 N‹SAN 2009 CUMA 10:30-12:30

17 N‹SAN 2009 CUMA 14:00-15:30

ANA OTURUM

1. A PARALEL OTURUM

KÜRESEL KR‹ZLE YAfiAMAK KONUfiMACILAR: Tevfik Alt›nok, Türkiye Finans Yöneticileri Derne¤i Baflkan› ● Prof. Dr. Kerem Alkin, ‹stanbul Tic. Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ●

‹ÇER‹K Kriz, elimizdeki de¤erleri bir kalemde ortadan kald›r›yor ve öncelikleri yeniden flekillendiriyor; yöneticileri, kritik kararlar› h›zla vermek konusunda bask› alt›na al›yor. Kriz, eninde sonunda yeni bir denge yaratarak, yerini daha sa¤l›kl› iflleyen bir ekonomiye b›rakacak. Bugün halledilmesi gereken acil hususlarla, daha uzun vadeli düflünceler aras›nda denge kurulmas› daha da önemli hale geliyor; ancak bunu yapmak söylendi¤i kadar kolay olmayacak. Ekonomik analizler, rakamlar hemen herkes için ayn› derecede el alt›nda, ama baz› kurumlar bu s›navdan güçlenerek ç›karken, di¤erleri bu kadar flansl› olmayacaklar ve bu fark›n ortaya ç›kmas›nda, insan unsuru baflrolde kalacak: kritik karar alma süreçlerinin merkezinde tayin edici olan, mutlaka insan unsurudur. Oturum afla¤›daki sorulara aç›kl›k getirmeyi hedefliyor: Bu ortamda kurumlar hem yöneticiler düzeyinde, hem de çal›flanlar için bugünü ve gelece¤i nas›l karfl›lamal›? Günün zorluklar›na odaklanman›n yan› s›ra, ileriye do¤ru aç›lan f›rsatlar› görmek için nas›l bir ortam yarat›lmal› ve nas›l bir yönlendirme yap›lmal›? Yöneticiler ve çal›flanlar moral yönden ve ifl yapma becerileri aç›s›ndan krizi yönetmeye nas›l yönlendirilmeli? K›saca, kurumlar, krizden ç›k›fl için insan odakl› stratejileri nas›l oluflturmal›?

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

YAfiAM KAL‹TES‹ ‹Ç‹N B‹REYSEL DÜZEYDE REKABET KONUfiMACILAR: Dilek Hanif, Moda Tasar›mc›s› ● Acar Baltafl, Psikolog, Yönetim Dan›flman› ●

‹ÇER‹K Türkiye’de yetiflmifl olan bir çok yöneticinin ülke d›fl›ndaki önemli pozisyonlarda görev yapmaya bafllamas›na paralel olarak, e¤itim ve yetkinlik düzeyleri daha yüksek, nitelikli çok say›da yabanc› çal›flan›n Türkiye’deki farkl› flirketlerde ve pozisyonlarda görev ald›klar›na tan›k oluyoruz. De¤iflim ne ölçüde f›rsatlar ve ne tür riskler yarat›yor? Ortaya ç›kmaya bafllayan sorunlar, yaln›zca yasaklar ve kotalarla çözülebilir mi? Bu de¤iflim süreci, uluslararas› organizasyonlarda yer alan bir uzman ve yönetici nesli yetifltirmek için yeni bir f›rsat ortam› haline gelebilir mi? Uzun vadeli e¤itim tercihlerini de de¤ifltirip, ülkenin kalk›nmas› için vazgeçilmez olan mesleklere duyulan ilgiyi önemli ölçüde körelterek, uzun vadede geliflmenin önündeki engellerden biri haline dönüflebilir mi? Yoksa, tümüyle kucaklad›¤›m›zda, uluslararas› toplumun bir parças› olma yönünde h›z kazanarak, genç ve e¤itimli bir nesil için yeni imkanlar m› do¤uracak? Oturumda kurumlar, flirketler, e¤itim kurumlar›, politikac›lar, meslek örgütleri ve öncelikle de kiflilerin kendilerine düflen ne sorumluluklar oldu¤unu tart›flmaya aç›yor.

15


KAPAK-SEMPOZYUM

17 N‹SAN 2009 CUMA 14:00-15:30 1.A PARALEL OTURUM

TEKNOLOJ‹ VE ÇALIfiMA ORTAMININ GEL‹fi‹M‹ KONUfiMACILAR: ● ●

Bülent Hiçsönmez, Googgle Türkiye Ülke Müdürü Ifl›k Ayd›n Deliorman, Microsoft Genel Müdür Yard›mc›s›

‹ÇER‹K Fiziksel ortam›n düzenlenifli belirli bir yönetim ve organizasyon anlay›fl› ve felsefesini yans›t›r. Çal›flma ortam›n›n düzeni kurum içinde geçerli olan de¤erleri, iliflki anlay›fl›n›, yarat›c›l›¤a ve ayk›r› olmaya nas›l bak›ld›¤›n› ortaya koyar. Çal›flma ortam›, yönetim felsefesinin d›fl›nda yönetimde kullan›lan teknolojik düzeyin de aynas›d›r. Verimlili¤in temel unsurlar›nda biridir. Ortam asl›nda bizimle konuflur. Teknolojideki de¤ifliklikler, fiziksel anlamda üretimin yap›l›fl tarz›n›, bilginin ortaya ç›k›fl›n›, ifllenmesini, da¤›t›m ve dosyalanmas›n›, eriflimini; organizasyon yap›lar›n›, bireysel yetkinlikleri, e¤itimi; hayat anlay›fl›m›z›, müzik zevkimizi, yiyecek kültürümüzü, kitap okuma ve haber dinleme al›flkanl›klar›m›z› de¤ifltirdi. Oturum, teknolojideki de¤iflikliklerin, çal›flma ortam›na olan etkisini irdeleyecek.

17 N‹SAN 2009 CUMA 16:00-17:30 2.A PARALEL OTURUM

ÇALIfiAN KADIN GÖZÜYLE YAfiAMAK KONUfiMACILAR: Dr. Lale Aytaman, Türkiye’nin ‹lk Kad›n Valisi, Eski Mu¤la Valisi, Bo¤aziçi Üniversitesi Eski Ö¤retim Üyesi ● Leyla Coflkun, Baflbakanl›k Kad›n›n Statüsü Genel Müdür Yard›mc›s› ●

16

‹ÇER‹K Kad›nlar›n iflgücüne kat›lmalar› çok farkl› düzeylerde gerçeklefliyor. Bir yandan, çok nitelikli ve iyi e¤itilmifl kad›nlar, ifl dünyas›na üstün yetkinliklere sahip yöneticiler olarak kat›lmaktalar, baz› meslek gruplar›nda erkeklerden daha etkin konumlara eriflmifl durumdalar. Öte yandan, niteliksiz ucuz emek sa¤lay›c›lar olarak ifl gücüne kat›lan kad›nlar hala ço¤unlu¤u oluflturmaktalar. Her iki durumda da evdeki yüklerin tümü kad›nlar›n üzerlerinden kalkmad›: ifl yerindeki özel zorluklar da devam ediyor. Oturum, ifl hayat›n›n, kad›nlara özel taleplerin çözümüne yönelik organizasyonun ve kültürel de¤iflimin sa¤lanmas›na yönelik düflüncelerin ve bu ortam›n yaratt›¤› bask›lar›n yönetimi hakk›nda kiflisel deneyimlerin paylafl›lmas›na, yeni çözüm yollar›n›n tan›mlanmas›nda yard›mc› olmay› hedefliyor. 17 N‹SAN 2009 CUMA 16:00-17:30 2.B PARALEL OTURUM

KURUM ORGAN‹ZASYONU VE YEN‹L‹KÇ‹L‹K YAKLAfiIMLARI KONUfiMACILAR: Kemal Yamankaradeniz, Destek Patent Yönetim Kurulu Baflkan› Sertaç Niflli, ‹pek Ka¤›t Genel Müdürü ● Halil Kulluk, ‹ntekno fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan› ● ●

‹ÇER‹K Oturum afla¤›daki bafll›klar etraf›nda bir tart›flmay›, yenilikçili¤in yap›sal olarak desteklenmesi amac›yla gündeme getirmeyi amaçlamaktad›r: Organizasyonun yenilikçilik yetene¤inin ölçülmesi; bireysel yetkinlikler ve geliflmenin organizasyonu; kurum kültürü olarak yenilikçili¤in organizasyonla desteklenmesi; yeni Ar-Ge teflvik yasas›n›n etkileri; mesleki e¤itimin yenilikçilik için alt yap›y› oluflturmak amac›yla organizasyonu ve de¤erlendirilmesi.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


KAPAK-SEMPOZYUM

18 N‹SAN 2009 CUMARTES‹ 10:30-12:30

18 N‹SAN 2009 CUMARTES‹ 10:30-12:30

3.A PARALEL OTURUM

3.B PARALEL OTURUM

KÜRESEL ÖLÇÜTLER VE E⁄‹T‹M‹N KAL‹TES‹ KONUfiMACILAR: Abbas Güçlü , Milliyet Gazetesi Yazar, Genç Bak›fl Program› Yap›mc›s› ● Prof. Dr. Attila Aflkar, Koç Üniversitesi Rektörü ● Prof. Dr. Ziya Selçuk, MEB Talim Terbiye Kurulu Eski baflkan›, Gazi Üni. Ö¤retim Üyesi ●

‹ÇER‹K Standartlar ve normlar›n sanayii üretimi d›fl›nda kullan›lmas› yönündeki önemli örneklerden biri Pisa Uluslararas› Ö¤renci De¤erlendirme Program› çerçevesinde yap›lan de¤erlendirmelerdir. Türkiye’de ilk kez 2006 y›l›nda yap›lan de¤erlendirme sonuçlar›na göre, Türkiye fen bilimleri ö¤retiminde 30 OECD ülkesinin aras›nda Meksika’dan önce 29. s›rada bulunmaktad›r. De¤erlendirme sonuçlar›na göre en zor sorular düzeyinde baflar›l› hiç bir ö¤renci bulunmazken, en alt düzeyin alt›ndaki ö¤renci oran› yüzde 18’in üzerindedir. Bu rakamlar acil bir eylem plan› ihtiyac› oldu¤unu ba¤›rmaktad›r. Baflar›n›n tan›mlamas› ve ölçümünden bafllayarak, yap›lmas› gerekenler konusundaki tart›flmalar› yapabiliyor muyuz? Son y›llarda orta ö¤retimde ard› ard›na yap›lan de¤ifliklikler bizi do¤ru yöne yönlendirebilecek midir? Oturumda, yönetim aç›s›ndan kalitesini iyilefltirmek için çok çaba harcayan okullar›m›z›n, uluslararas› aç›dan rekabette baflar›y› yakalayabilmek için ne yapmakta olduklar› tart›fl›lacak.

18

YAfiADI⁄IMIZ KENT‹N RUHU OLARAK M‹MAR‹ KATILIMCILAR: Oktay Ekinci, Yüksek Mimar, Cumhuriyet Gazetesi Köfle Yazar› ● Ahmet Erdönmez, Bursa Kent Müzesi Müdürü, Araflt›rmac›-Yazar ● Mehpare Evrenol Yüksek Mimar, D.G.S.A. Sinpafl GYO ●

‹ÇER‹K Bir görüfle göre insanlar, yak›n çevrelerinde görmek istediklerini, sahip olamad›klar›na yönelik izlerle süslemek istedikleri için, ideal güzellik, hep de¤iflen kurallarla ortaya ç›kacakt›r. Dönem dönem be¤enilen mimari tarzlar› olmufl, hatta ideal güzelli¤in kurallar›n› tan›mlayan kitaplar bile yaz›lm›flt›r; ancak evrensel be¤eniyi kuralland›rmak hiç bir zaman mümkün olmam›flt›r. Ortaya konan ideal ölçülere göre infla edilenler, dönemlerinin hakim ruhuyla uyuflmam›fl; belirli bir unsurun abart›l› olarak ortaya ç›kmas› nedeniyle kabul görmemifl ve takip edilecek bir tarz oluflturamam›flt›r. Buna ra¤men, yüzy›llar sonra be¤eni ile izlenen mimari yap›tlar da ortaya konabilmifltir. Bu gözle kentleflme sürecimize bakt›¤›m›zda, evlerimiz, çal›flma ve dinlenme alanlar›m›zla kentlerimizin yap›lar› neyi arad›¤›m›z›n nelere sahip olmay› arzu etti¤imizin aynas›d›rlar. Bu durumda, içinde yaflad›¤›m›z süreç, ça¤›m›z›n bir yans›mas› olarak, geriye ne b›rakmaktad›r? Oturum, içinde yaflad›¤›m›z kentin, yaln›zca yaflamlar›m›z›n edilgen bir sahnesi olmas›n›n d›fl›nda, hem bizim onu flekillendirmemizdeki hem kentin bizi flekillendirmede de dinamikleri ve sonuçlar›n› tart›flmaya açmay› hedeflemektedir.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


18 N‹SAN 2009 CUMARTES‹ 14:00-15:30 4.A PARALEL OTURUM

REKABETÇ‹L‹K VE MÜKEMMELL‹K MODEL‹ KONUfiMACILAR: Mustafa Y›lmaz, AKSA Genel Müdürü Hasan Erbil Doyuran, Bursagaz Genel Müdürü ● ‹rfan Bayrak, Bosch Üretim Alan Direktörü ● ●

‹ÇER‹K: S›k s›k bir yol haritas›n›n bulunmay›fl›ndan yak›n›l›r. Nereden bafllamak gerekti¤i hakk›ndaki belirsizlikten… Avrupa Kalite Yönetim Vakf› Mükemmellik modeli asl›nda kuruluflun kendisine sistemli bir bak›flla de¤erlendirebilmesi ve kritik alanlardaki eylem plan›n› haz›rlayabilmesi için bir k›lavuz özelli¤ini tafl›yor. Ama en önemli yarar›, iyilefltirmenin geliflimini izlemek ve uygun yönlendirmeyi sa¤lamak için de uygun yaklafl›m› sa¤lamas›. Oturum; modelin ve özde¤erlendirmenin, kuruluflu baflar›ya götüren veya götürecek olan unsurlar› öne ç›kartmak için nas›l kullan›ld›¤›na dair örnekleri paylaflmay› amaçl›yor.

18 N‹SAN 2009 CUMARTES‹ 14:00-15:30 4.B PARALEL OTURUM

YEREL KALKINMA STRATEJ‹LER‹ VE ‹fiB‹RL‹KLER‹ KONUfiMACILAR:

üretemeyen ve yenilikçilik /inovasyon yeteneklerini sa¤lam bir zemin üzerine oturtamayan ülkelerin bilim ve teknoloji üretmedeki yeteneklerinin kal›c› olmad›¤›n› göstermektedir. Üniversite sanayii iflbirli¤inin gelifltirilmesi, ulusal çaptaki bilim ve teknoloji politikalar›n›n en önemli parçalar›ndan biridir ve hem ülke yöneticilerinin, hem sanayiinin hem de üniversite ve di¤er araflt›rma kurumlar›n›n do¤rudan sorumlulu¤unda bulunmaktad›r. Oturum araflt›rma ve gelifltirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakk›nda yasay› da dikkate alarak geliflmelerin irdelenmesini; bu süreçte sanayiciler, akademik dünya ve yerel yönetimlerin sorumluluklar›n› tart›flmay› amaçlamaktad›r.

18 N‹SAN 2009 CUMARTES‹ 16:00-17:30 PANEL

YAfiAM KAL‹TES‹ ‹Ç‹N DE⁄ER ÜRETMEK KONUfiMACILAR: ● ●

Altan Erkekli, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Cezmi Ersöz, fiair ve Yazar

‹ÇER‹K “Yaflam Kalitesi” bilgi toplumuyla birlikte tan›flt›¤›m›z bir kavram. Kalite s›nai üretime dair endüstriyel bir süreç gibi gözükmekle birlikte insanlar›n yaflam› içindeki bütün süreçlerde ‘kalite aray›fl›’ belirginleflmeye bafllad›. Ekonomik gelir düzeyi ne olursa olsun insanlar eskisinden daha kaliteli yaflamak istiyor. Daha kaliteli bir hava solumak, daha kaliteli su içmek, yani k›saca yaflam›n her alan›nda koflulsuz bir kalite aray›fl›…

Tülay Altay, Türkiye Teknoloji Gelifltirme Vakf› TTGV Bafl Uzman› Hamdi Do¤an, Kocaeli Sanayi Odas› Genel Sekreteri “Engelliler Üretim Merkezi Bizimköy Projesi Yönetim Kurulu Üyesi” ● Refi Tavilo¤lu, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Baflkan›

18 N‹SAN 2009 CUMARTES‹ 19:00

‹ÇER‹K Günümüzde, bilim ve teknoloji politikalar›, bir ülkenin, bilimsel ve teknolojik araflt›rmalar sonucu ortaya ç›kan yeni bilgileri / yeni fikirleri ekonomik ve toplumsal faydaya dönüfltürme yetene¤ini art›rmaya yönelik politikalar› da kapsar hale gelmifltir. Dünyadaki uygulamalar, bilim ve teknolojiyi kendileri gelifltirip

2008 Bursa Kalite Ödülü Sürecinde yer alan kurumlar: Özel kurulufllar kategorisinde Coca Cola Bursa ve Maysan Mando, Kamu kurulufllar› kategorisinde Hürriyet Anadolu ve Meslek Lisesi, M.Kemal Coflkunöz Endüstri ve Anadolu Teknik Meslek Lisesi, Y›ld›r›m IMKB K›z Meslek Lisesi ve Zübeyde Han›m Do¤umevi.

● ●

BURSA KAL‹TE ÖDÜL TÖREN‹

KalDer, Türkiye Kalite Derne¤i Bursa fiubesi / Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317 K:2 BURSA Tel: 0224 241 60 10 Faks: 0224 241 58 70 e-posta: bursa@kalder.org

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

19


KAPAK-SEMPOZYUM

YAfiAM KAL‹TES‹ ‹Ç‹N DE⁄ER ÜRETMEK TEMASINA DÜfiÜNSEL KATKILAR

Geleneksel rol modelleri terkedilmeli

DR. LALE AYTAMAN Eski Mu¤la Valisi 20. Dönem Mu¤la Milletvekili

ncelikle kad›n›n toplumdaki yerinden söz etmek gerekir. Nüfusumuzun yar›s›n› teflkil eden kad›nlar erkeklerle eflit oranda toplumun her katman›nda yerlerini alabiliyorlar m›? Yoksa siyasette, sosyal yaflamda, yönetim kademelerinde, özellikle de karar mekanizmalar›nda, nerdeyse yok denecek kadar az say›da m› temsil edilmektedirler? Ne yaz›k ki, genç nüfusumuzun beraberinde getirdi¤i dinamizm ve özellikle Sivil Toplum Kurulufllar›n›n deste¤iyle toplumumuzda kaydedilen olumlu geliflmelere ra¤men, kad›nlar›n siyasal, ekonomik ve sosyal yaflama katk›lar›n›n beklenen düzeylere gelemedi¤i görülmektedir. Parlamentomuzda kad›n milletvekili oran› sadece yüzde 9,1’dir. Bakanlar kurulunda sadece tek kad›n bakan›m›z bulunmaktad›r. Siyasi partilerin hiç birinin baflkan› kad›n de¤ildir. 81 ‹limizin Valisi aras›nda tek kad›n vali bulunmamaktad›r. Kad›n kaymakamlar›n say›s› sadece 21 dir. Böyle bir tablo ile kad›n›n ifl gücüne kat›l›m›nda olumlu geliflmeler beklemek büyük bir iyimserlik olur. Son zamanlarda yap›lan araflt›rmalara göre, kad›n›n istihdam› bak›m›ndan Türkiye, cinsiyet uçurumunun en derin oldu¤u sekiz ülkeden biridir. Türkiye, 130 ülke aras›nda ancak 123. s›rada yer almakla kalmay›p bu ye-

Ö

20

Kad›nlar›m›z son y›llarda toplumda “görünür” olmak yerine, yeniden eve kapanmakta, “annelik, evv kad›n› olmak” gibi geleneksel rollerle s›n›rland›r›lmaktad›rlar.

ri üç y›ld›r da korumaktad›r. Ülkemizde kad›nlar›n iflgücüne kat›l›mlar› sadece %24.9 olup bu oran Cumhuriyet tarihimizin en düflük kat›l›m oran›n› teflkil etmektedir. Son y›llarda sivil toplum kurulufllar› toplumsal cinsiyet eflitli¤inin sa¤lanmas› bak›m›ndan büyük çabalar sarf etmektedirler. Yasalarda yap›lan baz› düzenlemelerde bu gayretlerin etkisi büyüktür. TBMM de kurulan “F›rsat Eflitli¤i Komisyonu” da önemli bir aflamad›r. Özellikle flunu belirtmek isterim ki KAG‹DER gibi kad›n giriflimciler taraf›ndan ortaya konulan çal›flmalar Anadolu’nun pek çok köflesinde büyük yank› bulmufl, giriflimci yani üretime katk›da bulunan kad›nlar, hemcinslerine yönelik “olumlu ay›r›mc›l›k” uygulayarak onlar› istihdama kat›lma konusunda yüreklendirmifllerdir. Ekonomik güce kavuflan kad›nlar siyasi ve sosyal alanda da taleplerini daha rahat bir biçimde dile getirmeye bafllam›fllard›r. fiubat ay›nda Adana’da kat›ld›¤›m “3. Anadolu Kad›n Giriflimciler Zirvesinde” kad›n giriflimcilerin ne kadar büyük bir enerji ve umutla ifle sar›ld›klar›n› görmek beni son derece etkilemifltir. Kad›n›n ifl gücüne kat›l›m›n› teflvik edecek yasal önlemlerin al›nmas› yan›nda, al›nacak bu önlemlerin “kad›n bak›fl aç›s›n›” yans›tmas› bak›m›ndan kad›n›n bu mekanizmalarda bulunmamas› büyük bir eksiklik olmaya devam edecektir. Devletin kad›n›n siyasal yaflamda daha fazla yer almas› için “olumlu ay›r›mc›l›k” tedbirleri almas› gerekti¤i gibi, kad›n›n üretime kat›l›m›n› sa¤layacak çok yönlü istihdam politikalar› gelifltirmesi, gereken iyilefltirici önlemleri almas›, e¤itim olanaklar› sa¤lamas› ve sivil toplum kurulufllar›n›n önerilerinin da göz önünde bulunduruldu¤u bir politika oluflturmas› art›k zorunlu bir hale gelmifltir.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


KAPAK-SEMPOZYUM

Yönetim anlay›fl› anlam duygusu yaratmal› dede AB’nin ne flekil alaca¤› belli de¤ildir. Bu flekil içinde Türkiye kendine özgü bir konum edinebilir. Türk Endüstrisi, verimlilik aç›s›ndan AB normlar›na gelir fakat 75 milyonun hayat kalitesi aç›s›ndan böyle bir hedefi yakalayamaz.

PROF.DR. ACAR BALTAfi Baltafl Grubu Baflkan›

nce Kalite : “AB’ye girmeyin, kendiniz olarak kal›n” diye Türkiye’ye öneriler var. Dünyada yaflanaan de¤iflim ve mevcut durum karfl›s›nda bu öneri, yeniden düflünülmeye de¤er mi?

Ö

Türkçe’de bir deyifl vard›r ben bunu biraz kibarlaflt›rarak söyleyeyim “bekara eflini boflamak kolay gelir” Türkiye bulundu¤u konumda ticaretinin çok önemli bir bölümünü Avrupa Birli¤i ile yapmaktad›r. Gümrük birli¤inden kaynaklanan haklar› ve sorumluluklar› onu iki yönde ba¤lamaktad›r. San›ld›¤› gibi, Türkiye’nin uzun vadede esas kazanc›, haklar› yönünde de¤il sorumluluklar› yönündedir. Uluslar aras› rekabet zorunlulu¤u Türk Ekonomisi’ndeki verimlili¤i art›rm›flt›r. Böyle bir d›fl zorlama olmadan “Türk Ekonomisi bu at›l›m› yapamaz m›?” sorusu akla gelebilir. Bunun cevab› da kesinlikle “hay›r“d›r. Ekonomiyi IMF reçeteleriyle düzeltmeye çal›flmak. IMF ekonomistlerin bilinmeyen mucizevi çözümlerini Türkiye’ye ithal etmek için de¤ildir, ekonomiyi disiplin alt›na almak içindir. Bugünkü statüsü içinde Türkiye’nin AB’ye girmesi zaten mümkün de¤ildir. Bunun üç nedeni vard›r. Birincisi AB, planlanm›fl olan orta vadede, Türkiye’yi hazmedebilecek kapasiteye gelemeyecektir. ‹kincisi, Türkiye’nin AB’nin öngördü¤ü ve kendisinden bekledi¤i de¤ifliklikleri bu süre içerisinde yapmas› mümkün de¤ildir. Üçüncüsü ise uzun va-

22

Önce Kalite: Bu öneri insan kaynaklar›na bak›fl aç›m›z› sorgulamam›z› gerektirir mi? ‹nsan kaynaklar›na bak›fl›n sorgulanmas› gerekti¤ini 1950’de Nobel Ödülü alan Bertrand Russell ödülünü ald›¤› konuflmada dile getirmifltir. “Siyaset ve ekonomiyle ilgili Bugünkü statüsü çal›flmalar›n ço¤u psikoiçinde Türkiye’nin lojiyi gerekti¤i kadar heAB’ye girmesi zaten saba katm›yor. E¤er bu mümkün de¤ildir. ilimler bilimsel olmak idBunun üç nedeni dias›ndalar sa insan eylevard›r. Birincisi AB, minin kayna¤›na daha deplanlanm›fl olan orta rinine inmesi bir zorunluvadede, Türkiye’yi luktur” ‹nsan Eyleminin hazmedebilecek kayna¤› derken Russell kapasiteye motivasyonu ve kiflili¤i kastediyordu. Bugün ingelemeyecektir. san kaynaklar›yla ilgile‹kincisi, Türkiye’nin nenlerin büyük bir ço¤unAB’nin öngördü¤ü ve lu¤u ne bilimsel olarak kendisinden kiflilik psikolojisinden ne bekledi¤i ö¤renmenin bilimsel tede¤ifliklikleri bu süre mellerinden haberdard›riçerisinde yapmas› lar. Bunun sonucunda tek mümkün de¤ildir. ölçü, üretti¤i üründe en Üçüncüsü ise uzun vadede AB’nin ne iyi olmak, rekabette raflekil alaca¤› belli kiplerinden üstün olmak de¤ildir. Bu flekil ve hisse sahiplerine en içinde Türkiye yüksek paray› kazand›rmak olmufltur. Bu yaklakendine özgü bir fl›m do¤al olarak, çal›flankonum edinebilir. lar›n ifllerinde anlam duygusunu kaybetmelerine ve yabanc›laflmalar›na neden olmaktad›r.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


3G yerli yaz›l›m firmalar›na önemli f›rsatlar yaratacak

SÜREYYA C‹L‹V Turkcell Genel Müdürü

nce Kalite: Teknolojideki geliflimi çal›flma ortam›n›n geliflimi için kullanmak teknik bir sorun mudur, pratik vee pragmatik bir sorun mudur, kaliteli çal›flmakla ilgili felsefi bir sorun mudur, yoksa karl›l›k amaac› taraf›ndan belirlenen, zorunlu bir uyum sorunu mudur? Teknolojiye uyum zorunlu de¤ildir ama zorunluluktur. Çünkü teknolojik geliflmeler, iflin yap›l›fl biçimini de¤ifltiriyor, h›zland›r›yor, zaman ve mekân kavram›n› ortadan kald›r›yor. Dolay›s›yla, teknoloji hem ifli gelifltiriyor, hem pratiklefltirerek hayat› kolaylaflt›r›yor, hem kaliteyi art›r›yor, hem de ekonomiye katk›da bulunuyor. K›sacas› teknoloji her fleye de¤er kat›yor. Bugün dünya teknoloji üreten ve üretemeyen ülkeler olarak ikiye ayr›l›yor. Teknolojik geliflmifllik, ülkelerin de geliflmifllik düzeyini belirliyor. Bizim de içinde bulundu¤umuz teknoloji sektörü, ekonomiye katk›s› aç›s›ndan çok dinamik ve birçok farkl› endüstriyi etkileyen, verimlili¤i art›ran, bir sektör. Teknoloji ekonominin lokomotifidir. Teknoloji sektöründeki geliflmeler, telekomünikasyon sektöründeki geliflmeler herkesi etkiliyor. Her sektörde baflar›l› olmak için, fark yaratmak için bugünlerde teknolojiyi kullanmak gerek. Örne¤in, sektörümüz 2007’de ekonomideki genel büyüme ortalamas›ndan dört kat fazla büyüdü. Bu dinamik yap›s› nedeniyle, global mali krizin sektörümüz üzerindeki etkisinin di¤er endüstrilere k›yasla s›n›rl› olaca¤›n› düflünüyorum. Sorumuz: Yaflam Kalitesi hakk›ndaki görüflleriniz? Teknolojinin yaflam kalitesini yükseltti¤i de yads›namaz bir gerçek olarak karfl›m›za ç›k›yor. Çok yak›n-

Ö

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

En önemsedi¤imiz 3G’nin kay›td›fl› ekonomiyi büyük ölçüde engelleyecek güce sahip olmas›. Çünkü 3G h›z›, Mobil Ödeme gibi servislerin kullan›m›n› yayg›nlaflt›racak ve otopark ödemesi ve benzeri küçük ödemelerin kay›t alt›na al›nmas›n› teflvik ederek, devletin gelirlerini de büyütecek. Böylelikle y›llard›r flikayetçi oldu¤umuz kay›td›fl› ekonomi art›k kay›t alt›nda olacak.

da kullan›ma sunaca¤›m›z 3G geniflbant teknolojisi, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflimine de katk› sa¤layacak. 3G; ekonomiye bilgi birikimi, teknoloji kullan›m›, ihracat, istihdam ve nitelikli iflgücü d›fl›nda, özellikle yaz›l›m alan›nda yerli firmalara önemli f›rsatlar yaratacak, yerli yaz›l›m ve altyap› sektörünü büyütecek, gençlerimize yaz›l›m sektöründe istihdam yaratacak, içerik üreten yerli flirketleri yeni pazarlara kavuflturacak. 3G’nin uygulamaya bafllamas›yla birlikte, uluslararas› rekabette Türkiye’nin önü aç›lacak. Bunlar›n yan› s›ra 3G teknolojisiyle ülkemizde internet doygunlu¤unun h›zla artacak olmas›n›n, say›sal uçurumun gün geçtikçe kapanmas›, h›zl› mobil internet eriflimiyle sosyal, ekonomik ve bölgesel farkl›l›klar›n giderilmesi gibi ülkemizin gelifliminin devam› aç›s›ndan çok olumlu etkileri olacak.

Önce Kalite : Konuyu Türkiye için ve somut geliflme e¤ilimi aç›s›ndan örnekler misiniz? Günümüzde Türkiye’nin dört bir yan› ulafl›labilir oldu ama bugünlerde belki de en önemlisi teknolojik olarak ulaflma. Türkiye’nin eriflilebilir olmas› sayesinde Turkcell olarak önceden sadece ‹stanbul’da, ‹zmir’de kurdu¤umuz ça¤r› merkezlerini art›k Anadolu’ya açabiliyoruz. Teknoloji sayesinde art›k istihdam› Türkiye’nin dört bir yan›na yayabiliyoruz. Buna en güzel örne¤imiz Erzurum ve Diyarbak›r’da açt›¤›m›z ça¤r› merkezleri. Gençlerimiz iyi ifller bulmak için art›k ‹stanbul’a gelmek zorunda de¤iller. Turkcell istihdam yaratmada, Anadolu’ya yay›lmada ve ifl imkan› yaratmada bir öncü oldu.

23


KAPAK-SEMPOZYUM

Önce bireye de¤er verilmeli

PROF. DR. TURGAY B‹ÇER Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi, Mentor, Yazar, E¤itmen ve Dan›flman

nce Kalite : “AB’ye girmeyin, kendiniz olarak kal›n” diye Türkiye’ye öneriler var. Dünyada yaflanaan de¤iflim ve mevcut durum karfl›s›nda bu öneri, yeniden düflünülmeye de¤er mi?

Ö

Bir ülkenin kaderini kendi insanlar› belirler. Dolay›s›yla Fukuyama’n›n bir ülkenin kaderine oynayacak önermeler sunmamas› gerekir.Bat›l›lar’›n fark›nda olmadan “Sen düflünme, benim dedi¤imi yap” anlam›na gelen söylemleri kullan›rlar çünkü kendileri d›fl›nda baflkalar›n› yönetmeye çok sevdal›d›rlar. Ben ona haddini bilmesini söylerim. Onun yerine ne yapaca¤›m›za bizim karar vermemiz laz›m. Benim bir slogan›m var; ‘Kendi liderin ol’ diye. Kendi liderimiz olup kendi hayat›m›za bizim kendimiz yön vermemiz laz›m. Dolay›s›yla bu vizyon aray›fl›nda, Türkiye ve Türk halk› olarak bizim nas›l bir yaflam çiziyoruz sorusuna çok iyi cevap vermemiz laz›m. Ama bu çok daha öncesinden söylendi zaten. Büyük lider, büyük önder, büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk söylemiflti; Ça¤dafl ve uygar bir ülke. Bizim de vizyonumuz çok daha önceden çizildi ve hala daha uzun süre çizilmeyecek gibi gözüküyor. Ça¤dafl ve uygar bir ülke ve insan olmak gerekiyor. Bat›l›, medeni dedi¤imiz ülkeler, zengin ülkeler ama medeni olduklar›n› pek düflünmüyorum. Medeniyet Anadolu’da üremifl, dünyaya yay›lm›flt›r. Ama nedense hep bizi baflkalar›n›n bu önermeleriyle yaflamaya zorlad›klar› için fark›nda olmadan bu tip bir alg›ya do¤ru gittik. Bizim de düflünebildi¤imizi hep unutuyorlar, zaman zaman biz de unutuyoruz. Dolay›s›yla biz bunun fark›na var›p tekrar yeni bafltan ça¤dafl uygarl›k yolunda de¤erler üretmeye devam etmek zorunday›z diye düflünüyorum.

24

Avrupa Birli¤i (AB) bir amaç de¤il, bir araç hatta araçlardan biri. Türkiye kendi de¤erlerini yok etmeden Bat›l›laflma yolunda ilerlemeli. Bizim co¤rafyam›z, bölgemiz çok enteresan, ne tam Do¤u, ne tam Bat› ama her ikisini sentezleyen farkl› üçüncü bir yol bu asl›nda. Avrupa Birli¤i bize baz› de¤erleri kazand›racakt›r, bu biraz bilimsellik, biraz rasyonel düflünce, bir parça insan de¤eri ve insan haklar›n› biraz daha önplana geçirme. Ama buna ihtiyac›m›z var. Çünkü daha önce yüzümüzü Bat›’ya döndük ama asla Do¤u’dan da kopmad›k.

Önce Kalite : Bu öneri insan kaynaklar›na bak›fl aç›m›z› sorgulamam›z› gerektirir mi? Önce bireye de¤er vermek gerekir. Bundan da önce kiflinin kendisinin öz de¤erini iyi benimsemesi flart. Ça¤dafl ve uygar insan bence çok Erich From der ki anlam› kaps›yor. Ça¤›n geri‘Sevmek için baz› sinde de¤il, ça¤› yaflayarak fabeceri ve yeti kat ça¤›n›n ötesine geçmeye gerekir.’ Bilgi, çal›flarak yaflamay› ö¤renmemiz laz›m. Asla geçmiflinden beceri ve yetenek kopmadan hem flimdiyi hem gerekir, bunlara gelece¤i yaflamal›. Kendimizi sahip olmadan yads›madan, yabanc›laflmasevme yetene¤iniz dan, bu zaman dilimlerini kenolmaz, sevmek de di içimizde do¤ru yere oturtö¤renilen bir mak zorunday›z. Bilim, sanat, düflün, spor adam›na, yazarlara faktördür. de¤er vermedi¤imiz sürece toplum onlara olan görevini yerine getirmedi¤i sürece bu sorgulamam›z devam edecek. Onlara gereken de¤eri verene, toplum o insanlar› yüceltene, onlardan beslenene kadar onlar›n üretkenliklerini devam ettirmemiz gerekiyor. “Yaflam kalitesi için de¤er üretmek”, kavram›n›n üzerine iyice düflünmek gerekir. Tabii de¤er üreteceksiniz. Çünkü tüm davran›fllar›n›z›n alt›nda de¤erleriniz vard›r, kimli¤inizi do¤ru belirleyeceksiniz, de¤erlerinizi do¤ru üreteceksiniz, ilkelerinizi do¤ru koyacaks›n›z ki bundan sonra sonuçlar› oluflturmaya do¤ru gidersiniz. O de¤erleri evrensel de¤erlerle örtüfltürmedi¤iniz sürece hep geri kal›rs›n›z ve sorun yaflars›n›z. Evrensel de¤erler asl›nda yüzy›llardan beri varolan de¤erlerdir, de¤iflmez. Önce insand›r, ne olursa olsun önce insan› merkeze koyacaks›n›z, sonra sevgidir, koflulsuz insan› seveceksiniz.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


KAPAK-SEMPOZYUM

Sizin potansiyeliniz, bizim tutkumuz re bir ad›m öne geçerler ve pazar paylar›n› art›rmaya yönelik rekabet avantaj› elde ederler. ‹kincisi hem artan sat›fllar›n, hem de düflen maliyetlerin etkisiyle karl›l›klar›n› art›r›r ve yat›r›m güçlerini yükseltirler.

ÇA⁄LAYAN ARKAN Microsoft Türkiye Genel Müdürü

nce Kalite: Teknolojideki geliflimi çal›flma ortam›n›n geliflimi için kullanmak teknik bir sorun mudur, pratik ve pragmatik bir sorun mudur, kaliteli çal›flmakla ilgili felsefi bir sorun mudur, yoksa karl›l›k amac› taraf›ndan belirlenen, zorunlu bir uyum sorunu mudur? ‹fl dünyas›n›n en temel hedefi karl›l›¤›n korunmas› ve sürdürülebilir büyümedir. Teknolojideki geliflmeleri çal›flma ortam›n› iyilefltirmek üzere kullanmak da bu hedefe hizmet etmek durumundad›r. Farkl› bir örnek vereyim; Tarlay› süren traktöre ya da bir inflaat›n temel hafriyat›n› yapan dozere bir sürücü kabini ve klima eklenmesi, afl›r› s›caklardan, ya¤murdan ya da so¤uktan etkilenmeden daha uzun süHerhangi bir re çal›flmay› ve operatörün üretim, finans konsantrasyonunu korumaya da ticaret y› sa¤lad›¤› için önemlidir. kurumunun Ayn› flekilde, herhangi bir çal›flma ortam›nda üretim, finans ya da ticaret en son ve etkin kurumunda çal›flma ortabiliflim m›nda en son ve etkin biliflim teknolojilerinin kullateknolojilerinin n›lmas› da üretkenli¤i, vekullan›lmas› da rimlili¤i ve yarat›c›l›¤› arüretkenli¤i, t›rmak için zorunludur. verimlili¤i ve Bunu rakiplerinden önce yarat›c›l›¤› baflarabilen, yeni teknolojiart›rmak için leri uygulamaya alan flirketzorunludur. ler, birincisi rakiplerine gö-

Ö

26

Önce Kalite: Yaflam Kalitesi hakk›ndaki görüflleriniz? Microsoft’un “Sizin potansiyeliniz. Bizim tutkumuz” fleklinde bir slogan› var. Bu slogandan hareketle, yaflam kalitesini insan›n potansiyelini ortaya ç›karacak koflullar›n sa¤lanmas› olarak tan›mlayabiliriz. Bence bunun en üst biçimi de, yarat›c›l›¤a elveriflli, insana zaman kazand›ran bir ortam›n oluflturulmas›d›r. Yarat›c›l›k, de¤er yaratman›n ötesinde fark yaratabilmek anlam›na da gelir. Zaman ise, ça¤dafl insan›n en de¤erli varl›¤›d›r. Bu tan›m› özel yaflam için de, ifl yaflam› için de kullanabiliriz. Her iki alanda da kalitenin, hatta bir ad›m ötesinde mutlulu¤un anahtar›n›n “yarat›c›l›k ve fark yaratmak için zaman kazanmak” oldu¤una inan›yorum. Önce Kalite: Siz Microsoft’ta yaflam kalitesini art›rmak ve zaman kazanmak için nas›l bir teknoloji kullan›yorsunuz? Microsoft hizmet verdi¤i kurumlar, bireyler ve toplumlar›n oldu¤u gibi çal›flanlar›n›n da potansiyellerini gerçeklefltirmelerine olanak sa¤layan vizyonu ve politikalar› ile, sektörüne yön veren bir küresel flirkettir. Geçen y›l Ekim ay›nda tafl›nd›¤›m›z yeni ofisimizi de bu aç›dan bir baflar› öyküsü olarak tan›ml›yorum. Bu ofisi 300’ü aflk›n çal›flan›m›z›n rahat edebilmeleri, ifllerini en kolay ve en h›zl› flekilde halledebilmeleri ve birbirleriyle devaml› iletiflim halinde olabilmelerine yönelik olarak tasarlad›k. Ofisimizde, ben dahil hiçbir çal›flan›n odas› yok. Zaman›n› sahada geçiren çal›flanlar›n kendilerine ait masalar› da bulunmuyor. Buna karfl›l›k çok say›da serbest kullan›ma aç›k çal›flma ünitesi ve toplant› odam›z var. Çal›flanlar aras› iletiflimi art›rmak, e-posta trafi¤ini azaltmak ve iflleri daha h›zl› tamamlamak için aç›k ofis düzeni büyük önem tafl›yor.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


Ofis d›fl›nda yo¤un olarak bulunan arkadafllar›m›z›n masalar›nda telefonlar› bulunmuyor. Her çal›flan›n kendisine ait kulakl›¤› var, kulakl›klar sayesinde bilgisayarlar telefon olarak kullan›l›yor. Tüm flirket çal›flanlar›n› içeren bir liste bilgisayarlar›n ekran›nda yer al›yor. Buradan ulafl›lmak istenen kiflinin ismine “telefon aç” t›kland›¤›nda ayn› anda aranan kiflinin ofis numaras›, cep numaras› ve bilgisayar› çal›yor. Böylece aranan kifli ister ofis d›fl›nda ister yurtd›fl›nda olsun eriflim sa¤lanabiliyor. Birleflik ‹letiflim Çözümleri sayesinde 1.250 kifliye kadar ‹nternet üzerinden toplant› gerçeklefltirmek mümkün. Toplant›lar›n Internet üzerinden gerçekleflmesi sayesinde seyahat, telefon ve di¤er iletiflim masraflar›nda

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

ciddi oranda tasarruf sa¤lan›yor. Ayr›ca Birleflik ‹letiflim Çözümleri ile müflteri, tedarikçi ve ifl ortaklar›m›z ile de sürekli iletiflimde kalabiliyoruz. Kablosuz Internet ba¤lant›s› sayesinde herkes diz üstü bilgisayar›yla istedi¤i yerde çal›fl›yor. Ofis içerisinde olma zorunlulu¤u bulunmuyor, gerekli bütün ifl uygulamalar›na uzaktan eriflmek mümkün. Ofiste yer alan çokça toplant› odas›, teras, kafeterya gibi alanlar›n yan› s›ra çal›flanlar ifllerini evlerinden veya ofis d›fl›nda da rahatl›kla yürütebiliyor. Böylece çal›flanlar›m›z trafikte kaybedecekleri zaman› ifllerine odaklanarak daha verimli kullanabiliyorlar. Microsoft’un ‹stanbul ofisinde gelece¤in çal›flma teknolojilerinin tümünü kulland›k, yaflayan bir örnek oluflturduk. 6 ayl›k bir geçmifli olan yeni ofisimizde teknolojinin çal›flan memnuniyetine ve verimlili¤imize nas›l katk›lar sa¤lad›¤›n› ölçümlüyoruz. Anlaml› bir zaman diliminden sonra elde etti¤imiz sonuçlar› kamuoyu ile paylaflmak istiyorum. Kayda de¤er sonuçlar elde edece¤imize inan›yorum.

27


KAPAK-SEMPOZYUM

Kent uygarl›k alan›d›r

OKTAY EK‹NC‹ Mimar-Cumhuriyet Gazetesi köfle yazar›

nce Kalite: Her kent kendi insan›n› yarat›yorsa,

Ö

insan›n kendi kentini yaratmas› için olaya nas›l bakmas› laz›m m? Asl›nda kentle insan aras›nda, kimin kimi yaratt›¤›n› tam da söyleyemeyece¤imiz derinlikte bir karfl›l›kl› etkileflim var. Örne¤in, trafik sorununu yaratan otomobil gibi görünse de temelinde yatan elbette ki otomobil düflkünlü¤ünden kurtulamayan insan... ama ayn› durumun yaratt›¤› bencil, bireyci ve hatta gerilimli insan tipi de sanki yine o trafik bunal›m›yla efl zamanl› olarak ço¤al›yor… Benzer flekilde ben günümüzün tüketici insan tipinin art›fl›n› da insan insana al›fl veriflin yap›ld›¤› çarfl› ve pazarlar›n yerini insan›n sadece raflarla karfl› karfl›ya kald›¤›, reyonlar aras›nda sanki tutsakl›¤›n yafland›¤› dev marketlerin ço¤almas›na ba¤l›yorum. Bu örnekleri ço¤alt›rsak görece¤iz ki insan›n kendi kentini yaratmas›n› hedeflemek önemli olsa bile bunun “hangi” insan için istendi¤ine de bafltan karar vermek gerek. Sürekli tüketen de¤il ayn› zamanda üreten; bencilli¤ini de¤il toplumla ortak yaflam›n› öne ç›kartabilen; sadece kendini de¤il herkesi düflünerek kentli olabilen ve kentin kimlik de¤erleri ile yaflam zenginliklerini gelecek kuflaklara da aktarabilmenin bir insanl›k borcu oldu¤unun bilincine varm›fl insan›n, acaba yaflad›¤› kente yönelik beklentileri ve hatta buna iliflkin müdahaleleri neler olmal›d›r? Bence ilk koflul, kentin öncelikle bir yaflam kayna¤›, kültür ortam› ve gelece¤in esenlik içinde yaflanmas›na dair güvenceleri bar›nd›ran bir uygarl›k mekan› oldu¤unu en genifl toplumsal bilinçle kavranabilmesini sa¤la-

28

yacak; bunun ilgili tüm kurum ve kurulufllarca seferberlik halinde önemsenece¤i bir e¤itim ve ayd›nlanma sürecine gereksinme var. Özellikle yerel yetkililerin kent alanlar›n› sadece inflaat ve emlak rant› kaynaklar› olarak gören tutum ve al›flkanl›klar›n›n da yine geniflçe sorgulanmas›n› içerecek böylesi bir seferberli¤in ivedi hedefleri aras›nda kat›l›mc› demokrasiyi de yaflama geçirebilme olmal›d›r. Toplumun kentle ve gelecekle iliflkili karar alma süreçlerinde etkin yer almas› sadece demokratikleflmenin de¤il, insan› gözeten bir kentin yarat›labilmesinin de ön koflulu gibi görünüyor…

Önce Kalite: Sizin tan›m›n›za uygun ifller yapacak olursak nereden bafllamal›y›z? Geçti¤imiz y›llarda ‹talya'da bafllayan ve giderek di¤er Avrupa kentlerinin de kat›lmaya bafllad›klar› “Yavafl fiehirler” hareketini sorunuza karfl›l›k bilginize sunmak isterim.Baflta trafik yo¤unlu¤u, afl›r› tüketim, marka düflkünlü¤ü, gürültü, hep bir yerlere yetiflme hali, s›k›fl›k ve yetmeyen zamanlar, geç kalma korkusu ve fast-food denen h›zl› beslenme gibi günümüz modern kent yaflam›n›n insan üzerinde nesilden nesile büyük ve kal›c› olumsuzluklara neden olacak “yapay” ve “yönlendirilmifl” durumlar›n› sorgulayan Yavafl fiehir Hareketi taraftarlar› öncelikle flu önlemleri almaya bafllad›lar: 1-Otomobil yerine mutlaka toplu tafl›m; kent merkezlerinde kesin yayalaflt›rma ve özellikle bisikletin yayg›nlaflt›r›lmas›.. Belediye eliyle günlük kiral›k bisiklet organizasyonu... Kentin öncelikle 2-Fast food yerine sindire sindire ve sohbet eflli¤inde yebir yaflam kayna¤›, kültür ortam› ve mek.. ‹fl görüflmelerinde yegelece¤in esenlik mekli toplant›lar; masa bafl› yerine rahat oturmal› düzende göiçinde rüflmeler... Yöresel yemeklerin yaflanmas›na dair özendirilmesi... 3-Al›fl verifl merkezlerine güvenceleri bar›nd›ran bir kesin yasaklama; aç›k pazarlar, uygarl›k mekan› kent çarfl›lar› ve al›fl verifl sokaklar›... süpermarketlere s›n›roldu¤unu en genifl lama... toplumsal 4-Yürümenin özendirilmesi; bilinçle yürüyüflü zorlaflt›r›c› tüm unkavranabilmesini surlar›n giderilmesi; sokak mosa¤lamam›z bilyalar›nda dinlenme köfleleri, gerekiyor. aç›k oturma mekanlar›...

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


ULUSAL KAL‹TE ÖDÜLÜ

2009 “Ulusal Kalite Ödülü”ne baflvuran kurulufllar belli oldu 2009 Y›l› Ulusal Kalite Ödülü’ne baflvuran kurulufllar›m›z›n sorular›m›za verdikleri yan›tlar› okurlar›m›z ile paylafl›yoruz. Ayten Ça¤›ran Anaokulu

Türkiye genelinde imaj› artt› ASLI KANB‹R Ayten Ça¤›ran Anaokulu Müdürü

“Temel felsefemiz, baflar› için de¤iflimi yakalamak de¤il, de¤iflimi yaratmak oldu” diyen Ayten Ça¤›ran Anaokulu Müdürü Asl› Kanbir, yaflad›klar›n deneyimi ‘Önce Kalite’ okurlar›yla paylaflt›.

Önce Kalite: Ödül sürecine kat›lmaya nas›l karar verdiniz? Vizyonumuz gere¤i her zaman en iyinin adresi ve kalitede süreklili¤i sa¤lamam›z gerekiyor. Bunun yöntemlerinden birisi de uluslararas› geçerlili¤i olan kalite yönetim sistemlerini ve uygulamalar›n› izlemek. Biz de baflta Türkiye Kalite Derne¤i (KalDer) olmak üzere EFQM Mükemmellik Modeli uygulayan ve ödül alan kurulufllar› izledik. Ödül alan di¤er okullarla yap›lan k›yaslama ve karfl›laflt›rma sonucu sa¤lanan ö¤renme ile sürekli iyilefltirmeyi okul kültürü haline getirdik. Okul Yönetim Sistemimizi bu modellerin kriterlerini kapsayacak flekilde gelifltirirdik. Uygulamalar›m›z› yay›l›m›n› sa¤lamak ve vizyonumuzdaki “en iyinin adresi olma” temas› gere¤i de ödüle baflvurma karar› ald›k. 20072008 Ö¤retim y›l›nda ödül sürecinde yer alarak Baflar› Ödülü ald›k. Önce Kalite: Kalite çal›flmalar› bafllad›ktan sonra gözle görülür de¤iflim hangi alanlarda yafland›? l Türkiye genelinde tan›nma ve imaj›m›z artt›. l Örnek gösterilen ve örnek al›nan bir okul haline geldik. l Süreç yönetim sistemi kuruldu ve okuldaki tüm faaliyetlerin performans› ölçülerek izlendi. l Tüm sonuçlar ölçülebilir ve izlenebilir duruma getirildi.

30

l Okulda TKY Sisteminin süreklili¤ini ve yay›l›m›n› sa¤lamak amac›yla sürekli ö¤renme ortamlar› oluflturuldu. l Sürekli iyileflme sistematik olarak gerçeklefltirildi. l Görev ve sorumluluklar net olarak tan›mland›. l Çal›flanlar›n yetkinlikleri art›r›larak performanslar› izlendi, de¤erlendirildi ve gelifltirildi.

Önce Kalite: Nas›l bir de¤iflim sürecinden geçtiniz? Kalite kavram›n›n okulumuzun her kademesinde alg›lanmas› ve uygulanmas› sonucunda h›zl› bir de¤iflim süreci içine giriyorsunuz. Okulumuzda paylafl›lan, inançl› ve kararl› bir liderlik sergilenmektedir. Temel felsefemiz “baflar› için de¤iflimi yakalamak de¤il, de¤iflim yaratmak” oldu. Kararl›l›¤›m›z ve inançl› olmam›z temel felsefemize ulaflmam›z› sa¤lad›. Kalitenin yay›l›m›nda ve uygulanmas›nda mevcut durum analizi, özde¤erlendirme ve tüm paydafllardan toplanan bilgiler sistematik olarak de¤erlendirilmifltir. De¤erlendirme sonucunda kuvvetli yönlerimiz, iyilefltirmeye aç›k alanlar›m›z, f›rsatlar›m›z ve tehditlerimiz belirlenerek iyilefltirmeye aç›k alanlar›m›z iyilefltirilmifltir. ‹yilefltirme sürecine baflta çal›flanlar›m›z olmak üzere tüm paydafllar›m›z kat›lm›flt›r. Uygulamalar›m›z›n, aç›k, anlafl›l›r, bilimsel, ölçülebilir, gelifltirilebilir, sürdürülebilir ve örnek al›nabilir olmas›na özen gösterdik.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


ULUSAL KAL‹TE ÖDÜLÜ Önce Kalite:Yak›n gelecek için hedefleriniz neler olacak? Bizi vizyonumuza ulaflt›racak ve misyonumuzun gerçekleflmesine katk› sa¤layacak hedeflerimizden baz›lar›; l Kalitenin yay›l›m› ve süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla Antalya’daki tüm özel ve resmi kurumlarla iflbirli¤i yapmak ve öncülük etmek. l Okul öncesi e¤itim baflta olmak üzere tüm e¤itim kurumlar›nda kalite bilincinin ve kalite kültürünün gelifltirilmesinde etkin rol almak. l Avrupa Kalite Ödülü alarak Avrupa’daki okullar›n uygulamalar›m›z› paylaflmas›n› sa¤lamak.

20 07

20 AYTEN ÇA⁄IRAN ANAOKULU 10 20 AVRUPA KAL‹TE ÖDÜLÜ ALMAK 09 20 U. KAL‹TE BÜYÜK ÖDÜLÜ ALMAK 09 20 EKO-OKUL VE BEYAZ BAYRAK 08

ULUSAL KAL‹TE BAfiARI ÖDÜLÜ MEB E⁄‹T‹M KURUMLARI KAL‹TE ÖDÜLÜ TÜRK‹YE ‹K‹NC‹S‹ 20 ‹SO 9001:2000 KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEM‹ 06 20 MEB E⁄‹T‹M KURUMLARI KAL‹TE ÖDÜLÜ ANTALYA 1.S‹ 05 20 E⁄‹T‹M KURUMLARI KAL‹TE ÖDÜLÜ ANTALYA 3.SÜ 04 20 STRATEJ‹K YÖNET‹M VE SÜREÇ YÖNET‹M S‹STEM‹ KURULDU 03 OKULUMUZ E⁄‹T‹M Ö⁄RET‹ME BAfiLADI 20 07

l

E¤itimde EFQM Mükemmellik Modeli’nin uygulanmas›nda özgün örnekler oluflturarak k›yas ve karfl›laflt›rma okulu olmak. l Uygulamalar›m›z› kitaplaflt›rarak e¤itim kurumlar› ile paylaflmak.

Bursa Tophane Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Mesleki ve teknik e¤itimin lider okulu RAHM‹ ÖZY‹⁄‹T Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü

Bursa KalDer yerel kalite ödülüne ilk baflvuran TEML, Bursa’da e¤itimde kalite kavram›n› tüm okullara yaymaya çal›fl›yor. TEML Müdürü Rahmi Özyi¤it Ulusal Kalite Ödülü’ne giden süreci bizimle paylaflt›.

Önce Kalite: Ulusal Kalite Hareketi Ödül sürecine kat›lmaya nas›l karar verdiniz? 1868’den bu güne geçen 141 y›ll›k e¤itim sürecinde her dönem bulundu¤u ortamda fark edilen Tophane Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi toplum taraf›ndan daima mesleki e¤itimde en iyilerin aras›nda gösterilmektedir. Özellikle 1970’li y›llar›n bafl›nda Bursa’da Renault ve Tofafl otomobil fabrikalar›n›n kurulmas› ile otomobil yan sanayi geliflmifltir. Böylelikle meslek lisesi mezunlar›n›n önemi fark edilmifl ve o zamana kadar bölgenin tek meslek okulu olan TEML’ye yeni kardefl okullar kat›lmaya bafllam›flt›r. Bu gün say›lar› 32 olan meslek liseleri her alanda TEML’nin öncülü¤ünü kabul ederken tatl› bir rekabetin de oluflmas›n› sa¤lam›flt›r. “Mesleki Ve Teknik E¤itimde Ülkemizin En Sayg›n Ve Tercih Edilen Kurumu Olmakt›r” vizyonuyla kendisine büyük hedef çizen okulumuz, 2004 y›l›nda Bursa ilinde Ulusal Kalite Hareketine kat›lan ilk kamu kurumudur. 2005 y›l›nda Bursa KalDer

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

yerel kalite ödülüne ilk baflvuran kamu kurumu olan TEML, jüri teflvik ödülü alm›flt›r. Bursa’da e¤itimde kalite kavram›n› bütün okullara yaymaya çal›fl›rken, bizi izleyen okullar›n baflar›l› oldu¤unu görmekten büyük k›vanç duymaktay›z. 2006 y›l›nda MEB’in düzenledi¤i yar›flmada “Y›l›n En Kaliteli Okulu” ödülüne okulumuz lay›k görülmüfltür. Kurum kültürü oturmufl, mükemmellik kültürünü yaflam felsefesi olarak benimsemifl ve alan›nda yeni bir ilke imza atmay› amaçlayan TEML, Ulusal Kalite Ödülüne baflvurmaya karar vermifltir. Önce Kalite: Kalite çal›flmalar› bafllad›ktan sonra temel olarak gözle görülür de¤iflim hangi alanlarda yafland›? TEML’de her alanda yap›lan faaliyetler PUKÖ döngüsü mant›¤›yla yap›l›r duruma geldi. Müdür yard›mc›lar›m›z taraf›ndan süreçlerle yönetim benimsendi. Liderlerimiz planl› çal›flma, sürekli geliflim, stratejik amaçlar›m›z do¤rultusunda hedefler

31


ULUSAL KAL‹TE ÖDÜLÜ belirleyerek çal›flma tarz›n› benimsemifltir. TEML k›yaslama, karfl›laflt›rma, ö¤renme, hedef belirleme konusunda, sahas›nda en iyi olan ve ödül alm›fl kurumlar› takip etmektedir. TEML 4100 ö¤renci ve 272 çal›flan›yla büyük bir ailedir. Yay›l›m›n sa¤lanmas› amac›yla meslek alanlar›m›z›n her birinde 6 iyilefltirme ekibi, s›n›flar›n her birinde 5 iyilefltirme ekibi oluflturulmufltur. Her ö¤rencimiz bir iyilefltirme ekibi üyesi, her çal›flan›m›z bir KGE’nin üyesi olarak görev yapmaktad›r. Bu yaklafl›mlarla kurum içerisinde ve iliflkili oldu¤umuz d›fl paydafllar›m›zla mükemmellik kültürü benimsenerek sürekli iyilefltirmeler gerçeklefltirilmektedir. Önce Kalite: Tophane Endüstri Meslek Lisesi’nin di¤ermeslek liselerinden fark› ne? Ülkemizin mesleki teknik e¤itimde parlayan y›ld›z› olarak markalaflan ve tüm kurumlar taraf›ndan da tan›nan TEML, kurum kültürü oluflmufl, güçlü kadrosu bulunan, AB projelerinde baflar›l›, hedefleri olan, alg›lama sonuçlar›n› dikkate alarak iyilefltirmeler yapan, vizyonu do¤rultusunda en çok tercih edilen, mezunlar›ndan 5

holding 200 iflletme sahibi belediye baflkanlar› ve milletvekillerinin olmas›, mezunlar›n› en iyi flartlarda istihdam etmesi, üniversite yerleflme oranlar›nda en üst s›ralarda olmas› ve mezunlar›n›n iflletmeler taraf›ndan tercih edilmeleri di¤er okullardan farkl› oldu¤unu gösteren konulard›r. Önce Kalite: Gelecek hedefleri neler olacak? Kalite anlay›fl› ile mezun etti¤imiz gençlerin, iflletmelerde liderlik yapmalar› sayesinde mükemmellik felsefesini çal›flma ortamlar›nda yayg›nlaflt›rmak. Yerel ve ulusal düzeydeki baflar›lar›m›z›n ötesinde, avrupada baflar›l› çal›flmalarla ödüller almak. Mesleki e¤itimde dünya markas› olmak. Üretti¤imiz projeler ve kalite çal›flmalar›m›z›n, dünyan›n dört bir yan›ndaki okullarda model olarak tart›fl›lmas›n› sa¤lamak.

Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavflanl› Devlet Hastanesi

Kurum kültürünü yeniledi KEMAL ASAN Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavflanl› Devlet Hastanesi Baflhekimi

EFQM modeli uygulamas›na 2007 y›l›nda bafllayarak kalite yolculu¤una kat›lan ve Ulusal Kalite Ödülü baflvurusunda bulunan Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavflanl› Devlet Hastanesi Baflhekimi Kemal Asan ile yapt›¤›m›z röportaj› okurlar›m›za sunuyoruz.

Önce Kalite: Ödül sürecine kat›lmaya nas›l karar verdiniz ? Hastanemiz 2003 y›l›ndan beri ISO 9001-2000 KYS belgeli hizmet vermekte y›ll›k denetimlerde belge devaml›l›¤› olan hastanemizde 2006 y›l›nda Kalite Yönetimi Sistemimizi gelifltirmek istedik , hastanemiz kalite konseyinin yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar neticesinde 2007 y›l› bafl›ndan itibaren EFQM modeli uygulamas›na bafllad›k. ‹lçe devlet hastanesi olarak ç›kt›¤›m›z kalite yolculu¤unda geldi¤imiz noktan›n bilinmesi ve de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda yeni hedeflere do¤ru

32

yol almak olarak gördü¤ümüz ödül sürecine üst yönetim ve kalite ekibi olarak oybirli¤i ile karar verip müracaat›m›z› yapt›k.

Önce Kalite:Kalite çal›flmalar› bafllad›ktan sonra temel olarak gözle görülür de¤iflim hangi alanlarda yafland› ? Kalite çal›flmalar›na bafllad›ktan sonra kurumumuz misyonu, vizyonu , kalite politikalar› ve hedefleri olan hastane haline geldi¤inden , kalite bak›fl› öne ç›kan yaklafl›mlar kararlar›m›z› etkiler hale geldi. Kalite yolculu¤una bizden önce bafllayan kurumlara do¤ru yö-

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


nümüz çevrildi farkl› bak›fllardan yaklafl›mlardan faydalanma imkan›n› yakalad›k. Netice olarak ta farkl› bir kurum kültürü gelifltirilmifl oldu.

muz e¤itim kurumu gibi sürekli planl› e¤itimlerle iç içe ifllerini birlikte yürütmeye bafllad›, iç denetim ve öz de¤erlendirmeler ile farkl› bak›fllardan faydalan›ld›.

Önce Kalite:Nas›l bir de¤iflim sürecinden geçtiniz ? Kalite anlay›fl›n›n fark›na vararak geliflim ve de¤iflime aç›k hale gelmek en önemli de¤iflim sürecimiz oldu. Çal›flanlar›m›z ve hastalar›m›z önerileriyle hastane yönetimine katk› sa¤lamalar› hasta ve personel memnuniyetinin birlikte gelmesini sa¤lad›. Kurumu-

Önce Kalite:Kurumunuzun yak›n gelecek için hedefleri neler olacak ? Yak›n gelecekte kalite çal›flmalar›m›z› gelifltirerek sürdürüp ilçemizde ve bölgemizde Toplam Kalite’nin art›fl› için vizyonumuz do¤rultusunda ilerlemek ve örnek hastane olmak en önemli hedefimizdir.

Kad›köy fiifa Sa¤l›k Grubu

Kurum kültürü ve tak›m ruhu BUKET P‹LAVCI Kad›köy fiifa Sa¤l›k Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdürü

Kad›köy fiifa Sa¤l›k Grubu Genel Müdürü Buket Pilavc›, EFQM modeli ile 2005 y›l›nda tan›flan Kad›köy fiifa Sa¤l›k Grubu’nun k›r›lmayan bir çizgi üzerinden, sektörünün öncü ve örnek kurulufllar›ndan biri oldu¤unu ve bugünkü noktaya nas›l geldi¤ini anlatt›.

Önce Kalite: Ödül baflvurunuzun motivasyonu ne idi? Ödül baflvurusu, 2000 y›l›nda bafllad›¤›m›z de¤iflim-dönüflüm ve kalite yolculu¤unun kurumumuzu getirdi¤i noktad›r. Art›k bizim için yönetim anlay›fl›m›z›n vazgeçilmez bir unsuru haline gelen EFQM modeli ile 2005 y›l›nda tan›flt›k. O güne kadar gerçeklefltirdi¤imiz yap›lanmam›z ile h›zla modele adapte olduk. Temel amac›m›z, örnek ve baflar›l› bir yönetim yap›s› oluflturarak rekabet flans›m›z› art›rmak idi. Bugün geriye dönüp bakt›¤›m›zda son derece isabetli davrand›¤›m›z› düflünüyorum. Biliyorsunuz, baflar›y› elde etmekten daha önemlisi; sürdürebilmektir. Kad›köy fiifa 33 y›l önce kurulmufl, bunca y›ld›r varl›¤›n› baflar›yla sürdüren bir sa¤l›k kurulufludur. 55.000 bebe¤in dünyaya geldi¤i, 75.000 ameliyat›n gerçekleflti¤i, 800.000 hastan›n ayakta tedavi oldu¤u böyle bir sa¤l›k kuruluflu elbette bir fleyleri do¤ru yapt›¤› için bugünlere gelmifltir. Ancak biz baflar› ve büyüme planlar›m›z için daha mükemmel bir yönetim yap›s›n› hedefledik. Önce Kalite: Kurumsal hedefiniz ne idi? Kiflilere ba¤l› olmadan, çal›flanlar›n motivasyon ve emeklerini gönülden katt›klar› bir sistemi kurgulamak için yola ç›kt›k. Ölçen, iyilefltiren ve sonuçlar›n sorumlulu¤unu birlikte tafl›yan ekipleri oluflÖnce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

turmak ve bunun yan› s›ra kurum kültürünü güçlendiren, hasta memnuniyetini art›ran bir yönetim anlay›fl› oluflturmak için kalite çal›flmalar›na h›z verdik. EFQM Modelinin bu hedef için tam anlam› ile uyumlu oldu¤unu düflünüyorum. Biz operasyonel anlamda çal›flmalar›m›z› sürdürürken, bir taraftan da kalite çal›flmalar›n› yapm›yoruz. Nas›l bireysel anlamda kalite, bir yaflam biçimi ise, kurumsal anlamda da bir ifl yapma biçimi olmal›d›r. ‹lk çal›flmalardan hemen sonra belgelendirme niyetimizi ortaya koyduk. Kararl›l›k diye baflvurduk, Yetkinlik 4 y›ld›z belgesi ald›k. fiimdi de hedef yükseltip Ulusal Baflar› Ödülü için baflvurduk. Bu süreci, sonuç ne olursa olsun ö¤renme ve geliflim için kullan›yoruz. Önce Kalite: Rekabette yaflad›¤›n›z sorunlar› özetler minisiniz? Sektör olarak; kalite çal›flmalar›na odaklan›lmas› zor bir süreçten geçiyoruz. Özel Sa¤l›k Sektörü fliddetli bir inovasyonu, çok h›zl› bir flekilde yaflamaktad›r. Tabi, global kriz-de¤iflimi de dikkate almam›z gerekir. Biz klasik anlamda kriz önlemleri almak yerine, temkinli ama yat›r›m› gerçeklefltiren ve çal›flanlar›na sahip ç›kan pozisyonumuzu koruduk. Tüm bu koflullara ra¤men, baflvuruyu yapma-

33


ULUSAL KAL‹TE ÖDÜLÜ m›z; daha evvel dile getirdi¤im gibi kendi sistemimize güven duymam›z ve haz›r hissetmemiz sonucudur. Biz de¤iflimi her an ve her alanda yafl›yoruz. Ölçme ve iyilefltirme anlam›nda modelin bize katk›s› büyük. Daha önceleri bir tak›m projelerin; hayata geçirildikten sonraki dönemlerde etkisizleflti¤ini tespit ettik. Oysa flimdi her süreç ölçülüyor ve iyilefltirilebiliyor. De¤iflim süreci bafllang›çta oldukça zorlu oldu. Ancak flirkete yön veren lider pozisyonu, bu anlay›flta olursa ve de¤iflimde bafl› çekerse her fley daha kolay oluyor. Bir tak›m olarak inand›-

¤›m›z bir hedefe ulaflmak için çaba sarfetti¤imiz de çok k›sa zamanda sonuç alabiliyoruz. Kalite çal›flmalar› için özellikle doktorlar›n direnç gösterebilece¤i, bize risk olarak gösterildi. Ancak Kad›köy fiifa’da hiç bu olmad›. Kurum kültürü ve tak›m ruhuna inanc›m›z çok iflimize yarad›. Herkes kendi alan›n› sahiplendi. Süreç ekiplerinde rol ald› ve sonuçlar› hep beraber mutlulukla karfl›lad›. Benim inanc›m o ki; yönetim yaklafl›m›m›z›n, kalite modeli ile uyum içinde olmas›, bizi bu aflamaya h›zl› bir flekilde haz›rlam›flt›r.

Borusan Lojistik

Agresif büyüme hedefiyle maratona devam ediyor KAAN GÜRGENÇ Borusan Lojistik Genel Müdürü

Borusan Lojistik de¤iflim yönetimini kalite olgusunun bir parças› olarak görüyor. D›fl flartlardan ba¤›ms›z olarak, sürekli büyüyen ve geliflen Borusan Lojistik’in de¤iflimini ve ana hedeflerini Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç’ten dinledik.

Önce Kalite: 2008 y›l›nda Ulusal Kalite Baflar› Ödülünü kazand›n›z. Bu y›l ise tekrar baflvurdunuz. Kalite çal›flmaalar› bugüne kadar kuruluflunuza neler kazand›rd›? Ne gibi bir de¤iflim sürecinden geçtiniz? Borusan Lojistik’in kalite çal›flmas›n›n temelinde paydafl beklentileri yatmaktad›r. Bu anlamda 2000 y›l›ndan beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni, 2002 y›l›ndan beri de OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerini uygulayarak müflteriler, çal›flanlar ve toplum için belli temel uygulamalar› yaflat›yoruz. Bu sistemlerin yap›land›r›lmas› aflamas›nda çok lokasyonlu yap›s›yla genifl bir co¤rafi da¤›l›m gösteren Borusan Lojistik’te, ortak bir kurum kültürü ve çal›flma prensibinin temeli at›lm›flt›r. Bu sayede, müflteri memnuniyeti, çal›flanlar›n sa¤l›¤› ve çevresel etkiler konusunda sa¤lamam›z gerekti¤ini düflündü¤ümüz temel flartlar garanti alt›na al›nm›flt›r. Tüm bu belgelenmifl yönetim sistemi standartla-

34

r›n›n yan› s›ra, etkin bir flekilde kullan›lan 6 Sigma metodolojisi ile hem süreçlerin sürekli iyilefltirilmesi hem de maliyetlerin düflürülmesi sa¤lanmaktad›r. Agresif stratejik hedeflere ve süreçlerin performans hedeflerine eriflimini ölçmek için De¤er Bazl› Yönetim (Value Based Management: VBM), müflteri sesini dinlemek için ise Müflterinin Sesi (Voice of Customer: VOC) mekanizmalar›ndan yararlan›lmaktad›r. Verilerle konuflmak ve verilere dayanarak karar almak Borusan Lojistik’te kurum kültürünün bir parças›d›r. Bu da koydu¤umuz hedeflere ne denli eriflti¤imizi do¤ru analiz etmemizi, do¤ru kararlar almam›z› ve zaman›nda hareket etmemizi sa¤lamaktad›r. Yönetim anlay›fl›m›z, uygulamalar›m›z ve elde etti¤imiz sonuçlar, Borusan Grubu içinde de takdir edilmekte, 2004 y›l›nda “Y›l›n En iyi fiirketi” ve “Y›l›n 6 Sigma fiirketi”, 2008 y›l›nda ise yeniden “Y›l›n En iyi fiirketi” olma sonuçlar›n› vermifltir. Tüm bu aflamalar› kaydettikten sonra bu uygulaÖnce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


malar›n entegre olarak ve sinerji içinde çal›flaca¤› bir yap› ihtiyac› duyulmaya bafllanm›fl, verimsizleri ortadan kald›rmak ve hedef birli¤ini sa¤lamak için “Sarmal Yap›” diye ifade etti¤imiz yönetim sistemini oluflturma çal›flmalar›na bafllanm›flt›r. 2005 y›l›nda Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›l›nm›fl ve flirketimizde uygulanan tüm yönetim tekniklerinin bütünlefltirilmesi ve çal›flanlar›n kat›l›m›n› sa¤lamak için Toplam Kalite prensipleri uygulamaya bafllanm›flt›r. EFQM Mükemmellik Modeli’ni tüm bu yaklafl›mlar›m›z› alt›nda toplayabilece¤imiz bir çat›, “Sarmal Yap›” için bir çerçeve olarak benimsenmifltir. Bu çerçeve do¤ru iliflkileri kurmam›z›, boflluklar›m›z›, zay›f yönlerimizi ortaya ç›karmam›z› sa¤lam›flt›r. EFQM Mükemmellik Modeli’nin flirketimiz için en önemli kazan›mlar›ndan biri RADAR yaklafl›m› olmufltur. RADAR perspektifini süreçlerimize, karar mekanizmalar›m›za, iç denetim modelimize entegre etmifl

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

olmam›z, birçok iyilefltirme ve gelifltirmeye ivme kazand›rm›flt›r. Di¤er önemli kazan›m›m›z ise modelin kalbini oluflturan süreç yönetim anlay›fl›n›n daha da ileriye tafl›nmas›d›r. Bu kapsamda, süreçlerin yönetiminden süreçlerle yönetim anlay›fl›na geçilerek organizasyon yap›s› süreçler ile bütünlefltirilmifltir. Di¤er taraftan EFQM Mükemmellik Modeli do¤rultusunda 2005 y›l›ndan beri sistematik olarak yapmaya bafllad›¤›m›z özde¤erlendirmeler ile kuvvetli ve iyilefltirmeye aç›k alanlar tespit edilerek, pek çok iyilefltirme çal›flmas› hayata geçirilmifltir. Tüm bu çal›flmalara bafllad›¤›m›z 2002 y›l›nda 45 milyon dolar ciro yapan bir flirket iken 2008 y›l› 262 milyon dolarl›k ciro ile kapat›lm›flt›r. Bu h›zl› büyüme gerçeklefltirilirken ayn› zamanda müflteri memnuniyetini ve iç verimlili¤i sa¤lamak hem çok zor hem de kaç›n›lmaz olarak karfl›m›za ç›km›fl olsa da, bunu baflarmam›z stratejik hedeflerimize odakl› bir yönetim sistemini hayata geçirmekle mümkün olmufltur. 2010 hedefimiz olan 500 milyon dolara ulaflmak içinse h›z›m›z› daha da art›rmam›z gerekmektedir. Tüm bu geliflmelerin d›flar›dan da görülmesi ve takdir edilmesi bizim için hem çok mutluluk verici hem de do¤ru yolda oldu¤umuzun bir göstergesidir. Borusan Lojistik, 2006 y›l›nda Mükemmellikte Yetkinlik belgesini 5 Y›ld›z ile alan ilk firma olmufl, 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda Borusan Grubu içinde “Y›l›n VOC fiirketi” ödülünü alm›fl, 2008 y›l›nda Ulusal Kalite Baflar› Ödülü’nü kazanman›n yan› s›ra Türkiye’nin süper markalar› “Superbrands” aras›na girmeye hak kazanm›fl ve Dünya Gazetesi, Capital Dergisi gibi sayg›n bas›n organlar›nca yap›lan anketlerde sektörünün en be¤enilen firmalar› aras›nda de¤erlendirilmifltir.

35


ULUSAL KAL‹TE HAREKET‹

Mükemmele do¤ru;

Ulusal Kalite Hareketi Ulusal Kalite Hareketi, Toplam Kalite ve Mükemmellik kavramlar›n›n hayata geçirilmesi aç›s›ndan ülke çap›nda örnek kurulufllar› her yöre ve sektörde ortaya ç›kartmay› ve say›lar›n› art›rmay› amaçlamaktad›r. lusal Kalite Hareketi (UKH), 1998 y›l›nda bir sivil toplum hareketi olarak bafllat›lm›fl olup Kurulufllar›n; TOPLAM KAL‹TE YÖNET‹M‹’ni benimsemeleri, EFQM MÜKEMMEL‹K MODEL‹’ni uygulamalar›, Modeli temel alarak ÖZDE⁄ERLEND‹RME yapmalar› konusunda KalDer ile yapt›klar› bir iflbirli¤idir.Bu program ile; kurulufllar›n performans iyilefltirme stratejisi olarak EFQM Mükemmellik Modeli’ni esas alan özde¤erlendirme yöntemleriyle güçlü ve iyilefltirmeye aç›k alanlar› düzenli aral›klarla belirleyip, bulgular do¤rultusunda sürekli iyilefltirme planlamalar› ve uygulamalar› hedeflenmifltir. Toplam Kalite ve Mükemmellik kavramlar›n›n hayata geçirilmesi aç›s›ndan ülke çap›nda örnek kurulufllar› her yöre ve sektörde ortaya ç›kartmay› ve say›lar›n› art›rmay› amaçlamaktad›r.UKH bir e¤itim ve de¤iflim program›d›r. Her çeflit kurum ve kuruluflun ortak bir sorumluluk çerçevesindeki hareketidir. UKH’nin temelinde yatan düflünce yaflam kalitesidir. Etkileri itibariyle UKH yaflam kalitesinin sürekli zenginlefltirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesini içermektedir. UKH, Kuruluflun ifl sonuçlar›na etkisi olan tüm yaklafl›mlar›n›, EFQM modelini esas alarak özde¤erlendirme ile sistematik olarak gözden geçirmekle bafllar ve özde¤erlendirme sonucunda tespit edilen iyilefltirmeye aç›k alanlar üzerinde iyilefltirme planlar› ile süreklilik kazanmaya bafllar. Kurulufllar, tüm paydafllar›yla daha sistematik flekilde iletiflime geçebilmeyi de sa¤lamaktad›r. Örne¤in müflteri, çal›flanlar ve toplumun kurumu nas›l alg›lad›¤› ölçülmektedir. Performans kriterleri ifl mükemmelli¤i modeli dikkate al›narak tasarlan›r. Kuruma örnek olabilecek iç ve d›fl k›yaslama çal›flmalar› UKH ile bafllar ve devaml›l›k kazan›r. Kurulufllar tüm bu çal›flmalar›n sonunda, Mükemmellik Modeli aynas›na bakarak bulundu¤u noktay› ve kendini net olarak görmeye bafllayacakt›r.

U

Ulusal Kalite Hareketi için herkese görev düflüyor Toplam Kalite düflüncesini uygulamaya dönüfltürmede ön s›ralarda yer alan baflar›l› kurulufllar›m›z›n iflbirli¤i yapt›klar› tedarikçi ve müflterilerini de harekete kat›lma konusunda teflvik etmeleri, kalite felsefesinin yayg›nlaflmas›na katk›da bulunacakt›r. Toplam Kalite uygulamalar›n› kendi kurulufllar›nda bafllatma kararl›l›¤›nda olan kurum ve kurulufllar›m›z›n da harekete kat›l›m için KalDer’i aramalar› yeterlidir. Bu ulusal programa kat›lan her kurum ve kuruluflun baflar›s›n› art›raca¤›na inan›yoruz. Bu çerçe-

36

vede gerçeklefltirilen özde¤erlendirmeler bir check-up niteli¤inde olup kurulufllara kalite yolculu¤unda ivme kazand›rmaktad›r.

Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›lan Kurulufllar›n Mükemmellik aflamalar›nda ve Ulusal Kalite Ödülündekki Yeri; Ulusal Kalite Hareketi’ne bugüne kadar 353 kurulufl kat›l›m sa¤lam›fl olup kurulufllar›n %20’si Büyük Ölçekli, %42’si Kobi, %34’ü Kamu ve % 4’ü ise Sivil Toplum Kurulufllar›d›r. 2003 y›l›nda devreye al›nan Mükemmellik aflamalar›nda (Kararl›l›k ve Yetkinlik) 66 kurulufl yer alm›flt›r. 36 Kurulufl Kararl›l›k Belgesi ve 30 kurulufl’da Yetkinlik Belgesini alarak bu süreçlerde baflar›l› olmufllard›r. Özellikle bu 66 kurulufltan 46’s› son iki y›lda Mükemmellik aflamalar›na dahil olmufl ve süreçte baflar›lar›n› ortaya koymufllard›r. 1993 y›l› itibar› ile yürütülen Ulusal Kalite Ödül Sürecinde toplam ödül alan kurulufl say›s›: 54 olup Büyük Ödül alan kurulufl say›s› 20 ve Baflar› Ödülü alan kurulufl say›s› 34’tür.Ulusal Kalite Hareketine kat›lan kurulufllar›n ödül alan kurulufllar içerisindeki durumu; Ulusal Kalite Hareketi bafllang›c› sonras›nda (1999-2008) ödül alan kurulufl say›s›n›n 43 oldu¤u düflünüldü¤ünde; Büyük Ödülü alan 13 Kurulufltan 6 Kurulufl ve Baflar› Ödülü alan 30 Kurulufl’tan 16 kurulufl UKH Üyesi olup Ulusal Kalite Ödülü alan kurulufllar›n %52’si UKH üyesidir.

Ulusal Kalite Hareketi’ne kimler kat›labilir? l Çal›flan say›s›ndan ba¤›ms›z olarak her sektörden kurulufllar (üretim-hizmet), kamu kurumlar› ve sivil toplum örgütleri Toplam Kalite Yönetimi uygulamalar›ndaki olgunluk seviyesine bak›lmaks›z›n kat›labilirler. l Befl aflamal› Mükemmellik’te Yolculuk program›’na haz›rlanan kurulufllar da Mükemmellik Modeli ve özde¤erlendirmeyi ö¤renmek için kat›labilirler.

UKH ad›mlar›; 1. AfiAMA: ‹yiniyet Bildirgesi Kurulufllar, Toplam Kalite Yönetimi’ni benimseme ve yaflama geçirme konusundaki kararl›l›klar›n›, ‹yiniyet Bildirgesini imzalay›p KalDer’e göndermek sureti ile gösterirler. ‹yiniyet Bildirgesi; sürecin ak›fl›n›, kurulufl ile ilgili genel bilgileri ve kurulufl ile KalDer aras›ndaki sorumluluklar› kapsar.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


2. AfiAMA: Olgunluk Anketi KalDer, kurulufllar›n Toplam Kalite Yönetimi olgunluk aflamas›n› ve e¤itim ihtiyaçlar›n› belirlemek üzere EFQM Mükemmellik Modeli esasl› 55 sorudan oluflan bir anket uygular. Yol haritas›n›n belirlenmesinden önce kurulufllara talepleri do¤rultusunda detayl› de¤erlendirme amaçl› “D›fl De¤erlendirme” hizmeti de verilmektedir. 3. AfiAMA: E¤itim KalDer, TKY Olgunluk Anketi sonuçlar› ve/veya “D›fl De¤erlendirme” sonucunda kurulufla yol haritas› önerir. Kuruluflun mevcut olgunluk seviyesine uygun olan Ulusal Kalite Hareketi paket e¤itimlerini (Tky, Efqm Mükemmellik Modeli, Özde¤erlendirme) planlar. Kurumsal geliflimleri farkl› e¤itim programlar› ile desteklenir.

TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü Ulusal Kalite Hareketi: KalDer’in, kurulufllar›n rekabet gücünü artt›rmak için ülke genelinde Toplam Kalite Yönetimi ve Mükemmellik Modeli’ni yaymak amac›yla bafllatt›¤› bir toplam kalite seferberli¤idir. Toplam Kalite Yönetimi: Bir kuruluflta ifl süreçlerinin sürekli iyilefltirilmesi yoluyla önceden belirlenmifl olan müflteri gereksinim ve beklentilerinin yerine getirilmesini öngören bir yönetim felsefesidir. TKY tüm çal›flanlar›n ve her kademenin tam kat›l›m›n› gerektirir. Kalite ise yaln›z ürün de¤il iyilefltirilebilen her kavram› kapsamaktad›r. Mükemmellik Modeli: Kurulufllar›n mükemmelli¤e do¤ru geliflimini de¤erlendirmekte kullan›lan temel yönetim kriterlerini kapsayan, Toplam Kalite Yönetiminin temel kavramlar›n› içeren yap›sal bir çerçevedir. Model, “Girdiler” ve “Sonuçlar” olmak üzere grupland›r›lm›fllard›r. Her kriter için belirlenmifl olan a¤›rl›klar Özde¤erlendirme ve Ödül Baflvurular›n puanland›r›lmas›nda kullan›lmaktad›r.

4. AfiAMA: Özde¤erlendirme E¤itimlerini tamamlayan kurulufllar, EFQM Mükemmellik Modeli’ne uygun özde¤erlendirme sürecini planlar ve gerçeklefltirirler. KalDer, bu aflamada kurulufllara kolaylaflt›r›c› olarak Rehberlik Hizmeti sa¤lar (Rehber, kuruluflun özde¤erlendirme sonuçlar›n› gözden geçirmek, iyilefltirme plan› için öneride bulunmak ve geliflmeleri KalDer ad›na izlemekten sorumludur).

Özde¤erlendirme: Özde¤erlendirme, Mükemmellik Modeli’ne göre bir kuruluflun faaliyetlerinin ve elde etti¤i sonuçlar›n›n kapsaml›, sistemli ve düzenli bir flekilde gözden geçirilmesidir. Kuruluflun güçlü ve zay›f yanlar›n›n ard›ndan iyilefltirme planlar› bafllat›l›r ve bu planlar›n gerçeklefltirilmesi sürekli olarak izlenir.

5. AfiAMA: ‹yilefltirmelerin planlanmas› Kurulufllar, Özde¤erlendirme sonucunda ortaya ç›kan iyilefltirmeye aç›k alanlar›n› önceliklendirir, öncelikli alanlardan bafllayarak iyilefltirme planlar›n› yapar ve uygulamalara bafllarlar.

‹yinniyet Bildirgesi: ‹yiniyet Bildirgesi Ulusal Kalite Hareketi içinde yer alan tüm kurum ve kurulufllarla imzalanan ve kat›l›m›n ana flartlar›n› içeren temel dokümand›r. Bu doküman KalDer (Türkiye Kalite Derne¤i) ve kat›l›mc› kurulufl taraf›ndan imzalan›r. Kat›l›mc› kurulufllar bu dokümanda yer alan hususlar› onaylam›fl ve ilgili taraflar›n bu hususlar› yerine getirmek üzere gereken sorumluluklar› yükleneceklerini kabul etmifl olurlar.

6. AfiAMA: Geliflimin izlenmesi KalDer ve kurulufllar aras›ndaki sürekli iletiflim a¤›na özde¤erlendirme süreci ile rehber de kat›l›r. Periyodik “Durum Raporlar›” ile kurulufllar›n geliflimleri izlenir.

REHBERL‹K H‹ZMET‹

‹yi niyet bildirgesi Kurumsal Olgunluk Aflamas›n›n Belirlenmesi Yol Haritas› Proje grubuna UKH E¤itimleri UKH Rehberlik Deste¤i

Özde¤erlendirme ‹yilefltirme planlar› ‹yilefltirme projelerinin uygulamaya al›nmas›

De¤erlendirme (RADAR) & MA Belgelendirme

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

UKH Rehberi: Özde¤erlendirme, Süreç ve Stratejik Yönetim çal›fltaylar› sürecinde kolaylaflt›r›c› olarak rol almak ve kuruluflun UKH kapsam›ndaki ilerlemesini izleyerek geliflmeleri KalDer’e bildirmekle sorumlu olan özde¤erlendirme, süreç yönetimi ve stratejik yönetim çal›flmalar›nda uzman kiflilerdir.

D›fl de¤erlendirme

KalDer, Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›lan kurulufllara özde¤erlendirme sürecine geçiflte destek olmak amac›yla Ulusal Kalite Ödülü sürecinde görev alm›fl deneyimli de¤erlendiricilerden rehber atar. Rehberler, kuruluflun özde¤erlendirme sürecini planlamas›nda, uygulamas›nda ve sonuçlar›n önceliklendirilmesinde yard›mc› olur. Özde¤erlendirme rehberli¤inin yan›s›ra Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim konusunda da rehberlik hizmeti kurulufl talepleri do¤rultusunda gerçeklefltirilmektedir. Ulusal Kalite Hareketi kapsam›nda sa¤lanan rehberlik hizmeti iki gün ücretsizdir. Kurulufllar›n iste¤i ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda rehberlik hizmetleri KalDer moderatörlü¤ünde devam eder. Ayr›nt›l› bilgi ve sorular›n›z için: Sabri Bülbül, sabri.bulbul@kalder.org

37


ULUSAL KAL‹TE HAREKET‹

ÇE-TUR Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›ld›

Yaflam kalitesine katk›da bulunmay› taahhüt ediyor ÇE-TUR Çelebi Turizm Ticaret A.fi. Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›ld›. ÇE-TUR Genel Müdürü Suat Sar›, “Ulusal Kalite Hareketi’ne destek ve ülke çap›nda sektörümüzün örnek kuruluflu olmay› hedefliyoruz” dedi. ürkiye Kalite Derne¤i KalDer’in öncülü¤ünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi (UKH), Türkiye’nin kendi alan›nda öncü kurulufllar›n›n kat›l›m› ile h›zla büyüyor. Çelebi Holding bünyesindeki ÇE-TUR Çelebi Turizm Ticaret A.fi. de düzenlenen törenle Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›ld›. KalDer taraf›ndan 1998’de, ulusal “kalite” bilincinin yarat›lmas›, gelifltirilmesi ve toplam kalite yönetimi ile Mükemmellik Modeli uygulamalar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac› ile bafllat›lan Ulusal Kalite Hareketi, yeni kat›l›mc›larla birlikte 盤 gibi büyümeye devam

T

38

ediyor. Sektör ya da ölçek gözetmeksizin, tüm kurum ve kurulufllara aç›k bir sivil toplum hareketi olan Ulusal Kalite Hareketi, son olarak ÇE-TUR’un da kat›l›m›yla daha da güçlendi. ‹yiniyet Bildirgesi ‹mza Töreni, Çelebi Holding Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› ve ÇE-TUR Yönetim Kurulu Baflkan› Canan Çelebio¤lu Tokgöz, ÇETUR Çelebi Turizm Ticaret A.fi. Genel Müdürü Suat Sar› ve KalDer Yönetim Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Ali R›za Kaylan’›n kat›l›m›yla, WOW Otel ‹stanbul’da 22 Ocak 2009 tarihinde gerçeklefltirildi. Ulusal Kalite Hareketi ile ilgili bilgi veren Prof. Kaylan; “Ülkenin rekabet gücü, ülkedeki kurulufllar›n rekabet güçlerine göre belirlenmekte, dolay›s›yla küreselleflen dünya ekonomisinde yaflam kalitemiz, kurulufllar›m›z›n rekabet güçlerine ba¤l› kalmaktad›r. Ülkede sa¤l›kl› iflleyen pazar ekonomisine ve ülke dahilindeki tüm organizasyonlarda sürekli daha iyiyi hedefleyen yönetim yaklafl›mlar›na ihtiyaç vard›r. Yaflam kalitemizin iyilefltirilmesinde, ülke genelinde, holdinglerden KOB‹’lere, üretimden hizmete, e¤itimden sa¤l›k ve di¤er kamu hizmetlerine, yerel yönetimlere, Sivil Toplum Kurulufllar›na kadar toplumumuzda her alan ve kiflinin sorumlulu¤u vard›r. Mükemmellik modelinin tam anlam›yla benimsenmesi ve kurumsal kültürün bir parças› olmas›, kurumun sürdürülebilir rekabet gücü için gerçek bir güvencedir. Model kullan›m› yayg›nlaflt›kça, daha çok kurulufl sürekli ö¤renen ve geliflen kurumÖnce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


ULUSAL KAL‹TE HAREKET‹ lara dönüflecek ve Türkiye’nin gelece¤i daha sa¤lam temellere oturacakt›r” dedi. ÇE-TUR Genel Müdürü Suat Sar› ise yapt›¤› konuflmada, flunlar› kaydetti: “ÇE-TUR Çelebi Turizm Ticaret A.fi. olarak, sürekli geliflimi amaçlayan, müflteri ve çal›flan memnuniyetine azami özen gösteren kadromuz ile mevcut kalitemizi daha da yukar›lara tafl›mak amac›yla; üyesi oldu¤umuz KalDer ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamay›, bilgi ve birikimlerimizi paylaflarak Ulusal Kalite Hareketi’ne destek olmay› ve ül-

ke çap›nda sektörümüzün örnek kuruluflu olmay› hedeflemekteyiz. Bu hedefe ulaflmak amac›yla bugün burada Ulusal Kalite Hareketi ‹yiniyet Bildirgesi’ni imzalayarak, hem Mükemmellik Yolculu¤u’na ilk ad›m› atm›fl olaca¤›z hem de bu sayede ülke ekonomisine ve ülke genelinde yaflam kalitesine katk›da bulunmay› taahhüt edece¤iz. Bu anlamda, bu ad›m›n öncelikle ülkemize ard›ndan tüm Çe-Tur ve Çelebi ailesine hay›rl› olmas›n› temenni ederim.” Sar›, Ulusal Kalite Hareketi’ne kat›lmalar›ndan duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi.

‹NSAN SORUMLULU⁄U nce Kalite: Firman›z›n UKH’ne kat›lma düflüncesi nas›l do¤du? 2005 y›l›ndan beri üyesi oldu¤umuz KalDer’in Kongre ve Konferanslar›na sürekli kat›lmaktay›z.Bu Kongre ve Konferanslarda Ulusal Kalite Hareketi sayesinde kurumlar›n kendilerine ve Ülkemize sa¤lad›klar› katk›lar› izleme imkan› bulduk.Biz de Ulusal Kalite Hareketi ‹yiniyet Bildirgesi’ni imzalayarak hem Mükemmellik Yolculu¤u’na ilk ad›m› atm›fl olduk hem de bu sayede ülke ekonomisine ve ülke genelinde yaflam kalitesine katk›da bulunmay› taahhüt ettik. Kurumlar›n kalitesi çal›flanlar›n›n kalitesi ile eflde¤erdir, bu nedenle Ulusal Kalite Hareketi’nin öncelikle çal›flanlar›m›z›n bak›fl aç›s›na ve yaflam felsefelerine olumlu katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünüyoruz. Alaca¤›m›z e¤itimlerle çal›flanlar›m›z hem aile yaflamlar›na hemde çal›flma alanlar›na kalite anlam›nda önemli faydalar sa¤layacaklard›r. Bu da hizmet kalitemize do¤rudan etkide bulunacakt›r.

li geliflimi amaçlayan ve çal›flanlar›n e¤itimlerine azami önem gösteren yönetim yaklafl›m› ile hem çal›flanlar›n kendini gelifltirmesini hemde hizmet kalitesinde sürekli iyileflmeyi sa¤lamaktad›r.Ayr›ca e¤itimlerin d›fl›nda periyodik olarak Arama toplant›lar› düzenleyerek çal›flanlar›n yönetime kat›l›m› sa¤lanmaktad›r.

Ö

Suat Sar›

Çe-Tur Çelebi Turizm Genel Müdürü

Önce Kalite: Ulusal Kalite Hareketi’’ nin kuruluflunuza ve sektörünüze ne gibi katk›lar sa¤layaca¤›n› düflünüyorsunuz? En büyük çal›flma alan›m›z olan Personel tafl›mac›l›¤› sektöründe az›msanmayacak bir rekabet sözkonusu. Rekabet ederken tafl›d›¤›m›z varl›¤›n ‹NSAN oldu¤unun fark›na varmak ve ona göre davranmak çok önemli, bu anlamda bizim Kaliteye verdi¤imiz önem ve hizmet kalitemizdeki sürekli yükselifller rakiplerimiz taraf›ndan da takip edilecektir. Trafikte bilinçli, sayg›l› ve kaliteyi özümsemifl sürücülerle hizmet veriyor olman›n bu sayede gerçekleflece¤i kanaatindeyiz Önce Kalite: Fiirman›zda kalite’nin art›r›lmas› ve sürekli iyileflme konusunda flimdiye dek yap›lan çal›flmalardan biraz bahseder misiniz? Çe-Tur’un 2002 y›l›nda ald›¤› TSE, 2003 y›l›nda ald›¤› ISO 9001-2000 ve 2005 y›l›nda ald›¤› OHSAS 18001 ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i belgeleri, hizmet kalitesini standartlar baz›nda kan›tlamaktad›r. Bunun yan›nda sürek-

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

Önce Kalite: Kuruluflunuzun yak›n gelecek için hedefleri neler olacak? Çe-Tur sürekli geliflimi amaçlayan, müflteri ve çal›flan memnuniyetine azami özen gösteren kadrosu ile mevcut kalitesini daha da yukar›lara tafl›mak amac›yla; üyesi oldu¤u KalDer ile EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamay›, bilgi ve birikimlerini paylaflarak Ulusal Kalite Hareketi’ne destek olmay› ve ülke çap›nda sektörünün örnek kuruluflu olmay› hedeflemektedir.

ÇE-TUR TANITIM * Kuruldu¤undan beri birçok ilke imza atan Çe-Tur filo motosiklet kiralama ile sektörde yeni bir hizmet alan› oluflturmufltur.Halen alan›nda tek kurulufl olan Çe-Tur yaklafl›k 600 motosiklet ile özellikle fast food sektörüne hizmet vermektedir.Çe-Tur binek ve ticari filo araç kiralamadan edindi¤i tecrübeyi filo motosiklet kiralama alan›na da yans›tarak üstün hizmet kalitesini müflterilerine sunmaktad›r. * Çe-tur Platinum Service; Çelebi grubunun 50 y›ll›k tecrübesinin ›fl›¤›nda, konusunda uzmanlaflm›fl deneyimli personeli ile terminal içinde ve havaalan› ulafl›m›nda müflterilere özel programlar haz›rlayarak insanlar›n kendilerini ayr›cal›kl› hissedecekleri , konfor ve keyfi bir arada yaflayabilece¤i hizmetler toplam› sunmaktad›r. Çe-tur 2005 y›l›nda kurumlar›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda, Türkiye’de ilk ve tek olarak bafllatt›¤› Ambulans Kiralama Hizmeti ile sa¤l›k sektörüne de hizmet vermeye bafllam›flt›r. Havaalan› Otopark ‹flletmecili¤i-Çe-tur halen Dalaman içhatlar ve d›fl hatlar otopark› ile Antalya d›fl hatlar otopark›n› iflletmektedir.

39


‹LE STANDARTLAR

BRC

G›da Güvenli¤i için Global Standart (5. Versiyon)

RC G›da standart›n›n oluflturulmas›na, Birleflik Krall›k perakendecilerinin kendi markal› ürünlerini sa¤layan tedarikçilerinin uymas› gereken kurallar›n belirlenmesi ve bir tutarl›l›k içerisinde olmas›n› sa¤lamak amac›yla ‹ngiliz Perakendeciler birli¤i (BRC) taraf›ndan karar verilmifltir. Çal›flmalara 1996 y›l›nda bafllanm›fl ve çal›flma gruplar›na perakendeciler, LRQA’inde dahil oldu¤u belgelendirme kurulufllar›, ticari taraflar ve Birleflik Krall›k Akreditasyon Servisi kat›lm›flt›r. Standart ve Protokol’ün birinci bas›m› Ekim 1998’de, Versiyon 2 – Haziran 2000, Versiyon 3 – Mart 2003, Versiyon 4 – Ocak 2005, Versiyon 5 ise 24 Aral›k 2008’ yay›mlanm›flt›r. Standart›n 5. versiyonun ismi, standart›n uluslararas› yap›s›n› yans›tmas› için revize edilmifl ve bafll›ktan BRC kelimesi ç›kar›larak G›da Güvenli¤i için Global Standart (Global Standard for Food Safety) ad›n› alm›flt›r.

B

Standart›n Kapsam›; Standart g›da servis flirketleri, yemek flirketleri veya g›da üreticileri taraf›ndan kullan›m› için perakendeci markal› ürünler, markal› g›da ürünleri ve g›da veya bileflenleri olarak tedarik edilen ifllenmifl g›dalar›n üretimi ve birincil ürünlerin haz›rlanmas› için gereklilikleri tan›mlam›flt›r. Standart bir fiirketin prosesinden veya paketleme s›n›r›ndan tüketicinin s›n›rlar›na kadar ürünün direk da¤›t›m›na uygulanacakt›r. Sertifikasyon sadece ürünün üretildi¤i veya haz›rland›¤› yer ile birlikte üretim yerinin direk kontrolü alt›nda bulunan depolama tesisleri için yap›lacakt›r.

Standart›n Kapsam› D›fl›nda Tuttu¤u Aktiviteler;

Atila Tunaboylu

ADVERTORIAL

Lloyds Register Gözetim G›da Sektörü Koordinatörü

40

Standart toptan sat›fl, ithalat ve kuruluflun direk kontrolünün d›fl›ndaki da¤›t›m veya depolama faaliyetlerini kapsam› d›fl›nda tutumufl ve bu faaliyetleri gerçeklefltiren kurulufllar›n standart kapsam›nda denetlenemeyece¤ini ve belgelendirilemeyece¤ini hükmetmifltir. Kurulufllar›n direk kontrolü alt›nda bulunmayan depolama ve da¤›t›m faaliyetleri için BRC Depolama ve Da¤›t›m Standart›‘n›n (A¤ustos 2006) uygulanmas› öngörülmüfltür.

Standart›n Faydalar›; * Bir proses ve ürün sertifikasyon plan›d›r. * Avrupa Standard› EN 45011 ‘e akredite olan sertifikasyon kurulufllar› taraf›ndan tek bir standartla de¤erlendirme olana¤› sa¤lar (Guide 65). * Mutabakat halinde bulunulan g›da perakendecileri ve di¤er organizasyonlara, mevcut ve potansiyel müflterilerine durumlar›n› rapor etmek için hem üreticiler hem de tedarikçiler baz›nda tek bir do¤rulama imkan› tan›r. * Kapsaml› ve kalite, hijyen ve ürün güvenli¤ini ihtiva eder. * G›da üreticileri/tedarikçileri ve paketleyicilerinin müflterilerine üretim yap›lan ve ürünün sat›fl yap›laca¤› ülkedeki yasal mevzuat› uygulad›¤›na dair bir kan›t sunar. * Uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetlerin onaylanmas› ve sürekli takibi bir gerekliliktir. Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


G›da Güvenli¤i için Global Standart’a Göre Temel Gereklilikler G›da Güvenli¤i için Global Standart, standarttaki baz› maddelere uygunlu¤un süreklili¤ini sa¤lamak amac›yla bu maddeleri temel gereklilik olarak adland›rm›flt›r. Bu temel gereklilikler, genellikle sistemler ile ilgilidir ve flirket taraf›ndan iyi bir flekilde kurulmufl, sürekli olarak uygulanm›fl ve izlenmesi zorunlu olan gerekliliklerdir. Bu gereklilikler ile ilgili mevcut durum, standartta yer alan niyet beyan›n›nda (statement of intent) belirtilen gerekliliklere göre kritik veya majör uygunsuzluk seviyesine yükselirse bu durum sertifikasyonun gerçekleflmemesine, ask›ya al›nmas›na veya mevcut sertifikasyonun iptaline neden olacakt›r. Temel gerekliliklerde kritik veya majör uygunsuzlu¤a ulafl›ld›¤› tüm durumlarda, bu sürekli¤i uygunlu¤un kan›t›n› gösterebilmek için daha sonra tamamen bafltan belgelendirme prosesi gerektirecektir. Standartta toplam 10 tane temel gereklilik belirlenmifltir. Bunlar; ➧ Üst yönetimin taahhüdü Madde No: 1 ➧ HACCP Sistemi Madde No: 2 ➧ ‹ç Denetim Madde No: 3.5 ➧ Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Madde No: 3.8 ➧ ‹zlenebilirlik Madde No: 3.9 ➧ Yerleflim Planlar›/Ürün Ak›fl›/ Madde No: 4.3.1 Segragasyon ➧ Evsel ifller ve Hijyen Madde No: 4.9 ➧ Spesifik Materyallerin ‹daresi Madde No: 5.2 ➧ Operasyonlar›n Kontrolü Madde No: 6.1 ➧ E¤itim Madde No: 7.1

G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›n›n (Ver.5) ‹çeri¤i G›da Güvenli¤i için Global Standart (Ver.5) genel olarak incelendi¤inde 4 bölümden ve eklerden oluflmaktad›r. * Bölüm 1: Girifl ve G›da Güvenli¤i yönetim sistemi ile ilgili içerik yer al›r * Bölüm 2: G›da üreten kurulufllar›n uygulamas› gereken gereklilikler yer al›r. Bu gereklilikler 7 bafll›k alt›nda toplan›r; l Yönetimin Taahhüdü l HACCP Sistemi l Kalite Yönetim Sistemi l Fabrika Standartlar› l Ürün Kontrolü l Proses Kontrolü l Personel * Bölüm 3: Belgelendirme ifllemleri için takip edilecek metodoloji afla¤›daki bafll›klar halinde anlat›lmaktad›r. Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

Toplam 15 bafll›k alt›nda tüm belgelendirme süreci ve geribildirimler tan›mlanm›flt›r; 1. Girifl 2. ‹ç De¤erlendirme 3. Belgelendirme Kuruluflunun Seçimi 4. Kurulufl ile Belgelendirme Kuruluflunun sözleflme ile ilgili düzenlemeleri a. Denetimin Kapsam› b. Kapsam Geniflletme c. Denetçi Seçimi 5. Kurulufl taraf›ndan denetim haz›rl›klar› 6. Denetimin Süresi 7. Denetimin Uygulanmas› 8. Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler a. Uygunsuzluklar b. Uygunsuzluklar›n ve Düzeltici Faaliyetlerin idaresi için prosedür 9. ‹lave Aksiyonlar 10. Denetimin Derecelendirilmesi a. Sertifikasyon b. ‹tirazlar 11. Denetimin Raporlanmas› 12. Sürdürülecek Denetim S›kl›¤› ve belgelendirme, a. Sertifika son kullan›m tarihi b. Sezonsal Üretimler 13. ‹ste¤e Ba¤l› Habersiz Denetimler 14. Sertifikasyon kuruluflu ile iletiflim 15. Sertifikasyon kuruluflu performans takibi a. Geri Bildirimler b. fiikayetler * Bölüm 4: BRC Global Rehber, bu rehberin firmalara faydalar› ve rehberin fonksiyonelli¤i anlat›lmaktad›r. * Ekler: Ekler k›sm›nda afla¤›daki konularda detayl› bilgiler yer al›r l G›da güvenli¤i için global standart ve bu standart›n di¤er BRC global standartlar› ile iliflkisi l Denetçiler için kalifikasyon, e¤itim ve tecrübe gereklilikleri

41


‹LE STANDARTLAR l

Ürün Kategorileri Derecelendirme kriterleri, gerekli faaliyet ve denetim s›kl›¤› konusunda özet l Serifika fiablonu l Sertifikan›n geçerlili¤i, denetim s›kl›¤› ve planlama l Sözlük l Teflekkür l

G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›nda (Ver.5) Gerçeklefltirilen Temel De¤ifliklikler; 24 Aral›k 2008 ‘de yay›mlanan standart›n yeni versiyonuna göre gereklilik say›s› 270 gereklilikten 324 gereklili¤e ç›kart›lm›fl olup yap›lan de¤ifliklikler temel olarak afla¤›daki bafll›klarda gerçeklefltirilmifltir; ➧Etkin bir kalite yönetim sistemine sahip olmak için üst yönetimin taahhüdünün önemi daha kuvvetli olarak vurgulanm›flt›r. ➧G›da güvenli¤i yönetim sisteminin temel tafl› olan HACCP’in daha aç›kl›¤a kavuflturularak detayl› gerekliliklerin tan›mlanmas› yap›lm›flt›r. ➧Allerjen ve fabrika güvenli¤i gibi konular›n daha da önem kazanmas› sa¤lanm›flt›r. ➧Denetim performanslar› düflük olan firmalar›n denetim s›kl›klar›nn art›r›lmas› sa¤lanm›flt›r. ➧Ürün kategorileri g›da üretim teknolojisine odakl› olarak revize edilmifl,bu ba¤lamda denetçi yetkinlikleri detayland›r›lm›flt›r. ➧‹ste¤e ba¤l› habersiz denetimler standarta dahil edilmifltir.

G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›na (Ver.5) Göre Denetimde Saptanan Uygunsuzluk Kategorileri;; G›da Güvenli¤i için Global Standart (Ver.5), standart maddelerine uygunlu¤un saptanamamas› durumunda 3 tip uygunsuzlu¤a hükmetmek gerekti¤ini belirtmifltir.

Bunlar kritik, majör ve minör uygunsuzluklard›r. Bu uygunsuzluk tiplerinin tan›mlar› afla¤›daki gibidir; * Uygunsuzluk : G›da güvenli¤i ve yasall›¤›n›n uygulanmas›nda ortaya ç›kaca kritik bir baflar›s›zl›¤› ifade eder. Kritik bir uygunsuzlu¤un saptanmas› durumunda firma belgelendirilmez ve tüm sertifikasyon denetiminin bafltan yap›lmas› gereklidir. * Major Uygunsuzluk : Prosedürlerin uygulanmas›nda ciddi bir baflar›s›zl›k veya Standart›n gerekliliklerini karfl›lamada ciddi bir baflar›s›zl›¤› ifade eder. Normalde 28 gün içerisinde tamamlanmas› beklenir. Düzeltici faaliyet(ler) tamamlan›ncaya kadar sertifika yay›mlanmaz. Sertifika yay›mlanmas›ndan önce takip denetimi gerekebilir. E¤er resmi bir mutabakat sa¤lanmazsa veya denetlenen kurulufltan uygunsuzluklar›n düzeltildi¤ine dair objektif delilleri içeren bir reaksiyon al›namazsa, firma belgelendirilmemifl olarak kal›r. * Minor Uygunsuzluk : Genellikle uygulanan ve geçici olarak unutulan konular, Tamamlanmam›fl dokümanlar ve Eksik ve prosedüre uygun tutulmam›fl kay›tlar bu uygunsuzluk kategorisinde de¤erlendirilir. Muhtemel bir tek yanl›fl veya insan hatas› nedeniyle oluflan uygunsuzluklard›r. Normalde 28 gün içerisinde tamamlanmas› beklenir. Düzeltici faaliyet(ler) tamamlan›ncaya kadar sertifika yay›mlanmaz. Sertifika yay›mlanmas›ndan önce takip denetimi gerekebilir. E¤er resmi bir mutabakat sa¤lanmazsa veya denetlenen kurulufltan uygunsuzluklar›n düzeltildi¤ine dair objektif delilleri içeren bir reaksiyon al›namazsa, firma belgelendirilmemifl olarak kal›r.

G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›na (Ver.5) Göre Kuruluflun Derecelendirilmesi G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›na (Ver.5) göre denetimde saptanan uygunsuzluklar›n nitelik ve say›s›na göre denetlenen kuruluflun derecelendirilmesi gerçeklefltirilir. Derecelendirme sertifikasyon sürecinde gözönünde bulundurulacakt›r ancak tek kriter olmayacakt›r. 4 seviyeli derecelendirme sistemi, raporun kullan›c›s›na flirketin sürekli uygunlu¤a tahahhüdünü gösterir ve gelecekteki de¤erlendirmeler için de¤erlendirme s›kl›¤›n› belirlemekte kullan›l›r. Derecelendirmede esas al›nacak tablo yan sayfada gösterilmifltir.

G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›na (Ver.5) Göre ‹ste¤e Ba¤l› Habersiz Denetimler; G›da Güvenli¤i için Global Standart önceki versiyonlar›ndan farkl› olarak habersiz denetim kavram›na yeni versiyonunda yer vermifldir. Buna göre; kurulufllar iste¤e ba¤l› olarak habersiz denetim opsiyonunu seçebilirler. ‹s-

42

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


Derece Temel A

Kritik

Major 0

Minor 10 veya daha az 10 veya daha az

Aksiyon S›kl›k Ver.4’e 28 gün içerisinde objektif kan›t 12 Ay De¤ifliklik yok

11-20 20 veya daha az

28 gün içerisinde objektif 28 gün içerisinde tekrar ziyaret

12 ay 6 ay

28 gün içerisinde tekrar ziyaret

6 ay

B

1

B C

0 2

C

2 veya 30’a kadar daha fazla

D D

1 veya daha fazla 1 veya daha fazla

D D D

3 veya daha fazla 2 21 veya daha fazla 2’den az 31 veya daha fazla

te¤e Ba¤l› Habersiz Denetimi talep eden kurulufllar, bu isteklerini sözleflmenin imzalanmas› takiben yap›lacak ilk denetim sonras›nda belgelendirme kuruluflu ile birlikte denetim raporunda belirtilmesini sa¤lamal›d›rlar. Bu opsiyon A veya B derece olarak önceden sertikaland›r›lm›fl kurulufllara aittir. Denetim mevcut sertifikan›n 12 ayl›k süresinde herhangi bir anda yap›labilir. Denetim kuruluflun sisteminin BRC gerekliliklerine her aç›dan uygunlu¤unu gözden geçirecektir. Denetimin baflar›yla tamamlanmas› sertifika derecesinin A*, B* veya C* olarak tan›mlanmas›n› sa¤layacakt›r.

G›da Güvenli¤i için Global Standart ‘›na (Ver.5) Göre Ürün Kategorileri; Standart’a göre ürün kategorileri 18 gruba ayr›lm›flt›r. Kurulufl üretti¤i ürünlere ba¤l› olarak bu kategorilerin bir veya bir kaç›ndan ayn› anda denetlenebilecektir. Denetim kapsam›nda de¤erlendirilecek ürün kategorileri ile ilgili olarak kurulufl, denetim öncesinde sertifikasyon kuruluflu ile mutabakata varm›fl olmal›d›r. Bu ürün kategorileri afla¤›da belirtilmifltir;

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

28 gün içerisinde objektif kan›t 12 ay

Sertifika yay›nlanmaz-Tekrar denetim gereklidir Sertifika yay›nlanmaz-Tekrar denetim gereklidir Sertifika yay›nlanmaz-Tekrar denetim gereklidir Sertifika yay›nlanmaz-Tekrar denetim gereklidir Sertifika yay›nlanmaz-Tekrar denetim gereklidi ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧ ➧

Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori Kategori

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:

2 veya daha az Major 11-12 minor 1 veya Daha Fazla Kritik 3 veya Daha Fazla major 21 veya Daha Fazla Minor

De¤ifliklik yok

Çi¤ K›rm›z› Et Çi¤ Kümes Hayvanlar› Eti Çi¤ Haz›rlanm›fl Ürünler Çi¤ Bal›k Ürünleri Meyve ve Sebzeler Haz›rlanm›fl Ürünler Süt Ürünleri Piflirilmifl et ve bal›k Kürlenmifl Çi¤ Et Haz›r G›dalar Konserve Ürünleri ‹çecekler Alkollü ‹çecekler F›r›nc›l›k Ürünleri Kurutulmufl G›dalar fiekerlemeler Hububat ve Çerezler Ya¤lar

Kaynak : * Global Standart for Food Safety BRC Issue 5, January 2008 * Global Standart for Food Safety, Issue 3, Third Party Auditor Training Materials, Atila Tunaboylu, June 2008. * Enhancements Details - Global Standard for Food Safety Issue 5 versus Issue 4, BRC, 13.01.2008

43


PENCERE

DE⁄ER YARATMAK

Neslihan Gök e-posta: neslihan.gok@kalder.org

44

Strateji, de¤er yaratma sanat›d›r. fiirket yöneticilerine, müflterilerine yarar getiren f›rsatlar› saptama ve o yarar› bir getiri karfl›l›¤›nda sunma olana¤› tan›yan entelektüel çerçeveyi, kavramsal modelleri ve egemen fikirleri temin eder. Ancak h›zla de¤iflen bir rekabetçi ortamda de¤er yaratman›n temel mant›¤› da de¤iflir ve bu bir bak›ma stratejik düflünceyi ayn› anda hem daha önemli hemde daha zor k›lar. Bu kadar de¤iflken bir rekabetçi çevrede strateji art›k bir dizi faaliyetin de¤er zincirinde konumland›r›lmas› sorunu olmaktan ç›kar. Giderek, baflar›l› flirketler yaln›zca de¤er katmakla kalmaz, de¤eri yeniden yarat›rlar. Bir baflka flekilde ifade etmek gerekirse, baflar›l› flirketler stratejiyi düzenli bir sosyal yenilenme olarak alg›lar; karmafl›k ifl sisteminin sürekli tasarlanmas› ve yeni bafltan tasar›m›. Kurulufl içerisinde amac›m›za ulaflmam›z›n önemli bir yolu de¤er yaratma kültürünün oluflturulmas›d›r. Her zaman de¤er yaratmay› hedeflemeliyiz. Bununla ilgili bir örnek verebiliriz: Olay›n kahraman› Disneyland’da çal›flan ve ifli bittikten sonra kendisine Büyü Krall›¤›’n›n perde arkas›n› gezdirme sözü veren bir arkadafl›n› ziyarete gidiyor. Gezinin ortas›nda, tedirgin ve mutsuz görünen bir ziyaretçiyle karfl›lafl›yorlar. Arkadafl› özür dileyerek, “Bu konuyla ilgilenmem gerekiyor” diyor. Me¤erse ziyaretçi yanl›fl film setinde oldu¤u için, birlikte geldi¤i grubu kaybetmifl. Disneyland çal›flan› kar›fl›kl›¤› gideriyor ve ziyaretçinin arkadafllar›n› bulmas›na yard›mc› oluyor. O s›rada görevli olmayan bu kifli, o ziyaretçiye yard›m etme gibi bir zahmete acaba niçin girmiflti? Aç›klamas› flöyle: “Disneyland yeryüzündeki en mutlu yerdir. Bu bizim slogan›m›z. E¤er biri mutsuzsa, bu duruma seyirci kalamam.” T›pk› Disneyland gibi, her örgütün aç›kca dile getirilmifl bir amac›n›n, en üst

kademeden en alt kademeye kadar bütün çal›flanlar›n anlad›¤› ve inand›¤› bir amac›n›n olmas› gerekir. De¤er yaratmak bu amac›n bütünsel bir parças› olmal›d›r. Bu örne¤ede bakt›¤›m›zda, bireysel katma de¤erin ne kadar öne ç›kt¤›n› görebiliyoruz.

Yaflam Kalitesi ‹çin De¤er Üretmek KalDer Bursa fiubesi de 17-18 Nisan tarihlerinde “Yaflam Kalitesi ‹çin De¤er Üretmek” ana temal› bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum, teknolojik geliflmeler, küreselleflme ve kriz, k›s›tl› enerji, su ve g›da kaynaklar›n›n giderek azalmas›, do¤an›n insan eliyle sürekli tahribat›, küresel ›s›nma ve bunlara ba¤l› siyasal ve toplumsal faktörlerle belirlenen dinamik bir ortamda, bireylerin ve toplumun yaflam kalitesinin, çal›fl›rken ve ifl d›fl›nda nas›l flekillenece¤i sorusuna ve bunlar›n üretimle iliflkisine ›fl›k tutmaya çal›flacakt›r. Sempozyumda “Küresel Krizle Yaflamak”, “Yaflam Kalitesi için Bireysel Düzeyde Rekabet”, “Teknoloji ve Çal›flma Ortam›n›n Geliflimi”, “Çal›flan Kad›n Gözüyle Yaflamak”, “Kurum Organizasyonu ve Yenilikçilik Yaklafl›mlar›”, “Küresel Ölçütler ve E¤itimin Kalitesi”, “Yaflad›¤›m›z Kentin Ruhu Olarak Mimari”, “Rekabetçilik ve Mükemmellik Modeli”, “Yerel Kalk›nma Stratejileri ve ‹flbirlikleri” gibi oturumlar düzenlenecektir. Sempozyumda tart›fl›lacak, küresel rekabette kurulufllar›m›za üstünlük sa¤layacak yeni yöntem ve yaklafl›mlar bizi ulusal hedeflerimize biraz daha yaklaflt›racakt›r. Mükemmellik yolunda ilerleyen, yaratt›klar› katma de¤erle ülkemize refah ve mutluluk getirmeye çal›flan kurulufllar›m›za baflar›lar diliyorum. Kaynakça: * www.asq.org Quality Progress/January 2007 Teresa Whitacre * De¤er Zincirini Yönetmek, MESS Aral›k 2007 * Ak›ll› Örgüt-David Matheson, Jim Matheson-Temmuz 1998, Boyner Holding Yay›nlar›

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


TMME

Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi 2008 y›l› 4. Çeyrek sektör liderleri

Müflteri memnuniyeti; krizde artt› TMME sonuçlar›na göre krizde Müflteri Memnuniyeti’nin yükseldi¤i görüldü. Endeks 75.2 olarak gerçekleflti.

ürkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Q4/2008 (2008 y›l› 4 .çeyrek) sonuçlar›, 15 Eylül 2008 – 28.01.2009 tarihleri aras›nda yap›lan çal›flmayla ortaya ç›kt›. Çal›flma, TMME Ortak Giriflim Kurucular›, Türkiye Kalite Derne¤i ve KA Araflt›rma Limited taraf›ndan, 81 vilayette, 12.254 müflteri görüflmesi ile, bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yap›larak gerçeklefltirildi. Toplanan veriler, ACSI/Fornell Modeli ile özel olarak analiz edildi. Ulusal endeks sonuçlar›, son 1 y›lda geriye dönük 4 çeyrekte yürütülen çal›flmalar›n ortak analizinden elde edilmektedir. Y›llara göre TMME k›yaslama sonuçlar›, geçen y›l ayn› dönemde yürütülen çal›flmalardan, ABD - ACSI Sonuçlar›, TMME sistemi

T

TMME SEKTÖR L‹DERLER‹ ● Beyaz eflyada SIEMENS ● Televizyonda ARÇEL‹K ● Binek otomobilde TOYOTA ● Bireysel bankac›l›kta HALKBANK ve Z‹RAAT BANKASI

46

● Sa¤l›k sigortas›/kaskoda ANADOLU S‹GORTA ● Ulusal kargoda YURT‹Ç‹ KARGO ● Zincir marketlerde B‹M ● Et ve tavuk ürünlerinde PINAR

ile ayn› bilgi toplama ve analiz modelini kullanan ABD-Michigan Üniversitesi’nden temin edilmektedir.(*) Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi 2008 y›l› 4. Çeyrek sonuçlar›na göre; beyaz eflyada SIEMENS, televizyonda ARÇEL‹K, binek otomobilde TOYOTA, bireysel bankac›l›kta HALKBANK ve Z‹RAAT BANKASI, sa¤l›k sigortas›/kaskoda ANADOLU S‹GORTA, ulusal kargoda YURT‹Ç‹ KARGO , zincir marketlerde B‹M, et ve tavuk ürünlerinde ise PINAR rakiplerini geride b›rakarak müflteri memnuniyetinde lider oldular. TMME 2008 y›l› 4. çeyre¤inde sektör liderlerini belirleme çal›flmas›n›n ortaya koydu¤u çarp›c› sonuçlardan biri de, kriz dönemlerinde Müflteri Memnuniyeti’nin yükseldi¤ini göstermesi oldu. 2007 y›l› 4 .çeyre¤inde 74.3 olarak ölçülen ulusal endeks, 2008 y›l› 4. çeyre¤inde 75.2 olarak gerçekleflti. Türkiye’nin 81 ilinden, tam tesadüfi örnekleme ve CATI yöntemi ile bilimsel ACSI/Fornell modeli uygulanarak ölçülen TMME’de 2005 y›l›ndan bu yana cep telefonundan g›daya, otomotivden sigortac›l›¤a; bankac›l›ktan havayollar›na kadar 30’un üzerinde sektör, 100’ün üzerinde marka; beklentiler, alg›lanan kalite ve de¤er, memnuniyet, flikayetler ve ba¤l›l›k detaylar›nda ölçülmekte ve y›llara göre de¤iflim de¤erlendirilmektedir. (*) TMME metodolojisi, analiz modeli ve sonuçlar› ile ilgili daha detayl› bilgi için, TMME Yöneticisi Say›n Özlem Yücekurt (ozlem.yucekurt@kalder.org) ile temas edebilirsiniz

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


TMME 2008/4 SEKTÖR L‹DERLER‹NDEN L‹DER GÖRÜfiLER

MAC‹T BAL Anadolu Sigorta Acenteler ve Pazarlama Müdürü

84 y›ll›k birikim orumuz: Türkiye Müflteri Memnuniyeti EndeksiTMME çal›flmas›nda 2008 4. çeyrek sonuçlar›na göre, Anadoolu Sigorta 81 puanla müflterisini en çok memnun eden kurulufl oldu. Anadolu Sigorta’n›n bu baflar›y› ellde etmesini neye ba¤l›yorsunuz? Köklü geçmiflimiz ve 84 y›ll›k deneyimimiz ile müflteri memnuniyeti odakl› hizmet anlay›fl›m›z› kesintisiz olarak sürdürmek en önemli önceliklerimizden birisi. Amac›m›z, bu yolda ilerlerken sigortal›lar›m›zla aram›zdaki ba¤› daha da kuvvetlendirmek, sa¤lam bir güven ve ba¤l›l›k yaratmakt›r. Ülkemizin dört bir yan›nda baflar› ile hizmet veren yayg›n acente ve hasar an›nda sigortal›lar›m›z›n daima yan›nda olan genifl hizmet a¤›m›z sayesinde, verdi¤imiz hizmetin kalitesini her zaman en üst seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz. Anadolu Sigorta olarak sektörümüzün kaliteli ve adil rekabet ile geliflece¤ine inan›yor ancak rekabetin yaln›zca fiyat üzerinden de¤il, ürün ve hizmetlerin çeflitlendirilmesi ve sigortal›lara daha kaliteli servisin yap›lmas› üzerinden yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Son dönemde yürütmekte oldu¤umuz de¤iflim projemizin de odak noktas›n› sigortal›lar›m›za verdi¤imiz hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefi oluflturmaktad›r. Tabi ki tüm bu gayretlerimizin sigortal›lar›m›zdan ald›¤›m›z geri dönüfllerle tescillenmesi bizlere büyük bir gurur verirken, do¤ru yolda oldu¤umuzun da çok sa¤lam bir göstergesidir.

S

Sorumuz: Rakiplerinize k›yasla nas›l bir fark yaratabildiniz ki müflteri memnuniyeti bu kadar yükseek gerçekleflebildi?

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

fiirketimizin sektörde daima tercih edilir olmas›, tüm sat›fl teflkilat›m›z ve çal›flanlar›m›zla yaratt›¤›m›z inanç ve sinerjidir. fiirket olarak daima kendimizi aflmak hedefli, hizmet kalitesinden ödün vermeyen çal›flmalar›m›z bu konuda en önemli güç kayna¤›m›zd›r. fiirketimizin sahip oldu¤u güçlü sermaye yap›s› sayesinde hasar taleplerinin poliçe genel flartlar› çerçevesinde ve müflteri memnuniyeti hedefi do¤rultusunda karfl›lanmas› da tabi ki sigortal›lar›m›z›n fiirketimizi tercih nedeni olmaktad›r.

Sorumuz:Anadolu Sigorta’n›n gelecek vizyonu nedir? Anadolu Sigorta “Kaybetmek Yok” parolas›yla flekillendirdi¤i sigortac›l›k anlay›fl›n›, 84 y›ll›k birikimiyle kuvvetlendiren fiirketimiz’in temel önceli¤i, sigortal›lar›na sundu¤u ürün ve hizmetlerin kalitesini en üst seviyeye ç›kartmak ve kuruldu¤u günden bu yana oldu¤u gibi Türk sigortac›l›¤›n geliflimine daimi katk› sa¤lamakt›r. Bu kapsamda sektörümüzde standartlar› belirleyen yenilikçi uygulama ve çözümlerimizle geçmiflte oldu¤u gibi gelecekte de Türk sigortac›l›¤›na yön veren rolümüzü sürdürmek, Türkiye’de sigortal› olma bilincini art›rmak ve Anadolu Sigorta’y›, sigortaya ihtiyac› olan herkesin tercih edece¤i sigorta markas› yapmak, fiirketimizin gelece¤e iliflkin vizyonudur.

Ulusal Kargo sektör lideri

Yine birinci 982 y›l›nda Türkiye’nin ilk ve tek kargo flirketi olarak kurulan Yurtiçi Kargo Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi çal›flmas›nda 2008 4. çeyrek sonuçlar›na göre, 79 puanla müflterisini en çok memnun eden kurulufl oldu.

1

47


TMME

2 y›l üst üste elde etmifl oldu¤u bu baflar›n›n temelinde yatan›n çal›flanlar› oldu¤una inanan Yurtiçi Kargo, çal›flanlar›n› kuruluflun en büyük de¤eri olarak görüyor ve kurum içinde mutlu ve motive çal›flan kiflilerin, kurum ad›na vargücüyle çal›flt›klar›na inan›yor. Bünyesinde 5, 10, 15, 20 ve hatta 25 y›ll›k çal›flma hayat› olan kiflileri bar›nd›ran Yurtiçi Kargo, çal›flanlar›n›n kuruma olan ba¤l›l›¤›n› herfleyden önce kurum içerisindeki kuvvetli kurumiçi iletiflime dayand›rd›rmaktad›r. Kurumun her baflar›s›n›n her kademe çal›flanlarla paylafl›lmas› gerekti¤ini savunan Yurtiçi Kargo, bu yönetim fleklinin kurum içinde herkesi motive eden bir yönetim flekli oldu¤unu savunmaktad›r. Yurtiçi Kargo’yu, Türkiye’nin Müflteri Memnuniyeti Endeksinde ulusal kargo sektöründe birinci s›raya yerlefltiren bir di¤er etken de müflterisine duydu¤u sayg›d›r. Müflteri memnuniyetini kurumsal kültürünü oluflturan en önemli nokta olarak kabul eden Yurtiçi Kargo, bu çerçevede sürekli olarak müflteri odakl› projelere imza atmaktad›r. Müflterilerinin ihtiyaçlar›n› gözeterek dizayn etmifl oldu¤u toplam 36 adet ürünü ve yine müflteri ihtiyac›na göre sundu¤u 18 farkl› paketleme alternatifi ile 28 y›ld›r hizmete devam etmektedir. Yurtiçi Kargo, devaml› geliflen teknolojik altyap›s› sayesinde müflterilerinin alm›fl olduklar› hizmetleri rahatl›kla takip edebilmekte ve ayn› zamanda müflteriler taraf›ndan da takip edilebilmesini sa¤lamaktad›r. Ayr›ca, etkili bir “müflteri iliflkileri yönetimi” ile müflterilerinden gelebilecek herhangi bir flikayete an›nda müdahalede bulunabilmekte ve müflterilerin sorunlar›na hizmet vermekte oldu¤u tüm noktalarda en etkin biçimde e¤ilebilmektedir. Ulafl›labilirlik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda Yurtiçi Kargo, 17 Bölge müdürlü¤ü, 30 transfer merkezi, 725’den fazla Yurtiçi Kargo flubesiyle Türkiye’nin 81 ilinde ve K.K.T.C.‘de, 10.000’den fazla çal›flan›, 2500’i aflk›n araç filosu ile müflterilerinin ulaflmak istedi¤i her bölgeye ulaflabilme kapasitesine sahip bir kurulufltur. Tafl›mac›l›kta özel sektör vergi rekortmeni olan Yurtiçi Kargo, “kap›dan kap›ya”, “direkt kap›dan”, “direkt

48

flubeden”, “alo gönderiniz var”, “ara ve gönder” ve “t›kla&gönder” gibi standart hizmetlerin yan›nda, sektörde faaliyet gösteren kargo flirketlerinden farkl› olarak “yurtiçi tahsilatl›”, “yurtiçi gün tercihli”, “yurtiçi VIP” ve “yurtiçi çitfyönlü” gibi hizmetleri müflterilerinin tercihlerine web raporlama servisiyle birlikte sunarak müflterilerinin Yurtiçi Kargo’yu seçmelerine neden oluflturmufltur. Yurtiçi Kargo ayr›ca, yaratm›fl oldu¤u sosyal sorumluluk çal›flmalar›nda özellikle yard›ma muhtaç çocuklar› ve engelli çocuklar› kendine hedef alarak, LÖSEV, El Bebek Gül Bebek dernekleri ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakf› kargolar›n› ücretsiz tafl›maktad›r. Ayr›ca, Yurtiçi Kargo, ülkemizin en hassas sorunlar›ndan biri olan deprem konusunda da halk› bilinçlendirmek ve e¤itmek amac›yla AKUT ile ortaklafla çal›flmaktad›r. Yurtiçi Kargo, 2008 y›l› bafl›nda hedefledi¤i ve bitiflinde ulaflt›¤› %23’lük büyüme h›z›n› yine müflteri odakl› yaklafl›m› ile h›z kesmeden “Söz verdi¤i gibi” devam ettirecektir.

Beyaz eflya sektör lideri

AYfiE ÖZKAYA Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü

Yenilikçili¤in öncüsü orumuz: Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi TMME çal›flmas›nda 2008 4’üncü çeyrek sonuçlar›na göre Siemens, 83 puanla müflterisini en çok memnun eden kurum oldu. Siemens’in bu baflar›y› elde etmesini neeye ba¤l›yorsunuz? KalDer Türkiye Müflteri Memnuniyeti Endeksi’nde Müflterisini En Çok Memnun Eden Marka seçilmek bizim için gurur verici bir sonuç. Siemens Ev Aletleri olarak, baflar›y› yenilikçili¤in öncüsü olmak ve insanl›¤›n gelece¤ine katk›da bulunmakla eflde¤er tutuyor, her y›l bütçemizin büyük bir bölümünü yeni teknolojilerle çevrenin ve enerji kaynaklar›n›n korunmas›, hayata de¤er katmak ve insanlar›n güvenini kazanan, yaflam ka-

S

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


litelerini art›ran ürünler gelifltirmek için çaba mak. Kaliteli ürünlerimiz ve yayg›n servis ve Siemens, sarf ediyoruz. Sürekli üzerinde çal›flt›¤›m›z yebayi a¤›m›z, müflterilerimizin bize olan güveher y›l çevreci ni ve markam›z› kullanmaktan duyduklar› ni teknolojiler ve ürünler gelifltiriyor, çeflitli sosyal sorumluluk projeleri ile yeni inisiyatif- ürünlere yapt›¤› memnuniyet ile birlefliyor. ler oluflturuyor ve böylece gelece¤e katk›da Y›llard›r kal›c› tasar›m, yenilikçilik ve kulyat›r›mlar›n bulunuyoruz. lan›c› dostu teknoloji konusunda gerçekleflmeyvelerini, Siemens markas›n›n tüm dünyada inovastirdi¤imiz yat›r›mlar, bugün tüketicilerimiz daha az su ve taraf›ndan sat›n alma karar› ile ödüllendiriliyonla özdeflleflmifl olmas›, sadece yeni teknolojiler gelifltirmekteki liderli¤imizi de¤il, ayn› yor. Siemens markas› olarak kaliteli ve presdaha az enerji zamanda bilginin gerek çevre, gerekse de güntüketen ürünler tijli ürünlerimizle, ayn› zamanda sa¤lad›¤›lük yaflam standartlar›nda katk›ya dönüflmesini m›z müflteri memnuniyeti ile öyle bir de¤er ile al›yor. tan›ml›yor. Her zaman söyledi¤imiz gibi müflyaratm›fl durumday›z ki tüketiciye bu de¤erle teri memnuniyetini sa¤lamak Siemens için birlikte paras›n› hak eden bir ürüne harcad›üretim süresinden tüketicinin ürünü kullanmaya baflla¤›n› hissettiriyoruz. mas›na kadar süren ve de devam eden bir hizmet. Bu anlamda gerek teknik servis, gerek ça¤r› merkezi hizSorumuz:Siemens’in gelecek vizyonu nedir? metleri, gerek sat›fl öncesi ve sonras› hizmeti veren perDünyada yenilik, tasar›m ve teknoloji konular›nda sonelin e¤itilmesi ve gerekse ücretsiz sa¤lanan servislider marka olarak, 162 y›ll›k bilgi birikimimizi ve tekler bir bütün olarak müflteri memnuniyeti ad›na yap›lan nolojilerimizi, tüketicilerimizi her zaman en çevreci, çal›flmalar. Sadece Siemens olarak tüm bu hizmet ve en yenilikçi ve en konforlu ürünlerle tan›flt›rmak için birimlerde tüketici aç›s›ndan maksimum memnuniyekullan›yoruz. Özellikle rekabetin son derece yo¤un oltin sa¤lanmas› hatta onlar›n beklentilerinin ötesinde bir du¤u beyaz eflya sektöründe, ancak ve ancak yenilikçi hizmet sunulmas› bizim için önemli. bir anlay›flla üretilen de¤erlerin yeni vizyonlar oluflmaAyr›ca Siemens olarak bayilerimize ve yetkili sers›n› sa¤layaca¤›na ve gelece¤in sürdürülebilir korunvislerimizi tüketiciyle iliflkilerinde ihtiyaç duyacaklar› mas›n› mümkün k›laca¤›na inan›yoruz. Bu amaçla Sikonularda sürekli ve düzenli e¤itimler vererek onlar› emens olarak, her y›l çevreci ürünlere yapt›¤›m›z yat›destekliyor, modern perakendecili¤in koflullar›na uyr›mlar›n meyvelerini, daha az su ve daha az enerji tügun çal›flmalar› için yönlendirmeye özen gösteriyoruz. keten ürünler olarak al›yoruz.

Sorumuz: Rakiplerinize k›yasla nas›l bir fark yaratabildiniz ki, müflteri memnuniyeti bu kadar yüksek gerçekleflebildi? Teknoloji ve yenilikçili¤e yat›r›m yapan bir firma olarak en büyük amac›m›z, müflterilerimizin Siemens ürünlerinden büyük bir memnuniyet duymas›n› sa¤laÖnce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

Sorumuz:Siemens’in ulaflt›¤› tüketici say›s› nedir? Siemens Ev Aletleri olarak her y›l ortalama 550 bin tüketiciye düzenledi¤imiz kampanyalar arac›l›¤› ulaflmaktay›z. Siemens 162 y›ll›k bilgi birikimi ve deneyimini yans›tt›¤› en son teknolojik ürünleriyle tüketicilerimizin hayatlar›n› kolaylaflt›rmaya devam edece¤iz.

49


TMME

Binek otomobil sektör lideri ‹BRAH‹M ORH0N Toyotasa Genel Müdürü

‹lk tercih edilen marka orumuz: Toyota’n›n gelecek vizyonu nedir? Toyotasa olarak vizyonumuz, müflterilerini en çok memnun eden ve ilk tercih edilen lider marka olmak. Stratejik önceli¤imiz, mutlak müflteri memnuniyeti do¤rultusunda sürekli geliflerek bu alandaki liderli¤imizi devam ettirmek.

S

Sorumuz:Rakiplerinize k›yasla nas›l bir fark yaratabildiniz ki müflteri memnuniyeti bu kadar yüksek gerçekleflebildi? Müflteri memnuniyetinin Toyotasa için önemini gösteren uygulamalardan birisi ’Toyota Plaza’ Konseptidir.Türkiye’de, araç kullan›c›lar›n› “3S” kavram› ile buluflturan ilk marka Toyota’d›r. Toyota Plazalarda, müflterilere sat›fl,sat›fl sonras›, yedek parça hizmetleri ayn› mekanda sunularak müflteri memnuniyeti konusunda önemli bir ad›m at›lm›flt›r. Toyotasa olarak vizyonumuz do¤rultusunda öncelikle kendi içimizde bafllayan Müflteri memnuniyeti odakl› yaklafl›m›m›z Toyota Plazalarda devam ediyor. Yetkili Sat›c›lar›m›z›n Müflteri Memnuniyeti konusunda baflar›s›n› yükseltmek amac›yla performans çal›flmalar›nda da en yüksek a¤›rl›¤› Müflteri Memnuniyeti’ne veriyoruz. Müflteri Memnuniyeti performans›m›z›n yüksek olmas› Yetkili Sat›c›lar›m›z›n müflteri odakl› çal›flmalar›n›n sonucunda elde ediliyor. Toyotasa olarak müflteri memnuniyetini 7 alt bafll›k alt›nda düzenli olarak ölçüyoruz, tespit edilen iyilefltirmeye aç›k alanlarda da aksiyon planlar› gelifltirip uyguluyoruz. Toyota Way’in esas›nda ‹nsana Sayg› ve Sürekli ‹yilefltirme kavramlar› yer al›yor. Toyotasa olarak da amac›m›z Müflteri memnuniyeti ve kalite konular›nda sürekli geliflim sa¤lamak. Son dönemde iki önemli yenili¤i ve yat›r›m uygulamas›n› hayata geçirdik. Öncelikli olarak önemli bir yat›r›m yaparak Toyota

50

Plazalar›m›z› müflteri memnuniyetini daha fazla art›rmak amac›yla yeniledik, sat›fl ve iflletme uygulamalar›n› de¤ifltirdik. Bu de¤iflim hem plazalar›n fiziksel flartlar›nda yenilenmeyi ve iyileflmeyi, hem de yenilenen ortamlarda müflteriler için yeni bir hizmet süreci ve imkanlar getirmeyi içeriyor. Di¤er bir yenili¤imiz de, müflteri memnuniyeti yönetiminde bir ad›m öne geçerek, düzenli yapt›¤›m›z ölçümler esnas›nda müflterilerimizin beklentilerini al›yor, inceliyor ve müflterilerimize geri bildirim yaparak bilgi veriyoruz.

Sorumuz:Türkiye Müflteri Memnuniyeti EndeksiTMME çal›flmas›nda 2008 4. çeyrek sonuçlar›na göre, Toyota 81 puanla müflterisini en çok memnun eden kurum oldu. Toyota’n›n bu baflar›y› elde etmesini neye ba¤l›yorsunuz? Müflterilerini en çok memnun eden kurum olmak gerçekten çok gurur verici. Bu baflar›m›z›, müflteri memnuniyeti üzerine kurulu ifl modelimize ba¤l›yoruz. Toyotasa olarak çal›flma sistemimizi sürekli iyilefltirme ve inovasyon kültürü ile gelifltiriyoruz. Toyota markas›, müflterilerimiz taraf›ndan yüksek kalite, güvenilirlik, sorunsuzluk ve dayan›kl›l›k özellikleri ile özdefltiriliyor. Türkiye sath›na yay›lm›fl toplam 60 Toyota Plazada sunulan hizmet kalitesi ile müflterilerimize en iyi Toyota deneyimini yaflatmay› arzu ediyoruz. Toyota Plazalarda, hem sat›fl hem de sat›fl sonras› hizmetler kapsam›nda müflterilerimizin taleplerini en h›zl› ve verimli flekilde karfl›layan deneyimli yetkili sat›c›lar›m›z müflteri memnuniyetinde lider olmam›zda büyük rol oynuyor. Yetkili Sat›c›lar›m›z , müflteri memnuniyetini sürekli art›rmak ve müflterilere en sorunsuz flekilde servis verebilmek için özel çaba sarf ediyor.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


KalDer DIfi DE⁄ERLEND‹RME H‹ZMET‹

D›fl de¤erlendirme alDer, TKY yolculu¤una yeni bafllam›fl ya da ilerleme kaydetmifl Ulusal Kalite Hareketi üyelerine d›fl de¤erlendirme hizmeti ile destek vermektedir. Mevcut uygulamalar›n›n Mükemmellik Modeli kapsam›nda tarafs›z ve deneyimli bir ekip taraf›ndan de¤erlendirilmesini isteyen firmalar, d›fl de¤erlendirme hizmetinden faydalanabilirler. Bu hizmeti almak isteyen kurulufllardan herhangi bir baflvuru doküman› haz›rlamalar› beklenmemekte, saha ziyareti planlamas› öncesinde genel firma bilgilerini içeren (organisazyon yap›s›; çal›flan kifli say›s›, performans göstergeleri, vb.) “Kurulufl Profili ve Performans Raporu” talep edilmektedir. Kurulufl talebi do¤rultusunda de¤erlendirme kapsam›, Mükemmellik Modeli’nin 9 ana kriteri ya da 32 alt kriteri baz›nda yap›labilmektedir. KalDer’de D›fl De¤erlendirme hizmeti, Ulusal Kalite Hareketi ve Mükemmellik Aflamalar› Programlar› ile bütünleflik olarak yürütülmektedir. l D›fl de¤erlendirme sonucunda al›nan puan, Mükemmellikte Yekinlik beklentilerini karfl›larsa kurulufl herhangi bir haz›rl›k yapmaks›z›n Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi için baflvuruda bulunabilir. l Yeni bafllayan kurulufllar ise, de¤erlendirme sonras›nda ç›kan iyilefltirilecek alanlar›n› projelendirerek uygulamaya ald›ktan sonra Mükemmellik Aflamalar› Kararl›l›k sürecine baflvuru yapabilirler. 2009 Y›l›nda, EFQM’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesi kapsam›nda da de¤erlendirme hizmeti verilmeye bafllanm›flt›r.

K

KalDer’de D›fl De¤erlendirme Uygulamas› Uygulamalar›n›n Mükemmellik Modeli kapsam›nda tarafs›z ve deneyimli bir ekip taraf›ndan de¤erlendirilmesini isteyen kurulufllara D›fl De¤erlendirme Hizmeti sunan KalDer, ilk kez bu y›l kendisi de D›fl De¤erlendirme Hizmeti alm›flt›r. Gönüllülük esasl› ve ba¤›ms›z de¤erlendiriciler taraf›ndan yürütülen DIfi DE⁄ERLEND‹RME süreci, AKSA Akrilik Kimya A. fi.’den Sn. Kadir Akbafl’›n baflde¤erlendiricili¤inde ve Kocaeli Sanayi Odas›’ndan Sn. Tülay Uzunkol, Viko Elektrik Malzemeleri A.fi.’den Sn. Orhan Ünal, Türk Diyanet Vakf› 29 May›s Sa¤l›k Kurulufllar›’ndan Sn. Lebriz Hale Aktün Tamer ve gözlemci olarak Anadolu Sa¤l›k Grubu’ndan Sn. Mert Aksu’nun kat›l›mlar› ile gerçeklefltirilmifltir. De¤erlendirme süreci, 14 ve 21 fiubat tarihlerinde de¤erlendiricilerle yap›lan bilgilendirme toplant›lar› ile bafllam›fl ve 24-25 fiubat’ta KalDer Merkez ile Ankara, Bursa ve ‹zmir fiubelerine yap›lan saha ziyaretleri ile devam etmifltir. Süreç, de¤erlendiricilerin uzlafl›m ve geri bildirim raporunu haz›rlamalar›, KalDer Yönetimine yaz›l› ve sözlü sunmalar› ile tamamlanm›flt›r. Çal›flma sonunda al›nan geri bildirim raporu, KalDer’in geliflme f›rsatlar› aç›s›ndan son derece önem tafl›maktad›r. Sonuç raporu sürekli iyilefltirme çabalar›m›za ›fl›k tutacak, özde¤erlendirme sonuçlar›m›z›n kalibrasyonuna da olanak sa¤layacakt›r.

52

2005-2008 Y›llar› aras›nda KalDer taraf›ndan d›fl de¤erlendirme hizmeti verilen kurulufllardan baz›lar›

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


DIfi DE⁄ERLEND‹RME SÜREC‹ DE⁄ERLEND‹R‹LECEK KURULUfi

KalDer D›fl De¤erlendirme konusunda kuruluflu bilgilendirme

Kuruluflun Organizasyon flemas›n›n ve de¤erlendirme kapsam›n› belirlemesi

KalDer’in De¤erlendirme teklifi haz›rlamas› De¤erlendirme tarihinin belirlenmesi

olumlu

Teklifin de¤erlendirilmesi

olumsuz

Kurulufla de¤erlendirme sürecinin, MÜKEMMELL‹K MODEL‹ VE RADAR’›n detayl› anlat›lmas› De¤erlendirme ekibinin belirlenmesi

Kurulufl Profili ve Performans dosyas›n›n haz›rlanmas›

De¤erlendirme ekibinin ön haz›rl›¤› Kurulufl de¤erlendirme ekibine tan›t›m sunumu

De¤erlendirme ekibinin saha ziyareti planlama haz›rl›¤› saha ziyareti Kuvvetli Yönler / ‹yilefltirmeye Aç›k Alanlar›n tesbit edilmesi

Ekibin 32 alt kriter baz›nda de¤erlendirme raporunu haz›rlamas› ve puanlamay› yapmas› Raporun kurulufla gönderilmesi

De¤erlendirme ile ilgili kurulufla geri bildirip toplant›s›

300

❮ Puan

MÜKEMMELL‹K AfiAMALARI YETK‹NL‹K Belgelendirmesi

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

‹yilefltirilecek alanlar konusunda kuruluflun önceliklendirme yapmas› ‹yilefltirme projelerinin sahiplendirilmesi ve planlamalar›n yap›lmas› ‹yilefltirme projelerinin planlar dahilinde hayata geçirilmes

‹yilefltirme projelerinin takibi SÜREKL‹ ‹Y‹LEfiME

53


SEKTÖR-KAL‹TE

Senem Kutluat

Cenk Çimen

Sektörüne her bak›mdan öncülü¤ü misyon edinmifl bir kurulufl

Otokoç Otomotiv, kaliteyle farkl›lafl›yor Geçen y›l 80. kurulufl y›ldönümünü kutlayan Türkiye’nin en köklü ve eski otomotiv flirketi Otokoç’un kalite çal›flmalar› hakk›nda Otokoç Genel Müdürü Cenk Çimen ve Otokoç Kalite Yönetim Temsilcisi Senem Kutluat ile söylefltik. Çimen ve Kutluat, 2004 y›l›nda Ulusal Kalite Baflar› Ödülü alan Otokoç’un kalite çal›flmalar›n›n krizden etkilenmeden sürdü¤ünü söylüyor. 54

nce Kalite: Otokoç Otomotiv kimdir? 1928 y›l›nda kurulan Otokoç Otomotiv, Türkiye’nin en köklü ve en eski otomotiv flirketi. Geçti¤imiz y›l Otokoç Otomotiv olarak 80. kurulufl y›ldönümümüzü kutlad›k. Türkiye’nin en büyük otomotiv perakendecisiyiz ve araç kiralama sektörünün de lider flirketiyiz. Koç Holding’in otomotiv operasyonlar›n›n perakende ve araç kiralama taraf›n› oluflturuyoruz. Otomotiv perakendecili¤inde, Otokoç ve Birmot markalar› ile 31 noktam›zda, Ford, Fiat, Alfa Romeo ve Lancia marka yeni araç sat›fl›, servis ve yedek parça hizmetleri, toptan yedek parça sat›fl›, sigorta ve finansman, aksesuar sat›fl›, 2. el araç sat›fl› ve araç koruma hizmetlerini müflterilerimize sunuyoruz. Otokoç ve Birmot olarak ana marka sat›fllar›n›n yaklafl›k üçte birini, yurtiçi toplam otomotiv pazar›n›n ise yüzde 8’ini oluflturuyoruz. Araç kiralama taraf›nda ise Avis ve Budget markalar› ile yurt çap›ndaki 71 ofisimizle

Ö

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


k›sa ve uzun süreli araç kiralama alanlar›nda faaliyet gösteriyoruz. Azerbaycan’da da Avis markas›yla araç kiralama hizmeti veriyoruz.

Önce Kalite: Kalite çal›flmalar›n›z›n firman›za ve kurum kültürünüze getirdi¤i somut yararlar nelerrdir, k›saca anlat›r m›s›n›z? Kalite alan›ndaki uygulamalar›m›zla sürekli geliflmeyi ve sektörümüze öncü olmay› hedefliyoruz. Kuruldu¤umuz tarihten itibaren kalite yönetim sistemini çal›flma prensibi haline getirdik. Kalite alan›ndaki çal›flmalara, 1997 y›l›nda Koç 2000 projesi ile bafllad›k. 2001 y›l›nda tüm flubelerimizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almas›yla Türkiye’de bir ilki gerçeklefltirdik. Süreçlerimizi yaz›l› ve sistematik hale getirerek tüm çal›flanlar›m›z›n ayn› dili konuflmas›n› sa¤lad›k. Ard›ndan flirketimizi daha iyi yönetmek için farkl› modeller araflt›rd›k ve ihtiyac›m›za en iyi flekilde cevap veren EFQM Mükemmellik Modeli’ni bir yönetim arac› olarak benimsedik. 2003 y›l›nda Avrupa Kalite Yönetimi Vakf› (EFQM) taraf›ndan ilk kez verilen büyük ölçekli iflletmeler kategorisinde “Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi”ne ve 2004 y›l›nda büyük iflletmeler kategorisinde TÜS‹AD-KalDer “Ulusal Kalite Ödülü”ne lay›k görüldük. Otokoç Otomotiv sektöründe bu ödülü alan ilk flirket. Tüm çal›flanlar›m›z›n kat›l›m›yla ald›¤›m›z ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgeleri ile otomotiv perakendecili¤i alan›nda bir ilki daha gerçeklefltirdik. Kalite çal›flmalar›na tüm çal›flanlara kat›l›m› mali avantaj sa¤laman›n yan›s›ra, yine motivasyon kayna¤› oldu. ISO 14001-OHSAS 18001 kapsam›nda ‹fl Sa¤l›¤›, ‹fl ve Çevre Güvenli¤i Sistemimizde belirledi¤imiz amaç ve hedefler do¤rultusunda yeni projeler gerçeklefltirece¤iz. Bunlar›nda aras›nda do¤al kaynak ve kimyasal kullan›m›n›n, süreçlerde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i risklerinin azalt›lmas› gibi konular›n yer almas›n› planl›yoruz. Önce Kalite: Kalite çal›flmalar› krizde size nas›l bir fayda sa¤lad›? Kalite bizce yaln›zca iflte de¤il, her tarafta yapt›¤›n›z iflin en iyisini, mükemmelini yapmak, bunun da hiçbir zaman tatmin olmadan sürekli bunu gelifltirecek fleyleri düflünmek, ilaveler yapmak demek, hep daha iyisini daha mükemmelini araman›z gerekiyor. Kalite, ifl hayat›nda baflar›n›n ve fark› yaratman›n anahtar›. Böyle yapmazsan›z, kazanc›n›z da sonuçlar›n›z da standart olur. Ama bu bak›fl aç›s›ndan bakt›¤›n›zda fark›n›z› yarat›rs›n›z. Mühim olan bu anlay›fl› tabana yaymak yani kalite çal›flmalar›n› bütün çal›flanlar›na yay›lmas›, o bilincin sa¤lanmas›, en zor ifl budur. Ama biz zorlanma yaflamad›k, herkes çok destekçi oldu. EFQM Mükemmellik Modeli oldu¤u için bu modeli kullananlar krize daha haz›rl›kl›.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

OHSAS 18001 KR‹TERLER‹ AB VE TÜRK MEVZUATINA GÖRE HANG‹ ESASLARI ‹ÇER‹YOR? VE HANG‹ AMAÇLA ALINDI? Çevre güvenli¤inin yan›s›ra çal›flanlar›m›z›n memnuniyeti, çal›flan ve ziyaretçilerimizin kaza ve di¤er etkilerden korunmas› ve daha güvenli bir çal›flma ortam› sa¤lanmas› da bizim için önemli. Bu noktada ihtiyac›m›z› karfl›layacak ve yönetim sistemimize bir çerçeve oluflturacak OHSAS 18001 çal›flmalar›n› da bafllatt›k. Çevre ve çal›flan güvenli¤ini bir bütün olarak ele ald›k; ISO 14001 ve OHSAS 18001 çal›flmalar›n› kapsayan ifl sa¤l›¤›, ifl ve çevre güvenli¤i (‹S‹ÇG) yönetim sistemimizi kurduk. Geçti¤imiz y›l sonunda Bureau Veritas’›n merkez ve flubelerimizde gerçeklefltirdi¤i de¤erlendirmeler sonras›nda, Otokoç Otomotiv olarak, sat›fl, sat›fl sonras› ve toptan yedek parça sat›fl hizmetlerini kapsayan her noktam›zda, insana ve çevreye de¤er verdi¤imizi belgelemifl olduk. Otomotiv perakendecili¤i alan›nda ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerini alan ilk flirket olman›n gururunu yafl›yoruz. Ayr›ca bizi memnun eden bir baflka konu da, Otokoç Otomotiv’in, Koç Grubu içerisinde çal›flan memnuniyetinin en yüksek oldu¤u flirketlerden biri olmas›d›r. ‹fl sa¤l›¤› ve çevre ile ilgili konular›, tüm ifl birimlerinde temel çal›flma prensibi haline getirdik; bu do¤rultuda politikam›z› oluflturduk. Hedeflerimizi tüm çal›flanlar›m›z›n hedef kartlar›na ekleyerek yay›l›m› sa¤lad›k.

Önce Kalite: ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi AB çevre mevzuat›na uyumu henüz tamamlamam›fl Türkiye’de firman›n hangi gereksinmelerine cevap veriyor? Çevre mevzuat› AB ülkelerine ihracat yapan firmalar için çok daha kritik. Geçti¤imiz y›l imzalanan Kyoto Protokolü kapsam›nda, AB ülkelerinde kullan›lan ürünlerin az enerji harcamas› veya çevreye daha az zarar vermesi flartlar› getirildi. Protokole taraf olmas›na karfl›n Türkiye için henüz bir kriter belirlenmedi; ancak Koç Toplulu¤u olarak çevre konusundaki eksiklerimizi tamamlama ve Kyoto Protokolü’ne uyumda liderlik etme karar› ald›k. Önce Kalite: ‹fl Güvenli¤i Sertifikas›’n›n firmada ifl kazalar› ve ifl günü kayb› aç›s›ndan bir de¤erllendirmesini yapar m›s›n›z? Ald›¤›m›z önlemler sayesinde sadece ifl kazalar›nda de¤il neredeyse kaza diyebilece¤imiz ramak kala durumlar›nda iyileflme kaydettik. Bir ifl veya çevre kazas› gerçekleflti¤inde ya da kaza olas›l›¤› farkedildi¤inde, çal›flanlar›m›z flirket içi bilgi sistemimiz üzerinden “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet” aç›yor. fiubenin ‹S‹ÇG kurulu toplant›s›nda “Hata Türleri ve Etkileri Analizi” yöntemi ile bu faaliyetlerin risk de¤erlendirmeleri yap›l›yor. Bu sayede gerekli önlemlerin al›nmas› sa¤lan›yor.

55


G‹R‹fi‹MC‹

“Faz›l Say” da Gürgün Say’›n katma-de¤eri

Katma-de¤er giriflimcisi “Toplumsal hayatta kad›n olarak güçlenme ve yükselme talebi ile ‘annelik’ durumu aras›ndaki çeliflkileri hayat çözüyor. Çal›flma hayat›m› Faz›l Say’› desteklemeye yönelik olarak düzenledim. Faz›l Say’›n kendisini dünyaya kabul ettirmesinden sonra, onunla ilgili sorumluluklar›m›n sona erdi¤ini varsayd›m ve bol kazançl›, bol riskli ifller yerine, kendi ilgi alanlar›ma döndüm.” Röportaj: Nurdan Sönmez

iz toplumdan kad›n› yeniden keflfetmesini beklerken, kad›n kendi toplumunu çoktan keflfetmifl oluyor. Bir örne¤i ile konuflarak konuya mütevaz› bir katk› sunmak istedim: Dünyaca ünlü sanatç›m›z Faz›l Say’›n annesi Gürgün Say. Gürgün Say, 1960 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi (‹.Ü.) Eczac›l›k Okulu’ndan ve ayn› y›l ‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun. Hacettepe Üniversitesi’nde “Nüfus etüdleri” konusunda yüksek lisans›n› tamamlam›fl. Dünya Sa¤l›k Teflkilat› bursu ile gönderildi¤i Oslo Üniversitesi’nde “Medical Care and Public Health Service” konusunda e¤itim alm›fl. Doktora e¤itimi Hacettepe Üniversitesi “Endüstriyel Eczac›l›k” bölümünden. Akademisyen kalmam›fl, ifl hayat›n› seçmifl. Eczac›bafl› ‹laç Fabrikas›’nda Propoganda Servisi’nde propagandist, ‹ltafl ‹laç Fabrikas›’nda ‹ç Anadolu Bölgesi Propaganda fiefi, sonras›nda Anka-

B

56

ra’da bir eczane. Daha sonra kendi flah›s firmas› Ororasan’la devam. Türkiye’de ilk kez alt›n ihtiva eden kimyasal maddelerin üretimine geçifl: “Potasyum alt›n siyanür”! Bak›r tellerin ve elektronik ürünlerin üzerinin alt›n kaplanmas›n› sa¤layan bu ürün baflta Aselsan gibi savunma sanayi ve elektronik sanayi olmak üzere Türk endüstriyel yaflam›na malolur. Gürgün Say, baflar›l› bir iflkad›n›, ama ayn› zamanda yazar ve araflt›rmac›. “Çal›flmak gerçek mutluluktur, hayat›mda yaln›zca 4 ay iflsiz kald›m, o dönem çok mutsuz oldum” demesi çal›flma felsefesine ba¤l›l›¤›n›n özeti gibi. Bugün Bodrum Bitez’de yafl›yor ve giriflimci ruhu dimdik ayakta.“Mandalinadan esans elde etme projem var. Ucuz bir ifl bu, kolayl›kla yap›labilir, genç, kofluflturmaya hevesli, giriflimci bir ortak ar›yorum. O esanstan çok güzel bir içki yapabilirim, o ürüne de torunumun ad›n› koyaca¤›m; Kumru.” “‹fl yaflam› ve kad›n” sorunu hep sorunmufl gibi konur ya, Say’a göre bu noktada bir alg›lama düzeltimine gereksinme var: “Ben hep kendi iflimin patronu oldum, Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


bafl›ma buyruktum. Türkiye’de benim yapt›¤›m ifli baflka yapan yoktu, bunun avantaj›n› yaflad›m. Kapal›çarfl›’da 4 bin esnaf var, bense onlar›n içinde tek kad›nd›m, orada geleneksel bir dayan›flma, müthifl bir sayg› var, aksine bana her türlü konuda çok yard›mc› oldular.” Emeklilik Say’a göre çal›flmada baflka bir aflama. 90’l› ve izleyen y›llar› bir gösterge. Pir Sutan Abdal Dergah›’n›n “Gönüllerin Sesi” gazetesinde Alevi-Sünni kaynaflmas›na yönelik yaz›lar. Aleviler’le ilgili araflt›rmalar. Yalç›n Sönmez’le birlikte, “Türkiye’de ‹ki Kad›n Dinami¤i” kitab›. Ça¤dafl Yaflam› Destekleme Derne¤i’nde gönüllü aktiviteler. Çocuklar›n e¤itimine ve sosyal yaflam›n›n geliflimine katk›lar. Faz›l Say’›n ‹stanbul sanatseverler dünyas›na, yine sosyal bir destek amaçl› ilk takdimi. Yaz›, yaz›, yaz›... Kitaplar›n› kendi imkanlar›yla yay›nlat›p da¤›t›yor ve bunu toplumuna borcunun gere¤i say›yor. “O¤lum ve ben bu ülkeden bir kurufl e¤itim masraf› almadan yetifltik. Bu bile ülkeme gönül borcumdur. Kitaplar›m›n tüm gelirini topluma malettim. Siyasette kad›n›n temsiline büyük önem verdim. Oslo, Washington ve Paris’te, çok say›da kad›n›n parlamentoya girmeyi nas›l baflard›¤›n› araflt›rarak kitaplaflt›rd›m. Gazetelerde yazd›¤›m makalelerimle kad›na güç vermeye çal›flt›m.” Az çal›flm›fl olmal› ki, “12 kitab›m var bana yazar diyorlar” diye ekliyor. Bodrum Radyosu ve Kent Televizyonu’nda “Uygarl›¤a Ad›m Ad›m” programlar› haz›rlay›p sundu. ‹nternette, bir çok sitede köfle yazar› olarak nokta at›fllar›na devam ediyor. Bildiklerini, bulduklar›n›, gördüklerini, ç›kard›¤› sonuçlar› ve çözümleri binlerce ayd›na ileti gruplar› üzerinden ulaflt›r›yor. Toplumsal hayatta kad›n olarak güçlenme ve yükselme talebi ile “annelik” durumu aras›ndaki çeliflkileri

nas›l çözdü¤ünü sordu¤umda gülüyor: “Hayat çözüyor. Çal›flma hayat›m› Faz›l Say’› desteklemeye yönelik olarak düzenledim. Faz›l Say’›n kendisini dünyaya kabul ettirmesinden sonra, onunla ilgili sorumluluklar›m›n sona erdi¤ini varsayd›m ve bol kazançl›, bol riskli ifller yerine, kendi ilgi alanlar›ma döndüm.” Kad›n siyasette olsa “kad›n sorunu ortadan kalkar” görüflünde olan Gürgün Say’›n bu konuda vurgusu, kad›nlar›n birbirini desteklemesi üzerine. Norveç’te gördü¤ü flu: “‹lk etapta bütün farkl› görüflteki kad›n kurulufllar› biraraya gelmifller. Birleflen kad›nlar, ev ev dolaflarak kad›nlardan kad›nlara oy istemifller. Güç kendini gösterince partilerle pazarl›¤a oturmufllar. ‹flçi Partisi ile anlaflm›fllar. 1969 yerel seçimlerinde kad›nlar yüzde 9 oran›nda Meclis’e girmeyi baflarm›fllar. Sonraki seçimde bu oran yüzde 30’a ç›km›fl. fiimdi ise yüzde 40 olmufl. ‹lk ifl, eflitlik yasas›n› ç›karm›fllar. ‹fl olanaklar›n› sandviç sistemi ile, yani bir kad›n, bir erkek, bir kad›n, s›ras›yla paylafl›r hale gelmifller. Böylece Norveç’te ça¤dafl bir refah ülkesi olma yolu aç›lm›fl.”

GÜRGÜN SAY’IN K‹TAPLARI ● “Kim Kime Niçin Oy Vermeli”, Kendi yay›n›, 2007 ● “Türbanl› Siyaset”, AYA Yay›nevi, Eylül 2006 ● “Faz›l Say’›n Annesi Olmak:Yetene¤in Keflfi”, Adam Yay›nlar›, 2002 ● “Faz›l Say’›n Annesi Olmak: Yetene¤in E¤itimi”, Adam Yay›nlar›, 2003 ● “Müzi¤in Doru¤una Faz›l Say Yolculu¤u”, Cumhuriyet Kitaplar›, 2000 ● “Görünmeyen K›rm›z› Ifl›k”,

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

Kendi yay›n›, 1999 ● “Ben Bir Kad›n Seçmenim”, Kendi yay›n›, 1998 ● “Siyasal De¤iflimde Kad›n Boyutu”, Kendi yay›n›, 1998 ● “Türkiye’de ‹ki Kad›n Dinami¤i: fieriatçi Kad›n-Ça¤dafl Kad›n”, Ortam Yay›nc›l›k, 1995 ● “Türkiye ‹laç Sanayinin ve ‹laç Pazar›n›n Yap›sal Özellikleri”, Ankara Eczac› Odas› yay›n›, 1977

57


fiUBE HABERLER‹-BURSA

KalDer Bursa fiubesi Ola¤an Mali Genel Kurul Toplant›s› Yap›ld›

Bursa’da Emin Direkçi dönemi Emin Direkçi’

KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Sami Erol, 2002’den bu yana sürdürdü¤ü Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› görevini Baflkan Yard›mc›s› Emin Direkçi’ye devretti. ürkiye Kalite Derne¤i (KalDer) Bursa fiubesi Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 18 fiubat 2009 Çarflamba günü yap›ld›. Toplant›ya KalDer Üyeleri, Bursa’daki çeflitli özel, kamu kurulufllar›n›n ve STK’lar›n temsilcileri kat›ld›. KalDer Bursa fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan› Sami Erol aç›fl konuflmas›na flöyle girdi: “10 y›l önce Bursa’da bafllatt›¤›m›z bu kalite yolculu¤u gönüllülerle bir mükemmellik yolculu¤una dönüfltü. Bir buçuk y›l Tofafl’›n sosyal tesislerinde faaliyetlerini yürüten KalDer Bursa fiubesi 1999 A¤ustos ay›nda kendisine ait kiralad›¤› 7 m2’lik bir büroda hizmet vermeye bafllad›. Bugün ise toplant› salonlar›, idari odalar› ve kalite kütüphanesiyle 450 m2’lik yeni modern ofisinde hem donan›m hem yetiflmifl profesyonel kadrosuyla KalDer ve Bursa’ya yak›flan bir yap›ya

T

60

Sami Erol

kavuflmufl oldu. KalDer Bursa fiubesi olarak sivil toplum kültür ve bilincine sahip, misyonunun gerektirdi¤i sorumlulu¤un fark›nda olan kalite gönüllüleriyle, ayd›nl›k ve mutlu bir Türkiye’nin gelece¤ini flekillendirilmesine Yönetim Kurulu üyelerimiz, uzmanl›k gruplar›m›z, kurullar›m›z ve profesyonel çal›flanlar›m›zla katk› sa¤layarak ÇA⁄DAfi YAfiAM KAL‹TES‹NE ulaflmak bundan sonraki y›llarda da hedefimiz olmaya devam edecektir.” Sami Erol 2002’den bu yana sürdürdü¤ü yönetim kurulu baflkanl›¤› görevini ise 1 y›l önce yap›lan planlamaya göre bugün itibariyle Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Emin Direkçi’ye devretti. Emin Direkçi konuflmas›nda “KalDer Bursa fiubesi’nin bundan sonra da faaliyetleriyle Bursa’n›n vizyonuna katk› sa¤lay›p gelece¤ine yön veren, Bursa’daki kurulufllar› de¤iflime yönelterek baflar›lar›n›n artmas›na katk› sa¤layan bir kurum olmaya devam edece¤ini ve toplumdan ald›¤› gücü ve deste¤i toplumun geliflimine yönelik kullanmak için çal›flaca¤›n›” ifade etti. Aç›l›fl konuflmalar›n›n ard›ndan KalDer Bursa fiubesi Genel Sekreteri Aykan Kurkur kat›l›mc›lara 2008 y›l›nda gerçeklefltirilen faaliyetler üzerine bir sunum yapt›. 2008 gelir gider tablolar›n› Gülseren Kundurac›o¤lu’n›n okumas›, Özer Aktepe’nin Denetim Kurulu ad›na denetim raporunu okumas›, 2009 Y›l› Bütçesini Aykan Kurkur’un okumas›, görüflülmesi ve onaylanmas›n›n ard›ndan toplant› sona erdi. Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


fiUBE HABERLER‹-BURSA

2008 Bursa Kalite Ödülleri sahiplerini 18 Nisan 2009 Cumartesi günü bulacak 2008 Bursa Kalite Ödülü sürecinde Yer Alan Kurumlar: Özel kurulufllar kategorisinde; Kamu kurulufllar› kategorisinde;

Coca Cola Bursa ● Maysan Mando ● Hürriyet Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi ● M. Kemal Coflkunöz Endüstri ve Anadolu Teknik Meslek Lisesi ● Y›ld›r›m ‹MKB K›z Meslek Lisesi ● Zübeydehan›m Do¤umevi ●

008 Y›l› Bursa Kalite Ödülü sonuçlar›, Özel kurulufllar ve Kamu kurulufllar› kategorilerinde olmak üzere 18 Nisan 2009 tarihinde bir törenle aç›klanacak ve heyecanla sürdürdürülen örnek kalite yolculu¤unun ödülleri sahiplerini bulacak. 2008 Bursa Kalite Ödülü sürecinde yer alan kurumlar afla¤›da okurlar›m›z için k›saca tan›t›lmaktad›r:

Mando olmufltur. Bugün ISO 9001:2000, ISO TS 16949:2002 ve EN ISO 14001:2004 belgelerine sahip olan Maysan Mando 2008 y›l›nda Ford taraf›ndan da Q1 sertifikas› ile ödüllendirilmifltir. dünyan›n 20 ülkesinde de otomotiv sanayinin hizmetine sunmaktad›r.

ÖZEL KURULUfiLAR KATEGOR‹S‹

Hürriyet Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi

2

Coca Cola Bursa Coca Cola ‹çecek A.fi. Bursa Fabrikas› CCI A.fi.’nin amiral gemisi olarak 1994 y›l›ndan itibaren, Bursa ili Kestel ilçesinde üretimlerini sürdürmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, ISO18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i, ISO 22000 G›da güvenli¤i sertifikalar›na sahip olan Bursa Fabrikas›, gazl› ve gazs›z meflrubat, meyve suyu, enerji ve sporcu içecekleri ve do¤al kaynak suyu kategorilerinde 12 ayr› marka alt›nda, 23 farkl› pakette, yüksek teknoloji ve yüksek kalite ile üretim gerçeklefltirip tüm Türkiye’ye da¤›t›m yapmaktad›r.

Maysan Mando 1969 y›l›nda Bursa’da kurulan Maysan binek ve ticari araçlar, otobüs, kamyon ile savunma sanayi uygulamalar› ve demiryollar› için amortisör üretmektedir. 1976 y›l›nda Çukurova Holding bünyesine geçen firma 1997 y›l›nda globalleflme yolunda ad›mlar atarak Güney Koreli Mando Corporation firmas› ile ortakl›k yapm›fl ve ismi Maysan Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009

KAMU KURULUfiLARI KATEGOR‹S‹ Hürriyet Anadolu Ve Endüstri Meslek Lisesi: 1978 y›l›nda aç›lan okul Bursa’da di¤er okullarda bulunmayan alanlarda hizmet vererek, d›fl müflterileri konumundaki gerek Yüksek Ö¤renim Kurumlar› gerekse sanayi kurulufllar›na, alan›nda iyi yetiflmifl, bilgili, becerili ve kalite bilinciyle yo¤rulmufl gençleri mezun ederek toplumsal sorumlulu¤unu yerine getirmektedir. Bu hizmeti yerine getirirken sahip oldu¤u TS-EN-‹SO 9001:2000 belgesi ve EFQM ‘’Mükemmellikte Yetkinlik’’ belgeleriyle hizmet anlay›fl›n› ça¤›n gereklilikleri ve paydafllar›n›n istekleri do¤rultusunda flekillendirmektedir.

M. Kemal Coflkunöz Endüstri ve Anadolu Teknik Meslek Lisesi M. Kemal Coflkunöz Endüstri ve Anadolu Teknik Meslek Lisesi Bursal› Sanayici ve ‹fladam› M. Kemal Coflkunöz taraf›ndan yapt›r›larak 1997 y›l›nda e¤itim ö¤retime bafllam›flt›r. 2002-2003 e¤itim ö¤retim y›-

61


fiUBE HABERLER‹-BURSA l›nda Endüstri Meslek Lisesi aç›lm›flt›r. Makine Teknolojileri alan›, Elektrik Elektronik Teknolojileri alan›, Biliflim Teknolojileri alan›, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alan›, toplam 712 ö¤rencisiyle Atatürk ilke ve devrimleri ›fl›¤›nda, milli kimli¤i ve kültürü ile sürekli geliflimi ilke edinmifl sektöründe liderler yetifltiren, dünya standartlar›nda bir e¤itim kurumu olmay› hedeflemifltir.

Y›ld›r›m ‹MKB K›z Meslek Lisesi Y›ld›r›m ‹MKB K›z Meslek Lisesi 1996–1997 E¤itim ö¤retim y›l›nda Y›ld›r›m K›z Meslek Lisesi ad›yla e¤itim-ö¤retime bafllam›flt›r. 2004–2005 e¤itim ö¤retim y›l›ndan itibaren bünyesinde Anadolu K›z Meslek Lisesi aç›lm›flt›r. 2004 y›l› bafl›nda ‹stanbul Menkul K›ymetler borsas›n›n yapt›rd›¤› ek bina ile okulun ad› Y›ld›r›m ‹MKB K›z Meslek Lisesi olarak de¤iflmifltir. 2003–2004 y›l›nda MEGEP projesi kapsam›nda 2 ayr› alanda pilot okul seçilmifltir. 2007 y›l›nda EFQM e¤itimlerinin al›nmas› ile 2008–2009 y›l›nda Bursa Kalite Ödülü sürecine baflvurmufltur. Okul, 1375 ö¤renci ve 75 ö¤retmen kadrosu ile e¤itim ö¤retime devam etmektedir.

Zübeydehan›m Do¤umevi Zübeydehanim Do¤umevi 1981 Y›l›nda 125 yatak kapasitesi ile branfl hastanesi olarak kurulmufltur. 2008 y›l›nda Yenido¤an Ünitesi yeniden yap›land›r›larak hastane bünyesine 38 yatak daha kazand›r›l›p yatak say›s› 163’e ç›kar›lm›flt›r. Türkiye’nin dördüncü büyük kenti olan Bursa ve ilçeleri baflta olmak üzere, Güney Marmara’da Bilecik’ten Bal›kesir’e, Kütahya’dan Çanakkale’ye kadar uzanan hasta baflvurular›n› karfl›layan bölgesel niteli¤e sahiptir. Do¤um baflta olmak üzere Kad›n Hastal›klar›, Menopoz, ‹nfertilite ve Aile Planlamas› uygulamalar› mevcuttur. 2007 y›l›nda Mükemmellikte Kararl›l›k ve 2008 y›l›nda TSE: EN ISO 9001:2000 belgesi alm›flt›r.

fiUBE HABERLER‹-ANKARA

Kamu Kalite Sempozyumu Rekabetçi bir özel sektör için uygun koflullar, her bir birey için yüksek yaflam kalitesi ancak iyi yöneten ve yönetilen bir kamu yönetimi ile mümkündür. Kamu kurumlar›nda yönetim kalitesinin artt›r›lmas› için, KalDer taraf›ndan her y›l bilgilerin, deneyimlerin ve uygulamalar›n paylafl›ld›¤› Kamu Kalite Sempozyumu düzenlenmekte ve Kamu Kategorisi’nde Ulusal Kalite Ödülü verilmektedir. Sempozyum 2003 y›l›ndan bu yana Cumhurbaflkanl›¤› himayelerinde gerçeklefltirilmektedir. Geçen y›l yaklafl›k 590 kiflinin kat›ld›¤› Sempozyum bürokratlar, siyasiler ve kamu çal›flanlar› taraf›ndan takip edilmifltir. Kat›l›mc› kurulufllar aras›nda Baflbakanl›k, ‹l Milli E¤itim Müdürlükleri ve ‹l Sa¤l›k Müdürlükleri, Belediyeler, çeflitli bakanl›klar, üniversiteler, özel ve kamu hastaneleri, ticaret odalar› yer almaktad›r. Bu se-

62

beple Sempozyum, ülkemizde kamu sektöründe yönetim kalitesinin gelifltirilmesi amac›yla yap›lan en büyük etkinlik olma özelli¤ine sahiptir. Sempozyumun ana temas› pek çok bürokrat›m›z›n kat›l›m›yla “Kriz Sonras›nda Dünya Düzeni ve Kamunun Rolü” olarak belirlenmifltir. Globalleflme ve duvarlar›n y›k›lmas›n›n ard›ndan yeniden flekillenen bir dünya ile karfl› karfl›ya kald›k, bu flekillenme süreci henüz sona ermedi. Bu de¤iflime ek olarak tüm dünyadaki en s›cak gündem ve ortak sorun kriz. Yaflanan son ekonomik krizle kamu yönetimleri iyi yönetilmezse en büyük ekonomilerin bile sars›ld›¤› görüldü. Sempozyumda, “Kriz sonras›nda nas›l bir dünya düzeni olacak? Kamu yönetimleri bunun içinde nas›l konumlanacak? Kamu yönetimleri bu aç›dan donan›ml› hale gelebildi mi, ya da gelebilecek mi?” sorular› tart›fl›lacak.

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


20.02.2009 TARÝH VE 250 NOLU YÖNETÝM KURULU KARARIYLA KABUL EDÝLEN ÜYELER NO 1 2 3 4 NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NO 1 2 3 NO 1 2 3 4

TÜZEL ÜYE ÝSBAK A.Þ.(ÝST. ULAÞIM HABERLEÞME VE GÜVENLÝK TEK.SAN.VE TÝC.A.Þ. BURSA ANADOLU OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ NUR KUYUMCULUK MAKBULE ATADAN ANAOKULU BÝREYSEL ASÝL ÜYE ORHAN ALBAYRAK ELÝF GÜL ESÝN KALPAKLI AYÞEGÜL DOÐRAR FATMA SENEM ERDEM FAHRÝ ÜYE DENÝZ GÜRSES ZEYNEL CAN ÜLVAN SERVÝN KAYA MAHMUT YILMAZ GÜNER GÖNEL HANDE HORASANLI EMEL ÖZTÜRK ZEHRA TERECÝ ÇÝMEN YALÇIN GÜÇER ÖÐRENCÝ ÜYE ÝSMAÝL ATALAY DUYGU DEMÝRCÝ KEMAL GÖRKEM ARMAÐAN YENÝ ÜYE HÜSEYÝN CELAL KERPÝÞÇÝ MEHMET BÝROL KORUN NACÝ GEDÝK SERTAÇ KIYICI

NO 1 2 3 4 NO 1 2 3 4 5 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 NO 1 2 3 4 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO 1

TÜZEL ÜYE ÖZEL NAHCÝVAN ORTODONTÝK GRUP AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI HÝZ.LTD.ÞTÝ. ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ BURSA YILDIRIM ULUBATLI HASAN ANADOLU LÝSESÝ ÞARPA-A ÞARKÜTERÝLER PAZARI GIDA ÜRÜNLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. BÝREYSEL ASÝL ÜYE CENK ALPER LEVENT ÞÝMÞEK BHAR OKYAY ERDAL GÜLCÜLER MÝZRAP CÝHANGÝR HÜR FAHRÝ ÜYE ASLI ÇORAK DERTLÝ NAKÝYE AVDAN BOYACIGÝLLER VOLKAN KIRLIKOVA YEÞÝM ERMEYDAN KANGAL KEREM TOPÇU ONUR KALKAN LÜTFÝYE GENCO EMEL ÖZTÜRK ÖÐRENCÝ ÜYE AYÇA SALGIN NESLÝGÜL KIRICI ÖZLEM ÖZGÜNAY ASLI GURUÞÇU YENÝ ÜYE ERDAL DENÝZ OSMAN TUNÇ DOÐAN OSMAN DEMÝRALAY NÝHAL ÇETÝNKAYA AKIN ANIL OÐUZ MEHMET YILMAZ (TÜZEL KÝÞÝ TEMSÝLCÝSÝ) EBRU TUYGAN ALÝ ÇALIÞKAN (TÜZEL KÝÞÝ TEMSÝLCÝSÝ) TOLGA AKIN MUSTAFA CILIZ MURAT DEMÝRTAÞLI EMÝNE BRÝTTAÝN TÜLAY ÖZEREN HÜSEYÝN ARIKAN MEHMET TACETTÝN SARIOÐLU GONCA ÇAÐLIER SÜLEYMAN ÇAM HALE EVÝRCAN FATÝH ER (TÜZEL KÝÞÝ TEMSÝLCÝSÝ) DEÐÝÞEN ÜYENÝN ESKÝ ÜYELÝK TÝPÝ SELÇUK YILMAZ DEMÝRKIRAN (BÝREYSEL ASÝL ÜYE)

TEMSÝLCÝ ADI MUSTAFA ALTINAY ALAATTÝN SARI SEZGÝN GÜRKAN KEZBAN ERKEN KURULUÞ ADI ÝSBAK A.Þ.(ÝST. ULAÞIM HABERLEÞME VE GÜVENLÝK TEK.SAN.VE TÝC.A.Þ. ADVANSA SASA POLYESTER SANAYÝ A.Þ. ADVANSA SASA POLYESTER SANAYÝ A.Þ. SÝLÝFKE DEVLET HASTANESÝ BÝYOKÝMYA VE KLÝNÝK BÝYOKÝMYA LAB. MAN TÜRKÝYE A.Þ. KURULUÞ ADI TIRSAN KARDAN SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. TORDEMÝR A.Þ. TORDEMÝR A.Þ. BALÇOVA TERMAL OTEL FEKA ÝNÞAAT ECOCERT SA

KURULUÞUN ÖLÇEÐÝ

ÞEHÝR

ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME/KAMU KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME/KAMU KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME/KAMU GÖREVÝ

ÝSTANBUL BURSA BURSA BURSA ÞEHÝR

GÖREVÝ

ÝSTANBUL ADANA ADANA MERSÝN ANKARA ÞEHÝR

GÖREVÝ YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ GELÝÞTÝRME ÞEFÝ OKUL MÜDÜRÜ PROJE KOORDÝNATÖRÜ ÖÐRETMEN MESLEÐÝ YÖNETÝM SÝS.PLANLAMA VE GELÝÞTÝRME UZMANI MAKÝNE MÜHENDÝSÝ KALÝTE KONTROL VE TEKNÝK HÝZMETLER LÝDERÝ KÝMYAGER ÝÞ GÜVENLÝÐÝ,ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÇEVRE LÝDERÝ KÝMYA MÜHENDÝSÝ UZMAN DOKTOR - LABORATUVAR ÞEFÝ DOKTOR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNÝK KALÝTE GÜVENCE YÖNETÝCÝSÝ LAZER OPERATÖRÜ KALÝTE VE EÐÝTÝM SORUMLUSU ÝNSAN KAYNAKLARI

TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ OKUL ADI ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ KURULUÞ ADI EL-BÝ ELEKTRÝK ULUSLARARASI TÝC. VE SAN. A.Þ. EL-BÝ ELEKTRÝK ULUSLARARASI TÝC. VE SAN. A.Þ. POLAT TURÝZM OTELCÝLÝK TÝC. VE SAN. A.Þ. SOYAK YAPI ÝNÞAAT A.Þ.

FAKÜLTE / ENSTÝTÜ AÇIK ÖÐRETÝM FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ AÇIK ÖÐRETÝM FERAGAT EDEN NAZMÝ NALBANT NESÝH KARAKUÞ SERDAR ALP TURAN MEHMET EMRE ÇAMLIBEL

MESLEÐÝ MAKÝNA DR. Y. MÜHENDÝSÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSÝ ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSÝ MAKÝNE MÜHENDÝSÝ DÝVERSITY MANAGER KÝMYA MÜHENDÝSÝ ORGANÝK TARIM VE GLOBAL GAP KONTROLÖRÜ

BÖLÜM ÝKTÝSAT KONSTRÜKSÝYON-ÝMALAT ANABÝLÝM DALI ÝÞLETME YENÝ ÜYENÝN GÖREVÝ CEO-ÝCRA KURULU BAÞKANI KALÝTE SÝSTEMLERÝ ÞEFÝ GENEL MÜDÜR VE OTELLER KOORDÝNATÖRÜ GENEL MÜDÜR

20.03.2009 TARÝH VE 251 NOLU YÖNETÝM KURULU KARARIYLA KABUL EDÝLEN ÜYELER

Türkiye Kalite Derneði Centrum Ýþ Merkezi Aydýnevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalý 34854 ÝSTANBUL Tel : 0 216 518 42 84 (pbx) Fax : 0 216 518 42 86 kalder@kalder.org Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad. No:317 Kat 2 Nilüfer 16140 BURSA Tel : 0 224 241 60 10 Fax : 0 224 241 58 70 bursa@kalder.org

TEMSÝLCÝ ADI RAMÝZ NAHCÝVAN OSMAN KAYA NURETTÝN EÞÝYOK NÝLAY YARIMOÐLU KURULUÞ ADI KORDSA GLOBAL ENDÜSTRÝYEL ÝPLÝK VE KORD BEZÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. TRAKYA CAM SANAYÝ A.Þ. DOÐADAN AKANA MÜHENDÝSLÝK ÞARPA-A ÞARKÝTERLER PAZARI GIDA ÜRÜNLERÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. KURULUÞ ADI AYDIN PLASTÝK AMBALAJ SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ

GÖREVÝ GENEL MÜDÜR YÖNETÝM KURULU BAÞKANI OKUL MÜDÜRÜ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ MESLEÐÝ

TESÝS MÜDÜRÜ

KÝMYAGER

FAKÜLTE / ENSTÝTÜ ÝÞLETME ÝKTÝSADÝ ENSTÝTÜSÜ SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ SOSYAL BÝLÝMLER ENSTÝTÜSÜ FEN BÝLÝMLERÝ ENSTÝTÜSÜ FERAGAT EDEN MÜMÝN DENÝZ SELÇUK ÖZGÜLER ADEM SOYDAN TAHÝR ERSOYU NÝHAL AKMAN NAZMÝYE AYÞÝN BAKIÞKAN OZAN MUSLU SELÝM HAKAN TÝFTÝK ERDAL GÜLCÜLER CAFER VAROL BERNA NALBANT AKÝF KANDEMÝR EKREM ATEÞ SERDAR AKSOYLAR KÖKSAL BÜYÜK GONCA ÇAKIR ZEHRA KAYA GÜLTEN TOSUN HASAN YASÝR BORA FERAGAT EDEN ÇETÝN AKTÜRK

BÖLÜM TÜRKÇE NBA/TEZSÝZ YÜKSEK LÝSANS ÝNSAN KAYNAKLARI ÝNSAN KAYNAKLARI MALZEME BÝLÝMÝ VE MÜHENDÝSLÝK YENÝ ÜYENÝN GÖREVÝ YALIN ALTI SÝGMA SORUMLUSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (ÜRETÝM) KALÝTE GÜVENCE MÜDÜR VEKÝLÝ YÖNETÝM SÝSTEMLERÝ ÞEFÝ FABRÝKA YÖNETÝCÝSÝ KALÝTE YÖNETÝCÝSÝ ÝÞLETMELER LÝDERÝ-TÜRKÝYE VE NÝLE KORDSA KALÝTE GÜVENCE YÖNETÝCÝSÝ ÝÞ GELÝÞTÝRME VE ARGE DÝREKTÖRÜ ENTEGRE SÝSTEM YÖNETÝM KALÝTE YÖNETÝM BÝRÝMÝ SORUMLUSU KALÝTE SÝSTEM YÖNETÝCÝSÝ KALÝTE MÜDÜRÜ BELEDÝYE BAÞKANI KALÝTE MÜDÜRÜ ÝNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ OKUL MÜDÜRÜ PROJE MÜDÜRÜ DEÐÝÞEN ÜYENÝN YENÝ ÜYELÝK TÝPÝ SELÇUK YILMAZ DEMÝRKIRAN (TÜZEL KÝÞÝ TEMS.)

MÜHENDÝS GIDA MÜHENDÝSÝ MAKÝNE MÜHENDÝSÝ SANAYÝCÝ MESLEÐÝ ÝKTÝSAT DEKAN ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSÝ

MEB ANKARA ÝL MEM ARGE BÝRÝMÝ GATE ELEKTRONÝK ECZACIBAÞI-MONRAL NÜKLEER ÜRÜNLER SAN. VE TÝC. A.Þ. ECOCERT SA TÜRKÝYE OKUL ADI ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ EGE ÜNÝVERSÝTESÝ EGE ÜNÝVERSÝTESÝ ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ KURULUÞ ADI HEMA ENDÜSTRÝ A.Þ. HEMA ENDÜSTRÝ A.Þ. DEMÝSAÞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERÝ SAN. A.Þ. DEMÝSAÞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERÝ SAN. A.Þ. ZORLUTEKS TEKSTÝL TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. TÜRK HENKEL KÝMYA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ. TÜRK HENKEL KÝMYA SANAYÝ VE TÝC. A.Þ. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRÝYEL ÝPLÝK VE KORD BEZÝ SAN. VE TÝC. A.Þ. ARÇELÝK IC ICTAÞ IC ICTAÞ ÝZMÝR ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜÐÜ HAKKI DEMÝRÖRS KAUÇUK SAN. VE TÝC. A.Þ. ALP HAVACILIK SAN. TÝC. A.Þ. TEPEBAÞI BELEDÝYESÝ FORD OTOMOTÝV ESKÝÞEHÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI AV. MAÝL BÜYÜKERMAN ANAOKULU KAYSERÝGAZ KAYSERÝ DOÐALGAZ DAÐ. PAZ. VE TÝC. A.Þ. KURULUÞ ADI TRAKYA CAM SANAYÝ A.Þ. (TRAKYA FABRÝKASI)

Ankara Tezel Sok. No:2/6 Yukarý Ayrancý 06550 ANKARA Tel : 0 312 428 41 11 Fax : 0 312 428 41 13 ankara@kalder.org

Eskiþehir Hoþnudiye Mah. Nayman Sok. Selka Apt. K.1 D.1 ESKÝÞEHÝR Tel : 0 222 221 65 52 Fax : 0 222 234 34 69 eskisehir@kalder.org

KURULUÞUN ÖLÇEÐÝ KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME/STK KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME/KAMU KÜÇÜK ÖLÇEKLÝ ÝÞLETME GÖREVÝ BAÞKAN YARDIMCISI ÝNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ KALÝYE YÖNETÝM MÜDÜRÜ KALÝTE DÝREKTÖRÜ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ GÖREVÝ FÝNANSMAN SORUMLUSU DEKAN KALÝTE YÖNETÝMÝ ÇALIÞMALARI

Ýzmir 861 Sok. No:72 Jüt Han K.3 D.304 Konak 35250 ÝZMÝR Tel : 0 232 482 30 70 Fax : 0 232 482 08 40 izmir@kalder.org

MANÝSA ÝZMÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ANKARA ANKARA ÞEHÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ÞEHÝR ÝSTANBUL ÝSTANBUL ÝSTANBUL ÝSTANBUL

ÞEHÝR ÝSTANBUL ÝSTANBUL BURSA ÝZMÝR ÞEHÝR KOCAELÝ ÝSTANBUL ANKARA ANKARA ÝZMÝR ÞEHÝR TEKÝRDAÐ ÝSTANBUL ÝSTANBUL ANKARA ANKARA ANKARA ÝZMÝR ÝZMÝR ÞEHÝR ÝSTANBUL ÝZMÝR ÝZMÝR ÝZMÝR ÞEHÝR TEKÝRDAÐ TEKÝRDAÐ ÝSTANBUL ÝSTANBUL KIRKLARELÝ

KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ KOCAELÝ ÞEHÝR KIRKLARELÝ

Derneðimiz 2009 yýlý üyelik aidatlarý: (Kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý yýllýk aidatýn yarýsýný öderler) Büyük Ölçekli Kuruluþ Tüzel Üyelik Aidatý (Çalýþan sayýsý 251 ve üstünde ise) : 1.815 TL Orta Ölçekli Kuruluþ Tüzel Üyelik Aidatý (Çalýþan sayýsý 250 ile 50 arasýnda ise) : 1.210 TL Küçük Ölçekli Kuruluþ Tüzel Üyelik Aidatý (Çalýþan sayýsý 50 ve altýnda ise) : 605 TL Bireysel Asil Üyelik Aidatý : 385 TL Fahri Üyelik Aidatý : 192,50 TL Öðrenci Üyelik Aidatý : 38,50 TL

Üyelik ile ilgili sorularýnýz ve görüþleriniz için:

Ýstanbul(Merkez): Hacer Yýldýrým - hacer.yildirim@kalder.org Ankara : Nebiye Kayabaþ - nebiyek@kalder.org Bursa : Arzu Özel - arzu.ozel@kalder.org Eskiþehir : Sibel Kýsa - sibel.kisa@kalder.org Ýzmir : F.Tuba Örs - tuba.ors@kalder.org

Ýstanbul : Garanti Bankasý Suadiye Þb. 6200801 Ankara : Ýþ Bankasý Gaziosmanpaþa Þb. 0223601 Bursa : Denizbank Çekirge Þb. 1356000-351 Eskiþehir: Yapý Kredi Bankasý Porsuk Þb. 16269446 Ýzmir : Akbank AOSB Þb. 15051


Abone Hizmetleri

ÖNCE KAL‹TE Abone Fiyatlar› (Bireysel Abonelik) (Adet-Y›l) Abonelik Fiyat›........................................ : 70.- TL

(Adet-Y›l) KalDer Üyeleri...........................: 60.- TL

Abone Fiyatlar› (Toplu Abonelik) (Adet-Y›l) Ayn› iflyerinde 10 kifli..............................: 50.- TL

Ayn› iflyerinde 20 kifli................: 40.- TL

Fiyatlara KDV dahildir. Abonelik Bilgileri Ad› Soyad› Kurulufl Ad› Faaliyet Alan› Dergi Teslim Adresi Telefon (ev) Fatura Adresi Vergi Dairesi

:.............................................................................................................................................................. :.............................................................................................................................................................. :.............................................................................................................................................................. :.............................................................................................................................................................. :.............................................................................................................................................................. :......................................................Telefon (ifl) :.........................................Faks:................................... : :..................................................Vergi No:.............................................................................................

ÖDEME B‹LG‹LER‹ Havale gönderiyorum. Garanti Bankas› Suadiye fiubesi Hesap Numaras› 1299686 (Garanti Bankas› Suadiye fiubesi 1299686 No’lu hesaba toplam bedeli ödedikten sonra 0 216 518 42 86’ya fakslay›n) Banka, havale ücreti talep edebilir. Toplam bedeli kredi kart›mdan çekin.

❒ Visa Kart Sahibinin Ad› Soyad› Kart No Geçerlilik Tarihi

❒ Mastercard :.............................................................................................................................................................. :.............................................................................................................................................................. :.............................................Güvenlik No:............................................. Tarih:.......................................

‹mza :.............................................................................................................................................................. Abone Bedeli ile ilgili dekont ve formlar›n dernek merkezimize fakslanmas› ya da postalanmas› yeterli olacakt›r. Abonelik sistemi, abone olunan tarihten itibaren 1 y›ld›r. Centrum ‹fl Merkezi Ayd›nevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyal› 34854 ‹stanbul Tel. : +90 (216) 518 42 84 PBX Faks: +90 (216) 518 42 86

Reklam Tarifesi: Arka kapak Ön kapak içi Arka kapak içi Tercihli Tercihli çift sayfa 3. Sa¤ sayfa ‹ç sayfalar

(4-5, 6-7, 8-9)

Tek Frekans 6.000 TL 5.500 TL 4.000 TL 2.000 TL 3.600 TL 3.000 TL 1.200 TL

3 Frekans 5.500 5.000 3.500 1.800 3.300 2.500 1.050

6 Frekans 4.500 TL 4.000 TL 3.000 TL 1.500 TL 2.800 TL 2.200 TL 900 TL

12 Frekans 3.000 TL 2.500 TL 2.000 TL 1.000 TL 1.800 TL 1.400 TL 600 TL

Tema sponsorlu¤u: 6 say› için(Birim Fiyat)..................................4 sayfa: 2.000 TL.................................8 sayfa: 3.500 TL (Fiyatlara %18 KDV eklenecektir)

66

Önce Kalite Dergisi N‹SAN 2009


Nisan 2009  

Öncü tartışma konuları, alanındaki TKY uygulamalarının, haberlerin ve KalDer faaliyetlerinin paylaşıldığı Önce Kalite, sürekli gelişen içeri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you