Page 1

KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU


iv


ĠÇĠNDEKĠLER MĠSYON-VĠZYON

vii

2011 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ

ix

MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU

1

Ulusal Kalite Hareketi (UKH)

1

Mükemmellik AĢamaları Programı

3

Yerel Kalite Ödülleri

4

Ulusal Kalite Ödülü

7

ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI

8

Üyelik

8

Kalite Platformları ve Mükemmellik Grupları

8

HĠZMETLERĠMĠZ

10

DıĢ Değerlendirme Hizmeti

10

Eğitimler

11

Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)

14

ETKĠNLĠKLERĠMĠZ

15

20. Kalite Kongresi

15

12. Kamu Kalite Sempozyumu

18

2011 Ġnsan Kaynakları Kongresi

19

9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu

20

10. EskiĢehir Kalite ġöleni

21

12. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu

23

YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE

24

KalDer Yayınları

24

Kütüphane

24

KalDer ĠletiĢim Araçları

24

Önce Kalite Dergisi

24

E-Bülten

24

Web Sitemiz (www.kalder.org)

24

ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YER ALMA

24

EKLER

27

Ek 1 : KalDer Yönetim Kurulu Üyeleri

27

Ek 2 : KalDer Denetleme Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri

28

Ek 3 : KalDer Merkez ve ġube ÇalıĢanları

29

Ek 4 : KalDer Kurul ve Komiteleri

30

Ek 5 : 2011 Yılı Yeni Tüzel Üye Listesi

31

Ek 6 : Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi 2011 Yılı Kurumsal Üyeleri

32

Ek 7 : Sayılarla 20. Kalite Kongresi

32

Ek 8 : 20. Kalite Kongresini Destekleyen Sponsorlarımız

33

Ek 9 : Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi’ne Katılan KuruluĢlar

34

Ek 10 : 20.Kalite Kongresi Paralel Oturumlar

34

Ek 11 : 20. Kalite Kongresi KonuĢmacıları

35

v


vi


MĠSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaĢam biçimine dönüĢtürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. VĠZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaĢımı çerçevesinde ülkemizi çağdaĢ yaĢam düzeyine ulaĢtırmak amacı ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleĢtirmiĢ, rekabetçi kurum ve kuruluĢlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluĢ olmak. DEĞERLERĠMĠZ Güvenilir Olmak Ġnsana Saygı Sürekli ĠyileĢtirme Gönüllülük

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk

vii


viii


2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ Değerli KalDer Üyeleri, Her birimizin üyesi olmaktan büyük kıvanç duyduğumuz Türkiye Kalite Derneği için, 2010 yılı vizyon ve misyonumuz doğrultusunda verimli ve baĢarılı bir yıl olmuĢtur. KalDer Genel Kurulumuz 2010 Nisan ayında yüksek düzeyde bir katılım ile baĢarılı bir biçimde gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan seçimler sonrası KalDer bünyesinde bulunan Ģubelerimizin tümünün temsil edildiği yeni bir yönetim oluĢmuĢtur. Tüm ülkede Toplam Kalite Yönetimi’nin yayılım ve yaygınlaĢmasında eĢgüdüm sağlayan bir yönetim anlayıĢı oluĢturulmuĢtur. ÇalıĢma planımızın üç ana unsuru olan Coğrafi ve Sektörel yayılım ve üyeleri bir araya getirecek katma değer yaratacak daha fazla ortam yaratma çalıĢmalarının planları yapılmıĢ ve 2010 yılı içinde ilk açılım ile ilgili çalıĢmalara baĢlandı. Ulusal Kalite Hareketi üye sayısı 2010 sonunda 428 iken Aralık 2011’de 479’ ulaĢtı. BaĢka bir deyiĢle 14 yılını tamamlamıĢ olan bu programın toplam üye sayısının %20’si son iki yılda kazanılmıĢtır. Bu kuruluĢlar Ulusal Kalite Ödülü, Mükemmellik AĢamaları, eğitimler ve dıĢ değerlendirmelerle hizmetlerimizden en verimli biçimde yararlanmıĢlardır. 2011 yılında Mükemmellik AĢamaları Programlarına katılan kuruluĢlarımız da büyük bir baĢarı kazandı ve 9 Kararlılık ile 21 Yetkinlik olmak üzere toplam 30 kuruluĢ belge aldı. Böylece 2003 yılından bu yana belge alan kuruluĢ sayısı Kararlılık sürecinde 64, Yetkinlik sürecinde 90, toplam 154’tür. Ulusal Kalite Ödülü’ne 2010 yılında 11, 2011 yılında 11 kurum ve kuruluĢ baĢvurmuĢtur. Ayrıca EFQM Mükemmellik Ödülü’nde büyük ödül 2008 yılında Bosch Bursa Fab. tarafından alınmıĢ, EFQM’de 2009 ve 2010 yıllarında büyük ödülü kazanan kuruluĢ olmamıĢtı. 2011 yılında Türkiye’den BaĢvuran Bilim Ġlaç A.ġ.’nin büyük ödülü kazanması Türkiye’nin yönetim kalitesinde ulaĢtığı yerin en somut göstergesi olmuĢtur. EFQM’de büyük ödül kazanan Bilim Ġlaç yönetici ve çalıĢanlarını bir kez daha kutlarım. 2011 yılında Mükemmellikte Süreklilik Ödülü’nü BOSCH SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. BURSA DĠZEL ENJEKTÖR FABRĠKASI, Büyük Ölçekli ĠĢletme Kategorisinde “Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü” ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. – ĠGDAġ, Operasyonel Birim Kategorisinde COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. ANKARA FABRĠKASI ve Ulusal Kalite BaĢarı Ödülü’nü ise FARBA A.ġ. kazandı. KuruluĢlarımızı geleneksel süreçte baĢarı gösteren ve ödül kazanan kuruluĢlarımızı kutluyorum. KalDer, misyonunu yaygınlaĢtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baĢarmıĢtır. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde 5.148 adet egitim/çalıĢtay, toplamda 89.010 kiĢi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Eğitim alan kuruluĢlara yönelik Rehberlik uygulamalarımız geniĢletildi. Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi, Strarejik Planlama, Ġnsan Kaynakları, 5S, TPM, ..) Eğitim Portföyü’nün EFQM Mükemmellik Modeli

ix


kapsamında geliĢtirilmesi hedefi doğrultusunda yeni eğitimler devreye alınmaya baĢlandı. KalDer Eğitim Portföyüne Ġnsan Kaynakları, KiĢisel GeliĢim ve Sektörel eğitimleri dahil edildi. EFQM’in portföyüne yeni giren bazı eğitim baĢlıkları KalDer portföyüne de alındı. EFQM Mükemmellik Modeli Değerlendirici Eğitimi( EAT), EFQM Mükemmellik Yolculuğu Eğitimi( J2E) bunlar arasındadır. KuruluĢlara sunmuĢ olduğumuz hizmetler arasına Toplam Üretken Yönetim (TPM) ve 5S Değerlendirilmesi dahil edildi. KalDer ve Okan Üniversitesi kalite konularında çalıĢan yönetici ve uzmanların mesleki geliĢimlerine katkıda bulunmak amacıyla “Kalite Personeli GeliĢtirme Sertifika Programı" ouĢturuldu.Fabrika Ziyareti, Deneyim paylaĢımları ve Projelerin hazırlanıp sunulacağı program 114 saat sürecektir. 12 Aralık 2011 tarihinde Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında iĢbirliği

baĢlatılmıĢtır. KOBĠ iĢletmelerin KalDer

eğitimlerinden yararlanmaları durumunda %50 oranında finansman desteği sağlanacaktır. Turquality desteklerinden sonra üyelerimize finans desteği sağlayan ikinci bir proje geliĢtirilmiĢtir. KalDer ve KA AraĢtırma Limited tarafından ortak olarak yürütülen proje TMME, Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi kapsamında her yıl 26 sektör ve 130 kuruluĢ, ACSI/Fornell modeli ile ölçülmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır. KuruluĢlara sektöründeki yerini, rakiplerinin durumunu görme ve strateji geliĢtirme imkanı veren, TMME raporları, her çeyrek sonunda TMME kurumsal üyelerine ulaĢtırılmaktadır. 2011 yılında 16 TMME kurumsal üyesi vardır. 2012 yılı için büyük bir açılım baĢlatılmıĢ ve üye sayısı yüzde 100 arttırılırken, TMME ödülleri ile KalDer için yeni bir prestijli ödül süreci baĢlamıĢtır. 20 yıldır baĢarı ile gerçekleĢtirilen Kalite Kongresi’nde “Fark Yaratmak” ana teması kapsamlı biçimde iĢlendi. Toplam 2.902 kiĢinin katıldığı kongre, 2011 yılında da dünyanın en büyük kalite kongreleri arasında yerini aldı. Formatı yenilenen ve iyileĢtirme sağlanan kongremiz son yılların en yüksek memnuniyet oranını yakalamıĢtır. Sayın CumhurbaĢkanımızın himayelerinde, Ankara’da düzenlenen 12. Kamu Kalite Sempozyumu, Ġzmir’de gerçekleĢen 11. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu, Bursa’da gerçekleĢen 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu ve EskiĢehir’de düzenlenen 10. EskiĢehir Kalite ġöleni ile yurdumuzun değiĢik köĢelerine mükemmellik kültürünü taĢıdık. 2011 yılı medyada KalDer’in hedeflenen ölçüde yer aldığı bir yıl oldu. Medya iliĢkileri çerçevesinde 2.175 dakikalık röportajlar, toplam 1.089 adet özel haber çalıĢmaları yaptık. KalDer’in medyatik performansı son yılların en büyük değerlerine ulaĢmıĢtır. 2011 yılında 8 Eylül tarihi itibarı ile, Bloomberg TV’de “Kalite Rehberi” adı ile toplam 21 program yapıldı. 420 dakikalık canlı yayın gerçekleĢti. Yayılıma önemli bir katkı ve farkındalık yarattık. Mükemmellik yolculuğunda yirminci yılına giren KalDer’de gelinen nokta tüm üye ve gönüllülerimizin eseridir. Yirminci yıl nedeniyle geçmiĢ yıllarda sadece Ġstanbul’da gerçekleĢtirilen Kazananlar Konferansı bu yıl

x


Anadolu’da KOBĠ’lerin ağırlıklı olduğu Ģehirlerde yapılmaktadır. Bu zamana kadar Düzce, Çerkezköy, KocaeliGOSB,

Kayseri,

Konya,

ġanlıurfa,

Denizli,

Tarsus,

Ankara,

Antalya

ve

Ġstanbul’da

etkinlikler

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çerçevede yıl içerisinde 38 noktaya ulaĢılmıĢ, yaklaĢık 40.000’km yol katedilmiĢ ve 7.500 kiĢiye eriĢilmiĢtir. Özetlemek gerekirse, KalDer olarak, misyonumuz çerçevesinde, baĢta üyelerimiz, gönüllülerimiz ve diğer paydaĢlarımızdan aldığımız güçle 2011’de baĢarılı pek çok faaliyeti hayata geçirdik. En önemlilerinden biriside, Bölgesel yayılım için büyük bir atak baĢlattık. Öncelikle Kayseri ve Denizli’de ilk temsilcilik oluĢumlarını sağladık. Bu yıl Konya, Gaziantep, Antalya ve Doğu Marmara, Samsun açılımları ile yayılımı hızlandırmak noktasındayız. KalDer Kahvaltı Sohbetleri ve söyleĢiler ile sosyal-kültür programlarımız 2012’de planlanarak birliktelik ortamları arttırılmıĢtır. Bu vesile ile baĢta değerli üyelerimiz olmak üzere KalDer’e destek ve katkılarını esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, tüm KalDer çalıĢanlarına, gönüllü KalDer elçilerine ve tüm sosyal paydaĢlarımıza Ģükranlarımızı sunuyoruz. KalDer, üyelerinden ve paydaĢlarından aldığı güç ve destekle, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının Ģekillendirilmesinde görev almayı ve bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir.

Saygılar sunuyorum. A.Hamdi Doğan KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı

xi


xii


konularda da rehberlik hizmeti 2010 yılı itibarı ile

MÜKEMMELLİK

baĢlatılmıĢtır.

YOLCULUĞU ULUSAL KALİTE HAREKETİ

UKH üyelerinin etkinlikleri gözden geçirilerek

(UKH)

çalıĢmaları yavaĢlamıĢ kuruluĢlar için özendirici

1998 Yılında baĢlattığımız UKH ivme kazanarak

etkinlikler gerçekleĢtirilmiĢtir (Yerinde ziyaret, yol

geniĢliyor. Bu hareketin amacı, kamu ve özel

haritaları, UKH eğitim planlama, deneyim ve bilgi

kesimden

STK’larımızı

paylaĢım toplantıları, Teknik ve fabrika ziyaretleri

Mükemmellik Modeli’ni değerlendirme ve sürekli

vb.) UKH’ne katılımın artırılabilmesi için 2011 yılı

geliĢme aracı olarak kullanmaya özendirmektir.

itibarı ile Coğrafi yayılım stareteji doğrultusunda

Böylece yurt düzeyinde her kesimden iyi örnekleri

planlanan

öğrenme, baĢarı peĢindeki kuruluĢlarla paylaĢma

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu zamana kadar Düzce,

olanağı sağlıyoruz. Katılımcılar UKH üyeliğini

Çerkezköy,

öğrenme fırsatları yanında bu ağdaki kuruluĢlarla

ġanlıurfa, Denizli, Tarsus, Ankara, Antalya ve

tanıĢma, karĢılıklı özgüven artırma ve sonunda

Ġstanbul’da

ulusal kalkınmaya katkı sağlama fırsatı olarak

çerçevede yıl içerisinde 40.000’Km yol katedilmiĢ

görüyorlar.

KalDer’in

ve 7500 kiĢiye eriĢilmiĢtir. UKH programına iliĢkin

vizyonuna eriĢmede temel program, katılımcı

haber, röportaj ve baĢarı hikayeleri her ay, Önce

kuruluĢların

Kalite dergisinde yayınlanmaktadır.

kuruluĢlarımızı

UKH’ni

bu

ve

yönleri

sağladıkları

ile

dünya

ölçeğindeki

sonuçları da hareketin temel baĢarı göstergesi

çeĢitli

illerde

paylaĢım

Kocaeli-GOSB, etkinlikler

toplantıları

Kayseri,

Konya,

gerçekleĢtirilmiĢtir.

Bu

UKH’nden Mükemmellik AĢamaları (MA) ve Ulusal

olarak görüyoruz.

Kalite Ödülü Sürecine GeçiĢ : 2003-2011 yılları

2010-2011 Yılı Ulusal Kalite Hareketi Faaliyetleri

arasında UKH üyesi olan kuruluĢların %70’i UKH

Sürecin yeniden tasarlandığı 2003 yılından 2010

ve diğer (Süreç, Strateji, TKY, Mükemmellik

sonuna kadar UKH’ne katılan 285 kuruluĢ ile

Modeli vb.) eğitimleri almıĢlardır.

toplam üye sayısı 428’e ulaĢmıĢtır. Bu kuruluĢların

2003

% 20’si Büyük Ölçekli, %39’u Kobi, % 38’i Kamu

490’a

göstermesi,

hızlı

ve

verimli

Mükemmellik

Bu 154 MA belgesinden 89’u (%60) son 3 yılda

ulaĢmıĢtır) Olgunluk

hepsi

aĢaması anket uygulaması, kuruluĢların aktif katılım

alınan

kuruluĢ belge almıĢtır (64 Kararlılık, 90 Yetkinlik).

katılımcı sayımız 50’dir. (2012 Mart ayında toplam üye sayısı

devreye

AĢamalarında 2003-2011 yılları arasında 154

ve % 2’si ise Sivil Toplum KuruluĢlarıdır. 2011 yılı UKH

yılında

de

UKH

üyesi

olan

kuruluĢlarca

kazanılmıĢtır.

sonuç

alınabilmesi amacıyla web ortamına taĢınmıĢtır.

1993 yılından bu yana yürütülen Ulusal Kalite

Anket

Ödülü sürecinde 27 Büyük, 41 BaĢarı, ve 5

içeriği

ve

sunulan

raporun

kapsamı

geniĢletilmiĢtir.

Mükemmellikte Süreklilik olmak üzere toplam ödül alan kuruluĢ sayısı 73 dür. UKH’nin baĢladığı 1998

2009 yılında baĢlatılan Özdeğerlendirme, Süreç

sonrasında Büyük Ödül alan 20 kuruluĢtan 14’ü,

Yönetimi ve Stratejik Yönetim yanısıra kuruluĢ

BaĢarı Ödülü alan 34 KuruluĢ’tan 24’ü UKH

talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Ġnsan

üyesidir.

Kaynakları, Tedarik Zinciri Yönetimi, TPM vb.

1


YILLAR İTİBARI İLE UKH KATILIMCI SAYILARI

Kilometre

GidiĢ

Kaç Kez

Toplam

TekYön

DönüĢ

Gidildi

Kilometre

ANKARA

453

906

5

4530

ANTALYA

716

1432

3

BURSA

243

486

3

ÇANAKKALE

320

640

2

ÇERKEZKÖY

150

300

DENĠZLĠ

639

1278

DÜZCE

217

434

ESKĠġEHĠR

322

644

ERZURUM

1225

ĠZMĠR KARABÜK

Gidilen Ġller

Katılımcı

AÇIKLAMALAR

800

Kamu Sempozyumu, ASO Ġmza Töreni, ĠK Kongresi, Bakanlıklar ziyaret

4296

650

Kalite Sempozyumu, ASBĠAD UKH Etkinlik, Ekip Toplantısı

1458

1750

Sempozyum, Kalite Belge Töreni

1280

100

BELEDĠYE VE SSK SUNUM

3

900

250

UKH ÇERKEZKÖY ETKĠNLĠK, ÇOSB ETKĠNLĠK

2

2556

300

Üniversite ve DSO UKH Etkinlik

2

868

600

UKH Etkinlik

2

1288

200

SEMPOZYUM VE UKH ETKĠNLĠK

2450

1

2450

20

DIġ DEĞERLENDĠRME TOPLANTI

561

1122

1

1122

750

MAS

396

792

2

1584

600

UKH Etkinlik

KAYSERĠ

771

1542

2

3084

150

UKH Etkinlik

KIBRIS

800

1600

1

1600

20

YK ZĠYARET

KOCAELĠ

111

222

5

1110

250

UKH Etkinlik, GOSB, TOSB, Marka

KONYA

660

1320

1

1320

150

UKH Etkinlik

SAMSUN

734

1468

1

1468

20

Sanayi ve Ticaret Odaları Toplantı

ġANLIURFA

1261

2522

2

5044

800

UKH Etkinlik

TARSUS

950

1900

1

1900

200

UKH Etkinlik

10529

21058

37858

7610

TOPLAM KM/ Katılım

2


MÜKEMMELLİK AŞAMALARI PROGRAMI Mükemmellik

AĢamaları,

EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgesi Alan KuruluĢ Sayıları

mükemmellik

yolculuğuna baĢlamıĢ kuruluĢlara cesaret vermek, her düzeydeki baĢarıyı tanımak adına Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM tarafından geliĢtirilmiĢ bir programdır. KuruluĢların sistematik iyileĢtirme yapmalarını,

rekabet

güçlerini

geliĢtirmelerini,

gelecekte daha baĢarılı olmalarını destekleyen bir hizmet

olarak

tasarlanmıĢtır.

Türkiye’de

belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı adına KalDer tarafından yapılmaktadır.

2011 Yılında 3 yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluĢlar;

Mükemmellik yolculuğunun henüz baĢında olan kuruluĢlar

için

“Mükemmellikte

Mükemmellik

Kararlılık”

Modeli’ni

ve

3*

T. C. MEB Antalya MuratpaĢa Cengiz Topel Anaokulu

kullanarak

3*

T. C. MEB Bağcılar Tiryaki HasanpaĢa Ġlköğretim Okulu

3*

T. C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü

özdeğerlendirme yapma konusunda deneyim

3*

T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü

kazanan kuruluĢlar için “Mükemmellikte Yetkinlik”

3*

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü

3*

Kardemir Karabük Demir ve Çelik San. ve Tic. A. ġ.

3*

T. C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

3*

T. C. MEBMersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü

3*

ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel KYÖD Ġlköğretim Okulu

3*

TOSB Organize Sanayi Bölgesi

4*

Çelebi Hava Servisi A. ġ. Genel Müd. ve Ġstanbul Ġstasyonu

4*

Özaltın Otel ĠĢletmeleri A. ġ.

4*

Odeon Turizm ĠĢletmeciliği A. ġ.

4*

T. C. Sağlık Bakanlığı Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü

4*

KYK Yapı Kimyasalları A. ġ.

4*

Tübitak Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı

4*

Türkiye Bankalar Birliği

olmak

üzere

iki

aĢamada

belgelendirme

yapılmaktadır. KuruluĢlar, Mükemmellik Modeli’ni uygulamadaki

deneyimlerine

ve

iyileĢtirme

programlarının yayılımlarına göre kendilerine en uygun

aĢama

Programa

için

baĢvuruda

çalıĢan

bulunabilirler.

sayısına,

sektörüne

bakılmaksızın tüm özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢları katılabilir. 2011 Yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi

5*

Aras Kargo Yurtiçi YurtdıĢı TaĢımacılık A. ġ. Genel Müdürlüğü

kuruluĢlar;

5*

BoytaĢ Genel Müdürlüğü ve BoytaĢ 1

AkbaĢlar Tekstil Enerji Sanayi ve Ticaret A. ġ.,

5*

Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A. ġ.

5*

METHOD AraĢtırma ve Pazarlama DanıĢmanlık Ltd. ġti.

almaya

hak

kazanan

kurum

ve

Ankara Sanayi Odası, BaĢkent Üniversitesi Özel

EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgesi Alan KuruluĢ Sayıları

AyĢeabla Okulları, T.C. BaĢiskele Belediyesi, T.C. Milli

Eğitim

Bakanlığı

Bursa

Ġl

Milli

Eğitim

Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kayplas

Plastik

Mobilya

Aksesuarları

ve

Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. ġti., Sabancı Kız Teknik Öğretim OlgunlaĢma Enstitüsü, Üçler Kelepçe ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.’dir.

3


YEREL KALİTE ÖDÜLLERİ

Ödül Alan Kalite Çemberleri

ANKARA – BURSA – İZMİR - ESKİŞEHİR

 Kale Kilit ve Kalıp San. / Hurda Avcıları Kalite Çemberi

Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi’ni bölgelerde

yaygınlaĢtırmak

ve

Ulusal

Kalite

 Kordsa Global Türkiye / Fray Avcıları Kalite

Hareketi’ne kuruluĢların katılımını sağlamak üzere

Çemberi

Ģubeler tarafından düzenlenmektedir.

 Türk Traktör ve Ziraat Mak./ Çözüm Isıl Kalite Çemberi

14. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONF.

 Yünsa Yünlü San. / Turkuaz Kalite Çemberi 3

Kasım

Ankara

2011

ODTÜ

Kongre

tarihinde Kültür

Ödül Alan Kaizen Ekipleri

ve

 Coca Cola Ġçecek Ankara Fabrikası / Paletleme

Merkezi’nde

Makinesi Çevrim Süresi Kaizeni

düzenlenen Konferansa 600

 Yünsa Yünlü San. / Atılım Kaizeni

kiĢinin katılımı hedeflenmiĢ, 483 kiĢi katılmıĢtır. Konferansın memnuniyet

Yıllara

hedefi %80 iken katılımcılara yapılan anketler

Konferansı Katılımcı Sayıları

Göre

Kalite

Çemberleri

PaylaĢım

sonucunda bu oran %84 olmuĢtur. Konferans’ta; Yünsa’dan Turkuaz Kalite Çemberi, Coca Cola Ġçecek Ankara Fabrikası’ndan Paletleme Makinası Çevrim Süresi Kaizeni, Ficosa Otomotiv’den Darboğaz Kaizeni, Kordsa Global Türkiye’den Fray Avcıları Kalite Çemberi, ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Ġlköğretim Okulu’ndan Mozaik Kalite Çemberi,

Ġsdemir’den Kangal Kaizeni, Kale

Kilit’ten Hurda Avcıları Kalite Çemberi ve Türk Traktör’den Çözüm Isıl Kalite Çemberi sunumlarını

Yıllara

gerçekleĢtirmiĢtir.

Kalite

Çemberleri

Konferansı Katılımcı Memnuniyeti

Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri 2008 yılından beri verilen Kalite Çemberleri

Göre

Ödülleri’ne

2011

yılından Kaizen kategorisi ödülleri de eklenmiĢtir. Her iki kategori için gelen 14 baĢvurudan 6 çalıĢama ödüle layık görülmüĢtür.

4

PaylaĢım


BURSA KALİTE ÖDÜLÜ

2011 Bursa Kalite Ödül Sürecinde Yer Alan KuruluĢlar:

ÇağdaĢ

kalite

anlayıĢının

yaygınlaĢması,

kalite

* BPlas

çalıĢmalarının teĢvik edilmesi ve

* Premetal

ödüllendirilmesi

* Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi

amacıyla

1998

yılından bu yana KalDer Bursa

* Ġnegöl 100. Yıl Ġlköğretim Okulu

ġubesi ve Bursa Sanayicileri ve ĠĢadamları

Derneği

(BUSĠAD)

iĢbirliği ile yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, 16

EGE

Eylül 2010 PerĢembe günü yapılan “2010 Bursa

süre içinde toplam 121 değerlendiricinin görev aldığı

KuruluĢ baĢvurularının alınmasının ardından Bursa kurum

sürecinde

model

tarafından

masa

değerlendirilmiĢ,

ardından

saha

Mükemmelliği

sonunda

gerçekleĢtirilen

baĢvuruda bulunmuĢtur; ödüle değer bulunan

baĢında

ekip ve kuruluĢlar Ģunlardır:

ziyaretleri 2010 Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü

yaptığı son uzlaĢım toplantısı sonuçları Bursa

Büyük Ödülü:

Ödülü

Yürütme

Kurulu’na

sunulmuĢ; Kamu: Çivril Devlet Hastanesi

kurulun, sonuçları Bursa Kalite Ödülü Jürisi’ne bildirmesiyle süreç tamamlanmıĢtır. 16 Nisan 2011 Cumartesi

akĢamı

ödül

alan

Ödül

Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne ise 2 kuruluĢ

yapılmıĢtır. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin Kalite

ArayıĢ

MAS 2010’da Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü’ne 20 ekip,

ve

değerlendirme hakkında eğitim almıĢ deneyimli değerlendiriciler

süreci,

Töreni ile son buldu.

sonrasında kurumların hazırlamıĢ olduğu baĢvuru ödül

ödül

Sempozyumu

ve

kuruluĢların eğitimleri gerçekleĢmiĢtir. Eğitimler dökümanları,

YILIN

Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü sahiplerini buldu. 5 aylık

aktardığı “PaylaĢım Konferansı” ile baĢlamıĢtı.

göre

VE

düzenlenen 2010 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve

yer alan kurum ve kuruluĢların deneyimlerini

kitapçığına

ÖDÜLÜ

Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu kapsamında

gerçekleĢen, 2009 Bursa Kalite Ödülü sürecinde

Ödülü

KALĠTE

BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ

Kalite Ödülü Basın Toplantısı” ve ardından

Kalite

BÖLGESĠ

Özel: Petkim Petrokimya Holding

kuruluĢlar

kamuoyuna açıklanmıĢtır. Açıklanan sonuçlara göre; * 2010 Bursa Kalite Büyük Ödülü’nü MATAY * 2010 Bursa Kalite BaĢarı Ödülü’nü TÜBĠTAK BUTAL almaya hak kazandı.

5


2010 BaĢvuran KuruluĢlar ve Ödül Sonuçları KURUM ADI

EKĠP ADI

KATEGORĠ

ÖDÜL

ÇĠVRĠL DEVLET HASTANESĠ

SÜT KUZULARI

KAMU

BÜYÜK

PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG

DĠYALOG

ÖZEL

BÜYÜK

KARġIYAKA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI

KADSM MERSĠ

KAMU

BAġARI

DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ

KALBĠNĠZ KALBĠMĠZDĠR

KAMU

BAġARI

PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG

FIRTINA

ÖZEL

BAġARI

DENĠZLĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK ĠÇĠN HAREKETE GEÇĠN

ÖZEL

BAġARI

HAYES-LEMMERZ ĠNCĠ(ALÜMĠNYUM ĠġLETMESĠ)

ĠNCĠ

ÖZEL

BAġARI

HAYES LEMMERZ ĠNCĠ ( SAÇ ĠġLETMESĠ)

H2O -SU

ÖZEL

BAġARI

ÇĠVRĠL DEVLET HASTANESĠ

HAYAT GÜZELDĠR

KAMU

TEġVĠK

DENĠZLĠ SERVERGAZĠ DEVLET HASTANESĠ

TUT ELĠMDEN

KAMU

TEġVĠK

DENĠZLĠ SERVERGAZĠ DEVLET HASTANESĠ

AKTĠF

KAMU

TEġVĠK

HAYES-LEMMERZ ĠNCĠ (ALÜMĠNYUM ĠġLETMESĠ)

ENERJĠ SAVAġÇILARI

ÖZEL

TEġVĠK

ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ

LEAN

ÖZEL

TEġVĠK

DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ

ĠKĠNCĠ BAHAR

KAMU

FĠNALĠST

GÖZTEPE AN. MESLEK VE MESLEK LĠSESĠ

DANIġMANIZ BĠZ

KAMU

FĠNALĠST

ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ

OPTĠMAL

ÖZEL

FĠNALĠST

ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ

ELYAF

ÖZEL

FĠNALĠST

SEK

ĠZCĠ

ÖZEL

FĠNALĠST

DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ

ÇEVRE GÖNÜLLÜLERĠ

KAMU

SAHAYA KALAMADI

SEK

BEYĠN FIRTINASI

ÖZEL

SAHAYA KALAMADI

2010 Ege Bölgesi Kalite Ödülü BaĢarı Ödülü Ġzmir Mesleki Eğitim Merkezi TeĢvik Ödülü: Ege Genç ĠĢadamları Derneği

6


ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ

 Method AraĢtırma ve Pazarlama DanıĢmalık Ltd. ġti.  T.C. Antalya MuratpaĢa Cengiz Topel Anaokulu  T.C. Antalya ġehit BinbaĢı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu  T.C. Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü  T.C. Karabük Devlet Hastanesi  T.C. Mersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü  T.C. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi

Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite

Ödülü’nde

de

kullanılan

ULUSAL

EFQM

BOSCH SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. BURSA ENJEKTÖR

ekipler tarafından gerçekleĢtirilmektedir.

FABRĠKASI

2011 Yılında baĢvuran kuruluĢlar Mükemmellik sürümüne

ĠĢletme Kategorileri:

uygun

Büyük Ödül

değerlendirilmiĢlerdir.

ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ.

Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme, Kamu ve Sivil

(Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisi)

Toplum KuruluĢları (STK) ana Kategorileri’nde

Büyük Ödül

verilmektedir. Ayrıca daha önce Büyük Ödül almıĢ kuruluĢların

baĢvurabildiği

COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. ANKARA FABRĠKASI

Mükemmellikte

( Operasyonel Birim Kategorisi)

Süreklilik Ödülü özel kategorisi de 2007 yılından

BaĢarı Ödülü

itiberen verilmeye baĢlanmıĢtır.

FARBA A.ġ.

2011 Yılında gerçekleĢen 20. Kalite Kongresi’nde

(Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisi)

Ulusal

Kamu Kategorisi:

Kalite

Ödülleri’nin

KAZANAN

Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

özel olarak yetiĢtirilmiĢ değerlendiricilerden oluĢan

2010

ÖDÜLÜ

KURULUġLAR

Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda

Modeli’nin

KALĠTE

ondokuzuncusu

verilmiĢtir. 2011 Yılında; 5 iĢletme,

6 kamu

Jüri TeĢvik Ödülü

kurumu olmak üzere toplam 11 baĢvuru olmuĢtur.

T.C. KARABÜK DEVLET HASTANESĠ

BaĢvuran kurum ve kuruluĢlar ile ödül almaya hak YILLARA GÖRE ÖDÜL BAġVURU SAYILARI

kazananlar aĢağıdaki tablolarda sunulmaktadır. BAŞVURUDA

BULUNAN

KURUM

VE

KURULUŞLAR  BOSCH Sanayi ve Tic. A.ġ. Bursa Enjektör Fabrikası  Farba A.ġ.  Coca-Cola Ġçecek A.ġ. Ankara Fabrikası  Ġstanbul Gaz Dağıtım A.ġ. (ĠGDAġ)

7


ÜYELİK VE KALİTE AĞI

Konferansı düzeninde Anadolu’nun KOBĠ ağırlıklı

ÜYELİK

kentlerinde sanayi odalarının ve üniversitelerin

2011 yılında KalDer ailesine 88 Tüzel Üye (bu

iĢbirliği ile planlanan konferans dizilerine Konya,

kuruluĢları temsilen 88 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca

Antalya, ġanlıurfa, Düzce, Antalya ve Denizli

83 Bireysel Asıl Üye katılmıĢtır. Aramıza katılan

illerinde devam edilecektir.

yeni

üyelerimize

mükemmellik

yolundaki Trakya ve Doğu Marmara bölgesinde de yerel bir

çalıĢmalarında baĢarılar dileriz.

kalite platformu oluĢturmak

için tanıtım ve

2011 sonu itibari ile üye sayımız, 333’ü Bireysel

Mükemmellik Modeli eğitimleri yapılmıĢ, iĢletme

Asıl, 589’u Kurumdan Bireysel Asıl ve 826 Tüzel

ziyaretleri ile mükemmellik kültürünün yaĢanan

Üye olmak üzere toplam 1.748 üyeye ulaĢmıĢtır.

örneklerini görmelerini sağlamak için program planlanmıĢtır.

YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE KalDer YENĠ TÜZEL ÜYE SAYILARI

Mükemmellik Grupları Mükemmellik Gruplarında yaratılacak sinerji ve bilgi paylaĢımı ile Türkiye’de seçilen sektörler ve ilgili konularda bugüne kadar oluĢmuĢ bilgi birikiminin sistematik bir Ģekilde birleĢtirilmesi, yeni uygulamaların öğrenilmesi, paylaĢılması, bu sayede üye kuruluĢlarımızın dünya çapında kalite seviyelerine

ulaĢmaları,

rekabet

güçlerini

ve

mükemmellik yolunda yetkinliklerini arttırmalarını hedeflenmektedir. 1) Ġstanbul MEM Eğitimde Mükemmellik Grubu

(Yeni tüzel üye listesi için bakınız Ek.5)

üyeleri Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden, ULUSAL YAPILANMA ve İŞBİRLİKLERİ

okul müdürleri ve yardımcılarından, okul geliĢtirme

Yerel Kalite Etkinlikleri

ekibinde yer alan öğretmenlerden oluĢmaktadır.

Ulusal Yapılanma konusunda yönetim kurulu alt

Gönüllü olarak kamu okullarının EFQM model

komitesi

bazındaki

tarafından

KalDer

yayılım

stratejisi

çalıĢmaların

desteklemekte

ve

yayınlanmıĢtır. Stratejide belirlenen öncelikli iller

çalıĢmalarına

kriter ve koĢulları doğrultusunda yerel etkinlikler

çalıĢmaların yapılacağı pilot okullar belirlemiĢ ve

planlanmakta ve gerçekleĢtirilmektedir.

çalıĢmalara baĢlamıĢtır. Grup Teknik

Kayseri’de gerçekleĢtirilen “Yerel Kalkınma ve Yolculuğu”

etkinliğinde

çerçevesinde,

15 Ocak 2011

Lisesinde

Ġstanbul’daki

okulların

PaylaĢım Sempozyumu” gerçekleĢtirmiĢtir.

Belediyesi baĢarılarını katılımcılarla paylaĢmıĢtır. etkinlikleri

Grup

yöneticilerine ve çalıĢanlarına “ Ġyi Uygulamalar

BOSCH

(RBTR), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Nilüfer 20.Yıl

göstermektedir.

tarihinde T.C. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu

Bu doğrultuda ilk olarak 19 Nisan 2010 tarihinde Mükemmellik

yol

Kazananlar

8


Grubun amaçları;

3) Mükemmellikte Stratejik Planlama Kıyaslama

 Ücretsiz olarak değerlendirici öğretmenler

Grubu, büyük ödül sahibi Bosch, Siemens ve Aksa’nın yöneticilerinden oluĢan grup 2010 yılında

yetiĢtirmek,

çalıĢmaya baĢlamıĢtır. KalDer’in de yer aldığı bu

 Rehber öğretmenler yetiĢtirmek ve okullara

grubun ilk çalıĢmasında stratejik planlama süreci

görevli olarak göndermek,

ele alınmıĢ, her adımdaki en iyi uygulamanın

 Ücretsiz olarak Ġyi uygulamaların paylaĢıldığı

incelenmesi ile çalıĢma sürdürülmüĢtür. Grup 4

sempozyumlar organize etmek,

Ocak 2011 tarihinde Ġstanbul Sanayi Odası Meclis

 Okulları ziyaret ederek çalıĢmalar konusunda toplantılar düzenlemek ve kalite ekipleri

salonunda iyi uygulamalarını ve çalıĢmalarını

kurmak,

gerçekleĢtirdiği sunmuĢlardır.

 Eğitim kurumlarımız kalite çalıĢmaları kapsamında elde ettikleri kazanımlarını paylaĢmak,  Ulusal Kalite Ödülü’ne baĢvurmak isteyen kurumların sayıların arttırmak için çalıĢmalar yapmaktır. 2) Kıyaslama ve KarĢılaĢtırma Grubu, üyeleri sanayiden

ve

hizmet

kuruluĢlarından

gelen

gönüllü yöneticilerden oluĢmaktadır. Grubun amaçları; Mükemmellik

Yolculuğundaki

kurum

ve

kuruluĢlara iyi uygulama örneklerini sunmak ve veri

bankası

arasında

oluĢturmaktır.

Ulusal

Kalite

2003-2010

Ödül

yılları

kazanmıĢ

ve

Mükemmellik AĢamaları sürecinde 5 yıldız almıĢ olan tüm kurum ve kuruluĢların alt kriter bazında puanları çıkartılmıĢ, alt kriter bazında en yüksek puan alan kurum ve kuruluĢlar belirlenmiĢ, verilerin paylaĢımı konusunda 55 kurum ve kuruluĢ

ile

yazıĢmalar

yapılmıĢ

ve

bilgiler

alınmıĢtır. Sektörel

ayrıĢım

yapılarak

bir

veri

bankası

oluĢturulmuĢ ve paylaĢıma izin veren kurum ve kuruluĢların bu verileri web sayfasında Ģifre ile ulaĢılabilecek bir yazılım hazırlanmıĢtır. Bu çalıĢma verilerinin tamamlanması ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacaktır.

9

sempozyumla

katılımcılara


HİZMETLERİMİZ

2008-2011 YILLARINDA DIŞ

DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ

DEĞERLENDİRME HİZMETİ ALAN

DıĢ Değerlendirme, mükemmellik yolculuğuna yeni

baĢlamıĢ

Üyelerimizin destek

veya

ilerleme

özdeğerlendirme

verilmesi

amacı

ile

ÜYELERİMİZ

kaydetmiĢ çalıĢmalarına

baĢlatılmıĢ

Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer alan deneyimli değerlendiriciler ile yürütülmektedir. DıĢ değerlendirme, kuruluĢların mevcut faaliyet ve Mükemmellik

Modeli

2009 YILI

2010 YILI

2011 YILI

ĠGDAġ

TÜRK TELEKOM

ĠSTĠKBAL

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ

TÜPRAġ

GOSB

ĠSDEMĠR

BOYTAġ

SAKARYA ÜNĠV.

BORNOVA BLD.

MARPORT

ODEON TOURS

MAMAK BLD.

ACCOR

THY TEKNĠK

TÜPRAġ

AġÇIOĞLU

BAKIRKÖY BLD.

XEROX

ĠSDEMĠR

HUDUT SAHĠLLER

COCA COLA ĠÇECEK

KALEKĠM

ÇELEBĠ HAVA SERVĠSĠ

OPET

KAYPLAS

EĞĠTEK

ĠZODER

DĠCLE ÜNĠV.

ERSHE

ĠSTĠKBAL

GLORĠA HOTELS

MAMAK BELEDĠYESĠ

KARDEMĠR

ve

sürdürülmekte olan bir hizmetimizdir. Hizmet,

sonuçlarının

2008 YILI

kriterlerine

uygunluğunun RADAR değerlendirme sistemine uygun değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların kapsamlı bir Ģekilde raporlanması ve puanlanması hizmetidir. Bir baĢka ifade ile kuruluĢun mevcut

* Ġsmi gizli

durum analizinin yapılmasıdır. Hizmet sonrasında elde edilen sonuçlar kuruluĢa sözlü geri bildirim ve sonrasında geliĢim yol

TIRSAN

haritasının sunulması ve geliĢimlerinin izlenmesi ile devam eder. Değerlendirme durumlarının

sonrasında uygun

olması

kuruluĢların

puan

halinde

EFQM

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ

Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgelendirmesi yapılabilir.

10


EĞİTİMLER

KalDer,

KalDer'in, misyonu gereği Mükemmellik kültürünü

1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra

yaĢam biçimine dönüĢtürerek, ülkemizin rekabet gücünün

ve

refah

düzeyinin

yarattığı

ortamlar

bir

içinde

"Eğitim

"

önemli

rol

baĢarılı

uygulamalar

kadar

tüm

benimsenmesini yaĢam

hedeflenmektedir.

sağlamak

biçimi

Anılan

Mükemmellik

amaç

ve

oluĢturmak” kapsamında

Modeli

bu

hedefin

gerçekleĢtirilmesine yönelik en etkili ve uygun araç olarak belirlenmiĢtir. Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde “Toplam Kalite” yolculuğuna çıkan kuruluĢlara, KalDer Mükemmellik

Modeli

ile

Özdeğerlendirme

yapmalarını özendirerek yeni ufuklar açarken; bir yandan

da

yeni

eğitim

ihtiyaçlarını

ortaya

çıkarmaktadır. KalDer’in

Eğitim

birey/kuruluĢlardan

89.010

Portföyü,

bu

gelen

gerekler

ilave

ve

talepler

doğrultusunda  Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri  EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri  Kalite ve Yönetim Sistemleri Eğitimleri  Yenilikçilik - Yaratıcılık Eğitimleri  Ġnsan Kaynakları Eğitimleri  KiĢisel GeliĢim Eğitimleri  ÇalıĢtaylar Ana baĢlıklarından oluĢmaktadır.

11

aynı adet

kiĢi

 Eğitmenlerimiz deneyimleriyle fark yaratır.

kesitlerde

sürekli ve ortak bir kararlılığının oluĢturulması için EFQM

toplamda

5148

 Üye ve müĢteri memnuniyeti önceliklidir.

“Toplam Kalite Yönetimi”nin bireylerden en geniĢ

bir

çerçevesinde

 KalDer eğitimleri, alanında fark yaratır.

GerçekleĢtirilen eğitim faaliyetleri ile ülkemizde

“Kaliteli

standartlar

kadar

İLKELERİMİZ;

hedeflenmektedir.

hissedilmesini,

baĢarmıĢtır.Bugüne

gerçekleĢtirilmiĢtir.

aktarılarak,

öğrenmeyi eyleme dönüĢtürecek farkın yaratılması

organizasyonlara

kazandırmayı egitim/çalıĢtay,

KalDer eğitimlerinde katılımcılara gerçek hayattaki ve

amacıyla

Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme

oynamaktadır. sorunlar

yaygınlaĢtırmak

Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu

yükseltilmesine

katkıda bulunmak amacına yönelik

misyonunu

ile


 “Mükemmellik Akademisi” yaklaĢımıyla EFQM

EĞİTİM SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME  MüĢteri

yönetiminin

yürütülmesine

etkin

devam

bir

edildi.

Ģekilde

Mükemmellik Modeli eğitimleri için oluĢturulan

(Birebir

çalıĢma grubu faaliyetlerine devam etti.  KuruluĢlara

görüĢmeler, izleme yöntemi)  KuruluĢların

olgunluk

seviyelerine

göre,

düzenlenerek

ihtiyaca

olduğumuz

hizmetler

arasına Toplam Üretken Yönetim(TPM) ve 5S

standart 5 gün verilen UKH eğitimi çeĢitli modüllerde

sunmuĢ

Değerlendirilmesi dahil edildi.  Üniversitelerde

göre

sunuldu. Ulusal Kalite Hareketi’ne katılan

kalite

konulu

derslerde

paylaĢımda bulunuldu.

Rehberlik

 Eğitim süreci tarafından özellikle eğitimleri

ÇalıĢtayları geniĢletildi. (Özdeğerlendirme ,

tanıtmak amacıyla belli konularda etkinlikler

Süreç Yönetimi, Strarejik Planlama, Ġnsan

düzenlendi.

Kaynakları)

Yenilikçilik

kuruluĢlara

yönelik

uygulanan

 Eğitim

Portföyü’nün

Modeli

kapsamında

EFQM

Mükemmellik

geliĢtirilmesi

Memnuniyeti

 KalDer ve Okan Üniversitesi kalite konularında

göre

çalıĢan

 KalDer Eğitim Portföyüne Ġnsan Kaynakları,

yönetici

geliĢimlerine

eğitimleri dahil

ve

katkıda

uzmanların bulunmak

mesleki amacıyla

“Kalite Personeli GeliĢtirme Sertifika Programı"

edildi.

oluĢturuldu.Fabrika

 EFQM’in portföyüne yeni giren bazı eğitim

Ziyareti,

Deneyim

paylaĢımları ve Projelerin hazırlanıp sunulacağı

baĢlıkları KalDer portföyüne de alındı.EFQM

program 114 saat sürecektir  Kalite

Mükemmellik Modeli Değerlendirici Eğitimi (EAT), EFQM Mükemmellik Yolculuğu Eğitimi

bilincinin

geliĢtirilmesi

ve

yaygınlaĢtırılması  Kalite altyapısının geliĢtirilmesi

(J2E)  Genel Katılıma Açık eğitim programı içerisinde

 Yönetim sistemlerinin bilinirliğinin arttırılmasına 

çalıĢtaylar gerçekleĢtirilmeye baĢlandı.  28 Kasım 2011 tarihinde Kalite Kongresi çalıĢtayları

MüĢteri

Paneli,

Düzenlemeleri Paneli gibi...)

yeni eğitimler devreye alınmaya baĢlandı. KiĢisel GeliĢim ve Sektörel

Paneli,

Kaynakları

Yönetimi Paneli, Etik Paneli, Yeni Çevre

hedefi

doğrultusunda Stratejik önceliklerimize

(Ġnsan

Eğitim

Departmanı

Yönelik

olarak

Küçük

ve

Orta

Ölçekli

ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi

tarafından

BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Kalite Derneği

organize edildi. 14 konu baĢlığında ve 197

(KalDer) arasında iĢbriliği baĢlatılmıĢtır.

kiĢinin katılımıyla önemli bir baĢarıya imza atıldı  Eğitim sürecine iliĢkin toplantılar sistematik olarak yapılmaya devam edildi. o Eğitim Komitesi Toplantısı o Eğitim Süreç çalıĢanları toplantısı o Eğitmenler Toplantısı  KalDer’in

Sektörel

Açılım

Stratejisi

(SAS)

doğrultusunda sektörlere yönelik çalıĢmalar hız kazandı.Sektör

dernekleriyle

ortaklaĢa

etkinliklerin düzenlenmesine,dernek üyelerine  KOSGEB

yönelik eğitimlerin organizasyonuna , kongre

ve

KalDer

kalite

ve

yönetim

ve etkinliklerde karĢılıklı olarak yer alınmasına

sistemleri konularında yürütmekte oldukları

baĢlandı.

ve/veya yürütecekleri çalıĢmalarda birbirlerine katkı sağlayacaklardır.

12


 KalDer KOBĠ’lere; •

KurumsallaĢma destekleri

Eğitim-rehberlik

Rekabet güçlerini artırma

Kıyaslama, Belgelendirme

Değerlendirme

Tanıma-Ödüllendirme

Alanlarında desteklerde bulunacaktır.

13


TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ (TMME) Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müĢterileri nezdinde memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bunun lisanslı özel bir ekonometrik model (ACSI/Fornell

Modeli)

kullanılarak

analiz

edilmesine dayanan ulusal, sektörel ve kurumsal bir ölçü sistemidir. Türkiye

MüĢteri

Memnuniyeti

Endeksi,

2005

yılından beri Türkiye Kalite Derneği ve uluslararası araĢtırma kuruluĢu KA AraĢtırma tarafından,ACSIAmerican Customer Satisfaction Index, National Quality Research Center ve Michigan Universitesi lisansı

ve

proje

yönetim

desteği

ile

yürütülmektedir. TMME kapsamında her yıl cep telefonundan gıdaya, binek otomobilden kredi kartlarına kadar yaklaĢık 26 sektör ve 138 markanın müĢteri memnuniyeti

ölçülmekte;

ulusal, sektörel

ve

kurumsal sonuçlar kamuoyuna açıklanmaktadır. 2011 yılında Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi araĢtırması için 81 ilde 36 bin 416 adet müĢteri görüĢmesi gerçekleĢtirilmiĢtir. Türkiye

MüĢteri

Memnuniyeti

Endeksi,

ülke

ekonomisini temsil eden sektörlerde yeralan kuruluĢların aynı model kapsamında kıyaslamalı olarak durumlarını ve geliĢmelerini belirler. Güçlü bir ekonomik endikatör olan TMME, müĢteri memnuniyeti trendlerini takip eder ve Ģirketler, sanayi ve ticaret birlikleri ve hükümet birimleri için karĢılaĢtırmalı

tüketici

ekonomisi

hakkında

derinlemesine bilgi sağlar. 2012 yılında yapılacak TMME ödülleri süreci baĢlatılmıĢtır.

MüĢteri

memnuniyeti

temel

felsefemiz olan “MüĢteri Odaklılık” anlayıĢı ile bütünleĢerek

kamuoyu

ile

paylaĢılan

bir

ödüllendirme ve tanıma çalıĢmasını baĢlatılmıĢtır.

14


ETKİNLİKLERİMİZ

Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa V. Koç

20. KALİTE KONGRESİ

ise konuĢmacı olarak yer almıĢtır. Kongre süresince, çok sayıda iĢadamı, üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, sanatçı ve akademisyenden oluĢan 60’ı aĢkın konuĢmacı “Fark

Yaratmak”

irdeleyerek

temasını

derinlemesine

deneyimlerini

katılımcılarla

paylaĢmıĢlardır. 2011 yılında oturum formatlarında farklı bir yöntem izlenerek oturumların sohbet havasında geçmesi

“Fark Yaratmak” ana temasını iĢleyen 20. Kalite

sağlanmıĢ. Bunun için konuĢmacılardan kısa

Kongresi, 29 - 30 Kasım 2011 tarihleri arasında Ġstanbul

Lütfi

Kırdar

Uluslararası

sunumlar talep edilmiĢtir. Bu sayede, oturum

Kongre

dekorasyonları da yenilenerek, konuĢmacılar ve

Merkezi’nde gerçekleĢtirilmiĢtir.

katılımcılar arasında daha etkileĢimli bir ortam yaratılması hedeflenmiĢtir.

29 Kasım tarihinde, açılıĢ gününün özel oturum konuĢmacısı Sabancı Holding Yönetim Kurulu

(20. Kalite Kongresi’nin tüm konuĢmacıları için

BaĢkanı ve Murahhas Üyesi Güler Sabancı ve

bakınız Ek.11)

EczacıbaĢı Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülent EczacıbaĢı olmuĢtur. Oturumda moderatör

20. Kalite Kongresi’nin düzenlendiği 29 - 30

olarak Uğur Dündar yer almıĢtır.

Kasım

moderatörlüğünde,

Murat Sabancı

Memnuniyeti

Sabuncu’nun Holding

KalDer’in

birçok

oturumlar Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye MüĢteri

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk oturumda Milliyet Gazetesi Müdürü

tarihlerinde

hizmetiyle ilgili de oturumlar yapılmıĢtır. Bu

30 Kasım tarihinde, açılıĢta iki adet özel oturum Ekonomi

2011

Endeksi,

Türkiye

VatandaĢ

Memnuniyeti Endeksi, Kurumsal Performansın

CEO’su

Değerlendirilmesi

Zafer Kurtul ve Akfen Holding Yönetim Kurulu

ve

Ulusal

Kalite

Ödülü

konularıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.

BaĢkanı Hamdi Akın konuĢmacı olarak yer almıĢtır. Ġkinci olarak ise, Editör Sunucu Defne

(20. Kalite Kongresi’nin tüm paralel oturumları için

Sarısoy’un moderatörlüğünü yaptığı oturumda,

bakınız Ek.10)

ÇimtaĢ A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Vedat Mimaroğlu ve Bosch Bursa Teknik Genel Müdürü

30 Kasım 2011’de gerçekleĢen ödül töreni öncesi

Dr. Andreas Wolf deneyimlerini katılımcılarla

Veysel

paylaĢmıĢlardır.

performansıyla katılımcıları büyülemiĢtir.

30 Kasım tarihinde gerçekleĢtirilen “YaĢam Biçimi

20. Kalite Kongresi, çeĢitli kategorilerden toplam

Olarak Kalite” oturumunda, Milliyet Gazetesi BaĢ

54 sponsor tarafından desteklenmiĢtir. Kongre;

Yazarı Güneri Cıvaoğlu moderatör olarak, Koç

özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢlarından

Çelikdemir

“Kum

Sanatı”

sahne

2.902 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢmiĢtir. Kongre

15


katılımcı sayılarında geçen yıla göre önemli oranda artıĢ sağlanmıĢ, 315 kongre katılımcısı ile yüz yüze yapılan görüĢmelerde, “Kongreden Genel Memnuniyet” derecesi 3,7’ten 4,12’ye yükselmiĢtir. (5 üzerinden) (Sayılarla 20. Kalite Kongresi için bakınız Ek.7) (20. Kalite Kongresi’ni destekleyen sponsorlar listesi için bakınız Ek.8) 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi – YaĢ

2008 – 2011 Kalite Kongresi Katılımcı Sayıları 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi – ġehir

2008 – 2011 Kalite Kongresi memnuniyet Oranları

20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi – Pozisyon

20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi – Özel/Kamu 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi – Cinsiyet

Sektörü

16


21. Kalite Kongresi Katılımcı Sektörler

KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERGİSİ

AĞAÇ-ORMAN

Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu

AMBALAJ

hizmetlere talip olan kuruluĢları aynı çatı altında

BANKACILIK

buluĢturarak

BĠLĠġĠM

birikiminin

CAM-SERAMĠK

KalDer tarafından her yıl düzenlenen sergi, 29 - 30

ÇĠMENTO

Kasım 2011 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar

DANIġMANLIK

Kongre ve Sergi Sarayı’nda 20. Kalite Kongresi

DEMĠR-ÇELĠK, METAL

kapsamında gerçekleĢtirilmiĢtir.

DERĠ VE DERĠ ÜRÜNLERĠ

DĠĞER

EĞĠTĠM/ÖĞRETĠM

ELEKTRĠK, GAZ, SU DAĞITIM SERVĠSLERĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK

ENERJĠ-AKARYAKIT

GIDA-ĠÇECEK

HOLDĠNG

ĠLAÇ DAĞITIM

ĠNġAAT-GAYRĠMENKUL

KAĞIT

KAMU

KĠMYA

LASTĠK

LOJĠSTĠK

MADEN

OTOMOTĠV

PERAKENDE

PLASTĠK

SAĞLIK

(20. Kalite Kongresi, Kalite ve Yönetim Sistemleri

SAVUNMA

Sergisi Katılımcıları için bakınız Ek.9)

TEKSTĠL-KONFEKSĠYON

TELEKOM

TURĠZM

ULAġTIRMA

YEREL YÖNETĠMLER

Yönetim,

bu

alandaki

paylaĢılmasını

insan

bilgi

ve

deneyim

sağlamak

amacıyla

kaynakları,

standartlar,

veri

toplama, Ģirket kaynakları, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yazılım, yayın, kalibrasyon, eğitim, araĢtırma, müĢteri iliĢkileri, danıĢmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluĢlar sergiye katılmıĢtır. Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi’ne toplam 53 kuruluĢ standla katılmıĢtır.

17


12. KAMU KALİTE SEMPOZYUMU

ġarbak, DPT Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Sabancı Üniversitesi, Yönetici

GeliĢtirme

Birimi

Direktörü

Cüneyt

Evirgen, TODAĠE Ġnsan Kaynakları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin, Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanı Ahmet Kesik ve T.C. BaĢbakanlık, Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanı Celal Mert Aslan konuĢmacı olarak katılmıĢ ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaĢmıĢlardır. Sempozyum

memnuniyet

gerçekleĢmiĢtir. Sempozyum, 17 Mayıs 2011 tarihinde TOBB iĢbirliği ile TOBB Ġkiz Kuleleri, Sosyal Tesisleri’nde düzenlenmiĢtir.

2003

yılından

beri

CumhurbaĢkanlığı himayelerinde gerçekleĢtirilen Sempozyum

yine

himaye

CumhurbaĢkanlığı

altında

forsu

ve

kullanılarak

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ana

teması

“Kamu

Yönetiminin

Yeniden

Yapılandırılması: Neredeyiz?” olarak belirlenen sempozyuma kamu kurum ve kuruluĢlarından 161 kiĢilik katılım gerçekleĢmiĢtir. Türkiye geliĢme sürecinde daha yüksek bir küresel rekabet gücü düzeyine yöneldikçe kamu yönetimi alanındaki kapasitenin

güçlü

olması,

gerek

ekonomik

gerekse sosyal geliĢme açısından daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle yüzyılın ikinci on yılına girerken 2000'li yıllarda kamu yönetiminin yeniden

yapılanması

alanında

atılan

önemli

adımların, bugün hangi aĢamaya ulaĢtığı, hangi alanlarda nasıl sonuç verdiği ve ne ölçüde etkili olduğu Sempozyumda tartıĢılmıĢtır. Buna ek olarak

yeniden

yapılanmanın

günümüz

dünyasında Türkiye'nin ihtiyaçlarını ne ölçüde karĢıladığı

ve

mekanizmalarının

bu neler

sürecin olduğu

yenilenme konuları

da

uzmanlar tarafından Sempozyum kapsamında aktarılmıĢtır. Sempozyuma; TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ġskender Elverdi, TEPAV Kamu Politikaları Eğitim ve AraĢtırma Enstitüsü Direktörü Dr. Ümit Özlale, ĠçiĢleri Bakanlığı, MüsteĢar Yardımcısı Zekeriya

18

oranı

%85

olarak


KalDer ANKARA ŞUBESİ

Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Kongresi Katılımcı

2011 İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ 22

ġubat

2011

tarihinde

Ġnsan

Sayıları

Kaynakları

Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 19, 21, 23, 24 ve 25 ġubat tarihlerinde çalıĢtaylarla ĠK konusunda çeĢitli yöntemler ve uygulama örnekleri aktarılırmıĢ, 22 ġubat’ta Kongre kapsamında konuĢmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaĢma fırsatı bulmuĢtur. Kongre’nin ana teması BiricĠK Ġnsan olarak belirlenmiĢtir.

BaĢarılı

kuruluĢ

olmanın

yolu;

insana/çalıĢana yatırım yapmaktan geçmekte. Ġnsan

kaynağına

yaratabilmenin

ise

yatırım iki

yaparak önemli

değer önkoĢulu

bulunmakta: Ġnsanın biricikliğinin göz önüne alınması ve tüm insan kaynakları sistem ve uygulamalarının, çalıĢanların kendilerini biricik ve değerli hissetmelerini sağlayabilmesi. Kongrede bu ana tema çerçevesinde, BiricĠK Ġnsan çeĢitli oturumlarda farklı yönleriyle ele alınmıĢtır. Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Kongresi Katılımcı Sinan Yaman, kurucusu olduğu bir lider. Sinan

Memnuniyeti

Yaman’ın açılıĢ oturumunun ardından 3 farklı oturumla kongre devam edecek. Kapsamlı Oturumlar / Uzman KonuĢmacılar Kongre açılıĢ konuĢması, Young Guru Akademi Vakfı'yla dünyaya yön verecek Türk Liderlerin yetiĢmesi için çaba harcayan ve çokuluslu ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticilerine danıĢmanlık

veren

Sinan

Yaman

tarafından

gerçekleĢtirilmiĢtir. Ayrıca Kongre’de “Kurumsal Değerler ve EtĠK”, “Yetenek Yönetimi” ve “Stratejik Ġnsan Kaynakları” konu baĢlıklarında oturumlar düzenlenmiĢtir.

19


KalDer BURSA ŞUBESİ 9. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU “YenileĢim ve Gelecek” ana temasıyla 15-16 Nisan

2011

tarihlerinde

Bursa’da

gerçekleĢti.Toplam kalite bilinç ve kültürünün Bursa’daki tüm kurum ve kuruluĢlarda yayılımını amaç edinerek bu alanda önemli roller üstlenen ve

sürekli

iyileĢme

ve

geliĢme

felsefesini

benimseyen KalDer Bursa ġubesi, 2003 yılından bu

yana

Kalite

ve

BaĢarı

Sempozyumu’nu

Kalite ve baĢari sempozyumu memnuniyet orani

düzenlemektedir. Her yıl değiĢik bir ana tema çerçevesinde geniĢ bir bilgi ve düĢünce paylaĢım

KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMI

platformu oluĢturmak amacıyla düzenlenen Kalite

Uludağ Üniversitesi ve KalDer Bursa ġubesi

ve BaĢarı Sempozyumu KalDer Bursa ġubesi ve

iĢbirliği ile düzenlenen Kalite Personeli YetiĢtirme

BUSĠAD iĢbirliğinde, T.C. Bursa Valiliği, Uludağ

Programı’nda 6. dönem, 22 Ekim 2011 – 17 Aralık

Üniversitesi, Uludağ Ġhracatçı Birlikleri ve Aiesec

2011 tarihleri arasında tamamlandı. Programı

Bursa ġubesi destekleriyle gerçekleĢmektedir.

tamamlayan 25 öğrenciye belgeleri 23 Aralık 2011

9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu’nda iki gün

PerĢembe günü düzenlenen törenle takdim edildi. Ġlki 2006’da baĢlayan Kalite Personeli YetiĢtirme

boyunca 1 ana oturum, 7 paralel oturum, YaĢam

Programı’ndan

Kalitesi Paneli, 2011 Bursa Kalite Ödül Töreni,

2006-2007-2008-2009-2010

yıllarında toplamda 234öğrenci mezun oldu, bu yıl

fotoğraf sergisi, kitap imza saatleri, performans

ise programa 25 öğrenci katıldı.

gösterisi etkinlikleri gerçekleĢmiĢtir. 3394 kiĢi

Öğrencileri

Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğiterek iyi bir

sempozyuma katılmıĢtır.

iĢ yaĢamına baĢlamalarını hedefleyen ve iĢ

9. KALİTE VE BAŞARI FUARI

dünyasına

da

donanımlı

15-16 Nisan 2011 tarihlerinde, 9. Kalite ve BaĢarı

sağlayacak

olan

Kalite

Sempozyumu boyunca açık olan Kalite ve BaĢarı

Programı; öğrencilere kalite problemlerini analiz

Fuarı’nda;

eğitim,

Personeli

kaynağı YetiĢtirme

çevre,

danıĢmanlık,

etme, çözüm becerileri kazandırma, yetkin ve

teknoloji

gibi

çeĢitli

profesyonel bir yaklaĢımla bilgi ve tekniklerin

26 firma katılımcılara hizmetlerini

uygulanmasını sağlamak amacındadır. 21 farklı

belgelendirme, alanlardan

insan

patent,

Toplam Kalite Yönetimi konusunun

tanıtma fırsatı elde etti.

programda dersler,

iĢlendiği

Uludağ Üniversitesi’nin

değerli akademisyenleri ve özel sektörde tecrübeli 20 eğitmen tarafından verildi. Program 7 hafta, 11 gün olarak yaklaĢık 100 saat sürdü. Törende

eğitimleri

veren

20

eğitmene

katkılarından dolayı teĢekkür plaketi verildi. KalDer Bursa

ġubesi

protokolünün

Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Katılımcı Sayısı

üyeleri, katılımıyla

kokteylle sona erdi.

20

gönüllüleri

ve

Bursa

gerçekleĢtirilen

tören


KalDer ESKİŞEHİR ŞUBESİ

yakalar seviyede çıkmıĢtır.

10. EskiĢehir Kalite ġöleni Etkinlik öncesi alınan ön kayıtlar ve etkinlik günü

“Öncü Sektörlerle Gelecekte Fark Yarat” ana

alınan kayıtlara göre bu yılki Ģölen katılımı 836’sı

temasıyla 12 Ekim 2011 tarihinde Osmangazi Üniversitesi

Kongre

ve

Kültür

kayıtlı olmak üzere toplam yaklaĢık 1000 kiĢi

Merkezi’nde

olmuĢtur.

düzenlendi.

ġölenin tamamı Kanal 26’dan canlı yayınlanmıĢ

AçılıĢ konuĢmasını EskiĢehir Valisi Dr. Kadir KOÇDEMĠR’in

onurlandırdığı

Ģölen öncesinde ve sonrasında yerel ve ulusal

etkinliğimiz

basın kurumlarında (Kanal 26, ES TV, Kanal 3,

EskiĢehir’in olduğu kadar ülkemizin de öncü

Hürriyet Gazetesi, Ġki Eylül Gazetesi, Sakarya

sektörleri üzerine odaklandı. Otomotiv, havacılık

Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Dünya Gazetesi) ilan

ve eğitim sektörlerinin konuĢulduğu oturumlardan

ve haberlerle yaklaĢık 15 gün boyunca yer

oluĢmuĢtur.

almıĢtır. Her biri kendi sektörlerinin önemli aktörlerinden olan

konuĢmacılarımız

çok

değerli

bilgi

ve

deneyimlerini KalDer üyeleri, kalite gönüllüleri ve tüm kamuoyu ile paylaĢtılar. Bu yıl Ģölende katılımcılar için 500 kiĢilik öğle yemeği organize edilmiĢken 50 kiĢilik de protokol yemeği düzenlenmiĢtir. Faaliyetlerini gönüllülük esasına göre yürüten ve kar amacı gütmeyen KalDer EskiĢehir ġubesi, çok değerli konuĢmacıların katılımıyla oluĢturulmuĢ kaliteli Ģölen içeriğinin yanı sıra pek çok ürün ve hizmeti sponsorların

kıymetli katkılarıyla tüm

katılımcılara ücretsiz sunabilmiĢtir. ġölen değerlendirme formlarından elde edilen toplam 362 anket formunun sonuçlarına göre ankete katılanların 195 kiĢi ile %54’lük kısmını öğrenciler, dünyasının

132

kiĢi

ile

temsilcileri

%36’lık ve

kısmını

akademisyenler

oluĢtururken 35 kiĢiden oluĢan %10’luk bir kesim ilgili soruyu boĢ bırakmıĢtır. Sonuçlara

göre

%90’ın

üzerindeki

genel

memnuniyet oranları da KalDer EskiĢehir ġube Stratejik Planında yer alan faaliyet hedeflerini

21


YÖNETİCİ

ADAYLARI

İÇİN

KALİTE

 Bu sertifika programına sadece bir sertifikam

EĞİTİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

daha olur diye girdim ama elde ettiğim

KalDer EskiĢehir ġubesi olarak her birini kendi

kazanımlardan sonra “iyi ki bu programa

branĢlarında yönetici adayı olarak gördüğümüz

yazılmıĢım” diyorum.

üniversite öğrencilerimize TKY konusunda daha

 Bireysel anlamda kendine vizyon çizmeye,

donanımlı Ģekilde iĢ hayatına atılmaları için destek

kendi SWOT analizimi yapmaya baĢladım.

olmak amacıyla sürekliliği olacak bir eğitim programı

düzenledik.

Eğitimler,

 Bir takım sorunlarımın üstesinden gelmek için

profesyonel

problem

hayatlarında kendi kurumlarında zaten uygulayan

çözme

tekniklerini

kullanmaya

baĢladım.

KalDer üyesi iĢ dünyasının uzmanları tarafından Öğrencilerimizin

verildi.

aldıkları

eğitimlerin

uygulamalarını yerinde görmeleri için EczacıbaĢı Konu gerek Anadolu Üniversitesi’nin değerli

desteği ile 5 Ocak 2012 tarihinde Vitra’nın

Rektörü Sayın Prof. Dr. Davut Aydın gerekse

Bozüyük tesislerini gezme imkanı bulduk. Sonraki

Osmangazi Üniversitesi’nin değerli Rektörü Prof.

fabrika gezisi ise 28 ġubat 2012 tarihinde Arçelik

Dr.

EskiĢehir tesislerine organize edildi.

Hasan

Gönen

tarafından

son

derece

önemsendi, ilgiyle karĢılandı ve desteklendi. Projemiz

ilk

olarak

eğitim

takvimi

Kalite Eğitimleri Programı’na iliĢkin SERTĠFĠKA TÖRENĠ Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

gereği

Hasan GÖNEN’in de katılımı ile 15 Mart 2012

Osmangazi Üniversitesinde hayat buldu. AĢağıda

PerĢembe günü Osmangazi Üniv. ĠĠBF Konferans

detayları verilen projenin benzerinin 2012 eğitim takvimi

bahar

döneminde

Salonu’nda gerçekleĢti.

Anadolu

Programda,

Üniversitesi’nde uygulanması planlanmaktadır.

eğitime

katılıp

baĢarı

sertifikası

almaya hak kazanan 45 öğrenciye sertifikaları Programa %60’ı ĠĠBF ve %40’ı Mühendislik

verilmiĢtir.

Fakültesinden olmak üzere toplam 45 öğrenci

Törende konuĢan Erdinç söz konusu eğitim

katıldı.

kapsamında,

Eğitimler KalDer’in değerli üyelerinin katkı ve

 11 farklı konuda 62 saat eğitim verildiğini,

destekleri

 9

ile

gerçekleşti.

Her

bir

eğiticimiz

projenin önemine inandıkları için hafta sonlarının kıymetli

saatlerinden

fedakarlık

eğitimler

sonunda

projenin

ederek

 Arçelik

oranı

5

üzerinden

farklı

yöneticinin

ve

Vitra’ya

fabrika

ziyaretleri

 Programa 45 üniv. öğrencisinin katıldığını

tamamını 4,6

14

düzenlendiğini belirtti.

değerlendirmesi istenen öğrencilerimizin genel memnuniyet

kurumdan

eğitimlerde rol aldığını,

öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerini aktardırlar. Tüm

farklı

olarak

gerçekleĢti ve yazılı kayıtlarda Ģu türde yorumlar

Ayrıca programda rol alan eğiticilere, teĢekkür

geldi :

belgeleri ve KalDer hediyeleri KalDer YK BaĢkanı Burak Erdinç tarafından taktim edildi.

22


KalDer İZMİR ŞUBESİ Yıllara Göre Mas Gelir / Gider / Kâr Grafikleri

12. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu (MAS) 26 Mayıs 2011 tarihinde Kaya Ġzmir Thermal & Convention

Center’da

düzenlenen

12.

Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu yoğun ilgi gördü. Ege'nin

konusundaki

tek

sempozyumu

olan

Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu yine konu ve konukları ile göz doldurdu. 31 konuĢmacının 13 oturumda yer aldığı sempozyumu yaklaĢık 700 kiĢi

izledi.

Basında

da

geniĢ

yer

alan

sempozyuma Erbakır, Kılıçlar, Petkim Ve Yurtiçi Kargo Ana Sponsor olarak destek olurken, CMS, Ġzgep,

Bosch,

Pınar,

Sarıgözoğlu,

Soyak,

Dr.Oetker, ĠzeltaĢ ve TAT Oturum Sponsoru, BTM, Gürsüt, MegaKonferans, SecretCV ve TüpraĢ Hizmet Sponsoru, olarak destek verdi. Sempozyum

Sualtı

Dia

adında

harika

bir

gösteriyle açıldı. Çektiği farklı su altı resimleriyle büyük

beğeni

toplayan

Recep

Dönmez

dakikalarca alkıĢlandı. Sempozyumun açılıĢ konuĢmasını yapan KalDer Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Osman Ünal "Bu yıl Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu “Yeni Nesil, Yeni Eğilimler"” ana temasıyla sizlerle buluĢuyor. Geçen 11 yılda hep daha iyisini aradık. Hep daha iyiye ulaĢma isteğinin bir sonucudur bu sempozyum.

Sizler,

kalitenin

gönüllüleri

bu

arayıĢımızda bizlere birer ıĢık oldunuz. Toplam Kalite Yönetimi her geçen gün kendini yenileyen, geliĢtiren bir olgu. KalDer bu olgunun ülkemizde geliĢmesi,

kuruluĢların

üretim

ve

hizmet

kalitelerinin, bireylerin ise yaĢam kalitelerinin yükseltilmesi için büyük çabalar sarf eden bir sivil toplum örgütü." dedi. Ayrıca sempozyum açılıĢında konuĢan KalDer baĢkanı A. Hamdi Doğan KalDer'in yeni projesinin Anadolu'ya açılmak olduğundan bahsetti.

23


YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE

üretilen

KalDer YAYINLARI

bulunmaktadır. Ġçeriği KalDer faaliyetleri, ödül, Ulusal

Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber

çalıĢmayı

üyelerimizin

ve

kapsayan

konuyla

ilgili

kiĢi

“EFQM

Mükemmellik

Modeli

üyeler,

ülke

Önce Kalite Dergisi’nin 159.sayısı basılmıĢ, ve

2010”

dergi’nin 2011 yılı içerisinde “KalDer Önce Kalite” adı altında isim hakkı alınmıĢtır.

baskıya girilmiĢ ve kitap okuyuculara sunulmuĢtur.

E-BÜLTEN

KÜTÜPHANE

15 günde bir yayınlanan elektronik bültenimiz,

Kalite kütüphanesindeki 2000’den fazla yayının

gerek üyelerimiz, gerekse Derneğimiz dıĢından

çoğunluğu Toplam Kalite kavramıyla bağlantılı,

faaliyetlerimizi izlemek isteyen yaklaĢık 18.000

Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence Çevre

yeni

KalDer’den duyurular ile zenginleĢtirilmektedir.

kitabının Türkçe’ye çevirisi tamamlanarak 2010

ve

Hareketi,

katkıda

tanıtımı olmak üzere gerek sektörden gerekse

ve

kurumların taleplerini baĢarıyla karĢılıyor. 2009 yılında

Kalite

paylaĢılmasına

gündemine iliĢkin yapılan söyleĢiler, yazar ve kitap

yayınlarımız diğer

bilgilerin

Yönetim

Sistemleri

gibi

kiĢiye

konuları

gönderilen

elektronik

bir

haberleĢme

aracıdır. E-bültenin yanısıra etkinliklerimize özel

içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için

bültenler

hazırlanmıĢ özel bir katalog programı yardımıyla;

de

hazırlanarak

okuyucularla

buluĢulmaktadır.

konu, kitap adı, yazar gibi anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen

WEB SĠTEMĠZ (www.kalder.org)

okuyucular, kütüphanemizin sunduğu fotokopi

2010

hizmetinden yararlanabilmektedir.

yardımıyla daha çok kiĢi “Yönetim Kalitesi”

KalDer ĠLETĠġĠM ARAÇLARI

felsefesi ile tanıĢabiliyor.

ÖNCE KALĠTE DERGĠSĠ

Yılda 240.000’in üzerinde tıklanan KalDer web

yılında

yenilenen

KalDer

web

sitesi

sitesi ziyaretçileri, dünyanın çeĢitli yerlerindeki kalite organizasyonlarının internet sayfalarına da ulaĢabiliyorlar. Zengin içerikli web sayfamızda aĢağıdaki konular hakkında istenilen bilgilere kolaylıkla ulaĢılabilir: Ulusal Kalite Hareketi, Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, TMME, Eğitim Programlarımız, Üyelik KoĢulları ve Üye KuruluĢlar Listesi, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı, Kütüphane, Yayınlarımız, online Önce Kalite dergisi ve tüm etkinliklerimiz. 2010 yılında web sitemizin alt yapısı yenilenmiĢtir. Ayrıca

sosyal

kullanıcılara tüm

paylaĢım

platformlarından

da

etkinlik ve faaliyetlerimiz eĢ

zamanlı olarak duyurulmaktadır. ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YERALMA KalDer, Ģubeleri ile birlikte 2011 yılı içerisinde gerek Yönetim Kalitesi gerekse Mükemmellik

1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına baĢlayan

Modeli’nin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar

Önce Kalite Dergisi kalite, yönetim ve çevre konularında

Türkiye'de

bilgi

üretilmesine

ve düzenlediği çeĢitli etkinlikler ile medyada geniĢ

ve

bir Ģekilde yer almayı baĢarmıĢtır.

24


Yazılı

basında;

Yerel

ve

ulusal

dergi

 Kobi Efor Dergisi Kasım sayısı kongre’ye

ve

özel ek çıkartı.

gazetelerde 2011 yılında toplam 1.089 adet haberimiz yer almıĢtır.

2. Basın Ziyaretleri

Görsel basında; CNBC-E, Habertürk, Kanal 24,

 Dünya – Osman Arolat

NTV, TRT 2, Skytürk, Kanal D, Bloomberg

 Hürriyet – Vahap Munyar

kanallarında, 2011 2.175 dakika olmuĢtur.

 Bloomberg HT- Prof.Dr.Kerem Alkin

20. Kalite Kongresi Görsel Basın Yansımaları: Kongre

Öncesi,

Sırası

ve

Sonrası

3. UKÖ Basın Toplantısı- 14 Ekim 2011

Yapılan

 22 basın yansıması gerçekleĢti.

Röportajlar: (Toplam 21)

14 Ekim 2011 tarihli “UKÖ Basın Toplantısı” TV/Gazete/Dergi

Tarih

Konuk

24 TV

5 Temmuz

Hamdi Doğan

Ekonomist Dergisi

24 Haziran

Hamdi Doğan

Skylife

Ağustos

Hamdi Doğan

Cihan Haber Ajansı

28 Ekim

Hamdi Doğan

A Haber

16 Kasım

Hamdi Doğan

Hürriyet-Vahap Munyar

21 Kasım

Hamdi Doğan

Skytürk

18 Kasım

Hamdi Doğan

Cnntürk

21 Kasım

Hamdi Doğan

Dünya

25 Kasım

Hamdi Doğan

TRT Haber

29 Kasım

Hamdi Doğan + Dr.Erhan BaĢ

TRT Arapça

29 Kasım

Hamdi Doğan

Skytürk

29 Kasım

Hamdi Doğan

A Haber

29 Kasım

Yılmaz Bayraktar

Skytürk

29 Kasım

Nuri Otay

Skytürk

29 Kasım

Yılmaz Bayraktar

Skytürk

29 Kasım

Funda Sivrikaya ġerifoğlu

Skytürk

29 Kasım

Cem Negrin

Skytürk

29 Kasım

Kamuran Yazganoğlu

Bloomberg HT

24 Kasım

Hamdi Doğan+ Orhan Özer

Bloomberg HT

1 Aralık

Sami Erol+ Mesut Yiğit

Bloomberg HT

8 Aralık

Önder Kıratlılar+ Bilal Aslan

medya yansımaları:

4.

Özel çalıĢmalar 1. Özel Ek ÇalıĢması:  Capital Dergisi Kasım sayısı kongre’ye özel ek çıkarttı.

25

Kongre Ücretsiz Ġlan ÇalıĢmaları:


 http://www.secretcv.com/

5. Kongre Jenerik Filmi:

 http://yenisafak.com.tr/

 24 TV ve Skytürk’te kongre jenerik filmi

 http://www.yirmidort.tv/

Ekim- Kasım tarihleri arasında yayınlandı.

 http://www.portline.com.tr/

6. Kongre tanıtımı Best FM’de duyuruldu.  20-30 Kasım tarihlerinde her gün

20. Kalite Kongresi tanıtım bültenini tüm üyelerine

programcılar kongre ile ilgili duyurular

e-bülten olarak duyuran kuruluĢlar:

yaptılar. (DJ Talk)  Internet sitesinde haber olarak kullanıldı.

 ĠMSAD

 Haber bültenlerinde yer aldı.

 TÜSĠAD

 Web sitesinde banner konumlandırıldı.  12 adet ücretsiz davetiye dağıtıldı.

BLOOMBERG TV

7. Havalimanları özel banner çalıĢması: •

 Ġstanbul Atatürk Havalimanı Ġç ve DıĢ

2011 yılında 8 Eylül tarihi itibarı ile, Bloomberg

Hatlarda, Ankara Esenboğa Havalimanı Ġç

TV’de “Kalite Rehberi” adı ile toplam 21

ve DıĢ Hatlarda, Ġzmir Adnan Menderes

program yapıldı.

Havalimanında Ġç ve DıĢ Hatlarda kongre

o Toplam 420 dakikalık canlı yayın gerçekleĢti.

bannerının billboard’larda yayınlandı.

ĠBB Billboardlarda 50 adet noktada kongre

ĠÇERĠK ĠġBĠRLĠKLERĠ

duyurusu yayınlandı. (13-20 Kasım 2011 tarihleri

KOBĠ EFOR DERGĠSĠ : Kobilere ulaĢmak için

aralığında, toplam 1 hafta)

Türkiye’nin alanında tek yayını olan Kobi Efor

20. Kalite Kongresi e-banner’ı yayınlanan web

Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda

siteleri:

derginin her sayısında bir sayfa KalDer faaliyetleri hakkında bilgi ve köĢe yazılarına ayrılmıĢtır.

 http://www.kobi-efor.com.tr  http://www.radikal.com.tr

SUBCONTURKEY

DERGĠSĠ

:

Subconturkey

 http://www.cumhuriyet.com.tr

Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu iĢbirliği

 http://www.sabah.com.tr

kapsamında derginin her sayısında bir sayfa

 http://www.stargazete.com/

olmak üzere KalDer faaliyetleri hakkında bilgi ve

 http://www.laboratuvardunyasi.com/

köĢe yazıları yayınlanmıĢtır.

 http://www.bestfm.com.tr/

26


EKLER Ek 1: KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ

YÖNETĠM KURULU YÖNETĠM KURULU BAġKANI

YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARDIMCILARI

A.Hamdi Doğan

Harun Kocaman

KSO- Kocaeli Sanayi Odası

Kocamanlar Otomotiv Yan San. Ġml. ve Tic. A.ġ.

YÖNETĠM KURULU SAYMAN ÜYESĠ

Genel Müdür

M.Emin Direkçi

Yılmaz Bayraktar

KalDer Bursa ġubesi

TüpraĢ A.ġ

Yönetim Kurulu BaĢkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Partner Çelik Genel Müdürü YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Prof.Dr.Ali Rıza Kaylan

Dr. Prof.Dr.Mehmet Durman

Boğaziçi Üniversitesi End. Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

KÖYK BaĢkanı

Neslihan YeĢilyurt

Sakarya Üniversitesi Rektörü

ECA/Emar SatıĢ Son.MüĢ.Hiz.San.ve Tic.A.ġ

Prof. Dr. Funda Sivrikaya ġerifoğlu

Genel Müdür

Düzce Üniversitesi Rektörü

Erdal Elbay

Lami Yağcılarlıoğlu

Maysan Mando A.ġ

BOSCH San.ve Tic.A.ġ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü

Ġnsan Kaynakları Direktörü

Dr.Hasan KuĢ

Önder Kıratlılar

Anadolu Endüstri Holding A.ġ.

Sami Erol

Sağlık Sektörü ĠĢ GeliĢtirme BaĢkanı

Smart Otomotiv Genel Koordinatörü

M.Fahir Altan

AyĢe Sever

KalDer Ankara ġubesi

KalDer Ankara ġubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

MetiĢ Holding A.ġ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

SAAB International Türkiye Sorumlusu

Evrim Aras Sağıroğlu

Murat Hocalar

Aras Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı

Koç Holding Tat Gıda San.A.ġ

Tolga Osman Yücel

Sek Süt ĠĢletmeleri Grup Yöneticisi

Vodafone Kurumsal ĠliĢkiler Direktörü

Mustafa Kaplan

Turgut Yıldız

KOSGEB Ġdare BaĢkanı

TNT International Express Türkiye Genel Müdürü Dr.A.Burak Erdinç KalDer EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi BaĢhekimi

27


Ek 2: KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ

DENETLEME KURULU

YÜRÜTME KURULU

DENETLEME KURULU BAġKANI Ayhan KorgavuĢ Özünver Kauçuk Ltd. ġti. Genel Müdür

YÜRÜTME KURULU BAġKANI Selim Güven KalDer Genel Sekreter YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Aysun Telek KalDer Ankara ġubesi Genel Sekreter Aykan Kurkur KalDer Bursa ġubesi Genel Sekreter Kenan Keskinoğlu KalDer Ġzmir ġubesi Genel Sekreter Salih Yalçın KalDer EskiĢehir ġubesi Genel Sekreter Aykut Alp Yılmaz Kordsa Global A.ġ. Sabancı Holding, Lastik,Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubu Ortak Hizmetler Sistem GeliĢtirme Müdürü Serdar Atmaca Selami Güven Antal ġükrü AktaĢ TüpraĢ ĠK Müdürü

ASĠL ÜYELER Hilal Erdinç BaĢkent Üniversitesi Özel AyĢe Abla Okulları Sinan Polater Polater DanıĢmanlık YEDEK ÜYELER Mert Kaptan Nuh Panel Yapı Elemanları San.Tic.A.ġ AyĢe Feza Sengel BÜMED AyĢen BarıĢ Kocaeli Sanayi Odası

28


Ek 3: KalDer MERKEZ VE ġUBE ÇALIġANLARI

KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI

KalDer ġUBE ÇALIġANLARI

Selim Güven Genel Sekreter AyĢegül Kurt Mali ĠĢler Yöneticisi Burak Olkun Kongre ve Etkinlikler Sorumlusu Lale Evliyazade Argon Kongre ve Etkinlikler Sorumlusu Neslihan Cingi Pazarlama ve ĠletiĢim Sorumlusu Nezahat Eren Eğitim Yöneticisi Orhan Argon Ulusal Kalite Ödülü ve Üye-Gönüllü ĠliĢkileri Yöneticisi Sabri Bülbül Ulusal Kalite Hareketi Sorumlusu Sabriye Ersin Genel Hizmetler Sorumlusu Sanem Sümer Eğitim Operasyon Sorumlusu Yılmaz BaĢ Bilgi ĠĢlem Sorumlusu Zeki Özerk Bağran Direktör Zeynep Erdoğan Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Zeynep Genç Muhasebe Sorumlusu Zeynep Mehtap Zeytin TMME Direktörü Zülal KızıltaĢ Ulusal Kalite Ödül Sekreteri- Değerlendirme Hizmetleri Yöneticisi

ANKARA Aysun Telek Ankara ġube Genel Sekreteri Senem Demirdamar Etkinlikler ve Tanıtım Sorumlusu Emre Turna Eğitim Sorumlusu BURSA Aykan Kurkur Bursa ġube Genel Sekreteri Güleser Su Eğitim ve Muhasebe Yöneticisi Arzu Özel Sempozyum ve Üyelik Yöneticisi Ebru Yalçın Kalite Ödülü ve Uzmanlık Grupları Yöneticisi ESKĠġEHĠR Salih Yalçın EskiĢehir ġube Genel Sekreteri ĠZMĠR Kenan Keskinoğlu Ġzmir ġube Genel Sekreteri Ebru Ġlikli Ödül, Halkla ĠliĢkiler ve Üyelik Sorumlusu

29


Ek 4: KalDer KURUL VE KOMĠTELERĠ EĞĠTĠM KOMĠTESĠ

KALĠTE ÖDÜLÜ YÜRÜTME KURULU (KÖYK)

KOMĠTE BAġKANI Yılmaz Bayraktar TüpraĢ Habibe AkĢit Elginkan Holding Mehmet Gürsoy Koç Holding Selim Güven KalDer Nezahat Eren KalDer

Prof. Dr. Mehmet Durman Sakarya Üniversitesi Zülal KızıltaĢ KalDer Ebru Dicle TÜSĠAD Aykut Alp Yılmaz Kordsa Global A.ġ. Asuman Özer EczacıbaĢı-Lincoln Electric / Askaynak Ġsmet Esengin Airfel Isıtma ve Soğutma Sistemleri A.ġ. Mehmet Aydın Özel Kadıköy ġifa Hastanesi Dr.Fatih Togay Sokakta YaĢayan Çocuklar Derneği Songül BaĢkaya Opet Petrolcülük

ETĠK KURUL

YAYIN KURULU

Turgut Yıldız TNT Express M.SertaĢ NiĢli Ġpek Kağıt Lütfi H. Ensari YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlık

Prof.Dr. Ali Rıza Kaylan Boğaziçi Üniversitesi Hamdi Doğan KalDer Alp Halil Yörük Siemens Cem Kütük Yıldız Holding Erdal Elbay Maysan Mando Dr.Habibe AkĢit Elginkan Holding Ġrfan Onay Y2M DanıĢmanlık Özlem Yüzak Cumhuriyet Dr.Ümit Özen Infoman Eğitim ve Yönetim DanıĢmanlığı

TMME ÜST KURULU

PAZARLAMA VE ĠLETĠġĠM KURULU

Prof.Dr.Ali Rıza Kaylan Boğaziçi Üniversitesi Prof.Dr.BarıĢ Tan Koç Üniversitesi Prof.Dr. Nakiye Boyacıgiller Sabancı Üniversitesi Lütfi H.Ensari YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlık Selim Güven KalDer Bülent Kılınçarslan KA AraĢtırma

Harun Kocaman Kocamanlar Otomotiv Tolga Osman Yücel Vodafone Evrim Aras Aras Holding

30


Ek.5: 2011 YILI YENĠ TÜZEL ÜYE LĠSTESĠ

ĠSLAMOĞLU ÇEVRE DANIġMANLIK

AKBAġLAR TEKSTĠL

ĠSTAL ALÜMĠNYUM METAL SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT ÜRÜNLERĠ TĠC. A.ġ.

ALĠ HADĠ TÜRKAY ĠLKÖĞRETĠM OKULU

ĠSTANBUL SPOR ETKĠN. VE ĠġLETMECĠLĠĞĠ A.ġ.

ALĠ OSMAN SÖNMEZ TEKNĠK VE END. MES. LĠSESĠ

ĠZODER ISI-SU-SES VE YANGIN YALITIMCILARI DER.

AMBALAJ SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ

KAFKAS PASTA ġEKERLEME SAN. VE TĠC. A.ġ.

ANKARA SANAYĠ ODASI

KARABÜK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HAST.HAST.

ANLAġ ANADOLU LASTĠK SAN. VE TĠC. A.ġ.

KARDEMĠR A.ġ.

ANTALYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KARSAN OTOMOTĠV

ARK ĠNġAAT SAN. VE TĠC. A.ġ.

KAYPLAS PLASTĠK MOBĠLYA AKS.VE TĠC.LTD.ġTĠ.

ARZUM ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ.

KURVALF MAKĠNA SANAYĠ VE TĠCARET LTD. ġTĠ.

ASSAN HANĠL OTOMOTĠV SAN. VE TĠC. A.ġ.

KÜTAHYA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI-KUTSO

AYDIN TERMAL TATĠL KÖYÜ

MEKRALANG OTOMOTĠV YAN. SANAYĠ A.ġ.

BAġĠSKELE BELEDĠYESĠ

MESA MAKNA DÖKÜM GIDA SAN. VE TĠC. Aġ.

BAġKENT ÜNĠ.ÖZEL ĠLK VE ORTA ÖĞR.KUR.TĠC. SAN.

MĠR TEKNOLOJĠ HOLDĠNG A.ġ.

A.ġ. AYġEABLA OKULLARI

MUTLU METAL SAN. VE TĠC. A.ġ.

BESAġ-BURSA EKMEK VE BESĠN SAN.TĠC.Aġ

MÜRÜVVET BAġ ANAOKULU

BETEK BOYA VE KĠMYA SAN. A.ġ.

NETSĠS YAZILIM SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

BEYAZ NOKTA GELĠġĠM VAKFI

NOKTA BAĞIMSIZ DENETĠM LTD.ġTĠ

BEZMEZ EV TEKSTĠL LTD. ġTĠ.

OERLĠKON BALZERS KAPLAMA SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ

BĠLEN PATENT A.ġ.

OMS MAKĠNA

BURSA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

ÖZTĠMURLAR TEKNĠK VE ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ

BURSA GĠRĠġĠM GRUBU

PAKKENS YEDEK PARÇA VE MAKĠNA SAN.VE TĠC.A.ġ.

BURSA HÜRRĠYET AN. MES.-ANADOLU TEKNĠK LĠSE

RAN OTO YEDEK PARÇA LTD. ġTĠ.

BURSA ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

SABANCI KIZ TEK. ÖĞRETĠM OLGUNLAġMA ENS.

BURSA YENĠġEHĠR DEVLET HASTANESĠ

SAFRANBOLU DEVLET HASTANESĠ BAġHEKĠMLĠĞĠ

CKLT ÇĠKOLATA PAZARLAMA LTD. ġTĠ.

SASA & SASA HUKUK BÜROSU

CONTĠNENTAL CONFECTĠONERY COMPENY GIDA

SEÇKĠN ONUR GIDA TEM.MAD.PAZ.SAN.TĠC.Aġ.

SAN. TĠC. A.ġ. (ÜLKER)

SGN KĠMYA

ÇEKĠRGE DEVLET HASTANESĠ

SILA ENDÜSTRĠ TESĠSLERĠ LTD.ġTĠ.

ÇĠLEK MOBĠLYA

SĠSTEM ALÜMĠNYUM SAN. VE TĠC. A.ġ.

DENETĠK ULUS.BEL.VE GÖZETĠM HĠZ.LTD.ġTĠ.

SMART KĠMYA TĠC.DAN.LTD.ġTĠ

DENĠZLĠ SANAYĠ ODASI

STANDARD PROFĠL OTOMOTĠV A.ġ.

EKU FREN KAMPANA VE DÖKÜM SAN. Aġ.

ġAHĠNKAYA ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARI

ENART ĠNġAAT LTD.ġTĠ.

ġENOL HUKUK BÜROSU

EVYAP SABUN YAĞ, GLĠSERĠN SAN. VE TĠC. A.ġ.

TASARIM ĠNġAAT MÜH. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ.

FEKO MAKĠNA YEDEK PARÇA SAN.VE TĠC.LTD.ġTĠ

TERMĠKEL MADENĠ EġYA SAN. A.ġ.

FETHĠYE TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

TRAKYA KALKINMA AJANSI

FNSS SAVUNMA SĠSTEMLERĠ A.ġ.

TÜRKĠYE ALÜMĠNYUM SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ

GAZĠ METAL MAMÜLLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ.

UMUR BASIM VE KIRTASĠYE SAN.VE TĠC. Aġ.

GEMLĠK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ

VAN TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

GLOBAL BĠLGĠ PAZ.DAN.VE ÇAĞRI SER.HĠZ.Aġ.

VIATOWER Ġġ MERKEZĠ

GÜR SÜT MAMÜLLERĠ SAN.TĠC.LTD.ġTĠ.

YEġĠLIRMAK ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ.

HIFZISSIHHA ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

ZÜBEYDE HANIM AKM VE KIZ MESLEK LĠSESĠ

ĠBRAHĠM ORTAKÇI CAM AYNA ĠġLEME TESĠSĠ

ĠLKETAP ETĠKET VE AMBALAJ SAN.TĠC.A.ġ.

ĠNEGÖL MEDĠHA HAYRĠ ÇELĠK FEN LĠSESĠ

31


Ek 6: Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi 2011

Ek 7: Sayılarla 20. Kalite Kongresi

Yılı Kurumsal Üyeleri KURUMSAL ÜYE

SEKTÖR

Gösterge

AYGAZ

LPG GAZ

Kongre katılımcı sayısı

BP GAZ

LPG GAZ

Ödül töreni katılımcı sayısı

880

PETROL OFĠSĠ

AKARYAKIT ĠST.

ÇalıĢtaylar katılımcı sayısı

197

OPET

AKARYAKIT ĠST.

Toplam katılımcı sayısı

ÜLKER GOLF

DONDURMA

AXA SĠGORTA

SAĞLIK/TAġIT SĠGORTA

ANADOLU SĠGORTA

SAĞLIK/TAġIT SĠGORTA

Oturum sayısı

2011 GerçekleĢme 1.825

2.902 4 özel oturum, 16 paralel oturum

VESTEL BE.

BEYAZ EġYA

ÇalıĢtay sayısı

VESTEL TV.

TELEVĠZYON

Kongre konuĢmacı sayısı

PHILIPS

TELEVĠZYON

Kongre yabancı

RENAULT

BĠNEK OTOMOBĠL

konuĢmacı sayısı

VOLKSWAGEN

BĠNEK OTOMOBĠL

ÇalıĢtay moderatör sayısı

16

TOYOTA

BĠNEK OTOMOBĠL

Toplam konuşmacı sayısı

82

ARAS KARGO

ULUSAL KARGO

KonuĢmacı Profili

FIAT

BĠNEK OTOMOBĠL

YK BaĢkanı ve Üyesi, CEO

DOMĠNO'S PĠZZA

HIZLI TÜKETĠM

ve Genel Müdür sayısı

64 2

46

Üst düzey Kamu Yöneticisi

2

Rektör

1

Akademisyen

5

Toplam sunum süresi

1.380 dakika / 23 saat

Basın katılımı

95

Medya haber sayısı

243

Röportaj

21

TV canlı yayın süresi

441 dk.

TÜRKSAT Canlı Yayın

630 dk.

Resmi sponsor sayısı

10

Kongre sponsoru sayısı

16

Oturum sponsoru sayısı

3

Dijital Medya Sponsorları

3

Hizmet sponsoru sayısı

5

ĠletiĢim sponsoru sayısı

16

Açık Hava Ana Sponsoru

1

Toplam sponsor sayısı

54

Sergi katılımcı kuruluş sayısı Organizasyonda çalıĢan toplam kiĢi sayısı

32

14

53 185 adam/gün


Ek 8: 20. Kalite Kongresini Destekleyen Sponsorlar覺m覺za Te罌ekk羹r Ederiz

33


Ek 9: Kalite Ve Yönetim Sistemleri Sergisi’ne

THY

Katılan KuruluĢlar

TĠYATRO ALKIġ

TSÇV

AKTĠF YAġAM COCA COLA

TT BOOM

ANADOLU SAĞLIK

TTR BĠLĠġĠM

ARAS CARGO

TURK-AB

ATA ONLINE

TUV

ATA YATIRIM

TÜRKAK

AZERBAYCAN KEYFĠYYET ASOSĠASĠYASĠ

TÜRKSAT

BEST FM

VODAFONE

BĠMSER

YDD

BĠZERK REKLAM

YENĠ ġAFAK

BUREAU VERITAS

CAPITAL EKONOMIST

CLOCKWORK

CUMHURĠYET

DHI

 DeğiĢim Yönetimi

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

 Marka ile Fark Yaratmak

EFQM

FORD OTOSAN

FORMALĠS

 Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi

GGD

HUGENT

 Fark Yaratanlar: Eğitim

ĠBB

ĠNOVA

KA ARAġTIRMA

KALĠTELĠ YAġAM

KARĠKA

 Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi

KOBĠ EFOR

KOÇ ENERJĠ

 Küresel Kriz ve Fark Yaratmak

LA SALLE

 BaĢarı Öyküleri

LÖSEV

MELSOFT

 Anadolu’da Marka Yaratmak

PORTLINE

 Bir Kalkınma Projesi: Ulusal Kalite Hareketi

PROFĠLO

 Yönetimin Zirvesindeki Kadınlar

RADĠKAL

SABAH

SECRET CV

 Sanatla Fark Yarat

SKY TURK

STAR 24 TV

 Mükemmellik Yolculuğu

TEB

TGSD

Ek 10: 20. Kalite Kongresi Paralel Oturumları

 Tasarım ve ARGE ile Fark Yaratmak

 Fark Yaratanlar: Hazır Giyim Sektörünün EFQM Mükemmellik Modeline Entegrasyonu  Fark Yaratanlar: BiliĢim ve E-YaĢam

 Gönüllü Ol, Fark Yarat !

34


Ek 11: 20. Kalite Kongresi KonuĢmacıları A. HAMDĠ DOĞAN

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

KalDer

ÜMĠT BOYNER

BAġKAN

TÜSĠAD

UĞUR DÜNDAR GÜLER SABANCI

YÖNETĠM KURULU BAġKANI VE MURAHHAS ÜYE

SABANCI HOLDĠNG

BÜLENT ECZACIBAġI

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

ECZACIBAġI TOPLULUĞU

HAKAN GÜLDAĞ

GENEL YAYIN YÖNETMENĠ

DÜNYA GAZETESĠ

DOÇ. DR. NĠLSEN ALTINTAġ

ĠNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TEB

NURĠ OTAY

GENEL MÜDÜR

FORD OTOSAN

FÜGEN TOKSÜ

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

TÜRKĠYE HALKLA ĠLĠġKĠLER DERNEĞĠ

GALYA FRAYMAN MOLĠNAS

TÜRKĠYE BÖLÜM BAġKANI

COCA COLA

TURGUT YILDIZ

GENEL MÜDÜR

TNT Express

DR. HAKAN GÜRSU

ÖĞRETĠM ÜYESĠ

ODTÜ ENDÜSTRĠ ÜRÜNLERĠ TASARIMI BÖLÜMÜ

EREN ÇAMURDAN

GENEL MÜDÜR

AYMARKA (NetWork, Fabrika, Que, Altınyıldız)

EMRE AROLAT

YÖNETĠCĠ ORTAK

EMRE AROLAT MĠMARLIK

CEVDET ALEMDAR

TEKNOLOJĠ VE PAZAR GEL. B. YARD.

KORDSA GLOBAL

BÜLENT KILINÇARSLAN

KURUCU VE BAġKAN

KA ARAġTIRMA LĠMĠTED

ASLAN SARANGA

GENEL MÜDÜR

DOMINO'S PIZZA

KAMURAN YAZGANOĞLU

ÜLKE MÜDÜRÜ

BP GAZ

ABBAS GÜÇLÜ

YAZAR

MĠLLĠYET GAZETESĠ

BEKĠR OKAN

MÜTEVELLĠ HEYETĠ BAġKANI

OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ

PROF. DR. MEHMET DURMAN

ÖĞRETĠM ÜYESĠ

SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ

REKTÖR

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ

DR. CAN GÜRLESEL

EKONOMĠ DANIġMANI

TGSD

CEM NEGRĠN

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

NEGRETĠ TEKSTĠL/TGSD

SAMĠ KARĠYO

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

PENTĠ/TGSD

SUAT BAYSAN

CEO

TELPA GRUP

NEVZAT AYDIN

GENEL MÜDÜR

YEMEKSEPETĠ

SĠNA AFRA

CEO

MARKAFONĠ

PHIL PATEL

KURUMSAL Ġġ BĠRĠMĠ GEN. MÜD. YARD.

VODAFONE TÜRKĠYE

BARIġ ÖZĠSTEK

CEO

SHR INTERAKTIF

YILMAZ BAYRAKTAR

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

TÜPRAġ

PROF. DR. FUNDA SĠVRĠKAYA ġERĠFOĞLU

35


KEMAL OK PROF. DR. NĠGAR DEMĠRCAN ÇAKAR OZAN SOMAKLAR PROF. DR. ERDOĞAN ALKĠN

YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ MÜDÜRÜ

ĠSDEMĠR

REKTÖR YARDIMCISI

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ODEON TOURS

ULUSLARARASI TĠCARET BÖLÜM BAġKANI

ĠSTANBUL TĠCARET ÜNĠVERSĠTESĠ

PROF. DR. EMRE ALKĠN

REKTÖR YARDIMCISI

ĠSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNĠVERSĠTESĠ

RUHĠ SANYER

BUSĠNESS WEEK YAYIN DANIġMANI

ALĠ SABANCI

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

PEGASUS HAVA YOLLARI

GÜLDEN YILMAZ

YÖNETĠM KURULU Eġ BAġKANI

KOTON

MÜJDAT KEÇECĠ

GÖREVLĠ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ

ERBAKIR

MUSTAFA BOYDAK

YÖNETĠM KURULU BAġKAN VEKĠLĠ

BOYDAK HOLDĠNG

PROF. DR. KENAN MORTAN

MĠMAR SĠNAN GÜZEL SANATLAR ÜNĠVERSĠTESĠ

AHMET EġREF FAKIBABA

BAġKAN

T.C. ġANLIURFA BELEDĠYESĠ

DR. AHMET PAKSOY

GENEL MÜDÜR

ĠDO

MURAT SABUNCU

EKONOMĠ MÜDÜRÜ

MĠLLĠYET GAZETESĠ

ZAFER KURTUL

CEO

SABANCI HOLDĠNG

HAMDĠ AKIN

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

AKFEN HOLDĠNG

DEFNE SARISOY

EDĠTÖR SUNUCU

DR. ANDREAS WOLF

TEKNĠK GENEL MÜDÜR

BOSCH BURSA

VEDAT MĠMAROĞLU

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

ÇĠMTAġ

SERPĠL TĠMURAY

CEO

VODAFONE TÜRKĠYE

ECE AKSEL

GENEL MÜDÜR

FRITOLAY TÜRKĠYE

YEġĠM GÜRA

GENEL MÜDÜR

DANONE HAYAT

ZEKERĠYA YILDIRIM

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ

HACI ORMANOĞLU

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

GONCALAR SOLMASIN DERNEĞĠ

ĠLHAN ÜTTÜ

MÜDÜR

ELGĠNKAN VAKFI

EZEL AKAY

YÖNETMEN

GÖRGÜN TANER

GENEL MÜDÜR

ĠKSV

DĠLEK TÜRKER

DEVLET SANATÇISI

TĠYATRO AYNA

DR. A. BURAK ERDĠNÇ

BAġHEKĠM

DR. ERHAN BAġ

GENEL MÜDÜR

BĠLĠM ĠLAÇ

AYHAN GÜRBAY

GENEL MÜDÜR

FARBA

MUSTAFA V. KOÇ

YÖNETĠM KURULU BAġKANI

KOÇ HOLDĠNG

GÜNERĠ CIVAOĞLU

BAġ YAZAR

MĠLLĠYET GAZETESĠ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKĠġEHĠR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ

36


facebook.com/kalitedernegi

youtube/kalitedernegi

twitter.com/kalitedernegi

2011 Yılı Faaliyet Raporu  
2011 Yılı Faaliyet Raporu  

2011 Yılı Faaliyet Raporu

Advertisement