Page 1

RNI. NO. 2003/14530

11`5-2013

The Most Sensational Telugu Daily in Andhra Pradesh

X¯ìyês¡+

>∑T+≥÷s¡T

m&ç≥sY ÇHé N|òt : u…qØ®Hê<Ûé

8| ù J\T : s¡÷ ` 3-00

dü+|ü⁄{Ï ` 10 dü+∫ø£ `11

Published from : GUNTUR, KHAMMAM, ANANTAPUR, KAKINADA, WARANGAL, KADAPA & KURNOOL

yêdü $ dü÷|üsY e÷¬sÿ{Ÿ ‹s¡TeT\ $T˝Ÿÿ bÕs¡¢sY C≤qbÕ&ÉT s√&é, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl Ábıˆˆ Äπs{Ï Hêπ>X¯«ss¡ êe⁄ ôd˝Ÿ : 9849097174

ôdH˚‡wüq˝Ÿ q÷´dt≈£î ˝≤–Hé ne«+&ç

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : Ä#ês¡´ ø√<ä+&ÉsêyéT, Ç‘·s¡ ◊ø±dü H˚‘·\T uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT øÏwüHé¬s&綑√ X¯óÁø£yês¡+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£eT+ô|’ yês¡T #·]Ã+#ês¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s+¡ øÏwHü é s¬ &ç¶ MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ‘·eT |üP]Ô eT<ä‘› T· ñ+≥T+<äHêïs¡T. n+<äT˝À bÕ˝§Z+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ b˛sê≥+ ∫e] <äX≈¯ î£ #˚]+<äHêïs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +≥T esê¸ø±\ düe÷y˚X+¯ ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢qT ô|&ÉT‘·T+<√ ˝Ò<ë #·dTü +Ô <√ ø±+Á¬>ùd‡ ‘˚\TÃø√yê\ì øÏwHü é s¬ &ç¶ düyê˝Ÿ #˚XÊs¡T. 2014 mìïø£\˝Àù| bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ‘Ó\+>±q _\T¢ Á|üyX˚ ¯ ô|{≤º\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«\qT düÔ+_Û+|üCÒùd˝≤ #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø±sê´#·sD¡ qT X¯óÁø£yês¡+ Á|üø{£ kÏ ÕÔeTì ø√<ä+&ÉsêyéT ‘Ó*bÕs¡T. bÕs¡y¢ TÓ +≥T˝À ‘Ó\+>±D _\T¢ \ø£´å +>± #·˝À nôd+;¢ ø±s¡´Áø£e÷ìï ‘êeTT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. #·˝À nôd+;¢øÏ {°ÄsYmdt uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ, dæ|◊æ bÕغ\T dü+|üPs¡í eT<ä‘› T· qT Á|üø{£ +Ï #êj·Tì á dü+<äs“¡ +¤ >± ø√<ä+&ÉsêyéT MT&çj÷· ‘√ #ÓbÕŒs¡T.

www .k ak atiya www.k .kak akatiya daily .com daily.com

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T $$<Ûä s¡ø±˝…q’ |üqT\ ì$T‘·+Ô <˚X¯ sê»<Ûëì nsTTq &Û©ç ø¢ Ï yÓfió¯ +Ô {≤s¡T. ø=ìï yê´bÕs¡ |üqT\T.. eT]ø=ìï sê»ø°jT· |üqT\T.. Ç˝≤ ô|<ä› ô|<ä› |üqT\T #·øÿ£ ã&˚~ &Û©ç ˝¢ ÀH˚ ø±e&É+‘√ nìï sê»ø°jT· bÕغ\≈£L &Û©ç ‘¢ √ dü‘‡· +ã+<Ûë\T+{≤sTT.. &Û©ç ¢ sê»ø°jT· ô|<ä\› ‘√ nsTT‘˚ á dü‘·‡+ã+<Ûë\T me]¬ø’Hê ‘·|üŒìdü]. $T>∑‘êyê] $wüj·T+˝À m˝≤ e⁄Hêï, {Ï&ç|æ n~ÛH˚‘· Hêsê #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT>±s¡T &Û©ç ø¢ Ï yÓfió¯ HÔ êïs¡+fÒ sê»ø°jT· esêZ˝À¢ ÄdüøÔÏ #ê˝≤ m≈£îÿe>±H˚ e⁄+{À+~. >∑‘· s¬ +&ÉT eT÷&˚fió¯ fl>± #·+Á<äu≤ãT &Û©ç ø¢ Ï yÓfiÔ‚ #ê\T.. Äj·Tq nø£ÿ&É @+ #˚XÊs¡qï<ëìô|’ s¡øs£ ø¡ ±\ }Vü‰>±Hê\T.. eTØ E-mail eTTK´+>± ø±+Á¬>dt ô|<ä\› ‘√ s¡V≤ü dü´+>± eT+‘·Hê\T »]bÕs¡qï }Vü‰>±Hê\T #Ó\sπ –b˛‘·THêïsTT. øπ +Á<ä banarge_nath@yahoo.com Vü≤√+eT+Á‹>± >∑‘·+˝À |üì#˚dæq ∫<ä+ãs¡+ z kÕ] bÕs¡¢yÓT+≥T kÕøÏå>±H˚ ªMT n~ÛH˚‘· Hê <ä>∑Zs¡≈£î e∫à @+ banargenath@gmail.com #ÓbÕŒs√ ‘Ó\TkÕ..?μ n+≥÷ {Ï&|ç æ H˚‘*· ï ø£&–ç bÕπsXÊs¡T ‘Ó\+>±D $wüjT· +˝À. <ë+‘√, #·+Á<äu≤ãT &Û©ç ¢ EDITOR IN CHIEF ô|<ä\› ‘√ ªs¡V≤ü dü´ uÛ{Ò \° Tμ ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡qï $wüjT· + ã≥ºãj·T\sTTb˛sTT+~. ô|>’ ±, »>∑Hé nÁø£e÷düT\Ô øπ düT≈£î Benarji Naddh dü+ã+~Û+∫ düTÁ|”+ø√s¡T˝º À ø°\ø£ yê<äq\T »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝ÀH˚ #·+Á<äu≤ãT &Û©ç ¢ Á|üj÷· D≤\T m≈£îÿe>± e⁄+≥T+&É&eÉ T÷ |ü\T nqTe÷Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. ªH˚qT düTÁ|”+ø√s¡Tìº Á|üu≤Û $‘·+ #˚jT· >∑\Hê.? nì #·+Á<äu≤ãT 99 89 32 05 77, 93 46 48 57 56 GUNTUR ADDRESS ne÷j·Tø£+>± m<äTs¡T Á|ü•ïdüTHÔ êïs¡T>±˙.. »s¡T>∑T‘·Tqï |ü]D≤e÷\T ø±ø£‘ê∞j·Te÷.? |üø±ÿ bÕ¢ì+>±.? nqï<ëìô|’ me] n_ÛÁbÕj·÷\T yêfi¯fl≈£îHêïsTT. ìqï{ÏøÏ ìqï »>∑Høé Ï u…sTT˝Ÿì düTÁ|”+ø√s¡Tº ‹s¡dÿü ]+#·&+É .m˙ºÄsY SRI SAI NILAYAM ç ¢ yÓ[fl, yÓ÷ø±* H=|ü \≈£î ∫øÏ‘‡· #˚sTT+#·Tø√&ÜìøÏ Ç+ø√ s¬ +Á&√E\T mø˘‡Á{≤>± FlatN0-104-YAGANTI GRAND $Á>∑V‰ü $wüÿs¡D ø√dü+ &Û© Beside Lurdhu High School, Äj·Tq &Û©ç ˝¢ À eTø±+ y˚jT· &É+‘√.. &Û©ç ˝¢ À #·+Á<äu≤ãT eT+Á‘ê+>±\ô|’ nqTe÷Hê\T ô|s¡>&∑ ÜìøÏ ø±s¡DeTsTT´+~. Main Road. eT∞fl Ç|ü &ÉT #·+Á<äu≤ãT &Ûç©¢ yÓfi¯óÔHêïs¡T. mìïø£\ ø£$TwüHé m\Áø±ºìø˘ z{Ï+>¥ yÓTw”q¢˝À ˝À≥TbÕ≥¢ô|’ $$<Ûä Vasantharayapuram-GUNTUR-2 sê»ø°jT· bÕغ\‘√ #·]Ã+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dq æ düe÷y˚XÊìøÏ #·+Á<äu≤ãT Vü‰»s¡T ø±qTHêïs¡T. Ç<=ø£ÿfÒ Call: 0863- 2352591,3254000 |üìMT<ä #·+Á<äu≤ãT yÓfió¯ HÔ êïs¡T.? ˝Òø£ Ç+πøeTHêï |üqT\T.. n<˚ &Û©ç ¢ ô|<ä\› qT ø£*ùd |üqT\T Äj·Tq≈£î e⁄Hêïj·÷.? LEGAL AFFAIRS nqï nqTe÷Hê*ï Äj·Tq sê»ø°jT· Á|ü‘´· s¡T\ú T ˝ÒeBdüTHÔ êïs¡T. ˇø£ÿ bıs¡bÕ≥T »]–Hê.. ˇø£ÿ dü+|òTü ≥q All Legal Affairs About nqTø√≈£î+&Ü ø£*kı∫ÃHê.. Ä ‘·sê«‘· n<˚ ø√D+˝À nqTe÷Hê\T.. Ä˝À#·q\T ø£<Tä \T‘êj·Tq&ÜìøÏ #·+Á<äu≤ãT kakatiya Should be filed in &Û©ç ¢ |üs´¡ ≥q˝Ò ì<äsÙ¡ q+. ndü˝Ò $X¯«dü˙j·T‘· $wüjT· +˝À nj·T´>±]øÏ #ê˝≤ yÓTqÆ dt e÷s¡Tÿ\THêïsTT. <ë+‘√.. Guntur Courts only #·+Á<äu≤ãT &Û©ç ¢ yÓfi.Ô‚ . Äj·Tqô|’ nqTe÷Hê\T Ç˝≤H˚ e⁄+{≤sTT eT].

q÷´&Û©ç ¢ / u…+>∑fiS¯ s¡T, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : ‘·eT qT+&ç $&çb˛sTT ø=‘·Ô bÕغ\T ô|≥Tº≈î£ qï e÷J eTTK´eT+Á‹ _mdt j·T&É÷´s¡|üŒ, >±* »Hês¡∆Hé ¬s&ç¶\qT eT∞¢ #˚s¡Bj·÷\H˚ Ä˝À#·q˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ñqï≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç{°e\ »]–q mìïø£˝À¢ j·T&É÷´s¡|Œü ø£sêï≥ø£ »q‘ê bÕغ, >±* nqT#·sT¡ &ÉT ÁosêeTT\T kÕú|+æ ∫q _mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ\T _C…|æ $»j·Teø±XÊ\T <Óã“rXÊsTT. B+‘√ qwüº ìyês¡D #·s´¡ \≈£î _C…|æ ‘Ós˝¡ |Ò qæ ≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. bÕغøÏ <ä÷s¡yTÓ qÆ j·T&É÷´s¡|Œü qT eT∞¢ <ä]#˚]à 2014 ˝Àø˘duü ÑÛ mìïø£\ Hê{ÏøÏ düe÷j·T‘·eÔ Tj˚T´+<äT≈£î _C…|æ düHêïVü‰\T ÁbÕs¡+_ÛdTü qÔ ï≥T¢>± yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û.. sê»´düuÛÑ Á|ü‹|üø£åH˚‘· ns¡TDY C…’{°¢ á ~X¯>± eTTeTàs¡ Á|üjT· ‘êï\T ÁbÕs¡+_Û+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. j·T&É÷´s¡|Œü ˝Òøb£ ˛‘˚ sêqTqï ˝Àø˘duü ÑÛ mìïø£˝À¢ ø£sêí≥ø£˝À _C…|æ $»j·÷\T ø£wüº+ ø±>∑\eì uÛ≤$düTÔqï á H˚‘·\T eP´Vü‰‘·àø£+>± bÕe⁄\T ø£<Tä |ü⁄‘·THêïs¡T. Ç$ yêdüeÔ s¡÷|ü+ <ë\Ã&ÜìøÏ eTs√ s¬ +&ÉT eT÷&ÉT HÓ\\ düeTj·T+ |ü≥eº #·TÃqì n+≥THêïs¡T. j·T&û¶øÏ eT∞¢ bÕغ rs¡ú+ Ç#˚à n<Ûä´ø£å |ü<ä$ n|üŒ–kÕÔs¡≥. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£˝À¢ nuÛÑ´s¡Tú\ m+|æø£ n~Ûø±s¡+ ≈£L&Ü Äj·Tqπø ø£≥uº &… ‘É ês¡T. _C…|øæ Ï <ä÷s¡yTÓ qÆ ÁosêeTT\T yês¡ìZ ï ≈£L&Ü eT∞¢ bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#˚ neø±XÊ\T ñHêïj·T≥. Çe˙ï yêdüeÔ s¡÷|ü+ <ë*ùdÔ 2014 ˝Àø˘duü ÑÛ mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt≈î£ _C…|æ >∑{bºÏ ˛{° Çe«&É+ ‘·<´ä∏ eTì n+≥THêïs¡T. πø+Á<ä+˝À m˙¶j˚T n~Ûø±s¡ |ü>±Z\T #˚|ü{≤º\+fÒ ø£sêí≥ø£˝À n‘·´~Ûø£ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\qT ¬>\eø£ ‘·|üŒ<äT

ø£<ä\ì ‘Ó\+>±D H˚‘·\T ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : ‘Ó\+>±D˝Àì bÕغ Hêj·T≈£î\ rs¡T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. bÕغ Hêj·T≈£î\T mes¡T ≈£L&Ü #·Ts¡T>±Z ø£<\ä &É+ ˝Ò<äT ô|’>±, n+‘·s¡Z‘· $uÛÒ<ë\T m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT #·T≥TºeTT&ÉT‘·÷H˚ ñHêïsTT. @ Hêj·T≈£î&ÉT m|ü &ÉT {°ÄsYmdt˝À #˚sT¡ ‘ê&√ ‘Ó*j·Tì |ü]dæ‹ú ø£Ø+q>∑sY XÊdüqdüuTÑÛ ´&ÉT >∑+>∑T\ ø£eT˝≤ø£sY Ç{°e\ {°ÄsYmdt˝À #˚sês¡T. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢øπ #Ó+~q düT<ë›\ <˚ej·T´ ≈£L&Ü {°ÄsYmdt˝À #˚sT¡ ‘ês¡H˚ yês¡\Ô T e#êÃsTT. ø±˙ Äj·Tq Ä yês¡\Ô qT K+&ç+#ês¡T. {°ÄsYmdt˝À #˚s&¡ +É ˝Ò<ìä #Ó|Œæ q|üŒ{Ïø° düT<ë›\ <˚ej·T´ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ˝À #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]+#·&É+ ˝Ò<äT. Ç{°e\ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T≈£î, ø£&çj·T+ ÁoVü≤]øÏ eT<Ûä´ ‘·˝‹… qÔ $uÛ<Ò ë\T ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D˝À bÕغ Hêj·T≈£î\ rs¡TqT |ü{kºÏ ˛Ô+<äì n+≥THêïs¡T. bÕغ˝ÀøÏ ‹]– e∫Ãq {Ï. <˚y+˚ <äsY >ö&éqT sê»´düu≈ÑÛ î£ |ü+|æ+#ês¡T. <ëìô|’ ‘·\kÕì Áoìyêdü j·÷<äyé e+{Ï Hêj·T≈£î\T n*–q|üŒ{Ïø° #·+Á<äu≤ãT U≤‘·sT¡ #˚jT· ˝Ò<Tä . nsTT‘˚, <˚y+˚ <äsY >ö&é nqT≈£îqï+‘· U≤‘·sT¡ #˚jT· ˝Ò<Tä . nsTT‘˚, <˚y+˚ <äsY >ö&é nqT≈£îqï+‘· #·Ts¡T>±Z e´eVü≤]+#·&+É ˝Ò<Tä . Äj·Tq Äs√>∑´+ ≈£L&Ü düV≤ü ø£]+#·&+É ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. q\¢>=+&É õ˝≤¢ uÛÑTeq–] XÊdüqdüuÛÑT´sê\T ñe÷ e÷<Ûäe¬s&ç¶ ≈£L&Ü m|ü &√ ø±˙ ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ‘Ó\+>±D bò˛s¡+ ø£˙«qsY>± e´eVü≤]düTqÔ ï mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£sY sêe⁄ ‘·q <ä÷≈£î&ÉTqT ‘·–+Z ∫q≥T¢ ø£ì|ædTü HÔ êïs¡T. {°ÄsYmdtô|’ rÁeyÓTqÆ <ë&ç #˚d÷ü Ô e∫Ãq <äj÷· ø£sY sêe⁄ Ç|ü &ÉT n+‘·>± eTT+<äT≈£î sêe&É+ ˝Ò<Tä . yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T e÷Á‘·yT˚ #·Ts¡T>±Z ø£ì|ædTü HÔ êïs¡T. ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q #ê˝≤eT+~ XÊdüqdüuTÑÛ ´\T, Hêj·T≈£î\T ìeTà≈£î ˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü≤]dü÷Ô ñ+&É&+É |ü≥¢ #·+Á<äu≤ãT rÁe ndü+‘·è|æÔ‘√ ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ˇø£ÿ n&ÉT>∑T eTT+<äT≈£î y˚dæq|üŒ{Ïø° bÕØºì ‘Ó\+>±D˝À ã˝Àù|‘·+ #˚jT· &É+˝À |üP]Ô>± $|ò\ü yÓTqÆ ≥T¢ uÛ≤$düTHÔ êïs¡T.

LEGAL ADVISERS Kommineni Bhavanarayana

opp. Raman Accademy, Suryaraopet, VIJAYAWADA Surabathina Adinarayana 3rd line, Naidupet,GUNTUR

dü÷#·q ø±ø£rj·T ~q|üÁ‹ø£ ù||üsY bÕ]Ù˝Ÿ‡ $wüjT· yÓTÆ

$»j·Tyê&É 9177052542-7569908211 >∑T+≥÷s¡T 9292151711 ôd˝Ÿ HÓ+ãsY˝À dü+Á|ü~+#·>\∑ s¡T.

X¯óuÛÑ‹~Û 11.5. 2013 X¯ìyês¡+ l $»j·T HêeT dü+e‘·‡s¡ #Ó‘Á’ · ã.qe$T ‹~Û : qe$T ñˆˆ 6.17 qø£åÁ‘·+: X¯‘·_Ûwü+ ‘Óˆˆ 4.03 es¡´® + : ñˆˆ 11.47`1.20 sêVüQø±\+: ñˆˆ 9.00`10.30 <äTs¡TàVüAs¡Ô+: ñˆˆ 6.00`7.36 j·TeT>∑+&É+: |üˆˆ 1.30`3.00 dü÷s√´<äjT· + : 5.37 dü÷sê´düeÔ Tj·T+ : 6.17

ø=*¢|sü ¡ Hê>∑ø√fÒX«¯ s¡Xs¯ à¡

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : n\ø£bÕqTŒ M&Éì ø=D‘ê\ sêeTø£èwüôí |’ yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT »>∑Hé rÁe+>± $s¡T#·T≈£î|ü&qç ≥Tº düe÷#ês¡+. ãT»®–+#˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚jT· +&ç.. ø±˙ m≈£îÿe bÕ≈£î˝≤&Ée<ä+› ≥÷ Äj·Tq myÓTà˝Ò´ Áoø±+‘Y¬s&ç¶øÏ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ˇø£y˚fi¯ e÷≥ $+fÒ düπsdü].. ˝Ò≈£î+fÒ <äj·T#˚j·TeTì #Óù|Œj·T+&É+≥÷ ‘˚*Ã#ÓbÕŒ\ì Ä<˚•+#ês¡T. Äj·Tq ø±ø£b˛‘˚ e+<äeT+~ bÕغ˝ÀøÏ #˚sπ +<äT≈£î ≈£L´ ø£&ÉT‘ês¡+≥÷ KsêK+&ç>± #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ qT+∫ yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt rs¡+ú |ü⁄#·TÃ≈£îqï <ë&ç Ms¡uÛÑÁ<äsêe⁄qT rÁe+>± $uÒ~ÛdüTÔqï ø=D‘ê\qT ãT»®–+#˚+<äT≈£î »>∑Hé yÓTT<ä{À¢ Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. #·+#·˝Ÿ>÷∑ &É C…\’ T≈£î e∫à ‘·qì ø£\yê\ì dü÷∫+∫q|üŒ{Ïø° Äj·Tq sê˝Ò<Tä . B+‘√ ø=D‘ê\ô|’ ÄÁ>∑Vü‰+>± e⁄Hêïs¡T. »>∑Hé. eTs√yÓ’|ü⁄.. <ë&çøÏ bÕغ˝À ø°\ø£ |ü<äe⁄\T ø£≥ºu…{≤º\ì ‘·*¢, bÕغ >ös¡yê<Û´ä ≈£îå sê\T $»j·TeTà≈£î »>∑Hé dü÷∫+∫q≥Tº düe÷#ês¡+. $»j·Tq>∑s+¡ , $XÊK|ü≥ï+, Áoø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢\ bÕغ u≤<Û´ä ‘·\qT Äj·Tq uÛTÑ »düÿ+<ë\ô|’ ô|fÒº neø±XÊ\T |ü⁄wüÿ\+>± e⁄qï≥Tº bÕغ esêZ\T #ÓãT‘·THêïsTT. 30 dü+e‘·‡sê\ sê»ø°jT· nqTuÛeÑ + e⁄qï <ë&ç.. bÕغ u≤<Û´ä ‘·\qT düeTs¡eú +‘·+>± ìs¡«Væ≤+#·>∑\&ÉH˚ uÛ≤eq »>∑Hé˝À e⁄qï+<äTe˝Ò¢ Äj·Tq á ìs¡íj·T+ rdüT≈£îì e⁄+&Ée#·Ãì yês¡T n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : b˛*+>¥ ã÷‘Y˝À¢ yÓuŸ ø¬ yÓTsê\T ô|{≤º\ì ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á$j·T+\≈£î Á|æ+≥s¡¢qT neTπsà $wüjT· +ô|’ X¯óÁø£yês¡+ »]–q nœ\|üøå£ düe÷y˚X+¯ ˝À bÕ˝§Zqï nq+‘·s+¡ Äj·Tq MT&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. á$j·T+\≈£î Á|æ+≥s¡q¢ T neTπsà $<ÛëHêìøÏ ˇø£]<äs› T¡ ‘·|Œü n+<äs÷¡ n+^ø£]+#ês¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Á|æ+≥s¡q¢ T neTs¡Ã+ e\¢ z≥s¡T ‘êqT me]øÏ zfÒXÊH√ ‘Ó\TdüT≈£îì dü]>±H˚ ñ+<äì ìsê∆]+#·T≈£îqï ‘·sê«‘· z≥T |ü&˚ neø±XÊìï $ìjÓ÷–+#·T≈£î+{≤&Éì, Bìe\¢ á$j·T+˝À¢ nÁø£e÷\qT ìs√~Û+#·e#·TÃqì Äj·Tq nHêïs¡T. á$j·T+˝À¢ nÁø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì ìs¡÷|æ+∫q e´øÏìÔ C…\’ T˝À ô|{≤ºsì¡ , q$Tàq $wüj÷· ìøÏ ø£≥Tºã&ç á$j·T\+≈£î Á|æ+≥s¡T¢ neTsêÃ\ì ‘êeTT dü÷∫+#êeTì. <ëìï |üØøÏ+å ∫ kÕ<Û´ä y˚Tqì mìïø£\ dü+|òTü + ìsê∆]+#·T≈£î+<äì, 2014˝À kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· m≈£îÿe>± á |ü<‹∆ä ì nqTdü]+#ê\ì ‘êeTT dü÷∫+#êeTì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á $wüjT· +˝À z eTT+<ä&TÉ >∑T y˚XÊeTì nHêïs¡T. Ä<ësY ø±s¡T\¶ T e∫Ãq ‘·sê«‘· bÕs¡<sä Ù¡ ø£‘· ø√dü+ z{Ï+>∑T˝À ◊]wt |ü<‹›ä ì Á|üyX˚ ô¯ |{≤º\ì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTT‘˚, mìïø£˝À¢ <Ûqä Á|üyêVü‰ìï ìj·T+Á‹+#·˝øÒ b£ ˛‘·THêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. z≥s¡q¢ T ø=+≥THêïs¡ì, eT<ä´+ @s¡T˝…’ bÕs¡T‘√+<äì $eT]Ù+#ês¡T. H˚s¡>±fi¯ó¢ sê»ø°j·÷˝À¢øÏ edüTÔHêïs¡ì, H˚sê>±fi¯ó¢ sê»ø°j÷· ˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü Á|üuTÑÛ ‘·«+ ‘·–q #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü»\T n$˙‹|üsT¡ \qT ‹s¡dÿü ]+#˚ dæ‹ú øÏ e#êÃs¡ì #·+Á<äu≤ãT nHêïs¡T. q\¢<HäÛ êìï, n$˙‹ì ìs¡÷à*ùdÔ <˚X+¯ ˝À ù|<ä]ø±ìï n+‘·+ #˚jT· e#·TÃqì Äj·Tq nHêïs¡T. y˚sTT s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ e∫Ãq ‘·sê«‘· ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T ≈£L&Ü CÒãT˝À¢ ô|≥Tº≈î£ ì yÓfi&¢¯ ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì, á |ü<‹›ä e÷sê\ì, ˝≤yê<˚M\T u≤´+≈£î\ <ë«sêH˚ »s¡>±\ì nHêïs¡T. q>∑<Tä ã~© |ü<øä∏ ±ìï Á|üyX˚ ô¯ |&É‘êeTì ‘êeTT >∑‘· mìïø£˝À¢ Á|üø{£ +Ï #êeTì, q>∑<Tä ã~© |ü<øä∏ ±ìï neT\T #˚kÕÔeTì øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ n+{À+<äì, <ëìï m˝≤ neT\T #˚j÷· \H˚ n+X¯+ô|’ øπ +Á<ä+ n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq nHêïs¡T.

ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : ªmø£ÿ&É bÕπsdüT≈£îHêïyÓ÷ nø£ÿ&˚ yÓ‘T· ø√ÿyê\H˚~μ kÕyÓT‘·! kÕ<Ûës¡D+>± b˛>=≥Tº≈î£ qï edüTeÔ ⁄\ $wüjT· +˝À @~ m|ü⁄Œ&ÉT mø£ÿ&É bÕπsdüT≈£îHêïyÓ÷.. eTq≈£î m˝≤ ‘Ó\TdüT+Ô ~? ø±˙ ø=ìï $wüj·÷˝À¢ e÷Á‘·+ #ê˝≤ düŒwüº+>± ‘Ó\TdüTÔ+~. eTq &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡dæ+Vü≤≈£î ‘êqT @+ b˛>=≥Tº≈î£ HêïH√ ‘Ó\TdüT? mø£ÿ&É b˛sTT+<√ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. m+<äT≈£î b˛sTT+<√ ≈£L&Ü ‘Ó\TdüT. n+<äTπø Äj·Tq nø£ÿ&˚yÓ‘·T≈£îÿH˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY yÓ’K] e\q ‘·q |üs¡Te⁄ b˛sTT+<äì nqT≈£î+≥Tqï sê»qs¡d+æ Vü≤, dü+>±¬s&罶 À d”m+ (Á|ü‘´˚ øÏ+∫ ‘·q |üs√ø£+å ˝À) düuÑÛ ìs¡«Væ≤+∫q ‘·sê«‘·.. |üP]Ô>± |üsT¡ e⁄qwü+º »]–+<äì uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. n+<äTøπ ‘·q kı+‘·õ˝≤¢ nsTTq Ä ÁbÕ+‘·+˝ÀH˚ n<˚ dü+>±¬s&綽À d”m+ düuÛÑqT ‘·\<äH˚ï düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Äj·Tq bÕ¢Hé #˚düTÔHêïs¡T. md”‡ md”º düuŸbÕ¢Hé $wüjT· +˝À ‘·q≈£î <äøÿ£ e\dæq ø°]Ô <äøÿ£ ≈£î+&Ü øÏsD¡ Y #·Áø£+ n&ÉTy¶ d˚ Tü HÔ êïs¡ì eTqkÕÔ|+ü #Ó+<äT‘·Tqï &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡.. d”m+ øÏs¡DY ‘·qqT Ç>√ïsY #˚dæ düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫q dü+>±¬s&綽ÀH˚ uÛ≤Ø düuÛÑ≈£î bÕ¢Hé #˚dTü HÔ êïs¡T. <ëyÓ÷<äsqY T \÷|t˝H’… ˝é ÀøÏ |ü+|æ.. Äj·Tq õ˝≤¢˝À ‘·qT dü÷|üsVY ≤æ {Ÿ düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. n+<äTøπ <ëyÓ÷<äs¡ ≈£L&Ü n<˚ ø±q‡+ÁfÒ{Ÿ #˚XÊs¡T. n<˚ dü+>±¬s&罶 ÀH˚ ‘êqT ≈£L&Ü uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÑÛ ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ |üPqT≈£îHêïs¡T. &ç|Pü ´{° d”m+ nqT≈£L\Ts¡+‘ê ø£*|æ á düuqÑÛ T ìs¡«Væ≤+#·uÀ‘·THêïs¡T. 13e ‘˚Bq Ç+<äT≈£î eTTVüAs¡+Ô ìs¡sí TT+#ês¡T. d”m+düuøÑÛ +£ f… m≈£îÿe eT+~ »Hêìï b˛π>dæ.. uÛ≤ØVæ≤{Ÿ #˚j÷· \ì yês¡T nqT≈£î+≥THêïs¡T. md”‡ md”º düuŸbÕ¢Hqé T $»j·Te+‘·+>± ø±s¡´s¡÷|ü+˝ÀøÏ ‘Ó∫Ãq+<äT≈£î <ëyÓ÷<äs¡ sê»qs¡d+æ Vü≤≈£î |òTü q düHêàq+ #˚kÕÔsT¡ .

qπs+Á<ä yÓ÷&çj˚T ø±<äT.. kÕúìø£ nuÛÑ´s¡Tú\÷ ø±yê*! q÷´&Ûç©¢, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : >∑‘· <äXÊã›ø±\+>± dü+ø°s¡í Á|üuÛÑT‘ê«\ ø±\+ q&ÉTk˛Ô+~. >√yê e+{Ï ∫qï sêÁcÕº\qT $TqVü‰sTTùdÔ sêÁcÕº\˝À Äj·÷ bÕغ\≈£î |üP]Ô yÓTC≤غ e#˚à neø±XÊ\T ‘·≈£îÿe>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. 2009 mìïø£\˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø±+Á¬>düT, n+‘·≈î£ eTT+<äT ø£sêï≥ø£˝À uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ n~Ûø£ kÕúHê\qT ø¬ e’ dü+ #˚dTü ø=ì n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃsTT. nsTT‘˚, Ä ‘·sê«‘· bÕغ\˝Àì n+‘·sêZ‘· ø£\Vü‰\T, $uÛ<Ò ë\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À bÕغ\T #·|Œü ã&ܶsTT. ìqï{Ï kÕ<Ûës¡D mìïø£\˝À ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>düT bÕغ $»j·T+ kÕ~Û+#·>±.. _C…|æ #êe⁄<Óã“ ‹qï~. á düeTj·T+˝À ˇø£ $wüj÷· ìï >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+~. @ bÕغ øπ +Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sê<äH˚ yê<äq ñ+~. n<˚ düeTj·T+˝À Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ˝À m≈£îÿe d”≥q¢ T kÕ~Û+#·≈î£ +&Ü øπ +Á<ä+˝À ø±+Á¬>düT bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq <ëK˝≤\T 1989 qT+&ç ˝ÒeH˚ #Ó|üŒe#·TÃ. ø£sêï≥ø£˝À ø±+Á¬>düT ¬>\T|ü⁄≈£î ø±s¡D+ _C…|æì ø£sêï≥ø£ »q‘ê bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, e÷J eTTK´eT+Á‹ _mdt j·T&É÷´s¡|üŒ N\Ã&Éy˚T.. j·T&É÷´s¡|üŒ bÕغ 35 kÕúHê˝À¢ s¬ +&√ kÕúq+˝À ì*∫+~. Bìì ãfÒº j·T&û¶ _C…|ìæ u≤>± <Óã“rXÊs¡ì #Ó|Œü e#·TÃ. #ê˝≤ kÕúHê˝À¢ ø¬ C…|.æ _C…|.æ z≥¢ eT<Û´ä ‘˚&Ü ‘·≈î£ ÿy˚ ñ+<äì ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ j·T&É÷´s¡|Œü _C…|˝æ ÀH˚ ñ+fÒ |ò*ü ‘ê\T eTs√˝≤ ñ+&˚eì sê»ø°jT· |ü]o\≈£î\T uÛ≤$düTHÔ êïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À |ò*ü ‘ê\ô|’ _C…|æ eTT+<äT>±H˚ }Væ≤+∫+<äì #Ó|Œü e#·TÃ. ø£sêï≥ø£˝À _C…|æ z≥$TøÏ bÕ\Hê|üsy¡ TÓ qÆ ø±s¡D≤\T ≈£L&Ü nH˚ø+£ ñHêïj·Tì n+≥THêïs¡T. ø£sêï≥ø£ |ò*ü ‘ê\ H˚|<ü ´ä∏ +˝À _C…|æ ‘·q yÓ|’ ˝üò ≤´\qT #·øÿ£ ~<äTø› =ì &Û©ç ˝¢ À j·T÷|æ@ 2 Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ düyê˝Ÿ #˚j÷· *‡ ñ+~. _C…|˝æ À >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷&û Ç|ü &ÉT bÕ|ü⁄\sY H˚‘.· >∑T»sê‘Y mìïø£\˝À qπs+Á<ä yÓ÷&û eT÷&√kÕ] mìï¬øq’ ‘·sê«‘· |ü\Te⁄s¡T _C…|ìæ #·÷dæ ø±≈£î+&Ü yÓ÷&ûì #·÷dæ zfÒkÕÔqì #Ó|Œæ q yês¡T ñHêïs¡≥. qπs+Á<ä yÓ÷&ûøÏ ñqï bÕ|ü⁄˝≤]{° H˚|<ü ´ä∏ +˝À Äj·TqqT, n+^ø£]+#ê\H˚~ øπ e\+ _C…|æ düeTdü´ e÷Á‘·yT˚ n+≥THêïs¡T. >∑‘· HÓ\˝À qπs+Á<ä yÓ÷&ç ø£sêï≥ø£˝À mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ç+<äTø√dü+ ãdüeq>∑T&ç˝Àì H˚wqü ˝Ÿ ø±˝ÒCŸ Á>ö+&ÉT‡˝À uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuqÑÛ T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á düu≈ÑÛ î£ u≤Ø>± Á|ü»\T e#êÃs¡T. düu≈ÑÛ î£ e∫Ãq |ü\Te⁄s¡T kÕúìø£ _C…|æ bÕs¡y¢ TÓ +≥T düuTÑÛ ´&ÉT. nq+‘· ≈£îe÷sY≈î£ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. qπs+Á<ä yÓ÷&û düu≈ÑÛ î£ uÛ≤Ø>± e∫Ãq Á|ü»\T kı+‘· bÕغ m+|”øÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚jT· &É+ >∑eTHês¡Ω+. ø£sêï≥ø£ mìïø£\ ô|q’ yÓ÷&ç Á|üu≤Û e+ ñ+<ë ˝Ò<ë nH˚ $wüj÷· ìï |üøÿ£ q ô|&ç‘.˚ . ø£sêï≥ø£ sê»<Ûëì u…+>∑fiS¯ s¡T˝À #ê˝≤d”≥˝¢ À _C…|æ >¬ *∫+~. <ëìøÏ ø±s¡D+.. Äj·÷ ìjÓ÷»ø£es¡Z nuÛ´Ñ s¡T\ú T Á>ö+&é esYÿ #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T yÓ÷&û˝≤ ‘·eT≈£+≥÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝˝À z >∑T]Ô+|ü⁄qT @s¡Œs¡T‡ø√e&Éy˚T. |ü\Te⁄s¡T yÓ÷&û ù|s¡TqT ñ|üjÓ÷–+#·T≈£îHêïs¡T. ‘·eT ¬>\T|ü⁄ øÏw¢ üº+>± ñqï<äì uÛ≤$+∫q |ü\Te⁄s¡T qπs+Á<ä yÓ÷&û bòÕ´ø£sº Y <ë«sê >¬ *#˚+<äT≈£î Á|ü#ês¡+˝À Äj·Tq ù|s¡TqT ñ|üj÷Ó –+#ês¡T. 2008˝À j·TX¯«+‘ê|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+&ç XÀuÛ≤ø£s+¡ <ë¢C… _C…|æ ‘·s|¡ ⁄ü q >¬ \Tbı+<ës¡T. XÀuÛÑ e÷J eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|Œü ‘√ yÓ[q¢ |üŒ{Ïø° nø£ÿ&É _C…|æ ã\|ü&˚ Á|üjT· ‘êï\T #˚jT· ˝Ò<+ä ≥THêïs¡T. XÀuÛÑ yÓ[q¢ |üŒ{Ïø.° mìïø£\T düMT|ædTü qÔ ï|üŒ{Ïø° _C…|øæ Ï nø£ÿ&É Hêj·Tø£‘«· ˝Ò$T ø£ì|æ+∫+<ä≥. j·TX¯«+‘ê|üPsYqT _C…|æ |üP]Ô>± ìs¡ø¢ ´å£ + #˚d+æ <äì. e~˝ÒdTü ≈£îqï≥T¢>±H˚ ø£ì|æ+∫+<ä+≥THêïs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À ≈£L&Ü nø£ÿ&É n+‘· d”ìj·Tdt>± Á|ü#ês¡+ #˚jT· ˝Ò<≥ ä . Ç˝≤+{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ @ bÕغ nuÛ´Ñ ]úøÏ z≥T y˚j÷· ˝À ‘˚\TÃø√˝Òì |ü]dæ‹ú m<äTs¡sTT+<ä≥. ø£sêï≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\ qT+&ç _C…|æ >∑TDbÕsƒ+¡ H˚sT¡ Ãø=ì e#˚à mìïø£\˝À bÕغ ‘·s|¡ ⁄ü q Äj·÷ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ düs¬ q’ nuÛ´Ñ ]úì m+|æø£ #˚j÷· *‡ ñ+<ä+≥THêïs¡T. _C…|æ qπs+Á<ä yÓ÷&û Á|üu+ÑÛ »q+ ‘·eT≈£î ø£*dæ edüT+Ô <äì BÛe÷>± ñHêïs¡T ø±˙ b˛*+>¥ ã÷‘·T˝ÀøÏ z≥T y˚ùd+<äT≈£î yÓfi¢‚ e´øÏÔ qπs+Á<ä yÓ÷&ûì ø±≈£î+&Ü kÕúìø£ H˚‘q· T #·÷dæ z≥T y˚kÕÔsT¡ . yÓ÷&û |ü≥¢ n_Ûe÷q+ >∑\ z≥s¡T ≈£L&Ü kÕúìø£ nuÛ´Ñ ]úì #·÷XÊπø zfÒkÕÔsT¡ . _C…|æ kÕúìø£ nuÛ´Ñ s¡T\ú $wüjT· +˝À C≤Á>∑‘Ô· |ü&≈É î£ +&Ü H˚‘\· ô|H’ ˚ qeTàø£+ ô|≥Tº≈î£ +fÒ eTs√kÕ] &Û©ç ¢ |”s+¡ƒ <ä÷s¡eTj˚T´ neø±XÊ\THêïj·T+≥THêïs¡T.


2_øÏ˙˝À dü+#·\Hê‘·àø£yTÓ qÆ ≥Te+{Ï s¡ø±\T..! <ä+‘ê\ô|’q q\¢ì eT#·Ã\T ˝Ò<ë s¡+Á<Ûë\T ñ+fÒ? X¯ìyês¡+

_øÏ˙ nH˚~ ˇø£sø¡ +£ >± X¯ØsêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ne⁄{Ÿ |ò{æ Ÿ. y˚d$ü ø±\+ e∫Ã+<ä+fÒ #ê\T _øÏ˙ <Û]ä +∫ ;#Y˝À >∑&bÉ Õ\ì #ê˝≤eT+~ düeTTÁ<ärs¡˝À ñqïyês¡T ;#Y≈î£ ‘·s#¡ ÷· yÓfió¯ ‘·÷ ÄVü‰<¢ ä yê‘ê es¡D≤ìï m+C≤jYT #˚düTÔ+{≤s¡T. Á|üdüTÔ‘· Áf…+&é˝À ;#Y˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü dæà$Tà+>¥≈L£ nqT≈£L\+>± ñ +≥T+<äì _øÏ˙ <Û]ä düT+Ô {≤s¡T. #ÓeT≥\T ø±πs m+&É˝H’… ê.. eDT≈£î\T |ü⁄{Ï+º #˚ #·˝H’… ê düsπ , H˚{Ï s√E˝À¢ n+<ë\T Á|ü<]ä Ù+#ê\qT ≈£îH˚ Åd”Ô\T _øÏ˙ Á&Édt ˇø£ es¡+>± e÷]+~. X¯Øs¡+ô|’ n‹‘·≈£îÿe >∑T&ɶ.. ¬s+&ÉT ∫qï >∑T&ɶeTTø£ÿ \T+&˚ á _øÏ˙ y˚j÷· \+fÒ eTVæ≤fi¯\ u≤&û˝À ø=ìï e÷s¡TŒ\T #˚dTü ø√yê*. n|ü⁄&˚ nqT≈£îqï Ø‹˝À ôV≤’ sπ {Ï+>¥ dæy¢ Té |ò>æ s∑ >Y ± yês¡T e÷s¡Tÿ\T bı+<ä>\∑ s¡T. Á|ü<ëÛ q+>± düHÔ ê\T, bı≥º, q&ÉTeTT, ‘=&É\T Äø£s¸¡ D° j·T+>± ø£q|ü&Ü*. _øÏ˙˝À X¯Øs¡+ Äø£s¸¡ Dj ° T· +>± ø£qã&Ü\+fÒ ø=ìï s¡ø±\ _øÏ˙ <ädTü \Ô qT m+|æø£ #˚dTü ø√yê*. n+<äT˝À ø=ìï _øÏ˙ <Û]ä +#˚ yê] ø√dü+.. Á|ò+æ >¥‡ : á _øÏ˙ Á&Édt #·÷&É{≤ìøÏ #ê˝≤ kÕ<ë

11 y˚T

2013

#·øÿ£ >± ø£ì|æ+#·&yÉ T˚ ø±≈£î+&Ü eT]+‘· ôdø°‡>± Äø£≥Tº≈î£ H˚ $<Û+ä >± ø£ì|ækÕÔsT¡ . ;#Y˝À n+<äeT÷q |ü⁄s¡Twüß\qT <äèwæøº Ï Äø£≥Tºø√e&ÜìøÏ á Áu…J*j·THé ôdŒwü˝Ÿ _øÏ˙ m+|æø£ #˚düTø√e#·TÃ. á Á&Édt y˚ d ü T ø√e&É + e\¢ X¯ Ø s¡ + j· ÷ s√ Äø£ è ‹˝À ø£ì|ædTü +Ô ~. á Áu…J*j·THé ôdŒwü˝Ÿ _øÏ˙ Åu{’… Ÿ ø£\sY‡ Ĭs+CŸ, ms¡T|ü⁄ e+{Ï Á|üø±X¯e+‘·eT÷q s¡+>∑T\T u≤>± q|ü ‘êsTT. Á{≤j·T+–˝Ÿ : ;#Y˝À n+<äyTÓ qÆ Äø£è‹ #·÷|æ+ #ê\qT≈£îH˚yês¡T. á Á≥j·÷+–˝Ÿ _øÏ˙ <Û]ä +#·T ø√e#·TÃ. á Á{≤j·÷+–˝Ÿ _øÏ˙ <Û]ä +#·&+É <ë«sê #Ûê‹ Äø£è‹ düŒwü+º >± X¯Øs¡ Äø£è‹ Hêp≈£î>± ø£q ã&É‘ês¡T. á Á≥j·÷+–˝Ÿ _øÏ˙ ≈£L&Ü yÓT&É <ä>sZ∑ ¡ <ës¡+ e+{Ï$ ñ+{≤sTT. yê{Ï‘√ yÓT&É≈î£ yÓqTø£ Åôd|º ‡t ‘√ ø£qã&ÉT‘·T+~. ˝Ò<ë ˇø£ #ês¡ <ës¡+‘√ yÓ|’ ⁄ü q f…{Æ Ÿ>± ø£≥Tºø√e#·TÃ. <ë+‘√ X¯Øs¡ Äø£è‹‘√ ø£≥º&ÜìøÏ M\T|ü&˚ $<Ûä+>± ñ+&˚ &çC…’Hé‘√ ñ bÕ≥T #Ûê‹ Äø£è‹ ≈£L&Ü düŒwü+º >± ø£ì|æ+∫ m<äT{Ï +≥T+~. Ç~ Áu…dtº ∫qï>± ñqï eTVæ≤fi¯\T yê]ì Äø£]¸+#·ã&ÉT‘ês¡T. u…dºt _øÏ˙ &Á dÉ t m+|æø£ m˝≤... <Ûä]+#·&ÜìøÏ kÂø£s¡´+>± ñ+≥T+~. á Á&Édt <Û]ä +#·&+É e\¢ Áu…dºt ô|<ä~› >± ø£qã&ÉT‘·T+~. W{Ÿ |ü\T|ü⁄ yÓT&É : _øÏ˙ Á&ÉdüT‡˝À Ç~ u≤>± Á|üdæ~∆ |ò{æ Ÿ #·øÿ£ >± ≈£î<äTs¡T‘·T+~. s¬ +&ÉT eP|ü⁄\ qT+&ç #Ó+~q _øÏ˙. á _øÏ˙ #ê˝≤ |ü\T|ü⁄ yÓT&É ø£*– e∫Ãq ‘ê&ÉT\qT yÓT&É≈î£ eTT&çyd˚ æ m+‘· e<äT\T, eT]j·TT &çCH’… é #ê˝≤ n+<ä+>± ø£ì|ædTü +Ô ≥T+~. f…{Æ Ÿ>± dü]#˚dTü ø√e#·TÃ. á {≤|t _øÏ˙ Á&Éd≈t î£ n<˚ Ç~ <Û]ä +#˚ yês¡T, yê] kÂø£sê´ìï ã{Ϻ düqïì ˝Ò<ë ø£\sY˝À ñqï bÕ+{°ì <Û]ä ùdÔ ;#Y \Tø˘ eT]+‘· eT+<ä b Õ{Ï u… ˝ Ÿ º |ü \ T|ü ⁄ yÓ T &É _øÏ ˙ \T Á|üjT· ‹ï+#·e#·TÃ. á _øÏ˙ <Û]ä +∫q|ü &ÉT Ç‘·sT¡ \ Äø£s¸¡ Dj ° T· +>± ø£qã&ÉT‘ês¡T. ÅkÕº|t _øÏ˙ : á _øÏ˙ <Û]ä +#·&+É #·÷&ܶìøÏ eTT+<äs¡ Çã“+~ |ü&≈É î£ +&Ü yÓT&É yÓqTø£u≤Û >∑+˝À #ê˝≤ uÀ˝Ÿ>¶ ± ñ+≥T+~. á _øÏ˙ <Û]ä +#·&ÜìøÏ _øÏ˙øÏ e∫Ãq u…˝Ÿº‘√ >∑{Ϻ>± eTT&ç y˚düTø√yê*. X¯Øs¡ Äø£è‹ |ò{æ Ÿ>± ñ+fÒ dü]b˛‘·T+~. n˝≤+{Ï n&É^¶ ‘·\Tqï _øÏ˙ : á _øÏ˙ eTØ düqï>± yês¡T á ÅkÕº|t _øÏ˙ <Û]ä +#·e#·TÃ. ÅkÕº|t _øÏ˙ ñqïyês¡T n&É^¶ ‘·\Tqï _øÏ˙ m+|æø£ #˚dTü ø√e#·TÃ. {≤|t eT]j·TT u≤≥yéT s¬ +&ÉT eÅkÕÔ\T düe÷+‘·s¡ <ë+‘√ yê] X¯Øs¡ Äø£è‹ #·øÿ£ >± ø£q|ü&˝˚ ≤ #˚dTü +Ô ~. ø£{Ÿ‡ ñ+{≤sTT. ÅkÕº|t _øÏ˙ <Û]ä +#ê\qTø=H˚ yês¡T #ÛêruÛ≤>±ìï m‹Ô #·÷|ædTü +Ô ~. &ÜsYÿ ø£\sY m+|æø£ #˚dTü ≈£î+fÒ X¯Øs¡ Äø£è‹ eT]+‘· bÕ&Ó&é {≤|t‡ : bÕ&Ó&é {≤|t‡ <Ûä]#·&É+ e\¢ Ç$ kÂø£s´¡ e+‘·+>±H˚ ø±≈£î+&Ü, X¯Øsêìï |ò{æ Ÿ>± ñ düŒwü+º >± ø£ì|ædTü +Ô ~. Áu…J*j·THé ôdŒwü˝Ÿ : Áu…J*j·THé ôdŒwü˝Ÿ á f…|Æ t +#·T‘·T+~. |ò{æ Ÿ>± ø£q|ü&˝˚ ≤ #˚dTü +Ô ~. bÕ&Ó&é {≤|t‡ dæ«yéT dü÷{Ÿ <Ûä]+#·&É+ e\¢ ne⁄{Ÿ|òæ{Ÿ ˇø£ÿfÒ y˚düTø√e&É+ e\¢ ì|ü ˝Ÿ ø£qã&É≈£î+&Ü kÂø£s¡´ e+‘·+>± ñ+≥T+~.

KØ<Óq’ $ ø±e⁄.. #·øÿ£ {Ï n_ÛsT¡ ∫ eTTK´+..! MT Á&ÜsTT+>¥ s¡÷+ n+<ä+>± ñ+&Ü\+fÒ... n\+ø£sD ¡ ˝À Á|ü‘´˚ ø£‘· ñ+&Ü*. Á|ü‹ Çfi¯fl˝À Á&ÜsTT+>¥ s¡÷+ n+fÒ n<˚<√ k˛ºsY s¡÷+˝≤ yê&˚dTü ≈£î+{≤s¡T ø=+<äsT¡ . Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ n\+ø£sD¡ nedüs+¡ . n\+ø£sD¡ ˝Òì<˚ Ä Ç\T¢ #·÷&É{≤ìøÏ M\Tø±<äT. Á|üdTü ‘Ô +· e÷¬sÿ{À¢ \uÛ´Ñ eTj˚T´ s¡øs£ ø¡ ±\ Ä<ÛTä ìø£, kÕ+πø‹ø£ edüTeÔ ⁄\‘√ Á|ü‹ ˇø£ÿ >∑~ì n+<ä+>±.. Äø£s¸¡Dj ° T· +>± n\+ø£]+#·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç+{Ï n\+ø£sD¡ ˝À ˇø√ÿ >∑~˝À neTsêÃ*‡q edüTeÔ ⁄\T Ä >∑~˝À ô|≥Tº≈î£ qï|ü &˚ Ä >∑<Tä \≈£î n+<ä+ #˚≈L£ s¡T‘·T+~. Á|ür edüTeÔ ⁄ n‘·´+‘· ø£fi≤‘·àø£+>± ñ+&Ü*. >∑<Tä \T y˚s¬ q’ |üŒ{Ïø,° yê{Ï n\+ø£sD ¡ ˝À ‘˚&Ü ñqï|üŒ{Ïø,° yê{Ï eT<Û´ä kÕs¡÷|ü´+ ñ+fÒ Ç+ø± u≤>∑T≥T+~. e+≥>∑~, *$+>¥ s¡÷+, &Óì’ +>¥, |üP»>∑~, Á&ÜsTT+>¥ s¡÷+ y˚{øÏ y£ ˚ kÕ{Ï. Ç+{°]j·TsY &Óøsπ£ wüH˝é À eTTK´+>± Á&ÜsTT+>¥ s¡÷+ n+<ëìï eT]+‘· ô|+#·T‘·T+~. Á&ÜsTT+>¥ s¡÷yéT˝À Ç‘·&Ô ç |òØü ï#·s,Y ñ&ÓHé |òØü ï#·sY neTsêÃ*. ø£fi≤‘·àø£yÓTÆq ô|sTT+{Ï+>¥‡, #·ø£ÿ{Ï Áø√≥Hé yÓTTø£ÿ\T, |òe¢ü sYyC˚ Ÿ\‘√ m˝≤ neT]ùdÔ Ç\T¢ n+<ä+>± ñ+≥T+<√ ˇø£ÿkÕ] MT düàè‹|ü<+ä∏ ˝À }Væ≤+#·Tø√+&ç. Vü‰˝À¢ dæ{Ϻ+>¥ @sêŒ≥T m˝≤ ñ+fÒ #·÷&Ü{≤ìøÏ u≤e⁄+≥T+<√, kÂø£s´¡ +>± ñ+≥T+<√ #·÷&É+&ç. eT÷´õø˘ dæd+ºü , {Ï$, yê˝Ÿ Vü‰´+–+>¥‡, ˝…’{Ï+>¥ dædüºyéT, k˛bòÕ\ <ä>∑Zs¡ ‹yêN\ m˝≤ @sêŒ≥T #˚ùdÔ n+<ä+>± ñ+≥T+<√ s¡øs£ ø¡ ±\T>± neT]à #·÷düTø√yê*. ˇø£{øÏ Ï s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ n˝≤ dü]#·÷düT≈£îHêïπø ô|q’ò ˝Ÿ>± neTs¡TÃø√yê*. MT Ç+{ÏøÏ e∫Ãq n‹<∏Tä \T MT >√&É\≈£î ñqï ô|sTT+{Ï+>¥‡ #·÷dæ yê{Ïì mø£ÿ&É ø=Hêïs¡ì n&ç– e÷≈£î ≈£L&Ü ø=ìô|≥º+&ç nH˚˝≤ ñ +&Ü*. KØ<Óq’ $ ø±<äT, #·øÿ£ {Ï n_ÛsT¡ ∫ eTTK´+. Ç+{À¢ s¡÷eTT\ >∑T]+∫ e÷Á‘·yT˚ ø±ø£ b˛]ºø√, Ç+{Ï eTT+<äT ñ+&˚ U≤∞ Á|ü<X˚ +¯ ˝À, Ç+{Ï yÓqTø£ ô|+#˚ yÓTTø£ÿ\T }j·T\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü ø=+#Ó+ ÁX¯<ä∆ rdüTø√+&ç. MT Ç+{Ï es¡+&Ü˝Àq÷, Ç+{ÏeTT+<äT ñqï U≤∞ Á|ü<X˚ +¯ ˝Àq÷ ô|+|ü⁄&TÉ »+‘·Te⁄\ ø√dü+ øπ CŸ\T @sêŒ≥T #˚dTü ø√+&ç. yê{Ï˝À s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |ü≈îå£ \T, ∫\ø£\T, \yéãsY‡¶ , yÓTHÆ ê\T e+{Ï$ ô|≥º+&ç. yê{Ïì eq´ÁbÕDÏ

dü+s¡øDå£ #·≥+º |ü]~Û˝À ‘·|Œü ø±q$<Û+ä >± ô|+#ê\ì eT]Ãb˛e<äT.› ‘êuÒfió¯ fl, ≈£îø£ÿ\T, ≈£î+<˚\T ˝≤+{Ï »+‘·Te⁄\T ≈£L&Ü Ç+{Ï n+<ëìï ô|+#·T‘·÷ Ç+{À¢ yêfi¯≈¢ î£ nràj·T‘·qT ô|+#·T‘êsTT. Ç+{Ïì Á|üXÊ+‘·ì\j·T+˝≤ r]Ã~<ä&› ÜìøÏ Ç+{À¢ì Á|ü‹ >∑~ ø=\‘·\T MT≈£î ≈£îå Dí+>± ‘Ó*dæ ñ+&Ü*. n|ü &˚ n\+ø£sD ¡ $wüjT· +˝À düŒwüyº TÓ qÆ ne>±Vü≤q edüT+Ô ~. Á|ü‹ >∑~˝Àq÷ @<√ ˇø£ ÁbÕ+‘·+ bò˛ø£dt bÕsTT+{Ÿ˝≤ ñ+&Ü*. n+<äT≈£î Á|ü‹ >∑‹˝Àq÷ ˇø£ Á|ü<X˚ +¯ ˝À MT n_ÛsT¡ ∫øÏ ‘·–q≥T¢ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ •˝≤Œ\T, ∫qŒ|æ\\¢ u£eTà\T, ˝…{’ +Ï >¥ fÒãT˝Ÿ‡, cÕ+&çj ¢ T· sY‡, |òe¢ü sY bÕ{Ÿ‡ ˝≤+{Ï$ neTs¡TÃø√yê*. >∑~˝À neT]Ãq ˝…{’ +Ï >¥ Ä >∑~ n+<ëìï eT]+‘· ÇqTeT&ç+|ü#d˚ Tü +Ô ~. MT >∑~ s¡+>∑TqT ]ô|ø¢ò º˘ #˚ùd $<Û+ä >± ã\T“\qT neTs¡TÃø√yê*. MTs¡T neT]Ãq ˝…≥ ’ T øÏ+<ä #·ø£ÿ{Ï sö+&é fÒãT˝Ÿ y˚dæ <ëìMT<ä |òü¢esY uÒdæHé ô|{Ϻ #·÷&É+&ç Ä n+<ä+ m˝≤ ñ+≥T+<√. s¡+>∑Ts¡+>∑T\ &çCq’… ˝¢ À ñ+&˚ uÒdHæ ˝é À ˙fi¯ófl b˛dæ <ëìô|’ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ n+<äyTÓ qÆ |üP\qT neT]Ñ˚ düV≤ü »dæ<+∆ä >± Á|üøè£ ‹ ‘·\|æ+∫q≥Tº ne⁄‘·T+~.

á uÛ÷Ñ $T MT<ä m+<äss¡ TT‘˚ eTqTwüß\T ñHêïs√ n+‘·≈î£ s¬ {Ï+º |ü⁄ dü+K´˝À u≤ø°]º j·÷ Á|ü‹ eTìwæ H√{Ï˝À ñ+&É≥eTH˚~ ˇø£ yêdüeÔ +. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ˇø£ e´øÏÔ ø£qTø£ wüß>∑sY ù|ôw+{Ÿ nsTT‘˚ H√{Ï˝Àì á u≤ø°º]j·÷ ø±s¡D+>± kÕ<Ûës¡D e´≈£îÔ\ø£Hêï ‘·«s¡>± >∑yéT düeTdü´\T ˝Ò<ë ∫>∑Tfi¯fl düeTdü´\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. H√{Ï˝Àì ÁøÏeTT\qT m~]+∫ <Ûä«+dü+ #˚j·T>∑\ X¯øÏÔ &Éj·÷u…d{°dt‘√ u≤<ä|ü&˚yê]˝À düqï–\T¢‘·T+~. s¡ø+Ô£ ˝Àì n~Ûø£ >∑÷ø¢ √CŸ ø±s¡D+>± wüß>∑sY yê´~Û s√>∑T\˝À ∫>∑Tfi¯¢ yê´<äT\T, ∫>∑Tfi¯fl yê´<ÛTä \+≥÷ dü+uÛ$Ñ ùdÔ Ç$ ‘·«s¡>± ø£+Á{À˝Ÿ ø±ø£ u≤>± Çã“+~ ô |≥º{≤\T ñ+{≤sTT. ∫>∑Tfi¯¢ düeTdü´ n+‘·>± y˚~+Û #˚~, u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ ~ ø±ø£b˛sTTHê nÁX¯<∆ä #˚ùdÔ e÷Á‘·+ Ä ‘·sT¡ yê‘· nqsê›\T ‘·|Œü e⁄. wüß>∑sY yê´~Û s√>∑T\≈£î ˙{Ï‘√ |üP‘· e∫ÃHê, |ü⁄+&ÉT¢ |ü&Hç ê ìyês¡D≈£î m+‘√ø±\+ |ü&TÉ ‘·T+~. M]øÏ m|ü⁄&É÷ H√{Ï˝À ˝≤˝≤»\+ n~Ûø+£ >± ñ +&ç düeTdü´\T ø£*–düT+Ô ≥T+~. H√{Ï s¡T∫≈£L&Ü e÷]b˛‘·T+~. M]øÏ e#˚à <ä+‘· düeTdü´\≈£î nÁX¯<∆ä #˚jT· ≈£î+&Ü ‘·s#¡ T· >± yÓ<’ Tä ´\qT dü+Á|ü~+∫ ‘·–q ∫øÏ‘‡· bı+<ë*. <ä+‘ê\T, X¯Øs¡+˝Àì nìï uÛ≤>±\ø£+fÒ ≈£L&Ü |ü{ÏwüºyÓTÆq$. X¯Øs¡+˝Àì @ n+>∑+ HêX¯qyÓTÆq|üŒ{Ïø° yê] <ä+‘ê\T e÷Á‘·+ n+‘· ‘˚*ø£>± &Üy˚TCŸ ø±e⁄. n≥Te+{Ï <ä+‘ê\ dü+s¡øD å£ , Á|ü‘˚´øÏ+∫ wüß>∑sY yê´~Û s√>∑T\˝À m+‘√ Á|ü<ÛëqyÓTÆq~>± >∑T]Ô+#ê*. kÕ<Û´ä yÓTqÆ +‘· y˚Ts¡≈î£ Ms¡T @ ÄVü‰s¡+ ‹qŒ|üŒ{ÏøÏ ˇø£kÕ] ˙{Ïì |ü⁄øÏÿ*+∫ ñ$Tày˚jT· ≥+ #˚j÷· *. s√E≈£î s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ n+fÒ ñ<äjT· +, sêÁ‹ uÛÀ»q+ nsTTq ‘·sT¡ yê‘· s¬ >∑T´\sY>± Áãwt #˚dTü ø√yê*. kÕ<Ûës¡D Áãwæ+>¥ ‘·sT¡ yê‘· eTÚ‘Yyêwt e+{Ï Wwü<ëÛ \qT ≈£L&Ü yê&ç ‘·eT <ä+‘· dü+s¡øD å£ , H√{Ï dü+s¡ø£åD #˚düT≈£î+fÒ, m|üŒ{Ïø£|ü &ÉT e#˚à düeTdü´\qT n~Û>∑$TdüTÔ+fÒ, <ä+‘ê\ Äs√>∑´+ u≤>∑T+≥T+~. <ä+‘· <Ûëeq+ #˚ùd düeTj·T+˝À ∫>∑Tfi¯ó¢ s¡ø£Ô+ ø±s¡T‘·THêïj·÷? ∫>∑Tfi¯ó¢ mÁs¡>± yê∫ ‘ê–‘˚ #ê\T H=|æŒ nìŒdüTHÔ êïj·÷? <ä+‘·\ q&ÉTeT, ∫>∑Tfi¯¢ qT+∫ NeTT edüT+Ô <ë? H√s¡T u≤>± <äTsê«düq>± ñ+<ë?

<ä+‘ê\T ø£<Tä \T‘·THêïj·÷? <Ûèä &ÛyÉ TÓ qÆ edüTeÔ ⁄\T ø=s¡ø≥£ + ø£w+ºü nì|ædTü +Ô <ë? Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ\˝À wüß>∑sY s√>∑T\T $~Û>± &Ó+{ÏdtºqT dü+Á|ü~+∫ rsê*. &Ó+{Ïd≈ºt î£ MT≈£î wüß>∑sY ñ+<äqï $wüjT· + MTs¡T ‘·|Œü ø£ ‘Ó*j·T#˚j÷· *. <ä+‘ê\ #·T≥÷º ñqï ∫>∑Tfi¯ó¢ yê∫Hê, e‹Ô‘˚ yê{Ï qT+&ç ã¢&é ˝Ò<ë NeTT edüTHÔ êï, ∫>∑Tfi¯ó fl H=|æŒ>± ñHêï, ‘Ó\T|ü⁄ ˝Òø£ mÁs¡ì eT#·Ã\T ∫>∑Tfi¯ó,¢ Hê\Tø£, H√{Ï˝À|ü\, mø£ÿ&ÓH’ ê ø£ìŒ+∫Hê, qeT\≥+ u≤<Û>ä ± nì|æ+∫Hê, n‹ #·\ì¢ n‹ yÓ#÷ ì ÄVü‰sê\T ‹q≥+ ø£w+ºü >± nì|æ+∫Hê, <ä+‘ê\ô|q’ q\¢ì eT#·Ã\T ˝Ò<ë s¡+Á<Ûë\T MTs¡T >∑eTì+∫Hê, <ä+‘· yÓ<’ Tä ´ì dü+Á|ü~#ê*‡+<˚. &Éj÷· u…{øÏ ‡˘ s√>∑T\˝À |ò+ü >∑˝Ÿ ÇHéô|øò Hå£ ‡é ‘·«s¡>± ekÕÔsTT. H√{ÏøÏ dü+ã+~Û+∫ u≤<Û\ä T ‘·«s¡>± ‘·>eZ∑ ⁄. ø=+<ä]øÏ H√s¡T u≤>± m+&çb˛sTT ñ+≥T+~. Ç˝≤+{Ï Çã“+<äT\˙ï MT≈£î ∫øÏ‘‡· #˚ùd yÓ<’ Tä ´ì‘√ $~Û>± dü+Á|ü~+#ê*.

dü+e‘·‡s¡+ uÒ_øÏ ÄVü‰s¡+ m˝≤ ñ+&Ü*? á ej·TdüT |æ\\¢ T, >∑‘+· ˝Àì ‘·eT •X¯ó ÄVü‰s¡+ qT+&ç MTs¡T ‹H˚ |òTü q |ü<ës¡∆ ÄVü‰\≈£î, n\yê≥¢≈î£ e÷s¡T‘·T+{≤s¡T. á düeTj·T+˝À MT |üì yê] ÄVü‰sê\˝À ø=‘·Ô s¡T#·T\T, ø=Ô |ü<ësê∆\T Á|üyX˚ ¯ ô|≥º&+É . Äe÷s¡ |ü<ësê∆\ s¡T#·T\qT, ‹H˚ n\yê≥¢qT |æ\\¢ ≈£î ∫qï‘·q+˝ÀH˚ #˚j÷· *. n|ü⁄&˚ yês¡T Äs√>∑´ø£s¡ ÄVü‰sê\qT ô|<äy› ê¬sq’ |üŒ{ÏøÏ ‹H˚˝≤ ñ+{≤s¡T. |æ\\¢ T bı≥º\T #ê˝≤ ∫qï$>± ñ+{≤sTT. ø£qTø£ Ä ∫qï bı≥ºqT |üP]Ô>± b˛wüø±\T n~Ûø£+>± ñ+&˚ ÄVü‰s¡+‘√ ì+bÕ\ì Á>∑V≤æ +#·+&ç. n|ü⁄&˚ yês¡T Äs√>∑´+>±, ã\+>± ô|s¡T>∑T‘ês¡T. nsTT‘˚, M]øÏ Çwüº+>± ‹H˚ d”«≥T¢, øπ \Ø\T ˝Òì ÄVü‰sê\T u≤>± ‘·–+Z #·+&ç. MT _&ɶ eTT+<äT >± ‘·q+‘·≥ ‘êqT m˝≤ ‹Hê ˝≤? nì |ü]XÀ~ÛdüTÔ+{≤&ÉT. yÓTT<ä≥>± y˚fió¯ fl H√{Ï˝À ô|≥Tº ≈£î+{≤&ÉT. ‘·s¡Tyê‘· –HÓï\ e+{Ï$ H√{Ïe<ä› ô|fÒº+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔ&ÉT. á ì|òü⁄DT\T ÁbÕø°dº t #˚jT· {≤ìøÏ MT |æ\y¢ ê&çøÏ neø±X¯+ Çe«+&ç. dü]>± ‹H˚˝≤ H˚]Œ+#·+&ç. |æ\\¢ T, yês¡+‘·≥ yês¡T ùd«#·Ã>± ‹+&ç ‹q{≤ìøÏ #·÷kÕÔsT¡ . ø£qTø£ MTs¡T yê]øÏ ø=+‘· ìj·T+Á‘·D ≈£L&Ü H˚sêŒ*. MT |æ\y¢ ê&ç n+‘·s‘Z¡ · Äø£*, ø£&TÉ |ü⁄ ì+&É≥+ e+{Ï yê{ÏøÏ ø=ìï Vü≤<äT›\T ‘Ó\T|ü+&ç. @ s¡ø£yÓTÆq Äs√>∑´ø£s¡ ÄVü‰sê\T n‘·qT ‹Hê\H˚~, ndü\T ‹Hê˝≤ e<ë› nH˚~ MT |æ\y¢ ê&ÉT m+#·T≈£î+{≤&ÉT. bÕ\T |æ\\¢ ≈£î m+‘√ Á|ü<ëÛ q ÄVü‰s¡+. yê{Ï˝À ø±*¸jT· + eT]j·TT $≥$THé &ç |ü⁄wüÿ\+>± ñ+{≤sTT. m&ç>π |æ\\¢ ≈£î >∑{ºÏ meTT≈£î\qT @s¡Œs¡TkÕÔsTT. s¬ +&ÉT dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ |æ\\¢ T dü+|üPs¡í ÄVü‰s¡+ bÕ\T ‘·|Œü ø£ ‘ê>±*. n+<äT˝À yê] Áu…sTTHé ô|s¡T>∑T<ä\≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ ø=e⁄«\T ≈£L&Ü \_ÛkÕÔsTT. MT _&ɶ ¬s+&ÉT dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT≈£î e#˚à dü]øÏ, ‘·≈£îÿe ø=e⁄«,

ø=e⁄«˝Òì bÕ\T e+{Ï$ rdüTø√yê*. á $wüjT· +˝À yÓ<’ ´ä dü\Vü‰ ≈£L&Ü bı+<ä+&ç. ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ qT+&ç ˇø£{qÏ ïs¡ dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT e#˚à dü]øÏ yês¡T bÕ\ d”kÕ\qT+&ç ø£| ü \T, >±¢dTü \‘√ ‘êπ> <äX≈¯ î£ e#˚ÃkÕÔsT¡ . uÛÀ»q+ nsTTq yÓ+≥H˚ ˇø£| ü &ÉT bÕ\T Çe«≥+ n\yê≥T #˚jT· +&ç. ø=+‘·eT+~ |æ\\¢ ≈£î ◊s¡Hé ø=s¡‘· ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&É≥+ Á|ü<ëÛ q+. ◊s¡Hé ø=s¡‘· ñ+fÒ n~ |æ\y¢ ê&çì XÊØs¡ø+£ >±, e÷qdæø+£ >± qwüº|üs¡∫, yê] Á|ües¡Ôq ôd’‘ ·+ e÷s¡TdüTÔ+~. s¡øVÔ£ ≤” q‘·≈î£ <√erdüT+Ô ~. ø£qTø£ ◊s¡Hé ø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü, Á|ü‹s√p ø£˙dü+ ˇø£ >±¢ôd&ÉT bÕ\T |ü≥+º &ç. yê] ÄVü‰s¡+˝À ◊s¡Hé n~Ûø+£ >± ñ+&˚ e÷+dü+, ø√&ç ñ‘êŒ<äq\T, #˚|,ü ;Hé‡ eT]j·TT Ç‘·s¡ ◊s¡Hé dü+ã+~Û‘· ÄVü‰\T #˚sá +&ç. |æ\\¢ T ‹H˚≥|ü⁄&ÉT yê] m\Ø®\T ≈£L&Ü >∑eTì+#·+&ç. ÄVü‰s¡ n\Ø®\T n+fÒ >∑õ®, <äTs¡<ä ˝Ò<ë ÄdüÔe÷ e+{Ï$ >∑eTì+∫ yÓ<’ Tä ´\qT dü+Á|ü~+#ê*. |æ\¢\T dü]>± ‹q˝Òì bÕ|tø±sY‡, øπ +&û\T ˝Ò<ë |ü∫à ≈£Ls¡\T, >∑{ºÏ |ü+&ÉT¢ e+{Ï$ ô|≥ºø£+&ç. Á|ü‹s√p MT _&ɶ≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ˝Ò<ë eT÷&ÉT Äs√>∑´ø£s¡ ÄVü‰sê\T ‹ì|æ+#·+&ç. |æ\¢\T ÄVü‰s¡+ dü]>± ‹qs¡ì ≈£L&Ü Á>∑Væ≤+#·+&ç. |æ\¢\T yê] ø£&ÉT|ü⁄˝Àì Äø£*ì, ø£&ÉT|ü⁄ ì+&É{≤ìøÏ düŒ+~+#˚˝≤ #˚jT· +&ç. nqedüs+¡ >± n~Ûø£ ÄVü‰s¡+ ‹ì|æ+∫ nHês√>∑´+ ø£*–+#·ø+£ &ç ˝Ò<ë s√»+>± ‹+&ç <Ûë´dü ñ+&˚˝≤ #˚jT· ø£+&ç. xhDDtø±sY‡, πø+&û\T ˝Ò<ë |ü∫à ≈£Ls¡\T, >∑{Ϻ |ü+&ÉT¢ e+{Ï$ ô|≥ºø£+&ç. Á|ü‹s√p MT _&ɶ≈£î eT÷&ÉT kÕs¡T¢ ˝Ò<ë eT÷&ÉT Äs√>∑´ø£s¡ ÄVü‰sê\T ‹ì|æ+#·+&ç. |æ\\¢ T ÄVü‰s¡+ dü]>± ‹qs¡ì ≈£L&Ü Á>∑V≤æ +#·+&ç. |æ\\¢ T yê] ø£&TÉ |ü⁄˝Àì Äø£*ì, ø£&TÉ |ü⁄ ì+&É{≤ìøÏ düŒ+~+#˚˝≤ #˚jT· +&ç. nqedüs+¡ >± n~Ûø£ ÄVü‰s¡+ ‹ì|æ+∫ nHês√>∑´+ ø£*–+#·ø+£ &ç ˝Ò<ë s√»+>± ‹+&ç <Ûë´dü ñ+&˚˝≤ #˚jT· ø£+&ç.

n~Û ø £ |ü ] eTfi¯ + .. m≈£ î ÿe |ü P \T..! d”|òü⁄&é n+fÒ Çwüºe÷ ◊‘˚ kÕà\Hé |òæwt Åô|ò’ s¡T∫#·÷&Ü*‡+<˚ >∑&ɶ ô|s¡T>∑T ñ|ü ìeTàs¡d+ü q÷HÓ

: 1 #Ó+#ê : s¡T∫øÏ dü]|ü&Ü : 2 #Ó+#ê\T : ‘·–q+‘·

‘·j÷· s¡T #˚jT· T $<Ûëq+ :

MT≈£î d”|⁄üò &é n+fÒ Çwüeº ÷? nsTT‘˚ MT≈£î kÕ\àHé ø£qã&ç‘˚ |ò(æ ì)wt ô|dò eºæ ˝Ÿ #˚dTü ø√+&ç. eTq X¯Øs¡ ìsêàD+˝À Ábı{°H‡é Á|üeTTK bÕÁ‘·qT b˛wækÕÔsTT. $]$>± \_Û+#˚ kÕ\àHé |òwæ t Ábı{°H‘é √ düeTè~∆. yês¡+˝À eT÷&ÉTkÕs¡T¢ kÕ\àHé Äs¡–+#·+&ç. n+<äyTÓ qÆ e÷s¡TŒ≈£î ÄVü‰«q+ |ü\ø£+&ç.

ø±e\dæq |ü<ësê∆\T : kÕ\àHé #˚|ü eTTø£ÿ\T n\¢+ yÓ\T¢* ù|dtº ø±s¡+ <Ûìä j·÷\ bı&ç yÓTTø£ÿC£qï |æ+&ç

: 1/2 ø¬ õ : 2 #Ó+#ê\T : 2 #Ó+#ê\T : 2 #Ó+#ê\T : 2 #Ó+#ê\T

1. eTT+<äT>± kÕ\àHé |ò˝æ {¢… Ÿ‡ #˚|\ü qT ô|’ bı≥Tº ˝≤+{Ï #·sà¡ + ˝Ò<ë ø£e#êìï ‘=\–+∫, ø±e\dæq+‘· ôdE ’ ˝À eTTø£ÿ\T>± ø£{Ÿ #˚dæ ‘·sT¡ yê‘· |üdTü |ü⁄, ñ|ü y˚dæ u≤>± s¡T~› eT+∫ ˙fi¯fl‘√ X¯óÁuÛÑ+ #˚dæ |üø£ÿq ô|≥Tºø√yê*. ˙fi¯fl+‘ê X¯óÁuÛ+Ñ >± e&É*b˛j˚T $<Û+ä >± #·÷düTø√yê*. 2. Ç|ü &ÉT ∫qï uÖ˝Ÿ rdüTø=ì n+<äT˝À n\¢+ yÓ\T¢*¢ ù|dt,º ô|s¡T>∑T, ìeTàs¡ d ü + , ø±s¡ + , ñ|ü , <Û ä ì j· ÷ \bı&ç y˚ d æ ù|dt º ˝≤π > ‘·j÷· s¡T#˚dTü ø√yê*. ˙s¡T ø£\|üqedüs+¡ ˝Ò<Tä (n\¢+ yÓ\T¢*, ô|s¡T>∑T, ìeTàs¡d+ü ‘√H˚ yÓT‘·ìÔ ù|dt˝º ≤ ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~). 3. Ç|ü &ÉT kÕ\àHé |òæ˝…¢{Ÿ‡ #˚|ü eTTø£ÿ\qT ˇø=ÿø£ÿ<ëH˚ï rdüTø=ì yê{ÏøÏ á eTkÕ˝≤ ù|dtqº T u≤>± nô|¢’ #˚j÷· *. 4. Ç˝≤ eTkÕ˝≤‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæ ô|≥Tº≈£îqï kÕ\àHé|òæ˝…¢{Ÿ‡ #˚|ü eTTø£ÿ\qT 2 ˝Ò<ë 3 >∑+≥\ bÕ≥T |üøÿ£ q ô|≥Tºø√yê*. 5. ‘·sT¡ yê‘· bÕHé˝À q÷HÓ y˚dæ y˚&j É ÷· ´ø£ s¬ +&ÉT ˝Ò<ë eT÷&ÉT kÕ\àHé |ò˝æ {¢… Ÿ‡ #˚|ü eTTø£ÿ\qT n+<äT˝À y˚d,æ ‘·≈î£ ÿe eT+≥ MT<ä u≤>± Åô|’ò #˚j÷· *. n+<äT˝À y˚d,æ ‘·≈î£ ÿe eT+≥ MT<ä u≤>± Åô|’ò #˚j÷· *. Ç$ s¬ +&ÉT yÓ’|ü⁄˝≤ u≤>± ø±*, ÁuÖHé ø£\sY ˝ÀìøÏ eTπs+‘· es¡≈£L Åô|ò’ #˚dæ, rdæ |üøÿ£ q ô|≥Tºø√yê*. 6. q÷HÓ m≈£îÿe>± ñqï≥T¢ nì|æùdÔ #˚|eü TTø£ÿ\qT bÕHé˝À qT+&ç rdæq yÓ+≥H˚ ù||üsY ≥e˝Ÿ MT<ä y˚dæ ˇ‹Ô y˚&ç, y˚&ç>± düsY« #˚j·÷*. Ç+ø± ˝…eTHé, Á^Hé $T]Ã, yÓ\T¢*b¢ Õj·T‘√ düs«Y #˚ùdÔ eT+]‘· s¡T∫>± ñ+≥T+~. n+‘˚ kÕ\àHé |òwæ |t ˝æò {¢… Ÿ s¬ &û.

>∑T+&Ó Äs√>±´ìøÏ y˚T\T #˚ùd ÄVü‰s¡+? >∑T+&Ó»ãT“‘√ u≤<Û|ä &ü y˚ ês¡T >∑T+&Ób˛≥T u≤]q |ü & É ≈ £ L &É < ä q T≈£ î +fÒ Á|ü ‹ s√p #˚ | ü \ ≈£ L s¡ ùd$düT+Ô &Ü\+≥THêïs¡T. Äs√>∑´ ì|ü⁄DT\T. B+‘√ nø£kÕà‘·T>Ô ± e#˚à >∑T+&Ób˛≥T qT+∫ ñ|üXe¯ Tq+ ø£\T>∑T‘·T+~. Á|ü‹s√E #˚|\ü ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î+≥÷ e⁄+fÒ, eTìwæ X¯Øs¡+˝Àì >∑T+&Ódeü ´+>± |üì#˚dTü +Ô <äì, B+‘√ >∑T+&Ób˛≥T, Ç‘·s¡ >∑T+&Ó dü+ã+~Û‘· yê´<ÛTä \T e#˚à neø±XÊ\T #ê˝≤ ‘·≈î£ ÿe>± ñ+ {≤j·Tì ‘·eT |ü]XÀ<Ûqä ˝À¢ ‘˚*q≥T¢ j·T÷ìe]Ù{° Ä|òt @<∏+˚ dt≈î£ #Ó+~q |ü]XÀ<Û≈ä î£ \T ‘Ó*bÕs¡T. yêsêìøÏ s¬ +&ÉT ˝Òø£ eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T #˚|\ü ÄVü‰s¡+ rdüT≈£î+fÒ, >∑T+&Ó »ãT“ s√>∑T\≈£î #ê˝≤ ñ|üj÷Ó >∑øs£ +¡ >± ñ+≥T+<äì |ü]XÀ<Ûqä ≈£î Hêj·Tø£‘«· + eVæ≤+∫q &Üø£sº Y &ç. |üHêõjÓ÷{≤ø√ ‘Ó*bÕs¡T. á ~X¯>± eT]ìï |ü]XÀ<Ûqä \T »s¡T>∑T‘·THêïj·Tì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|ü‘´˚ ø£+>± @ s¡ø±ìøÏ #Ó+~q #˚|\ü T ‹+fÒ eT]+‘· Äs√>∑´+>± ñ+{≤s¡H~˚ ‘êeTT n<Û´ä j·Tq+ #˚dTü qÔ ï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. nsTT‘˚, Á|üdTü ‘Ô +· ìs¡«Væ≤+∫q |ü]XÀ<Ûqä \qTdü]+∫ #˚|\ü T ÄVü‰s¡+>± rdüT≈£î+fÒ Äs√>∑´+>± ñ+≥÷ >∑T+&Ó »ãT“\u≤]q |ü&≈É î£ +&Ü ñ+{≤s¡ì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. >∑T+&Ó »ãT“\ s√>∑T\≈£î X¯ó uÛyÑ ês¡>Ô ±, bÕ‘· >∑T+&Ó kÕúq+˝À ø=‘·sÔ ø¡ +£ ø£èÁ‹eT >∑T+&Ó s¬ &û nsTTq≥T¢ f…ø±‡dt Vü‰sYº ÇHéd≥ºæ ÷´{Ÿ yÓ<’ Tä ´\T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ á ø=‘·sÔ ø¡ +£ >∑T+&Ó bÕ‘· >∑T+&Óe˝… \uŸ &ÉuŸ <Û«ä qT\T #˚jT· <ä≥. á ø=‘·Ô >∑T+&Ó bÕ‘· >∑T+&Ó˝À s¡ø±Ôìï ‘√&˚ |ü+|ü⁄ #ê˝≤ ∫qï~>± ñ+≥T+<äì düTe÷s¡T ˇø£ ∫qï uÒ≥Ø˝≤ ñ+≥T+<äì ø£qTø£ Bìì @ ôdE ’ X¯Øsêì¬øH’ ê>±˙ n+fÒ |æ\\¢ ≈£î ≈£L&Ü neTs¡Ãe#·Ãì Ms¡T #Ó|⁄ü ‘·THêïs¡T.

]b˛s¡sº T¡ ¢ ø±e˝…qT..:

ÄVü‰s¡ bÂwæøº ‘£ |· sü +¡ >± ã+>±fi¯<Tä +|ü\˝À |æ+&ç |ü<ësê∆\T (ø±s√“ôV’≤Á&˚≥T¢) Á|ü<ÛëqyÓTÆq ÄVü‰s¡ |ü<ës¡+∆ . Ç~ eTTK´+>± kÕºsÃY s¡÷|ü+˝À ñ+≥T+~. Ç~ ˇø£ Á|ü<ëÛ qyÓTqÆ ≥Te+{Ï ;¢∫+>¥ @C…+{Ÿ>± |üì#˚dTü +Ô ~. |ü∫à ã+>±fi¯<Tä +|ü kÂ+<äs´¡ ∫øÏ‘‡· ˝À¢ u≤>± ñ |üj÷Ó >∑ |ü&TÉ ‘·T+~. ø£$T*q #·sà¡ +ô|’ ã+>±fi¯<Tä +|ü ‘·Ts¡TeTT ô|&ç‘˚ ‘·«s¡>± ñ|üXe¯ Tq+ ñ+≥T+~. B+{À¢ kÕºsÃY m≈£îÿe>± ñ+≥T+~ ø±ã{Ϻ #·sêàìï _>∑T‘·T>± #˚dTü +Ô ~. |ü∫à Ä\T>∑&¶É s¡kÕìï #·sà¡ +ô|’ sêdæ Äsêø£ ø£&TÉ ≈£îÿ+≥÷ ñ+fÒ eT+∫ {ÀqsY>± |üì#˚dTü +Ô ~. |ü∫à ã+>±fi¯<Tä +|ü ‘·T]$T <ëìøÏ ìeTàs¡d+ü , z{Ÿ$T˝Ÿ bı&ç, bÕ\T, |ü⁄\¢s‡Y msYøÔ *£ |æ ¬ø¢ì‡+>¥ e÷dtÿ˝≤ yê&Ée#·TÃ. ã+>±fi¯<Tä +|ü*ï ñ&çø+Ï ∫, bı≥Tº rdæ $Tø°‡˝À y˚dæ yê{ÏøÏ ø=~›>± bÕ\T ø£*|æ yÓT‘·>Ô ± ù|dtº #˚j÷· *. á eTT<ä›ì >√s¡TyÓ#·Ã>± ñ+&É>±H˚ eTTU≤ìøÏ |ü{+ºÏ #ê*. bÕe⁄>∑+≥ ‘·sT¡ yê‘· >√s¡TyÓ#÷ ì ˙{Ï‘√ ø£&–ç nq+‘·s+¡ bÕ\ MT>∑&É sêdæ |ü~ ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· ø£&>πç j·÷*. eTTK+ m+‘· ø±+‹e+‘·+>± ñ+≥T+<√ MTπs >∑eTìkÕÔsT¡ . ã+>±fi¯<Tä +|ü*ï düqïì #Óøÿ£ \T>± ‘·]– s¡d+ü rdæ sêdü T ≈£ î Hêï #· s ¡ à + eTè<ä T ‘ê«ìï

yÓTTø£ÿ\T ô|+#·&+É ˝À #ê˝≤eT+~øÏ ne>±Vü≤q ñ+&É<Tä . nsTT‘˚ yê]øÏ yÓTTø£ÿ\T ô|+#·Tø√yê\H˚ ndüøÔÏ e÷Á‘·+ ñ+≥T+~. n˝≤+{Ï yês¡T Ç+{Ï <ä>sZ∑ ¡ ≈£î+&û\˝À m≥Te+{Ï yÓTTø£ÿ\T ô|s¡T>∑T‘êsTT. ô|s¡&TÉ ˝À, uÛ÷Ñ $T˝À HêfÒ yÓTTø£ÿ\T m˝≤ ô|s¡T>∑T‘êj·TH˚ yê{Ï MT<ä |üP]Ô ne>±Vü≤q #˚dTü ø=qï ‘·sT¡ yê‘· yÓTTø£ÿ\T ô|+#·Tø√e&É+ eT+∫~. ø=ìï yÓTTø£ÿ\≈£î ˙s¡T $T‘·+>± ø±yê*. eT]ø=ìï yÓTTø£ÿ\≈£î ˙s¡T, dü÷s¡´s¡•à ¬s+&É÷ nedüs¡+. Ç˝≤ mH√ï s¡ø±\T>± yÓTTø£ÿ\T Ä<Ûës¡|&ü ç ô|s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. ø±ã{Ϻ yê{Ï >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø=ì ‘·sT¡ yê‘· yÓTTø£ÿ\T ‘Ó#T· Ãø=ì ô|+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+~.

Ç+{Ï <ä>∑Zs¡ ô|+#·Tø=H˚ |üP\ yÓTTø£ÿ\T #ê˝≤ ñHêï.. ≈£î+&û˝À¢ ô|+#·Tø=H˚ yÓTTø£ÿ\T ô|]π> $<Ûëq+. uÛ÷Ñ $T˝À Hê{Ïq≥Te+{Ï yÓTTø£ÿ\T ô|]π> $<Ûëq+˝À #ê˝≤ e´‘ê´dü+ ñ+≥T+~. @ yÓTTø£ÿ≈£î nsTTHê Á|ü‹s√p Hê\T¬><’ Tä >∑+≥\ ùd|ü⁄ dü÷s¡´s¡•à nedüs+¡ eT+∫~. kÕj·T+Á‘·+ nsTTHê düsπ . eTTK´+>± m+&É ‘·>˝∑ ≤*‡+~ Ä≈£î\≈£î, ø±ã{Ϻ Ç+{À¢ ô|+#·Tø=H˚ düqïC≤õ e+{Ï r>∑ yÓTTø£ÿ≈£î ≈£î+&û mø£ÿ&É ô|{ÏHº ê Çã“+~ ñ+&É<Tä . düqïC≤õ r>∑ ô|+#·&ÜìøÏ ô|<ä≈› î£ +&û˝À 10`15 øÏ˝À\ bÕ{Ÿ $Tø£ÃsY (ˇø£ uÛ≤>∑+ eT{Ϻ, ˇø£ uÛ≤>∑+ eØà ø£+b˛dtº ˝Ò<ë ø£+b˛dtº, ˇø£uÛ≤>∑+ ©|òt yÓ÷˝Ÿ¶ $TÁX¯eT+) ì+|æ yÓTTø£ÿ Hê{≤*. yÓTTø£ÿ m~π> ø=B› ô|ø’ Ï n\T¢ø√e&ÜìøÏ M\T>± #ÓH’ é *+ø˘‡ ø£{≤º*. r>∑qT >√&É≈î£ ˝Ò<ë øÏ{øÏ ø° Ï n*¢+#·Tø√e#·TÃ. n*¢+#ê*‡q #√≥ ÇqT|üsê&é‘√ >∑{ÁºÏ ù|yò Té @sêŒ≥T #˚dæ #Ó˝’ Ÿ *+ø˘‡ ˝Ò<ë C≤© neTsêÃ*. Bìì e]ºø£˝Ÿ >±¬s¶Hé n+{≤s¡T. kÕ<Ûës¡D+>± m+&É <äøÏåD+, |ü&ÉeTs¡ ~≈£îÿ˝À¢ |ü&TÉ ‘·T+~. ø±ã{Ϻ Ç+{ÏøÏ á ~≈£îÿ˝À¢H˚ Ç˝≤+{Ï r>∑\qT ô|+#·T≈£î+fÒ #Ó≥Tº u≤>± ô|s¡T>∑T‘·T+~. Ç+{Ïø£øÏ m+&É ‘êøÏ&ç ‘·>∑TZ‘·T+~ ≈£L&É. yÓTTø£ÿ\qT m+‘·>± ø£‹]Ô +∫Hê yÓTTø£ÿ≈£î qh+ ñ+&É<Tä . nsTT‘˚ ø£‹]Ô +∫q ‘·sT¡ yê‘· ù|&É ˙s¡T, Ä≈£î\ ø£cÕj·T+, y˚|qü ÷HÓ ø£*|æq ˙s¡T. ˙{Ï˝À @<√ ˇø£ <ëìì ÁùdŒ #˚j÷· *. kÕ<Ûës¡D+>± >∑T˝≤; e+{Ï ø±+&É+ >∑{>ºÏ ± ñqï yÓTTø£ÿ\≈£î Á|üPì+>¥ (ø£‹]Ô +#·&+É ) #˚dqæ |ü &ÉT ø£‹]Ô +∫q #√≥ ù|&É˙{Ïì ˝Ò<ë ∫qï ù|&É eTT<ä›qT n<ä›&É+ #˚kÕÔ+. düqïC≤õ e+{Ï #Ó≥¢ ø=eTà\T düqï>± mø£ÿe yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+{≤sTT ø±ã{Ϻ Á|ü‹ ø=eTà≈£L ù|&É˙{Ïì sêj·T&É+ kÕ<Û´ä + ø±<äT. n+<äTøπ $TÁX¯e÷ìï ÁùdŒj·TsY˝À b˛dæ ÁùdŒ #˚j÷· *. düqïC≤õøÏ d”»Hé‘√ dü+ã+<Û+ä ˝Ò<Tä . m|ü &ÓH’ ê Hê≥e#·TÃ. yêsêìø√kÕ] ˝Ò<ë s¬ +&ÉT yêsê\ø√kÕ] eT*Ã+>¥ (eT*Ã+>¥ n+fÒ eT{Ïôº |’ bıs¡qT >∑T\¢ãs¡#&· +É , á Áø£eT+˝À eT{Ϻ >∑T\¢u≤s¡&+É , b˛wüø±\T yÓTTø£ÿ≈£î u≤>± |ü≥&º +É ‘√ bÕ≥T ø£\T|ü⁄ yÓTTø£ÿ\T q•kÕÔsTT. kÕ<Ûës¡D+>± ø£\T|ü⁄ yÓTTø£ÿ\T eT{Ï˝º Àì b˛wüø±\qT |”\TÃ≈£îì ô|s¡T>∑T‘êsTT. eT{Ïìº ø£*j·Tu…{qºÏ |ü &ÉT n$ eT{Ï˝º À ø£*dæb˛sTT ‹]– yÓTTø£ÿ≈£î b˛wüø+£ >± e÷s¡T‘êsTT) #˚ùdÔ eT+∫~. m+‘·>± eT*Ã+>¥ #˚ùdÔ yÓTTø£ÿ n+‘· Äs√>∑´+>± ñ+≥T+~.

#·s¡à dü+s¡ø£åD˝À Á|üeTTK bÕÁ‘· eVæ≤+#˚ ã+>±fi¯<äT+|ü..! dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. ñ&Éøu£ {… qºÏ ã+>±fi¯<Tä +|ü >∑TE®qT eTTU≤ìøÏ sêdüT≈£î+fÒ ‘Ó–q, ø±*q >±j·÷\T e÷qT‘êsTT. yÓTT{ÏeT\T ‘·–,Z eTTK+ ø±+‹e+‘·+>± ‘·j÷· s¡e⁄‘·T+~. |ü∫à ã+>±fi¯<Tä +|ü\qT #·Áø±˝≤¢>∑ ø£{Ÿ #˚dæ #·\{¢ Ï ˙{Ï˝À |ü~ ì$TcÕ\ bÕ≥T Hêqu…≥Tºø√yê*. |ü~ ì$TcÕ\ ‘·sT¡ yê‘· ˙{Ïì ãj·T≥≈£î rdæ eTTU≤ìøÏ, yÓT&É, #˚‘T· \≈£î u≤>± s¡uŸ #˚j÷· *. ã+>±fi¯<Tä +|üqT ù|dt º > ± ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d æ ù|ò d t b Õ´ø˘ ≈£ L &Ü y˚dTü ø√e#·TÃqT. u≤<ä+|ü| ü : M{Ï˝À¢ $≥$THé Ç #ê˝≤ ñ+≥T+~. ø±ã{Ϻ b˛wüø+£ >± |üì#˚dTü +Ô ~. u≤<ä+|ü| ü , z{ŸMT˝Ÿ bı&ç, bÕ\T ø£*|æ eTTU≤ìøÏ e÷dtÿ˝≤ yê&ç‘˚ #·sà¡ + MT<ä eTè‘· ø£D≤\T ìùd»Ô +>± ñqï #·sà¡ + ø±+‹ì dü+‘·]+#·T≈£î+≥T+~. u≤<ä+ |ü| ü qT Hêqu…{ºÏ yÓT‘·{Ô Ï ù|dt˝º ≤ #˚dæ <ëìøÏ |ü∫à ã+>±fi¯<äT+|ü ‘·Ts¡TeTT ø£*|æ ø£fi¯¢ #·T≥÷º e÷dt ÿ ˝≤ y˚ d ü T ≈£ î +fÒ q\¢ { Ï e\j· ÷ \T e÷j·TeTe⁄‘êsTT. m+‘√ y˚T\T #˚dTü +Ô ~. u≤<ä+ q÷HÓ‘√ ø£fifl¯ #·T≥÷º eTs¡q› #˚dTü ≈£îHêï ø£fifl¯ #·T≥÷º e\j·÷\≈£î : |ü∫à ã+>±fi¯<Tä +|üqT ‘·T]$T s¬ +&ÉT |ü\T#·{Ï H˚‘· ã≥º\˝À yê{Ïì y˚dæ n<˚ |ò*ü ‘·+ ñ+≥T+~. >√s¡TyÓ#÷ ì bÕ\˝À ˇø£ bÕ´&釽≤ ø£fi¢¯ MT<ä 20 ì$TcÕ\ bÕ≥T ô|≥Tºø√yê*. ã+>±fi¯<Tä +|ü\qT #·Áø±˝≤¢ ‘·]– ≈£L&Ü ô|≥Tºø√e#·TÃ. {°d÷ü ŒHé u≤<ä+ q÷HÓ y˚dTü ≈£îì ‘ê–‘˚ X¯ØsêìøÏ ã+>±fi¯<Tä +|ü˝À ñ+&˚ ˇø£ s¡kÕj·Tq+˝À #·sà¡ |ü⁄ s¡+>∑TqT e÷πsà \ø£D å + ñ+<äì ø£qT>=Hêïs¡T.

ø±ø£rj·T ~q|ü‹Á ø£≈î£ bıq÷ïs¡T, <äT–Zsê\, eT+>∑fi–¯ ], neTsêe‹ , øÁ √dü÷s¡T, |ô <ä≈L£ s¡bÕ&ÉT, n#·+à |ù ≥ eT+&É˝≤˝À¢ $˝Òøs£ T¡ \T>± |üì #˚jT· T≥≈£î ÄdüøÔÏ >∑\ j·TTe≈£î\T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À dü+|Á ~ü +#·>\∑ s¡T.


3 q>∑s¡+˝À yêVü≤Hê<äs¡T\≈£î ‘·|üŒì Á{≤|òæø˘ Çø£ÿ≥T X¯ìyês¡+

sêeTø√≥j·T´ Ç+&çô|+&Ó+≥T ≥! b˛©dt ]ø±s¡T¶˝À¢ dæ˙ ‘ês¡\ |ü⁄Á‘·s¡‘êï\T yÓT>± |üesY kÕºsY sêyéT #·sD¡ Y ‘˚CŸ Ç{°e\ ôV≤’ <äsêu≤<é ã+C≤sêVæ≤˝Ÿ‡˝À Ç<ä]› ì ‘·q u≤&û>±s¡T\¶ ‘√ ø={Ï+º #·&+É , Ä ‘·sê«‘· á $wüjT· + MT&çjT· ˝À #·sá ˙j·÷+X¯+ nsTTq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. $wüjT· + b˛©dt ùdwº Hü é es¡≈î£ yÓ[H¢ ê øπ düT e÷Á‘·+ qyÓ÷<äT ø±˝Ò<Tä . Bì yÓqø£ yê] &ÉãT“, Vü≤√<ë, |ü\T≈£îã&ç Á|üuÛ≤e+ |üì#˚dæ+<äH˚~ ãVæ≤s¡+>∑ s¡Vü≤dü´y˚T. ∫s¡+J$ ‘·qj·TT&ÉT nsTTq sêyéT #·sD¡ Y ‘˚» dü+>∑‹ |üøÿ£ q ô|&ç‘.˚ . >∑‘+· ˝À |ü\Te⁄s¡T ÄÁ>∑ dæ˙‘ês¡\T |ü⁄Á‘·s‘¡ êï\T ≈£L&Ü $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ b˛©dt ]ø±s¡T¶˝À¢øÏ mø±ÿs¡T. #ê˝≤ dü+<äsê“˝À¢ b˛©düT\T øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚jT· &ÜìøÏ kÕVü≤dæ+#·˝<Ò Tä . ø=ìï dü+<äsꓤ˝À¢ πødüT\T qyÓ÷<Ó’Hê b˛©düT\T rdüT≈£îqï #·s¡´\T X¯Sq´+. d”ìj·TsY j·÷ø£sº Y nøÏÿH˚ì Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘·qj·TT&ÉT. ‘Ó\T>∑T nÁ>∑V≤” s√˝À¢ ˇø£s¬ q’ Hê>±s¡Tq® ô|’ Ä+>∑|¢ Áü ‹ø£˝À |üì #˚dTü qÔ ï z eTVæ≤fi≤ $˝ÒK] >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ p;¢V≤æ ˝Ÿ‡ b˛©dt ùdºwüH√¢ |òæsê´<äT qyÓ÷<Ó’+~. &ÉeTs¡ø£+ ∫Á‘· $X‚cÕ\qT ø£esY#j ˚ T· &ÜìøÏ yÓ[q¢ ‘·qqT V”≤s√ Hê>±s¡Tq® Äø±s¡D+>± Ädüu´ÑÛ |ü<Cä ≤\+‘√ <ä÷wæ+#ês¡ì ÄyÓT |òsæ ê´<äT #˚d+æ ~. nsTT‘˚ b˛©düT\T #·s´¡ \T rdüT≈£îqï≥T¢ Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. nÁ>∑ V”≤s√ q+<äeT÷] u≤\ø£èwüí ‘·qj·TT&ÉT yÓ÷ø£å»„ >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑dTü º 19q sêÁ‹ »]–q dü+|òTü ≥q‘√ MT&çj÷· ˝À #·sá ˙j·÷+X¯+ nj·÷´&ÉT. z Á|üeTTK Ä+>∑¢ |üÁ‹ø£ ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ .. yÓ÷ø£»å „ Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï {≤{≤ dübÕò ] ø¬ Äs¡TqT ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T d”CŸ #˚kÕs¡T. ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡ s√&é HÓ+ 12 yÓ|’ ⁄ü edüT+Ô &É>±, $~ ìs¡«Vü≤D˝À uÛ≤>∑+>± Á&É+ø˘ n+&é Á&Óy’ é #˚dTü qÔ ï yê]ì |ü≥Tº≈î£ H˚+<äT≈£î b˛©düT\T ø±|ü⁄ ø±düT≈£îì ñ Hêïs¡T. á Áø£eT+˝À Ä yêVü≤Hêìï b˛©düT\T |ü≥Tº≈î£ Hêïs¡T. á øπ düT˝À ‘ê– Á&Óy’ é #˚dqæ yÓ+ø£{Ÿ nH˚ e´øÏôÔ |’ øπ düT qyÓ÷<˚ #˚kÕs¡T. á øπ düT˝À b˛©düT\T yÓ÷ø£»å ô„ |’ m˝≤+{Ï øπ düT qyÓ÷<äT ø±≈£î+&Ü #˚kÕs¡H˚ Äs√|üD\T n|üŒ{À¢ $ì|æ+#êsTT. Á|üeTTK ìsêà‘· sêe÷Hêj·TT&ÉT eTqe&ÉT n_ÛsêyéT (düTsπ wt u≤ãT s¬ +&√ ≈£îe÷s¡T&ÉT) ô|’ ø=ìï s√E\ ÁøÏ‘+· ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡ b˛©dt ùdwº Hü √¢ øπ düT qyÓ÷<äT nsTT+~. s¡$‘˚» nH˚ Ç+»˙sY Ç+{Ïô|’ <ë&ç #˚dqæ +<äT≈£î >±qT, n‘·ìô|’ ◊.|æ.dæ. 447, 223, 342, 506 ôdø£qå ¢ øÏ+<ä ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡ b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚kÕs¡T. n_Ûe÷sYø.Ï . Ç+õ˙sY s¡$‘˚C≤øÏ eT<Û´ä z $wüjT· +˝À ‘·˝…‹Ôq eTqdüŒs¡ú˝Ò á <ë&çøÏ ø±s¡DeTì n|üŒ{À¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. nsTTHê b˛©düT\T Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ n‘·ìô|’ #·sá \T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ˝Òe⁄. yÓ÷Vü≤Hé u≤ãT ‘·qj·TT&ÉT, V”≤s√ eTH√CŸ Ä eT<Û´ä eTVü≤‘Y sê|òTü y˚+Á<ä nH˚ ‘·$Tfi¯ q≥T&çô|’ <ë&ç #˚dqæ dü+>∑‹ ‘Ó\dæ+<˚. n‘·ìô|’ eTVü≤‘Y |òsæ ê´<äT ≈£L&Ü #ÓkÕs¡T. Ä ‘·sê«‘· ‘·eT |ü\T≈£îã&ç ñ|üj÷Ó –+∫ øπ düT ˙s¡T>±] b˛j˚T˝≤ #˚kÕs¡T b˛©düT\T á øπ düT˝À m˝≤+{Ï #·sê´ rdüTø√˝Òø£ b˛j·÷s¡T.

‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + bÕغ ˝ ÀøÏ q&ÉeT+Á‘·+>± ~>∑ã&ç, {Ϭøÿ≥Tº ‘Ó#·TÃ≈£îì myÓTà˝Ò´>± ¬>*∫.. ‘·sê«‘· nbÕغøÏ Vü‰´+&é Ç∫Ã, Á|ü d ü T Ô ‘ · + ø±+Á¬ > dü T |ü + #· q n+≥ø±>∑T‘·Tqï q÷õM&ÉT myÓTà˝Ò´ ∫qï+ sêeTø√≥j· T ´ e#˚ à kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ Ç+&çô|+&Ó+ ≥T>± mìïø£\ã]˝À ~>∑T‘ê≥º. á $wüj·T+ mes√ }Væ≤+∫q~ ø±<ä T .. dü « j· T +>± Äj· T H˚ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ∫qï+ sêeTø√≥j·T´ ‘Ó \ T>∑ T <˚ X ¯ + myÓ T à˝Ò ´ H˚ nsTTq|üŒ{Ïø°.. Ä bÕغøÏ Vü‰´+&é Ç∫à #ê˝≤ ø±\+ nsTT+~. n+<äTπø n$XÊ«dü+ düeTj·T+˝À øÏs¡DY≈£î nqT≈£L\+>± ø£ì|æ+#·&ÜìøÏ.. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ $|tqT ôd‘’ +· ~Ûøÿ£ ]+∫.. düu≈ÑÛ î£ >¬ s’ êΩ»s¡j÷· ´s¡T. rsê H√{°dTü \T n+<ëø£ ndü\T ‘·q≈£î $|t n+<ä˝<Ò +ä ≥÷ $es¡D ãTø±sTT+#ês¡T. nsTT‘˚ Á|üdTü ‘Ô +· Äj·Tq XÊdüqdüuÑÛ Äes¡D˝À $˝Òøs£ ‘¢¡ √ ÇcÕº>√wæ>º ± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e#˚à mìïø£˝ düeTj·÷ìøÏ.. ‘êqT Ç+&çô|+&Ó+≥T>± ã]˝ÀøÏ ~>∑T‘êqì nHêïs¡T. Ä e÷≥ m+<äTø£Hêïs¡H~˚ dü+<˚V≤ü +>± ø£ì|æk˛Ô+~. ø±+Á¬>düT ‘·s|¡ ⁄ü q ~>∑T‘ê nì Ç|üŒ{ÏqT+∫ #Ó|⁄ü Œø√e&É+ m+<äT≈£î nqT≈£îHêïs√ ˝Ò<ë, ø±+Á¬>düT {Ϭøÿ≥Tº Çe«<äì, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ¬>+fÒj·T&É+ >±´s¡+{° nì nqTe÷q+‘√ ñHêïs√ ‘Ó*j·T<äT. yÓTT‘êÔìøÏ ∫qï+ sêeTø√≥j·T´ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ e÷Á‘·+ ‘Ó>∑ XÊ|üHêsê∆\T ô|&ÉT‘·THêïs¡T. ø£ècÕíõ˝≤¢ yÓTT‘êÔìøÏ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ˇπø #√≥, q+~>±eT˝À >¬ \TdüT+Ô <äì Äj·Tq CÀdü´+ #ÓãT‘·THêïs¡T. nø£ÿ&ç myÓTà˝Ò´ d”≥T $wüjT· +˝À Ç|üŒ{Ïøπ eTTdü\+ ø£ì|æk˛Ô+~. rsê #·÷&ÉuÀ‘˚.. ∫qï+ sêeTø√≥j·T´ ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ Á|üe÷<äø±]>± e÷]q≥T¢+~. ø±˙ bÕغ ÁX‚DT\T e÷Á‘·+ #·+Á<äu≤ãT≈£î Ç˝≤+{Ï m<äTs¡T<Óã“ ‘·>˝∑ ≤*‡+<˚ nqT≈£î+≥THêïs¡T. bÕغì qeTTà≈£îqï yê]ì |üøÿ£ ≈£î ô|{Ï.º . mìïø£\ y˚fi¯ q&ÉeT+Á‘·+>± ø=‘·Ô yêfi¯q¢ T ‘Ó∫à {Ïø¬ ÿ{Ï∫à HÓ‹qÔ ô|≥Tºø√e&É+ #·+Á<äu≤ãT≈£î ‘=*qT+∫ ñqï #Ó&¶É n\yê≥T, Ç˝≤+{Ï m<äTs¡T<Óã“\T ‘·–*‘˚ Ä |ü<‹›ä e÷s¡T‘·T+<˚y÷Ó qì.. ø±s¡´ø£s\Ô¡ T nqT≈£î+≥THêïs¡T.

uÛ≤»bÕqT+∫ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ >∑+&Ü˝Ò! ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ÁbÕuÛÑe+ nqï~ Ç|ü⁄Œ&ÉT >∑‹+∫b˛sTTq #·]Á‘·˝À n+‘·sꓤ>+∑ >± e÷]b˛sTT+~. |ü]$T‘· dü+K´˝À ‘·eT bÕغ Á|ü‹ì<ÛTä \T ñ+&É>±, ‘·eT ndæ‘Ô «· + nqyêfi¯q¢ T yÓ‘T· ø√ÿe&ÉyT˚ yê]øÏ #ê˝≤ ô|<ä› düeTdü´>± ñ+~. ô|>’ ± Ç|ü⁄Œ&ÉT {°ÄsYmdt ‘·\T|ü⁄\T ‘Ó]#˚XÊø£ bÕغ˝À+∫ e\dü\T≈£L&Ü »]>±sTT. Ç+ø± ñ+{≤j·TH˚ uÛj Ñ T· + ≈£L&Ü yÓHêï&ÉT‘√+~. Ç˝≤+{Ï øÏw¢ ºü |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ ≈£L&Ü ‘Ó\T>∑T<˚XÊìøÏ >∑+&É+>± e÷s¡T‘√+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ qT+∫ Á|üdüTÔ‘·+ uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ ø=ìï e\dü\T #√≥T #˚dTü ø√qTqï≥T¢>± yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. eTVü≤ã÷uŸ q>∑sY õ˝≤¢≈£î #Ó+~q Hê>∑+ »Hês¡›q ¬s&ç¶ Ç|ü⁄Œ&ÉT uÛ≤»bÕ˝À #˚su¡ À‘·Tqï dü+>∑‹ Ksê¬s+’ ~. Ç<˚ õ˝≤¢≈î£ \ #Ó+~q eT]ø=+<äsT¡ Hêj·T≈£î\T ≈£L&Ü uÛ≤»bÕ yÓ|’ ⁄ü #·÷düTqÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. õ˝≤¢˝Àì n#·Ã+ù|≥ myÓTà˝Ò´ |æ. sêeTT\T, eTs√ Hêj·T≈£î&ÉT C…b’ Õ˝Ÿ j·÷<äy\é T uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ yÓfiu¢¯ À‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ M] MT<ä Hê>∑+ »Hês¡q∆ s¬ &ç¶ Á|üu≤Û e+ ñqï<ë, ‘·q õ˝≤¢˝Àì bÕ‘· düV≤ü #·sT¡ *ï Äj·Tq ‘·q yÓ+≥ |òTü q+>± ñ+&É&+É ø√dü+ uÛ≤»bÕ˝ÀøÏ rdüT≈£îyÓfió¯ ‘·THêïsê ˝Ò<ë, ‘Ó\+>±D n+X¯+ MT<ä ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ yÓK’ ]ì $X¯«dæ+#·˝øÒ ,£ n<˚ düeTj·T+˝À uÛ≤»bÕ‘√ e÷Á‘·yT˚ Á|ü‘´˚ ø£ sêh+ kÕ<Û´ä eTe⁄‘·T+<äH˚ qeTàø£+‘√ á Hêj·T≈£î\T Ä bÕغ˝ÀøÏ yÓfió¯ ‘·THêïsê nH˚~ e÷Á‘·+ ‘˚˝≤*‡ ñ+~.

Ä n~Ûø±s¡T\≈£î s¡a\ø˘..! n$˙‹ n~Ûø±s¡T\ô|’ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ >∑TÁs¡T>± e⁄Hêïs¡T. M]ô|’ ø£]qƒ +>± e´eVü≤]+#˚˝≤ #·s´¡ \≈£î Áoø±s¡ + #· T {≤º s ¡ T . n$˙‹ bÕ\Œ&É T ‘· T Hêïs¡ T .. ôdôdŒ+&Ée⁄‘T· Hêïs¡T.. ‹]– $<ÛTä ˝À¢ #˚]q ‘·sê«‘· j·T<Ûë$~Û>± |ü<√qï‘·T\T, Ä]úø£ Á|üjÓ÷»Hê\T, düø£\ kÂø£sê´\T bı+<äT‘·T+&É&+É ô|’ eT+&ç|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. Çø£ Ç≥Te+{Ï yê]ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘·÷ dü+#·\q ìs¡j í T· + rdüT≈£îHêïs¡T dæm+ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sY. M]øÏ bÕ‘· ‘˚B\ (n+fÒ düôdŒ+&Óq’ ø±\+) qT+∫ |ü<√qï‘·T\T, Ä]úø£ Á|üjÓ÷»Hê\T ˝≤+{Ï$ @M Çe«e<ä › ì nìï XÊK\≈£ L Ä<˚ X Ê\T C≤Ø #˚ X Ês¡ T . n+‘˚ø±≈£î+&Ü n$˙‹, Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüTÔ\T, ÁøÏ$Tq˝Ÿ øπ düT\T eT]j·TT &çbÕsYyº TÓ +{Ÿ Ábıd”&+ç >¥‡\˝À ù|s¡Tq¢ ï ñ<√´>∑T\T ≈£L&Ü Çø£qT+∫ dü<sä T¡ Ä<˚XÊ\T e]ÔkÕÔjT· ì Äj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç˝≤+{Ï yê]øÏ &çbÕsYºyÓT+≥˝Ÿ Á|üy÷Ó wüH‡é ø£$T{° qT+∫ øÏj ¢ T· s¬ Hé‡ ‘·|Œü ìdüs+¡ ≥÷ ù|s=ÿHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïes¡≈î£ n$˙‹ ñ<√´>∑T\+‘ê bÕ‘· ‘˚B\ qT+#˚ á kÂø£sê´\ìï{Ï˙ <äsê®>± bı+<äT‘·THêïs¡T. Ç+<äT≈£î n≥T ø√s¡Tº Ç≥T Á|üuTÑÛ ‘·« ìs¡j í ÷· \T ≈£L&Ü M]øÏ kÕ«+‘·q ø£*–dü÷Ô e#êÃsTT. Çø£qT+∫ Ç˝≤+{Ï |ü<‘›ä T· \T ø=qkÕπ> Á|üdøπü Ô ˝Ò<+ä ≥÷ dæm+ øÏsD¡ Y ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. á ‘êC≤ ñ‘·sÔ T¡ «\ e\¢ n~Ûø±s¡T\T n$˙‹øÏ bÕ\Œ&Ü\+fÒ ãj·T|ü&‘É ês¡T. ˇø£yfi˚ ¯ #˚dHæ ê.. øπ düT\T Bs¡øÈ ±\+>± ø=qkÕ>∑T‘êsTT ø±ã{Ï.º . yês¡T bı+<ë*‡q Á|üj÷Ó »Hê\ìï{Ïø° ÁuÒø˘ |ü&TÉ ‘·T+~.

dü+e‘·‡s¡+ ã&Ó®{Ÿ ‹H√ï&çøÏ u…sTT˝≤..! yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑Héô|’ Äq+ k˛<äsT¡ \ $eTs¡Ù\ <ë&ç ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e⁄+~. »>∑H≈é î£ düTÁ|”+ø√s¡Tº u…sTT˝Ÿ ìsêø£]+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À Äq+ $y˚ø±q+<äs¬ &ç.¶ . ‘·q Äs√|üD\≈£î eT]+‘· |ü<Tä HÓ{≤ºsT¡ . sêÁcÕºìøÏ #Ó+~q j˚T&Ü~ ã&Ó{® qŸ T n|üŒq+>± <√#˚XÊ&É+≥÷ »>∑Héô|’ $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. »>∑Hé≈£î u…sTT˝Ÿ eùdÔ.. sêh+ n<√>∑‹ bÕ\e«&É+ U≤j·TeTHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï e´øÏøÔ Ï u…sTT˝Ÿ edüT+Ô <äì nqTø√e&É+˝≤+{Ï sê»ø°jT· nC≤„q+ Ç+ø√{Ï ˝Ò<+ä ≥÷ yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغì m<˚y› ê #˚XÊs¡T Äq+. »>∑Hé ˇø£ yÓ{’ Ÿø±\sY H˚sd¡ Tü &ú TÉ .. Äj·Tq≈£î düTÁ|”+ u…sTT˝Ÿ ‹s¡düÿ]+#·&É+‘√ ÄX¯Ãs¡´y˚TMT ˝Ò<äHêïs¡T. Á|üC≤ø√s¡Tº˝À ‘˚\TÃ≈£î+{≤eTì Äj·Tq bÕغ H˚‘\· T #ÓãT‘·THêïs¡ì.. ø£sêí≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T yê]øÏ+ø£ ø£qT$|ü⁄Œ ø£*–+#·˝<Ò ë n+≥÷ Á|ü•ï+#ês¡T. yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ ˇø£ edü÷fi¯¢ bÕغ n+≥÷ Äj·Tq <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. nsTT‘˚, Ç|üŒ{Ïπø eT+Á‹ Äq+ sê+Hêsêj·TD¬s&ç.¶ . ~e+>∑‘· yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡s¬ &ç,¶ Äj·Tq ø=&ÉT≈£î »>∑H\é ô|’ rÁeyÓTqÆ Äs√|üD\T #˚XÊs¡T.

u≤ãT≈£î Äq+ eø±˝≤Ô m+<äTø√..! ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ , ø±+Á¬>dt bÕغ˝À¢ Äq+<ä+ yÓ*$¢ s¡Tk˛Ô+~. Äq+<ä uÛ≤cÕŒ\T sê\T‘·THêïsTT, rÁe ñ <˚«>±ìøÏ ˝Àqe⁄‘·THêïsTT! Ç<ä›] kÕeT÷Væ≤ø£ Á|ü‘·´]ú »>∑Hé≈£î u…sTT\T sêø£b˛e&É+‘√ Ms¡T ¬s{Ϻ+∫q ñ ‘ê‡Vü≤+‘√ ø£ì|ædüTÔHêïs¡T. Ç<˚ kÕúsTT˝À yÓ’j·Tdt »>∑Héô|’ e÷≥\<ë&ç #˚düTÔHêïs¡T! Ç<˚ düeTj·T+˝À á ¬s+&ÉT bÕغ\ yês¡÷ ˇø£s=ïø£s¡T s¡øÏå+#·Tø√e&ÜìøÏ ≈£L&Ü rÁe+>± Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡T! Ç+<äT≈£î Äq+ $y˚ø±q+<ä s¬ &ç¶ e÷≥˝Ò kÕø£´å +! #ê˝≤ ø±\+>± MT&çj÷· eTT+<äT≈£î sêì $y˚ø±q+<äs¬ &ç¶ ñqï≥Tº+&ç }&ç|ü&ç »>∑Hé u…sTT\T Ä+X¯+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T! »>∑Hé≈£î u…sTT\T sê<äì áj·Tq düŒwüº+ #˚XÊs¡T! Ç+‘·{Ï‘√ Ä>∑ø£ á $wüj·T+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çô|’ yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>dt #˚dqæ $eTs¡Ù\ >∑T]+∫ ≈£L&Ü $y˚ø±q+<ä eø±˝≤Ô |ü⁄#·TÃ≈£îì e÷{≤¢&Üs¡T! u≤ãT @<√ bÕ<äj÷· Á‘·‘√ n\dæb˛sTT yÓ÷ø±*øÏ ∫øÏ‘‡· #˚dTü ø√e&ÜìøÏ &Û©ç ˝¢ À ñ+&çb˛‘˚.. yÓj ’ T· dtÄsYd|” ” s¡<ë›+‘ê+ #˚k˛Ô+<äì yÓqøπ düTø=#êÃs¡T! Ç˝≤ Á|ü‹|üøå£ H˚‘q· T yÓqøπ düT≈£î e∫Ãq n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´>± Äq+ ì*∫b˛‘·THêïs¡T! Ç˝≤ Á|ü‹|üøå£ H˚‘q· T yÓqøπ düT≈£î e∫Ãq n~Ûø±s¡ bÕغ myÓTà˝Ò´>± Äq+ ì*∫b˛‘·THêïs¡T! u≤ãTô|’ $eTs¡Ù\T #˚j·T&É+ n~ yÓ÷ø±*ø° uÀ&ç >∑T+&ÉT≈£î eTT&çô|≥º≥y˚Tqì $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T! ãVüQXÊ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì<ÛTä \T #˚j÷· *‡q |üìì ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´ #˚dôæ |{≤º&TÉ ! m+‘· ◊ø£´‘· e]ú\T¢‘√+~ s¬ +&ÉT bÕغ\ eT<Û´ä ! ˇø£]ô|’ eTs=ø£sT¡ $eTs¡Ù\T #˚dTü ø√yê*‡q |üø±å \T ˇø£]ô|’ e∫Ãq Äs√|üD\qT eTs=ø£sT¡ K+&ç+#˚+‘· <ä>sZ∑ j ¡ ÷· ´s¡T! Ç~ me]ì eTT+#·T‘·T+<√!

μø±ø£rj·Tμ

11 y˚T

2013

es¡+>∑˝Ÿ ã÷´s√Ÿ, @Á|æ˝Ÿ 10 (ø±ø£rj·T) : yêVü≤q<ës¡T\ô|’ Á{≤|òæø˘ b˛©düT\T q>∑s¡+˝À $düèÔ‘· ‘·ìF\T #˚|ü{Ϻ |ü\T yêVü≤Hê\qT d”CŸ #˚düTÔHêïs¡T. ~«#·Áø£yêVü≤Hê\T , Ä{À\T, bò˛sY M\s¡ô¢ |’ ø=s¡&ÜÛ s¡a*|ædTü HÔ êïs¡T. Á{≤|òøæ ˘ ìã+<Ûqä \T bÕ{Ï+#·≈î£ +fÒ ô|<ä› yÓTT‘·+Ô ˝À ô|q’ò T¢ $~Û+#·&+É »s¡T>∑T‘√+~. Á{≤|òøæ ˘ ìã+<Ûqä \qT n‹Áø£$T+∫q yê]ô|’ øπ düT\T ≈£L&Ü qyÓ÷<äT #˚dTü HÔ êïs¡T. eTTK´+>± eTVæ≤fi¯\T kÕÿÁ|ò\t T <Û]ä +#·&+É ô|’ ≈£L&Ü b˛©düT\T ì|ò÷ü ô|{≤ºsT¡ . eTTU≤ìøÏ e÷dtÿ <Ûä]ùdÔ yÓ+≥H˚ yêVü≤Hêìï Ä|æ ‘·ìF\T #˚dæ ô|ò’Hé\T y˚düTÔHêïs¡T. Ç{°e\ õ˝≤¢˝À e÷dtÿ\T <Ûä]+∫ <=+>∑‘·Hê\T #˚düTÔqï yê] dü+K´ m≈£îÿee&É+‘√ e÷düTÿ\T <Û]ä +∫q yê]ô|’ ≈£L&Ü øπ düT\T qyÓ÷<äT #˚dTü HÔ êïs¡T. õ˝≤¢˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î n~Ûø±s¡T\T |üP]ÔkÕúsTT˝À#·s´¡ \T #˚|fü +ºÒ <äT≈£î dæ<e›ä Te⁄‘·THêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± ìã+<Ûäq\ bÕ{Ï+#·ì yêVü≤Hê\ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä›eTe⁄‘·THêïs¡T. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>± Á|ü<Ûëq+>± q>∑s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á{≤|òæø˘≈£î Çã“+~ ø£*–dü÷Ô Á|üe÷<ë\≈£î, |ü\T nkÕ+ |òT” ø£ #·s´¡ \≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï Ä{À\ô|’ #·s´¡ \T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<e›ä Te⁄‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüTqÔ ï~. q>∑s¡ |ü]~Û˝À nqTeT‘·T\T ˝Ò≈î£ +&Ü Á|üy•˚ +#˚ Ä{À\ô|’ nedüsy¡ TÓ ‘Æ ˚ d”CŸ #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. á ìs¡j í ÷· ìï j·T÷ìj·THé H˚‘\· T e´‹πsøÏdTü qÔ ï|üŒ{ÏøÏ n~Ûø±s¡T\T e÷Á‘·+ ìã+<Ûqä \T bÕ{Ï+#·ì yêVü≤Hê\qT ï d”CŸ #˚ùd+<äT≈£î dæ<e›ä Te⁄‘·THêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìã+<Ûqä \T bÕ{Ï+#·ì yê] qT+∫ edü÷\T #˚ùd »]e÷Hê\qT ô|+#·T‘·÷ Jy√ C≤Ø #˚dqæ H˚|<ü ´ä∏ +˝À n≥T ÄsY{@° n~Ûø±s¡T\T Ç≥T Á{≤|òøæ ˘ b˛©düT\T , dæ$˝Ÿ b˛©düT\T s¡V≤ü <ës¡T\ô|’ $düè‘Ô · ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ìã+<Ûqä \T bÕ{Ï+#·ì yêVü≤q<ës¡T\≈£î »]e÷Hê\T $~ÛdTü HÔ êïs¡T. n<˚ düeTj·T+˝À q>∑s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Á{≤|òøæ ˘ C≤+\≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·Tqï Ä{À\ô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+∫q≥T¢ ‘Ó\TdüTqÔ ï~. q>∑s¡ |ü]~Û˝À nqTeT‘·T\T ñqï Ä{À\ ø£Hêï ãj·T{Ï ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ q>∑s+¡ ˝À ‹s¡T>∑T‘·Tqï Ä{À˝Ò ô|<ä› dü+K´˝À ñqï≥Tº n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+#·&+É »]–+~. B+‘√ ìã+<Ûqä \T MT] q>∑s+¡ ˝À Á|üy•˚ +#˚ Ä{À\ô|’ Çø£ qT+∫ ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüTø√qTqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. Ç|üŒ{Ïøπ $düè‘Ô · ‘·ìF\T #˚d÷ü Ô s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\ ìyês¡D≈£î |üP]ÔkÕúsTT˝À #·s´¡ \T #˚|fü +ºÒ <äT≈£î dæ<y›ä TÓ qÆ n~Ûø±s¡T\T sêuÀj˚T s√E˝À¢ |üP]ÔkÕúsTT˝À s√&ÉT¶ Á|üe÷<ë\qT ìyê]+ #˚+<äT≈£î XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø q£ #·s´¡ \T rdüT≈£îH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü Á|üD≤[ø£\T dæ<+›ä #˚dTü qÔ ï≥T¢ ‘Ó\TdüTqÔ ï~. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\ ìs¡j í T· + |ü≥¢ Ä{À j·T÷ìj·THé H˚‘\· T ã>∑TeZ T+≥THêïs¡T. ñqï‘· #·<Tä e⁄\T #·~$q|üŒ{ÏøÏ m≥Te+{Ï ñ<√´>±\T \_Û+#·ø£ ≈£î≥T+ã b˛wüD ø√dü+ Ä{À Á&Óe’ sY>± dæsú |¡ &ü qç nH˚øe£ T+~ j·TTe≈£î\T Ä{À\ô|H’ ˚ Ä<Ûës¡|&ü ç ≈£î≥T+ u≤\qT b˛wæ+ #·T≈£î+≥THêïs¡ì Ç|üŒ{Ïøπ Ä{ÀÁ&Óe’ s¡ô¢ |’ $$<Ûä ø±s¡D≤\‘√ ø£]qƒ yÓK’ ] ne\+_Û düTqÔ ï n~Ûø±s¡T\T n&É>¶ √\T ìã+<Ûqä \‘√ Ä{À Á&Óe’ s¡¢ ≈£î≥T+u≤\qT M~Û bÕ\T #˚ùd Á|üjT· ‘êï\T #˚dTü HÔ êïj·Tì Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. ≈£î≥T+ã b˛wüD ø√dü+ ô|H’ò êHé‡\ô|’ Ä{À\T ø=qT>√\T #˚dæ ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#˚+<äT≈£î ø£cÕº\T |ü&TÉ ‘·Tqï Ä{À Á&Óe’ s¡ô¢ |’ n~Ûø±s¡T\T y˚~+Û |ü⁄\T e÷qTø√yê\ì q>∑s+¡ ˝À nÁø£eT+>± Á|üy•˚ +#˚ yêVü≤Hê\ qT ìs√~Û+#·&ÜìøÏ #·s´¡ \T rdüTø√e&É+‘√bÕ≥T uÛ≤Ø yêVü≤Hê\ j·T»e÷qT\ nÁø£e÷ \ô|’ ≈£L&Ü <äèwæº kÕ]+#ê\ì dü÷∫düTHÔ êïs¡T. m≥Te+{Ï nqTeT ‘·T\T ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø yêVü≤Hê \T j·T<∏#˚ ÷ >± q&ÉTdü÷Ô ˝≤uÛ≤ \T >∑&dç Tü qÔ ï|üŒ{ÏøÏ |ü{+ºÏ #·T ø√ì n~Ûø±s¡T\T øπ e\+ bı≥º ≈£L{Ï ø√dü+ Ä{À\ô|’ Ä<Ûës¡|&ü qç Á&Óe’ s¡ô¢ |’ ø£]qƒ yÓK’ ] ne\+_Û+#·&+É e÷qTø√yê\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. Ä{Àyê˝≤\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Ä<äTø√yê\Hêïs¡T.

{Ï&ç|æ H˚‘·\≈£î ø=‘·Ô ∫≈£îÿ\T ôV≤’ <äsêu≤<é, y˚T 10 (ø±j·Trj·T) : ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ eTTK´ H˚‘\· ≈£î ø=‘·Ô ‘·\H=|æŒ |ü≥Tº≈î£ +<ä≥. ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ ô|q’ , bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ô|’q $eTs¡Ù\T e∫Ãq|ü &ÉT BÛ≥T>± düŒ+~+#˚ yê]ì n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>düT bÕغ‘√ bÕ≥T yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ, {°ÄsYmdt {≤¬sZ{Ÿ>± #˚düT≈£î+≥THêïj·T≥. πødüT\T, u…~]+|ü⁄\T, Ä|üπswüHé Äø£sY¸\T ‘·~‘·sê\qT yê]ô|’ Á|üjÓ÷–düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓj ’ T· dt »>∑Hé ÄdüT\Ô øπ düT˝À ∫≈£îÿø√e&É+‘√ #·+Á<äu≤ãTqT ≈£L&Ü n<˚ ‘·sV¡ ‰ü ø={≤º\ì yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ uÛ≤$+∫.. ø√s¡T\º ≈£î es¡≈î£ yÓ[+¢ ~. Bìô|’ {Ï&|ç æ H˚‘\· T |ò÷ü ≥T>±H˚ düŒ+~+#ês¡T. u≤ãT ô|q’ yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ øπ düT\T y˚dæ yÓøÿÏ rdüT≈£îHêïs¡ì n˝≤+{Ï yê{ÏøÏ uÛj Ñ T· |ü&~˚ ˝Ò<ìä #ÓbÕŒs¡T. u≤ãT $wüj÷· ìï |üøÿ£ q ô|&ç‘˚ BÛ≥T>± düŒ+~+#˚ Ç‘·s¡ H˚‘\· qT ≈£L&Ü Äj·÷ bÕغ\T {≤¬s{Z Ÿ #˚dTü ≈£î+≥THêïj·T+≥THêïs¡T. Ç{°e\ #·+Á<äu≤ãT edüTHÔ êï bÕ<äj·÷Á‘· eTT–+|ü⁄ düuÛÑ $XÊK|ü≥ï+˝À @sêŒ≥T #˚dæq|ü &ÉT πse+‘Y ¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ô|’ rÁekÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. Ä yÓ+≥H˚ πse+‘Y ô|’q $<ë´]ú dü+|ò÷ü \T |òsæ ê´<äT #˚XÊsTT. n+‘·≈î£ eTT+<äT düV≤ü ø±s¡ mìïø£\ düeTj·T+˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À ø√&Ó\ •eÁ|ükÕ<é ô|q’ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü Ô C…\’ T≈£î |ü+|æ+#ês¡T. yÓ’j·Tdt »>∑Hé ô|’q ˇ+{Ïø±*ô|’ ˝Ò#˚ myÓTੇ sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é≈£î n|üŒ{À¢ u…~]+|ü⁄\T e#êÃsTT. {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsYqT ì‘·´+ {≤¬sZ{Ÿ #˚düT≈£îH˚ yÓ÷‘·Tÿ|ü*¢ q]‡+VüQ\T≈£î ≈£L&Ü u…~]+|ü⁄\T e#êÃj·Tì |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. {Ï&|ç æ H˚‘\· qT e÷qdæø+£ >± <Óã“rùd+<äT≈£î n~Ûø±s¡ bÕغ‘√ bÕ≥T yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT {°ÄsYmdt\T u…~]+|ü⁄\T, øπ düT\T, Ä|üsπ wüHé Äø£s¸Y \ ù|s¡T‘√ ø=‘·Ô yÓT+Æ &é >π yéT Ä&ÉT‘·THêïs¡ì n+≥THêïs¡T. u≤ãT≈£î ì‘·´+ n+&É>± ì*#˚ H˚‘\· qT yÓTT<ä≥ ‘·eT <ë]˝ÀøÏ ‘Ó#T· Ãø√yê\ì Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡≥. n~ ≈£î<äsø¡ b£ ˛‘˚ u…~]+|ü⁄\T ˝Ò<ë øπ düT\T e+{Ï ø=‘·Ô m‘·T>Ô &∑ \É T y˚dTü HÔ êïs¡H˚ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. n~Ûø±s¡ bÕغ >∑T≥Tº #·|ü &ÉT ø±≈£î+&Ü eTõ¢dt bÕغ H˚‘·\ bÕ‘· πødüT\T ‘√&çq≥Tº ‘√&˚ neø±XÊ\T ≈£L&Ü ˝Òø£b˛˝Ò<äì nqTe÷Hê\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. nsTT‘˚, yê{Ïì düeTs¡eú +‘·+>± m<äTs=ÿH˚+<äT≈£î ≈£L&Ü {Ï&|ç æ H˚‘\· T e÷qdæø+£ >± dæ<e›ä Te⁄‘·THêïs¡≥.

nqïHêï...sê|òüTTMsê m+‘·e÷≥! nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ eT+Á‹ s¡|òüTTMsê¬s&ç¶øÏ #ê˝≤ ø±\+ ‘·sT¡ yê‘ê C≤„H√<äjT· + nsTT´+~! <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\ ‘·sê«‘· Äj·Tq »>∑H≈é î£ ñqï Á|ü C ≤<ä s ¡ D >∑ T ]+∫ ndü \ T bò Õ ´ø£ º s Y q T ‘êqT ‘Ó\TdüTø√>∑*>±q+≥THêï&ÉT. á H˚‘·! »>∑Hé≈£î e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± m≥Te+{Ï Ä<äsD¡ ≤ ˝Ò<ìä øπ e\+ øπ e\+ yÓj ’ T· dt eTs¡D+Ï #·&ÜH˚ kÕqTuÛ÷Ñ ‹‘√ e÷Á‘·yT˚ Äj·Tq ô|’ n_Ûe÷q+ ñ+<äì s¡|Tüò TMsê s¬ &ç¶ n+≥THêïs¡T! Ç+‘· es¡≈L£ u≤>±H˚ ñ+~ ø±˙.. ÄHê&ÉT »>∑Hqé T eTTU´eT+Á‹ì #˚ùd es¡≈L£ ø±´_HÓ{Ÿ düe÷y˚XÊ\≈£î Vü‰»s¡T ø±q˙ ;Ûwàæ +#·T≈£îì ≈£Ls=Ãqï~ mes¡T? n~ ≈£L&Ü yÓj ’ T· dtÄsY eTs¡D+Ï #ês¡H˚ kÕqTuÛ÷Ñ ‹ ‘√H˚Hê? n~ s¡|Tüò TMsê¬s&˚¶ #ÓbÕŒ*. s√X¯jT· ´qT eTTK´eT+Á‹>± yÓTT<ä≥ nb˛CŸ #˚dæ+~ s¡|òüTTMsê¬s&˚¶ ø£<ë! »>∑HéqT eTTK´eT+Á‹ #˚ j · ÷ \ì dü + ‘· ø ±\ ùdø£ s ¡ D #˚dqæ yê]˝À s¡|Tüò TMsê eTTKT´\T ø±sê? Ç<ä+‘ê yÓj ’ T· dtÄsY eTs¡D+Ï #ês¡H˚ kÕqTuÛ÷Ñ ‹‘√H˚ s¡|Tüò TMsê #˚XÊsê? n˝≤π> nqT≈£îHêï... »>∑Hé ø±+Á¬>dt˝À ñ qï|ü⁄Œ&ÉT z<ës¡TŒ j·÷Á‘·≈î£ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï n&É+¶ ≈£î\ >∑T]+∫ s¡|Tüò TMsê Ms¡ ˝…e˝À¢ Á|üd+ü –+#·˝<Ò ë? ‘·qT Hêj·T≈£î&ç>± m~π> Áø£eT+˝À »>∑Hé #˚|ü{Ϻq j·÷Á‘· >∑T]+∫ s¡|òüTTMsê düeT]ú+#·˝Ò<ë? Ç|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé kÕqTuÛ÷Ñ ‹ MT<˚ q&ÉTdüTHÔ êï&Éì s¡|Tüò TMs¡ nq&É+ e\¢ ô|<ä>› ± qwü+º ˝Òø£ b˛e#·TÃ! Ç|ü⁄Œ&ÉT s¡|Tüò TMs¡ ‘·q ùdïVæ≤‘·T&ÉT eTTK´eT+Á‹ øÏsD¡ Y es¡+Z qT+∫ ãj·T≥|ü&ܶ&ìÉ {≤ø˘! e#˚à mìïø£\ düeTj·÷ìøÏ ∫s¡+J$ì eTTK´eT+Á‹ nuÛ´Ñ ]ú>± Á|üø{£ +Ï #ê\ì &çe÷+&é #˚ùd yê]˝À áj·Tq ≈£L&Ü ˇø£sj ¡ ÷· ´s¡T! Ç˝≤ Á>∑÷|ü⁄\T e÷πsÃdü÷Ô eTT+<äT≈£î b˛‘·THêï&ûjT· q!

sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº Hê´j·TeT÷]Ôì eTsê´<ä|Pü s¡«ø£+>± ø£*dæq ø£$TwüqsY |ü+&Ü<ëdt $»j·Tyê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº ôV’≤ø√s¡Tº ‘ê‘êÿ*ø£ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô »dæºdt m.$.s¡eTDqT $»j·Tyê&É q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú ø£$TwüqsY õ.mdt.|ü+&Ü<ëdt X¯óÁø£yês¡+ eTsê´<ä|üPs¡«ø£+>± ùdº{Ÿ ¬>dtºVü≤Ödt˝À ø£*dæ |ü⁄wüŒ>∑T#·Ã+¤ n+<äCXÒ Ês¡T.

ãq‡˝Ÿ, n•«˙ ne⁄{Ÿ dæu≤˝Ÿ≈£î Hê´j·T+, ÄC≤<é≈£î Vü≤√+?

q÷´&Û©ç ,¢ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : Hê´j·TXÊK eT+Á‹ n•«˙ ≈£îe÷sY, s¬ ˝’ «Ò XÊK eT+Á‹ |üeHé ≈£îe÷sY ãHê‡˝Ÿ $yê<ë\T rÁe kÕúsTTøÏ #˚s¡&É+‘√ ‘·<äT|ü] #·s¡´\≈£î ø±+Á¬>düT n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛ, Á|ü<Ûëì &Üø£ºsY eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ |üPqT≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+<äì ‘Ó \ Tk˛Ô + ~. ãHê‡˝Ÿ ô |’ y˚ ≥ T |ü & ˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. n•«˙ ≈£îe÷sY ≈£L&Ü sêJHêe÷ #˚ùd neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. M]<ä›s¡T eT+Á‹es¡Z+ qT+∫ ‘·|ü ≈£îqï ‘·sê«‘· eT+Á‘·T\ XÊK˝À¢ uÛ≤Ø>± e÷s¡TŒ\T #˚ùd neø±XÊ\Tqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. 2014 mìïø£\qT \ø£´å +>± #˚dTü ≈£îì eT+Á‘·T\ XÊK˝À¢ e÷s¡TŒ\T #˚j÷· \H˚ Ä˝À#·q˝À k˛ìj·÷ >±+BÛ ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. ø£|˝æ Ÿ dæu≤˝Ÿ≈î£ Hê´j·TXÊKqT n|üŒ–+#˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ kÕ>∑T‘√+~. ø±>±, Á|üdTü ‘Ô +· düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ #˚‹˝À ñqï Vü≤√+XÊKqT >∑T˝≤+ q; ÄC≤<é≈î£ n|üŒ–kÕÔsì¡ n+≥THêïs¡T. yÓTT‘·Ô+ MT<ä, XÊK˝À¢ k˛eTyês¡+ eT+Á‹es¡Z |ü⁄qs¡«´d”úø£s¡D »s¡>∑e#·TÃqì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. ãHê‡˝Ÿ sêJHêe÷ #˚jT· ø£ ‘·|Œü <äì n+≥THêïs¡T. ˝Ò<+ä fÒ Äj·Tq≈£î ñ<ë«düq |ü*ø£e#·TÃqì #ÓãT‘·THêïs¡T. ãHê‡˝ŸqT dæ_◊ @ ø£D å +˝ÀHÓH’ ê $#ê]+#˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢ yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. eT+Á‹es¡Z düe÷y˚XÊìøÏ ãHê‡˝Ÿ Vü‰»s¡T ø±˝Ò<Tä . Ç+{Ï qT+∫ ãj·T\T<˚]q|üŒ{Ïø° ø±sê´\j·÷ìøÏ e÷Á‘·+ #˚sT¡ ø√˝Ò<Tä . ø±>±, ‘·q kı+‘· yêVü≤q+˝ÀH˚ Äj·Tq Á|üj÷· DÏdTü HÔ êïs¡T. ø±>±, n•«˙ ≈£îe÷sY ≈£L&Ü sêJHêe÷ #˚ùd neø±XÊ\Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ Äj·Tq XÊKqT e÷πsÃ Ä˝À#·q˝À Á|ü<ëÛ ì ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· Äj·Tq e<ä› ñqï Hê´j·TXÊKqT ø£|˝æ Ÿ dæu≤˝Ÿ≈î£ n|üŒ–+#·e#·TÃqì n+≥THêïs¡T. ãHê‡˝Ÿ, n•«˙ ≈£îe÷sY\qT ø=qkÕ–+#ê\H˚ |ü≥Tº<\ä ‘√ eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ñqï≥T¢ #ÓãT‘·Hêïs¡T. k˛ìj·÷ >±+BÛ e÷Á‘·+ yê]<ä]› øπ +Á<äeT+Á‹ ∫s¡+J$ n&ÉbÕ<ä&bÉ Õ ø±+Á¬>dtì Ä<äT≈£î+≥÷H˚ e⁄Hêïs¡T. ‘êC≤>± ø£sêï≥ø£ mìïø£˝À¢ ‘·|Œæ +#ê\ì yê~düTqÔ ï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. X¯ìyês¡+ »]π> ø±+Á¬>düT ø°\ø£ düe÷y˚X+¯ ˝À n•«˙ ≈£îe÷sY, ø±+Á¬>dt |òTü q$»j·T+ kÕ~Û+#·&+É ˝À Äj·Tq ≈£L&Ü z$<Û+ä >± uÛ≤>∑+ |ü+#·T≈£îHêï&Éì yÓT>± n_Ûe÷qT\T ãHê‡˝Ÿ\ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ‘˚*b˛‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. ãHê‡˝Ÿ rÁeyÓTqÆ Äs√|üD\T m<äTs¡Tÿ+≥Tqï $wüjT· + #Ó|⁄ü Œ≈£î+≥THêïs¡T. ø£sêï≥ø£˝À ∫s¡+J$ #˚|{ü qºÏ Á|ü#êsêìøÏ uÛ≤Ø düŒ+<äq \_Û+∫q $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. ‘Ó*dæ+<˚. ø√˝Ÿ >π {Ÿ øπ düT˝À dæ_◊ ìy˚~ø£qT e÷sêÃs¡H˚ Äs√|üD\qT n•«˙ ≈£îe÷sY m<äTs¡Tÿ+≥THêïs¡T. Äj·Tq Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ yÓTT‘·Ô+ 11 kÕúHê˝À¢ ø±+Á¬>dt nuÛÑ´s¡Tú\T |òüTq $»j·T+ kÕ~Û+#ês¡T. n+<äT≈£î ∫s¡T Á|ü#ês¡yT˚ ø±s¡D+ nì {≤ø˘ $ì|æk˛Ô+~. Çø£ ∫s¡T Á|ü#ês¡+ e˝Ò¢ >¬ *#ês¡ì #ÓãT‘·Tqï≥T¢>± $ì|ædTü qÔ ï nuÛ´Ñ s¡T\ú $esê*˝≤ e⁄HêïsTT. ôV≤’ <äsêu≤<é / $XÊK|ü≥ï+, y˚T 10 nôd+;¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ` nuÛÑ´]ú (ø±ø£ r j· T ) : ø=D‘ê\ sêeTø£ è wü í >ö]_<ä÷ïsY •eX¯+ø£sY ¬s&ç¶ yÓ j ’ T · dt ÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ˝À ø=qkÕ>∑T‘êsê, ∫ø˘ãfi≤¢|Pü sY ø¬ . düT<Ûëø£sY bÕغ ì M&É T ‘êsê nH˚ dü + <˚ V ü ≤ + ãfi≤¢] nì˝Ÿ ˝≤&é ø=qkÕ>∑ T ‘· ÷ H˚ ñ+~. ‘êqT bÕغ ì dæ]>∑T|üŒ+ Hê>∑sêCŸ $&É T ‘· T HêïqH˚ Á|ü#ês¡+ô|’ yÓ’j·TdtÄsY nHÓø˝£ Ÿ •eqï ø±+Á¬ > dü T sê»ø° j ·T e´eVü‰sê\ ø£$T{° ã+>±s¡Tù|≥ ø¬ .m+.Hêsêj·TD kÕ«$T dü e Tq«j· T ø£ s ¡ Ô ø=D‘ê\ sêeTø£ è wü í Vü≤k˛ÿ{Ÿ m+._. Hê>∑sêCŸ >∑ T s¡ T yês¡ + ø±kÕÔ _Û q ï+>± dü Œ +~+#ês¡ T. eT<ÛäT–] ø¬ .mHé.sê»qï bÕغ π ø +Á<ä ø±sê´\j· T +˝À >∑ T s¡ T yês¡ + düs«¡ C≤ïq>∑sY ø¬ .m+.C≤sY® Äj· T q MT&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . bÕغ u…Á’ {≤j·Tq|ü⁄s¡ ÁøÏw_ºü s¬ >ö&É e÷πs n+XÊìï á düeTj·T+˝À MT&çj÷· <√ã˝Ÿ|Pü sY yÓ+ø£Á{≤ej·T´ Á|ü‹ì<ÛTä \T Á|ükÕÔ$+∫q|ü &ÉT ªªH˚qT bÕغ e÷s¡T‘·Tqï≥Tº »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#êsêìï K+&ç+∫Hê yês¡\Ô T edüTHÔ êïsTT. H˚qT &Û©ç ø¢ Ï ôV’≤<äsêu≤<é, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : yÓ’j·TdtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø£&É|ü bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT yÓ[¢ me]˙ ø£\yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä . MTs¡T yÓj ’ T· dt »>∑Hé ‘·q ‘·+Á&ç yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &çø¶ Ï _Ûqï+>± ñHêïsê? n+fÒ ne⁄qH˚ yê´K´\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. m˝≤ nqT≈£îHêï eT+∫<˚. Hê bÕ\d” yÓj ’ T· dt me]HÓH’ ê ‘·q yêfi¯ó>¢ ± uÛ≤$ùdÔ yê]ì HÓ‹qÔ ô|≥Tº≈î£ H˚ yês¡T. n˝≤+{Ï yê]ô|’ Äs√|üD\T e∫ÃHê Hê≈£î+~. MTs¡qT≈£îqï~ sêj·T+&çμ nì eTπs<˚Hê yê]øÏ n+&É>± ì*#˚yês¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé e÷Á‘·+ n˝≤ ø±<äH˚ yê<äq\T Ç|ü &ÉT ã\+>± nH˚XÊs¡T. nsTT‘˚ ‘êqT ø±+Á¬>dt bÕغ˝ÀøÏ $ì|ædTü HÔ êïsTT. e÷J eT+Á‘·T\T ø=+&Ü düTsπ K, ø=D‘ê\ sêeTø£èwü\í ô|’ bÕغ n~ÛcÕºq+ yÓK’ sπ n+<äT≈£î yÓfi¯¢≥+ ˝Ò<äì dü÷{Ï>± #Ó|üŒ˝Ò<äT. ‘·q‘√ ì<äsÙ¡ qeT+≥THêïs¡T. Äq+ k˛<äsT¡ \T, ñ+&Ée*¢ ns¡TDY ≈£îe÷sY, dü_‘ê Ç+Á<ë¬s&ç,¶ s¡|Tüò TMsê¬s&ç,¶ n+ã{Ï ø±+Á¬>dt H˚‘·\T dü+Á|ü~+|ü⁄\T »]|æq sê+u≤ãT, ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T.. Ç˝≤ ‘·q yêfi¯ó¢ nqT≈£î+fÒ yÓj ’ T· dt yê] ø√dü+ <˚ìø¬ H’ ê dæ<e›ä Tj˚T´yês¡T $wüj·÷˙ï K+&ç+#·˝Ò<äT. Ä s¡ø£+>± e´øÏ>Ô ‘∑ · ø±s¡´<ä]Ù nsTTq dü÷Ø&ÉTH˚ ‘·≈î£ ÿe #˚jT· ˝Ò<+ä ≥THêïs¡T. nsTT‘˚ »>∑Hé e÷Á‘·+ ‘·+Á&ç dü«uÛ≤yêìøÏ Äj·Tq ø±+Á¬>düT˝ÀøÏ yÓfi¢‚ Á|ü‘ê´e÷ïj·÷ìï $s¡T<ä›eT+≥THêïs¡T. yÓ’j·Tdt≈£î #ê˝≤ düìïVæ≤‘·T˝…’q |ü\Te⁄s¡T H˚‘·\T ø±+Á¬>düT qT+&ç »>∑Hé‘√ yÓfi¯¢ø£ düJe+>± ñ+#·T≈£îqï≥T¢ ns¡eú Te⁄‘√+~. b˛e&ÜìøÏ ø±s¡D+ Äj·Tq yÓK’ sπ ø±s¡DeTì ≈£L&Ü n+≥THêïs¡T. ‘·+Á&ç dü«uÛ≤yêìøÏ |üP]Ô $s¡T<äe› Tì ø±>±, ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \ nqT#·sT¡ \ô|’ |ü<‹›ä >∑T]Ô+#·&+É e\¢H˚ yês¡T yÓfi˝¢¯ <Ò Hä ˚ yê<äq\T $ì|ædTü HÔ êïsTT. ø=+&Ü düTsπ K, ø=D‘ê\, n+ã{Ï e+{Ï Á|üø±s¡y˚T bÕغ Áø£eT•ø£åD ø£$T{° #·s¡´ rdüT≈£îqï<äì ˇø£ Á|üX¯ï≈£î düe÷<Ûëq+>± #ÓbÕŒs¡T. ø=D‘ê\ H˚‘·\T e∫ÃHê yês¡T |üP]Ô>± dü+‘·è|æÔ>± ñqï~ ˝Ò<ä+≥THêïs¡T. yÓ’j·Tdt‘√ nH˚ïfi¯¢ nqTã+<Ûä+ sêeTø£èwüqí T sê»ø°jT· +>± n+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <äsêe⁄ eP´Vü≤+ |üqTï‘·THêïs¡ì e÷J myÓTà˝Ò´ ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>düT bÕغ H˚‘· >∑+&ç u≤;¢ Äs√|æ+#ês¡T. &ÉãT“\ bÕ´πøJ H˚‘· n+≥÷ <ë&çô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ ô|qy˚düT≈£îqï|üŒ{Ïø° yês¡T Äj·Tq |ü≥¢ ndü+‘·è|æÔì Á|üø£{Ï+∫q dü+<äsꓤ\T ˝Òeì. »>∑Hé yÓ’K] ô|’q yÓj e÷Á‘·+ yês¡T |ü\Te÷s¡T¢ ndü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡ì n+≥THêïs¡T. q$Tàq yê]øÏ n+&É>± yÓ’j·Tdt MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \ düe÷y˚X+¯ ˝À rÁe $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡T. >∑‘· nôd+;¢ mìïø£˝À¢ >∑+{≤ Áoìyêdüsêe⁄‘√ ì\Te>±.. eT+Á‹ |ü<$ä ì, ø±+Á¬>düTqT e<äT\Tø=ì e∫Ãq ø=+&Ü j·TqeT\\ e+{Ï H˚‘\· ≈£î e÷Á‘·+ ≈£îeTà¬øÿ’ q <ë&ç &ÉãT“\T rdüTø=ì ø=D‘ê\qT z&ç+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø=D‘ê\ ≈£î≥T+ã+˝À ∫#·TÃô|{Ϻ bÕغ n~ÛcÕºq+ ÁbÕ<Ûëq´‘· Çe«&É+ ˝Ò<ìä , n+<äTøπ yês¡T ndü+‘·è|æøÔ Ï ˝Àqj·÷´s¡ì n+≥THêïs¡T. ø=D‘ê\ es¡øÔ £ dü+|òTü + eT÷dæy‘˚ ≈· î£ <ë&ç ø±s¡≈î£ \j·÷´s¡ì nHêïs¡T. ø=D‘ê\≈£î #Ó+~q 80 mø£sê\ uÛ÷Ñ $Tì sê»ø°j÷· \ ø√dü+ ø±≈£î+&Ü yÓj ’ T· dt ô|q’ n_Ûe÷q+‘√ »>∑Hé ø√dü+ bÕغ˝ÀøÏ e∫ÃHê Äj·Tq‘√ eTT|üŒj˚T´fi¯¢ nHê´j·T+>± @|æ◊◊dæøÏ ø£≥uº {… ≤ºsì¡ , yê] ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\≈£î #Ó+~q |üP{Ÿu≤>¥ uÛ÷Ñ eTT\qT ø£u≤® #˚ùd+<äT≈£î ’ T· dt sê»X‚Ks¡ s¬ &ç¶ eTs¡D+Ï ∫q|ü &ÉT <ë&ç $#·øDå£ ≤s¡V≤æ ‘·+>± sê»ø°jT· yÓs’ +¡ ñqï <ë&ç Ms¡uÁÑÛ <ä sêe⁄qT bÕغ˝ÀøÏ #˚sT¡ Ãø√e&É+ @$T≥H˚ #·sá kÕ>∑T‘√+~. n+<äTøπ <ë&ç j·T‹ï+#ês¡ì u≤;® Äs√|æ+#ês¡T. yÓj yÓj ’ T· dt ô|q’ n_Ûe÷q+‘√ e∫Ãq Ms¡$<Ûj ˚ T· T\T ø=+<äsT¡ Ç|ü &ÉT |üøÿ£ bÕغ\ yÓ|’ ⁄ü #·÷düTHÔ êïs¡+≥THêïs¡T. $eTs¡Ù\T #˚XÊs¡ì >∑Ts¡T#Ô X˚ Ês¡T. @ |ü<$ä ˝Ò≈î£ Hêï ø=D‘ê\ bÕغ˝À |üì#˚kÕÔsì¡ , <ë&ç Ä $<Û+ä >± ñ Ç‘·s¡ H˚‘\· ndü+‘·è|æÔ m˝≤ ñHêï yÓTT<ä{Ï qT+&ç »>∑H≈é î£ n+&É>± ì*∫q H˚‘\· T ndü+‘·è|æÔ qwü+º +&É>\∑ sê? nì Á|ü•ï+#ês¡T. <ë&ç‘√ ø=D‘ê\ ø£*dæ |üì#˚jT· &É+ ndü+uÛeÑ eTHêïs¡T. ø£*–düT+Ô <äì n+≥THêïs¡T.

Ä|ü<ë“+<Ûäe⁄&˚ >∑f…ºøÏÿ+#ê&Ü?

»>∑Hé bÕغ˝À ø=D‘ê\ ñ+{≤sê, b˛‘êsê?

yÓ’jT· dt y˚sT¡ .. »>∑Hé y˚sT¡

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 6/44, ø±˝ÒcÕ eTkÕÔHe é * d Å { º” ,Ÿ s¡M+Á<q ä >∑s,Y ø£&| É .ü d ô ˝Ÿ ` 9247127006, 9989320577


4#êe⁄˝Àq÷ #Ós√dü>∑+ ! X¯ìyês¡+

11 y˚T

2013

e+<˚e÷‘·s+¡ .. Væ≤+<ä÷ ^‘·e÷.?

#êe⁄˝Àq÷ ˇø£]ô|’ eTs=ø£]øÏ e⁄qï Áù|eTì #ê≥T≈£î+~. Ä »+≥. Á|üe÷<ä+ eTT+#·Tø=∫à ÁbÕD+ b˛‘·THêï yêfi¯ó¢ ˇø£]ì$&ç∫ ˇø£sT¡ e⁄+&É˝øÒ b£ ˛j·÷s¡T. ÁbÕD≤\ ø√dü+ |ü]‘·|+æ ∫ me] <ë] yês¡T #·÷düTø√˝Ò<Tä . s¬ +&ÉT yêsê\ ÁøÏ‘+· ã+>±¢<X˚ Ÿ sê»<Ûëì &ÛÜø±˝À z 8 n+‘·dTü \Ô uÛeÑ q+ ≈£î|üŒ≈£L*q <äTs¡≥ È qøÏ dü+ã+~Û+∫ ãT<Ûyä ês¡+ •~∏˝≤\ øÏ+<ä yÓ\T>∑T#·÷dæq <äèX¯´+ á ø£<∏äHêìï ø£fi¯¢≈£îø£{Ϻq≥T¢ #·÷|æ+∫+~. ã+>±¢<˚XŸ bò˛{ÀÁ>±|òüsY ‘·d”¢e÷ nKÔsY z C≤rj·T y˚T>∑CH’… é ø√dü+ rdæq á <äèX¯´+ Ç|ü⁄Œ&ÉT Ç+≥¬sï{Ÿ˝À z dü+#·\q+. u≤<Ûëø£sy¡ TÓ qÆ á <äèX¯´+ Áù|e÷qTã+<Ûë\ $\Te\qT #ê{Ï#ãÓ T‘√+~. nì ø=+<äsT¡ n_ÛÁbÕj·T|ü&TÉ ‘·THêïs¡T. »qà»qà\ ã+<Û+ä n+fÒ Ç<˚Hy˚ ÷Ó . nsTT‘˚ á »+≥ mes¡qï~ Ç+ø± ‘Ó*j·Tsê˝Ò<Tä . eTè‘·T\ &ûmHé@ì ˝≤´uŸøÏ |ü+|æ+∫q n~Ûø±s¡T\T <äsê´|ü⁄˝Ô À ìeT>∑ïeTj·÷´s¡T. Ç|üŒ{Ïøπ á <äTs¡≥ È q˝À eTè‘·T\ dü+K´ 803øÏ #˚]+~. ‘·$«qø=B› •~∏˝≤\øÏ+<ä X¯yê\T ãj·T≥|ü&TÉ ‘·÷H˚ e⁄HêïsTT.

ªyÓT<ä&ÉTμq÷ <=+–*+#˚XÊs¡T..!

Ç<√ $+‘· øπ düT. Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À Á{°{ŸyTÓ +{Ÿ≈î£ yÓ[q¢ ù|wü+{Ÿ yÓT<ä&TÉ ˝À z ø°\ø£ bÕsYqº T e÷j·T+ #˚dqæ ≥Tº nVü≤à<ëu≤<é˝Àì z ÄdüŒÁ‹ô|’ |òsæ ê´<äT qyÓ÷<Ó+’ ~. $q&ÜìøÏ ÄX¯Ãs¡´+>± e⁄Hêï.. Ç~ e÷Á‘·+ ì»+. kÕúìø£+>± ìyêdüeTT+≥Tqï nXÀø˘u≤Û jYT u≤ãT˝≤˝Ÿ k˛ì nH˚ e´øÏÔ >∑‘H· \Ó 16q s√&ÉT¶ Á|üe÷<ëìøÏ >∑Ts¡j÷· ´&ÉT. yÓ+≥H˚ n‘·ìï <ä>∑Zs√¢ì ôdº]¢+>¥ ÄdüŒÁ‹øÏ rdüT≈£îyÓfi≤¢s¡T. n‘·ìï |ü]o*+∫q &Üø£ºs¡T¢.. nXÀø˘u≤Û jYT yÓT<ä&TÉ ˝Àì z uÛ≤>∑+ rÁe+>± <Óã“‹+<äì.. <ëìï ‘=\–+#ê\ì.. eTs√HÓ\ ‘·sê«‘· eT∞¢ dü<sä T¡ bÕs¡Tìº neTs¡TkÕÔeTì Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüãT´\≈£î Vü‰MT Ç#êÃs¡T. B+‘√ Ä|üsπ wüH≈é î£ ˇ|ü⁄Œ≈£îqï Äj·Tq ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T.. HÓ\s√E\ ‘·sê«‘· eT∞¢ Vü‰düŒ≥˝Ÿ≈î£ e∫Ã.. rdæq bÕsYqº T m|ü⁄Œ&ÉT neTs¡TkÕÔs+¡ ≥÷ n&ç>±s¡T. MT ã+<ÛTä yÓq’ õπ>ïwt nH˚ e´øÏøÔ Ï Ä bÕsYìº n|ü⁄Œ&˚ Ç#˚ÃkÕeT+≥÷ #Ó|Œü &É+‘√ yês¡T nyêø£ ÿ j· ÷ ´s¡ T . ndü \ T e÷ ≈£ î ≥T+ã+˝À n˝≤+{Ï e´π ø Ô ˝Ò & É + ≥÷ yês¡ T \uÀ~uÀeTHêïs¡T. ‘·eT bÕsYº ‘·eT≈£î n|üŒ–+#ê\+≥÷ Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. s¡+>∑ Á|üyX˚ +¯ #˚dqæ b˛©düT\T u≤~Û‘T· \ qT+∫ |òsæ ê´<äT d”«ø£]+∫+~. e÷j·TyÓTqÆ ø°\ø£ bÕsYqº T ªÁπøìj·THé uÀHéμ>± >∑T]Ô+#ês¡T. nsTT‘˚.. ÄdüŒÁ‹ esêZ\T e÷Á‘·+ u≤~Û‘T· \ Äs√|üD\qT ‘√dæ|⁄ü #·TÑ√+~. nXÀø˘u≤Û jYT ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T>± ù|s=ÿqï õπ>ïwt nH˚ e´øÏøÔ Ï Ä bÕsYqº T n|üŒ–+#êeTì.. Ç+<äT˝À ‘·eT ‘·|⁄ü Œ @MT ˝Ò<ìä düŒwü+º #˚k˛Ô+~. ø±˙.. bÕsYqº T n|üŒ–+#˚≥|ü⁄Œ&ÉT.. ÄdüŒÁ‹ j·÷»e÷q´+ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\qT m+<äT≈£î düŒ+~+#·˝<Ò Hä ~˚ ns¡+ú ø±efÒ<¢ Tä . n˝≤π>.. y˚sπ ÄdüŒÁ‹˝À Ä|üsπ wüHé #˚sTT+#·T≈£îì dü<sä T¡ bÕsYqº T neTs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î yês¡T m˝≤ nqTeT‹+#ês¡+≥÷ ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. @~@yÓTÆq|üŒ{Ïø° yÓT<ä&ÉT˝Àì ø°\ø£ uÛ≤>∑+ e÷Á‘·+ ÄdüŒÁ‹˝ÀH˚ e÷j·TyÓT+Æ ~. n+<äT≈£î ø±s¡DyÓTqÆ õπ>ïwt nH˚ e´øÏÔ Ä bÕsYqº T m+<äT≈£î <=+–*+#ê&√ ≈£L&Ü $T*j·THé &Ü\s¡¢ Á|üXï¯ >± $T–*+~.

ªe+<˚e÷‘·s+¡ μ Ç<˚ ìHê<ä+ ‘Ó\<¢ =s¡*ï ‘·]$Tø={Ï+º ~. eTq <˚X+¯ ˝À+∫. ø±˙, Ç|ü &û ìHê<ä+ Væ≤+<ä÷ eT‘êìøÏ #Ó+~q<ä+≥÷ kÕø屑·÷Ô z m+|” ø√{≤¢~ eT+~ uÛ≤s¡rj·TT\ ôd+{ÏyÓT+{Ÿ MT<ä <Óã“ ø=&ÉTÔHêïs¡T. ;md”ŒøÏ #Ó+~q Ä m+|” ù|s¡T ¬sVü≤e÷Hé. bÕs¡¢yÓT+≥T˝À e+<˚e÷‘·s¡ ^‘·+ Ä\|ædTü qÔ ï düeTj·T+˝À s¬ Vü≤e÷Hé ‘·q d”{À¢+∫ ˝Ò∫ ãj·T≥≈£î yÓ[flb˛j·÷s¡T. e+<˚e÷‘·s¡ ^‘·+ Ä\|æùdÔ uÛ≤s¡rj·TT&Éqïyê&Óe&ÓH’ ê düsπ ˝Ò∫ ì˝ÀÃyê*‡+<˚. n+‘·{Ï |ü$Á‘·‘· e⁄+~ Ä ^‘êìøÏ. Ç~ @ eT‘êìø√ #Ó+~q~ ø±H˚ ø±<äT. e+<˚e÷‘·s¡ ^‘·+ Ä\|æùdÔ dü>≥ ∑ T uÛ≤s¡rj·TT&ç #Ûêr ñbıŒ+>∑T‘·T+~. ø±˙, s¬ Vü≤e÷Hé ˝≤+{Ï k˛ø±˝Ÿ¶ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\T e+<˚e÷‘·s¡ ^‘êìï z eT‘êìøÏ #Ó+~q~>± |æ∫à Áù|˝≤|üq\T #˚jT· &É+ <ës¡TD≤‹<ës¡TD+. á $wüjT· yÓTÆ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY, s¬ Vü≤e÷HéøÏ nøÏ+å ‘·\T ≈£L&Ü y˚XÊs¡T. nsTT‘˚ Äj·Tq e÷Á‘·+, ‘·qøÏ~ e÷eT÷˝Òq˙.. ‘êqT n˝≤¢ eTT+<äT ‘·|Œü Ç+¬øe] eTT+<ä÷ yÓ÷ø£]\¢q+≥÷ n‹ ‘Ó*$ Á|ü<]ä Ù+#ês¡T. @+.. 120 ø√≥¢eT+~ uÛ≤s¡rj·TT˝À¢ eTTdæ+¢ \T ˝Òsê.? yê¬se]ø° ˝Òì nuÛ´Ñ +‘·s+¡ øπ e\+ s¬ Vü‰àHéøπ m+<äT≈£î e∫Ã+~.? n+fÒ, Ç˝≤+{Ï<<˚ √ $yê<ä+ ‘Ósô¡ |ø’ Ï ‘ÓùdÔ ‘·|Œü , Äj·Tq >∑T]+∫ Á|ü|ü+#·+ #·]Ã+#·Tø√<˚yÓ÷.! Äj·Tq |ü_¢dæ{° düº+{Ÿ |òü*+∫+~, ¬sVü‰àHé >∑T]+∫ <˚Xe¯ T+‘ê e÷{≤¢&TÉ ≈£î+{À+~. <˚XÊìï <√#·T≈£î ‹qï ‘Ó\<¢ =s¡©ï |ü]Ãb˛˝Ò+... Ä ‘Ó\<¢ =s¡*ï ‘·]$Tø={Ïqº eTVü≤˙j·TT©ï eT]Ãb˛˝Ò+. eT+∫ ` #Ó&TÉ nqï<˚ ‘˚&Ü Çø£ÿ&É, Ä ‘˚&Ü ‘Ó*j·Tø£, |ü_d¢ {æ ° ø√dü+ e+<˚e÷‘·s¡ ^‘êìøÏ eT‘êìï ÄbÕ~+#·&+É eT÷s¡‘â «· +.

s√&Éô¢ |H’ ˚ ø±<äT.. Äø±X¯+˝Àq÷ $e÷q+˝≤ n\y√ø£>± Á|üj÷· DÏ+#˚ ø±s¡TqT nyÓT]ø± &çCq’… s¡T¢ s¡÷bı+~+#ês¡T. nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q f…Ásê|ü⁄õj·÷ Ç+»˙]+>¥ dü+düú á ÁbÕC…≈î£ ˝º À _J>± e⁄+~. eTs√ 12 @fi¯ø¢ ˝£ ≤¢ á m–πs ø±s¡T n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ edüT+Ô ~. \øå± 90 y˚\ bÂ+&É¢ $\TyÓq’ á ø±s¡T˝À ø=+‘·u≤Û >∑+ Áô|y’ {˚ Ÿ C…{Ÿ $e÷q+˝Àì |ü]ø£sê\qT düeT≈£LsêÃs¡T. {°m|òt ` mø˘‡ ù|s¡T‘√ s¡÷bı+~düTqÔ ï á yêVü≤q+ ` ì≥ºì\Te⁄>± ≈£L&Ü m>∑s>¡ \∑ <ä+≥THêïs¡T. >±*˝ÀøÏ m–]q|üŒ{ÏqT+N >∑eT´kÕúq+˝À ~π>es¡≈î£ nìï #·s´¡ \q÷ á ø±s¡T ‘·q≈£î ‘êqT>± ìj·T+Á‹+#·Tø√>∑\<äì &çCq’… s¡T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. q\T>∑Ts¡T Á|üj÷· DÏ+#˚ M\Tqï á yêVü≤q+ >∑+≥≈£î 320 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ >∑]wüyº >˚ ±ìï n+<äT≈£î+≥T+~. $e÷q+ ˝≤π> BìøÏ s¬ +&ÉT s¬ ø£ÿ\T+{≤sTT. uÛ÷Ñ $Tô|q’ T+∫ Ç~ ãj·T\T<˚s&¡ ÜìøÏ s¡Hyé ˚ ˝≤+{Ï<M˚ T nedüs+¡ ˝Ò<≥ ä ! ô|Á{À\T‘√ q&ç#˚ á yêVü≤q+ HêHékÕº|t>± 500 yÓTÆfi¯ó¢ Á|üj·÷DÏ+#·>∑\<äT. Á{≤|òæø˘ düeTdü´‘√ dü‘·eT‘·eTj˚T´ uÛ≤s¡‘Y˝≤+{Ï q>∑sê\≈£î Ç˝≤+{Ï m–πsø±s¡T¢ ªes¡Á|ü<ësTTqT˝Ò?

n+>±s¡ø£ Á>∑V≤ü +ô|’øÏ 78 y˚\ eT+~!

H˚HÓ+<äT≈£î kÕØ #ÓbÕŒ*? uÛ≤s¡‘· C≤rj·T >π j·T+ ªe+<˚e÷‘·s+¡ μ ^‘ê˝≤|üq kÕ>∑T‘·T+&É>± eT<Û´ä ˝ÀH˚ yÓ[b¢ ˛sTT ˝Àø˘duü ÑÛ d”Œø£sY MTsê≈£îe÷sY ÄÁ>∑Vü‰ìï #·$ #·÷dæq _md”Œ m+|” wü|òæKTsY ¬sVü‰àHé ` ‘êqT kÕØ #Óù|Œ Á|üdøπü Ô ˝Ò<+ä ≥THêïs¡T. ªH˚qT ø£eå ÷|üD #ÓbÕŒ*‡q nedüsy¡ T˚ ˝Ò<Tä . >∑‘+· ˝À ≈£L&Ü H˚qT mH√ïkÕs¡T¢ Ç˝≤ #˚XÊqT. C≤rj·T ^‘·+ ª»q>∑qeTqμ n+fÒ Hê¬ø+‘√ >ös¡e+. nsTT‘˚ ªe+<˚e÷‘·s+¡ μ >π j·T+ n+fÒ e÷‘·èuÛ÷Ñ $Tì |üPõ+#·&yÉ T˚ q+{≤s¡T. n˝≤ #˚jT· &É+ HêøÏw+ºü ñ+&É<Tä μ nHêïsêj·Tq! eTTdæe¢ TT\T n˝≤¢qT e÷Á‘·yT˚ |üPõkÕÔsT¡ . ÁbÕs¡qú \T #˚kÕÔsì¡ wü|Kæò TsY s¬ Vü‰àHé #ÓbÕŒs¡T. ‘·q <˚X¯ uÛÑøÏÔì X¯+øÏ+#·&É+ ‘·>∑<äì nHêïs¡T. ªe+<˚e÷‘·s¡+μ bÕ&Éq+‘·e÷Á‘êq ` ˇø£] <˚X¯ uÛÑøÏÔì dü+<˚Væ≤#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À |ü⁄{Ϻq+<äT≈£î ‘êHÓ+‘√ >∑]«kÕÔqì ªø±¢]ô|ò’μ #˚XÊs¡T.

&çô|Hò ‡é ˝≤j·TsY H√{Ï<÷ä \! &Ûç©¢ >±´+>¥πs|t πødüT˝À u≤~Û‘·Tsê* ø±´s¡ø£ºsYqT, ÄyÓT u≤jYTÁô|ò+&é rs¡TqT øÏ+#·|ü]#˚˝≤ e÷{≤¢&çq &Ûôç |Hò ‡é ˝≤j·TsYì ø√s¡Tº rÁe+>± eT+<ä*+∫+~. ìs¡“j ¤ T· u≤jYTÁô|+ò &é Á|ües¡qÔ eT+∫~ ø±<äqï rs¡T˝À ` n‘·ì kÕø£´å + qeTà<ä–q~>± ˝Ò<qä ï Äj·Tq ` n‘·ìøÏ, u≤~Û‘T· sê*øÏ eT<Û´ä ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûë\THêïj·÷ nì ≈£L&Ü Á|ü•ï+#ês¡T. nsTT‘˚ Ç~ dü+<äs√“¤∫‘·+ ø±<äì, eTVæ≤fi¯\ >ös¡yêìøÏ uÛ+Ñ >∑+ ø£*–+#˚~>± ñ+<äì bòÕdtÁº {≤ø˘ ø√s¡Tº n<äq|ü⁄ ôdwüH‡é »&ç® jÓ÷>π wt KHêï nuÛ´Ñ +‘·s+¡ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. kÕøÏå nsTTq Ä u≤jYTÁô|ò+&éì Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï\T n&çπ>+<äT≈£î KHêï nqTeT‹+#·˝Ò<äT. nsTTq|üŒ{Ïø°.. &çô|òHé‡ ˝≤j·TsY $.¬ø. Äq+<é <ëìì |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü ` eT∞¢ >∑T∫Ã>∑T∫à n<˚ Á|üXï¯ y˚jT· &É+‘√ Hê´j·TeT÷]Ô ÄÁ>∑V≤ü + e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á πødüT˝À ì+~‘·T˝À¢ ˇø£&Ó’q eTTUÒwt ‘·s¡|ü⁄q Äq+<é yê~düTÔHêïs¡T. ªìs¡“¤j·T πødüT˝À ÄyÓT u≤jYTÁô|+ò &é nsTTq á kÕøÏøå Ï nH˚øe£ T+~ eTVæ≤fi¯\‘√ ˝…+’ –ø£ dü+ã+<Ûë\THêïj·Tì Äs√|æ+#·&+É ‘√ ÁbÕdæ≈L£ ´wüHé ≈£L&Ü rÁe nuÛ´Ñ +‘·s+¡ e´ø£+Ô #˚d+æ ~. á Á|üXï¯ \T, yê´K´\T ns¡+ú ˝Òìeì, u≤~Û‘·T&çï &çô|òHé‡ ˝≤j·TsY eT∞¢ u≤~Û‘·T&ç>± #˚düTÔHêïs¡ì |ü_¢ø˘ ÁbÕdæ≈£L´≥sY <äj·÷Hé ø£èwüíHé ù|s=ÿHêïs¡T. á nuÛÑ´+‘·sêìï ≈£L&Ü |ü{Ϻ+#·Tø√ì Äq+<é ` Ä s√Eq (&çôd+ãsY 16q) ãdüT‡˝À @<√ »]– ñ+≥T+<äqï ø√D+˝À ‘êqT e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïqì yê´U≤´ì+#·>±, eTs√ &çô|Hò ‡é Hê´j·Tyê~ $y˚ø˘ X¯sà¡ ≈£L&Ü H˚s+¡ »]π>˝≤ Áb˛‘·‡Væ≤+#·&ÜìøÏ ìs¡“j·T, ÄyÓT u≤jYTÁô|ò+&é @<√ #˚dæ ñ+{≤s¡ì |ü∫Ã>± e÷{≤¢&Üs¡T. Çø£ Ç˝≤+{Ï Á|üX¯ï*ï ‘êqT nqTeT‹+#·uÀqì Hê´j·TeT÷]Ô ÄÁ>∑Vü≤+‘√ nHêïs¡T. ìs¡“¤jT· πødüT˝À Á|ü‘·´ø£å kÕøÏå, |òæsê´~<ës¡T&ÉT ˇø£ÿ&˚ nsTTq á u≤jYTÁô|+ò &é kÕø£´å + ˇø£ÿfÒ Ç+<äT˝À ø°\ø£+>± e÷]+~. n≥T ` nø£j å TY sƒê>∑÷sY nH˚ ì+~‘·T&ÉT <äTs¡TdüT>± Á|üe]ÔdTü HÔ êï&Éì, ìã+<Ûqä \qT bÕ{Ï+#·&+É ˝Ò<ìä n‘·ìô|’ rVü‰sY C…\’ T n~Ûø±s¡T\T ø√s¡T˝º À |òsæ ê´<äT #˚kÕs¡T. á øπ düT˝À sêyéTdæ+>¥ nH˚ ì+~‘·T&ÉT C…˝’ À¢ nqTe÷HêdüŒ<äd‹úæ ˝À eTs¡D+Ï ∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚!

ô|]–b˛‘·Tqï kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+‘√ eTìwæ <˚ìHÓH’ ê ÇfÒº n+~|ü⁄#·TÃ≈£î+≥THêï&ÉT. ∫e]øÏ ˇø£ Á>∑V≤ü +ô|’ qT+∫ eTs√ Á>∑V≤ü +ô|ø’ Ï yÓfi&¢¯ +É ≈£L&Ü @<√ bıs¡T>∑÷]øÏ yÓ[q¢ +‘· MJ nsTTb˛sTT+~. BìøÏ‘√&ÉT @<√ ˇø£{Ï kÕ~Û+#ê\qï õC≤„dü e÷qe⁄\#˚‘· $Hê´kÕ\T ` $∫Á‘ê\T #˚sTTk˛Ô+~. n+<äT≈£î ‘·–q ñ<ëVü≤s¡DÒ á k˛ºØ. n+>±s¡ø£ Á>∑V≤ü +(e÷sY‡) ô|ø’ Ï yÓfi&¢¯ ÜìøÏ ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T˝…q’ yê] qT+∫ <äsU¡ ≤düT\Ô T ø√s¡Hq’Ó ~ nì &É#øY Ï #Ó+~q z Áô|y’ {˚ Ÿ dü+düú Ç∫Ãq Á|üø≥ £ qøÏ düŒ+~+∫ <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îqï yê] dü+K´ nø£åsê\ 78 y˚\T. ÄÁ>∑Vü≤+ô|’øÏ yÓfi¯¢&É+ e÷Á‘·y˚T ø±˙ ‹]– eT∞¢ uÛÑ÷Á>∑Vü‰ìøÏ sêe&É+ n+≥÷ e⁄+&É<äT nì Ä dü+düú düŒwü+º >± ù|s=ÿqï ‘·sê«‘· ≈£L&Ü Ç+‘· uÛ≤ØkÕúsTT˝À <äsU¡ ≤düT\Ô T sêe&É+ ìsê«Vü≤≈£î\ì ôd‘’ +· ÄX¯Ãs¡´|ü]∫+~. 2022˝À #˚jT· uÀj˚T á Á|üj÷Ó >∑+˝À uÛ≤>∑+>± n+>±s¡ø£ Á>∑V≤ü +ô|’ ìyêdüj÷Ó >∑´yÓTqÆ ìsêàD≤\T #˚|≥ ü &º +É , yê‘êes¡D+, ˙{Ï eqs¡T\ nH˚«wüD e+{Ï n+XÊ\ô|’ #˚|≥ ü qº Tqï |ü]XÀ<Ûqä øÏ M]ì dü+düú M]ì ñ|üj÷Ó –+#·Tø√qT+~. á Á>∑V≤ü +‘·s¡ Á|üj÷· D≤ìøÏ <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ø√e&ÜìøÏ>±qT Ä>∑dTü º 31ì ∫e]‘˚B>± Á|üø{£ +Ï ∫+~. dü+dü,ú Á|üdTü ‘Ô · >∑D≤+ø±\ Á|üø±s¡+ ∫e]‘˚B eTT–ùd˝À>± yÓTT‘·Ô+ 5\ø£å\ <äs¡U≤düTÔ\T ekÕÔj·Tì ìsê«Vü≤≈£î\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T. Á|üj·÷D°≈£î\H˚ dæã“+~>± eT*∫, yê] dü+s¡ø£åD u≤<Û´ä ‘·\T yêπs #·÷düT≈£îH˚˝≤ dü+düú •ø£D å Çe«qT+~.

;CÒ|”˝ÀøÏ yÓfi≤Ôsê eT].!

eTTK´eT+Á‹ ≈£îØà ø√dü+ b˛s¡T

yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغô|’ ndü+‘·è|æ‘Ô √ e⁄Hêïs¡+≥÷ e÷J eT+Á‹ ø=+&Ü düTsπ K >∑T]+∫q Á|ü#ês¡+ CÀs¡T>± kÕ>∑T‘√+~. nsTT‘˚ Ç|üŒ{Ïes¡≈L£ ‘êqT bÕغô|’ ndü+‘·è|æ‘Ô √ e⁄Hêïqï $wüjT· + ø=+&Ü düTsπ K mø£ÿ&Ü #Ó|Œü ˝Ò<Tä . Ç˝≤+{Ï dü+<äsꓤ˝À¢ H˚‘\· T #ê˝≤ ‘Ó*$>± e´eVü≤]düT+Ô {≤s¡T eT]. yÓj ’ T· dt $»j·TeTà Ç{°e\ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À |üs´¡ {ÏùdÔ Ä ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ø=+&Ü düTsπ K &ÉTe÷à ø=fÒXº Ês¡T. n<=ø£ÿfÒ ø±<äT, á eT<Ûä´ bÕغ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ ø=+&Ü düTπsK C≤&˚ ø£ìŒ+#·&+É ˝Ò<øÓ ÿ£ &Ü. <ë+‘√ ø=+&Ü düTsπ K yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ |ü≥¢ ndü+‘·è|æ‘Ô √ e⁄Hêïs¡qï yê<äq\≈£î ã\+ #˚≈L£ ]+~. ‘êC≤>± yÓm’ kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ qT+∫ ø=+&Ü düTsπ K eT<ä‘› T· <ës¡T˝…q’ ø=+<ä]ï Ä bÕغ düôdŒ+&é #˚dæ+~.. bÕغ Á|ü‹wüºqT ~>∑C≤πsÃ˝≤ e´eVü≤]düTÔHêïs¡qï Äs√|üD\‘√, á e´eVü‰s¡+‘√ ø=+&Ü düTπsK≈£î bıeTàq≈£î+&Ü yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ bı>∑ ô|{Ϻ+<äH˚ Á|ü#ês¡+ Ç+ø± CÀs¡T>± »s¡T>∑T‘√+~. dü]>±Z f…ÆyéT #·÷dæ, ø=+&Ü düTπsK≈£î >±\+ y˚k˛Ô+~. ;CÒ|”, sêh n<Ûä´≈£åî&ÉT, Ä bÕغ myÓTà˝Ò´ øÏwüHé¬s&ç¶, ø=+&Ü düTπsK‘√ bò˛Hé˝À e÷{≤¢&ç, ÄyÓTqT ‘·eT bÕغ˝ÀøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡≥. m˝≤>∑÷ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T ;CÒ|˝” À #˚s‘¡ ês¡qï Á|ü#ês¡eT÷ »s¡T>∑T‘√+~. >∑qTø£.. sπ b˛ e÷b˛ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T eTÚq+ M&˚ neø±X¯eTT+~. n|ü &çø£ ø=+&Ü <ä+|ü‘T· \T yÓj ’ T· dtÄsY ø±+Á¬>dtì M&É‘êsê.? y˚sπ bÕغ˝À #˚s‘¡ êsê? nqï<ëìô|’ z ø±¢]{° edüT+Ô ~. n|üŒ{Ï<ëø± düôdŒHé‡ ‘·|Œü <äT eT].

ø£sêï≥ø£˝À @ bÕغ >¬ *∫Hê eTTK´eT+Á‹ |ü<$ä ø√dü+ b˛sê{≤\T m≈£îÿe>± »s¡T>∑T‘êsTT. _C…|æ n~Ûø±s¡+˝À ñ+&É>± j·T&É÷´s¡|Œü , dü<ëq+<ä>ö&É e+{Ï H˚‘\· eT<Û´ä b˛sê{≤\T »]π>$. ny˚ Ä bÕغì ÁuÛwÑ ßü º |ü{+ºÏ #êsTT. ø±+Á¬>düT bÕغøÏ ≈£L&Ü eTTK´eT+Á‹ |”s+¡ƒ Çã“+<äT\T ‘Ó∫Ãô|fÒ˝º ≤>∑H˚ ø£ì|ædTü qÔ ï~. _C…|øæ Ï e´‹πsø£+>± bÕ<äj÷· Á‘· #˚dæ bÕغ ø±´&És˝Y À ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|æq ø±+Á¬>düT d”ìj·TsY H˚‘· dæ<s∆ä êeTj·T´, ø£sêï≥ø£ |æddæ æ n<Û´ä ≈£îå &ÉT |üsy¡ T˚ wt, øπ +Á<ä eT+Á‹ eT*¢ø±s¡Tq® >±πs,Z ø±+Á¬>düT H˚‘· dæ˙ q≥T&ÉT n+ãØwt e+{Ïyês¡T eTTK´eT+Á‹ sπ düT˝À ñHêïs¡.º Ms¡+<äs÷¡ me]øÏ yês¡T ‘êy˚T eTTK´eT+Á‘·T\eTì Á|ü#ês¡+ #˚dTü ≈£î+≥T+&É&+É ø±+Á¬>düT bÕغ˝À Çã“+<äT\qT ‘Ó∫Ãô|&ÉT‘·Tqï~. Ç~˝≤ ñ+&É>± eTTK´eT+Á‹ mes¡H~˚ n~ÛcÕºq+ ìs¡sí TTdüT+Ô <äì ª≈£îØà b˛sê≥+ô|’ ø±+Á¬>dt bÕغ düŒ+~+∫+~. >¬ \T|ü⁄ dü+ãsê\T z |üøÿ£ q, ≈£îØà bÕ≥T¢ Ç+ø√|üøÿ£ q.

ˇø£ÿs¡÷ ø±+Á¬>dtqT ø°]Ô+#·πs+!

n‘·´edüs¡ |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ b˛©düT düV‰ü j·T+ bı+<˚+<äT≈£î, |òsæ ê´<äT #˚ùd+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dqæ ª&ÉjT· ˝Ÿ ` 100μ≈£î Á|ü»\ qT+∫ $X‚wü düŒ+<äq \_Ûk˛Ô+~. áy˚Ts¡≈î£ &ÉjT· ˝Ÿ 100 |üìrs¡Tô|’ sêh &çõ|æ ~H˚ws¬t &ç¶ n~Ûø±s¡T\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø=‘·Ô ùdeqT ÁbÕs¡+_Û+∫q 20 s√E˝À¢ Á|ü»\ qT+∫ 11\ø£\å |òsæ ê´<äT\T n+~q≥Tº Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. M{Ï˝À 60 y˚\ ø±˝Ÿ‡ e÷Á‘·yT˚ n‘·´edüsy¡ TÓ qÆ $>± n~Ûø±s¡T\T >∑T]Ô+∫q≥Tº Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± n‘·´edüs¡ bò˛Héø±˝Ÿ‡≈£î b˛©dtùdwº Hü é kÕúsTT˝À düø±\+˝À düŒ+~+#˚ $<Û+ä >± #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì ñqï‘ê~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T ~H˚ws¬t &ç.¶ Vü≤‘·´, Vü≤‘ê´j·T‘·ï+, <√|æ&,û >∑èVü≤Væ≤+dü e+{Ï 36 n+XÊ\qT n‘·´edüsy¡ TÓ qÆ $>± Á|üø{£ +Ï #ês¡T. nsTT‘˚.. ø±˝Ÿ‡ ô|s¡T>∑T‘·Tqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À dü<sä T¡ ùde\qT 28øÏ ≈£î~+#ês¡T. Ä C≤_‘ê˝À e⁄qï yê{Ïô|’ |òsæ ê´<äT\T n+~q|ü⁄Œ&ÉT e÷Á‘·yT˚ &ÉjT· ˝Ÿ ` 100 qT+∫ b˛©dtùdwº Hü ≈é î£ düe÷#ês¡+ n+~düTHÔ êïs¡T. kÕ<Ûës¡DyÓTqÆ ø±˝Ÿ‡ eùd.Ô . kÕúìø£ b˛©dtùdwº Hü ≈é î£ yÓfi≤¢\ì dü÷∫düTqÔ ï≥Tº &çõ|æ ‘Ó*bÕs¡T.

μø±ø£rj·Tμ

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+,

@<ÓH’ ê ˇø£ sêh+˝À ˇø£ bÕغ ã+|üsY yÓTC≤Ø{°ì kÕ~Û+∫+<äfÒ Ä bÕغì yê] Á|ü‘·´s¡Tú\T ≈£L&Ü Á|üX¯+dækÕÔs¡T! Çø£ MT&çj·÷, Ç‘·s¡ esêZ\T ≈£L&Ü ø=+‘·ùdô|H’ ê Ä bÕغì Äø±XÊì¬ø‘˚kÔ ÕÔsT¡ ! ø±˙ ø£sêí≥ø£˝À ø±+Á¬>dt $»j·T+ >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚yêπs ˝Òø£b˛j·÷s¡T! X¯óÁø£yês¡+ C≤rj·T sêÁw”ºj·T yêsêÔ |üÁ‹ø£˝À¢ e∫Ãq yês¡Ô\÷ $X‚¢wüD˝À¢ n+<äs¡÷ ;CÒ|” kı+‘·+>± ‘Ó#·TÃ≈£îqï #˚≥T >∑T]+∫ $e]+#êsTT ø±˙.. ø±+Á¬>dt kÕ~Û+∫q $»j·÷ìï >∑T]+∫ n+‘·>± Á|ükÕÔ$+#·˝<Ò Tä . ;CÒ|” z≥$T eTT+<äT ø±+Á¬>dt $»j·T+ ∫qï uÀsTT+~! j·T&É÷´s¡|üŒ, ÁosêeTT\T ø£*dæ düTe÷s¡T e+<ä kÕúHê˝À¢ ;CÒ|” neø±XÊ\qT <Óã“rXÊs¡ì ˇø£ $X‚w¢ D ü ! M{Ï˝À¢ á ø=‘·Ô bÕغ\ Á|üu≤Û e+ ˝Òøb£ ˛‘˚ ;CÒ|” ø£˙dü+ 50 qT+∫ 60 XÊ‘·+ d”≥q¢ T kÕ~Û+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ ñ+&˚<äì n+#·Hê! á ˝…ø£ÿq ;CÒ|” Ç|üŒ{Ïπø kÕ~Û+#·T≈£îqï d”≥T¢ |ü¢dt M{Ïì ø£\T|ü⁄≈£îì ñ+fÒ.. ø£sêí≥ø£˝À ‹]– ;CÒ|” |”sêƒ ìøÏ <ä>sZ∑ j ¡ T˚ ´~! ø£qï‘·*¢ ˝≤+{Ï bÕغì j·T&É÷´s¡|Œü #˚C‘Ò T· ˝≤sê |ü‘q· + #˚XÊs¡ì nìï m&ç{À]j·T˝Ÿ‡ yÓTT‘·T≈Ô î£ HêïsTT! Çø£ ø±+Á¬>dt $»j·T+ kÕ~Û+∫q|üŒ{Ïø° sêVüQ˝Ÿ Á|ükÕÔeq mø£ÿ&Ü sêe&É+ ˝Ò<Tä . j·T÷|”, ;Vü‰sY mìïø£˝À¢ z&çb˛sTTq düeTj·T+˝À nìï |üÁ‹ø£\÷ sêVüQ˝Ÿ ù|dò qt T yÓTT<ä{Ï ù|J˝À¢ y˚jT· >±, á $»j·T+ $wüjT· +˝À sêVüQ˝Ÿ me]ø° |ü≥≈º î£ +&Ü b˛j·÷&ÉT! ø±+Á¬>dt H˚‘\· T ‘·|Œü sê»ø°jT· $X‚w¢ ≈ü î£ ˝…e«s¡÷ sêVüQ˝Ÿ bòÕ´ø£sº qY T |òTü q+>± #Ó|Œü &É+ ˝Ò<Tä . B+‘√ ø±+Á¬>dt $»j·T+ me«]ø° |ü≥≈º î£ +&Ü b˛sTT+~! Ç<˚ düeTj·T+˝À d”;◊ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø£*dæ düTÁ|”+ ø√s¡Tº ‘·\+{Ïq $<Ûëq+ ôV≤’ ˝…{Ÿ ne«&É+ ø±+Á¬>dt≈î£ ‘·\b˛≥T ‘Ó|Œæ +∫+~!

&√sY HÓ+ãsY 5`4`102 eTs¡ÿõ V ô ≤’ dü÷ÿ˝Ÿ <ä>sZ∑ ¡ Vü≤qàø=+&É, es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢... d ô ˝Ÿ HÓ+ãsY 9849424534 Ä|òd ” Tü HÓ+ãsY 0870`3166848


X¯ìyês¡+

z≥s¡¢ C≤_‘ê\ ‘·|⁄ü Œ\qT dü] #˚j÷· *

|æ.$.sêe⁄ ÄX¯jT· kÕ<Ûqä ≈£î ø£èwæ #˚j÷· * neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): e÷\ eTVü‰Hê&ÉT e´ekÕú|øü £ n<Û´ä ≈£îå \T ~e+>∑‘· |æ.$.sêe⁄ ÄX¯jT· kÕ<Ûqä ≈£î ø£èwæ #˚j÷· \ì e÷\ eTVü‰Hê&ÉT Hêj·T≈£î\T Hê‹ lìyêdüsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. kÕúìø£ >∑&çj·÷s¡düÔ+uÛÑ+ ôd+≥sY˝À ø√qd”eT e÷\ eTVü‰Hê&ÉT ◊ø£´y˚~ø£ Ä<Ûä«s¡´+˝À X¯óÁø£yês¡+ dü«ØZj·T |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&TÉ ø£\T »]>±sTT. ‘=\T‘· |æ.$.sêe⁄ ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± Hê‹ lìyêdüsêe⁄ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ md”‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé ñ+&É≥+ e\q <ä[‘·T\ eT<Û´ä >∑\ Ä]úø,£ n_Ûeè~› e´‘ê´kÕ\T düeTdæb˛‘êj·Tì, n+<äTe\q uÛ$Ñ wü´‘Y˝À eØZøs£ D ¡ nedüs+¡ ñ+&É<ìä ù|s=ÿHêïs¡T. e÷\ e÷~>∑\T @ø£yÓTÆ sêC≤´~Ûø±s¡y˚T \ø£å´+>± |üì#˚j·÷*‡ ñ+<äHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ md”‡, md”º u≤´ø˘˝≤>¥ b˛düTº\ $wüj·T+˝À ñ<ëd”q‘· $&ç∫ ‘·ø£åDy˚T uÛÑØÔ #˚j÷· \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ø=+øÏ yÓ+ø£Á{≤e⁄, |ü⁄\|ü≈L£ s¡ @&ÉTø=+&É\T, j·TT.lìyêdt, ∫+‘ê sêeTø£èwü,í >√dü+– nj·T´|üŒ, >√– eT÷]Ô, }{≤\ sê+u≤ãT, s=ø±ÿ\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, >√dü+– yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, q÷ø£ô|sTT´ sê+u≤ãT, ø£\>∑≥ @düTu≤ãT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

11 y˚T

2013

5

õ˝≤¢≈£î s¡÷.167ø√≥T¢ ÇHé|ü⁄{Ÿ dü_‡&û $&ÉT<ä\

¿±¿ìH•&ƒ, yûT 10 (¿±¿£rjáT): ¬dsÌÁLi »R½VFnyƒ«sV ª«sÌýÁ xmsLiÈÁÌÁV ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s \lLi»R½VÌÁNRPV xmsLizmsßÔá ¬s„sV»R½òLi 167 N][ÈýÁV Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²T… ÑÁÍýØNRPV „s²R…VμR…\ÛÍÁLiVVLiμR…¬s, xqsLi‡ÁLiμ³j…»R½ \lLi»R½VÌÁNRPV »R½*Lji»R½gRi¼½ƒ«s @Liμj…Li¿Á[LiμR…VNRPV xqs»R½*LRi ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… »R½x¤¦¦¦bPÍôØLRiVÌÁV, ª«sùª«sry¸R…V @μ³j…NSLRiVÌÁƒ«sV A®μ…[bPLi¿yLRiV. NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉÞ N][LíRiV ¥¦¦¦ÌÁV ƒ«sVLi²T… ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… »R½x¤¦¦¦zqsÍôØLRiVÌÁV, ª«sùª«sry¸R…V @μ³j…NSLRiVÌÁ»][

|òüTq+>± |æ$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): ‡ÁW»`½ ÛÍÁ®ªsÍÞ @μ³j…NSLRiVÌÁV BLiÉÓÁLiÉÓÁNTP ®ªs×Á+ JÈÁLýRiÇØÕÁ»yÌÁV »R½¬sÐdÁ ¿Á[zqs, »R½xmsöVÌÁƒ«sV xqsLji ¿Á[¸R…WÌÁ¬s ª«sVVÅÁù Fs¬sõNRPÌÁ @μ³j…NSLji ˳ÏÁƒ«s*L`iÍØÍÞ ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`iÌÁNRPV xqsWÀÁLi¿yLRiV. \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V ƒ«sVLi²T… ÑÁÍýØNRPÛÍÁNíRPLýRiV, ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`iÌÁ»][ zqsBJ „ds²T…¹¸…W NSƒ«söélLiƒ±s= ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ , JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y xqsª«sLRißáNRPV ¼d½xqsVN][ªyÖÁ=ƒ«s ¿RÁLRiùÌÁ\|ms xqs„dsVOTPQLi¿yLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS A¸R…Vƒ«s ª«sWÉýزR…V»R½W 1c01c2014 ƒyÉÓÁNTP xqsª«sLRißáÌÁV ¿Á[xmsÉíÓÁ »R½Vμj… JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y zqsμ³ôðR…Li ¿Á[¸R…V²y¬sNTP »R½gRiV ¿RÁLRiùÌÁV¿Á[xmsÉíØÌÁƒyõLRiV. ª«sÀÁ胫s μR…LRiÆØxqsVòÌÁƒ«sV xmsLjibdPÖdÁLiÀÁ |msLi²T…Lig`i μR…LRiÆØxqsVòÌÁ \|ms ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁƒyõLRiV. JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y xqsª«sLRißáÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁƒyõLRiV. C ®ƒsÌÁ 16 ƒ«sVLi²T… ÇÁÚƒ±s 15ª«s ¾»½[μk… ª«sLRiNRPV ®ƒsÌÁ L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV ‡ÁW»`½ ÛÍÁ®ªsÍÞ @μ³j…NSLRiVÌÁV BLiÉÓÁLiÉÓÁ xmsLjibdPÌÁƒ«s ¿Á[zqs xqsª«sLRißáÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁ¬s, BLiμR…VNRPV NSLSù¿RÁLRißá zqsμ³ôðR…Li ¿Á[¸R…WÌÁƒyõLRiV. ¬s¹¸…VÇÁNRPª«sLæSQÌÁ ªyLki ÕÁFsÍÞJÌÁNRPV bPORPQßá Bª«s*²R…Li ÇÁLjigjiLiμR…¬s A¸R…Vƒ«s ¾»½ÖÁFyLRiV. JÈÁLýRi ƒ«sVLi²T… NRPÌÁL`i Fn~ÉÜ[ÌÁV ¼d½xqsVNRPV¬s ËýØN`P @Li²`… \®ªsÉÞFn~ÉÜ[ÌÁ rôðy®ƒs[ ªyÉÓÁ¬s @LiÉÓÁLi¿yÌÁƒyõLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ FyÍæ܃«sõ ÑÁÍýØ NRPÛÍÁNíRPL`i ¬ds»R½W úxmsryμ`… ª«sWÉýزR…V»R½W »R½ª«sV A®μ…[aSÌÁV FyÉÓÁLiÀÁ ƒ«sWLRiV aS»R½Li JÈÁLýRi ƒ«s®ªsWμR…V ¿Á[xms²R…»yª«sVƒyõLRiV. 1c1c2014 ƒyÉÓÁNTP »R½Vμj… JÈÁLýRi ÇØÕÁ»y xqsª«sLRißá NRPV @ª«sxqsLRi\®ªsVƒ«s @¬sõ ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÈíÁLi ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i Ë؇ÁV.Fs, xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL`i ÑÁ.¿RÁLiúμR…V²R…V, \ÛÉÁQû¬ds NRPÛÍÁNíRPL`i ZaP[*»y ª«sVx¤¦¦¦Li¼½, ²T…AL`iJ ÕÁ.¸R…WgjiLji, AL`i²T…JÌÁV ÇÁª«sx¤¦¦¦L`iÍØÍÞ ®ƒsúx¤¦¦¦¨, iFsLi.®ªs[ßáVg][FyÍÞ lLi²ïT…, ª«sLRiúxmsryμ`…, xqsLixms»`½NRPVª«sWL`i, „s„sμ³R… aSÅÁÌÁ @μ³j…NSLRiVÌÁV, »R½x¤¦¦¦bPÍôØLýRiV, »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

_dæ ø±s=ŒπswüH˝ é À kıôd{ ’ ì° ]õwüsº Y #˚sTT+#·Tø√yê* ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): @¼½ ®ªsƒ«sVNRP‡Á²T…ƒ«s xmsμj… NRPVÍØÌÁ ªyLRiV r~\|qsÉÔÁÌÁVgS GLSöÈÁV ¿Á[xqsVNRPV¬s, ÕÁzqs NSL]ölLi[xtsQƒ±sÍÜ[ r~\|qsÉÔÁ¬sÁ LjiÑÁxtísQL`i ¿Á[LiVVLi¿RÁVN][ªyÌÁ¬s ÕÁ.zqs.NSLRiöL]xtsQƒ±s B²T… Fs£qs.ª«sVÖýÁË؇ÁV N][LSLRiV. ¸R…VVÉÓÁFs£mns xqsª«sW®ªs[aRP ¥¦¦¦ÌÁVÍÜ[ LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li ÕÁ.zqs.NRPVÍØÌÁVªyLkigS GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s 10 |mns²R…lLi[xtsQƒý«sNRPV xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ LRiÇÁNRP, ƒyLiVV ú‡Áx¤¦¦¦øßá, ª«s®²ï…[LRi, NRPXxtñsQ ‡ÁÖÁÇÁ/ xmspxqsÌÁ, ˳ÏÁúÉØÇÁÙÌÁ, ªyÖÁøNUP/ËÜ[¸R…V, xqsgRiLRi/DxmsöLRi, ®ªs[VμR…LRi, „saRP*ú‡Áx¤¦¦¦øßá, aSÖÁªyx¤¦¦¦ƒ«s/NRPVª«sVøLRi ªyLýRiNRPV ALôðjiNRP xqs¥¦¦¦¸R…VLi N]LRiNRPV @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s xqsμR…xqsV= GLSöÈÁV ¿Á[aSLRiV C xqsLiμR…LRi÷éLigS B²T… ª«sVÖýÁË؇ÁVª«sWÉýزR…V»R½W úxms˳ÏÁV»R½*Li ÕÁzqs NRPVÍØÌÁ ªyLkigS GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s xmsμj… |mns²R…lLi[xtsQƒý«s ªyLjiNTP xqsLi‡ÁLiμ³j…LiÀÁ ALôðjiNRP xqs¥¦¦¦¸R…W¬sNTP „sμ³j… „sμ³yƒyÌÁ \|ms @ª«sgSx¤¦¦¦ƒ«s NRPÖÁöryòLRiƒyõLRiV. r~\|qsÉÔÁgS GLSöQ\ÛÉÁƒ«s ªyLRiV ÑÁÍýØ ÍÜ[ LjiÑÁxtísQL`i ¿Á[LiVVLi¿RÁVN][ªyÌ ¬s, »R½μR…VxmsLji LSxtísQû |ms²R…lLi[xtsQƒ±s ƒ«sLiμR…V xqs˳ÏÁù»R½* ƒ«s®ªsWμR…V @LiVVƒ«s »R½LRiVªy»R½ ª«sWú»R½®ªs[V ALôðjiNRP xqs¥¦¦¸R…VLi F~LiμR…VÈÁNRPV @L>RiVÌÁƒyõLRiV. r~\|qsÉÔÁgS GLRiö²T…ƒ«s úgRiW£ms NRPV ËØùLiN`P μy*LS 75 ®ªs[ÌÁV LRiVßáLi, |mns²R…lLi[xtsQƒ±s μy*LS 75 ®ªs[ÌÁV xqsÕÁ=²U… @LiμR…ÛÇÁ[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…¬s, μk…¬s μy*LS ªyùFyLRiLi, »R½μj…»R½LRi xmsƒ«sVÌÁV ¿Á[xmsÈíÁª«s¿RÁèƒyõLRiV. ËØùL N`P ‡ÁVVßáLi Bª«s*¬s xmsORPQLiÍÜ[ ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁV 75 ®ªs[ÌÁV NRP²T…¾»½[, ÕÁzqs NSL]ölLi[xtsQƒ±s 75 ®ªs[ÌÁV xqsÕÁ=²U… @LiμR…ÛÇÁ[xqsVòLiμR…ƒyõLRiV. C r~\|qsÉÔÁÌÁƒ«sV ÕÁ.zqs.NSL]ölLi[xtsQƒ±s ƒ«sLiμR…V LjiÑÁxtísQL`i @LiVVƒ«s »R½μR…VxmsLji xqsLixmnsVLi ¹¸…VNRPä xqsLki*£qs GLji¸R…W ËØùLiN`P ƒ«sLiμR…V ÆØ»y ¾»½LRiV¿RÁVNRPV®ƒs[LiμR…VNRPV bPFnyLRiV= ¿Á[ryòª«sVƒyõLRiV. LjiÑÁxtísQL`i ®ªsƒ«sVNRP‡Á²T…ƒ«s xqsLixmnsVLi úxms¼½ ®ƒsÌÁ ËØùLiN`P ƒ«sLiμR…V F~μR…Vxmso ¿Á[xqsVN][ªyÌÁƒyõLRiV. \|ms¾»½ÖÁzmsƒ«s ÕÁ.zqs.NRPVÌÁª«sVVÌÁ xqsLixmnsWÌÁ ªyLRiV BNRPƒ«sW LjiÑÁxtísQL`i ¿Á[LiVVLi¿RÁVN][F¡¾»½[ ®ªsƒ«sVNRPV²T… NRPVÌÁª«sVVÌÁ xqsLiZOP[Qª«sWμ³j…NSLji ÛÍÁ[μy NSLRiù¬sLRi*x¤¦¦¦ßØμ³j…NSLji¬s xqsLiúxmsμj…Li¿yÌÁƒyõLRiV. C NSLRiùúNRPª«sVLiÍÜ[ ÕÁzqs ®ªsÛÍÁ[öéL`i @μ³j…NSLji Fs£qs.μ³R…ƒ±sLSÇÞ, Azqs|qísLiÉÞ FsgêjiNRPWùÉÓÁª±s A{mnsxqsL`i ª«sVVLRi×dÁμ³R…LRi ª«sVWLjiò, FsÕÁzqs²R…‡ýÁWùJ ®ªsL NRPÛÉÁ[aRP*LRiLSª«so, |msμôyxmsoLRiLi, NSNTPƒy²R… FsLizms²T…JÌÁV, xmsμj… xqsLixmnsWÌÁ ƒy¸R…VNRPVÌÁV »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

n\¢es¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): e÷\ eTVü‰Hê&ÉT e´ekÕú|øü £ n<Û´ä ≈£îå \T ~e+>∑‘· |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T n\¢es¡+˝À |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. n\¢es¡+ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ ôd+≥sY˝À eT+&É\ e÷\ eTVü‰Hê&ÉT n<Û´ä ≈£îå \T Hê‹ lìyêdüsêe⁄ Ä<Û«ä s¡´+˝À |æ$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&TÉ ø£\T |òTü q+>± »]>±sTT. ø±s¡´Áø£eT+˝À j·T\eT+∫* dæ+Vü‰Á~Á|ükÕ<é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ md”‡, md”º düuŸ bÕ¢Hé #·≥+º e\q md”‡\ eT<Û´ä ‘ês¡‘e· T´ uÛ<Ò ë\T ì<ÛTä \ $ìjÓ÷>∑+‘√ ‘=\–b˛‘êj·THêïs¡T. ‘·<ë«sê eØZøs£ D¡ nedüs+¡ ñ+&É<ìä ù|s=ÿHêïs¡T. eTs√ Hêj·T≈£î&ÉT ã‘·T\Ô q≈£î\sêE, Hê‹ lìyêdüsêe⁄\T Á|üd+ü –+#ês¡T. ‘=\T‘· CÀ´‹Á|ü»«\q #˚dæ n+uÒ<ÿä sY, |æ.$.sêe⁄ ∫Á‘·|{ü ≤\≈£î |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À >√dü+– yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, u§+‘·T lìyêdüsêe⁄, b˛‘·T\ Hê>∑sêE, á‘·ø√≥ u≤˝≤J, ∫˝Ò¢ dü‘´· Hêsêj·TD, nsTT‘êã‘·T\Ô lqT, á‘·ø√≥ s¡eTD, ô|qTe÷\ eTTs¡[, ∫+‘ê sêeTø£èwü,í s=ø±ÿ\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, q÷ø£ô|sTT´ sê+u≤ãT, }{≤\ sê+u≤ãT, uÀ&Éd≈ü î£ Ás¡T lqT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

|æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&TÉ ø£\T ø±ÁfÒìø√q, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): e÷\ eTVü‰Hê&ÉT e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî\T |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T ø±ÁfÒìø√q X¯óÁø£yês¡+ |òüTq+>± »s¡T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ø±ÁfÒìø√q >π ≥T ôd+≥sY˝À ñqï |æ$.sêe⁄ •˝≤ $Á>∑V≤ü + e<ä› |üP\e÷\\T y˚dæ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± |ü\Te⁄s¡T <ä[‘· Hêj·T≈£î\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ <ä[‘· »H√<äs› D¡ ≈£î&ÉT, e÷\\ ø√dü+ ìs¡+‘·s+¡ b˛sê{≤\T »]bÕs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. eT+&É\ ø±+Á¬>dt u≤¢≥÷ n<Û´ä ≈£îå &ÉT q˝≤¢ qs¡d+æ Vü≤eT÷]Ô e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ e÷\\ Vü≤≈£îÿ\ ø√dü+ ìs¡+‘·s+¡ b˛sê&çq |æ.$.sêe⁄ ùde\T ∫s¡dàü s¡Dj ° T· eTì ø=ìj·÷&Üs¡T. md”‡ eØZøs£ D ¡ ≈£î Á|üjT· ‹ï+∫q nìï bÕغ\qT eT≥Tºô|≥º&yÉ T˚ |æ$.sêe⁄øÏ e÷\\T Ç#˚à ì»yÓTqÆ ìyê[ nì ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É\ e÷\ eTVü‰Hê&ÉT ø£˙«qsY ø£˙ï&ç lìyêdt n<Û´ä ø£‘å q· »]–q á ø±s¡´Áø£eT+˝À »+>± lìyêdüsêe⁄, –&ç¶ nbÕŒJsêe⁄, ø±• Hêìu≤ãT, –&ç¶ lìyêdt, eT<ë›\ Hêì, C….yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, yÓ÷s¡+|üP&ç lìyêdt, –&É¢ >∑DwÒ ,t ø±Á≥T sêeTT&ÉT, ø=+øÏ eTùV≤wt ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düV≤ü ø±s¡ dü+|ò÷ü \ ã˝Àù|‘êìøÏ ø£èwæ neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): õ˝≤¢˝À >∑‘· @&Ü~ s¡÷.516ø√≥¢ s¡TD≤\T edü÷\T \ø£´å + ø±>±, s¡÷.512ø√≥T¢ edü÷\T #˚dæ eTT+<ä+»˝À ñHêïeTì &çddæ _æ #Ûs’Ó à¡ Hé es¡T|ü⁄\ sêC≤ yÓ\&¢ +ç #ês¡T. kÕúìø£ &çddæ _æ XÊK˝À z ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ Vü‰»¬sq’ sêC≤ $˝ÒKs¡‘¢ √ e÷{≤¢&Üs¡T. düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ ã˝Àù|‘êìøÏ yê´bÕs¡ s¡+>∑+˝ÀøÏ n&ÉT>∑T ô|&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. dü+|òü÷\ <ë«sê s¬ ‘’ T· \≈£î 2, 4 #·Áø±\ yêVü≤Hê\ ø√dü+ s¡TD≤\T n+~e«qTHêïeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Bì <ë«sê e#˚à e&û\¶ e\¢ dü+|ò÷ü \T Ä]úø£ n_Ûeè~› #Ó+<äT‘êj·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À 294 |æmdæmdt\≈£î ã+>±s¡T ÄuÛsÑ D¡ ≤\ô|’ s¡TD≤\T Ç#˚Ã˝≤ z Á|üD≤[ø£ s¡÷bı+~düTHÔ êïeTHêïs¡T. BìøÏ eTT+<äT≈£î e#˚à dü+|òü÷ìøÏ s¡÷.ø√{Ï &çdædæ_ n+~düTÔ+<äHêïs¡T. ÄuÛÑs¡D≤\qT m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&ÉT u≤´+≈£î˝À <ë#˚˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì $e]+#ês¡T. Ç+<äT ø√dü+ &çddæ _æ XÊK\˝À ùd|òt ˝≤ø£sT¡ ¢ @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ yÓ\¢&ç+#ês¡T. n˝≤π> ¬s’‘·T\≈£î Vü≤Ödæ+>¥ |ü<∏äø£+˝À s¡TD≤\T Ç#˚Ã+<äT≈£î ø±s¡´es¡+Z rsêàì+∫+<äì >∑Ts¡TÔ #˚kÕs¡T. HêD´yÓTqÆ ms¡Te⁄\T, $‘·HÔ ê\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T yê´bÕs¡+ #˚ùd dü+|ò÷ü \≈£î Áb˛‘ê‡Vü≤+ n+~e«qTHêïeTì, Bì <ë«sê s¬ ‘’ T· \≈£î eT]+‘· #˚sT¡ eø±e#·Ãì sêC≤ ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢˝À 90 |æmdæmdt\≈£î uÛeÑ Hê\T ˝Òeì, 30 dü+|ò÷ü \ uÛeÑ Hê\T •~∏\dæ‹ú ˝À ñHêïj·Tì $e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 46 &çddæ _æ XÊK\T+fÒ 30 n<Ó› uÛeÑ Hê\˝À q&ÉTdüTHÔ êïj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. <äX\¯ yêØ>± M≥ìï+{ÏøÏ kı+‘· uÛeÑ Hê\T @sêŒ≥T≈£î ø£èwæ #˚kÕÔqì es¡T|ü⁄\ sêC≤ ‘Ó*bÕs¡T.

s¬ ‘ ’ T· dü<d ä Tü ‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j÷ · * m&çm uÛ≤düÿs¡sêe⁄

nsTTq$*¢, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): õ˝≤¢˝À á HÓ\ 12e ‘˚Bq Ä~yês¡+ sêe⁄\bÕ˝…+ C…&|é æ u≤\Ts¡ ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\˝À &ç$»HékÕúsTT s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡qT $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì neT˝≤|ü⁄s¡+ e´ekÕj·T XÊK düV‰ü j·T dü+#ê\≈£î\T m+.mdt.dæ.uÛ≤düÿs¡sêe⁄ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ nsTTq$*¢ eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À eT+&É\ e´ekÕj·÷~Ûø±] mdt.Á|üXÊ+‘Y≈£îe÷sY n<Ûä´ø£å‘·q »]–q Ä<äs¡Ù ¬s’‘·T\ düMTøå± düe÷y˚XÊìøÏ m&çm eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üd+ü –+#ês¡T. sêe⁄\bÕ˝…+˝À »]π> s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡qT $»j·Te+‘·+ #˚jT· &ÜìøÏ Á>±e÷˝À¢ Ä<äsÙ¡ s¬ ‘’ T· \T n+øÏ‘u· ≤Û e+‘√ |üì#˚j÷· \ì, eT+&É˝≤ìøÏ dü<dä Tü ‡≈£î ‘·s*¡ yÓfi+¢‚ <äT≈£î s¬ +&ÉT ãdüT‡\qT @sêŒ≥T #˚kÕeTì, ãdüT‡\ <ë«sê 150eT+~ qT+∫ 200eT+~ s¬ ‘’ T· \qT dü<dä Tü ‡\≈£î ‘·s*¡ +#ê\Hêïs¡T. á dü<dä Tü ‡≈£î e´ekÕj·T nqTã+<Ûä XÊK\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ »s¡T>∑T‘·T+<äì, á dü<dä Tü ‡ ñ<äjT· + 10>∑+≥\ qT+&ç ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+<äì, &ç$»HékÕúsTT s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡˝À e´ekÕj·T nqTã+<Ûä XÊK\T, n~Ûø±s¡T\T, XÊgy˚‘\Ô· T, Ä<äsÙ¡ s¬ ‘’ T· \T, s¬ ‘’ T· \T, eTVæ≤fi≤ s¬ ‘’ T· \T, s¬ ‘’ T· $TÁ‘· dü+|ò÷ü \T bÕ˝§ZHê\ì ø√sês¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Á>±e÷˝À¢ s¬ ‘’ T· \T ùd+ÁBj·T e´ekÕj·÷ìï Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\Hêïs¡T. sêuÀj˚T KØ|ò≈t î£ dü«s¡≈í î£ Á|ü‘ê´e÷ïj·T+>± ¿±¿ìH•&ƒ, yûT 10 (¿±¿£rjáT): LSxtísQû ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ª«sVLiú¼½ NRPƒyõ 1061, 1064, 1112 }&ÉTÃø√yê\Hêïs¡T. á yÓs¬ {’ ° Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\≈£î ‘·≥Tº≈î£ ì esê¸\≈£î e]#˚\T ÌÁOUPQ øƒyLS¸R…Vßá C ®ƒsÌÁ 12ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D.9.35 gRiLiÈÁÌÁNRPV \|¤¦¦¦μR…LSËØμR…V |ü&bç ˛≈£î+&Ü ñ+≥T+<äHêïs¡T. á dü«s¡≈í î£ BÛ≥T>± á |ü+≥ |ü+&ÉT‘·T+<äì, _|æ{Ï ø±«*{°>± <Ûëq´+ ñ+≥T+<äì, sπ ≥T ≈£L&Ü eT+∫ <Ûsä ¡ |ü\T≈£î‘·T+<äì, s¬ ‘’ T· \T ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji D.10.40 gRiLiÈÁÌÁNRPV LSÇÁª«sVLiú²T… ¿Á[LRiVNRPV¬s rôðy¬sNRPLigS Bìì |ü+&ç+#ê\Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À mÇy√ >∑T‘·T\Ô •eyÓ÷Vü≤Hé, Ä<äsÙ¡ s¬ ‘’ T· \T bÕ˝§ZHêïs¡T. GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi ª«sV. 2 gRiLiÈÁÌÁNRPV LSÇÁª«sVLiú²T… ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji „saSÅÁxmsÈÁõLi ®ªsÎÏÁ»yLRiV. nsTTq$*¢, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): eT+&É\+˝Àì Ms¡e*¢bÕ˝…+ Á>±eT+˝À X¯óÁø£yês¡+ n+uÒ<äÿsY $Á>∑Vü≤+ e<ä› sêh e÷\ eTVü‰Hê&ÉT e´ekÕú|üø£ n<Ûä´≈£åî&ÉT |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&TÉ ø£\T |òTü q+>± »]>±sTT. á dü+<äs“¡ +¤ >± eTTK´n‹~∏>± $#˚Ãdæq ‹s¡T|ü‹ q+<ä* dü+düÿè‘· ôd+Á≥˝Ÿ j·T÷ìe]Ù{° ndæôd+º {Ÿ Ábıô|dò sü Y ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): LSxtísQû ríyLixmsoÌÁV, LjiÑÁ}qísûxtsQƒý«s aSÅÁ ª«sVLiú¼½ &Üø£ºsY »+>± ã*#·Áø£e]Ô Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï &Üø£ºsY _.ÄsY.n+uÒ<äÿsY ÄX¯j·T kÕ<Ûäq≈£î ø£èwæ #˚dæq eTVü‰»qT&ÉT |æ.$.sêe⁄ nì, j·TTe‘· ø£wüº|ü&ç »][ÈÁ ƒ«sLRizqsLix¤¦¦¦Li C ®ƒsÌÁ 11ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D. 8 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… #·~$ J$‘·+˝À eTT+<ä+»˝À ñ+&Ü\ì ‘Ó*j·TCÒkÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æ.$.sêe⁄ ∫Á‘·|{ü ≤ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. <ä[‘· #Ó‘’ q· ´ j·T÷‘Y ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji zmshSxmsoLRiLi, NSNTPƒy²R… LRiWLRiÍÞ ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæSQÍýÜ[ ZNP[LiúμR… xmsLSùÈÁNRP Hêj·T≈£î\T ‘ê&ç yÓ+ø£≥¬s&ç¶, ø√s¡|ü⁄ »Hês¡úqsêe⁄, Hêe÷&ç @&ÉTø=+&É\T, kÕø± ø£èwüíeT÷]Ô, ø√s¡|ü⁄ yÓ÷C…wt, lìyêdüsêe⁄, ø√s¡|ü⁄ s¡$, »+>± yÓ+ø£Á{≤e⁄, aSÅÁ ª«sVLiú¼½, zmszqszqs ú|mszqs®²…LiÉÞ»][ NRPÖÁzqs GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ düTu≤“sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ∫˝Ò¢ düT˙˝Ÿ e+<äq düeTs¡ŒD #˚kÕs¡T. FyÍæÜLiÉØLRiV. ry. 6.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV ÇÁgæRiLi}msÈÁ ¿Á[LRiVNRPV¬s ¬s¹¸…WÇÁNRPª«sLæRiLiÍÜ[ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi LSú¼½ 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. 12ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D. 8.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji D. 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV N]»R½ò}msÈÁ ¿Á[LRiVNRPV¬s Aª«sVÍØxmsoLRiLi lLi®ªsƒ«sWù neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): ø±|ü⁄\ ]»πs«wüqô¢ |’ ‘·\ô|{Ïqº Ä+<√fi¯q\≈£î bÕغ\≈£î nr‘·+>± {Ï_ø¬ C…mdæ neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé ø£˙«qsY ø£\«ø=\qT ²T…„sÇÁƒ±s \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÍÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. ry. 5 gRiLiÈÁÌÁNRPV »R½V¬s ¿Á[LRiVNRPV¬s ‘ê‘êJ |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTT$Tà&çes¡+˝À lø£èwü<í e˚ sêj·T ø±|ü⁄ ø£fi≤´D eT+&É|+ü ˝À eTT$Tà&çes¡+, ‘êfi¯sπ¢ e⁄, ◊.b˛\es¡+, ø±ÁfÒìø√q eT+&É˝≤\ {Ï_ø¬ C…mdæ rôðy¬sNRPNSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ FyÍæܬs LSú¼½ 11 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. ø£˙«qs¡¢ düe÷y˚X+¯ >∑DXÒ ó¯ \ ÁãVü‰àq+<ä+ n<Û´ä ø£‘å q· »]–+~. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘ê‘êJ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ >∑‘· HÓ\ 17q ‘·\ô|{Ïqº <Ûsä êï $»j·Te+‘·yTÓ +Æ <äì, 13ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D.9.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji ÇÁgæRiLi}msÈÁ n˝≤π> á HÓ\ 17q #˚|fü ºÒ ìsêVü‰s¡ Bø£qå T $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \Hêïs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À ‘ê&ç qs¡d+æ Vü‰sêe⁄, >∑T<ä{› Ï »$Tà, q˝≤¢ $wüßeí T÷]Ô, @\÷] ¿Á[LRiVNRPV¬s |msμôyxmsoLRiLi lLi®ªsƒ«sWù ²T…„sÇÁƒ±s \lL »R½V xqsμR…xqsV=ÍÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. Ä~Hêsêj·TD, >∑T<ä{› Ï MsêkÕ«$THêj·TT&ÉT, @&ç<ä Hêì, ø£≥ø£+XË{ºÏ dü‘´· Hêsêj·TD, <Û÷ä [|üP&ç u≤_, yêÁ+&Üdæ sêe÷sêe⁄, dü˝≤~ X‚cÕsêe⁄, Ä≈£î\ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, LSú¼½ 7 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPV¬s LSú¼½ ‡Áxqs ¿Á[ryòLRiV. 14ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D. uÀq+ dü÷s¡´+, @&ç<ä <=s¡u≤ãT, >=\ø√{Ï <=s¡u≤ãT, e+ø± u≤ãT ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. 9 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji g][NRPª«sLRiLi ª«sVLi²R…ÌÁLi NRPXxtñsQ¬sFyÛÍÁLi úgSª«sVLi ¿Á[LRiVNRPV¬s LSÇÁª«sVLiú²T… ²T…„sÇÁƒ±s \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÍÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. »R½μR…VxmsLji 8 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. 15ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D. 9.00 gRiLiÈÁÌÁNRPV neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): e´ekÕj·T düVü≤ø±s¡ |üs¡|ü‹ dü+|òü÷\T Á|ü>∑‹ |ü<∏ä+˝À „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji D. 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV zmshSxmsoLRiLi ¿Á[LRiVNRPV¬s NSNTPƒy²R… lLi®ªsƒ«sWù ²T…„sÇÁƒ±s \lLi»R½V xqsμR…xqsV=ÍÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. 16ª«s ¾»½[μk…ƒ«s D. 9 gRiLiÈÁÌÁNRPV q&ç|+æ #˚+<äT≈£î q÷‘·q n<Û´ä ≈£îå \T ø£èwæ #˚j÷· \ì õ˝≤¢ øπ +Á<ä düV≤ü ø±s¡ u≤´+≈£î #Ûs’Ó à¡ Hé es¡|⁄ü \ „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji D. 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV g][NRPª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPV¬s CÀ–sêE(sêC≤) |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. düV≤ü ø±s¡ dü+|ò÷ü \T Á|ü<ëÛ q+>± |üs|¡ ‘ü ‘˚ s· ¡ yê´bÕsê\ô|’ <äèwæº ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[ GLSöÈÁV ¿Á[zqsƒ«s úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s, aRPLiÅÁVrôðyxmsƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ kÕ]+∫ Ä]úø+£ >± ì\<=≈£îÿø√yê\Hêïs¡T. õ˝≤¢ øπ +Á<ä düV≤ü ø±s¡ u≤´+≈£î neT˝≤|ü⁄s¡+ Áu≤+∫ FyÍæÜLiÉØLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi LSú¼½ 9 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. 17ª«s ø±sê´\j·T+˝À &ç$»HékÕúsTT düV≤ü ø±s¡ dü+|òTü q÷‘·q n<Û´ä ≈£îå \≈£î •ø£Då ≤ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ¶ T· ´ n<Û´ä ø£‘å q· ¾»½[μk…ƒ«s D. 9gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji D. 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV gRiLi®²…[xmsÖýÁ düV≤ü ø±s¡ j·T÷ìj·THé ôV≤’ <äsêu≤<é XÊK Ä<Û«ä s¡´+˝À õ˝≤¢ düV≤ü ø±s¡ n~Ûø±] õ.$.¬s&çj ¿Á[LRiVNRPV¬s ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[ úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s, aRPLiÅÁVrôðyxmsƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ »]–q •ø£åD≈£î &çdædæ_ #ÛÓ’s¡àHé sêC≤ eTTK´n‹~∏>± Vü‰»¬s’ Á|üdü+–+#ês¡T. 97e sêC≤´+>∑ FyÍæÜLiÉØLRiV. zmsμR…xms LSú¼½ 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPVLiÉØLRiV. 18ª«s dües¡D˝À düV≤ü ø±s¡ #·≥+º ˝À Ç∫Ãq e÷s¡TŒ\ $esê\qT •ø£Då ˝À $e]+#ês¡T. düV≤ü ø±s¡ dü+|ò÷ü \T ¾»½[μk…ƒ«s D.8.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ƒ«sVLi²T… ‡Á¸R…VÌÁV®μ…[Lji D. 10 gRiLiÈÁÌÁNRPV |üs|¡ ‘ü ‘˚ s· ¡ yê´bÕs¡+ #˚ùd $<ÛëHêìï, düV≤ü ø±s¡ dü÷Á‘ê\T $\Te\ >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. õ˝≤¢ NSNTPƒy²R… ¿Á[LRiVNRPV¬s FyLíki NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ FyÍæÜLiÉØLRiV. ª«sV. 12.30 gRiLiÈÁÌÁNRPV e÷¬sÿ{Ï+>¥ kıôd’{° n<Ûä´≈£åî\T ¬ø.$.dü‘·´Hêsêj·TD¬s&ç¶, sêh |üX¯ó>∑D≤_Ûeè~› dü+düú #ÛÓ’s¡àHé j·÷fi¯¢ <=s¡u≤ãT, &ç$»q˝Ÿ düVü≤ø±s¡ n~Ûø±] m.sê<Ûëø£ècÕísêe⁄, AL`i @Li²`… ÕÁ @¼½μ³j… gRiX¥¦¦¦¬sNTP ¿Á[LRiVNRPV¬s ‡Áxqs ¿Á[ryòLRiV. ª«sV. 3 gRiLiÈÁÌÁNRPV &çddæ _æ dæÇy√ eT+#ê\ <Ûsä êàsêe⁄, •ø£Då ø√`Ä]¶H≥˚ sY Ä~eT÷\+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, &çddæ _æ &Ós¬’ ø£sº T¡ ¢ »yê«~ ãTõ®, >√<ä• Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, sTTfi¯¢ dü‘´· >√bÕ\ø£èwüí ¿Á[LRiVNRPV¬s ª«sVLi²R…ÌÁLiÍÜ[ úFyLRiLi˳Ü[»R½=ª«s, aRPLiÅÁVrôðyxmsƒ«s NSLRiùúNRPª«sWÍýÜ[ FyÍæܬs, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. nq+‘·s+¡ &çddæ _æ #Ûs’Ó à¡ Hé, &çdmæ +mdt #Ûs’Ó à¡ q¢qT |òTü q+>± LSú¼½ 8 gRiLiÈÁÌÁNRPV „dsLRiª«sLRiLi ¿Á[LRiVNRPV¬s LSú¼½ ‡Áxqs ¿Á[ryòLRiV. dü‘ÿ· ]+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À mHé.dü‘´· Hêsêj·TD¬s&ç,¶ $.lìyêdt, ÄsY.lìyêdüsêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. neT˝≤|ü⁄s¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): á HÓ\ 12q sêe⁄\bÕ˝…+˝À »]π> neT˝≤|ü⁄s¡+ &ç$»Hé m|æ&ãÉ T¢´C…m|òt eTVü‰düuqÑÛ T $»j·Te+‘·+ #˚j÷· \ì ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): nø£j å T· ‘·èrj·T dü+<äs“¡ +¤ >± ø±øÏHê&É »s¡ï*düTº j·T÷ìj·THé õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T, sêh ø±s¡´<ä]Ù ø=+&˚|üP&ç dü‘·´Hêsêj·TD ø±\˙˝À y˚+#˚dæj·TTqï ls¡e÷ düVæ≤‘· dü‘·´<˚e kÕ«$Tyês¡¢≈£î #·+<äH√‘·‡e |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. j·T÷ìj·THé õ˝≤¢˝À Ç|üŒ{Ï es¡≈£L nH˚ø£ dü+πøåeT ùde »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä\j·T ìsê«Vü≤≈£î\T &Üø£sº Y j·÷‘·–] |üsX¡ ó¯ sêyéT ‘Ó*bÕs¡T. kÕeT+‘·≈î£ Ás¡T qT+&ç n\¢es¡+ ùd{ ´Áø£e÷\qT #˚|{ü +ºÏ <äì ‘Ó*bÕs¡T. á düu≈ÑÛ î£ &ç$»Hé˝Àì 16 eT+&É˝≤\ º Ÿ u≤´+≈£î≈£î s¡TD+ ø±s¡ #·+<äq Á|ükÕ<ëìï k˛eTyês¡+ qT+&ç uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î n+<äCj Ò T· ã&ÉT‘·T+<äì, |üPC≤ Á|æ+{Ÿ, m\Áø±ºìø˘ MT&çj÷· Á|ü‹ì<ÛTä \T |üP]ÔkÕúsTT˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì ø√sês¡T. Ô yÓ÷{≤s¡T ôdø’ ˝Ï ôŸ |’ yÓfió¯ ‘·T+&É>± e÷s¡+Z eT<Û´ä ˝À eè‹Ô|sü y¡ TÓ qÆ düeTdü´\T, Ä<äsÙ¡ ˙j·TyÓTqÆ Ä˝À#·q düuÑÛ <äèwæøº Ï rdüT≈£îsêyê\ì ø±s¡´Áø£e÷\˝À |üPC #˚sTT+#·T≈£îH˚ uÛ≈Ñ î£ \Ô T >√Á‘·Hêe÷\qT ‘Ó\bÕ*‡+~>± ì$T‘·+ ø√sês¡T. |üP&ç ø√sês¡T. nq+‘·s¡+ ø=‘·Ô ø±s¡´esêZìï @sêŒ≥T #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î e´ekÕj·T uÛÑ÷$TøÏ dü+ã+~Û+∫ #Ó<äfi¯fl kÕsTT ø=+&˚ düV≤ü ø£]+#ê\Hêïs¡T.

eT+Á‹ \ø°àåHêsêj·TD |üs´¡ ≥q

|òTü q+>± |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹

eT+Á‹ ‘√≥ qs¡d+æ Vü≤+ |üs´¡ ≥q

17q ìsêVü‰s¡ Bø£qå T $»j·Te+‘·+ #˚j÷· * düVü≤ø±s¡ dü+|òü÷\ |ü{Ïwüº‘·≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º*

m|æ&ÉãT¢´C…m|òt eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷*

πsù| dü‘·´<˚e⁄ìøÏ #·+<äq ùde

bÕdt ãTø˘\T |ü&çb˛sTTq$

NÛ≥sY X¯+ø£sY k˛<äs¡T\T

#·+Á<äsêe⁄, bÕdtãTø˘ HÓ+ãs¡T 041551 20069, #Ó<fiä ¢¯ yÓ+ø£≥ dü÷s¡´dü‘´· #·+Á<ä|<ü ëàe‹, bÕdt ãTø˘ HÓ+ãs¡T 04155120348 HÓ+ãs¡T >∑\ |ü{≤º<ës¡T bÕdt ãTø˘\T |ü&bç ˛sTTq~. <=]øÏq yês¡T á ÁøÏ+~ ∫s¡THêe÷≈£î n+<äCj Ò T· >∑\s¡ì ø√]#·THêïeTT.

#Ó<fiä ¢¯ kÕsTT#·+Á<äsêe⁄ #Ó<fiä ¢¯ yÓ+ø£≥ dü÷s¡´d‘ü ´· #·+<Á ä |ü<ëàe‹ ‘·+Á&ç : sêeT÷à]Ô

uÛsÑ Ô¡ : kÕsTT#·+Á<äsêe⁄

|æ.dürwt j·÷Hê+

yÓ’.m˝Ÿ.¬ø.Á|ükÕ<é ø±ÁfÒìø√q

μø±ø£rj·Tμ

ª«sVLi²R…ÌÁ „ds²T…¹¸…W NSƒ«söélLiƒ±s= ª«sùª«sxqós μy*LS úxms¾»½[ùNRP xqsª«sW®ªs[aRPLi ¬sLRi*z¤¦¦¦LiÀÁ \lLi»R½VÌÁNRPV Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… xmsLizmsßÔá, FsÍÞCzqs NSLïRiV N_ÌÁV \lLi»R½VÌÁNRPV xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁ NRPÌÁöƒ«s, 1421 xmnsxqsÖdÁ ÇÁª«sW‡iLiμk… ¬sLRi*x¤¦¦¦ßá @LiaSÌÁ\|ms A®μ…[aSÌÁV ÇØLki ¿Á[aSLRiV. C xqsLiμR…LRi÷éLigS A®ªsV ª«sWÉýزR…V»R½W ¬dsÌÁLi »R½VFnyƒ«sV NSLRißáLigS ÑÁÍýØÍÜ[ xmsLiÈÁÌÁV ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s 3.75 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiμj… \lLi»R½VÌÁNRPV LSxtísQû úxms˳ÏÁV»R½*Li 167 N][ÈýÁ Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… „s²R…VμR…ÌÁ ¿Á[zqsLiμR…ƒyõLRiV. C Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²T…¬s \lLi»R½VÌÁ ËØùLiNRPV ÆØ»yÌÁZNP[ ®ƒs[LRiVgS ÇÁª«sV ¿Á[¸R…V²R…Li ÇÁLRiVgRiV»R½VLiμR…ƒyõLRiV. BxmsöÉÓÁZNP[ 90 aS»R½Li ª«sVLiμj… ƒ«sxtísQF¡LiVVƒ«s \lLi»R½VÌÁNRPV ËØùLiNRPV ÆØ»yÌÁV Dƒyõ¸R…V¬s, „dsLRiLiμR…LjiNUP Bƒ±sxmsoÉÞ xqsÕÁ=²U… ¿ÁÖýÁLixmsoNRPV xqs»R½*LRi ¿RÁLRiùÌÁV ¿Á[xmsÉíØÌÁƒyõLRiV. „sVgjiÖÁƒ«s 10 aS»R½Li ª«sVLiμj… ªyLjiÍÜ[ ¿RÁ¬sF¡LiVVƒ«s, ª«sÌÁxqsF¡LiVVƒ«s ªyLRiV, ËÜ[gRi£qs ZNP[xqsVÌÁV „sVƒ«s¥¦¦¦LiVVLiÀÁ „sVgjiÖÁƒ«s \lLi»R½VÌÁLiμR…LjiNUP ®ªsLiÈÁ®ƒs[ ËØùLiNRPV ÆØ»yÌÁV ¾»½LRiÀÁ xqsÕÁ=²U… xmsLizmsßÔá ¿Á[xmsÉíØÌÁƒyõLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ gRi»R½ xqsLiª«s»R½=LRiLi FsÍÞCzqs NSLïRiV N_ÌÁV \lLi»R½VÌÁNRPV 40 N][ÈýÁV xmsLiÈÁLRiVßØÌÁV NRPÖÁöLi¿yª«sV¬s, C ¹¸…[V²R…V NRP¬dsxqsLi 100 N][ÈýÁ xmsLiÈÁ LRiVßØÌÁV NRPÖÁöLi¿yÌÁ¬s N][LSLRiV. @ƒ«sLi»R½LRiLi ÇØLiVVLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i Ë؇ÁV.G xqsª«sW®ªs[aS¬sõ N]ƒ«srygjiLiÀÁ FsÍÞzmsÑÁ xqsÕÁ=²U… ƒ«sgRiμR…V ‡Áμj…ÖdÁ úxmsúNTP¸R…V úNTPLiμR… „s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁ Aμ³yL`i @ƒ«sVxqsLiμ³yƒ«sLi, Fsƒ±szmszqsH ª«sWzmsLig`iƒ«sV gSù£qs GÛÇÁ¬ds=ÌÁ úÉ؃±s=xmslLi¬ds= F¡LíRiQÎýÏÁ μy*LS G „sμ³R…LigS xmsLjibdPÖÁLiÀÁ ¾»½ÌÁVxqsVN][ª«s¿][è „sª«sLjiLi¿yLRiV. ÑÁÍýØÍÜ[ BxmsöÉÓÁ ª«sLRiNRPW 2.20 ÌÁORPQÌÁ ª«sVLiμj… „s¬s¹¸…WgRiμyLRiVÌÁNRPV ²T…ÕÁÉÓÁ úNTPLiμR… xqsÕÁ=²U… F~Li®μ…[LiμR…VNRPV ª«sWzmsLig`i xmspLRiòLiVVLiμR…ƒyõLRiV. μk…xmsLi ÌÁÕôÁμyLRiVÌÁ xmsLjibdPÌÁƒ«sNRPV LRiWF~Liμj…LiÀÁƒ«s úxms¾»½[ùNRP Aƒ±s\ÛÍÁƒ±s zqsxqísª±sV gRiVLjiLiÀÁ »R½x¤¦¦¦zqsÍôØLRiVÌÁNRPV „sª«sLjiLi¿yLRiV. @ª«sVøx¤¦¦¦xqsòLi xmsμ³R…NRPLi úNTPLiμR… C ®ƒsÌÁ 15 ƒ«sVLi²T… FyùN`ïP xqsLRiVNRPVÌÁ xmsLizmsßÔá \|ms @¬sõ ª«sVLi²R…ÍØÍýÜ[ A¥¦¦¦LRi xqsÌÁ¥¦¦¦ NRP„sVÉÔÁ xqsª«sW®ªs[aSÌÁV ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿yÌÁ¬s A®μ…[bPLi¿yLRiV.C xqsª«sW®ªs[aRPLiÍÜ[ LRiLixms¿][²R…ª«sLRiLi xqsËÞ NRPÛÍÁNíRPL`i gRiLiμ³R…Li ¿RÁLiúμR…V²R…V, @zqs|qísLiÉÞ NRPÛÍÁNíRPL`i ZaP[*»y ª«sVx¤¦¦¦Li¼½, ALiúμ³yËØùNRPV ²T…ÑÁ¸R…VLi xqs»R½ùƒyõLS¸R…Vßá ª«sVWLjiò, FsÍÞ²T…¸R…VLi ÇÁgRiƒyõμ³R…LSÇÁÙ, ª«sùª«sry¸R…V aSÅÁ ÛÇÁ[²T… úxms„dsVÌÁ, ²T…Fs£qsJ LRi„sNTPLRißãÞ, AL`i²T…JÌÁV, »R½x¤¦¦¦zqsÍôØLRiVÌÁV, gSù£qs NRPLi|ms¬dsÌÁ úxms¼½¬sμ³R…VÌÁV, ²U…ÌÁLýRiV »R½μj…»R½LRiVÌÁV FyÍæ܃yõLRiV.

kÕeT+‘·≈£îÁs¡T, n\¢es¡+ eT+&É\+. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ôd˝Ÿ : 99596 63488

<˚e>∑T|üÔ+˝À |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&ÉTø£\T n\¢es¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): e÷\ eTVü‰Hê&ÉT e´ekÕú|øü £ n<Û´ä ≈£îå \T ~e+>∑‘· |æ.$.sêe⁄ »j·T+‹ y˚&TÉ ø£\T <˚e>∑T|ü+Ô Á>±eT+˝À |òTü q+>± »]>±sTT. <˚e>∑T|ü+Ô , Ç+Á<äq>∑sY Á>±eT+˝À |æ.$.sêe⁄ ì\TyÓ‘T· Ô $Á>∑V‰ü ìøÏ |üP\e÷\\T y˚dæ |òTü q+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À e÷J düsŒ¡ +#Y\T kÕ<ÛHä ê\ yÓ+ø£Á{≤e⁄, b˛‘·T\ Hê>∑sêE, e÷J m+|æ{Ïdæ düuÛÑT´\T á‘·ø√≥ dü‘·´Hêsêj·TD, ≈£î&ÉT|üP&ç nbÕŒsêe⁄, ¬>&ɶ+ @&ÉTø=+&É\T, ÇdüTø£|ü≥¢ $»j·Tø£èwüí ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

H˚&˚ s√≥Ø ã¢&é ø±+b˛HÓ+{Ÿ‡ uÛeÑ q+ bÁ Õs¡+uÛ+Ñ ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): ø±øÏHê&É s√≥Ø #·]Á‘·˝À n‘·´+‘· ø°\ø£ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e+ X¯ìyês¡+ »s¡>q∑ Tqï~. s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£î Ä$s¡“$¤ +∫ 13 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô ø±edüTqÔ ï ‘·sT¡ D+˝À eè<Ûë>± e÷πs s¡ø±Ôìï ôd‘’ +· dü~«ìjÓ÷>∑+˝ÀøÏ rdüT≈£îe∫à s√>∑T\ bÕ*≥ dü+J$ì>± |üì #˚jT· qTqï ø±+b˛HÓ+{Ÿ‡ q÷‘·q uÛÑeq ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡yêìøÏ πø+Á<ä, sêh n~Ûø±s¡T\T ‘·s*¡ sêqTHêïs¡ì ã¢&é u≤´+≈£î #Ûs’Ó à¡ Hé uÛ$Ñ T&çbÕ{Ï lø£èwü,í ø±s¡´<ä]Ù neTàHéCH’… \é T dü+j·TTø£+Ô >± $&ÉT<ä\ #˚dqæ Á|üø≥ £ q˝À $e]+#ês¡T. düTe÷s¡T s¡÷.12\ø£\å e´j·T+‘√ s√≥Øø£u¢ Ÿ eT÷&Ée n+‘·dTü ˝Ô À á ø=‘·Ô uÛeÑ q+ ì]à+#ês¡T. á uÛÑeHêìï &ç|üP´{° Á&É>¥ ø£+Á{À˝sY(Ç+&çj·÷) n~Ûø±] m.#·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔsT¡ . >ös¡e n‹<∏Tä \T>± Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ ndæôd+º {Ÿ Á&É>¥ ø£+Á{À\sY sê$ ñ<äjT· uÛ≤düÿsY, s√≥Ø >∑es¡ïsY dæôV≤#Y.dü÷sê´sêe⁄\T bÕ˝§Z+≥THêïs¡T. X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\≈£î á ÁbÕs¡+uÛÀ‘·‡e düuÑÛ »s¡T>∑T‘·T+~. nq+‘·s+¡ s√≥Ø ø£u¢ Ÿ˝À s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£î kÕú|qü ≈£î Ä]úø£ düV≤ü ø±sêìï n+~+∫q J$‘· düuÛÑT´\qT n‹<∏äT\#˚ dü‘·ÿ]kÕÔs¡T. s√≥Ø ã¢&é u≤´+≈£îqT n|üŒ{Ï ˝Àø˘düuÛÑ d”Œø£sY õm+dæ u≤\jÓ÷– ÁbÕs¡+_Û+∫q ‘·sT¡ yê‘· <äX\¯ yêØ>± m+‘√ n_Ûeè~› #Ó+~ ø√kÕÔ õ˝≤¢\ Á|ü»\≈£î ùde\+~k˛Ô+<äHêïs¡T.

∫s¡T |üs¡´≥q $»j·Te+‘·+ #˚j·÷* ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): øπ +Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ X¯ìyês¡+ |üs¡´≥q≈£î q>∑sêìøÏ edüTÔHêïs¡ì, yê] |üs¡´≥q $»j·Te+‘·+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ür eTVæ≤fi≤ ø£<ä* sêyê\ì ø±+Á¬>dt eTVæ≤fi≤ Hêj·T≈£îsê\T sêj·Tes¡|⁄ü dü ‘ · ´ uÛ ≤ eT |æ \ T|ü ⁄ ì#êÃs¡ T . X¯ ó Áø£ y ês¡ + eT<Ûë´Vü≤ï+ ø±+Á¬>dt õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+˝À |ü\Te⁄sT¡ eTVæ≤fi¯\‘√ ÄyÓT uÛ{Ò ° nj·÷´s¡T. |ü\T ø±s¡´Áø£e÷\˝À bÕ˝§Zì q>∑s¡ >ös¡yêìï eT]+‘·>± ô|+#ê\ì $»„|Ôæ #˚kÕs¡T.

ø±˝≤qT>∑TD+>± C≤„HêìøÏ yÓTs¡T>∑T\T ~<äT›ø√yê* ø±øÏHê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): 21e X¯‘êu≤›ìøÏ #Ó+~q ñbÕ<Ûë´j·TT\T ø±˝≤qT>∑TD+>± ‘·eT C≤„HêìøÏ yÓTs¡T>∑T\T ~<äTø› √yê\ì Ábıô|dò sü Y <ëdt ù|s=ÿHêïs¡T. C…mHé{j Ï T· T¬ø ÁbÕ+>∑+D+ n\÷$Tì Ä&ç{À]j·T+˝À ØôdsYà yÓT<∏ä&Ü\J dü<ädüT‡ ø=qkÕ–+~. dü<ädüT‡˝À ñ|ü≈£î\|ü‹ Ábıô|òdüsY õ.‘·T\d”sêyéT<ëdt |ü]XÀ<Ûäø£ $<ë´s¡Tú\qT<˚›•+∫ Á|üdü+–+#ês¡T. dü<ädüT‡˝À ø±s=Œπs{Ÿ s¡+>±ìøÏ ø±e\dæq HÓ|’ ⁄ü D≤´\ô|’ düTBs¡+È >± $X¯Bø£]+#ês¡T. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+, uÛ≤ee´ø°øÔ s£ D¡ , Hêj·Tø£‘«· ˝ø£Då ≤\T, kÕqT≈£L\ <äèø£Œ<∏+ä , yê´bÕs¡ <äø£å‘· ô|+bı+~+#·T≈£îH˚ \ø£åD≤\T, HÓ’|ü⁄D≤´\ •ø£åDô|’ ≈£î\+ ≈£Lwü+>± $X¯Bø£]+#ês¡T. m|üŒ{Ïø|£ ⁄ü Œ&ÉT ‘·eT <äèø£Œ<∏+ä e÷s¡TÃ≈£î+≥÷ &çõ≥˝Ÿ j·TT>∑+˝À kÕ+πø‹ø£+ô|’ |ü≥Tº kÕ~Û+#ê\ì Ábıô|dò sü Y <ëdt ù|s=ÿHêïs¡T. uÀ<ÛHä ê |ü<‘›ä T· \T, rs¡T Á|ü|+ü Nø£sD¡ düyêfi¯ó¢ m<äTs=ÿH˚˝≤ e÷s¡TÃø√yê\ì, \_Û+∫q eqs¡T\qT düÁø£eT+>± $ìjÓ÷–+#·T≈£î+≥÷ bÕ‘· |ü<䛑·T\≈£î dü«dæÔ #Ó|æŒ ø=‘·Ô˙s¡T≈£î ÄVü‰«q+ |ü\ø±\Hêïs¡T. @ ñbÕ<Ûë´j·TT&Ó‘’ ˚ ì+‘·s¡ $<ë´]ú>± $wüjT· düeTTbÕs¡q® #˚kÕÔs√ yêπs Ä<ÛTä ˙ø£ düyêfi¯q¢ T BÛ≥T>± m<äTs=ÿì uÛ≤$ uÛ≤s¡‘<· X˚ ÊìøÏ yÓTs¡T>¬ q’ $<ë´s¡T\ú q+~+#·>\∑ s¡ì nHêïs¡T. kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ uÀ<ÛHä ê |ü<‘›ä T· \˝À ñ |üj÷Ó –+#·Tø√e&É+ e\q $<ë´s¡T\ú T nìï s¡ø±\ \_› bı+<äT‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡T\ú T m|ü⁄Œ&ÉT ø=‘·<Ô Hä êìøÏ Äø£]¸‘T· \e⁄‘ês¡ì, <ëìøÏ nqT>∑TD+>± ñ bÕ<Ûë´j·TT\T ÇH√ïy˚{yÏ é y˚T<∏|ä ‡t ô|’ |ü≥Tº kÕ~Û+∫ dü|©üò ø£è‘·T\+ ø±>∑\s¡ì nHêïs¡T. &Üø£sº Y $.lìyêdü ≈£îe÷sY Á|üd+ü –+#ês¡T. ø√j·T+ã‘·÷sÔ T¡ qT+∫ $#˚Ãdæq Ábıô|dò sü Y C….mdt.sêe⁄qT XÊ\Tyê‘√ dü‘ÿ· ]+#ês¡T. Á|üeTTKT\ Ä˝À#·Hê $<ÛëHêìï |ü]XÀ<Ûqä |ü≥¢ $e]+#ês¡T. &Üø£sº Y m.lìyêdü≈î£ e÷sY, &Üø£sº Y m.>√bÕ\ø£èwüí dü<dä Tü ‡qT |üs´¡ y˚ø+åÏ #ês¡T.

bÕ]X¯ó<Ûä´+ ìs¡÷à\q≈£î #·s¡´\T #˚|ü{≤º* n\¢es¡+, y˚T 10 (ø±ø£rj·T): Á>±e÷˝À¢ bÕ]X¯ó<Û´ä ìs¡÷à\q≈£î Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j÷· \ì m+|æ&yç √ ø¬ .dæôV≤#Y.nbÕŒsêe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. eT+&É\+˝À 21 Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À ñqï 23 ÄsY&ãÉ T¢´mdt zesYôV≤&é {≤´+≈£î\T, Hê\T>∑T Á>±eT |ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À ñqï {≤´+≈£î\qT X¯óÁuÛ|Ñ ]ü #ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝ÀÁ>±eT ø±s¡´<äs¡TÙ\T |üP{Ï yÓ+ø£Á{≤e⁄, ¬sVü≤e÷Hé, sêe÷sêe⁄, u≤˝≤J ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T

~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, 64`1ôV≤#Y`1_, f Á » … Øø±\˙, | Á ‘ ü ê|t q>∑s,Y ø±øÏHê&É, ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢.¢ d ô ˝Ÿ` 9347810877, 9989320577


6

X¯ìyês¡+

11 y˚T

2013

m≥T#·÷dæHê.. »q+.. »q+ »q+ H√≥.. »>∑H.é . »>∑Hé

ô|qTã*¢ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : KeTà+ õ˝≤¢˝À kÕ>∑T‘·Tqï wü]à\eTà bÕ<äj÷· Á‘· ~«–«»j·T+>±, nÁ|ü‹Vü≤‘·+>± $|üØ‘·yTÓ qÆ »Hêø£s¸¡ D>± ÄdüøøÔÏ s£ +¡ >± kÕ>∑T‘·T+~. ñ|üŒ\#Ó\ø£ qT+&ç ô|qTã*¢ eT+&É\+˝À kÕ–q bÕ<äj÷· Á‘· >∑+>±sêe⁄ ã+»s¡, j·T&É㢠+»s¡, ô|qTã*¢, sêeT#·+Á<äsêe⁄ã+»s¡, sêeT#·+Á<äã+»s¡ ø=‘·÷sÔ T¡ , ˝+ø±kÕ>∑sY Áø±dt s√&ÉT¶, eT+&É\bÕ&ÉT, \+ø£|ü*¢, ø=‘·Ô\+ø£|ü*¢ Á>±e÷\ >∑T+&Ü kÕ>∑T‘·÷ dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝ÀøÏ øÏcÕºs+¡ n+uÒ<ÿä sYq>∑sY qT+&ç ÁbÕs¡+uÛeÑ Te⁄‘·T+~. dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷ø£es¡+Z ‘√ wü]à\eTà bÕ<äj÷· Á‘· eTT>∑TdüTqÔ ï≥T¢ ìsê«Vü≤≈£î\T s¡÷{Ÿe÷´|tqT Usês¡T #˚XÊs¡T. dü‘T· |Ô *ü ¢ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À wü]à\ bÕ<äj÷· Á‘· øÏcÕºs+¡ n+uÒ<ÿä sY

q>∑s,Y dü‘T· |Ô *ü ¢ yÓ+>∑fis¯ êe⁄q>∑s,Y dü‘T· |Ô *ü ¢ n+uÒ<ÿä sYq>∑s,Y dü‘·TÔ|ü*¢ Äغdæ ãkÕº+&é ôd+≥sY, bÕ‘· ãkÕº+&é ôd+≥sY ‘·\¢e÷&É, uÒ‘·T|ü*¢, >∑+>±s¡+, bÕø£\>∑÷&Ó+\MT<äT>± kÕ>∑T‘·T+<äì bÕ<äj÷· Á‘· ìsê«Vü≤≈£î\T s¡÷{Ÿe÷´|tqT dæ<+∆ä #˚XÊs¡T. dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√wü]à\eTà bÕ<äj·÷Á‘· eTT>∑TdüT+Ô ~. ô|qTã*¢ »qdü+Á<äyT˚ nsTT+~. u…b’ Õdt s√&ÉT¶ qT+∫ ô|qTã*¢ Á>±eT+˝ÀøÏ eTs√Á|üC≤Á|ükÕúq+ bÕ<äj÷· Á‘· #˚sT¡ ø√>±H˚ ô|<äm› ‘·TqÔ eTVæ≤fi¯\T s√&ÉTø¶ sÏ T¡ yÓ|’ ⁄ü ˝≤ #˚sT¡ ø=ì wü]à\≈£î kÕ«>∑‘+· |ü*øÏ eT+>∑fiV¯ ‰ü s¡‘T· *#êÃs¡T. ô|qTã*¢ Á>±eT+˝ÀøÏ yÓ’mdtÄsY ôd+≥sY˝Àì yÓ’.mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ $Á>∑Vü‰ìøÏ wü]à\ |üP\e÷\\T y˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ C…+&ÜqT Ä$wüÿ]+#ês¡T. nø£ÿ&ç qT+∫ <ë]bı&Ée⁄Hê Œ»\≈£î n_Ûyê<ä+ #˚d÷ü Ô wü]à\ ô|qTã*¢ ôd+≥sY≈î£ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. wü]à\qT #·÷ùd+<äT≈£î ÄyÓT e÷≥\T $H˚+<äT≈£î uÛ≤Ø>± »q+ ‘·s*¡ sêe≥+‘√ Á|ü<ëq ôd+≥sY »qôVAs¡T‘√ ì+&çb˛sTT+~. s√&ÉT¶ øÏøÏÿ]b˛e&É+‘√ |üø£ÿH˚ ñqï uÛÑeHê\qT møÏÿ wü]à\ Á|üd+ü >±ìï $H˚+<äT≈£î »q+ ÄdüøÔÏ #·÷bÕs¡T. Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dqæ ãVæ≤s¡+>∑ düu˝ÑÛ À wü]à\ Á|üd+ü –+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ô|qqTã*¢ Á>±eT+˝À @sê|ü≥T #˚dqæ •_sêìøÏ bÕ<äj·÷Á‘· #˚s¡T≈£î+~. á •_s¡+˝À wü]à\ ãdü #˚XÊs¡T. á bÕ<äj·÷Á‘·˝À yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ õ˝≤¢ ø£˙«qsY eT#êà lìyêdüsêe⁄, KeTà+ bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø£˙«qsY bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdts¬ &ç,¶ nXÊ«sêe⁄ù|≥ ìjÓ÷»ø£s¡eZ düeTq«j·Tø£s¡Ô ‘ê{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, dü‘·TÔ|ü*¢ ìjÓ÷»ø£es¡Z düeTq«j·Tø£s¡Ô\T q+ã÷] sêeT*+π>X¯«s¡sêe⁄, &Üø£ºsY <äj·÷q+<é, $»jYTu≤ãT, KeTà+,yÓ’sê, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, düeTq«j·T ø£s¡Ô\T |ü⁄yê«&É n»jYT≈£îe÷sY, u≤H√‘·T eT<äHé˝≤˝Ÿ, m&Éj·Te*¢ ø£èwüí, bÕj·T+ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, md”º ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY uÛÑ÷ø±´ <äfiŸd+æ >¥, md”‡ ôd˝Ÿ õ˝≤¢ ø£˙«qsY yÓT+&Ó+ »j·TsêE ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

&ç$»Hé ÇHé#êØ®\≈£î ÄVü‰«q+ KeTà+ õ˝≤¢˝À ø±ø£ r j· T ~q|üÁ‹ø£ ˝À ñ ‘ê‡Vü≤+>± |üì #˚j·T<ä\TÃ≈£îqï &ç$»Hé ]b˛s¡ºs¡¢\qT ÄVü‰«ìdüTHÔ êï+. á øÁ +Ï <ä ‘Ó*|æq bÁ Õ+‘ê\ qT+&ç ÄdüøÔÏ >∑\ nuÛÑ´s¡T∆\T yÓ+≥H˚ õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝À $esê\‘√ bò˛{À, ãjÓ÷&Ó{≤‘√ dü+Á|ü~+#·>∑\s¡T. uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»Hé, eTDT>∑÷s¡T &ç$»Hé, dü‘T· |Ô *ü ¢ &ç$»Hé, ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ &ç$»Hé, Ç\¢+<äT &ç$»Hé, bÕ˝ÒsT¡ &ç$»Hé, yÓs’ ê &ç$»Hé, eT~Ûs¡ &ç$»Hé,

ø±ø£rj·T õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+ 9`5`80 œ˝≤¢ãC≤sY, dô ˝Ÿ :` 9866563278

uÛÑ{Ϻ $Áø£e÷s¡ÿ |üs¡´≥q eT~Ûs¡ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\+˝À eT~Ûs¡ myÓTà˝Ò´ &ç|Pü ´{° d”Œø£sY eT\T¢ uÛ{Ñ $º° Áø£e÷s¡ÿ á HÓ\11q X¯ìyês¡+ |üs´¡ {Ï+#·qTqï≥T¢ eT+&É\ ø±+Áπ>dt Hêj·T≈£î\T z Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. ô|<ä›>√|ües¡+, ‘·¬øÿfi¯flbÕ&ÉT, dü≈£îqM&ÉT, Çq>±*, sêeTqïbÕ˝…+ Á>±e÷˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ |ü\T n_Ûeè~∆ |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|qü \T #˚jT· qTqï≥T¢ yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. Á|üø≥ £ q $&ÉT<ä\ #˚dqæ yê]˝À eT+&É\ Hêj·T≈£î\T u§>∑T\Z >√es¡H∆ s¬é &ç,¶ ã+&Üs¡T q]‡+Vü‰sêe⁄, j·Tqï+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡s¬ &ç,¶ y˚$T¬s&ç¶ düT<Ûëø£ss¬Y &ç,¶ <ÛHä ≈˚ î£ \ kÕ+ã•esêe⁄,eT˝…\¢ \ø£àå Dsêe⁄, ø√≥bÕ{Ï bÕ+&ÉTs¡+>±sêe⁄, ø=\T¢ lìyêdüsêe⁄, o\+ yÓ+ø£≥s¬ &ç,¶ <˚es¡ø=+&É e÷DÏø´£ eTà, ø£&j ç T· + lìyêdüsêe⁄, <˚es¡ø=+&É yÓ+ø£≥s¡‘ï· +, >∑T&˚{Ï u≤ãTsêe⁄, <˚es¡ø=+&É lìyêdüsêe⁄, »Hês¡H∆ \é T ñHêïs¡T.

Á Õs¡+uÛ+Ñ ø±qTqï X¯óuÛ|ÁÑ < ü +ä bı+∫ ñqï Á|üe÷<äø£s¡ ø£\«s¡Tº ø£qTeTs¡T>∑e⁄‘·Tqï uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\T b KeTà+ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : s√Es√E≈£î m+&É\T rÁe‘· ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ õ˝≤¢˝À uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\T n&ÉT>∑+≥T‘·THêïsTT. á @&Ü~ esê¸u≤Û e Á|üu≤Û e+‘√ á düeTdü´ eT]+‘· rÁes¡÷|ü+ <ë*Ã+~. õ˝≤¢˝Àì 28 eT+&É˝≤\ 32 øπ +Á<ë˝À¢ uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\qT Á|ü‹HÓ˝≤ uÛ÷Ñ >∑s“¡ »\XÊK |ü]o*düT+Ô ≥T+~. 10 øπ +Á<ë\ |ü]~Û˝À ˙{Ï XÊ‘·+ >∑‘+· ø£+fÒ ‘·–qZ ≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ yÓTT‘·+Ô >± ‘·dTü ≈£î+fÒ >∑‘· @&Ü~˝≤π> Á|üdTü ‘Ô +· y˚d$ü ˝À uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\T ñqï≥T¢ &ç&ç |æ. Ms¡k˛eTj·T´ ‘Ó*bÕs¡T. uÀqø£\T¢, ∫+‘·ø±ì, Ç\¢+<äT, bÕ\«+#·, ‹s¡TeT˝≤j·TbÕ˝…+, ø£\÷¢s¡T, KeTà+ ns¡“Hé, ø=DÏ»s¡¢ ‘·~‘·s¡ eT+&É˝≤\ |ü]~Û˝À ‘·–Zq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. 0.36 MT≥s¡¢ qT+∫ 1.86 MT≥s¡¢ es¡≈î£ »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïq≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. esê¸u≤Û e+ ñqï|üŒ{Ïø° Ç{°e\ dü+uÛ$Ñ +∫q ˙\+ ‘·TbòÕHé‘√ uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\T Á|üe÷<äøs£ k¡ ÕúsTTøÏ |ü&bç ˛˝Ò<ìä n~Ûø±s¡T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢˝À dü>≥∑ Tq 9.20 MT≥s¡¢ ˝À‘·T˝À uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\T ñ+fÒ ÁbÕ+‘êìï ã{Ϻ nø£ÿ&Éøÿ£ &É ˙{Ï ì\«\T ‘·>±ZsTT. n+fÒ dü>≥ ∑ Tq >∑‘· @&Ü~ø£+fÒ 0.42 MT≥s¡˝¢ À‘·T≈£î˝ÀøÏ ˙{Ï ì\«\T ñHêïsTT. m+&É\T Á|üu≤Û e+ eT]+‘· ô|]–‘˚ õ˝≤¢˝À uÛ÷Ñ >∑s“¡ »˝≤\T ‘·– ‘ê>∑T˙{ÏøÏ rÁe m<ä&› ç ‘·˝‘… Ô˚ Á|üe÷<ä+ bı+~ ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~.

<Ûëq´eT+~s¡+ n_Ûeè~›øÏ ì<ÛäT\T H˚\ø=+&É|*ü ¢ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : uÛøÑ sÔ£ êeT<ëdüT <Ûëq´ eT+~s¡+ n_Ûeè~›øÏ s¡÷. 23 \ø£\å T eT+ps¡j÷· ´j·Tì uÛÁÑ <ë#·\+ sêe÷\j·T+ eTTK´ ø±s¡´ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] (áz) m+. s¡|Tüò Tq+<äHé ‘Ó*bÕs¡T. H˚\ø=+&É|*ü ˝¢ Àì sêeT<ëdüT <Ûë´q eT+~sêìï Äj·Tq dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á|ü‘´˚ ø£ |üP»\ nq+‘·s+¡ $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. <Ûëq´ eT+~sêìï Äs¡T HÓ\˝À¢>± n_Ûeè~∆ |üqT\T |üP]Ô #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î kÕúì≈£î\ dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T bÕ{ÏkÕÔeTHêïs¡T. e#˚à @&Ü~ qT+∫ ñ ‘ê‡Vü‰\T |òüTq+>± »]π>˝≤ ø£èwæ #˚kÕÔeTHêïs¡T. áz yÓ+≥ uÛÑÁ<ë#·\+ Á≥düTº uÀs¡T¶ e÷J düuÛÑT´\T ø=‘êÔ »Hês¡∆Hésêe⁄, Äs¡´yÓ’X¯´ dü+|òüT+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù á>∑ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, yêø£ sêeT#·+Á<äsêe⁄, $<äT´‘Y ø£fi≤|”sƒ¡+ düuÛÑT´\T &ç. düT<Ûëø£sYsêe⁄, ô|&Ü´\ sêyÓ÷Vü≤àHésêe⁄, e÷JdüsŒ¡ +#Y ø±$T&ç yÓ+ø£qï, l yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T <˚ekÕúq+ #Ós’ à¡ Hé <ëdü] sêe÷sêe⁄, kıôd{’ ° &Ós¬’ ø£sº Y eT\kÕì sêe÷sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T ñHêïs¡T.

KeTà+ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : |ü<√‘·s>¡ ‹∑ , Ç+≥sY |òdü j ºæ T· sY |üØø£\å T sêdæq $<ë´s¡T\∆ ≈£î {°{&° ,û Væ≤+<ä÷ <Ûsä à¡ Á|ü#ês¡ |ü]wü‘Y ùdyê uÛ≤s¡‹ dü+j·TTø£Ô Ä<Û«ä s¡´+˝À X¯óuÛÁÑ |ü<+ä ù|s¡T‘√ yês¡+ s√E\bÕ≥T •ø£Då Çe«qTqï≥T¢ ÁbıÁ>±+ ø√Ä]¶H≥˚ sY ø¬ . sêeTø£ècÕís¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. áHÓ\ 12 qT+∫ 18 es¡≈î£ á •_sêìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. KeTà+˝Àì Væ≤+<ä÷<Ûsä à¡ Á|ü#ês¡ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Äj·Tq $˝Òøs£ \¡ ‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. u≤\\≈£î KeTà+ >∑T≥º\ãC≤sY˝Àì lsêeTø£ècÕí $<ë´\j·T+, u≤*ø£\≈£î ôV’≤<äsêu≤<é ñ|üŒ˝Ÿ ãdt&çb˛ m<äTs¡T>± ñqï q÷´#Ó’‘·q´ ôV’≤dü÷ÿ˝Ÿ˝À •ø£åD ñ+≥T+<äHêïs¡T. •ø£åD˝À Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à+, dü+Á|ü<ëj·÷\ô|’ ne>±Vü≤q, ˝Àø£<Ûäs¡à+, ˙‹`Hê´j·T+ e÷qe‘ê $\e\T, Væ≤+<ä÷ <Ûäs¡à Wqï‘·´+, uÛÑ>∑e‘·Ô‘·«+, düHê‘·q <Ûsä à¡ + ‘·~‘·s¡ n+XÊ˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·qTqï≥T¢ $e]+#ês¡. e÷qdæø£ $ø±dü+ e´øÏ‘Ô «· $ø±dü+, Á|ü‹uÛ≤e+‘·yTÓ qÆ ø£eT÷´ìπøwüHé HÓ|’ ⁄ü D´+, #·øÿ£ ì n\yê≥T¢, ùdyêìs¡‹ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ≈£L&Ü •ø£Då ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ◊. bò˛ø£d,t ÇHékÕsTT, sêeTø£ècÕí$TwüHé ‘·~‘·s¡ Á|üU≤´‘· dü+düú düV≤ü ø±s¡+‘√ á ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. •ø£Då ø√dü+ õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ 296 eT+~ $<ë´s¡T\∆ T, 175 eT+~ $<ë´]∆qT\qT m+|æø£ #˚dqæ ≥T¢ sêeTø£ècÕís¬ &ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. •ø£Då ≈£î Vü‰»s¡jT˚ ´ yês¡T áHÓ\ 11q kÕj·T+Á‘·+ 4 >∑+≥\≈£î KeTà+ >∑T≥º\ãC≤sY˝Àì lsêeTø£ècÕí $<ë´\j·T+˝À Vü‰»s¡Tø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T. eT]ìï $esê\≈£î 8341556263 q+ãs¡Tô|’ dü+Á|ü~+#ê\ì ‘Ó*bÕs¡T.

uÛ≤qT&ç |üÁ‘êbÕìøÏ..

ø±+Á¬>dt n+‘·]düTÔ+~

»q+ $\$\

H˚{Ï qT+&ç ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~© Á|üÁøÏj·T $ÄsY |ü⁄s¡+ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : uÛ≤qT&ç Á|ü‘êbÕìøÏ KeTà+ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : õ˝≤¢˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\ ã~©\ Á|üÁøÏjT· áHÓ\ 11e ‘˚BqT+∫ 15e ‘˚B es¡≈î£ õ˝≤¢ ñbÕ<ë´j·T •ø£D å ≤ dü+düú (&û◊á{°)˝À ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ õ˝≤¢ m+&É\T u≤uÀjÓ÷ m+&É\+≥÷ Á|ü»\T u…+uÒ˝‹… Ô b˛‘·THêïs¡T. $<ë´XÊU≤~Ûø±] _. s¡M+Á<äHê<Ûs¬é &ç¶ ˇø£ Á|üø≥ £ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. $‘·+‘·Te⁄\T, n+>∑yø’Ó \£ ´+ s√Es√Eø° m+&É rÁe‘· ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ »q+ n˝≤¢&ç $$<Ûä s¡ø±\ yÓ<’ ´ä ø±s¡D≤\T, kÕŒCŸ øπ ≥–]˝À ã~©\≈£î <äsU¡ ≤düTÔ #˚dTü ≈£îqï yês¡T yê] ùdyê b˛‘·THêïs¡T. ñ<äj·T+ qT+∫ ñc˛íÁ>∑‘·\T $|üØ‘·+>± Á>∑+<Ûë\‘√bÕ≥T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T, ÄyÓ÷~‘· yÓT&çø˝£ Ÿ uÀs¡TǶ ∫Ãq <Ûèä e|üÁ‘ê˝‘√ Vü‰»s¡Tø±yê\ì dü÷∫+#ês¡T.

ô|s¡T>∑T‘·T+&É≥+‘√ $$<Ûä |üqT\ ì$T‘·+Ô ãj·T≥≈£î yÓ[q¢ »q+ ñ<äjT· + 10 ˝Àù| Çfi¯≈¢ î£ #˚sT¡ ≈£î+≥THêïs¡T.eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À Á|ü<ë∏ q M<ÛTä \˙ï »q dü+#ês¡+ ˝Òø£ ìsêàqTwü´+>± e÷] ã+<éqT ‘·\|ædTü HÔ êïsTT. m+&É y˚&$ç T Á|üu≤Û e+ eTTK´+>± eè<ÛäT›\T, ∫Hêïs¡T\ô|’ m≈£îÿe>± |ü&ÉT‘·T+&É≥+‘√ mìï C≤Á>∑‘·Ô\T rdüT≈£î+≥Tqï|üŒ{Ïø° nø£ÿ&Éø£ÿ&Ü e&É<Óã“ uÛ≤]q |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. eT+&ÉT f…+&É\ ø±s¡D+>± o‘·\bÕìj·÷\T, pdt\ <Ûsä \¡ T Äø±XÊìï n+≥T‘·THêïsTT. s¡T‘·T |üeHê\T m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔj÷Ó ... esê¸\T m|ü⁄Œ&ÉT ≈£îs¡TkÕÔj÷Ó nì Á|ü»\T m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. Ç~˝≤ ñ+fÒ n&É$˝À H√s¡T ˝Òì eT÷>∑ Jyê\T |ü]dæ‹ú m˝≤ ñ+≥T+<√ }Væ≤+#·Tø√e#·TÃqT.uÛ>Ñ u∑ >ÑÛ ± eT+&ÉT‘·Tqï m+&É\ qT+∫ s¡øD å£ ø√dü+ ‘·\ <ë#·Tø√˝Òø£ <ëVü‰]Ôì rs¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î >∑Tô|Œ&ÉT ˙fi¯ó¢ <=s¡ø£ø£ <ä|æŒø£‘√ ‘·&Ü]q >=+‘·T\‘√ ‘·\&¢ *ç b¢ ˛‘·÷ ˙fi¯¢ ø√dü+ yÓ‹øÏy‹Ó øÏ ∫es¡≈î£ eTè‘·T´yê‘· |ü&TÉ ‘·THêïsTT. C+‘·Te⁄\ y˚<qä Äs¡D´ s√<Ûqä >±H˚ $T–*b˛‘·T+~.

n~Ûø±s¡T\qT ôV≤#·Ã]+∫q #·+Á<ëe‹

XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ e÷≥\T |ü{+ºÏ #·Tø√ì s¬ ‘ ’ T· \T #·+Á&ÉT>=+&É y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : |ü+≥ e÷]Œ&ç #˚j·÷\Hêï e´ekÕj·T XÊÁdüÔy˚‘·Ô\ n+#· H ê\qT ¬ s ’ ‘ · T \T |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü yê´bÕs¡, yêDÏ»´|ü+≥ |ü‹kÔ Õ>∑Tô|H’ ˚ n~Ûø+£ >± <äèwækº Õ]düTHÔ êïs¡T. qcÕº \ qT |ü P &É Ã {≤ìøÏ Ä]∆ ø £ + >± dæ ú s ¡ | ü & Ü\H˚ \ø£´å +‘√ s¬ ‘’ T· \T n~Ûø+£ >± |ü ‹ Ô ùd<ä ´ +ô|’ H ˚ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïs¡T. á @&Ü~ KØ|òt e´ekÕj·T ‘·sT¡ D+ düMT|æ+#·≥+‘√ y˚d$ü bı&ç<Tä ≈£îÿ\qT s¬ ‘’ T· \T dæ<+∆ä #˚dTü HÔ êïs¡T. á @&Ü~ 16 y˚\ mø£sê\ $d”Ôs¡í+˝À |ü‹Ôì ùd<ä´+ #˚ùd+<äT≈£î ¬s’‘·T\T düHêïVü‰\T #˚düTÔHêïs¡T. mø£sêìøÏ s¡÷.8 y˚\qT+&ç s¡÷.10 y˚\es¡≈î£ øö\T yÓ∫Ã+∫ ùd<ä´+ #˚dTü HÔ êïs¡T. ˙{Ï edü‹ ñqï uÛ÷Ñ eTT\≈£î øö\T mø£sêìøÏ s¡÷.12 y˚\T yÓ∫ÃdüTHÔ êïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· |ü‹øÔ f£ º… ‘=\–+∫ bı&ç<Tä ≈£îÿ\qT ˝À‘·T>± <äTqTïø√e&É+˝À ¬s’‘·T\T ìeT>∑ïyÓTÆj·÷´s¡T. >∑TÁsêsTT>∑÷&Ó+, sê$ø£+bÕ&ÉT, >±qT>∑bÕ&ÉT, u…+&Ü\bÕ&ÉT, #·+Á&ÉT>=+&É, b˛ø£\>∑÷&Ó+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À HÓ\U≤s¡Tes¡≈î£ bı&ç<Tä ≈£îÿ˝À¢H˚ |ü‹Ô $‘·HÔ ê\T y˚ùd+<äT≈£î dæ<e∆ä Te⁄‘·THêïs¡T. |ü+≥ e÷]Œ&ç |ü<‘›ä T· \qT, dü÷#·q\qT s¬ ‘’ T· \≈£î ‘Ó*j·TCÒdæ #Ó’‘·q´|üs¡Ã≥+˝À e´ekÕj·TXÊU≤~Ûø±s¡T\T |üP]Ô>± $|òü\eTj·÷´s¡ì Äs√|üD\THêïsTT. B+‘√ Á|ü‹ @{≤ |ü‹˝Ô À HÓ\ø=H˚ Á|ü‹≈£L\ |ü]dæ‘ú T· \qT s¬ ‘’ T· \T Ä]∆ø+£ >± qcÕº\qT #·$#·÷&Ée\dæedüT+Ô ~. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ kıôd{’ \° T, e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\<ë«sê yÓTs¡T>¬ q’ _{Ï |ü‹Ô $‘·HÔ ê\qT düø±\+˝À |ü+|æD#° j ˚ ÷· \ì s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

‘·Tìø±≈£î ø±]à≈£î&ç eTè‹ <äTeTTà>∑÷&Ó+ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : e&É<ãÓ “≈£î >∑Ts¬ ’ <äTeTTà>∑÷&Ó+ eT+&É\+˝Àì >∑TÁsê\u…\’… TøÏ #Ó+~q ‘·Tìø±≈£î ø±]à≈£î&ÉT ˇø£sT¡ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. >∑TÁsê\ u…\’… T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£\÷¢sT¡ d”‘j · T· ´ (40) yês¡+ s√E\ qT+∫ ‘·Tìø±≈£î ùdø£sD¡ ≈£î yÓfió¯ ‘·THêï&ÉT. m+&É Áre‘·≈î£ ndü«dü‘ú ≈· î£ >∑Ts¬ q’ n‘·qT Ç+{ÏøÏ e#∫Ãq ‘·sê«‘· yê+‘·Tñ, $πs#·Hê\‘√ u≤<Û|ä &ü ܶ&TÉ . ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\T n‘·ìì kÕúìø£+>± yÓ<’ ´ä + #˚sTT+∫ uÛÁÑ <ë#·\+ ‘·s*¡ düT+Ô &É>± e÷s¡+Z eT<ä´˝À eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, Äs¡T>∑Ts¡T |æ\¢\T ñHêïs¡T. d”‘·j·T´ eTè‘·<˚Vü‰ìï ø±+Á¬>dt –]»q dü+|òüT+ Hêj·T≈£î&ÉT ñu≤“ y˚DT dü+<ä]Ù+∫ ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\≈£î dü+‘ê|ü+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. eTè‘·Tì ≈£î≥T+u≤ìøÏ \ø£å s¡÷bÕj·T\T mø˘‡Áπ>wæj÷· Çyê«\ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

]øå± ø±]à≈£î&ç Ä‘·àVü≤‘·´ >±s¡¢ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : ≈£î≥T+ã düeTdü´\T, Ä]∆ø£ u≤<Û\ä T ‘êfi¯˝øÒ £ ]øå± ø±]à≈£î&ÉT ˇø£sT¡ ñ]y˚dTü ≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çq dü+|òTü ≥q >±s¡˝¢ À #√≥T#˚dTü ≈£î+~. b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+ Ç˝≤ ñHêïsTT. >±s¡˝¢ Àì $ø£˝≤+>∑T\ ø±\˙øÏ #Ó+~q <äT–Zsê\ düT+ø£jT· ´ (42) ]øå± ø±]à≈£î&ç>± |üì#˚d÷ü Ô ≈£î≥T+u≤ìï b˛wæ+#·T≈£î+≥THêï&ÉT. Ç+{Ï ìsêàD+ ø√dü+ dü\ú + ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î n‘·qT Ç{°e\ s¡÷. 1.5 \ø£\å n|ü⁄Œ #˚XÊ&ÉT. 15 s√E\ ÁøÏ‘+· Ç+{Ï ìsêàD+ ≈£L&Ü yÓTT<ä\T ô|{≤º&TÉ . n+<äTø√dü+ eT]ø=+‘· n|ü⁄Œ #˚XÊ&ÉT. á n|ü⁄Œ\T m˝≤ rsêÃ\ì eTqkÕú|+ü ‘√ düT+ø£jT· ´ y˚|#ü ≥ Ó Tº≈î£ ñ]y˚dTü ≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&TÉ . ñ <äj÷· H˚ï ìÁ<ä˝∫Ò q Çs¡T>∑Tbıs¡T>∑T yês¡T á $wüj÷· ìï düT+ø£jT· ´ uÛ≤s¡´ bÕs¡«‹øÏ ‘Ó*bÕs¡T. ≈£î≥T+u≤ìøÏ ô|<ä› ~ø£ÿsTTq uÛsÑ Ô¡ ñ]y˚dTü ≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&É{≤ìï #·÷dæ uÛ≤s¡´ bÕs¡«‹ s√~düTqÔ ï rs¡T kÕúì≈£î\qT ø£\∫y˚d+æ ~. eTè‘·TìøÏ uÛ≤s¡´, Ç<äs› T¡ |æ\\¢ T ñHêïs¡T. uÛ≤s¡´ qT+∫ |òæsê´<äT d”Œø£]+∫q >±s¡¢ mdt◊ CÒ. edü+‘Y≈£îe÷sY πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T.

eT~Ûs¡ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #=|üŒø£≥b¢ Õ˝…+, ∫s¡TH√eTT\ eT<Û´ä ˝À >∑\ s¡V≤ü <ë]˝À mHémdt|æ ø£\«s¡Tº Á|üe÷<ë\≈£î XÊ|ü+>± e÷]+~. uÀqø£˝Ÿ qT+&ç ∫s¡TH√eTT\, #=|üŒø£≥¢bÕ˝…+ e÷s¡ZeT<ä´+˝À >∑\ ô|+{≤´\yê]>∑÷&Ó+ kÕ>∑sY ¬øHê˝Ÿ≈£î á ¬s+&ÉT Á>±e÷\ eT<Û´ä mHémdt|æ n~Ûø±s¡T\T ø£\«s¡Tqº T ì]à+#ês¡T. á e÷s¡+Z qT+&ç s√E≈£î e+<ä˝≤~ yêVü≤Hê\T KeTà+, ø£ècÕí õ˝≤¢\≈£î ãdüT‡\T, Á{≤ø£sº T¡ ,¢ ~«#·Áø£ yêVü≤Hê\T sêø£b˛ø£\T »s¡T>∑T‘·T+{≤sTT. á ø£\«s¡Tº yÓ|’ ⁄ü >√&É |üP]Ô>± ≈£L*b˛e&É+‘√ ø£\«s¡Tº ñqï Á|ü<X˚ +¯ <ä>sZ∑ ≈¡ î£ e#˚Ã+‘· es¡≈î£ nø£ÿ&É ø£\«s¡Tº ø£ì|æ+#·ø£ b˛e&É+ e\q |ü\Te⁄s¡T ~«#·Áø£ yêVü≤q<ës¡T\T á mHémdt|æ ø±\«˝À |ü&ç >±j·÷\bÕ˝…q’ dü+|òTü ≥q\T nH˚ø+£ ñHêïsTT. sêÁ‹ y˚fi˝¯ À¢ á e÷s¡eZ T<ä´+˝À yêVü≤q<ës¡T\T ≈£L*q ø£\«s¡T\º qT >∑eTì+#·≈î£ +&Ü b˛‘˚ Á|ü‹s√E Á|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ düT+Ô <äq&É+˝À dü+<˚V≤ü + ñ+&É<Tä . Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê mHémdt|æ n~Ûø±s¡T\T >±ì, ÄsYn+&é_ n~Ûø±s¡T\T >±ì H˚{Ï es¡≈î£ ≈£L*q ø£\«s¡Tqº T e÷Á‘·+ |ü{+ºÏ #·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ yêVü≤q<ës¡T\T Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ H’ ê ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T düŒ+~+∫ á ø£\«s¡Tqº T |ü⁄q: ì]à+#ê\ì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

@q÷ÿs¡T y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : Á|ü»\ #˚‘· mqTïø√ã&çq Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛTä \ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈î£ dæbÕò s¡dt #˚dqæ |üqT\qT #˚jT· ≈£î+&Ü @ø£|øü +å£ >± e´eVü≤]dü÷Ô ˇ+f…<Tä › b˛ø£&‘É √ |üì#˚ùd n~Ûø±s¡T\ |ü<‹∆ä e÷s¡TÃø√yê\ì yÓs’ ê ìjÓ÷»ø£es¡Z XÊdüqdüuTÑÛ ´sê\T &Üø£sº Y u≤H√‘·T #·+Á<ëe‹ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . @q÷ÿs¡T, q÷ø£\+bÕ&ÉT Á>±e÷˝À¢ |üs´¡ {Ï+∫q dü+<äs“¡ +¤ >± mø£ÿ&É≈î£ yÓ[H¢ ê n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡Tô|’ Á|ü»\T ÄyÓT≈£î |òsæ ê´<äT\T #˚jT· &É+ $X‚w+ü . Á>±e÷˝À¢ n+<Ûøä ±s¡+˝À ñqï M~Û˝≥’… T¢ y˚jT· ø£b˛e&É+, ø£˙dü+ eT+∫˙{Ï uÀs¡T¢ #Ó&bç ˛sTTHê Á|ü»\T ‘·q <äèwæøº Ï rdüT≈£î sêe&É+ Ç+‘·øq£ ï <Ísꓤ>´∑ + eTs=ø£{Ï ñ+&É<ìä Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ˙{Ï m<ä›&ç rÁe+>± ñqï Á>±e÷˝À¢ Ä XÊK n~Ûø±s¡T\T ìs¡¢ø£å´+ düŒwüº+>± ø£ì|ædüTÔ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. ôd’&éø±\«\T ˝Òø£ es¡¸+ eùdÔ Çã“+~ |ü&ÉT‘·THêïeTì, eTs¡T>∑T<=&É¢ ø=s¡≈£î <äs¡U≤düTÔ ô|≥Tº≈£îHêï eT+ps¡T #˚j·T&É+˝Ò<äì, yê≥sY {≤´+≈£î\T |ü]X¯óÁuÛÑ+ #˚jT· ø£ b˛e&É+ô|’ Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ñbÕ~Û |üqT˝À¢ n$˙‹, nÁø£e÷\T »s¡T>∑T‘·THêï n~Ûø±s¡T\T @$T #·s´¡ \T rdüT≈£îHêïs¡ì Á|ü•ï+#ês¡T. q÷ø£\+bÕ&ÉT Á>±eT+˝À U≤∞dü\ú + ñHêï Äs√>∑´ ñ|üøπ +Á<ä+ ˝Òøb£ ˛e&É+ <äTs¡<èä wüøº s£ e¡ Tì yêb˛j·÷s¡T. Á|ü<ëÛ q+>± Á>±e÷˝À¢ HÓ\ø=qï ∫qïbÕ{Ï düeTdü´\T ≈£L&Ü eT+&É\kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T |ü]wüÿ]+#·≈î£ +&Ü nÁX¯<∆ä #˚jT· &É+ yê] |ü<‹∆ä ì |ü⁄q: |ü]o*+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T. n~Ûø±s¡ bÕغøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]ùdÔ Á|ü‹|üøå£ bÕغ\≈£î #Ó+~q Á|ü»\qT Çã“+~ ô|≥º&+É n~Ûø±s¡T\ dü+≈£î∫‘· <Û√s¡DÏ $&ÉHê&Ü\ì, n|üŒ{Ïø° ‘êqT dü÷∫+∫q Á|üø±s¡+ e÷s¡TŒ sêì jÓT&É\ Á|ü»˝À¢ e´‹πsø£‘· ø=ì ‘Ó#T· Ãø√e<äì› ÄyÓT Væ≤‘·+ |ü*ø±s¡T.

yÓs’ ê y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : n$˙‹ bÕ\q≈£ î Á|ü » \T #· s ¡ e T^‘· + bÕ&É‘ês¡ì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ø=+&Éu≤\ ø√fÒX¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡ T . eT+&É \ |ü ] ~Û ˝ Àì ø=+&Éø=&çeT Á>±eT+˝À »]–q $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ n$˙‹ ndü e Ts¡ ∆ bÕ\q≈£î Á|ü»˝Ò ãT~∆ #ÓãT‘ês¡ì, <ëìøÏ ì<äsÙ¡ q+ ø£sêí≥ø£ mìïø£\ |ò*ü ‘ê\T nì nHêïs¡T. Á‘ê>∑T˙{Ïì ôd‘’ +· Çe«˝Òì |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ á Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ+<äì, n~Ûø±s¡T\ |üìrs¡T @e÷Á‘·+ u≤>±˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. yÓs’ ê »˝≤X¯j÷· ìøÏ kÕ>∑sY »˝≤\T sêe&ÜìøÏ ‘·TeTà\ ø£èwæ Vü≤s¡¸˙j·TeTì nHêïs¡T. uÛ$Ñ wü´‘Y ø±\+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ ‘·<Ûä´eTì nHêïs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À kıôd’{° #Ó’s¡àHé ‘ê‘ê s¡+>±sêe⁄, Ä bÕغ eT+&É\ n<Û´ä ≈£îå \T Ä≈£î\ Á|ükÕ<é ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·˝À¢ düVü≤ø£]+#·+&ç ` &çmd”Œ kÕsTTl eT~Ûs¡ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : Á|ü»\≈£î ùde #˚ùd+<äTøπ b˛©dt e´edüú ñ+<äì, Á|ü»\ düeTdü´\qT |ü]cÕÿs¡+ #˚ùd+<äT≈£î b˛©düT\≈£î Á|ü»\T düV‰ü j·T, düV≤ü ø±sê\T n+~+#ê\ì yÓs’ ê &çmd”Œ &ç.kÕsTTl nHêïs¡T. kÕúìø£ b˛©dtùdwº Hü ˝é À $˝Òøs£ T¡ \‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±e÷˝À¢ Á|ü»\T m≥Te+{Ï nyê+#Û · ˙ j· T dü + |ò ü T ≥q\≈£ î bÕ\Œ&É ≈ £ î +&Ü b˛©dt ‘ √ ø£ * dæ ‘· e T dü e Tdü ´ \qT |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚+<äT≈£î b˛©düT\≈£î düV‰ü j·T, düV≤ü ø±sê\T n+~+#ê\ì ÄyÓT nHêïs¡T. XÊ+‹ uÛÁÑ <ä‘\· ≈£î $|ò÷ü ‘·+ ø£*–+#˚ yês¡T m+‘·{Ï yê¬sH’ ê ø£]qƒ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTì, #·≥+º ‘·q |üì ‘êqT #˚dTü ≈£î+≥÷ yÓfió¯ ‘·T+<äì ÄyÓT nHêïs¡T. ÄyÓT düuŸ&$ç »Hé≈î£ e∫Ãq yÓTT<ä{kÏ Õ] uÀqø£˝Ÿ b˛©dtùdwº Hü ≈é î£ e#êÃs¡ì, nø£ÿ&ç dæã“+~ u≤>√>∑T\qT ‘Ó\TdüTø=ì yê] düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ #˚ùd+<äT≈£î ≈£L&Ü ø£èwæ #˚jT· qTqï≥T¢ ÄyÓT ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À môd‡’ ô|~›s¬ &ç¶ sêeTø£ècÕís¬ &ç,¶ b˛©dt dæã“+~ ñHêïs¡T.

ñbÕ~Û Vü‰MT˝À kÂø£sê´\ ˝Ò$T

ø±πs|ü*¢ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± Á>±MTD ÁbÕ+‘êìøÏ #Ó+~q ˙s¡T ù|<ä\≈£î |üì ø£*Œ+#ê\H˚ \ø£´å +‘√ neT\T #˚dTü qÔ ï eTVü‰‘·à>±+BÛ C≤rj·T Á>±MTD ñ bÕBÛ Vü‰$T |ü<øä∏ +£ eT+&É\+˝À HêeTe÷Á‘·+>± ø=qkÕ>∑T‘·T+~. ≈£L©\≈£î ø£*Œ+#ê*‡q edü‘T· \T, dü<Tä bÕj·÷\T ≈£L&É ø£*Œ+#·≥+ ˝Ò<ìä $eTs¡Ù\THêïsTT. B+‘√ m+&É\≈£î ‘·≥Tºø√˝Òø£ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : #·+Á&ÉT>=+&É eT+&É\|ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷˝À¢ e÷$T&çø√‘·\T eTTeTàs¡+>± ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ j Æ ÷· ´sTT. ìs¡T ù|<ä ≈£L©\T |üìøÏ sêe≥+ ˝Ò<ìä ‘√{Ï ≈£L©\T ù|s√ÿ+≥THêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰$T #·≥+º |üì e÷¬sÿ{Ÿ˝À Ä•+∫q kÕúsTT˝À –≥Tºu≤≥T <Ûsä ¡ ñHêï e÷$T&ç #˚dqæ yê]øÏ ô|ø’ +£ 15 s√E\˝À|ü⁄ #Ó*+¢ #ê*‡ ñ+~. ø±ì Ç+<äT≈£î ìs¡T<ä+› >± HÓ\\ ‘·sã¡ &ç s¬ ‘’ T· \T ìsêX¯ #Ó+<äT‘·THêïs¡T. á dü+e‘·‡s¡+ Á|ü‹≈£L\ Çe«≥+ ˝Ò<ìä ≈£L©\T ù|s√ÿ+≥THêïs¡T. >∑‘· m&Ü~ ≈£L©\ dü+K´ y˚T HÓ\˝À 5200 eT+~ yê‘·es¡D |ü]dæú‹ <äècÕº´ |üP‘· Ä\dü´+>± e∫Ã+~. ≈£L©\T Vü‰»s¡T ø±>± á m&Ü~ á HÓ\˝À 3300 eT+~ ≈£L©\T |üìøÏ edüTHÔ êïs¡ì n~Ûø±s¡T\ eT+&É\+˝À 4 y˚\ mø£sê\˝À ô|<äs› k¡ Õ\T, ∫qïs¡kÕ\T, ˝…øÿ£ \T #˚ãT‘·THêïsTT. n<˚ $<ä+>± kÕúìø£ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝Àì dæ+>∑sπ DÏ Á>±eT|ü+#êsTTr˝À ‘√‘·|Pü ], ã+–ì|ü*¢ ˝≤+{Ï s¡ø±\ e÷$T&çì s¬ ‘’ T· \T |ò˝” Ÿ¶ ndæôd+º {Ÿ ˝Òø£ ≈£L©\ dü+K´ u≤>∑ ‘·–bZ ˛j·÷s¡T. #·≥+º Á|üø±s¡+ |üqT\≈£î e#˚à ≈£L©\≈£î kÕ>∑T#˚düTÔHêïs¡T. |üP‘·, |æ+<Ó <äX¯˝À nø±\+>± ≈£î]dæq s¡øD å£ ø£*Œ+#ê*. |æ\\¢ qT #·÷düTø=e{≤ìøÏ dü+|ò÷ü ìøÏ ˇø£ nj·÷qT msêŒ≥T #˚j÷· *. |üì esê¸ìøÏ e÷$T&çø±j·T\T H˚\sê˝≤sTT. ø±j·T düeTj·T+˝À Á|ü<X˚ +¯ ˝À eT+∫˙fi¯fl ø√dü+ yê≥sY e÷HéqT, n<˚ $<Û+ä >± ≈£L©\≈£î Á|üe÷<äe XÊ‘·TÔ <Óã“ ‘·TbòÕqT Á|üu≤Û e+‘√ ‘√≥˝À¢ì e÷$T&çø±j·T\T H˚\sê˝≤sTT. ‘·–*‘Ó |òdü ºt msTT&é u≤ø˘‡ @sêŒ≥T #˚j÷· *. ø±ì n$ m$T ˝Ò≈î£ +&ÜH˚ n~Ûø±s¡T\T |üqT\T |ü\T Á>±e÷\˝À ø±j·Tô|’ eT#·Ã, eT+>∑T˝≤+{Ï yê´<ÛTä \T #˚düTÔHêïs¡ì $eTs¡Ù˝ÀdüTÔHêïsTT. yÓT≥¢≈£î ø£˙dü kÂø£sê´\T ø£s¡TyÓ’Hêj·Tì yÓT≥T¢ ãVæ≤s¡Z‘·+>± $|üØ‘·+>± k˛ø±sTT. B+‘√ ‘√≥˝À¢ 20 XÊ‘êìøÏ $T+∫ #·]Ã+&ÉT≈£î+≥THêïs¡T. e÷$T&çø±j·T ~>∑Tã&ç ˝Ò<ìä s¬ ‘’ T· \T ‘·eT Äy˚<qä e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝À ã+>±ì|ü*¢ s¡ø+£ ø±j·T\T ≥qTï s¡÷.25 y˚\T, ‘√‘·|üP] s¡÷.10 y˚\es¡≈£î <Ûäs¡\T yÓs’ ê y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : á HÓ\16 qT+&ç e#˚à HÓ\15 es¡≈î£ ø=‘·Ô z≥s¡¢ qyÓ÷<äT, |ü\T≈£î‘·THêïsTT. ôV≤’ <äsu¡ ≤<é˝≤+{Ï e÷¬sÿ{Ÿ˝À ã+>±ì|ü*¢ s¡ø+£ ø±j·T\T ≥qTï s¡÷.40 y˚\es¡≈î£ |ü\T≈£î‘·T+<äì s¬ ‘’ T· \T dü e s¡D ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ mìïø£\ &ç|Pü ´{° ‘·V≤ü dæ˝≤›sY y˚DT>√bÕ˝Ÿ nHêïs¡T. kÕúìø£ ‘·V≤ü dæ˝≤›sY ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T. #·+Á&ÉT>=+&É, <ëeTs¡#·s¡¢, nãT“>∑÷&Ó+, eT<äT›≈£Ls¡T, mÁs¡>∑T+≥, >∑T+ô|q, nqï|ü⁄¬s&ç¶|ü*¢, >±qT>∑bÕ&ÉT, å ≤ ‘·s>¡ ‘∑ T· \qT ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± b˛ø£\>∑÷&Ó+, nj·T´qïbÕ˝…+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À e÷$T&ç ø√‘·\T yÓTT<ä\Tô|{≤ºs¡T. e÷$T&çø±j·T\qT $»j·Tyê&É, ø±sê´\j·T+˝À ã÷‘Y˝y… ˝Ó Ÿ n~Ûø±s¡T\ •ø£D ôV≤’ <äsêu≤<é˝≤+{Ï <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\≈£î ˝≤Ø\T, $TìÁ{≤Hé‡b˛s¡Tº yêVü≤Hê\<ë«sê $Áø£j÷· \≈£î ‘·s*¡ düTHÔ êïs¡T. eT<Û´ä <äfi≤] yê´bÕs¡T\T Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ HÓ\s√E\ bÕ≥T Á|ü‹ Á>±eT+˝À Á|ü‹ >∑&|É ≈ü î£ yÓ[¢ q÷‘·q z≥s¡¢ ’ bòı{À\T, HêD´‘·ù|s¡T‘√ ‘·≈î£ ÿe <Ûsä ≈¡ î£ ø=qT>√\T #˚dTü HÔ êïs¡ì s¬ ‘’ T· \T yêb˛‘·THêïs¡T. B+‘√ ≥qTï≈£î s¡÷.10 y˚\es¡≈î£ Ä]∆ø+£ >± qyÓ÷<äT, bÕ‘· z≥s¡¢ dües¡D ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, ns¡Ω‘· ø£*–q yês¡T s¬ +&ÉT bÕdtb˛sYº ôdE $esê\T dü + ã+~Û ‘ · n~Û ø ±s¡ T \≈£ î Çyê«\ì ø√sês¡ T . qwüºb˛‘·THêïeTì ¬s’‘·T\T ‘·eT Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À Á|üuÛÑT‘·«|üs¡+>± e÷¬sÿ{Ÿ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#˚˝≤ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì eT+&É\ s¬ ‘’ T· \T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

e÷$T&ç ¬s’‘T· ˝À¢ ìsêX¯

16 qT+&ç z≥s¡¢ qyÓ÷<äT, dües¡D

Á{≤ø£sº Y Á|eü ÷<ä+˝À ≈£L©\≈£î >±j·÷\T

ø±]à≈£î\ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê* >∑T+&Ü\ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : >∑T+&Ü\ eT+&É\+˝À 98 –]»q Á>±e÷˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï ‘·~‘·s¡ düeTdü´\T rÁe+>± ñHêïj·Tì dæ|mæ + eT+&É\ Hêj·T≈£î\T ∫qïeT\¢jT· ´ nHêïs¡T. X¯óÁø£yês¡+ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ n~Ûø±s¡T\≈£î #ê˝≤kÕs¡T¢ düeTdü´\ô|’ $qï$+∫Hê yês¡T ìeTà≈£î˙¬s‹Ôq≥T¢>± e´eVü≤]düTHÔ êïs¡Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt ì<ÛTä \T eT+ps¡T nsTTq >∑‘· ‘=$Tà~ dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ∫qï yÓ+ø£{≤|ü⁄s+¡ , yÓ\>∑\>∑&,¶É ø=‘·>Ô T∑ +|ü⁄, ‘·øÿ£ \>∑÷&Ó+, »>∑j Z T· ´>∑÷&Ó+, ø=eTTà>∑÷&Ó+, kÕsTTq|ü*,¢ *+>∑>÷∑ &Ó+, d”eT\>∑÷&Ó+, yÓqï\u…\’ T e÷s¡TeT÷\ ÁbÕ+‘·yTÓ qÆ n&É$sêe÷s¡+ ‘·~‘·s¡ Á>±e÷˝À¢ düTe÷s¡T 80 Á>±e÷\≈£î ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\T s√Es√E≈£î ô|s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\ #·T≥÷º ‹]–Hê uÀs¡¢ eTs¡eTà‘·T\Ô T #˚sTT+∫Hê Árù|dt ø£s¬ +{Ÿ Çe«˝Òì $<äT´‘Y n~Ûø±s¡T\ ìs¡ø¢ ´å£ y˚T eT÷\eTì nHêïs¡T. y˚dqæ uÀs¡T¢ •~Û˝≤eTj·÷´sTT. á eT<Û´ä ø±\+˝À uÀs¡T¢ @sêŒ≥T #˚dqæ yê{ÏøÏ $<äT´‘Y kÂø£s´¡ + ˝Òø£ eT∞fl •~Û˝≤edü≈ú î£ #˚sπ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. y˚d$ü ø±\+˝À ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#·˝Òì n~Ûø±s¡T\T Ç|üŒ{Ϭø’Hê |ü{Ϻ+#·Tø√yê\Hêïs¡T. kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ πs>± ø±+‘êsêe⁄ dü+πøåeT |ü<∏äø±\ n_Ûeè~› ì<ÛTä \ ù|s¡‘¢ √ n~Ûø±s¡T\T, ø±+Á{≤ø£sº T¡ ¢ Á|ü»\ ì<ÛTä \qT<äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü HÔ êïs¡Hêïs¡T. ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ n~Ûø±s¡T\qT, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \qT Á>±e÷\ qT+&ç yÓ\yÓdæ ‘ê>∑T˙{Ï |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ Á|ü»\+‘ê ø£*dæ Á|üC≤b˛sê{≤\≈£î dæ<+›ä ø±yê\ìHêïs¡T.

μø±ø£rj·Tμ ~q|ü‹ Á ø£ õ˝≤¢ ø±sê´\j·T+, &√sY HÓ+ãsY 9`5`80, | ô +≥>∑&¶É ãC≤sY, KeTà+.

#·+Á&ÉT>=+&É y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : eT+&É\|ü]~Û˝Àì sπ |ü˝y¢… ê&É Á>±eT+˝À Á{≤ø£sº Y uÀ˝≤Ô|&ü +ç ~. Á{≤ø£sº ˝Y À ñqï 10 eT+~ ñbÕ~Û≈L£ ©\T >±j·T|ü&ܶsT¡ . u≤~Û‘T· \ ø£<qä∏ + Á|üø±s¡+ $esê*˝≤ ñHêïsTT. Á>±eT+˝Àì bÕsƒX¡ Ê\ Äes¡D˝À eT{Ϻ ‘√\ø£+ ì$T‘·+Ô ñbÕ~Û≈L£ ©\T |üì#˚dTü HÔ êïs¡T. |üì|üP]Ô#˚düTø=ì Ç+&É¢≈£î yÓfi¯ó‘·T+&É>± <ë] eT<Ûä´˝À n<äT|ü⁄‘·|æŒ Á{≤ø£ºsY uÀ˝≤Ô|ü&ç+~. á Á|üe÷<ä+˝À n<˚ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø±\kÕì |ü<àä , ÇqTeTT\ s¡eTD, Hê>∑ yÓ+ø£eTà, |ü⁄#÷ ø±j·T\ Ç+~s¡eTà, |ü⁄#·Ãø±j·T\ ôV≤’ e÷e‹, |ü⁄#·Ãø±j·T\ sêeTø£èwü,í ∫eT≥ qs¡‡eTà, ∫eT≥ •Øwü, sê#·ã+&ç d”‘e· Tà, |ü<àä \≈£î >±j·÷˝…j ’ ÷· ´sTT. ø±fi¯ófl, #˚‘T· \T, q&ÉTeTTu≤>±q <Óã“\T ‘·–*q $wüj·T+ ‘Ó*dæq ñbÕ~Û |æz yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, f…øÏïø£˝Ÿ ndæôdº+{Ÿ s¡M+<äsY, Á>±eTdüTÔ\T Hê>∑d‘” êsêeTT\T, »j·TsêE ø£‘å >· ±Á‘·T\qT kÕúìø£ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. yÓ<’ ë´~Ûø±] dæã“+~ ø£å‘·>±Á‘·T\≈£î ∫øÏ‘·‡\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ◊<äT>∑Ts¡T ≈£L©\qT yÓTs¡T¬>’q yÓ’<ä´ì$T‘·Ô+ n+ãT˝…H‡é <ë«sê ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#ês¡T. ñbÕ~Û m|æ&ç yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ kÕúìø£ Á|üuTÑÛ ‘·« ÄdüT|üÁ‹ì dü+<ä]Ù+∫ ø£‘å >· ±Á‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ dü+|òTü ≥q $esê\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T.

d ô ˝Ÿ`9866563278 ` 08742 223278








                                                        

                                                             



                                                                              

                                                                           

                                                                                             

                                                                              

                                                      

                     

                                              

                                                                      

                            



                        



                                 



                                                                                 



                                                                       

                                            

  


8

X¯ìyês¡+

11 y˚T

2013

˝Ò≥T >± e∫ÃHê ˝Òf…dtº>± ekÕÔ

dæj·TyéT |üs¡´≥q q>∑s¡ Á|ü»\≈£î XÊ|ü+ yÓ’dæ|æ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√Ä]¶H˚≥sY cÂø£‘Y <Ûä«»+

‘·÷s¡TŒ sê»ø°j÷ · ˝À¢ Áø°j÷ · o\ø£ bÕÁ‘· b˛wækÕÔ düìïVæ≤‘·T\ e<ä› q+ã÷s¡T düTu≤ì düŒw”ºø£s¡D >∑T+≥÷s¡T y˚T 10 (ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z sê»ø°j÷· ˝À¢ ‘·qø£+≥T ˇø£ Á|ü‘˚ø£´‘· ø£*–q e÷J XÊdüqdüuÛÑT´\T q+ã÷s¡T düTu≤ì ‘·«s¡˝ÀH˚ sê»ø°j·÷˝À¢ Á|ü‘·´ø£å+>± bÕ˝§ZqqTqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. 2004 nôd+;¢ mìïø£˝À¢ >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z qT+&ç ]ø±s¡T¶ kÕ∆sTT yÓTC≤غ‘√ $»j·T+ kÕ~Û+∫ dü+#·\q+ düèwæ+º #ês¡T. nsTT‘˚ >∑‘· ø=~› dü+e‘·‡sê\T>± ‘·≥dü∆Z+>± ñ+≥T edüTÔHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sê»ø°j·÷˝À¢ ‘·q <Ó’qXË’*‘√ ˇø£ ~X¯˝À Äj·Tq #·Áø£+ ‹bÕŒs¡T. 2004 mìïø£\ nq+‘·s+¡ Äj·Tq >∑T+≥÷s¡T eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé |ü]~Û˝À yÓTC≤غ kÕ∆Hê\T kÕ~Û+∫ y˚Tj·TsY mìïø£˝À Á|ü<ëÛ q uÛ÷Ñ $Tø£ b˛wæ+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç Äj·Tq n|üŒ{Ï eTTK´eT+Á‹ yÓj ’ T· dt sê»X‚Ks¡s¬ &çø¶ Ï n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·+>± ñ+≥÷ e#êÃs¡T. ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À eT#·Ã˝Òì sê»ø°jT· Hêj·T≈£îì>± n$˙‹øÏ <ä÷s¡+>± ñqï H˚‘>· ± Äj·Tq >∑T+≥÷s¡T y˚T 10 (ø±ø£rj·T) eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ ≈Y î£ e÷sYs¬ &ç¶ >∑T+≥÷s¡T q>∑s¡ |üs´¡ ≥q q>∑s¡ Á|ü»\≈£î XÊ|ü+ e÷]+<äì yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ‘·÷s¡TŒ ù|s=+<ës¡T. 2009 mìïø£˝À¢ n~ÛcÕºq+ dæ{+ºÏ >¥ myÓTà˝Ò´\qT <ä÷s¡+>± ô|≥º&+É ‘√ bÕ≥T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z ø√ Ä]¶H˚≥sY cÂø£‘Y nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ¬s’‘·T |üs¡´≥q˝À bÕ˝§ZH˚+<äT≈£î e∫Ãq eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ sêø£‘√ _ÄsY ùdº&çj·T+ qT+&ç ìjÓ÷»ø£es¡Z d”≥TqT eTkÕÔHeé *øÏ øπ {≤sTT+#·&+É ‘√ Äj·Tq n|üŒ{Ï qT+&ç bÕغ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î s¬ ‘’ T· dü<dä Tü ‡ »]π> ÁbÕ+‘·+ es¡≈î£ ñqï ø£s¬ +≥T r>∑\qT |üP]Ô>± ø£{Ÿ #˚jT· &É+‘√ Ä ÁbÕ+‘· Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T m<äTs=ÿHêïs¡T. Bì e\¢ ñ<äjT· + qT+&˚ <ä÷s¡+>± ñ+≥÷ edüTHÔ êïs¡T. á ~X¯˝À Äj·Tq≈£î yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç ÄVü‰«Hê\T $<äT´‘Y ˝Òøb£ ˛e&É+‘√ ùd&º j ç T· + s√&é ˝Àì Çs¡TyÓ|’ ⁄ü \ ñqï cÕ|ü⁄\≈£î |üP]Ô>± $<äT´‘Y ø£{Ÿ nsTT+~. Bì‘√ ndü˝Ò ñø£ÿuÀ‘·‘√ qs¡ø+£ nqTuÛ$Ñ düTqÔ ï Á|ü»\≈£î n+<äT‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ˝ÀøÏ ˇø£ eTTK´eT+Á‹ |üs´¡ ≥q XÊ|ü+>± e÷]+<äì cÂø£‘Y <Û«ä »yÓT‘êÔsT¡ . >∑T+≥÷s¡T ˝À @ eTTK´eT+Á‹ |üs´¡ {Ï+∫q|ü⁄Œ&ÉT ≈£L&Ü Ç˝≤ »s¡T>∑˝<Ò ìä nHêïs¡T d”ìj·TsY H˚‘· ≈£L&Ü sêø£b˛e&É+‘√ bÕغ˝À »+>± ø£èwüíeT÷]Ô eTÁ] sê»X‚KsY e+{Ï H˚‘·\T eTTK´eT+Á‹ ekÕÔsT¡ q>∑s¡ Á|ü»\≈£î esê\T ÇkÕÔsT¡ nì Á|ü»\T ÄX¯|&ü TÉ ‘ês¡ì ø±ì >∑T+≥÷s¡T˝À e÷Á‘·+ dæjT· yéT m|ü⁄Œ&ÉT ekÕÔ&TÉ m|ü⁄Œ&ÉT b˛‘ê&ÉT nì Ç|üŒ{Ïøπ |ü\T <äbÕò \T>± Äj·TqqT ÄVü‰«ì+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. Çø£ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Á|ü»\T m<äTs¡T #·÷XÊs¡ì nHêïs¡T. ne÷‘·T´\T e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\≈£î nkÂø£s´¡ + ø£\T>∑≈î£ +&Ü #·÷&Ü*‡q u≤<Û´ä ‘· Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T n~Ûø±s¡T\ô|’ ñ+<äì |ü]dæ‹∆ Ç˝≤ ñ+&É>± ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ˝ÀøÏ ≈£L&Ü Äj·Tq≈£î ÄVü‰«Hê\T n+<äT‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eTHêغ ôd˝Ÿ sêh ñbÕ<Ûë´≈£îå \T õ˝≤ì, e÷J ø±s√Œπs≥sY kÕ<ä+ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, ‘√≥ >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ >∑‘· ¬s+&ÉT <äbòÕ\T>± |òüTÀs¡ |üsê»j·T+ Ä+»H˚j·TT\T nãT›˝Ÿ wüß≈£îsY, m*ø± lø±+‘Y,>∑T|üÔ, düMTe⁄˝≤¢, {Ï|ü⁄ düT˝≤ÔHé, nVü≤à<é U≤Hé, ùwø˘ dü©yéT, n|ü‡sY ø=+&ܬs&ç¶, lìyêdt, ìkÕ‡sY, ùwø˘ ákÕ, eT÷≥ ø£≥Tºø√e&É+‘√ $Tdüsº Y ø°H¢ é ñqï q+ã÷s¡T düTu≤ì ˝≤+{Ï e´øÏøÔ Ï bÕغ u≤<Û´ä ‘·\T n düTu≤ì, k˛eTX‚wßü , ndüà‘Y qsTTeTT˝≤¢, s¡V≤” eTT~›H,é nVü≤à<éU≤Hé, eTVü≤eT÷<éU≤Hé, ]Vü‰Hé, C≤ì, ]C≤«Hé, eTVü≤eT÷<é. dü‘êÔsY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. n|üŒCÒ|Œæ {Ïø¬ {Ÿ øπ {≤sTT+#˚+<äT≈£î düTeTTK+>± ñqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. á H˚|<ü ´äÛ +˝À >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢≈î£ |ü\TePs¡T ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغ d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ôd‘’ +· dü÷u≤ì ì ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. nsTT‘˚ q+ã÷s¡T düTu≤ì e÷Á‘·+ ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘·eT nqT#·sT¡ \‘√ uÛ≤] düe÷y˚X+¯ @sêŒ≥T #˚dæ yê]‘√ #·sá \T »]|æq nq+‘·s+¡ ‘·eT ìs¡j í T· + yÓ\Tes¡#q· Tqï≥T¢ ‘Ó\TdüT+Ô ~. >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ñqï sê»ø°jT· |ü]dæ‘∆ T· \ <äècÕº´ Äj·Tq yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ yÓù’ | m≈£îÿe yÓTT>∑TZ #·÷|æ+#˚ neø±XÊ\T ñqï≥T¢ ‘Ó*dæ+~. @~ @yÓTqÆ |üŒ{ÏøÏ n‹ ‘·«s¡˝ÀH˚ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝À ‘·eT >∑T+≥÷s¡T y˚T 10 (ø±ø£rj·T) ø±+Á¬>dt nH˚ |ü+»s¡+˝À dæ_ ˇø£ ∫\ø£˝≤ e÷]+<äì á $wüj÷· ìï Á|ü»\+<äsT¡ >∑T]Ô+#ês¡ì >∑T+≥÷s¡T ‘·÷s¡TŒ nqT#·sT¡ \T ø±s¡´ø£s\Ô¡ ‘√ ø£*dæ Äj·Tq ìs¡j í T· + rdüT≈£îH˚ neø±XÊ\T m≈£îÿe>± ø£ì|ædTü HÔ êïsTT. ìjÓ÷»ø£es¡Z yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø√ Ä]¶H˚≥sY ùwø˘ cÂø£‘Y nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ‘·÷s¡TŒ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À dæ_◊ ~wæºu§eTàqT <ä>∆+∑ #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± cÂø£‘Y e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’j·Tdt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ ø±+Á¬>dt qT M&çq|üŒ{Ï qT+&˚ »>∑Hé ô|’ y˚~Û+|ü⁄\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj·÷´j·Tì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£î{°\sê»ø°j÷· \≈£î ‘√&ÉT#·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ≈£L&Ü X¯≈î£ ì˝≤ ‘·j÷· s¡T nj·÷´s¡ì nHêïs¡T. »>∑Hé ≈£î u…sTT˝Ÿ sêø£b˛sTTq Á|ü»\T yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt ≈£î n+&É>± ñ+{≤s¡ì nHêïs¡T. Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥+ eT]+‘· ñ<Ûèä ‘·+ #˚dæ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ Á|ü»\ |üø±å q b˛sê≥+ #˚dTü +Ô <äì nHêïs¡T. yÓj ’ T· dt »>∑H√àVü≤q¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ njÓ÷´ es¡≈£î yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Áø£eT•ø£åD ø£*–q ôd’ì≈£î\e˝… ø£wæº+∫ b˛sê≥+ #˚kÕÔs¡ì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ eTHêغ ôd˝Ÿ sêh ñbÕ<Ûë´≈£îå \T õ˝≤ì, e÷J ø±s√Œπs≥sY kÕ<ä+ ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄, ‘√≥ Ä+»H˚jT· T\T nãT›˝Ÿ wüß≈£îsY, >∑T+≥÷s¡T y˚T 10 (ø±ø£rj·T) >∑T+≥÷s¡T ≈£î #˚+~q Á|üeTTK ÇkÕ¢$Tø˘ s¡#s· TT‘· dü«ØZjT· MTsê® nMTsY m*ø± lø±+‘Y,>∑T|üÔ, düMTe⁄˝≤¢, {Ï|ü⁄ düT˝≤ÔHé, nVü≤à<é U≤Hé, ùwø˘ dü©yéT, n|ü‡sY ø=+&ܬs&ç¶, lìyêdt, ìkÕ‡sY, ùwø˘ ákÕ, düTu≤ì, k˛eTX‚wüß, ndüà‘Y #·+<√* ‘·qj·TT&ÉT MTsê® >∑bÕò sYu>Ò ¥ s¡∫+∫q Ä<äsÙ¡ $X¯«eTVü‰Á|üeø£Ô Á>∑+<Û+ä bÕsYº `2 qT øπ +Á<ä eT+Á‹ ‘ê]ø˘ qsTTeTT˝≤¢, s¡V≤” eTT~›H,é nVü≤à<éU≤Hé, eTVü≤eT÷<éU≤Hé, ]Vü‰Hé, C≤ì, ]C≤«Hé, eTVü≤eT÷<é. dü‘êÔsY ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. nJCŸ Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Á>∑+<Ûä s¡#·sTT‘· MTsê® >∑bòÕsYuÒ>¥ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘·eT ‘·+Á&ç MTsê® nMTsY #·+<√* |ü\T ÇkÕ¢$Tø˘ Á>∑+<Ûë\T s¡∫+#ês¡ì nHêïs¡T. Äj·Tq s¡∫+∫q Ä<äsÙ¡ $X¯«eTVü‰Á|üeø£Ô Á>∑+<Û+ä ≈£î bı&ç–+|ü⁄>± bÕsY`º 2qT ‘êqT s¡∫+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ $XÊK|ü≥D º +˝À »]π> ˇø£ ø±s¡´Áø£eT+˝À ôV≤’ <äsêu≤<é y˚T 10 (ø±ø£rj·T) sêh yê´|ü+Ô >± m+ôd{Ÿ Ç+»˙]+>¥ Á|üyX˚ |¯ ]ü ø£å X¯óÁø£yês¡+ ñ<äjT· + ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. πø+Á<ä eT+Á‹ ‘ê]UŸ nJCŸ Á>∑+<Ûëìï Ä$wüÿ]+#·qTHêïs¡ì nHêïs¡T. Á|ü|ü+#·+˝À eTVü‰Á|üeø£Ô eTVü≤eTà<é Ç+»˙]+>¥ |ü]ø£å ø√dü+ sêh yê´|ü+Ô >± 534 øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. 45 ì+cÕ\T eTT+<äT>±H˚ $<Ûë´s¡T\∆ ≈£î kı˝…˝¢ ≤¢VQü n˝…V’ ≤æ e J$‘êìï Ä<äsÙ¡ +>± rdüT≈£îì Äj·Tq dü÷≈£î\Ô T bÕ{Ï+∫q≥T¢ nsTT‘˚ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T XÊ+‹ |ü ] øå ± ø π +Á<ë˝À¢ n~Ûø±s¡T\T nqTeT‹+#ês¡T. ôV≤’ <äsêu≤<é q>∑s+¡ ˝À |ü˝À #√≥¢ Á{≤|òøæ ˘ dü_Ô +Û ∫b˛e&É+‘√ $<Ûë´s¡T\∆ T kÂuÛ>Ñ ±´\‘√ Äq+<ä+>± ñ+&Ée#·Ãì nHêïs¡T. ÇkÕ¢$Tø˘ dü÷Á‘ê˝À¢ nH˚ø£ eT+∫ $wüj÷· \T Ç$T&ç ñHêïj·Tì rÁe Çã“+<ä T \T |ü&ܶsT¡ . m+ôd{Ÿ Ç+»˙]+>¥ ≈£î ≈£î´ôd{Ÿ m+|æø¬ +’ ~.|ü]ø£å eT<Ûë´Vü≤ï+ ˇ+{Ï>+∑ ≥es¡≈î£ »]–+~. nHêïs¡T. Ç$ ÇVü≤˝Àø£+ |üs˝¡ Àø±˝À¢ ôd‘’ +· e÷qe⁄ìøÏ dü+‘·è|æÔ ø£*–kÕÔjT· ì nHêïs¡T.‘êeTT |ü\T ~q|üÁ‹˝À¢ |ü\T#√≥¢ Ä\dü´+>± e∫Ãq $<Ûë´s¡T\∆ ≈£î nqTeT‹+#·˝<Ò Tä . B+‘√ yês¡T ø£˙ï{Ï |üs´¡ +‘·eTj·÷´s¡T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢˝À m\Áø±ºìø˘ MT&çj·÷ ˝À nH˚ø£ n<Ûë´‹àø£ Á|üdü+>±\T #˚dæq≥T¢ MTsê® >∑bòÕsY uÒ>¥ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT s¡∫+∫q m+Œôd{Ÿ $<Ûë´s¡T\∆ qT b˛©düT\T sêÁ‘·+‘ê C…˝’ À¢H˚ ñ+#ês¡T. m+ôd{Ÿ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ sêh yê´|ü+Ô >± 33 Ø»q˝Ÿ Á>∑+<Ûëìï øπ +Á<äeT+Á‹ ‘ê]ø˘nJCŸ Ä$wüÿ]+#·&+É |ü≥¢ Äj·Tq Äq+<ä+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ôd+≥s¡¢ |ü]~Û˝À |ü]øå± øπ +Á<ë\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |ü]øå± øπ +Á<ë\ e<ä› uÛ≤] b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. >∑‘· nqTuÛyÑ ê\qT <äèwæ˝º À ñ+#·T≈£îì yÓT&çdHæ é $uÛ≤>∑|⁄ü ôd+≥s¡¢ $wüjT· +˝À Á|ü‘ø˚ ´£ <äèwæº kÕ]+#ês¡T.ø±>± m+ôd{Ÿ sêdæq n+<äsT¡ nuÛ´Ñ s¡T\∆ ≈£î d”≥T¢ e#˚à neø±XÊ\T ñHêïsTT. p|ü⁄&ç Vü≤˝Ÿ#˝· Ÿ: ≈£Lø£{Ÿ|*ü ˝¢ Àì ]wæ Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ m+ôd{Ÿ |ü]øå± øπ +Á<ëìøÏ yÓj ’ T· kÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ H˚‘· myÓTੇ p|ü⁄&ç Á|üu≤Û ø£ss¡ êe⁄ e#êÃs¡T Äj·TqqT eTT+<äT>±H˚ >∑Ts¡C≤\ y˚T 10(ø±ø£rj·T) sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ ù|<ä\ ø√dü+ m+‘√ Á|ü‹cÕº‘à· ø£+>± #˚|{ü qºÏ ˇø£ s¡TbÕsTTøÏ ˝ÀìøÏ |ü+|æ+#·&É+ô|’ $T>∑‘ê $<Ûë´s¡T∆\T ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. düeTj·T+ ø±ø£eTT+<˚ p|ü⁄&çì øÏ˝À _j·T´+ #˚‘T· \T e÷s¡T‘·THêïsTT. #Íø£<säÛ \¡ <äTø±D≤\ <ë«sê ù|<ä Á|ü»\≈£î ‘Ó\sπ¢ wüHé ø±s¡T\¶ T >∑Hyé TÓ Hé‘√ düV‰ü ˝ÀìøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ˝≤>± ñ+&Ü\ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . >∑T+≥÷s¡T, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : nø£j å T· ‘·èrj·TqT <ë«sê øÏ˝À _j·T´+ ˇø£ s¡TbÕsTTøÏ n+~düTHÔ êïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü_‡&ç uÛ]Ñ +∫ ù|<ä\≈£î n+~düTqÔ ï dü_‡&ç |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ‘·ìwtÿ p´j·T\Ø c˛s¡÷+˝À _j·÷´ìï ø=+‘· eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T <äT]«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü HÔ êïs¡T.$ìjÓ÷>∑<ës¡T\T #Íø£<säÛ ¡ <äTø±D+ Á|ü‘´˚ ø£ Ä|òsü q¢¡ T neT\T #˚dTü qÔ ï≥T¢ dü+düú ñbÕ<Û´ä ≈£îå &ÉT ø=qï _j·÷´ìï ãj·T{Ï yê´bÕs¡T\≈£î øÏ˝À |ü~s¡TbÕj·÷\≈£î neTTà‘·THêïs¡T. ø±s¡+|ü⁄&ç <äT]Z, eT+&É˝≤˝À¢ dü+B|t ≈£î\Ω©¢ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ ã+>±s¡T yê´bÕs¡T\T ádü_‡&ç _j·÷´ìï ø=qT>√\T #˚dTü ≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+. á ‘·+‘·T Á>±e÷˝À¢ #ê|üø+Ï <ä ÄuÛÑs¡D+ ø=qT>√\Tô|’ ˇø£ ã+>±s¡T HêD…+ ˙s¡T˝≤ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Ç˝≤+{Ï neTàø±\T »s¡T>∑≈î£ +>± n~Ûø±s¡T\T ‘·>T∑ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. s¡÷. 2 \ø£\å ≈£î ô|>’ ± $\Te ø√s¡T‘·THêïs¡T. #˚ùd ˇø£ eÁC≤uÛsÑ D ¡ + ø=qT>√\T #˚dqæ yê]øÏ 15 XÊ‘·+ sêsTTr Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á Ä|òsü T¡ ¢ áHÓ\ 13e ‘˚B es¡≈î£ ñ+{≤j·THêïs¡T. nø£j å T· qs¡dsü êe⁄ù|≥, y˚T10: (ø±ø£rj·T) :kÕúìø£ neTsê Ç+»˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\˝À á HÓ\ 11e ‘˚Bq ‘·èrj·T s√Eq ã+>±s¡+ ø=qT>√\T #˚j·T&É+ eTV”≤+Á<äd‘ü ´· + ø£+ô|˙ Ä<Û«ä s¡´+˝À ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷´\T ìs¡«Væ≤düTqÔ ï≥T¢ ø£fi≤XÊ\ #Ós’ à¡ Hé neTsê ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ dü+düÿè‹ nì, Äs√E ã+>±s¡+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ ‘Ó*bÕs¡T. á Ç+≥s¡÷´«\≈£î @<ÓH’ ê &çÁ^, b+;@, b+d”@, _f…ø˘ $<ë´s¡T\ú T ø=qT>√\T #˚ùdÔ <Ûäq\øÏåà Ç+{ÏøÏ e∫ÃqfÒ¢qì Vü‰»s¡T ø±e#·ÃHêïs¡T. eT]ìï $esê\≈£î 9885521530qT dü+Á|ü~+#ê\ì ø√sês¡T. ø£fi≤XÊ\ ôd$THêsY #ê˝≤eT+~ qeTàø£eTHêïs¡T. Vü‰\T˝À ñ<äjT· + 10 >∑+≥\≈£î Ç+≥s¡÷´\T »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. e÷#·s¡¢ y˚T 10 (ø±ø£rj·T) e÷#·s¡¢˝À e]>∑&ç¶ ˝≤Ø <ä>y∆∑ TÓ +Æ ~. e]>∑&‘¶ç √ yÓfiÀÔqï z ˝≤Ø e÷#·s¢¡ ]+>¥s√&ÉT¶ ôd+≥sY e<ä›øÏ sê>±H˚ $<äT´‘Y yÓ’s¡T¢ >∑&ç¶yêeTTøÏ ‘·–˝≤sTT. B+‘√ nø£kÕà‘·T>Ô ± ˝≤ØøÏ eT+≥\+≥T≈£îHêïsTT. n~ >∑eTì+∫q ˝≤Ø |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl ø±ø£rj·T 10 : ôV’≤<äsêu≤<äTqT+&ç X¯óÁø£yês¡+ »qàuÛÑ÷$T Á&Ó ’ e sY s√&É T ¶ ô |’ Á|ü e ÷<ä + »]–‘˚ Á|ü e ÷<ä + rÁe‘· mø˘‡Áô|dt˝À edüTÔqï sêÁwüº düVü≤ø±s¡ XÊU≤e÷‘·T´\T ø±düT yÓ+ø£≥ ø£ècÕí¬s&ç¶ ô|s¡T>∑T‘·T+<äqï ñ<˚›X¯+‘√ yÓ+≥H˚ ˝≤Øì s√&ÉT¶|üø£ÿH˚ e⁄qï e÷s¡Z eT<Ûä´˝À |æ&ÉT>∑Tsêfi¯fl ¬s’˝Ò« ùdºwüHé˝À |ü~ ì$TcÕ\T bÕ≥T Ä>±s¡T. #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ rdüT¬øfi≤¢&ÉT. nsTT‘˚ n|üŒ{Ïπø >∑&ç¶yêeTT |üP]Ô>± ø±+Á¬>dt bÕغ e÷J j·T+.m˝Ÿ.dæ {Ï.õ.$. ø£ècÕís¬ &ç¶ >∑Ts¡C≤\ ìjÓ÷»ø£ es¡Z eT+≥˝À¢ ∫≈£îÿø√e&É+‘√ ˝≤Ø yÓTT‘êÔìøÏ eT+≥\+≥T≈£îHêïsTT. Hêj·T≈£î&ÉT ãTÁ] d”‘ê¬s&ç¶, ˝ÀøϬs&ç¶ Ä+»H˚j·TT\T ¬s&ç¶, e÷¬sÿ{Ÿ j·÷s¡T¶ ô|ò ’ s Y Ç +õHé e∫à eT+≥˝≤π s Œ˝À>± ˝≤Ø |ü P ]Ô > ± #Ós’ à¡ Hé e+ø±j·T\ \ø°àå Hêsêj·TD |üP\<ä+&É\‘√ kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. á ‘·>\∑ ã&çb˛sTT+~. ‘·qø£fi¢¯ eTT+<˚ ˝≤Ø <ä>y∆∑ TÓ bÆ ˛e&É+‘√ Á&Óe’ sY dü+<äs“¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêqTqï 2014 mìïø£˝À¢ ø±+Á¬>dt bÕغ \uÀ~uÀeT+≥THêï&ÉT. ø±sê´ø£s\Ô¡ T, Hêj·T≈£î\T ø£\T|ü⁄ø=ì b˛sTT $»j·T<äT+<ÛTä _Û yÓ÷–+#ê\ì Hêj·T≈£î\qT ø√sês¡T.

yÓ’dæ|æ H˚‘· cÂø£‘Y Ä<Ûä«s¡´+˝À dæ_◊ ~wæºu§eTà <ä>∑›+

H˚&ÉT $XÊU≤˝À πø+Á<äeT+Á‹ ‘ê]UŸnJCŸ #˚

MTsê® >∑bòÕsYuÒ>¥ s¡∫+∫q Ä<äs¡Ù $X¯«eTVü‰Á|üeø£Ô Á>∑+<Ûä Ä$wüÿs¡D

m+ôd{Ÿ øÏ Á{≤|òæø˘ ∫≈£îÿ p|ü⁄&ç Vü≤+>±e÷

#˚‘·T\T e÷s¡T‘·Tqï dü_‡&ç _j·T´+

‘·ìwtÿ˝À ªnø£åj·T ‘·èrj·Tμ Ä|òüs¡T¢

˝≤Ø Á|üe÷<ä+.. Á&Ó’esY kÕVü≤dü+ !

1 q neTsê˝À ø±´+|üdt Ç+≥s¡÷´\T

dü$Twæº ø£èwæ‘√ $»j·T+ ` Hêj·T≈£î\≈£î dü÷∫+∫q ø±düT

ªK˝Ÿ Hêj·Tø˘μ≈£î m<äTs¡T<Óã“ ]eP´ |æ{ÏwüHé ‘√dæy˚‘·

|ü<Ûäø£+ ñqï Á|üjÓ÷»q+ düTHêï ˙{Ïø√dü+ n˝≤¢&ÉT‘·Tqï Á|ü»\T eTT+&Ée¢ T÷s¡T, ø±ø£rj·T : bÕ\≈£î\T n~Ûø±s¡T\ ìs¡ø¢ ´å£ +‘√ Á|ü»\T ‘ê>∑T˙{ÏøÏ nedü\ú T |ü&TÉ ‘·THêïs¡T. |ü<øäÛ ±\ ìsê«Vü≤D ndüeú ´dü+ú >± e÷s¡&+É ‘√ Á|ü»\T ‘ê>∑T ˙{Ï nedüsê\qT rs¡Ã˝Òøb£ ˛‘·THêïs¡T. y˚d$ü ø±\+ e∫Ãq ‘ê>∑T ˙{Ï m<ä&› ç ìyês¡D≈£î ÄsY&ãÉ ÷¢´mdt n~Ûø±s¡T\T #·s´¡ \T rdüT≈£îqï <ëK˝≤\T ø£ì|æ+#·&+É ˝Ò<Tä . |ü+#êsTTr bÕ\ø£ esêZ\≈£î >∑&TÉ e⁄ eTT–dæ m+‘√ ø±\+>± Á|ü‘´˚ ø±~Ûø±s¡T\T u≤<Û´ä ‘·\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T Ä Á>±e÷\yÓ|’ ⁄ü ø£HïÓ ‹Ô #·÷dæq bÕbÕqb˛˝Ò<Tä . B+‘√ Á|ü»\T ‘ê>∑T ˙{Ï düeTdü´\T m<äTs=ÿ+≥THêïs¡T. eT+&É\ øπ +Á<äyTÓ qÆ eTT+&Ée¢ T÷s¡T˝À 1600 eT+~ »HêuÛ≤ ñHêïs¡T. ‘ê>∑T ˙{Ï nedüsê\qT <äèwæ˝º À ñ+#·Tø=ì zesY ôV≤&é {≤´+ø˘ ì]à+#ês¡T. ø±˙ Á>±eT+˝ÀøÏ ˙s¡T e~*q ø=ìï ãC≤s¡T\≈£î e÷Á‘·yT˚ edüTHÔ êïsTT. ø=ìï ãC≤s¡T\≈£î ˙fi¯ófl sêe⁄, ô|>’ ± nø£ÿ&Éøÿ£ &É yê˝Ÿ‡ _–+#ê*, ø±˙ _+–+#· ˝Ò<Tä . ô|>’ ± nø£ÿ&Éøÿ£ &É ñqï ≈£îfi≤sTT\≈£î ôV≤&é\T ˝Òe⁄. n+<äTe\q ˙s¡T eè<Ûë>± b˛‘·T+~. Á>±eT+˝À nø£ÿ&Éøÿ£ &É ©ø˘\‘√ ˙s¡T eè<Ûë>±b˛‘·Tqï n~Ûø±s¡T\T ÄyÓ|’ ⁄ü ø£HïÓ ‹Ô #·÷dæq bÕbÕqb˛˝Ò<Tä . <ä]Ù˝Àì mHé@|” »˝≤X¯jT· + Ä<Ûës¡+>± s¡ø‘åÏ · ‘ê>∑T˙{Ï |ü<øäÛ +£ ì]à+|ü#X˚ Ês¡T. <ë˙ <ë«sê eTT+&Ée¢ T÷s¡T eT+&É˝≤ìøÏ ô||’ ⁄ü ˝H’… \é <ë«sê mHé@|” ˙s¡T düs|¡ süò ê ne⁄‘T· +~. ø±˙ eTT+&Ée¢ T÷s¡T Á>±eT+˝À sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ e÷≥\T $qï n~Ûø±s¡T\T yê] yê] nqTyêj·TT\≈£î ˙s¡T e#˚à $<Û+ä >± |ü+|ü⁄\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Á>±eT+˝À mø£ÿ&É #·÷dæq ˙s¡T sêì ≈£Lfi≤sTT\T <äsÙ¡ ì$TdüT+Ô {≤sTT. ô|>’ ± #˚‹ |ü+|ü⁄\ <ë«sê ˙s¡T |ü≥Tº≈î£ +<ëeTHêï uÛ÷Ñ >∑s“¡ »¤ ˝≤\T n&ÉT>∑+{Ï b˛e&É+‘√ dü]>± ˙s¡T sêø£ Á|ü»\T n˝≤¢&TÉ ‘·THêïs¡T. ~≈£îÿ‘√#·ì |ü]dæ‘ú T· \˝À ø=+‘· <ä÷s¡+ yÓ[fl eT+∫ ˙{Ïì ‘Ó#T· Ã≈£î+≥THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\≈£î ‘Ó*j·TCÒdqæ |ü{+ºÏ #·Tø√e&É+ ˝Ò<ìä Á|ü»\T yêb˛‘·THêïs¡T.

u≤©e⁄&é q≥T&ÉT dü+»jYT <ä‘≈Y î£ m<äTs¡T <Óã“ ‘·–*+~. 1993 es¡Tdü ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº X¯óÁø£yês¡+ dü+»jYT <ä‘Y ]eP´ |æ{ÏwüHéqT ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. eTT+u…’ es¡Tdü u≤+ãT ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À dü+»jYT <ä‘Y≈£î ◊<˚fi¯¢ C…\’ T •ø£å |ü&qç $wüjT· + ‘Ó*dæ+<˚. Ç‘·s¡ Äs¡T>∑Ts¡T <√wüß\T ô|≥Tº≈î£ qï ]eP´ |æ{Ïwüq¢qT ≈£L&Ü düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢ πødüT˝À <√wüß\T j·T÷düT|òt yÓ÷dæHé qT˝≤«˝≤ K©˝Ÿ nVü≤à<é düsT÷<é n© qJsY, yÓTTVü≤eTà<é <ëeP<é j·T÷düT|òt U≤Hé, ùwø˘ Äd”|tò j·T÷düT|ò,t eTTC≤$T˝Ÿ ñeTsY ø±ÁB yÓTTVü≤à<é nVü≤à<é ùwø˘ ]eP´ |æ{wÏ qü q¢ T <ëK\T #˚dTü ≈£îHêïs¡T. ìC≤ìøÏ dü+»jYT <ä‘Y @Á|æ˝Ÿ 17e ‘˚B˝À>± ˝§+–b˛yê*‡ ñ+~. n‘·qT eTs√ 42 HÓ\\ bÕ≥T C…\’ T •ø£qå T nqTuÛ$Ñ +#ê*‡ ñ+≥T+~. 1993 eTT+u…’ ù|\Tfi¯¢ øπ düT˝À dü+»jYT <ä‘YqT <√wæ>± ìsê›]dü÷Ô e÷]à 21e ‘˚Bq düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ #Ó|æŒ+~.

áHÓ\ 15q μ dü+|òtTμ $»jÓ÷‘·‡e sê´©

]õÅùdºwüqT¢ ˝Òø£ yÓ\ yÓ\ uÀ‘·Tqï ]õÅkÕºs¡T ø±sê´\j·T+

$»j·Tyê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : <˚X¯yê´|üÔ+>± »]–q ¬s’˝Ò«ø±]à≈£ dü+|òü÷\ >∑T]Ô+|ü⁄ mìïø£˝À¢ <äøÏåD eT<Ûä´ ¬s’˝Ò« m+|ü¢sT÷dt dü+|òtT n‘·´~Ûø£ yÓTC≤غ‘√ >¬ *|æ+∫q s¬ ˝’ «Ò ø±]à≈£î\≈£î ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*j·TCÒùd+<äT≈£î áHÓ\ 15q $»jÓ÷‘·‡e sê´©ì ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ &ç$»q˝Ÿ ø±s¡´<ä]Ù _.yÓ+ø£≥düTã“j·T´ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óÁø£yês¡+ dü+|òTt ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ $˝Òøs£ T¡ \ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ á $»jÓ÷‘·‡e sê´©øÏ mHém|ò◊t ÄsY »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø eTÁ] sê|òTü ej·T´ Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. CÀHé |ü]~Û˝À >∑T+‘·ø˝£ Ÿ $TqVü‰ nìï &ç$»q¢˝À $»j·T+ kÕ~Û+#êeTì nHêïs¡T. $»jÓ÷‘·‡e sê´©˝À 25 Áu≤+∫˝À¢ì s¬ ˝’ «Ò ø±]à≈£î\T $#˚Ãdæ»j·TÁ|ü<+ä #˚j÷· \ì Äj·Tq ø√sês¡T.

øÏ&çï˝À sêfi¯fl≈£î Wwü<ä eqeT÷*ø£‘√ ∫øÏ‘‡·

ø±e*dæq yês¡T

∫Hêï 9908745862 ;ÛeTes¡+ s√&ÉT,¶ dü‘ÓÔq|ü*¢

<äTs¡Z>∑T&çøÏ dü‘·´Hêsêj·TDÁ|ükÕ<é s¡÷.2 \ø£å\T $sêfi¯+ $»j·Tyê&É, y˚T 10 (ø±ø£rj·T) : <äTsêZeT˝Ò¢X¯«s¡kÕ«$Tyês¡¢ <˚ekÕúq+≈£î dæ˙ V”≤s√ &Üø£ºsY sêCÒ+Á<ä Á|ükÕ<é ‘·q k˛<äsT¡ &ÉT $.dü‘´· Hêsêj·TD Á|ükÕ<é‘√ X¯óÁø£yês¡+ s¡÷.2 \ø£\å $sêfi¯+ n+<äCXÒ Ês¡T. Ä\j·T ôw&é ìsêàD+ ø√dü+ >∑‘+· ˝À s¡÷.10 \ø£\å T n+<äCXÒ Ês¡T. s¬ +&√<Ûbä Õò >± á $sêfi¯+ áy√ Á|üu≤Û ø£sY lìyêdt≈î£ &û&û s¡÷|ü+˝À n+<äCXÒ Ês¡T.

düTÁ|”+ø√s¡Tº dü+»jYT <ä‘Y≈£î {≤&Ü ø√s¡Tº y˚dæq Äπsfi¯¢ C…’\T •ø£åqT ◊<˚fi¯¢≈£î ‘·–+Z ∫+~. nÁø£eT+>± 9 m+m+ |æd˝ºü ŸqT, m¬ø ` 57 s¬ |’ ˝æò ŸqT nÁø£eT+>± ø£*– ñqï+<äT≈£î dü+»jYT <ä‘qY T {≤&Ü ø√s¡Tº <√wæ>± ìsê∆]+∫+~. 1993˝À eTT+u…˝’ À »]–q ù|\Tfi¯˝¢ À 257 eT+~ eTs¡D+Ï #·>±, 700 eT+~øÏô|>’ ± >±j·T|ü&ܶsT¡ .

dü‘ÓÔq|ü*¢, y˚T 9 (ø±ø£rj·T) : dü‘ÓÔq|ü*¢ düuŸ ]õÅkÕºs¡T ø±sê´\j·T+˝À ]õÅùdwº qü T¢ #ê˝≤ es¡≈î£ ‘·–bZ ˛j·÷sTT. Á|üuTÑÛ ‘·«+ dæsÔ êdüT\Ô $\Te ô|+#·&+É , ]õÅùdqº ¢ #êØ®\T ô|+#·&+É e\q, neTàø£+, ø=qT>√\T <ës¡T¢ ø£sT¡ ej·÷´s¡T. dæsú êdüT\Ô $\Te ô|#·ø£ eTqT|ü⁄ >∑D˙j·T+>± ]õÅùdºwüqT¢ »]π>eì, BìøÏ ‘√&ÉT ]õÅùdwº qü T¢ #êØ®\T ô|+#·&+É e\q Á|ü»\T ÄdüT\ú ø=qT>√\T, ]õÅùdºwüqT¢ #˚sTT+#·Tø√e&É+ |üP]Ô>± ‘·–Z+#ês¡ì nHêïs¡T. ø=qT>√fi¯ófl, neTàø±\T Ä•+∫q kÕúsTT˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ ]õÅkÕºsT¡ Ä|òd” Tü U≤∞>± ø£ì|ædTü +Ô ~.

Printed, Published & Owned by Mandalapu Benarji Naddh and Printed at Raghava Printers, # 6-1 -45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, and Published at #6-1-45, 1/3, Arundelpet, GUNTUR - 2, Editor.: Mandalapu Benarji Naddh

kakatiya  
kakatiya  

kakatiyadailynews 11-5-13pdf

Advertisement