Page 1

REKLAMA

MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY

CZWARTEK, 31 MAJA 2012, NR 22/2012

Fajnie jest być dzieckiem

2,5-letniemu Aleksandrowi i wszystkim innym dzieciom życzymy niezapomnianego Dnia Dziecka pełnego prezentów i rodzinnego ciepła. REKLAMA


opinie

2

Zapraszamy na plener fotograficzny!

W sobotę por tal mmrzeszow.pl zaprasza na kolejny plener fotograficzny. Tym razem fotografować będziemy pałacyk w Boguchwale i jego otoczenie. Sobota z Aparatem to cykl towarzyskich plenerów fotograficznych „bez zobowiązań”. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę foto gra fować w mi łym towa rzy stwie. Bę dzie okazja do nawiązania nowych znajomości i powymieniania się doświadczeniami. Na pewno nie zabraknie też ciekawych kadrów. Mile widziany będzie każdy, bez względu na posiadany sprzęt i umiejętności.

Czwartek, 31 maja 2012 r. Tym razem wybieramy się do Boguchwały. Plener zaproponował i pomógł zorganizować Janusz Borek, czyli MM-kowy januszek104. Zobaczymy i sfotografujemy m.in. zabytkowy pałacyk, spichlerz (który obecnie jest biblioteką), krypty pod kaplicą grobową. Spotykamy się w sobotę na przystanku MPK „Boguchwała Grunwald” (dla autobusów jadących od Rzeszowa). Dojeżdża tam MPK linii nr 3. Rozpoczynamy ok. godz. 10.40. Więcej szczegółów na temat pleneru znajdziesz także na stronie mmrzeszow.pl Do zobaczenia! KM

wypełnia: Tomasz Moszczak, podróżnik, współwłaściciel firmy JANUSZ BOREK

www.ekspedycja.com i parku linowego Expedycja na Olszynkach

OKRĄGŁA KŁADKA STANĘŁA NAD AL. PIŁSUDSKIEGO @Trafik: Teraz wszystkim malkontentom szczęka opada. Robi wrażenie!! @wqrzacz: Mnie też się podoba. Ciekawa atrakcja. Nie wiem, dlaczego niektórzy sądzą, że jak coś nie zostało wybudowane przed wojną, to już się do niczego nie nadaje?? @Arkadiusz Bednarczyk: Wygląda toto jak wielkie UFO, które ląduje nad Piłsudskiego, ale właśnie... odpadło dno. Zdecydowanie lepszym pomysłem, może tańszym, byłoby wykonanie podziemnych przejść, np. pasażem w postaci kiosków itp. Przyjezdni pomyśleliby przynajmniej, że Rzeszów posiada

metro... ;) A jak to coś kiedyś się zawali... To dopiero będzie tragedia... @Ja_no_sik: Katowice od dawna mają SPODEK, to Rzeszów będzie miał UFO bez denka i pokrywki :-) (...) @viwaldi: (...) Co do kładki, to fajnie, że będzie, bo to coś innego. Jasne, że kompletnie niepraktyczna i komplikująca życie pieszym, ale co tam, nie o to idzie w tym interesie. Ma być charakterystyczna, jak pomnik, czy inny... no właśnie, co? UFO pasuje mi w każdej postaci (...). KM Więcej zdjęć okrągłej kładki znajdziesz na mmrzeszow.pl

kwestionariusz rzeszowski

mmrzeszow.pl w teraz

Od kiedy w Rzeszowie? Od urodzenia, czyli ponad 40 lat.

W okolice Dynowa, gdzie nad Sanem mam Bol zano, uro kli we miastecz ko we Wło - doskonałe trasy rowerowe. szech, położone w sercu Dolomitów, gór, Najbardziej niebezpieczne miejsce? które kocham i często do nich powracam. Nie znajduję takiego miejsca.

Lubię Rzeszów, bo...

Jest czysty, nie za duży, przyjazny dla życia codziennego.

ZAMIEJSCOWY

OŚ RO DE K DY DA KT YC ZN Y W

D Ę B I C Y STUDIA BEZPŁ

ATNE

RENCYJNE CZ

ESNE

KIERUNKI: Administracja Ekonomia Rachunkowość i controlling lling DĘBICA DĘBIC BICA ZZamiejscowy amiejscow y Ośr OOśrodek Oś odek d k DDydaktyczny ydakt d k yczny w DDębicy ębic bi y Zarządzanie ul. 39-200 pok.. 11 ul. Kościuszki Kościuszki 32, 2, 339-20 00 DDębica, ębic a, budynek ek A, A pok tel./fakss 14 681 28 11, 14 681 12 71, e-mail: e -mail: debica@uek.krakow.pl debic a@uek a@u .krakow.pl

St ud ia na kie ru nkcou nt ro lli ngg Ra ch un ko wo ść i ika to w y. o wy m ają ch ar ak te r un t

rrekrutacja e k rutacja ek r u tta a cja cjj 201 2 / 2 0 13 2012/2013 13

Drażnią mnie…

Za duża liczba galerii handlowych, które stały się miejscem, gdzie dorośli i dzieci spędzają czas, nawet w piękne, słoneczne Oczywiście park linowy, szczególnie w mo- dni. A jest tyle innych atrakcji w mieście. mentach, gdy gościmy grupy szkolne i moCo powinno się zmienić w Rzeszowie? gę obser wować dzieciaki i współuczestniWielkie markety nie powinny być budowaczyć w ich wspaniałej zabawie. ne w centrum miasta, tylko na jego obrzeGościom pokazuję… żach - to by uchroniło małe, ciekawe sklepiRzeszowski Rynek, który na przestrzeni ki przed bankructwem. lat zmienił się nie do poznania i jest wspaniaMarzę, żeby Rzeszów… łą wizytówką miasta. Nadal się rozwijał i żeby zawsze miał doUlubiona knajpka? brego gospodarza. Barek bieszczadzki w parku Expedycja, który ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA FROŃ

Ulubione miejsca?

NAJWIĘKSZA UCZELNIA EKONOMICZNA W POLSCE

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia (zaoczne) PREFE

Jeżeli za miasto, to…

Jeśli nie Rzeszów, to…

REKLAMA

STUDIA STACJONARNE I stopnia (dzienne)

serwuje dania kuchni bieszczadzkiej, jedne z moich ulubionych, np. pierogi po bieszczadzku.

KRAKÓW KR AKÓW DDział zia Nauczania Uniwersytetu ział Uniwersytettu Ekonomicznego Ekonomicznego w Krakowie Krakowie 31-510 31--510 Kraków, Kraków, ul. ul. Rakowicka R akowick a 27 studiainfo@uek.krakow.pl ttel. el. 12 293 56 28, 12 293 93 54 25, ee-mail: -mail: studiainf o@uek .krakow.pl

.pl kow.p ako .krraak ek.k .uek www.u

„Teraz” - tygodnik bezpłatny Adres redakcji (oddział w Rzeszowie): ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 867 22 23 redakcja@terazrzeszow.pl Redaktor prowadzący „Teraz Rzeszów”: Joanna Borowiec - zastępca redaktora naczelnego tel.: 17 867 22 27 e-mail: redakcja@terazrzeszow.pl Reklama: Ewa Bończak - kierownik projektu tel.: 691 432 876; 17 867-23-51 e-mail: reklama@terazrzeszow.pl Druk: Media Regionalne Sp. z o.o., O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50 tel.: 15 851 31 00 Wydawca tygodników „Teraz” Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 tel.: 22 463 07 00 Prezes zarządu: Joanna Pilcicka Redakcja centralna tygodnika „Teraz“ 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. Redaktor naczelna: Justyna Duchnowska Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Teraz Rzeszów” jest zabronione.

ISSN 1899 – 2331


wydarzenia

Czwartek, 31 maja 2012 r.

3

Ukryty talent? Odnajdziesz go w sobotę w MDK

- Idea jest taka, żeby zgromadzić w jednym miejscu ludzi z różnymi pasjami, którzy mogliby się nimi dzielić z innymi - opowiada Marek Jankowski, pomysłodawca i organizator festiwalu. - Chcemy rozwijać talenty rzeszowian i pokazywać im nowe możliwości rozwoju..

Skromniej, ale równie ciekawie Impreza wzorowana jest na wrocławskim SLOT Art Festivalu, którego program obejmuje dziesiątki koncertów, ponad 120 warsztatów z różnych dziedzin sztuki, wykłady, wystawy, przedstawienia teatralne oraz happeningi. Rzeszowski SLOT Day będzie dużo skromniejszy, ale na pewno równie ciekawy Po pierwsze - warsztaty. Te z kowalstwa poprowadzi bohaterka jednego z od cin ków „Dzień do bry TVN” Agniesz ka Pasek, któ ra w swoich pracach nie używa elektronarzędzi. Będzie też filcowanie na mokro, monotypia i ozdabianie przedmiotów metodą decoupage. REKLAMA

DARIUSZ DANEK

SLOT Day Rzeszów - taką nazwę nosi impreza, która w Rzeszowie odbędzie się po raz pierwszy. Będzie można nauczyć się gry na orientalnych instrumentach, spróbować sił w kowalstwie, tańcu z ogniem i breakdansie.

Ruszamy się - Pasjonatów tańca w świat breakdan ce wprowadzi Okta wian „Fior“ Bapka, b-boy zdobywający laury na ogólnopolskich turniejach i konkursach - opowiada Marek. - Tych, którzy chcą trochę powalczyć z grawi-

 Od wrze śnia zmie nią się za sa dy bez płat ne go po by tu dzie ci w przed szko lach. W dal szym cią gu bez płat ne bę dzie 6 go dzin opie ki, ale nie, jak do tych czas, o do wol nej po rze, tyl ko w go dzi nach 8-14. Zda niem urzęd ni ków i rad nych, ta ka zmia na ma uspraw nić pra cę przed szko li. Ra da Mia sta przy ję ła no we za sa dy nie mal jed no gło śnie.  Miasto ogłosi przetarg na zakup systemu identyfikacji kibiców uczestniczących w imprezach na stadionie przy ul. Hetmańskiej. Pieniądze na jego zakup we wtorek zarezerwowała Rada Miasta. Każdy, kto kupuje bilet na zawody sportowe, będzie rejestrowany w tym systemie. Na tej podstawie będzie wiadomo, kto siedzi na konkretnym miejscu. W przypadku awantury na podstawie karty kibica albo skanu dowodu osobistego będzie można ustalić, kto narozrabiał. System ma zacząć działać na wakacjach.

Robert Stopa (z lewej) i Marek Jankowski, organizatorzy sobotniej imprezy

Fani mu zy ki na uczą się pod stawy gry na did ge ri doo, czy li drew nia nym od powied ni ku trąb ki o dłu go ści ok. 1,5 metra, uży wanym przez au stra lij skich Abo ryge nów. Do te go warsz taty bęb niar skie na afry kań skim djem be i gi ta rowe. Tric ki i ćwi cze nia na roz ru szanie pal ców bę dzie po kazy wał Woj ciech Jo dła Je dliń ski.

krótko

tacją, zaprosimy na warsztaty łączące freerunning, le parkour i elementy akrobatyki. Typowo ruchowymi zajęciami będzie też nauka technik znanych z tańca z ogniem. Wieczorem przed domem kultury na os. Baranówka IV odbędzie się też fire-show, czyli pokaz tańca z ogniem, w ar tystycznej aurze. Muzyczno-ruchowy spektakl zaprezentuje Miłosz Szychowski. Całość uzupełnią wykłady i prezentacje blogerów, grup podróżniczych i naukowców. Będzie można też spotkać się przy kawie i porozmawiać w zaaranżowanej specjalnie na SLOT Day kawiarence. Na zakończenie zagra Mar tijn Krale, eksbasista holender skiego zespołu

SLOT Day Rzeszów rozpocznie się w sobotę, 2 czerwca o godz. 11 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Osmeckiego 51. Wstęp jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty w dniu imprezy.

No Longer Music, a obecnie wokalista rockowej grupy Frühstück. Wokalista w kameralnej, akustycznej aranżacji wykona piosenki swojej macierzystej grupy oraz co very utworów radiowych. ANNA JANIK a.janik@terazrzeszow.pl 17 867-22-37

 Na Załężu na razie nie powstanie zakład utylizacji odpadów. Propozycję inwestycji na wtorkowej sesji przedstawiła radnym firma Debex ze Starachowic. Z projektu wynika, że kosztem ok. 150 mln zł w rejonie elektrociepłowni powstałby zakład składający się z dwóch części. Ze względu na brak wyczerpujących informacji na temat zasad funkcjonowania zakładu, radni nie zdecydowali się wystawić do przetargu działki, na której miałby powstać. Sprawa wróci pod obrady komisji. bg


4

miasto buduje się

Czwartek, 31 maja 2012 r.

Okrągła kładka już nad ulicą

Rozpoczęła się budowa nowoczesnego 6-piętrowego biurowca przy al. Rejtana. Budynek powstaje obok Millenium Hall. Na elewację mają składać się ciemnoszare płyty oraz duża ilość przeszkleń. Oprócz biur w budynku znajdą się lokale handlowe i usługowe. Na razie na placu budowy trwają prace ziemne. Budynek ma być gotowy w trzecim kwartale przyszłego roku. Piotr Wrotny

Zadanie polegało na podniesieniu czterech stalowych łuków, ważących po 30 ton każdy. Drogowcy przymocowali je do pozostałych fragmentów pomostu, położonych na tymczasowych podporach. W ten sposób nad jezdnią, na wysokości 5,5 metra, powstał okrąg o średnicy 39 m i wadze 163 ton. - Kolejnym etapem będzie wymiana podpór. Tymczasową konstrukcję zastąpimy sta lowy mi słu pami wy peł nio ny mi beto nem. W trakcie prac na miejsce będą dojeżdżać kolejne betonowe elementy pochylni, którymi piesi będą wchodzić na kładkę – mówi Joanna Sitarz z firmy Skanska. BG

DARIUSZ DANEK

PIOTR WROTNY

Nad al. Piłsudskiego jest już zamontowana stalowa konstrukcja okrągłej kładki dla pieszych. Skomplikowaną operację podniesienia 163-tonowego okręgu drogowcy przeprowadzili w nocy z piątku na sobotę.

Budowa kładki będzie kosztowała 12,4 mln zł. Prace potrwają do października. komentarze internautów – str. 2. więcej zdjęć na mmrzeszow.pl

Skatepark będzie miał więcej przeszkód, niż pierwotnie zakładano. Dodatkowe pieniądze przyznali we wtorek radni - za 20 tys. zł powstanie podwójny tzw. suchy basen. bg REKLAMA

KATARZYNA ZIĘBA, pracownik salonu „Impresja” Jakoś nie mogę wyobrazić sobie tej kładki w centrum miasta. Uważam, że wszystkiego jest tutaj za dużo: galerie, sklepy, urzędy. Jednak czekam na ukończenie budowy i chciałabym, aby kładka w jakiś miły sposób mnie zaskoczyła i pomogła mi w poruszaniu się po mieście.

D, DANEK (3)

DOMINOREX/MMRZESZOW.PL

teraz twój głos

KAROLINA OLCHOWA, II rok prawa na UR

JUSTYNA NOWAK, studentka fizjoterapii UR

Kładka jest widowiskowa. Oczywiście, teraz jej budowa utrudnia wszystkim ruch. Jednak mam nadzieję, że wkrótce to się skończy i będziemy mięć piękną kładkę.

Budowa kładki to dobry pomysł. Na pewno będę z niej korzystać i z niecierpliwością czekam na zakończenie budowy. us


Czwartek, 31 maja 2012 r.

reklama

5


6

dzień dziecka

Zabawkowe inspiracje dla rodziców Żeby uszczęśliwić malucha w dniu jego święta, wcale nie trzeba kupować drogich prezentów. W rzeszowskich sklepach są zabawki, które zapewnią świetną rozrywkę dzieciom i zaangażują w nią również rodzica.

ZESTAWY LEGO TECHNIC To dobrze znane dzieciom klocki Lego, tyle że w bardziej „technicznej” wersji. Do ich złożenia niezbędna będzie pomoc rodziców. Montować można helikoptery, ciężarówki i samochody. Część zawiera ruchome elementy. Dla najbardziej wprawionych młodych techników absolutna nowość, czyli Mindstroms. To robot, którego sami możemy zaprogramować. Będzie wykonywał nasze polecenia, mówił naszym głosem i świecił na różne kolory. Z klocków możemy ułożyć aż trzy różne kształty. Ceny: 130 i 1400 zł

MAŁY ODKRYWCA Na rynku są specjalne zestawy, które pomogą dzieciom poznać i zrozumieć otaczający świat. Wśród nich m.in. mini-szklarnia i stacja meteo z deszczomierzem i termometrem, pozwalająca prowadzić własne obserwacje przyrody. Mali archeologowie polubią zabawę przy robieniu gipsowych odlewów odcisków dinozaurów. Pomalowane odblaskowymi farbkami będą świecić w ciemnościach. Świetna zabawę gwarantuje też składanie dinoszkieletów, którego części umieszczone są w skalnych bryłach. Rodzice śmiało mogą zakopać je w ogrodzie... Emocje i zaskoczenie dziecka gwarantowane. Ceny: 41 zł, 32 zł i 35 zł.

KLASYKA W NOWYM WYDANIU GRY EDUKACYJNE Kultowe planszówki od lat pomagają rodzicom ciekawie spędzić czas z dziećmi. Na rynku są dziś gry edukacyjne, pomagające opanować ortografię, nauczyć matematyki lub poznać angielskie słówka. Ostatnim hitem jest polska wersja Monopoly, która pozwala lepiej poznać swój kraj, gwarantując świetną zabawę całej rodzinie. Ceny: 30 - 100 zł

LALKI Dla dziewczynek uwielbiających bawić się lalkami idealna będzie taka, która ma typowo dziecięce odruchy. Popularna „Agatka” zamyka oczka, płacze, wymaga przewijania i karmienia ze specjalnej buteleczki. Fanki kultowej Barbie też mają szeroki wybór: od pływających w wodzie syren po studio projektowe, w którym można wymyślić i zaprojektować stroje dla Barbie. W środku szablony, naklejki i flamastry do dekorowania sukienek. Ceny: 170 zł (Agatka) i 130 zł

Rozmowa ze Stanisławem Rymutem, właścicielem firmy Rymut - Gdy siedzi się na placu zabaw, przy prawie każdym wózku - obok soczku i smoczka - można zobaczyć wasze chrupki. Jak wpadł pan na pomysł, żeby produkować właśnie kukurydziane chrupki? - Wpadła na niego tak naprawdę moja żona. Wychodząc z dzieckiem na spacer, war to zabrać dla niego coś do jedzenia. A chrupki nie tylko nie zajmują dużo miejsca, ale też są zdrowe i bezpieczne. Najpierw zainwestowaliśmy w linię produkcyjną, potem w automaty pakujące. W końcu w halę produkcyjną. - Wnuczki zajadają się „Rymutkami“? - Bardzo je lubią. Chrupki zabieramy ze sobą na spacer i jak wyjeżdżamy np. nad wodę. Ważne jest bezpieczeństwo. Chrupkami dziecko się nie zakrztusi, bo praktycznie rozpływają się w ustach. Nie ma ograniczeń wiekowych. Mogą je jeść i dzieci, i dorośli. Są po prostu smaczne. - Są alternatywą dla chipsów? - Na pewno. Przede wszystkim to produkt całkowicie naturalny. Nie jest smażony na tłustym oleju. Chrupki są bezglutenowe, więc nie uczulają, nie mają też w sobie żadnych konser wantów. Z drugiej strony, nie psują się szybko. Jedyne, na co trzeba uważać, to nie wystawiać ich na mocne słońce. ROZMAWIAŁA KAROLINA JAMRÓG

przykładowe ceny zajęć dla dzieci PŁYWALNIA KARPIK - zajęcia w grupie dla dzieci do lat 4 -220 zł za 10 godzin - kurs pływania dla 5- i 6-latków - 250 zł za 20 godzin

BIŻUTERIA DLA MŁODEJ STROJNISI To idealny prezent dla młodych dam, które uwielbiają przymierzać biżuterię swoich mam. W zestawach jest wszystko, co potrzebne do stworzenia własnej bransoletki, kolczyków i wisiorków. Do wyboru są wszystkie kolory i kształty paciorków. Wspólne projektowanie i tworzenie biżuterii będzie dla mamy i córki idealną rozrywką. Ceny: 670 zł i 110 zł (puszka)

RESORAKI Fani małych samochodzików mogą wybierać wśród zestawów z osobówkami, ciężarówkami, traktorami i postaciami z kreskówki „Cars”. Do tego rampy, podjazdy i tory przeszkód. Ceny: 40 zł zestaw, 60 zł „Cars” i 70 zł rampa

STUDIO TAŃCA MDANCE dzieci od 3 do 6 lat 8 zajęć po 50 min - 75 zł 4 zajęcia po 50 min - 40 zł 1 zajęcie po 50 min -13 zł dzieci od 7 do 10 lat 8 zajęć po 60 min - 80 zł 4 zajęć po 60 min - 45 zł 1 zajęcie po 60 min -15 zł

Zapisując malucha na dodatkowe zajęcia, nie zapominajmy, że mają być dla dziecka nie przykrym obowiązkiem, ale dobrą zabawą i sprawić mu przyjemność.

FARBKI I KREDKI DO KĄPIELI Przekonanie malucha, że kąpiel też może być fajną zabawą, wcale nie jest trudne. Zwłaszcza jeśli pozwoli mu się pisać po płytkach, wannie, a nawet po własnym ciele. W zestawach farb i kredek do kąpieli są też stempelki, maty do rysowania i specjalne foremki. Wszystko antyalergiczne. Ceny: 10 zł (kredki) i 25 zł farbki

Frajdę dziecku sprawi nie tylko spacer albo wizyta na placu zabaw. Już kilkumiesięcznego malucha śmiało można zabrać na basen, a kilkulatek da sobie świetnie radę na kursie tańca. Uczestnictwo w takich zaję ciach war to zaplanować wcześniej. Większość szkół tańca i pływalni na okres wakacji rezygnuje z kursów, ale już te raz war to zastanowić się, gdzie zapisać malucha jesienią.

Chodzić nie potrafi, pływać tak

RADOSNA KĄPIEL

Chrupki zabieramy wszędzie

Czas z dzieckiem spędź aktywnie

ARCHIWUM

BAW SIĘ Z DZIECKIEM

Czwartek, 31 maja 2012 r.

PLUSZAKI DO KĄPIELI To nowsza wersja klasycznej, żółtej kaczuszki. Pluszakami można bawić się w wodzie, a po wysuszeniu nie stracą kolorów. Dostępne są też maskotki potrafiące chodzić po piasku. Ceny: 12 zł

ANNA JANIK FOT. DARIUSZ DANEK (8) Materiał zrealizowano dzięki uprzejmości sklepu Toys’R’Us w CH Millenum Hall.

Na pływalni Karpik, przy ul. Solarza, dzieci w wieku od roku do czterech lat biorą udział w grupowych zajęciach, w których nie tylko oswajają się z wodą, ale powoli uczą pływać. Pomóc mają w tym kolorowe piłki i zabawki. - Dla pięcio- i sześciolatków mamy już normalny kurs nauki pływania: kraulem, na grzbiecie, klasycznie i delfinem. Warunek jest jeden. Dziecko musi mieć minimum 120 cm wzrostu - mówi Andrzej Żyracki, kierownik pływalni. Wcześniej, bo już w lipcu, na basenie w Nowej Wsi rusza szkółka pływacka. W niej zajęcia prowadzone głównie dla przedszkolaków.

- Choć maluchów u nas nie brakuje. Nawet takich, które mają dopiero kilka miesięcy. Jesteśmy przygotowani na mamy z małymi dziećmi. Są nawet specjalne stoliki do przewijania - mówi Marian Bartnik, dyrektor basenu Fala w Nowej Wsi.

Od tańca nowoczesnego po balet Zajęcia z tańca dla najmłodszych prowadzi coraz więcej szkół. - U nas uczą się maluchy, które skończyły cztery lata. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają po 45 minut. Ćwiczymy zwłaszcza taniec towarzyski - mówi Anna Nie dziel ska, cho re ograf ze szkoły tańca Aksel. Podczas tańca dzieci ćwiczą nie tylko poruszanie się w rytm muzyki, koordynację ruchową, ale uczą się od po wiedniej postawy ciała i podstawowych kroków. - Dobrą alternatywą dla towa rzy skie go tań ca jest ba let. Opiera się na dokładnie okre ślo nych zasadach wy ko ny wania po szcze gól nych ćwiczeń i figur. Klasyka pomaga zwalczyć wady postawy i wzmacnia mięśnie. Jest formą walki ze słabościami własne go cia ła - mó wi Ur szula Surowiec, choreograf ze studia MDance. KAROLINA JAMRÓG

W prezentach nie ma nic złego Rozmowa z Elżbietą Gruca-Bielendą, z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1 - Jaki jest idealny prezent na Dzień Dziecka? - Myślę, że największą radość sprawimy dziecku wtedy, gdy poczuje, że ten dzień faktycznie jest inny niż pozostałe. Żeby tak było, powinniśmy poświęcić mu znacznie więcej czasu niż normalnie, zabrać w atrakcyjne dla niego miejsce. To może być teatr, kino, centrum zabaw, a nawet park, w którym wspólnie pogramy w piłkę. Ważne, żeby to rodzice aktywnie uczestniczyli w tych rozrywkach. Takie chwile po latach dzieci będą wspominać najbardziej.

- A co z upominkami materialnymi? - Nie je stem ich prze ciw nicz ką, wręcz przeciwnie. Nie ma nic złego w tym, że na koniec tak spędzonego dnia dziecko dostanie upragnioną zabawkę. Ważne, żeby była adekwatna do wieku, potrzeb dziecka, a przede wszystkim nie była wyrazem rywalizacji między rodzicami. Bo nie ste ty, my do ro śli, na uczy li śmy się między sobą licytować o wszystko: lep szą pra cę, wy gląd, ład niej sze, szczę śliw sze dzie ci. I za wszel ką ce nę chcemy sprostać współczesnym standardom, żeby nie być postrzegani, jako zacofani. Wtedy tracimy zdrowy rozsądek, włączamy się w wyścig nowości, na czym cierpią nasze dzieci.

- Co ma pani konkretnie na myśli? - Przykładem ślepego podążania za tym, co modne lub popularne jest oferowanie dziecku rozrywek nieprzeznaczonych dla niego. Miałam ciarki na plecach, kiedy usłyszałam, że niektórzy rodzice na urodziny zabierają dzieci do laser aren, a maluchy biegają tam z laserowymi karabinami i strzelają do siebie. Wiem, że dawniej dzieci też bawiły się w wojnę, ale wtedy nie było komputerów, gier i filmów, które bombardują nas agresją. Wielu moich małych pacjentów, którzy mają problem z opanowaniem emocji, to właśnie namiętni gracze. A takie miejsce jest kolejnym elementem układanki, która składa się dziecku w całość i przekonuje go, że siłą i przemocą można zawojować świat. ROZMAWIAŁA ANNA JANIK


dzień dziecka

Czwartek, 31 maja 2012 r.

7 Przepisy na dania dla dzieci poleca Mariusz Nazimek, tata 2-letniej Zuzi i 8-letniej Oli.

Dzieci lubią nie tylko frytki Co zrobić, żeby nasz maluch jadł nie tylko frytki i hamburgery, ale chętniej sięgał po warzywa i owoce? Rada jest prosta: na talerzu musi być kolorowo i zabawnie.

Odpada chrzan i ocet W przeciwieństwie do dorosłych dzieci uwielbiają zupy, zwłaszcza w formie kremu. Można przygotować go z brokułów, szparagów, na które trwa właśnie sezon, albo pozwolić sobie na totalny miks warzyw, koniecznie ze star tą marchewką, która nieco osłodzi nasz krem. Zamiast mąką z wodą zagęszczajmy go bogatym w składniki odżywcze żółtkiem. Do zjedzenia takiej zupy dodatkowo może zachęcić makaron, np. w kształcie literek, który bez problemu można kupić w sklepach. Dobrym sposobem na oswojenie dzieci z warzywami są surówki. Nie powinny być jednak słone, ale słodkie. Dlatego do star tej marchewki dodajmy jabłko, a do selera rodzynki. Zrezygnujmy z chrzanu i octu. Nie można zapomnieć też o mięsie. O ile dzieci chętnie jedzą drób, zwłaszcza opanierowane kawałki kurczaka zwane nuggetsami, o tyle trudniej zachęcić je do nieco bogatszej w żelazo wieprzowiny lub wołowiny. - Ratunkiem są pulpeciki w sosie, w których nie ma nieprzyjemnych dla dzieci żyłek. Do środka możemy włożyć kawałek sera, który się stopi lub pieczarkę – radzi Mariusz Nazimek. Pamiętajmy, żeby nie kupować gotowych tacek ze zmielonym mięsem. Jeśli nie chcemy mielić go sami, poprośmy o to w sklepie. Zrezygnujmy też ze wszystkiego, co może powodować u dzieci uczulenie, a zwłaszcza sztucznie

SKŁADNIKI: 0,5 kg brokułów, litr rosołu drobiowo-warzywnego, 100 ml śmietany 18 proc., 2 żółtka, sól, pieprz SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Brokuły gotować w rosole do miękkości, ściągnąć z ognia i zmiksować blenderem ręcznym, ponownie postawić na ogniu, dodać śmietanę zmieszaną z żółtkami, przyprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać z groszkiem ptysiowym lub grzankami.

DARIUSZ DANEK (4)

- Prawda jest taka, że to my, dorośli, odkrywamy przed dziećmi smaki. Jeśli od początku będziemy im podawać jako przekąskę star te jabłko zamiast chipsów, same zaczną o nie prosić. Moje córki są tego najlepszym przykładem - mówi Mariusz Nazimek, szef kuchni restauracji Loft. Gotując dla dzieci, trzeba pamiętać nie tylko o odżywczych, ale i wizualnych aspektach posiłków. Dużo łatwiej „przemycić” wtedy warzywa, które z reguły dzieci odkładają. - Zwykła buźka, której oczka będą zrobione z ogórków, nos z rzodkiewek, a uśmiech z keczupu wystarczą, żeby uniknąć grymaszenia przy stole. Kanapki można też układać w pociąg - opowiada tata 2letniej Zuzi i 8-letniej Oli.

krem brokułowy (4 porcje)

2-letnia Zuzia chętnie pałaszuje przygotowane przez tatę smakołyki. hodowanych ryb pang i gotowych, opanierowanych paluszków. Kupujmy raczej całe ryby. Najmniej ości będą miały polędwiczki, np. z dorsza.

Jeśli deser, to na bazie owoców Nie przyzwyczajajmy dzieci do deserów w for mie bato ni ków, że lek i cu kier ków. Naj zdrowszą poobiednią przekąską są owoce i koktajle owocowe, np. na bazie jogur tu. Jogur ty owocowe możemy też zamrozić i podawać jak zwykłe lody. Z uwagi na wysoką zawar tość białka dobrym deserem będą też tradycyjne lody z kawałkami owoców i gorzkiej czekolady. Co, jeśli mimo naszych wysiłków maluch koniecznie chce jeść frytki? - Zróbmy zdrowszą wersję. Podgotowane ziemniaki wypiekajmy w piekarniku. Od czasu do czasu możemy też smażyć, używać do tego specjalnej mieszaniny tłuszczów o wyższej temperaturze spalania, zwanej fryturą, którą można kupić w sklepach - zdradza szef kuchni Loftu. - Nie mówmy dziecku, że frytek nie wolno jeść, bo jak wiemy, zakazany owoc smakuje najbardziej. Raczej wspólnie ustalajmy, jak często pozwalamy sobie na taki obiad - dodaje.

Niejadki zachęcajmy do pomagania rodzicom w przygotowywaniu posiłków. Im bardziej będą w to zaangażowanie, tym chętniej zjedzą to, co wspólnie przygotujemy. ANNA JANIK a.janik@terazrzeszow.pl 17 867-22-37 Dla naszych Czytelników mamy kartę upominkową ufundowaną przez restaurację Loft. Aby ją otrzymać, uzasadnij, dlaczego to właśnie ty powinnaś ją dostać. Na SMS-y czekamy do niedzieli, 3 czerwca, do godz. 23.59. Wyślij SMS* o treści trkonkurs.uzasadnienie pod numer 72466. 1 SMS może zawierać 160 znaków ze spacjami. Zaproszenie otrzyma osoba, która prześle SMS z najbardziej oryginalnym uzasadnieniem. Całkowity koszt SMS -a to 2,46 zł z VAT. *Wysyłając SMS w konkursie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Media Regionalne Sp. z o.o. jako ich administratora w celu przeprowadzenia konkursu oraz do celów promocji i reklamy produktów i usług administratora oraz podmiotów z nimi współpracujących. Oświadczasz też, że zostałeś poinformowany o przy sługującym Ci prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również o dobrowolności podania danych.

kanapka z grillowanym kurczakiem (2 porcje) SKŁADNIKI: 1 filet z kurczaka, 4 kromki chleba tostowego, łyżka masła, 2 plastry sera żółtego, 1 mały pomidor, sałata, 2 łyżki majonezu, łyżka ketchupu, sól i pieprz SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: Filet z kurczaka umyć i oczyścić z tłuszczu. Przyprawić solą, pieprzem i grillować na patelni grillowej (można też usmażyć na zwykłej patelni na niewielkiej ilości tłuszczu). Pieczywo okroić ze skórki, posmarować z dwóch stron masłem i opiec na złocisty kolor w tosterze. Wymieszać majonez z ketchupem i posmarować masą kromki pieczywa. Kanapkę ułożyć pomiędzy dwoma kromkami, przekładając kurczaka pomidorem i sałatą.

Czegoś takiego w Rzeszowie jeszcze nie było. Grupa rodziców dzieci z przedszkola nr 36 postanowiła zrobić swoim pociechom niebanalny prezent. Z okazji Dnia Dziecka wystawiają Czerwonego Kapturka. Sami przygotowali stroje i nauczyli się ról. - Ty le razy to ma lu chy wspólnie z paniami nauczycielkami przygotowywały dla nas niespodzianki na Dzień Matki lub Dzień Dziadka, dlatego tym razem to my postanowiliśmy dać coś z siebie i wcielić się w role aktorów opowiada Ula Sobol, pomysłodawczyni spektaklu i odtwórczy ni ro li Czer wo ne go Kapturka.

Zaangażowani w życie przedszkola Mama 4-letniego Filipa i 2-letniej Leny pomysł podpatrzyła

w jednym z przedszkoli w Warszawie, w której mieszkała przez 5 lat. Od początku pomyślała o wystawieniu Czer wonego Kapturka, bajki z prostym przekazem i humorystycznym tekstem Jana Brzechwy. Bez problemu namówiła do pomocy pozostałych rodziców dzieci z grupy II, z którymi od tygodnia ćwiczy role. Swoje zdolności aktorskie zaprezentują nie tylko mamy, ale i tatusiowe. - Mój mąż będzie gajowym. Filip cały czas mu powtarza, że ma zastrzelić tego wilka, żeby nie zżarł mamy - śmieje się rzeszowianka. - Nie mogę się doczekać reakcji dzieci, bo mój syn podskakuje i cieszy się na samą myśl, że rodzice będą się przebierać i odgrywać scenki - dodaje.

Przedstawienie dla wszystkich Ca łość spek ta klu po trwa

ok. 30 minut. Sce no gra fię udo stęp ni ło przed szko le. Na czas przedstawienia wyso kie kwia ty w do ni cach staną się drzewami, a plastikowy domek, w którym na co dzień ba wią się dzie ci, chat ką bab ci. Stro je kom ple tu ją sami ak to rzy. Ju trzej szą pre mie rę zo ba czą wszystkie maluchy z przedszkola nr 36. - Po ka że my dzie ciom, że przedszkole to nie przechowalnia, w której zostawiamy je na ileś godzin, ale takie nasze wspólne miejsce, o które razem dbamy. Dzięki temu będą tu chętniej przychodzić mówią rodzice. - A sami też się chyba czegoś nauczyliśmy, bo w końcu dotarło do nas, ile radości, ale też i stresu kosztuje nasze dzieci przygotowanie dla nas takiego występu - dodają. ANNA JANIK a.janik@terazrzeszow.pl

DARIUSZ DANEK

Czerwony Kapturek od rodziców dla dzieci

Nz. od lewej: Gajowy - Mariusz Sobol, narrator I - Małgorzata Barłowska, babcia Kapturka Agnieszka Eberbach, Czerwony Kapturek - Ula Sobol, wilk - Anna Łuszczyc. 17 867-22-37

IMPREZY NA DZIEŃ DZIECKA STR. 11-12


8

reklama Instalacje, piecyki, tel. 603-133-683 00865A

Układanie kostki brukowej, solidnie i tanio, 606-122-271 04256A

WESELA - PRZYJĘCIA

BIZNES

ZAMÓW SMACZNY POSIŁEK ZJEDZ W PRACY LUB W DOMU Menu dnia dostępne na stronie www.catering.rzeszow.pl 04272A

Aż 5000 zł pożyczki, szybko, na jasnych zasadach i bez zbędnych formalności. Provident: 600 400 295 7 dni w tygodniu 7:00-21:00 01445A

KREDYTY Atrakcyjna pożyczka gotówkowa od ręki. Promocyjne oprocentowanie już od 9,8%, okres spłaty do 15 lat. Rzeszów 17/850-60-60 04615E

Nowa oferta kredytów konsolidacyjnych dla osób zadłużonych. Nowe Banki. Najwyższa przyzna walność !, Rzeszów 17/850-78-00

Firma THONI ALUTEC w Stalowej Woli, zatrudniając ponad 900 osób, jest jednym z największych zakładów produkujących odlewy ze stopów aluminium. Oferujemy kompleksowy zestaw usług począwszy od zaprojektowania poprzez odlanie i obróbkę odlewu aż do lakierowania i montażu wykonanych elementów. Wierzymy, że do sukcesu w głównej mierze przyczyniają się nasi pracownicy. To oni są uznawani za siłę napędową przedsiębiorstwa, która umożliwia realizację obranych celów.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowiska:

04615D

Setki naszych Klientów cieszy się korzystnym kredytem. Ty też możesz taki wziąć, by spełnić swe marzenia, zrealizować potrzeby. Bezpłatne doradztwo, minimum formalności, szybka decyzja. Rzeszów, Tel 17 850 60 70 04615B

Spłacasz kilka kredytów? Mamy dla Ciebie lepsze rozwiązanie - zamienimy je na jeden tańszy. Bezpłatnie doradzimy i wybierzemy najlepszą ofertę, pomożemy w załatwieniu formalności. Zadzwoń i przekonaj się, że warto. Rzeszów, Tel 17 850 14 97 04615C

SPRZEDAŻ Drewno kominkowe,opałowe. RAFO Rzeszów, Przemysłowa 12, tel. 512-190-444 16414A

NIKO, drewno kominkowe, tel. 17/851-65-07, 691-858-854 00755A

USŁUGI

Programista Maszyn CNC Od naszych kandydatów oczekujemy: - znajomości programowania w systemach Sinumeric lub Heidenhain oraz w kodach ISO - samodzielnego ustawiania i programowania obrabiarek od podstaw - doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

Operator Maszyn CNC Od naszych kandydatów oczekujemy: - umiejętność obsługi obrabiarek CNC - podstawowej znajomości przebiegu procesu obróbki skrawaniem - dobrej znajomości rysunku technicznego Zainteresowanym kandydatom oferujemy: - pracę w prestiżowej firmie w międzynarodowym środowisku - samodzielność oraz możliwość wykazywania się inicjatywą i wiedzą merytoryczną - możliwość doskonalenia i podnoszenia kompetencji zawodowych Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: praca@thoni-alutec.pl. Kontakt telefoniczny: 15/81-49-801. www.thoni-alutec.pl k-4684

Czwartek, 31 maja 2012 r.


reklama

Czwartek, 31 maja 2012 r.

9

Konkurs „Korona Smakosza” rozstrzygnięty Już wiadomo jakie restauracje Rzeszowianie lubią najbardziej. Gdzie jest najładniejszy wystrój, gdzie najlepsza atmosfera czy najsmaczniejsze potrawy. Na uroczystej gali, która odbyła się w Teatrze „Maska” poznaliśmy laureatów.

Konkurs „Korona Smakosza” organizowany był przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz MAKRO Cash&Carry. Jego celem była promocja rzeszowskich lokali gastronomicznych oraz wyłonienie tych, które cieszą się największą sympatią wśród klientów. W dniach 28-29 kwietnia podczas akcji „Weekend w Rzeszowie za pół ceny”, oprócz spróbowania specjałów rzeszowskich lokali w bardzo konkurencyjnych cenach, można było również ocenić daną restaurację w 9 kategoriach. Zwycięzcami, w poszczególnych kategoriach zostali: Smak Potraw - Restauracja PASCAS Wystrój lokalu - Restauracja Da Vinci Jakość obsługi - Restauracja Sphinx Atmosfera - Restauracja Dessa Lokal na spotkania z przyjaciółmi - Restauracja LOFT Lokal na wyjścia rodzinne - Restauracja „Nad zalewem” Lokal na romantyczny wieczór - Restauracja „Grzesznicy” Lokal na lunch - Pizzeria Da Grasso Lokal z najlepszą relacją jakość-cena - GROTA Restaurant Pub Pizzeria

To nie koniec nagród. Jury konkursu wyłoniło również zwycięzców wśród osób, które skorzystały z promocji i udzieliły najciekawszej odpowiedzi na pytanie: Chętnie odwiedzę ten lokal ponownie, ponieważ…

Nagrodzonych zostało 10 osób. Zwycięzcy to:

W Rzeszowie powstają trzy ścieżki edukacyjno – historyczne - Questy, dzięki którym w niesztampowy sposób będzie można odkryć historie zapisane w rzeszowskich pomnikach i rzeźbach, opowieści kupców sprzed wieków, czy legendy związane z miastem. Od połowy maja turyści mogą zwiedzać Rzeszów szlakiem rzeźb i pomników znajdujących się w przestrzeni miejskiej – mówi Marzena Furtak Żebracka Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa – Rzeszów kojarzy się z pomnikiem Czynu Rewolucyjnego, nato-

Grand Hotel. Nagroda: TABLET Hasło: Chętnie odwiedzę ten lokal ponownie ponieważ… „Wszystko to czym diabeł kusi! I co anioł trzyma w niebie! W Grand Hotelu jest dla Ciebie!

1. ADRIAN WALAT

3. JUDYTA SOS

Lokal „Grota” . Nagroda: TELEWIZOR PHILIPS 42”

Lokal: „Polonez” . Nagroda: APARAT FOTOGRAFICZNY OLYMPUS

Hasło: Chętnie odwiedzę ten lokal ponownie ponieważ… „Było po RZESZOWSKU! Atmosfera in plus, wysoka jakość – jak pułap samolotów latających na Jasionce, mikro cena, makro przyjemność z „biesiadowania” z przyjaciółmi. Polecam i pozdrawiam”

Nieznane opowieści o Rzeszowie Którą ze słynnych rzeszowskich rzeźb mianowano dumnie imieniem „Nike”? Czym handlowano w średniowiecznym mieście? Skąd pochodzi nazwa Rzeszów? Odwiedzający stolicę Podkarpacia mogą odkrywać miasto, jakiego jeszcze nie znali, dzięki nowej atrakcji turystycznej – questingowi.

2. PATRYK PASIERB

miast na terenie miasta znajduje wiele innych pomników i rzeźb. Mamy nadzieję, że quest „Nutki historii w rzeszowskich pomnikach” to zmieni i pozwoli na ponowne odkrycie przestrzeni miasta. Wkrótce powstaną dwa kolejne questy nawiązujące do legend i opowieści związanych z miastem oraz historią średniowiecznego Rzeszowa, który słynął z targów i jarmarków. To właśnie przed wiekami większą część miasta stanowili bogaci mieszczanie nadając miastu niepowtarzalny klimat, który utrzymał się do tej pory. Quest „Opowieści kupieckie” jest już prawie gotowy. Przeniesie nas w czasy średniowiecznych jarmarków, handlarzy suknem, winem, płodami rolnymi czy zwierzętami domowymi. Powiedzie nas malowniczą trasą po rynku i okolicznych ulicach. Co więcej przybliży detale architektury miejskiej, klasycystycznych kamienic i kościołów, a także budynków miejskich. Turysta podróżujący questem dowie się jakie miary stosowano w średniowieczu, jak wyglądało miasto w XVIII wieku, a także pozna historię rzeszowskiego Ratusza czy herbu – dodaje Furtak – Żebracka. Ulotki questu „Nutki historii w rzeszowskich pomnikach” dostępne są w Punktach Informacji Miejskiej, a także na stronach: www.rzeszow.pl oraz www.questing.pl.

Hasło: Chętnie odwiedzę ten lokal ponownie ponieważ… „Przemiła nas tu Pani nakarmiła, wszystko pysznie pachniało, bardzo smakowało, klimat tu i „dusza” rodem a „Pana Tadeusza”.

O questingu: Questing, czyli turystyka z zagadkami polega na nietypowym odkrywaniu dziedzictwa regionalnego (m.in. kulturowego, przyrodniczego i historycznego), dzięki przygotowanym, nie oznakowanym szlakom turystycznym (questom). Dzięki innowacyjnemu połączeniu zabawy z edukacją zmienia wymiar turystyki: zwiedzający z biernego słuchacza przeistacza się w poszukiwacza skarbów. Jego celem jest odkrycie tajemnic, zapomnianych historii, bogactwa kulturowego, czy historycznego danego miejsca. W Polsce istnieje już 100 ścieżek edukacyjnych. Uczestnik questu otrzymuje mapkę i opis, czyli zapisane najczęściej wierszem zadanie do zrealizowania. Wędrując zgodnie z instrukcjami rozwiązuje zagadki i łamigłówki. Tym sposobem dociera do miejsc oraz ciekawych zjawisk przyrodniczych, które nie są opisane w żadnym przewodniku ani w Internecie. Na końcu uczestnik zabawy odkrywa skarb – skrzynkę z pieczątką, poświadczającą, że rozwiązał quest. Więcej informacji o questingu w Polsce znajduje się na www.questing.pl


10

edukacja

Czwartek, 31 maja 2012 r.

Pora wybrać studia Jutro rozpocznie się rekrutacja na uniwersytet, politechnikę i Wyższą Szkołę Prawa i Administracji. Zobacz, jaką ofer tę przygotowały rzeszowskie uczelnie. Na politechnice rekrutacja będzie elektroniczna i potrwa do 13 lipca. Tylko na kierunek architektura i urbanistyka po-

trwa krócej - do 25 czerwca, do godz. 12. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych zaplanowany jest na 26 i 27 czerwca.

25 kierunków na politechnice Na nowy rok akade mic ki po li tech ni ka mo że przy jąć ok. 4 tys. studentów na studia I stopnia stacjonarne i ok. 1,7 tys. na niestacjonarne, a także ok. 1,3 tys. na studia II stopnia stacjonarne i ok. 1 tys. na niestacjonarne. Uczelnia szykuje 25 kierunków (lista dostępna jest na

stronie por tal.prz.edu.pl). W nowym roku akademickim nie bę dzie żad nych nowo ści. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia - 16 lipca, godz. 13. Także jutro elektroniczną rekrutację rozpocznie uniwersytet. Potrwa do 9 lipca. Oferta uczelni to: 42 kierunki, w tym nowość: inżynieria bezpieczeństwa. Na uczelni szacują, że jak przed rokiem, studia rozpocznie tu ok. 5 tys. młodych ludzi. Ogłoszenie listy osób do przyjęcia na studia - 16 lipca.

Na WSIiZ nowe kierunki Uczelnia już 2 kwietnia roz-

Kolejna nowość to filologia angielska. - Będziemy kształcić m.in. tłumaczy i specjalistów w dziedzinie języka bizne su, a tak że spe cja listów ds. handlu zagranicznego i kon sul tan tów biz ne sowych ds. współpracy międzynarodowej, którzy są bardzo poszukiwani na rynku pracy – dodaje rzeczniczka. Wyższa Szkoła Prawa i Administra cji roz pocz nie ju tro re kru ta cję na trzy kie run ki: prawo, administracja i bezpieczeń stwo wewnętrz ne oraz

poczęła nabór; także na nowe kierunki i specjalności. Od października WSIiZ uruchamia studia inżynierskie I stopnia na kierunku logistyka. Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: transport i spedycja oraz informatyka w systemach logistycznych. Od nowego roku będzie tu można studiować fizjoterapię. Mamy bardzo dobrze wyposażoną bazę - m.in. laboratorium anatomii i fizjologii wysiłku, kinezyterapii i masażu, halę spor tową z zapleczem odnowy biologicznej i laboratoria komputerowe – mówi Urszula Pasieczna, rzecznik WSIiZ.

Już dziś zamów reklamę: tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876

DARIUSZ DANEK

REKLAMA

REKLAMA

na se mina ria dok to ranc kie, które prowadzi jako jedyna uczelnia niepubliczna z Podkarpacia. Dodatkowo uczelnia będzie prowadziła nabór na 27 kierunków studiów podyplomowych. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie szykuje 780 miejsc na kierunkach: geodezja i kar tografia, go spodar ka prze strzen na, administracja, praca socjalna. Rekrutacja rozpoczęła się 7 maja i potrwa do 31 sierpnia. BEATA TERCZYŃSKA


zapowiadamy

Czwartek, 31 maja 2012 r.

W TEATRZE

Tygrys Pietrek Historia małego tygryska, który boi się wręcz wszystkiego. Mama bohatera postanawia pokazać synkowi, skąd brać odwagę. Razem z innymi tygrysami wciela się w różne postacie i stawia przed Pietrkiem nie lada zadania. Mały tygrysek odbywa niezwykłą podróż, by poznać różne rodzaje odwagi. Teatr „Maska“, 31 maja (czwartek), godz. 9. Bilety: 14 zł.

Bleee...

busowej przy ulicy Kaczej. Tam przekonuje się, że istnieje inny oryginalny świat. Teatr „Maska“, 1 czerwca (piątek), godz. 9. Bilety: 14 zł.

Bohater dobranocki pojawi się w muzeum jutro. Będzie można go zobaczyć o godz. 11. Koziołek tego dnia świętuje swoje 79. urodziny. Muzeum otworzy swoje drzwi o godz. 10. Dzieci w tym dniu będą mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych, nie zabraknie też konkursów z nagrodami, gier i zabaw. Wśród dobranockowych projekcji filmowych pojawią się przygody Reksia, Bolka i Lolka, Misia Uszatka, Pingwina Pik-Poka, Kapitana Klippera oraz Błękitnego Rycerzyka. O godz. 18 wernisaż „Bajkowy Świat Walta Disneya”, a na nim kultowi bohaterowie animacji rysunkowej: Myszka Miki, Kaczor Donald, Pluto, Goofie. Zwiedzający będą mogli zobaczyć także materiały archiwalne przedstawiające historię studia i liczne akcesoria z wizerunkami disnejowskich gwiazd. Wstęp wolny. kj

lustra

Przygody Koziołka Matołka Historia pa zia królowej, który zaczyna powątpiewać, czy królowa w ogóle istnieje i służenie jej ma sens. Swoim przekonaniem oburza innych obywa teli motylego państwa i zostaje zamknięty na pętli auto-

W Muzeum Dobranocek spotkasz Koziołka Matołka

Alicja po drugiej stronie Alicja udaje się w podróż do krainy snu, która do złudzenia przypomina wielką szachownicę. Mieszkańcy tego przedziwnego świa ta biorą udział w nieustannej rozgrywce. Alicja również zostaje pionkiem w grze. Jeśli wygra, zostanie królową. Nie jest to jednak takie proste. Wszystko w grze działa na opak. Teatr „Maska“, 5, 6 czerwca (wtorek, środa), godz. 9. Bilety: 14 zł.

Znana każdemu historia koziołka, który wybrał się w podróż w poszukiwaniu Pacanowa. Po drodze boha ter wpada w liczne tarapa ty. Czy uda mu się dotrzeć do celu? Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 1 czerwca (piątek), godz. 11, 17. EB

Dzień Odkrywców – 3. Interaktywny Piknik Wiedzy Impreza plenerowa, której motywem przewodnim jest nauka. Kilkudziesięciu wystawców udostępni swoje interaktywne eksponaty z wielu dziedzin nauki. Na gości czekają m.in. doświadczenia chemiczne, ekspozycje dotyczące konstrukcji stosowanych w lotnictwie i energetyce oraz wycieczka przez

Aleję Gwiazd. Dodatkową atrakcją będzie Edukostrada, czyli miejsce gdzie swoje pokazy, warsztaty i ekspozycje zaprezentują instytucje związane z edukacja interaktywną. Plac AK pomiędzy al. Lubomirskich i ul. Szopena, 2 czerwca (sobota), godz. 11 - 18. Wstęp wolny. EB

DZIEŃ DZIECKA w Multikinie

z Heliosem

Na dzieci czekają słodycze, soczki oraz animowane filmy. W piątek o godz. 18 oraz w sobotę i w niedzielę o godz. 12 i 16 najmłodsi będą mogli zobaczyć w trójwymiarze jedną z ulubionych bajek - „Smerfy”. Ponadto w piątek premiera animacji „Kopciuszek. Inna historia”. Multikino, 1-3 czerwca (piątek niedziela). Bilety: 12 zł/ dziecko.

Konkursy z nagrodami, zabawy edukacyjne, koło fortuny i słodkie niespodzianki. To tylko część atrakcji, które zaplanowano w kinie z okazji Dnia Dziecka. Ponadto animacje „Goryl Śnieżek w Barcelonie” i „Kopciuszek. Inna historia”. Helios, 1-3 czerwca (piątek środa), godz. 9. Wstęp na gry, zabawy - darmowy. Bilet na seans: 16 zł (ulgowy).

w Zorzy Na dzieci czekają zabawy i konkursy (godz. 14) oraz bajka „Goryl Śnieżek w Barcelonie” (godz. 15). Zorza, 3 czerwca (niedziela), godz. 14. Bilety: 12 zł/ dziecko.

REKLAMA

W parku linowym W programie: wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci. Codziennie w godzinach od 14 do 15 - pierwsze 5 dzieci w wieku 5-7 lat

11

korzysta z trasy „Puchatek“ gratis. W niedzielę – Dzień Skoku Adrenalina. Zabawa w skoki z 11- metrowej platformy. Pod fachowym okiem instruktorów będzie można wykonać niezapomniany skok, między 14 a 15 pierwsze 6 dzieci skacze gratis. Park Linowy Expedycja – Olszynki nad Wisłokiem, piątek, sobota, niedziela, od godz. 11.

Zaczarowany świat bajek Znane melodie z bajek i filmów. Orkiestra Filharmonii Podkarpackiej zagra pod batutą Bohdana Jarmołowicza. Jako soliści wystąpią: Jacek Kotlarski (śpiew), Jerzy Michał Karwowski (saksofon) oraz Monika Szela (prowadzenie).

Filharmonia Podkarpacka, 31 maja (piątek), godz. 9.30, 12; 1 czerwca (sobota), godz. 9.30, 12, 17. Bilety: 10/ 15 zł.

Dzień Małego Odkrywcy Najmłodsi wybiorą się do starożytnego świata, gdzie każdy z nich będzie mógł zmierzyć się w wyścigu mumii, spróbować sił w malowaniu naczyń, a także wziąć udział w igrzyskach olimpijskich. Wśród atrakcji pasowanie na odkrywcę i deszcz mydlanych baniek. Dzieci będą mogły skorzystać z bufetu z napojami i słodyczami. Restauracja Chilita, ul. Rejtana 23, 1 czerwca (piątek), godz. 16. Koszt: 30zł/ dziecko. Rezerwacja telefoniczna. EB

REKLAMA

W PLENERZE

Opowieści rzeszowskie To spektakl dla dzieci i dorosłych, czyli spotkanie z dwiema niezwykłymi postaciami Aniołem i psotnym, ale w gruncie rzeczy nieszkodliwym, podkarpackim Diabłem. Znają oni mnóstwo legend związanych z piękną, rzeszowską ziemią. Chętnie podzielą się nimi z tymi wszystkimi, którzy zechcą przystanąć i wsłuchać się w historię dzielnego i dobrego Rzeszki, pięknej Wisłooki, nikczemnego Wodnika, zwanego Starym Wisłoczyskiem, i kamieniczek na rzeszowskim Rynku siłą tajemną upiększonych. Nie zabraknie w ich opowieściach także sprytnej dziewczyny Kachny i jej ojca, uczciwego szklarza Macieja. piątek (1 czerwca), Rynek, godz. 17. maf


zapowiadamy

12 DZIŚ OSTATNI DZIEŃ ZGŁOSZEŃ

Laptopy czekają na utalentowane dzieciaki Galeria Nowy Świat po raz kolejny organizuje konkurs „Łowcy Młodych Talentów”. Konkurs skierowany jest do uzdolnionych dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Można się zgłaszać do 31 maja w punkcie informacyjnym galerii Nowy Świat (ul. Krakowska 20) albo wysyłając e-mail na adres: talenty@galeria-nowyswiat.pl. Uczestnicy będą prezentowani na stronie internetowej galerii Nowy Świat. Mieszkańcy Podkarpacia będą mogli oddawać głosy na faworytów przez stronę internetową galerii, przesyłając kupon publikowany w

prasie lub wrzucając kupon do urny w galerii. Zakończenie głosowania - 1 czerwca. Kto zwycięży, zależeć będzie od sumy głosów i decyzji jury powołanego m.in. z grona osób pracujących w największych redakcjach w Rzeszowie. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy w poszczególnych ka tegoriach wiekowych dostaną laptopy, a finaliści atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zakończenie konkursu z prezentacjami, występami i ogłoszeniem wyników - 3 czerwca podczas Wielkiego Festynu w Nowym Świecie. beta

DZIEŃ DZIECKA

Kosmiczny weekend w Auchan

Imprezę rozpoczną warszta ty konstruktorskie dla miłośników „Gwiezdnych Wojen” (piątek, godz. 15.30). Dzieci będą mogły budować statki kosmiczne. Ponadto maluchy dowiedzą się, kto projektuje samochody, widelce lub skarpetki oraz same zaprojektują pudełka do przechowywania swoich skarbów. W sobotę w godz. 14 - 18 będą trwały warszta ty graficzne, podczas których dzieci zrobią koszulki z nadrukiem własnego projektu. Najmłodsi przyjrzą się dawnym i obecnym trendom mody oraz zaprojektują najmodniejsze w tym sezonie

WYSTAWA

torebki i daszki przeciwsłoneczne. W niedzielę, w godz. 12 - 16 czeka dzieci „święto skarpetowych robali”. Najmłodsi stworzą wesołe dżdżownice i stonogi, wykorzystując do tego kolorowe skarpety. CH Auchan w Krasnem, 1 - 3 czerwca (piątek - niedziela). Wstęp wolny.

atrakcją bę dzie ku cyk ze stad niny „Le śna Wo la” z Gło go wa Ma ło polskie go. Park przy al. Cieplińskiego, 3 czerwca (niedziela), godz. 10.30. Wstęp wolny.

Piknik rodzinny

Dzieci będą miały okazję poznać maskotkę przewoźnika PolskiBus.com. Dla najmłodszych przewidziano gry, konkursy i malowanie twarzy. Dodatkową atrakcją będzie konkurs rysunkowy z nagrodami. Na maluchy będą czekać słodycze i małe upominki. Plac Farny, 1 czerwca (piątek), godz. 10 - 18. Wstęp wolny. EB

W pro gra mie kon kur sy, za bawy oraz przed stawie nie te atral ne „Jak po wsta ła na zwa Rze szów” w wy ko na niu dzie ci ze szkol ne go te atru „Igrasz ka” i kon cert wo kal no -ta necz ny naj młod szych so listów z Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie. Do dat ko wą

Zabawa z bocianem Ziggim

Ziemia Święta w obiektywie Izrael na mapie świata nie jest większy od skromnego wykrzyknika. Mimo to, każdego roku ten kraj odwiedzają miliony turystów i pielgrzymów, dla których jest jednym z najważniejszych miejsc na Ziemi. Na wystawę zdjęć z tego pełnego kontrastów miejsca zaprasza czwórka fotografów amatorów zafascynowanych kulturą i kolorytem Izraela. Jerozolima, czyli święte miasto trzech religii, Jerycho, najstarsze miasto świata, legendarny Jordan i ukryte za murami Betlejem. Na fotografiach uwieczniono te i inne miejsca. Wystawę można oglądać od 3 do 21 czerwca w galerii OPe przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie.

DZIEŃ AKTYWNOŚCI NA BULWARACH - 1 CZERWCA (piątek)

REKLAMA

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Bank Spółdzielczy w Żołyni zaprasza do wzięcia udziału w negocjacjach, których celem jest wyłonienie nabywcy nieruchomości zabudowanej budynkiem kurnika, budynkiem garażu i budynkiem hurtowni drobiu, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 93/4, 93/5, 90/3, 90/4 i 93/2 o łącznej powierzchni 2,1563 ha, położonej w miejscowości Jarosław ul. Lotników 30, stanowiącej własność Banku Spółdzielczego w Żołyni dla której w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste KW nr PR1J/00025671/9; PR1J/00004314/6 i PR1J/00050567/1. Zainteresowani negocjacjami mogą się zapoznać z dokumentacją nieruchomości oraz z nieruchomością w dniach od 01.06.2012r. do 14.06.2012r. w godzinach od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Kazimierzem Góreckim – Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni, Tel 604 778 956. Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest: 1). Złożenie odpowiedzi na zaproszenie wraz z wymaganymi dokumentami osobiście lub przesłanie pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki do Banku Spółdzielczego w Żołyni ) na adres: Bank Spółdzielczy w Żołyni , 37-110 Żołynia ul. Kmiecie 1 w terminie do dnia 15.06.2012 r. do godziny 15.00. 2). Odpowiedź na zaproszenie powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Banku Spółdzielczego w Żołyni i zawierać dopisek: „ Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie zakupu nieruchomości”. 3). Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać: a) imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy oraz siedzibę zainteresowanego (telefon, fax), b) dokumenty rejestrowe: w przypadku podmiotu krajowego aktualny wyciąg z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie działających jako przedsiębiorca); w przypadku podmiotu zagranicznego aktualny wyciąg z właściwego rejestru, w którym podmiot zagraniczny jest wpisany ( nie dotyczy osób fizycznych nie działających jako przedsiębiorca). Za aktualny uznaje się dokument datowany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji lub potwierdzony przez odpowiedni organ rejestrowy nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, c) pełnomocnik działający w imieniu mocodawcy winien wylegitymować się pełnomocnictwem do składania oświadczeń woli w imieniu Zainteresowanego negocjacjami w formie aktu notarialnego oraz dokumentem tożsamości, d) w przypadku złożenia odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, e) oświadczenie o przyjęciu przez zainteresowanego bez zastrzeżeń warunków wynikających z zaproszenia do składania ofert, f) oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty, g) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży nieruchomości oraz ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i oświadczenie, że Zainteresowany nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, h) oświadczenie Zainteresowanego, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne lub kamo - skarbowe, i) w przypadku osób prawnych - uchwałę odpowiedniego organu odnośnie zgody na nabycie nieruchomości, o ile taka jest wymagana, j) zobowiązanie Zainteresowanego do pokrycia wszelkich kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, k) oświadczenie podmiotu krajowego lub zagranicznego o niezaleganiu w Rzeczpospolitej Polskiej z wpłatami z tytułu składek na rzecz ZUS oraz podatków lub oświadczenie podmiotu zagranicznego, iż nie jest zobowiązany do uiszczania w Rzeczpospolitej Polskiej składek na rzecz ZUS oraz podatków, l) oświadczenie o wniesienia wadium na rachunek Banku w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) m) w przypadku osób fizycznych klauzula o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.)., n) pisemne zobowiązanie , że cała oferowana cena zakupu zostanie wpłacona na rachunek Banku Spółdzielczego w Żołyni nie później niż na 2 dni przed dniem podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, o) adres do korespondencji , telefon kontaktowy , datę sporządzenia odpowiedzi na zaproszenie i podpisy osób umocowanych do składania oświadczeń woli w imieniu Zainteresowanego negocjacjami . 4). Odpowiedź na zaproszenie powinna być sporządzona w języku polskim, wszelkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub poświadczonych notarialnie kopiach oraz powinny mieć stosowne podpisy osób upoważnionych. 5). Do odpowiedzi na zaproszenie powinien zostać dołączony dowód wpłacenia wadium na rachunek Banku 44 9175 0000 9001 0000 0013 0076, w kwocie 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom negocjacji zostanie zwrócone bez odsetek na wskazany rachunek bankowy . Wpłacone wadium przepada na rzecz Banku Spółdzielczego w Żołyni jeżeli uczestnik negocjacji którego oferta zostanie przyjęta nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości, uchyla się od zawarcia umowy , jak również jeżeli nie uiści ceny nabycia w terminie 14 dni od otrzymania pisma o wyborze. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych negocjacji są poufne i nie mogą być przez strony przekazywane innym podmiotom. Do udzielania dodatkowych informacji związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest Kazimierz Górecki- Prezes BS w Żołyni, tel. 604 778 956 Z zainteresowanymi którzy w odpowiedzi na zaproszenie zaoferowali najkorzystniejsze warunki zakupu nieruchomości będą przeprowadzone negocjacje ustne, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie. Bank Spółdzielczy w Żołyni zastrzega sobie prawo do: - swobodnego wyboru podmiotu z którym podejmie negocjacje, - nieprzystąpienie, unieważnienie lub odstąpienie od negocjacji bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych - przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie oraz zmiany procedury negocjacji bez podawania przyczyn. Prezes Zarządu Kazimierz Górecki k-5602

Czwartek, 31 maja 2012 r.

15-20 - pokazy ratownictwa medycznego, pomiary ciśnienia, cukru we krwi, gry i zabawy dla najmłodszych, rozdawanie kart życia - akcja na rzecz transplantologii 18.30-18.45 - BallWizards (czarodzieje piłki nożnej, którzy wykorzystując triki freestyle’u, stwarzają widowiskowe show) REKLAMA

18.45-19 - Bruk Gang (zespół bboyów tańczących breakdance) 19- 19 - Krystian Herba (rzeszowski trialowiec, który pobił rekord Guinnessa) 19.30-20 - Marta Niewczas z zespołem karate tradycyjnego 20- 21 - koncert zespołu CROWD 21.00-23 - koncert gwiazdy wieczoru Sidneya Polaka

Teraz Rzeszow 31.05.12  
Teraz Rzeszow 31.05.12  

Teraz Rzeszow 31.05.12