Page 1

ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER ...................................................................................................................................................................... 1 MĠSYON / VĠZYON ............................................................................................................................................................. 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ ................................................................................................................ 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ ................................................................... 6 KalDer ANKARA ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ..................................................... 7 KalDer BURSA ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ........................................................ 8 KalDer ESKĠġEHĠR ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ................................................ 9 KalDer ĠZMĠR ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ ....................................................... 10 ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) ................................................................................................................................. 11 ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ .................................................................................................................................................. 12 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI ........................................................................................................................................... 12 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ ............................................................................................................................................... 13 12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ ..................................................................................................................................... 14 ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ ................................................................................................................... 15 EĞĠTĠM .............................................................................................................................................................................. 19 UZMANLIK GRUPLARI ..................................................................................................................................................... 20 KIYASLAMA ....................................................................................................................................................................... 21 KÜTÜPHANE...................................................................................................................................................................... 21 YAYINLARIMIZ ................................................................................................................................................................. 22 WEB SĠTEMĠZ ................................................................................................................................................................... 23 ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI ............................................................................................. 23 MEDA PROJESĠ KAPSAMINDA TÜRKĠYE‟DE KALĠTE ALTYAPISININ DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ......................... 23 MEDYADA YERALMA ........................................................................................................................................................ 24 YENĠ ÜYELERĠMĠZ ............................................................................................................................................................ 25

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

1


MĠSYON / VĠZYON

Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmak

Vizyonumuz Toplam Kalite Yönetimi‟nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluĢ olmak

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

2


2003 YILI DEĞERLENDİRMESİ KalDer olarak üstlendiğimiz misyonun ülkemiz için öneminin farkındayız. Attığımız her adımda bu sorumluluğu omuzlarımızda hissediyoruz. Yönetim Kurulumuz, sizlerden aldığı desteği en etkin Ģekilde kullanarak, KalDer‟in misyonunu daha da geniĢ kitlelelere yayma çabalarını artırarak sürdüyor. Amacımız, KalDer‟i bulunduğu noktadan daha da ileri noktalara taĢıyabilmek. KalDer yönetimi olarak, geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yapmak ve neleri gerçekleĢtirdiğimize kısaca değinmek istiyorum: 

Ulusal Kalite Hareketi‟ni yeniden yapılandırdık ve yeni kuruluĢlar kazandırarak KalDer‟ in misyonunu gerçekleĢtirme yolundaki esas çerçeveyi güçlendirdik. Bu çerçevede Ulusal Kalite Hareketi‟ nin tüm KalDer etkinliklerini yönlendirmesini bekliyoruz.

Sevindirici bir geliĢme olarak, KalDer‟e üye olan kurum ve kuruluĢların sayısı 1000‟i aĢtı.

Geçtiğimiz yıl Yönetim Kurulu içinde bir komite oluĢturmuĢtuk. Bu komite, kamu yönetiminde reform için TKY yaklaĢımının yaygınlaĢtırılması doğrultusunda öneriler hazırlayarak baĢbakanlık ve bakanlıklara sundu. Bunun yanısıra KOBĠ‟ ler içinde rekabet güçlerini değerlendirme ve geliĢtirmeye yönelik proje önerimizi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)‟ ne sunduk.

Eğitimlerimiz uygulamaya dayanan içerikleri ve deneyimli eğiticilerimizle en yüksek beğeni oranlarını sağlamayı sürdürdü. Ulusal Kalite Hareketi‟ ne katılan kuruluĢlarla yaptığımız değerlendirme ve eğitim planlama çalıĢmaları bu alandaki en önemli baĢarı unsuru oldu.

12. Ulusal Kalite Kongresi katılımcı sayısı ve memnuniyeti açısından çok baĢarılı oldu. Ülkemizin geleceğinde en önemli etken olacak AB üyeliğinin anlaĢılmasını ve kuruluĢlarımızın planlamasına katkı yapmayı hedeflediğimiz, yaklaĢık 3000 kiĢinin izlediği kongredeki baĢarımız, alınan geri bildirimlerle de doğrulandı.

Ulusal Kalite Ödülü süreci 2003 yılında da artan katılımda gerçekleĢtirildi. Sürecin güvenilirliği, KalDer hakkındaki olumlu görüĢlerin en önemli unsurlarından birisi olmasını sağlıyor.

Süreli yayınlarımız ise; protokol, basın, STK‟lar üye ve abonelerden oluĢan yaklaĢık 2500 kiĢiye ulaĢıyor. Dergilerimiz arasında yer alan Önce Kalite‟ nin online halini web sayfamıza taĢıyarak bir ilke imza attık. Bununla birlikte Web sitemiz aracılığı ile de üye olunabilen E-Bültenimiz kanalıyla yaklaĢık 6 bin 500 kiĢiye ulaĢıyoruz.

ĠĢbirlikleri oluĢturarak gerçekleĢtirdiğimiz etkinliklerimizin konularını çeĢitlendirip, sıklığını artırdık. 6 Sigma etkinliği, ISO 9000, Ġnsan Kaynakları Yönetimi gibi etkinliklerle daha geniĢ kitlelere, daha yaygın içerik sunabildik.

2003 yılı Ģubelerimiz açısından da çok baĢarılı geçti. Ankara‟da her yıl gerçekleĢtirilen Kamu Yönetimi Sempozyumu Kamu‟da en yüksek makam olan CumhurbaĢkanı‟nın desteğini aldı.

KalDer Gıda Güvenirliği Derneği‟ nin kurulmasına katkıda bulunarak, STK‟ ların geliĢimine katkıda bulunmanın gerekleri adına önemli bir adım atttı.

Mükemmellik AĢamaları programımıza ilk baĢvurular neticesinde Atlas Jet, Helvacızade A.ġ, Nilüfer Belediyesi ve Otokoç A.ġ‟ ye ilk belgeleri teslim edildi.

Ġç denetim konusunda, denetleme kurulu ile örnek bir yaklaĢım geliĢtirildi. Hem uygunluk hem de yerindelik anlamında yeni bir denetim planı oluĢturuldu.

Geçtiğimiz dönemdeki en önemli çabalarımızdan birisi de KalDer merkez ve Ģubelerinin sistemli yönetimini sağlamak oldu. Bu doğrultuda yönetmelikler, geliĢtirildi, denetim yaklaĢımlarımız iyileĢtirildi.

KalDer merkezinin yeni yerine taĢınması ile de KalDer‟e daha çok yakıĢan bir ortam kazandık.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

3


Yaygın araĢtırma tekniklerini kullanarak bu yıl da Barem Research International kanalıyla KalDer‟in nasıl algılandığını sorguladık. AraĢtırma sonuçları önümüzdeki yıllardaki önceliklerimiz için bize ıĢık tutacak.

KalDer‟ in bu baĢarılarını gerçekleĢtirmesini gönüllü katkıları ile mümkün kılan üyelerimize, özellikle de Ulusal Kalite Ödülü değerlendiricilerimize, yazarlarımıza, hakemlerimize, uzmanlık grubu üyelerimize, danıĢma kurulu üyelerimize, eğiticilerimize, yönetim, denetleme ve yürütme kurullarımıza teĢekkür borçluyuz. KalDer olarak almamız gereken çok fazla yol olduğunun bilincindeyiz. Geleceğin kaliteli yaĢam felsefesini benimseyen Türkiye‟sinin temellerini attık, hep birlikte sağlamlaĢtıracağız. Saygılarımla,

Hasan SubaĢı Yönetim Kurulu BaĢkanı

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

4


KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Hasan SubaĢı Arçelik A. ġ. Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili Koç Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Alkan Aygaz A.ġ. Genel Müdür

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Ġbrahim Aybar Renault-Mais A.ġ. Genel Müdür

Ö. Çetin Nuhoğlu Tırsan A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

Prof. Dr. Haluk Erkut (*) Ġstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı

Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Dr. Levent Hatay Vestel Dayanıklı Tüketim Mal. Paz. A.ġ. Genel Müdür

Turgut Uzer Beksa A.ġ. Genel Müdür Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Yalçın Ġpbüken Ġpbüken DanıĢmanlık Genel Müdür

Aclan Acar DoğuĢ Holding A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi

Hakan Kilitçioğlu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Dan. A.ġ. Genel Müdür

Doç. Dr. Nilsen AltıntaĢ Innovative HR Kurucu ve BaĢkan

Dr. Ender Önöz Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Genel Koordinatör

Dr. Yılmaz Argüden ARGE DanıĢmanlık A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

ġadi Öztürk DSĠ Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Bener Cordan Y.Ö.K. BaĢkan Vekili

Akın Paksoy Olmuksa A.ġ. Genel Müdür

Yılmaz Kanbak Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı

Alev Yaraman (*) Türkiye ġiĢe ve Cam Fabrikaları A.ġ. Düzcam Grup BaĢkanı

Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nüket YetiĢ TÜSSĠDE Enstitü BaĢkanı

Nevzat Saygılıoğlu T.C. Gümrük MüsteĢarlığı MüsteĢar Agah Uğur Borusan Holding A.ġ. Genel Müdür

(*) Sn. Alev Yaraman ve Sn. Prof. Dr. Haluk Erkut, 2003 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıĢlardır.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

5


KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ Denetleme Kurulu Üyeleri

Yürütme Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler

Bahadır Akın Arçelik A.ġ. Kalite Sistemleri Yöneticisi

Lütfi H. Ensari Ġ.d.e.a. A. ġ. Genel Müdür Yardımcısı Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuvarları Yönetim Kurulu BaĢkanı Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör

Hakan Kilitçioğlu Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Ve Dan. A.ġ. Genel Müdür Dr. Aydın Kosova Ulusal Kalite Ödül Sekreteri Tuncer Köklü Ata Holding A.ġ. Ġnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Müdürü

Yedek Üyeler Necati Hakoğlu Cognis Kimya San. Ve Tic. A.ġ. Fabrika Müdürü ġ. Fahri Özok Brisa A.ġ. Kalite Sistemleri Müdürü

Ġrfan Onay Genel Sekreter Hakan Öker Brisa A.ġ. Direktör – Ortak Hizmetler Kalite ve Bilgi Sistemleri Samih Yedievli Pazarlama ve ĠletiĢim Koordinatörü

N. Fatih ġener UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği Ġcra Kurulu BaĢkan Yardımcısı

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

6


KalDer ANKARA ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Haluk GümüĢderelioğlu Türk Traktör Kalite Sistem Sorumlusu

Sungur Ağagil TAĠ Kalite Teminat Direktörü

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Kemal ÇalıĢkan Hurdasan Kalite Kontrol Müdürü

Mahir Baykam KAM Ankara Beton Genel Müdür Özden Çıngı Man Türkiye A.ġ. Müdür Oğuz Karadeniz SSK Sosyal Sigortalar Kurumu BaĢkanlığı Sigorta TeftiĢ MüfettiĢi Azmi KiĢniĢci Siemens Kalite Birim Müdürü AyĢe Sevgör MetiĢ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tunçay TAĠ ĠĢ Planlama Müdürü

ReĢat Gençler Savunma Sanayi MüsteĢarlığı Kalite Koordinatörü Oya Gökmen Centrum Tüp Bebek Sorumlu Müdürü Servet Güler MKEK Kalite ve Standartlar Daire BaĢkanı Muzaffer Gülleroğlu Hürriyet Tesis Müdürü Bülent ġenerdem Emek Elektrik Genel Müdür

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Nuran Acaroğlu SSK Sosyal Sigortalar Kurumu BaĢkanlığı ġube Müdür Görev Yetkilisi

Celalettin Değirmencioğlu Savunma Teknolojileri Müh. ve Tic. A.ġ.

Sait Atınç Türk Traktör Ġnsan Kaynakları ve Kalite Sistemleri Yöneticisi Yücel Tümay Emek Elektrik Kalite Müdürü

Selim Laçin Arıkazan Makina Genel Müdür Yardımcısı Ġsmail Özdemir Bilge ĠnĢaat Müdür

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

7


KalDer BURSA ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Sami Erol Teknik Malzeme A.ġ. Satınalma Müdürü

Ergün Aydın Korteks A.ġ. Kalite Yönetim ve Eğitim Sorumlusu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Necdet Demir Contitech A.ġ. Kalite Müdürü

Gürhan Akdoğan Ġnoksan A.ġ. Genel Müdür Ġrfan Bayrak Bosch A.ġ. Üretim Müdürü Serpil Erdem Obasan A.ġ. Pazarlama ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü Gözde Ġlleez Etay Giyim Ġnsan Kaynakları ve Kalite Sistem Sorumlusu Hamit Karadağ CoĢkunöz A.ġ. Proje Lideri Murat Yapıcıer Oyak-Renault A.ġ. Kalite Departman Müdürü

Mücahit Korkut TofaĢ A.ġ. Ürün Sorumlusu Ġbrahim Kutlu Yaysan Teknik Kalite Müdürü ġengül Külahlı Kalgem DanıĢmanlık Yönetim DanıĢmanı Zekai Öztürkoğlu Canel Otomotiv Kalite Güvence Müdürü Gonca Tıknaz Matay A.ġ. Kalite Müdürü

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Oya Sözeri Gessele Özel Namık Sözeri Lisesi Yönetim Kurulu BaĢkanı

Fahrettin Kartal Beltan A.ġ. Kalite Güvence Müdürü

M. Arif Özer Etay Giyim Genel Müdür

Engin Meydan Beyçelik A.ġ. Fabrika Müdürü

Mehmet Tan Nilüfer Belediyesi BaĢkan Yardımcısı

Can Özpehlivan BPO A.ġ. Kalite Müdürü

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

8


KalDer ESKĠġEHĠR ġUBESĠ DENETLEME KURULU ÜYELERĠ

YÖNETĠM

KURULU

Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ahmet Gökçümen DSĠ 3. Bölge Müdürlüğü Proje Mühendisi

Serdar Aksoylar Alp Havacılık Sistem Ġntegrasyon Müdürü

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

ġahap Bayraktaroğlu EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Genel Sekreter

Servet Boz ETĠ Operasyon Müdürü Gülden Gökavdan Pınar Süt Toplam Kalite Müdürü Müjgan Kerman TEĠ-TusaĢ Motor Sanayi A.ġ. Endüstri Yüksek Mühendisi Dr. YaĢar Odacıoğlu Osmangazi Üniversitesi Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi Hastane BaĢmüdürü Lütfi PiĢiren ETĠ Grup Kalite Güvence Müdürü Zeynep Tanrıkulu EYAP Artema Ġnsan Kaynakları Müdürü

Mesut Doğan Sağlık Bakanlığı EskiĢehir Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Müdür Yardımcısı-Kaltie Sorumlusu Muammer Kılıç Arçelik A.ġ. Kalite Güvence Yöneticisi Engin Murat Metin Parıltı A.ġ. Bölge Direktörü Nebi Doğan Özdöngül Otosan Kalite Güvence Müdürü Bülent Tanrıkulu TEĠ-TusaĢ Motor Sanayi A.ġ. Kalite Müdürü

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Nimetullah Burnak Osmangazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm BaĢkanı Öğretim Üyesi

Doğan Atik TEĠ-TusaĢ Motor Sanayi A.ġ. Uzman KarakuĢak

Raif EĢkinat Kalmak Ltd. Genel Müdür Nuray Uzkesici Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

VE

Haydar Ġnaç EYAP Artema Kalite Güvence Müdürü Murat Özgül EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Halkla ĠliĢkiler Müdürü

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

9


KalDer ĠZMĠR ġUBESĠ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME KURULU ÜYELERĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

ġener Muter CMS Jant Genel Müdür

Özlem Değirmencioğlu Ege Üniversitesi Proje Yöneticisi

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Mehmet Haksever Ege Fren A.ġ. Lojistik ve Planlama Müdürü

Rahmi Bayrakdar BMC Kalite Güvence Bölüm Yöneticisi Vecihi Gürses Cevher Jant Kalite Güvence Müdürü Murat Hocalar Pınar Süt Satınalma Müdürü

Kemal Kılıç RD Grup Makine Mühendisi Ayfer ġahin Petkim Müdür Yardımcısı

Mustafa Sarıgözoğlu Sarıgözoğlu A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Okan Sezer Eldor Elektronik Genel Müdür Tamer TaĢkın Petrofer A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Osman Öz Özgür Lastik Mali ve Ġdari ĠĢler Genel Müdürü

Ela Dalçam Tat Konserve A.ġ. - Pastavilla Kalite Güvence Müdürü

Aydın Öztürk Ekoten Genel Müdür

Uygar UĢar Tat Konserve A.ġ. - Pastavilla Planlama ve Projeler Müdürü

Fatin Yücel Kaldem ġirket Sahibi

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

10


ULUSAL KALĠTE HAREKETĠ (UKH) KalDer‟in Toplam Kalite Yönetimi‟ni ülke genelinde yaygınlaĢtırmak amacıyla baĢlattığı program 2003 yılında paydaĢlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda değerlendirilerek yeniden tasarlanmıĢtır. Tasarlanan program etkinliklerimizde değiĢik araçlarla tanıtılmıĢ olup bu güne kadar katılımcı kuruluĢ sayısı 29‟a ulaĢmıĢtır. Bu program çerçevesinde; kuruluĢ yöneticilerine yapılan tanıtımları takiben KuruluĢ ve KalDer arasında karĢılıklı sorumlulukların belirlenmesi ve kuruluĢun TKY konusundaki kararlılığının ifadesi olan “Ġyiniyet Bildirgesi” imzalanır. KuruluĢun yönetim kadrosuna uygulanan anket ile TKY olgunluk aĢaması ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve kuruluĢa önerilir. ġirket içinde Mükemmellik Modeline uygun faaliyetleri baĢlatacak ve sürdürecek proje grubunun eğitilmesi hedeflenmiĢtir, eğitimlerin tamamlanmasından sonra ilk özdeğerlendirme deneyimlerinde kuruluĢlara deneyimli değerlendiriciler 2 gün kolaylaĢtırıcı rolü ile gönüllü rehberlik yaparlar. Ulusal Kalite Hareketi‟nden baĢlayarak Mükemmellik yolculuğunda çeĢitli baĢarılara imza atmıĢ kuruluĢlar ile ilk özdeğerlendirmelerini yapanlar ve henüz bu sürece katılmamıĢ kuruluĢlar 3-4 aylık dönemlerde bir araya gelerek deneyimlerini paylaĢırlar. Ġlk özdeğerlendirmelerini tamamlayan Ģirketler bu toplantıda onurlandırılırlar. Sürecin değerlendirilme ve gözden geçirilmesi ise yıllık toplantıda ve/veya gerektiğinde yapılabilmektedir.

UKH KATILIMCILARI LĠSTESĠ 2003 YILINDA KATILAN KURULUġLAR o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Pharmavision Sanayi ve Ticaret A.ġ. Mars Lojistik Favori Hediyelik EĢya San. ve Paz. Ltd. ġti. Ġnoksan A.ġ. Bimeks Gümrük MüĢavirliği ve Tic. Ltd. ġti. TBWA Ġstanbul Reklam Ajansı Özel KalamıĢ Okulları Birmot Kükre Gıda Ltd. ġti. Ġpragaz A.ġ. Sonomed Vi-Ko Nur Elek. Malz. San. Tic. A.ġ. Özel Ġstanbul Çevre Okulları Tursan UlaĢım Hizmetleri Ltd. ġti Ġskenderun Demir ve Çelik A.ġ. Desat Enerji Sis. Ltd. ġti. Murat Teknik Otomat Sanayii Adana Ġl Sağlık Müdürlüğü Aselsan A.ġ.

ġUBAT 2004 ĠTĠBARĠYLE KATILAN KURULUġLAR

o o o o o o o o o o

Barem Research International Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acıbadem Sağlık Grubu Vip Turizm A.ġ. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Bağatur Avukatlık Bürosu Perfektüp A.ġ. EskiĢehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi EczacıbaĢı Ġlaç Sanayi ve Ticaret A.ġ. Bolu Çimento Sanayi A.ġ.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

11


ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülleri 11. kez bu yılki Ulusal Kalite Kongresi‟nde verilmiĢtir. Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü‟nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiĢtirilmiĢ değerlendiricilerden oluĢan ekipler tarafından gerçekleĢtirilmektedir. On aya yayılan bu değerlendirme sürecinin ayrıntıları KalDer‟den ya da KalDer web sayfasından elde edilebilir. Ulusal Kalite Ödülleri, ĠĢletmeler, Kamu ve Sivil Toplum KuruluĢları kategorilerinde verilmektedir. 2003 yılında ĠĢletme kategorilerinde 5 kuruluĢ, Sivil Toplum KuruluĢları kategorisinde 1 kategorisinde ise 3 kurum olmak üzere toplam 9 kurum ve kuruluĢ baĢvuruda bulunmuĢtur.

kuruluĢ, Kamu

BAġVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategorileri (KOBĠ ve Büyük Ölçekli KuruluĢlar): Balnak Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri A.ġ. Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri-Helvacızade A.ġ. Assan Alüminyum A.ġ. EczacıbaĢı Baxter Hastane Ürünleri San. A.ġ. Otokoç Otomotiv Tic. San. A.ġ. Kamu Kategorisi: T.C. Bursa Nilüfer Belediyesi T.C. S.S.K. Karadeniz Ereğli Hastanesi T.C. TÜBĠTAK – Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) Sivil Toplum KuruluĢları Kategorisi: Boğaziçi Üniversitesi Mezunları Derneği (BÜMED)

ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURUM VE KURULUġLAR ĠĢletme Kategorileri: Balnak Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri A.ġ. - BÜYÜK ÖDÜL (KOBĠ Kategorisi) EczacıbaĢı Baxter Hastane Ürünleri San. A.ġ. - BÜYÜK ÖDÜL (BOĠ Kategorisi) Assan Alüminyum A.ġ. - BAġARI ÖDÜLÜ (BOĠ Kategorisi) Kamu Kategorisi: T.C. TÜBĠTAK – Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM)- BAġARI ÖDÜLÜ

MÜKEMMELLĠK AġAMALARI Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) tarafından tasarlanmıĢ olan bir tanıma programıdır. 2003 yılında Mükemmellik AĢamaları ile ilgili tüm bilgilendirme broĢürü ve formların Ġngilizceden Türkçeye çevirisi tamamlanmıĢ olup, süreç iĢletilmeye baĢlanmıĢtır. Mükemmellikte Kararlılık: Acıbadem Sağlık Grubu, Atlasjet Uluslararası Havacılık A.ġ., BaĢak Sigorta ve Yalova Belediyesi kuruluĢları 2003 yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi için baĢvurmuĢ olup, saha ziyareti sonunda baĢarılı bulunan Acıbadem Sağlık Grubu ve Atlasjet Uluslararası Havacılık A.ġ. kuruluĢlarına belgeleri teslim edilmiĢtir. Mükemmellikte Yetkinlik: Nilüfer Belediyesi, Otokoç, Zade Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri-Helvacızade A.ġ. kuruluĢları Ulusal Kalite Ödülü'nden alt aĢama seçeneğine geçerek Mükemmellikte Yetkinlik belgesi almaya hak kazanmıĢlardır.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

12


YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ BURSA KALĠTE ÖDÜLÜ Bursa‟da Kurumsal Mükemmellik anlayıĢının yaygınlaĢtırılması ve bu alanda baĢarılı örneklerin ortaya çıkarılarak kazanılan deneyimin paylaĢılması amacıyla 1998 yılından bu yana Bursa ġubemizce yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, ülkemizde ve bölgemizde bu açıdan gelinen aĢamaya önemli katkılarda bulunmuĢtur. Bursa Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerinde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak, sekiz aylık bir süreye yayılan ve bu konuda özel yetiĢtirilmiĢ değerlendiricilerden oluĢan ekipler tarafından yapılmaktadır. Bu yıl Bursa Kalite Ödülüne baĢvuran Etay Giyim, Holiday Inn, Sıla Teknik saha ziyaretine kalarak BaĢarı Ödülü‟nü almaya hak kazanmıĢlardır. Ödül alan kuruluĢlara ödülleri 25-26 Nisan 2003 tarihlerindeki Kalite ve BaĢarı Sempozyumu‟nun 2. günü yapılan, 800 davetlinin katıldığı Bursa Kalite Ödül Töreni‟nde verilmiĢtir.

ESKĠġEHĠR EĞĠTĠM KURUMLARI KALĠTE ÖDÜLÜ KalDer EskiĢehir ġubesi ve EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğü iĢbirliği ile ortaklaĢa düzenlenmektedir. EskiĢehir Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bağlı tüm resmi ve özel okullar baĢvurabilecektir. EskiĢehir Eğitim Kurumları Kalite Ödülü, ülkemizde ve EskiĢehir‟de Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi bilincinin yaygınlaĢtırılmasını, eğitim kurumlarının kalite geliĢtirmeye yönelik çabalarının özendirilmesini ve ödüllendirilmesini; EskiĢehir‟deki ve ülkemizdeki eğitim kurumlarının, Ulusal Kalite Ödülü ve Avrupa Kalite Ödülü‟ne hazırlanmalarını amaçlamaktadır. 2003 yılında 5 okul bu sürece baĢvurmuĢtur. Ödüle baĢvuran okulların değerlendirilmeleri ve ödül süreci 2004 yılında gerçekleĢtirilecektir.

EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ KalDer Ġzmir ġubesi yerel bazda EFQM Mükemmellik Modeli‟nin uygulandığı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ile bölgesindeki baĢarılı ekip çalıĢmalarının değerlendirildiği Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü süreçlerini yürütmektedir. MAS 2003‟de YBEÖ‟ne 8 ekip, EBKÖ‟ne ise toplam 2 kuruluĢ baĢvuruda bulunmuĢtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluĢlar Ģunlardır: 2003 Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü: SöktaĢ - BAġARI ÖDÜLÜ ĠzeltaĢ - BAġARI ÖDÜLÜ Cevher Döküm Sanayi - TEġVĠK ÖDÜLÜ Sun Tekstil (2 Ekip) – TEġVĠK ÖDÜLÜ 2003 Ege Bölgesi Kalite Ödülü: Cevher Döküm Sanayi - TEġVĠK ÖDÜLÜ

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

13


12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ “Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği” ana temasını iĢleyen 12.Ulusal Kalite Kongresi 13-15 Ekim 2003 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 1992 yılından beri TÜSĠAD‟ın iĢbirliği ile gerçekleĢtirilen Ulusal Kalite Kongresi‟ne bu sene TÜSĠAD‟ın yanısıra Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ġktisadi Kalkınma Vakfı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ana tema kapsamında destek vermiĢtir. AçılıĢ konuĢmalarını KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı ile TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkanı Tuncay Özilhan‟ın yaptığı kongrede; iki günde 3 özel oturum (Lord William Wallace ve Mike Moore, “Dünya Liderliği için Avrupa Birliği”), 40 paralel oturum olmak üzere toplam 43 oturum gerçekleĢtirildi. “Dünya Liderliği için Avrupa Birliği” baĢlıklı kapanıĢ oturumunda Avrupa Parlamentosu BaĢkan Yardımcısı Alejo Vidal Quadras Roca, DTÖ Eski Genel Direktörü Mike Moore, CHP Milletvekili Kemal DerviĢ, ECORYSIS BaĢkanı Willem Molle ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Yılmaz Argüden katılımcılarla görüĢlerini paylaĢtılar. Ana tema oturumlarına paralel olarak düzenlenen teknik oturumlarda “Rekabet, Yaratıcılık ve Teknoloji”, “6 Sigma Uygulamaları”, “Sağlık KuruluĢlarında TKY Uygulamaları”, “Ġtibar Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” vb. konular yerli ve yabancı uzmanlarca tartıĢıldı; Toplam Kalite Yönetimi‟ni baĢarı ile uygulayan firmaların deneyimleri paylaĢıdı, akademisyenlerin konu ile ilgili çalıĢmaları duyuruldu. 12.Ulusal Kalite Kongresi, bir güven ve paylaĢımın sembolü olarak çeĢitli kategorilerden toplam 72 sponsor tarafından desteklenmiĢtir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluĢlarından toplam 2.934 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢti. BileĢim International tarafından 190 kongre katılımcısı ile yüzyüze yapılan görüĢmelerde, “Beklentileri KarĢılama Derecesi” için iyi ve çok iyi yanıtını verenlerin oranı %68‟dir. 12. ULUSAL KALĠTE KONGRESĠ ANA TEMA ÇALIġTAYLARI KalDer, 12. Ulusal Kalite Kongresi ile, Avrupa Birliği‟nin gelecek planlamasının ve Türkiye'nin buna katkısının ne olabileceğini tartıĢmaya açarak uluslararası bir platform hazırlama görevini üstlenmiĢtir. Çünkü Avrupa Birliği ile ortak geçmiĢimizin bize AB‟nin geleceğini tartıĢma hakkını verdiğine inanmaktayız. Bu noktadan hareketle kongre öncesinde 15-16 Eylül 2003 tarihlerinde Ġstanbul Ritz Carlton Oteli‟nde 2 gün boyunca süren 4 çalıĢtay gerçekleĢtirildi. Ġngilizce olarak gerçekleĢtirilen çalıĢtaylarda konunun uzmanı olan kiĢiler ile “Political Governance of the EU & Enlargement”, “Economic Policies & Economic Governance”, “Science and Tecnology in the EU” ve “European Culture” konuları tartıĢıldı. ÇalıĢtay çıktıları bir rapor haline getirilerek kongremizin gerçekleĢmesine önemli bir alt yapı oluĢturmuĢtur.

8.KALĠTE VE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ FUARI Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluĢları aynı çatı altında buluĢturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaĢılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından düzenlenen fuar, 13-15 Ekim 2003 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı‟nda 12. Ulusal Kalite Kongresi‟ne paralel olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu sene ise; toplam 64 standın bulunduğu fuar; bunlardan 24 tanesi paralı, 19 tanesi sponsor, 10 tanesi barter, 11 taneside iĢbirliği çerçevesinde verilmiĢ olan standlardır. Fuar, Avrupa normlarında kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki son geliĢmeleri izlemek, hizmet sunan firmaları somut verilerle değerlendirmek, yüz yüze görüĢmelerde bulunmak ve uluslararası deneyimleri paylaĢmak isteyen, ziyaretçi ve kuruluĢları bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemiĢtir. Fuarda açılan KalDer standında dernek faaliyetleri ve üyelik koĢulları hakkında bilgi verilmiĢ, Eğitim Lisans Yönetmeliği, Excellence One ve Mükemmellik AĢamaları‟nın tanıtımı yapılmıĢ, yayınlarımız sergilenmiĢtir.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

14


8. TKY MAKALE YARIġMASI GelenekselleĢen Toplam Kalite Yönetimi Makale YarıĢmamızın sekizincisi “ĠĢbirlikleri ve UzlaĢma Kültürü”, “Avrupa Birliğinin Rekabet Gücü” ve “Bilginin Yönetimi ve Yenilikçilik” baĢlıkları altında gerçekleĢtirilmiĢtir. Her yıl konusunda uzman, değerli çalıĢmaları bulunan kiĢiler arasından oluĢturduğumuz seçici kurul ise bu sene de yarıĢmaya katılan makalelerin değerlendirilmesi konusunda KalDer‟e destek vermiĢlerdir. Kazanan Makaleler: “ĠġBĠRLĠKLERĠ VE UZLAġMA KÜLTÜRÜ” Birlikte Kazanmaya ÇalıĢmanın Kaçınılmazlığı – Akın Arslan (MANSĠYON) “BĠLGĠNĠN YÖNETĠMĠ VE YENĠLĠKÇĠLĠK” KATEGORĠSĠ Firma düzeyinde Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi – Müfit Akyos (1.LĠK ÖDÜLÜ) Bilgi Yönetimi ve Yenilikçilik Çabalarına Etkileri – Mustafa Kurt (MANSĠYON) Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Bilginin Yönetimi – Yrd. Doç. Dr. Aykut Bedük/ArĢ. Gör. Ġsa GüneĢ/ArĢ. Gör. M. Fatih Bilal Alodalı (MANSĠYON) Bilgi Çağının Neresindeyiz? – A. Serkan Selay (MANSĠYON) “AVRUPA BĠRLĠĞĠNĠN REKABET GÜCÜ” Ödül verilememiĢtir.

ETKĠNLĠKLER VE TANITIM FAALĠYETLERĠ ISO 9000:2000 KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ DENEYĠM PAYLAġIMI SEMPOZYUMU Sempozyum 05 ġubat 2003 tarihinde ĠSO Meclis Toplantı Salonu‟nda, TÜRKAK katkılarıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Sempozyuma 2‟si açılıĢ konuĢması yapmak üzere toplam 8 konuĢmacı ve 1 moderatör katılmıĢtır. Toplam 140 kiĢinin katıldığı sempozyumda, uygulayıcı kuruluĢların aĢağıdaki konularda deneyimleri paylaĢılmıĢtır:    

ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin dayandırıldığı ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri Kılavuz esaslarının anlaĢılması, Mükemmellik Modeli‟ne göre yapılan Özdeğerlendirme çalıĢmalarının kalite yönetim sisteminin kurulmasında ve geliĢtirilmesindeki katkılarının aktarılması, ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sisteminin kuruluĢ performansına katkısı, KuruluĢlarda Mükemmellik Modeli‟ne göre Özdeğerlendirme çalıĢmalarının teĢvik edilmesi.

KARĠYER ZĠRVESĠ “YÖNETĠM SANATI” OTURUMU Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında, 14 Mart 2003 tarihinde gerçekleĢtirilen Kariyer Zirvesinde KalDer tarafından “Yönetim Sanatı” oturumu gerçekleĢtirildi. KalDer Genel Sekreteri Ġrfan Onay oturumu yönetirken, KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı Hasan SubaĢı, KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Erkut ve Alarko Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Ġshak Alaton sunum yaptılar..

6 SĠGMA DENEYĠM PAYLAġIMI SEMPOZYUMU Sempozyum 28 Mart 2003 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Büyük Toplantı Salonu‟nda gerçekleĢtirilmiĢtir. Sempozyuma 1‟i açılıĢ konuĢması yapmak üzere toplam 9 konuĢmacı ve 1 moderatör katılmıĢtır. YaklaĢık 200 kiĢinin katıldığı sempozyumda uygulayıcı kuruluĢların aĢağıdaki konularda deneyimleri paylaĢılmıĢtır:   

6 Sigma nedir? Çerçevesinin çizilmesi. TKY – 6 Sigma iliĢkisi; yönetim anlayıĢı olarak 6 Sigma nedir? 6 Sigma uygulamak için kurumların alt yapısı; 6 Sigma uygulama alanları.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

15


ĠNSAN KAYNAKLARI PANELĠ 10 Nisan 2003 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi‟nde Ankara ġubesince düzenlenen panele 222 kiĢi katılmıĢtır. Panelde, katılımcılar insan kaynakları alanında güncel ve önemli bir unsur olan çalıĢanların performanslarının değerlendirilmesi konusunda 3 baĢarılı kuruluĢun bilgi ve deneyimlerini paylaĢmıĢlardır.

4. MÜKEMMELLĠĞĠ ARAYIġ SEMPOZYUMU (MAS 2003) 4. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu, Ege Üniversitesi (EÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ege Genç ĠĢadamları Derneği (EGĠAD), Ege Sanayiciler ve ĠĢadamları Derneği (ESĠAD) ve KalDer Ġzmir ġubesi tarafından "Küresel DeğiĢim ve Rekabetçi Kalite" ana teması ile Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 15-16-17 Nisan 2003 tarihlerinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk günü çalıĢtaylara ayrılan sempozyumu, özel ve kamu kuruluĢ temsilcileri, üniversite mensupları ile öğrencilerden oluĢan yaklaĢık 700 kiĢi ziyaret etmiĢtir. Konularında uzman 40 a yakın konuĢmacının deneyim ve tecrübelerini paylaĢtığı 16 oturum düzenlenmiĢtir. 4.MAS, katılımcı sayısı açısından da 3. MAS‟a göre %17‟lik bir artıĢ göstermiĢtir. MAS 2003‟de, sempozyum giderlerini karĢılamak için 8 Ana Sponsor ve 11 Oturum Sponsoru temin edilmiĢ; ayrıca, 9 Hizmet Sponsoru, 1 Lojistik Sponsoru ve 2 Medya Sponsoru da sempozyuma faaliyet bazında destek vermek için çalıĢmalarımıza katılmıĢtır.

1. ĠZMĠR KALĠTE FUARI 1999 yılından beri sempozyum bünyesinde düzenlediğimiz kalite sergimiz 4.MAS „da, yine sempozyum kapsamında “I.Kalite Fuarı” adı altında, 15-16-17 Nisan 2003 tarihleri arasında gerçekleĢtirmiĢtir. 32 katılımcı firma ile düzenlenen 1. Kalite Fuarını yaklaĢık 650 kiĢi ziyaret etmiĢtir.

1. KALĠTE VE BAġARI SEMPOZYUMU Bursa ġubesince, 25-26 Nisan 2003 tarihlerinde Bursa Almira Otel‟de “Uluslararası Rekabette Kalite ve BaĢarı” ana temasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Geleneksel hale getirilmesi planlanan Kalite Ve BaĢarı Sempozyumu Bursa ve yakın çevresinde faaliyet gösteren büyük ölçekli kuruluĢların, orta ve küçük çaptaki iĢletmelerin sahipleri ve yöneticilerini, kamu yöneticilerini, konuyla ilgilenen akademisyenleri, uzmanlaĢmıĢ olan danıĢmanlık kuruluĢlarını bir araya getirmeyi amaçlamıĢtır. Sempozyuma toplam 322 kuruluĢtan 1.740 kiĢi katılmıĢtır. Katılan kuruluĢların üçte ikisini özel sektörden, üçte biri kamu sektörü ve STK‟lardandır.

1.KALĠTE VE BAġARI FUARI I.Kalite ve BaĢarı Sempozyumu ile aynı mekanda gerçekleĢtirilmiĢ olup Bursa ve çevresinde düzenlenen ilk ve tek kalite fuarı olmuĢtur. Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluĢları aynı çatı altında buluĢturmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaĢılmasını sağlamak olan Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Fuarı Eğitim, DanıĢmanlık, Gıda, Üretim, Gümrükleme ve Hizmet sektörlerinden toplam 27 kuruluĢ katıldı.

2. KALĠTE ġÖLENĠ EskiĢehir ġubesince düzenlenen Kalite ġöleni‟nin ikincisi Liderlik ve Sürekli GeliĢme ana teması ile 28-29 Mayıs 2003 tarihlerinde 430 kiĢinin katılımı ile Anadolu Üniversitesi‟nde gerçekleĢtirildi. Takım ve tebliğ sunuĢları ile deneyimlerin paylaĢıldığı Kalite ġöleni; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluĢları ve öğrenciler olmak üzere farklı kiĢi ve sektörlere hitap etmekte, katılımcılar ana tema hakkındaki uygulama, yöntem ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu yıl katılımcı sayısı % 79, sunuĢ sayısı %44 ve sponsor sayısı %69 artırılmıĢtır.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

16


AVRUPA KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANANLAR KONFERANSI EFQM ve KalDer‟in düzenlediği, 2002 Avrupa ve Ulusal Kalite Ödüllerini kazanan ve finalistler içinde yer alan kuruluĢ yöneticilerinin konuĢmacı olarak katıldığı “Winners‟ Conference”, 30 Mayıs 2003 tarihinde Bosch RBTR Bursa ve TofaĢ Türk Otomobil Fabrikası katkılarıyla Ġstanbul‟da gerçekleĢtirildi. Sabancı Center‟da gerçekleĢtirilen konferansta; KalDer adına Turgut Uzer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı adına Aydın Çubukçu ve ödüllü kuruluĢlar adına Sakıp Sabancı açılıĢ konuĢmalarını yaptılar. Konferansa yurtdıĢından NORBOLSA Genel Müdürü Agustin Garmendia ve Danimarka Aarhus Gümrük ve Vergi Dairesi Ġnsan Kaynakları Yöneticisi Arne Bundgaard konuk konuĢmacı olarak katıldılar. 7 kuruluĢun sunum yaptığı konferans EFQM Mükemmellik Modeli ve ödül sürecindeki yeniliklerin paylaĢıldığı otrumla tamamlandı.

4. KAMU KALĠTE SEMPOZYUMU Ankara ġubesince düzenlemekte olan Kamu Sempozyumları‟nın dördüncüsü 12-13 Haziran 2003 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenmiĢtir. Ana Teması „‟Kamuda Etkili Ġnsan Kaynakları Yönetimi‟‟ olarak belirlenen sempozyuma 664 kiĢi katılmıĢtır. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen Kamu Sektörü Kalite Ödülü Kategorisi‟ninde TÜBĠTAK Marmara AraĢtırma Merkezi (MAM) BaĢarı Ödülü almıĢtır.

6. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONFERANSI 11 Aralık 2003 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve konferansa 601 kiĢi katılmıĢtır.

Kongre Merkezinde Ankara ġubesince düzenlenen

Maliye Bakanlığı Maslak Vergi Dairesi, Assan Alüminyum Tesisleri, Emar SatıĢ Sonrası MüĢteri Hizmetleri San. ve Tic. A.ġ., Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Gazi FiĢek Fabrikası, Kadıköy Anadolu Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, EKM Komutanlığı, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.ġ. konferansta sunum yaparak deneyimlerini paylaĢmıĢlardır.

ĠLGĠ SEMPOZYUMLARI KalDer Ġzmir ġubesi, 2003 yılında bölgemizdeki üyelerimizin ve müĢterilerimizin beklentileri doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda birer günlük sempozyumlar düzenlemeyi hedeflemiĢtir. Bu doğrultuda 3 Haziran 2003 tarihinde “ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Deneyim PaylaĢım” ve 14 Kasım 2003 tarihinde “Süreç Yönetimi ” ilgi sempozyumlarını düzenlemiĢtir. EBSO iĢbirliği ile, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleĢtirilen ilgi sempozyumları katılımcıların büyük kazanımları ile sonuçlanmıĢtır. 64 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢen “ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Deneyim PaylaĢım Sempozyumu‟na 5 firma sponsor olarak katkıda bulunmuĢtur. 143 kiĢinin katılımı ile gerçekleĢtirilen “Süreç Yönetimi Sempozyumu‟na 6 firma sponsor olarak katkıda bulunmuĢtur.

YEREL KALĠTE GÜNLERĠ Ülkemizin her köĢesine TKY anlayıĢını yaymak üzere, Yerel Kalite Odaklarımızın organize ettiği yarım veya bir gün süreli bölgesel faaliyetlerdir. 1997 yılından beri sürmekte olan Yerel Kalite Günleri, Antalya Kalite Derneği‟nin katkıları ile 25 Mayıs 2003‟te Antalya‟da, Orta Anadolu Tekstil‟in katkıları ile 27 Mayıs 2003‟te Kayseri‟de ve Denizli Kalite Derneği‟nin katkıları ile 28 Mayıs 2003‟te Denizli‟de düzenlenmiĢtir. Yerel Kalite Günlerinde Ulusal Kalite Ödülünde baĢarılı kuruluĢların yöneticileri bilgi ve deneyimlerini paylaĢmıĢ, katılımcıların sorularını cevaplamıĢtır.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

17


TANITIM FAALĠYETLERĠ KalDer, Toplam Kalite Yönetimi bilincinin geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması için Anadolu‟daki yerel kalite odaklarını oluĢturarak çeĢitli kurum ve kuruluĢları ziyaret etmekte, düzenlenen faaliyetlere hem içerik desteği vermekte hem de sunumlar yapmakta, uygun yerlerde stand açarak misyon ve hizmetlerini tanıtmaktadır. Merkez’in 2003 Yılı Tanıtım Faaliyetleri :  Sürdürülebilir GeliĢim için Çevre Platformu ( SUGEÇEP ) Basın Toplantısı ( 14 Ocak 2003 )  ĠĢ Sürekliliği Stratejileri Felaket Planlaması konferansında stand (15 Ocak 2003)  Gençlik Kariyer Etkinliklerinde panel ( 7 Mart 2003 )  Ġnsan Kaynakları Zirvesi ve Kariyer Zirvesinde stand( 12-16 Mart 2003 )  KARĠYER ZĠRVESĠ "Meslek ve Sektör Tanıtımı" Oturumunda sunum ( 15 Mart 2003 )  Tüketici Raporu Dergisi Ödül Töreni - Dünya Tüketici Günü‟nde konuĢma ( 15 Mart 2003 )  Boğaziçi Üniversitesi Kalite Günleri‟nde sunum ( 2 - 4 Nisan 2003 )  A Kadir Has Üniversitesi TKY ve ISO 9000 Panelinde sunum ( 9 Nisan 2003 )  Gölcük Donanma Kalite Çemberleri Toplantısında sunum ( 17 Nisan 2003 )  Brisa ĠyileĢtirme Konferansında stand ( 29 Nisan 2003 )  TÜSĠAD AB Gençlik Gününde stand ( 9 Mayıs 2003 )  BiliĢim Fuar ve Kongresinde stand ( Eylül 2003)  Ġnsan Kaynakları Kongresinde stand ( Ekim 2003 )  ISO Sanayi Kongresinde stand ( Aralık 2003 )  EczacıbaĢı'nda Yaratıcı ve Yenilikçi BuluĢmalarda stand ( 17 Aralık 2003 ) Ankara ġubesinin Tanıtım Faaliyetleri:  Kamu ÇalıĢmaları Kapsamında GerçekleĢtirilen Tanıtımlar: ODTÜ Rektörlük, Enerji Piyasası Kurulu, Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi, Maliye Bakanlığı Kalite Kurulu, 3. Hava Ġkmal Komutanlığı, Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi, THK TürkkuĢu Genel Müdürlüğü, DıĢkapı SSK Hastanesi. 

Kamu ÇalıĢmaları Kapsamında Yapılan Toplantılar: Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı MüsteĢarı, Maliye Bakanığı MüsteĢarı, TSE Personel Değerlendirme Daire BĢk., Merkez Bankası ĠK Genel Müdür Yrd., Hazine MüsteĢar Yrd., BDDK BaĢkan Yrd., Devlet Personel BaĢkanı, ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi, Maliye Bakanlığı MüsteĢar Yrd., ÇalıĢma Sosyal Güvenlik Bakanlığı MüsteĢarı, BaĢbakanlık MüsteĢarı,

Bursa ġubesinin Tanıtım Faaliyetleri:  Sürekli ĠyileĢtirme ve GeliĢtirme Platformu: KalDer Bursa ġubesi, Peryön Bursa ġubesi ve AKM ĠĢbirliği ile ĠĢ Mükemmelliği Modelinin kurumlarda uygulanması aĢamasında yaĢanmıĢ deneyimlerin paylaĢılması ve karĢılıklı etkileĢim ile öğrenme ortamı yaratmak üzere Sürekli ĠyileĢtirme ve GeliĢtirme Platformu oluĢturulmuĢtur. Her ayın son ÇarĢambası toplantılarına devam ederek faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Tanıtımlar: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Toplam Kalite Yönetimi ve EFQM Mükemmellik Modeli, AIESEC, Peryön 2. Eğitim Günleri Fuarı, Bursa Hakimiyet, AS TV, OLAY, EKO HABER, KENT, RADYO S, RADYO AKTĠF, OLAY FM, Okullar, Rotary Klüpleri.

Toplantılar: Vali, Uludağ Üniversitesi Rektörü, BTSO , TSE, BUSĠAD, Sn. Murat KARAYALÇIN, Bursa Hakimiyet, AS TV, OLAY, EKO HABER, KENT, RADYO S, RADYO AKTĠF, OLAY FM.

EskiĢehir ġubesinin Tanıtım Faaliyetleri:  8 adet etkinlik düzenlenmiĢ, toplam 1268 kiĢi katılmıĢ ve etkinliklerimizden memnuniyet oranı 50 üzerinden 39,55‟tir.  Etkinliklerin içerikleri: ESO ĠġBĠRLĠĞĠ ĠLE;ISO 9000:2000 KYS ve UYGULAMALARI, TKY VE EFQM MÜKEMMELLĠK MODELĠ TANITIM (4), DR.NĠLSEN ALTINTAġ ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ KONFERANSI, OKUL BĠLĠNÇLENDĠRME  Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine yönelik uzun süreli, sürekli bilinçlendirme programları.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

18


EĞĠTĠM KalDer‟in misyonu gereği tüm özel, kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum örgütlerinin “dünya çapında kalite seviyesine ulaĢmaları ve rekabet güçlerini artırmaları” amacına yönelik olarak hazırladığı ortamlar içinde 'Eğitim' önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimlerimizle "Toplam Kalite Yönetimi" nin bireylerden en geniĢ organizasyonlara kadar tüm kesimlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve "kaliteli bir yaĢam biçimi oluĢturmak" hedeflenmektedir. EFQM Mükemmellik Modeli bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak benimsenmiĢtir EFQM'in (Avrupa Kailte Yönetim Vakfı) Türkiye'deki "Ulusal ĠĢbirliği Ortağı” durumunda olan KalDer, Mükemmellik Modeli eğitimlerini KalDer EFQM Lisansı verdiği kuruluĢlarla birlikte gerçekleĢtirmektedir. Ulusal Açık Eğitim Lisansında; 1-) Kaldem Kalite DanıĢmanlık ve Özel Eğitim Merkezi Ltd. ġti. 2-) Ġ.d.e.a. A.ġ. 3-) Solution Partners DanıĢmanlık Hizmetleri 4-) ARGE DanıĢmanlık A.ġ. KuruluĢ Ġçi Eğitim Lisansında; 1-) Teklas Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.ġ. 2-) Emar SatıĢ Sonrası MüĢteri Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ. 3-) Aselsan A.ġ. 4-) AsaĢ Filtre San. Ve Tic. A.ġ. 5-) Free Bird Havayolları A.ġ. 2003 yılında lisanslarını sürdürmüĢlerdir. Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde önerilen Mükemmellik Modeli, "Toplam Kalite" yolculuğuna çıkan kuruluĢlara yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim gerekleri ortaya çıkmaktadır. Eğitim Portföyü, bu gerekler ve kuruluĢlarımızdan gelen ilave talepler doğrultusunda hazırlanan kalite ve yönetim eğitimlerinden oluĢturulmaktadır. KalDer; eğitimlerinde aĢağıdaki ilkeler doğrultusunda katılımcılara gerçek hayattaki baĢarılı uygulamaları aktararak, öğrenmeyi eyleme dönüĢtürecek farkın yaratılmasını hedeflemektedir. Üye ve müĢteri memnuniyeti önceliktir: Eğitim politikaları, gönüllülerden oluĢan Eğitim Komitesi ve üyelerimiz tarafından yönlendirilerek müĢteri odaklılık öne çıkarılmaktadır. Eğiticilerimiz fark yaratırlar: KalDer eğiticileri, Toplam Kalite Yolculuğu'nda deneyimli kuruluĢların örnek uygulamalarında yer alan, üst düzey yöneticiler ve uzmanlardır. Bu yolla eğitimlerimizde gerektiği kadar yer alan kuramsal bilgilerin yanı sıra gerçek olaylar ve vaka çalıĢmalarına ağırlık verilmektedir. Bu eğitimler genel olarak aĢağıdaki 3 ana baĢlık altında, seminer ve çalıĢtay yöntemleri ile Genel Katılıma Açık ve KuruluĢ Ġçi olarak verilmektedir. 1-) Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri, 2-) EFQM Mükemmelik Modeli Eğitimleri 3-) Kalite / Yönetim Eğitimleri 2003 yılı eğitim faaliyetleri, Ġstanbul, Ankara, Bursa, EskiĢehir ve Ġzmir‟de düzenlenen 206 adet seminere 3.187 kiĢinin katılımı ile tamamlanmıĢtır. Böylece KalDer‟in 1992'den bu yana gerçekleĢtirdiği 2.353 adet seminere katılanların sayısı 40.710 kiĢiye ulaĢmıĢtır.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

19


UZMANLIK GRUPLARI KalDer bilginin tek baĢına üretilemeyecek, ancak paylaĢılıp aktarılabildiği zaman değerlenecek bir zenginlik olduğu düĢüncesinden hareket eder. Bu nedenle kalite konusunda bilgi birikimini artırmak ve uzmanlığı geliĢtirmek amacını paylaĢan kiĢilerin tümüyle gönüllülük temelinde oluĢturduğu çalıĢma birimleri oluĢturmuĢtur. Uzmanlık Grupları kendileri için belirledikleri yıllık hedefler doğrultusunda çalıĢırlar ve misyonlarını yerine getirme amacıyla etkinlikler (konferans, seminer, panel, eğitim, konuĢmacı olarak katılım) ve basılı materyal çalıĢmaları (kitap,tebliğ, makale, eğitim dokümanı) gerçekleĢtirirler. Gruplara katılım, bireyin kiĢisel geliĢimine katkı sağlamanın yanı sıra dahil oldukları kurum için de Benchmarking (kıyaslama) ortamı yaratarak, farklı uygulamalar ve yaklaĢımlardan haberdar olma fırsatını sağlamaktadır.

UZMANLIK GRUPLARIMIZIN 2003 YILI FAALĠYETLERĠ Çevre Uzmanlık Grubu -

Sürdürülebilir GeliĢme için Çevre Platformu kuruldu. (14.01.2003) Üniversitelerde bilgilendirme toplantıları yapıldı. Önce Kalite Dergisi‟nde çevre bilincini artırmaya yönelik makaleler yayımlandı. 12. Ulusal Kalite Kongresi‟nde sunum gerçekleĢtirildi.

Eğitimde TKY Uzmanlık Grubu Merkez: Ġstanbul Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü yayılım çalıĢmalarına destek verildi. Bursa ġube: - TKY Merak Uyandırma Semineri (06.2003/20.09.2003) - TKY Merak Uyandırma ve EFQM Tanıtımı (05.09.2003/25.09.2003) - Strateji ÇalıĢtayı (09.09.2003/11.09.2003/01.10.2003) - Öğrenciler Ġçin TKY Semineri (27.09.2003) - Gönüllü Öğretmenler Toplantısı (11.10.2003 ) - Öğrenci ÇalıĢtayı (18.10.2003 ) - Bilgi Toplumunda Öğretmen Konferansı (01.11.2003)

Havacılıkta TKY Uzmanlık Grubu Havacılıkta TKY Paneli “Toplam Kalite Yönetimi‟nde Politika ve Stratejiler” baĢlığı altında Atatürk Hava Limanı‟nda gerçekleĢtirildi. (13.05.2003)

Takım ÇalıĢması Uzmanlık Grubu Önce Kalite Dergisi‟nde takım çalıĢmalarına yönelik makaleler yayımlanmıĢtır.

ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Uzmanlık Grubu - “Yeni Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde ĠSĠG‟in Değerlendirilmesi ve Kurumlara DüĢen Görevler” baĢlıklı panel ġiĢli Belediyesi‟nde gerçekleĢtirildi. (25.09.2003) - 12.Ulusal Kalite Kongresi‟nde “ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği” baĢlıklı bir çalıĢtay gerçekleĢtirildi. (13.10.2003) - KalDer portföyündeki ĠĢçi Sağlığı ĠĢ Güvenliği eğitimleri verilmektedir.

MüĢteri Memnuniyeti Uzmanlık Grubu KalDer portföyündeki CRM eğitim içeriğini geliĢtirmektedir. MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi eğitimleri devam etmektedir.

Ölçme ve Kalibrasyon Uzmanlık Grubu KalDer portföyündeki Ölçme ve Kalibrasyon eğitimleri verilmektedir.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

20


Yazılımda TKY Uzmanlık Grubu - 12.Ulusal Kalite Kongresi‟nde sunum yapıldı. - Avrupa Komisyonu‟nun 5. Çerçeve Programı‟ndaki SwTQM Projesi için çalıĢmalar yürütüldü.

Süreç Yönetimi Uzmanlık Grubu Ġzmir ġube: - 14.11.2003‟te EBSO ile beraber “Süreç Yönetimi Sempozyumu” düzenlenmiĢtir.

Performans Yönetimi Uzmanlık Grubu Ġzmir ġube: - 7 üye ile çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.

Sağlıkta Kalite Uzmanlık Grubu Ġzmir ġube: - Grubun kurulması için baĢvuruların alınmasına baĢlanmıĢtır.

KIYASLAMA KalDer 2003 yılında "Süreç Yönetimi" konulu kıyaslama projesini gerçekleĢtirmiĢtir. Kıyaslama Grup Projesi‟ne katılan 5 kuruluĢ, yaklaĢık yedi ay süren çalıĢmanın sonucunu, Kıyaslama Sonuç Raporu olarak yayınlamıĢtır. Süreç Yönetimi konusundaki Kıyaslama Grup Projesi‟nin genel sorumluluğunu KalDer taĢırken, Asuman Dizdar Kıyaslama Projesi ekibinde yönlendirici olarak rol almıĢtır. Kıyaslama ekibi, uygulanan anketi yanıtlayan 21 kuruluĢ içinden 5 kuruluĢa kıyaslama ziyaretleri gerçekleĢtirmiĢtir. Kıyaslama ziyareti yapılan Ģirketlere ait iyi uygulama örneklerine sonuç raporunda yer verilmiĢ, bu kuruluĢlardan dördünün katıldığı bir paylaĢım toplantısı ile iyi uygulamalar tartıĢılmıĢ ve paylaĢılmıĢtır. 2003 Yılı Kıyaslama Grup Projesi Katılımcıları: Assan Alüminyum, ĠGDAġ, Nissan Otomotiv, PaĢabahçe Cam Sanayi Kırklareli Fab, Siemens Business Services.

KIYASLAMA VERĠ TABANI 9 Ocak 2001 tarihinde devreye giren Kıyaslama Veri Tabanı‟nda, Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü‟nde Büyük ve BaĢarı Ödülü kazanan veya saha ziyaretine kalan kuruluĢlarımızın iyi uygulamalarına yer verilmektedir. Kıyaslama Veri Tabanı, EFQM Mükemmellik Modeli‟nin kriterleri esas alınarak yapılandırılmıĢtır. 2003 yılında içerik zenginleĢtirme çalıĢmaları sürdürülen veri tabanında bu aĢamada, altı büyük ölçekli kuruluĢ, yedi küçük ve orta ölçekli kuruluĢ ve iki kamu kuruluĢu yer almaktadır.

EXCELLENCE ONE KalDer, 2003 yılı süresince EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)‟in Ulusal ĠĢbirliği Ortağı olarak “Excellence One” adlı, KalDer‟in misyon ve vizyonunu destekleyen ürünün Türkiye‟de pazarlamasını yapmaya devam etmiĢtir. 2003 yılında bir firma bu ürünü satın almıĢtır. Yıl içerisinde ürün ile ilgili kullanımı kolaylaĢtıracak değiĢiklikler yapılmıĢtır.

KÜTÜPHANE Kalite kütüphanesindeki 1700‟den fazla yayının çoğunluğu Toplam Kalite kavramıyla bağlantılı, Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konuları içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için hazırlanmıĢ özel bir katalog programı yardımıyla; konu, kitap adı, yazar gibi anahtar sözcükler aracılığıyla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sunduğu fotokopi hizmetinden yararlanabildikleri gibi, kütüphane üyeliği ön koĢulu ile ödünç kitap da alabilmektedirler. 2003 yılında, KalDer Kütüphanesi‟nden araĢtırma yapmak için www.kalder.org adresi üzerinde “Sanal Kütüphane” oluĢturulmuĢtur.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

21


YAYINLARIMIZ YENĠ YAYINLARIMIZ Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber çalıĢmayı kapsayan yayınlarımız üyelerimizin ve konuyla ilgili diğer kiĢi ve kurumların taleplerini karĢılamaktadır. 2003 yılında KalDer yayınlarına “Bütünsel Risk Yönetimi”, “Ġlköğretimde Etkili Öğrenme ve Kalite Tekniklerini Kullanma Kılavuzu” kitapları ve “Süreç Yönetimi Kıyaslama Sonuç Raporu” eklenmiĢtir. Kaizen kitabı Brisa A.ġ. sponsorluğu ile yeniden basılmıĢtır. 2003 yılında toplam 4397 adet kitap satılmıĢtır. BÜTÜNSEL RĠSK YÖNETĠMĠ (MERYEM FIKIRKOCA) Geleceği öngörebilmek, riskleri fırsatlara dönüĢtürebilmek yönetim yaklaĢımlarının üzerinde durması gereken kritik konulardandır. GeliĢme ya da değiĢim yönünü kestirmek, baĢarıya ulaĢma yolunda ortaya çıkabilecek riskleri yöneterek, etkilerini en aza indirgemek gerekir. Bu kitabın temel hedefi, rekabet üstünlüğü kazanabilmek, yeni fırsatlar yaratabilme yeteneğini güçlendirmek için risk yönetimi disiplininden nasıl yararlanılacağını ortaya koymaktır. Pazarlarda lider olmak performans, maliyet ve hızda üstün olmayı gerektirir; bu nedenle teknik, maliyet ve çizelge riskleri bir bütün olarak ele alınmıĢtır. Kitap, kuruluĢların etkin, verimli çalıĢmalarını ve performans mükemmelliğine ulaĢabilme yolunu bütünsel yönetim yaklaĢımı üzerine kurmuĢtur. ĠLKÖĞRETĠMDE ETKĠLĠ ÖĞRENME (AHMET GÖKÇÜMEN - SERPĠL EROL)

VE

KALĠTE

TEKNĠKLERĠNĠ

KULLANMA

KILAVUZU

Öğretimin bir süreç olduğunu ve bu sürecin öğrenci merkezli olması gerektiğini düĢünen bu kılavuz, baĢta ilköğretim öğretmenleri ve öğrencileri olmak üzere eğitim uzmanları, okul müdürleri, psikolojik danıĢmanlar, veliler kısacası kalite tekniklerini öğrenmek ve öğretmek isteyen herkes için hazırlanmıĢtır. Bu kılavuz “Nasıl?”‟ı anlatan bir belgedir. Kılavuzda sözel verilerin toplanmasına ve yorumlanmasına dayalı olan 13 kalite tekniğinin ne olduğu, yararları, kullanım alanları, oluĢturulma aĢamaları vb. kuramsal bilgiler ve kalite tekniklerinin etkili ve verimli bir Ģekilde öğretilmesi için yol gösterici ipuçları da yer almaktadır. Bu kitap, yaratıcı, sorgulayıcı, sorunlarını bilen ve sorunlarına çözüm önerisi getirebilen, kendine güvenen, araĢtırmaya ve öğrenmeye hevesli, paylaĢmayı seven, takım çalıĢmasına yatkın, empati kurabilen öğrenenler yaratmaya rehber olacaktır. SÜREÇ YÖNETĠMĠ KIYASLAMA GRUP ÇALIġMASI Süreç yönetimi kıyaslama çalıĢması, bu konuda kurumsal anlamda baĢarılı çalıĢmalar yapan Ģirketlerden kıyaslama ilkelerine uygun olarak bilgi ve iĢ yapma Ģekillerinin öğrenildiği bir çalıĢma olarak gerçekleĢtirildi. Amaç, çalıĢmaya katılan katılımcı kuruluĢlara süreçlerle yönetim konusunda yol gösterici olmak, kendilerini kıyaslayabilecekleri bir ortam yaratmak ve kıyas ortağı olarak seçilen Ģirketlerle bilgi paylaĢımında bulunmak. Daha geniĢ kitlelere dönük amaç ise, süreçlerle yönetim konusunda çalıĢma yapmayı düĢünen Ģirketlerin yararlanabileceği bir kaynak oluĢturmak. KAIZEN (MASAAKĠ ĠMAĠ) Toplam Kalite Yönetimi programlarını uygulayanlar, sürekli iyileĢmenin gerekli ve baĢarılabilir olduğunu kuruluĢlarında anlatmak isteyenler, baĢarılı uygulamaların yöntemlerini sorgulayanlar için “Kaizen” çok değerli bir kaynak oluĢturmuĢtur. Masaaki Ġmai, iĢyerinde Kaizen yöntemlerini uygulamanın, büyük yatırımlar gerektirmeden, verimliliği kolaylıkla %30, %50, hatta %100 veya daha fazla oranda nasıl arttıracağını, Kaizen‟in baĢabaĢ noktasını nasıl düĢüreceğini, hızlı yada yavaĢ büyüyen ekonomilerde Kaizen‟in bir Ģirketin rekabet gücünü kolaylıkla değerlendirmesine nasıl olanak sağladığını ve Kaizen‟in, neden yalnızca Japonya‟da değil, diğer kültürlerde de uygulanabileceğini göstermektedir.

SÜRELĠ YAYINLARIMIZ ÖNCE KALĠTE DERGĠSĠ 1992 yılı Kasım ayında yayın hayatına baĢlayan Önce Kalite Dergisi baĢlangıçta 3 ayda bir, Ağustos-Eylül 1997 tarihli 21. sayısı‟ndan itibaren 2 ayda bir yayımlanmıĢtır. 2001 yılı 41. sayıdan itibaren ise aylık olarak yayımlanmaya baĢlayan dergi, kalite, yönetim ve çevre konularında Türkiye'de bilgi üretilmesine ve üretilen bilgilerin paylaĢılmasına katkıda bulunmaktadır. Ġçeriği KalDer faaliyetleri, Ödül, UKH, ülke gündemine iliĢkin yapılan söyleĢiler, Uzmanlık Grubu haberleri, Yazar ve Kitap tanıtımı olmak üzere gerek sektörden gerekse KalDer‟den duyurular ile zenginleĢtirilmektedir. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

22


KalDer FORUM DERGĠSĠ 2001 yılından itibaren 3 ayda bir yayımlanmaya baĢlayan KalDer Forum Dergisi, okuyucumuzun ilgileneceği yönetim ve akademik çevrelerin makaleleri için bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Yılda 4 sayı olarak yayınlanan derginin kongre sayısı makale yarıĢmasında baĢarılı olan makalelere ayrılıyor. E-BÜLTEN 15 günde bir yayınlanan elektronik bültenimiz, gerek üyelerimiz, gerekse Derneğimiz dıĢından faaliyetlerimizi izlemek isteyenler için bir haberleĢme aracıdır. Ayrıca web sayfası ile her zaman güncel bilgilere ulaĢılması mümkündür. E-bültenin yanısıra etkinliklerimize özel bültenler de hazırlanarak okuyucularla buluĢulmaktadır. BĠLGĠLENDĠRME SAYFALARI Bursa ġubesince hazırlanan Aylık Bilgilendirme Sayfaları, gerek üyelerimiz arasında, gerekse Derneğimiz dıĢından faaliyetlerimizi izlemek isteyenler için bir haberleĢme aracıdır. Bilgilendirme Sayfamız ile KalDer Bursa ġubesi çalıĢmaları ve kalite dünyasından son haberler üyelerimize ve okuyucularımıza düzenli olarak iletilmektedir. Bilgilendirme Sayfamız ile üye ve okuyucularımıza iletilenler arasında; Etkinliklerimiz, Eğitim Programımız, Aramıza katılan yeni üyelerimiz, Yayınlarımız ve Uzmanlık Gruplarımız baĢlıklı sayfalar bulunmaktadır.

WEB SĠTEMĠZ Özenle hazırlanan, sürekli yenilenmeye çalıĢılan ve istenilen bilgiye kolay ve kısa bir Ģekilde ulaĢılabilen KalDer web sayfası yardımıyla daha çok kiĢi “Toplam Kalite” felsefesi ile tanıĢabiliyor. KalDer üyeleri ise KalDer Ġnternet Sitesi yardımıyla hem tüm geliĢmelerden haberdar olabiliyor, hem de daha çabuk bir Ģekilde istedikleri hizmeti alabiliyorlar. Yılda 40.000‟in üzerinde tıklanan KalDer Internet Sitesi‟nde gezinen herkes, hem derneğimizi destekleyen kuruluĢların, hem de dünyanın çeĢitli yerlerindeki kalite organizasyonlarının internet sayfalarına ulaĢabiliyorlar. Sürekli yenilenen ve zengin içerikli web sayfalarımızda aĢağıdaki konular hakkında istediğiniz bilgilere kolaylıkla ulaĢabilirsiniz: Ulusal Kalite Hareketi, Ulusal Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, Eğitim Programlarımız, Üyelik KoĢulları ve Üye KuruluĢlar Listesi, Toplam Kalite Makale YarıĢması, Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı, Kütüphane - Yayınlarımız, online Önce Kalite dergisi ve tüm etkinliklerimiz...

ÜRÜN VE HĠZMETLER ĠÇĠN GERĠ BĠLDĠRĠM ALINMASI KalDer üyelerine ve hizmetlerinden faydalanan kiĢilere daha iyi hizmet sunmak için, ürün ve hizmetler bazında Pazarlama ve ĠletiĢim Planları hazırlanmaya baĢlanmıĢtır. HazırlanmıĢ olan Pazarlama ve ĠletiĢim Planları aylık raporlar ile takip edilmektedir. Pazarlama planlarında ürün ve hizmetlerin yarattığı katma değer, bu katma değerin arttırılması için yapılacak iyileĢtirmelerin, hizmetlerinin daha iyi anlatılabilmesi için gerekli iletiĢim faaliyetleri tanımlanmaktadır. Bu Ģekilde kaynak optimizasyonu sağlanmaktadır. Ürün ve hizmetlerin yeterliliği için, aynı zamanda bağımsız araĢtırma kuruluĢları ile anket çalıĢmaları yapılmaktadır. 2003 yılında, KalDer hizmetleri için Barem Research, Kongre hizmetleri içinse BiliĢim International ile araĢtırma yapılmaktadır. AraĢtırma sonuçlarının, KalDer ürün ve hizmetlerine aktarılma noktasına gelinmiĢtir.

MEDA PROJESĠ KAPSAMINDA TÜRKĠYE’DE ALTYAPISININ DESTEKLENMESĠ PROJESĠ

KALĠTE

Meda projesinde 2003 yılı baĢında birinci ülke raporu uzmanlar tarafından hazırlanarak yayınlandı. Uzun dönemli faaliyetler içinde yer alan Uygunluk Değerlendirme Kurulu‟nun oluĢturulması çalıĢmalarına hız verilmesi sonucu, kurul kurularak çalıĢmalarına baĢladı. Bu kurulun 8 kiĢiden oluĢan yönetim kurulunda KalDer de yer almakta. Uzun dönemli faaliyetlerin yanısıra, kurum ve kuruluĢların ihtiyaçlarını karĢılamak üzere “Kısa Dönemli Eğitim ve DanıĢmanlık Hizmetleri” adı altında, kurum ve kuruluĢlara hizmet sağlanmaya baĢlandı. Uygunluk Değerlendirme Kurulu için veritabanı oluĢturulması ve AB teknik mevzuatı konularında eğitim verilmesi amacıyla ihale açıldı. 2004 Eylül ayında ihalelerin sonuçlanmasını takiben tüm Türkiye‟de 125 adet seminer organize edilecek. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

23


KalDer BURSA ġUBESĠ’NE “EĞĠTĠM VE SPORA DESTEK” ÖDÜLÜ Bursa Sanayici ve ĠĢadamları derneği (BUSĠAD) 9 Haziran 2003 tarihinde Bursa Almira Otelde düzenlediği törenle 2002 yılı BUSĠAD Doğan ERSÖZ ödüllerini takdim etti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COġKUN‟unda hazır bulunduğu gecede KalDer Kalite Derneği Bursa ġubesi “Eğitim ve Spora Destek” ödülünü almaya hak kazandı. Ödülü KalDer Kalite Derneği Bursa ġubesi adına Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Sami EROL Bursa Valisi Oğuz Kaan KÖKSAL dan aldı.

MEDYADA YERALMA KalDer, merkez ve Ģubeleri olmak üzere 2003 yılı içerisinde gerek Toplam Kalite Yönetimi gerekse Kurumsal Mükemmellik Modeli‟ nin yaygınlaĢtırılmasına yönelik çalıĢmalar ve düzenlediği çeĢitli etkinlikler ile medyada geniĢ bir Ģekilde yer almayı baĢarmıĢtır. KalDer‟in, kamuoyunda oluĢmuĢ mevcut imajının korunması ve devamının sağlanması kapsamındaki hedefleri doğrultusunda 2003 yılında, merkez çalıĢmaları sonucunda yazılı basında 594 adet, Ģubeler toplamında 150 olmak üzere toplam, 744 KalDer haberi yer almıĢtır. Yazılı basında; Dünya, Finansal Forum, Cumhuriyet, Radikal, Hürriyet Ġnsan Kaynakları, AkĢam, Hürriyet,Hürses, Milliyet, Sabah, Star Gazeteleri ile, Active Line,Kobi Efor, BT Haber, Kongre Dergisi, Aktüel Para, Capital, Ekonomist, ComputerWorld Dergisi, Radikal Özel Eki, Dünya Özel Eki olmak üzere bu yayınlarda bir yıl boyunca toplam 744 adet haberimiz yer almıĢtır. Görsel basında; CNN TÜRK, NTV,CNBCE-e, TV 8, TRT, SKY TÜRK, Habertürk kanallarında, Ģube haberleri de dahil olmak üzere yaklaĢık 2400 dakikalık KalDer haberi ve röportajı yayınlandı. Sesli basında ise; Kalite kongresi kapsamında 2 farklı radyo kanalında yaklaĢık 200 kez, 5400 saniyelik tanıtım müziğimiz yer almıĢ, çeĢitli radyo programlarına konuk ya da konuĢmacı olarak katılım söz konusu olmuĢtur. NTV Radyo, Radyo Cosmos, Radyo 99, TRT FM, Marmara FM

KOBĠ EFOR DERGĠSĠ ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ Kobilere ulaĢmak için Türkiye‟nin alanında tek yayını olan Kobi Efor Dergisi ile iĢbirliği yapılmaktadır. Bu iĢbirliği kapsamında derginin her sayısında 1 sayfa KalDer faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.

TRT 2 ÖNCE KALĠTE PROGRAMI ĠLE ĠġBĠRLĠĞĠ TRT 2‟de Cuma akĢamları saat:20:00‟de yayınlanan kalite faaliyetlerine odaklanmıĢ Önce Kalite Programına düzenli olarak içerik desteği verilmiĢtir.

KALĠTEYE YOLCULUK KÖġESĠ Bursa Hakimiyet Gazetesi‟nde on beĢ günde bir kaliteye yolculuk köĢesi yazıları Bursa ġubesi koordinasyonunda hazırlanmaktadır.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

24


YENĠ ÜYELERĠMĠZ ASĠL ÜYELER KURULUġ ĠSMĠ ABB ELEKTRĠK SANAYĠ A.ġ. AKADEMĠK ASANSÖR A.ġ. AKADEMĠK ASANSÖR A.ġ. AKASYA KUYUMCULUK LTD. ġTĠ. AKP OTOMOTĠV SAN. LTD. ġTĠ. AKP OTOMOTĠV SAN. LTD. ġTĠ. ALKĠM KAĞIT SANAYĠ A.ġ. ALKĠM KAĞIT SANAYĠ A.ġ. ALKĠM KAĞIT SANAYĠ A.ġ. BAġAK HAYAT SĠGORTA A.ġ. BAġAK HAYAT SĠGORTA A.ġ. BAġTÜRK BĠLGĠSAYAR DANIġMANLIK LTD. ġTĠ. BAYER ĠLAÇ FABRĠKALARI A.ġ. BAYER ĠLAÇ FABRĠKALARI A.ġ. BAYER ĠLAÇ FABRĠKALARI A.ġ. BOSCH SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BOSCH SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BOYSAN BOYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BOYSAN BOYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. BRITISH AMERICAN TOBACCO SĠGARA A.ġ. BRĠSA A.ġ. CANEL OTOMOTĠV A.ġ. (YEġĠLOVA GRUBU) CEMRE HALICILIK VE TEKSTĠL A.ġ. COġKUNÖZ A.ġ. COġKUNÖZ A.ġ. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI ÇAM ECZA DEPOSU A.ġ. DAMAK HAZIR YEMEK ÜRETĠM A.ġ. DAMAK HAZIR YEMEK ÜRETĠM A.ġ. DAMAK HAZIR YEMEK ÜRETĠM A.ġ. DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LTD. ġTĠ. DENĠZ TEKSTĠL SAN. VE TĠC. A.ġ. EGE ENDÜSTRĠ VE TĠCARET A.ġ. ELDOR ELEKTRONĠK LTD. ġTĠ. ELEKTRO-MED LTD. ELMAS GRUP LOJĠSTĠK E-MAK MAKĠNE TĠCARET VE SANAYĠ LTD. ġTĠ. ERCĠYES DEMĠR SANAYĠ VE TĠC. LTD. ġTĠ. ERKURT A.ġ. ESKĠġEHĠR ATATÜRK ANAD. MES. TEK. VE END. MES. LĠSESĠ ETAY GĠYĠM SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. FAVORĠ HEDĠYELĠK EġYA LTD. ġTĠ. FAVORĠ HEDĠYELĠK EġYA LTD. ġTĠ. FEDEX-CONEKS A.ġ. FEDEX-CONEKS A.ġ. FNSS SAVUNMA SĠSTEMLERĠ A.ġ. FNSS SAVUNMA SĠSTEMLERĠ A.ġ. FORMFLEKS A.ġ. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

TEMSĠLCĠ A. DENĠZ BENZER MESUT GÖKSU NURCAN ÇĠFTÇĠ KEMAL ġĠMġEK BURCU KARADUMAN MURAT BAYTAN HASAN MERT UYGUN ĠFFET DĠDEM TOĞULGA KAMĠL KIVANÇ TÜRKEL F. GONCA APAK KARAHALLI ÜNAL KOCATEPE OĞUZ BAġTÜRK DĠCK OEBELS HÜLYA YILMAZ ĠLKNUR HIRÇIN ĠRFAN BAYRAK LAMĠ YAĞCILARLIOĞLU BAHA TELLĠ TAHA TELLĠ SEÇĠL KARAOĞLANOĞLU HAKAN ÖKER ZEKAĠ ÖZTÜRKOĞLU AHMET GÜLNAR HAMĠT KARADAĞ ġÜKRÜ TETĠK AYSEL ÜNALAN ENĠS YETER MUSTAFA GÜR HASAN GEMĠCĠ METĠN KOCABAġ NĠHAT KARTAL SITKI ĠLHAN IRMAK BURKON KADĠR NAK MELĠH BOZCAN AHMET SERDAR ANLAġ OKAN SEZER GÜLTEN COġKUN CEMAL ELMASOĞLU GÜLSEREN KUNDURACIOĞLU MUSTAFA ERCĠYES MEHMET EMĠN DĠREKÇĠ S. SIRRI KABADAYI GÖZDE ĠLLEEZ ESĠN AYDIN SELAMĠ ÖZEL OLCAY CENGĠZ SERDAR YANAġAN SAĠT HALUK BULUCU ÜNAL DÖNMEZ UYSAL LĠZOR 25


KURULUġ ĠSMĠ FREE BIRD AIRLINES (HÜRKUġ HAVAYOLLARI) FRENTEKNĠK OTOMOTĠV SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. GNS INTERNET OTOMASYON LTD.ġTĠ. GÜRPET PETROL ÜRÜNLERĠ LTD. ġTĠ. H.A TEKSTĠL SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. HEMA ENDÜSTRĠ A.ġ. HEMA ENDÜSTRĠ A.ġ. HERAEUS ELECTRO-NĠTE A.ġ. ĠNTERĠUM TURĠZM LTD. ġTĠ. ĠPRAGAZ A.ġ. ĠPRAGAZ A.ġ. ĠSDEMĠR ĠSDEMĠR ĠSDEMĠR ĠSTANBUL ULAġIM A.ġ. KALEKĠM A.ġ. KALEKĠM A.ġ. KARA KUVVETLERĠ LOJĠSTĠK KOMUTANLIĞI KAġĠF DENĠZCĠLĠK A.ġ. KELEBEK MOBĠLYA A.ġ. KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. KOÇ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. KORTEKS A.ġ. KOZA TEKSTĠL A.ġ. KURUMSAL MÜKEMMELLĠK ÇÖZÜM HĠZMETLERĠ VE DAN. A.ġ. KÜKRE GIDA LAWSON MARDON ĠZMĠR GRAVÜR BASKILI KARTON SAN.A.ġ. LAWSON MARDON ĠZMĠR GRAVÜR BASKILI KARTON SAN.A.ġ. MALĠYE BAKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI MARSA A.ġ. MARTUR SÜNGER VE KOLTUK A.ġ. MATRĠS DANIġMANLIK A.ġ. MEGA TEKSTĠL SAN. VE TĠC. A.ġ. MERCEDES-BENZ TÜRK A.ġ. MESA ĠMALAT SAN.VE TĠC.A.ġ. MESA ĠMALAT SAN.VE TĠC.A.ġ. NUMAġ A.ġ. NUMAġ A.ġ. OBASAN A.ġ. ODAMAN TĠCARET- PETROL MADENĠ YAĞLARI OTOKOÇ A.ġ. OYAK RENAULT OTOMOBĠL FABR. A.ġ. OYAK TEKNOLOJĠ BĠLĠġĠM VE KART HĠZMETLERĠ A.ġ. ÖZ-ÇELĠK LTD. ġTĠ. ÖZDĠLEK ALIġVERĠġ MERKEZLERĠ VE TEKSTĠL A.ġ. ÖZDĠLEK ALIġVERĠġ MERKEZLERĠ VE TEKSTĠL A.ġ. ÖZEL ĠSTANBUL ÇEVRE OKULLARI ÖZEL ĠSTANBUL ÇEVRE OKULLARI ÖZTÜRE KĠREÇÇĠLĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. PETROYAĞ VE KĠMYASALLAR LTD. ġTĠ. PRESTĠJ SĠGORTA LTD. ġTĠ. R.D. GRUP ENERJĠ DÖNÜġÜM VE ĠKL. TEKN. LTD. ġTĠ. SARAÇ DANIġMANLIK Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

TEMSĠLCĠ MUSTAFA HESAPÇIOĞLU ALPAY LÖK ZÜMRÜT VARDAR ADEM GÜREL YĠĞĠT AÇIKBAġ ÇETĠN ÇITAKOĞLU SELÇUK ÖZGÜLER ZEYNEP ZÜBEYDE GÜLDÜR MEHMET KUMBARACI ÇĠĞDEM DOĞAN ĠRFAN HUNCA AYHAN TUĞRUL FUNDA DEMĠREL OĞUZ KONNOLU ADNAN ÇELĠK LALE YILMAZ MÜNÜR MUMCU MUSA ERASLAN TAYLAN KALKAVAN RAMAZAN ORHAN KARTAL AYġE BELMA ÖZTÜRKKAL BORA ÖZEREN ERGÜN AYDIN GÖKBEN GÖKBULUT HAKAN KĠLĠTÇĠOĞLU ġEYHMUS YÜKSEKKAYA BAHAR ERSĠN GÜNGÖR SARIGÜL ALĠ ASKER DEMĠRHAN MEHMET ġĠRĠN METĠN SOLAK DR. AHMET KEÇECĠ MÜFĠT KARADEMĠRLER KEMAL ÖNEN ERCAN ÇĠYDEM BÜLENT ACĠCBE BAYRAM ERTEM FAHRETTĠN NĠHAT AKYILDIZ LEYLA SĠPAHĠ MEHMET RENAN GÖKYAY SERPĠL ÜNAL ERDEM HAKAN SEMERCĠ DOLUNAY ALSAN ĠSMAĠL MURAT YAPICIER AHMET RAMĠZ ZĠYAL M. MELĠH AKKUZU NEġE AġÇI RAMAZAN REġAT GÜNEY LEYLA BĠLGĠN NÜZHET TOLGA NEZĠH ÖZTÜRE ÜNAL SOYSAL AYġEGÜL ABBASOĞLU KEMAL KILIÇ F. ġEYMA SARAÇ 26


KURULUġ ĠSMĠ SENTEZ MATBAACILIK LTD. ġTĠ. SĠSTEM YAPI ĠNġAAT VE TĠCARET A.ġ. SĠSTEM YAPI ĠNġAAT VE TĠCARET A.ġ. SĠSTEM YÖNETĠM DANIġMANLIĞI LTD. ġTĠ. SONOMED KADIKÖY TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME A.ġ. SOYAK TOPLU KONUT A.ġ. STM SAVUNMA TEKNOLOJĠLERĠ A.ġ. SÜPER FĠLM AMB. SAN. VE TĠC. A.ġ. SÜPER FĠLM AMB. SAN. VE TĠC. A.ġ. SÜPER FĠLM AMB. SAN. VE TĠC. A.ġ. SYK GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ LTD. ġTĠ. TBWA REKLAM HĠZMETLERĠ A.ġ. TBWA REKLAM HĠZMETLERĠ A.ġ. TEKNĠK MALZEME A.ġ. TEMSA A.ġ. OTOMOTĠV GRUBU TEZMAK MAKĠNA KALIP SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. THE MARMARA ĠSTANBUL THE MARMARA ĠSTANBUL THE MARMARA ĠSTANBUL TUKAġ GIDA A.ġ. TÜBĠTAK-SAGE TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAġKANLIĞI (TÜRKKUġU) TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAġKANLIĞI (TÜRKKUġU) TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAġKANLIĞI (TÜRKKUġU) VĠP TURĠZM PĠRĠNÇCĠOĞLU A.ġ. YAKUPOĞLU TĠCARET YAKUPOĞLU TĠCARET YALOVA BELEDĠYESĠ YAPI VE KREDĠ BANKASI ZORLU LĠNEN A.ġ. ZORLU LĠNEN A.ġ.

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

TEMSĠLCĠ MUSTAFA SÜLEYMAN ÖNCEL H. TAYFUN DOYURAN NOGAY ÖZMEN MÜJGAN ÇETĠN DR. ZAFER KAYA BĠROL YILDIZ M. CELALETTĠN DEĞĠRMENCĠOĞLU ARAS APAK HÜSEYĠN LEVENT SÜRMELĠHĠNDĠ NURSEL KIZILKAN MERAL SOYAK NĠMET GÜNAY TAHĠR SÜMER SERKAN ÖZSARAÇ TĠMUÇĠN BAYRAKTAR TAHSĠN TEZCAN CEM GÜNDEġ FEZA SOLAKLAR PINAR DEMĠRCAN DENĠZ MENEMENLĠOĞLU MUSTAFA ĠNAN KAYNAK TÜMER MELEK KOÇ YUSUF SOYUPEK YASEMĠN PĠRĠNÇCĠOĞLU OKAN ULAġ ġÜKRAN POLAT YAKUP B. KOÇAL ASLI GÜRÜN KIġINBAY ĠSMET UZUN NĠHAL AKMAN

27


FAHRĠ ÜYELER ADI ERSAL SERDAR KORAY FATMA MÜSLĠM UMUT ĠSTEMĠ NESLĠHAN SALĠH BÜLENT ELĠF AYHAN ÖZLEM SEVĠNÇ BERRĠN CELALETTĠN EKMEL ÖMER NEBAHAT EVRĠM ĠSA HAKAN FATĠH TURGAY KAĞAN GAYE LEVENT ġAHĠN ZEYNEP MUZAFFER METE BÜLENT ÖZGÜR BÜLENT BARIġ ÜLFET EMEL HARUN MURAT KADĠR GÜNAY A. BARIġ AYġEGÜL GÖKHAN E. FULYA HÜSEYĠN OSMAN SAADET DĠLARA AYÇA ATĠYE MEHMET OLCAY MERYEM DERYA BERNA ġEVKET

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

SOYADI AKÇAY AKÜNAL ALPASLAN BABAOĞLU BAKIR BARUT BAYKAL BAYRAK BĠLGĠLĠ BOYACI BOZKURT BOZKURT KULAKSIZOĞLU BULCA BURGAZ COġKUNSES ÇAM ÇINARLI DĠSEPS ATĠLLA EKĠNCĠ ELDEM EREN ERKAN ERKAN GERGĠN ĠMER KARAKUġ KAYA KILIÇ KOÇER KÖKLÜ KURTARAN ERSAL KÜTÜK MALÇIK MECNUNOĞLU NOYAN NUHOĞLU ÖZCAN ÖZMEN ÖZTÜRK PINARLI AKAN REYHANOĞLU SEZER ġENER TEKOL TOSUNOĞLU UMUT YILMAZÇETĠN

28


ÖĞRENCĠ ÜYELER ADI HÜSNE ĠSMET AYDAN UĞUR SERKAN ÖMER ERSOY MÜNĠR MURAT GÖKHAN MUHĠTTĠN BANU ONUR FUNDA MUSTAFA YASEMĠN EBRU HAKAN SERHAT NEFĠN BĠHTER EZGĠ MEHMET ZEYNEP CĠHAT EVREN METEHAN PEMBE EBRU ĠNCĠ SENEM SERKAN AHMET NERGĠS BUKET TÜLĠN GÖKHAN ZEYNEP SERDAR FATMA SEMA FATMA AYġEN HASAN ERDEM ĠBRAHĠM AYSUN DERYA ALĠ EMRAH UFUK BEYZA ABDUSSELAM SÜREYYA YASĠN Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

SOYADI AKALIN AKÇAY AKKAġ AKSU ALACA ALANYALI ALSAN ALTINTOP APAYDIN ARAZ ARSLAN ARSLANKARA AYDIN BALCIOĞLU BAġAYTAÇ BAYTEKĠN CENGĠZ CĠMOK ÇAĞIRTEKĠN ÇAKMAK ÇĠÇEK ÇĠĞDEM DEDEKLĠ DEMĠRCAN DEMĠRKOL ERDOĞAN ERDOĞAN ERDOĞAN FEYZĠOĞLU GEYLAN GÖNENÇ GÖNÜLġEN GÜÇLÜ GÜLTEKĠN GÜRKULE HACIALĠ IRGAT IġIK ĠĞCĠ ĠKĠZ KANTARCI KAPUCUGĠL KELEġOĞLU KEYFOĞLU KOÇAK KORÇAK KÖSE KURTULAN MADEN 29


ADI MEHMET HAMDĠ SEZĠNÇ H. GÜLSÜM YEġĠM AKIN AYġE BEGÜM SALĠM CANER FERAY ĠRFAN HATĠCE MERYEM KEMAL ARZU ABDULLAH DOĞAN SEMA EREN ĠSMAĠL TURGUT ĠLHAN TOLGA ÖMER ÖZGE AHMET CĠHAT MURAT BEGÜM ÖZGE UMUT LEYLA PELĠN MÜGE AYBARS YETER ECE AYġEGÜL GÖKNUR ASLI AFĠF CAN YUNUS RAGIP SERDAR ELĠF BEGÜM OZAN TOLGA GÜLHAN

Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu

SOYADI ÖRÜMLÜ ÖZCAN ÖZDEMĠR ÖZDEN ÖZTĠMUR ÖZTÜRK ÖZTÜRK ÖZTÜRK PAKEL POLAT SAĞMEN SARIALTIN SAVAġ SĠVAS SOBAġAT SOYAL ġEN ġENTÜRK ġĠġMAN TAGTAġ TAKMAK TAġKESEN TATARĠ TAVġANCI TEKĠN TEZCAN TEZGĠN TIĞLAY TOPRAK UĞUR UMUR USLU YALÇINKAYA YAPAKÇI YARDIM YASUN YAġAR YEMĠġÇĠ YILDIZ YILMAZ YOLCU YÜCEL

30

2004 Yılı Faaliyet Raporu  
2004 Yılı Faaliyet Raporu  

2004 Yılı Faaliyet Raporu

Advertisement