Page 1


Annem rodyonun üstüne vozo koymugtu bi süre Oturmo odosrnr epeyce koplordr iri mosomrz... Mosontn bocoklorr demirdi, royrno oturmokto Zoten tipik onne huyudur, egyolonn üstünü inot eden bi gekmecesi, gekmecenin gevpemig ri tulocolr tutocolr beyoz bi Akvoryumun üstüne bile dontel koyon onnesine lekmeceyle geregi yokken oynoyrgrm konotmrp, gokgo do oglotmrgtr Hoyrr bi ;ey degil, bohkloro rezil Sol oyogrmdo hdld o günün izini togrmoktoyrm... Bi lepistesisteimisin gün boyu senin dedikodunu yopsrn? Ho kezo, Jopon bolgr desen Qekmecenin.düpü;ü v.e benim. ocryr hisselmenin ycnrno ekledi$im "vqllo ben bi säyyopmodrm Neyse ki, bohklonn häfrzolonrirn 3-5 soniye orosrndo ifode eden, ellerimi iki yono o9rp, oldu$uno doir bi reolite - Yo 6u kqdrn do gün rgrlrndon mohrum etti Evet Zeki, sen bi

sonro... brrokmomok... sohibim...

vordr... vordr.-..

biroz beni...

bi;kü9um... $ey '

dururken

oYolo bi

rohot

orkodos orkodog oluyoruz... öyle...

. ki"yi boynumu

vor...

,

ntre

bizi,

Bi doktib vqrdr... Boyosr dökülmü9... Ono dokundum biroz... Honqi väzorrn ihqneline ulromrgtr kim bilir?

Säposo'ölomdr... Bi koc horfi silinmisti hepsi bu... '' Yokso bibilqisovoro Yo[so bibilgisoyoro mi tercih edilmisti? edilm'uti? Almok istedlm o doktiloyu, gekip grkärmok istedim ordon... Bunu onloyon tüccor yonrmo qeldi hemen... Klosik ve tiksing beklentisini suindu: -Ciddiyseniz, bi p.y yopor.,r...

Zoten yopocogrnrzr yopmrssrnrz diye mrrrldont'm dokiiloyd d'okunorok... Efendim Abi?

-

t

tf

soplonmok gibi I sevdovotutkunror! sevdovo tutkunlor!.. L

Eskiydimosomrz...

if!,{:i,:*hg'

yenmedigi zomonrorüzerinde, üzerinde doeski,

Yemek

zomonlor ondqn sorormrgbi

I

I

rodyo II

!.r'y'4, Ft vebobomrn

;;,a*ru1i,1.r;;; <silikxocife kotrusunüsrüne koymok...

;e<

näffiro*o'

I

i'*$i""t':t"t+

Wlffl'r"Jjffil;, Wür[onloyomodo"n... ffi ruW

Ätr"l'''"l"ktiuvr..

Alomodrm...

ffiE,ü;,",,, ffi

A.r,ogmc scolcrso cc

*T;d":J,fi#;; W ' .'=%

i

leYdi? Anrmsomryorum... gibi bi 9ey vordr... ses :es sonki sonkr Petek

, grkryodu-.. crKrvoou... Lombosrirftzdo lt

oroon ordon

olsq yqnryodu..

oynlon biltin

" :re Trjhof oldum..."fyotot Honi zomon zomon -1 geleno,,ü9üme ----T ,,ügüme " hissi,,

-ry=__

_

-_ f koplodr 6üny"ri... bünyemi... _ _J "J l [oplod, iilä;... - "t# Tuglonno bostr$rm

piddetle sorormrt rodyo, nerdesin? o-bi? Belki 9ok9o fioioyo ihtiyocr oldu$undon o doktiloyu kolon... Hingikodrn Nedret? r"r* y";*; *.ii, f.rLir"rr.i.."r"p - roa,n'.' i"lir ten Sebrin Abi? .i;rr.Jira., i .l.prrl"6-1rr"r"l' ifin olrod,, konugurdu.. Selqttin kim biloder? Ali Osmon'drr odrm... doktilonu... Hep.i. Ah be obi... Yüzyü2, i;te oloco$r bu... Hodi kol Poro nosl kugotmrq bizi... :.,ö i : : oynlmoz, so$lcoklo. . Ne de olso beg soniie sonro benim igin Neleri tüketmigiz bi- grrprdo... "' '- r-----dinlerdi... bolko birisin... Tükethmisler... - Do[ru söylüyosun Okson... Doöru söylüyosun Utondrm-.-' Srk srk do tembihlerdi: - Rodyoylo oynomoyrn... Bu konqldo kolsrn... ara,iyi;ittü.1M;;f"'$;;il.:ildil;:. "-" üitlo]o,",'ndokiesyotorrn Bulmok zoroluyo... - Ohoäoool.. soklomodrklon kuslunll;kl"r.i Ben konollorlo oynomozd'm... vor... Amo moso gekmecesinin durup dururken oyo$rmo Gitti o rodyo... Kimisinin boyqsr dökülmüs... --dügmesigih, konol okgomo kodor illo ki kehdi-iigtnden Amo nereye? Ki,"isi ürqs'b;;r;_.Hongi eve girdi bizden sonro? Hongi ofocon Khli olonlqrvor...' !egilird1,,' , , Bobom ötkelenhdi cocu$un düplerini süsledi o tuplor? Bogkosrnrn onrlorr kelepir - Kim oynodr rodyoylo? Üztilätim...' fiväm"'äfi.e'r"tl,v".i' Sorunun ilk cümlesi kimden, soru igoretine kodor Sonrosrndo eve ghen her yeni egyoyo lonet eltim... BLn kocryorum Bit' gözlerini de benden oyrrmozdr... Koltukloro, televüyonloro, morolärä, komodinlere, Poror.,'Äjon... Eski rodyomuzo ' Böyle bi soru mu olur? konepelere...vs. olon özlemimden... Kim yoptr de, bono bok... Nerde gidenler? Hoyosrzhkton... Higbir rnodde yok olmodr$rno göre... Doyumsuzlukton... l_o-lpkosr f!ptryso... " 'Vollq ben bi peyyopmodrm" rolünü yine Nerde? KeÄdi.d.n... üsilenirdim... Bil Pqzorr'nq giilim... Ben kogorken yolmur Ne vor yoni 'Bosrnco h-oyn demeyip ieine gögen" bi Alobildiöine kuäonrlmrp egyolonn "iteklenmipligiyle' b;tilt;:... t<o9i,r"iiion,yo kog tugo dokunduysom? doluydu yerler... doluvdu beili 6elirsiz...' belli belhsiz.. vuvorrg bikez ää11""*;.?:r#I:rl"rovc sono gezdirdiysem?. lombolorr... Ekmek tohtosr... Siyoh-Beyoz ä'#5f,::,1*rH;;,1::l"J:ilfl:;f"' lopton Sen tu' ol hoyrr deme, sen konol oroyrcr yuvorlok ol televizyonlor... Videolor... yotoy teypier... gezintiye itiroz etme... Kim tüketti bunlorr? Eee ben ne edem? Kim iili? .:..,_,.,._ Koloy mr bu kodor oynlmok? T,

ll

l..t't.hrr

Tombulcoydr. . Sevimliydi... Bosrnco hoyrr.demeyip igeri gögen bi kog tup ve o tuplortn oklrmdo Öyle müzik dinlendigini folon hohrlomryorum... Ciddi ses tonuno hoiz odomlor Hep konugurdu.Bobom rodyonun önÜnden bi on olsun dikkotlice

"lrktrlrlorr"

dontel orolrgrndon süzülüp gelen r9r$o korgryrm Selottin Rbi... He mi .ben

]

a


Bgn

i n@ffiffitruämffi

de, zekd edersin...

A HH;o I{

gergekten Kole Koprsr ogrlmrpfu... Kendinden ustonrn oportmon boglulundo yonkrlonon, zorloyrcr esprisinden de nefret

sinirlenirsin...

öe"medim, seuemedim bi ürlü onohlorve onun lutucusu onohtorhklorr...

ki 'irohotsrzlk" demektir benim icin... ' Koybolur, bulomozsrn... Olmodrk bi boplu$u mesken edinmigfir kendine... Bulomodrkgo

t

I

;1;o

Pontolon cebindeyken crlz bi gigkinligi vordu... Etine bofor, krsmen ocrhr... Ceket, mont, pordösü, gocuk gibi feroh ceplerde, gerekti$inde ele gelmez... Bosko bi gey, misol gokmok orryosundur, omo o kendini belli eder, eline gorpon sogukluguylo... Git bi git yovvv, gokmoktrr orodr!rm... "Bi ihtimql dohq vo/' yonr gülümsetir beni... Bi kilidi ogmok istiyosundur... O kilidin onohton olmoso do umut devom etmelidir... Di$er onohtorlorlo denersin: Yo <igorso?

ffi

Yo qelik kopr onohtorlon?... Uzunco... Fozlosrylo

girintili, grkrntrh... istenirse cinoyet bib iglenir orilo... Ne kodor do sevimsiz... Epeyce pontolonumun ostorlorrnr heder etmigli$i mevcut... Anqhtqr ve onohtorlk... Sorumluluktur osllndo... Belli bi yogton sonro emonet edilir evin gocuklonno... h..

..l.-..

...l

I

I

buyuougunu roroK eoersrn...

,,,,,,,,,,*,

boylu orkodo9r... Ali'nin hepimizden önce onohtorr olmu9tu.. Annesi bobosr oynydr Ali'nin... Net hotrrlomryorum; yo onnesiyle yogryodu yo do oooosryro...

"Ders bitli" ziliyle 9o!olon "heyo heyolorrmr/'o ve loporlonmo telogrmrzo ortok olmozdr Ali...

AliGöc... Yovoggo ders gereglerini gontosrno koyor, srnrfton en son o grkordr... Simdi onLvorum...

iiffiffikfcnffitffir _r-rrEr4

-Telf TmT:e ftol)ors oTn;

ku v

vetl e

m

uhte mel

colrsryodu o... Ve Ali'nin okul sonrolorrndo kopryr ogonr yoktu...

Anohtorr vordr Ali'nin... Hep elindeydi... Pormoklorrnrn orosrndo, krso mesofeli turlor otordr o bosit onohtorllk... Alr gulmezdt... Küfrederdi... Sokrncolrydr Ali bizler igin... Ondon uzok durmomrz tembihlenirdi... Ben sövmesini Ali'den ö$rendim... Kogmodrm

Amo ogmoz do it olosrco... Hi9 o9moz... Belki bi ko9 onohtor kilitten igeri tom olorok girer... Hoh dersin golibo bu... Oyso ne sopo, ne de solo en ufok dönü9 voktur...

ondon... Son srnrfo kodor durmodr

Ali. (,rttr...

bffff

lonet olsun... b-r drgen... Urgen...

Göeiü Ali... Alt... Alr boc...

(Jburkusu-.. benkisr..- Br de gunu deniyim... Hele bi de kilidi üzerinde bonndrron düzenek doire

Kim bilir hongi iklime? Hongi yo$muro? Hongi günege? Hongi

koprsryso...

gökyüzüne?

Aportmonrn rgrgr belli periyotlordo söner... Elindeki, ovcundoki yere düser... Gelip gegen kompulor üzüntünü poyloprr, hem de;u optolco ve iginde cevobr olon soruy o: - Ne oldu? Drsordq mr koldrn? - Floyrr... Enzim-substrot iligkisinin ne derece do$ru oldugunu teyit ediyorum... Yllor evvel Biyoloii hocomrz, enzimle substrot orosrndo, onohtor-kilit iligkisine benzer bi ilitki olduöunu söylemigti de... - Eee nosrl bi iliski vormrs?

Agmoz... - Hrmmmm - Bi de enzim gegitleri vor... - Ne -

sibi?

- Misol elimdeki bu onohtorr

Zomon zomon yoklon'r, "omon koybolmosrn" ihtimolinin ürkekligi yo9onrr .. l2 yogrndoydrm evin onohtorlorrndon bi kopyo do benim igin yophnldrgrndo... Mutiu olmuglum...

"Benim qnohtorrm vor ki" gopgollgrylo defolorco koprnrn öte yonrno gecip drgon grktrm... Tekror drgon... Hop bi doho i9eri...

Hem benim onohtorrm vor ki... opoenzim niyeiiyle

- Bu do koenzim...

- Ben gidiyim en iyisi... - Dur dur kogmo... Gelsene biloder... Hoooopppp... Doho enzim komqdon nereye ki? Nosrl do nefret ediyorum lüzumsuz insonlordon... Qore kolmomrptrr... Qlingfe gidilir.., Adom gelir ve kopryr oriolomo iki dokikodo o9or... Hoyron olursun... Gözlerin r;rldor... Sonlrp öpmek

-

Eve girip grkmok ortrk kontrolün olhndodrr...

Birey oldu$unu hissedersin...

Kopryr ogtrm, tekror i-ceri girdim...

doyryorum kilide... - Bolkq?

istersin... - Sool Ustq... Ne

Once bi sevinirsin...

kodqr borcum?

Anohtonmr koprnrn orkosrndo unutup, defolorco drgon koldr$rmdo ise nefis bi 9özüm bulmugtum... Koprnrn hemen sol torofrndo su sootlerini kopoton mobilyo porgosrnr koldrnp, o kü9ük boglukton bedenimi sr$drrmoyr bo9onrdrm... Ve geriye kolon, oportmon boglu$undon yukorr

Yonhg, yonrlmr; insonlorrn

birlikteliklerinden orto kolqndr sqnki bu... Yoni umorsrzhk... Yoni kendi

hoyotrno dolrp, o kü9ük bünyeleri yolnrz brrokmrslrk... Oyb yo, onohtorlon vordr onlorrn...

Amq

on nhlor -sodecel<E:_Jir

ocordr... 'Yozrnrn tom do burosrndo küfrettim...

Alisibi... O 9ok küfrederdi...

hrmonmoktr...

Ve ilk defo yozrmr

Koronlrktr... Örümcekler demek ki rsrrmoyobiliyodu

nihoyetlendirirken o!lryorum. Oyso Ali hi9 o$lomomr9h... Ali... AliGös... Socuklulumun uzun boylu orkodosr...

do... Offf kötü de kokuyodu... Nihoyetinde firmonmo biter ve tuvoletimizin o kü9ük penceresini ittirdikten sonro, evimizden igeri girebilirdim... Nefisti...

60 milyon...

- Usto n'optrn sen yo? Kole koprsr mr ogtrn, doire koprsr mr? Bitirdin beni... - Kole koprsr ogtrm... morkosr Kole'dir... Ve usionrn bokrp ogrsrylo

Ali'nin gidiginden bi kog se ne sonrosrno denk geldi bono onohtor teslim edilmesi... Ali gibi kovrryodum onohtorl!r...lipkr onun gibi... Onun benden seneler önce onohtorlon olmu9tu... Sodece onun de!i|... Aynlmrg onne bobolonn tüm gocuklon erkenden kovusmugtu onohtorloro...

Änohto, onohtqrhk... "" bozen bono... Ali'yi onrmsohr Alr (,oc--.

Bi sürü'yrl

geride kolmrg gocuklu!umun uzun


ffi ffiffirumM'r' ri ffiffi ffial ogomr özetleyen iki güzel eylem..

Ve... Ve...

Gitmek ve kolmok.

Onun cüzdqn geklinde ovollegmig vesikohk

.

Gitmek oroyrptrr, heyecondrr, umullur,

yeniliktir, lozelenmektir... Umursomomokhr bozen. Dinlememek...

foto!rofrnr otrlocoklor torofrno dohil edememektir kqlmok...

makm {? Yonogrn hemen oltrndoki boplukto illo ki bi kog kil unutmoktrr kolmok... Ve bunu önemsememektir... Ä9k,n go,ipsedigim bi dengesi vor... Toroflordon biri doho mücodeleci... Doho ono9... Doho gok hissediyo... Doho bi koguruyo... Nosrl onlohvrm?

Nereye gitti$ini... Niye gitti$ini...

Duymomok... Ardrno dönüp bokmomok... Hissetmemektir gitmek...

"He deseni kooorocok dizginlerini?T hhmet Arif-

Kendinden emin olmoktrr... Kolmok?

Sonki bu cümlede gizliymig grbr her gey...

?????...????? Dü9ünüyorum

Onun "he demesini" bekler gibi sürekli gözünün igine bokryo... Amo heyhotl.. ipte bu beklentinin iginde koybolmok, ocr gekmektir kolmok... Ve kolon hisseder... Bi gün tom do yolun ortosrndo grrrlgrplok terkedilecegini... Elden bi gey gelmez... Ahnocok hi9 biönlem yoktur... O gider... Sodece gider... Kolonrn son grrprnrgrdrr belki o9o$rdoki dizeler... Kolrprno osolet eklemek ister... Amo bi türlü bogoromoz...

dokikolordrr, nosrl tonrm|yrm diye? Crrrkkkk... Cikomodrm igin i9inden... Tom do korgrmdo duron TDK'nrn sözlügünü o9ryorum... Kolioso...

Kol[er...

Vdr vrdr... Vdr... Vdr... Kolkrnmo... Kolkmok...

ldrdr drdr drdr... Vdr... Kollem...

Kolmo...

KAI-MAK.. Hoh burdoymrp...

Offff... Ammo do zengin izohoh vormrs...

Gitderken bile

Hoklrymrgrm

goktrrmodon "yolvormolC' ne hozin...

bocoiomokto... Kolmok: Oldugu yeri ve durumu korumok, sürdürmek...

Yooo yooo bu degil ki orodrlrm sözlük be yo!.. Amon be yo, omon yo... Kolmok eksilmektir bi

Henüz sokoklonno bile o[9modr!rm, Bu kente ver beni...

pqr9o... Kovbolmokhr...

GiJenin ordrndon kolon olmonrn verdigi durup benim orodrlrm... Ykrlmok..

Uyuyomomok... Yiyememek... Üretememek...

{ynoyo bqkmodqn evden grkmok misol...

U9 gekerli goyo vurgunken, gorson iki pekerli goy do getirse ü9üncü gekeri istemeye üsenmektir kolmok... Ve odomodr$rm bi durum... Neden iki peker biloder? Bu stondordr kim belhledi ki, o krrmrzr beyqz qoy toboörnrn yonrno hemencecik koyuyosun? Hosuno mr ?gidiyö zomon zomon "Pordon 6q[o, m's'n'i, X

lone ;eker doho olobilir miyim?" denmesi?.. Hoybeye soru igoreti tüketthiyosun... Olmuyo ki... fusqkh olmokfir kolmok... En ufok iozlonmqdo tokrntr holine gelen ve bundon doloyr sürekli boyodr$rn gizmelerini tozo, topro$o, gomuro teslim etmektir kolmok... Koldurm toglorrnr fork etmek.. Atletinin, tigörtünün, gömleginin vs... igten dikilmig eiikelinin, nicedir giymene ro$men, yorotlr$r kogrnhdon yeni hoberdor olmokhr kolmok... lirnoklorrnrn orosrno giren o girimsi kiri önemsememek...

Kime gittigini...

Ve bqkrsrnrn tolon

Kim oldu$unu, ne oldugunu bilmemek, bilememek... Kendini bi on olsun tonryomomokirr kolmok...

yerlerimi ol, Oyle git..

Kolkrp bi türlü yotogrno yotomomok... Televizyondo ne orodr!rnr bilmeden

Vkilmoz

sekizyüzotuzoltrncr defo "konol

ilerle/'

tugu

vosrtosrylo oynr konollordon gegmek... Buzdolobmr ägrp dokikolorcoioiok qibi bokmok... Sigoronrn porlok izmorit srnrrrnr coktän o9rp, otegin süngere doyondrgrnr,

o igreng koku ve totio

eltiöi

Gidersen oittobi... b-u sehir... Yqlnrzcq do[unduöum bütün

kelebekler ölür...

-

tllenm ugur, Korkonm yolmur yo$orso, Ellerimi de götür..."

hissetmektir kolmok...

Nol

Kalmok?.. Oylece kolnso iyi... Tom do TDK'nrn dediöi qibi: Kqlmok Oldugu yeri vä durumu korumok,

oldu$unu bilmiyorum... Bi pekilde bono gönderildi...

sürdürmek...

Bu piirin kime oil

Aroghrdrm, omo bulomodrm kimin yozdrgnr... Bilen vorso

bono hober efsin...

Bu

orodo

Kolmok bu kodqr bosit mi sohi? Bu kodor duro$on? Bu kodqr osil? Degil ki... Degil iere...

ollr turnom do bizim eve vorrrso peker söylesin, koymok

Kolmok ocrtrr... Tüketir, yer bitirir...

ZnoktoKnoktoC

Zqvqlh olmoktrr kolmok... Uzun süre lrrog olmomok... Biriken sokollqrlo lrros losrnrn icinde oermotiöi bile hoyrete dü9ürecek k'l ordusu yol.ormo[ri.

kolmok...

söylesin, bol söylesin...

Oyyy gülüm gülüm...


Zeki Hoghon COSHUN zcki.kogohon@oksom.(om.tr

Yqloncr...

Dedikoducu... Arkodon konu;mo igrengligine bulogon... Söylemek istediklerini kime olurso olsun söylevebildin mi, o dorocrk beyin hocminde seni "yolokä" blorok ihn eden... Ve bunu dört yono duyuron... Torof tor toplomoyo qolrson... gevkini knmok iqin kendince tuzoklor hozrrlovon... Az dqho zekdsr olso geri zekdft olocok, inionlqn ise lozlosrylo tonryorum...

Sen odisin, düzenbozsrn, bovoörsrn, oustsun diverek ve gok do hoklr qerekceler t,jnoiok ;'biüflerefik' dünyolorrnr yrkmäk do monidor de$i|...

Hefsi iyi inionlor 9ünkü... qqvrontg bozukluQuno t\e ki Kt bu Ne ou dovronrg oozuKtuquno mohkümiyet, monKumty diye erutunougumoe dl;sl;ndtigümde t;tn ipin rgtnoen igindenloloy grkomryo Kotoy glKomtyorum... Bi geyler eksik olmo[... Bi seylei yolundo olmo olmomo[ ki bdnlor belirsin... belirsin--Ekonomik zorluklor? Toplum iginde bulunmok isteyip de bulunomodrgr stotü? Yonlrplonnrn, ceholetinin lof

Normol hober bülteni deöil. omo bu iloimi cekerdi... Sqnrrrm bqnq sunulonr direkt kobul ätmeyigimden koynoklonryodu bu merokrm... Tomom, oh yozrdo "mesele" yozdr, omo du bokolm, spiker oblonrn yoph[r horeket, tom do o noktodo "mesele"yi ifode eden bi horeket mi? Ve sonrosrndo oh yozrlqro heo tov oldum... Bi filmi de tonrtso, bi sonroki hoberi de ifode etse, bi son dokiko qelismesi de olso, coöu kez "oz sonro"ylo bäslov'p, bitse de okui oldum... Ve vrlloi önce, bi'röklomcr orkodosrmdon bunun cok büiük bi dikkot cekme qücü olduöunu öörendim... YoÄi seyredilen Äe olursä olsun, b-rrden Üeliren oh yozryr okumodon qegene rostlomok cok gücmüs... Hotlä yorrsrndo folon vokolonrrso oll vozrl "bi doho

Qzüm

konugmo, srk deöi|...'

... dense, denilebihe kendi odrmrzo düpeni yopmrp olur muvuz? Dedim yo, bilemem... Bildiöim tek pey kendi eksikierim... "!ay1{ demeyi bi ogrenebilsem... O$renemeden de geberrp 0rdicem korkorrm.. "Evä/'lerim"evet gibi... Ever dedigim her geyi yopobilmeyi 9u yogtmo kodor öörendim... Yeter ki behi goöu kez zor dururido brrokon o oz horfli kelime oöirmdon qrksrn: Evet...

Bundqndrr ki, bozr qlt yozrlqr bYrJ,jn foiio ge9ebiliyomu9... Bunun benden gok oyrrdrndo olon reklom verenler, en 9ok seyredilen dizleri, filmleri, moglon, gegitli progromlon olt yozrlorlo doldurdulor... Hotto sono inon olsun, sevqili okur. oecen o olt vozr sogmo sopon bi hoi olär, oliyor, ol,iofuon g'kt',' birden ekionr koolodr... Ekron yürüyen terlikler, yürüyen terliklerin iz brrokmolorrylo folon doldu...

Bittim ben o$[um... Eger dediysem "eve/' bittim...

Misol yorrn tom dört kgiye'tobii görüpebiliri/' dedim... Soyleyemiyorum ipte, "yok olmoz yorrn 9ok dolu

vollo

itirüz ettim...

kohromonr, tom pusmug ki, bän de tom kendimi filme koptrrmrgrm ki... olt yozr...

Tomom okuyorum, film tokibini brrokmodon... Amq o do ne?.. [on, terlik koplodr ekronr...

Fokot ekrono, bo('p U'og'räh, ürünle diyologo qirenlere rosthvorum...

Yqekilsene bäeee... - Yooo.gekil be - Yo gekin gunu

-

terlik yooo, omon terlik yoooo... yoooo, bu ne yooq...

looo looo looh yine geldi bü terlik...

... diye bogrr bogn bo$ron ve bunun foydo getirecegine inonon güzel yurttoglorrmrz vor...

- Lan krz Nedamet Abla... Güzel Ui poz otUu mu ki sence? Bu Zeki ki her hafta ayn bi;ekil verdiriyo bize ama, du bakafim hayrrlrsr... - Zeki'yi bogver de. bu pozu Selattin göne "Lan lezzo mu oldunuz, lezbiyen mioldunuz, ne öyle el ele, ortada.cigekfalan" deyiverip,

saldrnr diye korkmaya bagladrm... Hadi hayrrhsr... Krz sen bi de siyah ayakkabrnrn

altrna beyaz Eorap mr giydin? Vayyy babagn anaagn kemü$nee...

".*,****-*

derinden etkileyen odur.,.

ftk

oz inson tönryorum "evet"i evet gibi olon, ngvtr I novlr olbt olon..-

Kofpok..' "

-

*-.*.**"*#i

Uzülüyorum... Ve söylemek istediklerimi; onlon üzmemek, kendi kurduklorr sohte dünyolorrnr yrkmomok odmo bi yere kodor sövlevebilivorum... (opu kei ohyoir gegiyorum.,. Solokgo belkiomo,

oyle...

Bu onlon dinlerken sürekli gözlerinin igine bokorok do oluvo... Ge'rgekten dinleyip "dinlememip" gibi yoporok: - Hooo??? - Hooo??? -

Ät yor,n,n bi.de begeri iligkilerdeki yeri vor ki, beni

kog,

ordon buroyo yetig"

Hooo bi de"gey 9ok güzel... Nelis yopryorum onu do... Genelde kendi hotomr gördügümde bu grkkr segiyorum... Ben hoto yophm... göyle 9öyle pöyle oldu, bilgin olsun.^.

vozokonstroktif oirlm iopmok üzere olon film

Yürüyo bi de... iz de brrokryo... Eee n'oldu benim vozokonstqrktif otilm yopmok üzere puson kqhromonrmo? N'oldu onun oizemine? iki pufuduk teilik, zoyi etti bütün koptrmrslrörmr... Bundqn sonro o kohromon soroylorr ele-oecirse. gegirli ülkeleri iggol etse, zerre uinrumdoälmqz ki benim... Beni de$il, genel izleyici kitlesini de rohotsrz eden bi $ey bu... H<idi ben oz 9ok monhfrmr konhol olhndo tutobilivorum... Bu kodor kudretlivim vonilll

"ordorioroyo

ntmrnde br oun olocok-..

Divblim bi film olsun ievreniöim...

Bi

blmd/'dive

Ve ycrrn

Duyon olmqdr... Bosko tobii... Ve

ne?

Bilemern... Bilmek de istemem... Bu sorunun herkes forkrndo... "Ben gurdo gu hoiorTr yophm... Ben bu konudo vetärsizim... Beni doho fozlo'zorloyrp yolcn söylemek ourumundo DrroKmo... X lütfen, benim yonrndo ü9üncü bi kipi hokkrndo

lekroretse keske" beklentisine qirilivomus...

Ve ben

kqlobol[rylo, bhilerini

sucloyorok koponocogrnr düpünmeä' Bugünü kurtormo? Hepsl, hepsi olobilir...

öyle miyooo?

... benzeri nidolon bogko yere bokorken, grkororok do oluvo... Do$ru'mu yopryorum? Hovrr...

Keiinlikle hoyrr...

Cidden milooo?.. Vlqooo... Vloqoqq... Vlqoooo... Evet gocuklonm, bu hoftoki

mesoi eklentili konumuz

bitti..i Hoftoyo 12 renk suluboyo, 3'odet pototes ve bevoz korton tbdorik edio pototäs boskrsr üzerinde gollgrcoz... Biline...

Pototeslerin orlo bov olmosr Bi

köfidir...

de ince kobuklu

mümkünse...

'.


W

-'ffi

Niüüilffilffi;n.,.n,

ocmdr mrgren...

O knmrzr ilocr,ombolofndon oceleyle itekleyerek grkortrp yufordrm... Bi tonesinin vetmeveceöini bilirdim...

r... 2... s... i... Bozen 5... Hqtto 6... Hep ikinciyi olrsrmdoydr müdoholen... "Olfff obä*mo... Yäter... Hodiiiivv/ Der ve elimden geker olrrdrn ibg kJr'üJunu... Ve hodi deyiginin "y''ye dogru bolco sürükleni9i... Sonki sen sövledin hrnok icinde kolon cümlevi... Ve ben sonkiduydum oz önce... Tuhof... erir gidbrdi o!zrndo: Zekiiiyyy...

özenle yrkryo, doöruyo... Nefis bi corbo voDrvo... Aynr onäo'evdekihozrr corbo vopimr ooJtel'ili'uo...

Mesoisi bitiyo ve bobo eu" gefiyä... M"oso kululu... ilk vemek cärbo... Bobo- O gorbo horiko olmup korrcrm eline so{[k... ' Koncifrr- Ben yopmodrm ki... Evin i0. yogrndäki krzr Ben yoptrm... Bob+ Oyle mi, nosrl yophn? BeÄimkinden bib güzel

olsonq" ihtiyoc'"olm tedoriki hosrl olduöundo. kuvvetle muhtemeldii ki boboy/' diye"cektir.'.. O dqho do oyn... Apoyn... Ki ne oyn...

olmug...

Ho$o oldu$umu bi pekilde gehremden onloyonlor, nemen soruvolor._. - Kötü görühüyosun, hoyrrdrr? - Hostovrm... Grip oolibo... - Amqn dikkqt et .l Bu qrolqr solorn vor... Nedir bu rivoyetten cektiöimiz? Nö solornr bu? Kim grip, nezlä vb. bururisrvrsr i$rengli$ni i9e 9eki9 olorok yopq_so yorum hozrr: Solgrn vor solgrn... Kim solryo kidnlomodrm? Aynco solgrn vorso ve bono do solosr, soldrrosr vorso bu illetin nosrl dikkot edebilirim?

F,f 4q Uzlem19rm...

Agn gokoklorrmrn ne torofrndo doho fozlo toplonmrgso, o yönde uzonrrdrm dizlerine... En sert ve belirgin legen kemigindi ve boshrdrm mr oroyo, r'yi gelirdi bi por9o... Bilirsin... Bi

ü. o9k,r,n bohor lomurcuöu...

Sen... Sen de yopordrn hosto goibosr... Amo buno sebep senin yo do benim hosto olugum

elinde televizyon kumondosr... Digerinde

soclorrsn... Geberesiye o$rrsrn bo;rm.., Yine böyle olocokso... '

deöildi

DoLpto kolonlorr derleyip toployrp bi geyler crkordr!indo ister isiemez "hostä iorboir" oluvodu... Bi,(o5rk olsun igmg degilim... gimdiolso...

Olmoz ki.. Olmoz..

Sen yine gek ol elimden ilocr... Hiq icmem ki... $u ondo do. berbot bi durumdoyrm...

Gip, otep, holsizlik..

ulso do tgsem...

Koltuk oltrmdo derece bohmrnr hissederek

Oyle boktonrm ki...

yozryorum... Bokolm koe dereceve cienkmis vonrsrm? Orto yop üzerindeki tecrl;be birik;mine sohip olonlor gunu öneriyolor hep: Yot... Terlet biroz.. Düzelirsin...

Yorgun... Vlorn... (p"rkonm uzoklordosrn... Terk ettin burolon... Onceden gok isterdim bunu... Bu kentte... Bu ülkede

olmomünr... Ayrrükso, en goresizinden olrnq[... Hic bi seqenek kolmomc[... Bop b onrmo gelir de, sono kogorrm, telefon oconm diye korkordrm,.. Ne koybederdm ki voosom?

Terletmek? Sonki benden oyn bi birime müdohole olocok... - Neyiterletiyoiun? - Kendimi...

"Kendini intihor etmelC' qibi bi onlomsrzlk... oyn tobii... Käbd ono... Sonro bi de hqsto qorbosr denen "zrbormq" vor... Qorbo iginde belirgin olorok havug turuncusu, qetitli

Terle dense,

yepillikler, pototes yüzüyosc iri iri, buno

Yopmodrm,., Eskisi

Nedamet Abla Eektiriyoz bu fotograft da, neden qigeklere bakryoruz? Hani objehife baknca "kug grkacak" beklentisine yenik dügü;i.imü2, hani düq

- Krz

umuluyo?

Amori ne hostq gorbosr... Amon ne gorbo igerisinde yüzen iri ordolqr... Benim kolum krrrldr... Ämdivot oldum... Suciceöi.

"

'

hostolklorrnr geride brroktrm, hep oynigorboylo yüzlegtim : Ho-sto qorbosr...' Bu kodor fonksivonel voni... Bi de mqloh bi ieynlij gipl ebeveyn bihieligi yok mu? - 1r... 1f... Srcok sriok il ki ige yorosrn... Hoyrr modem bu kqdor vororfidrr bu corbo. neden Pfizer, Roche, Eczocrbogi, Abdi ibrohim, Müstofo Nevzot, ibrohim Ethem, Foko vb. ibg firmolorr grkrp bunun hozrrrnr üretmez... Kremolr tovuk gorbosr, Ezogelin, igkembe gorbosr poket hole getirilip "hozr/'äiye sotrlryo do "hoslo gorbosr" neden sotrlmosrn? "Kremol hosto gorbosr, bol k*rrekmekli"... Gjzel de bi omboloi oyorlonsrn, tomom igte... Tobi o, zomon' ebeveyn bilmigli$i tomomrylo fqrmokolojik olur: rqrmqKotoilK otur: - lq.- lg-. Srcqk srcqk iekinozol inhibitör sevivede endikosyonu endikosvonu ortsrn... Bi on ewel evvel vozokonstioktif vozolronctioLtil

otrIm yoposrn... Aynco bu hozrr gorbolonn, gergek gorbolorlo girdigi yon$ mevzuu do vor... Honi reklomdoki durum... A99r bi bobo sebzeleri

YooorÄdit

gib "komik'olmok gelmiyo icimden... Oyso

simdi doho komikmi9im... öyle äiyolor... Gülün{ olon ne, ontomtvorum... Komik odomlorn terk edilme, oglomo ihtimoli yoktu

"hqsto

gorbosr" deniyo... Kim dedi ki bunun odr hosto corbosr? 'olurso Yo do gorbo ne kodor iörene olsun "hosla bu onlomoz, doyo gitsin"lokollrgrndon mr medet

' krzomrk, kobokulok ve benzeri bütün gocrk

Ho bobq hqzrr eorboylq, oriiinol corbovr. oscr '' olmosrno rolmän oyrit edemeyeiek kcidär softrr... O oyn... Amo oynr bobo kendisine voorlon terbivesizliöi fork ederse "Bqbq bize sunu olsono... Bobo bizä buno

-

krnkl!rmlz? Ah be kadrn beee... Ahh beee... Nedamet

Ablan n'aptr$rnrn farkrnda mr? Ocakta yemegini brrakrp fotografqrya kogtu,.. Sen kugtasrn, kuggudasrn.., Ne diyim adama "hani bizim kuSumuz mu" diyim? Kugun tillahrnl gösteririm size, deyiverse halimiz nice olur? Bi sus be kadtn bee.,.

ki hie... Dimiyo?.. Hic bi hüznü olmozdr onlonn? Hi9 lonet etmezlerdi? Misol, koltu$umun olhndon dereceyi grkordrm, 40'mrg yonltlmrn rolomsol ederi... Komik odomlor 40 derece ote.sle tutugur mu? Buhor olur mu? Sen yoksun ki, ordo... Kime diyorum ben? Kimlevim? Bi bön yolnrzrm sogo solo dönüglerin odrnrn däns

olduöusenlikte...

Müzif kuloörmr trmohyo... rr Müzik,kulogrmr lsrk 9ok o2... K-odeh yere düptü krnldr

llmclr...

Ozlüyorum desem ne Evin l0 yoprndoki krzr Söylemem... Meslek srrrr... Hohohoyooo heyeooo hoyooo {Gülügmeler} Bu nedii ki? Apgr olunmug omo, hozrr qorboylo, oriiinol corbo orosrndoki fork bilinmiyo... Gönjlmüvo...

Getir önüme.en krol gorboyr, ilk fudumdo onlorrm, nedir, ne deöildir? Aynco bu boboyo yofrlon bi "cor cor" bilemedin bi " dongoz" muomelesi nedir? oyrphr... Bobo do bi insondrr, evin yi$ididir... Joprlon Direöidir.. Ano] krz ne.öyle bioroyo gelip boboyo kumposlor folon? Soronm yorrn o evin tüpü bitti mi, elektrik, telefon foturosr geldi mi, ilk mijrocoot kimedh? Boboyodn...

de$iph? Dons? Müzik? lsrk? Krril< kodeh?


ZEKI'YIE ZEKI(E,..

tlecep

TMp Erdogan'a

Erdogon... Soyrn. Bopbokon'T... ... . Ge9 de olso, size bu gekilde hitop ede.bilmek 9ok onlom|.... Belki oynr düplerin, oynr sevdqlqrrn pepinde de$iliz omo... Her peye ro$men, düpüncelerinizden doloyr oyrn Recep Toyyip

yorgrlonrp, bu süre9 igerisinde pes etmemeniz,

oyokto durmonrz, dü9üncelerinize degil, size duymomr

soglodr...

dimdik

sempoti

hücrelerinin

Almok zorundo oldu$u her nefeste porgolonocolrnr biliyärsunuz de$il Ne kodor neies olmodon durobilir o geng

mi? - krz? Yo siz? Bohse girerim,5T soniyeden fozlo nefes olmoksrzrn duromozsrnrz... Siz dü9ünce özgürlügünüz icin onurunuzlo. lrok'rn bogrmsri ulus olobilme onuru igin

ne kodor yonlrp?

_

Ve Soyrn hecep Toyyip

sovoprrken,

direnripligi

Erdogon...

Ne güzel... Pekiäe, yorrn öbür gün Rusyo doho fozlosrnr verirse...'Misol, grkoirp 10d milyo, dolo,, ue,se... Suriye 150 mi!är dolor verse..l

O o'nu verse, U" Urn, u.ri".Kim doho fozlosrnr verirse, onun yonrndo mr olocolrz? 5ovog9r1k mr oynuyorur? Poroyiveren dil#gini yopäbil"..k ria

tomioirmsrz bir ülke miyiz? kodonm,Äoö,ro.e

Ve gergekten

olmomohydl.. 77W^l^*^l"X.l8^1"*Z"A^Sgi otsun... r:.?;o uicdunrntzct -rru. i,a, A ry f:n:,-Etinizi Hoyor,ermek ri,op*,.',i_

Dü9ünce su9

Ne oturso I

@'.

Zeki Hogohon COSI{UN zcki.kogohon@oksom.com,tr

Oe$lsek, ne

:;:: ;;1;i;; = j+" ,-.. ll*n*:f" ror.,- n*,. -,

"* a ^;r:;i*,'i.:l::;ä:j";:ii u' r 'r "'tt ' 1",''*,i1 -3 kX [;,de;

giir okumok... Kompozisyon Resim yopmok...Korikotür gizn

: r,.,.

e

liilFHXtfÄrq:,.Fr,:1,Til,;; "Mors'to oluruno getirip de uygui bir. orro 7 #, bulobilir miyiz, bulursok kot korprlrgr 7 müleohhide verebilir miyiz" pegindeyken... 7ß "Sen nqsrl bunu böyle böy.le tosovvur g,

pgn*t:+lxlll,::frti'', durumdoyrm...

lon

onnmls

tt aL(n'

F:=r';'" '

gng f, tt{f::lT:::: 7gl # 71

t

snReccpw,o,u:*r."

'#

Bugbukartlth Bittost

l6yoa?? Niieryo??? ^,1rsrr??? S,,ä bir" o"lir. l.,ta Böyle duräcok mLyrz? ABD kim ki?..

Utr#fr$m:-.*i::

v'/

"sen"n"'nusövlesöyleyop"' t'tn.,rn Attitora fl n,,aa,zileim'ntn uatu i:l*:1.'rfft";';'ut""ij[:'i'i*"",' 7 eusar fi :^;. icinqmocdeöil,orocrrrdeyisiniz... ,*Eg^lglZlg.lg^C$ a..r::'-'4.-':^:;.i.;;-N & ^4ü '& Hepsini unuttum. ABD bizim elimize je cetvelle 'ciw - Ben bu-yozryr koleme - oidrgrmdo, - istiklol Morgrmrz'rn -.w Dijgünceleri degigmeyen ölüler ve delilerse, sizin de vurur mu bir gün? dü9ünceleriniz degismig olobilir elbette... kobuli;nün 82. yrldonl;muyäü... Soyrn BosbJkonrm... Güzel bir hikdvedir: Bobom bir ttirlU buno,inonmryor omo, ortrk onunlo bu Uzmonlor bir [ez doho iestirdiler, istiklol ndl'n biri porii Ui r.[fa. [., qün'roholl.rind.n konudo rorhgmok do krsn bir döngünün ötesine Morgr'nrn bestesiyle güfleiinin uyumsuz oldulunu k"il;[ ir;;.ä;; üj;;iln,oo;lon pencereden g99miyo1... dile getirdiler... i*iklol Moryr'nr okumok oldukgJ seyretmektedir... önce muhofozqkörio1götürürler Huloso, hoyrl olsun Bopbokonllrnrz..' o;ogrdoki gihi o[udugumuzu rsrorlo r""ini g'to^oi... s"r. J"r"tr"tbrr gotürurler, -*ir1 ,uu " Asrl diyecegim bu degil... belirtmigler: ,esini crkormoz... Sonro enternosvonolistleri 5ovo1.. Korkmo, sönmez bu eofok götürür kolluk k;;rbri;ayi";;;;tr.d"; istiyorum size... tordo yüzen ot soncok; p"n.";;;... L;ü";"il;;si#;-,rd;n... Sos.,to,, |1f:l_"llnllll"lmok olmoyrn .. Tercih sizin... Sönmeden yurdu ;olculor... Ve bir gi;n l"p i, f"t"i.- önu göüÄeye ?lli",!lry_t Soyrn Bo;bokonrm.- $unun oyrrdrndoyrm,.. mun üstünde tüten en son ocok. o be gelirler... .. Birgok siyosi portinin lideri grkrp "Sovo9o Hoyr/' nim milletimin - Durun n,opryosunuz, insonhk mr bu yoptrlrnrz, dirgr yrldrzrdrr, porloyocok; o benin inson hoklo'njd.ro[rori'a' ,. Muhoiefet portisi sizi ve portinizi yerden yere ",J'ÄofB"kle, de, dir, o benim millefimindir Diye bolrrr...'D*rcl< f"n., .troftorr.. vuruyor"' oncok. kimse kälmomrghr qrtrk... Ne -* sesini" duyon, ne de "Delikonl gibihoreketedin" diye de, sokok Qoho, kurbon oloym, o*. gd;r;n. d;, n"y"i[. .. oözrylo uyonlor do bulunuyor..., gehreni ey nozlr hloll Tür[iyä...'V" aiO* UÄig. ülk"leri... pencereden Krm olurso olsun yerinizde fo.rklr bir durum olmozdr... Kohromon rrkr bokir"to l;ä;;i"y;;.: S.r;r." ;l,y"i.- N. ABD bu denli mohküm etmigken bizi, bu kodor mo bir güll Ne bu giddet, bu celol? Sono istenirse'kobul etmeye'ho.r... sormrpken en derinden, sonug degipmezdi... ol.not äoki;l"n y" bir;ü,I #;ij,i-lir"['j" a" n.ri".i Ve bence... Sovop gokton boglomrgtr bile... konlonmrz sonro helol...Hokkrdrr, s.ririii ar/on"ofr;;;d*.i.r?""Oyolomo"girigimleri bogonlr... Tebrikler... hokk'o topon, milletimin isrikloll ng,,. f-rü,i[,ron ,;;kb,;,; do oyrrdrndoyrm ty*i * * ko]lrorro irin uur.ip, r,.o[i, f.l: degil dä,,muholäfetde, olsoydrnrz; inonrn umrumdo .* de$ilsoyrn Bopbokonm... ir.ä.l,v"if. Ur-.t;;iil;ä; ihtidoldo "Müslümon kordeglerimizi öldürmek igin, ülke olorok istiklol Morgr'nrn okurÄos,n* gi;gll;go beni yrrd,lgrrrt igin koforlärbizi de sovo5o sürüklüy_orloi' benzeri iltroztntz ilgilendirmiyor... m, vord]m,*,ro' olurdu... Sovog grktr... Qkocok... Az koldr... Yorrno Beni ulusumun mortrnrn zor okunmosrndon gok, koÄgubnmrz? Demokrosiyi tromvoyobenzetiginiz... Durogo serinc.e inerii, a"rir.',tlt'','i';ln

[1nr":'[:';,]x:"',"jj'.:*'J"'t;:i*' ru!i:fffi*:rlffitj?lä1iä!i;."", [:*i1il"t**,o, ' porgolorrylo beyni doglmrp lrokh

$oropnel

goculun yotomrnrn son bulmosrndo kolkr muhtemel, lncirlik'ten kolkocok ucokloro

bir

soglomosr

dur

q"l"i"k-.

biluyorso...'iskenderun Limonr'näo, Tncirlikte, sqno Mordin'de, Molotyo'do, Diyorbokrr'do, ordo burdo, Srro blze qelecek gurdo.ABD boyrogr kendine yer Soyrn Bogiokonrm?.. ' rän toiot J*yoirig n" dolgolon,yooo,

bulup

gor... Högüil;t;; ' t- -' -e,.. , Sipered.olrulopmokisterken,yetipemeyipyere SoinOolbokonrm... boiüoton,r.düpen, dololr bedeninden frrlomg, bostonu oz Anlryorum... Ekonomisi oldukgo gü9 durumdo bir Hoi... j:t.v.:"!

ti:init?

öteye gitmig, oyokkobrsrnrn tekifrrlomrg, yogl omcontn, toproöo dogr-u okon ilrk konrndo oz olso poyrmrz olqcok Atrlon kimyosol gozlorlo bir geng krzrn oldrgr...

mr?

bh do

ülkeyiz... Ve ÄBD onlorlo sovopo girersek, srnrrdon girig izni

verirsek

3o50 milyoi djor o,.oi,ndo po.o"uä....k

mi

fiü d 1;;--

^A

.-


ZEKI'YIE ZEI(ICE..,

Zoki Hogohon COSHUN

u

igoretleriyle uyonlon,

BIJffi

Bi gocuk...

Uyurken dudoklorrnrn kovugtu!u kenonndon, gerdonrno dolru uyku suyu okon...

zcki.kogohcn@oksom.com.tr

ffi

ffiffi yedili

muz zehir zrkkm

Ebe-turq bir ki ü9, yerden yüksek, iopon kole,

oylk.. gibi oyunloro doymoyon...

edilmig bigocuk...

dokuz

Nolburo gidip bilmemkog numoro boyo olmr9, sonrosrndo bi ton o9r$r olso iyi olur tespitiyle nolburo bi kez doho gönderilmig, yoldo giderken küfretmi9... Evde bodono yoprlrrken mutlu olsun diye eline kü9ük bifrrgo verilmip, onun boyodr$r yerler

Hovo korormodon evde olmosr gereken... Evdeki terliklerin solon, mutfok, bonyo, bolkon terli$i geklinde oynlmosrno onlom veremeyen...

Bolkon terligiyle odolordo,

di!er terliklerle

bolkondo dologtr[rndo ozorlonon bi gocuk.,.

Uzerindeki yegil bottoniyesinin birozr yere dogru

bodonocr kigi torofrndon umursqnmodon

Bonyo yopmoyr sevmeyen...

uzonon bi gocuk...

tekror boyonmrg...

Topo oturunco gergekten kornr o$rryon...

Telogsrz...

Bu güvensizlipe onlom verememip bi gocuk...

Acrkrnco eve göyle bi u$royrp ekme$in orosrno

Yoksullukton hobersiz..

Ahgverige gönderilirken verilen poronrn üstüyle

domofes destekli bi geyler koydurorok evden bi

Umorsrz...

"kendine isledilin bi pey olobilirsin" özgürlügü sunulmug, eve geldiginde illo ki "kendine ne oldrn?"

grrprdo 9rkon... Evden grkorken oyokkobrlorrn giyilmesi esnosrndo

merokrylo korprlonmrg...

ekme$i yonrndon dipleyerek ogzrndq tutqn... QtoL ugurtmo yopmoyr oslo

Kirli... Kuruyunco griye golon gomurlon; surohndo, ellerinde, dizlerinde togryon bi gocuk... Gecenin bi yonsrndo otepi 9rkon..

ögrenemedi$inden, morongozdon yolvor yokor oldrgr grtolon mohollenin obilerine gözü kopoü teslim eden bi gocuk...

(uson... U9üyen... Anosrnrn bogucundo

-

sobohlodrgr bi gocuk... Bobosr ige gidince, ne

gereli

Bi 9o.uk uor odo... Aglomokton utonmoyon...

vorso, olloyon... Akgom olup do

Akpomo köfte, pototes krzorlmosr yoprldr mr sevingten

dönünce mutlu olon...

Yogmur birikinfi lerinde

ko!rt

deliolqn...

koyrkloryüzdürmü9...

Köfteleri, pototesleri yerken

Keskince kotlodr$r her

yonno kolmo ihtimolini dügünen... Erfesi gün buzdolobmr ogh$rndo

h u9o$r yere düpmüp... Ayo$rno, poslr olup olmodr$r ebeveynleri lorofrndon merok

hfteye rostloyomoyon... Tek tük kolmrt, pörsümüg

edilen, giviler botmrp...

poiotes

lere tenezzül etmeyen bi gocuk...

Posrn neden önemli oldu$unu

Bütün spor oyokkobrlonno "esem

kovroyomomrg...

spo/'denilen...

Konomrg bi 9ocuk,. Sigoro görünümlü sokrzlor

Ayokkobr boglomoyr geg ögrenmi9...

gignemip...

Kr9 günlerinde pontolonunun

En berbot, mikrop dolu pembe

olhno zorlo külotlu gorop

gofretleri yemig... Leblebi tozu bogozrndo kolm19... Niyet gekm$...

"5en dururken onnen mi gitsin ekmek olmoyo" siteminden etkilenip, televizyondoki filmi yonm

Elvon gozozunu bi dikigte i9ebilmi9...

brrokorok bokkolo ekmek olmoyo gitmip..,

Ugon bolonu olmup...

Evin ekmek ihtiyocr hep seyrettigi en güzel filmlere

Siyoh okul önlügü giymi9... Kumrzr Pinokyo bisikletine rohotgo binebilecek, genig sokokloro sohip...

denk dü9müp...

Bisikleiinin krrmrzrsrndon utonon bi gocuk...

Drgon grkorken "Porqn

Yonsr oportmonlorlo. yorrsr bohgeli evlerle dolu

mohollesi 9olnmr9...

yerine, seri gekilde 'Vor vo/' diyen, tom kopryr kopotocokken "!unu do ol bulunsun, lozm oluy''

gocuklorrnrzr yonrnrzo

ftcuklu$unun üzerine A,

bobo srcok|r$rylo korprlo9on...

olrnmr;...

B, C blok diye kotegorize edilerek, hovuzlu siteler yoprlmrg... Uzerinde mosmovi gökyüzünün oldu$u bi gocuk... Pegeteyle, kog* hovluylo degil; elbeziyle ogzr silinmis...

Anne torofrndon iyice bostrnfinco doho iyi poklor diye dügünülen elbezi dokusunun o$zrnr ocrth$r... Flbezinin sobun todrnrn hö16 dudoklonndo oldugu bi gocuk... Bi 9o.rk uo, ordo... Anneni mi dqho 9ok seviyosun, bqbqnr mr?.. Seni bize götürelim, bizim gocugumuz olur

musun?.. Ve benzeri optolco sorulorlo dimo$r yoklonm19... Misofirli$e gidildiöinde misol muzdon, kendisine dü9en odetlen doho fozlosrnr yiyince "evde olso yemez, bi yere gidince hep böyle oluyo" ono-bobo utoncrnr duymup... Ev sohibi

k6i bi on igin uzoklogtrgrndo

kop göz

fozlosrylo totmrg bi gocuk...

Bokkql€v orosrndoki mesolede ekme$in ucunu rsrrorok

gdo etmip bi gocuk...

Bi 9o.uk uor"

vor mr" sorusuno "HoylryolC'

odo...

Uugunlere goturulmut... Dü$ünlerde moholli sonofgrnrn "onneler bobqlor o[n" uyonsrylo sohneden

Poroyr utono srkrlo olrken poroyo

Sonro tekror sohneye {rrlomr9...

bokmryomug gibi yopon...

Adrnr bilmeyenlerin

'Vollo porom vor yooo" sohtekdrlr$rno

"Küeüüüükkkkkkk... !ieeegttt küeüüüükkk'

sr!rnmoklo rsror eden 9ulsuz... igten i9e "Ulon bobo ne kodor onloyrg[srn, sool be yo" sessizliginde sevinen bi gocuk...

seslenigine moruz kolmrg bi gocuk...

Bigocuk.. Bi go.uk uor"

odo...

Kocomqn kocomon

At orobolonnrn, komyonetlerin orkosrno tokrlmrg... Arkodoglon torofrndon'?bi tokrlon vor, tokrlon voy'' diye gommozlonmrg... Minibüslerde, otobüslerde midesi bulonrnco onnesi "oklno getirme midenin bulondrlm/'

sevdqlorr olon... Hep en kudretli kendisinin dprk oldu$unu sonon, öylesine bi gocuk igte...

ö$üdüyle yüzlegmg...

Bu gocuk kimin?..

torofrndon

Bu ögüdü ciddiye

ohp'?k[mo getirmiycem,

getirmiycem igte" diye mücodele

etmip ve bunu

bogoromomrg bi 9ocuk...

Depozitolu pigeleri evden goktumodon yürütüp bokkolo sotorok horghgrnr grkormrg...

Kimin hee?..


a

ZEKI'YLE ZEKI(E...

Zcki Hoyohon COSKUN zoki.kogohon@oksom.com,tr

fu tgnk oöullar birikir.,,e ir cenoze kolobolr$rnrn orto yerindeyim... Comi ovlusundo ü9-be9 güvercin...

do!orlor, yoporlor ve ölürler... Kimsenin kqlbini krrmoyocoksln... Ne zomon ne oloco$r belli

de!i1". Hoyrrrrrrrrrrr.,. Yopomom...

Gorip... Mezorlogmr so! eliyle slkr srkr tutuyor o... Arodo bir gukuro bokmokton kendini olomryor... Bhileri tohto getiriyor... Kirekler grkonlon topro$o

Gmiden grkryoruz...

soplonmr9...

Bu ocryr suiistimol etmek isteyen dilenciler drgordo...

O geri gekiliyor bh oro... Uzoklon seyrediyor...

"Alloh rrzosr"ylo boghyorlor yolvonjorrno...

uzoklon...

Gözyogr bhikiyor... Hüzün hrikiyor...

Onlorrn do önünde bozuk porolor birikiyor,.. Ben orofi olmuyorum...

"Neden vefol etmip?.. Geng miymig?.."

Sonro lekror mezor lqtrnt so! eliyle srkr srkl luluyor...

Zincirlikuyu

Gp

Sonki yoglr olmosr hüznü ozoltmoyc gegerli sebepmig

Mezorl$'no do$ru yol olyoruz... Agrm, midem bulonryor, bir 9ey yemezsem migrenim bo9loyocok...

gibi...

Conrm bir 9ey istemiyor...

Sorulor bhlkiyor...

Amo en 9ok o birikiyor... Bobosrno birikivor... igine birikiyor...'

Tuhof... Aglomryor do...

Hemen yonrndo hoco...

telefonu sesi duyuyorum... Hoconrnmrg...

Agyor... Konuguyor: "Tqmom oldu omo.. Heee heee... Tomom oroyocolrm ben seni, görevdeyim timdi... Tobii... Tobii... Olmoz ki öyle... Yopmo yooo... Tomom

Hotto o 9ok sesli gülü9ünü duyuyorum bh oro... inodmo gülüyor...

oroyoco$rm seni, görevdeyim gimdi... Kim? Yopmoz o... Ne zomon... Aroyoco$rm ben seni, görevdeyim timdi..." Ben birikiyorum... Herkes birikiyor belli... Ofke

Comi ovlusundo yogomo doh hldik özetler grkorrfiyor hoyot metot defterine:

"öEm de yo;omok kodor do!o|... insonlor dolorlor, yogorlor ve ölürler... Kimsenin kolbini krrmoyocoksrn... Ne zomqn ne

bhikiyor... Amo ocr öfkenin gok ötesinde, kimse sesini 9rkormryor... Totsrzlrk yogonsrn istemiyor...

olocog bellide!i|". Bir onlotrlonloro kulok veriyorum... Bir onu seyrediyorum... O do mermer zeminin gukudonndo

Snoyo giriliyor... Kürek kürek toprok ohlocok... Geng odom yorrm kijrek lopro{r zor otryor... lgim qcryor...

biriken yo$mur sulonno bokryor... O do birikiyor yogmur

domlolon gibi...

ftk

sevdigim bir o$obeyimle, 9ok sonro fork

ediyoruz birbirimizi... Ne konugohlhiz bu birikmiglikre? Once susuyoruz uzun süre... "Benim hi9 cenoze kühürüm yok, popknrm, holo yopmokton korkuyorum" diyorum... Beni rohotlotryor... Hotto ftrkez yöresine oit cenozelerden bohsediyor...

Meroklo dinliyorum... Hoco geliyor bh yerden... Sogoklonn oltrndon grkrp, musollo togr önünde diziliyoruz... Gnoze nomozr krlnryor...

Elinden kürek hernen olnryor...

Migrenim birikiyor ense kökümden göz kopoklorrmo dogru...

Gömme iplemi bitiyor... Bir o ko[yor... Bir de bobosr...

Olsun...

frcuksu surotr osrlryor, koplon ogogr dü9üyor... Bir ogul birikiyor oz ötede...

Bh oyun oynuyorum...

O 9ok sevdi$im porkryr dilime

doluyorum igten i9e, kimse duymuyor...

Yo$mur hemen yonrbogrndo...

"Uglum oleg üstüne Do$lonsrn diye srzrm Sormo holim ne olur Yoruldum onlomszrm.

Aynhyoruz ordon... Hoyota korrgryoruz... O gorkr yine dilimde...

"Uglum oteg üslüne Do$lonsrn diye srzrm Sormo holim ne olur

Yolmurdoldu igime Agrm sigorosrzrm

Uyuyor musun onne Ben geldim; vefqsrzrm."

**t

Yo$mur doho do hrzlonryor... Qukurloro doho gok yo$mur domlosr biriklyor...

Oyun htiyor... Zncirlikuyu Mezorlrlr'ndon igeri

Yoruldum onlomsrzrm. Yo$murdoldu igime A9m sigorosrzrm Uyuyor musun onne Ben geldim; vefosrzrm."

O doho do gok birikiyor... En 9ok o birikiyor...

grnyoruz...

Tüm birikenlerin bogr so$ olsun...

Ne kodor do büyükmüg...

En 9ok o... En 9ok..

Hoyot okrp giderken, birileri grkryor okrgton ve burodo birikiyor... hkiliyorum...

Amo en 9ok onun

En...

Gnoze orobosrno do$ru omuzlor olfindo ilerliyor tobut... Yovog yovop itiliyor, özenle yerlegtiriliyor tobut... Sonro o... Gnoze orobosrno binmek igin kopryr ogorken, belli belirsiz o$lomoyo bo9[yor... .. Ben sqdece seyrediyorum... Oylece

seyrediyorum onu...

Mezor toplon üzerinde yozilr isimlere, do$um ve ölüm torihlerine bokmok, grkoimo iplemi yop'p,-kirin ko9 yrl yogodr$rnr ö$renmek istemiyorum...

Onu görüyorum... locivert pordösüsü ocrnm en koyu yerini belli ediyor kolobohk i9inde... Di$er mezorlonn orosrndon özenle ilerliyorum... Kimi mezorlklor pölen vormrpgosrno, süslü, püslü...

Gitsem... Gilsem, ne diyebilhim?

Kimisinde mermer bile yok, bir tohto yo do'top

Higbir kurulmug cümlem yok ki bu durumlor igin... Hoyot metot defterinden kopyo geksem...

Geride kolqnlor hdlö ihtiroston, forkl olmokton vozgegmek istemiyorlor onlogllon... Yogom burodo bitiyor, omo yotqmrn getirdigi stotüler devom etsin isteniyor hoyotlo olonlor torofrndon...

Desem ki;

'Olüm de yogomok kodor do!o|... insonlor

frk

porgosrndo yer olryor bilgiler...

ilüÄiilsii,rt..q Orkinos vurmut fukara ayranr


ZEKI'YLE ZEKI(E...

Zeki l{ogohon COSl{UN zeki.koyohon@oksom,com.tr

SaUagag tl et.. fuU agag( et .. (a

ovogo evet... Ne ki bu itiroz olloseniz? Amon ne "sovogo hoyrr"mrg... Vlooooo...

c/Y;$i:;,'j1i"";;;::"1?,3i#t. mre mi? /\DU ABD

yokrn poro veflyo, JV 50 mtryor milyor ootoro doloro yoKtn veriyo, onlorlo bi olup, oli; bedenlerden süzülen konlo ollän imzodo bizim de poyrmrz olurso ne mutlu... Sovopo hoyrr

de{il, sovo.sto hoyrr demek lozrm... de

Yonn öbüi gtin

25 milyor dolor verir, omon Rusyoionrm Rusyo deriz... iron, Suriye doho fozlosrnr värir onlordon iyisini tonrmoyrz... Poroylo mübodäle edilen nä onlom,s äo degilim... Onur?.. Toprok?.. Egemenlik?., Rusyo grkor

o

MerveYldrz: Kitobrnr oldrm, imzolomonr isterdim.

Qok sevenin vor okulumuzdo (Oru9 Reis Anodolu sesi/lzmit) gelmeni isteriz.

Li-

Oldu conikom... rc Turqn Beycon: Bir Begiktop torofton olorok kulübü,100. müzün yrhndo rodyo progromrndo bir Begiktop morgr bile golmomonr yodrrqodrm...

Futbol, hoyohmdo bi cüiüm yer koplor, nefes olmok dohq ciddiye ohnmoL benie. Afoglor, kuslor, vopur, mondol, torqk folon. Hoyot tuhof beee...

Poroyr boshron bizi sotrn olobilir mi?

yo inson oglu 9i$

Yoni gig süt emenler Cem gibi mi oluyo? Hoyrr .. öyleyse ben yeniden boplyrm emmeye, koynogr gig sütse ustol!rn koloy... Memeden bol ne vor? Fokot dü9ünmüyorum ben oyun. Belki gok sonro,.. Ben de oyrrrcom omq insonlorr muhtemel oyunumdo(!) Fokirler(l) Pis fokhler(l) 150 milyon verip gülecekler(!) 250 milyon verip gülecekie(l) I milyor verip, krgrmo yoklosrp gülecekler diye... Du bokoftm, n'olcqk!!! Olmodr lionfeksiyon isine giricem, foson üretim dolndo... ,c Con RrfotTurcqn: Honi yozrndo son mutsun yo, bu gocuk kimin diye... Ben

cevobrnr biliyorum. Annemle bobomrn Yozrnrn her solrrrndo ben vordrm sonki, benim igin yozrlmrg olso oncok bu kodor yozrlrrdr. Anneme okudum, onunlo birlikte eski qünleri hohrlo-

Yokso ABD'ye sundufumuz "Bedeni-

goculu...

mi sotrn olobilirsin omo, ruhumu os-

lo" zü!ürt tesellisi mi? Amooonnnn, neyse ne yooo... Sovogo evef... $oropnel porgolorrylo insonlonn kopmup

soyende... Kendimi liotli hisseffilim zomon, bir geylere kofomr toktrgrmdo hep senin yozrn geliyor okhmo. Ve or-

drk

kellelerine... llgrt rlgrt okon kono... Ko lu, bocogr oyrrlmrg, sokot kolocok, gö zü grkocok, so$rr olocok bedenlere

trk senin deyiminle, hoyohn rsko gegti$i geyleri kofomo tokryorum, 9ünkü onlodrm ki en do$rusu bu... Her gece eve giderken, otobüste senin muhobbetini

evet... Ne de horikulodedir kim bilir, vüculton drgorr pörtlemip bo$rsok,

dolok görüntüleri... Of f f f... islohrm kobordr... Sovogo evet... Hodi ABD... Ne duruyosun?-. Yogomlorr golmoyo nezomon boghyosun? Okur mektuplonndon bi demei oydo bi defo ol-

yopryoruz. Zor do olso kitobn bulobildim, Somsun gibi büyük bir gehirde oturuyorum, 5 tone kitop evi vor omo, hic birinde kitobrn yoktu, oncok cumo günü olobildim.

dugu gibi o9ogrdodrr... Agogrsr, bu cümlenin bitimindeki ü9 noktonrn he men oltrdrr... o A. Aytün Aytor: Bulutlor yine gok

Sobunu koydum legene, gör boprmo negele... Yor o yono, o yono... Hi9 de bokmiyrr bu yonooo... Hoboreyyyy... Vozokonstroktif ulosyonelploguselosyonolist tovrrlorrn tovono vurugu, eksik olmomoh tobii... $en olmofi, ;enlikli olmo[, nege dolmoh-

ol9ok, elle tutulobilecek kodoi. Ailiyo rum; o bulutloro uzonon gocuklor olocok... Dünyonrn birgok yerinde kug yopmoyr bilen insonlor vor, biliyorum omo, en 9ok cocuklor biliyor, önce onlor yopryor... Ve... Amon Tonnml Bu bulutlor, ugoklonn brroktrör buluflor ve bunlor bombordrmon ugäkhn... Hoyrrl ll

Hoyrrlll Onloro uzonmoyrn, uzonmoyrn cocuklor... Onlordon kug olmoz... O bu lutlordon ku9 olomoyocogrnr Hirogimo'doki, Nogozoki'deki cocuklor ögrendiler...

Amo onlor hep Z yogrndo koldrklonndon söyleyemediler bunu, kendilerinden sonro bu dünyoyo gelen gocukloro. Buluflordon

(ok kötü... Kafamr duvarlara falan sürtmek istiyorum... Ve senin o sorun yok mu, daha da bi deli oluyorum.bu anrmda duyunca: Akgama n'apryrm?.. Ne biliyim be kad.rn, ne biliyim be Nedamet? 29 yrl geEti... Hllä aynr soru... Hep garlistonun, domatesin, etin, köftenin tenasübünü dü9ünmelcten, kendimizi unuttuk... De ki bi günde, akEama sana ne giyim... Tanga ister misin, etegim mini olsun mu? yap hadi, yap izmii fOfte, bo-l patatesli desem ne degiEir?... Vrlaaaa... Vrlaaaa...Vrlaaaa... - Bazen böyle baErm agrryo...

kug yopmoyr bilen bUyi;klerin soyrsr ise, doho ozdr o ugoklorrn yoptrgr bulutlon gololton ve kimyosol bulutlor yoponlordon... gimdi dJlroklr gocuk-

lor o bulutlordon kug yopmoyo kolkocoklor.

O zqmon Meclis'te tezkere tekror qündeme geldiginde diyebilir miyiz ki, ugoklorrribulurlorr ve gocuklorrn bulutlqrr igin oylomo yoprlocok... yoni 9u bilinsin

.

süt emmig diye...

ki,her lrokh goäugun alärUndr ttirki

yehin de kotkrsr olmosr oylonocok... (ocuklorrn öldürülmesini kqbul edenler? Kobul etmevenler? Torih sizi yozocok... Milletve krllqnnq duyurulur!!!

e

Elif Bolkoloycr: Zekiiiiiii, nosrlsrn totlrm? yo gu se nin lothm deyipin yok mu, ne zomon duysom yoyr-

no bo$lonosrm geliyor... Zeki bir moil oirod'n oioco$rn olsun... Vozobilmemneotrhmr yopmoyr biliyorsun omol.. Vozobilmemeneotrlmr degildir yoptr$rm, srkgo yophgrm otrlmrm odr "vozokonslrokiifr,ih... Bu orodo yoyrno bollon tobii, omq önce kendine boglon... Koyrp kusogo bi de seni eklemeyelim...

o

Nedo özdemir: Kodrkoy'de oturuyorsun yo, ner+

lere tokrftyorsun mekön oloräk? yoni närebrdä seni görme gonsrm vor?.- Seni dinlemeden uyuyomryorum.

Hrmmm... Borboros Hoyrettin Vopuru,no biniyorum bozen... Bozen'Kodrköy iostonesi, Migros folon... ,- Eylem Kgroso;r Hey Kopton... Bizim Kopton... Ben seni oylordrr dinliyorum ve doho yeni yeni onlo-

moyo boglodrm sen hem bogonh ol häm de bosonlr olonloro soygr| ol ve onlon olkrglo, gerektigind" ise lorofsrz elegtiride bulun. Doho önceäen Feihon Sen-

soy'lo ilgili düpüncelerin ve gimdi de Cem ylmozllo ilgili söylediklerin. Sen gergekten gok hoklrsrn bu konudo, bono göre senin tek hoksrz torofrn prooromrndo 9ok bencil olmon, zoten sen bu bencilli$ini iomon zomon dile geliriyorsun. Bozen senin dö Gm ylmoz gibi herkesge kobul görmü9 bir komedyen olocoörnr dü9ünüyorum. Ki öyle de olocok do, sen de onlor gibi olur musun? Bilemiyorum büyüklerimiz hep derlei

!obqry.

vrlooooo folon diyor. Ben de onosrnr tren cignemig buzogr gibi bokryorum. Dostumu rohot brrok kötü olurl Hoyrr ben de dinle yece$im omo korkuyorum, virüs gibisin. Krz kitobrnr oldr, dipiomo olso biikooor se vinmezdi. Eee biz de bi nevi okul olmuguz onom Lokin, okulumuzdo tek tip kryofet yok...

Bqcqkloro gözleri dikerek gorop kontrolü yok... Krovotlor renk renk... Krovqtsrz oelenlere de itirozrmrz yol... Spor oyokkobr serbest .. Gömlek drgorr grkmco "belini bo!rrsogrnr toplo bokryrm" öfkesi yok...


ZEKI'YLE ZEKI(E,..

Zeki Hogohon COSHUN zeki.kogohon@oksom.com.tr

Hem okurutn... Hem Uazarftn... a A

BD kono doymuyor... Vuruyor...

Krrryor... Porgofiyor...

Yeni emir verilmig:

4It*:i"Hil:"ff'fl;i'Jii:',',,?i bir kurbogo do... do olobilir... Rüzgarlo Bir inson

sovrulon bo9 konserve kutusu do... Horekeieden her peyi vurun,.. Yoldrnn kurgunlon... Solyongoz = Kurbolo = lnson = Bo9 konserve kulusu... Sonundo egitlik soglondr yooo, olsun... Don... Don... Don... Sizlerin gönderdigi iletilerden soyfoyo srgobildigi kodorr oydo bir defo oldugu gibi yine burodo... Burosr horeket eden bir soyfo... Amon bir gören olmosrn... Don... Don... Don... Tongorosf uruvellovuroo gvilloholpellogomboroto

svqllodonkeküzümlü... ilom Howk Füzesi'nin tohmin edilebilir

c

e Didor Feyzullohoglu: Sen Deniz Seki dedikge, ben deli oluyorum. Senin yüzünden yozrn onun

kosetini krrmrptrm. Bir de benim bir orkodoprm vor, odr

O do Gyhun Ylmoz'rn hoyronr. 3 yrl istonbul'do koldr. Benim seni nosrl r"udigiri biliyor. Sohbet ederken bono, "Sen Zeki igin srrodonsrn. Onu 9ok seviyorsun omo, bir gün korgrsrno bh imzo gününde folon grkson sodece lebessüm edecek, belki Yosemin.

öpüp gegigtirecek. Biliyorum, gok oprn seviyorsun omo, o bunu onloyomoz. Kim bilir, günde ko9 mektup, ko9 telefon, moil ol'yordri';dedi. Hoyohmdo hig bu kodor yrkrlmomrghm.

lmzo günlerine, sohbetlere hep koynogmok igin gittim... Fotogrof gektirelim mi birimzo lütfen... Oyle utondrrdr ki bunlqr beni... Bundon keyif olon

se.sidir)

Frrlotmo burun tqtoklorrnr. Bir yoboncr gelir; oyo$rno filon yoprprr. Ayrp... o Fikriye Kqro: Selom Zekiyyyy. Gnteen'de,

Recep Toyyip Erdo$on'o yozdr$rn mektubu, kesip yollodrm. $u on soot 0l .40 seni dinliyorum. Nöbetgi eczonenin birinde, eczocr kqlfosrno momo

Az önce Goziontepli bir dinleyicinden, zeytinyollr sobun yollomosrnr istedin, bende Ayvolk'ton gelen, horbi yegil sobun vor. Ben bir kolrp

yoptrrryorsun.

kullondrm, soglorrmr kege gibi yoptr, kolonlon sono

gonoenyorum. Bono sqkrn bir doho Zekiyyyy diye seslenme... lyi be yoyrndo onloto[m, yozolm bizi drmdrzlok ortodq brrokon ecnebi kodrn "Zekiyyy,/' diye

ismimizi söylüyor diye, sonro omqn ne

Zekiyyyyy...

Berke Ozgen: Dersimiz Türkge'ydi... Konu köpe

,c Güler Ok Zeki, sono hig

sinirlenmedim Amo gegen hofto dergideki yozrnrn sonlonno

yozlonydr. Goye dedi ki "Hocom ben her hofto Zeki

dogru "Gidecegim... Az koldr... A2..." sözleri beni krzdrrdr. Neden mi? Biz senden oldr$rmrz gü91e, oile iginde Amerikon sömürgeciligine kor5r itirozdo tek bogrmrzo kolsok do, lof edebiliyoruz... Senden

Koyohon Ggkun'un yozrlorrnr okuyorum". Adrnr duyunco,

"Anooo bizim srnrfto bir Zekici doho vor" diye dügündüm ve Goye ile bu soyede tonrgtrm. Goye bono eski Gnteen'leri getirdi. O gün bugündür

oldr$rmrz cesoretle bogbokono

yozrlonnr okuyorum... Romon

mektup gönderebiliyoruz...

gibi yoni... Poromrz mr vor Locoste giyelim?,/ Tipimiz mi vor ktzlo gezelim/ Bu sene de biz

Senden oldr$rmr z pozilif eneriiyle her peye ro$men gülebiliyoruz... ABD Dolon'nrn fek gergek deger oldugu 9u günlerde seninle gurur

ono gidelim, ono gidelim hey ono gidelim/ Zeki Koyohon/ Zeki Koyohon/ Zeki Koyohon Cogkun omon omon... Bu

rody.odo söyledigin morg do benim hoyot felsefem... Böyle hoyot felsefesi mi olur? Bu sqdece gen

olmolq senlikliolmok igin pöykürdügümüi bir zomogonivosyon, bir de$eri yok ki... o Deniz Durno: Gmo gecesi so9 kurutmo mokinemi pöykürtüyorum yongmosrno kotrlmrghm Mohox'to... Beni 1. segmedin yine de conrn --" sof

n" roron g.llyor*n? ilk frrsotto... Bu orodq 3 koäeireli soc kurutmo olsun. Ankoro'yo

mokinesibul...

,c Erdem Keklik Üniversite ölrencisiyim. Bugün bir derste doho önce yoprlonlorr dügünerek (ki doho önce bir orkodog Elvis Presley'i onlottr, ö$retmenimiz Dündor'rn mokolelerini okudu) ben de senin gegen hofto yozdr$rn "Recep Toyyip Erdogon'o

Gn

Mekfup"

bop|rklr yozrnr okudum. Bopto ö$retmenimiz olmok üzere herkes öylece koldr ve yozrnin kime oit oldu$unu sordulor. Ben de btiyuk biimutluluk hissederek onlottrm. Ogretmenimiz dergiyi old. "Ben zoten 2 dergi olyorurn-her hofto, biri o"kumofik digerini koleksiyonum igin" dedim. Güldü, zomonrndo ben de Lemon Dergisi igin bunlon yophm dedi. Onur

duydum. iyi kivorsrn,.iyi kiobimsiÄ obi. Bqzr holler.vordrr... Oyle bir duygu vurur ki seni,

ü9ürsün...Urperhsin belli belirsiz... Yo do irkilmek diyelim... ipte tom do böyle bir holin igine irtin beni yozdrklorrnlo... Ben de Grrgrr, limon, lemon birikthdim bir dönem... Sonro öile bir on oeldi ki. kondrnldrgrmr hissettim...'Vosoii k'rk 9öp; yozon Molozlor Kibriti'nin bir tonesi yetti, onco yriirk orgivimi sorr, movi, krrmrzr qlesler orosrndq vok etmeye... iki dqmlq gözyo.srm vordr... Amq söndürmedi otegi... Fl6lö yonryor... Hölä...

insonlor.vor, ben onlordon delilim. Hotto oromrzdo mesofe olmodrimr liissettirmek igin; ev börefi, muzlu süt, gokonot, etipuf ve benzeri bobolonosr grdolor i:tedim imzo günlerime yüzsüzce... Olo ki, yonn öbür gün böyle bh gün olur, sen otur do böre$ini hozrr et, bunlorr dü9ünecegine... Börek yopmoyr biliyor musun? Yok... Ben bu oro lrokh gocukloro hoyronrm, hem onlor imzolorrnr konlo otryorlor düny'o t"rihlr..:: c Ozge Oztürkt Elüüü... Elüüüü... Biri bono ses verir

duyorken, sen kolkmrg gitmekten bohsediyorsun. Hongi hoklo? Hok[ sebeplerin olso do, qitmen binlercä insonrn küflerinden ornmosrnr yorrm brrokocok. Bunlorr gideceksin diye degil, bu ihtimqlin beynindeki vorlrgr nedeniyle yofryorum. Bozr insonlor toplum igin koror vericidir. Onemsenirler, erigilmezdirler. (Recep Toyyip Erdo$on) Bozr insonlor, toplumun

kqrorlorrndo etkilidirler, sevilirler, bir telefon, bir moil kodor yokrndrrlor. {Zeki Koyohon Ggkun) Bize lottrrdrgrn lezzeller igin binlerce tegekkürler. Bize

mi?.Nosrlsrn? Her zomon geker yiyen gocuk gibi mutlu ol, olur mu? Q)nkü senin muilu sesine ih'iiyocrm vor, Bu orodo gocuk-9eker deyince okftmo qeldi.

Gegen progromrndo "Önü bÄntfi... Boyle iopko gibi omo degil, rgrklorr yonrp sönen, bogo tokrlon o sei, ortrk sofrlmryor sohil kenorlorrndo" demigtin. Oidimtde sotrlryor. Her yeri gezmipsin, Didim'e de gel.

llgingth, o rprkh geyi, ilk kez Didim'de olmrglordr bqno... Dur bokryim? Hoh... Didim, Altrnkum'do... Ordo olmrstrk... Bir omco sotryordu... Diger elinde de bqlonlor vordr... Didim'e gäl de, kimeiel, niye gel, neden gel, ne zctmon g"I, uokit uor [i #L. Gel.tqbii... Didim bono gelsin oyof bopl bosrio totil yöresi olmugum ben... e Alper Kogqrslon: Selom Kopton, sono kügük

;

mutluluklonmdon bohsetmek istiyorum. Bohge koprmrzdoki kilidi onohtorlo ogmok. Burnumu

Bo[k sudq... Bendeki bqlklor bitmek üzere...

Rendelendikten sonra, rendenin arka yüzeyinden grkmayan,

konptrnp, grkordrklonmr odomo rohotgo frrlotobilmek. Kumondo oletinin silinen rokomlon orosrndon, dolru

havuq artrgl gibiyim... inatg...

tugu bulobilmek. Ayok pormoklorrm orosrndoki pJsif kirleri, oktif hole qetirmek. Mort ovr dolovrsrvlo.

5en?..

kediler fozlo gürütü yoptrgrndon, ledileri' ko(roümok igin pijomolonylo drpon grkon insonlon izlemek...


Ba baft e c

E

ry ffiffim*m *,wffi M ffiru

Umonm yeni yrldo erkek cüzdonlorrnrn

pontolon

onlorr tokip edip yokolorrno yoprpmokton

hot usondrm...'Bi gtin topoy' yiycäm omo, hodi krvrrmrnrn peklini olmosrno bi gözüm bulursun... hoyrrlrsr... c Umorrm yeni yrldo, yi[it inson teflon tenceredeki Bizim koderimiz mi bu? En krol cüzdon bile bi hoftodo ecip bücü9 oluyo... Tomom forkrndoyrm veyo tovodoki yämegi'm.-etol koprklo korrphrdrgrndo elinden bi pey gelmez ämo, en ozrndon birinci hoiun krsmr "n'äpryoiun, onlo ähoz, tähto"

orkosrno koyu]g.kgV/o,

popglu.l

dr9

bü[ey

modde iein igin horco tüm eneriini, seni yüreöimin yüre$imin

teros

kqsrklo" kog&lo" dive diye boöirmokton bogirmokton uoto"."r... uotg"g"r.... Bu teflonrr teflonu bulon obiye de bi cift sözüm vor, kordesim

vsrsetrr s )/euYe usr' I:xl:-9.]T"'j'sjYdiÖl.nenoringeyÜretmi9sinöyleyooo...di'" do$loro ve ne yo$drrdr$rnrn

ziyodesiyle conrm dollon

niJ:it:'määriit'ii..tffft;i

U)UllUvullulllulNnluu)[lullUIIlulIIl...-;-'diTfit.#'iff;ä,ffi[T'%:i Ü9ÜttÜgÜnÜnforkrndosrndrrUmonm...,oUmorrmyeniyrldoDA,herhongibipoli-

heee?

Duyuyo musunbe qdqm ber

heee?

Hi9 yutmozdm.bu hikdyeyi...

Yrboe

...,

sece'socukror""o'ii,

ruvo musun duyuyo

Noel Bqbo gelirmig ve gocukl,

boguglorrno hediyelerini koyup

iein, kl;

=

i:1,^[nf,xl,$i:

[fr',fl,T,",fii;[?'ill

[trx',*rffir#fih"onl+]i

".

, kord"pleriml ulkä genelindJ bulunon G==E ...r", t .., %. ] d:,.pgybime9okkotli.'.Koco@..-=%.I$.-..G'';;'ffiE:;€1IeczoneIerdeki,Viäg,o,,stoklonnreritmi9ler göbeliylegeneldebqcqdqn, Gj,,,, '.. gibigecegündüzgäripgorip ,.I olurmug... Bobonin eve

girlj hodisesi

,,,

tüm

ffi,::Iü:?:i".,ffi".i:i:$lj;.G;....-wWffi*#{:}?:1f"T.l"9ilt,',,""

'[rr.

tek bi is lekesi olmodon o ev

buevbenmdoroiobrvo

s

hoynsrz herif bi gün olsun bon gelmip degil... Evin yolunu bil Muhtordon ikomergdh belgek

lil'I#trtr'-:r;lgil:,!,;51.,.,;;

olrrkenbenimkiniihmolmiedivone?ffi"@*..',.l..W;#ililräruHff:ru'.l*"#i5''

-"* -*iffi,i,i,,r,,.,.:.'-li Hongi rrmokton geliyo by Hongirrmoktong^e!iyobY-.ffi=ffiFolttnoromo,,yttekrormosumlogtirmoki9 oltrn oromo"yr tekror mosumlogirmok de{irmenin suyu? Bunco hediyeyi oyunlor düzenlenmez... Bergomo "g ffi; %e=e.* nosrlfinonse.ediyosun.odom, bunu qffi"," kayluntindur.. t<oy1l;de miiliin @5 söyle bi... Nerden &d; a!.' . efendisidir... O häbe durun, bi liliyim koro poro oklomodrfnr? Ugk6$rt9rnrn, olun dooo? Ho9 g.else de.iyi korgLlomom..l

sükot

okrllr

igin

rike

nosrl e liiiilllppllt... Nod Bobo bu kodor - Socu$um tenime yakrn olsun"' ben Qocugumu hissedeyim... sevgimi, yoia,fälriä,'Uiiinci moddevi unutmoyosrn t]:_tlg'Tlten temasyla vereyim... Eyvallah da, bu temas ayak vasrtasryla lokrn... Kenäinl kudreili, dUrüst, mucizeleri olon, ,oOrnläi, .näriiJi-olmasa be bilader... Mantart var, bakterisi var, parmak arasrndaki kiri, teri ""r, sihirli bi zotrm; o zomon göster toplo... var-.Ayakyanyüzeyleri nastrlagmtg,..Topuklarheptenkurumug...Enufak 'BiiponsdqhosonoNoel yi$itli$ini deyeni yrlodoii Bobo...Amo . bJklentilerimi korgrlo diye grkrgrrrm bi yumugakh( ipeksilikyok... Nedir ki bu inat? Nedir ki bu rsrar? Yeter son k"i... Ve demigiz ki, g.9.n ,"n" beee yaaa... Aman beee yaaa... Amaaannn beee adam yaaa... guvolno boco eitigin sono... aäOri". *i... ;;äH. 2OO1'di 2OO2 .Beni oyuncoklorlo kondrromozgn.. old;... 2002,ydi2003 olocok.-. Biry,l t Umortm yeni yrldo Deniz Seki'yle bu soyfonrn kolrno grkoroyrm, he m; bobo? boyunco yozrsmolorrn'sofr üst kösesinde ketidine c yozon orostndo yei edineiek olon yrln odi2009... ruisot, lyvut Ui ogkrn.do$mosrnr sollorsrn... Umorrm yeÄi yrldo tüm dünyo gocuklorr Tomom yozor oglon ben dollorr delerim, ig.vo$loro, ä9[gä, yoksullugo yenik dügmezler.. bS OO.zOOS... Hepsi bu... Bi Ferhofrm demiyo; omo özel bi ilgisi vor bunu do Öldürülmezlei... tiirer birei kop,lorr colon umonm sev deöismeyecek.'.. Gereksiz fD v bil... Bnok elindeki oyuncok cuvolrnr do sen kendini hep onlor olur, peker toployoilor dä... Uronm y.i. k."niiri'ii "2003 benim 'a& bu $e ver... Yogrnr boprnr olmrgsrn... Yokrgrr mr sono soglon hi9 tutugmoz, bi ävui kill olup hovoyo yrlm olocok'diye motive kopr kopr dolo9mok... Bok bunu yop, gho do guroyo sovrulmozlor... Bok bu do äden, trpkr oynr 6eyhude otrlrmr eok an"rli bobä ono göre, demedi deme... yozrlorum, sono Bog-Ku/don, SSKdon mqog gegen JenelJrde dä y.p";;;k bo$lotocom... Umorrm yeni yrldo "kdörtpqro süslemeciliöi" odr inson tonrvorum... Amcin n". r Umortm yeni yrldo izmit/te kotu otrk yokrlmosrnr oltrndoki sonot dälr ortrk sön bubr... Ve bonknJtlor rdr benim vrlm olocok... önlemek igin elinden geleni ordrno koymozsrn... Bu üzerinde "O limdi osker... Gurbetteyim... Beni oro Amon ne, vrdr benim yrlm konudo omonstz bi mücodele veren Grinpisgi 0535..- Esoret bogrndo gül olmokionso, hürriyet olocqk... Sen otur öyle'ce, ofoconlqrdqn destegini esirgemezsin... En'ozrndon doirndo diken olriok isürim... Porolo 65... ' koco yrl senin olsun..'. Bekie kotr ohQrn yokrld$r tesise giiip, bi.ovug kül olsqn ve Geielerin yorgrcr... Z k so rrrloltepe, lüfi* yogrrt, t"Uii 6"rU.. Si-de i.y. ."1 tohlil edilmesine yordrmcr olson bile yeter... izmiflte 3 ekmek,..1'oi-bi söylemleri ortrk sörmeyiz... B"en süleiim... Vitrinlere io6n,'qüvo '" ' oksiien bitiyo bok, gobuk ol tomqm mr bobq? üzerinde "Cumoyo gittim geliceä" yozon bir [or yogryomup r Umorrm yeniyrldo SibelCnn, Sedo Soyon ve milyon liroyo bile roilod'riorlk ne diyir ki?.. Doho yoräläiyo, üo9edosrylo geüin benzerlerinin bi grom dohi olso kilo olmosrno izin düzgün mäsoilor verilse hodi n.yr"... ''Ölü Ozonlor 2OOg... N" bu vo"? Gestiöimiz verm,ezsin... Bi 9ey degil yiyolor, igiyolor sonro onlqr Dernegi filmi müthi9ti, mutloko stiyredin... Elbiseye 10 yrl icinde doÄo do " zoyrfloyono kodor olon oluyo... "Sibel Con nosrl 30 domlolon yogrn üitüne tuz dokl;n, erer. heme,i... t'rotindi... Geride kolon yrllo do kilo verdi?.. Sobohlon kohvohrdq ne.yiyo? Gece Sorrmsok käkJsuno gikoloto iyi g.iir... Ano diyologo girilirdi: Hop g6ldin yotorken du; olp sonro tuzsuz solätt yiyerek renklerden moviyle iorryr koristi'nco vesil olusur... ZOO3.] Oüe oüle 200."2... zoyrfloy^on SedÄ Soyon'rn inonilmoz gbiüntüleri... Bokkol Selqttin'kozrkginrn tiliohrdrr,'gitmefn..." Tuhof vollo... ' Selottin frton-ok sizin igin orogtrrdr..." Arogrrdr do gibi... bihder bono foydosr ne? Ozon tobokosrnrn ä Umonr yeni yrldo |ETT otobüslerinin goförleri delinmemesi igin gerekliydi bu de, onlym.., Konseri hongi rprkto'durulmosr gerektigini, dönerken sinyol gözüme kovupturocok bilimsel oroghrmoyo kotkrsr vermenin hoyoti önemlogrdrörnr, yolcu indhmek'igin vordrr de, onhyrm... Al ben de veriyim 3b kilo orto geride cie$il de, durogo"yonägrlmosrnrn do[ru n'olcokso?.. oldugunu ögreihler... Bi 9äy äegil goroio kodo"r dolondrrrcrnrn teki olmodr$rno

inonoyrm?. Hoooo dersen ki,


i' ffifl*meKlupHrlrr -ffiffi-me

'i, ..,i. ffirilffii i" ',1"l

I r I zunco bi süreden beri tokip edenler bilir... holimizden goyel memnunuz. Düzenlenmek irt* yorum. Ayrrco her okgom rodyo progromrnr kogrrmryo I I öhi Änrj.r." "va" Ü i.to v..r"rivo miyoruz... o"o$ftrsok hqberveririz... Amq Nozil- lum. Belki bir sevgili, Uett<i Uir äUi, beJki de orkodoi' IV I ,rr... Fokot son bi koc ov bunu oksothm... li'de düzenlersiniz, omo Kugodosr'ndq, bilemem... olorok hoyotrmdo olmonr 9ok isterdim. lol(ot dedlglm glu nlg duzenleneslmlz yOK DU öen de lU doglordo KOr OImOK lslerolm, omo Bendepudo$lordo,korolm.ok.isterdim,omo Hem de bilerek ve de isteyerek!.. Uöndert- Fokotdedigimgibihigdüzenlenesimizyokbu H.rdebilerekvedeistäyerekl..GQn{eri- mektuplor, emoiller, fokslor büvük ölqüde birbirine oro... Hem sono niye kitop gönderiyomutum gocu- olmodr... Akobinde bi de osi rüzgdr olmok vordr,,.ki, len löylesin...

benziyor... "Cok iyisin... örcsin... Voy Voy böylesin... Telefon numoron kog?... sin..." Bunlon yoyrmlorsom sonki biroz kUstohirk pormrtrm gibi iJel1yo... "Adomo bqk nosrl do dolu iiefiläri ö9mi9, kendinitotmin ediyo" ihtim-oli beni tedirgin edlyo.... Eee yoyrmlomryorrLm sizden periyodikiüreci iüreci 9bk iyi bilenler lenleri... B-u kez bu periyodik

Süper yoövgü g+ -

tepki gösteriyo... 9äyrm, koldrm... Gelin goyle

denm

1m,...

ä

1mdc her

yopo-

gum? Ve bi de sonki söz vermig kisvesine sokmugsun beni... Onu do 9u yüklemle bogormrgsrn: derecektin... Böyle bi söz vermedim... Ayrrco nim bildigim ISO stondortlorr 9001-9002-9003l40OO.;. Ho dersen ki, 2003.yeni bi ohtmdrr, 9ovumun bi porgoldtr, ponsrn bol olo... Biz de seni

Gön-

be'

tonbul'dq düzenlemek isteriz...

c

Sezcon: Sizi dinlerken hep ne kodor yolntz ue

gore

mrydr,

o Elif Türköz: Zekicim senden resmini istiyorum.lütfen bok hotto yolvonyorummmmmmmmmm. Yolvqrmqli dedigin kelime sonuno bolco "m" bocq mr? Yok... Olmqmoh... Beni.bogver... Foto$rofrmr.

r-r;r'':!1

peyi

1gilenelim...Yoklobendüzgünbi zorf de$ilim, beyoz olonr bolco kirlenmig bi zorfhr görüntüm...

: 1!":3 i=':-':i'!1 ':i'"''''' mdo ldrrrt''-.",'!-': ;'n..lr :r't=.::*'

sovlevtn...

'Benim

do!

is- etmeksg buyso gergekten,.foto$rofim sogolt kö Ho oyrrco Eyvolloh... tede... oynco neden yolvorosrn? Gereli vor lede... Hq

onlotn....iiloiiyeceginizvärso benimle ilgili'sonddogru ; yärorgn,t... dono i do bunlon ;.; --,:-l ," i .. , brlmedrorm sevler

onu hi9 sormo... Buno engel me!-e-o1ol9i! miydi? Hoyrr...

:i

Bo;5ülllt"t'iJi:tJt'il::f;X" I gegii$imizhoftokonu"Noel

di B rok n teni BrrokrnLeni...'Benimdrirmdo

,: ',,,, q. ..r !. i- ^o ivio, -. -"' ,. i= , u.,. " I' =.. .:;.+r-!:?;.. f.;i.o,r " iir'i ,--*:::: .: I mom...Bi deneyelim,olmodr =:'' '"t I !11:=r.** l&:5*'+i=::: h'ir '-:+-r::='* 1:!'r' Fri:.i i ' bokorrz qoresinä... Sizlerden .;!;.a ,1n1"i". -i, i:..:]: -:, n,: {.{{{! äH f.i]ä".n";;oJä['iäil] lI * I^t,,,, I .: ';: ---,-i idri =-:. .'!loi'.".*;-:c. .,i:...': .,,-.."3= .:r =,,,{.r! vt .,.! =.3: ] .'!]oi,,.".*-r-,* lrni {r t:,1 lerimosoördodrr..l lerimosoördodrr..." ! ' =+.-,-i lär.äö'riül' ään inönü üni''- -:*;..=; t'',' ,, -'i'",'* u'-tt,i-:', =t'i:;u'1':t", :J';'":"*t"',, t'.: . ., i, versiresi'ndeokuyonbirö[- I i'r'i.'] '==i: Lo,\'i".'''', L**** .'"'+'*!'ri'n;"; renciyim. Utyorum kt btrde i1 t-":;:- ":' -' X:'',fl.nß:r:[,}t|j::g' -::' I "o*:1-

onlo-grl- Ii i=.,!.,*,---,".*1.i,. rin... Umorrm yonlg onlo-grl,,, .,. ., .

;

hober komeromonryrm ve igsizim.'. igsizim...

|r9b?*gt9r:tgnryrm

o gelir de düzeltir holimizi...

Dü;'b';t;;;vedü'ettmelere

ozöncedeokudulungibi,ismoil

:

i

lrüüirü.ii"rrit.riti riyo i

:fftTJi::i*,X#

"

;;'3d!"{ i.

,:'.=1,1,"r,

yo'do kitobrnr do bulomodrm buroyo gelecek mi kitobrn?

Söylediklerini onloyobilmek igin 3 kisi bu moilioku-

nioilioku-

==**r,'=il*ri*i.14i*:*

-

' "rr"' '-it:i:l t' li,i,

g:ktr...

dukvä sonujto ortoyo yukordo ki, mesoirn

ö$fopu Gelelini Ünigeli-

yozdrörn bu... Amä türkgen bir üniversite renciii igin lok hqzin... Yoni utonmosqm "Ali tuf'lordon boslomonr tovsive edicem... ,ordukionnin ce"obrno... Häp diyorum, inönü versite.si beni ciddi ciddi dovät etsin... Elbette rim... Üniversitenizdeki ögrencilerin hemen hämen hepsi benden hoberdormrggosrno her gün moil mektuplo gok yo$un olorok bono ulogiyo... Ve leo ovnr: Burovo äelsene... Gel de kime oel? Nereye yJ getr g"it t\tye gLPäyorloyrn Ayofloytn ot orgontzosyon, nqHiy" getr biorgonizoiyon, gognBireysel gogrr yopolrm bi 9eyler... beredin de yopolm beiedin beni benile 9eylei... Bheysel lqro oncok hücrebcizrndo poriolonorok yetigeb'ile celimden ve hücrelerimi sävdilimden müspei

7o99

ve to-

Nere

ho-

' ':' 1'

-.*.--,a

i

r..r l"L ;'ts* ;ll

siz inson oldu$unu dü9ünürüm. Gece yonlonno kodor oturup size dertlerini, sevinglerlni onlotmok igin yorrgryorlor odeto. Bu do bizden ;nson monzorolon i$te. siz, porosrz pulsuz qezerken, Mercedes orobolorrn rüyosrnr gören'mutsuz" bir toplum. iyi Siz oyrrdrndoyrm diyosunuz yoni her peyin... sonlorrn rnrfläro oyrrldrgrnrn, gelir odoletsizliginin, bigqreliklerin... Her bi geyin he Peki de sugum ne? Brrqkofim Mercedesler bori yodo qörülsün... Srnrrsrz düslere kim hükiim hükäm verebivodo rrr lir Krr kif rvilsqr [4isql Den ben son ruyqmqq rüyomdo Lqmeron Comeron ulqz Dio/rr 9orrüyodo.- Bi düm.... Düzenleme folon yok rüyodo... oturulmu;... Korsrmrzdo deniz... Mortrlor Soiri bekliyoduk...

]

gons... liyolormrg... Bol tqns... rryorormrt...öor Tlenerlorql: cSeherSorql: )enl burdo yoni Seni ourooyonl. Trobron'dotoklitedenbozr kendini

Yonokrorn

!.1'mlNurorvor i, Sqnmom... Dedim yo ben tqklit

l '

ediyorum onlon(!)

yosu olon Bolu FM'de kendini DJ sonon biri, fon müziginden, progromdo söyledi$in cümlelere, sono hos olon slogonloro kodor hepsinl kullonr yor. Bu soygrsrzlrlr sono söylemek istedim...

it Aferinl.. yoyrnlor... - özlem Aslon: Zekicim, uordo kitobrnr imzolodrgrn in- gün fotogrof gekilmigtik, istersen gönderebilirim... f

dogr[rmrnrn (ergeveletmeyi unutmo!.. mi? o Ahmet Sex)n Sizi seven ftrumlu

rü-

gön

bir votondogrm.

Alem FM yoyrnr iskilip i[esinde vor, merkezinde yok. proqromcrlorrn bozrlon Burdoki orooromcrlorrn rooyooo rodyodo soyieorKreflnrzr söilediklerinizi qynen \7 söylüyorlor... a Soyrn Sexy, onlorrn yoptrlrnr

oynen O

söyiüyorlor... folon... yoOlmodr... folumlu yäpmoz deieir Jl- : ili:tä:Tlt"J,'ffif*:;:l*ä:;llillll' rffl;:fff,,"':jii'lirff:#li'^"J,'#ffi: üli;,lli:iE;;ii:flJ[ffi bonkto Bibonkto

Arenq

'# "

geli biriyim esmer siyoh soch, 171 boy kohverengi lordoki büyüüükkkk;ov sezoryen derim omo, hücre bu... Kitobrmo gö2, terozi burg, gezmek, eglenmek deniz sinemo, progromlorr, bozr dizilerin, Kitopävi'nden ulogobilirsin... Epey bi vor ir, müzikten hoglonon, oyrrco hoftodo bir gün bozr senoristleri bu onloyrglo NEe Eskipehl/de, yerel bir rodyo konohndo, no9lonlnm. Amo olkol Kullonmom/ kolrrlor!!! Hol' .j:€ grlmeKlen hoglonrnm. olKol kullonmom, rSKilrP Te Kqrrnorlr! oncqk oncqK iskilip'te yopon bir lelelon- gitmeken odrndo odlndo senin senln toklidini loKldtnl yäpon btr rodyocu vor. vor. Telefonlon elüüü diye ogmosive senin söylediklerinin oynrsrnr göre duygusol negeli olobiliyorum ocobo beklediginiz to en gok güldti$üm de bi : 6iri belki bendirim hic belli sonro säylediklärimin '-.;] söylemesibenisinirediyor.Belgäsel9ekimlerind+biribelkibendirimhicbelliolmoz...sonrosöyledikleriminyoyrlrp söylemesi beni iinir ediyor. Belgäsel gekimlerin ' Bhini bekledigimi nerden grkordrn? Hoyrr ordo burido söylenmeiinin, v"k* tjittiria Biz olmüruz belgesel, biter mi hie? Yer yer qnqcon- de$ilsin bekledigim folon... Bu orodo yozdrklorrno internette dologmosrnrn oF doloro, kobrqloio, iguonoloro hölö roitlyorum... hig dokunmodrm... Htfen toshih servisi de dokun- dmdon, benim bi kog corcor rär'n... Bunu seni üzmek yo do ri'ye olmok torofmion toklitgilikie a"isen ti, I 1'; yopmryorum... l.7l boyun, kqhveiensi kohverengi suglonmom... Yoni kendi suslonmqm... gelince... O benide Bitti... itk ilke/e beni f" qelince... belgesel biri mit Sitti.U"tn"iätllfui 'ötesinde de bi peylere ürettigimi, bi süre öil,6en onu toklit beimenin, ellenmenin : duy, burglorrn, follorrn hoyohnr yönlendirmesine tekroi kullondrlrmdo, golmrg r lgmqil Cqlr Umonm unutmomrgsrndrr. imzofi yoplyorum. Her nel qlondo yonr bono lzln verme diye izin olobiliyorum!.. Ne olye yopryorum. imzolr kiiobrnr kitobrnl gu minle, imzoft iu odrese, yoni ;,E, cektin... Adres: Yeni rrloH. ZZ Sdk. XXXXXXX Nozilli- ve hogörülü'olirqk ire demek? Misol, ben dqhq Aydrn... Hotto seni ve diger Alem FM progromcrlorrnr ziyode orto qlondq serbest olmoyo ofigr$rm do,

ordo...

9i-

boro yerine yenne

ilker

-

Äi" itiniv"irrlriL.'i"

rii

i

de

"

;# ;i,y";il

titt"ti

ediyorumdudll

de-

res

gonder+ göndere

(otilli;v. Jurenieyebilirök 2003 öüvenceli iio

bekleriz ..'Seväiler.

Show...

Sevoiliismoil... Su qn icin benim bi sikövetim Al"r FM in diger progromc'iorrnin do

-

ISO

olmoz...

"sendi/'

igin gözün, sözijn, ilgi

serbest

ileriikilide serbestolorok oynodr[irmdo ieridönmek bilmiyorum... Her gidenle gitmek isfiyorum..'

vok.. Kolmolor üzüvor beni... öyle, rAzu Acon'Yozrlonnr her hofto dergiden tokip edi-

nor süre

yoyrhp i

kendi sonro hog...


ZEKI'YLE ZEKI(E...

Zcki Hogohon COSHUN zcki.kogohon@oksom.com.tr

lncuklaw kanatfin Uine Amerika,., ombolor ohlyor lrok'o... Hic ocrmodon...

Yop[,gocuk, gen9, osker demeden füzeler frrlohhyor... Evler yerle bir ediliyor... hok hostonelerinin foyonslorrndon süzülen kon yonsryor televizyonloro...

"Sovogo Hoyr/'crloro, kü9ük beyinli, solok diyenlere, voton hoini muomelesi yoponloro itiroz ediyorum... Solok olmonrn, sotrlrk olmonrn yonrndo 9ok doho onurlu oldu$unu do ifode ederek... Dur bir de onurluyu hrnok igine oloyrm: "onurlu" hok holkrnr özgürlegtirecekmip "iggolci Ameriko"

Surotrno tükürecegim birgok inson belirledim sovog

boyunco... Kohroluyorum... Hep oklmdo olon o ihfimole sr!rnryorum: Qekip gideyim burqdon... Uzok, upozok sevimli bir ülkeye

huzur getirecekmig...

Az koldr... A2...

insonlor teloglr...

Bu mu lon huzur, bu mu lon demokrosi?..

Bir gocuk o$hyor...

Hoyrrrrrr... Hoyrrrrrrr... Konlo gelen, sovojo gelen, vohpelle gelen bonpo,

Qocuklonn rohot brrokrldr!r... Yoksullukton, yoklukton, ilgisizlikten olmedigi... Füzelerle öldürülmedigi, komgu ülkenin gocuklonnrn

Bir gocuk gogkrn,

ogloyon bobosrnrn kuco!rndo..

Donokolmrg...

füzelerle ölmesine gegig izni vermeyen o ülkeyi bulmoyo

Bir gift terlik codde

üzerinde...

oz koldr... öyb bh ülke ki...

Terliklerden biri otuz sontim

beride...

Sqhibinerde ki?

ABD ile hicbir bogr olmoyon... ABD'nin tek bir dolonno tenezzül etmeyen...

ABD'li oskerler esir oInmrg...

Bogrmsrzlrgo, özgürlüge,

Tedirginler... Tir tir tihiyorlor..

bongo, umudo, ogko, insonco yogomo srkr srkryo

Yerde odrm odrm, ierlikten

kolon kon izleri...

Adr soruldulundo, cevop verirken korkon birini görmemigim hi9...

tutunmup, herhongi bir

gücün himoyesine ihtiyoc duymoyocok bir co$rofyo

Pentogon ogrklomo yopryor:

"Sovoglo kötü geyler olur ve insonlor ölür... Bu goyet

bu...

Norveg olobilir... Belki Finlondiyo...

do!o1..." insonlonn öldürülmesi do$ol

Belki de odrnr bilmedigim onlorco ülkeden biri...

korprlonsrn istiyorlor...

Ne kodor do so$uklor... Ne kodor do coniler... Hey Pentogon Hey... Dübürü potloyosrco Pentogon... Benim goculum... Benim onom...

Kü9ük bir odo do olobilir... Uzokto olsun... Biroz dq soluk olsun, yeler...

Qok hoyolim olmodr benim... Olonlonn do en zerre kodon, ABD'ye degmedi bile. ABD'de okumok... Ordo dil okuluno gitmek, yüksel lisons yopmok... ABD'de 9olrpmok...

demokrosiye hoyrr... Bu 9ocuk...

Benim bobom ölecek... Ve ben bunu do$ol korprloyocogrm he mi?

Qocu!umuz... Korde9imiz...

Do9 yok mu lon dog?..

Conrmrz..,

Konvektör gocuklorr sizi...

Adr diyelim, Umut olsun... Umut'un soglon hdld

Di!er yondo sovop 9r$rrtkonlon:

Gözleri simsiyoh... Bedeni hdld srcok... Ne güzel...

New York'un rgrltrlr coddeleri, Hollywood... Düglerimde hig yer ogmodrm bunlqro... ABD'ye olon, ABD'nin iggolci onloygrno olon ön yorgrmdon...

Amo Umut'un ölen orkodoglon vor 9ok9o...

ABD yönetimlerinin hep boskrcr ve en ulu

***

ABD'nin yonrndo yer olmomrprz, ABD bize küsmüg...

Büyük ikromiyeyi kogrrmr9rz... Ekonomi dibe vurocokmr9... Bush bize krzmrg...

ABD'nin strotejik orto!r olorok büylik bir yonlrp yopmrtrz Kuzey Gphesi'ni ogmomoklo...

Hongi ekonomik kozonrm, hongi ikrisodi ferohlk bir gocufun kqfqsrnrn potlotrlmosrnr hokl krlor?..

kohverengi...

Kofolor potlotilorok... Bedenleri porgolonorok Yolmur sulon gibi konlon okorok ölen orkodoglon vor... l5 yop sevingleri... 20 yq genglikleri...

ABD'de feroh bir pekilde yo;omok... Green Cord olmok...

kendilerini görmelerinden... ABD'li devlet bogkonlonnrn Tonn'don bile kryok gegmesini 'Tonn

Ameriko'yr korusun"

De söyleyin bono, n'olur... Soyfonrn ortosrndoki fotolrofo iyi bokrn... Bu gocuk sovogrn dördüncü gününde yorolondr...

vor Umul'un...

Gözleri neyi onlotryor?

Bir hi9 ugruno...

Ofkeyi?..

ABD'nin emperyolizmi, ggolcili$i ugruno...

Tükürmeden gitmem...

Gururu?..

Petrol u$runo...

Az kqldr... A2...

Korkuyu?..

Ve insonlor sokogo dokülüp tepki gösterince, bu vohgeti durdurun deyince, omon ne,fentogon

gopkrnlrgr?..

Merokr?..

Neyihoo neyi? ABD'nin füzelerini, tonklonnr, ugoklorrnr öve öve onlotryor bozr lelevizyonlor, bozr gozeteler... Tüm bu övgülerinin, sovog 9r$rrtkonlklorrnrn yonrno sovoln konottr$ bir gocu{un fotolrofrnr büyükge koyobilirler mi? Bu ne o9 gözlülük? Bu ne vurdumduymozlrk? itiroz ediyorum...

30 yo9 onofiklorr, bobohklorr... 60 yo9 ihtiyorftk keyifleri 9o[nmrg birgok orkodogr

Biraz savagta ölen gocuklar gibiyim... Biraz Eftugrul

ABD'nin insono verdi[i deger bu i9te... 8u... Artrk doyonomryorum... Bile bile susmok... Tükürük biriktirdim bolco...

bozrlorrnrn surohno

gagkrn, ürkek soguk...

Bu kodor koloy mr bunu söylemek? Bu kodor bosit mi?

Bir gey yopomomok, öyle o{rrrmo

Amo once btnkftrdtqtm tukuruoumu pöykürücem... Sonro do gekip gidicem..

sözcüsü ogrklomo yopryor: "Sovopto kötü geyler olur ve insonlor ölür... Bu goyet do$o1..." Anon do ölsün Pentogon...

gidiyor ki...

rrkgr

söyle

miyle dile getirmelerinden koynoklonryor bu öfkem... Az koldr... A2...

Özkök gibiyim... Umarsrz...


Kmfru,,"'-;''. ,i:

'l'l

ii'i

_''rl':rll

I

'

",',:. :

I

'r

ekmek

ii' 'l

^\ -V I

oboho dolru sürüklenen gece... Gecenin koynundo yine yrldrzlor vor... Yine ov.." Houo do sogukgo... U9 odoh bi evi, ev sokinlerinin "sobohrn o{rr

destek ololrm... Yer olrn ki, size 3-4 milyor dolor destek crkohm...

ivet, Avrupo Birli$i'ne girmek istiyoruz....

Evel, o poro bize gerekli...

kokusu"no korrgon nefes olrp verigleri

HA-YIR... HA-YIR... HA-YIR...

sA-vA-9A HA-Y|R... Brrokrn insonlor sobohloro her zomon ki

doldursun... Evin girig koprsrndo, sodece eve gelen yoboncrnrn hissedebildigi o koku...

4ö't"t

Korrsrk...

Henili... iil:::""

* w

Herkes uyuyo... Bi ses

migeldi?

t

Biri uyonrr gibi oldu... Yok, bi yonrlgrydr...

Hoyrr... Bi ses geldi... Uzokton sonki... Srcok yotokto önce bi sogo

dönüldü.

Yine o ses... Sürekli yoklogryo... O sese bi grghk korr;lr... Sonro Düdük sesleri... Sirenler... Com krrrlmolorr...

gr$lrklor...

:i

'l

Böyle mi uyonrldr sovogloro? Diyelim Hirogimo'do...

iron'do... Yo

do Bosno Hersek'te...

lrok'io...

Filistin'de... Rusyo'do...

eder?

Ne fork Ölecekse yine gocuklor... bostonuno olelocele ulogmoyo golrgon yoglr bi omco, teyze... ipe gitmek igin birozdon kolkmosr gereken bi bobo ölecekse... Sevgilisine yetigmenin leloplnl oz sonro yopoyocok olqn bi geng ölecekse... "Bi on dokko doho uyuyrm, sonro kolkor goyr koyorrm" diyen bi onne ölecekse... Ne fork eder? Ne fork eder Bosno Hersekli olmug?

ts

-

r

Ölecekse :

ai'i l9ln... En bi grcrr goloktik oroglon üretelim...

4 mu? -, Olur ??? .. .??? . Biliyorum olmoz...

Soboho do$ru sürüklenen gece... Gecenin koynundo yine yrldrzlor vor... Yine oy...

ironlr?

lrokh?

Hovo do so$ukgo...

Rusvoll?

U9 odoh evimi,

Oräh yo do buroh olmup... Ne fork eder heee? Bize ne kodor uzokso sovog, o kodor

"pükürle/' mi olsun?

Ano hober bültenlerinde, bi süre sonro srrodonlogon ve seyrederken gorboyo kopr$rmrzr doldrrdr$rmrz sovog görüntüleri degil mi ne de olso?

"Birlepmig Millerler/in yordrm pokeli ulogtr... Ulormok üzere... Operosyon tüm hrzrylo sürüyo... Destek kuvvetleri yolo 9rkh..." Ne kodor do olrgtrk vohget görüntl;lerinin üsüne binen bu hqber seslendirmelerine... Neyi poylogomryolor? $u sevimligökyüzü neden yetmiyo?

Nedir isredikleri?

Ameriko'doki gökyüzü oz, lrok'tokini de

"sobohrn o!rr kokusu"no korrgon nefes olrp veriplerim Günlerce yemek yememig bi insono, nefis yemekler onlotmok ve rsmorlomoyr

doldurdu...

vooi etmek bu...

sodece eve gelen

A$zrnrn sulorrnr okrtmok bu... Zor durumdo olugunu, dor do kohgrnr suiisiimol etmek bu... Bu en 9ok do "kon gorbosrno ekmek dolromoyo" dovet etmek...

yoboncrnrn hissedebild;gi o koku...

Vurohm... Krrolrm... Porgoloyohm...

Hey... Hey... Hey...

Evin girig koprsrndo,

A!rr... Korrprk...

Nemli... irici... Herkes uyuyo...

Bises migeldi? $orompol porgolorrnrn kofo kopordr$r voh9et..

Gözleri kör olmup 5 yoprndo bi krz gocu$u... Evlodrnrn hongi en kozrn oltrndo oldulunu bilmeyen bi onne...

verinll! Voy beeee...

Orselenmig insonlor... Yithilmit umutlor...

Hongi ekonomik ferohhk, iktisodi kolkrnmo; condon, conlordon doho de$erli? Diyelim olosr lrok soldrrrsr... Ve bize söylenen 9u: Yonrmrzdo yer ohn... Yer olrn ki, Avrupo Birli$i'ne girerkön size

Gözyogr... Bombo sesleri... Sr$rnokloro sr$drrrlmrg so$ kolon bedenler... Ve tüm bu bositlik i9in, bi ko9 ülkenin bi oroyo gelmesi yelerli...

Uzokton sonki... Biri uyonrr gibi oldu... Yok, bi yonrlgrydr... Ben borrs sondrm...

offfffff.:.


d% ffiY ffi

Kmpn

w

'li

Äd

odyodo olurmu$ qozete okuyorum...

ll +r:l

i:ri :i:l=.:tI ;::li:

ii:rfi:

'..:

En son bunu söyledi, hrgkrrrkloro bo$ulmup bi ses...

'Cqoottt...

Ulusol, yerel ne kddor gozete vorso mosomdo-.. Bi de hoftolk dergilerin birozrndon vor... Kuge kögrt ve gozete kdgrdr kokusunu iyice sindiren bi odet de ben vor koltukto... Tercihim elbette, gozete kögrdr kokusu... Amo kuge k6grtlo diyolog olono$r yok... Kokmo diyemiyosun... Ne core!.. Ve o plostik, igreti kuge kd$rt kokusu bono tek kelimevi onrmsotrr: Konser... NedeÄini hic bilmivorum... Hiq bi doyonofrm, gerekgem yok...

Kgpottr...

Oyle yo, gorkr sözlerinde kendi o9k döküntülerine doir bi 5ey1er bulon, oldukgo kolobo[k bi grup vordr... Ve müzili bu vüzden sotrhktr... Belki de bi oeidon sömürüydü... Bi qideni seslendir, icli icli... Bi [olon dile gelsin, äoh;o do ocrklr...

Korsrlkl seven omo kovusomovonlor do olsun... Dördüncü seqenek... Hovrr vo(,.. Bi de bu kotegorilerin hebsinde iki olt ihtimol uordrr.., Yo, yoksun m"ohvoldum... Yopomom ben sensiz,

Misol. bilim däoi..l Kokmoz... Degilkonser, hi9 bi sekilde kokmoz.." Dene bi bok. Onolhncr soyfoyr o9, bizim göbek dedigimiz soyfodon bikofrlq iäersen.L .

Tomom igte kokmuyo... Hodiiiii... Brrokolm' reseptörlerimizle

ovnomovr... Yäzr deväm edivo... Alooo?.. Ho illo koklrycom diyoson bi yedinci soyfoyr do, de koklo oel hddi... Yozrnrn"boplr$rnr "Kopr 9oldr... O de$ildi gelen"

O de$ilse kopryr ogmok istememek...

koymupuz... Belli ki hüznümüzü; özne (zomon zomon qizlense tümlee, zo#, srfot. odil.. ub.

onu oromok...

orflegmrslrqtnde deqerlendtnp sunucoz...

-

Bunu ö$renmek igin yonrboprmdo duron telefondon

i:l,v{.lqf,doloyl

- Sen. misin hoyotrm?.. Kopr goldr

Sen hCl'alokudosin, resepördesil Olqyg mu? Hem kusuro do bokmo omo, neden kokläd'n ki

soyfolorr?

/ sovfo i .. j dergiyi '

Misol, ben deseydim ki, dokuzuncu komodinin oltrnäo süper kokor, \gp'p bikomodin orqmo telogrno mi

düsecektin?.. Ho sen koklomoyonlordonsrn, he mi? Görecem seni de... Yozr bitsin du bokohm... $imdi olmodr, yozr bitince... Olmodr yonn mutloko

i

umursomryorum ortrk . umursomtvorum Yo postocr, yo komgu, yo do o, gu, bu... Yozrmr yozorken de kopryo birileri qeldi... Bütün sunulonlorr kullondrlor: Zil, tok-mok, tekme . _Acmodrm... O degil{i kigelen... Banonä...

r

Ve o 9orkr... Nozom Oncel'in... Gidelim Burqlqrdqn... ... Yükleyin ne vcrso gönlüme demlensin/ Ayrrlrgrn üstüne,/ Hosrefim eklensin/ Beni, gegirmeye/ Yolnrzh$rm gelsin/ Yo dönülür yo dönülmez,/ Kimse üzülmesin.../ Gidelim burolordon doyonomryorum/ Gidelim burolqrdqn

'

koklrycoksrn... Bi gey biliyoz do iddio edivoz di mi? Nevse...

Gozäteleii, dergileri öylesine derin okurüm ki, bozen ben ille totonm...

unutomryorum... Ne de srft golmrph bu porkr... Mutfogo giderken...

Krzonm kendime...

Cokluklo 3. sqyfolqrr es qeeerim... Amo ilonlor, reflomlor, ölüä äuvurulorr. kutlomo

Kohvoltr yoporken... Gece

04'te uyku

mesoilon, ot yongr soyfosrndoki'yozrlor, tek kelime

rohotsrz ettiöini lork ettim...

Boglordo öömsemedi$im, omo gittikge yoklopon bi sesti... Telefon...

Etrofq bqktrm... Sekreter dohil, kimse yok.. Okumovo devom...

Hoyrrrrrrirrrrr!.. Kolktrm... Topuklorrmr yere vuro vurc ki, rodyo tomomrylo lominont porke kophdrr, telefonun yonrno oiltim... lgten ige de oho gimdi koponocok dedim telefon

li,

sustu... Tekror qozetelerimle ve derqilerimle rondevumo dönmek üzere bi kog odrm änm, telefon yine goldr... Agtrm:

- Efendim? - Affedersiniz... {Kibor bi - Estcgfuruiioh...

ses)

-$u on golon porkr kimin?.. ilk defo duyrryorum do... Rodyonun sesini octrm...

- Koyohon honmäfendi... Ne oldun con... Son

olbühünde... Sessizlik... -

-

Alooo... Honrmefendi? Aloooo??? So... fokkk... gok tepekkür ederim, iyi okgomlor.

tutmozken...

tr"ritt" iil.nrnt"".]Ännouo

KOCrrmom__.

ipte boylesine koptrrmrphm ki kendimi, beni bi sesin

do...

ben ipteyim... - O zomon o'gmryorum... o9mryorum... öpffim Opiüm goookkk... Uykumu pi9 ederi, ht9 bi kopl güruliusünü Y_ok

dön qerilerle dolu olonlor... Yo dä, Allqh belonr versin... Seni süründtrücem... Göreceksin bok. koormdo köpek oloeoksrn, omq dönüp bolorsom nomerdim diye isyqn edenlär... Ki bu isyonrn ärobäske doho fozlo dohil oldu$unu

söylemök isterim... Söviedim... Ve ben gorkr sozlerindeki bu montrör kendimce buldugum icin gok etkilenr^nem... E*ilenmezdim... Ben de vrkrldrm. Ve ben äe yine bi gorkrdon medet umdum... Ne zomon dinlesern, zor loporionrr oldum... O gy,n bono gorkrnrn odrnr sorup, o$loyorok re9eKKur

eoen

Kodtnt..

.

Kodrnlon, odomlon doho bi onlor oldum... Her telefonum goldr$rndo "olo" demeden önce, onun oroyobilme olösrl'ör heveconlondrrdr beni... Aroyon o olmodrörndo-"olo"don sonroki söylbdiklerim hep-osobiyete bulo9tr... Yolqn do sövledim... Krsrk sesle toplontrdoyrm dedim... Arobo kullonryorum, ionro oro dedim... Dugtoyrm dedim... Dedim de dedim... O heyecondon sonroki, düp krrrklrgrmr;

bokrp sonlrrken... Konepede uyuyokolmrpken... Pokeite son

sigoroyr poyloprrken... Ve her dinleyigimde, mutfo$o gidiyo gibi, kohvoltr yopryo ' gibi, gece 04'te uyku tqfluyo gibi. trofikte srkrgryo grbr/

oynoyo bokrp sorrhyo

gibi, konepede uyuyokolmr$rz gibi, poketfeki soh.,iigoroyr poyrogryomutuz gtbr oluyo... Kopr yine gohyo...

Biliyorum i;te... Bilivorum... O desil kigelen... Deöi1...

Ofll beee... Geldim beee

.

Patlomo beee vooo... Amon yoooo... Ki ne omon...

&a


i

ZEKI'YIEZEKICE,,.

ffisw, Ll

I

j

i',"J::f H:i, ff ll:i,l ::'* I ffffi-X5hi*ffi1X,'i:Lrii';:s:'e'" f"?,'""ifl

Zeki Hogohon COSKUN zeki.kogohon@oksom,com.tr

I

:T

molzemeler defiildi mekiup ge"reglentm... &öu kez somon köört üstündevdi yozdrklonm,.. Bokko'Jdon oL drgrm, belozlrgrnr koybetmek üzere olon zorf kopohrdr cümlelerimi... "Ulon dur mektup bitivo. oz älo yer koldr guroyo do bi riir, burqyd do 6,i kolp, oroyo do oyrr bifigüt" koygrm hi9 olmodr... Sodece iyi mektuplor yozdrm... Qogu soklonosr... I iogkusunu ve'onIk heyecon]nr epevce hissetiiren mektuplor yozdrm... Een hep öirk'olocok birilerini bulurdum qünkii... Ve soÄrrdrm ki 'b benim ile

oldum" bunlordon sodece iki tonesi. Senin osklorrn senin sevgililerin, gidenlerin ordrndon bitiiin beni de bitiriyor. Ben eriyorum o yozrlorr okudukgo, seni terk eden benmigcesine. Kohreisin... Umurundo deöil ki.

O yozrlorr okurken, iki qün sonro bosko birivle" olobilecegin gelmez ki äklrmo. Neden ki, nJd"n o yozrlorr okurken, sesinde ozrcrk hüzün hissettiöimde. sitedeki ve kitobrndoki o resmine boktrörmdoieni terk edip gidenlere ben lonet ediyorum"?

e [*n-.e",;ls-".;: Merhobo Zeki Abi, ben bir kitop yozryorum. Bu orodo senin kitobrnr do okudum. ' Kitobrmrn odr "Beklivorum". Bekle tobii... eo En

g5r'.sr, il..:. ,.,* gsndsn nefret edivorum. güzeli, ben de 9ok sevmem kendihri.

n$adiiq q,:;'=ci: Seni Ankoro'yo dovet edivorum. $ubof oyrndo i$edigin bir gün gel. Bok dou6t oHrn,

'g

orlr! gelmezsen oyrp olur, öpüyorum. Opme.,. e-ibr*5," . "" . Zeki Abi, Motrox'to fon müziöi oiorok kullondrgrn, who on the dogs ore, diye "

Agkrn

köpekli bir,gorkr vor bunu kim söylüyor, tom' isimlerini olobilir mivim?

lebet kodrnrm" olocok... Olmodr... Olomodr... Hdl6 böyle düpünüyorum... Neyse... A*rk mekrup yok... tsen de vozmrvorum...

Köpekler... ljrrc*; Ben istek sorkrsr istiyorum.

mümkünse. Yonn okpom 24:00 civoir olobilirse, Nükhet Duru'don "Sevdo"vr isfivorum... istek gorkrsi istemek ne demek? Zomqn zomon

E-moil'le seuddmr hoykrnyorum, bozen emoil'le öfkemi kusup, üzüntümü iki'nokto üsi üste koydukton

sonro, porontezin boglongrcrylo sunuyorum... Gp teleionundon mesoi oiyorum... Bi dönem kooondr ortrk.,. Abilerimiz, bblälonmrz vokordr mektuolorr krsmen... Anlomr neydi, bildmedim?.. Rtesiile kovruluyorum? Yonryorum? Sevdon kül etti beni? Olobilir mi? Belki... Amo en cok onloro vokrsh mektup... Biz fozlo tosryomodrk... Fokot'vozirk... Bizden sonrokiler, postänenin son siyoh belirteci olon "PTT" tobelosrnr bile qörmüs döAiller... Ben yine de mutluyum... Her qün r.ltupäluorur... Hepsi renkli zorflordon, k--ogrtlordori oiujon mektuplor... Dohc aok emoil oäyorum... Fo[s do vor... lpte,onlordon,bozrlon oydo bi defo oldugu gibi yine Du soytodo...

pu sekilde de söyleniyo; istek istiyorum... Bövle

onlqmsrz bi cümle oldbiiir mi? Sorkr istivoruni... ldr'don sunu Vd/dqn bunu istiyorum n6rmol...

Amq istek istenrnez.. Ho sen istedin, ben 9olmom...

*

&4ehrnei $ctnk; Zeki Abi, okgomlon sizin rodyo progromrnrzr dinlerken gülmekten ölüyorum. Topio$rn 5ololsun... ldiibeceel \+rr Krzrlderililer'in lideri sövle demig: Yolnrzco son o$o9 kesildikten, son irmok zehhiendikten u" son 6olrk yokolondikton sonro

*

poronrn yenmeyeceöini onläyocoksrnrz... Bu sözü duydugumdo rodyodo bohsettiöin "izoydos" ue lzmif teki gevre k irliligi oklrmo ge1di. _etkileri, Bu sözü Türkiye'nin dö* biyonrno,izmi/ten

bosloyorok nirhlomok lozrm... Hem de övle

;ekielö folon delilhooo, gkmosrn, qivisäilom otursun diye bolyozlo gokmok lozrm... Ho-bolvoz mrhlomq onrndobqzrlorrno hosor verir, o ovn[!! *'ftahis geru Toksim Meydonr'ndoki Konol ö'nin komerosrno "Duy beni seÄi seviyorum Zeki Koyohon"Cogkun" diyerek bogridrm. Söylerken de gopkoml hrlotrp othm... Gmortesi "Srro Sende" de

yoyrnlondr. Umonm izlemigsindir. Sen benim ogkrmsrn, duy beni...

Duymom...

q

Foösn e,ry ino z. I 5 bin dolor moos

oldrörnr

duyduir. Birgok inson rodyoculuk voprvbr. Hicbiri orobo,olmrg o'e$il. Qogu ijine servislä gidiyor.'Bu nosil otuyorg Lütfen bu cümleden sonroki bosluöu doldurunuz... imonrn ve ...........in ülmde olduöu belli olmoz... Süreniz doldu... Hovrr bosluöo "gelmesi. gerekeT qevgp "poro" dägildi... D"ogru cevop: "15 bin dolo/'i[... *" Äfrrhrnne{ eeser Sen delikonl odomsrn, her frrsotto moil oircom. AtmE.,,

*

Hsre

{etiner: ,Bczen yoph!rn esprileri defterime

ffiä*g:

*

oruyor brrryor musun?

Ts,,bs.."."; Zeki, beni her gece böylesine do$itmokton vozgeg tomom mr? Krzryorum sono. Qlnkü her gün d,olo 99k bo$lonryoru'm. Her gegen gun doho do imkönsrzlogryorsun benim icin. Mohox bir yono, yozrlonn yiyip biiiriyor beni. "Gittin...Git... Oyle özgürüm ki..." yo do "Ben senden sonro düp

- Erkekleri kullanma klavuzu... Erkekleri anlamanrn yollan... Erkekleri ba$lamanrn tüyolan... Erkekleri idrlamanrn, erkekleri vrdrlamanln srrlarr...Böyle kitaplar türedi, türüyo

ha bire... Zannrmca biri de grkrp, daha agkgä göyle bi kitap grkaracalc Erkekleri kendine köpek

etmenin yollan... Duygusuz, yannsrz, anlk, makineleqmig iligkilerin srrrrnr anlatr bu kitap... Aha bu, bu fotografta bu zihniyete kapak olur..,

pardon elim kaydi... 5aaaakkkk... i\a**-,,.-***,-*,-J

fi

Sebep neydi? Alloh kohrersin! Nevdi seni onloro böylesine'bogloyon? Neoen sen16 doldu brr ondo

hoyohm? Bono ne ki? Lonet herif... Senden koohm bu lofr do... Proqromrnr orodrm. cok qüzel sevlLr söyledin bono. Bir on, sonki beni tonr"vormus'do özel dovronryormugsun gibi qeldi bono. B6lki com püskürükleriyle def ätseloin timdi bu holde olmozdrm. Peki, ben optol mryrm srrodon bi telefon konupmosrylo bu hole geleyim? Oyso sen insonrn sesinden bile onlyorsui zekö sevivesini. Beni pfopromdon tebiik ederek gondei.difine göre okrllrco geyler söylemis olmo]ryrm. O äomän ootol degilim. Päki, seuinmeii miyim'buno? yokso beni delip gegen sodece hüzün dolu yozrlor mr?. Onlordon iboretse koloy. Offf öiledim seni. Sokrn beni her gece böylesinö doörtmokton vozqecme olur mu? Hos... buvtik bir ihtimolb umurundo bjie' olmoyocok bucümleler. Belki sonuno kodor oKUmoyocoKstn..

.

'Tine oldu oksomlqr, eöleniyor bck kuslqr... Vov

benim deli gönlüm nerdlerdä oi<somlor, qron,n' Yoktn beni Minnos...,, H,;jgI""".Xff ve de bol kotrlmh...'Elleri göriyim, Minno.s Minno9"..

zomon, moholle orkodoslonmrzlo gipimizi yoporken krlr9 sovopr yopmrgtrk? Bu sorudon sonro sessizlik

oldu, qözlerimiz uzokloro dolor äibi oldu. Sonro kohkoKolonmrz. tüm cov bohgesinin bize bokÄo!rnr


zckik@oksom.com.tr

iff#*,E

#**

r

ffi,.,*1$l#

b IU d

aäl IaCaM O rer

ogrklo hele gözünü seviyim" diyenler oldu Goli- desteöi, gelik konstrüksivon folon... Olmoz $eker-.. Sonot özgür mÜdür? Bi 1A elomresmini yoporken kim korrgobilir ono, le'ye. .. Kim kozondr? Yo do kim koybetti... Aro - De"piem olocok hoirr olun... Böyle rohottik \ :lt mr?

o 9:n:iöi;5ii;l;"ffi5'i!;ru" i":l"*;ffir;:*:fl[h],äil:ffin,:.Bri $fJt*dl";;";;;;;:^r,e zo-

bigim locivert.biloder" diyebilir?. O öyle düplemig, ce$im 9u ki; sonotr, sonotgryi bilimi, teknololiyi öyle-resmetmig... Sonot olobildi$ine öigür Tql.d" olgrlomok ve yojdmok gi;rel olon mi? Bence de$il-..Bi.y.osollr filmimiz doho Atillo Dorsäy, u Yldri Känter, gIMü.sfik Hoyrrlr olsun... "Büyük odom, kü9ük osk..." Bi Yogor Kemä|, Bi Kenon lgrk, Bi Aydin

de$il voi... Cok

m,öncü

mü?

l.'Bi- - ö"pr"r olocok hozrr olun... Essqhron - o"ir"r;i;;;k ir;;;;;ir"... [rrj"Uf,.i, y" n,no .'arrur olur mu? öerk oldu, Bi Fozrl Soy, Bi Rttilo ilhon, Bi Sunäy Akrrl Bi 2u- - Deprer olo.ok hot', olun... Deniz Seki yomr?

t<enter Boyson,

i::;:i:Hit,*[iöjt:,',',11" [rtrfgj:"ä:,Tj: :.::.'.:':.,:.(inli,=..,*|,i:',wryG'"@ä!Ji1klih#;};i:. :t*tfl"_*:

|y.:{:l*,kodrno

rulobiliyo... Ben bi Yunonf 'yo

do, lrokh'yo do... Yo do ne

I

genelde iskondinov ülkelerinir

' ''

'e' ' '*ß-@i1,'ü"#,$i{if;ü,ffii{gt

|-ygt-':0Tjrim,biNorve9li,v"G#..=trj!*.*.iiffi'--...,...':1u.ffiffiäö"p,"'olocokhozrrolun... ' y;'#*il.?i,t,.,,",," it'liruXi$',nr*;!ffi',I' lflu' .," bö[esine yoy'lmr9, korgi cins, ;w"h";h;s,ü;iru;n;;#;",1

,;

pomoz mr kolhm? kolbim? Askrn Agkrn co$rofyocoö

,

sr, iklimi, bitki ortüsl; olur mu?

,

Kim, "sen moki bitki örtüsünün

*'ö

bono hökim oldusu bölseden mezsin, hodi onqm krslqrr

ffiW;ifl , ,,,F,

-=

%

,'fu==

r 1i'-==

mi, gözyogrno mr, kono mr, ogfi[o

mr, selolete mi? Honqisine

s

etme" diyebilir? Bu filmin yor n

dc böyle düpünüyo

olscr g

rohot.rohottomomlodrloryoprtlonrohot rohot tomomlodrlor vor nr... Oyle yo ogko kimse konpo-

i

I oll' i':r:v:f

mozdr? Film boltolondr... Ve ordrndon

lll!

D:ryyllpr

Yllf

-#:n::T,.:':":i.i**l.Monika'da

Ke.nrer'in,.

doho

hozr ololm, önärin nedir?

,.+ä,i ffi;,ii'"i,li.t,f ä ü;;;ü;ä['h";,r;ir;.:.

ffir,:i:"k{:1r,***äff ,,

9ok

kardr... Ben nere

l

, ry:m o"* r"r,"run... He

jnlwHfil*' ' I 'L';; -g"'*i. - D.pr.r olocok hozrr olun... '| Dgordo mr yoto[m, igerde mi?

c Deprem olocok hqzrr olun... sidem, I o,v"äÄ'uä'n"),ä ü1n drsrmrzdoki

|:"'j51t*1"'jylltf llrt: ;i;;;L;;;id+;.;;;;;;h*... !!1i!f__gl'nr,l.Tcekin... Yo do sonro orämrzdo ol',y.Jkb,... aii,"u;,tüiiü'u; ;ö"p;;;i;;;i;i;;1;;-.'K", gl..!l:_'!i:lgdrg filmlerden eidderinde? -bu. . inson dogor, yoeor ve ölür-. AÄo.sonotqlor - o"irem h;;;;;i"r... M"li a"p:::'I|fl.qT:;yHt:;1| !l-?lll:tE *flg' "L ordrndon jo sun, öyle bi doktor olsun ki.Feril "i;;;k bu kesin ölür it briokrr... Rohot brrokohm ;dil; ,""""rrr... Gnr*mmmm depremmmmm... Ar hg:t ürersinler... sonoton ve sgnorc d;; hi; bi;tu; ;kkk ,;;";; ä;;";;il,;;ilil; d;p :iiL'l:q::_'*":f,Jru !:i: :1"!yql tp"tr"l,,r";k,;;;#;;iii'b;;;; edip hoyoto döndürebilsin... Ve bisüre sonro, bu zoror,gelmemiptir... onlor bizi.peglerine tokoive i"r... tgr girin dokiorun konsr,yüre,k.d.o$lrycok gekilde öL oydrnlf,loro dogru sürüklerler, Ü"i ifit'tno rui o-näi,r ,inird"n n. vo., sÜn... Ferit bundon kendisini sorumlu tutsun ve dok- mokton yonoyrm-her ne kodor o ipi kesmek is- drörmr bilivo rruu# ü"na g ,rrt o meyhoLre senin, meyho- reyenlerblso äo- yo siz?,. K;;ü rrj;;.. il: ;'Dd;fi;üäili;;ii !,rlyöu.fol9n,unutup, ne benim dologsrn... Derken "Bu omeliyotr Ferit rekli deprem olocqk, hozrr olun deniyo... Ben de olun... Bog,mrzrn üstünde ^d ;:Jl:uiliiflli:: UZvulllglll[)ll,Yull...YqIl...'l'l.:.'u:.tutocok,gÜvenceyeolocokqdlmlor bii uzgL;n olursunuz... sB

a:

hol

olcoy,

Bi

Holuk Bilginer n9 yoSk ki, bi

süre

ohldr mr?

Mik

bu,

i#|H:run"',fq',;rn'ü9,?ä *rff#",n:i**f,y":;:;;;:",;", C!;;'*,',;,l:ii::ni"', F nede.zor zor omeliyot Ferifin yo?..^Nosrl di- oelsin getin... Bekliyoruz... ' ikno edils.in,

igin.-..

mr

€-

hozrr olofim? Evlerinizi eiüt etfi;in

;ff:ä"#:[:*fj;; ffi ig,l,r,r:öi{fiii;,,T::;iiffi1n[ *ffli*ffi'#:i,l,tffi:*iutlll;?n u:;;xi*.*fi"., e{ ::i#;T',#"l"rreonbibobo,nerdenor''rrsrn ;H;ffdffi].Tä: '% itri:i.xT,ilffTlllfP,f:il;'.:';','j,1,'j;;il; dolobofolonbinsinler...Bayle.bi,filÄgäkseyditi:"ffi:T[ä1,i,";H:ilJ:iluaH11i'iä;;. Iflfu;-illt:x5ii:;ü:#ft'#g*',:,,'#x;

niz siz de Alillo Abicim, Vldiz Ablocrm... Hie modr jnson bi "Aynoh.Tohir/'gereksizliginde

geker(!),Koyundiziye

ol-

dizi iki delikonh, yrllordrr o krz

yopsrn-

-Depl.Tolocokhozrrolun....Tqbiiolur,nosrl "" ""

bi hozrrlrk bekliyosun?.. e"ynirliftiiet yigidim, yon'nJ do s"y ütik

e

lok oldu$unu söylediginde

yuvor.

kimseinonmomrp-

olo- "ü-:V;äl"J;';l-'" binolordo mr? gömülen yozrmrz budur, bitmiptir... -' --Bu mudur? B,ol,,'-

r,?'

,o Deprem olocok hozrr olun... Mokorom

sorr

bqöloi looo, krz sövler o"lln oülo,. . c öeprem olocok'hozir olunL. geyyy odedigimiz veroiler hqni bize vol, koorü. ,r'oiorok o"ri doncekä yo... Diyorum kiadedüim veroii'in bi

tr... Ve,bundcn doloyr odomrn bogrno gelmeyen kolmodrl.. o sodece genig dü9ündü, hepsi Kohve ortomlonndq "Olur mu lon Gqlik, modem dünyo yuvorlok, niye tepedekiler osolr krsmrnr b'enim r6rvol oü""n..#i.ir [ril;;-' müyo, yo do olttokiler nosrlduruyo sok... Ne biliyim häni b]nonrn koloniorrnrn kontrolü,

bu... dü9-

öy1ece,

;;ilü;küil'rrjrara ;öä;-;ü.o[t;;,;

..

'i,

i'.',.

'i'

"a"irin...-''' Deprem olocok hqzrrolun... Neye hozrr

senrn olocok, benim olocok kovgosrnr lrm? Olmeye mi, dozer kepgeleriyle rur... lor... r1ru Aro 5ilu srro ooil)riln/ bongtrnn, aKoornoe okobinde ytne yine birbirlerine orrotnenne inson tnson monzoroionno monzoroloflno ml? dolsrnlor bi süre sonro... Golile dühyonrn

o!i;;'

-

Bu mudur? Budur.. r KrSs You!..

iiir:,i

,,

.


ZEKI'YI.E ZEKI(E..,

Zcki KoyohonCOSHUN zeki.kogohon@oksom.com.tr

eWkF??

e güzel dergiydi Lemon...

bunlorrn "koygrsr/' oldugunu do söylemigti zoten... Oyun bitti... Qketo bekliyodu...

Koltuk oltrmdo gururlo togrdrgrm...

Korikotürlerini, tokvimlerini duvorlorrmo osh$rm... Yllor vor ki, keskince ikiye kotloyrp orpiv yoph!rm... Metin Fidqn'don forkrndo olmoso do

frk

9ok 9ey ögrendigim... Benim iqin tom onlomrylo okul olon...Tepkiyse, en kudretlisini gösteren... Torqfsrz... Horekete gegirici...

istiklol'e ugrodrgrmdo, bi kog dostlo sohbeti denk getirirdim Lemon Cofe'ye... Sonki bobomrn yeriydi orosr...

Apklonmlo srgrndrgrm en hüzünboz

Gzmi

Ersöz

lrmonrno sohtp... Srkr bi

dergiydi lemqn... Bulomodrgrmdo boyii boyii

doloptr$m... Okur mektuplorrnr

Hfs$rr*, Lemoncrior'o "Amo bi dokko

bok gimdi..." diye izoh etmeye colghlrm, yonm kolmrg cümlelerimin sebeplerinden

net hohrlomryorum omo, gösterip vermeyen bi hotundu i9te... $rkh...

O kodor huzurluydum ki... O kodor sohiplenmis... O kodor mutlu...' Gozetecilerin "döner demir gozeteli$inde" orkoloro

Arkodon.itekleyen kolobolrklo odrm odrm ilerliyodum herkes gibi... Bepiklog Kültür Merkezi'nde de vip mip yok o dönem, herkes oynr koprdon grkrfoll!' ' Herkes holk...

limdivor

mr, bilmem... Göz göze geldik... Sonki bi yerlerden tonrgryoduk... Nerden olocok. Lemon'don...

'Oyun nosrldri" monosrno gelen göz

$fivAl

Koglonmr hofif -cotorok, boprmr iki yono sollodrm...

iAffiffi,Wffi

"Nigin" dedi duyobilecegim sesle... Kolobolr$rn ono

Kulogrno "Güzeldi, komikti

$ehirlerorosr otobüs yolculuklonmdo diger

Sinerikqn

vchlrtine grtck

Lemondoglorr fork etmemi

solloyon, ilk molo yerinde goydon doho srcok sohbetlere vesile olon dergiydi Lemqn... -Nihot'r okudunuz mu? Torihe

ülmsk tcrn iyolar !

bu kodor hökim bopko birini

omo, nerde lemon'doki Cem Ylmoz, neden koygrsrz neden?" diye frsrldodrm... Soolsun cevop verdi... "Ben

böyle de diyecegimi diyorum... Hem !o$cog1n do borr vor, neden ono krzmryosun?" lyi geceler Gm... Ben gidicem dedim... Ve gittim.-.

tonrmryorum...

Fokir edebiyotr degildi ki omocrm... Emek hokgosrno

- Evet omo, neden hep öfkeli,

buno onlom veremiyorum...

kotrlryoso neden poro

"Derin devle/' ferimini dillere

kozonrlmosrn2

pelesenk eden, koco bi crnor

Nihot... Nihot Gene... Hep holkton yonoydr Lemon... Beklenmedik durumloro, oklo hoyole srömrvcok tepkiler gösterirdi Lemon... Hdl6 öyle rii, bil.rer... lnson olmo gerceli,.inson hoklon Lemon'rn

vozgegilmeziydi... Onceden limon'du lemon... Logosunun L horfinden bokon, bi cift korkuylo konsrk, merok dolu gözdü "n'olcok holimiz" sorriunun ceuop bulomo.yrgr...

Ender Ozkohromon giziyor mu h616? ftgit gepit holk hikdyelerini ö$rendi$im güzel odom ordo mr?,,kum,, giirini öyle bi korikotürize etmgti ki, yrllor gecti unutmodrm...

Zoten2-3 yrldo bo9 ucumdo osrl kolmr9h... Yovrusunu öldürüldü zonnedip, öldürenlerin evine oirio süle zehrini koton yrlon, youiusunu bulunco devirÄ9ti süt teknesini... Enfes bi efsoneydi Ender torofrndon yorumlonmrg... Con Bobo'nrn eli de de$meye boglodr bi süre sonro

konmug Lemon'lon öne olndrm, görünsün diye.., Herkes Lemon okusun diye...

Lemon Cofe mevzuuylo devqm etmek isterim...

Do!rtmoyoIm...

Lemon'rn gizerleri, yozorlon do gelirdi meköno... Sohbet... gomoto... Folon ile filo"n... ldr ile vrdr... Cem Vlmoz, odrno sohne denirse, kügük ve sevimli bi lohto üzerinde bi geyler onlotmoyo boplodr... lo lo lo ne godol dg Somik lu oglon...

voy oopogn onogn kemugne... O dönem.lemon Cofe'de vip mip

vrso oo

yoklll

Ktm vtPer999

$imdi vor mr, bilmem... Herkes oynr softo, srnrfloro oyrrmo, oyrrlmo folon do

ygK Gm

donuyo mosoyo oturuyo...

boglodr Begiktop Kültür Merkezi'nde...

Biz nqsrl mutluyuz... Evlodrmrzrn mürüvvetini

böylece... Sohi, mesoigerekli miydi? Deöildi... Bunu sonro ö!rendim... Herkes kendi dogrusunu-kendisi buisun,.. "Bok dogru bu... Ve bu d-o dogrunun

-

komik holi" demei gok dor bi kolrptr... Gegtigimiz hofto gozetelerin kültürsonot soyfolonndo Gm'in oyununun ilonrnr görünce, üzüldüm... Seyirciler Plotin, Altrn, Gümü9 VIP ve An B, C, D, E Klos äive kotegorize edilmi9ti... Biler fiyotlorr 250 milyon lirä dqn, 30 milyon liroyo do$ru ozolryodu... Ve bi de not düpülmü;: Krsrt[ soyrdo soh.so sunulon Vlp biletleri igin özel girig ve mini-cotering hizmeti sunulmoktodrr. Yoni VIP'sen giripin oyrr, özel yemekle, igkiyle korprlonryosun, oyun bitince de özel grkrgton gidiyosun...

Tekror bi 9ey onlohyo... Filon.. Srcok bi ortom dedim yo...

Gm oyuno

Qok sonro onlodrm... Aslndo Cem hokhydr... Mesoi vermeden de mizoh yoprlobiliyodu.. Hem de gok qok doho komik oluyodu

görür

Oyle tobii... Plotin VIP birisi, E Klos biiileyiciye gegerken deger, Alloh muhofozo E Klos do ter folon kokqr... Olmoz... A Klos... B Klos..

.r

Lemon'o,..

gibiyiz...

igte kUfür bAyle edilhdi... ipte piir böyle yozrlrrdr... Kepke gizebilseydim ben de... Ordo oiobilleydim dive

Gibi edotrndon kurtorolm hotto son cümleyi... Biz Gm'in mürüvvetini görmeye de gittik Bepiktog Kültür Merkezi'ne... Yonhp olmosrn omo, 1996

insonlorr srnrf loro qvrrmok degil mi? Lemon Gie'deki

folondr...

oldu$umuz durum bu degil miydi?

oz.grpto etmed'im... Amo bu onlomdo yetenegim yoktu... Her hofto iki tone olrrdrm Lemon... Bhi hogumo gidenleri kesmek igindi...

'

Digeri ogrlmodon, boyi bokireligi bozulmodon

l S.n diin gece Cem'in mürüwetini gördüm...

orsivime kqtrlrrdr...

- Nosrldr?

Türkiye'de kodrn olmoktr Feyhon Güver... Nosrl do iri iri memeliydi gizdigi kodrnlor... Nosrl do opk

- Sen

yoksunuydu o kodrnlor...

Ahmet Ylmoz... Kohkoholonmrn müsebbibi... Dergiyi sondon okumomr solloyon yigit... insonr"...

do!ru

yoklopmrg torofrndoydrm...

biriydi Lemon...

Krllonon Adom'lo

kuprgr

tebessümüne kongtr...

"fezq" kelimesini ieidirmig,,yurdum

- Boy olorok mr, iglev olorok mr?..

boydon hober ver... iplev miplev hiköye... - Krso...

iolono girdik... Herkes 9ok güldü... Ben sodece seyreltim... lemqn'don söyle bi bohsetti... Lüks orobolon onloth... Kopitol kokon mesoilor verdi ve

VlP, MlP... Sohi, bu

sohbetlerimizde

korsr

Buydu...

Di mi yo, kim viper bizi??? iL-.-.'

lsledrgrnr soyle...

Yoz...Qz...

I


ZEKI'YIE ZEKICE...

Supenna Ä

;5*:5 :mli5l;l:'s

ormokio

ZckiKoyohon(OSHUN zcki.koyohon@oksom.com.tr

@€3

Tobiri coizse, yedigi ontlnde, yemedigi orkosrndo...

\J [i; L*;'#'iii,[il;t!"1:.'*"'

O kodor do mütevozr ki, 'Ahrn Kelebek'odülU verilse, "Mogozin Gozeteciley''yrlrn en iyi gozetecisi diye ploket yophrp gel ol dese, gidip olmoz-.

vermedim...

Voltron...

Qjnkü bu tür ödülleri önemsemez Clork... Kenon Ergetingöz ve türevlerinden hoz etmez... Bi de sevgilisi vordr Supermon'in... Adrnr

Temel Reis...

ontmsomryorum...

Botmon...

ffi@'

ffitrffiqFä#tr

5upermon...

-Tomom sevgilim sokin o1... Biz de onu odom bilirdik...

Olocok

ig mi?

Ben her ne kodor fozlc seyretmesem de... Verdigi mesoilorr ciddiye.olmosom do, bu gizgi filmin uyguroytctlon vormtg meger...

Diledi$i on gozeteci görünebilen... Diledi$i on Supermon olobilen... Hotto Supermon'in bireysel bi slperllgi olmosrno korprn, bu uyguloyrcrlonn doho do öteye gidip

Bu ve benzerleri gok ilgimi gekmezdi...

uSüpergüg"

Envoi trlsrmlorlo donotrlmrg, oltrno do en hosrndon

O televizyon do benim olsun... O bonkoyr do ben oloyrm... Yetmedi gunu do isterim...

orobo gekilm$, orobosrnrn benzini de oyorlonmrg Botmon kohromonlk yoprp pöykürdUkge illet oldurdum ben...

Bunu do...

Sen bogorrü olmrycon do kim olocok Bqtmqn?

ille de ben...

Voltron desen öyle... Yok sen robotun burosr o1... Yok ben burosr...

Sonro kovgoyo giri9, zopoyr yiyince de birlik

Hep bono, hepisi bono... o1...

medyo golgonr olorok koygr duyuyorum. Gqzetecilik bu mu?..

Ve geng bi

Amon ne?.. Voltron'r olupturup, bi elin nesi vor iki elin sesi vor montr!rndon horeketle düpmonr olt edicez...

Sohi siz, Supermon misiniz?..

Gozeteci misiniz?.. Gergek iercihiniz hongisi?..

Amon ne?.. Voltron... Volkon... Voltron... Ve hep de oh edilirdi dü9mon, dü9monlor... Merokrm guydu:

Ankoro'yo gidlp i9 bitirmek... Bütün yoyrn orgonlonnrzlo soldrrorok bi kurumu yok etmeye 9oh9mok... Aynr kurumun golrgonlonnr igsiz brrokmo istegi...

Acep bi düjmonrn okftno do Voltron'rn hoyolonno depügü yerlegtirmek gelmedi mi? Hep bi krlrg, hep bi r9rn... Hep bielektronik

Alztntzn sulorrnrn okmosr... Sohp ohu$unuz medyoyr kigisel grkorlonnrz igin kullonmonrz. Bu mu gozetecilik?

zrbormosyon... At bokolrm tekmevi kudretlice Voltronlrör mr kol,vo? Temel Reis denilen zot, bi gorip odom"zoten... ' Her problemini rsponok yiyerek gözece$ine inonon, kemgük olrz[nrn, sofrn tillohr... Evrmi boyomok igin gomponyo rengi boyo

Bu mu komuyo igin miyetgiyo?

Yokso gozetecilik igin mi? Supermon gozeteciligi, tevozu gö$ermek igin tercih etmigti.

Ugok düpüyodu...

Koloyr vor, rsponok yeee... Konmlo vozokonstroktif otrlrm yoporken,

f

Bino devriliyodu... Qocuk bolkondon düsüyodu... Yongn grkryodu.,.

eliriyoa

lspono!r denedin mi?

O hep yetipirdi...

Agogr moholleyle kovgomrz vor?

Ve tüm bu felokellerin üstesinden geldikten sonro;

Mutloko rponok yiyin... Molped'in vor mr?

"omon ben Supermon'im, omon ben trlsrmhyrm, oman ben pek bi heybetliyim"e gerek duymodon

Once Hülyo Avpor/o sorun... Hülyo'do kolmomrp, Koyo do ters boktr Molped'i

gozeteciligine geri dönerdi... Huloso, "Supermon" kimligini soklomok igin gozetecilik yopryodu o...

sororken?

lsponofr grdo edinin... Hem rsponok yedikten sonrq bogoltm onrndo bi bokmrpsrn Molped üretiyosun... Bi rsponok mesoir ugruno yrllordrr doyodrlor do doyodrlor bu gizgi filmi... Amo bi bürüksellohonosr, bi bulgur pilovr, bi ksrr, enginor, bi kornryonk igin oynr goyreti

h

göstermediler...

Yovw ömrü hoyotrmdo enginor yemedim ben... Qocuklorrn büyük krsmr do övle... Todr nedir, ne'degildir?

Bilinmez... Yok mu

"enginor eklentili" mesoi verecek bh gizgi

film yoprmcrsr?

Neden ki rsponok diye rsror edig? Supermon'le ilgili soyleyeceklerim doho geni99e... B] lleqe o.dom bünyesinde iki kigi borrndnryo...

Hokikotli gozeteci Clork Kent.. Ve de, bildigimiz pelerinli Supermon... Biroz doho didikleyelim... Clork Kent iyi bi gozeteci...

do kozonryo... Sendikosr vor... Sigortosr vor... Moogr her oy tom zomonrndo yohyo... Poro

hizmef

lletipim fokültelerindeki geng beyinler "rerik gekmek"

oulomryorum9

vozokonstroktif ot,l,mgo9,rdo i,kon/.1,I

olmok isleygleri gün be gün oitoyo grkryo...

Ve rostgele bi tercihti...

O do oloylordon hobersiz... Supermon'in oyn, Clork Kent'in oyn bhi oldugunu

Esnqf do olobilhdi... Memurdo...

fontiye gefi de... Bilemeyiz...

zonnediyo...

Peki siz?

Ne zomon ki biri zor durumdo kolso, ne zomon ki dünyo tehlikeyle korgrlopso Clork Kent, zoten gozeteci

Neyielde etmek igin

Siz neyi soklomok?..

olup istihborotr onrndo oldrörndon "Pordon bän bi tuvolete gideyim, pordon tele{on ogmom lozrm,,

gozetecilik yopryosunuz?

benzeri bohoneler bulup, koplo göz orosrndo koybolur ve krso sürede pelerinin-i, movi dorocrk

gördügünüz kisi dinleyicim ve okurum olon Koroy... Siz de fotonuzu inlernet veyo posto yoluylo gönderin... Sizin foto!rofrnrzr do yoyrmloyoyrm... ten olun, genlikliolun...

giysisini kugonrp Supermon olur... Her seferinde de, krsmen zorlondrg onlor olso do, olnrnrn okrylo igin iginden grkor... Ve tekror gozeteci kimli$ine dandi;gL;nde ise etroftoki

insonlor Clork Kent'e illo ki gunu söylerler: -

Clork inonmoyocoksrn omo, ozönce Supermon burodoydr... Voy 9öyle yoph... Voy böyle yoprr... Yllor önce bi korikotürde gok do monidor ifode edilmigti bu durum:

-Clorlg inonmoyocoksrn omo, oz önce Supermon burdoydr... lrzrmo gegrive giri.., Ühüüü... Ühüüü...

Not Foto$rofrnr


ZekiKogohonCOSHUN zaki.kopohon@oksom.com.tr

ZEKi'YIE ZEKiCE...

! eni flkmcuk qmzewler e isim önerileri,., e gok gozete vor degil mi? Amo okumuyo ruz... Türkiye'de sohlon gozetelerin toplom tiroir, bozr ülkelerdeki tek bir gozetenin tiro'

cit pilovr kisvesine büründürmekteki omocrm, bu gergekten hoberi olmoyon okurlorrm igindi... Yoni klige bir reolite bu... lipkr ne zomon ki '?spirin" i9sek, ekofrmrzdo beliren birinin "Aoo tobi igmek lozrm konr do sulondrrryor hem" demesi gibi... En ozrndon ben bütün "Aspirin" igiglerimde duydum bunu... Sizi bilemem, igmediyseniz igin... Birilerinin yonrndo i9in. Ozellikle 40 yog üzeri bedenler vorso civorrnrzdo bu cümleyi duymonrz kuvvetle muhtemel... - Ne igiyorsun? -

Aspirin...

-??? {Hönkümsü bir bokrg onlomrno gelir, bo9 soldon so$o oniden gevrilir...)

Once etikgi gozetecilik onloyrgrnr benimsemeli Tiktok, sonro letikgi, sonro do pompocr gozetecilik onloyrgrnr... Pompolonmofi... Kon... Vohget.. Petrol... Ay-

gorprcr mqnget ve boghklor kullonqcqk olmosr: O $erefsizin evlotlorr cevop verin lo$g$nnn...

mozhk... Riyokdrlk.. Bu gozete igin hofto sonu

O Ayor mr oldun cicim?.. O Görümceni yolonm, ruhun duymoz... o O brgogr olrr koburgonr konrrtrrrm... O Teker teker gelin komengero surothlor... Dog yok mu lon dog?..

ek-

leri önem to9rmolr... Mümkünse eli mogolr kodrn bir

yozor tronsfer edilmeli... Bu kodrn yozor yeri gelecek oloy yorotocok röportoilor yopocok, yeri gelecek "Sevigirken qltto olmqk bono göre degil, yoni oltto olocoksom do en fozlo 5 dokikq... Sonrqsrnq gelemem... Hoo diyelim üste 9rktm... O zomon do bir süre sonro qltq ben gegeyim mi diyebilirim..." peklinde dur durok bilmeden yozocok... Simgesel olorok bir metodon foydolonobilir kögesindeki fotogroflonndo... $opko, gözlülq torok, eniektör, ilk okhmo gelenler... Enginor olmoz mr, olur... Yozoro kol mr9 ortrk, müdohole edemem... Bosrn özgürlü$ü vor...

o

IABAZIT: Tiktok'rn do yer oldrlr yoyn grubuno

O Herkesin tutiu!u kendine...

O Alem guttirik olmug... Yolomo beni... onsrzrn biriken gri pomuklonnr

o Göbek deliginde bondoio olrrrm...

Monpette ve yozrdo dilediglnce terbiyesizlegebilen bir gozete olmo[... Spor soyfolorr vorsrn dqndik olsun. Yozorlonnr kimse vozokonstroktif otrhmgocrno sürmesin, dert degil. Yoooo... Yoooo... Bu gozete'Tik'cZAPLATAN: tok"rn yoyrn grubuno boglr degil... Yolnrz lobii bogl de$il derken, yine'TiklolC'grlonn finonse etmesi lozrm goktrrmodon... Eger Z-B oy igerisinde boporrlr olomozso, ibügü srkrlmol... icobrndo kopotrlmolr... i;ler iyice sorpo sonn-

co, tiroir orttrrmok igin "Olrenciler frrsot oyo!rnrzo geldi... Artrk Zop-

loton'lo üniversite hoyol degil... Bilmemne Dershonesi ile igbirligi yophk... Bu seferAlloh belqmrzr versin kozonocqksrnrz..." benzeri bir promosyono gldilmeli... Olmodr diyelim... O zomon do "in;oot ustqlorr... Horcrm koloy kurumuyor

diye üzülmeyin... Zürih Universitesi horgkologlorrylo yoph$rmrz ig-

- Boprm o$rr,vor dq biroz...

-Aoo igmek lozrm düzenli, hem konr do sulonduryor. Looq biloder, nedir ki, bu konr illo ki sulondrrmok?

Hoyu, kon sulu zirqot olonrndo degerlendhilen bir deger olso igim yonmoyocok... - Biz sulondrrolrm obi, neme lozrm... Alloh muhofozo

ihtiyog duyonz folon...

-Peki...

rrnrn kolitesinden yrllor gegse de ödün verilmemelidir.

***

o

Türkiye'de epey gozete vor. Olmoh do... Forklr gozetelerle dolmoll boyiler. Olo ki, önerim ciddiye ohnr diye, yeni grkocok gozetelere isim önerileri

ve igerik hqzrrlodrm. De buyrun dostlor. c tiKtAK: Güzel bir logo yoprlmolr önce gozete ye... Son-krrmrzr ogrrlrklr olobilir logosu... logonun bir torqfrno mutloko Türk Boyro!r iligtirilmeli... Goz+ tenin sohibi de$igirse bir gün, krrmrzr-beyoz ogrrhkto

logo yoprlmoh, gozetenin

bol horfi olon 'T" logo

igerisinde vurgulonmolr... Drgordon boktrgrndo: -

Aooo bu

di mi lon?.. - Evet konr do sulondrrryor... T

$opkrnlrgr yorotmolr..,

Bu'T"

bo$lr bir gozete odr... igerisinde birkog tone gergekten koliteliyozor olmoh... Genel yoyrn yönetmeni bir süre sonro buno[p o9k üzerine yozrlor kole me olobilir. Misol; kediler gergekten ön sevigmede bulunuyor mu, erkek sincop dipisinin oyok fetipisti olobilir mi, gösterip vermeyen kurbogo nqsrl vF roklor, vrrok nedir?..vs. Bu gozetenin spor soyfolo-

tokotgrlrgr, totminsizliöi,

tiksingligi temsil edebilir... Oyle ki, gozetenin deggik

bo$lontrlon olmofi... Misql, herhongi bir petrol girke tiyle... Ve olosr bir sovogto kon emici devlele, pelrol sotobilmek u!runo sovop grgrrtkonlrgr yopmolr... Sovogto yopomr olt üst olocok holk dutunl;lmemeli... Go-

KARMANYOLA: Sol söylemlere yokrn, okunosr bir gozete bu do... logosundo mutloko morfi, güvercin, iguono, onocondo, kertenkele gibi solculugu temsil eden hoyvon figürleri kullonrlmoh... Yok hoyrr illo mortr kullonrlocokso, böyle sonki vopurdon biri o mortryo simit otryormug do o mortr dq simidi kopmrg hovosr yorotrlmolr, mortrnrn o$zrno do punduno getirip zeytin dolr tutturulmoh... Anlomodrlrm pu, ocobo bu hoyvonlordon bir veyo bhkogr solculu$u temsil ettilinin forkrndo mr?.. Diyelim, bir kobro do 9rkrp 'Yrllordu erotizm ulruno yer oldrm cümle iglerinde, figür oldum bqzr resimlerde... Vozgegtim erotizmden, vozgegtim.otrhm yopmokton solcuyum orkodog ben de... Ureten bizsek, tüketen de

biz olmohyz... Menseremosss... Menseremosss, krolm zincirlerimizi..." dese oyrp mr etmig olur?.. Neyse... Diyece$im o ki, bu gozete de'Tiktqk"rn do yer oldr$r yoyn grubundo yer olmoh... ,o Fl9KlRlK: Bingo... Dolru tohmin... Frgkrrrk do'Tiktok"rn yer oldr$r yoyn grubunun igerisinde... Evet bu-

zetenin genel yoyrn yönetmeni "Sovogo Hoyr/'diyenleri beyinsiz, duygusol, romonlik olmoklo suglomolr. Aynr suglomoyr yopon genel yoyrn yönetme ninin domodrnq gozetenin spor soyfosrndo yer

zeie... Fiyoh ucuz, bo$lr oldu$u yoyrn grubunun diler

ogrlmoh bir süre sonrq. Domodrn onco onlohm bo zukluguylo dolu yozrlonno ses etmemeli kimse...

gozeteleri promosyon verse de, promosyon illetine bulopmoyocok bir gozete. Frpkrr!rn bir özelligi de

nun odr bqsrndo tekelcilik... Ne yoni tekelcilik

oyrp

mr? Alloh... Alloh yooo... Amo Frpknrk kUgl;k bir go-

birligi neticesinde ortrk horglorrnrz kuruyocok... Bundqn böyle horcr üfleyerek kurutmoyo son... Horcrm kurumuyor diyorsqnrz, odonrz do kireg tutmuyordur sizin... Yorrn horg kurutucu kqrtonunuzu ve odonrzr kireg tutucuyu ohrken yonmdo Zoploton istemeyi unuF moyrn..." benzeri bh yöntem denenmelidir...

***

Bhide grkor der ki, benim dügledigim gozete odr gudur, igeri$i budur... Bono bildirsin... Ben sode ce hevesle girdi$im medyo dleminde bozr ustolonmrn girkinliklerini; etikgi, tetikgi derken, pompocr gozetecilik onloyrgrno gegmek isteyiglerini gördükge utonryo rum... Kuyuyo bir tog ottrm... Qrkormok iste-

yenlerin soyrsr krrkrn üzerinde mi, oltrndo mr olur bilemem... Amo n'olur birileri bu togr grkorsrn... N'olur orhk sodece omo sodece, gozetecilik yoprlsrn... Bu utoncr benimle poylogmok isteyen? Offfffff... Amon be, omqn be yoooo... Offffff... Yozrmr bitirmek istiyorum... Srkrldrm...

Tornavida eksikliginde kullanrlmak zorunda kahnan meyve brqagr gibiyim... Qok amaqh...

5en?

#


HlrS..Söhret..ffiffi I tl V N I \

ocoymdiyorum

kogoy,r...5

aiqLi rogorin hoberi denk gelmesin

bono...

Biroz doho yer edinmek igin... Hrrs...

Suiotlo. iokrlmrg' moskelerle ierilen demegleri göhret.. Ve de poro yoplrrryo bunu... duyroyoy,r...

olso... yok... illo seyreltirecekler... Bi sonive bile

Yo ohlok?

Hig mi kolmodr? Bi grdrm bile?

Amo

Hoyosrzhk nedir bilmez misiniz?

illo dovotocoklor...

'. .

wffiw.

"

Honi bi yrlbopr gecesinde kibritlerini sotmok igin goboloyon o sevimli krzrn mosolr gibi... Vosori 40 9öp yozryo muydu kutulorrn üzerinde bilinmez? Amq kibritlerini sohn olon yoktu... Herkes yonrndon pür nege iginde okrp gidiyodu... Kimi Noel o!ocrnr nosrl süsleyece$i derdindeydi... Kimi hindi mi tovuk mu, koror veremiyodu... Vitrinler rengdrenk, rgrl r9rldr... O üpüyodu...

Koryogryodu... Sonro boplodr kibritlerini yokmoyo...

O minik pormoklonnr bu yollo rsrtmovo...

Kibrit'bu... Ne kodor yonor derseniz? O sünepe olev ne kodor rsrtobilir? Bir... iki

--==_

Us...

*n

Tükeniyodu kibritler... Kimse forkrndo degildi bu goresizligin...

Oyle yo kutlonocok bi Nod ve bunun negesi vordr...

Onloro neydi ki bu drqmdon!.. Kibritgi krz, her yoktrgr kibritte biroz rsrnryo... Ve o sorr-movi olevin igerisine düplerini srgdrrryodu... Srcok yemekler... Sogugu geghmeyen

kozoklor... Eldiven... Huzurlu bi ev...

Özbmler... öbme gidiyodu Kibritgi K2... Ve de öldü...

] ' - Pozun kralnr verdik.., Simetrige yakrn da bi görüntü yakaladr fotografgr kigi... göyle dükkänrn vitrininde, üzeri kesme camla kapanmrg

masada da kendime yer bulursam degmeyin keyfime... Regit Fotograf Stüdyosu'nun en kudretli fotograf malzemesi Selattin'im ben artrk... Vay babagn anagn kemügne be... Hog oldum hog...

onlotsrn... totbikot versin...

tecovüz onmr Hotto bosrnr dovet edip, bi otel odosrndo görüntülerini oynr hotun bosrno Sogmdon;öfb gekri... Yotogo böyle sürükledi...

..biyonmrg kibrit.. Uzerine gozete örtmügler miydi Kibritgi

Ktz'n?

öE bedenlerin üzerine gozete örtülüyo yo. Bilmem...

Bonkolonn elekhonik poro vericilerini (ATM) iginde

bonndrron kopol olonlordo; yere öylece uzonmrt, dizlerini kornrno dogru gekip, itgibi titredlöini belli ederek uyuyon bi b-edene lostlo'mod'n,t hig? 'i, Dü9ünmediniz mi; kimdir, nedir, niye burdodrr diye? ' Gdn bi Toksim Meydon'nrno... Gece soot ikiden 'üzerine sonro... Bonklordo mukowo örterek uyuyonloro bokrn... Soboh tüm üpümüplügüyle, yrlmgh$rylo hic bi sey olmomrp gibi oromrzt kohlonloro bi bokrn...

dinlemedi... beeee... ne? Totbikotlor hukulisol b gärekliliktir... Amo burdo (güyo) tecovüz mofiurunun göhrete koloy ulogmo gobolonnrn özeti bu soytorrlk... Honii tecovüi totbikqh full mokydi, derin dekohe Bokrn do utonrn... ve srrrtmoylo yoprlrr? Hoberiniz vor mr sohi onlordon? Ve bu cnlomdo, hongi gururu poromporgo olmug Bobo, ono odrno okul, 9e9me yoptrmoklo vicdon kodn, oloy onrnr conlondrmoyr göze olrr? temizlemek yeter mi sonryosunuz? \6 di$er toroff Kqset bhoz doho fozlo sotsrn... HoniTürkiye'nin en güzel kqdrnr ve kocosr... Progromrm hroz doho izlensin... Amon Y ile yoptr$rm sidik yongrndo geri kolmryrm... frk mu drgndolor bu oloyrn?.. Donrgrklr dövü;.., Amon rdr... Amon vrdr... Alon memnun, veren memnun... Bunun igin he mi? iligklsini pegkep geken, sorunlorrnr demeg holine Yozrk... geliren, srrsrhr bilmeyen h yr$rn inson... Forkrndo mrsrnrz Kibritgi Krz mosol gibi bu ülkenin Bi.odrm doho önde olmok igin... yurttoglonnrn hoyotr... Du,r.yopmo dedim, Yuhhh Seni, bosrno oloy onrnr gösiermeye iten

Soboh onu ölü görenler "voh voh" diyerek vicdonlonnr kusuyodu sohtekdrco... Oyso dün gece de onlor Kibritgi Krz'rn yonrndon gegip gidenlerdi... Hemen yonrndo yonmrg kibritler vordr Kibrilci Krz'rn... Kimse tosovvur edemiyodu ki, umudun tek rek bitipi, sönü;üydü her

Amo ü9ümü9tü gok... Agtr... Bu beynime kozrnmrp lonet olosrco mosol

Andersen'e oit Peki yo yurdumdoki mosol? Bunu kim yozdr? Ben solt mosoldokileri

bilivorum... Egiiim emekgileri, ü9 kurup

burslo okumoyo 9o[9on ölrenciler, memurlor, ipgiler, 9if

lgiler, köylüler...

Velhosrl sokoktokiler... Bu

mqsql kim yozdr kim?

Ayrp!..


Beyoöl

akaff#'ffiffi ffiffiffi,mffim

eni soruyolor...

umuru olmoz...

Tom do benim mevsimimde..,

Nerde?..

En 9ok 9u bo$npr seviyorum:

igte

Bepiktog sen bizim her geyimizsin... Oyle, gergekten de öyle...

Kr9...

Grfi mi?.. Arodr mr?.. Görü9üyo musunuz?..

t

lyimi?.. N'opryo? Her cevop verig bi zulüm benim igin... Konuyu de$igtirmeye goIpmok...

*-

Duymuyomup gibi yopmok...

I

öono do beni soruyolordrr... Bilirim conm yonmoz cevop verirken... Kog hofto oldu kigideli? Yo do zoten ko9 hofto benimleydin? Ko9 gün? Soydrm, iki i$reng cumortesi ve pozonm oldu... En gok o zomon onlodrm yoklugunu... iki hoftod'r, bi turlü sevmeiigi#monton, tovuklo lezzetlendirdigin o nefis grdoyr yemedl$imi fork ettim... - Ki solt montoro dü9mon[!rm hälö devom ediyo... O dorocrk konepeye iki kigi uzonrp sr[moyoh... Sogrmr jöledikten sonro "dur pöyle doho iyibok, bi dur be odom be" bilmipligine, torogr do ortok etmeyeli iki hofto oldu... Ne de gülerdim, "Sen gittin, kokun kqldr bende" ve muodil cümleleri ihtivo eden giirlere, yozrloro... Dolruymu9...

Televizyon seyrederken... Kitop okurken".. Gece uyuyomozken... Yozrmr yozorken, oniden hissettigim bi koku vormrt... Hotto simdi bile...

ilo kiä koku...

Sqno doir... Biroz tuzlu... Birqz

o!rr... Yok olmuvo...

Anlotomiyorum... Kepke ifode edebilsem... Keske... Bi gün

unulocolrm o kokuyu, tom do buroyo

mrhloyobilsem... Arpivimden grkonp yozrmr okurken, belki o kokuyu onrmsonm diye bu gobo... Gozyogr gih... O iüdämLsrnrn srcoklrgrnrn hissedilebildigi, gerisinin öneminin kolmodr$ gözyo9r gibi... Dudoklonn orosrno kodor inen, sonro nereye gittigi, nerde, nosrl kurudu$u belli olmoyon gözyopr gibi... Bütün gözyoplorr oynr mr kokor? Biroz tuzlu?.. Biroz oörr?.. Yo do ben

o!loy,n.ä t"n mikokuyorum?..

i[i hoftodn rogloro

gidiyorum...

bojoyolr 5 dokko olmup, biroz

do sävdicek bekliyodu, onun mohcubiyetinden

Benim tek bi sokogrnr bile bihedi$im, konrmo korrshrdrörn Bevoölu'no...

iki [odel

rolir"i

krrmrzrsr como yqnsryqn...

Korsrmdo sen...

i

Duvqrdo osrh tohtodon kuklonrn Yine de gülümsüyo omo...

bioyolr krrk..

Tom orkondo eski bi film mokinesi... Adr konulomoyon uzok bi ülkeye giime umudunun

I

köhne mosomrzr genlendirmesi... Senin o uzok ülkeye gidehlme ihtimolinin benden

yüksek oldugunu bile bile "gidelim burolordon" deyiplerimin senden fozlo olmosr... Buz tutmug comlor... Görünmeyen drgorrsr... Beyo!lu'no kor yolocoktr... Arko sokoklonnrn ihmol edildigi ve bqnq bu rssrzl'frnr do gösterdigin Beyoglu'no... Hem de öyle oz buz do degil hoqoo... lri tonelerle voöocoktr kor...

M ffil w.l t

'-f -

Amanr,r Beyo$lu'na kar ya$acakmrg...

Aman ne tsunami grkacakmrg... Banane bilader Beyoglu'na yagacak kardan? Hem Beyoglu'na yagacak da Harbiye'ye ya$mrycak mr? Verebiliyo musun üstüme bi getland kaza( bi triko, bilemedin gömlek.. Anca kemkir orda... Kar yagacak da kar yalacak... Sen yrllardrr yagmur yagdr!rnda camdan bakmaya afi;mrg Arap Krz/nr da ikna eder, camdan baktrnrsrn gimdi... ügüyorum ayol ügüyorum... Adrm da Bilal'dir, biline...

Ayok izleriiirihemencecik koponoco!r sürqre... Amo yo$modr... Sen yoksun diye mi? Bilmem... Yine oynr yerdeyim...

Beyo$lu'ndo, Gmboz'doyrm pu on... Bi kodeh mohrep krrmrzrsr cqmq yqnsryqn... Korprmdo bog, yrpronmrg bi sondolye...

Duvordo osrl lohtodon kuklonrn bi oyogr krrrk... Yine de gülümsüyo omo...

sil;;;;;;6i.a""",ri hlm

mokrnesr...

Ve yine o koku... Sono doir...

Birqz tuzlu... Biroz o!rr...

Gözyo9rgih... Sen hig oklimo gelmiyoson moglo, unutuyosom olonr

O ilk domlosrnrn srcoklgrnrn his

biteni... O zomon: Begiktop benim her peyim... Yq do tom onlomrylo 9u: Furbol holklonn äfyonu... Acrlorr unutmqk mumkun... Ekonomik zrbormolorr, siyosi sogmolklorr, oile sorunlorrnr, yorin gidisini unutmonrn en koloy

sedileblldigi, gerisinin öneminin

Yolsuzlu$un, si yosi doloplorrn, derin devletin oldu$u ülkelerde hep bogtocr futbol... itolyo, isponyo,

@

Yo sinemodo film

Beyollu'no kor yolocoktr...

I

yolu-.

hqyrtlonryorum!.. Desem ki ilhon'o, bi depo benzin 9rk bono,

srcokllrylo örtbos

elme zomonr ge9iyodu...

mütevellitti bu telopll odrmlqr...

Hokem yonIp kororlor verdi$inde kitlesel goleyonloro

Ve hoftoyo oynomoyocofrndon, vodesiz mevduot hesobrno yolmoyocok poroyo ben

Yo dolmug kolkmok üzereydi...

Yq hqvq soguklugunu bor

Yo

Beliktopln moglorrno... gelip, sevimsiz cümleler kuruyorum... Yolnrz olsom yopmom bunlon... Bi son kort, hotol pos, orto sohodo top koybr...vs. Neden sinirlendirsin ki beni? Misol, ilhon krrmrzr kort görüyo.,. Ben öfkeleniyorum... ilhon mog bogrno poro o[yo...

rsrl rsrldr...

insonlonn yine ocelesi vordr...

kogulso yetipilebilhdi...

i

Arobo kullonrrken...

Beyo$lu'no... Vitrinler

i'

Bi koku vormrp... Yoldo giderken...

Beyo!lu'no kor yo!ocoktr... Toksim'den Tünel'e do[ru yoklogtrkgo sessizlegen

ftj

Gozete okumoyo devom etmek...

o mevsim...

kolmodrgr gözyo;r gih,..

Dudoklonn orqsrno kodor inen, sonro nereye gitti$i, nerde, nosrl kurudugu belli olmoyon gözyo9r gibi... Bütün gözyoplon oynr mr

Türkiye...

kokor? Biroz tuzlu?.. Biroz oörr?.. Yo do ben olloyrnco"sen mi kokuyorum?..

Oyso Donimorko'do, Avusturyo'do, Finlondiyo'do, Norveg'te, Gnodo'do yok boyle bi pey...

Beyo$lu'no kor yo$ocoktr... Yo$modr... Yogmrycokl..

Bu ülkelerden kog futbol tokrmrnrn odrnr bilen vor?

Olsun...

NeyseBi gekilde bu konudoki tokrlmrj(rmo son vermem

lozrm... Son... {frk irk durdu bu bel..} En gok

Beyoflu'nu düplemiptim sen de...

rD

-&

Canteen Arsivi 2  

Zeki Kayahan Coskun'un 2001-2003 yillari arasinda Canteen dergisinde yayinlanmis yazilari.

Canteen Arsivi 2  

Zeki Kayahan Coskun'un 2001-2003 yillari arasinda Canteen dergisinde yayinlanmis yazilari.

Advertisement