Page 1

รายงาน เรื่อ ง องค์ป ระกอบของระบบเทคโนโลยี จัด ทำา โดย 1.นางสาว หฤทัย เกิด มงคล

เลขที่9f

2.นางสาว สิร ิน ญา ศรีจ ล ุ ลา

เลขที่11f

เลขที่13f ที่15f

3.นางสาว พิช ญานิน โกมลพัน ธ์ 4.นางสาว ภัค จีร า ทองทุม

เลข

ชัน ้ มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 4/1

เสนอ นายอำา นาจ พรหมใจรัก ษ์ โรงเรีย นกัล ยาณวัต ร สำา นัก งานเขตพื้น ทีก ่ ารศึก ษา มัธ ยมศึก ษา เขต 25


คำา นำา .. รายงานฉบับ นี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ง ของวิช า ง 31102 เทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ มีเ นื้อ หาเกี่ย วกับ องค์ป ระกอบของเทคโนโลยี และการวิเ คราะห์ผ ลิต ภัณ ฑ์ท ี่ไ ด้จ ากระบบ เทคโลโนยี ซึ่ง คณะผู้จ ัด ทำา ได้พ ยายาม ค้น คว้า รวบรวมข้อ มูล วิเ คราะห์ข ้อ มูล จาก แหล่ง ต่า งๆเพื่อ ได้ใ ห้ร ายงานที่ส มบูร ณ์

ทาง

คณะผูจ ัด ทำา มีค วามประสงค์เ ป็น อย่า งยิ่ง ว่า รายงานเล่ม นี้จ ะเป็น ประโยชน์ต ่อ ผู้ท ี่อ ่า น หรือ ผู้ท ี่ส นใจเกี่ย วกับ เนื้อ หานี้ หากรายงานเล่ม นี้ มีข ้อ ผิด พลาดประการ ใด คณะผู้จ ัด ทำา ต้อ ง ขออภัย มา ณ ที่น ี้


เรื่ อง องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีจากแหล่งการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนันอาจกล่ ้ าวได้ ว่าประกอบขึ ้นจากเทคโนโลยีสอง สาขา หลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ส าหรับ รายละเอียดพอสังเขปของแต่ละเทคโนโลยีมีดงั ต่อไปนี ้คือ 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์ที่

สามารถจดจ าข้ อมูลต่าง ๆ และปฏิบตั ติ ามค าสัง่ ที่บอก เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ ท างาน


อย่างใดอย่างหนึง่ ให้ คอมพิวเตอร์ นั ้นประกอบด้ วยอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ต่อเชื่อมกัน เรี ยกว่า ฮาร์ ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ นี ้จะต้ องท างานร่ วมกับ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรื อที่เรี ยกกันว่าซอฟต์แวร์ ฮาร์ ดแวร์ ประกอบด้ วย 5 ส่วน คือ อุปกรณ์รับข้ อมูล (Input) เช่น แผงแป้นอักขระ (Keyboard), เมาส์ , เครื่ องตรวจกวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่ องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่ องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) อุปกรณ์สง่ ข้ อมูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่ องพิมพ์ (Printer), และเทอร์ มินลั หน่วยประมวลผลกลาง

จะ ท างานร่ วมกับหน่วยความจำาหลักในขณะคำานวณหรื อประมวลผล โดยปฏิบตั ิ หน้ าที่ ตามคำาสัง่ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการดึงข้ อมูลและคำาสัง่ ที่เก็บไว้ ไว้ ใน


หน่วยความจำาหลักมาประมวลผลหน่วยความจำาหลัก มีหน้ าที่เก็บข้ อมูลที่มา จาก อุปกรณ์รับข้ อมูลเพื่อใช้ ในการคำานวณ และผลลัพธ์ของการคำานวณก่อนที่จะ ส่งไปยัง อุปกรณ์สง่ ข้ อมูล รวมทังการเก็ ้ บคำาสัง่ ขณะกำาลังประมวลผล หน่วยความจำา สำารอง ทำาหน้ าที่จดั เก็บข้ อมูลและโปรแกรมขณะยังไม่ได้ ใช้ งาน เพื่อการใช้ ในอนาคต ซอฟต์แวร์ เป็ นองค์ประกอบที่ส าคัญและจำาเป็ นมากในการควบคุมการท า งานของ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ ระบบ มีหน้ าที่ควบคุมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และเป็ นตัวกลางระหว่างผู้ใช้ กบั คอมพิวเตอร์ หรื อฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบ สามารถ แบ่งเป็ น 3 ชนิดใหญ่ คือ 1. โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ ใช้ ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์พว่ งต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ กนั ใน ปั จจุบนั เช่น UNIX, DOS, Microsoft Windows


2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใช้ ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ เครื่ อง

คอมพิวเตอร์ ในระหว่างการประมวลผลข้ อมูลหรื อในระหว่างที่ใช้ เครื่ อง คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้ กนั ในปั จจุบนั เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor) 3. โปรแกรมแปลภาษา ใช้ ในการแปลความหมายของค าสัง่ ที่เป็ น ภาษาคอมพิวเตอร์ ให้ อยูใ่ นรูปแบบที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ าใจและท างาน ตามที่ผ้ ใู ช้ ต้ องการ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ เป็ นโปรแกรมที่เขียนขึ ้นเพื่อท างานเฉพาะด้ านตาม ความ ต้ องการ ซึง่ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์นี ้สามารถแบ่งเป็ น 3 ชนิด คือ 1. ซอฟต์แวร์ ประยุกต์เพื่องานทัว่ ไป เป็ นซอฟต์แวร์ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ งาน

ทัว่ ไปไม่เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น WordProcessing, Spreadsheet, Database Management เป็ นต้ น 2. ซอฟต์แวร์ ประยุกต์เฉพาะงาน เป็ นซอฟต์แวร์ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในธุรกิจ

เฉพาะ ตามแต่วตั ถุประสงค์ของการน าไปใช้


3. ซอฟต์แวร์ ประยุกต์อื่น ๆ เป็ นซอฟต์แวร์ ที่เขียนขึ ้นเพื่อความบันเทิง และ

อื่น ๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ ประยุกต์สองชนิดข้ างต้ น ตัวอย่าง เช่น Hypertext, Personal Information Management และซอฟต์แวร์ เกมต่าง ๆ เป็ น

ต้ น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวะภาพ

ผลิตภัณฑ์ไหมคำาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวและเส้นผม โดยอาศัย หลักเทคโนโลยีชีวภาพ นำาเอายีสต์ที่คัดเลือกสายพันธุ์มาหมักกับสาหร่าย ไก ทำาให้ได้คุณค่าของสารอาหารเพิ่มขึ้น ได้แก่ สารรีคอม (Bio-technology)


บีแนนต์ (Recombinant) และสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant) เมื่อ นำามาผสมกับนำ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) และโจโจ้บาออย์ (Jojoba Oil)

ทำาให้ ได้ คณ ุ สมบัติช่วยถนอมผิว ให้ ช่มุ ชื่น ไม่ก่อให้ เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวและเส้ นผม ผลิตภัณฑ์ ไหมคำา เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับรางวัล OTOP 5 ดาว ในปี 2547 และยัง ได้ คดั เลือกเป็ นสินค้ า OTOP Premium ระดับ A ของกรมส่งเสริ มการส่งออกในปี 2548 จึง มัน่ ใจได้ ว่า ผลิตภัณฑ์ของไหมคำาเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคณ ุ ภาพและมาตรฐานส่งออกไปยังต่าง ประเทศ


ผลิตภัณฑ์ไหมคำามีหลายอย่างคือ 1. สำาหรับผิวหน้ า - สบูส่ มุนไพร , โฟมล้ างหน้ า, ผงสมุนไพรพอกหน้ า, ครี มมะขาม, เจลใส, ยกกระชับ

2. สำาหรับผิวกาย – สบูเ่ หลวสาหร่าย, สบูเ่ กลือขัดผิวอโรมา “ไหมคำา”, เกลือขัดผิวอโรม่า, น้ำ ามันนวดอโรมา, โลชัน่ น้ำ านมผสมสาหร่ าย, น้ำ าแร่สำาหรับอาบ/แช่

3. สำาหรับผิวผม – แชมพูสาหร่ าย, ครี มนวดผม, ครี มหมักผม, ซีรั่มบำารุงผม


4. สำาหรับบำารุงผิวมือและเท้ า – ครี มบำารุงมือและเล็บ , ผลิตภัณฑ์บำารุงเท้ า

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวะภาพ  
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีชีวะภาพ  
Advertisement