Page 1

Regulamin konkursu „Zagadkowe miasto” 1. Przepisy ogólne 1.1. Organizator konkursu: Media Regionalne Sp. z o.o ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa. Oddział w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów (dalej „Organizator”). 1.1. Konkurs obejmuje okres od 12.03.13 do 15.04.13 1.2. Ideą konkursu jest odgadywanie przez zarejestrowanych użytkowników portalu MM Rzeszów zagadek zamieszczanych na portalu w postaci zdjęcia. Użytkownicy poprzez dodanie komentarza pod zagadką, udzielają odpowiedzi na pytanie – jaki obiekt, miejsce lub jego fragment znajduje się na zdjęciu. Zagadki zdjęciowe dotyczyć będą miejsc, obiektów lub ich fragmentów znajdujących się w granicach administracyjnych Rzeszowa. 1.3. W konkursie wezmą udział osoby, które w trakcie jego trwania, udzielą odpowiedzi w formie komentarza pod zagadką. 1.2. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje pełnoletnim osobom fizycznym, z wyłączeniem: 1.2.1. Pracowników Organizatora oraz ich rodzin; 1.2.2. Członków jury oraz ich rodzin; 1.3. Udzielenie odpowiedzi na konkursową zagadkę oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu. 2. Przebieg konkursu na portalu Moje Miasto Rzeszów 2.1. Organizator - w trakcie trwania konkursu - na portalu MM Rzeszów będzie publikował: a) w dni powszednie: dwie zagadki – pierwszą między godz. 12.00, a 12.15, drugą między godz. 18.00, a 18.15. b) w soboty i niedziele: jedną zagadkę między godz. 11.00 a 11.15 c) w dniach 30.03.13-1.04.13 zagadki nie będą publikowane d) pierwsza regulaminowa zagadka zostanie opublikowana 12 marca 2013r. w godz. 18-18.15, ostatnia 15 kwietnia 2013 r. w godz. 18-18.15 2.2 Prawidłową odpowiedź na udzielone pod zagadką pytanie, nagradza się jednym punktem. Zdobywa go uczestnik, który udzieli jej najszybciej. O kolejności odpowiedzi 1


decyduje godzina zamieszczenia komentarza wyświetlana na portalu mmrzeszow.pl. Jeśli dwie lub więcej osób udzieli właściwej odpowiedzi najszybciej, w tym samym czasie, jeden punkt otrzymuje każda z nich. 2.3 Jeżeli do udzielania odpowiedzi uczestnik konkursu korzysta z więcej niż jednego konta na portalu MM Rzeszów, punktów z wielu kont nie sumuje się. 2.4 Jeżeli w ciągu 4 godzin od momentu opublikowania zagadki nie zostanie udzielona prawidłowa odpowiedź, organizator zamieści na portalu podpowiedź - nazwę osiedla, na którym znajduje się obiekt lub miejsce będące przedmiotem zagadki. Podpowiedź zostanie

zamieszczona

w

formie

komentarza

pod

właściwą

zagadką.

2.5 Jeżeli w ciągu 24 godzin, od momentu opublikowania, zagadka nadal nie zostanie rozwiązana, organizator sam zamieszcza prawidłową odpowiedź, a zagadkę uważa się za rozwiązaną. Nikt nie otrzymuje punktu. 2.6 Uczestnik może udzielić dowolnej liczby odpowiedzi z jednego konta użytkownika pod każdą zagadką. Niedopuszczalna jest jednak edycja już dodanego komentarza. 2.7 Wyniki zostaną opublikowane na łamach portalu MM Rzeszów w dn. 15 kwietnia z zastrzeżeniem punktu 2.8 2.8 W przypadku uzyskania przez kilku użytkowników identycznej liczby punktów, która miałaby wpływ na przyznanie czy rodzaj nagrody, organizator wyłoni zwycięzcę poprzez dodatkową zagadkę rozstrzyganą pomiędzy zainteresowanymi. 2.9 W przypadku jednego lub więcej remisów, zagadki dodatkowe zostaną opublikowane: a) rozstrzygająca o 1 miejscu: 16 kwietnia 2013r. w godz. 18-18.15 b) rozstrzygające o kolejnych nagrodzonych miejscach: 16 kwietnia w godz. 18-18.15, o ile zwycięzca został już wyłoniony lub w kolejnych dniach w kolejności określonej przez organizatora. 2.10 W przypadku remisów ogłoszenie wyników nastąpi po rozwiązaniu ostatniej rozstrzygającej zagadki 3. Przebieg konkursu w gazecie Teraz Rzeszów 3.1 Raz w tygodniu w okresie trwania konkursu, zagadki zdjęciowe publikowane będą w gazecie Teraz Rzeszów 3.2 Osoba, która jako pierwsza zadzwoni do redakcji o określonej - w ogłoszeniu opublikowanym w gazecie - godzinie, na podany numer telefonu i udzieli prawidłowej od-

2


powiedzi na zamieszczone pytanie – otrzyma nagrodę cząstkowa przekazaną przez fundatora.(bilety do kina Helios) 3.3 Jeżeli w przedziale czasowym opublikowanym w gazecie pod konkretną zagadką, nikt nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, nagrody przepadają, a zagadkę uważa się za rozwiązaną. 3.4 Prawidłową odpowiedź organizator opublikuje tego samego dnia na portalu mmrzeszow.pl 4. Przepisy dotyczące nagród 4.1. Organizator przewiduje nagrody dla czterech uczestników konkursu, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Nagrody: I miejsce Kurs językowy organizowany przez AIESEC Rzeszów dla dwóch osób Kupony o wartości 150 złotych do wykorzystania w restauracji McDonald’s Książki Płyty CD i DVD

II miejsce Kurs językowy organizowany przez AIESEC Rzeszów Kupony o wartości 100 złotych do wykorzystania w McDonald’s Książki Płyty CD i DVD

III miejsce Kurs językowy organizowany przez AIESEC Rzeszów Płyty CD i DVD Kupony o wartości 50 złotych do wykorzystania w McDonald’s

IV miejsce Płyty CD i DVD Książki

3


4.2 Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o zmianę przyznanej nagrody na inną nagrodę. 4.3 Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości nagrody w gotówce. 4.4 Uczestnik może przekazać swoją nagrodę na rzecz innej osoby 4.5 Nagrody po podaniu imienia i nazwiska będzie można odebrać w siedzibie redakcji przy ul. Kraszewskiego 2 4.6

Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwi-

ska, wraz ze wskazaniem nagrody na łamach gazety Teraz Rzeszów, w portalu Nowiny24.pl oraz w serwisie www.mmrzeszow.pl 5 Postępowanie reklamacyjne 5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu konkursu powinny być sporządzone przez uczestników Konkursu na piśmie i przesłane pod adres: Media Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów. Reklamacje można składać przez czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ostatecznej daty wydania nagród Zwycięzcom. O terminie złożenia reklamacji tj. o wpłynięciu jej do Organizatora, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. 5.2 Organizator rozpatruje prawidłowo złożoną reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 5.4 Zainteresowani zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia. 6.Postanowienia końcowe Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.mmrzeszow.pl oraz do wglądu w Siedzibie Organizatora , a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową.

4

Regulamin "Zagadkowe Miasto"  
Regulamin "Zagadkowe Miasto"  

Regulamin "Zagadkowe Miasto"

Advertisement