Page 1

M SYON / V ZYON

Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulu lar ile sivil toplum örgütlerine, dünya çap nda kalite seviyesine ula malar ve rekabet güçlerini art rmalar için uygun ortamlar yaratmak

Vizyonumuz Toplam Kalite Yönetimi’nin ülke baz nda yayg n ve etkin kullan m n sa layarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

1


Ç NDEK LER Misyon ve Vizyon

1

#çindekiler

2

2002 Y l De erlendirmesi

3-4

Yönetim Kurulu Üyeleri

5

Denetim ve #cra Kurulu Üyeleri

6

Organizasyon /emas ve /ubeler

7

Ulusal Kalite Hareketi

8

Ulusal Kalite Ödülü

9

11. Ulusal Kalite Kongresi

10

7. TKY Makale Yar mas

11

7. Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuar

12

Tan t m Etkinlikleri

13

E itim Faaliyetleri

14

Uzmanl k Gruplar

15-16

K yaslama

17

Kütüphane ve Yay nlar

18-19

Web Sitemiz

19

/ubelerden – Ankara

20-21-22

/ubelerden – Bursa

23-24-25-26

/ubelerden – Eski ehir

27-28

/ubelerden – #zmir

29-30

Medya Yans malar

31

Barter Çal malar

31

Anket / Ara t rmalar

32-33-34

Excellence One

34

Mükemmellik A amalar

35

MEDA Projesi

35-36

Payda #li kileri Yönetimi Projesi

36

Yeni Üyelerimiz

37-46

2


2002 YILI DE ERLEND RMES Yönetim Kurulu olarak, KalDer’in yüklendi i misyonun ülkemiz için öneminin fark nday z. Att m z her ad mda bu sorumlulu u omuzlar m zda hissediyoruz. Yönetim Kurulumuz, deste i en etkin ekilde kullanarak, KalDer’in misyonunu daha da geni sizlerden ald kitlelelere yayma çabalar n art rarak sürdüyor. Amac m z, KalDer’i bulundu u noktadan daha da ileri ta mak. Gönüllülük esas yla çal arak KalDer’in ad n Türk ve dünya kalite camias na yazd ran; gerek emekleri, gerekse fikirleriyle destek veren tüm üyelerimize te ekkür ederim. Hedeflerimiz yüksek tuttuk ki ula t m zda mutlulu umuz da büyük olsun. Elbette hedeflerimizin tümünü ba ard m z söylemek çok do ru olmaz. As l önemlisi ise, ba ar lar m z bizim söylememiz de il, sizlerin ve toplumun takdir etmesidir. Yönetim Kurulu olarak, geçti imiz y l n bir gerçekle tirdi imize k saca de inmek istiyorum:

de erlendirmesini

yapmak

ve

neleri

Yönetim Kurulu içinde bir komite olu turduk. Bu komitenin görevi, kamu yönetiminde TKY yakla m n n yayg nla t r lmas için öneriler haz rlayarak ilgili bakanl klara sunmak ve kamu yönetimi temel yasas nda yap lacak de i iklikler konusunda görü bildirmek.

Kamu’da en yüksek makam olan Cumhurba kan ’n n deste ini ald k. Say n Cumhurba kan m z Ahmet Necdet Sezer, Ankara’da yap lacak Kamu Yönetimi Sempozyumu konusunda KalDer’e destek verdi ve sempozyumu himayesine ald .

KalDer’in e itimlerinin say s n art rd k ve e itim alanlar n çe itlendirdik. E itimlerimiz kat l mc say s aç s ndan son üç y ld r sürekli yükselen bir ba ar grafi i çiziyor.

11. Ulusal Kalite Kongresi gerek kat l mc say s , gerekse kat l mc memnuniyeti aç s ndan çok ba ar l oldu. Bu ba ar al nan geri bildirimlerle de do ruland .

Uzmanl k Gruplar etkin bir ekilde çal malar n sürdürüyor. Çevre uzmanl k grubumuz Sürdürülebilir Geli me #çin Çevre Platformu (SGÇP)’nu olu turdu ve bu platform 14 Ocak’tan itibaren çal malar n resmi olarak sürdürüyor. Di er uzmanl k gruplar m z da e itim, yay n ve ara t rma gibi alanlarda anlaml katk lar sa l yor.

Süreli yay nlar m z ise, protokol, bas n, STK’lar üye ve abonelerden olu an 2100 ki iye ula yor. Web sitemiz arac l ile de üye olunabilen E-Bülten ile yakla k 6 bin 500 ki iye ula yoruz.

# birlikleri olu turarak gerçekle tirdi imiz etkinliklerimizin konular n çe itlendirip, s kl art rd k. Bu sayede, hem gelirlerimiz hem de ula t m z kitle ço ald .

UKH’a yeni bir ivme kazand rmak için temel yakla mlar gözden geçirdik.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin deste i ile KalDer’e 5 ödünç uzman kat ld .

Yayg n ara t rma tekniklerini kullanarak KalDer’in nas l alg land n sorgulad k. Sonuçlarda hem kalitatif, hem de kantitatif olarak olumlu alg land n gördük.

#ç denetim konusunda, denetleme kurulu ile örnek bir yakla m geli tirildi. Hem uygunluk hem de yerindelik anlam nda yeni bir denetim plan olu turuldu.

n

KalDer olarak daha almam z gereken çok yol oldu unun bilincindeyiz. 2003 y l nda ele almay planlad m z çal malar da k saca özetlemek istiyorum: 3


Her sektörden kurulu un UKH’ne kat l m n sa layarak rekabet gücünü art rmas için destek vermeyi sürdürece iz,

Kurulu lar n birbirlerinin deneyimlerini payla malar için ortak platformlar olu turaca z,

Kamu yönetimi reformuna destek olaca z. Kamu yönetimine hem kendi etkinli ini art rmas , hem de vatanda lara ve kurulu lara daha iyi hizmet vermesi konusunda deste imizi sürdürece iz.

E itim, sempozyum, yay n ve k yaslama gruplar m zla yürüttü ümüz özgün içerik geli tiren programlar m z tamamlayaca z.

KalDer’in daha etkin yönetilebilmesi için, tüzü ümüzün hem Dernekler Kanunu hem de Medeni Kanun ile uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu. Bu nedenle tüzü ümüzü de güncelledik. Gelece in kaliteli ya am felsefesini benimseyen Türkiye’sinin temellerini att k, hep birlikte sa lamla t raca z. Hasan Suba

4


Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Yönetim Kurulu Ba kan

Orhan Alkan

Hasan Suba

Aygaz A. /. Genel Müdür

Arçelik A. /. Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Koç Holding A. /. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Turgut Uzer Beksa A. /. Genel Müdür

Prof. Dr. Haluk Erkut #stanbul Teknik Üniversitesi # letme Fak. End. Müh. Böl. Ö retim Üyesi Dr. Levent Hatay Vestel Dayan kl Tüketim Mal. Paz. A. /. Genel Müdür

Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s

Hakan Kilitçio)lu

Ö. Çetin Nuho)lu

Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Dan. A. /. Genel Müdür

T rsan A. /. Yönetim Kurulu Ba kan Aclan Acar Do u Holding A. /. Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nilsen Alt nta Yönetim Dan man Dr. Y lmaz Argüden ARGE Dan manl k A. /. Yönetim Kurulu Ba kan Bener Cordan Y.Ö.K. Ba kan Vekili Y lmaz Kanbak Kocaeli Sanayi Odas Yönetim Kurulu Ba kan Prof. Dr. Ali R za Kaylan Bo aziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Nevzat Sayg l o)lu Gümrük Müste arl Müste ar Agah U)ur Borusan Holding A. /. Genel Müdür

brahim Aybar Renault-Mais A. /. Genel Müdür Dr. Ender Önöz Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf Genel Koordinatör Alev Yaraman T. /i e ve Cam Fabrikalar A. /. Düzcam Grup Ba kan Prof. Dr. Nüket Yeti TÜSS#DE Enstitü Ba kan 9adi Öztürk Devlet Su # leri Genel Müdürlü ü Genel Müdür Yard mc s Yalç n pbüken #pbüken Dan manl k Genel Müdür Ak n Paksoy Olmuksa A. /. Genel Müdür

5


DENET M KURULU ÜYELER Denetim Kurulu Asil Üyeleri Ali Kamil Uzun Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubu Mali Kontrolör Nerma Gökçe Kalite Sistem Laboratuvarlar Yönetim Kurulu Ba kan Lütfi H. Ensari #.d.e.a. A. /. Genel Müdür Yard mc s

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

CRA KURULU ÜYELER Genel Sekreter -rfan Onay Genel Sekreter (*) Azmi Yar mkaya #pek Ka t A. /. #nsan Kaynaklar Müdürü #cra Kurulu Üyesi Dr. Ayd n Kosova Ödül Sekreteri #cra Kurulu Üyesi Samih Yedievli Pazarlama ve #leti im Koordinatörü #cra Kurulu Üyesi Hakan Kilitçio+lu

N. Fatih *ener UND Uluslararas Nakliyeciler Derne i #cra Kurulu Ba kan Yard mc s

Kurumsal Mükemmellik Çözüm Hiz. Ve Dan. A. /. Genel Müdür

Necati Hako+lu Türk Henkel A. /. Fabrika Müdürü

#cra Kurulu Üyesi Tuncer Köklü Ata Yat r m A. /. #nsan Kaynaklar ve Toplam Kalite Müdürü

*. Fahri Özok Brisa A. /. Kalite Sistemleri Müdürü

#cra Kurulu Üyesi Bahad r Ak n Arçelik A. /. Kalite Sistemleri Yöneticisi #cra Kurulu Üyesi (*) Tu+rul Çelebi Mükemmellik Yönetimi Dan manl k Hizmetleri Yönetim Dan man #cra Kurulu Üyesi (*) Ali Esen Trakya Cam A. /. #nsan Kaynaklar Müdürü #cra Kurulu Üyesi (*) Dr. Ender Önöz Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf Genel Koordinatör #cra Kurulu Üyesi (*) Dr. Engin Sa+d ç Kalite #yile tirme Merkezi (K#M) Ltd. /ti. Yöneten / Ortak #cra Kurulu Üyesi (*) Serdar Uzel B.S. Yönetim Destek ve E . Hizm. Ltd. /ti. Genel Müdür (*) May s 2002’ye kadar görev alan cra Kurulu üyelerimizdir. 6


KalDer ORGAN ZASYON 9EMASI Genel Kurul Denetim Kurulu

Dan ma Kurulu Yönetim Kurulu

KÖYK Genel Sekreter

cra Kurulu

Komiteler

Uzmanl k Gruplar

TÜRK YE KAL TE DERNE • • • •

Yerel Kalite Odaklar

9UBELER :

ANKARA #ZM#R BURSA ESK#/EH#R

7


ULUSAL KAL TE HAREKET (UKH) Ulusal Kalite Hareketi’ne kat l m konusundaki yava lama, kat l mc lar n geli imlerinin izlenememesi, UKH sürecinin KalDer’in di er faaliyetleri ile bütünle ik hale getirilme iste i dikkate al narak, 2002 y l nda süreç gözden geçirilmi tir. Bu kapsamda kat l mc kurulu lara ve rehberlerine gönderilen anketlerden al nan geri bildirimler, sürecin kuvvetli ve iyile tirmeye aç k yönlerinin belirlenmesinde yararl olm tur. UKH’nin geli tirilmesi ile ilgili ana faaliyetler belirlenmi , önceliklendirilerek çal malara ba lanm t r. Ulusal Kalite Hareketi’nde yap lan temel de i iklikler a a da s ralanm t r: •

Kurulu lar n #yiniyet Bildirgesi’ni imzalamalar ile almay taahhüt ettikleri tek tip e itim yerine,

onlar

sürdürülebilir

mükemmelli e

ta yacak

e itimleri

ihtiyaçlar

do rultusunda önermek, •

Kat l mc

kurulu lar n e itim ihtiyaçlar n n belirlenebilmesi amac yla TKY olgunluk

a amalar n n de erlendirilmesi, •

Kurulu lar n yönetim ve uygulay c kadrolar na farkl e itim seçenekleri,

Kurulu lar n iyi uygulama örneklerinin payla laca

Ulusal Kalite Ödülü ve / veya Mükemmellik A amalar ’na ba vuru için benzer haz rl klar.

ortamlar (Web, UKH bülten),

Söz konusu de i ikliklerle ilgili görü ler al nm , gerekli düzeltmeler yap larak #yiniyet Bildirgesi, Süreç Ak Diyagram , Sorumluluklar dökümanlar güncellenmi ve Web sayfas nda güncel tan t m ile birlikte okuyuculara sunulmu tur. Kat l mc kurulu lar n kazan mlar , kurulu yöneticilerinin ifadeleriyle Web sayfas nda yay nlanmaya ba lam t r. KalDer yay nlar nda, KalDer’in yer ald etkinliklerde, sürecin ve de i ikliklerin tan t mlar na ba lanm t r, bu amaçla da t lmak üzere UKH bro ürü ve elektronik ortamda tan t m dosyas haz rlanm t r.

8


ULUSAL KAL TE ÖDÜLÜ Bu y lki Ulusal Kalite Kongresi’nde Ulusal Kalite Ödülleri’nin onuncusu verildi. Ulusal Kalite Ödülü de erlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü’nde de kullan lan EFQM Mükemmellik Modeli esas al narak ve bu konuda özel olarak yeti tirilmi de erlendiricilerden olu an ekipler taraf ndan gerçekle tiriliyor. On aya yay lan bu de erlendirme sürecinin ayr nt lar KalDer’den ya da KalDer web sayfas ndan elde edilebilir. Bu y l, # letme Kategorileri ve Kamu Kategorisi yan nda, Sivil Toplum Kurulu lar Kategorisi de Ulusal Kalite Ödülleri kapsam na al nd .

(STK)

2002 y l nda # letme Kategorileri’nde 7 kurulu , Sivil Toplum Kurulu lar Kategorisi’nde 2 kurulu , Kamu Kategorisi’nde ise 9 kurum olmak üzere toplam 18 kurum ve kurulu ba vuruda bulundu. BA*VURUDA BULUNAN KURUM VE KURULU*LAR letme Kategorileri (KOB ve Büyük Ölçekli Kurulu lar): Bosch San. Tic. A. /. RBTR-BURSA Esan Eczac ba Endüstriyel Hammaddeler San. A. /. Genpar Otomotiv San. Tic. A. /. Helvac zade G da ve #htiyaç Maddeleri A. /. KAM Ankara Beton A. /. Özen Mensucat Boya Terbiye # letmeleri A. /. SKF Türk Sanayi ve Tic. Ltd. /ti. Kamu Kategorisi: T. C. Kocaeli Sanayi Odas T. C. Milli E itim Bakanl E itim Ara t rma ve Geli tirme Dairesi Ba kanl T. C. Milli E itim Bakanl Kad köy Anadolu Lisesi T. C. Milli E itim Bakanl #zmir Buca Lisesi T. C. Milli E itim Bakanl #zmir Mehmet Akif Ersoy #lkö retim Okulu T. C. Milli E itim Bakanl Samsun Atatürk Anadolu Lisesi T. C. Osmangazi Üniversitesi E itim Uygulama ve Ara t rma Hastanesi T. C. Sa l k Bakanl Eski ehir Do um ve Çocuk Bak mevi Hastanesi T. C. SSK Ankara Göz Hastal klar Merkezi ve Göz Bankas

(EARGED)

Sivil Toplum Kurulu lar Kategorisi: Bo aziçi Üniversitesi Mezunlar Derne i (BÜMED) Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) ÖDÜL KAZANAN KURULU*LAR letme Kategorileri: SKF Türk Sanayi ve Tic. Ltd. /ti. - BÜYÜK ÖDÜL (KOB Kategorisi) Genpar Otomotiv San. Tic. A. /. - BA9ARI ÖDÜLÜ (KOB Kategorisi) Özen Mensucat Boya Terbiye # letmeleri A. /. - BA9ARI ÖDÜLÜ (KOB Kategorisi) Kamu Kategorisi: T. C. Kocaeli Sanayi Odas - BÜYÜK ÖDÜL T. C. Milli E itim Bakanl EARGED - Jüri Te vik Ödülü T. C. Milli E itim Bakanl Kad köy Anadolu Lisesi - Jüri Te vik Ödülü 9


11. ULUSAL KAL TE KONGRES KalDer taraf ndan düzenlenen “11. Ulusal Kalite Kongresi” 23-24 Ekim 2002 tarihlerinde #stanbul Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray ’nda “Yönetim Kalitesi ve Dünya Markas olarak Türkiye” ana temas ile topland . Aç l konu malar n KalDer Yönetim Kurulu Ba kan Hasan Suba ile TÜS#AD Yönetim Kurulu Ba kan Tuncay Özilhan’ n yapt kongrede; iki günde 4 özel oturum (Francis Fukuyama ve Gregory Stock), 24 paralel oturum olmak üzere toplam 28 oturum ile “Ya am Biçimi Olarak Kalite” oturumlar gerçekle tirildi. Kongre etkinlikleri çerçevesinde “Alt Sigma”, “Özde erlendirme”, “G da Güvenilirli i ve Hijyen” ba l kl 3 çal tay düzenlendi ve Aygaz, Borçelik, EMAR Mü teri Hizmetleri ve Eczac ba Banyo Küvetleri’ne firma ziyareti gerçekle tirildi. 2367 ki i ve 1264 kurulu kongreye kat ld . Ana tema oturumlar “Küresel Marka Stratejesi”, “Türkiye Markas ’nda Sanat n Rolü”, “#tibar Olu turan Ortak De erler“, “Anla malar, Birle meler ve Sat nalmalarda ‘Türkiye’ Markas ” gibi güncel konu ba l klar ndan olu uyordu. Ana tema oturumlar na paralel olarak düzenlenen teknik oturumlarda “6 Sigma”, “Kriz Ortam nda Stratejik Yönetim ve Liderlik”, “Mükemmellik Modeli ve Yeni Tan ma Süreçleri” vb. konular yerli ve yabanc uzmanlarca tart ld ; Toplam Kalite Yönetimi’ni ba ar ile uygulayan firmalar n deneyimleri payla ld , akademisyenlerin konu ile ilgili çal malar duyuruldu. 11. Ulusal Kalite Kongresi, bir güven ve payla m n sembolü olarak çe itli kategorilerden toplam 72 sponsor taraf ndan desteklenmi tir.

RAKAMLARLA KATILIM K 9 LER Özel Sektör Kamu STK Toplam

KURULU9LAR :1817 :428 :122 :2367 ki i

Özel Sektör Kamu STK Toplam

:1106 :116 :42 :1264 kurulu

Bile im International taraf ndan 173 kongre kat l mc s ile yüzyüze yap lan görü melerde; 5’li ölçekte “Beklentileri Kar lama Derecesi” için iyi ve çok iyi yan t n verenlerin oran %66’d r.

10


7. TKY MAKALE YARI9MASI Gelenekselle en Toplam Kalite Yönetimi Makale Yar mam z n yedincisi “#yi Yöneti im” ve “Ülkemizin Marka De eri ve #hracat n Artmas nda Etkileri” ba l klar alt nda gerçekle tirilmi tir. Makale Yar mas , 2002 Akademisyenler, yöneticiler, mavi yakal lar ve ö rencilerin kat ld y l nda ana teman n nda ilk defa Sivil Toplum Kurulu u yönetici ve profesyonellerinden de kat l mc larla bulu mu tur. Her y l konusunda uzman, de erli çal malar bulunan ki iler aras ndan olu turdu umuz seçici kurul ise bu sene de yar maya kat lan makalelerin de erlendirilmesi konusunda KalDer’e destek vermi lerdir.

Yar ma Sonuçlar : yi Yöneti im o o o

“#yi Yöneti im ”- Selçuk Ar (Büyük Ödül) “Kurumsal Yönetim #lkelerinin /irket Performans na Etkileri: #MKB /irketleri Üzerine Bir Uygulama” - Levent Özer (Mansiyon) “#yi Yöneti im (Good Governance)” - Prof. Dr. Co kun Can Aktan (Mansiyon)

Ülkemizin Marka De)eri ve hracat n Artmas nda Etkileri o o o o

“Türkiye’nin #maj Sorunu ve #hracat” - Hakan Özenç (Büyük Ödül) “Türkiye’nin #maj ve Marka De erinin Art r lmas nda #leti im Çabalar ” Yrd. Doç. Dr. Mine Saran ve Yrd. Doç. Dr. I l Karpat (Mansiyon) “Ülkelerin Marka Olma Sürecinde Türk Markas n n De eri ve Rekabet Gücü Üzerine Bir De erlendirme” - Doç. Dr. Sevgi Ay e Öztürk (Mansiyon) “Hepimizin Katk lar yla Made In Turkey” - #. Yücel Seyrek (Mansiyon)

Makale Yar mas ’n n Ödül Töreni 11. Ulusal Kalite Kongresi Aç l Ekim 2002 ak am Kuruçe me Divan’da yap lm t r.

Kokteyli içinde yer alm , 22

11


7.KAL TE VE YÖNET M S STEMLER FUARI

Toplam Kalite Yönetimi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kurulu lar ayn çat alt nda bulu turmak, bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin payla lmas n sa lamak amac yla KalDer taraf ndan düzenlenen fuar, 23-24 Ekim 2002 tarihlerinde #stanbul Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray ’nda 11. Ulusal Kalite Kongresi’ne paralel olarak gerçekle tirilmi tir. Fuara Toplam Kalite, ISO 9000 – ISO 14000, Markalama, Metroloji-Kalibrasyon, #nsan Kaynaklar Yönetimi ve Kalite Kontrol alanlar nda e itim ve dan manl k hizmeti veren, 15’i bas n olmak üzere 38 kurulu kat lm t r. Fuar, Avrupa normlar nda kalite yönetim sistemlerinde Türkiye ve dünyadaki son geli meleri izlemek, hizmet sunan firmalar somut verilerle de erlendirmek, yüz yüze görü melerde bulunmak ve uluslararas deneyimleri payla mak isteyen, ziyaretçi ve kurulu lar bu hizmetleri sunan firmalarla yüz yüze getirmeyi hedeflemi tir. Fuarda aç lan KalDer stand nda dernek faaliyetleri ve üyelik ko ullar hakk nda bilgi verilmi , E itim Lisans Yönetmeli i ve yeni ürünlerimiz olan Excellence One ve Mükemmellik A amalar ’n n tan t m yap lm , yay nlar m z sergilenmi tir.

12


TANITIM ETK NL KLER Toplam Kalite Yönetimi bilincinin geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas için Anadolu’daki yerel kalite odaklar m z ve çe itli kurum ve kurulu lar taraf ndan düzenlenen etkinliklere gerek içerik, gerekse konu mac olarak destek veren KalDer, bu etkinlik ve faaliyetlerde deneyimlerini aktarmaktad r. 2002 Y l nda KalDer’in Destek Verdi)i Tan t m ve Etkinlikler : • •

• •

• • •

• •

Tüketiciyle Dost Alt n Kalite Ödülü; 15 Mart 2002 Bilinçli Tüketici Temsilcileri ve Tüketici Raporu Dergisi taraf ndan 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nde KalDer 2001 y l “Tüketiciyle Dost Alt n Kalite Ödülü’nü alm t r. stanbul Kültür Üniversitesi ve SO i birli)inde “Sanayi’de Kalite Politikalar ve Payla m” projesine destek verilmesi ; Kas m 2002 #stanbul Sanayi Odas ve #stanbul Kültür Üniversitesi’nin birlikte yürüttükleri “Sanayi’de Kalite Politikalar ” projesine destek olmak amac yla proje için aç lan web sitesine, KalDer Web sitesi kanal yla da ba lant kuruldu. Bu proje ile son y llarda kalite alan nda yap lan çal malar nicelik ve nitelik olarak artarken, Türk Sanayisi’nin kaliteye bak n yans tmas amaçlanm t r. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi TKY Bilgilendirme Toplant s ; 6 Mart 2002 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö rencilerine yönelik olarak gerçekle en etkinlikte “Yönetimin Kalitesi ve Mükemmellik” konusunda Azmi Yar mkaya konu mac olarak yer alm t r. Özel Yüzy l I l Okullar “STK’lar ile Tan ma Günü”; 14 Mart 2002 E itimde TKY Uzmanl k Grubu’nun kat l m yla gerçekle mi tir. Antalya NATO Kalite Güvence Sempozyumu; 29 Nisan-2 May s 2002 6. NATO Kalite Güvence Sempozyumu ad alt nda Antalya Dedeman Otelinde düzenlenen sempozyumda KalDer Yönetim Kurulu Ba kan Hasan Suba konu mac olarak kat lm , aç lan KalDer stand nda tan t m olanaklar sa lanm t r. Denizli Yerel Kalite Günü; 11 May s 2002 Denizli Yerel Kalite Oda m z Sn. Dr. Barbaros Kon ve Denta Ambalaj’ n katk lar yla gerçekle tirilen etkinli e 900 ki ilik bir kat l m olmu tur. Toplam Kalite Uygulamalar ’n n aktar ld etkinlik, Denizli ve çevre illerdeki kalite çal malar n te vik etmekte ve yayg nla t rmakta önemli bir rol üstlenmi tir. nsan Kaynaklar Zirvesi; 15 May s 2002 1000 ki inin üzerinde kat l mc n n oldu u etkinlikte, KalDer stand nda etkinlik ve faaliyetlerimize tan t m imkan yarat lm t r. 10. nsan Kaynaklar Fuar ; 4-5 Ekim 2002 Eventus taraf ndan #stanbul Princess Hotel’de gerçekle tirilen “#nsana ve # e Dair” konulu #nsan Kaynaklar Fuar ’nda, KalDer bir stand açm ve tan t m sa lam t r. SO Sanayi Kongresi; 10-11 Aral k 2002 #stanbul Sanayi Odas ’n n kurulu unun 50. y l nedeniyle gerçekle tirdi i “Sürdürülebilir Rekabet’in Gücü” konulu etkinlikte, KalDer içerik olarak destek vermi tir. KalDer, etkinlikte stand açarak kat l mc lara tan t m yapm t r. Özellikle yeni ürünlerimiz Mükemmellik A amalar ve Excellence One kat l mc lara tan t lmaya çal lm t r. Eczac ba ’nda Yarat c ve Yenilikçi Bulu malar; 17 Aral k 2002 Swissotel’de gerçekle tirilen etkinlikte KalDer stand aç lm , yüzyüze görü meler ile tan t m yap lm t r. G da Güvenilirli)i ve Kritik Kontrol Noktalar ’nda Tehlike Analizi; 17 Aral k 2002 #stanbul Ticaret Odas ’nda KalDer’in konu mac deste i ile gerçekle tirilen etkinlikte, Fast Food, Restoran, Haz r Yemek Fabrikalar , Pastane ve Unlu Mamuller konular ndaki kalite çal malar ele al nm t r.

13


E

T M FAAL YETLER

KalDer’in misyonu gere i tüm özel, kamu kurum ve kurulu lar ile sivil toplum örgütlerinin dünya çap nda kalite seviyesine ula malar ve rekabet güçlerini art rmalar amac na yönelik olarak haz rlad ortamlar içinde “E)itim Faaliyetleri” önemli bir rol oynamaktad r. E itim Faaliyetleri ile “Toplam Kalite Yönetimi”nin bireylerden en geni organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sa lamak ve 'kaliteli bir ya am biçimi olu turmak’ hedeflenmektedir. EFQM’in (Avrupa Kalite Yönetimi Vakf ) Türkiye'deki "Ulusal # birli i" orta olan KalDer, Mükemmellik Modeli’ni bu hedef için en etkili ve uygun araç olarak benimsemi tir. Bu e itim, KalDer'in Ulusal Kalite Ödülü Süreci’nde yer alm ve kurulu lar nda bu modeli uygulam , deneyimli yöneticiler taraf ndan verilmektedir. KalDer taraf ndan verilen bu e itimlerin yan s ra Ulusal Kalite Hareketi’nin yayg nla t r lmas hedefini destekleyen “E itim Lisans Sistemi” sürdürülmektedir. EFQM'in Mükemmellik Modeli E itimleri’ni Lisansl olarak verme hakk n elinde tutan KalDer, bu sistemle Mükemmellik Modeli'ni ö renen ve özde erlendirme yapan kurulu say s n art rmay hedeflemektedir. EFQM Mükemmellik Modeli, "Toplam Kalite" yolculu una ç kan kurulu lara yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni e itim gereklerini ortaya ç karmaktad r. KalDer E itim Portföyü, bu gerekler do rultusunda haz rlanan kalite ve yönetim e itimleri ve kurulu lar m zdan gelen ilave taleplere göre olu turulmaktad r. Bu e itimler genel olarak a a daki 3 konu ba l alt nda, seminer ve çal tay yöntemleri ile Genel Kat l ma Aç k ve Kurulu #çi olarak verilmektedir. 1- Ulusal Kalite Hareketi E)itimleri 2- EFQM Mükemmelik Modeli E)itimleri 3- Kalite / Yönetim E)itimleri 2002 y l #stanbul, Ankara, #zmir, Bursa ve Eski ehir’de gerçekle en 267 e itim program ve 4671 kat l mc s ile bir rekor y l olmu tur. KalDer’in 1992'den bu yana ayn standartlar çerçevesinde 2147 e itim program gerçekle tirilmi ve bu e itimlere 37523 ki i kat lm t r. K alD er E

itim P ro g ra m S a y la r

300 250 200 150 100 50 0 1992

1993

1994

1995

G e ne l K a t l m a A ç k

1996 K u r u lu

K a lD e r E

1997 çi

1998

1999

2000

2001

2002

2000

2001

2002

T o p la m

itim K a t l m c

S a y la r

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1992

1993

1994

1995

1996

G e ne l K a t l m a A ç k

K u r u lu

1997 çi

1998

T o p la m

1999

14


UZMANLIK GRUPLARI KalDer bilginin tek ba na üretilemeyecek, ancak payla l p aktar labildi i zaman de erlenecek bir zenginlik oldu u dü üncesinden hareket eder. Bu nedenle kalite konusunda bilgi birikimini art rmak ve uzmanl geli tirmek amac n payla an ki ilerin tümüyle gönüllülük temelinde olu turdu u çal ma birimleri olu turmu tur. E itimden sa l a, çevre sorunlar ndan yerel yönetimlere kadar çe itli alanlarda etkinlik gösteren Uzmanl k Gruplar , gerek uygulamadan gelen gerekse akademik donan ma sahip üyeleriyle kendi alan nda uzman bilgi üretir ve üretti ini toplumun payla m na sunar. Bu çal ma birimleri bir masa etraf nda en yeni Toplam Kalite Uygulamalar n ele al r, bu alanda edinilen deneyimleri inceler, uluslararas yay nlar ve geli meleri izler. Uzmanl k Gruplar kendileri için belirledikleri y ll k hedefler do rultusunda çal rlar ve misyonlar n yerine getirme amac yla etkinlikler (konferans, seminer, panel, e itim, konu mac olarak kat l m) ve bas l materyal çal malar (kitap, tan t m kitapç , tebli , afi , makale, e itim doküman ) gerçekle tirirler. Uzmanl k Gruplar m z n 2002 y l etkinlikleri Çevre Uzmanl k Grubu 2002 y l nda temelleri at lan SGÇP (Sürdürülebilir Geli me #çin Çevre Platformu), 14 Ocak 2003’te resmiyet kazand . Üniversitelerde bilgilendirme toplant lar yap ld . Kocaeli Sanayi Odas ’n n verdi i Çevre Ödülleri’nde Denetçi olarak görev al nd . E)itimde TKY Uzmanl k Grubu #stanbul #l Milli E itim Müdürlü ü yay l m çal malar na destek verildi. E itim Kurumlar için TKY ve Özde erlendirme ba l kl kitap haz rland . Okullarda TKY uygulamalar n n payla m #stanbul #l Milli E itim Müdürlü ü deste i ile gerçekle tirildi. (11 May s 2002) Tak m Çal mas Uzmanl k Grubu Tak m çal malar na yönelik e itim haz rl klar yap ld . Havac l kta TKY Uzmanl k Grubu Toplam Kalite Yönetimi ve Çal anlar n Yönetimi Paneli gerçekle tirildi. (3 May s 2002) Sivil Toplum Kurulu lar ve TKY Uzmanl k Grubu Özde erlendirme bilgilendirme toplant lar gerçekle tirildi. Ölçme ve Kalibrasyon Uzmanl k Grubu KalDer portföyündeki Ölçme ve Kalibrasyon e itimlerini vermektedir. Ö)renen Organizasyonlar Uzmanl k Grubu Çe itli yay n organlar nda makale yay mlamaktad r. Hizmette TKY Uzmanl k Grubu Beykoz Belediyesi’ne Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Toplant lar yap ld . çi Sa)l ) ve Güvenli)i Uzmanl k Grubu “#S#G Uygulamalar nda Yönetim Sistemi Yakla m ” ba l kl panel Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekle tirildi. (25 Nisan 2002) Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ’n n HESME Projesi kapsam nda gerçekle tirdi i “# Yerinde Sa l k, Çevre, Güvenlik (HESME) E itim Program ”na i tirak edildi.(11 Nisan 2002) HESME Projesi kapsam nda Çerkezköy’de bir panel düzenlendi. (23 May s 2002)

15


Yerel Yönetimlerde TKY Uzmanl k Grubu Kad köy Belediyesi’nde Toplam Kalite Yönetimi Bilgilendirme Toplant lar yap ld . Ulusal Kalite Ödülü süreci için vaka çal mas haz rland . Mü teri Memnuniyeti Uzmanl k Grubu KalDer portföyündeki Mü teri Memnuniyeti e itimlerini vermektedir. Yaz l mda TKY Uzmanl k Grubu 1 Mart 2002 tarihinde #SO’da bir konferans düzenlendi. BT Net’te makale yay nland . 11. Ulusal Kalite Kongresi’nde oturum düzenlendi. (23 Ekim 2002) 2002 Yaz l m Edinme Anketi uyguland .

16


KIYASLAMA KalDer 2002 y l nda "CRM-Mü teri li kileri Yönetimi" konulu k yaslama projesini gerçekle tirmi tir. K yaslama Grup Projesi’ne kat lan 5 kurulu , yakla k alt ay süren çal man n sonucunu, K yaslama Sonuç Raporu olarak yay mlam t r. CRM-Mü teri #li kileri Yönetimi konusundaki K yaslama Grup Projesi’nin genel sorumlulu unu KalDer ta rken, CRM Institute TURKEY K yaslama Projesi ekibinde yönlendirici olarak rol alm t r. K yaslama ekibi, uygulanan anketi yan tlayan 38 kurulu içinden 8 kurulu a k yaslama ziyareti gerçekle tirmi tir. K yaslama ziyareti yap lan irketlere ait iyi uygulama örneklerine sonuç raporunda yer verilmi , bu kurulu lardan be inin kat ld bir payla m toplant s ile iyi uygulamalar tart lm t r. Bugüne kadar gerçekle tirilen KalDer k yaslama projelerinin bir özeti a a daki tabloda verilmektedir. Yl

1999

2000

2001

2002

Konu

Performans Yönetimi

Mü teri Memnuniyetinin Yönetimi

#nsan Kaynaklar nda Te vik Sistemleri

CRM-Mü teri #li kileri Yönetimi

Kat lan Kurulu lar

ABB Elektrik

BSH Profilo

Anadolu Honda

Beko Elektronik

Flokser

Ata Yat r m

Beksa Nexans #leti im

Demirbank

#pek Ka t

Aygaz

Flokser

Koleksiyon Mobilya

Beko Elektronik

Volkswagen Elektrik Sistemleri

Marshall

Birmot

Siemens Sodexho Tekofaks

Coca Cola #çecek Üretim

Ya ar Holding

Volkswagen Elektrik Sistemleri K yaslama ziyareti say s (Seçilen iyi uygulama say s )

5 Kurulu

6 Kurulu

7 Kurulu

8 Kurulu

AC Dan manl k

Rota Yönetim

AC Dan manl k

CRM Institute Turkey

Yönlendiren

Sponsor

Hürriyet #K

KalDer 2003 y l nda K yaslama Grup Projesi’nin konusu olarak Süreç Yönetimi’ni seçmi ve bu konuda çal malar n ba latm t r. K yaslama Veri Taban 9 Ocak 2001 tarihinde devreye giren K yaslama Veri Taban ’nda, Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü’nde Büyük ve Ba ar Ödülü kazanan veya saha ziyaretine kalan kurulu lar m z n iyi uygulamalar na yer verilmektedir. K yaslama Veri Taban , EFQM Mükemmellik Modeli’nin kriterleri esas al narak yap land r lm t r. 2002 y l nda içerik zenginle tirme çal malar sürdürülen veri taban nda bu a amada, 6 büyük ölçekli kurulu , 7 küçük ve orta ölçekli kurulu ve 2 kamu kurulu u yer almaktad r. 2003 y l nda sonuç kriterlerine yönelik bilginin olu turulmas konusunda proje geli tirilecektir. 17


KÜTÜPHANE / YAYINLAR Kalite Kütüphanesi, KalDer bünyesinde hizmet verir. Toplam 1700 kitaptan olu an yay nlar n ço unlu u Toplam Kalite kavram yla ba lant l , Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Güvence ve Çevre Yönetim Sistemleri gibi konular içermektedir. Kitaplar, KalDer Kütüphanesi için haz rlanm özel bir katalog program yard m yla; konu, kitap ad , yazar gibi anahtar sözcükler arac l yla aranarak incelenebilmektedir. Dileyen okuyucular, kütüphanemizin sundu u fotokopi hizmetinden yararlanabildi i gibi, kütüphane üyeli i ön ko ulu ile ödünç kitap da alabilmektedir. Ayr ca KalDer Kütüphanesi’nde ara t rma yapmak isteyenler web üzerinden KalDer Kütüphanesi’ne ula abilir; özel bir katalog program ile arad klar kitaplar ve kitaplar n içeri i hakk nda özet bilgiler edinebilirler. Yeni Yay nlar m z Kalite konusundaki birçok uzmanl k eserini ve rehber çal may kapsayan yay nlar m z üyelerimizin ve konuyla ilgili di er ki i ve kurumlar n taleplerini kar l yor. 2002 y l nda, KalDer yay nlar na “E itimde TKY ve Özde erlendirme” kitab ve “CRM-Mü teri #li kileri Yönetimi” k yaslama raporu eklenmi tir. E)itimde TKY ve Özde)erlendirme

Ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesindeki ilk ve vazgeçilmez ad m, gelecek nesillerin daha iyi yeti tirilmesini sa lamakt r. Bu nedenle, e itim kurumlar m z yönetim kalitelerine ve kaliteli insan yeti tirilmesine daha fazla odaklanmal d rlar. Bu kitap, ortak platformun yarat lmas n kolayla t r c katk da bulunulmak üzere; KalDer E itimde TKY Uzmanl k Grubu üyelerince haz rlanm t r. Kitapta TKY’ne ili kin genel kavramlara özetle yer verilirken EFQM Mükemmellik Modeli’nin e itim kurumlar na uygulanmas konusu ise ayr nt l olarak ele al nm t r. Bu çal mada, model kriterlerinin okullar n gereksinmelerine göre yorumlar ile modelin bir özde erlendirme arac olarak durum tespiti ve iyile tirme önceliklerinin belirlenmesi amac ile kullan m na yönelik, e itim kurumlar n te vik edici ö eler yer almaktad r. Süreli Yay nlar m z KalDer süreli yay nlar , ayl k Önce Kalite Dergisi, üç ayda bir yay nlanan KalDer Forum Dergisi ve 15 günde bir düzenli olarak gönderilen e-bülten’den olu maktad r. Önce Kalite Dergisi: 1992 y l Kas m ay nda yay n hayat na ba layan Önce Kalite Dergisi, ba lang çta 3 ayda bir, A ustos-Eylül 1997 tarihli 21. Say s ’ndan itibaren de 2 ayda bir yay mlanm t r. 2001 y l 41. Say dan itibaren ayl k olarak yay nlanmaya ba layan dergi, kalite, yönetim ve çevre konular nda Türkiye'de bilgi üretilmesine ve üretilen bilgilerin payla lmas na katk da bulunuyor. #çerisinde KalDer faaliyetleri, Ödül ve UKH ile ilgili söyle iler, Uzmanl k Grubu haberleri, Kitap tan t m , Yeni Ufuklar, Ben Böyle Dü ünüyorum, Üyeler, E itim Sayfas ve duyurular yer almaktad r. Önce Kalite, bu kitleye ula may hedefleyen reklam verenler aç s ndan son derece uygun bir yay n niteli ini kazanm t r. 18


KalDer Forum : 2001 y l ndan itibaren 3 ayda bir yay nlanmaya ba layan KalDer Forum Dergisi, ödül kazanan makalelerin yan s ra Vizyoner Aç l mlar, Yeni Ufuklar, Aç , Ya am #çinde H z, Süreç, Kalite Yolu gibi kö e yaz lar ve kitap tan t m ile yönetici özetleri gibi bölümleri de içermektedir. E-Bülten: Ayl k Bültenimiz, gerek üyelerimiz, gerekse Derne imiz d ndan faaliyetlerimizi izlemek isteyenler için bir haberle me arac d r. #çerisinde en güncel haberlerin bulundu u e-bültenle, mevcut bülten içeri ini korurken, ayn zamanda web sayfas ile de her zaman güncel bilgilere ula lmas arzu edilmektedir. 15 günde bir düzenli olarak KalDer faaliyetlerinin gönderildi i ebültenin yan s ra Kongre Özel Bülteni ve Fuar Özel Bülteni de haz rlanm ve okuyucularla elektronik ortamda bulu mu tur.

WEB S TEM Z Özenle haz rlanan, sürekli yenilenmeye çal lan ve istenilen bilgiye kolay ve k sa bir ekilde ula labilen KalDer web sayfas yard m yla daha çok ki i “Toplam Kalite” felsefesi ile tan abiliyor. KalDer üyeleri ise KalDer #nternet Sitesi yard m yla hem tüm geli melerden haberdar olabiliyor, hem de daha çabuk bir ekilde istedikleri hizmeti alabiliyorlar. Web sitemize bu y l eklenen E-Forum; Toplam Kalite Yönetimi alan nda görü ve dü üncelerini payla mak isteyen ilgililer için aç lm bir platformdur. #nternet kanal yla bizlere ula an ki iler, ana sayfam z arac l yla istedikleri konuya çok kolay bir ekilde geçi yaparak, ba ka ko ullarda çok zahmetli bir ekilde elde edecekleri bilgilere sahip olabiliyorlar. Sayfalar m zda KalDer e itimleri, yay nlar , abonelik, üyelik ve çal ma gruplar na üyelik ba vuru formlar bulunuyor. Y lda 40.000’in üzerinde t klanan KalDer Internet Sitesi’nde gezinen herkes, hem derne imizi destekleyen kurulu lar n, hem de dünyan n çe itli yerlerindeki kalite organizasyonlar n n internet sayfalar na ula abiliyorlar. KalDer #nternet Sitesi’nden kendi kurulu lar n n web sayfalar na k sa yolla geçi yapmak isteyenler, derne imize ba vurduklar takdirde ba lant lar haz rlanacak ve tek bir hareketle geçi sa lanacakt r. Sürekli yenilenen ve zengin içerikli web sayfalar m zda a a daki konular hakk nda istedi iniz bilgilere kolayl kla ula abilirsiniz: Ulusal Kalite Hareketi, Ulusal Kalite Kongresi, Ulusal Kalite Ödülü, E itim Programlar m z, Üyelik Ko ullar ve Destekleyen Kurulu lar, Toplam Kalite Makale Yar mas , Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuar , Kütüphane ve Yay nlar, Faaliyetlerimiz.

19


9UBELERDEN / ANKARA ÜYELER 2002 y l içerisinde ubemize toplam 36 üye kat lm t r. Toplam üye say m z 167 olmu tur. E:-T-MLER 8’i genel kat l ma aç k, 38’i kurum içi olmak üzere düzenlenen e itimlere toplam 973 ki i kat lm t r. Gerçekle tirilen E)itimlerimiz 9unlard r ; ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Dokümantasyonu ISO 9000:2000 Kurulu #çi Kalite Denetçisi E iticinin E itimi Kalite Çemberleri Süreç Yönetimi ve #yile tirilmesi Problem Çözme Teknikleri Toplam Kalite Yönetimi #statistiksel Proses Kontrol Bireysel Öneri Sistemi EFQM Mükemmellik Modeli KAMUYA YÖNEL-K ÇALI*MALAR Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ) Projesi Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ile 2001 y l nda imzalanan #yiniyet protokolü kapsam nda bakanl k te kilat ve ba l kurumlar olan SSK, Ba -Kur ve Türkiye # Kurumu’nu kapsayan uzun dönemli çal man n ilk a amas 2002 y l nda tamamlanm ; belgelendirme çal malar sonras nda bakanl k te kilat ve ba l kurumlar ISO 9000:2000 belgelerini alm lard r. Kamu Çal malar Kapsam nda Gerçekle tirilen Tan t mlar •

Rekabet Kurulu Ba kanl

ODTÜ Sa l k Merkezi

Ba bakanl k ve Bakanl k Müste arlar

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

Sa l k Bakanl

Üst Yönetimi

ve Ba l Kurumlar Üst Yönetimi

Ankara ve Bölge Hastaneleri Ba hekimleri

Kamu Çal malar Kapsam nda Gerçekle tirilen Ziyaretler • Ba bakanl k Müste ar Yard mc s • Y.Ö.K. Ba kan Vekili • ODTÜ Rektörü • Rekabet Kurulu Ba kan 20


• Hacettepe Üniversitesi Rektörü • TODA#E Genel Müdürü • #/KUR Genel Müdürü • Maliye Bakan • Sanayi ve Ticaret Bakan • Ula t rma Bakan • Adalet Bakan ORGAN-ZASYONLAR 3. Kamu Kalite Sempozyumu KalDer’in düzenlemekte oldu u Kamu Sempozyumlar ’n n üçüncüsü 6 Haziran 2002 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmi tir. Ana temas “Kamuda Stratejik Bir Tercih:Toplam Kalite Yönetimi ” olarak belirlenen sempozyuma 483 ki i kat lm t r. Ulusal Kalite Ödülü çerçevesinde verilen "Kamu Sektörü Kalite Ödülü" sempozyum sonunda gerçekle en ödül töreni ile verilmi tir; T. C. Kocaeli Sanayi Odas Büyük Ödül, T. C. Milli E)itim Bakanl ) E)itimi Ara t rma ve Geli tirme Dairesi Ba kanl ) ve T. C. M.E.B. Kad köy Anadolu Lisesi Jüri Te vik Ödülleri’ni alm lard r.

5. Kalite Çemberleri Payla m Konferans 5. Kalite Çemberleri Payla m Konferans 3 Ekim 2002 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde 750 ki inin kat l m yla gerçekle mi tir. 5. Kalite Çemberleri Payla m Konferans ’nda Kalite Çemberleri Sunumu Yapan Kurum ve Kurulu lar Maliye Bakanl

#stanbul Defterdarl

KAM Ankara Beton Sanayi A. /. Be ikta Ziya Kalkavan Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi #spak #zmit S v Paketleme Sanayi A. /. BPO B Plas Omn um Otomotiv Plastik Yan Sanayi A. /. SSK Konya Do umevi Ve Çocuk Hastal klar Hastanesi Gölcük Tersanesi Komutanl Nexans #leti im Endüstri ve Ticaret A. /. 21


ISO 9000:2000 Deneyimler Paneli Panel dört kurulu un kat l m ile 4 Temmuz 2002 tarihinde düzenlenmi tir. Panele 214 ki i izleyici olarak kat lm t r. Panelde Sunum Yapan Kurulu lar Meti Makina #malat Sanayi A. /. SSK Konya Do umevi ve Çocuk Hastal klar Hastanesi Sun Zeynep Hotel Mercedes Benz Türk A. /. Süreç Yönetimi Paneli Panel üç kurulu un kat l m ile 18 Aral k 2002 tarihinde düzenlenmi tir. Panele 330 ki i izleyici olarak kat lm t r. Panelde Sunum Yapan Kurulu lar Kordsa A. /. Eczac ba

Vitra A. /.

Emar A. /. Ulusal Kalite Hareketi (UKH) #yi Niyet Bildirgesi #mzalayan ve UKH E itimi Alan Kurulu Say s

: 2

Gümrük Müste arl ODTÜ Vak f Okullar

22


9UBELERDEN / BURSA ÜYELER 2002 y l içerisinde ubemize 6 Asil ve 1 Fahri Üye olmak üzere toplam 7 üye kat lm t r. Toplam üye say m z 77 Asil ve 15 Fahri olmak üzere 92’ye yükselmi tir. E:-T-MLER 14’ü genel kat l ma aç k, 7’si kurum içi olmak üzere düzenlenen e itimlere toplam 214 ki i kat lm t r. Gerçekle tirilen e itimlerimiz unlard r:

Süreç Yönetimi ve #yile tirilmesi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi #statistiksel Proses Kontrol ISO 9000:2000 KYS Revizyonu, Getirdi i Yenilikler Toplam Verimli Bak m ISO 9000:2000 Kurulu #çi Kalite Denetçisi Revizyonu, Getirdi i Yenilikler E iticinin E itimi Mü teri Memnuniyeti Yönetimi Proje Yönetimi ISO 14001 Çevre Denetçisi Hata Türleri ve Etkileri Analizi K yaslama ORGAN-ZASYONLAR I. Model Kulüp Toplant s : Konu : Nereden Ba lamal ve Nas l Devam Etmeli? Yer

: Holiday Inn

Konu mac

: Tu rul Çelebi

Tarih

: 24 Nisan 2002

2. Model Kulüp Toplant s : Konu

: Mü teri #çin De er Yaratmak

Yer

: Holiday Inn

Konu mac

: EMAR , Neslihan Ye ilyurt

Tarih

: 29 May s 2002

23


3. Model Kulüp Toplant s : Konu

: Payda lar n Beklentilerinin Dengelenmesi

Yer

: Holiday Inn

Konu mac

: KORDSA A. /. , Songül Ba kaya

Tarih

: 26 Haziran 2002

4. Model Kulüp Toplant s : Konu

: #nsan Kaynaklar Politika ve Stratejileri

Yer

: Holiday Inn

Konu mac

: Bosch Tic. A. /. , Lami Ya c larl o lu

Tarih

: 2 Ekim 2002

5. Model Kulüp Toplant s : Konu

: Ba ar y Kazanm

Yer

: Holiday Inn

Konu mac

: Eczac ba

Tarih

: 27 Kas m 2002

Bir Kurulu un Süreçten Kazan mlar

, Zeki Birlik

6. Model Kulüp Toplant s : Konu

: Teknoloji ARGE Uygulamalar

Yer

: Holiday Inn

Konu mac

: TOFA/ , Doç. Dr. Orhan Alanku

Tarih

: 26 Aral k 2002

D-:ER ETK-NL-KLER Konu

:

çi Sa)l ) ve

Güvenli)i Uygulamalar nda Sistem Yakla m

Yer

: Bursa Ticaret ve Sanayi Odas

Konu mac

: KalDer #S#G Uzmanl k Grubu

Tarih

: 25 Nisan 2002

Konu

: Kalite Yönetiminden Ba ar Yönetimine

Yer

: BUS#AD Toplant Salonu

Konu mac

: KalDer #S#G Uzmanl k Grubu

Tarih

: 4 May s 2002

24


Konu

: EFQM Modeli Ve TKY Uygulamalar

Yer

: Bursa Gümrükler Ba Müdürlü ü

Konu mac

: Sami Erol, /efik Ararat, /engül Külahl

Tarih

: May s 2002

Konu

: Sanayide E)itim Modelleri Ve Uygulamalar Konulu Panel

Yer

: BUS#AD Toplant Salonu

Konu mac

: Prof. Dr. Zeyyat Sabuncuo lu, Bülent Nizamo lu, Özlem P nar, Tufan Uzla an, Güçler Ayd n

Tarih

: 6 Temmuz 2002

TANITIM SUNU*LARI Konu

: EFQM Kriterleri Gözden Geçirme Toplant s

Yer

: BOSCH Tic.San.A. /.

Kat l mc

: Bursada TKY Uygulayan Pilot Okullar

Tarih

: 28 Aral k 2002

Konu

: E)itimde Kalite Grubu Çal tay

Yer

: Bosch Tic.A. /.

Kat l mc

: E itimde TKY uygulayan Pilot Okullar

Tarih

: 4 May s 2002

Konu

: Ba ar l Kurulu Ziyaretleri

Yer

: ARTEMA Bozüyük

Kat l mc

: KalDer Bursa /ubesi Üyeleri

Tarih

: 20 Haziran 2002

E itimde Kalite Grubu “Merak Uyand rma E itimi” ad alt nda çe itli okullarda seminerler düzenledi. Çe itli STK ve Kamu kurulu lar ziyaret edilerek i birli i için destekler sa land .

25


UZMANLIK GRUPLARI Göstergelerle Yönetim Uzmanl k Grubu Çevre Uzmanl k Grubu E itimde Kalite Çal ma Grubu

MEDYADA YER ALMA /ube faaliyetleri yerel bas nda çe itli periyodlarda yer alm t r. Haberlerin yer ald medya kurulu lar ; Olay Gazetesi, Bursa Hakimiyet Gazetesi, Dünya Gazetesi, Haber Gazetesi, Olay TV ve AS TV’dir. Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde “Kaliteye Yolculuk Kö esi” yay nlanm t r.

BURSA KAL-TE ÖDÜLÜ 2002 y l nda gerçekle tirilen 2000 y l Bursa Kalite Ödülü’ne ba vuran 4 kurulu tan ikisi saha ziyaretine kalarak Ba ar Ödülü almaya hak kazand lar. Bu kurulu lar; Etay Giyim ve S la Teknik’tir.

26


9UBELERDEN / ESK 9EH R ÜYELER 2002 y l içerisinde ubemize 10 Asil, 1 Fahri ve 5 Ö renci Üye olmak üzere toplam 16 üye kat lm t r. Toplam üye say m z 54 Asil, 13 Bireysel olmak üzere 67’ye yükselmi tir. E:-T-MLER 3 genel kat l ma aç k, 5 kurum içi, toplam 8 e itim düzelenmi , e itimlere toplam 157 ki i kat lm t r. Gerçekle tirdi imiz e itimlerimiz unlard r: ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi ISO 9000:2000 Kurulu #çi Kalite Denetçisi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Süreç Yönetimi

200

157

152

150

Adet

100 100

Gün

50 1

1

19

7

12

5

5

8

21

Kat l mc

0 Gerçek 2000

Gerçek 2001

Hedef 2002

Gerçek 2002

ORGAN-ZASYONLAR Y l içinde 12 organizasyon düzenlenmi , toplam 647 ki i kat lm t r. Ocak 2002 Eski ehir Milli E itim Müdürlü ü – EFQM Mükemmellik Modeli Tan t m – 34 Ki i Nisan 2002 Genel Kat l ma Aç k Sohbet Toplant s – NLP ve Duygular n Yönetimi, Nilgün Özkan – 80 Ki i May s 2002 Gümrük Müdürlü ü – KalDer ve TKY Tan t m – 25 Ki i Haziran 2002 Genel Kat l ma Aç k - 1. Kalite /öleni - ~300 Kat l mc Temmuz 2002 P nar Süt – OHSAS 18001 – 13 Ki i Kas m 2002 Ça da Ya am Destekleme Derne i – TKY Bilinçlendirme (TKY, #leti im, Tak m Çal mas , Problem Çözme Teknikleri) – 4 Gün – 24 Ki i Aral k 2002 Eski ehir Büyük ehir Belediyesi - TKY Bilinçlendirme (TKY, Liderlik ve Deming’in 14 #lkesi, Problem Çözme Teknikleri, Süreç Yönetimi, Vizyon ve Strateji Geli tirme, EFQM Kamu Tan t m) – 6 Oturum – 157 Ki i

27


KalDer’in geleneksel etkinliklerinden biri olan 1. Kalite /öleni 10 Haziran 2002 tarihinde Eski ehir’de gerçekle tirildi. ~300 Kat l mc 20 Stand 4 Tebli – 6 Tak m Sunu u 4 Resmi, 1 Ana Sponsor ve 6 Hizmet Sponsoru

D-:ER ETK-NL-KLER 21 kurulu ziyaret edilmi , çal malar m z hakk nda bilgi verilmi ve üyeli e davet edilmi tir. 2002 y l nda ube ziyaretçi say m z 214 ki idir. Ulusal Kalite Ödül sürecine bölgemizden 10 de erlendirici katk vermektedir.

28


9UBELERDEN / ZM R ÜYELER 2002 y l nda üyelerimize 13 Asil Üye, 2 Fahri Üye ve 2 Ö renci Üye olmak üzere toplam 17 Üye kat lm t r. Böylelikle üye say m z 132 Asil, 49 Fahri, 5 Ö renci Üye olmak üzere 186’ya yükselmi tir. E:-T-MLER Çe itli sanayi ve hizmet sektörlerinden ki ilerin kat ld e itimlerimiz, 2002 y l nda da devam etmi tir. Özellikle Ekim 2002’den sonra h zlanan e itim çal malar m z ile hedeflerimize yakla m ve 2001 y l na göre %50’lik bir art elde edilmi tir. 2002 y l nda 3 GKA, 12 K# olmak üzere 15 e itim gerçekle tirilmi tir. 2002 y l itibari ile gerçekle tirmeyi planlad say lar ve e itim günleri a a daki gibidir : HEDEFLENEN E

T M SAYISI

m z ve gerçekle tirdi imiz e itimler, kat l mc

GERÇEKLE9EN

FARK

17 E itim

15 E itim

- 2 E itim

KATILIMCI

182 Ki i

341 Ki i

+ 159 Ki i

E

35 Gün

32 Gün

- 3 Gün

T M GÜNÜ

4. MÜKEMMELL-:- ARAYI* SEMPOZYUMU Günümüz rekabet ortam nda, mükemmele eri me çabas nda olan kurulu lar n, toplam kalite felsefesinde ç kt klar bu yolculuktaki çabalar n di er kurum ve kurulu larla payla abilmeleri ad na KalDer #zmir /ubesi, önemli bir organizasyona öncü olmu tur. Geni bir kamuoyu deste ini arkas na alarak gelenekselle tirilen Mükemmeli i Aray Sempozyumu (MAS), toplam kalite yönetimi faaliyetlerinin #zmir ve çevresinde geli imine katk da bulunmay hedeflemektedir. III. MAS, 21-22 Mart 2002 tarihleri aras nda, 2 Ana Oturum, 9 Paralel Oturum, 2 Tek Konu mac l Paralel Oturum, 34 konu mac ve yakla k 650 kat l mc ile gerçekle tirilmi tir. MAS 2002, kat l mc say s aç s ndan da MAS 2000’e göre %18’lik bir art göstermi tir. MAS 2002’de, sempozyum giderlerini kar lamak için 6 Ana Sponsor ve 10 Oturum Sponsoru temin edilmi ; ayr ca, 7 Hizmet Sponsoru, 1 Lojistik Sponsoru ve 1 Medya Sponsoru da sempozyuma faaliyet baz nda destek vermek için çal malar m za kat lm t r. 4. Mükemmelli i Aray Sempozyumu 16-17 Nisan 2003 tarihinde gerçekle tirilecektir. Y l n Ba ar l Ekibi Ödülü’ne Ba vuran ve Ödül Alan Ekipler Y l n Ba ar l Ekibi Ödülü’ne 11 farkl kurulu ba vurmu tur. Bu kurulu lar, CDS A. /. 1, CDS A. /. 2, CMS Jant A. /. 1, CMS Jant A. /. 2, Dönmez Debriyaj, Denta , Petrofer A. /., P nar Süt A. /., Suntekstil 1, Suntekstil 2, Sökta A. /.’dir. Sökta 2002 Y l n Ba ar l Ekibi Ödülü’nü, CMS JANT Ba ar Ödülü’nü, Denta Te vik Ödülü’nü alm lard r.

ise

29


2003 y l nda 3. kez düzenlenen ve 17 Nisan 2003 günü sahibini bulacak olan Y l n Ba ar l Ekibi Ödülü’ne, CDS, EGEKOM, FUN#TEKS, #ZELTA/, PETROFER, SÖKTA/ ve SUNTEKST#L (2 ekip ile) ba vuruda bulunmu tur. Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne Ba vuran Firmalar Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne bölgemizden dört kurulu bulmu tur.

ba vurmu

ve ödüller sahiplerini

P nar Süt (Büyük Ödül) CMS Jant A. 9. (Ba ar Ödülü) Denta (Te vik Ödülü) Petrofer (KOB ) (Jüri Özel Ödülü) De erlendirme süreci 17 Nisan 2003 tarihinde tamamlanacak olan 2003 Y l Ege Bölgesi Kalite Ödülü’ne bu y l CDS A. /. ve ÖZGÜ ÖZGÖRKEY olmak üzere 2 kurulu ba vuruda bulunmu tur. UZMANLIK GRUPLARI /ubemizde bir süreden beri ara verilen “Uzmanl k Grubu” faaliyetlerine Kas m ay nda tekrar ba lanm ve “Süreç Yönetimi Uzmanl k Grubu” kurularak, 8 gönüllü üye ile çal malara ba lanm t r. ÜN-VERS-TE KAL-TE ODA:I FAAL-YETLER2001 Nisan ay nda kurulan Ege Üniversitesi Kalite Oda , 25 üyesi ile birlikte 2002 y l nda faaliyetlerine devam etmi tir. Bu faaliyetler unlard r: • May s 2002’de, Schneider Elektrik #nsan Kaynaklar Müdürü Okan Sezer, “#nsan Kaynaklar ” konusunda bir sunum yapm t r. • May s 2002’de, E.Ü. #.K. /ube Müdürü /enay Kalayc , “Hizmette Kalite Güvence” konulu bir sunu yapm t r. • May s 2002’de, KalDer #zmir /ubesi Ödül Yürütme Kurulu Lideri Fatin Yücel, “Toplam Kalite Yönetimi” konulu bir sunu yapm t r. • Ekim 2002’de, Yrd. Doç. Dr. Oya Paker, uluslararas e itim kurumlar n n toplam kalite çerçevesinde gerçekle tirdikleri çal malar n anlatt klar bir toplant da deneyimlerini grup üyeleri ile payla m t r. KAL-TE SOHBETLER2002 y l nda “Kalite Gündemi” ad alt nda toplam 4 toplant yap lm ve toplam 550 kat l mc , gelen konu mac lar n bilgi ve deneyimlerini payla ma f rsat bulmu lard r. Yap lan toplant lar m z unlard r: KONU/MACI • Murat Ku • Juergen Ude • Mehmet Kocaba • Olgun K rç l

KONU BA/LI^I Avrupa Birli i’nde Kalite Politikalar De i im Analizi Yönetimde Kalite #nsan ve De i imin Gücü

TAR#H 10 Haziran 2002 7 A ustos 2002 12 Eylül 2002 26 Aral k 2002

30


MEDYA YANSIMALARI Bas n Yans malar KalDer, 2002 y l içerisinde gerek Toplam Kalite Yönetimi gerekse Mükemmellik Modeli’nin yayg nla t r lmas na yönelik çal malar ve düzenledi i çe itli etkinlikler ile medyada geni bir ekilde yer almay ba arm t r. KalDer’in, kamuoyunda olu mu mevcut imaj n n korunmas ve devam n n sa lanmas kapsam ndaki hedefleri do rultusunda 2002 y l nda, yaz l bas nda 700 KalDer haberi yer alm t r. Yay n Türüne Göre 2001-2002 Kar la t rmal Haber De+erleri 2002 Bas n Yans malar

2001 Bas n Yans malar

TV; 1000 dakikal k haber,röpor taj

Gazete; 550 haber

Radyo Radyo; 240 radyo tan t m

Gazete; 700 haber

Gazete TV

TV; 1500 dakikal k röportaj, haber

Radyo; 270 radyo tan t m

Gazete Radyo TV

Yaz l Bas n; Dünya, Finansal Forum, Cumhuriyet, Radikal, Hürriyet #nsan Kaynaklar , Ak am, Hürriyet, Hürses, Milliyet, Sabah, Star Gazeteleri ile Active Line, Kobi Efor, BT Haber, Kongre Dergisi, Aktüel Para, Capital, Ekonomist, ComputerWorld Dergisi ve Radikal Özel Eki, Dünya Özel Eki’nde 700 tane KalDer ile ilgili haber yer alm t r. Görsel Bas n; CNN TÜRK, NTV, CNBCE-e, TV 8, TRT, Flash, Habertürk kanallar nda yakla k 1500 dakikal k 150 farkl KalDer haberi ve röportaj yay nlanm t r. Sesli Bas n; 3 farkl radyo kanal nda 270 kez kongre tan t m m z yer alm , çe itli radyo programlar na konuk ya da konu mac olarak kat l m söz konusu olmu tur. NTV Radyo, Radyo Cosmos, Radyo 99, TRT FM, Marmara FM

BARTER ÇALI9MALARI KalDer’in bas n kurulu lar ile olan i birli i neticesinde a a daki kurulu lardan sponsorluk kapsam nda ücretsiz olarak reklam, sesli tan t m, görsel tan t m deste i al nm t r. Yaz l Bas n; Active – Active Line Dergi Grubu, Kobi Efor Dergisi, Kongre Dergisi, Finansal Forum Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, Star Gazetesi, Media Cat Dergisi, Human Resources Dergisi, Computerworld Dergisi, Radikal Gazetesi ile barter çal mas yap lm t r. Görsel Bas n; TV 8, NTV, CNBC-e, CNN TÜRK. Sesli Bas n; NTV Radyo, Radyo 92 nokta 3, Radyo 99. -nternet Portallar nda; NTVMSNBC, Kariyer.Net, Isguc.org, Secret CV.

31


ANKET / ARA9TIRMALAR KalDer’de y l boyunca faaliyetlerin etkinli i düzenli olarak gözden geçirilmekte, sonuçlar ç kar lmakta ve iyile tirme/ geli tirme planlar yap lmaktad r. Genel de erlendirme için 5 ana grupta bilgi toplanm t r (Grupland rma KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Erkut taraf ndan yap lm t r): 1. Kullan c Analizi: Kimler için çal yoruz? Modeli kullananlar, Ulusal Kalite Hareketi’ne kat lanlar kimler; ne bekliyorlar; gereksinimleri ne; yetkinlikleri neler? 2. Durum Analizi: Hedeflerimizin neresindeyiz; nerede olmak istiyorduk; benimseniyor mu; model alg lan yor mu; Ulusal Kalite Hareketi yayg nla yor mu?

TKY

3. Fayda analizi: Kullan c lara bunlar n ne faydas oldu; ne faydas olacak; Mükemmellik Modeli uygulamalar kullan c n n hangi i ine yar yor? 4. Yönetim trendleri analizi: Modelin kalitesinin sürdürülebilirli i güvence alt nda m ; yönetim bilimlerinde son elli y lda uygulanan model ve standartlardan ne ö rendik? 5. Model tasar m analizi: Kullan c için iyi yönetim nedir; nas l uygulan r; modelin ana ekseni/odak noktas nedir; model ile hangi yönetim de erlerinin hayata geçirilmesi öngörülmektedir? Bilgi toplamak için anketlerden faydalan lm t r. Maliyetler dü ünülerek, ara t rmalar P#Y veritaban ile s n rl tutulmu tur. P#Y veritaban nda KalDer Üyeleri, etkinlik kat l mc lar , dergi aboneleri, medya temsilcileri, elektronik bülten al c lar ile web sitesi üyeleri; 17000 ki i ve 9000 kurulu yer almaktad r. #lk anket çal mas KalDer ile ili kide olan kurulu ve ki ilerin profillerini anlamaya yönelik olarak Haziran - Temmuz aylar nda TNS Siar taraf ndan 6564 ki iye e-posta kanal ile yap lm ve anket sorular n 1315 ki i yan tlam t r. (/ekil 1)

Özde$erlendirme Uygulama S'kl'$' 0%

20% 15.7

Y lda bir kez düzenli olarak

5.6

Bir kez uyguland , uygulama devam edecek

Bir kaç kez uyguland , vazgeçildi

Birkez uyguland , vazgeçildi

60%

80%

100%

28.2

7.4 8.5

Düzensiz periyodlarda

'lk kez bu y l uyguland , önümüzdeki y l devam edecek

40%

9.1

1.8 2.9 1.1 1

Genel Özel sektör ve kalite belgesi olanlar

1.3 2.3 9

E+itimi al nd , hiç uygulanmad

Bilgi al nd , kurulu.umuza uygun bulunmad

4.6

14.8

7.4 16.1 14.8

Konu hakk nda hiç fikrim yok

Cevap vermeyenler

Kuruma Özel ve Gizlidir - TNS Siar – Payda

10.9

37.3

li kileri Yönetimi Projesi 2002 - p3

TN SO FRES

SIAR

/ekil 1. Özde erlendirme uygulama s kl

32


#kinci anket çal mas A ustos – Eylül aylar nda TNS Siar taraf ndan 7809 ki i ile yap lm t r. #kinci anketi 473 ki i yan tlad . Bu çal ma ile KalDer hizmetlerine ve alg lanmas na ili kin görü ler toplanm t r. (/ekil 2, 3, 4) KalDer hizmetlerinin de erlendirilmesi için e itim kat l mc lar na, Ulusal Kalite Hareketi kat l mc lar na, kongre ve etkinlik kat l mc lar na anketler uyguland .

Çal' anlar ve STK ile li kiler Aç's'ndan De$erlendirme (5: Son derece ba ar'l'; 1: Hiç ba ar'l' de$il)

5

KalDer (Genel) Sektörel Uzmanl k Kurulu.lar Sosyal Hizmet / Gönüllülük Esas na Dayal Dernekler

KalDer (KalDer üyeleri) Meslek Odalar / Birlikleri

4 3.50

3.31 3

3.75

3.74

3.59

3.27

2.98

3.25 3.04 2.98

2.88 2.79

2.77

3.39

2.53

3.16

3.09

3.00 2.83

2.97 2.82

2.77

3.47

3.37

2.91

2.88 2.60

2.49

2

1 Gerekti+inde yetkililere kolay ula. labilmesi

• •

Dernek çal .anlar ile Dernek faaliyetleri aran zda iyi bir ileti.im hakk nda zaman nda ve olmas yeterli bilgi verilmesi

Taleplere dernek çal .anlar taraf ndan esnek çözümler üretilebilmesi

Dernek çal .anlar n n hata olu.umu ve tekrar n önleyici bir yakla. m içinde olmalar

'stek ve beklentilerin etkin ve duyarl bir biçimde cevaplanmas

Dernek ile ili.kilerde güven ve sayg nl + n belirleyici olmas

Çal' anlar'n ve kurulu ile ili kilerin de$erlendirilmesi aç's'ndan imaj' en yüksek de$erlendirilen STK KalDer’dir. kinci s'rada sosyal hizmet / gönüllülük esas'na dayal' dernek / vak'fllar gelmektedir. KalDer’in imaj'n'n en yüksek de$erlendirildi$i kriterler, “Dernek faaliyetleri hakk'nda zaman'nda ve yeterli bilgi verilmesi” ve “Dernek ile ili kilerde güven ve sayg'nl'$'n belirleyici olmas'”d'r.

Kuruma Özel ve Gizlidir - TNS Siar – Payda

TN SO FRES

li kileri Yönetimi Projesi 2002 - p12

SIAR

/ekil 2.

htiyaç ve Beklentiler Aç's'ndan De$erlendirmeler (5: Son derece ba ar'l'; 1: Hiç ba ar'l' de$il)

5

KalDer (Genel) Sektörel Uzmanl k Kurulu.lar Sosyal Hizmet / Gönüllülük Esas na Dayal Dernekler

KalDer (KalDer üyeleri) Meslek Odalar / Birlikleri

4 3.83 3.55

3.57

2.86 2.71 2.7

2.81 2.64 2.63

3.18 3

3.17

2.93 2.74

2.94 2.67 2.42

2

1 'htiyaç ve beklentilerimize uygun organizasyonlar düzenlenmesi

'htiyaç ve beklentilerimize uygun yay n, bülten, kitap yay nlamas

'htiyaç ve beklentilerimize uygun e+itimler 'htiyaç ve beklentilerimize uygun projeler haz rlamas , hayata geçirmesi düzenlemesi

htiyaç ve beklentilerle ilgili kriterler aç's'ndan da KalDer en yüksek puanlara sahip STK’d'r. KalDer’in imaj de$erlendirmesinin en yüksek oldu$u kriter “ htiyaç ve beklentilere uygun organizasyonlar düzenlemesi”dir.

Kuruma Özel ve Gizlidir - TNS Siar – Payda

li kileri Yönetimi Projesi 2002 - p13

TN SO FRES

SIAR

/ekil 3.

33


Bu kantitatif çal malar desteklemek üzere NFO taraf ndan özel ve kamu sektörü ile STK’lar n üst düzey yöneticilerine yönelik kalitatif anket çal mas Ekim – Kas m aylar nda yap lm t r. Kalitatif ara t rman n sonuçlar 3 ba l kta toplanabilir: 1. “Teknik ve Kavramsal düzlemde i birlikleri yaparak kurulu lara yönelik tekniklerin / uygulamalar n olu turulmas ” 2. “Modeli kullanarak uzun vadeli hedefler ile k sa vadeli hedefler aras ndaki ili kiyi kurabilecek yetkinlikte kalite profesyonellerinin yeti tirilmesi” 3. “Kamu sektörü ve KOB#’ler ba ta olmak üzere modelin tan t m , ödüllü kurulu lar n ve sektörel uygulamalar n aktar lmas ile uygulamaya te vik edilmesi”

Genel De$erlendirmeler (5: Son derece ba ar'l'; 1: Hiç ba ar'l' de$il)

5 KalDer (Genel) Sektörel Uzmanl k Kurulu.lar Sosyal Hizmet / Gönüllülük Esas na Dayal Dernekler

KalDer (KalDer üyeleri) Meslek Odalar / Birlikleri

4 3.66 3.46

3.45

3.29 3.12

3.08

3

3.21 2.91

2.86

3.77 3.60 3.44 3.11 2.96

2.74

2.66

3.06 2.65

2.46

2.45 2

1 Dernek faaliyetlerinin yerel ve ulusal ekonomi üzerinde yaratt + katk

Derne+in .effaf olma seviyesi

Derne+in etik kurallara uyabilmesi

Derne+in yenilikçilik yakla. m

Derne+in genel olarak imaj

KalDer genel imaj kriterlerinde de imaj aç's'ndan en yüksek de$erlendirmeye sahip STK’d'r. KalDer’in “Derne$in genel olarak imaj'” 5 üzerinden 3.77 ile en yüksek puan' alm' t'r.

Kuruma Özel ve Gizlidir - TNS Siar – Payda

li kileri Yönetimi Projesi 2002 - p14

TN SO FRES

SIAR

/ekil 4.

EXCELLENCE ONE KalDer, 2002 y l n n sonunda, EFQM (European Foundation for Quality Management - Avrupa Kalite Yönetimi Vakf )’in Ulusal # birli i Orta olarak, “Excellence One” adl KalDer’in misyon ve vizyonunu destekleyen yeni bir ürünün Türkiye’de pazarlamas n yapmaya ba lam t r. Excellence One, Avrupa’n n önde gelen kurulu lar taraf ndan uygulanan en güncel “iyi uygulamalara” ve kurulu lar nda mükemmelli i elde etmek için ilk ad m atm olan çal anlara do rudan eri im imkan sa layan, haberlerden ve bilgi birikimlerinden olu an bir kombinasyonu internet ortam na getiren, kurulu lar n en uygun çözümü bulmalar için EFQM Mükemmellik Modeli çerçevesinde dü ünülmü geni kapsaml , etkile imli ve online bir platformdur. Excellence One, kurulu lar n süreçlerini, stratejilerini, yay l mlar n ve Avrupa’n n model kurulu lar ndaki iyi uygulamalar hakk ndaki bilgi birikimini sürekli olarak geli tirmelerine yard m edecek yenilikçi bir ileti im ve i birli i imkan sunmaktad r. Bu ürün, kullan c lar n n yarat c l n ve verimlili ini desteklemek amac yla internet ortam nda tasarlanm ve 3 bölgeye ayr lm t r: Ö+renme Bölgesi, Haber Bölgesi ve -leti im Bölgesi.

34


MÜKEMMELL K A9AMALARI o

Proje ile ilgili çal malara 2002 y l Haziran ay nda ba lanm t r.

o

Mükemmellikte Yetkinlik ve Mükemmellikte Kararl l k için ba vuru formlar ve bilgilendirme bro ürleri çevirileri yap larak kullan lmaya ba lanm t r.

o

Tan t m bro ürü bas larak, Ulusal Kalite Kongresi’nden itibaren da t lmaya ba lanm t r ve Ulusal Kalite Kongresi’nde projenin bilgilendirme sunumu yap lm t r.

o

EFQM’in de erlendirici e itimine kat l nm t r.

o

Önce Kalite Dergisi’nde tan t m yaz lar yaz lm t r.

o

Ulusal Kalite Ödülü süreci ile bütünle tirilerek Kalite Ödülü Ba vuru Formu yeniden düzenlenmi tir.

o

Mükemmellikte Kararl l k için ilk ba vuran kurulu un ba vuru süreci ba lam t r.

MEDA PROJES (TÜRK YE’DE KAL TE ALTYAPISININ DESTEKLENMES PROJES ) Avrupa Birli i çal malar kapsam nda ticarette teknik engellerin kald r lmas na yönelik olarak, ülkemizdeki teknik mevzuat uyum çal malar n desteklemek ve kalite altyap s n n geli tirilmesi sürecini kolayla t rmak için “Türkiye’de Kalite Altyap s n n Desteklenmesi Projesi” ba l nda bir çal ma ba lat lm t r. MEDA II bütçesinden hibe yard m eklinde finanse edilecek olan Proje’nin toplam bedeli 13.087.800 EURO olup, 5 y ll k bir dönemi kapsayacakt r.

Projenin amac , Türkiye ile AB aras nda ticarette teknik engellerin kald rmas na yönelik olarak; teknik uyum sürecinin kolayla t r lmas , Türkiye’nin kalite altyap s n n AB’nin seviyesine yakla t r lmas , ekonomik birimlerin, kendi kapasiteleri dahilinde kalite gerekleri ile uyumlu mal üretmeleri konusunda desteklenmesi ve Türk özel sektörü, kamu sektörü ve tüketiciler aras nda AB mevzuat n n benimsenmesinin önemi konusunda ilgi yarat lmas d r. Proje kapsam nda sa lanacak teknik yard m dört unsurdan olu maktad r: 1.

Mevzuat araçlar n n olu turulmas konusunda hukuki ve teknik tavsiye,

2.

Kurulu olu turma deste i (Uygunluk De erlendirme Kurulu ve alt komitelerinin olu turulmas )

3.

Kamu sektörü ile özel sektöre teknik bilgi transferi,

4.

Kamu sektörü ve özel sektörde, Gümrük Birli i Anla mas ile mallar n serbest dola m n n önemi konusundaki bilincin artt r lmas .

Bu çerçevede, e itim programlar , toplant lar, seminerler ve staj uygulamalar düzenlenecek, ayr ca bu faaliyetlerle ilgili dan manl k ile çeviri ve tercüme hizmetleri sa lanacakt r. Projenin yönetiminden sorumlu taraflar, KalDer, D Ticaret Müste arl ve AB Türkiye Daimi Temsilcili i olacakt r. KalDer özel sektörün bu projeden faydalanmas n temin etme görevini üstlenecektir. Bu amaçla, KalDer’den iki üyenin yer ald , 6 ki iden olu an "Proje Kurulu" çal malar na ba lam t r.

35


Proje çal malar Ankara’da kurulu Uzmanl k Merkezi taraf ndan yürütülecektir. Ba lang çta KalDer Ankara /ubesi’nde faaliyetlerine ba layan merkez, 16 Eylül 2002 tarihinden kendi ofisinde çal malar n sürdürmektedir. Projeye esas olacak faaliyetler, Mart 2003’de sonuçland r lmas planlanan "Ülke Raporu"nun tamamlanmas ndan sonra ba layacakt r. Rapor tamamlanmadan önce "K sa Dönemli E itim/Dan manl k Deste i" ad alt nda fon kaynaklar n n kullan labilmesine yönelik bir çal ma ba lat lm t r. Bu hizmete yönelik olarak haz rlanan ba vuru formu Sanayi ve Ticaret Odalar arac l ile da t lm t r. Ba vurular KalDer kanal ile de yap labilecektir. Ba vuru formu KalDer Web sayfas nda da yer almaktad r.

PAYDA9 L 9K LER YÖNET M (P Y) PROJES KalDer payda lar ile ileti imini geli tirmek üzere Payda #li kileri Yönetimi (P#Y) projesini 2001 y l nda olu turmu tur. Proje çal malar Ata Holding’in deste i ve Ata Online, Ticaret Net ile TaylorNelsonSofres Siar i birli i ile ba lam t r. Projede payda lar ile sürekli ileti imin sa lanabilmesi ve bilgilerin payla labilmesi için KalDer merkez ve ubeleri ile üyelerin kullanabilece i internet üzerinde çal an bir veritaban n n tasarlanmas , veritaban ndaki bilgilerin KalDer ürün ve hizmetlerinin gözden geçirilmesinde ve iyile tirilmesinde kullan lmas planland . Veritaban n n geli tirilmesi ile KalDer üyeleri kendi ki isel bilgilerinin internet üzerinden güncelleyebilecekleri bir ortama kavu acaklard ; örne in i veya ev adresi de i en bir üye internet üzerinden kendi bilgilerini güncelleyebilecekti. Projenin gerçekle me a amas nda bu kapsam KalDer üyeleri ile s n rl tutulmad . KalDer ile ileti ime geçmi , e itim alm , etkinliklere kat lm , abone olmu tüm ki i ve kurulu lar n bilgileri veritaban na aktar ld . Halen 17000 ki i ve 9000 kurulu un bilgilerine internet üzerinden ula labilmektedir. Eri im için www.kalder.org web sitesinden ücretsiz web üyesi olmak gerekmektedir. Bu kapsamda KalDer web sitesi yeniden tasarland . Site üyelik sistemi getirildi; genel bilgilendirme bölümlerine herkesin girmesi, ayr nt l bilgi aktar lan ve etkile imli bölümlere site üyelerinin girmesi sa land . E-ticaret yap labilir bir alt yap olu turuldu. Bu kapsamda ilk olarak, Ulusal Kalite Kongresi’ne kat l m n online olmas sa land . Kat l m ücretleri kredi kart ile ödenmekte, ödeme i lemleri Akbank SSL güvencesi alt ndad r. Sistem en üst düzey güvenli e uygun çal maktad r. 2003 y l içinde web sitesinden KalDer üyelik aidatlar n n online ödenmesi mümkün olacakt r. Daha sonra KalDer e itim ücretlerinin ödenmesi ve KalDer Yay nlar n n sat n al nmas i lemleri de online hale getirilecektir. Proje kapsam nda payda lardan bilgi almaya yönelik online anket uygulamalar da öngörülmü tür. #lk online anket çal mas A ustos ve Eylül aylar nda gerçekle tirildi; ankete kat lan 1316 ki i kendileri, kurulu lar ve kurulu lar ndaki özde erlendirme çal malar hakk nda bilgi vermi lerdir. #kinci anket çal mas KalDer’in ürün ve hizmetleri hakk nda Ekim ay nda gerçekle tirilmi tir, tüm bilgiler KalDer stratejik planlama sürecinde girdi olarak kullan lm t r.

36


YEN ÜYELER M Z AS L ÜYELER Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

AHMET

ACAR

ODTÜ

REKTÖR YARDIMCISI

M. BETÜL

AÇIKALIN

MET#/ HOLD#NG

#NSAN KAYNAKLARI UZMANI

SÜLEYMAN

ADIYAMAN

CEVHER DÖKÜM SANAY# A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

AHMET

AK

T. C. TARSUS BELED#YES#

BELED#YE BA/KAN DANI/MANI

ADALET YASEM#N

AKAD

AR#A (#/-T#M TELEKOMÜN#KASYON H#ZMETLER# A. /.)

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HASAN

AKANDERE

GRUPAJ SERV#S ULUSLARARASI NAKL#YAT LTD. /T#.

F#RMA SAH#B# / GENEL MÜDÜR

MUSA MUTLU

AKBAL

HÜRKU/ HAVAYOLU TA/IMACILIK VE T#CARET A. /.

F#NANS BA/KANI

AYHAN

AKGÜN

ULUSTRANS ULUSLARARASI NAK. VE T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

A. TEK#N

AKIN

SAMSUN EMN#YET MÜDÜRLÜ^Ü

EMN#YET MÜDÜRÜ

F#RDEVS

AKMENEK

AYDIN YAZILIM VE ELEKTRON#K SANAY# A. /.

YAZILIM KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

FATMA

AKPINAR

ÖZEL KALAMI/ E^#T#M VE T#C. A. /.

OKUL MÜDÜRÜ

EL#F

AK/EH#RL#

ULUSLARARASI NAKL#YEC#LER DERNE^# (UND)

#CRA KURULU ÜYES#

AL# RIZA

AKTAY

FARPLAS OTO YEDEK PAR. #M. A. /. / GEBZE

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YAVUZ

AKTU^LU

PETK#M PETROK#MYA HOLD#NG A. /.

GENEL MÜDÜR

Ç#^DEM

ALPAR

AS-LIGHT DI/ T#CARET VE MAK. SAN. LTD. /T#.

KAL#TE MÜDÜRÜ

LEVENT

ARDIÇ

#NTERTEK TEST H#ZMETLER# A. /.

GENEL MÜDÜR

METE

ARSLAN

M.S.B. SAVUNMA SANAY# MÜSTE/ARLI^I

DA#RE BA/KANI

MEHMET MET#N

ASAR

PA/ABAHÇE ESK#/EH#R CAM SAN. VE T#C. A. /.

MALZEME VE ÜRET#M PLANLAMA MÜDÜRÜ

AHMET

ASLAN

PETLAS LAST#K SANAY# VE T#CARET A. /.

GENEL MÜDÜR

ASLIHAN

ASLIM

SUPERONLINE A. /.

KAL#TE GÜVENCE VE PROJELER SOR.

TARIK

A/KIN

ECZACIBA/I B#LG# #LET#M SAN.VE T#C.A. /.

GENEL MÜDÜR

AHMET

ATADAN

#NTA UZAY S#STEMLER# A. /.

KAL#TE S#STEMLER# YÖNET#C#S#

M. SA#T

ATINÇ

TÜRK TRAKTÖR A. /.

YEN# PROJELER YÖNET#C#S#

CAN

AT#KO^LU

GEMSAN

PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YRD.

#BRAH#M

AYBAR

RENAULT-MA#S MOTORLU ARAÇLAR A. /.

GENEL MÜDÜR

MER#Ç

AYKOL

KOÇ S#STEM A. /.

KAL#TE GÜVENCE YÖNET#C#S#

AYL#N

AYVALIKLI

ETAP MAK#NA, KALIP VE PLAST#K A. /.

KAL#TE GÜVENCE SORUMLUSU

ESRA

BA/ER

KOÇ S#STEM A. /.

UZMAN

37


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

RAHM#

BAYRAKDAR

BMC SANAY# A. /.

KAL#TE GÜVENCE BÖLÜM YÖNET#C#S#

BERR#N

BAYRAKTAR

ACIBADEM HASTANES#

#NSAN KAY. GEL#/#M VE E^#T#M MD.

/AHAP

BAYRAKTARO^LU

ESK#/EH#R BÜYÜK/EH#R BELED#YE BA/KANLI^I

GENEL SEKRETER

TU^BA

BAYSAL

HAVAALANI #/LETME VE HAVACILIK ENDÜSTR#LER# A. /. (HEA/)

KAL#TE GÜVENCE UZMAN YARDIMCISI

YUSUF Z#YA

BEK#RO^LU

DEN#ZL# Ç#MENTO SANAY# T.A. /.

GENEL MÜDÜR TEKN#K YARDIMCISI

AYHAN AKAN

BEKTA/

ODEON TUR#ZM VE T#CARET A. /.

YÖNET#M KURULU BA/KANI

VOLKAN

BIKMAZ

BALNAK NAKL#YAT DEPOLAMA VE DA^.H#Z.A. /.

/#RKET MÜDÜRÜ

MESUDE

B#B#

ATLAS INTERNASYONAL HAVACILIK A. /.

KAL#TE MÜHEND#S#

KEREM

B#KMEN

O-2K DANI/MANLIK VE YAZILIM H#Z.T#C.A. /.

YÖNET#C# ORTAK

FAZIL

B#REN

DEN#Z KUVVETLER# KOMUTANLI^I

PERSONEL PLANLAMA DA#RE BA/KANI

MEHMET SADULLAH

BOSTAN

BOSPHORUS AVRUPA HAVAYOLLARI TUR.VE T#C.A. /.

KAL#TE MÜDÜR YARDIMCISI

MUSTAFA

BOZBEY

N#LÜFER BELED#YES#

BELED#YE BA/KANI

U^UR

BOZLUOLÇAY

MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER T#C. VE SAN. A. /.

GENEL MÜDÜR

TUBA

BULDU

GARANT# S#GORTA GRUBU

PROJE UYGULAMA YETK#L#S#

YILMAZ

BÜYÜKER/EN

ESK#/EH#R BÜYÜK/EH#R BELED#YE BA/KANLI^I

BELED#YE BA/KANI

/ÜKRÜ

CAN

BOSPHORUS AVRUPA HAVAYOLLARI TUR.VE T#C.A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

OYA

CANBAZ

TÜRK TELEKOM #STANBUL FABR#KA MÜDÜRLÜ^Ü

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

SANEM

CENG#Z

MEHMET FA#K YILMAZ#PEK TEKST#L A. /.

KAL#TE GÜVENCE SORUMLUSU

AYB#KE ZEHRA

CEYLAN

ROTOPAK MATBAACILIK A. /.

KAL#TE KONTROL /EF#

ERS#N

CO/AR

PARILTI TOPLU YEMEK ÜRET#M VE H#ZMET A. /.

BÖLGE D#REKTÖRÜ

SARK#S

ÇADIRCIO^LU

BUFER ELEKTR#K SAN. A. /. (LEGRAND)

GENEL MÜDÜR

ÖMER

ÇA^RIL

KÜÇÜKÇEKMECE BELED#YE BA/KANLI^I

YAZI #/LER# VE KARARLAR MÜDÜRÜ

YRD.DOÇ.DR. M#KDAT

ÇAKIR

PANKOB#RL#K

GENEL MÜDÜR

YA/AR

ÇAKMAK

BODO-BODE DO^RUSAN A. /.

KAL#TE YÖNET#C#S#

DR.MET#N

ÇAKMAKÇI

ACIBADEM HASTANES#

TIBB# D#REKTÖR

MEHMET

ÇAVU/O^LU

ZORLU ENERJ#

KAL#TE S#STEMLER# YÖNET#C#S#

MÜJDE

ÇELEB#

HAVAALANI #/LETME VE HAVACILIK ENDÜSTR#LER# A. /. (HEA/)

KAL#TE UZMANI

ÖMER

ÇEL#K

#ZELTA/ #ZM#R EL ALETLER# SAN.T#C.A. /.

TEKN#K KOORD#NATÖR

AY/EGÜL

ÇEL#KKESEN

ELF SELYAK A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

F. CANAN

Ç#L#NG#R

ODTÜ

REKTÖR YARDIMCISI

38


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

CENK

Ç#MEN

OTOKOÇ OTOMOT#V SAN. VE T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR

#PEK

ÇUBUKÇUO^LU

RENAULT-MA#S MOTORLU ARAÇLAR A. /.

#NSAN KAYNAKLARI VE KAL#TE MÜDÜRÜ

AY/EGÜL

DANI/MAN

TEKFENBANK A. /.

KURUMSAL KAL.TAN.VE #LET#/#M BR.MD.

N#LÜFER

DE^#RMENC#

GLOBAL B#LG# A. /.

#NSAN KAYNAKLARI GEL#/T#RME BÖLÜM MÜDÜRÜ

TANSEL

DEM#R

CEVHER DÖKÜM SANAY# A. /.

PLANLAMA,S#STEM VE B#LG# TEK.MD.

NED#M

DEM#RELL#

SUN EXPRESS

KAL#TE MÜDÜRÜ

BARI/

DEVR#MSEL

ÇELEB# HAVA SERV#S# A. /.

#/LETME PLANLAMA MÜDÜRÜ

SEVDA

DO^AN

NOVART#S SA^LIK ÜRÜNLER# A. /.

KAL#TE GÜVENCE OPERASYON MÜDÜRÜ

#SMA#L

DO^RU

BODO-BODE DO^RUSAN A. /.

GENEL MÜDÜR

ÇAKIR MUSA

DÖNMEZ

ZORLU L#NEN

KAL#TE GÜVENCE /EF#

YA/AR MÜNEVVER

DURU

ÖZEL KALAMI/ E^#T#M VE T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR

SERDAR

EKE

SOFRA YEMEK ÜRET#M A. /.

#NSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

MEHMET FAHRETT#N

ELDEK

TED #STANBUL KOLEJ#

BEDEN E^#T#M# Ö^RETMEN#

HAKAN

ERD#L

PA/ABAHÇE ESK#/EH#R CAM SAN. VE T#C. A. /.

KAL#TE KONTROL /EF#

MEHMET

ERDO^DU

FIRAT PLAST#K A. /.

MEHMET

EREL

ÇAMSAN A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ KAL#TE KONTROL MÜDÜR YARDIMCISI / YÖNET#M TEMS#LC#S#

A. ENG#N

ERENO^LU

YAKUPO^LU T#CARET

#HRACAT MÜDÜRÜ

DR. SEVDA

ERGENEKON

HEDEF-ALLIANCE HOLD#NG A. /.

#NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

ATAMAN

ER#K

ULUSLARARASI DANI/MANLIK VE ORGAN#ZASYON LTD. /T#.

GENEL MÜDÜR

FATMA SEHER

EROL

ECZACIBA/I ESAN END.HAM.SAN.VE T#C. A. /.

#NSAN KAYNAKLARI YÖNET#C#S#

AL# HAKAN

ERT#K

OMSAN LOJ#ST#K A. /.

GENEL MÜDÜR

MEHMET SEDAT ERTUNÇ

PETK#M

GENEL MÜDÜR

#BRAH#M

ESERCE

TEMSA A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

MERYEM

FIKIRKOCA

ASELSAN A. /.

B#RSEN

GELBAL

H#SAR E^#T#M VAKFI ÖZEL KEMERKÖY #LKÖ^RET#M OKULU

OKUL MAL# #/LER SORUMLUSU

TANZER

GEREM

/AH#NLER MENSUCAT A. /.

KAL#TE YÖNET#M# MÜDÜRÜ

NA#LE

GÖÇEN ÇUKUROVA

PINE BAY HOLIDAY RESORT

GENEL MÜDÜR

A.F#KRET

GÖKÇINAR

YONCA-EGE YA^ SANAY# VE T#CARET A. /.

ARGE KAL#TE GEL#/T#RME MÜDÜRÜ

HARUN

GÖREC#

P#SA TEKST#L VE BOYA FAB. A. /.

KAL#TE VE ÇEVRE S#STEMLER# SORUMLUSU

ABDULLAH YÜCEER

GÖVER

ECZACIBA/I ESAN END.HAM.SAN.VE T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR

39


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

H. #LKER

GÜNER

MARD#N Ç#MENTO SANAY# VE T#CARET A. /.

GENEL MÜDÜR

M. CELAL

GÜRKAN

M.S.B. SAVUNMA SANAY# MÜSTE/ARLI^I

MÜSTE/AR YARDIMCISI VEK#L#

ÖMER

GÜVENG#L

PERFEKTÜP A. /.

GENEL MÜDÜR TEKN#K TARDIMCISI

OLGUN

HACIAL#O^LU

ULUSTRANS ULUSLARARASI NAK. VE T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR

TAHS#N CEM

HER#/

AKDEN#Z K#MYA SAN.VE T#C.A. /.

GENEL MÜDÜR

CAN

H#SARLI

ECZACIBA/I BAXTER HASTANE ÜRÜNLER# SAN.T#C.A. /.

GENEL MÜDÜR

MURAT

HOCALAR

PINAR SÜT A. /.

PINAR GIDA GR.SATINALMA D#REKTÖRÜ

NES#BE EBRU

#DGÜ AKIRMAK

ERMETAL OTOMOT#V A. /.

KAL#TE GÜVENCE SORUMLUSU

O^UZHAN

#LG#N

KARYATEKS TEKST#L SAN. T#C. A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

HAYDAR

#NAÇ

ECZACIBA/I YAPI GER. ARTEMA ARMATÜR GR.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

MUSTAFA

#NAN

TÜB#TAK / SAGE

DEN#Z

#PEK

DEN#Z T#CARET ODASI

GENEL SEKRETER

URAL

KABULUT

ODTÜ

REKTÖR

MEHMET

KALYONCU

DEN#Z KUVVETLER# KOMUTANLI^I

PERSONEL YÖNET#M /UBE MÜDÜRÜ

AYBEN

KAPTAN

MONSANTO GIDA LTD. /T#.

KAL#TE KONTROL SORUMLUSU

YAVUZ

KARA

AKA KOLEJ#

E^#T#M UZMANI

HÜSEY#N

KARAAHMET

EGE PROF#L T#CARET SANAY# A. /.

YÖNET#M TEMS#LC#S#

SEM#H

KARADEN#Z

TUKA/ GIDA SANAY# VE T#CARET A. /.

FABR#KA MÜDÜRÜ

EBRU

KARAEM#NO^ULLARI #NTERTEK TEST H#ZMETLER# A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

ERDEM

KARAKU/

ODEON TUR#ZM VE T#CARET A. /.

YÖNET#M DANI/MANI

EL#F

KARANF#L

OTOKOÇ OTOMOT#V SAN. VE T#C. A. /.

TOPLAM KAL#TE YÖNET#M TEMS#LC#S#

LAM#

KA/KA

#ZELTA/ #ZM#R EL ALETLER# SAN.T#C.A. /.

PERSONEL VE #DAR# #/LER MÜDÜRÜ

HÜSEY#N

KEÇEC#

PETROL OF#S# A. /.

MÜ/TEREK H#ZMETLER D#REKTÖRÜ

MEHMET

KELEMC#

HAN-SEL TEKST#L SAN. VE T#C. LTD. /T#.

MAL# #/LER VE #HRACAT MÜDÜRÜ

MEHMET ORHAN

KES#MG#L

BORÇEL#K ÇEL#K SANAY# A. /.

#CRA KOM#TES# ÜYES#

ÖNDER

KIRATLILAR

EMAS MAK#NA SANAY# A. /.

GENEL MÜDÜR

#LHAN

KIRIT

HEDEF-ALLIANCE HOLD#NG A. /.

#NSAN KAYNAKLARI VE #LET#/#M D#REKTÖRÜ

HAL#L #BRAH#M

KIZILAY

ATLAS INTERNASYONAL HAVACILIK A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

MUSTAFA

KIZILAY

IBM TÜRK LTD. /T#.

MÜ/TER# #L#/K#LER# YÖNET#M# VE KAL#TE PROGRAM MÜDÜRÜ

SELÇUK

K#LEC#

HAVAALANI #/LETME VE HAVACILIK ENDÜSTR#LER# A. /. (HEA/)

GENEL MÜDÜR

40


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

BURHANETT#N

KOCAMAZ

T. C. TARSUS BELED#YES#

BELED#YE BA/KANI

YUSUF Z#YA

KOÇ

OTOYOL PAZARLAMA A. /.

B#LG# #/LEM VE PROJE KOORD#NATÖRÜ

Ç#^DEM

KOÇUM

AR#A (#/-T#M TELEKOMÜN#KASYON H#ZMETLER# A. /.)

ORGAN#ZASYON VE PLANLAMA MÜDÜRÜ

MÜCAH#T

KORKUT

TOFA/ OTOMOB#L FABR#KASI A. /.

MODEL SORUMLUSU

MEHMET SAL#M

KUMBARACI

P#SA TEKST#L VE BOYA FAB. A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

YERSU

KURAL

TAYSAD

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (TEKN#K)

AYSUN

KURBA^ TA/

SANSU GIDA A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

YASEM#N

KUR/UNLU

SANSU GIDA A. /.

#/LETME

DR.HASAN

KU/

ACIBADEM HASTANES#

TIBB# D#REKTÖR YARDIMCISI

MÜGE

LÜLEC#LER

BUREAU VER#TAS LTD. /T#.

BAYRAM

MEC#T

KOSGEB BA/KANLI^I

BA/KAN YARDIMCISI

ERHAN

MERD#O^LU

DEN#Z T#CARET ODASI

GENEL SEKRETER YARDIMCISI

LÜTF# SERDE

MO^ULKOÇ

BERDAN TEKST#L A. /.

KAL#TE GÜVENCE VE AR-GE MÜHEND#S#

BERNARD

MOREAU

BUFER ELEKTR#K SAN. A. /. (LEGRAND)

KAL#TE SORUMLUSU

N#L

MORSALLIO^LU

AR#A (#/-T#M TELEKOMÜN#KASYON H#ZMETLER# A. /.)

PROJE OF#S# MÜDÜRÜ

B#RGÜL

MU/

DEN#ZL# Ç#MENTO SANAY# T.A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

TANER

MUTLU

/AH#NKUL OTOMATÇILIK SAN.T#C.A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

BERNA

NALBANT

AKDEN#Z K#MYA SAN.VE T#C.A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

AL# /AFAK

NAMLI

EMAS MAK#NA SANAY# A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

GÖKHAN ATA

OKUTAN

RENAULT-MA#S MOTORLU ARAÇLAR A. /.

#NSAN KAYNAKLARI VE KAL#TE MD.YRD.

PERV#N

OLGUN DEM#RH#ND#

BAREM PAZAR ARA/TIRMA VE ÖZEL E^#T#M MERKEZ# LTD./T#.

GENEL MÜDÜR

AHMET TURAN

ÖNER

TRAKYA CAM SANAY# A. /. / TRAKYA FABR#KASI

FABR#KA MÜDÜRÜ

AYDIN

ÖN#Z

TA#-TUSA/ HAVACILIK A. /.

#/ GEL#/T#RME VE YÖNET#M #CRA D#REKTÖRÜ

BELKIS

ÖRS

PERFEKTÜP A. /.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

BORA

ÖSK#PER

TA# TUSA/ HAVACILIK

#NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

F. HAL#DUN

ÖZBATUR

KÜÇÜKÇEKMECE BELED#YE BA/KANLI^I

BELED#YE BA/KANI

CANAN

ÖZDEM#R HACIMUSAO^LU

VOLKSWAGEN ELEKTR#K S#STEMLER# A. /.

TOPLAM KAL#TE ÖNET#C#S#

JALE

ÖZEN

MARCON# KOM#N#KASYON A. /.

AHMET

ÖZENALP

B#MEKS GÜMRÜK MÜ/AV#RL#^# T#C. LTD. /T#.

/#RKET MÜDÜRÜ

MURAT

ÖZGÜL

ESK#/EH#R BÜYÜK/EH#R BELED#YE BA/KANLI^I

BASIN YAYIN VE HALKLA #L#/K#LER DA#RE BA/KANI V.

41


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

BÜLENT

ÖZKAN

AKNET B#LG# #/LEM A. /.

PLANLAMA MÜDÜRÜ

/EBNEM

ÖZKIVIRCIK

EGE PROF#L T#CARET SANAY# A. /.

KAL#TE GÜVENCE VE KONTROL SOR.

KAD#R

ÖZKUL

TEPE KAPI DO^RAMA SAN.VE T#C.A. /.

YÖNET#M TEMS#LC#S#

GÜNGÖR

ÖZSEK#ZL#

PERFEKTÜP A. /.

GENEL MÜDÜR MUAV#N# / MAL# #/LER

HAYR#

ÖZSÜT

BERDAN TEKST#L A. /.

PERSONEL VE #NSAN KAYNAKLARI /EF#

HASAN

ÖZTA/

TÜRK P#RELL# KABLO VE S#STEMLER# A. /.

KAL#TE GÜVENCE VE MÜHEND#SL#K /EF#

MUSTAFA

ÖZTÜRK

GRUPAJ SERV#S ULUSLARARASI NAKL#YAT LTD. /T#.

F#RMA SAH#B#

HALUK

ÖZYAVUZ

CEVHER DÖKÜM SANAY# A. /.

YÖNET#M KURULU BA/KANI

B#ZHAN

PAKDEL

Y#^#T AKÜ A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

MEHMET N#YAZ#

PALAZ

PETLAS LAST#K SANAY# VE T#CARET A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

RIZA

PANAH#

KAM ANKARA BETON A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HAMD#

PARAMYOK

ECZACIBA/I ÖZGÜN K#MYASALLARI A. /.

#NSAN KAYNAKLARI YÖNET#C#S#

AKIN

POLAT

S.P.A.C. ALTI S#GMA DANI/MANLIK

GENEL MÜDÜR

DR. ENG#N

SA^DIÇ

K#M (KAL#TE #Y#LE/T#RME MERKEZ#) LTD./T#.

YÖNETEN ORTAK

FARUK

SARI

YONCA-EGE YA^ SANAY# VE T#CARET A. /.

MURAHHAS AZA / GENEL MÜDÜR

MEHMET MURAT

SEP#C#

BERDAN TEKST#L A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

HAKAN

SERTER

ROTOPAK MATBAACILIK A. /.

KAL#TE YÖNET#M TEMS#LC#S#

SERDAR

SEVER

KIRPART OTOMOT#V SAN.T#C.A. /.

KAL#TE GÜVENCE SORUMLUSU

NEVZAT

SEYREK

P#SA TEKST#L VE BOYA FAB. A. /.

F. OKAN

SEZER

ELDOR ELEKTRON#K A. /.

E^#T#M SORUMLUSU #NSAN KAYNAKLARI VE ORGAN#ZASYON GEL#/T#RME MÜDÜRÜ

AHMET TU^RUL S#REL

FIRAT PLAST#K A. /.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

SERDAR

SÖZER#

ARÇEL#K A. /.

YÖNET#C#

ELÇ#N

SÜEREN

TED #STANBUL KOLEJ#

#NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

MUSTAFA

/AHBAZ

KOMBASSAN A. /.

#/LETME MÜDÜRÜ

HÜSEY#N

/AH#N

OTOKOÇ OTOMOT#V SAN. VE T#C. A. /.

#NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

ÜM#T

/AH#N

ANNE ÇOCUK E^#T#M VAKFI #KT#SAD# #/LETMES# (AÇEV)

#/LETME MÜDÜRÜ

HANDE

/ARMAN

SEGER-SES VE ELEKTR#KL# GEREÇLER A. /.

SATI/ VE KAL#TE MÜDÜRÜ

DR. AHMET

/ENGEZER

SSK TRABZON BÖLGE HASTANES#

BA/TAB#P YARDIMCISI / KAL#TE YÖNET#M TEMS#LC#S#

TURGUT

/ENOL

AYDIN YAZILIM VE ELEKTRON#K SANAY# A. /.

GENEL MÜDÜR

EKREM

/ENSOY

TRAKYA CAM SANAY# A. /. / TRAKYA FABR#KASI

#NSAN KAYNAKLARI /EF#

42


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

TÜLAY

/ENTÜRK

MARSHALL BOYA VE VERN#K SANAY# A. /.

KAL#TE S#STEMLER# /EF#

MEHMET

TAN

N#LÜFER BELED#YES#

BA/KAN YARDIMCISI / YÖNET#M TEMS#LC#S#

CAN

TANCI

GEMSAN A. /.

GENEL MÜDÜR

MEL#KE

TANDO^AN

GARANT# S#GORTA GRUBU

#NSAN KAYNAKLARI B#R#M MÜDÜRÜ

AY/EGÜL

TANIK

FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI A. /.

KAL#TE SORUMLUSU

BÜLENT

TANRIKULU

TUSA/ MOTOR SANAY# A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

EKREM

TARAR

KÜÇÜKÇEKMECE BELED#YE BA/KANLI^I

BELED#YE BA/KAN YARDIMCISI

YAVUZ SEL#M

TET#K

#NANÇ DI/ T#CARET H#ZMETLER# GRUBU

#NSAN KAYNAKLARI VE S#STEM SORUMLUSU

KAM#L CÜNEYT

TEZER

EPROM ENDÜSTR#YEL OTOMASYON LTD. /T#.

GENEL MÜDÜR

GONCA

TIKNAZ

MATAY OTOMOT#V YAN SAN.VE T#C.A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

H. KARTAL

TOLGA

BUFER ELEKTR#K SAN. A. /. (LEGRAND)

#NSAN KAYNAKLARI D#REKTÖRÜ

AYTU^

TOPME/E

BPO BPLAS-PLASTIC OMNIUM

KAL#TE MÜDÜRÜ

D#LEK

TOPUÇ KOÇ

#ZELTA/ #ZM#R EL ALETLER# SAN.T#C.A. /.

KAL#TE GÜVENCE SORUMLUSU

EBRU

TORBAO^LU

PINAR SÜT A. /.

TOPLAM KAL#TE UZMANI

YILMAZ

TURAN

KOMBASSAN A. /.

KAL#TE GÜVENCE /EF#

NA#LE

ULUAKAY

EYAP A. /. ARTEMA ARMATÜR GRUBU

MAL#YET MUHASEBES# /EF#

TÜRKER

UNAN

FLOTEKS PLAST#K SAN. VE T#C. A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

MEHMET TALU

URAY

KARTONSAN A. /.

GENEL MÜDÜR

CAV#T

USTAO^LU

PA/ABAHÇE ESK#/EH#R CAM SAN. VE T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR

C#HANG#R

UYANIK

YEKA/ MAV# ULUSLARARASI TA/.T#C.A. /.

YÖNET#M KURULU BA/KAN VEK#L#

ERHAN

UYSAL

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER A. /.

KAL#TE S#STEMLER# MÜHEND#S#

SERDAR

UZEL

B.S. YÖNET#M DESTEK VE E^. H#Z.T#C.LTD./T#.

GENEL MÜDÜRÜ

ZEYNEP YILDIZ

ÜNAL

ECZACIBA/I YAPI GER. ARTEMA ARMATÜR GR.

#NSAN KAYNAKLARI UZMANI

TUNCAY

YA^CI

TRAKYA CAM SANAY# A. /. / TRAKYA FABR#KASI

#/LETME MÜHEND#S#

SEZA

YALIZ

ÇELEB# HAVA SERV#S# A. /.

KAL#TE MÜDÜRÜ

AYFER

YEN#ÇA^

H#SAR E^#T#M VAKFI ÖZEL KEMERKÖY #LKÖ^RET#M OKULU

OKUL MÜDÜRÜ

PINAR

YEN#GÜN

OMSAN LOJ#ST#K A. /.

#NSAN KAYNAKLARI VE KAL.S#S.MÜD.

GÜLER

YEN#PINAR

NESTLE GIDA SANAY# A. /.

KAL#TE S#STEMLER# MÜDÜRÜ

ÖZLEM

YER

YA/AR BASF OTOMOT#V LTD. /T#.

KAL#TE GÜVENCE YÖN./YÖNET#M TEMS.

MET#N

YEREBAKAN

MEYER YÖNET#M VE BELGELEND#RME H#Z.LTD./T#.

YÖNET#M KURULU BA/KANI

43


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

HAKAN

YILDIRIM

FIRAT PLAST#K A. /.

KAL#TE PLANLAMA /EF#

AYFER

YILMAZ

D#NAM#K GÜMRÜK MÜ/AV#RL#^# LTD. /T#.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

BERR#N

YILMAZ

ECZACIBA/I BAXTER HASTANE ÜRÜNLER# SAN.T#C.A. /.

#NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

DOÇ. DR. GÜNE/

YILMAZ

TÜRK P#RELL# KABLO VE S#STEMLER# A. /.

ARGE VE KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

MUSTAFA

YILMAZ

AKSA AKR#L#K K#MYA SANAY# A. /.

GENEL MÜDÜR

MET#N

YORGANCIO^LU

KARYATEKS TEKST#L SAN. T#C. A. /.

GENEL MÜDÜR

ÖZLEM

YURDAKUL

ÇELEB# HAVA SERV#S# A. /.

#K E^#T#M GEL#/T#RME MÜDÜRÜ

ÖZER

YÜKSEL

DEN#Z KUVVETLER# KOMUTANLI^I

B#NBA/I

ÖZER

YÜKSEL

DEN#Z KUVVETLER# KOMUTANLI^I

TKY KISIM AM#R#

VEYSEL

ZENG#N

ECZACIBA/I ÖZGÜN K#MYASALLARI A. /.

KAL#TE GÜVENCE YÖNET#C#S#

FAHR ÜYELER Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

CEM#L

AKSAKAL

YETERL#FT ASANSÖR

KAL#TE YÖNET#M

PROF. DR. D#LER

ASLAN

PAMUKKALE ÜN#VERS#TES#

TEMEL TIP B#L#MLER# BÖL. B/K.

SEMRA FER#HA

A/CIG#L

ODTÜ

Ö^RET#M ÜYES#

MURAT

AYAZ

ERDO^ANLAR ALÜM#NYUM SANAY# VE T#CARET A. /.

KAL#TE GÜVENCE /EF#

MEHMET

B#LG#Ç

TURAN

BULDUK

AV/AR EMAYE A. /.

#/LETME MÜDÜRÜ

SAL#M

ÇAM

BEYKENT ÜN#VERS#TES#

BÜTÇE VE PLANLAMA DA#RE BA/KANI

MEHMET EM#N

ÇAMD#B#

INTERTECH A. /.

B#LG#SAYAR MÜHEND#S#

EM#N

DA^LI

KÜLTÜRDA^ YAYIN PAZARLAMA

ESNAF

GÜLCAN

DEM#RKOL

XEROX A. /.

SATI/ MÜDÜRÜ

MELTEM

D#KMEN GÜRSOY

OYAK #N/AAT A. /.

KAL#TE S#STEMLER# MÜDÜRÜ

E. GÜNSEL#

ERDO^AN

MARET A. /.

KAL#TE YÖNET#C#S#

TELAT

ESA

HUNCA KOZMET#K A. /.

KAL#TE DEPARTMAN /EF#

SERDAR

GÜLDAL

SERTEN TEKST#L A. /.

KAL#TE GÜVENCE & B#LG#-#/LEM

YASEM#N R.

GÜN

BERSAY #LET#/#M DANI/MANLI^I

TOPLAM KAL#TE VE #K YÖNETMEN#

/. ZAFER

KARABACAK

E#S ECZACIBA/I #LAÇ SANAY# VE T#CARET A. /.

#NSAN KAYNAKLARI UZMANI (BÜTÜNSEL KAL#TE)

MEHMET BARI/

KARAKA/

SERTEN TEKST#L A. /.

KAL#TE GÜVENCE SORUMLUSU

44


Ad

Soyad

Kurulu u

Görevi

ORHAN

KEKL#K

T.B.S. TA/IMA BETON SANAY# A. /.

#N/AAT MÜHEND#S#

BETÜL

ORAY

GSA LTD. /T#.

KAL#TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

T#MURLENK

ÖTKEN

EMPA K#MYA LTD. /T#.

KAL#TE GÜVENCE VE PLANLAMA MÜDÜRÜ

YILDIRIM

RAMAZANO^LU

ADAM SA^LIK MERKEZ#

UZMAN HEK#M

NEDRET MUHARREM

SA^LAM

DEFNE YEMEK LTD. /T#.

/#RKET ORTA^I

HAKAN

/ENTÜRK

MOGAZ PETROL GAZLARI A. /.

KAL#TE SORUMLUSU

YE/#M

TANTEK#N

TÜB#TAK B#LTEN

UZMAN ARA/TIRMACI

SERHAT

TEK#N

ZEYNEP

ULA/AN

NEW HOLLAND TRAKMAK

#NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ

OYA

YARDIM SARI

NUR

YÜCEL

NEW HOLLAND TRAKMAK

GENEL MÜDÜR AS#STANI

Ö RENC ÜYELER Ad

Soyad

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

ZAFER

A^YAR

KOCAEL# ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K

ENDÜSTR# MÜHEND#SL#^#

SIDIKA

AKBULUT

MARMARA ÜN#VERS#TES#

SOSYAL B#L#MLER

ULUSLARARASI KAL#TE YÖNET#M#

AYTÜL

ARCA

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

#/LETME FAKÜLTES#

#/LETME

SAVA/ BA/AR

ASLANTEPE

MANCHESTER ÜN#VERS#TES#

E^#T#M FAKÜLTES#

ÖRGÜTSEL DE^#/#M VE GEL#/#M

EFE

AT#LLA

#STANBUL TEKN#K ÜN#VERS#TES#

MAK#NA FAKÜLTES#

MAK#NA MÜHEND#SL#^#

SERKAN

BA^ATUR

OSMANGAZ# ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K FAKÜLTES#

ENDÜSTR# MÜHEND#SL#^#

HÜRCAN

CO/KUN

MARMARA ÜN#VERS#TES#

SOSYAL B#L#MLER ENST#TÜSÜ

#STAT#ST#K (YÜKSEK L#SANS)

HAKAN

ÇEL#K

OSMANGAZ# ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K/M#MARLIK

ENDÜSTR# MÜHEND#SL#^# #STAT#ST#K (YÜKSEK L#SANS)

ESRA TOLUNAY

ÇÖREK

MARMARA ÜN#VERS#TES#

SOSYAL B#L#MLER ENST#TÜSÜ

SERDAR TANER

DEM#R

ODTÜ

FEN/EDEB#YAT

K#MYA

SOSYAL B#L#MLER ENST#TÜSÜ

#/LETME YÖNET#M# (YÜKSEK L#SANS)

BÜLENT

DEM#RDAMAR

ATILIM ÜN#VERS#TES#

GÜNEY

ELVAN

#ZM#R YÜKSEK TEKNOLOJ# ENST#TÜSÜ

RECEP

EMANET

ERC#YES ÜN#VERS#TES#

#KT#SAD# VE #DAR# B#L#MLER FAKÜLTES#

#/LETME

MEHMET FAZIL

ENGÜRÜN

ULUDA^ ÜN#VERS#TES#

#.#.B.F.

EKONOMETR#

U^UR

FINDIK

ULUDA^ ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K M#MARLIK

MAK#NA MÜHEND#SL#^#

ENERJ# MÜHEND#SL#^#

45


Ad

Soyad

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Bölüm

ARZU

FIRLAER

GAZ# ÜN#VERS#TES#

SA^LIK B#L#MLER# ENST#TÜSÜ

B#YOF#Z#K

C.ÖCAL

F#DANBOY

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

#/LETME FAKÜLTES#

N#HAT

KANDAL

#STANBUL TEKN#K ÜN#VERS#TES#

FEN B#L#MLER# ENST#TÜSÜ

#/LETME JEODEZ# FOTOGRAMETR# MÜHEND#SL#^# (YÜKSEK L#SANS)

DEMET

KARAMAN

EGE ÜN#VERS#TES#

FEN B#L#MLER# ENST#TÜSÜ

SÜT TEKNOLOJ#S# (YÜKSEK L#SANS)

BÜLENT

KEND#R

MARMARA ÜN#VERS#TES#

SOSYAL B#L#MLER ENST#TÜSÜ

ULUSLARARASI #/LETMEC#L#K

S.SEVAL

KORKUSUZ

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

#/LETME FAKÜLTES#

#/LETME

SEMA

KULU

#STANBUL ÜN#VERS#TES#

E^#T#M FAKÜLTES#

REHBERL#K VE PS#KOLOJ#K DANI/MANLIK

ORHAN

KÜÇÜK

ATATÜRK ÜN#VERS#TES#

BAYBURT MESLEK YÜKSEKOKULU

NURCAN

MET#NER

OSMANGAZ# ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K/M#MARLIK

ENDÜSTR# MÜHEND#SL#^#

EREN

OCAKVERD#

#STANBUL TEKN#K ÜN#VERS#TES#

FEN B#L#MLER# ENST#TÜSÜ

#/LETME MÜHEND#SL#^#

AHU

OKYAR

ULUDA^ ÜN#VERS#TES#

#KT#SAD# #DAR# B#L#MLER

EKONOMETR#

FAT#H

ÖKSÜZ

SELÇUK ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K/M#MARLIK

MAK#NA MÜHEND#SL#^#

NEJAT

ÖZBEDEL

OSMANGAZ# ÜN#VERS#TES#

MÜHEND#SL#K FAKÜLTES#

ENDÜSTR# MÜHEND#SL#^#

MÜGE

ÖZDEM#R

#STANBUL TEKN#K ÜN#VERS#TES#

FEN B#L#MLER# ENST#TÜSÜ

ÇEVRE MÜHEND#SL#^#

ÖZGÜL

ÖZEL

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

#/LETME FAKÜLTES#

ERDEM

POLAT

SAKARYA ÜN#VERS#TES#

FEN B#L#MLER# ENST#TÜSÜ

#/LETME METALURJ# VE MALZEME MÜHEND#SL#^# (YÜKSEK L#SANS)

HÜLYA

SÖKER

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

MESLEK YÜKSEK OKULU

MATBAA

ÇA^LAR

SÖNMEZ

ODTÜ

MÜHEND#SL#K

METALURJ# VE MALZEME MÜHEND#SL#^#

ZEYNEL

/EN

MARMARA ÜN#VERS#TES#

#KT#SAD# #DAR# B#L#MLER

ÜRET#M YÖNET#M# VE PAZARLAMA

KAHAN

ÜN

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

#/LETME FAKÜLTES#

#/LETME F#NANS BÖLÜMÜ (DOKTORA)

NEZ#R

YALÇINKAYA

YED#TEPE ÜN#VERS#TES#

SOSYAL B#L#MLER ENST#TÜSÜ

F#GEN

YURDAKUL

ANADOLU ÜN#VERS#TES#

AÇIKÖ^RET#M

SOSYAL B#L#MLER

AYBEN

YÜCEL

#STANBUL ÜN#VERS#TES#

#/LETME

#/LETME

46

2002 Yılı Faaliyet Raporu  

2002 Yılı Faaliyet Raporu