Page 1

живопис


ЮРІЙ ГУМЕННИЙ живопис


ÊÎÄ ÞÐ²ß ÃÓÌÅÍÍÎÃÎ Ó íåäàâí³ ÷àñè ñîö-àðòó íàéìåíøå â³äõèëåííÿ â³ä «ãåíåðàëüíî¿ ë³í³¿» òâîðèëî ìèòöåâ³ ³ì'ÿ áóíòàðÿ. Ó ïîå糿 - âåðë³áð, à â ìàëÿðñòâ³ - ìîäåðí-àðò ââàæàëèñÿ ïðîãðåñèâíèìè êîäàìè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ³ â ïëåÿä³ ºâðîïåéö³â ç'ÿâëÿëèñÿ ³ìåíà íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Ó ìàëÿðñòâ³ - Ëþáîìèð Ìåäâ³äü ³ Ëàñëî Ïóøêà÷, ²âàí Ìàð÷óê ³ Ôåîäîñ³é Ãóìåíþê, Àíäð³é Àíòîíþê ³ Ôåðåíö Ñåìàí, Àëëà Ãîðñüêà ³ ³êòîð Çàðåöüêèé… À ÿêà øêàëà ö³ííîñòåé ³ ðåºñòð ìèòö³â ó íàø³ ñóâåðåíí³ ÷àñè? Çâ³ñíî, íà íåáîñõèë³ óêðà¿íñüêîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà çàñÿÿëè íîâ³ ³ìåíà, ïðîòå äàëåêî íå âñ³ íèí³ â³äîì³ ç «ìèñòåöüêèõ àðñåíàë³â» ³ àðò-ãàëåðåé ó ñòèë³ Ìàðàòà Ãåëüìàíà. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ìèòö³â, êîòð³ é òåïåð - ³ íàâ³òü òåïåð - óñå ùå â ñòàíîâèù³ ìàéñòð³â àíäå´ðàóíäó. ̳æ òèì ó ïëåÿä³ ïîñòìîäåðíîãî àíäå´ðàóíäó º ñïðàâæí³ ìàéñòðè ìèñòåöüêîãî àâàíãàðäó. Íå îáòÿæåí³ óâàãîþ îô³ö³îçó, âîíè âèòâîðèëè ñâî¿ øåäåâðè ç íåâòîìíèõ ïîøóê³â ³ ñâîãî ñòèëþ, ³ ñâ äîðîãè â ìèñòåöòâ³. Ç ïëåÿäè òàêèõ àâàíãàðäèñò³â àíäå´ðàóíäó ÿñêðàâî âèð³çíÿºòüñÿ æèâîïèñåöü ³ ãðàô³ê Þð³é Ãóìåííèé, ÿêèé ò³ëüêè íåäàâíî ñòàâ ÷ëåíîì Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè. Íåäàâíî, îñê³ëüêè í³êîëè íå íàäàâàâ çíà÷åííÿ çîâí³øí³ì àòðèáóòàì âèçíàííÿ, à ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ìèòöÿ â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ óæå âàðòèé ìåíøå, àí³æ ó ÷àñè ñîö-àðòó. Ïðîòå ìèòåöü Þð³é Ãóìåííèé ö³êàâèé ñâî¿ì àáñîëþòíî ñóâåðåííèì òâîð÷èì îñÿÿííÿì, ïîâíîþ íåñõîæ³ñòþ íà õóäîæíèê³â ³ç òðàäèö³éíî¿ øêîëè ÷è ï³çíüîãî ìîäåðíó â ïñåâäî³êîíîãðàô³÷íîìó ñòèë³. Ó ñâî¿õ îðèã³íàëüíèõ ïîëîòíàõ Þð³é Ãóìåííèé çóì³â ïîºäíàòè ³ ñòèëü åïîõè êâàòðî÷åíòî, é ðîìàíòè÷íó ë³í³þ ³ìïðåñ³îí³ñò³â, ³ åêñïðåñ³þ â ñòèë³ Ðóäîëüôà Êë³ìòà, ÷è íå íàéïîïóëÿðí³øîãî íèí³ íà Ñîòá³ñ ìèòöÿ ÕÕ ñò. Àëå «êîä» Þð³ÿ Ãóìåííîãî íå ï³ääàºòüñÿ ðîçøèôðîâö³, ÿê ³ ìåòîäà êîæíîãî êëàñíîãî õóäîæíèêè, à íàø ñï³ââ³ò÷èçíèê - êëàñíèé õóäîæíèê. ² òîìó, ùî çà íèì - øêîëà, ëüâ³âñüêà òà ï³âäåííîóêðà¿íñüêà, ³ ôðàíöóçüêà øêîëà äîáè ðàíí³õ ϳêàññî ³ Ìîä³ëüÿí³, ïðîòå çà íèì - ³ çðå÷åííÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ øêîëè, õàé öå áóäå ºâðîïåéñüêà øêîëà óêðà¿íñüêîãî æèâîïèñó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ÷è êîñìîïîë³òè÷íà øêîëà ïîñòìîäåðí³çìó. ßñêðàâ³ êîëüîðè ç â³äêðèò³ñòþ ¿õ ó íàòþðìîðòàõ, ãðàö³éí³ ïîñòàâè ïîðòðåòîâàíèõ ïàí³ ó æàíðîâèõ ïîëîòíàõ, êàðêîëîìí³ ïåéçàæí³ â³ç³¿ - âñå öå çàõîïëþº ãëÿäà÷à ³ øàíóâàëüíèêà æèâîïèñó Þð³ÿ Ãóìåííîãî. Ïðîòå òàºìíè÷èé «êîä» Þ. Ãóìåííîãî òàê ³ çàëèøàºòüñÿ íåðîçãàäàíèì: çâ³äêè ç'ÿâèâñÿ öåé ìàéñòåð ³ ÷îìó ñàìå òåïåð? À ì³æ òèì äî ñâ ÿñêðàâî¿ ïîÿâè õóäîæíèê ³øîâ óñå æèòòÿ. Þð³é Ñòåïàíîâè÷ Ãóìåííèé íàðîäèâñÿ 23 òðàâíÿ 1947 ðîêó â ñåëèù³ ²âàíîÔðàíêîâå íà Ëüâ³âùèí³ - ñòàðøèé ñèí ó âåëèê³é ðîäèí³. Çìàëêó ìàëèé Þðàñü ïîíàä óñå ëþáèâ ìàëþâàòè, ³ éîãî ïðèðîäí³é òàëàíò áóëî ïîì³÷åíî ùå â øê³ëüí³ ðîêè. Òîìó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ïî¿õàâ äî Ëüâîâà, äå â³äðàçó âñòóïèâ äî Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó äåêîðàòèâíîãî òà ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Ç 1968 ïî 1973 ð³ê îïàíîâóâàâ ìèñòåöüê³ òàºìíèö³ â ñàìîãî Ðîìàíà Ñåëüñüêîãî íà ñïåö³àëüíîñò³ «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». ²ùå ñòóäåíòîì áðàâ ó÷àñòü ó ìîëîä³æíèõ âèñòàâêàõ - îáëàñíèõ ³ ì³ñüêèõ, ÿê³ âëàøòîâóâàëà Ëüâ³âñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ. Ïðîòå â ñòîëèö³ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, â «óêðà¿íñüêîìó Ï'ºìîíò³» 70-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ìèñòåöüêå æèòòÿ áóëî íåëåãêèì ³ äëÿ âèçíàíèõ ìàéñòð³â, îòîæ çàõ³äíÿê ñòàâ ñòåïîâèêîì. ²ç 1973 ðîêó ïî ñüîãîäí³ Þð³é Ãóìåííèé æèâå ³ òâîðèòü ó Ìèêîëàºâ³. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ çàêðèò³ñòü ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè, ÿê ñòðàòåã³÷íà êîðàáåëüíÿ

3


ÊÎÄ ÞÐ²ß ÃÓÌÅÍÍÎÃÎ Ó íåäàâí³ ÷àñè ñîö-àðòó íàéìåíøå â³äõèëåííÿ â³ä «ãåíåðàëüíî¿ ë³í³¿» òâîðèëî ìèòöåâ³ ³ì'ÿ áóíòàðÿ. Ó ïîå糿 - âåðë³áð, à â ìàëÿðñòâ³ - ìîäåðí-àðò ââàæàëèñÿ ïðîãðåñèâíèìè êîäàìè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, ³ â ïëåÿä³ ºâðîïåéö³â ç'ÿâëÿëèñÿ ³ìåíà íàøèõ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. Ó ìàëÿðñòâ³ - Ëþáîìèð Ìåäâ³äü ³ Ëàñëî Ïóøêà÷, ²âàí Ìàð÷óê ³ Ôåîäîñ³é Ãóìåíþê, Àíäð³é Àíòîíþê ³ Ôåðåíö Ñåìàí, Àëëà Ãîðñüêà ³ ³êòîð Çàðåöüêèé… À ÿêà øêàëà ö³ííîñòåé ³ ðåºñòð ìèòö³â ó íàø³ ñóâåðåíí³ ÷àñè? Çâ³ñíî, íà íåáîñõèë³ óêðà¿íñüêîãî îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà çàñÿÿëè íîâ³ ³ìåíà, ïðîòå äàëåêî íå âñ³ íèí³ â³äîì³ ç «ìèñòåöüêèõ àðñåíàë³â» ³ àðò-ãàëåðåé ó ñòèë³ Ìàðàòà Ãåëüìàíà. Îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ ìèòö³â, êîòð³ é òåïåð - ³ íàâ³òü òåïåð - óñå ùå â ñòàíîâèù³ ìàéñòð³â àíäå´ðàóíäó. ̳æ òèì ó ïëåÿä³ ïîñòìîäåðíîãî àíäå´ðàóíäó º ñïðàâæí³ ìàéñòðè ìèñòåöüêîãî àâàíãàðäó. Íå îáòÿæåí³ óâàãîþ îô³ö³îçó, âîíè âèòâîðèëè ñâî¿ øåäåâðè ç íåâòîìíèõ ïîøóê³â ³ ñâîãî ñòèëþ, ³ ñâ äîðîãè â ìèñòåöòâ³. Ç ïëåÿäè òàêèõ àâàíãàðäèñò³â àíäå´ðàóíäó ÿñêðàâî âèð³çíÿºòüñÿ æèâîïèñåöü ³ ãðàô³ê Þð³é Ãóìåííèé, ÿêèé ò³ëüêè íåäàâíî ñòàâ ÷ëåíîì Íàö³îíàëüíî¿ Ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè. Íåäàâíî, îñê³ëüêè í³êîëè íå íàäàâàâ çíà÷åííÿ çîâí³øí³ì àòðèáóòàì âèçíàííÿ, à ñîö³àëüíèé ñòàòóñ ìèòöÿ â ñó÷àñíèõ ðåàë³ÿõ óæå âàðòèé ìåíøå, àí³æ ó ÷àñè ñîö-àðòó. Ïðîòå ìèòåöü Þð³é Ãóìåííèé ö³êàâèé ñâî¿ì àáñîëþòíî ñóâåðåííèì òâîð÷èì îñÿÿííÿì, ïîâíîþ íåñõîæ³ñòþ íà õóäîæíèê³â ³ç òðàäèö³éíî¿ øêîëè ÷è ï³çíüîãî ìîäåðíó â ïñåâäî³êîíîãðàô³÷íîìó ñòèë³. Ó ñâî¿õ îðèã³íàëüíèõ ïîëîòíàõ Þð³é Ãóìåííèé çóì³â ïîºäíàòè ³ ñòèëü åïîõè êâàòðî÷åíòî, é ðîìàíòè÷íó ë³í³þ ³ìïðåñ³îí³ñò³â, ³ åêñïðåñ³þ â ñòèë³ Ðóäîëüôà Êë³ìòà, ÷è íå íàéïîïóëÿðí³øîãî íèí³ íà Ñîòá³ñ ìèòöÿ ÕÕ ñò. Àëå «êîä» Þð³ÿ Ãóìåííîãî íå ï³ääàºòüñÿ ðîçøèôðîâö³, ÿê ³ ìåòîäà êîæíîãî êëàñíîãî õóäîæíèêè, à íàø ñï³ââ³ò÷èçíèê - êëàñíèé õóäîæíèê. ² òîìó, ùî çà íèì - øêîëà, ëüâ³âñüêà òà ï³âäåííîóêðà¿íñüêà, ³ ôðàíöóçüêà øêîëà äîáè ðàíí³õ ϳêàññî ³ Ìîä³ëüÿí³, ïðîòå çà íèì - ³ çðå÷åííÿ â³ä áóäü-ÿêî¿ øêîëè, õàé öå áóäå ºâðîïåéñüêà øêîëà óêðà¿íñüêîãî æèâîïèñó ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ÷è êîñìîïîë³òè÷íà øêîëà ïîñòìîäåðí³çìó. ßñêðàâ³ êîëüîðè ç â³äêðèò³ñòþ ¿õ ó íàòþðìîðòàõ, ãðàö³éí³ ïîñòàâè ïîðòðåòîâàíèõ ïàí³ ó æàíðîâèõ ïîëîòíàõ, êàðêîëîìí³ ïåéçàæí³ â³ç³¿ - âñå öå çàõîïëþº ãëÿäà÷à ³ øàíóâàëüíèêà æèâîïèñó Þð³ÿ Ãóìåííîãî. Ïðîòå òàºìíè÷èé «êîä» Þ. Ãóìåííîãî òàê ³ çàëèøàºòüñÿ íåðîçãàäàíèì: çâ³äêè ç'ÿâèâñÿ öåé ìàéñòåð ³ ÷îìó ñàìå òåïåð? À ì³æ òèì äî ñâ ÿñêðàâî¿ ïîÿâè õóäîæíèê ³øîâ óñå æèòòÿ. Þð³é Ñòåïàíîâè÷ Ãóìåííèé íàðîäèâñÿ 23 òðàâíÿ 1947 ðîêó â ñåëèù³ ²âàíîÔðàíêîâå íà Ëüâ³âùèí³ - ñòàðøèé ñèí ó âåëèê³é ðîäèí³. Çìàëêó ìàëèé Þðàñü ïîíàä óñå ëþáèâ ìàëþâàòè, ³ éîãî ïðèðîäí³é òàëàíò áóëî ïîì³÷åíî ùå â øê³ëüí³ ðîêè. Òîìó ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè ïî¿õàâ äî Ëüâîâà, äå â³äðàçó âñòóïèâ äî Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî ³íñòèòóòó äåêîðàòèâíîãî òà ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà. Ç 1968 ïî 1973 ð³ê îïàíîâóâàâ ìèñòåöüê³ òàºìíèö³ â ñàìîãî Ðîìàíà Ñåëüñüêîãî íà ñïåö³àëüíîñò³ «Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíå ìèñòåöòâî». ²ùå ñòóäåíòîì áðàâ ó÷àñòü ó ìîëîä³æíèõ âèñòàâêàõ - îáëàñíèõ ³ ì³ñüêèõ, ÿê³ âëàøòîâóâàëà Ëüâ³âñüêà êàðòèííà ãàëåðåÿ. Ïðîòå â ñòîëèö³ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, â «óêðà¿íñüêîìó Ï'ºìîíò³» 70-õ ðîê³â ÕÕ ñò. ìèñòåöüêå æèòòÿ áóëî íåëåãêèì ³ äëÿ âèçíàíèõ ìàéñòð³â, îòîæ çàõ³äíÿê ñòàâ ñòåïîâèêîì. ²ç 1973 ðîêó ïî ñüîãîäí³ Þð³é Ãóìåííèé æèâå ³ òâîðèòü ó Ìèêîëàºâ³. Íåçâàæàþ÷è íà ñâîþ çàêðèò³ñòü ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè, ÿê ñòðàòåã³÷íà êîðàáåëüíÿ

3


Ñîþçó, Ìèêîëà¿â ñòàâ êîëèñêîþ äëÿ áàãàòüîõ ìèòö³â, ³ çà îñòàííº òðèäöÿòèë³òòÿ òóò ñôîðìóâàëàñÿ ÿñêðàâà êîãîðòà õóäîæíèê³â, ó êîë³ ÿêèõ Þ. Ãóìåííèé çíàéøîâ ³ ï³äòðèìêó, ³ ðîçóì³ííÿ. Ùîïðàâäà, Ãóìåííèé çàâæäè ³ â óñüîìó ïîêëàäàâñÿ íà ñåáå, íà ñâî¿ ñèëè ðîçðàõîâóâàâ ³ç þíèõ ðîê³â, à òîìó íå ñòàâ àí³ åï³ãîíîì ³íäóñòð³àë³çìó â ñîöðåàë³çì³, àí³ òâîðöåì ñîëîäêàâèõ ïñåâäîóêðà¿íñüêèõ êàðòèíîê. Àëå éîãî øëÿõ äî ìèñòåöüêèõ âåðøèí áóâ íåïðîñòèì ³ âî³ñòèíó òåðíèñòèì - òèì á³ëüø³ õóäîæí³ çäîáóòêè Þ.Ñ. Ãóìåííîãî â éîãî þâ³ëåéíèé ð³ê. À ïðàöþâàòè éîìó äîâåëîñÿ íå ëèøå çà ìîëüáåðòîì - ç 1973 ïî 1979 ðîêè ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì-êîíñòðóêòîðîì íà ÂÒÎ «Åêâàòîð», ó 1979 - 1981 ðð. âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè õóäîæíüîãî ðåäàêòîðà Ìèêîëà¿âñüêîãî îáëàñíîãî ïîë³ãðàô³÷íîãî âèäàâíèöòâà. Ç 1982 ïî 1990 ðîêè - õóäîæíèê òâîð÷î¿ êâàë³ô³êàö³¿ Ìèêîëà¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Õóäîæíüîãî ôîíäó Óêðà¿íè. ßê õóäîæíèê-äåêîðàòîð áàãàòî çðîáèâ ó âò³ëåíí³ â æèòòÿ ïðîåêò³â äèòÿ÷îãî ì³ñòå÷êà «Êàçêà», ó ðåñòàâðàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó äðàìè òà ìóçè÷íî¿ êîìå䳿, â îôîðìëåíí³ Ïàëàöó òâîð÷îñò³ ó÷í³â ³ ò. ³í. Àëå íàéïåðøå Þð³é Ãóìåííèé ö³êàâèé îðèã³íàëüíîþ æèâîïèñíîþ òâîð÷³ñòþ - éîãî ïîëîòíà â àðñåíàë³ õóäîæí³õ ìóçå¿â Óêðà¿íè, ó ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ ªâðîïè òà Àìåðèêè. Ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà Þð³ÿ Ãóìåííîãî ê³ëüêà ðîê³â òîìó âèêëèêàëà ñïðàâæí³é ôóðîð ó ñåðåäîâèù³ óñëàâëåíîãî ìèêîëà¿âñüêîãî áîìîíäó, à «ï³âäåííó øêîëó» ðåïðåçåíòóþòü ó ñâ³ò³ âèñîêîòàëàíîâèò³ ìèòö³. Òèì â³äðàäí³øå, ùî äî çîðÿíî¿ ïëåÿäè òàëàíîâèòèõ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â, ÿê³ îá'ºäíóþòü íàø³ òåðåíè ³ ãåîãðàô³÷íî, ³ ìèñòåöüêè, äóõîâíî, äîäàëîñÿ öå ³ì'ÿ : Þð³é Ãóìåííèé. Äà õðàíèòü éîãî Àïîëëîí! Äìèòðî Êðåì³íü, ïîåò, Ëàóðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðå쳿 Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïî÷åñíèé ïðîôåñîð ϳâäåííîñëîâ'ÿíñüêîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî ñëàâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, äîöåíò Ìèêîëà¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî

4


Ñîþçó, Ìèêîëà¿â ñòàâ êîëèñêîþ äëÿ áàãàòüîõ ìèòö³â, ³ çà îñòàííº òðèäöÿòèë³òòÿ òóò ñôîðìóâàëàñÿ ÿñêðàâà êîãîðòà õóäîæíèê³â, ó êîë³ ÿêèõ Þ. Ãóìåííèé çíàéøîâ ³ ï³äòðèìêó, ³ ðîçóì³ííÿ. Ùîïðàâäà, Ãóìåííèé çàâæäè ³ â óñüîìó ïîêëàäàâñÿ íà ñåáå, íà ñâî¿ ñèëè ðîçðàõîâóâàâ ³ç þíèõ ðîê³â, à òîìó íå ñòàâ àí³ åï³ãîíîì ³íäóñòð³àë³çìó â ñîöðåàë³çì³, àí³ òâîðöåì ñîëîäêàâèõ ïñåâäîóêðà¿íñüêèõ êàðòèíîê. Àëå éîãî øëÿõ äî ìèñòåöüêèõ âåðøèí áóâ íåïðîñòèì ³ âî³ñòèíó òåðíèñòèì - òèì á³ëüø³ õóäîæí³ çäîáóòêè Þ.Ñ. Ãóìåííîãî â éîãî þâ³ëåéíèé ð³ê. À ïðàöþâàòè éîìó äîâåëîñÿ íå ëèøå çà ìîëüáåðòîì - ç 1973 ïî 1979 ðîêè ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì-êîíñòðóêòîðîì íà ÂÒÎ «Åêâàòîð», ó 1979 - 1981 ðð. âèêîíóâàâ îáîâ'ÿçêè õóäîæíüîãî ðåäàêòîðà Ìèêîëà¿âñüêîãî îáëàñíîãî ïîë³ãðàô³÷íîãî âèäàâíèöòâà. Ç 1982 ïî 1990 ðîêè - õóäîæíèê òâîð÷î¿ êâàë³ô³êàö³¿ Ìèêîëà¿âñüêîãî â³ää³ëåííÿ Õóäîæíüîãî ôîíäó Óêðà¿íè. ßê õóäîæíèê-äåêîðàòîð áàãàòî çðîáèâ ó âò³ëåíí³ â æèòòÿ ïðîåêò³â äèòÿ÷îãî ì³ñòå÷êà «Êàçêà», ó ðåñòàâðàö³¿ Óêðà¿íñüêîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó äðàìè òà ìóçè÷íî¿ êîìå䳿, â îôîðìëåíí³ Ïàëàöó òâîð÷îñò³ ó÷í³â ³ ò. ³í. Àëå íàéïåðøå Þð³é Ãóìåííèé ö³êàâèé îðèã³íàëüíîþ æèâîïèñíîþ òâîð÷³ñòþ - éîãî ïîëîòíà â àðñåíàë³ õóäîæí³õ ìóçå¿â Óêðà¿íè, ó ïðèâàòíèõ êîëåêö³ÿõ ªâðîïè òà Àìåðèêè. Ïåðñîíàëüíà âèñòàâêà Þð³ÿ Ãóìåííîãî ê³ëüêà ðîê³â òîìó âèêëèêàëà ñïðàâæí³é ôóðîð ó ñåðåäîâèù³ óñëàâëåíîãî ìèêîëà¿âñüêîãî áîìîíäó, à «ï³âäåííó øêîëó» ðåïðåçåíòóþòü ó ñâ³ò³ âèñîêîòàëàíîâèò³ ìèòö³. Òèì â³äðàäí³øå, ùî äî çîðÿíî¿ ïëåÿäè òàëàíîâèòèõ óêðà¿íñüêèõ õóäîæíèê³â, ÿê³ îá'ºäíóþòü íàø³ òåðåíè ³ ãåîãðàô³÷íî, ³ ìèñòåöüêè, äóõîâíî, äîäàëîñÿ öå ³ì'ÿ : Þð³é Ãóìåííèé. Äà õðàíèòü éîãî Àïîëëîí! Äìèòðî Êðåì³íü, ïîåò, Ëàóðåàò Íàö³îíàëüíî¿ ïðå쳿 Óêðà¿íè ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ïî÷åñíèé ïðîôåñîð ϳâäåííîñëîâ'ÿíñüêîãî ³íñòèòóòó Êè¿âñüêîãî ñëàâ³ñòè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, äîöåíò Ìèêîëà¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñóõîìëèíñüêîãî

4


Біля дзеркала 6

Побачене у вікні 7


Біля дзеркала 6

Побачене у вікні 7


Автопортрет 8

Пейзаж «Гурзуф» 9


Автопортрет 8

Пейзаж «Гурзуф» 9


Жінка у червоному 10

Автопортрет 11


Жінка у червоному 10

Автопортрет 11


Знайомство з фавном 12

Великопільський ліс 13


Знайомство з фавном 12

Великопільський ліс 13


Бик 14

Бій биків 15


Бик 14

Бій биків 15


Автопортрет 16

Човни на Бузі 17


Автопортрет 16

Човни на Бузі 17


Старі човни 18

Автопортрет 19


Старі човни 18

Автопортрет 19


Птахи над річкою 20

Пейзаж з човнами 21


Птахи над річкою 20

Пейзаж з човнами 21


Сонячна погода 22

Квіти 23


Сонячна погода 22

Квіти 23


Автопортрет 24

Ранок 25


Автопортрет 24

Ранок 25


Вечоріє 26

Жінка з котом 27


Вечоріє 26

Жінка з котом 27


Натурниця 28

Біля дзеркала 29


Натурниця 28

Біля дзеркала 29


Червоні квіти 30

Автопортрет 31


Червоні квіти 30

Автопортрет 31


Автопортрет 32

Вечірня музика 33


Автопортрет 32

Вечірня музика 33


Пейзаж 34

Світанок 35


Пейзаж 34

Світанок 35


Човни 36

Рибацькі сіті 37


Човни 36

Рибацькі сіті 37


Натюрморт з вазою 38

Автопортрет 39


Натюрморт з вазою 38

Автопортрет 39


Оголена 40

Натурниця 41


Оголена 40

Натурниця 41


Дім для птаха 42

Ворона в клітці 43


Дім для птаха 42

Ворона в клітці 43


Автопортрет 44

Натюрморт з яблуками 45


Автопортрет 44

Натюрморт з яблуками 45


Жінка з котом 46

Гладіолуси 47


Жінка з котом 46

Гладіолуси 47


Соняшники 48

Соняшники на червоному 49


Соняшники 48

Соняшники на червоному 49


Ранкова ідилія 50

Автопортрет 51


Ранкова ідилія 50

Автопортрет 51


Білі квіти 52

Квіти в синій вазі 53


Білі квіти 52

Квіти в синій вазі 53


В майстерні 54

Двоє 55


В майстерні 54

Двоє 55


Автопортрет 56

Єва 57


Автопортрет 56

Єва 57


Оголена 58

Жінка з котом 59


Оголена 58

Жінка з котом 59


Ранок 60

Жіночий портрет 61


Ранок 60

Жіночий портрет 61


Старі човни 62

Автопортрет 63


Старі човни 62

Автопортрет 63


Біля річки 64

Оголена 65


Біля річки 64

Оголена 65


Човни 66

Хмара 67


Човни 66

Хмара 67


Оголена 68

Автопортрет 69


Оголена 68

Автопортрет 69


Блакитна Ню 70

Ню 71


Блакитна Ню 70

Ню 71


Янгол 72

Натурниця 73


Янгол 72

Натурниця 73


Автопортрет 74

Сутінки 75


Автопортрет 74

Сутінки 75


Червоні троянди 76

Жінка з квітами 77


Червоні троянди 76

Жінка з квітами 77


Осінь 78

Краєвид 79


Осінь 78

Краєвид 79


Відпочинок 80

Автопортрет 81


Відпочинок 80

Автопортрет 81


Оголена 82

Викрадення Європи 83


Оголена 82

Викрадення Європи 83


Бузок 84

Жінка з фруктами 85


Бузок 84

Жінка з фруктами 85


Автопортрет 86

Коханці 87


Автопортрет 86

Коханці 87


Червоні квіти 88

Модниця 89


Червоні квіти 88

Модниця 89


Жінка з трояндами 90

Двоє біля дзеркала 91


Жінка з трояндами 90

Двоє біля дзеркала 91


Автопортрет 92

Відпочинок 93


Автопортрет 92

Відпочинок 93


Спокуса 94

Біля річки 95


Спокуса 94

Біля річки 95


Жінка з квітами 96

Музикант 97


Жінка з квітами 96

Музикант 97


Натурниця 98

Вечірня музика 99


Натурниця 98

Вечірня музика 99


Гурзуф «Скали Адалари» 100

Автопортрет 101


Гурзуф «Скали Адалари» 100

Автопортрет 101


102

103


102

103


Слово про митця

Республіканські та всеукраїнські виставки 1983р. м. Київ. «Тренування». 2004р. м. Київ. «Різдво 2004» «Вечеря». 2005р. м. Київ Осіння виставка « Квіти»». 2005р. м. Кіровоград. «Мальовнича Україна» „Півники». 2005р.м. Київ. «60-річчю Перемоги» «Самотня». 2005р. м. Полтава. Всеукраїнська виставка «Сучасний український пейзаж». «Сонячна погода». 2006р. м. Миколаїв. Всеукраїнська виставка ДУМ « Світ Божий, як Великдень». „Столик декоративний», „Декоративний світильник». 2006р. м. Одеса. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна» „Соняшники». 2006р. м.Київ. Всеукраїнська виставка до Дня художника; 2007р. м.Київ. Всеукраїнська виставка до Дня художника; 2008р. м.Київ.Всеукраїнська виставка до Дня художника; 2009р. Київ. До 70- річчя МООНСХУ. Персональні виставки: 2004р. м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал. 2005р. мМиколаїв, Миколаївський державний гуманітарний університет ім.П.Могили; 2005р. м.Миколаїв Муніципальний виставковий зал. 2006р. м.Львів, Палац мистецтв; 2006р.м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал; 2007р. м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал; 2008р. м.Одеса, Жіноча колонія. 2008р. м.м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал; 2009р. м.Миколаїв, Миколаївський державний гуманітарний університет ім.П.Могили; 2009р. м.Одеса, Художній музей; 2009р. м.Тернопіль, обласний художній музей; 2009р. м.Дрогобич, Палац мистецтв; 2009р. м.Івано-Франківськ, обласний художній музей; 2010р. м.Миколаїв Муніципальний виставковий зал. 2010р. м.Херсон Художній музей ім..О.О.Шовкуненко.

Получили огромное эстетическое удовольствие от просмотра выставленных работ. Хочется отметить высочайший профессиональный уровень мирового масштаба. Сердце пронизано гордостью за то, что в нашей стране, на нашей земле живут и творят такие люди как Вы. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов и мировой известности. Работы пронизаны светом, теплом вашей души. Они харезматичны, каждая из них удивительна и неповторима. Счастья и удачи Вам и Вашей семье. Преподаватель ХГФ ПДПУ им. Ушинского (Мунтян С.Д.) Спасибо большое за то количество положительных эмоций полученных от просмотра Ваших работ. Ваши работы пропитаны внутренним светом и энергией. Они поражают своей лаконичностью и точностью. Нам студентам есть чему у Вас поучиться. Студенты ХГФ (Одесса). Многогранно оточенное мастерство выписки и передачи техники ваших картин я как истинный ценитель живописи и искусства понимаю и чувствую Ваше творчество. Островская Анна Владимировна (Харьков) Очень Выразительная живопись. Радует глаз. Спасибо. Москалев А.Н. (С.Петербург) Файний живопис. Особливо картина «Самотня» - там все чудово. Хай Вам щастить на тернистому шляху у мистецтві. Карпенко Т.Я. (м. Рахів) Совершенно потрясающие картины. «Ангел-хранитель», «Мадонна» - так трогательно и верно. Счастливы, что случаймо попали на эту выставку. Это настояний Художник и Настоящее Искусство!. Санина Светлана (Москва) Была приятно удивлена, что в Николаеве смогла посетить выставку такого замечательного, таланливого художника. Уважаемый Юрий, многих Вам творческих лет, успехов, здоровья и счастья. Думаю Москвичи смогли бы по достоинству оценить ваше мастерство. Анна Сарян (художник г.Москва) Палітра смаку сіті фарби Мов незавершене кіно О як це все було давно За що життя своє віддав би Твори маестро поки час Допоки догоряє свічка …І знов оголеність плеча Яке сховає степу нічка Тарас Кремінь

104

105


Слово про митця

Республіканські та всеукраїнські виставки 1983р. м. Київ. «Тренування». 2004р. м. Київ. «Різдво 2004» «Вечеря». 2005р. м. Київ Осіння виставка « Квіти»». 2005р. м. Кіровоград. «Мальовнича Україна» „Півники». 2005р.м. Київ. «60-річчю Перемоги» «Самотня». 2005р. м. Полтава. Всеукраїнська виставка «Сучасний український пейзаж». «Сонячна погода». 2006р. м. Миколаїв. Всеукраїнська виставка ДУМ « Світ Божий, як Великдень». „Столик декоративний», „Декоративний світильник». 2006р. м. Одеса. Всеукраїнська художня виставка «Мальовнича Україна» „Соняшники». 2006р. м.Київ. Всеукраїнська виставка до Дня художника; 2007р. м.Київ. Всеукраїнська виставка до Дня художника; 2008р. м.Київ.Всеукраїнська виставка до Дня художника; 2009р. Київ. До 70- річчя МООНСХУ. Персональні виставки: 2004р. м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал. 2005р. мМиколаїв, Миколаївський державний гуманітарний університет ім.П.Могили; 2005р. м.Миколаїв Муніципальний виставковий зал. 2006р. м.Львів, Палац мистецтв; 2006р.м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал; 2007р. м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал; 2008р. м.Одеса, Жіноча колонія. 2008р. м.м.Миколаїв, Муніципальний виставковий зал; 2009р. м.Миколаїв, Миколаївський державний гуманітарний університет ім.П.Могили; 2009р. м.Одеса, Художній музей; 2009р. м.Тернопіль, обласний художній музей; 2009р. м.Дрогобич, Палац мистецтв; 2009р. м.Івано-Франківськ, обласний художній музей; 2010р. м.Миколаїв Муніципальний виставковий зал. 2010р. м.Херсон Художній музей ім..О.О.Шовкуненко.

Получили огромное эстетическое удовольствие от просмотра выставленных работ. Хочется отметить высочайший профессиональный уровень мирового масштаба. Сердце пронизано гордостью за то, что в нашей стране, на нашей земле живут и творят такие люди как Вы. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов и мировой известности. Работы пронизаны светом, теплом вашей души. Они харезматичны, каждая из них удивительна и неповторима. Счастья и удачи Вам и Вашей семье. Преподаватель ХГФ ПДПУ им. Ушинского (Мунтян С.Д.) Спасибо большое за то количество положительных эмоций полученных от просмотра Ваших работ. Ваши работы пропитаны внутренним светом и энергией. Они поражают своей лаконичностью и точностью. Нам студентам есть чему у Вас поучиться. Студенты ХГФ (Одесса). Многогранно оточенное мастерство выписки и передачи техники ваших картин я как истинный ценитель живописи и искусства понимаю и чувствую Ваше творчество. Островская Анна Владимировна (Харьков) Очень Выразительная живопись. Радует глаз. Спасибо. Москалев А.Н. (С.Петербург) Файний живопис. Особливо картина «Самотня» - там все чудово. Хай Вам щастить на тернистому шляху у мистецтві. Карпенко Т.Я. (м. Рахів) Совершенно потрясающие картины. «Ангел-хранитель», «Мадонна» - так трогательно и верно. Счастливы, что случаймо попали на эту выставку. Это настояний Художник и Настоящее Искусство!. Санина Светлана (Москва) Была приятно удивлена, что в Николаеве смогла посетить выставку такого замечательного, таланливого художника. Уважаемый Юрий, многих Вам творческих лет, успехов, здоровья и счастья. Думаю Москвичи смогли бы по достоинству оценить ваше мастерство. Анна Сарян (художник г.Москва) Палітра смаку сіті фарби Мов незавершене кіно О як це все було давно За що життя своє віддав би Твори маестро поки час Допоки догоряє свічка …І знов оголеність плеча Яке сховає степу нічка Тарас Кремінь

104

105


1. Автопортрет 2000 к.,о. 50х70 2. Ранковий туалет 2008 к.,о. 120х90 3. Біля дзеркала 2001 к.,о. 55х80 4. Побачене у вікні 2004 к.,о. 50х60 5. Пейзаж «Гурзуф» 2005 к.,о. 120х70 6. Жінка у червоному 2005 к.,о. 55х120 7. Знайомство з фавном 2004 к.,о. 85х120 8. Великопільський ліс 2006 к.,о. 50х60 9. Бик 2008 к.,о. 120х90 10. Бій биків 2008 к.,о. 120х90 11. Човни на Бузі 2004 к.,о. 120х120 12. Старі човни 2008 п.,о. 60х80 13. Птахи над річкою 2008 п.,о. 60х80 14. Пейзаж з човнами 2008 к.,о. 75х120 15. Сонячна погода 2004 к.,о. 60х80 16. Квіти 2009 п.,о. 50х50 17. Ранок 2005 к.,о. 90х100 18. Вечоріє 2000 к.,о. 70х70 19. Жінка з котом 2009 п.,о. 60х70 20. Натурниця 2009 п.,о. 60х80 21. Біля дзеркала 2009 п.,о. 60х70 22. Червоні квіти 2004 п.,о. 70х80 23. Вечірня музика 2006 к.,о. 70х70 24. Пейзаж 2006 к.,о. 50х70 25. Світанок 2006 к.,о. 50х70 26. Човни 2009 п.,о. 60х70 27. Рибацькі сіті 2009 п.,о. 60х75 28. Натюрморт з вазою 2009 п.,о. 70х80 29. Оголена 2009 п.,о. 60х70 30. Натурниця 2009 п.,о. 60х80 31. Дім для птаха 2009 п.,о. 50х60 32. Ворона в клітці 2005 п.,о. 60х60 33. Натюрморт з яблуками 2009 п.,о. 60х70 34. Жінка з котом 2009 п.,о. 60х70 35. Гладіолуси 2008 п.,о. 60х70 36. Соняшники 2009 п.,о. 60х75 37. Соняшники на червоному 2009 п.,о. 60х75 38. Ранкова ідилія 2006 к.,о. 80х120 39. Білі квіти 2008 п.,о. 50х60 40. Квіти в синій вазі 2006 к.,о. 45х60

106

41. В майстерні 2006 п.,о. 60х80 42. Двоє 2006 к.,о. 45х60 43. Єва 2009 п.,о. 60х90 44. Оголена 2009 п.,о. 70х60 45. Жінка з котом 2009 п.,о. 70х60 46. Ранок 2009 п.,о. 40х50 47. Жіночий портрет 2009 п.,о. 50х50 48. Старі човни 2008 к.,о. 80х120 49. Біля річки 2009 п.,о. 60х70 50. Оголена 2009 п.,о. 50х50 51. Човни 2009 п.,о. 45х55 52. Хмара 2000 п.,о. 60х80 53. Оголена 2006 п.,о. 55х65 54. Блакитна Ню 2006 к.,о. 60х80 55. Ню 2009 п.,о. 60х80 56. Янгол 2009 п.,о. 60х60 57. Натурниця 2009 п.,о. 60х50 58. Сутінки 2008 п.,о. 60х70 59. Червоні троянди 2009 п.,о. 50х50 60. Жінка з квітами 2009 п.,о. 55х50 61. Осінь 2005 к.,о. 110х110 62. Краєвид 2009 п.,о. 60х70 63. Відпочинок 2009 п.,о. 60х90 64. Оголена 2009 п.,о. 60х70 65. Викрадення Європи 2009 п.,о. 60х80 66. Бузок 2004 к.,о. 65х80 67. Жінка з фруктами 2009 п.,о. 50х70 68. Коханці 2008 к.,о. 120х80 69. Червоні квіти 2008 п.,о. 60х70 70. Модниця 2004 к.,о. 42х60 71. Жінка з трояндами 2008 п.,о. 60х60 72. Двоє біля дзеркала 2008 п.,о. 60х70 73. Відпочинок 2006 к.,о. 65х100 74. Спокуса 2009 п.,о. 55х85 75. Біля річки 2009 п.,о. 55х85 76. Жінка з квітами 2009 п.,о. 50х60 77. Музикант 2008 п.,о. 60х80 78. Натурниця 2009 п.,о. 60х75 79. Вечірня музика 2005 к.,о. 45х62 80. Гурзуф «Скали Адалари» 2006 к.,о. 60х80

107


1. Автопортрет 2000 к.,о. 50х70 2. Ранковий туалет 2008 к.,о. 120х90 3. Біля дзеркала 2001 к.,о. 55х80 4. Побачене у вікні 2004 к.,о. 50х60 5. Пейзаж «Гурзуф» 2005 к.,о. 120х70 6. Жінка у червоному 2005 к.,о. 55х120 7. Знайомство з фавном 2004 к.,о. 85х120 8. Великопільський ліс 2006 к.,о. 50х60 9. Бик 2008 к.,о. 120х90 10. Бій биків 2008 к.,о. 120х90 11. Човни на Бузі 2004 к.,о. 120х120 12. Старі човни 2008 п.,о. 60х80 13. Птахи над річкою 2008 п.,о. 60х80 14. Пейзаж з човнами 2008 к.,о. 75х120 15. Сонячна погода 2004 к.,о. 60х80 16. Квіти 2009 п.,о. 50х50 17. Ранок 2005 к.,о. 90х100 18. Вечоріє 2000 к.,о. 70х70 19. Жінка з котом 2009 п.,о. 60х70 20. Натурниця 2009 п.,о. 60х80 21. Біля дзеркала 2009 п.,о. 60х70 22. Червоні квіти 2004 п.,о. 70х80 23. Вечірня музика 2006 к.,о. 70х70 24. Пейзаж 2006 к.,о. 50х70 25. Світанок 2006 к.,о. 50х70 26. Човни 2009 п.,о. 60х70 27. Рибацькі сіті 2009 п.,о. 60х75 28. Натюрморт з вазою 2009 п.,о. 70х80 29. Оголена 2009 п.,о. 60х70 30. Натурниця 2009 п.,о. 60х80 31. Дім для птаха 2009 п.,о. 50х60 32. Ворона в клітці 2005 п.,о. 60х60 33. Натюрморт з яблуками 2009 п.,о. 60х70 34. Жінка з котом 2009 п.,о. 60х70 35. Гладіолуси 2008 п.,о. 60х70 36. Соняшники 2009 п.,о. 60х75 37. Соняшники на червоному 2009 п.,о. 60х75 38. Ранкова ідилія 2006 к.,о. 80х120 39. Білі квіти 2008 п.,о. 50х60 40. Квіти в синій вазі 2006 к.,о. 45х60

106

41. В майстерні 2006 п.,о. 60х80 42. Двоє 2006 к.,о. 45х60 43. Єва 2009 п.,о. 60х90 44. Оголена 2009 п.,о. 70х60 45. Жінка з котом 2009 п.,о. 70х60 46. Ранок 2009 п.,о. 40х50 47. Жіночий портрет 2009 п.,о. 50х50 48. Старі човни 2008 к.,о. 80х120 49. Біля річки 2009 п.,о. 60х70 50. Оголена 2009 п.,о. 50х50 51. Човни 2009 п.,о. 45х55 52. Хмара 2000 п.,о. 60х80 53. Оголена 2006 п.,о. 55х65 54. Блакитна Ню 2006 к.,о. 60х80 55. Ню 2009 п.,о. 60х80 56. Янгол 2009 п.,о. 60х60 57. Натурниця 2009 п.,о. 60х50 58. Сутінки 2008 п.,о. 60х70 59. Червоні троянди 2009 п.,о. 50х50 60. Жінка з квітами 2009 п.,о. 55х50 61. Осінь 2005 к.,о. 110х110 62. Краєвид 2009 п.,о. 60х70 63. Відпочинок 2009 п.,о. 60х90 64. Оголена 2009 п.,о. 60х70 65. Викрадення Європи 2009 п.,о. 60х80 66. Бузок 2004 к.,о. 65х80 67. Жінка з фруктами 2009 п.,о. 50х70 68. Коханці 2008 к.,о. 120х80 69. Червоні квіти 2008 п.,о. 60х70 70. Модниця 2004 к.,о. 42х60 71. Жінка з трояндами 2008 п.,о. 60х60 72. Двоє біля дзеркала 2008 п.,о. 60х70 73. Відпочинок 2006 к.,о. 65х100 74. Спокуса 2009 п.,о. 55х85 75. Біля річки 2009 п.,о. 55х85 76. Жінка з квітами 2009 п.,о. 50х60 77. Музикант 2008 п.,о. 60х80 78. Натурниця 2009 п.,о. 60х75 79. Вечірня музика 2005 к.,о. 45х62 80. Гурзуф «Скали Адалари» 2006 к.,о. 60х80

107


ЮРІЙ ГУМЕННИЙ живопис Україна, 54030, м. Миколаїв, вул. Наваринська, 27, кв. 14 тел.: (0512) 59 30 97, 36 36 74 моб.: (063) 756 14 68, (063) 756 14 67 e-mail: gumenny.u@gmail.com Дизайн: Коновалов К.В. Фоторепродукції: Веденеєв В.М. Видавець: Шамрай П.М. 54001, Україна, Миколаїв, вул. В. Морська, 63, офіс 213 тел.: +38 (0512) 37 59 83, e-mail: pnsh@yandex.ru http: www.shamray.com.ua Свідоцтво суб'єкта видавничої справи МК № 4 від 16.09.2002 ISBN 978-966-8442-68-1 Надруковано Поліграфічним об’єднанням “Шамрай” Підписано до друку 06.07.2010 Папір крейдяний 170 г/м. Друк офсетний. Тираж 1000 прим. © Гуменний Ю.С., 2010 © Шамрай П.М.., 2010


Юрій Гуменний живопис  

Юрій Гуменний живопис 2010

Юрій Гуменний живопис  

Юрій Гуменний живопис 2010