Page 1


ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER ...................................................................................................................................................................... 1 MĠSYON-VĠZYON ................................................................................................................................................................ 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ ........................................................................................................................................ 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ................................................................................................................................ 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI ........................................................................................................................................ 8 ÜYELĠK ................................................................................................................................................................................. 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI ........................................................................................................................................... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ ............................................................................................................................................... 18 TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ (TMME) ............................................................................................... 19 ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ ................................................................................................................... 22 15. KALĠTE KONGRESĠ ................................................................................................................................................... 22 MEDYADA YERALMA ........................................................................................................................................................ 27 EĞĠTĠM .............................................................................................................................................................................. 28 KIYASLAMA ....................................................................................................................................................................... 33 ĠġBĠRLĠKLERĠ .................................................................................................................................................................... 34 YAYINLARIMIZ ................................................................................................................................................................. 35 WEB SĠTEMĠZ (www.kalder.org) ................................................................................................................................... 35 KÜTÜPHANE...................................................................................................................................................................... 35 ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI ............................................................................................. 36

1


MĠSYON-VĠZYON MĠSYONUMUZ

“Tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak” VĠZYONUMUZ

“Toplam Kalite Yönetimi‟nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluĢ olmak”

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk

2


2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ Mükemmellik Kalitenin IĢığıyla Parlar Günümüzde refah, diğer deyiĢle yaĢam kalitesini artırma olanağı, ülkeler arasında rekabet güçleri oranında paylaĢılmaktadır. Ülkenin rekabet gücü de ülkedeki kuruluĢların rekabet güçlerine göre belirlenmekte, dolayısıyla küreselleĢen dünya ekonomisinde yaĢam kalitemiz, kuruluĢlarımızın rekabet güçlerine bağlı kalmaktadır. Bir diğer deyiĢle ülkenin rekabetçi olması, kuruluĢlarının iĢlerini büyütebilmelerine, uluslararası pazardan daha fazla pay alabilmelerine bağlıdır. Bunun için ise ülkede sağlıklı iĢleyen pazar ekonomisine ve ülke dahilindeki tüm organizasyonlarda sürekli daha iyiyi hedefleyen yönetim yaklaĢımlarına ihtiyaç vardır. Türkiye’nin refah paylaĢım tablosundaki yeri nedir ? Dünya Ekonomik Forumu yayınladığı Küresel Rekabet Ġndeksinde Türkiye, 2006 yılında 117 ülke arasında 59. sıradadır. Geçtiğimiz yıl aynı indekste 71.ci sıradaydık. Sevindirici olan Türkiye‟nin 12 basamaklık sıçramayı gerçekleĢtirmiĢ olmasıdır. Bununla birlikte aynı indeksin alt baĢlıklarına baktığımızda, makroekonomi de 117 ülke arasında 111 inci sıradayız. Eğitim alt baĢlığında ise 78 inci sıradayız. Bu değerler ile birinci sınıf bir rekabetçi olamayız. YaĢam kalitemizin iyileĢtirilmesinde, Ġstanbul‟dan Van‟a, holdinglerden kobilere, üretimden hizmete, sağlıktan yerel yönetimlere kadar her alan ve kiĢinin sorumluluğu vardır. Sıralamadaki yerimizi değiĢtirmek için nasıl bir toplumda yaĢamak istediğimize toplum olarak biran önce karar vermek zorundayız. KalDer bu konuda kendisini nasıl konumlandırıyor ? Neler yaptı ve neler yapmayı hedefliyor ? KalDer, çağdaĢ kalite felsefesinin yaygınlaĢtırılması amacıyla, 1991 yılında kurulduğundan bu yana, çağdaĢ kalite felsefesinin yaygınlaĢtırılması amacıyla "yönetim kalitesinin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder kurum olmak" vizyonu ile hareket etmiĢtir. Ve "ülkemizdeki tüm özel kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerine dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak" misyonu doğrultusunda önemli adımlar atmıĢtır. KalDer, 1998 yılında yurt genelinde baĢlattığı Ulusal Kalite Hareketi ile Toplam Kalite Yönetimi'ni sanayi kuruluĢlarının yanısıra, hizmet sektöründeki kuruluĢlara, sivil toplum kuruluĢlarına ve kamu kurumlarına kadar her alana yaymayı hedeflemiĢtir. Ulusal Kalite Hareketi‟nin temelinde yatan felsefe; “yaĢam kalitesi”nin sürekli zenginleĢtirilmesi, yükseltilmesi ve yenilenmesidir. Belirli aĢamalarla ilerleyen bir süreç olan Ulusal Kalite Hareketi, ülke çapında kalite bilincini ve örnek kuruluĢları her sektörde ortaya çıkartmayı ve artırmayı ve bu sayede ulusal düzeyde zincirleme bir etki yaratmayı hedeflemektedir. Bir baĢka deyiĢle, Ulusal Kalite Hareketi, bireysel ve kurumsal sorumlukları yaygınlaĢtırmakta ve ulusal bir sorumluluk platformunda bir araya getirmektedir. Söz konusu olan, ülkemizin yaĢamsal hedeflerine yönelik olarak her yöreden, her kesimden, her çeĢit kurum ve kuruluĢun, ortak bir sorumluluk çerçevesinde iĢbirliği yapmasıdır. Zira, ülkemizin 21'inci yüzyılda daha güçlü ve daha sağlam zeminlerde yer almasının temel koĢulunun, “kalite” kavramının toplumun her kesimine yaygınlaĢtırılması olduğuna yürekten inanıyoruz.

3


Bu temel yaklaĢımdan hareketle; 1992 yılından itibaren düzenlenen Kalite Kongrelerinin katılımcı sayısı yıllık 2.500 kiĢiyi aĢmıĢtır. Ankara, Bursa, Ġzmir ve EskiĢehir‟de 2000 yılından itibaren planlı etkinlikler baĢlatılmıĢ, bu etkinliklerin katılımcı sayısı yıllık 10.000 kiĢiye ulaĢmıĢtır. 1993 yılında ilk kez verilen Ulusal Kalite Ödülü‟ne bu güne kadar 193 kuruluĢ baĢvurmuĢtur. Süreçte 1.500 orta ve üst düzey yönetici değerlendirici olarak görev almıĢ, deneyim kazanmıĢlardır. Bu güne kadar, 17‟i Büyük, 24‟ü BaĢarı Ödülü olmak üzere toplam 41 ödül verilmiĢtir. Bütün bu çalıĢmalar Uluslararası arena da da yankı bulmuĢ, 1993 yılında ilk ulusal kalite ödülünü kazanan Brisa, 1996‟da Avrupa Kalite Ödülü‟nü kazanan ilk Türk KuruluĢu olmuĢtur. Bu güne kadar Türk kuruluĢları tarafından 5‟i Büyük, 14‟ü BaĢarı olmak üzere toplam 19 Avrupa Kalite Ödülü kazanılmıĢtır. Türkiye Ģu anda kuruluĢları en çok Avrupa Kalite Ödülü‟nü kazanan 2 ülkeden birisidir. Ülkemizin ve kuruluĢlarımızın ihtiyacı olan eğitimli insan kaynağı sağlamak da önem verdiğimiz bir baĢka konu; Ġlk eğitimimizi düzenlediğimiz 1992‟den bu yana 50.000‟i aĢkın kiĢiye hizmet verdik. Eğitim alan bu kiĢiler iĢlerinde ihtiyaçları olan yetkinliği kazanırken aynı zamanda kalite kavramını evlerinde, mahallerinde, çocuklarının okullarında, her yerde yaĢatan ve geliĢime katkı sağlayan birer kalite gönüllüsüne dönüĢmüĢ olmaları ise ayrı bir kazanç oldu. KalDer, 2006 yılında bu kapsamda neler yaptı ? 2006 yılında toplam 79 tüzel üye, 252 bireysel asıl üye kazandık. Tüzel Üye sayımız 1356‟ya ulaĢtı. 2006 yılında Ulusal Kalite Hareketine 23 kuruluĢumuz katılmıĢtır. Bu kuruluĢlardan 9‟u UKH eğitimlerini tamamlamıĢ, 7 tanesine rehber atanmıĢtır; 4 kuruluĢ Mükemmellikte Kararlılık, 5 KuruluĢ ise Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini almıĢlardır. 2003 yılında yapılan süreç iyileĢtirme çalıĢmalarından sonra 2006 sonu itibari ile Ulusal Kalite Hareketine katılan kuruluĢ sayısı 121 „dir. KuruluĢların, mevcut yönetim sistemlerinin, EFQM Mükemmellik Modeli esaslı bir yapıyla geliĢtirilmesi ve etkinleĢtirilmesi için gerekli durum tespiti için DıĢ Değerlendirme hizmeti oluĢturulmuĢtur. Geçen yıl UKH sürecinde TüpraĢ, THY, ĠDO, Amerikan Hastanesi, Sakarya Üniversitesi DıĢ Değerlendirme hizmetinden yararlanmıĢlardır. Ulusal Kalite Ödülü‟ne, 2006 yılında 15 baĢvuru olmuĢ, değerlendirme sonrası Bilim Ġlaç ĠĢletmeler Kategorisinde Büyük Ödülü, TNT Express BaĢarı Ödülü‟nü almıĢtır. Kamu Kategorisinde ise, EskiĢehir Çoçuk ve Doğum Hastanesi Büyük Ödülü, Nilüfer Belediyesi BaĢarı Ödülü‟nü almıĢtır. 2006 yılında birbirinden yetkin 179 yöneticimiz Ulusal Kalite Ödülü‟nde Değerlendirici olmak için baĢvurmuĢlardır. Geçtiğimiz yıl Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, Avrupa‟daki uygulamaya paralel, 3 yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız olmak üzere üçe ayrılmıĢtır. Yıldız sayıları, kuruluĢun yetkinlik seviyesini göstermektedir. 2006 yılında Borusan Lojistik 5 yıldızlı, Barem Research, Av. Mahir Büyükerman Anaokulu ve Yunuskent Anaokulu 4 yıldızlı, ĠDO, Sakarya Üniversitesi ve TüpraĢ 3 yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik Belgesini almıĢlardır. Mükemmellikte Kararlılık Belgesini ise Çelik Halat, Emas, FeniĢ Teknik Ürünler ve Ġnoksan almıĢtır. 2006 yılında düzenlediğimiz, 15. Kalite Kongresi‟nde DüĢünce Kalitesi temasını gündeme taĢınmıĢtır. Amacımız, uygulamadaki eksikliklerimizin düĢünce kalitesi ile hızla kapatılabileceğini ortaya koymaktı. 15. Kalite Kongresi‟ne Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri, Belçika, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, BirleĢik Arap Emirlikleri, Fransa, Ġngiltere , Ġran, Ġspanya, Ġsviçre, Ġtalya, Japonya ve ülkemizden toplam 134 konuĢmacı katkıda bulunmuĢtur. Kongre kapsamında ikinci kez Liderler Forumu ve ilk kez “Kalite Organizasyonları ve Profesyonelleri Zirvesi” düzenlenmiĢtir. 25 çalıĢtay, 3 özel ve 21 paralel oturuma, toplam 760 kuruluĢtan toplam 2.785 kiĢi katılmıĢtır. En sevindiricisi ise ülkemizin 43 üniversitesinden katılım olmasıdır. Kongremize 53 kuruluĢ sponsor olmuĢ, 56 kuruluĢ stand açmıĢtır. 4


ġubeler de dahil olmak üzere, 2006 yılında birbirinden baĢarılı toplam 7 Sempozyum, Konferans ve Kongre gerçekleĢtirilmiĢtir. Antakya ve Balıkesir‟de Yerel Kalite Günleri düzenlenmiĢtir, çok sayıda etkinlikte stand açılmıĢ ve sunum yapılmıĢtır. 2006 yılında 250‟nin üzerinde eğitim programı düzenledik ve toplam eğitim alan kiĢi sayısı 4.000‟i geçti. AB MEDA "Türkiye‟de Kalite Altyapısının Desteklenmesi“ projesi kapsamında “CE ĠĢaretlemesi ve AB Direktifleri Eğitim Akademisi” KalDer‟in yönetimine devredildi. Eğitimlerin 2007 yılında baĢlaması planlandı. 2006 yılında aynı programdan 150,000 € „luk kaynakla “Denetçi kayıt/sertifikasyon sistemi” projesine de baĢladık. 2007 yılında bitecek projenin devamı için çalıĢmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl iletiĢim yaklaĢımımızı da beklentiler doğrultusunda geliĢtirmek üzere çalıĢtık. KalDer ve faaliyetleri hakkında yazılı medyada 695 haber çıkarken, 1.000 dakikalık TV yayını yapıldı. Ulusal Kalite Kongresi ĠĢletme Kategorisi Finalistleri ile birlikte “Ellerin Üzerinde” ilanını Hürriyet, Sabah, Radikal, Cumhuriyet, Referans, Dünya ve Yeni ġafak Gazetelerinde yayınladık. 2006 yılının kuĢkusuz en önemli faaliyeti ise, 2005 yılının 4. çeyreğinde pilot uygulamasını yaptığımız Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi çalıĢmasını baĢlatmamızdır. Türkiye çapında 81 il ve tüm ilçelerde yapılan görüĢmelerle Ģekillenen 2006 yılı 4. çeyrek TMME sonuçları, Yerel Yönetimler ve Emniyet TeĢkilatı‟nın yanı sıra özel sektörden Beyaz EĢya, Televizyon, Binek Otomobil, Beyaz EĢya, Bireysel Bankacılık, Ulusal Kargo Dağıtımı ve Zincir Market sektörlerini içermektedir. TMME çalıĢmasının veri toplama aĢamasında, Türkiye‟nin 81 ilinden, tam tesadüfi örnekleme ve CATI yöntemi ile 2006 4. çeyrek çalıĢmasında toplam 10.425 ve Yerel Yönetimler için 7.539 görüĢme yapıldı. 2006 yılı toplam görüĢme sayısı 47.000‟dir. 2006 yılı 4. çeyrek sonuçlarına göre TMME Ulusal Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 2 puan artarak 74.5 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir. TMME‟de dördüncü çeyrekte ölçülen yerel yönetimler sektöründe 57 puanlık bir memnuniyet ölçülürken bu seviye geçtiğimiz yıl 54 puan olarak belirlenmiĢti. Yerel yönetimlerde 68 puanla il bazında Kayseri BüyükĢehir Belediyesi birinciliği yakalarken, ilçe bazında 67 puanla Ġstanbul Fatih Belediyesi vatandaĢlarını en memnun eden kurum oldu. Emniyet teĢkilatına iliĢkin çarpıcı sonuçlara da yer veren TMME‟de, genel olarak vatandaĢ memnuniyeti 63 puanda kaldı. Emniyet teĢkilatının verdiği „Trafik‟ hizmeti 57 puanla en düĢük seviyede kalırken, bu hizmeti 64 puanla Kamu güvenliği, asayiĢ ve 67 puanla diğer hizmetler izledi. TMME 2006 yılı 4. Çeyrek sektörel sonuçlarında en yüksek müĢteri memnuniyeti 80 puanla Beyaz EĢya ve Televizyon sektörlerinde elde edildi: TMME 4. Çeyrek sektörel sonuçlarında en yüksek memnuniyet marka bazında televizyon sektöründe elde edildi. Televizyon sektöründe müĢterisini en fazla memnun eden kurum 84 puanla Philips oldu. Beyaz eĢya sektöründe aynı kuruluĢun iki markası Arçelik ve Beko 83 puanla birinci sırayı paylaĢırken, Binek Otomobilde 82 puanla Volkswagen, zincir marketlerde 77 puanla Migros, zincir indirim marketlerde 74 puanla Bim, Bireysel Bankacılıkta kamu bankalarında 80 puanla Halkbank, özel bankalarda 76 puanla Finansbank ve ulusal kargo dağıtım sektöründe 79 puanla Aras Kargo rakiplerini geride bırakarak bu çeyreği lider tamamladı. TeĢekkür 2006 yılında elde edilen sonuçlar, kazanılan baĢarılan, baĢlatılan faaliyetler için emeği geçen tüm kalite gönüllülerine, destekçilerine teĢekkür ederiz.

5


KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Çetin Nuhoğlu TIRSAN A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

Ahmet Gökçümen KalDer EskiĢehir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcıları

A. Hamdi Doğan Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreter

Ġbrahim Aybar Renault Mais A.ġ. Genel Müdür Mehmet Ali Berkman Akkök ġirketler Grubu Ġcra Kurulu BaĢkanı

AyĢe Sevger KalDer Ankara ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Bahadır Akın Arçelik A.ġ. Kalite Sistemleri Yöneticisi

Faruk Güler Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.ġ. CEO

Prof. Dr. BarıĢ Tan Koç Üniversitesi ĠĢletme Enstitüsü Direktörü

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Hasan SubaĢı Koç Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Aktan Maliye Bakanlığı MüsteĢar Dr. Levent Hatay Rixos ġirketler Grubu CEO Sedat Birol EczacıbaĢı Holding A.ġ. Ġlaç Grubu BaĢkanı Selma Akdoğan Akdoğan Eğitim Ve Proje Yönetim Dan. Ltd.ġti. ġirket Ortağı Mehmet Ali Neyzi Aygaz A.ġ. Genel Müdür

Sami Erol KalDer Bursa ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Semavi Yorgancılar Yorim Cam San. Tic. A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi ġener Muter KalDer Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı Turgut Uzer H.Ö. Sabancı Holding A.ġ. Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup BaĢkanı Dr. Yılmaz Argüden ARGE DanıĢmanlık A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

Tayfun Bayazıt Fortisbank A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

6


KalDer DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Denetleme Kurulu Denetleme Kurulu BaĢkanı

Yürütme Kurulu Yürütme Kurulu BaĢkanı

Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör

Hakan Kilitçioğlu KalDer Genel Sekreter

Asil Üyeler

Yürütme Kurulu Üyeleri

Cumhur Güzel Süreç DanıĢmanlık Hizmetleri Ltd. ġti.

Ahmet Tunçay KalDer Ankara ġubesi Genel Sekreter

Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuarları Yönetim Kurulu BaĢkanı Yedek Üyeler Erhan Tunçay Türkiye Sigorta ve Reasürans ġirketleri Birliği Genel Sekreteri Lütfi Ensari YönetiĢim Yönetim Dan. Genel Müdür Önder Kıratlılar Baymak Makina San. ve Tic. A.ġ. Genel Müdür

Dr. Aydın Kosova KalDer Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Aykan Kurkur KalDer Bursa ġubesi Genel Sekreter Canan Tezsezen KalDer Kurumsal Hizmetler Koordinatörü Çağrı Ataman KalDer EskiĢehir ġubesi Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Esra Lagro DoğuĢ Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü BaĢkanı EĢber Çekiç Koç Holding A.ġ. Ġnsan Kaynakları Koordinatörü Fatih ġener Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu BaĢkan DanıĢmanı Ġrfan Onay KalDer BaĢkan‟a Yardımcı – Ġçerik GeliĢtirme Kenan Keskinoğlu KalDer Ġzmir ġubesi Genel Sekreter Mehmet Yücel KalDer ĠĢ GeliĢtirme ve Projeler Koordinatörü Necati Hakoğlu Cognis Kimya A.ġ. Fabrika Müdürü Samih Yedievli KalDer Pazarlama ve ĠletiĢim Koordinatörü Tuncer Köklü Ata Holding A.ġ. Ġnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Müdürü Prof. Dr. Yurdanur Tulunay ODTÜ - Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi

7


KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI Hakan Kilitçioğlu Genel Sekreter Dr. Aydın Kosova Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Burçin YeĢiltepe Ulusal Kalite Kongresi ve Etkinlikler Sorumlusu Bülent BektaĢ Bilgi Sistem Sorumlusu Canan Tezsezen Operasyonel Hizmetler Koordinatörü Elif Turan Muhasebe Sorumlusu (SözleĢmeli) Hacer Yıldırım Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Ġrfan Onay BaĢkana Yardımcı – Ġçerik Yönetimi Lale Evliyazade Kurumsal Hizmetler - Destek Mehmet Yücel ĠĢ GeliĢtirme ve Projeler Koordinatörü Neslihan Gök Pazarlama ve ĠletiĢim Sorumlusu Nezahat Eren Eğitim Operasyon Sorumlusu Orhan Argon Ulusal Kalite Ödül Sorumlusu Pınar Önal ĠK Sorumlusu ve Genel Sekreter Asistanı Sabriye Ersin Genel Hizmetler Sorumlusu Samih Yedievli Pazarlama ve ĠletiĢim Koordinatörü Sanem Sümer Üyelik Hizmetleri Sorumlusu Yılmaz BaĢ Muhasebe Sorumlusu Zülal KızıltaĢ Mükemmellik AĢamaları Sorumlusu (SözleĢmeli)

8


ÜYELĠK 2006 yılında KalDer ailesine 79 Tüzel Üye (bu kuruluĢları temsilen 79 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca 150‟si Bireysel Asıl, 34‟ü Fahri ve 68‟i Öğrenci olmak üzere toplam 252 Bireysel Üye katılmıĢtır. Aramıza katılan yeni üyelerimize kalite konusundaki çalıĢmalarında baĢarılar dileriz. 2006 sonu itibari ile üye sayımız, 610‟u Bireysel Asıl, 676‟sı Fahri, 451‟i Öğrenci olmak üzere toplam 1737 Bireysel Üyeye ve 1356 Tüzel Üyeye ulaĢmıĢtır. 2006 yılında Excellence One Kıyaslama Veri Tabanı üyelerimize sunduğumuz ücretsiz hizmetlerimiz arasında yerini almıĢtır. Yeni üyelerimize, üye giriĢleri sırasında, geçmiĢte üye olan üyelerimize de, üyelik borcu olmadığı ve talep edildiği takdirde, Ģifre vererek, veri tabanından faydalanmaları sağlanmaktadır. Excellence One, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından yönetilen, Avrupa‟daki kuruluĢların yönetim alanındaki iyi uygulamalarını içeren veri tabanıdır.

YENĠ ÜYELERĠMĠZ (2006): YENĠ TÜZEL ÜYELER : AKDOĞAN EĞĠTĠM VE PROJE YÖNETĠM DANIġMANLIK LTD. ġTĠ. AK ĠZO YALITIM AK-KĠM KĠMYA SAN. VE TĠC. A.ġ. ALBERK KALĠTE EKSPERTĠZ GÖZETĠM YAZI. EĞĠTĠM SĠS. VE TEK. BELGE. HĠZ.LTD. ġTĠ. ANTALYA GAZĠ (ANADOLU) LĠSESĠ AROMSA BESĠN AROMA VE KATKI MAD. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. AYTAÇ GIDA PAZARLAMA TĠC. SAN. A.ġ. BOTAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. BUREAU VERĠTAS GÖZETĠM HĠZ. LTD. ġTĠ. BURSA COġKUNÖZ EĞĠTĠM VAKFI BURSA DEVLET HASTANESĠ BURSA NECATĠBEY MESLEK LĠSESĠ BURSA HÜRRĠYET ANADOLU MES.-ANADOLU TEKNĠK LĠSE BURSA ZÜBEYDE HANIM DOĞUMEVĠ C & Ç YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġTĠ. ÇELEBĠ-IC ANTALYA HAVALĠMANI TERMĠNAL YATIRIM VE ĠġLETME A.ġ. ÇE-TUR ÇELEBĠ TURĠZM TĠC. A.ġ. DEMSAÇ DEMĠR SAÇ PROFĠL VE TĠC. LTD. ġTĠ. DEÜ ĠZMĠR MESLEK YÜKSEK OKULU DÖRTÇELĠK ĠLKÖĞRETĠM OKULU ELSĠ ELEKTRĠK SĠSTEMLERĠ SAN.TĠC.LTD.ġTĠ. ERBAK ULUDAĞ ERDEMĠR MADENCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ETS ERSOY TURĠSTĠK SERVĠSLERĠ A.ġ. EZĠNÇ METAL SAN. VE TĠC. A.ġ. FENĠġ TEKNĠK ÜRÜNLER A.ġ. GÖKÇÜOĞLU OTOMOTĠV MAKĠNE ĠML. SAN. VE TĠC. A.ġ. GÖLCÜK DEVLET HASTANESĠ GÖRÜKLE BELEDĠYESĠ HEITEC ELEKTRONĠK VE ĠLETĠġĠM SĠSTEM ÇÖZÜMLERĠ SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. HEKTAġ ĠNġAAT ġĠRKETLER GRUBU ISI ġAH ELEKTRĠKLĠ ISITICI VE CĠHAZLARI SAN. TĠC. A.ġ. IQ ULUSLARARASI KALĠTE DANIġ. VE ORG. A.ġ. ĠDO ĠSTANBUL DENĠZ OTOBÜSLERĠ SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠMORTAġ OTO YEDEK PARÇA ĠMALAT ORG. VE TĠC. A.ġ. ĠNCĠ AKÜ SAN. VE TĠC. A.ġ. ĠNTERKAN SAN. MALZ. ÜRETĠM VE PAZ. LTD. ġTĠ.

ĠSTANBUL TĠCARET ODASI KADĠFETEKS MENSUCAT SAN. A.ġ. KLĠMASAN KLĠMA SAN. VE TĠC. A.ġ. KÜLTÜR KĠTAP KIR. TAN.DAĞ.PAZ. TĠC. LTD. ġTĠ. KÜTAHYA SERAMĠK (KÜTAHYA PORSELEN SAN. A.ġ.) MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MAVĠ TANITIM VE PAZARLAMA LTD. ġTĠ. MESA MESKEN SAN. A.ġ. MILLENNIUM BANK MĠLANGAZ LPG DAĞITIM TĠC. VE SAN. A.ġ. MĠLSOFT YAZILIM TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ. M.KEMAL COġKUNÖZ ANADOLU TEKNĠK LĠSESĠ VE END. MESLEK LĠSESĠ NESE KĠMYA NĠLÜFER KOÇ ĠLKÖĞRETĠM OKULU NUMARĠNE DENĠZCĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ PAKET TAġIMACILIK SĠS. VE TUR. BĠLG. TĠC. A.ġ. PARTNER-CRS PĠSTON GAZLI AMORTĠSÖR OTO YEDEK PARÇA SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. PRĠMA HAVACILIK HĠZMETLERĠ SAN. TĠC. A.ġ. REGNUM GAYRIMENKUL GELĠġTĠRME ĠNġAAT SAN. VE DIġ TĠC. A.ġ. RENTIP CERRAHĠ TIP MERKEZĠ SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ SĠGMA CENTER SÜPERPAR OTOMOTĠV SAN. VE TĠC. A.ġ. TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠC. A.ġ. TCDD ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ TUNCA HAVACILIK A.ġ. (BESTAĠR) TÜBĠTAK (BURSA) TÜM NAKLĠYECĠLER GRUP ULUS. NAK. TUR. VE DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. TÜRK HENKEL KĠMYA SAN. VE TĠC. A.ġ. TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ÇĠMENTO MÜSTAHSĠLLERĠ BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ. TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. ULUSAL LOJĠSTĠK ANTREPO HĠZ.DIġ TĠC.LTD.ġTĠ. UZEL HOLDĠNG A.ġ. ÜSKÜDAR ĠMKB KIZ MESLEK LĠSESĠ YILDIRIM KIRTASĠYE TĠC. VE SAN. A.ġ. YPS A.ġ. YÜCE ÖZEL EĞĠTĠM VE KÜLTÜREL HĠZ. A.ġ.

9


YENĠ TÜZEL ÜYE TEMSĠLCĠLERĠ : NUR TAġLICA BETÜL BAYSAL TOPÇU MUSTAFA AYKUT BULUT RECEP SUSUZLU HALĠL ĠBRAHĠM GÖKÇÜOĞLU N. GÜRHAN TUTLU M. EMĠN DĠREKÇĠ SÜLEYMAN KARAMAN TALĠP AYDIN MUSTAFA BĠLTEKĠN BURHAN SAKALLI MURAT ÖZTERMĠYECĠ SELMA AKDOĞAN YILMAZ BAYRAKTAR AHMET PAKSOY DR. EKREM KESKĠN ĠBRAHĠM EKġĠ YĠĞĠT ALANYALI EVREN S. BAYOĞLU GÖKSEL PAKER HALĠL GÜLNAR JANSET ALTAN AYLA OKUMUġ ĠPEK ÇAKMAKÇI YILMAZ ALTAġ ĠSMAĠL BAġYĠĞĠT ERKUT ÇATIKOĞLU YAġAR ATABEY ĠSMAĠL BAġARAN MUSTAFA ALCI ġERĠFE GÜL BÜYÜKTANIR HASAN KESER ABDULLAH ÖZAY MELEK OKUR NAZMĠYE AYġĠN BAKIġKAN REFĠK SAĠT ÖNÜR OSMAN ARIOĞU ġENEL USLU ġEVKĠNAZ GÜMÜġOĞLU MURAT YASA HAKKI SERHAD ÖNKAL ERDAL DÖKER ġEREF GÜÇER BÜLENT KORUK MEHMET DURMAN AHMET MÜNĠR GÖKMEN BĠROL YILDIZ HÜSAMETTĠN DANIġ EMĠN GÜRHAN ĠSKENDER ÜMĠT YAġAR ÖZEN FĠLĠZ TORUN NALBANT KERĠM TAġKIRAN

ġEREF NĠġANCI AYġENUR ERTÜRK ALĠ EZĠNÇ MUZAFFER ERDAL KILIÇ LATĠF MURAT YILMAZ SUAT SARI AYġIL BAHAR ARICI LEVENT YILDIRIM Z. MÜCELLA TOKATLIOĞLU CĠHAT ÇETĠNKAYA KAĞAN KALINYAZGAN B. BAHAR DĠNÇ DURMUġ BÜYÜKTUNCEL OYA YÖNEY ERHAN YÜCE METE EKġĠOĞLU SEDAT ORHAN RESUL PATAN BÜLENT YÜKSEL RIZA BAġKAN DĠLEK BENTÜRK CENGĠZ ERSUN FERDA YAKAR CÜNEYT GENÇ MELĠKE FATMA KAMACI MEHMET AYHAN OKTAY ÇAĞLAN BECAN

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

10


YENĠ BĠREYSEL ASIL ÜYELER : BAYRAM ERTEM MÜZEYYEN ġĠRĠN GÜLTEKĠN SAĞLAM DERYA HATĠBOĞLU HAKAN GERDAN AYHAN ERYAZAR NEVAF KILIÇ NEZĠR AKGÜL GÜROL ACAR ĠSMAĠL HOCA ALĠ ĠHSAN GÖKAY UFUK TUĞCU NĠHAT ALPER TOKALP VEYSĠ ÖKMEN ġENER UNGAN YÜKSEL ÇĠLĠNGĠR SERDAR SEYMEN M.ERCĠHAN BAYIR ONURSAL ÜNAL A.SĠBEL KAVUNOĞLU ĠREM KALKAVAN MERTOĞLU GÜNAL ĠġERĠ NĠHAN SERT YILMAZ KARAMÜRSEL ATAMER GĠYĠCĠ MEHMET ALTUNTAġ MEHMET AKġĠN ADNAN ÖZABACI AYDIN GÜNEġ SALĠH OĞUZ ÖZÇETĠN AYġE KARAKOÇ ÇĠĞDEM ÖZPOLAT MUSTAFA ERDOĞAN KURTULUġ TURAN ALĠZE DĠNÇKÖK HAYDAR ĠNAN FATMA KÜÇÜKERENKÖY SELMA GÜNGÖR HÜNER MEHMET SALĠM KUMBARACI MEHMET ALĠ NEYZĠ ÖZÜM KARABACAK EMRE GÜNAY CUMHUR GÜZEL YASEMĠN ÇAMUR NĠL BAHADIR TUĞRUL ARMAĞAN FETHULLAH FETHĠ HĠNGĠNAR MUTLU KUTLU ORHAN ÜNAL CÜNEYT ERTÜRK HASAN BASRĠ AKTAN SEMĠH YAġAR MAVĠġ H.ġÜKRÜ AKTAġ GÜLESER TURKO YALÇIN ÖZEL KUBĠLAY ÖZKAN GÖKHAN SERĠN METE MELEKSOY

SEVGĠHAN MARAġLIGĠL LUCA RUBAGA CEMALETTĠN BAġAK FATĠH TAġÇI YASĠN TÜKEK AHMET RASĠM TÜKEK HALĠL ÖZGÜR BAġEĞMEZ SEDAT ERDAL MEHMET ALBAYRAK EROL SAKARYA OSMAN KARAOKÇU ATĠLLA TOYGÜR NAZMĠ KARYAĞDI BÜLENT TAġ JALE TAġKOY SEDAT AKTAġ GÜNEġ AYDAN KONDU MURAT AKDAġ NURCAN GENÇ HÜLYA TÜRKKOLU H.TÜZÜN AKYOL FĠKRET TAYFUN DEMĠRÖREN OSMAN GÖKHAN ĠSKENDER ÜNAL TOKMAK MURAT AKKAYA TOMRĠS ERTÜN NĠLGÜN SARP SEDA KAYRAK AYġEN SÖNMEZ ESRA GÜLBAY MUSA GÜNGÖREN ÖZCAN ÇAVUġOĞLU AHMET FERUDUN DALLI HASAN ÖNDER ÇĠFTÇĠ SERHAT OLGAÇ NURSEMA ERYILMAZ ZAFER DEMĠR MUZAFFER ELMAS AHMET TEKTEN HALĠT ZĠYA ERENAY SERPĠL YURDUSEVEN BURAK DOĞANAY AYKUT ĠLKER ARSLAN YÜCEL KALINYAZGAN SADIK SERKAN PEKĠNCE EBRU RAZGIRATLI KINAY FĠLĠZ OKUMUġ CENT BOYACIGĠLLER HACI ALSAÇ LERZAN ERKAN ENDER HORATA NAĠL YAPA EYÜP GÜREġ SERAP UZUNER KORAY GÜNER KADĠR ÜSKÜP MERAL AKGÜN ĠNCĠ DOĞUSAN KARUġAĞI

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

MAHMUT GENÇ GÜRSEL KAHRAMAN SERAY TOPAL RAFET DĠLMEN SELMA BAġAYVAZ ALĠ OSMAN ÖZBEK EROL ĠNAL MURAT ġENEKEN GONCA YILDIZ ERKĠN KANAR SELÇUK KARADOĞAN VOLKAN TOYKAN HALĠL SELÇUK DÜLGAR HAKAN ĠSMAĠL ÇELĠKCAN HAKAN MEHMET KABUL

11


YENĠ FAHRĠ ÜYELER : BERĠL FĠNCĠ GÜLHĠZ AYAZ AHMET FERHAT YELTEKĠN EBRU ÖZGÜN MUSTAFA GÜNDOĞDU ASLAN DEMĠR YAVUZ TAġANGĠL HÜLYA TERCAN CUMHUR DĠLEK HÜSEYĠN NUMAN BĠLĠR ALPASLAN ALPASLAN EROL SEVĠNÇ UĞUR FINDIK AYġE YASEMĠN ġANLI AYġE NEġE TÜREYENGĠL BASRĠ KÖSELER SANEM ÖZGÜN ORBAY

ERDEM ÖZGÜN ÖZLEM ARPACI SENEM KUTLUAT EYLEM ERCAN HÜSAM DEDE YAVUZ TOLGA KAYAOĞLU HALUK NEPTÜN UZUNEFE DEMET GÜNAYDIN HÜSNĠYE YARGITAY ADNAN KASAPÇI RECEP ALĠ ÖZÇELĠK REMZĠ YILDIZ DĠNÇER ALTINAY PERĠHAN ESRA LAGRO NAZAN KAYA NACĠ UMUT DURU ÜLFET ÇETĠN

YENĠ ÖĞRENCĠ ÜYELER : MURAT KOBAK DĠLARA DEMĠRBAġ ġAHĠZER YAMAN HAVVA KARABULUT BETÜL KAN OĞUZ RAġĠT TOGAY EKREM AKIN HASAN TAHSĠN KARABAġ ELĠF GÖKÇE ÖZKUYUMCU AYDIN ġANAL MURAT YAġAR HASAN ERDEM ERGÜVEN EGEMEN AKIN GONCA BALCI OLGUN OÇAK MELĠS KOÇ SELEN EROĞLU YÜCEL ÇAĞLAYANIRMAK MÜGE GÜLTEKĠN ÖMER ġAHĠN KARAKAġ MEHMET KAĞAN AYDIN ÖMER PATLAR KIYMET FETTAH

N.DĠDEM DURO SERCAN ÇETMĠN TUĞÇE ÜNER SELDA YILMAZ SELĠN VURAL ÇĠĞDEM ÖLÜÇ ÖNER HELVA SEÇKĠN ġAHĠN GAYE MAT MEHMET RIZA ALTINDAĞ HAFĠZE GÜLER SELVĠHAN MUTLU SĠBEL ġANLI BURCU OKUT KAMĠL BAYAR ELĠF YILDIZALP ADEM MUTLU ĠLGĠ GÜR MELĠS ġENDĠL ECE CEREN YILMAZ BĠRGÜL AKÇAY ELĠF EROĞLU EMRE GÜN

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ERDEM GÜN ÖZGE ENKARA MUSTAFA TOLUNAY ASLAN SONER TEPE CAN DURGUN SEVĠNÇ AKTAġ ALĠM ERDOĞAN BURCU OKÇU ġAFAK AKYILDIZ SĠNAN PESEN MERVE KÖSOĞLU SÜLEYMAN MURAT KARAKOÇ ÖNDER KAHRAMAN EFSER ERCĠYAS YASEMĠN AKAY BURÇĠN ÖZGÖR ELÇĠN KUYUCU SERDAR TOKGÖZ FATĠH ĠLDEM MESUT ġENTÜRK UĞUR KILIÇ SEMA AKDEMĠR

12


ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) KalDer‟in Yönetim Kalitesi‟ni ülke genelinde yaygınlaĢtırmak amacıyla baĢlattığı program 2003 yılında paydaĢlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda değerlendirilerek yeniden tasarlanmıĢtır. Tasarlanan program etkinliklerimizde değiĢik araçlarla tanıtılmıĢ olup, 2006 yılında katılımcı kuruluĢ olarak programa katılan firma sayısı 23 rakamına ulaĢmıĢtır. Bu program çerçevesinde; kuruluĢ yöneticilerine yapılan tanıtımları takiben kuruluĢ ve KalDer arasında karĢılıklı sorumlulukların belirlenmesi ve kuruluĢun TKY konusundaki kararlılığının ifadesi olan “Ġyiniyet Bildirgesi” imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk aĢaması ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluĢa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri baĢlatacak ve sürdürecek proje grubunun eğitilmesi hedeflenmiĢtir, eğitimlerin tamamlanmasından sonra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluĢlara deneyimli değerlendiriciler 2 gün kolaylaĢtırıcı rolü ile ücretsiz gönüllü rehberlik yaparlar. Eğer firma özdeğerlendirme çalıĢmalarına devam kararı alırsa 6 gün boyunca ücretli olarak rehberlik hizmeti de verilebilir. Ulusal Kalite Hareketi‟nden baĢlayarak Mükemmellik yolculuğunda çeĢitli baĢarılara imza atmıĢ kuruluĢlar, ilk özdeğerlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece katılmamıĢ kuruluĢlar periyodik olarak bir araya gelerek deneyimlerini paylaĢırlar. Ġlk özdeğerlendirmelerini tamamlayan Ģirketler bu toplantıda onurlandırılırlar. Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi ise yıllık toplantıda ve gerektiğinde yapılabilmektedir. UKH Üyelerimizden özdeğerlendirmesini yapan ve 3 iyileĢtirme projelerini uygulamaya geçiren kuruluĢlarımız Mükemmellikte Kararlılık Belgesi almak için baĢvuruda bulunabilmektedir. Yapılacak saha ziyareti sonrasında değerlendirme olumlu ise; Mükemmellikte Kararlılık Belgesini almaya hak kazanacaklardır. Bu süreçte; kuruluĢlara talep ettikleri takdirde KalDer tarafından dıĢ değerlendirme hizmeti verilmektedir. Bu uygulamamız 2006 yılında devreye alınmıĢtır. DıĢ Değerlendirme‟de amaç: Mevcut uygulamaların EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında değerlendirilmesidir. Programın AĢamaları; •

KuruluĢ Profili ve Performans göstergeleri raporu ile baĢvuru

Saha ziyareti planlaması

Deneyimli değerlendiriciler tarafından saha ziyareti

Geri Bildirim Raporu olarak planlanmaktadır.

DıĢ Değerlendirme hizmetimiz ile Yetkinlik sertifikası entegre edilmiĢtir. DıĢ Değerlendirme programı 2006 yılında TüpraĢ, Türk Hava Yolları, Ġstanbul Deniz Otobusleri, Sakarya Üniveristesi ve Amerikan Hastanesi firmaları ile çalıĢılarak gercekleĢtirilmiĢtir.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

13


ġekil 1: UKH Süreci

2006 YILINDA ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ’NE KATILAN KURULUġLAR ÇAKABEY OKULLARI HAKKI DEMĠRÖRS TÜRK HAVA YOLLARI TÜRKĠYE BANKALAR BĠRLĠĞĠ GÖRÜKLE BELEDĠYESĠ TÜPRAġ ĠSTANBUL DENĠZ OTOBÜSLERĠ KADIKÖY ġĠFA VEHBĠ KOÇ VAKFI SAĞLIK KURULUġU (AMERIKAN H.) NECATĠBEY MESLEK LĠSESĠ BURSA HURRĠYET ATL VE END. MESLEK LISESI NILÜFER KOÇ ILKÖĞRETIM OKULU

DÖRTÇELĠK ILKÖĞRETIM OKULU PINAR ET MAY TOHUMCULUK SAKARYA UNĠVERSITESI BURSA ZUBEYDE HANIM DOĞUMEVI BURSA DEVLET HASTANESI M. KEMAL COSKUNOZ ANADOLU E.M.L. BURSA COSKUNOZ EGITIM VAKFI BOTAS BORU HATLARI PETROL TASIMA GAZĠ ANADOLU LISESI TCDD

2006 yılı UKH Katılımcı Profili 14 12 10 8

Katılımcı Sayısı

6 4 2 0 BOI

KOBI

STK

KAMU

ġekil 2: UKH Üyeleri Ölçek Dağılımı

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

14


ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ Bu yılki Ulusal Kalite Kongresi‟nde Ulusal Kalite Ödülleri‟nin ondördüncüsü verildi. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü‟nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiĢtirilmiĢ değerlendiricilerden oluĢan ekipler tarafından gerçekleĢtiriliyor. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer‟den ya da KalDer web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme Kategorileri, Kamu Kategorisi ve Sivil Toplum KuruluĢları (STK) Kategorisi‟nde verilmektedir. 2006 yılında ĠĢletme Kategorileri‟nde 6 kuruluĢ, Sivil Toplum KuruluĢları Kategorisi‟nde 1 kuruluĢ, Kamu Kategorisi‟nde ise 8 kurum olmak üzere toplam 15 kurum ve kuruluĢ baĢvuruda bulundu. BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategorileri : (1 KuruluĢun ismi gizli) BĠLĠM ĠLAÇ SANAYĠ A.ġ. HELVACIZADE GIDA VE ĠHTĠYAÇ MADDELERĠ SAN. TĠC. A.ġ KÜTAHYA PORSELEN SANAYĠ A.ġ. SOYAK YAPI ĠNġAAT SANAYĠ TĠC. A.ġ. TNT EXPRESS Kamu Kategorisi: (1 KuruluĢun ismi gizli) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKĠġEHĠR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ T.C. BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ T.C. M.E.B. ANTALYA KOLEJĠ EĞĠTĠM TESĠSLERĠ A.ġ. T.C. M.E.B. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMU – YUNUSKENT ANAOKULU T.C. M.E.B. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMU - AV. MAĠL BÜYÜKERMAN ANAOKULU T.C. M.E.B. ÖZEL KÜLTÜR LĠSESĠ T.C. M.E.B. ERENKÖY ĠLKÖĞRETĠM OKULU Sivil Toplum KuruluĢları Kategorisi: (KuruluĢun ismi gizli)

ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUġLAR ĠĢletme Kategorileri: BĠLĠM ĠLAÇ SANAYĠ A.ġ.

BÜYÜK ÖDÜL TNT EXPRESS

BAġARI ÖDÜLÜ Kamu Kategorisi: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKĠġEHĠR DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ

BÜYÜK ÖDÜL T.C. BURSA NĠLÜFER BELEDĠYESĠ

BAġARI ÖDÜLÜ Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

15


MÜKEMMELLĠK AġAMALARI MÜKEMMELLĠKTE KARARLILIK Mükemmellik AĢamaları, kuruluĢların EFQM Mükemmellik Modeli‟ni uygulama konusunda hangi aĢamada olduklarını göstermek ve her düzeydeki baĢarıyı tanımak adına oluĢturulmuĢ bir tanıma programıdır. Mükemmellik yolculuğununun henüz baĢında olan kuruluĢlar için tasarlanan “Mükemmellikte Kararlılık” ve EFQM Mükemmellik Modeli‟ni kullanarak özdeğerlendirme yapmada deneyim kazanan kuruluĢlar için tasarlanan “Mükemmellikte Yetkinlik” aĢamalarında belgelendirme yapılmaktadır. BaĢvuran kuruluĢlar 1000 tam puan üzerinden 400 puan üstünde baĢarı elde etme durumlarında Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almaya hak kazanırken, 2006 yılı ikinci yarısından itibaren bu uygulamada değiĢiklik yapılmıĢtır. Saha ziyaret sonuçlarına göre; 300 - 399 puan alan kuruluĢlar Mükemmellikte Yetkinlik 3 *, 400 - 499 puan alan kuruluĢlar Mükemmellikte Yetkinlik 4 * ve 500 puan üzerindeki kuruluĢlar Mükemmellikte Yetkinlik 5 * belgesi alabilmektedirler.

Kalite Ödülü

Mükemmellikte Yetkinlik

5

500 puan

4

400 puan

3

300 puan

Mükemmellikte Kararlılık

ġekil 3: Mükemmellik AĢamaları

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

16


6 5 4 3 2 1 0

5 4 3

HEDEF 1

GERÇEK

1

20 03 20 04 20 05 20 06

BELGE ALAN KURULUŞ SAYISI

MÜKEMMELLİKTE KARARLILIK

YILLAR

ġekil 4: Mükemmellikte Kararlılık Belgesi katılım yapısı

MÜKEMMELLĠKTE KARARLILIK BELGESĠ ALAN KURULUġLAR ÇELĠK HALAT ve TEL SANAYĠĠ A. ġ. - 2006 EMAS MAKĠNA SANAYĠ A.ġ. - 2006 FENĠġ TEKNĠK ÜRÜNLER A. ġ. - 2006 ĠNOKSAN MUTFAK SANAYĠ ve TĠCARET A. ġ. – 2006

BELGE ALAN KURULUŞ SAYISI

MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK 7 6 5 4 3 2 1 0

7

4 3

HEDEF GERÇEK

1 2003

2004

2005

2006

YILLAR

ġekil 5: Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi katılım yapısı

MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 5 * BELGESĠ ALAN KURULUġLAR BORUSAN LOJĠSTĠK A. ġ. - 2006 MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 4 * BELGESĠ ALAN KURULUġLAR BAREM PAZAR ARAġTIRMA ve ÖZEL EĞĠTĠM MERKEZĠ LTD. ġTĠ.- 2006 T.C. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumu AV. MAHĠR BÜYÜKERMAN ANAOKULU - 2006 T.C. MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumu YUNUSKENT ANAOKULU - 2006 MÜKEMMELLĠKTE YETKĠNLĠK 3 * BELGESĠ ALAN KURULUġLAR ĠSTANBUL DENĠZ OTOBÜSLERĠ SANAYĠ ve TĠCARET A. ġ. - 2006 T. C. SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ - 2006 TÜRKĠYE PETROL RAFĠNERĠLERĠ A.ġ. - TÜPRAġ - 2006 Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

17


YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi‟ni bölgelerde yaygınlaĢtırmak ve Ulusal Kalite Hareketi‟ne kuruluĢların katılımını sağlamak üzere Ģubeler tarafından iĢbirlikleri ile düzenlenmektedir. BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ġubesi ve BUSĠAD iĢbirliği ile yürütülmektedir. BaĢvuruda bulunan kurum ve kuruluĢlar: Özel kuruluĢlar kategorisinde; ÇĠMTAġ BORU ĠMALATLARI VE TĠCARET LTD. ġTĠ. SKT YEDEK PARÇA VE MAKĠNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Kamu kuruluĢları kategorisinde; BURSA TOPHANE ANADOLU ENDÜSTRĠ MESLEK LĠSESĠ ĠNEGÖL GAZĠPAġA ĠLKÖĞRETĠM OKULU Bursa Kalite Ödülü‟nü kazanan kuruluĢlar: 15 Nisan 2006 Cumartesi akĢamı düzenlenen Bursa Kalite Ödülü Töreninde; ÇimtaĢ Boru Ġmalatları ve Ticaret Ltd. ġti. - 2005 BURSA KALĠTE BAġARI ÖDÜLÜ Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi - 2005 JÜRĠ TEġVĠK ÖDÜLÜ EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ Büyük Ölçekli ĠĢletmeler Kategorisine baĢvuran kuruluĢlar: EGE FREN A.ġ. 2006 YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ HAYES LEMMERZ JANTAġ - 2006 YILIN BAġARILI EKĠBĠ BÜYÜK ÖDÜLÜ TUKAġ SALÇACILAR EKĠBĠ TUKAġ KIRMIZI EKĠBĠ SÖKTAġ BĠRLĠK EKĠBĠ SUN TEKSTĠL GRUP SIR EKĠBĠ

2006 YILIN BAġARILI EKĠBĠ BAġARI ÖDÜLÜ 2006 EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ EGE FREN A.ġ. - BAġARI ÖDÜLÜ

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

18


TÜRKĠYE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠ ENDEKSĠ (TMME) 2005 yılında pilot proje olarak baĢlatılan endeks çalıĢmamız bir yılı aĢmıĢ ve 2006 4.Çeyrek sonuçlarıyla birlikte endekslerin yıllık kıyaslama aĢamasına geçilmiĢtir. Kurumsal üyelerimizin desteğiyle geliĢen çalıĢmamızın detaylı sektör raporları kuruluĢlara kıyaslama imkanı vermektedir. 16 adet kurumsal üyeye ulaĢan endeks çalıĢmamıza yeni üyeler kazandırılması için çabalarımız sürmektedir. 2006 4. Çeyrek sonuçları ile baĢlayarak sektör içi kuruluĢların endeks sonuçları ve sıralamaları da kamu oyuyla paylaĢılmaktadır. Ayrıca eğitim, sağlık, yerel yönetimler ve emniyet teĢkilatının vatandaĢ memnuniyet endeksleri de yayınlanmaktadır. AĢağıda endeks hakkında kısa bir açıklama ve her çeyrekte sektör ortalamaları verilmiĢtir. http://www.tmme.org.tr Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME), 20‟yi aĢkın geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkede yürütülmekte olan Ulusal MüĢteri Memnuniyeti Endeksi‟nin Türkiye uygulamasıdır. Tüm ülkelerde ana veya temel model olarak kabul edilen ACSI/Fornell Modeli ile yürütülmektedir. Ulusal Endeks'in oluĢturulmasında, ülke içinde satın alınan belirli ürün ve hizmetleri sunan kuruluĢlar için standart müĢteri memnuniyeti anketleri yapılmakta, bu anket sonuçları özel bir ekonometrik model (ACSI Modeli) kullanılarak analiz edilmektedir. Analiz sonuçları kurumsal, sektörel ve ulusal bazda endeksler halinde hazırlanmaktadır. TMME, Türkiye Kalite Derneği-KalDer, KA AraĢtırma Limited Ortak GiriĢimi ile TMME Yürütme ve Üst Kurulları tarafından yürütülmektedir. TMME çalıĢması, Türkiye çapında, değiĢik sektörleri ve bu sektörlerdeki kurumları kapsayacak Ģekilde her 3 aylık dönemde yapılıyor. Cep telefonundan gıdaya, otomotivden sigortacılığa kadar, onlarca değiĢik sektörde müĢterilerin memnuniyet derecesinin güncel olarak ortaya konulması hedefleniyor. TMME'nin kurumsal üyeleri, araĢtırma sonuçlarını sektör veya kurum/rakip bazında elde edebiliyorlar. Kurumsal Üyeler, TMME Modeli kapsamında, MüĢteri Memnuniyet Endeksi dıĢında, MüĢteri Beklenti Endeksi, Algılanan Kalite Endeksi, Algılanan Değer Endeksi, MüĢteri ġikayet Endeksi ve MüĢteri Bağlılık Endeksi verilerine kurumsal, sektörel ve ulusal bazda ulaĢabilmekte, ayrıca bu endeksler arası etki modeli ile strateji üretebilmektedir. TMME’nin yılda 4 kez Ulusal GeliĢim Raporları da hazırlanmaktadır. ġekil 5: Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi Modeli Genel Özelleştirilmiş Güvenilirlik

6 ana değişken / 15-17 alt değişken Algılanan Kalite

Müşteri Şikayetleri

Algılanan Değer

Kaliteye göre fiyat Genel Özelleştirilmiş Güvenilirlik

Sözlü

TMME Müşteri Memnuniyeti Endeksi

Fiyata göre kalite

Müşteri Beklentileri

Yazılı

Memnuniyet

İdeal ile karşılaştırma

Müşteri Bağlılığı

Yeniden satın alma Fiyat Toleransı

Karşılanan ve karşılanamayan beklentiler

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

19


ġekil 6: TMME 2005-2006 Sonuçları Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2005 - 2006 4. Çeyrek TMME Sonuçları Türkiye Sonuçları

ABD Sonuçları 2005

2006

72.5

74.5

ACSI Ulusal Endeks

2005

2006

73.2

74.9

Sektörel Sıralama 4.Çeyrek 2005-2006 Sıra

Sektör

TMME 2005

TMME 2006

1

Beyaz EĢya

78

80

2

Televizyon

77

80

3

Binek Otomobil

77

76

4

Zincir Market

74

76

5 6 7

Zincir Ġndirim Marketi Bireysel Bankacılık

74

Ölçülmedi 73

Aracı Kurumlar

74 70

Ölçülmedi

8

Ulusal Kargo Dağıtımı

9

Emniyet TeĢkilatı

77

Ölçülmedi 62

63

Sektör Beyaz EĢya Televizyon Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar Zincir Market

Kurum / Marka

ACSI 2006

80

81

81

80

80

81

73

75

Zincir Ġndirim Marketi Bireysel Bankacılık

75 75

Online Aracı Kurumlar 76 Ulusal Kargo Dağıtımı Emniyet TeĢkilatı - ġehir merkezi Emniyet TeĢkilatı - ġehir dıĢı

Kurumsal Sıralama 3. Çeyrek 2005-2006 Sektör

ACSI 2005

81 60 68

74 77 78 83 62 69

ABD Sonuçları

TMME 2005

54

Yerel Yönetim

TMME 2006

Sektör

Kurum / Marka

ACSI 2005

ACSI 2006

57

Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) Sonuçları- Kamu Hizmetleri Türkiye Sonuçları Sektör

ABD Sonuçları Alt kategori

TMME

ABD Marka Lideri

ACSI

2. Çeyrek 2006 Hastaneler

67

Hastaneler

Özel hastaneler

76

Alt Kategori Ölçülmüyor

Üniversite hastaneleri

75

Özel poliklinikler

74

Kamu poliklinikleri

66

Kamu hastaneleri

61

74

1. Çeyrek 2006 Eğitim

68

Eğitim

Özel okullar

75

Alt Kategori Ölçülmüyor

Devlet okulları

69

Özel / Devlet Üniversiteleri

58

77

© Telif Hakları 2005-2006 - TMME - KalDer - KA AraĢtırma Limited

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

20


ġekil 6: TMME 2005-2006 Sonuçları (devam)

Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2006 3. Çeyrek TMME Sonuçları Türkiye Sonuçları

74.3

ABD Sonuçları ACSI Ulusal Endeks

74.4

Sektör

ACSI

Sektörel Sıralama 3.Çeyrek 2006 Sektör

TMME

Bisküvi, ġekerleme, Çikolata

85

Makarna

84

Gıda sektörü

83

Konserve, Sos, Salça

83

Sıvı Yağ

83

Süt ve Süt Ürünleri

82

Et ve Et ürünleri

81

Temizlik Ürünleri

81

Margarin

81

Dondurma

81

KiĢisel Bakım

79

KiĢisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

84

Sağlık ve TaĢıt Sigortası

76

Mülk ve Kaza Sigortası

78

Bireysel Emeklilik / Hayat Sigortası

67

Hayat Sigortası

75

© Telif Hakları 2005-2006 - TMME - KalDer - KA AraĢtırma Limited

Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) 2006 2. Çeyrek TMME Sonuçları Türkiye Sonuçları

ABD Sonuçları

TMME Ulusal Endeks

73.9

ACSI Ulusal Endeks

74.4

TMME

Sektör

ACSI

Sektörel Sıralama 2.Çeyrek 2006 Sıra Türkiye Marka Lideri

Sektör

1

Alkolsüz İçecekler

80

Alkolsüz İçecekler

83

2

Alkollü İçecekler

78

Alkollü İçecekler

82

3

Akaryakıt İstasyonları

78

Akaryakıt İstasyonları

69

4

Kişisel Bilgisayarlar

73

Kişisel Bilgisayarlar

77

© Telif Hakları 2005-2006 - TMME - KalDer - KA Araştırma Limited

2006 1. Çeyrek TMME Sonuçları ve ABD KarĢılaĢtırması Sektörel MüĢteri Memnuniyeti Endeksleri Sektör

Sektör Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)

Sektör ABD MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI)

Tüp Gaz Hızlı Servis Restoranları Cep Telefonları

85 76 75

Ölçülmüyor 77 70

GSM Hizmetleri Banka Kredi Kartları

75 74

66 Ölçülmüyor

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

21


ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ 15. KALĠTE KONGRESĠ “Vizyondan Eyleme” ana temasını iĢleyen 15. Kalite Kongresi, 21-22 Kasım 2006 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. TÜSĠAD‟ın katkılarıyla düzenlenen Kongre, KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Çetin Nuhoğlu‟nun açılıĢ konuĢmasıyla baĢladı. AçılıĢ gününün özel oturum konuĢmacısı “Zirvedeki Rekabetçiler” kitabının yazarı Stephane Garelli idi. Ġkinci günün özel oturum konuĢmacısı ise dünyanın önde gelen politik figürü olan Gerhard Schroeder oldu. Kongre süresince, TÜSĠAD Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Dinçkök, Koç Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa Koç, Shell Group‟un BaĢ Siyasi Bilimcisi Cho Kong, EFQM CEO‟su Chris Lebeer, OECD Pisa Projesi Direktörü Andreas Schleicher gibi Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda akademisyen, iĢadamı, siyasetçi ve bürokrat olan 100‟ün üzerinde konuĢmacı geleceğin Ģekillendirilmesi konusunu değiĢik yönlerden ele alarak görüĢlerini katılımcılarla paylaĢtı. Kongre'den bir gün önce moderatörlerin yönetiminde toplam 15 çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtaylar; Borusan, Kurumsal Yönetim Derneği, MÜDEK, BSI iĢbirlikleri ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 15. Kalite Kongresi, çeĢitli kategorilerden toplam 61 sponsor tarafından desteklenmiĢtir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢlarından toplam 2.668 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢmiĢtir. Ka AraĢtırma tarafından 703 kongre katılımcısı ile yüzyüze yapılan görüĢmelerde, “Beklentileri KarĢılama Derecesi” için iyi ve çok iyi yanıtını verenlerin oranı % 89‟dur. Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluĢları aynı çatı altında buluĢturarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaĢılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından her yıl düzenlenen fuar, 21-22 Kasım 2006 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı‟nda 15. Kalite Kongresi‟ne paralel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, Ģirket kaynakları, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yazılım, yayın, kalibrasyon, eğitim, araĢtırma, müĢteri iliĢkileri, outsourcing hizmetleri, danıĢmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluĢlar fuara katılmıĢtır. Toplam 56 standın bulunduğu fuarda; standların 21 tanesi ücretli, 35 tanesi de sponsor ve iĢbirliği çerçevesinde tahsis edilmiĢtir. Fuardaki KalDer standında dernek faaliyetleri, üyelik koĢulları, Eğitim Lisans Yönetmeliği, Excellence One, Mükemmellik AĢamaları ve yayınlarımız hakkında bilgi verilmiĢtir. LĠDERLER FORUMU Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik Lütfü Kırdar Kongre Merkezi‟nde gerçekleĢtirildi. Forum‟un davetlisi olarak Türkiye‟ye gelen Rolf Jensen, Long YongTu ve Shoji Shiba katıldıkları üç özel oturumda 100‟ü aĢkın katılımcıyla deneyimlerini paylaĢtılar. GerçekleĢtirilen akĢam yemeği sonrasında ise uluslararası iĢ dünyasının Türkiye‟yi, Türk iĢ dünyasının uluslararası iĢ alemini nasıl değerlendirdiğinin ele alındığı bir panel düzenlendi. Panele Jan Nahum, Shoji Shiba katılırken, panel baĢkanlığını Dr. Yılmaz Argüden üstlendi. ġekil 7: Sayılarla Kalite Kongresi SAYILARLA KALĠTE KONGRESĠ

2006

2005

2004

Katılımcının genel memnuniyeti

4,17

4,08

4,09

Tekrar katılma talebi

95

93,8

96

Toplam

2.785

2.508

3.292

Kongre

2.419

2.091

2.470

Ödül Töreni

201

256

662

Basın Katılımı

165

161

160

Algılama Ölçümü (5 üzerinden)

Katılım

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

22


AVRUPA KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI KalDer tarafından düzenlenen Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Kazananlar Konferansı 3 Mart 2006 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi‟nde; Boğaziçi Üniversitesi, Türkkan Turizm ve Vip Turizm katkılarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Program, davet edilen kuruluĢların baĢarı öyküleri ön plana çıkartılarak oluĢturulmuĢtur. Konferansa 5 konuĢmacı katılmıĢtır. Katılımcı sayısı 100 olarak gerçekleĢmiĢtir. 7. KAMU KALĠTE SEMPOZYUMU Sempozyum 24-25 Mayıs 2006 tarihlerinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde düzenlenmiĢtir. Ana teması “Ülkeler Arası Rekabet ve Kamunun Rolü‟‟ olarak belirlenen sempozyuma 654 kiĢi katılmıĢtır. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi‟nde Bursa Niüfer Belediyesi BaĢarı Ödülü, Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ise Büyük Ödül almıĢtır. YEREL KALĠTE GÜNLERĠ Bölgelerin ilgisini kazanmak ve UKH'yi yaymak adına düzenlenen Yerel Kalite Günleri 2006 yılında da 17 Nisan 2006 tarihinde Hatay‟da Balıkesir‟de düzenlendi. Toplam Kalite Yönetimi‟nin her sektörde uygulanması, bir bütün olarak yaĢam kalitemizin yükselmesinde büyük önem taĢımaktadır. Yerel Kalite Günleri, Toplam Kalite Yönetimi uygulayan pozitif örneklerin ve bu alandaki çalıĢmaların, Türkiye‟nin değiĢik bölgelerinde faaliyet gösteren iĢletme sahiplerinin ve yöneticilerinin de katıldığı ortak bir platforma taĢınması, Toplam Kalite Yönetiminin yayılması ve benimsenmesi yolunda bir ilk adım olmaktadır. KATILINAN ETKĠNLĠKLER (ĠSTANBUL) KalDer, Toplam Kalite Yönetimi bilincinin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için Anadolu‟daki yerel kalite odaklarını oluĢturarak çeĢitli kurum ve kuruluĢları ziyaret etmekte, düzenlenen faaliyetlere hem içerik desteği vermekte hem de sunumlar yapmakta, uygun yerlerde stand açarak misyon ve hizmetlerini tanıtmaktadır. 11. Ġnsan Kaynakları Zirvesi (22-23 ġubat 2006) 9. Eğiticiler Zirvesi (24-25 Mayıs 2006) IQ Ġstanbul Üniversitesi Endüstri ve Kalite Kulübü (3-6 Mayıs 2006) 7. Uluslararası Yönetim Bilimleri Kongresi (15-18 Mart 2006) 4. KOBĠ Zirvesi (14 Aralık 2006) 7. Pazarlama Zirvesinde stand (7-8 Aralık 2006) 9. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONFERANSI (02.11.06 – ANKARA) 2 Kasım 2006 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde düzenlenen konferansa 459 kiĢi katılmıĢtır. VĠKO Elektrik ve Elektronik End. San. ve Tic. A.ġ., Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.ġ., Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Temsa A.ġ., Türk Hava Kurumu TürkkuĢu Genel Müdürlüğü, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. konferansta sunum yaparak deneyimlerini paylaĢmıĢlardır. 3. ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ KONGRESĠ (23.03.06 – ANKARA) KalDer ve PERYÖN Ankara ġubeleri‟nin iĢbirliği ile 23 Mart 2006 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde düzenlenen konferansa 565 kiĢi katılmıĢtır. Ġnsan kaynağı yönetimine iliĢkin bilgi ve deneyim zenginliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kongre “ĠKalite‟‟ ana teması altında gerçekleĢtirilmiĢtir. 4. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU (14-15.04.06 – BURSA) Toplam Kalite Bilinç ve Kültürünün Bursa‟daki tüm kurum ve kuruluĢlarda yayılımı amacıyla KalDer Bursa ġubesi 2003 yılından bu yana Kalite ve BaĢarı Sempozyumları düzenlemektedir. Düzenli olarak Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

23


her yıl değiĢik bir ana tema çerçevesinde gerçekleĢtirilen ve geniĢ bir bilgi ve düĢünce paylaĢım platformu olan Kalite ve BaĢarı Sempozyumu KalDer Bursa ġubesi; BUSĠAD iĢbirliğinde, T.C. Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi ve Aiesec Bursa ġubesi destekleriyle düzenlenmektedir. 4. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu “ Geleceğimiz Ġçin DeğiĢim ve Ġyi YönetiĢim” ana temasıyla 14–15 Nisan 2006 tarihinde 479 kuruluĢtan 2.720 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢmiĢtir. 71 kiĢilik gönüllü bir ekip tarafından organize edilen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu‟nda 2 gün boyunca 1 Ana oturum, 8 paralel oturum, YaĢam Kalitesi Paneli yer almıĢtır. Sempozyumda yer alan bazı konuĢmacılardan bazıları; BORUSAN Holding Ceo‟su Agah UĞUR, KAGĠDER Yönetim Kurulu BaĢkanı Meltem KURTSAN, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. AyĢe SOYSAL, AVEA Ceo‟su Cüneyt TÜRKTAN, OtoKoç Genel Müdürü Cenk ÇĠMEN, Borusan Filarmoni Orkestrası ġefi Gürer AYKAL, AKUT BaĢkanı Nasuh MAHRUKĠ, Tiyatro Sanatçısı Erol GÜNAYDIN olmuĢtur. Bursa ve çevresindeki ilk ve tek Kalite Fuarı olan 4. Kalite ve BaĢarı Fuarı, 14–15 Nisan 2006 tarihlerindeki 4. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu ile aynı mekanda gerçekleĢtirilmiĢtir. KATILINAN ETKĠNLĠKLER (BURSA) 

“KURUMSAL ROTAYA ODAKLANMAK” MODEL KULÜBÜ TOPLANTISI (09.02.06 – BURSA)

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ VE SANAYĠDEKĠ UYGULAMALAR SEMĠNERĠ (08.06.06 – BURSA)

MÜKEMMELLĠK ĠÇĠN SÜREKLĠ ĠYĠLEġTĠRME KONFERANSI (06.07.06 – BURSA)

KALĠTE PERSONELĠ YETĠġTĠRME PROGRAMI (23.09.06 – BURSA)

YÖNETĠM KURULU ÜYELĠĞĠ ĠHTĠSAS PROGRAMI VE AĠLE ġĠRKETLERĠNDE KURUMSALLAġMA PANELĠ (BURSA)

STRATEJĠK YÖNETĠM VE KURUMSAL PERFORMANS YÖNETĠMĠ PANELĠ (05.10.06 – ANKARA)

ASSAN ALÜMĠNYUM TEKNĠK GEZĠSĠ (15.11.06 - BURSA)

BALIKESĠR 2. YEREL KALĠTE GÜNÜ (15.06.06 – BURSA) KalDer Bursa ġubesi ve Balıkesir Kalite Derneği iĢbirliğinde, 15 Haziran 2006 PerĢembe günü “DeğiĢim ve Ġyi YönetiĢim” ana teması ile 2. Balıkesir Yerel Kalite Günü düzenlenmiĢtir. Etkinlikte, BEST A.ġ, BURSAGAZ, YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlık ve Nestle‟den konuĢmacılar sunuĢlarıyla deneyimlerini paylaĢmıĢlardır. 5. KALĠTE ġÖLENĠ (10-11.05.06 – ESKĠġEHĠR) 5. Kalite ġöleni, 10-11 Mayıs 2006 tarihlerinde, “Sırada ne var?: Yaratıclık” ana temasıyla, EskiĢehir Anadolu Üniversitesi‟nde düzenlenmiĢtir. Organizasyonda, 17 adet sunuĢ gerçekleĢtirilmiĢtir. 5. Kalite ġöleni katılımcı sayısı, 747 kiĢidir. UZUN SÜRELĠ BĠLĠNÇLENDĠRME PROGRAMLARI (ESKĠġEHĠR) Ulusal Kalite Hareketi içerisinde, EskiĢehir Odun Pazarı Belediyesi eğitim programları devam etmektedir. 7. MÜKEMMELLĠĞĠ ARAYIġ SEMPOZYUMU (21.04.06 – ĠZMĠR) Günümüz rekabet ortamında, mükemmele eriĢme çabasında olan kuruluĢların, toplam kalite felsefesinde çıktıkları bu yolculuktaki çabalarını diğer kurum ve kuruluĢlarla paylaĢabilmeleri adına KalDer Ġzmir ġubesi, önemli bir organizasyona öncü olmuĢtur. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Genç ĠĢ Adamları Derneği (EGĠAD), Ege Sanayici Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

24


ĠĢ Adamları Derneği (ESĠAD) ve Ġzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (ĠAOSB) ile geniĢ bir kamuoyu desteğini arkasına alarak gelenekselleĢtirilen Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu (MAS), toplam kalite yönetimi bilincinin Ġzmir ve çevresinde geliĢimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ġlkini, 1999 yılında gerçekleĢtirdiğimiz MAS‟ın misyonu;

“Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluĢlarda, toplam kalite yönetimi (TKY) çalıĢmalarının geliĢimine katkıda bulunmak, bu kurum ve kuruluĢlardaki ekip çalıĢmalarını özendirerek, gerçekleĢtirilen iyi uygulamaları Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü ile, ayrıca, bölgemizdeki kuruluĢları Ulusal Kalite Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü‟ne hazırlanmak, rekabet ve kalite seviyelerini artırmak amacıyla, EFQM Mükemmellik Modeli‟nin kullanıldığı ve süreç olarak Ulusal Kalite Ödül sürecinin aynısının kullanıldığı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ile değerlendirmektir.” 2006 yılında D.E.Ü. Devlet Konservatuvarı Sabancı Kültür Sarayı'nda yedincisi düzenlenen Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu, "Gelecekte Var Olmak ya da Olmamak" ana teması ile Egeli firmalara rekabet seviyelerini artırmada ve gelecekte var olmaya yönelik vizyon yaratmada önemli ipuçları sunmuĢtur. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ġzmir ġubesi'nin, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege Genç ĠĢ Adamları Derneği (EGĠAD), Ege Sanayici ĠĢ Adamları Derneği (ESĠAD) ve Ġzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (ĠAOSB) ile birlikte düzenlediği sempozyum, ilk gün düzenlenen çalıĢtaylarla birlikte toplam 3 gün sürmüĢtür. YaklaĢık 600 kiĢinin katılımıyla gerçekleĢen sempozyumda, Japon Gemba Tech. Research Enstitüsü BaĢkanı Shuichi YOSHIDA ve Ġngiliz danıĢman Ian FERGUSON KalDer'in özel konuklarıydı. Ritsumeikan Asia-Pasific University 'de Profesör unvanıyla ders veren Yoshida: "Küresel yarıĢta kazanan, insan kaynaklarından maksimum yararı sağlayacak firma olacaktır" dedi. Sempozyum ana teması "Gelecekte Var Olmak ya da Olmamak" konusunda görüĢlerini FERGUSON, Hamlet'in ünlü "Olmak ya da Olmamak..." sözlerini günümüz iĢ dünyası koĢullarıyla yorumladı. GloballeĢmenin önümüze aslında 2 değil 3 seçenek koyduğunu belirten Ferguson: "küreselleĢme ile kan kaybedip acı mı çekeceğiz veya ona karĢı mı koyacağız; yoksa olabilecek en avantajlı biçimde geliĢmelerin içinde mi yer alacağız?" diye sordu. Ferguson katılımcılara küreselleĢmenin itici gücüne karĢı avantajlı bir duruĢ için gerekenleri aktardı. Ġki gün süren paralel oturumlarda Fark Yaratanlar, Çinle Rekabet, Nano Teknoloji, Kazandıran Uygulamalar, E-ĠĢ, Yenilikçilik-Yaratıcılık, Sağlıkta Geleceğimiz, Markamı Nasıl Yarattım gibi konular tartıĢılmıĢtır. Aralarında Prof. Dr. Ġbrahim KAVRAKOĞLU, MESS Yönetim Kurulu BaĢkanı Tuğrul KUDATGOBĠLĠK, Atlas Jet Genel Müdürü Tuncay DOĞANER, Silk&Cashmere Yönetim Kurulu BaĢkanı AyĢen ZAMANPUR, TMG ve Mansfield Madencilik Yönetim Kurulu BaĢkanı Zuhal Mansfield, Vestel ġirketler Grubu Ġcra Kurulu BaĢkan Vekili Turan Erdoğan, Nano Yüksek Tek. Arge ve DanıĢmanlık Genel Müdürü Akın ġAKUL, Acıbadem Hastanesi Sağlık Grubu Tıbbi Direktörü Dr. Hasan KUġ gibi bir çok profesyonel ismin yer aldığı sempozyum, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görmüĢtür. 21 Nisan 2006 Cuma günü son bulan sempozyumun son oturumunda "YaĢamda Kalite" tartıĢılmıĢtır. Sempozyum boyunca kurum ve kuruluĢlara geleceğe yönelik bir vizyon çizilmeye çalıĢılırken, son oturumda bu kurum ve kuruluĢların çalıĢanları olan bireylerin yaĢam kalitesi konu edilmiĢ, konuklar, çağdaĢ bireyler için "YaĢam Kalitesi" konusunda geleceğe yönelik bir vizyon çizmiĢlerdir. KapanıĢ oturumunun bu yılki değerli konukları ĠĢ Adamı ve Yazar Can KIRAÇ, Müzisyen ve Eğitim Yöneticisi Ġclal KARDIÇALI ile Beyaz Nokta GeliĢim Vakfı Kurucusu ve Devlet Eski Bakanı Tınaz TĠTĠZ olmuĢ, katılımcıların büyük beğenisini kazanan oturumun moderatörlüğünü gazeteci-yazar kimliğiyle tanıdığımız Ġndeks Ġçerik ve ĠletiĢim DanıĢmanlık Yönetim Kurulu BaĢkanı Yaprak ÖZER yapmıĢtır. 4. Kalite ve BaĢarı Fuarı, sempozyum ile birlikte aynı mekanda gerçekleĢtirilmiĢtir. KAZANANLAR KONFERANSI (21.04.06 – ĠZMĠR) Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu kapsamında düzenlenen Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü sahiplerini bulmuĢtur. 4 aylık süre içinde toplam 46 değerlendiricinin görev aldığı ödül süreci, Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu sonunda gerçekleĢtirilen Ödül Töreni ile son bulmuĢtur.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

25


Ege Bölgesi Kalite Ödülü'ne Büyük Ölçekli ĠĢletme Kategorisinde baĢvuran EGE FREN A.ġ., EFQM Mükemmellik Modeli'ne göre değerlendirilen baĢarılı ve örnek teĢkil edebilecek yaklaĢım ve uygulamaları ile BaĢarı Ödülüne layık bulunmuĢ, ödülünü KalDer Ġzmir ġubesi Yönetim Kurulu BaĢkanı ġener Muter'den alan Ege Fren Genel Müdürü Hüseyin AKARLI: "Bu baĢarı hepimizin..." diyerek ödül coĢkusunu sahnede fabrika çalıĢanları ile birlikte kutlamıĢtır. Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü'nde ise yarıĢan 11 ekip'ten Manisa'da faaliyet gösteren Hayes Lemmerz JantaĢ firması, üretim sürecinde hurdaların azaltılmasına yönelik yaptıkları ekip çalıĢması ile Yılın BaĢarılı Ekibi Büyük Ödülü'nü kazanırken BaĢarı Ödüllerini ise TukaĢ'ın Turgutlu Fabrikasından baĢvuran Salçacılar ekibi ile Torbalı fabrikasından baĢvuran Kırmızı ekibi, SöktaĢ'tan baĢvuran Birlik ekibi ve Sun Tekstil'den Grup Sır paylaĢmıĢtır. Sempozyuma 3 Resmi, 9 Ana, 10 Oturum, 11 Hizmet olmak üzere 33 kurum/kuruluĢ sponsor olarak katkıda bulunmuĢtur.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

26


MEDYADA YERALMA KalDer, Ģubeleri ile birlikte 2006 yılı içerisinde gerek Yönetim Kalitesi gerekse Mükemmellik Modeli‟nin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar ve düzenlediği çeĢitli etkinlikler ile medyada geniĢ bir Ģekilde yer almayı baĢarmıĢtır. Yazılı basında; Dünya, Finansal Forum, Cumhuriyet, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, Radikal, Referans, Hürriyet, Hürriyet Ġnsan Kaynakları, AkĢam, Milliyet, Milliyet Kariyerim, Sabah, Bugün, Turkish Daily News, Vatan, Türkiye, Star, Posta, Gözlem, Hürses Gazeteleri ile, Active Line, Ekonomist, Capital, Platin, Kobi Efor, Kobi Haber, BT Haber, Kongre Dergisi, Aktüel Para, Yeni Para, Borsacı, Subcon, Infomag, Logilife, Family Business, CRMPro, Marketing Türkiye, ComputerWorld Dergisi, Radikal Özel Eki, Dünya Özel Eki olmak üzere bu yayınlarda bir yıl boyunca toplam 695 adet haberimiz yer almıĢtır. Görsel basında; CNN TÜRK, NTV, CNBCE-e, TRT, SKY TÜRK, Habertürk, Expo Channel kanallarında, Ģube haberleri de dahil olmak üzere yaklaĢık 1.000 dakikalık KalDer haberi ve röportajı yayınlanmıĢtır. Gazete ilanları; Ödül finalistleri ile birlikte aĢağıdaki gazetelerde ilan verildi. Hürriyet / Ekonomi Sol, Cumhuriyet / Ġlan Sayfası, Sabah / 4. Sayfa, Radikal / Ġlan Sayfası, Referans / Ġlan Sayfası, Dünya / Ġlan Sayfası, Yeni ġafak / Ġlan Sayfası ĠÇERĠK ĠġBĠRLĠKLERĠ DÜNYA GAZETESĠ : Dünya Gazetesi ÇarĢamba günleri yayımladığı “Yönetim” sayfasında KalDer ile iĢbirliği yapmaktadır. Bu kapsamda haftanın 1 günü KalDer faaliyetleri ve yönetim kalitesi hakkında bilgi verilmektedir. KOBĠ EFOR DERGĠSĠ : Kobilere ulaĢmak için Türkiye‟nin alanında tek yayını olan Kobi Efor Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu kapsamda derginin her sayısında 1 sayfa KalDer faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. eVRĠM DERGĠSĠ : eVRĠM Dergisi KOBĠ‟lerin ekonomi, verimlilik, rekabet, iĢ, marka yönetimi, Avrupa Birliği konularında bilgilendirilmesi misyonu ile 2005 yılında yayın hayatına baĢladı. Bu kapsamda derginin her sayısında KalDer‟in bir köĢesi oluĢturuldu. SUBCON DERGĠSĠ : Subcon Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu iĢbirliği kapsamında derginin her sayısında 1 sayfa KalDer faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. CRMPRO DERGĠSĠ : CRMPRO Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu iĢbirliği kapsamında derginin her sayısında 1 sayfa KalDer faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. KOBĠFĠNANS PORTALI: KOBĠFĠNANS portalı ile iĢbirliği yapılmaktadır. Finansbank‟ın KOBĠ‟lere sunduğu içerik, bilgilendirme ve danıĢmanlık hizmetlerinde, KalDer “içerik sağlayıcısı” olarak yönetim kalitesi hakkında oluĢturduğu içerikleri www.kobifinans.com.tr sitesinde yayımlamıĢtır.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

27


EĞĠTĠM KalDer‟in misyonu gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin “dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları” amacına yönelik olarak hazırladığı ortamlar içinde “Eğitim Faaliyetleri” önemli bir rol oynamaktadır. Bu faaliyetler ile "Toplam Kalite Yönetimi"nin bireylerden en geniĢ organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve "kaliteli bir yaĢam biçimi oluĢturmak" hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak benimsenmiĢtir. EFQM'in (Avrupa Kailte Yönetim Vakfı) Türkiye'deki "Ulusal ĠĢbirliği" ortağı durumunda olan KalDer, Mükemmellik Modeli eğitimlerini KalDer/EFQM Ulusal Açık Eğitim Lisansı verdiği kuruluĢlarla birlikte gerçekleĢtirmektedir. Bu kuruluĢlar : 1. Kaldem Kalite DanıĢmanlık ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti. - Ġzmir 2. Arge DanıĢmanlık A.ġ. - Ġstanbul 3. YönetiĢim Yönetim DanıĢmanlığı ve Ticaret Ltd. ġti. - Ġstanbul 4. Seçkin DanıĢmanlık Eğitim ve Tic. Ltd. ġti. - Ġstanbul 5. Heitec Elektronik ve ĠletiĢim Sistem Çözümleri San. ve Tic. Ltd. ġti. Öte yandan EFQM‟deki (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) ürün geliĢtirme çalıĢmaları çerçevesinde geliĢtirilen SOS (Süreç Olgunluk Seviyesi) Araçları‟ nın tanıtımının yapıldığı eğitimler 2005 yılı 2. yarıda devreye alınmıĢtır. EĞĠTĠM ĠLKELERĠMĠZ KalDer; eğitim faaliyetlerinde aĢağıdaki ilkeler doğrultusunda katılımcılara gerçek hayattaki baĢarılı uygulamaları aktararak, öğrenmeyi eyleme dönüĢtürecek farkın yaratılmasını hedeflemektedir. KalDer eğitimleri alanında bir markadır Üye ve müĢteri memnuniyeti önceliktir Eğiticilerimiz fark yaratırlar. YENĠLĠKÇĠLĠĞĠN8DALGASI KalDer, üyelerine sunduğu hizmetlerin geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi doğrultusunda iĢbirlikleri geliĢtirmektedir. Kuzey Ġrlanda Rekabet Merkezi (CforC) ile yenilikçilik ve yaratıcılık kültürünün kuruluĢlarda uygulanması için bir eğitim paketi Türkçe olarak KalDer hizmet portföyüne kazandırıldı: Yenilikçilik yönetilebilir bir süreçtir ve sürdürülebilir baĢarı için yönetilmelidir. ÇalıĢanların yaratıcılığından yararlanabilmek ancak onlara bu imkanın beklentilerle verilmesine bağlıdır. KalDer‟in önerdiği yenilikçilik ve yaratıcılık süreci kuruluĢ içinde uygulandığında kültür değiĢimi sağlanabilir. Yenilikçilik sürecinin önemli girdilerinden yaratıcı düĢüncelerin üretildiği araçlarla iĢ dünyasının günlük problemlerine yeni çözümler geliĢtirilebilir. AĢağıda verilen eğitim portföyü kuruluĢ içi eğitimler olarak sunulmaktadır. Ayrıca tanıtım amaçlı çalıĢtaylar da sunulmaktadır. Yenilikçiliğin8Dalgası Yönetim Sistemi: Yenilikçiliğe önderlik etmek; Yenilikçilik kültürü yaratmak. Yenilikçilik Değerlendirme Sistemi: Yenilikçilik Cambazı. LaSalle Matris DüĢünme® Uygulanan Yenilikçilik: Yeni Ürün ve Hizmetler GeliĢtirmek. ĠĢ fırsatları yakalamak. MuhteĢem Yedili Yaratıcı DüĢünme ve Problem Çözme Becerileri.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

28


2006 yılı eğitim faaliyetleri; Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir‟de düzenlenen 312adet seminere 4794 kiĢinin katılımı ile tamamlanmıĢtır. Böylece KalDer‟in 1992'den bu yana gerçekleĢtirdiği 3237 adet seminere katılan sayısı 54977 kiĢiye ulaĢmıĢtır. ÇALIġTAYLAR 2006 yılı 1.Yarıda Ģubat ve mayıs ayları olmak üzere iki ayrı dönemde çalıĢtaylar haftası planladık. ġubat ayındaki çalıĢtaylardan % 85‟ini gerçekleĢtirdik.Açılan çalıĢtaylarımız Ģunlardır: Kurum Kültürü, ÇatıĢma Yönetimi, MüĢteri Memnuniyet Yönetimi, Süreç Yönetimi ile Stratejik Planlama ve EFQM Mükemmellik Modeli ĠliĢkisi, SOS Araçları, Yenilikçilik-Yaratıcılık.

KalDer Eğitim Program Sayıları

400 350 300 250

Genel Katılıma Açık Kurum İçi

200

Toplam

150 100 50 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 99 99 99 99 99 99 99 99 00 00 00 00 00 00 00 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.

ġekil 8: KalDer Eğitim Program Sayıları

KalDer Eğitim Katılımcı Sayıları 7000 6000 5000 Genel Katılıma Açık

4000

Kuruluş İçi 3000

TOPLAM

2000 1000

19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

0

ġekil 9: KalDer Eğitim Katılımcı Sayıları Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

29


CE ĠĢaretlemesi ve AB Direktifleri Eğitim Akademisi AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu‟nun desteğinde bir AB projesince sürdürülen “CE ĠĢaretlemesi ve AB Direktifleri Eğitim Akademisi” KalDer tarafından yürütülmeye baĢlamıĢtır. KalDer ve merkezi Ankara‟da bulunan AB Komisyonu Delegasyonu, AB tarafından finanse edilen CE Markası ve AB teknik müktesebatına iliĢkin eğitim programlarının bundan sonraki süreçte KalDer tarafından “CE ĠĢaretlemesi ve AB Direktifleri Eğitim Akademisi” isimli yapı altında sürdürülmesi konusunda anlaĢtı. Bu anlaĢmayla, KalDer‟in AB‟nin MEDA Programı kapsamındaki Yeni, Küresel ve Eski YaklaĢım Direktifleri Seminerleri eğitim faaliyetlerini Mayıs 2007‟den sonra devralması kesinleĢti. KalDer proje kapsamında, hâli hazırdaki birikimi devralarak (kurs dokümanları, yetiĢtirilmiĢ Türk eğitmen portföyü, vb) özellikle KOBĠ‟lere yönelik olarak yürütülen eğitim seminerlerini sürdürecek. Gerek iĢ dünyasındaki prestijli mevkisi, gerekse Toplam Kalite‟deki misyonu ve vizyonu kapsamında, KalDer‟in hem Türk tüketiciler için, hem de Türkiye- AB arasında ki malların dolaĢımına iliĢkin Ortak Pazar dolayısıyla Avrupalı tüketiciler için, daha güvenli ve daha kaliteli ürünlerin geliĢtirildiği bir çevrenin oluĢumuna katkıda bulunacaktır. AB‟nin MEDA Programı Seminerleri‟nin tamamı AB tarafından finanse edilen „Türkiye‟de Kalite Alt Yapısını Destekleme Programı‟ dâhilindeki „Yeni, Küresel ve Eski YaklaĢım Direktifleri Projesi‟nin bir bölümünü oluĢturan ve ”Bu kapsamda da Kasım 2004‟ten bu yana „CE Markasına‟ iliĢkin eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Söz konusu projeyle Türkiye‟deki koĢullara adapte edilen eğitim materyali geliĢtirilmiĢ ve çok sayıda Türk eğitmen yetiĢtirilmiĢtir. Projenin bitiĢ tarihi olan Mayıs 2007‟ye kadar söz konusu faaliyetler devam ettirilecek olmakla birlikte, projenin bitiminden sonra da KOBĠ‟lerin oluĢturulmuĢ olan bu birikimden ve eğitimlerden faydalanması öngörülerek, eğitimlerin KalDer bünyesinde devam ettirilmesi planlanmıĢtır. Bu amaçla da KalDer ve Ankara‟da bulunan AB Komisyonu Delegasyonu arasında bir anlaĢma imzalanmıĢtır. Buna göre; KalDer kendi olanaklarıyla bu projenin eğitim faaliyetlerinin devam ettirilmesini üstlenmektedir. Böylece KOBĠ‟ler sadece AB perspektifinden değil, aynı zamanda Türkiye perspektifinden de eğitim alma imkânına kavuĢmaktadırlar. Bu kapsamda Türkiye‟de „CE Markası‟na iliĢkin mevzuat ve uygulamalarına iliĢkin konularda somut bilgiler verilecektir” diye konuĢtu. Projeye iliĢkin elektronik ve/veya basılmıĢ olan her türlü dokümantasyon Ankara Üniversitesi AB AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ATAUM bünyesinde ilgilenenlere açık olarak bulundurulacağını kaydeden Aybar, “Bu iki faaliyetle proje sonuçlarının sürdürülebilirliği sağlanacak ve Türk KOBĠ‟lerine “CE Markası”na iliĢkin konularda eğitim ve bilgi desteği verilecektir” dedi.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

30


KALDER’DEN YENĠ BĠR HĠZMET ”DENETÇĠ KAYIT SĠSTEMĠ“ TÜRKĠYE’DE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ DENETĠMĠ Net bir bilgi olmamakla birlikte Türkiye‟de 130 civarında denetim kuruluĢu ve 20 000‟e yakın düzenlenmiĢ yönetim sistemi belgesi mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Yine sistem denetimi yapan denetçilerin sayısı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte 1000-1500 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede‟de kalite, çevre, gıda güvenliği, çalıĢan sağlığı ve bilgi güvenliği yönetim sistemleri en çok rağbet edilen yönetim sistemleridir. Ulusal akreditayon kuruluĢumuz olan TÜRKAK kalite ve çevre yönetim sistemleri konularında akreditasyon denetimleri gerçekleĢtirmektedir. TÜRKAK‟tan akredite olan yönetim sistemi belgelendirme kuruluĢu sayısı 31 dir. Ġhracatın artması, kamuoyunda kaliteye karĢı bilinci geliĢmesi ve kamu ihale kanununda ihalelere katılma koĢulu olarak getirilmesi gibi sebepler son yıllarda yönetim sistemi belgelendirme hizmetine olan talebi hızla arttırmıĢtır. Bu hızlı talep artıĢına karĢılık, yetiĢmiĢ nitelikli denetçi yetersizliği, belgelendirme kuruluĢlarının ve belgelendirilme talebi olan sanayi ve hizmet kuruluĢlarının yapısı gibi sebepler denetim ve belgelendirme hizmetinde yeterli kalite düzeyinin sağlanamamasına sebep olmaktadır. KALĠTE ALTYAPISININ DESTEKLENMESĠ PROJESĠ Kısaca “Kalite Altyapısı” olarak tanımlanan ve ürün ve hizmetlerin üretimi ve sunumu için mevzuat oluĢturma, kontrol ve gözetim gibi faaliyetlerin düzenleme çalıĢmalarını ifade eden kavram; Akreditasyon, Sertifikasyon, Test, Muayene, Metroloji ve Standardizasyon altbaĢlıklarını içermektedir. Yukarıdaki faaliyetlerin ülkeler düzeyinde mevzuat ve uygulamalar açısından benzer olması tüketici/kullanıcı güvenliği ve serbest ticaret için kaçınılmazdır. Bu amaçla Türk kamu ve özel sektörünü, teknik mevzuat uyumu konusunda desteklemek ve kalite altyapılarını AB seviyesine getirmek amacıyla, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından, 2002 yılında, 13 milyon Euro bütçeli “Türkiye’de Kalite Altyapısının Desteklenmesi Projesi” baĢlatılmıĢtır. Projenin oluĢturulmasında ve yönetilmesinde Proje Yönetim Kurulu üyesi olarak KALDER aktif rol almıĢ ve önemli bir görev üstlenmiĢtir. DENETÇĠ NĠTELĠKLERĠNĠN ARTTIRILMASI PROJESĠ Denetçiler ve onların nitelikleri kalite altyapısının en önemli unsurlarından biri olarak görüldüğünden ana proje kapsamında; sistem denetçileri için belgelendirme sistemi oluĢturmak, deneyim paylaĢımı ve iletiĢim ortamı yaratmak ve kalite bilincini arttırmak amacıyla bir alt proje baĢlatılmasına karar verilmiĢ ve gerekli hazırlıklar yapılarak Haziran 2006 tarihinde „Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sistem Denetçilerinin Niteliklerinin arttırılması ve Denetçi Kayıt Sisteminin OluĢturulması Projesi“ baĢlatılmıĢtır. Proje ana hedefi; Türkiye‟de faaliyet gösteren sistem denetçilerinin geliĢimlerine katkıda bulunarak sistem denetimlerinin kalitesini arttırmak ve böylece kalite altyapısını desteklemek olarak özetlenmiĢtir. Projenin etkin bir Ģekilde yönetilerek hedefine ulaĢabilmesi amacıyla proje 3 iĢ paketi olarak ele alınmıĢtır; denetçi kayıt ve belgelendirme sisteminin oluĢturulması, bu sistemin etkin olarak iĢleyebilmesi için bir otomasyon sisteminin oluĢturulması ve denetçiler arasında iletiĢim ortamının yaratılacağı konferans ve çalıĢtayların düzenlenmesi. Buradan itibaren projenin denetçi kayıt sistemi bölümü ile ilgili bilgileri detaylandırmak istiyoruz.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

31


KALDER DENETÇĠ KAYIT ve BELGELENDĠRME SĠSTEMĠ Dünyada Denetçi Atama/Belgelendirme Kriterleri ISO 9001 ve ISO 14001 standartları için denetçi atama kriterleri ISO 19011 numaralı standartta belirtilmektedir. KarĢılılı tanıma anlaĢması imzalamıĢ olan tüm belgelendirme kuruluĢları denetçi ataması yaparken bu kriterleri uygulamaktadır. Diğer standartlar için zorunluluk olmamakla birlikte genelikle yine ISO 19011‟deki kriterler uygulanmaktadır. Personel sertifikasyonu yapan kuruluĢları ve denetçi/baĢdenetçi eğitimleri düzenleyen eğitim kuruluĢlarını belgelendiren akreditasyon kuruluĢları bir araya gelerek IPC isimli bir çatı organizasyon oluĢturmuĢlardır. Bu organizayonda yer alan kuruluĢlar birbirlerinin hizmetlerini karĢılıklı olarak tanıdıkları ve aynı kriterleri uyguladıkları için denetçi atamalarında da bir harmonizasyona gidilmiĢ olmaktadır. Görece olarak yeni olan bu tip organizasyonlar ile denetçi atamalarında global anlamda bir standartlaĢma sağlanması amaçlanmaktadır. Denetçi Kayıt Otomasyon Sistemi OluĢturduğumuz sisteme denetçiler tarafından hızlı eriĢimi sağlamak ve baĢvuruları çabuk ve etkin bir Ģekilde değerlendirebilmek amacıyla bir otomasyon sistemi oluĢturulmuĢtur. http://195.46.154.21/acs adresinden veya KALDER sitesinden (www.kalder.org) herhangi bir ilave programa gerek olmaksızın Internet tarayıcıları ile otomasyon sistemine ulaĢarak baĢvuru ve kayıt için gerekli koĢullar hakkında bilgi almak mümkündür. Kapsam Kayıt programlarımız sadece sektör profesyonellerine yönelik olarak tasarlanmamıĢtır. Herhangi bir denetçi/baĢdenetçi kursuna katılmamıĢ olan adaylar Ġç denetçi olarak, ilgili kurslara katılmıĢ fakat denetimlere katılma fırsatı bulamamıĢ kiĢiler ise aday denetçi olarak sisteme kayıt yaptırabilmektedirler. Denetçi kayıt ve belgelendirme sistemi kapsamında ilk etapta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 ve ISO 27000 standartları için kayıt ve belgelendirme çalıĢmalarına baĢlanacaktır. Zamanla geliĢen ihtiyaçlara göre kapsamda artıĢ yapılabilecektir. Kayıt sistemi kapsamında her bir standat için; aday iç denetçi, iç denetçi, denetçi, baĢdenetçi ve kıdemli baĢ denetçi olmak üzere 6 ayrı derecelendirme öngörülmüĢtür. BaĢvurular değerlendirilerek adayın nitelikleri hangi derece için uyumlu ise kayıt ve belgelendirme iĢlemi o derece için yapılmaktadır. BaĢvuru değerlendirme iĢleminde standart ve derece dıĢında aynı zamanda uzmanlık alanı da gözönünde bulundurulmaktadır. ISO 22000 dıĢında diğer standartlar için EA kapsamları baz alınmaktadır. ISO 22000 standardı için ise ISO 22003 standardında belirtilmiĢ olan 13 kategori baz alınmaktadır. BaĢvuru ĠĢlemleri Yukarıdaki linklerden sisteme ulaĢan kiĢiler belgelendirme programlarında belirtilen baĢvuru koĢullarını inceledikten sonra sitede bulunan e-posta adresine (acs@kalder.org) e-posta göndererek hesap açılması talebinde bulunabilirler. BaĢvurunun olumlu sonuçlanması durumunda ilgili standart, derece ve uzmanlık alanlarında kayıt iĢlemi yapılır. Kayıtlar 1 yıl için geçerli olup yıllık kayıt yenileme yapılarak geçerlilik süresinin devam etmesi sağlanır. Sertifika ve Kart Düzenleme BaĢvuru iĢlemi baĢarı ile tamamlanan kiĢiler için KALDER tarafından bir sertifika ve kimilk kartı düzenlenir. Kayıt iĢlemi geçerli olduğu sürece sertifika ve kartın her yıl yenilenmesi yapılır.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

32


KIYASLAMA KalDer‟in kuruluĢlara sunduğu hizmetler kapsamında yer alan Kıyaslama Grup Projelerinin amacı; Türkiye Kalite Derneği öncülüğünde aynı konuya ilgi duyan kuruluĢların bir araya gelerek, iyi uygulamaları birlikte ortaya çıkarmalarını, incelemelerini, öğrenmelerini amaçlayan, öğrendiklerini kendi organizasyonlarına uyarlama fırsatı sağlayan bir ekip çalıĢmasıdır. Bu doğrultuda 2005 yılı içerisinde ilan edilen ve yürürlüğe alınan 5 kıyaslama projesi, 2006 yılı içerisinde tamamlanmıĢ ve paylaĢım günü düzenlenerek sonlandırılmıĢtır. 2 projenin nihai raporu (Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Performans Yönetimi) proje yöneticileriyle beraber calıĢılarak tamamlanmıĢ ve satıĢa sunulmuĢtur. Diğer proje raporlarının üzerinde (Tedarik Zincir Yönetimi, Yönetim Sistemlerinin Entegrasyonu ve EFQM Mükemmellik Modeline Göre Özdeğerlendirme) çalıĢılmaya devam edilmektedir. 2006 yılı içerisinde Sürdürülebilir Süreç Yönetimi projesi, 7 firmanın katılımı ile açılmıĢ olup, program aĢamaları çerçevesinde, proje devam etmektedir.

Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Projesi Katılımcı KuruluĢlar CĠMTAS PĠPE PETKĠM FĠNANSBANK SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ TÜPRAġ AUTOLIV CANKOR ECZACIBAġI BAXTER

2006 yılında açılması planlanan ancak katılım talebindeki problem nedeniyle ertelenen 6 Sıgma projesinin kısa süre içerisinde acılması planlanmaktadır.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

33


ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠKLERĠMĠZ KalDer, üyelerinin geliĢimi için gösterdiği çabalar doğrultusunda, oluĢturulan stratejik planlar çerçevesinde iĢbirlikleriyle kısa zamanda sonuç alabilmek için arayıĢlarını sürdürmektedir.

KalDer’in halen devam etmekte olan uluslararası iĢbirlikleri:

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Ulusal ĠĢbirliği Ortağı

Amerika Kalite Derneği Dünya ĠĢ Ortağı

Ortadoğu Kalite Derneği Kurucu Üyesi

Küresel Ġlkeler SözleĢmesi’ni Türkiye’de Ġmzalayan Ġlk KuruluĢ KalDer’in KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞU Neden Katıldık? KalDer, tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve “sürdürülebilir”rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak misyonunu üstlenmiĢ bir sivil toplum kuruluĢu olarak Global Compact‟ın katılımcısı olmuĢtur. KalDer Toplam Kalite Yönetiminin temel unsurlarından olan Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını etik davranıĢlar, çevreye saygı , çalıĢanlar ve insan hakları baĢlıklarında firmalarda özendirdiği için katılma kararı vermiĢtir. BirleĢmiĢ Milletlerin öncülüğü de katılma kararımıza yardımcı olmuĢtur. Katıldıktan sonra neler oldu: Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramını ve uygulamalarını Ulusal Kalite Kongrelerinde ve Avrupa Kalite Yönetim Vakfı- Kazananlar Konferansında özel oturumlarda tartıĢtık. Ülkemizdeki uygulamalara yayınlarımızda yer verdik. Ulusal ĠĢbirliği Ortağı olduğumuz EFQM(Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) tarafündan özel olarak geliĢtirilen AB politikalarını da destekleyen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçeve Modelinin tanıtılmasına baĢladık.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

34


YAYINLARIMIZ ve KÜTÜPHANE YENĠ YAYINLARIMIZ 15. Kalite Kongresi ile birlikte, KalDer yayınları arasına, dünya iĢ ortağı olduğumuz dünyanın en büyük kalite derneği ASQ Amerika Kalite Derneği‟nin de yayınları dahil edilmiĢ ve mevcut yayınlarla birlikte, internet sitesi üzerinden satıĢ süreci iĢletilmeye baĢlanmıĢtır. Dünyanın tanınmıĢ gelecek odaklı düĢünce kuruluĢlarından Kopenhag Gelecek ÇalıĢmaları Enstitüsü Direktörü olan Rolf Jensen aynı zamanda 100‟den fazla uluslararası Ģirket ve devlet kurumunun stratejik danıĢmanı ve Avrupa Konferans Topluluğu Gelecek Konseyinin, Konsey DanıĢmanı‟dır. Washington‟da kurulu Dünya Gelecek Derneği‟nin bir üyesi olan Dr. Jensen, 10 dile çevrilen “Dream Society – DüĢ Toplumu” ve “Heartstorm” kitaplarının yazarıdır. Yazarın Kalp Fırtınası adlı kitabı, TürkçeleĢtirilmiĢ ve 15. Kalite Kongresi‟nde kongre katılımcılarına hediye edilmiĢtir. 2006 yılı içerisinde tamamlanmıĢ olan, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal Performans Yönetimi baĢlıklı Kıyaslama projelerinin nihai raporları tamamlanmıĢ ve satıĢa sunulmuĢtur. 2006 yılında, tüm yayın listesi üzerinden, toplam 1.781 adet kitap satıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir. ÖNCE KALĠTE DERGĠSĠ 1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına baĢlayan Önce Kalite Dergisi baĢlangıçta 3 ayda bir, AğustosEylül 1997 tarihli 21. sayısından itibaren 2 ayda bir yayımlanmıĢtır. 2001 yılı 41. sayıdan itibaren ise aylık olarak yayımlanmaya baĢlayan dergi, kalite, yönetim ve çevre konularında Türkiye'de bilgi üretilmesine ve üretilen bilgilerin paylaĢılmasına katkıda bulunmaktadır. Ġçeriği KalDer faaliyetleri, ödül, Ulusal Kalite Hareketi, yeni üyeler, ülke gündemine iliĢkin yapılan söyleĢiler, yazar ve kitap tanıtımı olmak üzere gerek sektörden gerekse KalDer‟den duyurular ile zenginleĢtirilmektedir. 2001 yılından itibaren 3 ayda bir yayımlanan KalDer Forum Dergisi de 2005 yılı itibariyle Önce Kalite Dergisi ile birlikte yayınlanmaya baĢlanmıĢtır. E-BÜLTEN 15 günde bir yayınlanan elektronik bültenimiz, gerek üyelerimiz, gerekse Derneğimiz dıĢından faaliyetlerimizi izlemek isteyen yaklaĢık 18.000 kiĢiye gönderilen elektronik bir haberleĢme aracıdır. E-bültenin yanısıra etkinliklerimize özel bültenler de hazırlanarak okuyucularla buluĢulmaktadır.

WEB SĠTEMĠZ (www.kalder.org) Sürekli yenilenen KalDer web sayfası yardımıyla daha çok kiĢi “Yönetim Kalitesi” felsefesi ile tanıĢabiliyor. Yılda 240.000‟in üzerinde tıklanan KalDer internet sitesi ziyaretçileri, dünyanın çeĢitli yerlerindeki kalite organizasyonlarının internet sayfalarına da ulaĢabiliyorlar. Zengin içerikli web sayfamızda aĢağıdaki konular hakkında istenilen bilgilere kolaylıkla ulaĢılabilir: Ulusal Kalite Hareketi, Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, TMME, Eğitim Programlarımız, Üyelik KoĢulları ve Üye KuruluĢlar Listesi, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı, Kütüphane, Yayınlarımız, Online Önce Kalite dergisi ve tüm etkinliklerimiz. 2006 yılı itibarı ile aynı zamanda Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) projesinin web sayfası hazırlandı. Sektörel sonuçları, TMME kurumsal üyeleri www.tmme.org.tr adresinden takip edebiliyorsunuz. KÜTÜPHANE Kalite kütüphanesindeki 1700‟den fazla yayının çoğunluğu Toplam Kalite kavramıyla bağlantılı, Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konuları içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için hazırlanmıĢ özel bir katalog programı yardımıyla; konu, kitap adı, yazar gibi anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sunduğu fotokopi hizmetinden yararlanabildikleri gibi, kütüphane üyeliği ön koĢulu ile ödünç kitap da alabilmektedirler. 2007 yılı için kütüphane üyeliği ön koĢulu kaldırılmıĢ olup, KalDer üyeliğinin yeterli olduğu kararı uygulanacaktır. Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

35


ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI KalDer üyelerine ve hizmetlerinden faydalanan kiĢilere daha iyi hizmet sunmak için, hizmetler bazında Pazarlama ve ĠletiĢim Planları hazırlanmaktadır. HazırlanmıĢ olan Pazarlama ve ĠletiĢim Planları aylık raporlar ile takip edilmektedir. Pazarlama planlarında ürün ve hizmetlerin yarattığı katma değer, bu katma değerin artırılması için yapılacak iyileĢtirmelerin ve hizmetlerin daha iyi anlatılabilmesi için gerekli iletiĢim faaliyetleri tanımlanmaktadır. Bu Ģekilde kaynak optimizasyonu sağlanmaktadır. Hizmetlerin yeterliliği için, hizmet alanlar ile anket çalıĢmaları veya kalitatif araĢtırmalar yapılmaktadır. Alınan geri bildirimler süreçlerin iyileĢtirilmesinde kullanılmaktadır: Eğitim hizmetlerinde eğitici performansı, eğitim dokümanlarının yeterliliği, eğitim içeriği ve kapsamı değerlendirilmektedir. 2006 yılında KalDer Merkez tarafından düzenlenen eğitimlerde 5 üzerinden eğitici değerlendirmesinde 4,6; doküman değerlendirmede 4,3, içerik ve kapsamda 4,2 baĢarı ortalamaları tutturulmuĢtur. Ödül sürecinde baĢvuru yapan kuruluĢlardan ve değerlendiricilerden anketler ve süreç sonu değerlendirme toplantıları ile geribildirim alınmaktadır. Değerlendirmeler masabaĢı, saha ziyareti, geribildirim raporu ve ödül töreni aĢamalarını kapsamaktadır. 2006 yılında genel memnuniyet ortalama indeksi, baĢvuran kuruluĢlar için 5 üzerinden 4.49 ve değerlendiriciler için 4.48 ‟tir. Kongre hizmetleri için katılımcılardan anketler ve kongre sonrası görüĢmeler ile geri bildirim alınmaktadır. 2006 yılında anket çalıĢmaları KA DanıĢmanlık tarafından yürütülmüĢtür. KA DanıĢmanlık‟ın desteği ile kurulan sistem bundan sonraki çalıĢmalarda KalDer tarafından bir araĢtırma kuruluĢunun desteği olmadan yürütülecek özelliktedir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢlarından toplam 2.668 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢmiĢtir. Ka AraĢtırma tarafından 703 kongre katılımcısı ile yüzyüze yapılan görüĢmelerde, “Beklentileri KarĢılama Derecesi” için iyi ve çok iyi yanıtını verenlerin oranı % 89‟dur.

Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

36


Türkiye Kalite Derneği 2006 Yılı Faaliyet Raporu

37

2006 Yılı Faaliyet Raporu  

2006 Yılı Faaliyet Raporu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you