Page 1

REKLAMA

MIEJSKI TYGODNIK BEZPŁATNY

CZWARTEK, 29 LISTOPADA 2012, NR 48/2012

Jutro andrzejki – wieczór wróżb

Skąd wzięła się tradycja wróżenia w andrzejki - opowiada Damian Drąg z Muzeum Etnograficznego 5

Kupujemy i pakujemy mikołajkowe prezenty

Andy Warhol w Muzeum Okręgowym

6-8

10

Maria Peszek w Wytwórni

12


wydarzenia

2

Charytatywny Foto Day w Kundelku

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

forum Czytelników

Delfina i Bartek byli najlepsi

Lubisz fotografować i chcesz pomóc zwierzakom? Podczas Foto Day odwiedzimy rzeszowskie schronisko Kundelek. „Wejściówką” na ten plener będzie prezent dla schroniska. To będzie nietypowy Foto Day, ponieważ nie planujemy konkursu na najlepsze zdjęcia, a „wejściówką” na imprezę jest dar dla Kundelka. Schronisko potrzebuje bud, legowisk, karmy wysokiej jakości dla psów i kotów, przydadzą się także kasza, ryż, makaron, metalowe miski, obroże i smycze. W ubiegłym roku podobna akcja zakończyła się pełnym sukce sem, ze bra li śmy dla zwierzaków cały stos karmy i innych potrzebnych rzeczy, a w imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób. W tym roku spotykamy się 2 grudnia (niedziela) o godzinie 10 przy schronisku na ul. Ciepłowniczej 3. Patronat nad imprezą objęło Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne. Wię cej in for ma cji o Foto Day znaj dziesz na: mmrze szow.pl. KM

17 867-22-37 od 11 do 14 redakcja@terazrzeszow.pl

dziś dyżuruje Anna Janik

„Teraz” - tygodnik bezpłatny

TVN

Rzeszowski duet akrobatów wygrał piątą edycję show TVN „Mam Talent” i 300 tys. zł. Para na parkiecie i w życiu pry wat nym po kaza ła się w bardzo trudnej, ale i efektownej cho re ogra fii. Du et za chwycił wszystkich jurorów. Del fina i Bar tek do sta li też najwięcej głosów od widzów. Po pła ka li się, gdy werdykt od czy ta li Marcin Pro kop i

Szymon Hołownia. Płakali też mamy na widowni, przyjaciele i rodzeństwo. Wzruszony był trener Grzegorz Bielec z Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół“ i pomagająca ułożyć choreografię Agnieszka Wójcik-Dziadosz.

Delfina Przeszłowska Na pewno nie spoczniemy na laurach i nie zmarnujemy szansy, jaką dał nam udział w „Mam Talent” i zwycięstwo. To była megaprzygoda. Czujemy się fantastycznie, że ludzie docenili to, co robimy. Będziemy dalej pracowali, bo

Napisz list do Świętego Mikołaja i prześlij do nas! Najoryginalniejsze listy wydrukujemy 6 grudnia w Teraz Rzeszów, a autorów o najwięk szej wy obraź ni na grodzimy! Święty Mikołaj czeka na listy od dzieci w wieku do 15 lat, w formacie nie większym niż A4, na białym lub zeszytowym papierze, napisane wyraźnym pismem lub narysowane. Do wygrania superzabawki, książki i pyszne słodycze. Listy muszą zawierać: imię, nazwisko i wiek autora oraz numer telefonu opiekuna. Czekamy na wasze listy do

30 listopada pod adresem: redakcja Teraz Rzeszów, ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów lub redakcja@terazrzeszow.pl Uwaga! Do każdego prze-

słanego listu należy dołączyć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział dziecka w konkur sie, zgodnie z poniższym wzorem.

Ja niżej podpisany, ........................., legitymujący się dowodem osobistym nr….....………., zamieszkały ………….........................., jako rodzic/opiekun prawny ……………………………… (dane dziecka) oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Napisz list do Świętego Mikołaja” i akceptuję w całości postanowienia jego regulaminu, dostępnego w redakcji, którego organizatorem są Media Regionalne sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów, i tym samym wyrażam zgodę na udział dziecka w konkursie oraz publikację jego danych osobowych i wizerunku na łamach Teraz Rzeszów w związku z konkursem bez prawa żądania z tego tytułu wynagrodzenia.

REKLAMA

Amber Energia Sprzedaż Sp. z o.o., oferująca taryfy energii elektrycznej do małych i średnich przedsiębiorstw, poszukuje:

Managera Regionu Podkarpacie Zadania: rozwój sprzedaży w regionie; zarządzanie zespołem handlowym; rekrutowanie i szkolenie zespołu; w pierwszym miesiącu pracy własna sprzedaż, celem poznania rynku energetycznego i stania się ekspertem merytorycznym dla zespołu. Oczekiwania: doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu klientów; doświadczenie w kierowaniu zespołem pracującym w terenie; wysoko rozwinięte predyspozycje menedżerskie, umiejętność budowania i motywowania zespołu; prawo jazdy i własny samochód w pierwszych 2 miesiącach pracy. Oferujemy: konkurencyjne wynagrodzenie zależne od doświadczenia i osiąganych wyników sprzedaży; pracę w szybko rozwijającym się zespole nastawionym na sukces; gruntowne przeszkolenie z wiedzy dotyczącej branży energetycznej. Aplikacje prosimy kierować na adres: rekrutacja@amberenergia.pl

kochamy to. Fakt, że prywatnie jesteśmy razem, zdecydowanie nam pomaga, bo nasz sport wymaga wielkiego zaufania, a my mamy go nie w 100, a 200 procentach. Mamy mnó stwo po my słów na nowe pokazy. Szukamy inspiracji. Dziękujemy wszystkim za głosowanie na nas.

Bartek Byjoś Sto jąc tak na sce nie z chło pa kami z Pit zo&Pol s sky, którzy byli rewelacyjni, byłem przekonany, że to oni wy gra ją. To by ły wiel kie emocje. Nie wiedziałem, co

6 grudnia rozbłysną świąteczne dekoracje. W mieście staną trzy choinki. Najwyższa, jedenastometrowa, ustawiona będzie w Rynku, dziesięciometrowe obok hotelu Rzeszów, a ośmiometrowe na rondzie Jana Pawła II. Światełka upiększą m.in. ul. 3 Maja, Grunwaldzką, most Zamkowy i al. Piłsudskiego. Tegoroczny koszt dekoracji to 480 tys. zł.

się dookoła dzieje. Gdy usłysza łem nasze imio na, nie wie rzy łem. Bar dzo się cie szę. Co zrobimy z wygraną? Napraw dę jesz cze nie wie my. Bę dzie czas, aby się spokojnie zastanowić. Na razie nie planujemy odpoczynku. Mamy zaplanowane pokazy. W grud niu wy bie ram się na ważne zawody (Bartek bę dzie re pre zen tował kraj w mistrzostwach świata w kulturystyce i fitnessie w Bu dapesz cie). Mamy co raz więcej propozycji na coraz lepsze spektakle. BEATA TERCZYŃSKA

JUŻ DZIŚ zamów reklamę: tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876 REKLAMA

Adres redakcji (oddział w Rzeszowie): ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, tel.: 17 867 22 23 redakcja@terazrzeszow.pl Redaktor prowadzący „Teraz Rzeszów”: Joanna Borowiec - zastępca redaktora naczelnego tel.: 17 867 22 27 e-mail: redakcja@terazrzeszow.pl Reklama: Ewa Bończak - kierownik projektu tel.: 691 432 876; 17 867-23-51 e-mail: reklama@terazrzeszow.pl Druk: Media Regionalne Sp. z o.o., O. Kielce, Drukarnia Tarnobrzeg ul. Zakładowa 50 tel.: 15 851 31 00 Wydawca tygodników „Teraz” Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 tel.: 22 463 07 00 Prezes zarządu: Joanna Pilcicka Redakcja centralna tygodnika „Teraz“ 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51. Redaktor naczelna: Justyna Duchnowska Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych w „Teraz Rzeszów” jest zabronione.

ISSN 1899 – 2331


wydarzenia

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

Jest nowa lokalizacja aquaparku Nie na osiedlach Zwięczyca albo Załęże, ale przy ul. bł. Karoliny powstanie aquapark i pływalnia olimpijska. Na budowę kompleksu wodnego miasto wybrało działki obok powstającego już zespołu edukacyjnego. Na razie własnością Rzeszowa jest tu 1,3 ha gruntów. Negocjacje związane w zakupem pozostałych 1,7 ha potrzebnych pod inwestycję trwają. - Uznaliśmy, że ten teren będzie najlepszy z dwóch powodów. Po pierwsze baseny powstaną blisko przedszkola, szkoły i gimnazjum, co ułatwi dostęp do atrakcji dzieciom. Po drugie, już teraz działka jest świetnie skomunikowana z centrum miasta, a w przyszłości ul. bł. Karoliny chcemy jeszcze połączyć z ul. Krakowską - mówi Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta. W kontekście budowy aquaparku najczęściej padająca datą jest 2014 rok. Do tej pory miasto zamierza zakończyć

negocjacje z prywatnym inwestorem zainteresowanym budową. Jednym z rozważanych wariantów jest tzw. partnerstwo publiczno prywatne. - Wówczas my wnieślibyśmy do spółki działki, a nasz partner zadbał by o bu dowę obiektów - mówi Chłodnicki. Z kolei termin budowy basenu olimpijskiego zależy przede wszystkim od tego, czy urzędnikom uda się zdobyć dotację ministerstwa sportu. Jeśli złożą wniosek do marca, nie powinno być z tym problemu. Warunek? Miasto musi dołączyć do niego projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Główną częścią pływalni olimpijskiej ma być 50-metrowy basen wyczynowy z ruchomym dnem. W zależności od potrzeb będzie można dzielić go na kilka części: do nauki pływania, wodnego aerobiku czy na potrzeby sekcji skoków do wody. Koszt budowy basenu szacuje się na ok. 50 mln zł. Aquapark może kosztować nawet 100 mln zł. BG

Przygotuj Szlachetną Paczkę Możesz już wybrać rodzinę, któ rej chcesz po móc. Wy starczy wejść na stro nę www.szla chet napacz ka.pl, gdzie znaj du je się lista po trzebujących rodzin. Baza podzielona jest na województwa i rejony. Każdy rejon ma własny magazyn, czyli miejsce, gdzie w dniu finału, 8-9 grudnia, będzie można przywieźć przygotowaną paczkę. Aby wybrać rodzinę, należy zarejestrować się w systemie internetowym. Jako potwierdzenie wyboru rodziny otrzymuje się maila z niezbędnymi in for ma cjami oraz dany mi kontaktowymi do wolontariusza, który się nią opiekuje. - Należy zwrócić uwagę na to, czy mo że my zaspo koić REKLAMA

wszystkie lub prawie wszystkie potrzeby rodziny. Jeżeli jest ich wiele, można zachęcić do wspólnego przygotowania paczki rodzinę, znajomych z pracy, uczelni czy klubu spor towe go - wy ja śnia Mał go rzata Gał da -Błocho wiak ze Szlachetnej Paczki. Na każdym etapie przygotowywania paczki można kontak tować się z wo lon ta riu szem, który opiekuje się rodziną. mm

3 KRÓTKO

 Wiosną rozpocznie się modernizacja głównej magistrali ciepłowniczej. Warta 24 mln zł inwestycja będzie w połowie dofinansowana przez Unię Europejską. - Wymienimy prawie 3400 m sieci. M.in. na os. Kmity, w rejonie al. Wyzwolenia i między mostem na ul. Lwowskiej a ul. Szopena. W tych miejscach rury są najbardziej narażone na uszkodzenie w trakcie powodzi lub wodami gruntowymi - mówi Józef Wicher, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzięki wymianie sieci np. na Olszynkach rurociąg zostanie schowany pod ziemią. Nowa sieć w ciągu trzech lat pozwoli zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do środowiska aż o 750 ton. MPEC oszczędzi też 1600 GJ ciepła. Taka ilość pozwala ogrzewać przez dwa lata średniej wielkości blok mieszkalny. Prace będą prowadzone bez konieczności wyłączania dostaw ciepłej wody do mieszkań.

 Z powodu niskiego stanu wody na Wisłoku elektrownia wodna na zaporze działa na pół gwizdka. Chociaż jest zdolna wyprodukować energię potrzebną do zasilenia jednej wsi, turbina jest wykorzystana tylko w 30-50 procentach. – Cały czas liczę na dłuższe opady deszczu, bo inwestycja miała się spłacać produkcją prądu. Sprzedajemy go mniej, niż zakładaliśmy, a raty trzeba płacić – mówi Ryszard Fabczak, właściciel elektrowni. Niski stan wody utrudnia także działanie przepławki, którą ryby mogą migrować w górę rzeki. Podczas gdy w czerwcu, podczas otwarcia elektrowni, przypominała wartki, górski strumień, dziś woda płynie tutaj bardzo powoli. Budowa elektrowni kosztowała 12 mln zł. Jej turbina jest ukryta w bunkrze, 12 metrów pod ziemią. Moc elektrowni to 0,66 MW. Dla porównania, zapora w Solinie ma 200 MW.

 Do końca listopada Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt będzie zbierać podpisy pod petycją o budowę profesjonalnego wybiegu dla psów. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są właściciele czworonogów, którzy spotykają się na bulwarach nad Wisłokiem. To oni przygotowali koncepcję wybiegu i wycenili go na ok. 50 tys. zł. Miałby powstać nad rzeką, między główną promenadą, lecznicą dla zwierząt a halą na Podpromiu. Poza ogrodzonym placem właściciele psów widzą tu także profesjonalny tor agility. Listę na podpisy można pobrać ze strony internetowej www.rsoz.org. Wypełnioną, należy zostawić w biurze stowarzyszenia lub skrzynce na listy przy ul. Słowackiego 24/62. W piątek dyżur będzie trwał tam od godz. 9 do 12. BG

JUŻ DZIŚ zamów reklamę: tel. 17 867-23-51, kom. 691 432 876 REKLAMA


4

po godzinach

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

Nasz plebiscyt

Tą pizzą podbił serca rzeszowian, którzy w naszym plebiscycie wybrali Sale & Pepe Najpopularniejszą Pizzerią w Rzeszowie. Jak ją zrobić? Oto przepis. Składniki: 500 gramów mąki pszennej włoskiej typu 00 (jeśli takiej nie znajdziesz, wymieszaj 250 g mąki tor towej typu 450 z 250 g mąki pszennej typu 500), 10 g drożdży, 250 ml ciepłej wody, płaska łyżeczka soli, pół łyżeczki cukru i 4 łyżki oliwy. Drożdże należy zmieszać z cukrem i ciepłą wodą, dodać 4 łyżki mąki. Przykryć i odstawić na 15 minut do wyrośnięcia. Do mąki wlać rozczyn drożdżowy, wymieszać i zagnieść dość miękkie ciasto. Dodać sól, ponownie zagnieść

ciasto, wetrzeć sól. Nie wolno dodawać i mieszać równocześnie soli z drożdżami. Jeśli ciasto będzie za twarde, trzeba wlać trochę wody. Na sam koniec dolać oliwę i zagnieść ciasto. Potem zostawić surowe ciasto do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około pół godziny. Można włożyć je do worka i zawinąć. Po wyrośnięciu kulę ciasta podzielić na dwie części. Z każdej wywałkować duży krążek o średnicy ok. 40 cm. Przed upieczeniem ciasto smaruje się sosem po mi do rowym z zio łami i na kłada ulu bio ne składniki. Pieczenie szamotowe: wystarczy rozgrzać piekarnik do maksymalnej temperatury i wsunąć pizzę na rozgrzany szamot, bez żadnych blach. Piekarnik wyłączamy i pieczemy na rozgrzanym szamocie przez 5-8 min. Ciasto robi się chrupkie od spodu, a na górze nabiera koloru upieczonej bułeczki. Jeśli nie mamy kamienia szamotowego, pizzę można upiec na blaszce wysmarowanej oliwą. Czas pieczenia: od 6 do 10 min. KJ

KRZYSZTOF KAPICA

Szef Sale & Pepe zdradza przepis na pizzę Krystian Szymanowicz, szef pizzerii Sale & Pepe, przyznaje, że pizza będzie lepiej smakować, gdy będziemy ją piec w kuchence, na kamieniu szamotowym. - Taki kamień można zamówić przez Internet za 30, 50 zł, maksymalnie 100 zł. Pizza pieczona na kamieniu piecze się równomiernie, a kamień, jeśli będziemy o niego dbać, będzie służył przez lata – mówi.

REKLAMA

Przy ul. Jałowego otwarto restaurację Stary Lwów. Zarówno wystrój, jak i menu były inspirowane klimatem XIXwiecznego Lwowa. Spróbować można m.in. tradycyjnej solianki, czyli sycącej zupy z kawałkami wołowiny, i pielmieni, czyli pierogów z farszem mięsnym. Ana

KRZYSZTOF KAPICA

Przy SP nr 23 powstał kolorowy plac zabaw. Na powierzchni 500 mkw. znajdziemy dziewięć urządzeń, m.in. zestaw z trzema zjeżdżalniami, ściankę wspinaczkową, przeplotnię, huśtawki, karuzelę, ruchomy trap, bujak i linarium. Plac powstał w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

KRYSTYNA BARANOWSKA

Przybyło Otwierasz, likwidujesz lub przenosisz swój sklep, restaurację, zakład usługowy w inne miejsce. Daj nam znać, a my poinformujemy o tym mieszkańców Rzeszowa. Piszcie: redkacja@terazrze szow.pl


andrzejki

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

5

Dawniej panny wkładały pod poduszkę męskie spodnie - Skąd wzięła się tradycja wróżenia w andrzejki? - W kulturze ludowej wróżyło się nie tylko w andrzejki, ale w każdym przełomowym okresie. Takim był Nowy Rok, Zaduszki i właśnie 30 listopada. Dzień św. Andrzeja uznawano za symboliczny koniec jesieni, a początek zimy. Spodziewając się zmian, ludzie próbowali przewidzieć przyszłość. Wierzyli, że wtedy będą mogli się lepiej do nich przygotować. - Czym różnią się współczesne wróżby od tych, które praktykowano przed wiekami? - Przede wszystkim tym, że dziś jest to dla nas forma zabawy, a dawniej traktowano je śmier telnie poważnie. Zdarzało się, że zrozpaczone dziewczyny, którym zatopiła się puszczana na wodzie igła, popełniały samobójstwa. Taki znak był bowiem symbolem śmierci. Po drugie wróżby dotyczyły wyłącznie kwestii ewentualnego zamążpójścia i posiadania dzieci, dlatego brały w nich udział tylko panny. Św. Andrzej był zresztą patronem niezamężnych panien i bezdzietnych małżeństw, a dziewczęta przed roz-

Co oprócz wosku i butów, czyli pomysły na andrzejkowe wróżby OBIERKI Z JABŁEK Należy wybrać tyle jednakowej wielkości jabłek, ile jest uczestniczek zabawy. Każda z nich, obierając jabłko, stara się uzyskać jak najdłuższą, nieprzerwaną ostrużynę. Która wygra, ta będzie najdłużej chodzić ze swoim chłopakiem. W drugim etapie każda dziewczyna bierze swoją ostrużynę w rękę i rzuca za plecy. Jeśli skórka układa się w jakąś literę alfabetu, będzie to pierwsza litera imienia chłopaka, z którym będzie się w tym roku spotykać. WRÓŻENIE Z FUSÓW Zaparz w jasnych filiżankach liściastą herbatę. Każda uczestniczka wypija herbatę ze swojej filiżanki, pozostawiając na dnie tyle płynu, by lekko przykrywał liście. Trzymając filiżankę w lewej ręce trzykrotnie nią zakręcamy w kierunku przeciwnym do ruchu

REKLAMA

KRZYSZTOF KAPICA

wskazówek zegara. Filiżankę odwracamy i kładziemy na spodku czekając, aż wycieknie nadmiar herbaty. Ponownie odwracamy filiżankę i odczytujemy wróżby, odszukując wśród fusów charakterystycznych układów, kształtów i symboli.

Przykładowe symbole (do wykorzystania również w innych zabawach)

poczęciem wróżby kierowały do niego formułkę: „Św. Andrzeju, daj znać, co się ze mną będzie dziać”. Znaki pomagały interpretować i odczytywać starsze, doświadczone kobiety. Dziś bawimy się w damsko-męskim gronie i koncentrujemy się w zasadzie na wszystkich aspektach życia: zdrowiu, karierze, pieniądzach, szczęściu. - Które z dawnych zwyczajów nie przetrwały do naszych czasów? - Na pewno nie głodzimy dziś piesków. Dawniej panny celowo nie dawały im jeść, a później wpuszczały do izby. Od której pierwszej piesek zjadł upieczony wcześniej placuszek, ta pierwsza miała wyjść za mąż. W wieczór poprzedzający andrzejki panny wkładały pod poduszkę spodnie brata lub ojca, licząc na to, że przyśni im się przyszły mąż. A w drodze na spotkania andrzejkowe liczyły kołki w płotach, sprawdzając, czy wyjdzie liczba parzysta czy nieparzysta i czy mają szansę znaleźć swojego wybranka jeszcze w tym czy już w przyszłym roku. Chłopcy wiedząc o tym celowo smarowali opłotki gnojówką, żeby zrobić im psikusa. Po wróżbach odbywały się wspólne potańcówki, bo andrzejki zapowiadały nadejście adwentu, w którym nie można było się bawić. ROZMAWIAŁA ANNA JANIK

miecz - komplikacje jabłko- szczerość i kreatywność łuk – pieniądze w interesach chleb – marzenia, plany i nadzieje aparat fotograficzny, kamera- ktoś ci się podoba most- ważna decyzja życiowa

SŁAWOMIR BIEDA, student Na andrzejki musi być koniecznie impreza. Raczej planuję wypad do klubu. Andrzejkowe wróżby może i chętnie, ale w klubie będzie ciężko z tego typu atrakcjami.

ANNA, studentka Karteczki z marzeniami

anioł - dobra wiadomość balon - przejściowe kłopoty dom - bezpieczeństwo drabina - awans dzwon - niespodziewana wiadomość kwiaty - szczęście ryba - pieniądze obrączka - małżeństwo statek - podróż

MATEUSZ LISIEWICZ, student Jak andrzejki, to tylko impreza z przyjaciółmi. Najchętniej domówka. Wyjście do zatłoczonego klubu odpada. Nie sądzę, żebym robił jakieś wróżby, typu lanie wosku.

B. WILK (3)

Rozmowa z Damianem Drągiem z Muzeum Etnograficznego

Twoje plany na andrzejki?

Potnij czystą kartkę na trzynaście równych części. Na sześciu z nich napisz swoje najskrytsze marzenia, najlepiej wodoodpornym pisakiem. Wymieszaj karteczki, ale nie składaj ich. Wszystkie kartki połóż na dnie dużej szklanej wazy lub miski i powoli wlewaj wodę wąskim strumieniem. Obserwuj zapisane kawałki papieru. Który pierwszy wypłynie na powierzchnie wody, to marzenie pierwsze się spełni. Jeśli najpierw wypłyną czyste karteczki, uzbrój się w cierpliwość, bo na spełnienie marzenia będziesz musiała poczekać. Ana

Spędzę je ze znajomymi. Wspólnie organizujemy imprezę. Wynajęliśmy salę, zaprosiliśmy zespół. Na naszej zabawie nie będzie wróżb. Nie wierzę w nie. Bartłomiej Wilk, Michał Okrzeszowski


6

mikołajki

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

Mikołajkowy last minute Jeśli nadal nie masz pomysłów na prezenty mikołajkowe, to ostatni dzwonek, żeby zdecydować, co i komu kupić. Udany prezent to sprawa skomplikowana w każdych okolicznościach, a co dopiero w grudniu, kiedy zazwyczaj obdarowujemy co najmniej kilka osób. Zwykle kończy się tak, że wpadając w przedświąteczną gorączkę, biegamy po sklepach do ostatniej chwili, kupując kompletnie przypadkowe rzeczy. Tymczasem im bardziej losowy prezent, tym bardziej możliwe, że zostanie upchnięty na dnie szafy i szybko zapomniany. Jeśli chcemy komuś sprawić prawdziwą radość, trzeba to dobrze pomyśleć. KATARZYNA MULARZ

Prezent dla gadżeciarza CZYTNIK EBOOKÓW Pozwala zabrać ze sobą wszystkie ulubione książki spakowane w formacie elektronicznym. Cena: od 150 zł ZEGAREK BINARNY Wyświetla godzinę w systemie binarnym za pomocą rzędów diod. Cena: ok. 300 zł

MASKA Z APARATEM Maska nurkowa z wbudowaną kamerą i aparatem fotograficznym. Cena: 350 zł PENCLIC Oryginalne połączenie myszki komputerowej i pióra Cena: ok. 300 zł

Prezent dla domatora KUBEK CHOCO Nietypowy kubek, w którym oprócz napoju przeniesiemy także sprytnie ukryte ciastka. Cena: 19 zł ŚWIĄTECZNY KOC Puchaty i miły w dotyku koc z zabawnym wzorem w renifery. Do zestawu można dokupić poduszkę. Cena: 79 zł

REKLAMA

RAMKA CYFROWA W zależności od włożonej karty pamięci, ramka może wyświetlać po kolei tysiące dowolnie dobranych przez nas zdjęć. Cena: od ok.140 zł (zależy od rozmiaru) URZĄDZENIE DO GAZOWANIA NAPOJÓW Umożliwia przygotowanie wody sodowej i innych świeżych napojów gazowanych Cena: od ok. 250 zł

Prezent dla niego PLAYSTATION STRZELEC Świetnie uzupełnienie PlayStation dla fanów popularnych strzelanek. Cena: ok. 150 zł KAMERA SAMOCHODOWA Kamera nagrywa trasę z punktu widzenia kierowcy. Cena: od 150 zł

HELIKOPTER STEROWANY PRZEZ KOMÓRKĘ Ten nieduży helikopter sterowany jest za pomocą iPhona. Cena: 200 zł PULSOMETR Z zegarem, pomiarem spalanych kalorii i liczbą okrążeń oraz z funkcją treningu z cyfrowym przeciwnikiem. Cena: ok. 550 zł

Prezent dla osoby, „która ma wszystko“ FOTOKSIĄŻKA Współczesna wersja albumu tworzona na komputerze - możemy dowolnie komponować zdjęcia, dopasowywać tło, podpisy itp. Cena: od 20 zł CZEKOLADKI NIEBANALNE Takie czekoladki można zamówić przez Internet lub kupić na stoiskach w centrach handlowych. Sami komponujemy pudełko. Dostępne również bloki czekoladowe, owoce w czekoladzie itp. Cena: od 29 zł

BOMBKI Ręcznie wykonane, koniecznie szklane, bombki ucieszą każdego. To piękna dekoracja nie tylko choinki, ale też stołu czy mieszkania. Cena: od kilku zł KOLEJKA Gra planszowa wydana przez IPN, która rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Dobry sposób na długie zimowe wieczory. Cena: ok. 60 zł

Prezent dla niej TOREBKA FILC FOLK Elegancka filcowa torebka z modnym wzorem w stylu folk. Cena: ok. 250 zł ZESTAW DO CZEKOLADOWEGO FONDUE Naczynie do rozpuszczania czekolady, w której następnie macza się kawałki owoców, ciastek itp. Cena: 60 zł CHARM NA ŚWIĘTA Skórzana bransoletka i charm, czyli drobna figurka z karabińczykiem, który pozwala na swobodne przepinanie. Do wyboru inne motywy, niekoniecznie świąteczne Cena: ok. 100 zł MARK JACOBS POT Oryginalnie opakowana owocowa woda perfumowana od słynnego projektanta Cena: ok 300 zł/50 ml

Internauci z portalu MM Rzeszów radzą, czego nie kupować

Prezent dla dziecka MATA DO TAŃCZENIA Świetna zabawa przed telewizorem, na którym wyświetlają się kroki taneczne, które należy jak najszybciej powtórzyć na macie. Cena: od ok. 100 zł MASZYNKA DO WATY CUKROWEJ Maszynka do własnoręcznego przygotowania waty cukrowej Cena: ok. 100 zł

DZIECIĘCA BIŻUTERIA Zwierzaki, owoce, zabawne serduszka i kokardki. Taka biżuteria na pewno przypadnie do gustu małej elegantce. Cena: od kilkudziesięciu zł NAKLEJKI DLA DZIECI Oryginalna ozdoba na ściany pokoju dziecięcego. Do wyboru jest mnóstwo wzorów i kolorów. Cena: zależy od formatu, od kilku zł

@chris86: dezodorant @wyprawybusem.pl: nie kupujmy rzeczy skrajnie praktycznych i skrajnie niepraktycznych, tzw. kurzozbieraczy:D @Marcus: Zdecydowanie nie powinny to być skarpetki. @lysyy999: bokserki męskie......nuda @magdalenka: Na prezent nie powinno się kupować zwierząt. @maja85maj: Błagam tylko nie roboty, miksery, deski do prasowania czy super wypasiona patelnię. Więcej na mmrzeszow.pl


mikołajki

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

7

Prezenty, które żal rozpakować! Pięknie opakowany prezent może nie tylko cieszyć oko, ale i sprawić podwójną przyjemność obdarowanemu. Popularne torebki są wprawdzie praktyczne, jednak odbierają frajdę, jaką daje rozpakowywanie podarków. Nie war to zostawiać pakowania na ostatnią chwilę. Lepiej poświęcić nieco czasu na to, żeby dopracować prezent w każdym calu. Do pakowania możemy wykorzystać sporo rzeczy, które znajdziemy w domu. Doskonale poradzimy sobie nawet bez dekoracyjnego papieru i wstążki. Świetnie sprawdzają się wszelkiego rodzaju materiały (np. organza), a nawet zwykły szary papier czy bibuła.

Sekret tkwi w szczegółach. Wierzch opakowania ozdobić można koralikami, guzikami, bombkami, watą, a nawet… przyprawami: gwiazdkami anyżku, laskami cynamonu czy wanilii powstanie prezent pachnący. Można przymocować wstążeczką, złotym lub srebrnym sznureczkiem własnoręcznie upieczone ciasteczka z dziurką czy czekoladowe serduszka. Wszystko zależy od naszej inwencji. Zanim zabierzemy się do pracy, dobrze jest wcześniej przemyśleć opakowanie, a ozdoby uzależnić od okazji i osoby, która prezent ma otrzymać. Jeśli wręczamy go dziecku, świetne do ozdabiania będą miniaturowe pluszaki, zabawki, kolorowe gadżety. Prezent dla dorosłego można ubrać w ziarenka kawy, płatki kwiatów czy nawet biżuterię. Jeśli prezentem jest coś, co - jak podejrzewamy - ciężko nam będzie estetycznie opakować papierem (np. fragment garderoby, nieforemna zabawka), war to zaopatrzyć się w pudełko. W sklepach można kupić gotowe pudełka prezen-

towe, możemy wykorzystać też takie, które mamy w domu. Wtedy jednak należy je najpierw obkleić jednolitym papierem, a dopiero potem obkładać właściwym materiałem i dekorować. KATARZYNA MULARZ

Zanim zabierzesz się za pakowanie 1. Ciekawe elementy do ozdabiania prezentów znajdziesz m.in. w pasmanterii czy sklepie papierniczym. 2. Przygotuj ostre nożyczki, nóż, taśmę klejącą i taśmę dwustronnie klejącą. Do mocowania cięższych elementów przydaje się także klejarka z klejem na gorąco. 3. Wybierz papier lub materiał bez wzorów. Zbyt kolorowe opakowanie odwróci uwagę od właściwej dekoracji. 4. Papier lub materiał przycinaj pod rozmiar prezentu i tylko tyle, ile go potrzeba (ale tak, żeby nigdzie nie prześwitywał opakowany przedmiot). Im mniej będzie zbędnych warstw, tym pakowanie będzie prostsze.

Jak zapakować prezent - krok po kroku przedstawiamy przykładowe propozycje dekorowania mikołajkowych prezentów Prezent o regularnym kształcie

Opakowanie regularnego pudełka nie powinno sprawiać większych kłopotów, jeśli prawidłowo przytniemy rozmiar materiału do pakowania. Najpierw taśmą (im mniej jej będzie tym lepiej) sklejamy ze sobą dwa równoległe boki papieru, tak żeby utworzyć „tubę”, która opina prezent.

Wystające z obu stron fragmenty papieru składamy z obu stron tak samo - najpierw dłuższy bok do środka, następnie dwa krótsze, potem pozostały dłuższy, który utworzy kształt koperty.

Do dekoracji na zdjęciu wykorzystano tekturkę, z której własnoręcznie zostały wykonane sanie i renifer (następnie pomalowane flamastrem na złoto) oraz białe i błękitne waciki kosmetyczne imitujące śnieg. Mini-prezenty w saniach to cukierki opakowane w folię i obwiązane wstążeczką.

Tradycyjnie prezenty opakowujemy wstążką, którą możemy ułożyć na krzyż lub w inną formę i wiążemy kokardę. Warto wybrać wstążkę z drucikami w środku, które pozwolą dowolnie uformować jej kształt.

Czas pakowania: ok. 45 minut

Prezent elastyczny o nietypowym kształcie

Nietypowy kształt prezentu może być jego zaletą i źródłem inspiracji. W ten sposób można zapakować dowolny przedmiot, np. pluszowego misia, którego przed zapakowaniem formujemy tak, żeby nadać mu prostszy do opakowania kształt (np. związując wstążką łapy pluszaka formujemy kulę) lub stworzyć coś, co na pierwszy rzut oka zupełnie nie przypomina naszego prezentu. Za pomocą czerwonego papieru i czarnych kropek możemy w ten sposób stworzyć np. magiczną biedronkę, która po rozpakowaniu zamieni się w misia.

Przy pakowaniu termoforu inspiracją był jego kształt, materiał z jakiego został wykonany oraz ozdobne pompony. Papier wycinamy, składamy na pół i sklejamy boki, tak żeby uformować torebkę.

Niesklejony brzeg dziurkujemy i - w celu zmarszczenia przeciągamy przez dziurki włóczkę lub wstążkę. Brzeg przed dziurkowaniem dobrze wzmocnić taśmą klejącą. Do torebki wkładamy termofor i ściągamy włóczkę, wyciągając pomponiki na zewnątrz

Pluszową szyjkę termoforu, która wystaje na zewnątrz, mocujemy do czapki mikołaja (uratowanej z dziecięcej zabawki, ale można ją też zrobić z papieru), dekorujemy papierowymi oczami i nosem z włóczki, a „ubranie” złotą wstążką i wacikami, które do złudzenia przypominają futrzastą ozdobę płaszcza.

Czas opakowania: ok. godziny

KATARZYNA MULARZ (12)

Prezent sztywny o nietypowym kształcie

Całość dekorujemy szklanymi groszkami ułożonymi w kształt choinki (przyklejonymi taśmą dwustronną lub klejarką), różowymi koralikami i jeszcze jedną wstążeczką. W przypadku tego typu prezentów dobrze sprawdza się bibuła, krepina lub materiał tekstylny. Papier będzie pękał i odstawał.

Prezent okładamy tak, żeby materiał „zebrać” u spodu - tu sklejamy warstwy ze sobą, a całość ukrywamy pod łatką (z tej samej lub innej tkaniny, bibuły).

Prezent obwiązujemy kolorową wstążką, którą możemy m.in. ukryć łączenia dwóch warstw materiału. Tutaj również świetnie sprawdzi się wstążka z drucikiem.

Czas opakowania: ok. 20 minut


mikołajki

Świąteczne ozdoby zrobimy na warsztatach w muzeum

Nie masz pomysłu na prezent, kup bon Warsztaty „Poczuj magię tych świąt” - Muzeum Okręgowe, 2 grudnia, godz. 10.30-15. Bilet wstępu: 9 zł od osoby (uprawnia do skorzystania ze wszystkich zajęć).

Sklepy są zalewane przez plastikowe ozdoby świąteczne rodem z Azji. -Tymczasem choinka przystrojona własnoręcznie wykonanymi figurkami i bombkami sama w sobie może być małym dziełem sztuki - mówi Joanna Ligoda (nz. z prawej). KATARZYNA MULARZ

Kartki, łańcuchy, bombki i inne ozdoby choinkowe będzie można wykonać własnoręcznie podczas świątecznych warsztatów organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. - Święta coraz częściej kojarzą nam się tylko z przystrojonymi sklepami, a cała ich magia gdzieś ulatuje. Warsztaty słuREKLAMA

żą temu, żeby wczuć się w klimat Bożego Narodzenia i zachęcić rodziców z dziećmi do tego, żeby razem twórczo spędzili trochę czasu. Zapraszamy małych i dużych, bo z doświadczenia wiemy, że zwłaszcza ci drudzy kiedy wpadną w szał twórczy, to ciężko ich zatrzymać - śmieje się Jo an na Li goda z muzeum. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in., jak przygotować wstążkowe bombki, ulepić gliniane figurki czy oryginalnie udekorować kartki świąteczne. Tak przygotowane ozdoby to także świetny pomysł na prezent. - Ciekawostką na pewno będą tzw. świa-

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

ty. To zapomniana technika wykonywania ozdób z wykorzystaniem opłatków i odrobiny wody - dodaje Agnieszka Opalińska. Co ważne, na warsztaty nie trzeba zabierać ze sobą nawet nożyczek. Wszystkie niezbędne przybory i materiały będą do stęp ne na miej scu. Przygotowane ozdoby, oczywiście, zabieramy ze sobą. - Nawet jeśli ktoś niespecjalnie wierzy w swoje umiejętności plastyczne, war to przyjść i spróbować. Pomożemy, pokażemy i na pewno dla każdego coś się znajdzie - zachęca Joanna Ligoda. W dniu warsztatów rozpoczyna się także świąteczny kiermasz wydawnictw muzealnych. KATARZYNA MULARZ

Na siłownię, basen, do SPA, a ostatnio coraz częściej także do sklepu. Bony prezentowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem klientów, bo dzięki nim prezent właściwie zawsze jest trafiony. O bonach opowiada Tomasz Mermer, kierownik sklepu Cropp w Galerii Graffica. Jak działają karty prezentowe? Klient zamiast jakiejś konkretnej rzeczy, kupuje na prezent taką kar tę. Doładowujemy ją na określoną kwotę, która - co ważne - może być dowolna. Obdarowany podczas zakupów w sklepie korzysta z niej jak ze zwykłej karty płatniczej. Trzeba jednak pamiętać, że karty mają swój okres ważności - u nas jest to rok od dnia zakupu. Jak duże jest zainteresowanie bonami prezentowymi? Teraz w okresie przedświątecznym bardzo duże. Ludzie pytają o bony i chętnie je kupują. Moim zdaniem to jeden z lepszych pomysłów na prezent, bo zmniejsza szansę, że kupimy coś nietrafionego. O zainteresowaniu świadczy też fakt, że coraz więcej sklepów ma w swojej ofercie bony, nie tylko tych z ubraniami, ale choćby hipermarkety.

KRYSTYNA BARANOWSKA

8

- Kartą podarunkową można płacić wielokrotnie. W sklepie można sprawdzić stan konta, datę ważności oraz listę transakcji - mówi Tomasz Mermer.

Kto kupuje bony? Przeważnie ludzie młodzi, którzy już poznali taką formę zakupów, ale coraz częściej decydują się na to także starsi, zwłaszcza jeżeli podczas zakupów okaże się, że jest problem z wyborem prezentu. ROZMAWIAŁA KATARZYNA MULARZ


Czwartek, 29 listopada 2012 r.

reklama

9


10

do oglądania

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

Andy Warhol, jakiego nie znamy Słynne obrazy z puszkami coca-coli, zupami Campbella i por trety gwiazd - to najbardziej znana część twórczości Andy’ego Warhola. Ale twórca pop-ar tu ma też zupełnie inne, dalekie od ekscentryzmu, oblicze. Odkrywa je Muzeum Okręgowe. Andy Warhol to jeden z najbardziej wpływowych ar tystów XX wieku, uznawany za rewolucjonistę sztuki i ikonę popkultury. Mało kto wie, że początki jego drogi twórczej wiążą się z bliską nam tradycją rusińską. Warhol urodził się w Pittsburgu w Pensylwanii jako Andrej Varchola. Jego rodzice byli imigrantami pochodzącymi z mniejszości grekoka tolików łemkowskich (rusińskich) z wioski Miková na północy Słowacji. Dziś w pobliskiej miejscowości Medzilaborce istnieje ogromne Muzeum Sztuki Nowoczesnej gromadzące dzieła i pamiątki związane z Warholem. Rzeszowska wystawa bazuje właśnie na zbiorach tego muzeum. - Zobaczymy ponad 40 dzieł, a do tego pamiątki i fotografie rodzinne. Jest m.in.

koszulka, w której chrzczony był Andy Warhol i jego bracia. Nie zabraknie też słynnych por tretów i cyklu kwia tów, które zdobiły ściany jego nowojorskiej pracowni - mówi Michał Rut z Muzeum Okręgowego. Ekspozycja za tytułowana została „Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Andy! Andy Warhol - obecność przeszłości” i ukazuje mało znaną twórczość ar tysty, związaną z okresem Bożego Narodzenia, m.in. litografie z motywem anioła. Tu do głosu dochodzi jeszcze tradycja rodzimej kultury, którą kultywowała matka ar tysty. Młody Andy w swoich reklamach i ma teriałach promocyjnych często powielał kaligrafię matki. Wykorzystywał też wyra zistą kolorystykę, technikę monotypii i zabieg zwielokrotniania elementów dekoracyjnych, co jest charakterystyczne dla rusińskich twórców. Dzieła będzie można oglądać w grudniu i styczniu w Muzeum Okręgowym. Wystrój ekspozycji będzie nawiązywał do wystaw, jakie organizował

MUZEUM OKRĘGOWE (2)

Warhol. Całość uzupełnią poka zy filmów i warszta ty. - Wystawa na pewno jest zaskakująca, bo ukazuje Warhola nie jako budzącą kontrowersje gwiazdę popkultury, ale jako

wrażliwego człowieka, powracającego do swych rodzinnych korzeni, dzieciństwa. W tych pracach można odnaleźć spokój i bezpieczeństwo – komentuje Rut. Anna Janik

powieści Lucy Maud Montgomery w reżyserii Jana Szurmieja powinien trafić w gusta wszystkich, bez względu na płeć i wiek. Jednym słowem: wspaniały spektakl familijny. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 29 listopada (czwar tek), godz. 11; 2 grudnia (niedziela), godz. 15; 4, 5 grudnia (wtorek, środa), godz. 11. Bilety: 25/35.

Rozpoczyna się śledztwo w sprawie zabójstwa. W kręgu podejrzanych jest m.in. główny boha ter. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 30 listopada (piątek), godz. 19; 1 grudnia (niedziela), godz. 19. Bilety: 35/50 zł.

Szalone nożyczki

Dowcipna i inteligentna komedia o miłości i zdradzie, przyjaźni i seksie, o kobiecych tęsknotach i nieustannych problemach damsko-męskich. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 2 grudnia (niedziela), godz. 19. Bilety 20/25. US

SPEKTAKLE

Tygrys Pietrek Historia małego tygryska, który boi się wszystkiego. Mama bohatera postanawia pokazać mu, skąd brać odwagę. Razem z innymi tygrysami wciela się w różne postacie i stawia przed Pietrkiem nie lada zadania. Mały tygrysek odbywa niezwykłą podróż, by poznać różne rodzaje odwagi. Teatr Maska, 29 listopada (czwar tek), godz. 9. Bilety: 14 zł.

Królowa Śniegu Skąd się wzięło na świecie zło? Czy jest go więcej niż dobra? Które z nich jest silniejsze?

Czy piękne zawsze jest dobre, a brzydkie zawsze jest złe? Czy zło można pokonać?. „Królowa Śniegu” jest jedną z najpiękniejszych prób odpowiedzi na te pytania. Teatr Maska, 2 grudnia (niedziela), godz. 16.30. Bilety: 14 zł.

Mała księżniczka To historia Sary, córki angielskiego oficera, która po śmierci ojca i stracie majątku jest zmuszona przerwać naukę i pracować jako posługaczka. Jednak cudowny zbieg okoliczności sprawia, że jej los się odmienia... Teatr Maska, 5 grudnia (środa), godz. 9. Bilety: 14 zł.

Nadludzie Sztuka jest próbą odpowiedzi na pytanie „Jak rodzi się zło w człowieku?” Tytułowi nadludzie to zwyczajni ludzie, którzy stworzyli sobie ideologię wyższości. Spektakl porusza zagadnienia władzy i konsekwencje jej sprawowania. Teatr im. Wandy Siemaszkowej, 29, 30 listopada (czwar tek, pia tek), godz. 11. Bilety: 22/ 28 zł.

Ania z Zielonego Wzgórza Historię romantycznej, wrażliwej i wesołej Ani Shirley. Musical na podstawie głośnej

Mistrz grzebienia i nożyczek Tonio Wzięty prowadzi salon fryzjerski. Wynajmuje lokal od Izabeli Richter, która wkrótce zostaje zamordowana w swoim mieszkaniu, znajdującym się tuż nad salonem Tonia.

Mój boski rozwód

REKLAMA

Setki naszych Klientów cieszy się korzystnym kredytem. Ty też możesz taki wziąć, by spełnić swe marzenia, zrealizować potrzeby. Bezpłatne doradztwo, minimum formalności, szybka decyzja. Rzeszów, Tel 17 850 60 70 09719S

BUDOWNICTWO DACHOWE okna “Fakro”, schody- wszystkie rodzaje. Z montażem VAT 8%. Najnizsze ceny! Rzeszów,Batorego 22, tel. 17/852-84-92, www.wasiak.net 07213A

KREDYTY Atrakcyjna pożyczka gotówkowa od ręki. Promocyjne oprocentowanie już od 9,8%, okres spłaty do 15 lat. Rzeszów 17/850-60-60

Spłacasz kilka kredytów? Mamy dla Ciebie lepsze rozwiązanie - zamienimy je na jeden tańszy. Bezpłatnie doradzimy i wybierzemy najlepszą ofertę, pomożemy w załatwieniu formalności. Zadzwoń i przekonaj się, że warto. Rzeszów, Tel 17 850 14 97

ATRAKCYJNE pożyczki bez BIK , ZUS, US do 500 tys. zł do 30 lat dla wszystkich. Tel. 17/682-13-20.

Weź szybką pożyczkę na nadchodzące Święta i wygraj jeden z 3000 świątecznych koszy: Provident: 600 400 295 03763B

SPRZEDAŻ

20630B

Nowa oferta kredytów konsolidacyjnych dla osób zadłużonych. Nowe Banki. Najwyższa przyzna walność !, Rzeszów 17/850-78-00 09719U

00755A

Drewno kominkowe,opałowe. RAFO Rzeszów, Przemysłowa 12, tel. 512-190-444 16414A

BURMISTRZ KOŁACZYC na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108)

USŁUGI Instalacje, piecyki, tel. 603-133-683 00865A

TURYSTYKA BERLIN - POCZDAM - DREZNO: 7 10.03.2013 El Travel Stalowa Wola; 15 8442225, 604581281; www.eltravel.pl 00093CX

09719T

09719X

BIZNES

NIKO, drewno kominkowe, tel. 17/851-65-07, 691-858-854

Bilety lotnicze, tanie linie- Promocje! autokarowe, promowe- najlepsze połączenia i ceny, GROMADA, Rzeszów, Grunwaldzka 17, 17/852-60-60. 00092A BTU “TRAPER” Tłumaczenia z i na język węgierski, 17/852 06 27, 17/857 63 40, www.traper.com.pl, traper@traper.com.pl 00099H

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bieździadka gmina Kołaczyce, powiat jasielski województwo podkarpackie: - oznaczonej nr ewid działki 842/4 o powierzchni 2.9122 ha objętej księgą wieczystą nr KS1J 00059170/2, stanowiącej użytek zielony kośny, położonej w terenie płaskim, obniżonym w stosunku do terenów przyległych. Na działce brak jest elementów uzbrojenia, w pobliżu sieć elektryczna. Dostęp do działki drogą wewnętrzna gminną.Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. CENA WYWOŁAWCZA: 114327,00 zł WYSOKOŚĆ WADIUM: 11432,70 zł Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce. Dla terenu na którym znajduje się wymieniona działka brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowany jest projektmiejscowego planu dla terenu obejmującego przedmiotową działkę, dla działki nie została wydana decyzja owarunkach zabudowy. Zgodnie z projektem miejscowego planu działkę przeznacza się pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz tereny dróg wewnętrznych. Zgodnie z uchwalonym” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce” zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/22/11 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 25 lutego 2011r. działka znajduje się w terenach rozwoju wytwórczości i usług. 1. Przetarg odbędzie się dnia 17 stycznia 2013r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Miejskiego Kołaczyce przy ulicy Burmistrza Wiejowskiego 1 – II piętro – biuro USC. 2. Warunkiem przystąpieniado przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2013r. w kasie Urzędu Miasta Kołaczyc lub przelewem na konto Nr 09 8626 0002 2001 0000 1515 0005. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 5. Nabywca zobowiązany jest uiścić w całości cenę zaoferowaną w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność . 6. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi Nabywca. 7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 8. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim Kołaczyce – pokój nr 6 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie nr telefonu kier. 13 44-602-49, 44- 602-94, 44-602-21, 44-602-58 wew. 40. 9. Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


do słuchania

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

ZAPROSZENIE

Z kamerą przez świat

Pokaz filmu „Buf fer Zone” i spotkanie z Michałem Szymczakiem (Pasikonikiem) - jednym z najbardziej zwariowanych i zakręconych podróżników, który z kamerą w ręku wędruje po świecie od ponad 10 lat. Podróżuje jeżdżąc autostopem i za trzymując się tam, gdzie war to. czwar tek (29 listopada), godz. 20, Restauracja LOFT, al. Rejtana 20 (III piętro budynku Karowa Of fice), wstęp wolny.

NA POWAŻNIE

11 KONCERTY

Czarodzieje

Dziewczyny

dźwięków

Duet dziewczyny to Anna Karamon i Aleksandra Nowak. Razem z nimi grają również Krzysztof Łochowicz na gitarze, Maciej Ma tysiak na kontrabasie, Ar tur Lipiński na bębnach, a Bogusz Wekka na przeszkadzajkach. Debiutancki album grupy to „Dziewczyny z sąsiedztwa“. Ukazał się 8 marca 2010 r. i znalazło się na nim 11 w pełni autorskich utworów. Zespół ma na koncie 4 teledyski, wszystkie nakręcone przez cenionego reżysera Jacka Kościuszkę. Red Zone, 29 listopada (czwar tek), godz. 20.

W programie koncer tu: Musorgski - „Noc na Łysej Górze”, Głazunow - Koncert skrzypcowy a-moll op. 82, Liadow - Zaczarowane jezioro op. 62, Strawiński Ognisty ptak, suita 1919. Na skrzypcach - Jakub Jakowicz. Muzyk gra na instrumencie włoskim podarowanym przez prof. Tadeusza Wrońskiego. Filharmonia Podkarpacka, 30 listopada (piątek), godz. 19, bilety 30 zł normalny, 20 zł ulgowy.

Red Zone, 6 grudnia (czwar tek), godz. 20, bilety 30/35 zł.

Armia

Akurat pod Palmą RAJCHERT/FILHARMONIA WROCŁAWSKA

REKLAMA

Zarząd „Uzdrowisko Iwonicz” Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwoniczu-Zdroju Aleja Torosiewicza 2 38-440 Iwonicz-Zdrój

OGŁASZA O PRZYSTĄPIENIU DO NIEODPŁATNEGO ZBYWANIA UPRAWNIONYM PRACOWNIKOM

g-12617

działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) oraz §14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303 z późn. zm.)

96 000 (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych serii A Spółki Akcyjnej ”Uzdrowisko Iwonicz” o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda. 1. Umowy nieodpłatnego zbycia akcji można zawierać od dnia 10 grudnia 2012 roku w budynku Zarządu Spółki pn. „Stary Pałac”, w Dziale Kadr, Organizacji i Zarządzania, w pokoju nr 12 na parterze, w godzinach od 9.00 do 14.00 według poniższego harmonogramu:

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia akcji winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub paszportem. 3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do zawarcia umowy, złożenia stosownych oświadczeń, odbioru odcinka zbiorowego akcji oraz złożenia wniosku o wpis do księgi akcyjnej. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać w Spółce (pokój nr 12, nr telefonu 13-430-85-90, 13-430-85-91 lub 13-430-85-93). 4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia akcji o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce pod numerem telefonu 13-430-85-90, 13-430-85-91 lub 13-430-85-93. 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 10 marca 2014 roku. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.

Zespół ceniony za koncer towy show, ale także za inteligentne, dowcipne oraz zaangażowane teksty. 7 listopada ukazał się najnowszy album „Akurat gra Kleyf fa i jedną Kelusa”. Klub Pod Palmą, 30 listopada (piątek), godz. 20, bilety 20/25 zł. Bilety można kupić w sklepiku „Michał”, ul. Cicha 2, dom studencki Laura, klub Pod Palmą, trasa podziemna.

Zespół zagości w Rzeszowie z okazji 20-lecia wydania płyty „Legenda”. Znalazła się na 62. miejscu listy płyt wszech czasów magazynu „Teraz Rock”, w bezpośrednim sąsiedztwie Mike’a Oldfielda i Da vida Bowiego. Album, który ktoś trafnie określił jako symfonię punkową, zaliczany jest do klasyki polskiej muzyki rockowej. Pod Palmą, 1 grudnia (sobota), godz. 20, bilety 30/35 zł.

Tides From Nebula w Red Zonie

Kameralnie w Kalashnikovie

5 października zespół rozpoczął swoją najdłuższą jak do tej pory trasę koncertową. Grupa zagra łącznie 43 koncerty. 17 w Polsce oraz 26 w innych europejskich krajach. Z okazji trasy koncertowej zespół przygotował limitowany nakład płyty CD zawierającej nowy utwór „Hollow Lights”.

Akustyczny, kameralny koncert utrzymany w klimacie ukraińskiego i rosyjskiego rocka. Wystąpi duet wokalno gitarowy. Kalashnikov Pub, 29 listopada (czwar tek), godz. 20, wstęp wolny. kj

REKLAMA


do słuchania

12

Spotkanie z jazzem Rozmowa z Tomaszem Drachusem, organizatorem Rzeszów Jazz Festiwal

patronat Jezus Maria Peszek tr Charyzma tyczna i bezkompromisowa ar tystka promuje trzecią płytę. Nowy album - jak mówi sama Maria Peszek - jest rzeczą bardzo osobistą, mocną, brutalną i piękną. Ar tystka przyzwyczaiła fanów do kontrowersji, ale na nowej płycie nie ma wulgaryzmów i ani słowa o seksie. Współautorem muzyki i producentem płyty jest Michał „Fox“ Król. Klub Wytwórnia, 30 listopada (piątek), godz. 20, bilety 40 zł przedsprzedaż i 50 zł w dniu koncer tu. Bilety można kupić w recepcji hotelu Icam House, w sklepie Koneser przy ul. Słowackiego i na stronie Ekobilet.pl

- Dlaczego warto wybrać się na festiwalowe koncerty? - Wystąpi 6 zespołów prezentujących różne oblicza jazzu, a ar tyści będą występować w kilku różnych miejscach. W tym roku festiwal to głównie koncer ty, ale w kolejnych latach planujemy też warsztaty, projekcje filmów, wystawy fotograficzne i plastyczne o tematyce jazzowej. - Rzeszów nie ma chyba dużej publiczności jazzowej? - Nie ma dużych tradycji jazzowych. Publiczność jazzowa jest u nas nieliczna, dlatego właśnie organizujemy ten festiwal, by publiczność zgromadzić i ją „rozbudować”. Nie jest to muzyka ani łatwa, ani popularna, dlatego trzeba ją promować. - Będziecie mieć konkurencję, bo w kraju odbywa się bardzo dużo festiwali jazzowych. Czym chcecie zachęcić mieszkańców Rzeszowa? - Zaprosiliśmy różnych wykonawców. Od bluesowo-rockowego Mike’a Russela, przez elektryczny jazz prezentowany przez grupę Wojciech Pilichowski Band, po bardziej nowoczesny jazz. Program został tak stworzony, żeby było różnorodnie. W ten sposób każdy znajdzie coś dla siebie. Na pewno zachęca cena biletów, za które trzeba zapłacić od 10 do 20 zł, i różnorodność miejsc, w których organizujemy koncer ty. Niemal wszyscy ar tyści będą promować nowe płyty, które będą dostępne w sklepiku festiwalowym na każdym koncercie. ROZMAWIAŁA KAROLINA JAMRÓG

Czwartek, 29 listopada 2012 r.

ARCHIWUM

Kabaret Marcina Dańca KRZYSZTOF KAPICA

Bilety na poszczególne koncerty do kupienia w klubach i punkcie informacyjnym Millenium Hall (na parterze). Bilety na wszystkie koncerty są dostępne w Love Barze w Millenium Hall.

Program festiwalu 5 grudnia - Michał Milczarek Trio, Tawerna Żeglarska, wstęp 15 zł 6 grudnia - Mike Russel Feat Kłos & Dąbrowski Project, Europejska Galeria Sztuki, Millenium Hall, wstęp 15 zł 7 grudnia - Jazzpospolita, Boa Jazzy Club & Restaurant, wstęp 15 zł 8 grudnia - Młodszy brat bluesa - jazz - jazz party, Stara Drukarnia, wstęp wolny 9 grudnia - Wojtek Pilichowski Band, Red Zone, wstęp 20 zł 11 grudnia - Pitz, Boa Jazzy Club & Restaurant, wstęp 10 zł 12 grudnia - The Globetrotters, Europejska Galeria Sztuki, Millenium Hall, wstęp 20 zł

W trwającym ponad 90 minut programie Marcin Daniec przypomni swoje kultowe monologi, wcielając się w różne postaci, będzie komentował aktualne wydarzenia społeczne i polityczne. Marcinowi Dańcowi będzie towarzyszył chórek składający się z laureatów programu „Szansa na sukces”. Kino Zorza, 2 grudnia (niedziela), godz. 18, bilety 40 zł przedsprzedaż, 50 zł w dniu koncer tu. kj

ZOOM

REKLAMA

Teraz Rzeszow 29.11  

Teraz Rzeszow 29.11

Advertisement