Page 1

LISA 1 KOOSTÖÖLEPINGULE nr

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit (edaspidi nimetatud EÜL), keda esindab projektijuht Rita Lõomets, kes tegutseb ametikohast tuleneva volituse alusel ja

Firma nimi

Isiku nimi

_________________ (“Soodustuse Andja”), keda esindab______________ kp kuu koos nimetatuna Pooled, eraldi Pool, on __.__.2010.a. leppinud kokku täiendada ' kp kuu aasta nende vahel __.__.____.a. sõlmitud koostöölepingut (“Leping”) järgnevaga:

1. Pooled kohaldavad Lepingus ISIC-, ITIC- ja IYTC-kaartide kohta sätestatut käesolevas lisas toodu erisustega ka EÜL-i poolt väljastatavale Personalikaardile. 2. Soodustuste Andja teeb Personalikaardi omanikele järgmisi soodustusi:

Soodustus

................................. 3. EÜL tagab Soodustuste Andja ja soodustuste kohta teabe levitamise Personalikaardi turunduskanalites (ettevõtete personalile suunatud Personalikaardi uudiskirjad, reklaammaterjalid, veebileht jne.). 4. Personalikaardile ei rakendu lepingu punktides 3.1.-3.4.toodud ISIC-, ITICja IYTC-kaartide turunduskanalid.

________________ EÜL

________________ Soodustuse Andja

kaLA  

ASDASDSAasdasdas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you