Page 1

Administrace systému GP webpay Role: MerchantAdmin Uživatelská příručka, červenec 2011


GP webpay Administrace systému

OBSAH:

ÚVOD ............................................................................................................................ 3 PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE .............................................................................................. 3  ZÁKLADNÍ NABÍDKA PRO ROLI MERCHANTADMIN ............................................................. 4  ADMINISTRACE .............................................................................................................. 6  Změna hesla ........................................................................................................... 6  Kontaktní info .......................................................................................................... 6  ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK ............................................................................................. 7  Vyhledání objednávek ............................................................................................ 7  Úhrada objednávek ............................................................................................... 13  Vyhledání dávek ................................................................................................... 14  Vymazání neukončených objednávek .................................................................. 18  ODHLÁŠENÍ .................................................................................................................. 19  CHYBOVÉ STAVY .......................................................................................................... 20  PŘÍLOHY ...................................................................................................................... 21  Stav objednávky.................................................................................................... 21  Podporované požadavky ...................................................................................... 22  Návratové kódy ..................................................................................................... 25 

© Global Payments Europe, s.r.o.

2


GP webpay Administrace systému

Úvod Dokument je určen pro obchodníky, kteří budou ve svém elektronickém obchodu přijímat platby, uskutečněné platebními kartami asociací MasterCard, VISA a Dinners Club, a to prostřednictvím internetové platební brány GP webpay. Aplikace GP webpay plně podporuje standard 3-D Secure a poskytuje možnost integrovat funkčnost standardního webového rozhraní formou Web Services. K aplikaci lze přistoupit přes URL adresu: https://3dsecure.gpwebpay.com/gui Pozn.: Všechny obrazovky uvedené v textu byly převzaty z testovacího prostředí Global Payments Europe, s.r.o., a proto jejich obsah nemusí naprosto přesně odpovídat obsahu obrazovek v reálném provozu aplikace.

Přihlášení do aplikace Po zadání URL adresy se automaticky zobrazí stránka pro přihlášení do aplikace. Povolen je pouze přístup zadáním uživatelského jména a hesla. Na základě zadaných údajů aplikace zpřístupní konkrétní uživatelské prostředí. Heslo pro první přihlášení obdrží obchodník od administrátora aplikace GP webpay v Global Payments Europe (GPE) při převzetí smlouvy. Po přihlášení s tímto heslem GP webpay automaticky nabídne obrazovku pro změnu hesla. Zde obchodník formuluje svoje vlastní heslo, pod kterým se bude nadále přihlašovat. Je v jeho zájmu, aby toto heslo bylo co možná „nejkomplikovanější“, aby nebylo snadné heslo odvodit. V žádném případě by heslo nemělo být pouhým opakováním uživatelského jména, nevhodná jsou rovněž celá slova nebo řetězce po sobě následujících kláves na klávesnici, případně posloupnost za sebou jdoucích číslic, apod.

Tato příručka popisuje všechny možnosti, které aplikace nabízí pro roli definovanou na straně uživatele aplikace, a to pro roli MerchantAdmin. Hlavním úkolem uživatele v roli MerchantAdmin (administrátor u obchodníka) je zpracování objednávek, tj. vyhledávání objednávek podle zadaných podmínek, úhrada objednávek, vyhledávání dávek, uzavření dávek, příp. vymazávání neukončených objednávek.

© Global Payments Europe, s.r.o.

3


GP webpay Administrace systému

Základní nabídka pro roli MerchantAdmin Po úspěšném přihlášení uživatele se zobrazí úvodní stránka aplikace GP webpay. V záhlaví této, i všech dalších stránek, je kromě loga aplikace uveden ještě název společnosti a uživatelské jméno přihlášeného uživatele. Obsah panelu nabídek (tj. konkrétní uživatelské prostředí aplikace) odpovídá roli, přidělené přihlášenému uživateli. Kliknutím na odpovídající vlajku v pravém rohu záhlaví stránky lze pro GP webpay zvolit jazyk, ve kterém bude probíhat další komunikace.

Obr. 1: Úspěšné přihlášení, role MerchantAdmin

Menu, určené pro uživatele s rolí MerchantAdmin: Administrace: ▪ Změna hesla přihlášeného uživatele; ▪ Kontaktní info – zobrazení detailních informací o společnosti a seznamu registrovaných obchodníků dané společnosti; Zpracování objednávek: ▪ Vyhledání objednávek – možnost vyhledávat objednávky na základě identifikace obchodníka nebo objednávky, podle stavu objednávky, data platby, případně měny a částky objednávky. Zobrazení přehledu nalezených objednávek, možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných (povolených) transakcí; ▪ Úhrada objednávek – zobrazení všech doposud neuhrazených objednávek (úspěšně autorizovaných), možnost zobrazit detail vybrané objednávky, včetně nabídky možných transakcí. Úhrada vybrané objednávky, anebo skupiny objednávek, ▪ Vyhledání dávek - možnost vyhledávat dávky obchodníka na základě identifikace dávky, podle stavu dávky, data otevření nebo zavření dávky. Zobrazení přehledu vyhledaných

© Global Payments Europe, s.r.o.

4


GP webpay Administrace systému

dávek s možností zobrazit detail vybrané dávky. Zobrazení přehledu objednávek zařazených do dávky, možnost zobrazit detail objednávky s nabídkou dalších možných transakcí. Možnost uzavřít otevřenou dávku; ▪ Vymazání neukončených objednávek – zobrazení přehledu neukončených objednávek, možnost zobrazit detailní data vybrané objednávky. Vymazání vybraných objednávek (jednotlivých, anebo všech); Odhlášení

© Global Payments Europe, s.r.o.

5


GP webpay Administrace systému

Administrace Změna hesla Výběrem volby Změna hesla z nabídky “Administrace“ se vyvolá stránka Změna hesla. Zadává se původní a nové heslo, které se ještě jednou potvrzuje. Po odeslání údajů bude, v případě úspěšné změny hesla, zobrazena informace o provedené změně. Ke změně hesla bude uživatel automaticky vyzván při prvním přihlášení. Volba Změna hesla je součástí menu, určeného pro uživatele přihlášeného do aplikace jménem a heslem. Dobu platnosti hesla nastavuje administrátor systému v Global Payments Europe

Kontaktní info Po výběru volby Kontaktní info z nabídky “Administrace“ bude zobrazena stránka Informace o společnosti s detailními údaji o společnosti a seznamem všech registrovaných obchodníků této společnosti.

Obr. 2: Informace o společnosti

Barevné body ve sloupci Číslo obchodníka rozlišují povolené a zakázané obchodníky. Na stránce je přístupný e-mail zákaznické podpory, kterou informujte, jestliže zobrazené kontaktní údaje neodpovídají skutečnosti.

© Global Payments Europe, s.r.o.

6


GP webpay Administrace systému

Zpracování objednávek Vyhledání objednávek Po přihlášení do aplikace GP webpay se automaticky zobrazuje stránka Vyhledání objednávek, tj. přednastavená volba Vyhledání objednávek z nabídky “Zpracování objednávek“.

Obr. 3: Vyhledání objednávek - Filtr

Možnosti nastavení filtru - Obchodník: ▪ Obchodník: název obchodníka se vybírá z místní nabídky; ▪ Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka. Druhé pole, do kterého musí být zadáno kompletní číslo obchodníka, je určeno pro rychlé vyhledání konkrétního obchodníka; ▪ Objednávka: číslo objednávky v aplikaci GP webpay; ▪ Obj. obchodníka: číslo objednávky1 v systému obchodníka. Stav ▪ v zaškrtávacím poli se označí požadovaný stav objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Datum platby ▪ Období - posledních: po označení tohoto výběru se zadává počet jednotek (minuty, hodiny, dny, měsíce), vybraných z místní nabídky; ▪ Po: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); ▪ Před: zadává se počet hodin (z místní nabídky), anebo datum platby (z kalendáře); Objednáno ▪ Měna: měna objednávky se vybírá z místní nabídky; 1

Číslo objednávky je uvedeno na výpisu transakcí provedených platebními kartami (výpis je určen pro držitele karet i obchodníky).

© Global Payments Europe, s.r.o.

7


GP webpay Administrace systému

▪ Větší než: částka objednávky je větší než zadaná hodnota; ▪ Menší než: částka objednávky je menší než zadaná hodnota; Doplněná výběrová kritéria se potvrzují stiskem tl. Odeslat. Po stisku tl. Vynulovat budou všechna doposud zaznamenaná výběrová kritéria z formuláře vymazána, což platí i pro všechny další formuláře, ve kterých budou uvedená tlačítka umístěna. Po případném odeslání prázdného formuláře budou vyhledány všechny objednávky vybraného obchodníka, kromě objednávek ve stavu DELETE (vymazána).

Vyhledané objednávky V přehledu objednávek, vyhledaných dle podmínek specifikovaných v předchozím kroku, jsou zobrazeny základní informace o nalezených objednávkách.

Obr. 4: Vyhledané objednávky

V horní části stránky je umístěna lišta s barevně odlišenými odkazy, určenými pro rychlý návrat na některou z předchozích stránek (platí i pro všechny další stránky). Informace o výsledku vyhledání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. Pokud bude zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, pak po kliknutí na požadovanou objednávku, budou detailní data této objednávky zobrazena samostatně v novém okně. Druhý sloupec přehledu objednávek (bez názvu) označuje typ transakce. Pokud je prázdný (bez rozlišení), proběhla standardní platba. Má-li obchodník povoleny opakované platby, může obsahovat hodnoty “R“ nebo “R N“. R označuje platbu opakovanou – vzor. V případě, že k této platbě proběhla i následná platba, budou detailní data platby obsahovat i odkazy na platby následné (záložky Základní informace a Následné platby). R N označují platbu opakovanou – následnou. Detailní data této platby, zobrazená na záložce Základní informace, obsahují odkaz na platbu – vzor (pole Původní objednávka).

© Global Payments Europe, s.r.o.

8


GP webpay Administrace systému

GP webpay zobrazí na 1 dotaz maximálně 100 položek na stránce, při větším počtu vybraných objednávek nejsou tedy zobrazeny všechny. Pro vyhledání konkrétní objednávky se proto doporučuje zadávat dotaz, co možná nejpřesněji. Uspořádání objednávek v přehledu lze změnit, po kliknutí na název libovolného sloupce bude přehled setříděn podle obsahu tohoto sloupce. V přehledu autorizovaných objednávek se vybírají jednotlivé objednávky pro další zpracování. Pro označení všech objednávek najednou lze použít tl. Vyber vše. Po stisku tl. Inverzní výběr budou označeny všechny původně nezaškrtnuté objednávky. Tl. Vynulovat zruší dosavadní výběr, označení všech zaškrtnutých políček bude odstraněno najednou. Tlačítko se šipkou (vpřed, vzad) zobrazí následující (předcházející) stránku přehledu.

© Global Payments Europe, s.r.o.

9


GP webpay Administrace systému

Zpracování objednávek Předpokladem pro zpracování označených objednávek je nastavení odpovídajícího Keystore (kontejneru s klíči) a zadání Hesla pro přístup do tohoto kontejneru2. Tímto způsobem se v GP webpay standardně potvrzují všechny požadavky na zpracování. Odeslání požadavku se ještě jednou potvrzuje. U hromadných příkazů to může být např. tl. Úhrada vybraných, případně tl. Vymazání vybraných. Pokud jsou zobrazena detailní data vybrané objednávky, je k dispozici tl. Zpracovat (transakci, vybranou z Možných transakcí).

Obr. 5: Vyhledané objednávky – Zadání Keystore a hesla

2

Heslo a Keystore si obchodník generuje při uzavření smlouvy s GPE, s.r.o.

© Global Payments Europe, s.r.o.

10


GP webpay Administrace systému

Detail objednávky Po kliknutí na položku v přehledu vyhledaných objednávek budou zobrazena detailní data vybrané objednávky:

Obr. 6: Detail objednávky

Kromě základních informací o dané objednávce, nabízí GP webpay i výběr Možné transakce. Další možné zpracování závisí na aktuálním stavu objednávky. Na příklad autorizovaná objednávka může být uhrazena (DEPOSIT), anebo může být autorizace objednávky zneplatněna (APROVE_REVERSAL). Pokud je požadováno zadání částky, je částku nutné zadat ve stejném formátu, tak jak je to zobrazeno v přehledu – tj. s desetinnou tečkou/čárkou. Např.: částka 10 Kč a 30 halířů se zadává jako 10,3 (popř. 10,30). Toto je zásadní rozdíl od ostatního zpracování objednávek (založení, manipulace přes web services), kde je částka uváděna bez desetinné tečky/čárky – tj. 1030. Podrobný popis stavu objednávky, viz Příloha: Stav objednávky. Popis podporovaných požadavků (Možné transakce), viz Příloha: Podporované požadavky. Pokud uživatel označí jednu z povolených transakcí, může v některých případech GP webpay nabídnout další pole pro doplnění potřebných údajů. Příkladně pro požadavek CREDIT nebo DEPOSIT musí být ještě specifikována Částka kreditu (depositu), pokud je požadován CREDIT_REVERSAL, musí být doplněno Číslo kreditu. Požadavek Zpracovat jednotlivou objednávku se potvrzuje obvyklým způsobem (zadání cesty ke Keystore a hesla). O výsledku zpracování bude uživatel informován. Pozn.: Jestliže bylo zatrženo pole Otevřít objednávku v novém okně, zobrazují se detailní data vybrané objednávky v novém okně.

© Global Payments Europe, s.r.o.

11


GP webpay Administrace systému

Informace o výsledku zpracování objednávky.

Obr. 7: Informace o úspěšném zpracování objednávky

Ve zprávě o úspěšném zpracování požadavku jsou primární (PRC) a sekundární (SRC) návratový kód nastaveny na hodnotu “0“; text, určený pro popis chyby, obsahuje hodnotu “OK“, sloupec OK obsahuje zelený bod.

Ve zprávě o neúspěšném zpracování požadavku návratový kód PRC obsahuje typ chyby a SRC upřesnění této chyby. Text popisuje typ chyby a sloupec OK obsahuje červený bod.

Obr. 8: Informace o neúspěšném zpracování objednávky

Popis návratových kódů, viz Příloha: Návratové kódy.

© Global Payments Europe, s.r.o.

12


GP webpay Administrace systému

Úhrada objednávek Po výběru volby Úhrada objednávek z nabídky “Zpracování objednávek“ se zobrazí přehled úspěšně autorizovaných objednávek. Tyto objednávky jsou ve stavu autorizována APPROVED a jsou připraveny k úhradě.

Obr. 9: Vyhledané objednávky určené k úhradě

Po kliknutí na položku v přehledu objednávek budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce; před povolením transakce tedy mohou být některé údaje ještě ověřeny. Objednávky pro zpracování je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím) nebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), anebo může být použito tlačítko pro Inverzní výběr. Po potvrzení požadavku budou označené objednávky zpracovány. Výsledkem úspěšně zpracované objednávky je požadavek na zaúčtování objednávky. Ten se předává vydavateli karty. Provedená úhrada může být zneplatněna. Požadavek na zneplatnění úhrady platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány tzn., nebyla uzavřena dávka, ve které se objednávka nachází.

© Global Payments Europe, s.r.o.

13


GP webpay Administrace systému

Vyhledání dávek Po výběru volby Vyhledání dávek z nabídky “Zpracování objednávek“ se zobrazí stránka Vyhledávání dávek s příslušným formulářem - filtrem.

Obr. 10: Vyhledání dávek - filtr

Možnosti nastavení filtru - Obchodník: ▪ Obchodník: název obchodníka se obvykle vybírá z místní nabídky; ▪ Obchodník č.: číslo obchodníka v aplikaci GP webpay. K dispozici je místní nabídka; ▪ Dávka: číslo dávky; Stav ▪ v zaškrtávacích polích se označí požadovaný stav dávky (uzavřená, otevřená); Datum otevření dávky ▪ Po: dávka byla otevřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); ▪ Před: dávka byla otevřena před zadaným datem (kalendář); Datum zavření dávky ▪ Po: dávka byla zavřena po zadaném datu (k dispozici kalendář pro výběr a přenos data); ▪ Před: dávka byla zavřena před zadaným datem (kalendář);

© Global Payments Europe, s.r.o.

14


GP webpay Administrace systému

Vyhledané dávky Informace o výsledku vyhledávání obsahuje počty nalezených a zobrazených položek. V přehledu vyhledaných dávek je uvedeno číslo a stav dávky, čas otevření a uzavření dávky.

Obr. 11: Přehled vyhledaných dávek

Detail dávky Po kliknutí na vybranou položku se zobrazí základní informace o této dávce a přehledy všech plateb (záložka Platby) a kreditů (záložka Kredity) obsažených v dávce. Otevřená dávka může být uzavřena.

Obr. 12: Detail dávky

© Global Payments Europe, s.r.o.

15


GP webpay Administrace systému

Po kliknutí na položku na záložce Platby nebo Kredity budou zobrazeny detailní informace o vybrané objednávce, společně s nabídkou dalších Možných transakcí.

Obr. 13: Detail objednávky (s platbou) k Detailu dávky

Obr. 14: Detail objednávky (s kredity)

© Global Payments Europe, s.r.o.

16


GP webpay Administrace systému

Nabídka Možných transakcí závisí na stavu objednávky a stavu dávky (uzavřena/neuzavřena), ve které je tato objednávka zařazena. Po výběru (označení) povolené transakce probíhá vše standardním způsobem, tj. případné doplnění požadovaného údaje, ověření Keystore, zadání hesla a potvrzení požadavku. Rovněž o výsledku transakce bude uživatel informován obvyklým způsobem. Výsledek zpracování je možné ještě ověřit zobrazením detailu konkrétní objednávky – volba: Vyhledání objednávek.

© Global Payments Europe, s.r.o.

17


GP webpay Administrace systému

Vymazání neukončených objednávek Po výběru volby Vymazání neukončených objednávek z nabídky “Zpracování objednávek“ se zobrazí seznam všech objednávek ve stavu “neukončena“ - REQUESTED.

Obr. 15: Neukončené objednávky

Objednávky pro zpracování (výmaz) je možné vybírat jednotlivě (zatrhnutím), anebo lze označit všechny najednou (tl. Vyber vše), případně lze provést Inverzní výběr. Po standardním potvrzení požadavku budou označené neukončené objednávky vymazány. Zobrazí se informace o výsledku zpracování, např.:

Obr. 16: Informace o vymazání objednávky

© Global Payments Europe, s.r.o.

18


GP webpay Administrace systému

Detail vymazaná objednávky Pokud bude stránka Výsledek transakce obsahovat přehled vymazaných objednávek, pak po kliknutí na vybranou položku budou zobrazeny tyto základní informace:

Obr. 17: Detail vymazané objednávky

Odhlášení Pro odhlášení z aplikace je určena nabídka Odhlášení. Po kliknutí na tuto nabídku se zobrazí informace “Byl jste odhlášen z aplikace GP Webpay. Z bezpečnostních důvodů zavřete, prosím, okno prohlížeče. “

© Global Payments Europe, s.r.o.

19


GP webpay Administrace systému

Chybové stavy Aplikace rozlišuje dva typy zpráv – informace a chybové zprávy. Oba typy zpráv se zobrazují nad formulářem, ke kterému se vztahují. Zpráva Informace (modrý formulář) obvykle informuje o výsledku právě ukončené akce.

Obr. 18: Informace o neúspěšném vyhledání

Zpráva Chyba (červený formulář) upozorní na závažné chyby, které musí být opraveny, aby zpracování mohlo dále pokračovat.

Obr. 19: Úhrada objednávky – Chyba

© Global Payments Europe, s.r.o.

20


GP webpay Administrace systému

Přílohy Stav objednávky Stav

Popis stavu

Neukončena REQUESTED

Objednávka byla úspěšně přijata do GP webpay – čeká se na výsledek doplnění citlivých informací držitele karty. Pokud držitel karty doplnil citlivé informace, je zaslán dotaz do 3D systému, zda je požadována autentikace držitele karty. Čeká se na výsledek z 3D systému. Když držitel karty přerušil zadávání údajů karty, je toto finální stav objednávky.

Autorizována APPROVED

Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl úspěšný, byl poslán požadavek na autorizaci do autorizačního centra. Výsledek autorizace objednávky je úspěšný.

Reverzována REVERSED

Autorizace objednávky byla zneplatněna. Na straně držitele karty došlo k odblokování původně autorizovaných finančních prostředků.

Možné následující stavy

Uhrazena DEPOSITED Reverzována REVERSED Vymazána DELETED

Neautorizována Výsledek autorizace objednávky je neúspěšný, objednávku Vymazána UNAPPROVED není možné uhradit. DELETED Není možné pokračovat. Uhrazena DEPOSITED

Zpracována PROCESSED

Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED Kreditována CREDITED

Odmítnuta DECLINED

Objednávka byla označena pro uhrazení během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit úhradu objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná úhrada nachází.

Zpracována PROCCESED

Proběhl automatický proces uzavírání dávek a přenos dat do finančních systémů.

Kreditována CREDITED

Objednávka byla uzavřena. Jediná přípustná operace je vymazání. Objednávka byla odstraněna.

Autorizována APPROVED

Uzavřena CLOSED Vymazána DELETED

Objednávka byla označena pro návrat během následného dávkového zpracování. Je možné zneplatnit návrat objednávky do okamžiku, než proběhne uzavření dávky, ve které se daná objednávka nachází. Po uzavření dávky zůstává objednávka v tomto stavu. Pro objednávku je možné vytvořit více kreditů.

Uzavřena CLOSED

Výsledek autentikace držitele karty v 3D systému byl neúspěšný. Držitel karty není autentikován – není možné pokračovat. Objednávku je možné odstranit.

Vymazána DELETED

© Global Payments Europe, s.r.o.

21


GP webpay Administrace systému

Podporované požadavky

Požadavek

Význam

Popis

Předchozí možné stavy

Výsledné možné stavy

approveReversal

Zneplatnění autorizace objednávky

Požadavek na zneplatnění autorizace objednávky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky.

Autorizována APPROVED

Reverzována REVERSED

deposit

Úhrada objednávky

Požadavek na úhradu (zaúčtování) objednávky. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém bude zaslán požadavek na zaúčtování finanční transakce zúčtovací bance. Vlastní zaúčtování je v kompetenci zúčtující banky. Platí pouze pro úspěšně autorizované objednávky.

Autorizována APPROVED

Uhrazena DEPOSITED

depositReversal

Zneplatnění úhrady objednávky

Požadavek na zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro uhrazené objednávky, které ještě nebyly zpracovány – nedojde k převodu finančních prostředků od držitele karty k obchodníkovi.

Uhrazena DEPOSITED

Autorizována APPROVED

© Global Payments Europe, s.r.o.

22


GP webpay Administrace systému

Požadavek

Význam

Popis

Předchozí možné stavy

Výsledné možné stavy

Credit

Návrat objednávky

Požadavek na návrat úhrady objednávek, které již byly zpracovány. Označí objednávku pro následné zpracování, po kterém budou finanční prostředky převedeny od obchodníka zpět k držiteli karty.

Zpracována PROCESSED

Kreditována CREDITED

Požadavek na zrušení zneplatnění úhrady objednávky. Platí pouze pro zneplatněné objednávky, které ještě nebyly zpracovány – nedojde k zpětnému převodu finančních prostředků od obchodníka k držiteli karty. Požadavek na uzavření objednávky.

Kreditována CREDITED

Uhrazena DEPOSITED

Dávka s kreditem musí být otevřená

(v případě, že další platné kredity neexistují)

creditReversal

closeOrder

Zneplatnění návratu objednávky

Uzavření objednávky

Kreditována CREDITED

Kreditována CREDITED

Uhrazena DEPOSITED

Uzavřena CLOSED

Zpracována PROCESSED Kreditována CREDITED

delete

Odstranění objednávky

Požadavek na odstranění objednávky.

Odmítnuta DECLINED

Vymazána DELETED

Neautorizována UNAPPROVED Reverzována REVERSED Uzavřena CLOSED

© Global Payments Europe, s.r.o.

23


GP webpay Administrace systému

Požadavek

Význam

Popis

batchClose

Uzavření dávky objednávek

Požadavek na uzavření dávky obsahující objednávky označené pro další zpracování. Není nezbytně nutné zasílat tento požadavek. Uzavírání dávek probíhá automaticky před každým zpracování dávek.

© Global Payments Europe, s.r.o.

Předchozí možné stavy

Výsledné možné stavy

24


GP webpay Administrace systému

Návratové kódy PRCODE - PrimaryReturnCode

PRCODE / primaryReturnCode Hodnota Význam CS

Význam EN

0

OK

OK

1

Pole příliš dlouhé

Field too long

2

Pole příliš krátké

Field too short

3

Chybný obsah pole

Incorrect content of field

4

Pole je prázdné

Field is null

5

Chybí povinné pole

Missing required field

11

Neznámý obchodník

Unknown merchant

14

Duplikátní číslo objednávky

Duplicate order number

15

Objekt nenalezen

Object not found

17

Částka k úhradě překročila autorizovanou částku

Amount to deposit exceeds approved amount

18

Součet kreditovaných částek překročil uhrazenou částku

Total sum of credited amounts exceeded deposited amount

20

Objekt není ve stavu odpovídajícím této operaci

Object not in valid state for operation

25

Uživatel není oprávněn k provedení operace

Operation not allowed for user

26

Technický problém při spojení s autorizačním centrem

Technical problem in connection to authorization center

27

Chybný typ objednávky

Incorrect order type

28

Zamítnuto v 3D. Důvod zamítnutí udává SRCODE

Declined in 3D

30

Zamítnuto v autorizačním centru. Důvod zamítnutí udává SRCODE

Declined in AC

31

Chybný podpis

Wrong digest

35

Vypršel čas pro zadání čísla karty. Objednávku nelze dokončit

Session expired. Order is not valid

Technický problém

Technical problem

1000

© Global Payments Europe, s.r.o.

25


GP webpay Administrace systému

SRCODE – SecondaryReturnCode SRCODE / secondaryReturnCode Hodnota

0

Význam CS

Význam EN

Bez významu

V případě PRCODE 1 až 5, 15 a 20 se mohou vrátit následující SRCODE 1 2 5 6 7 8 10 11 12 18 22 24 25 26 34

ORDERNUMBER MERCHANTNUMBER CVC/CVV AMOUNT CURRENCY DEPOSITFLAG MERORDERNUM CREDITNUMBER OPERATION BATCH ORDER URL MD DESC DIGEST

ORDERNUMBER MERCHANTNUMBER CVC/CVV AMOUNT CURRENCY DEPOSITFLAG MERORDERNUM CREDITNUMBER OPERATION BATCH ORDER URL MD DESC DIGEST

V případě PRCODE 28 se mohou vrátit následující SRCODE 3000

3001

3002

Zamítnuto v 3D. Neúspěšné ověření držitele Declined in 3D. Cardholder not karty. authenticated in 3D. Info: Ověření držitele karty bylo neúspěšné (neplatně zadané údaje, stornování autentikace, uzavření okna pro autentikaci držitele karty se zpětnou vazbou…).

Note: Cardholder authentication failed (wrong password, transaction canceled, authentication window was closed…).

V transakci se nesmí pokračovat.

Transaction Declined.

Držitel karty ověřen.

Authenticated

Info: Ověření držitele karty v 3D systémech proběhlo úspěšně. Pokračuje se autorizací objednávky.

Note: Cardholder was successfully authenticated – transaction continue with authorization.

Neověřeno v 3D. Vydavatel karty nebo karta Not Authenticated in 3D. Issuer or není zapojena do 3D. Cardholder not participating in 3D. Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – karta, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D.

Note: Cardholder wasn’t authenticated – Issuer or Cardholder not participating in 3D.

V transakci se pokračuje.

Transaction can continue.

© Global Payments Europe, s.r.o.

26


GP webpay Administrace systému

Hodnota

3004

Význam CS

Význam EN

Neověřeno v 3D. Vydavatel karty není zapojen do 3D nebo karta nebyla aktivována.

Not Authenticated in 3D. Issuer not participating or Cardholder not enrolled.

Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – karta není aktivována, nebo její vydavatel, není zapojen do 3D.

Note: Cardholder wasn’t authenticated – Cardholder not enrolled or Issuer or not participating in 3D.

V transakci je možné pokračovat.

Transaction can continue. 3005

Zamítnuto v 3D.Technický problém při ověření držitele karty.

Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication.

Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – vydavatel karty nepodporuje 3D, nebo technický problém v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty.

Note: Cardholder authentication unavailable – issuer not supporting 3D or technical problem in communication between associations and Issuer 3D systems.

V transakci není možné pokračovat, Transaction cannot continue. povoleno z důvodu zabezpečení obchodníka před případnou reklamací transakce držitelem karty. 3006

3007

Zamítnuto v 3D. Technický problém při ověření držitele karty.

Declined in 3D. Technical problem during Cardholder authentication.

Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – technický problém ověření obchodníka v 3D systémech, anebo v komunikaci s 3D systémy finančních asociací, či vydavatele karty.

Note: Technical problem during cardholder authentication – merchant authentication failed or technical problem in communication between association and acquirer.

V transakci není možné pokračovat.

Transaction cannot continue.

Zamítnuto v 3D. Technický problém v systému zúčtující banky. Kontaktujte obchodníka.

Declined in 3D. Acquirer technical problem. Contact the merchant.

Info: V 3D systémech nebylo možné ověřit držitele karty – technický problém v 3D systémech.

Note: Technical problem during cardholder authentication – 3D systems technical problem. Transaction cannot continue.

V transakci není možné pokračovat. 3008

Zamítnuto v 3D. Použit nepodporovaný karetní produkt.

Declined in 3D. Unsupported card product.

Info: Byla použita karta, která není v 3D systémech podporována.

Note: Card not supported in 3D. Transaction cannot continue.

V transakci není možné pokračovat.

© Global Payments Europe, s.r.o.

27


GP webpay Administrace systému

V případě PRCODE 30 se mohou vrátit následující SRCODE

1001

Zamitnuto v autorizacnim centru, karta blokovana3 Zahrnuje důvody, které naznačují zneužití platební karty – kradená karta, podezření na podvod, ztracená karta a pod.

Declined in AC, Card blocked Includes the reasons implying that the card has been misused – a stolen card, suspected card fraud, a lost card, etc.

Většinou pokus o podvodnou transakci. 1002

Zamitnuto v autorizacnim centru, autorizace zamitnuta

Declined in AC, Declined Reason:

Z autorizace se vrátil důvod zamítnutí “Do not honor“.

Card issuer or financial association rejected authorization (“Don Not Vydavatel, nebo finanční asociace zamítla Honor”) autorizaci BEZ udání důvodu. 1003

Zamitnuto v autorizacnim centru, problem karty

Declined in AC, Card problem Possible reasons:

Zahrnuje důvody: expirovaná karta, chybné číslo karty, nastavení karty - pro kartu není povoleno použití na internetu, nepovolená karta, expirovaná karta, neplatná karta, neplatné číslo karty, částka přesahuje maximální limit karty, neplatné CVC/CVV, neplatná délka čísla karty, neplatná expirační doba, pro kartu je požadována kontrola PIN. 1004

1005

Zamitnuto v autorizacnim centru, technicky problem

Declined in AC, Technical problem in authorization process

Autorizaci není možné provést z technických důvodů – technické problémy v systému vydavatele karty, nebo finančních asociací a finančních procesorů.

Authorization rejected – technical problem.

Zamitnuto v autorizacnim centru, Problem uctu

Declined in AC, Account problem

Důvody: nedostatek prostředků na účtu, překročeny limity, překročen max. povolený počet použití…

3

Expired card, wrong card number, Internet transaction not permitted to Cardholder, invalid card, invalid card number, amount over card maximum limit, wrong CVC/CVV, invalid card number length, invalid expiry date, PIN control is required for used card.

Technical problem in card issuer systems or financial associations systems (Card issuer unavailable)

Possible reasons: finance absence, over account limit, over daily limit

Pouze tučně vytištěné části v této a níže uvedených buňkách tohoto sloupce budou obsaženy v poli RESULTTEXT (nepovinné pole) v odpovědi zaslané obchodníkovi. Zbývající text je pouze vysvětlení pro obchodníky.

© Global Payments Europe, s.r.o.

28

Testovací book  
Testovací book  

popisek slakdj flaůskdj lůasjk df

Advertisement