Page 1

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДУКЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Основни групи въпроси: Същност и видове себестойност на продукцията на предприятието Групировка на разходите Фактори за снижаване себестойността на продукцията на предприятието 1. Същност и видове себестойност на продукцията на предприятието. Себестойността е икономическа категория, която отразява съвкупността на паричните разходи за производството и реализацията на продукцията на предприятието. Тя отразява индивидуалните разходи в отделното предприятие. От гледна точка на законовата уредба (в съответствие със Закона за счетоводството и счетоводните стандарти) имаме два вида себестойност: производствена (технологична) себестойност включва производствените разходи в цеха, в предприятието; пълна себестойност включва и разходите извън предприятието. В зависимост от времето, за което се разработва различаваме три вида себестойност: проектна себестойност в инвестиционни проекти; планова себестойност различава се от проектната; нормативна себестойност базира се на научно обосновани нормативи. В зависимост от обекта различаваме четири вида себестойност: себестойност на продукцията в производствения участък; цехова себестойност; себестойност на продукцията в предприятието; отраслова себестойност. 2. Групировка на разходите. 2.1. Разходи по икономически елементи Разходи, свързани с предмети на труда суровини, материали и др.; Разходи, свързани със средствата на труда амортизационни отчисления;


Разходи, свързани с работната сила работна заплата зависи от системите и формите на заплащане; разходи за социални осигуровки зависят от категорията труд и от методиката; Разходи, свързани с външните услуги информация, разработване и др. Други видове разходи. Тази групировка се отнася за цялото предприятие и за произвежданата продукция. 2.2. Групировка на разходите по статии на калкулацията отнася се за единица изделие от даден вид или група еднородни изделия. За различните предприятия и различните отрасли следва да има различни статии. В промишлените предприятия калкулацията включва:

Разходи за суровини + Разходи за материали + Разходи за работни заплати + Разходи за осигуровки + Амортизационни отчисления + Други видове разходи = Производствена себестойност + Разходи за администрация и управление + Разходи за реализация = Пълна себестойност

2.3. Групировка в зависимост от характера на разходите: материални, трудови и други разходи; 2.4. Групировка в зависимост от връзката на разходи със себестойността: променливи и (условно) постоянни. 3. Фактори за снижаване себестойността на продукцията на предприятието. Вътрешни фактори Външни фактори


равнище на техниката и технологията равнище и динамика на цените качество на материалите такси, мита и др. норми за разход системи на амортизация и ограничения работна сила природо-климатически и др. характер на произвежданата продукция

форми на организация и управление и др.

Факторите за снижаване себестойността на продукцията на предприятието зависят от равнището на образование, квалификация и интелигентност.

cost  

description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you