Page 1

TSEZAME DURCHPAKKE

DeKrant VERKIEZINGS-

21 MAART 2018 - GEMEENTERAADSVERKIEZING - KERKRADE

DAMES EN HEREN,

wordt er maar liefst ruim 1 miljoen euro jaarlijks aan kwijtschelding verleend. Dat betekent dat iedereen die zijn of haar gemeentelijke lasten keurig betaalt nog een extra betaling moet doen voor diegenen die dat niet hoeven. Wij willen deze kwijtschelding gaan afschaffen en dat kan u tientallen euro’s per jaar opleveren. Ook mensen die gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering maken gebruik van de gemeentelijke diensten, nietwaar?

De VVD Kirchroa heeft de afgelopen 4 jaren veel voor u bereikt. Wij hebben voor de eerste keer deel uitgemaakt van de coalitie en ik had de eer om als eerste VVD-wethouder deel uit te maken van het College van Burgemeester en Wethouders.

De VVD wil het bijstandstoerisme gaan ontmoedigen. Nu verhuizen jaarlijks maar liefst 115 personen naar Kerkrade die dan meteen gebruik maken van een bijstandsuitkering. Dit gaat allemaal ten koste van de Kerkradenaren.

Na het raadslidmaatschap heb ik ervaren hoe veelzijdig, uitdagend maar ook zwaar deze functie is. Het vergt heel wat om de stad te besturen. Zo moet je beslissingen nemen over een portefeuille die heel veelzijdig is. Voor mij was dat de afgelopen jaren Financiën, Economische Zaken, Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling, Automatisering en Publiekszaken. Een breed scala aan werkzaamheden die mij in een ontwikkeling heeft gebracht waardoor ik zelf enorm gegroeid ben in mijn vaardigheden en competenties. Daarnaast is het natuurlijk altijd noodzakelijk om samen te werken met je collega collegeleden zodat je als team de juiste resultaten in het belang van de stad. Met trots geef ik u hierbij een beknopt overzicht van de behaalde resultaten binnen mijn portefeuille. Zo zijn de gemeentelijke financiën op orde gebleven waardoor u gemiddeld de laagste gemeentelijke lasten van Zuid-Limburg betaalt, en dat terwijl de verantwoordelijkheden van de gemeenten zijn toegenomen en de middelen hiervoor uit Den Haag zijn ingekrompen. Tevens zijn risico’s ingeperkt zoals de huur die Roda vaak te laat betaalde. De huur wordt nu geint doordat wij beslag hebben gelegd op de tv-inkomsten van Roda. Hierdoor zijn we als gemeente niet meer afhankelijk van het betaalgedrag van Roda. Daarnaast hebben wij veel aandacht gehad voor de economische ontwikkeling van Kerkrade. De winkeliers hebben veel meer vrijheid gekregen om hun zaken te openen, dit is tenslotte geen keuze van de gemeente maar van de ondernemers zelf.

Er zijn veel bedrijven ondersteund om te kunnen investeren wat weer heeft geleid tot extra banen waardoor meer werkzoekenden aan de slag zijn gekomen. Door nadrukkelijker samen te werken met de bedrijven op de Kerkraadse bedrijventerreinen zijn de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. Het is zeer zeker van belang om aandacht te schenken aan deze mensen omdat ze zelf heel moeilijk aan werk kunnen komen. Het blijkt dat juist deze mensen super gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.

Daarnaast hebben wij zelfs een bureau gestart om werkzoekenden te begeleiden naar werk in Duitsland, de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling in het Eurode Business Center aan de Nieuwstraat. Een project dat inmiddels is gekopieerd in Maastricht en heel veel belangstelling geniet in Den Haag en Berlijn. Zoals gezegd, een kleine opsomming van onze inzet de afgelopen 4 jaar. Wij willen echter verder voor en met u doorpakken. Wij willen er alles aan gaan doen om de gemeentelijke lasten eerlijker te gaan verdelen. Nu

Daarnaast wil de VVD diegenen die niet willen werken maar het wel kunnen, niet meer financieel ondersteunen. De VVD wil niet blijven trekken aan een dood paard maar dit geld extra gaan inzetten voor degenen die wel willen. Zo is het onaanvaardbaar dat mensen in een uitkering zonder opgave van reden niet komen opdagen bij trainingen of informatie avonden van bedrijven die werknemers zoeken. Deze mensen moeten worden gekort op hun uitkering en geen gebruik meer maken van allerlei toelagen die aanvullend op hun bijstandsuitkering worden verstrekt zoals financiële bijdragen voor de aankoop van spullen. Ook dit is natuurlijk een greep uit onze doelen voor de komende 4 jaren. Kijkt u op onze website VVDKirchroa.nl voor ons volledig verkiezingsprogramma. Dit zijn een aantal speerpunten die belangrijk zijn voor Kerkrade omdat de kosten de pan uitrijzen en elk jaar groter worden. Ik wil me daar zelf graag voor gaan inzetten en mijn werk voor de komende 4 jaar onder andere voor deze punten voortzetten. Geef aanstaande woensdag het signaal dat u het met ons eens bent en dat u het vertrouwen aan het team van de VVD Kirchroa geeft want alleen dan kunnen we tsezame durchpakke! Dion Schneider, Lijsttrekker VVD Kirchroa.


02

Werkgelegenheid Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken. De VVD Kirchroa wil dat de gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk.

Sport en Bewegen

Mensen die echt niet kunnen werken verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar recht op aanvullende ondersteuning van de gemeente en moet worden gekort op zijn of haar uitkering. Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af.

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten.

gerealiseerd is: - nauwe samenwerking tussen Economische Zaken en Sociale Zaken.

- inbreng van ondernemers op de bedrijventerreinen dmv het afgesloten Fraude met uitkeringen is diefstal. On- convenant. terecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd - kansen pakken op de arbeidsmarkt bovenop de boete die wordt opge- in de grensregio. legd. De VVD Kirchroa wil enkel nog invesWij willen doorpakken op het bestaan- teren in mensen in de bijstand die de beleid waarbij het volgende reeds kansrijk zijn en willen werken.

Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wij willen het “Center Court” realiseren in het centrum. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De coördinatie kan plaatsvinden vanaf het “Center Court”. Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.

Veiligheid Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst. De VVD Kirchroa wil dat de gemeente drugsdealers aanpakt en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

2

Economie

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente.

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente kwaliteit in de winkelzones stimuleert. Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare regels om die te schrappen. Wij zijn voor het verantwoordelijk maken van één wethouder voor de coördinatie van de vermindering van de regeldruk


03

VVD landelijk meeste stemmen 1: De VVD kreeg landelijk de meeste stemmen 2: De VVD kreeg provinciaal de meeste stemmen 3: Dan moet dat in Kirchroa toch ook kunnen!

Stemt u landelijk altijd VVD?

Dan stemt u toch zeker woensdag 21-3 óók lokaal VVD Kirchroa! Bij landelijke verkiezingen stemmen in Kerkrade steeds ruim 3200 mensen VVD…….dat moet toch ook nu ook bij de gemeenteraadsverkiezingen lukken. Uw VVD stem blijft toch zeker nu ook een stem voor VVD KIRCHROA ? Vaak stemt men lokaal anders, door een kennis of bekende uit de buurt een stem te

Laat uw stem niet voor versnippering zorgen en daardoor voor onbestuurbaarheid in de raad. Wij zijn uw lokale partij….VVD Kirchroa met Kerkraadse mensen die voor uw Kerkraadse belangunnen. Maar komt daardoor de aanpak gen opkomen. waar men achter staat ook in de praktijk Zeker nu de komende jaren extra mouuit? Maar de VVD Kirchroa is óók een loka- wen opgestroopt moeten worden is le partij met de rechtstreekse lijntjes naar daadkracht nodig en dan praten we over de provincie en Den Haag. Dat scheelt. andere zaken dan stoeptegels. Vaak hoorde je in Kerkrade de kreet “ut Het is merkbaar geweest dat de VVD weëd toch nuuks” Kirchroa voor het eerst heeft meegedaan aan de coalitie. Er is nog nooit zoveel in Wij hebben de afgelopen jaren door aan een groot tempo veranderd in Kerkrade het roer te staan bewezen dat het anders door mouwen opstropen en aanpakken. kan.

VVD KIRCHROA

Als iedereen die bij landelijke verkiezingen VVD stemt, ook lokaal VVD stemt……gaat de VVD stem zwaarder meetellen in de raad. We kunnen dan doorpakken met alles wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben. We kunnen dan bij een mogelijke coalitievorming sterker inzetten om het VVD beleid nog meer vorm te geven. Zorg er s.v.p. voor dat men niet meer om de VVD heen kan. U bent nu aan zet om Kerkrade een andere frisse kleur te bezorgen.

Het is NU belangrijk VVD Kirchroa te stemmen : LIJST 7 Met úw stem kunnen we Tsezame Durchpakke

TSEZAME DURCHPAKKE


04 04

hardstyle periode doorgemaakt. Mijn jeugd was niet altijd makkelijk en ik heb de nodige tegenslagen meegemaakt, maar Kerkrade bracht mij de kansen die me gebracht hebben waar ik nu ben. Nu rond ik een tijdelijke klus op het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York af, slechts 1 verdieping onder de grote baas van de Verenigde Naties. Hiervoor woonde ik 1 jaar in New York om een managementopleiding (MBA) te behalen, gesponsord door mijn werkgever de Boston Consulting Group die in Amsterdam is gehuisvest. Deze werkgever heeft mij de laatste jaren naar de meest prestigieuze bedrijven en de meest exotische landen gestuurd. Deze exotische landen waren een avontuur op zichzelf en ook wonen in Amsterdam was leuk, maar het voelde nooit als thuis. Ik voelde me altijd te gast.

en moeten mensen zonder werk geholpen worden aan een goede baan te komen. Met een baan komt zelfrespect, voldoening en onafhankelijk, ik geloof dat de meeste burgers dit ook nastreven. Met een uitkering komt afhankelijkheid en het heeft ook iets denigrerends richting de ontvanger, daarom is het beter mensen op eigen benen te laten staan. Hier staat de VVD voor en daarom sta ik voor de VVD.

Waarom ik? Ik wil mijn internationale ervaring in het bedrijfsleven en aan de beste universiteiten van de wereld bijdragen aan een beter Kerkrade. Ik geloof dat mijn creativiteit, capaciteit en ervaring een aanwinst zal zijn bij het bedenken van frisse oplossingen voor veel van de grote problemen waar Kerkrade voor staat. Daar ben ik bereid hard en lang voor te werken en dat past prima bij de KerkIk ben Silvio Erkens, raadse koempelmentaliteit. Niet moeiWaarom de VVD? lijk doen en zeiken, maar de mouwen een geboren en getogen Kerkradenaar. Ik steun de VVD omdat ik geloof dat opstropen en aan de slag gaan. De laatste jaren heb ik over de hele we- iedereen dezelfde kansen moet krijgen reld gewoond, maar Kerkrade is waar ik als mij. Elke Kerkradenaar moet de mo- Ik geloof zelf dat de overheid mee moet altijd weer thuiskom. Voor je thuis wil je gelijkheid krijgen om haar/zijn eigen met haar tijd. Jonge honden zoals ik knokken, voor je thuis wil je alles doen pad uit te stippelen. De overheid moet kunnen daarin meehelpen. De overheid wat nodig is om het een goede toe- daar kansen voor bieden. Ik geloof niet moet efficiënter, meer openstaan voor komst te geven. in een overheid die betuttelt, die men- participatie door burgers, meer digitaal sen als slachtoffer ziet. Ik geloof juist in en minder corrupt. Deze waarden zal ik Wie ben ik? de kracht van mensen, dat zij met de ook continue uitdragen en nastreven. Ik ben geboren in de Vroedvrouwen- juiste kansen en een zetje hier en daar Het gaat erom wat je kunt en niet wie je school in Heerlen, zoals vele Kerkrade- het maximale uit zichzelf kunnen halen. kent, en daarom is er geen ruimte voor naren, en opgegroeid eerst op de Holz Slachtofferschap en luiheid heb ik niks corruptie in de politiek. Daarnaast moeen erna op Terwinselen (net op de grens mee. Je bepaalt je eigen pad daar staat ten moeilijke waarheden, die niet altijd van Kaalheide). Net als de meesten de VVD ook voor. Daarom moet het populair zijn, niet uit de weg gegaan legde ik mijn communie af en heb ik het voor ondernemers makkelijker zijn om worden. Dat is de enige manier om resHeilig Vormsel gedaan. Erna heb ik aan een bedrijf op te richten, moeten wer- pect te herwinnen. Ik draag daar graag Rolduc gestudeerd en ook een korte kende mensen minder belast worden, mijn steentje aan bij.

4

Parkeren Wij zijn geen fan van betaald parkeren. Daarom zal de VVD Kirchroa zich inzetten om minimaal het huidige regime van 2 uur gratis parkeren te handhaven. Daarnaast zetten wij ons in voor een duidelijke bewegwijzering waarbij duidelijk wordt waar parkeerplekken zich bevinden en waar deze nog vrij zijn. Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Zo moet er altijd rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen zoals het nieuwe centrum en het “Center Court”. Het is verkeerd dat de gemeente de auto eenzijdig als melkkoe gebruikt, bijvoorbeeld bij parkeertarieven. Als de gemeente parkeergeld vraagt, kunnen de opbrengsten daarvan volledig in extra of betere parkeervoorzieningen worden ingezet.


05

Twee generaties stellen zich aan u voor

Ik ben Zoë Schneider

.........................…..en ik ben 18 jaar oud. Onder het motto van “de appel valt niet ver van de boom”: ik ben de dochter van onze lijsttrekker en huidig wethouder Dion Schneider. In het dagelijks leven ben ik nog scholiere en ga ik naar het Bernardinuscollege in Heerlen. Daarnaast heb ik verschillende hobby’s: ik hockey en ik besteed veel tijd aan Anouk, het paard dat ik rijd en verzorg. Daarnaast heb ik hele lieve vriendinnen en een enorm leuke vriend waarmee ik graag mijn tijd verdrijf. Voor mij zijn dit uiteraard de eerste gemeenteraadsverkiezingen waarin ik verkiesbaar ben. Ik ben sinds een jaar lid van de VVD Kirchroa en heb inmiddels kennis kunnen maken met een aantal kanten van de politiek. Zowel in het algemeen als met de afdeling van de VVD in Kerkrade specifiek. Ik vind het altijd leuk wanneer mij gevraagd wordt waarom ik voor de VVD gekozen heb. Ik ben eerlijk. Natuurlijk heb ik veel meegekregen van mijn vader, maar ik loop absoluut niet blind achter hem aan. Ik heb mijn eigen mening. Van de andere kant is het me wel altijd al opgevallen dat ik vanuit de basisgedachte liberaal denk, al ben ik het niet altijd met alle beslissingen in Den Haag of Kerkrade eens. Verkiesbaar zijn is voor mij een spannende uitdaging. Inmiddels weet ik dat er vele facetten bij de politiek komen kijken. Het is een samenspel van je mening ventileren, maar dat kan nooit zonder de samenwerking met anderen. Je moet dus een eigen mening hebben maar je hierbij ook realiseren dat je veelal

Zorg

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke

moet werken aan compromissen omdat je het nu eenmaal moet samenwerken om iets te kunnen bereiken. Als medewerkster van Eventief heb ik al ruime ervaring opgedaan als het gaat om werken in teamverband. In de diversiteit van het werk en de collega’s zijn er veel overeenkomsten te vinden met het teamwork dat nodig is om politieke doelstellingen te behalen. De campagne is voor mij een uitdaging op zich. Een van mijn doelen is om zoveel mogelijk jongeren te activeren om zich eens in politieke vraagstukken te verdiepen en ze ertoe te bewegen om naar de stembus te gaan. Stemmen is ontzettend belangrijk, want wie vertegenwoordigd wil worden moet zich wel laten horen. Wanneer je niet

stemt moet je achteraf ook niet lopen klagen. Uiteraard zou het fantastisch zijn om deze groep te mogen vertegenwoordigen in een raadscommissie of zelfs in de gemeenteraad. In elk geval is de stap om me verkiesbaar te stellen al een hele ervaring waar ik enorm trots op ben.

Ik ben Karen Bloemen

Ik ben 78 jaar en meer dan 40 jaar lid van de VVD. Mijn politieke carrière is begonnen bij de KVP jongerenafdeling. Ik was al jong geïnteresseerd in de politiek en vond het leuk om me destijds te oriënteren. Na verloop van tijd ben ik overgestapt naar de VVD omdat het

liberale gedachtengoed toch meer bij mij paste. Daarnaast had ik destijds ook een relatie met een VVD bestuurder waardoor het een en ander in een stroomversnelling is gekomen. Voor de Kerkraadse afdeling ben ik begonnen met het flyeren van onze standpunten en heb ik diverse cursussen gevolgd via de VVD. Vanwege mijn fysiotherapiepraktijk in de markstraat heb ik wel altijd de keuze gemaakt om niet hoog op de kieslijst te gaan staan omdat de combinatie van het zelfstandig ondernemerschap met de politiek voor mij onhaalbaar bleek te zijn. Zou dat niet het geval zijn geweest dan was ik zeker nog actiever geworden en had ik een raadslidmaatschap zeker geambieerd. Ik heb me altijd tot de VVD altijd aangetrokken gevoeld omdat ik altijd een bezig bijtje ben geweest. Eerst als fysiotherapeute in het St. Jozefziekenhuis en daarna dus als zelfstandige. De VVD vertegenwoordigt in mijn ogen iedereen zoals ik die de handen uit de mouwen willen steken en controle willen hebben over hun eigen leven. Ik kan me helemaal vinden in de standpunten van onze VVD Kirchroa. Het kan toch niet zo zijn dat mensen achterover leunen en profiteren van de centen van anderen. Laat het wel duidelijk zijn dat mensen die niet kunnen werken ook moeten worden geholpen. Maar de lapschwanzen die het wel allemaal goed vinden moeten worden aangepakt. Ik heb dan ook 1 advies voor iedereen die net zoals ik denkt, stem VVD Kirchroa en ga met ons tsezame durchpakke!

ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. De gemeente draagt bij aan het realiseren van een mantelzorg steunpunt, die mantelzorgers raad kan geven. De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en toe afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even overneemt. De VVD Kirchroa wil dat de gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten. Kunst en cultuur

Kunst en Cultuur Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie. Cultuur in Kerkrade is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van Kerkrade kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, Carnaval en het WMC. Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie, gebruik makend van ons nieuwe cultuurcluster in het centrum. Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.


06 daar waar ik thuis ben. Samen met jullie; alle andere Kerkradenaren. En daar ben ik trots op! Al 45 jaar. Een richtig Kirchroadsj meëdje. Opgegroeid in een ondernemersgezin, hardwerkend met hart en ziel in hun eigen restaurant Langen. Mijn zusje en mij opgevoed met het besef dat gastvrijheid en zelfstandigheid vanzelfsprekend zijn. Basisschool, middelbare school in Kerkrade doorlopen, aansluitend naar de HEAO in Sittard maar wel thuiswonend, en braaf elke dag met het treintje heen en weer.

Ik ben Jocelyn Langen Kerkrade is de plaats waar ik geboren en getogen ben. Waar ik woon en werk. Waar ik dagelijks mijn boodschappen doe, van A naar B rijd, wandel met mijn hond, ontspan en uitga. Waar mijn beide kinderen opgroeien. Daar waar ik leef met mijn partner Mark. Kerkrade,

Na mijn studie aan de slag als makelaar en taxateur O.G. en reeds 20 jaar werkzaam bij Offermans en Snijder Verzekeringen en Vastgoed. De Kerkraadse woningmarkt ken ik door en door. Het contact met de diverse mensen, de drive om steeds weer de klik te maken tussen woonhuis en woningzoekende maken dat ik enthousiast ben en blijf. Na een aantal moeizame jaren gaat het goed nu. Heel goed zelfs. Kerkradenaren verkopen en kopen hun huizen steeds vaker, beter én sneller. Voor het eerst sinds jaren staat Kerkrade niet in de top 5 van laagste verkoopprijzen. En dat is positief. We wonen hier weer graag met z’n allen. De woonomgeving

Verkiezingsbeloften 2014 en nu verder vanaf 2018

Als lokale partij hebben onze mensen zich gedurende de periode van 20142018 ingezet om de leefbaarheid, in de meest brede zin van het woord, te verbeteren. Een aantal van onze resultaten willen wij, met ingetogen trots, aan u presenteren: 2 uur gratis parkeren Een solide financieel beleid De laagste gemeentelijke lasten van Zuid-Limburg Risico afbouw met betrekking tot huurinkomsten van Roda JC Extra geld voor infrastructuur Verruiming openingstijden winkels Inspraak beleid bedrijven op bedrijventerreinen Convenant met Heerlen over herstructurering Kerkrade-West/Heerlerbaan Inhuur Streetwise tbv vulling winkelpanden centrum Start Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

6

Zaken waar VVD Kirchroa zich de afgelopen jaren duidelijk voor heeft ingezet. Maar juist nu moeten we doorpakken. En daar wil ik actief deel van uit maken bij VVD Kirchroa. Niet alleen als inwoner, maar vóór alle Kerkraadse inwoners. Ik wil namelijk dat we allemaal in een gemeente wonen waar we graag werken en onze kinderen met plezier naar school gaan, we ons veilig voelen in onze wijk, hufterig gedrag wordt aangepakt, de wegen goed onderhouden en verlicht zijn, de gemeentelijke lasten betaalbaar blijven én gelijk voor iedereen. Minder overdreven regelgeving door overheid, wel duidelijkheid, en waar plek is voor initiatieven door ondernemers. Kortom, Kerkrade; een woonplaats waar we ons allen thuis voelen én trots op zijn: Bij os in Kirchroa. zichtbaar, maar heb ik me goed kunnen verdiepen in de politiek. Ik wilde eerst meer kennis opdoen. In de toekomst zou ik heel graag een plek in de raad willen bemachtigen om Kerkrade nog meer op de kaart te kunnen zetten!

Het ligt voor de hand om, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, een mooie opsomming te geven van allerlei prachtige verkiezingsbeloften. Met beide voeten op de grond wil de VVD er echter op attenderen dat het hierbij steeds om voorspellingen gaat waarbij de haalbaarheid afhangt van de financiële middelen en de standpunten van de andere partijen. Alles moet dus bevochten worden. Vandaar dat wij de kiezer vragen om het oordeel ook te laten afhangen van de resultaten die de VVD Kirchroa gedurende de achterliggende periode heeft bereikt. Met betrekking tot de komende periode zullen wij onze zienswijzen, zoals beschreven in dit programma, inbrengen tijdens de coalitieonderhandelingen zodat we zoveel mogelijk waar kunnen maken.

De resultaten

verbetert. Niet alleen in het Centrum maar ook in de wijken wordt geïnvesteerd. In nieuwbouwwoningen, winkels, horeca, infrastructuur, (gratis) parkeerplaatsen, musea, theater, bibliotheek, onze GaiaZoo, meer groenvoorzieningen, etc. Er heerst weer een positieve flow. Dat heeft veel tijd en energie gekost.

Ik ben Fleur Wipperfürth Als docente maatschappijleer behandel ik al een aantal jaren met veel enthousiasme het thema politiek. Tijdens mijn lessen die ik geef aan het CITAVERDE College in Heerlen weet ik mijn leerlingen te boeien met allerlei onderwerpen die in de politieke besluitvorming een rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de democratie en rechtsstaat, het migratiebeleid, arm en rijk, criminaliteit en veiligheid. Bij het behandelen van deze onderwerpen blijkt elke keer weer opnieuw dat de jeugd zich minder bezighoudt met politiek. Ik wil daar verandering in brengen, de politiek moet weer interessant worden en dan het liefst voor iedereen. Buiten het feit dat ik les geef over politiek, zou ik graag een actievere rol willen binnen de politiek. Ik heb vroeger altijd in het Waubacherveld in Eygelshoven gewoond en woon nu tien jaar met mijn vriend in Kerkrade centrum. Ik ben altijd druk in de weer met van alles en nog wat. Daarom ben ik sinds september 2016 fractielid van de VVD Kirchroa! In deze afgelopen periode was ik misschien nog niet zo duidelijk

Voor deze Gemeenteraadsverkiezingen hebben we daarom een interessant en krachtig verkiezingsprogramma met een aantal sterke speerpunten. Neem bijvoorbeeld het speerpunt dat we geen ondersteuning meer willen voor de mensen die niet WILLEN werken! Daar moet toch eigenlijk iedereen het wel mee eens zijn. Behalve de mensen die niet willen werken dan. Andere speerpunten zijn bijvoorbeeld zo laag mogelijke gemeentelijke lasten, een vermindering van het aantal regels, het afschaffen van kwijtschelding op rioolen afvalstoffenheffing en meer euregionale samenwerking. We hopen deze speerpunten in de toekomst met jullie stem tot uitvoering te kunnen brengen. Helaas heb ik het idee dat een verkiezingsprogramma in Kerkrade er voor veel mensen helemaal niet toe doet. Men stemt vaak op de persoon en niet op de inhoud. Dit vind ik jammer, het gaat namelijk over de toekomst van Kerkrade. Vandaar dat ik hoop dat mensen niet alleen op mij stemmen vanwege mij als persoon, maar ook voor de toekomst van Kerkrade. De VVD Kirchroa wil tsezame durchpakke en daarbij hebben we mensen nodig die voor een frisse en krachtige wind zorgen. Wat ik ook graag zou veranderen is het feit dat ik mensen soms hoor zeggen, “Wat moet ik nou in Kerkrade?” Onterecht, want Kerkrade timmert behoorlijk aan de weg (letterlijk en figuurlijk). De laatste maanden is er bijvoorbeeld een duidelijke verandering zichtbaar in het centrum van Kerkrade. Er zijn nieuwe ondernemers gestart en/of zaken hebben een nieuw uiterlijk gekregen. Dit is goed om te zien, het trekt weer mensen naar Kerkrade. Er is meer volk op straat en dit geeft mij een goed gevoel. Ook is er midden in het nieuwe

Intergratie Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Zolang nieuwkomers in Kerkrade zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. We sluiten niemand uit. Er zijn in Kerkrade heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. Voor haatpredikers is er in Kerkrade geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in Kerkrade. Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

stadscentrum, op de voormalige plek van de theaterpassage een compleet nieuwe voorziening gecreëerd waar de bibliotheek, Theater Kerkrade en de muziekschool samen komen. En neem nou de Rodaboulevard, in het weekend is er geen parkeerplaats meer vrij. Dat is toch een teken dat we het goed doen! Een laatste, maar daarom niet minder belangrijk speerpunt van VVD Kirchroa is dat de plannen van het Center Court moeten worden uitgevoerd. Het Center Court wordt een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids) zorg en onderwijs zodat we onze stad nog aantrekkelijker kunnen maken. Dit zijn zaken waar ik in mijn dagelijkse leven ook mee bezig ben. Ik werk natuurlijk in het onderwijs, maar ik sport ook graag. Daar moeten we dan natuurlijk wel de voorzieningen voor hebben… Met uw stem kunnen we dit mogelijk maken!!! Dus…tsezame durchpakke en ga vooral naar de stembus, de keuze is aan u!


07 Contactgegevens T: +31(0)45 545 22 47 M: info@kerff.com Kerff Administratie Consulenten

Leer ons kennen

K.v.K.: 14037506

Wij zorgen voor elkaar

Kerff Bewindvoeringen K.v.K.: 62385259

Tijd voor Kerff! Uw administratie, belastingen, bewindvoeringen en makelaardij vraagstukken op orde krijgen? Met deskundig advies op maat, duidelijk en persoonlijk gaan wij aan de slag.

Diensten: - Administratie - Belasting-adviezen

- Bewindvoering - Makelaar

- Grenswerkers

Adres Oranjeplein 7 6461 AZ Kerkrade Nederland

www.kerff.com

Wij staan klaar om voor u te zorgen! Kerkrade verdient mÊÊr VVD‌‌ Mijn naam is Hein Driessen en in het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. Als erkend financieel adviseur help ik sinds 1978 mensen bij moeilijke financiÍle beslissingen zoals hypotheken, verzekeringen, pensioen- of arbeidsongeschiktheidsrisico’s te beperken of bij problemen hiermee passende oplossingen te bieden. Met andere woorden: het ten diensten staan van mensen die mij het vertrouwen geschonken hebben. Hierdoor ben ik dagelijks in gesprek met mensen en weet wat er leeft en welke zorgen men heeft. Maatschappelijk be-

trokken heb ik mij vele jaren ingezet als bestuurslid van diverse verenigingen. Ik ben trots deel te mogen uitmaken van deze VVD-fractie. Ik heb dan ook al 4 jaar raadscommissiewerk mogen doen en vele belangrijke thema’s mogen beoordelen voor de raad. De VVD Kirchroa is een lokale landelijke partij, opkomend voor de lokale belangen en die als het nodig is, ook makkelijk met collega’s in het provinciehuis of Den Haag contact kan opnemen om de lokale belangen extra aandacht te geven; dåt is de kracht van ons team met Dion Schneider als Wethouder van FinanciÍn die er onder andere voor heeft kunnen zorgen dat de Kerkradenaar de laagste gemeentelijk lasten van heel Zuid Limburg heeft! Dat voelt iedereen in zijn of haar beurs.

Nu staan we aan de vooravond van nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Er zijn uitdagingen om het samen nog beter te gaan doen. De afgelopen jaren zijn in Kerkrade mĂŠĂŠr bergen verzet dan vele jaren hiervoor. Is het toeval dat dit samenvalt met de 1e keer deelname van de VVD in het college? Weet zeker dat onze partij van ‘mouwen opstropen en werken’ er een grote stempel op heeft gedrukt. We willen echter nog mĂŠĂŠr bereiken voor iedere Kerkradenaar. We zijn nog niet klaar met de verjonging van onze stad. We willen Kerkrade nog een goede zet in de richting geven om ook voor de lange termijn een gezellige, zelfstandige, en groene stad te blijven waar vele mensen werk hebben en zich thuis voelen.

DĂĄĂĄrom verdient Kerkrade mĂŠĂŠr VVD Ik ben Jos Kerres Kerkrade heeft de laatste jaren een verjonging ondergaan. Is weer een stad met flair en een dynamisch hart geworden. Met eersteklas toeristische trekpleisters zoals het vernieuwde Continuum, Cube Design Museum en Gaia Zoo. Met de daarbij een aanzienlijk verbeterde bereikbaarheid door de Buitenring. Alles zaken die tot stand zijn gekomen doordat er de durf was om te ondernemen, om aan te pakken. Mijn naam is Jos Kerres, 62 jaar, ondernemer en woonachtig in Eygelshoven. Ik doe voor de VVD mee aan de gemeenteraadsverkiezingen omdat ik vind dat Kerkrade een voortzetting van het huidige ondernemende en vernieuwende bestuur verdient.

Een bestuur dat lastige dossiers niet uit de weg gaat maar afwikkelt. Dat ervoor zorgt dat de begroting sluitend is. Dat zich focust op voldoende werkgelegenheid. Op alle niveaus waardoor Kerkrade ook voor jongeren weer een omgeving wordt waar ze na hun studie willen blijven wonen en werken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

meente van cruciaal belang. Als lid van enkele traditie-verenigingen kan ik dit belang alleen maar onderstrepen.

Kerkrade moet een sterk bruisend centrum hebben. Daarbij mogen de belangen en de leefbaarheid van de diverse wijken waaronder Eygelshoven echter niet uit het oog verloren worden.

Stem daarom op 31 maart a.s. VVD, Jos Kerres, lijstnr. 25

Inwoners moeten zich met hun stad maar ook hun wijk kunnen blijven identificeren. Eigenheid, een hechte gemeenschap en tradIties moeten in tact kunnen blijven. Daarbij is een goede samenwerking met en ondersteuning door de ge-

TSEZAME DURCHPAKKE Met de dĂŠ volkspartij voor iedereen die vrijheid van meningsuiting en democratie hoog in het vaandel heeft staan.
8Verkiezingskrant VVD Kirchroa  
Verkiezingskrant VVD Kirchroa  

Verkiezingskrant VVD Kirchroa Kerkrade

Advertisement