Buskas - lekemøbler for barn

Page 1

Kaja Osholm Kjølås

Diplomoppgave, Institutt for Industridesign Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, våren 2008


Buskas - lekemøbler for barn Diplomoppgave, Institutt for Industridesign Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, våren 2008 Ansvarlig veileder:

Geir Øxseth

Ekstern veileder:

Teresa Bergerud Gulberg Produktdesign DA

Copyright © 2008, Kaja Osholm Kjølås Oppgaven er utført i samarbeid med Trollkid Eventyrmøbler AS.


Et produktkonsept forDet var en gang... Dette diplomprosjektet startet med et ønske om å fordype meg i barn som brukergruppe. Som industridesigner er jeg allsidig med kunnskaper både innen interaksjonsdesign og produktdesign, og i motsetning til mange andre designere har jeg ikke noe spesielt produktfelt jeg ønsker å jobbe med, men derimot en målgruppe og et tema jeg har stor interesse for - design for barn. Jeg har besøkt en rekke butikker som spesialiserer seg på produkter for barn mens jeg har jobbet med denne oppgaven. Mange av dem har kun eksistert i kort tid, og i mange tilfeller er produktene de selger også forholdsvis nye på markedet. Spesialmagasiner for gravide og småbarnsforeldre med tips om det siste innen barneklær, leker og interiør selger som aldri før. Og folk er opptatt av at det de kjøper skal ha god kvalitet, være unikt, og viktigst av alt; tilpasset barnet. Under åpningen av utstillingen “Merket for God Design” den 27.03.08 påpekte også Jan Stavik, direktør i Norsk Designråd, den stadig økende bevisstheten rundt produkter for barn. Design for barn har gått fra å være et ikke-tema for folk flest til å bli big business i løpet av kort tid. Temaet

barnemøbler er dermed svært aktuelt, og da Trollkid Eventyrmøbler takket ja til et samarbeid, dukket problemstillingen, basert på koblingen mellom møbler, lek og aktivitet, nærmest opp av seg selv. Det har vært en utrolig lærerik prosess. Jeg har hatt en høy læringskurve gjennom hele prosjektet, både i forhold til fagområdet interiør og møbler, og spesielt i forhold til materialer og produksjon. Spesielt det å benytte ullfilt bød på en hel rekke utfordringer det var vanskelig å forutse og enda vanskeligere å løse, men etter å ha blitt bedre kjent med dette materialet ser jeg nå en rekke muligheter og gleder meg til å utforske det mer. Det er en glede å kunne presentere resultatet av prosjektet. Møbelkolleksjonen Buskas er inspirert av barnas egen opplevelse av den skandinaviske skogen, og er spesielt utviklet for å gi barn mulighet til å leke aktivt også innendørs.

Oslo, 14. mai 2008, Kaja Osholm Kjølås


Introduksjon

Innledning Sammendrag

9 10

Undersøkelse og analyse

Trollkid Eventyrmøbler Historiske barnemøbler Markedsanalyse Miljø og kvalitet Hvem er målgruppen? Barn som brukergruppe Lek og utvikling Fysiske omgivelser og møblers rolle i barns lek Barnefamiliens behov og ønsker Probes Besøk og samtaler Online communities og diskusjonsforum Oppsummering

22 24 29 32 34 36 36 38 45 45 53 55 56

Idégenerering

Kreative metoder Tankekart Verdier Situasjonsplansjer Skisser Valg av videre retning

60 60 60 63 64 67


Konseptutvikling

Forminspirasjon Naturen som lekeplass På skogstur Barns naturopplevelser Barnelitteratur Konsepter Lekehule Klatretre Gyngemøbler Trillende bær Bladformede moduler Kronepuff Materialutprøving Konklusjon

70 70 70 75 76 80 80 84 85 86 88 89 90 93

Design og detaljering

Endelig konsept Lekehule Klatretre Gyngemøbel

97 98 106 114

Resultat

Buskas Kurt Lekehule Nøtteliten klatretre Kari gyngemøbel Videreutvikling Konklusjon Referanser

120 120 125 128 130 132 134Innledning Design for barn Barn er en utfordrende målgruppe som tradisjonelt har fått liten oppmerksomhet både av designere og produsenter. De siste årene har det imidlertid skjedd en endring; det kan virke som at flere og flere innser at barn har behov og ønsker som skiller seg fra voksnes, og produkter designet spesielt for barn har blitt et vanligere syn i butikkene. I forbindelse med dette er også interiørprodukter for barn en bransje i vekst. IKEA er et eksempel på en produsent som var tidlig ute og lenge har hatt fokus på barn som målgruppe. Salget av barnemøbler fra deres varehus har steget jevnt, med en økning på hele ti prosent de siste to årene(1). For dem er barna et stadig viktigere satsningsområde, og i følge GunnHelen Øye i Prognosesenteret er det helt riktig strategi. En undersøkelse gjort av dem for Møbelrådet viser at norske familier brukte åtte prosent av møbelbudsjettet på barnerom i 2006, noe som var en dobling bare fra året før(2). Den samme trenden ser man også internasjonalt, både i resten av Europa, USA og til dels Asia er salgstallene for barnemøbler stadig høyere. Kombinasjonen av høyere levestandard, eldre førstegangsforeldre med høye og stabile inntekter, og generelt økt fokus på barns rettigheter og deltagelse i samfunnet kan være noe av forklaringen på dette. Møbler, lek og aktivitet Inaktivitet er et økende problem både blant voksne og barn. Dagens norske tiåringer sitter i gjennomsnitt 10 timer hver dag(3). Plager som hodepine, musearm, ryggsmerter og overvekt er blitt vanlige også blant små barn, samtidig som mangel på bevegelse kan ha alvorlige konsekvenser for barnet senere i livet. Inaktivitet i barndommen kan føre til svakere muskler og manglende stimulering av nervesystemet og hjernen. Utvikling av egenskaper som balanse, rytme og koordinasjon er også nært knyttet til bevegelse og aktivitet.

“Mange foreldre oppfatter verden utenfor hjemmet som mer utrygg enn tidligere, og ønsker derfor å holde barna hjemme eller i organiserte aktiviteter. Hvorvidt denne utryggheten kan forklares ut fra faktiske forhold kan diskuteres, men realiteten er at så lenge foreldre føler at utelivet byr på utrygghet, vil de oppmuntre barna til å holde seg på «sikrere» steder. Resultatet er at barn er mindre ute og deltar i det vi kan kalle frilek, til fordel for fysisk lite krevende aktiviteter i hjemmet, for eksempel mediebruk. Det er et paradoks at mens barn og unge driver mer organisert fysisk aktivitet reduseres tiden som barn er fysisk aktive fordi barn blir mer passive i hverdagen.” - Fra utredningen “Oppvekst med prislapp?”, Barne- og familiedepartementet, 2001

Årsakene til at barn er mindre aktive nå enn før, er mange. Befolkningen i byer øker over hele verden, og mangel på offentlige lekeplasser og trygge uteområder fører til at barn er mindre ute på egen hånd. Medier som TV, dataspill og internett har fått større plass i hverdagen, og stjeler av tid som tidligere ble brukt til kreativ lek. Jeg tror at omgivelser som inviterer til en stillesittende livsstil også er en medvirkende årsak til at barn er mindre aktive. Stuer og barnerom innredes stadig mer komfortabelt - både voksne og barn omgis av møbler og interiør som inviterer til avslapping, og det er behagelig og enkelt å tilbringe tid foran flatskjermen på veggen eller med laptopen i fanget. Møbler og interiør der barn oppholder seg blir dermed et naturlig utgangspunkt for å forsøke å stimulere barn til lek og aktivitet fremfor stillesitting. Ønsket om å designe et produkt på bakgrunn av den økende interessen for barnemøbler og samtidig belyse et problem som berører en målgruppe jeg har spesiell interesse for, har altså dannet grunnlaget for mitt diplomprosjekt. 1 Ektvedt, L. og Ørslien, G. (2007) Minimøbler. Dagbladet, 4. februar 2 Ektvedt, L. og Ørslien, G. (2007) Minimøbler. Dagbladet, 4. februar 3 Sosial- og Helsedirektoratet (2005-2009) Handlingsplan for fysisk aktivitet

9


Sammendrag Samarbeidspartner

Målgruppe og kontekst

Diplomoppgaven er utført i samarbeid med Trollkid Eventyrmøbler. Dette er et norsk firma basert på Granli ved Kongsvinger i Hedmark. Selskapet utvikler etter eget utsagn ”eventyrlige møbler og interiør for barn, tuftet på enestående design og en god historie”. Deres visjon er å bli betraktet som formidler og bærer av moderne formspråk for barn, i form av innovative kvalitetsprodukter med fokus på opplevelse, atmosfære og individualitet.

Per i dag er Trollkids primære brukergruppe barn opp til 10 år. Dette prosjektet har også vært konsentrert rundt denne aldersgruppen.

Trollkid Eventyrmøbler presenteres nærmere på side 22.

Møbler for barn benyttes i hovedsak i to ulike sammenhenger; i private hjem og i offentlige institusjoner. For begge arenaene finnes det både gode og dårlige eksisterende løsninger, men når det gjelder møbler som oppfordrer til lek og aktivitet er disse ofte beregnet for bruk i større miljøer som barnehager og skoler. Aktiviserende og stimulerende møbler for barn eksisterer i mindre grad tilpasset til hjemmebruk. Mye tyder likevel på at behovet her er like stort som i det offentlige, da barn tilbringer mer og mer av fritiden sin innendørs. Prosjektet har derfor hatt fokus på å skape et konsept til bruk hjemme hos småbarnsfamilien - uten at det nødvendigvis utelukker bruk i offentlige rom.

Tema

Prosjektets mål

Som nevnt i innledningen ser jeg på utformingen av møbler og interiør der barn oppholder seg som et viktig utgangspunkt for å stimulere barn til lek og aktivitet. Moderne hjem er innredet med tanke på komfort, avslapping og stillesitting. Utgangspunktet for prosjektet var at jeg ønsket å utfordre dette ved å utvikle et møbelkonsept for barn som stimulerer lekelyst og fantasi, og som oppfordrer til aktivitet fremfor å sitte stille.

Hovedmål: Med utgangspunkt i Trollkids filosofi å utvikle et møbelkonsept for barn som skal stimulere lekelyst og fantasi, og som oppfordrer til bevegelse fremfor å sitte stille. Konseptet bør aktivisere og utfordre barna, og skal være tilpasset bruk i private hjem.

Konseptet er dessuten forsøkt utarbeidet i tråd med Trollkid Eventyrmøblers forretningsidé. I diplomprogrammet er dette beskrevet slik: “Med dette menes at det skal ha en unik, visuell profil som stemmer overens med Trollkids ønske om å profilere skandinavisk natur og dyreliv, og at det i en eller annen form skal være knyttet til, og formidle, en historie.”

Trollkid produserer i dag produkter i bjørk og kryssfinér. Jeg vil som et ledd i prosjektet se på muligheten for å introdusere nye materialer som passer inn i deres filosofi om bruke norske og naturlige råvarer som er miljøriktige.

Trollkid Eventyrmøbler er fortsatt i oppstartsfasen, og ønsker å utvide sin produktportefølje. Målet med samarbeidet har derfor vært å skape et møbelkonsept som samsvarer med bedriftens ønskede profil og målsetning, og som på sikt kan produseres og selges av Trollkid Eventyrmøbler.

10

Delmål: Det er et mål å involvere barn i designprosessen for å studere hvordan deres innspill kan påvirke og inspirere.

Barns medvirkning i designprosessen presenteres nærmere på s. 44 og utover. Materialstudier er gjort i forbindelse med konseptutvikling av lekehulen og presenteres på s. 90.


Prosjektarbeidet har bestått av 5 faser: Undersøkelse og analyse Informasjon om målgruppen og brukernes behov og ferdigheter i forhold til prosjektets tema ble innhentet. Informasjonen er i hovedsak hentet fra litteratur, kontakt med fagpersoner og barnefamilier, samt besøk og observasjon av barn i en SFO. Jeg utførte også en overordnet konkurrentog markedsanalyse for å kartlegge relevante eksisterende produkter. Bakgrunnsinformasjon om Trollkids strategi og profil ble også innhentet. Denne innledende fasen resulterte i økt forståelse av problemstillingen, målgruppen og markedet, og dannet grunnlag for det videre prosjektarbeidet. Idégenerering Det ble skapt overordnede idéer rundt problemstillingen for prosjektet. Med utgangspunkt i teknikker fra Erik Lerdahls bok “Slagkraft - Håndbok i idéutvikling” resulterte fasen i et tankekart, situasjonsplansjer, verdier og krav til det endelige konseptet, samt enkle skisser, stikkord og prinsippløsninger.

Rendyrke konsept

Modellbygging

Ferdigstilling

mai Innlevering av diplom 14. mai

Møte med veilieder

Møte: Trollkid Eventyrmøbler

april Felles delgjennomgang

Møte: Gulberg Produktdesign

Møte: Trollkid Eventyrmøbler

Møte med veilieder

mars

Gjennomføring og tidsbruk

Detaljering og endringer

Mock-ups

Konklusjon, utvelgelse

Konseptutvikling

Forminspirasjon

Verdier og krav Utvelgelse

Ferdigutfylte probes mottatt

Situasjonsplansjer

Probes levert til barnefamilier

februar Møte med veilieder

Godkjenning av diplomprogram

Tankekart og skisser

Besøk på Møllergata SFO

Research og analyse Møte: Gulberg Produktdesign

Oppstartssamling 2. januar

Møte: Trollkid Eventyrmøbler

januar

Konseptutvikling I forkant av konseptfasen ble det besluttet at prosjektet skulle resultere i en møbelkolleksjon bestående av flere produkter med ett felles tema. Idéer fra idéfasen ble arbeidet frem til flere ulike konsepter. Disse dannet i sin tur grunnlag for samtaler med Trollkid Eventyrmøbler, veiledere og fokusgruppen bestående av 5 barnefamilier. Konseptene ble vurdert i forhold til rammene og verdiene som var satt for prosjektet, og det ble til slutt tatt en avgjørelse på hvilke produkter som skulle ferdigstilles. Design og detaljering Utgangspunktet for denne fasen var beslutningen om å ferdigstille 3 produkter som sammen skulle danne en helhet. De utvalgte produktene fokuserer på ulike former for lek og kompletterer i så måte hverandre. Detaljering ble gjort ved hjelp av fullskala mock-ups, materialstudier og kontakt med fagpersoner med material- og produksjonskunnskap. Ferdigstilling Prosjektet ble ferdigstilt i form av fullskala resultatmodeller og presentasjonsmateriale. 11


Resultat Prosjektet har resultert i et forslag til en ny møbelkolleksjon for Trollkid Eventyrmøbler, som har fått navnet Buskas. Møblene er inspirert av barns opplevelse av den skandinaviske skogen - med fokus på de små og personlige detaljene som barn ofte får øye på før de voksne. Kolleksjonen består av 3 produkter som både kan ses samlet eller som enkeltstående møbler, og som er utviklet med tanke på at dagens barn trenger møbler som innbyr til lek og aktivitet fordi vi lever i et stadig mer stillesittende samfunn. Resultatet svarer på prosjektets mål gjennom å stimulere til flere typer lek, som vist på neste side. Møblene har fått en utforming som gjør at de skal kunne fungere også utenfor barnerommet, gjerne i stua, samtidig som de har beholdt et lekent og personlig uttrykk som appellerer til barn.

12


Nøtteliten klatretre Styrker koordinasjon og alle de store muskelgruppene

Kurt lekehule Perfekt for fantasilek

Kari gyngemøbel Stimulerer balansen og den taktile sans

13


Nøtteliten er et klatretre som kan monteres på veggen på barnerommet eller i stua. Treet består av ulike grener som kan kombineres og monteres på valgfri måte, slik at man kan skape sitt eget, personlige klatretre. Treet leveres flatpakket sammen med 3 forskjellige monteringsforslag; selje, rogn og hassel.

14


Nøtteliten klatretre Endelig er det lov til ü klatre pü veggen!

15


Kurt lekehule En myk venn med kjempestore tenner! 16


Kurt er en bever man kan gjemme seg i. Lekehulen er laget av filt, som er mykt og lyddempende og bidrar til at hulen blir et avskjermet, privat lite rom. De smü vinduene er morsomme ü stikke hodet ut av, og titter man ut gjennom øynene til Kurt kan man leke at man selv er en bever! Hulen kan rulles sammen og settes bort nür den ikke brukes. 17


Kari gyngemøbel Lysegrå skogmus med ører til håndtak!

18


Kari er en liten skogmus av laminert bjørkefinér. Hun har solgul mage og er trukket med grå filt, materialkontrasten er med på å stimulere utviklingen av den taktile sans. Kari passer fint til å sitte og gynge på, noe som trener balansen. De myke filtørene fungerer som håndtak.

19• Trollkid Eventyrmøbler • Barnemøbler • Historikk; barnemøbler før og nå • Markedsanalyse • Miljø og kvalitet • Hvem er målgruppen? • Barn som brukergruppe • Lek og utvikling • Fysiske omgivelser og møblers rolle i barns lek • Barnefamiliens behov og ønsker • Probes • Besøk og samtaler • Online communities og diskusjonsforum • Oppsummering


Trollkid Eventyrmøbler Trollkid Eventyrmøbler ble stiftet i 1999 basert på en forretningsidé om å utvikle eventyrlige møbler og interiør for barn, med utsagnet ”det skal være gjevt å være barn!” som rettesnor. Konsept og design er inspirert av bl.a. skandinavisk fauna og flora og all verdens folkeeventyr. I siste versjon av firmaets forretningsplan, datert januar 2008, beskrives forretningsideen som ”å utvikle eventyrlige møbler med enestående design tuftet på kulturarv, tid og rom”. Trollkids produkter har frem til nå vært relativt utilgjengelige på grunn av begrenset distribusjon og salg, men interessen i markedet er fortsatt stor takket være jevn eksponering i norske medier. Per i dag selges produktene i begrenset antall gjennom enkeltstående forhandlere i Østlandsområdet samt gjennom direktesalg til private kunder. Selskapet skal omorganiseres og videreutvikles med styrket styre i 2008, og har i følge forretningsplanen ”som målsetning å fremstå som et klart førstevalg hos det design- og kvalitetsbevisste markedssegment”. Dette beskrives som ”foreldre og besteforeldre som vil ha møbler og interiør til sine barn/barnebarn (3-10 år) med god holdbarhet og noe utenom det vanlige”. I tillegg nevnes det profesjonelle markedet med institusjoner som barnehager, småskoler og sykehus, samt prosjektsalg til hoteller, kjøpesentre og lignende som viktige markeder.

Fredag 18.01.08 besøkte jeg første gang Trollkid Eventyrmøbler på Buholtet gård på Granli ved Kongsvinger. I dette møtet fikk jeg presentert og testet de ulike produkttypene. I etterkant av møtet studerte jeg møblene nærmere for å få et overblikk over hvilke formkvaliteter et produkt fra Trollkid Eventyrmøbler har og hvilke særtrekk og kjennetegn som er ”typisk Trollkid”. Oversikten på neste side viser resultatet av denne undersøkelsen. I forhold til utvikling av nye produkter anser jeg at kvaliteter som enkelt, tydelig, grafisk, stilisert og humoristisk/lekent vil være sentrale for å opprettholde det formspråket Trollkid har etablert som sitt kjennemerke.

?

Eksisterende kolleksjon basert på skandinavisk natur, eventyr, rim og regler

?

?

Ny kolleksjon med fokus på møbler for lek og aktivitet

Produkter Trollkid Eventyrmøblers produktportefølje består i dag fem produkttyper; “Ugle” stumtjener, “Mikkel Rev” griffeltavle, “Tronestol” multimøbel, “Tronebord” og “Troneknagg”. Produktene er produsert i formpresset kryssfiner, og overflatebehandles med helt eller delvis transparente farger eller lakk. Av disse er “Ugle” og “Tronestol” i salg, de resterende er ferdig utviklet men skal optimaliseres ytterligere før de er klare for distribusjon. Produktene er utformet i samarbeid med Gulberg Produktdesign DA. 22

Som illustrasjonen over viser, dreier dette prosjektet seg i utgangspunktet om å skape et nytt møbelkonsept uten direkte koblinger til de eksisterende møblene. Det er allikevel ønskelig med en viss familielikhet, og Trollkids tidligere nevnte grunnverdier vil naturlig nok også ligge til grunn for det nye konseptet.


140 cm 110 cm

Referanser til norsk natur går igjen i alle produktene Mikkel Rev følger med på hva barna tegner

Høyreist, staselig, elegant, synlig, høytidelig

Rom for egen tolkning

Enkelt, grafisk, humoristisk, stilisert

110 cm

Høyreist Avrundet seterygg Myke kanter 34 cm

Diam. 60 cm

Hemmelig rom Tavle formet som flosshatt - subtilt og noe man ikke legger merke til med en gang Luftig og åpen

Opphøyet 37 cm

Tronestol Stol, skap og stumtjener i ett. Enkelt og grafisk formspråk. Fargerike flater kombiner med lyst og naturlig tre. Formpresset kryssfiner i 4 deler. Sider og dører i massiv bjørk. Leveres i følgende farger: blå, grønn, rød, hvit eller rosa. Valgfritt symbol; elghode eller krone. Ugle stumtjener Stilisert uttrykk med rom for egen tolking. Symboliserer ugler i en trekrone. Klærne henges på knaggen i sentrum av treet, og bidrar til økt stabilitet jo flere klær som henges opp.

Votter, skerf og luer henges på “grenene” i toppen av treet. Produktet er i utfrest kryssfiner i 5 deler. Leveres i fargene oransj, grønn og hvit. Mikkel Rev griffeltavle Inspirert av et konkret barnerim - “Mikkel Rev, satt og skrev...”. Symboliserer samspillet mellom dyr og mennesker. Griffeltavlen er i MDF, produktet for øvrig i kryssfiner. Mikkels labber og nese er i dreiet tre. Leveres i hvit eller grønn. Skolekritt følger med. 23


Historiske barnemøbler Tradisjonelt har det vært lite prestisje i møbeldesign for barn sammenlignet med møbler for voksne, men det finnes likevel gode eksempler på barnemøbler helt fra 1920-tallet og frem til i dag. Som en innledning til prosjektet så jeg nærmere på formspråket og funksjonene til et utvalg av disse. Montessori Moderne møbler tilpasset barn fikk for alvor vitenskapelig fotfeste med den italienske legen Maria Montessoris pedagogikk på begynnelsen av 1900-tallet. Montessoribarnehager og –skoler ble innredet med spesialtilpassede omgivelser hvor alt fra stoler og bord til tepper, bestikk og toaletter er i barnestørrelse. Montessori la vekt på at møblene skulle være lette å flytte på, enkle, harmoniske og inspirerende for barna. I følge hennes filosofi er vakre og veltilpassede omgivelser en viktig forutsetning for barns læring og utvikling. Den tyske lærerinnen Clara Grünwald var tilhenger av Montessoris pedagogikk, og argumenterte allerede i 1923(1) for at møbler og omgivelser spesielt tilpasset barn også burde få større oppmerksomhet i private hjem. Bauhaus På samme tid var barns omgivelser et tema som også vakte interesse på Bauhaus i Tyskland. Alma Buscher konsentrerte seg om nyskapende møbler og leker for barn. Til Bauhausutstillingen i 1923 fikk hun ansvar for å innrede et eget barnerom i konsepthuset Haus am Horn. Interiøret fikk mye oppmerksomhet, og ble senere vist på flere utstillinger. Buschers møbler var radikale med sin moderne form og uttrykk, men også fordi Buscher la vekt på at barn ikke er små utgaver av voksne og derfor heller ikke har behov for voksne møbler i miniatyr. Barnemøblene i Haus am Horn var ulikt alt man hadde sett tidligere, og bestod av skap og hyller fylt med multifunksjonelle bokser og kuber i ulike størrelser som barna selv kunne bygge omgivelser og lekelandskap av.

Nåtid Fra midten av 1900-tallet og frem til i dag har familier i gjennomsnitt fått stadig færre barn, samtidig som de har større boareale og høyere levestandard enn før. Dermed gis det også større plass og mere oppmerksomhet til hvert barn. Egne barnerom er i dag en naturlig del av boligen. Nye materialer og moderne produksjonsteknologi åpnet en ny verden for møbeldesignere. Der hvor man tidligere nesten utelukkende fant barnemøbler i tre, finnes det i dag store mengder møbler i plast og syntetiske tekstiler. Formpresset tre i ulike varianter er fortsatt populært. Formspråket har gått fra primærformer til mykere og mer organiske former. Det er likevel interessant å se hvor lite av den grunnleggende tankegangen som er endret. Flere av barnemøblene fra 50- og 60-tallet kunne like gjerne vært designet i dag, og de flerfunksjonelle møblene er fortsatt like aktuelle. Bildene på de neste sidene illustrerer dette. Den største forskjellen ligger i materialvalg, produksjon og fargebruk. Man kan også si at dagens møbler i større grad er tillagt personlighet og egenart utover det rent funksjonelle. Hverken Alma Buschers Bauhaus-møbler eller Nanna Ditzels “Trisserne” fra 1962 utgir seg for å være noe mer enn det de er, mens både Magis “Nido” og bObles fra 2005 er utstyrt med ansikter og et karakteristisk, lekent formuttrykk. Dette kan kanskje ses i sammenheng med behovet for å skille seg ut i et stadig mer konkurransepreget marked. En annen viktig forskjell er at barnemøbler ikke lenger kun skal fungere på barnerommet, men i hele hjemmet. Åpne løsninger gjør at grensene mellom barnerom og voksenrom viskes ut, samtidig som møbler for voksne med elementer av lekenhet og humor er en økende trend. Moderne interiør er gjerne mer fleksibelt og mindre alvorlig enn før, og slik også mere barnevennlig. 1 Vitra Design Museum (1997) Kid Size - Material world of childhood. Skira.

24


Alma Buscher, Play cupboard fra Bauhaus-utstillingen i 1923 Foto: BauhausbĂźcher, vol.7, 1924 - s. 36

Children’s chair, design: Kristian Vedel,1957 Foto: Gisle Hannemyr

Montessoriskole i London, ca. 1950 Foto: Quad City Montessori School, www.qcms.org

Trisserne, design: Nanna Ditzel, 1962 Foto: K. Helmer-Petersen


Children’s plywood chair, design: Charles/Ray Eames, 1945 Foto: Vitra Design Museum

Tripp Trapp, design: Peter Opsvik, 1972 Foto: Stokke, www.stokke.com

IKEA PS Virrig, snurre- og vippemøbel, 1997 Foto: IKEA, www.ikea.com

IKEA Mammut, 1994 Foto: IKEA, www.ikea.com


Magis Nido, design: Javier Mariscal, 2005 Foto: Euklides, www.euklides.no

bObles, 2005 Foto: bObles, www.bobles.dk

Magis Trioli, design: Eero Aarnio, 2005 Foto: BLTD, www.betterlivingthroughdesign.com

P’kolino Klick Desk, 2007 Foto: P’kolino, www.pkolino.com


Varig, unikt, eksklusivt Heirloom

PLAY + SOFT Vitra

Hase Weiss Vitra Stokke Rockabye

Tradisjonelt formspråk

Playsam Trollkid

Kloss

Moderne formspråk

bObles

Fatboy TARGET Kid’s Window

IKEA

TARGET

Foldschool Gratis!

Generisk, masseprodusert, bruk-og-kast 28


Markedsanalyse Dagens marked for barnemøbler og relaterte produkter ble undersøkt for å få et innblikk i hvem Trollkids konkurrenter er. Undersøkelsen ble utført ved å oppsøke et utvalg relevante leverandører og forhandlere, både fysisk og på internett, og gjennom innhenting av kataloger og markedsføringsmateriell. I Oslo ble butikkene IKEA, Sprell, Tiny Shop, Pur Norsk, Tannum Møbler og Riktige Leker besøkt. Skillet mellom barnemøbler for det private markedet og barnemøbler for kontraktsmarkedet virket i utgangspunktet ikke så stort, og flere produsenter leverer også til begge markeder. Undersøkelsen gjorde det klart at den største forskjellen ligger i materialbruk og overflater. Møbler til institusjoner har av hygieniske årsaker ofte glatte overflater uten detaljer. Puter er vanligvis trukket med glatt, slitesterkt kunststoff. I møbler til det private markedet finner man i større grad bruk av ulike tekstiler, puter og overflater med tekstur og ornamentikk. Hensyn til renhold og hygiene er fortsatt viktig, men her utsettes ikke møblene for like stor slitasje, noe som gjør at man som designer står friere i forhold til materialvalg og utforming. I følge undersøkelser Trollkid Eventyrmøbler har gjort, domineres det europeiske markedet for barneinteriør av lavprisprodukter hovedsakelig fra Asia og til dels Øst-Europa. Tre er ofte erstattet med plast i produkter som dukkevogner, bilderammer, stoler og bord. I USA finner en gjerne at barnemøbler er utformet med tydelige referanser til voksenverdenen, uten elementer av nyskaping. Mine undersøkelser indikerer at dette til en viss grad stemmer, men at både utvalget og etterspørselen etter gode kvalitetsmøbler for barn er økende. Jeg antar at dette skyldes høyere inntekter, men tror også at en økende bevissthet rundt forbruk og miljøproblematikk spiller inn. Man ønsker å investere i produkter som varer og som enten kan vokse med barnet eller gjenbrukes av andre, fremfor å kaste og kjøpe nytt. Mer om dette i avsnittet “Miljø og kvalitet” på side 32.

IKEA er en stor og viktig aktør over hele verden, og har både pris og design som viktige konkurransefortrinn. Deres produkter selges imidlertid i enorme kvanta, og oppleves i liten grad som unike og spesielle. Posisjoneringsakse Et utvalg møbler som representerer forskjellige produsenter ble plassert i en posisjoneringsakse (fig 1.1, s. 28) i forhold til kriteriene tradisjonelt vs. moderne formspråk og generiske produkter vs. unike og personlige produkter. Å plassere Trollkids produkter i forhold til andre produsenter var nyttig for å få både oppdragsgiver og meg selv til å reflektere over hva som skiller Trollkid fra andre aktører på markedet, og visualisere hvem som opererer i samme markedssegment som dem. Posisjoneringsaksen er ikke en fullstendig oversikt over konkurrenter, men et forsøk på å illustrere spredningen i markedet. Jeg har plassert Trollkid over midtaksen og til høyre i diagrammet, sammen med produsenter som Vitra, Hase Weiss, Kloss og bObles. Dette er basert på fellestrekk som gjennomgående bruk av stiliserte former og spreke farger, og gjennomtenkte detaljer som gir produktene personlighet og særpreg. Produktene er av høy kvalitet med priser som ligger noe over gjennomsnittet. Trollkid ønsker å fortsette å operere i dette markedssegmentet.

29


SOVE

RYDDE MØBEL KATEGORIER

SITTE

30

LEKE


Møbelkategorier Møbler for barn kan kategoriseres i fire ulike grupper: ”sove”, ”rydde/organisere”, ”sitte” og ”lekemøbler” (fig 1.2, s. 30). I bransjen betegnes møbler innenfor de tre førstnevnte kategoriene gjerne som ”need-produkter”, altså møbeltyper de fleste barnefamilier har behov for og går til innkjøp av. Dette gjelder for eksempel senger, skap, hyller, stoler og bord. Slike møbler dominerer i stor grad markedet, og mange produsenter leverer kun denne typen barnemøbler. Møblene i kategorien “lekemøbler” ligger i grenseland mellom leker og møbler, og har ikke nødvendigvis noen klar hovedfunksjon. De kjennetegnes av at de har et klart interiørpreg samtidig som de er ment å kunne spille en aktiv rolle i barns lek. Enkelte er flerfunksjonelle, og kan for eksempel fungere som bord, oppbevarings- eller sittemøbel. Eksempler på slike møbler er de eksotiske skumdyrene fra bObles og de skulpturelle konseptmøblene fra PLAY + SOFT. Jeg vil også plassere inventar som leketelt, ribbevegger, leketepper, dukketeatre og gyngemøbler i denne kategorien. Resultatet av dette prosjektet er også ment å kunne plasseres i kategorien “lekemøbler”, og jeg konkluderer etter å ha undersøkt konkurrentene at utvalget er stort, men at mye er av dårlig kvalitet. Produkter fra Trollkid Eventyrmøbler er i første rekke rettet mot kvalitetsbevisste kunder på utkikk etter “det lille ekstra”. Dette er et mindre marked enn det IKEA opererer i, men det finnes allikevel en rekke små og mellomstore produsenter som henvender seg til de samme kundene. Det vil være viktig å skille seg fra disse, og her mener jeg Trollkids største styrke er at de så tydelig fokuserer på det norske og skandinaviske. Jeg vil derfor videreføre dette gjennom å hente inspirasjon fra norsk fauna, kultur, myter, eventyr og tradisjoner. 31


Miljø og kvalitet Parallelt med kvalitetsmøbler fra kjente produsenter og designere består dagens marked som tidligere nevnt også av store mengder billige barnemøbler av lav kvalitet. Dette er bruk-og-kast-møbler som åpenbart dekker et behov i markedet, men som er produsert med lite fokus på miljøhensyn. I forretningsplanen for Trollkid Eventyrmøbler presiseres det at deres produkter blant annet skal skille seg ut ved å være miljøriktige og av høy kvalitet. For å få en bedre forståelse av hva dette innebærer, ønsket jeg å se nærmere på hva som skal til for at møbler kan klassifiseres som miljøriktige, og hvordan kvalitet spiller inn i dette. Hva er miljøvennlige møbler? I følge miljøstiftelsen GRIP(1) er både god kvalitet, lang levetid og bruk av miljøriktige materialer viktige miljøegenskaper ved utvikling av møbler. Kvalitet I møbelavdelingen i bruktbutikker og på loppemarked ser man fort at billige møbler av sponplater med folie er engangsmøbler. Møbler i heltre eller finér med godt håndverk resirkuleres derimot gang etter gang, og blir ikke nødvendigvis mindre attraktive av å bli reparert eller trukket om. God kvalitet er som oftest også et bra miljøvalg, nettopp fordi møbler som ikke blir ødelagt varer lenge. Levetid Vi produserer stadig større mengder avfall. Å skaffe materialer til alle produktene som blir kassert i raskt tempo krever enorme naturressurser. Men attraktive produkter som er skapt for å vare blir ikke kastet. Ved å skape produkter med lang levetid begrenser man altså ressursbruk samtidig som man produserer mindre søppel. Tidløse møbler med gode, gjennomtenkte løsninger er derfor mer miljøvennlig enn platemøbler kjøpt på billigsalg.

32

Celery Furniture, økologiske barnemøbler uten skruer Foto: Celery Furniture, www.celeryfurniture.com Materialbruk Ved å begrense materialbruken i produktene man lager og bruke fornybare eller gjenvunnede materialer i den grad det er mulig, kan man gjøre mye for miljøet. Jo færre materialer et møbel består av, jo lettere er det dessuten å resirkulere. Det er også viktig å være bevisst på bruk av kjemikalier. Billige plater, særlig sponplater, kan frigjøre formaldehyd, en svært irriterende gass. Tepper og møbelstoffer kan være behandlet med biocider eller flammehemmere som er svært skadelige om de slipper ut i naturen. For å redusere transportbehovet og dermed minske luftforurensning bør man tenke lokalt både i valg av råvarer og produsent. En stol av et miljøsunt materiale er ikke nødvendigvis miljøvennlig hvis den må fraktes halve kloden rundt før den selges.


Miljøbevissthet - endelig trendy? Konkurransedyktighet er en essensiell del av en god miljøprofil. Det hjelper lite å ta hensyn til miljøet i utvikling og produksjon dersom andre aspekter ved det ferdige produktet gjør at kunden velger andre løsninger. GRIP(1) understreker derfor at de beste produktene er de som ivaretar miljøhensyn best mulig, uten at det går på bekostning av andre kriterier for god design. Hvis markedet ikke vil ha produktet, er ressursene som krevdes for å utvikle det forbrukt til ingen nytte - og det er hverken økonomisk eller miljøvennlig. Når det er sagt, har de siste årenes oppmerksomhet rundt klimaproblematikk gjort at økologiske produkter vinner stadig flere markedsandeler. Dette gjelder i særlig grad produkter for barn. Helios, norges eldste øko-butikkjede, oppgir at småbarnsforeldre er deres største kundegruppe(2). Økologiske barneklær og barnemat, hjemmesydde kosedyr og gjenbruk av tekstiler er svært populært. Produsentene spiller på nybakte foreldres samvittighet og ansvarsfølelse, og det er kanskje naturlig at man blir spesielt bevisst på sin egen påvirkning på miljøet i det man går fra å kun ha ansvar for seg selv til å ha ansvar for fremtiden til sine barn. Ser man nærmere på siste nytt innen produkter for barn kan man kan nesten si at det er blitt trendy å være miljøbevisst, og slik sett mener jeg at det for produsenter som Trollkid Eventyrmøbler kan være et konkurransefortrinn i seg selv å tydeliggjøre at man har en god og gjennomtenkt miljøprofil.

Bambu Kids Utencils, barnebestikk av økologisk bambus Foto: Bambu, www.bambuhome.com

1 GRIP (2003) GRIP økodesign - en veileder i miljøeffektiv produktutvikling 2 Vidnes, J. (2002) Den gode begynnelsen. Folkevett - Fremtiden i Våre Henders magasin, 24. september

Urban Elk, danskproduserte, økologiske barneklær Foto: Urban Elk, www.urbanelk.dk 33


Hvem er målgruppen? Økologisk barnemat Tidlig i prosjektet dannet jeg meg gjennom samtaler med oppdragsgiver et bilde av den eksisterende kundekretsen og de potensielle kundene det er naturlig å rette et nytt møbelkonsept mot. Trollkid Eventyrmøbler henvender seg nettopp til de tidligere nevnte miljø- og kvalitetsbevisste småbarnsforeldrene. Det betyr ikke at disse kundene aldri kjøper produkter fra IKEA og H&M, men de er gjerne over gjennomsnittet bevisste på hvor produktene de kjøper kommer fra og hva de er laget av. De er kanskje på jakt etter et spesielt, litt dyrere møbel for å komplettere barnerommet med, eller så ønsker de seg flere unike kvalitetsmøbler som hele søskenflokken kan ha glede av i mange år fremover. Jeg visualiserte den ønskede målgruppen gjennom et collage, formålet var å plassere Trollkids møbler i en kontekst, og å ha en visuell beskrivelse av målgruppen som kunne benyttes som underlagsmateriale i avgjørelser og diskusjoner med veiledere og oppdragsgiver.

Miljø- og kvalitetsbevisste foreldre og besteforeldre

Organiske barneklær i sterke farger 34


Gjenbruk av tekstiler Tradisjonsrike leker i ny drakt Barnemøbler i stua: Moderne, fleksiblelt, enkelt

HUMORISTISKE OG LEKNE PRODUKTER IKEA mikset med personlige, unike produkter

35


Barn som brukergruppe Å designe for barn er krevende. Som voksen er det vanskelig å se bort fra egen erfaring og kunnskap og sette seg inn i barnets situasjon. For å få en bedre forståelse av hva som kjennetegner barn under 10 år er og hva de er opptatt av, har jeg vært i kontakt med førskolelærere og pedagoger, flere barnefamilier og sist men ikke minst har barna selv fått uttale seg. Observasjon, korte intervjuer og studier av relevant litteratur om lek og utvikling har vært viktig. På forhånd var dette de sentrale spørsmålene jeg ønsket å finne svar på gjennom studier av målgruppen: • Hvordan utvikler barn seg opp til 10 års alder? • Hvilke ferdigheter har de? • Hvilke utfordringer trenger de på de ulike alderstrinnene? • Hva er barna opptatt av? • Hva slags lek og aktivitet bedriver barna hjemme? • Hvilken rolle spiller møbler, interiør og omgivelser i leken? • Hvem deltar i leken? • Hvordan ser det ut hjemme hos barnefamilien? • Hvor i boligen oppholder barna seg? • Hva slags møbler ønsker barn og foreldre seg? Lek og utvikling Bakgrunnsteori om barns utvikling var viktig i dette prosjektet for å forstå hvilket mentalt og fysisk nivå barn i målgruppen befinner seg på. Kunnskap og innsikt i dette var nødvendig både for å kunne ta avgjørelser i forhold til endelig konsept og for å kommunisere med barna på en hensiktsmessig måte underveis i designprosessen. Kognitiv og emosjonell utvikling Det finnes mange vitenskapelige teorier om barns intelligente utvikling, et fellestrekk er at de gjerne deler barn inn i ulike utviklingsstadier. Den franske filosofen Jean Piagets kunnskapsteori er velkjent blant pedagoger og førskole36

lærere og tar utgangspunkt i at barns psykiske utvikling skjer gjennom fire hovedstadier: 1. Det sansemotoriske utviklingsstadiet (0-2 år) 2. Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (ca 2-7 år) 3. Det konkretoperasjonelle stadiet (ca 7-11 år) 4. Det formaloperasjonelle stadiet (ca 11 år til voksen alder) Det preoperasjonelle utviklingsstadiet og konkretoperasjonelle stadiet er begge relevante i forbindelse med dette prosjektet og er kort oppsummert på neste side. Motorikk og fysiologisk utvikling Enkelt fortalt er motorikk evnen til å mestre sin egen kropp, og lek og bevegelse er sentralt for at barn skal utvikle tilstrekkelige motoriske evner. Motorisk utvikling skjer hovedsaklig i alderen 2 – 6/7 år, først og fremst gjennom grunnleggende naturlige bevegelser som å løpe, hoppe, hinke, kaste, fange, henge, slenge, skli, dra, skyve, løfte, bære, snurre og så videre. Fra 2 år og oppover mestrer barnet gradvis fra enkle til sammensatte bevegelser, og går fra å kunne utføre en enkelt bevegelse til å kunne gjenta den i rytmiske serier. Barnet mestrer etter hvert like bevegelser i en rytmisk serie og flytende overgang til en annen, forskjellig bevegelse. Barn trenger å være mye i bevegelse, spesielt de første sju årene. I boken “Se hva jeg kan! Hvordan barn utvikler seg gjennom lek og bevegelse”(1) av den svenske pedagogen Ylva Ellneby nevnes følgende som gode eksempler på aktiviteter som stimulerer ledd, muskler og balanse og hjelper barn å utvikle sin motorikk: • Huske i en huske eller gynge i en hengekøye • Leke med baller eller oppblåste ballonger • Sortere forskjellige tunge ting • Bade og leke i vann


Det preoperasjonelle stadiet (ca 2-7 år)

Det konkretoperasjonelle stadiet (ca 7-11 år)

• Barnet begynner å kunne forestille seg tid og rom som ikke direkte befinner seg innen syns- eller hørselsfeltet der og da. De er ikke lenger begrenset til nåtid, men har forståelse for fortid og fremtid.

• Barnet kan etter hvert tenke logisk gjennom å: - Kategorisere og organisere - Forklare hendelser og dra konklusjoner

• Begynner å bruke leker og objekter som symboler for virkelige ting. Språket er i utvikling og indre forestillinger beskrives gjennom ord og språk. Rollelek er viktig. • Blander lett virkeligheten og symboler for virkeligheten, for eksempel ved å tro at tanker kan høres av andre eller å tro at drømmer er noe som kommer fra et annet sted, og kan ses og tas på. • Egosentrisk verdensbilde hvor deres oppfatning av ting er den eneste tenkelige. Alt og alle har samme egenskaper som barnet selv (døde objekter har følelser).

• Barnet forstår mengde og antall - også dersom formen endres, for eksempel saft i høyt og smalt vs. lavt og bredt glass, eller godteri i pose eller utspredd på gulvet. • Barnet vet at deres mening om noe bare er en av mange. • Barnet kan ikke skille mellom virkeligheten og deres egen oppfatning av virkeligheten, de kan ikke tenke hypotetisk. • Barnet interesserer seg for å forklare og forstå alle fenomener rundt seg.

37


• Gå tur i skog og mark • Henge i en ribbevegg • Hoppe langt, kort eller høyt • Tautrekking • Slappe av eller danse til musikk • Rytmeleker • Leke med leire eller deig • Klippe og tegne • Sykle • Hoppe på trampoline • Kjøre trillebår med hverandre • Trekke eller bære tunge ting • Bygge hytte eller snekre • Bryte med hverandre • Leke med bokseball • Klatre i trær • Ri • Hermeleker • Snurre på snurrestol eller kjøre karusell • Gå i skogen • Leke i snø eller ake på akebrett • Balansere på et brett som kan vippe frem og tilbake • Rulle rundt i et pledd eller bare rulle rundt på gulvet • Gå på stylter • Balansere på store baller • Klatre i trær eller klatrestativ • Balansere på steiner eller stubber • Hoppe over grøfter

mønsterbruk, utkledning og speil stimulerer synssansen. Lokalisering av lyd og det å skille ulike lyder fra hverandre stimulerer hørselssansen, og luktesansen kan stimuleres gjennom å prøve å lokalisere og gjenkjenne ulike lukter. Et møbel kan være med på å stimulere alle disse sansene, og jeg ser det som viktig å være bevisst på dette i valg av utforming og materialer. Sosialt samspill Sosiale evner utvikles også gjennom lek, og da spesielt gjennom det som kalles rollelek. Barn i alderen 3-7 år elsker å kle seg ut og leke at de er noen andre, og leken er ofte basert på aktiviteter og situasjoner de har observert voksne i. Rollelek handler om å etterligne virkeligheten slik barna opplever den, og er deres måte å utvikle blant annet språk, kommunikasjonsevner, identitet, kreativitet, og evne til abstrakt tenkning og konfliktløsing. Førskolelærere jeg har vært i kontakt med(2) forteller at rollene barna skaper avhenger mye av hva som er aktuelt på Barne-TV og ellers i media. Å leke for eksempel kjøkken, butikk, legekontor, bussjåfør, prinsesse eller sirkus er også populært. Gjennom rollelek får barn stimuli ved bruk av sin fantasi og kreativitet, pedagoger legger derfor vekt på at barna selv skal få velge hva de vil leke og hvilke roller de vil spille. Det er viktig at barn har tilgang til leker og omgivelser som kan fungere i flere typer lek. Fysiske omgivelser og møblers rolle i barns lek

Jeg ser på flere av disse aktivitetene som interessante utgangspunkt for et møbelkonsept. Mange “store” bevegelser som å løpe, hoppe, huske i en huske eller klatre i trær ses i utgangspunktet på som utendørsaktiviteter. Kanskje er det mulig å skape møbler tilpasset innendørs bruk som gir liignende opplevelser? Sanseutvikling Syn, hørsel, luktesans og den taktile sans utvikles også gjennom lek. Ulike teksturer, konsistenser og overflater stimulerer den taktile sansen. Sortering av ulike former og farger, 38

I følge artikkelen “Adults are from Earth; Children are from the Moon - Designing for Children: A Complex Challenge” av Randy White(3) bør omgivelser beregnet for barn utformes med spesiell fokus på 4 grunnleggende behov; bevegelse, komfort, mestring og kontroll. Dette understrekes også av Anita Rui Olds(4), designer og anerkjent amerikansk ekspert på ute- og innemiljøer tilpasset barn. Med disse behovene menes at omgivelsene bør gi barna mulighet til å være i aktivitet og bevege seg fritt innen visse rammer, samtidig som de føles trygge og komfortable. Alle sansene


bør stimuleres - men stimuleres de for lite eller for mye, for eksempel gjennom høye lyder, vil ikke omgivelsene lenger føles komfortable for barnet. Barn trenger dessuten å føle at de mestrer og forstår omgivelsene sine, og at de er i stand til å bruke dem på egen hånd uten hjelp. White legger vekt på at barn i større grad enn voksne ønsker å kontrollere, transformere og interagere med sine omgivelser(3). Løse gjenstander og objekter som lar seg flytte og bygge engasjerer derfor barn i større grad enn statiske, fastmonterte møbler. Fleksible interiører stimulerer også mer til kreativ lek enn strukturerte og faste “temarom”, samtidig som de gjennom å stadig kunne endres sørger for at barna ikke kjeder seg. White understreker dessuten viktigheten av å omgi barn med møbler og objekter tilpasset deres størrelse, og begrunner dette med at dette høyner kvaliteten på leken og sørger for å holde på barnas interesse og konsentrasjon over lenger tid. I følge Ylva Enneby(1) har omgivelsene stor betydning for hvilke leker barn leker. For bevegelsesleker kreves et miljø som byr på utfordringer for kropp og sanser, og utendørs er skogen eller parker med mye natur i følge henne det aller beste lekemiljøet. Rollelek krever steder som kan forandres, i tillegg til redskaper, gjerne abstrakte, som kan endre funksjon etter behov under leken. Noe av utgangspunktet for dette prosjektet er påstanden om at innredning og møbler i moderne hjem er en delaktig årsak til at både barn og voksne sitter mere stille enn før. Det finnes lite forskning som understøtter akkurat dette, men jeg oppfatter det som om både produsenter og forbrukere er i ferd med å bli bevisste på sammenhengen. IKEA valgte i 2004 å satse på kolleksjonen PS Play, møbler som skulle gjøre det mulig for barn å bevege seg i fri utfoldelse innendørs. Flere av småbarnsforeldrene jeg har hatt kontakt med i løpet av dette prosjektet har også nevnt at de ønsker seg og gjerne vil se flere aktivitetsmøbler som klatrevegger og trampoliner tilpasset bruk i private hjem.

Møllergata skole SFO Den 13. februar var jeg på besøk på Møllergata SFO, og fikk omvisning av SFO-leder Mara Acantalicio. Møllergata SFO har 70 barn i alderen 6-10 år. Formålet med besøket var å se på det spesielle interiøret hvor det er lagt ekstra vekt på rollelek, samt å observere barn som leker. SFO sine lokaler består av flere ulike lekemiljøer i barnestørrelse; et lite hvitt hus med hage, en tømmerhytte med “gress på taket” og egen inngang, et bibliotek med lenestoler og “peis” og en butikkdisk. At rollelek med kulisser og rekvisitter er spennende fikk jeg bekreftet ved at barna virket svært opptatt av dette. Lekemiljøene på Møllergata SFO er detaljerte, og det er åpenbart hva de skal forestille. Barna virker allikevel som de benytter dem etter egen fantasi. Observasjoner og konklusjoner fra besøket beskrives i Appendix. Kort oppsummert skiller SFO seg selvsagt fra private hjem på mange måter. Barna har store areal å boltre seg på, det er mange av dem samlet på ett sted, og de har tilgang på mange leker og lekekamerater. Det var allikevel interessant og inspirerende å se hvordan innredning kan inspirere til ulike typer lek. Samtalen med SFO-leder ga meg også innspill på hva jeg burde fokusere på videre. Vi diskuterte konkret modulkonsepter og møbler uten fast funksjon som eksempler på gode løsninger for barn, ettersom de uansett ikke bruker eksisterende møbler slik voksne gjør. Det ble ikke fotografert ved besøket, da fotografering av barn i barnehage- og skolesammenheng må avklares på forhånd med skriftlig godkjennelse fra foreldre for hvert enkelt barn. Jeg vurderte det slik at fotografering ikke var avgjørende for å få utbytte av dette besøket. 1 Ellneby, Y. (2004) Se hva jeg kan! Cappelen. 2 Førskolelærerne Mette Skaar, Siri Grafsrønningen og Anne M. Meyer 3 White, R. (2004) Adults are from Earth; Children are from the Moon - Designing for Children: A Complex Challenge. White Hutchinson Leisure & Learning. 4 Olds, A. R. (2000) Child care design guide. McGraw-Hill Professional.

39


Fri fantasi Barn er utstyrt med levende fantasi, og med litt hjelp kan det meste benyttes som gjenstander i lek. En pappeske og noen engangstallerkner blir fort en racerbil. Foto: Olga Carretero 40


41


Trehytte De fleste barn liker å klatre i trær, og alle har vel på et eller annet tidspunkt i livet ønsket seg en ekte trehytte. Klatring stimulerer koordinasjonsevnen, balansen og musklene i armer og ben. Litt eldre barn liker å ha et hemmelig skjulested som bare er deres, hvor voksne ikke har adgang. Foto: Olga Carretero 42


43


44


Barnefamiliens behov og ønsker I mitt diplomprogram definerte jeg at jeg skulle opprette kontakt med en referansegruppe bestående av representanter fra målgruppen. Tidlig i prosjektet kontaktet jeg derfor 5 barnefamilier som har bidratt med informasjon underveis i prosessen. Jeg ønsket at både barn og voksne skulle få fortelle og komme med innspill på egne premisser. Et delmål i prosjektet har dessuten vært å la barn få bidra med ideer i designprosessen og bruke dem som inspirasjon i utviklingen av det endelige produktet. Jeg har derfor benyttet en kombinasjon av flere ulike metoder, tilpasset både barn og voksne, for å kartlegge barnefamiliens behov og ønsker i forhold til lek, innredning og møbler.

de uforstyrret får dokumentere og beskrive aspekter ved sin egen hverdag på en annen måte enn i en typisk intervjusituasjon eller spørreundersøkelse. Dette er en forholdsvis ny designmetode, og det finnes ingen absolutte regler for hva en slik pakke skal inneholde. Det er imidlertid vanlig at brukerne blir bedt om å dokumentere ved hjelp av kamera eller video, samt at oppgavene som gis fremtvinger valg som skal synliggjøre brukernes verdier og meninger. De kan for eksempel bli bedt om å rangere bilder av produkter de liker eller ikke liker, tegne kart eller diagrammer, fortelle om en god og en dårlig opplevelse de har hatt med et bestemt produkt, og så videre.

Referansegruppen har bestått av:

Det er flere grunner til at jeg valgte å benytte denne metoden. Jeg ønsket å vite mer om hverdagslivet hjemme hos barnefamiliene, hva foregår på en helt vanlig ettermiddag, eller i løpet av en helt vanlig uke? Dersom jeg selv skulle være tilstede og observere ville det ikke lenger være en helt vanlig ettermiddag... jeg måtte altså finne en måte å være tilstede på uten å fysisk være på besøk. Samtidig ønsket jeg å involvere hele familien - jeg ville at de skulle inspirere meg og komme med sine egne idéer til møbler og interiør de kunne tenke seg. Tradisjonelle metoder for brukerinvolvering som dybdeintervju og spørreskjemaer fungerer dårlig til å kommunisere med barn. Gjennom probepakkene kunne jeg gi familien i oppdrag å beskrive sitt hverdagsliv med fokus på barnas lek, samtidig som jeg kunne gi oppgaver som både barn og voksne kunne være med å svare på.

• Familien Lexander, Bergen Ania (28), Simen (31), Adrian (7) og Amalie (nesten 3) • Familien Løvaas/Greger, Oslo Line (27), Dan Filip (31), Christoffer (4) • Familien Bæverfjord, Trondheim Kjersti (31), Dan Lewi (34), Mathias (6) og Marius (4) • Familien Dahl, Bergen Eli (33), Torgeir (31), Kristoffer (6) og Sondre (7 ½) • Familien Nelvik, Oslo Kirsten (35), Sven (38), Guro (4 ½) Probes Probes, eller “Sonder til utfylling”(1) på norsk, er pakker som utvikles på forhånd og gis til et utvalg brukere. Pakkene inneholder ulike oppgaver som brukerne skal utføre innenfor et gitt tidsrom, deretter samles pakkene inn igjen. Hensikten er at brukerne skal få tid til å sette seg inn i og reflektere over problemstillingen det arbeides med, samt at

Innholdet i pakkene I februar fikk de 5 familiene tilsendt hver sin pakke, som de skulle jobbe med i en uke og deretter returnere til meg. Pakkene inneholdt følgende: • Oppgavehefte med 6 oppgaver • Engangskamera • Tusjer • Tegnepapir 45


46

Familien Bæverfjord Tegnet av Mathias (6) og Sondre (7 ½)

Familien Lexander

Familien Løvaas/Greger Tegnet av Christoffer (4)

Familien Nelvik Tegnet av Guro (4 ½) med hjelp av mamma Kirsten (35)


I artikkelen “Talking and listening to children” av Alison Clark(2) diskuteres en ny metode for å kommunisere med barn om deres fysiske omgivelser - “The Mosaic Approach”. Forfatteren mener denne metoden kan hjelpe designere til å reflektere rundt barns opplevelse av interiør og arkitektur, og hjelpe barna til å uttrykke seg gjennom medier som er tilpasset dem. The Mosaic Approach er en multi-metodisk modell for kommunikasjon med yngre barn, som fokuserer på barnas styrker fremfor svakheter, og tar høyde for at barn har ulike ferdigheter og kunnskaper. I stedet for skriftlige spørreskjemaer brukes følgende metoder: • Observasjon av barna • Korte intervjuer med ett og ett barn eller i gruppe • Engangskamera - Barna dokumenterer det de synes er “viktige ting” og “viktige steder” • Omvisning - Barna arrangerer omvisning i sine omgivelser og fungerer selv som guide • Kart - Barna tegner kart over omgivelsene sine • Intervjuer med foreldre / barnehageansatte Jeg benyttet The Mosaic Approach som inspirasjon i utviklingen av oppgaveheftene barnefamiliene fikk tilsendt, og valgte å bruke både dokumentasjon ved hjelp av engangskamera og tegning av kart som egne oppgaver. Jeg satte også opp en liste over spørsmål jeg ønsket å få svar på fra barnefamiliene, og laget deretter 6 oppgaver som skulle gi meg den informasjonen jeg ønsket. Oppgaver og besvarelser Alle de 5 familiene fullførte oppgavene og returnerte pakkene. Oppgaveheftene og besvarelsene er i sin helhet vedlagt rapporten. Resultatene kan oppsummeres slik: Oppgave 1: “Hvem er dere”? Familien skulle her beskrive seg selv ved hjelp av ord, bilder, tegninger, utklipp etc. Hensikten var å få vite mer om familiene, ettersom jeg kun visste navn og alder på forhånd. 3 av 5 familier valgte å bruke barnetegninger i kombinasjon

med stikkord for å presentere seg selv. De resterende 2 brukte en kombinasjon av collage og tekst, og det var disse 2 besvarelsene som ga klart mest informasjon om familien. Oppgaven var nyttig for å innhente detaljert informasjon om familiene, som igjen var nødvendig for å kunne tolke svarene på de påfølgende spørsmålene. Oppgave 2: “Ett bilde sier mer enn tusen ord...” Barna i familien fikk i oppgave å benytte engangskameraet til å ta bilder av “sine” steder i hjemmet. Barna skulle selv velge hva de ville ta bilde av, for eksempel rommet sitt, hvor de oppbevarer lekene sine, hvor de sover, hvor de leker og så videre. Hensikten var å se hvor barna liker å oppholde seg og hvordan de opplever hjemmet sitt, for å få inspirasjon til hvor det er naturlig å plassere møbler for lek og aktivitet. Bildene jeg fikk tilbake var av varierende kvalitet, og enkelte var det umulig å se hva skulle forestille. Noen bilder var imidlertid gode, og viste hvordan barnerommene var innredet og hvordan det var gjort plass til leker i stua. Det var interessant å se at alle barna som hadde søsken deler rom, og at køyesenger er en gjenganger. Familiene har generelt ikke så mange møbler spesielt beregnet for barna utover senger, stoler/krakker og oppbevaring av leker. Oppgave 3: “Her bor jeg!” Her skulle barna i familien tegne kart over hjemmet sitt. Hvor ligger stua hen, hvor er senga deres, hvor er de hemmelige gjemmestedene og hvor liker de best å være? Jeg ønsket her at resultatet skulle vise barnas oppfatning av hjemmet og at de gjennom å tegne kart kanskje selv kunne markere hvilke rom og møbler som var viktigst for dem og hva de brukte dem til. Dette viste seg imidlertid å være vanskelig. Ingen har fullt ut forstått denne oppgaven, og besvarelsene bærer preg av at barna enten har fokusert på å tegne et “skattekart” eller ganske enkelt tegnet vilkårlige streker og farger. Mathias på 6 og Sondre på 7½ år er de eneste som til en viss grad har løst oppgaven slik det var ment, noe som tyder på at dette er en oppgave som best passer for litt eldre barn. 47


Christoffer har en hemmelig hule under senga Foto: Christoffer (4)

Guro har et rosa prinsesserom Foto: Guro (4 ½)

Guro har både egen PC og en lekekomfyr i plast på rommet sitt Foto: Guro (4 ½)

Hyller fra IKEA med leker på rommet til Sondre og Kristoffer Foto: Sondre (7) og Kristoffer (6 ½)


Sondre og Kristoffer sover i køyeseng og deler rom Foto: Sondre (7) og Kristoffer (6 ½)

Mathias og Marius har gyngehest i stua Foto: Mathias (6)

Marius leker med lekene i lekekista i stua Foto: Mathias (6)

Amalie og Adrian har også et eget lekehjørne i stua Foto: Adrian (7)


Mitt drømmemøbel - Dragen Lunvik Tegnet av Christoffer (4) med hjelp av mamma Line (27)

Mitt drømmemøbel - Klatrehyller, leketelt og minisofa Tegnet av mamma Ania (28)

Mitt drømmemøbel - Etasjeseng med stor ballong Tegnet av pappa Sven (38)

Mitt drømmemøbel Tegnet av Marius (4)


Flammestol

Mitt drømmemøbel: Flammestol Tegnet av Kristoffer (6)

Mitt drømmemøbel: Køyeseng med sklie, oppbevaring og hule Tegnet av pappa Torgeir (31)

Mitt drømmemøbel: Skulptur/objekt med oppbevaring Tegnet av mamma Eli (33)

Mitt drømmemøbel: Trampoline Tegnet av Sondre (7 ½)


Oppgave 4: “Tegn ditt drømmemøbel!” Hele familien ble her bedt om å tegne hvert sitt drømmemøbel - et barnemøbel som ville vært perfekt i deres øyne Forslagene og idéene fra foreldrene viste seg å gi mye viktig informasjon. Barna tegnet gjerne møbler med funksjonalitet hentet fra lekeplasser fremfor tradisjonelle møbler. En dinosaur som fungerer som sklie, en trampoline etc. Dette var en av de mest vellykkede oppgavene. Oppgave 5: “Foreldresamtale” Denne oppgaven bestod av en rekke spørsmål som foreldrene skulle besvare. Spørsmålene dreide seg om hvilke holdninger de har til innredning og møbler for barn, og hvilken rolle møbler kan ha i forhold til lek og aktivitet i hjemmet. Alle foreldrene hadde tatt seg tid til å svare utfyllende på oppgaven. Av svarene kom det frem at alle barna oppholdt seg mye i stua når de lekte, og at foreldrene er opptatt av at barnemøbler skal kunne passe med resten av interiøret i boligen. Å bygge hytte av puter og pledd nevnes av flere som en populær aktivitet der eksisterende møbler spiller en viktig rolle.

Leketelt 5 stemmer; 2 voksne 3 barn Barnas favoritt! Leketeltet ble valgt fordi barna liker å kunne gjemme seg uten at noen ser dem. De voksne har vektlagt at det er praktisk med oppbevaring, og at små rom og hemmelige gjemmesteder var det morsomste de visste da de var barn. Lekevegg 4 stemmer; 2 voksne 2 barn Barna som har valgt lekeveggen begrunner dette med at de kan gjemme seg bak den. De voksne skriver at den har mange bruksmuligheter. Puslespillputer

Oppgave 6: “Førstevalg, andrevalg...” Denne oppgaven presenterte et utvalg eksisterende barnemøbler med ulike funksjoner. Møblene jeg hadde plukket ut representerte ulike former for lek, kombinert med mer tradisjonelle møbler som krakker og stoler. De representerte også ulike estetiske uttrykk. Både foreldre og barn ble bedt om å plukke ut 3 objekter de ville hatt med i sitt drømmehjem, og deretter beskrive hva de hadde valgt og hvorfor. Til slutt fikk de også mulighet til å fortelle om det var møbeltyper som ikke var avbildet men som de også ville hatt med. Hensikten var å se hva voksne vektlegger og hva barn vektlegger når de skal velge møbler. Oversikten viser de mest populære møblene og antallet stemmer disse fikk. Det var stor spredning i de resterende stemmene. Kun 4 av 16 møbler fikk ingen stemmer. 52

4 stemmer; 2 voksne 2 barn De voksne har lagt vekt på at dette er pedagogisk og fleksibelt. Barna mener at det ser morsomt ut å bygge med. Trampoline 4 stemmer; 1 voksen 3 barn Barnas favoritt!


Det er åpenbart at barna ønsker seg telt og huler de kan leke med og gjemme seg i. De voksne liker også disse møblene. Voksne legger vekt på at møblene skal være fleksible og praktiske, og gjerne pedagogiske eller på annen måte utviklende for barna. De som har skrevet om andre typer møbler de kunne tenke seg, nevner både innendørs sklie, klatrevegg og stiger, i tillegg til oppbevaring. Det er interessant å høre at aktivitetsmøbler av denne typen er noe som blir etterspurt! Konklusjon Målet med probepakkene var å innhente inspirasjon, mer enn å samle statistiske data. Familiene ble oppfordret til å bidra både med tekst, tegninger og fotografi. Dette fungerte i varierende grad - ikke alle har svart fullstendig på alle oppgavene, og ikke alle har utført oppgavene slik oppgaveteksten ber om. Det kan være mange grunner til dette; mangel på tid, uklare oppgavetekster, at familiemedlemmene ikke følte de hadde noe å bidra med, etc. Jeg vil allikevel si at metoden har fungert tilfredsstillende, og jeg har absolutt hatt utbytte av de besvarelsene jeg har fått. Dette er første gang jeg benytter denne designmetoden. Jeg konkluderer med at det krever mye tid og innsats å utvikle en god probepakke, og at man på forhånd ikke vet hva slags resultat man vil sitte igjen med eller om det i det hele tatt er relevant for oppgaven man arbeider med. Det er viktig å informere deltagerne godt om hva som forventes av dem, og dessuten følge dem opp underveis for å sikre at de har forstått oppgavene og utfører dem på ønsket måte. Styrkene ved denne metoden er at man kan få uventede og spennende tilbakemeldinger fordi man gir deltagerne mulighet til å by på seg selv på en helt annen måte enn i tradisjonelle brukerundersøkelser. Jeg vil også si at det er en god metode å bruke når man ønsker å involvere barn, fordi den gir dem frihet til å uttrykke seg på en måte som passer dem. Særlig tegneoppgaven “Tegn ditt drømmemøbel!” fungerte godt. Denne hadde få begrensninger og satte tydelig fantasien i sving både hos barn og voksne. Oppgaven “Førstevalg, andrevalg...” var også en suksess, den presenterte konkrete

løsninger og fremprovoserte valg som måtte begrunnes, noe som ga meg mye nyttig informasjon. Konkret har utbyttet av probepakkene vært at jeg fikk et innblikk i fem barnefamiliers hverdag gjennom deres egne øyne. Jeg tar med meg deres tegninger av drømmemøbler videre i prosessen som inspirasjon, samtidig som jeg merker meg at små gjemmesteder samt møbler som aktiviserer barna fysisk er populært. Jeg synes også det var interessant å få vite at de fleste barna foretrekker å leke i stua, og at barnerommene generelt ikke er spesielt store. For å ytterligere vurdere nytteverdien av probepakker i denne typen designprosjekt kunne det vært interessant å utføre brukerundersøkelser i form av intervjuer og spørreunderøkelser parallelt, og deretter sammenligne resultatene. Det har det imidlertid ikke vært satt av tid til i dette prosjektet. Besøk og samtaler Tre av probepakkene ble returnert via post, da barnefamiliene var spredd over hele landet. I forbindelse med innsamling av de to probepakkene som befant seg i Oslo ble det også gjennomført korte besøk hjemme hos familiene for å fange opp eventuelle kommentarer og innspill som ikke hadde kommet med i selve oppgaveheftet. Barna fikk også fortelle om tegningene de hadde laget, og jeg fikk se meg om i boligen og ble vist de ulike møblene de hadde. Christoffer på 4 år viste meg sitt favorittleketøy som var en batteridrevet dinosaur, og da ble det straks åpenbart hvor inspirasjonen til drømmemøbelet han hadde tegnet i oppgaveheftet kom fra. Disse samtalene ga meg et bedre innblikk i besvarelsene og jeg hadde også mulighet til å stille ekstra spørsmål og be om mer utdypende svar der svarene i oppgaveheftet var uklare eller korte. Dersom jeg skal benytte probepakker i fremtidige designprosjekter vil jeg derfor sørge for å ha mulighet til å møte alle brukerne personlig både ved levering og avhenting av pakkene. 53


54


Online communities og diskusjonsforum Det finnes en hel rekke online communities og diskusjonsforum for småbarnsforeldre. Innleggene i disse forumene kommer i all hovedsak fra kvinner med barn i barnehageog/eller barneskolealder. Forumene brukes til å utveksle erfaringer og tips om barn, beskrivelser av typiske hverdagssituasjoner, anbefalte leker, møbler, innredning av barnerom og lignende. Å lese innleggene i disse forumene har vært nyttig både som inspirasjon og for å få et innblikk i hva disse brukerne mener om eksisterende produkter, hvilke funksjoner og produkter de ønsker seg og hva de er misfornøyde med – uten å spørre dem direkte. Det som skrives i disse forumene kan på mange måter være langt mer ærlig og direkte enn svarene man ville fått gjennom en spørreundersøkelse eller et intervju.

“Ulvejenta bruker forresten ikke rommet sitt. Hun vil jo ikke leke aleine der, så hun leker på stua og sover på mitt rom, og er bare innom rommet sitt for å finne klær.” - Fra http://toogto.com/forum/showthread.php?t=13906

“Hytte/hemmeligkrok er alltid stas!” - Fra http://toogto.com/forum/showthread.php?t=16239

“Ribbevegg fra IKEA - Har de sluttet helt med dette eller? Har en storebror som har så utrolig lyst på en slik etter å ha sett barneromstråden!” - Fra http://forum.nybaktmamma.com/showthread.php?t=470217

Jeg har ikke gitt meg til kjenne i forumene, kun vært passiv tilskuer til diskusjonene. 1 Lerdahl, E. (2007) Slagkraft. Håndbok i idéutvikling (s. 86). Gyldendal Norsk Forlag. 2 Clark, A. (2005) Talking and listening to children. I M. Dudek (Red.), Children’s spaces. Architectural Press.

Jeg har besøkt følgende forum mer eller mindre jevnlig i løpet av prosjektet: • Barnetmitt.com - Avdeling “Skravlesiden” • Barnimagen.com - Avdeling “Skravlesiden” • Nybaktmamma.com - Avdeling “Hus og hjem” • Toogto.com - Avdeling “Hus, hjem og hobby” Her følger et utvalg sitater som har vært til inspirasjon: “Hva har dere god erfaring med å inkludere i et barnerom? Vi har blant annet tenkt på: • Så mye fri gulvplass som mulig • Kosekrok • Madrasser/puter på gulvet til boklesing og hopping og turning • Ribbevegg til dingling og klatring • Akvarium? • Praktiske hyllesystemer så hun lett kan finne de lekene hun vil” - Fra http://toogto.com/forum/showthread.php?t=13906

55


Oppsummering Følgende konklusjoner er gjort på bakgrunn av innhentet informasjon i løpet av research- og analysefasen.

Trollkid Eventyrmøbler Prosjektet skal resultere i et nytt produktkonsept for Trollkid Eventyrmøbler. Trollkids grunnverdier vil ligge til grunn for det nye konseptet. Trollkid ønsker gjerne produkter som er enkle og rimelige å produsere, da dette kan muliggjøre produksjon i Norge som på sikt er ønskelig. I denne sammenhengen betyr “enkle og rimelige” for eksempel å benytte lokale materialer, å bruke så få materialer som mulig i hvert produkt, og å unngå kompliserte konstruksjoner. Trollkid har utover dette ingen strenge krav til løsningen, men ønsker å bidra i prosessen med tilbakemeldinger og kommentarer underveis.

Jeg har skaffet meg en grunnleggende oversikt over hvilke krav som stilles til miljøriktige møbler, og vil jobbe med å oppfylle disse så langt det er mulig. Jeg kommer til å fokusere på enkle grep som å velge få og riktige materialer, og at møblene skal være av høy kvalitet og kunne vare lenge. Jeg anser at jeg fortsatt har mye å lære om økodesign, og selv om jeg ikke har hatt tilstrekkelig tid til å gå i dybden i dette temaet i dette prosjektet ser jeg frem til å lære mer om det i fremtiden. Som designer har man ansvar for og mulighet til å påvirke og veilede både forbrukere og produsenter til å ta de riktige valgene. Barn og møbler

Marked og målgruppe

Lekemøbler som skal stimulere til bevegelse bør ta utgangspunkt i barns motoriske utvikling. Dette kan gjøres på en rekke ulike måter, men det å tilrettelegge for naturlige bevegelser som å hoppe, løpe, klatre, gynge, rulle og så videre er gode metoder, og jeg tror også at det er mye å hente her.

Målgruppen for møbelkonseptet er miljøbevisste foreldre og besteforeldre som ønsker kvalitet og er villige til å betale ekstra for dette. Brukerne er barn under 10 år.

En annen innfallsvinkel er å ta utgangspunkt i rollelek, og lage møbler som er fleksible og kan fungere som kulisser eller rekvisitter i slik lek.

Resultatet av dette prosjektet skal være et nytt møbelkonsept innen kategorien “lekemøbler” - det vil si møbler som stimulerer til lek og aktivitet. Trollkid Eventyrmøbler opererer i et prissegment som ligger noe over middels, og selger møbler av høy kvalitet.

Barnefamiliens behov og ønsker

Det nye møbelkonseptet skal skille seg fra konkurrentene gjennom å ta vare på det skandinaviske både som formmessig inspirasjon og gjennom materialvalg.

56

Miljø

Småbarnsforeldre etterspør møbler av høyere estetisk kvalitet som kan passe med interiøret i hele boligen, ikke bare på barnerommet. Møbler som aktiviserer barna og gir rom for bevegelse er sentralt i problemstillingen som ligger til grunn for dette prosjektet, og undersøkelsene som er gjort tyder på at også dette er noe barnefamilier ønsker seg mer av. Voksne er i tillegg opptatt av oppbevaringsplass og rydding. Barna selv har kommet med innspill som kan tolkes dithen at de ønsker seg utradisjonelle møbler med person-


lighet, og som tilbyr mulighet for lek og moro - huler og hytter til å gjemme seg i, sklier og “innendørs lekeplass”. Suksessfaktorer På bakgrunn av informasjonen jeg tilegnet meg i løpet av research- og analysefasen satte jeg opp følgende suksesskriterier for det nye produktkonseptet. Kriteriene skulle fungere som en rettesnor videre i prosjektarbeidet.

Invitere til bruk! Barna ønsket seg, ikke overraskende, morsomme møbler mer enn praktiske. Hemmelige lekehuler og trampoliner var blant deres favoritter, og det er viktig at møblene har et uttrykk som gjør at barn får lyst til å bruke dem. Jeg vil forsøke å ta utgangspunkt i foreldrenes ønske om et formspråk som kan fungere også utenfor barnerommet, og kombinere det med barnas ønske om morsomme møbler.

Passe inn i interiøret utenfor barnerommet Småbarnsforeldre er opptatt av oppbevaring og rydding, og at møbler for barn må passe inn med interiøret ellers i boligen. Både leker og møbler har en tendens til å spres utover i alle rom. Være positivt og utviklende for barna Foreldre er i tillegg opptatt av at møblene de kjøper skal være aktiviserende, pedagogiske eller på andre måter utviklende for barna. Fokusere på miljø og kvalitet Moderne barnefamilier er opptatt av miljøet og hvor produktene de kjøper kommer fra. Jeg vil derfor fokusere på å bruke miljøriktige materialer av god kvalitet, dette kan også brukes som et konkurransefortrinn når produktene skal markedsføres. Ha personlighet og særpreg Trollkid Eventyrmøbler kan ikke konkurrere med produsenter som IKEA på pris, derfor må produktene de leverer også tilby noe mer. Kundene bør oppleve at de kjøper noe mer enn bare et møbel. Også her kommer viktigheten av kvalitet inn, men det at produktene oppleves som personlige og unike er like viktig. Det er stor konkurranse om kundenes oppmerksomhet, og det er nødvendig å skille seg ut for å i det hele tatt være synlig på markedet. 57• Kreative metoder • Tankekart • Verdier • Situasjonsplansjer • Skisser • Valg av videre retning


Kreative metoder Gjennom studiene på AHO har vi flere ganger blitt introdusert for Erik Lerdahls teorier om kreativitet og idéutvikling. Jeg har god erfaring med fremgangsmåtene han har beskrevet for oss gjennom workshops og forelesninger, og ønsket derfor å benytte et utvalg av metodene som beskrives i boken “Slagkraft - håndbok i idéutvikling”(1) i diplomarbeidet mitt. Finne problem og behov

Finne info og inspirasjon

Finne idéer

Finne verdier og kriterier

Tankekart En viktig del av idéutviklingen var å kontinuerlig tegne et tankekart(3) over alle innfallsvinkler og retninger som dukket opp i løpet av researchfasen. Her ble forslag fra oppdragsgiver, innspill fra veiledere og egne idéer og stikkord samlet rundt temaet “Møbler for lek og aktivitet” og etterhvert delt inn i fire underkategorier; “Rollelek”, “Byggeklosser”, “Bevegelse” og “Bygge hytte”. Tankekartet hjalp meg å strukturere og samle eksisterende idéer, samtidig som jeg kunne bygge på dem og assosiere videre. Tankekartet i størrelse A1 ble hengt opp på veggen og fungerte senere som referanse gjennom hele skisseprosessen. Et utsnitt av tankekartet er gjengitt på neste side. Verdier

Finne konsepter og løsninger

Lerdahl har utviklet et modell over idéutviklingsprosessen som er ment å tydeliggjøre hvilke områder en kreativ prosess omfatter og sammenhengen mellom disse. Modellen illustrerer også at idéutvikling sjelden er en lineær prosess. Man kan starte hvor som helst i idéutviklingsmodellen og jobbe parallelt med flere områder, men for at man skal komme i mål må alle områdene i modellen før eller senere berøres. Lerdahl benytter denne modellen for å forklare de kreative metodene i “Slagkraft...” - men jeg synes også den er en god beskrivelse av min egen arbeidsprosess. Jeg begynte med idéutvikling allerede tidlig i prosjektet, og øvelsene som presenteres i dette kapittelet er derfor utført parallelt med research- og analysefasen, ikke i etterkant slik det kanskje kan oppfattes når man leser denne rapporten.

Lekent

Livlig

Moderne

Enkelt

Fleksibelt

Unikt

Magisk

Tydelig

Eventyrlig

Humoristisk

Overraskende

Naturlig

Varig

Fargerikt

Trygt

Kvalitet

Levende

Grafisk

Sprekt

Inspirerende

Spenstig

Autentisk

Miljøriktig

Stilisert

Fantasifullt

Enestående

Aktivt

(2)

60

Emosjonelle verdier benyttes ofte i merkevarebygging og merkedsføring. Trollkid Eventyrmøbler har ikke utarbeidet noen konkret merkevareplattform eller strategi, og har heller ikke definert noen kjerneverdier de ønsker at deres navn og produkter skal assosieres med. Jeg synes at det å ha
3 - 5 år

Fysisk utfoldelse

FRI FANTASI

ROLLELEK

utvikle MOTORIKK

TAKTILITET

BYGGE konstruere

KOSEDYR

rollelek

2.2 Situasjonsplansje, aldersgruppe 3-5 år

5 - 7 år

nye venner oppdage utforske

MESTRING

skolestart

lek og lær

hemmelig rom

2.3 Situasjonsplansje, aldersgruppe 5-7 år

identitet

selvstendighet

Bestevenner

7 - 10 år

overordnede stikkord å jobbe mot i en idéutviklingsprosess kan være til stor hjelp, og satte derfor opp en rekke verdier jeg mente kunne beskrive Trollkid Eventyrmøbler og det nye produktkonseptet, basert på dette prosjektets mål og min egen opplevelse av Trollkid Eventyrmøbler. De uthevede ordene ble valgt som kjerneverdier for det nye produktkonseptet fordi “Magisk” og “Eventyrlig” forteller noe om Trollkids ønske om å tilby møbler som har “det lille ekstra” og som er inspirert av natur og eventyr, samtidig som “Enkelt” og “Fleksibelt” forteller at møblene ikke skal være for kompliserte og at de skal være fleksible for eksempel ved at de kan plasseres både på barnerommet og i stua. Situasjonsplansjer Situasjonsplansjer består av bilder og ord som visualiserer hvilke situasjoner og sammenhenger det nye produktet skal inn i(4). Jeg lagde tre slike situasjonsplansjer som fremstiller tre ulike aldersgrupper av barn mellom 3-10 år. Målet var å på en kort og lettfattelig måte vise hva som kjennetegner barn fra 3-5 år, barn fra 5-7 år og barn fra 7-10 år. Plansjene (fig. 2.2, 2.3 og 2.4) viser ulike former for lek, hobbyer, interesser samt stikkord som beskriver barnas ulike utviklingsstadier. Plansjene fungerte først og fremst som en fin oppsummering av den teori og bakgrunnsinformasjon om barns utvikling som jeg har lest og satt meg inn i i forbindelse med dette prosjektet. 1 Lerdahl, E. (2007) Slagkraft. Håndbok i idéutvikling (s. 86). Gyldendal Norsk Forlag.

hemmeligheter

2 Lerdahl, E. (2007) Slagkraft. Håndbok i idéutvikling (s. 56). Gyldendal Norsk Forlag. 3 Lerdahl, E. (2007) Slagkraft. Håndbok i idéutvikling (s. 124). Gyldendal Norsk Forlag.

MUSIKK MEDIA

4 Lerdahl, E. (2007) Slagkraft. Håndbok i idéutvikling (s. 114). Gyldendal Norsk Forlag.

fleksibilitet egne interesser

2.4 Situasjonsplansje, aldersgruppe 7-10 år 63


Skisser Med utgangspunkt i tankekartet, situasjonsplansjene og verdiene begynte jeg å skisse idéer. Denne innledende skissefasen var overordnet og ganske fri, jeg forsøkte bevisst å ikke sette for mange begrensninger for hva jeg skulle tegne. Jeg skisset innenfor alle hovedkategoriene jeg hadde definert på tankekartet; “Rollelek”, “Byggeklosser”, “Bevegelse” og “Bygge hytte”, og målet med skissene var å raskt få frem en rekke ulike prinsippløsninger og interessante uttrykk som det var mulig å bygge videre på.

64


65


66


Valg av videre retning Det ble besluttet å fortsette skissearbeidet innenfor 4 ulike produktretninger: Lekehule, Klatremøbel, Modul/ byggemøbler og Gyngemøbel. Bakgrunnen for dette var først og fremst innspillene fra barnefamiliene gjennom probepakkene. Lekehuler og -telt var godt likt av både barn og voksne og ble nevnt som noe som aktivt brukes i flere former for lek. Klatremøbler var også etterspurt, og her så jeg mange muligheter. Modul- og byggemøbler ble fremhevet av pedagoger som spesielt egnet for bruk i lek, og jeg ville derfor forsøke å jobbe videre med dette. Til slutt ytret Trollkid Eventyrmøbler et ønske om en form for gyngemøbel, og jeg anså også dette som et møbel som ville passe godt inn i beskrivelsen “lekemøbel”. Enkelte av idéene jeg hadde skissert var svært enkle møbler uten tydelige karaktertrekk. Møbler fra Trollkid Eventyrmøbler skal ha særpreg og en tydelig profil, i det videre konseptarbeidet ville jeg derfor bevisst fokusere sterkere på dette.

67• Forminspirasjon • Naturen som lekeplass • På skogstur • Barns naturopplevelser • Barnelitteratur • Konsepter • Lekehule • Klatretre • Gyngemøbler • Trillende bær • Bladformede moduler • Kronepuff • Materialutprøving • Oppsummering og konklusjon


Forminspirasjon I forkant av konseptutviklingsfasen ble det i samråd med veiledere og oppdragsgiver bestemt at resultatet av prosjektet skulle bli en kolleksjon møbler. Denne avgjørelsen ble tatt fordi dette ville gi mulighet til å jobbe med et helheltlig møbelkonsept som kunne romme flere ulike aktiviteter og former for lek. I løpet av fasen med idéutvikling og enkle skisser var det kommet frem flere ulike typer møbler som ville komplettere hverandre fint i en kolleksjon, men som ikke ville la seg kombinere i kun ett møbel. I møbelbransjen opererer man dessuten gjerne med møbelkolleksjoner fremfor enkeltprodukter. For Trollkid Eventyrmøbler vil det også være et naturlig neste steg å lansere en helt ny produktkolleksjon, og det ble derfor avgjort at prosjektet videre skulle dreie seg om å skape en serie produkter under ett felles konsept. En viktig del av konseptutviklingsfasen ble dermed å finne dette felles referansepunktet. Hvilket hovedtema skulle kolleksjonen ha, og hvordan skulle dette temaet komme til uttrykk i de forskjellige produktene? Hvor mange produkter skulle kolleksjonen bestå av, og hvilke funksjoner skulle de ulike møblene ha? Naturen som lekeplass All litteratur jeg har lest om barn og lek i forbindelse med dette prosjektet fremhever hvor positivt det er for barn å leke ute i naturen. Den skandinaviske skogen er dessuten et sentralt element i Trollkid Eventyrmøblers profil, og det var derfor naturlig å hente inspirasjon fra naturen også i utviklingen av det nye konseptet. Jeg ville gjerne vite hva det er ved skogen og fri natur generelt som gjør den så egnet som lekeplass. Finnes det kvaliteter som kan trekkes videre inn i et møbel? I boken “Se hva jeg kan! Hvordan barn utvikler seg gjennom lek og bevegelse”(1) av den svenske pedagogen Ylva Ellneby sies det 70

at naturen er enestående fordi den gir: • Mer plass til lek og bevegelse • Frisk luft og masse lys som gir psysisk velvære og stimulerer hjernens fysiske utvikling • Mindre støy • Mindre stress • Bedre motorikk, sterkere hender, armer og ben og bedre balanse. Barna bruker ulike muskelgrupper og trener dem opp når de beveger seg fritt i kupert terreng. • Konsentrasjon (barna oppslukes i det de holder på med) • Økt kreativitet • Færre konflikter På bakgrunn av dette kan man konkludere med at lek i naturen er positivt for barn fordi de får større plass, frisk luft og lys, mindre støy og stress, tilgang på variert og kupert terreng, og tilgang til objekter og steder som stimulerer deres kreativitet og fantasi. På skogstur Tidlig i mars satte jeg av en hel dag til å gå i skogen for å observere og hente inspirasjon. Jeg ville prøve å finne ting i naturen som kunne passe som utgangspunkt for lek, og samtidig se etter dyr og planter som kunne fungere som forminspirasjon. Bildene på de neste sidene viser et utdrag detaljer jeg festet meg ved, og som senere har vært inspirasjonskilder i konsept- og formutvikling.


Strukturer og ujevne overflater

Hemmelig hytte

Kvister og grener i morsomme former til 책 bygge ting med

Mose og gamle trestokker til 책 balansere p책 71


72

Dyrehi

Klatretre

Rakler p책 et hasseltre

Skogbunnen er full av ulike underlag og teksturer


Speilblankt skogstjern

Fastfrosset blad

Noen har gnaget av barken p책 treet...

En gammel stubbe 73


74


Barns naturopplevelser Barn opplever gjerne steder og situasjoner annerledes enn voksne. For å bruke naturen som inspirasjonskilde for en kolleksjon barnemøbler ville det derfor være riktigst å ta utgangspunkt i barns opplevelse av naturen. Barn - bevegelse - lek- aktivitet Trollkids profil: Natur og dyreliv

Gå tur i den nordiske skogen

Terreng, ujevnt underlag

Lyder, lukter, årstider små detaljer, synsinntrykk

Barn opplever detaljer som voksne ikke ser Hva skjer nede i “barnehøyde”?

Gjenskape noe av opplevelsen barn har av skogen

Barn har et direkte, nært og ofte personlig forhold til natur og naturfenomener. Deres innlevelse i natur kan betegnes med ”animisme” (besjeling), dvs. å tilskrive det sjeleløse og forstandsløse følelse og ånd(3). Barn har evnen til å besjele natur og å gi liv verdi. Barn viser innlevelse og medfølelse til planter og dyr i sine omgivelser, og barnets animistiske opplevelse av den ytre verden regner ikke med ”objekter”, bare med ”vesener”, ”skapninger”. Slik har alle ting sin karakter, sin fremtreden eller skikkelse, og sin egen vilje. I en hovedfagsoppgave fra Idrettshøyskolen om barns møte med naturen skriver B. Lund(4) at barn er spesielt interessert i detaljer i naturen, særlig det de kan ta og føle på og det som rører seg. Allerede i idéfasen tidlig i prosjektet skisset jeg på ulike møbeltyper inspirert av de små detaljene i naturen - det som skjer i barnehøyde, lavt nede på skogbunnen eIler inne i busker og kratt. Bær, insekter, smådyr, kongler, sopp og så videre er ofte ting som barn oppdager før de voksne. Etter samtaler med Trollkid Eventyrmøbler og bakgrunnsinformasjon om temaet ble dette etterhvert valgt som hovedtema for prosjektet. 1 Ellneby, Y. (2004) Se hva jeg kan! Cappelen. 2 Fjørtoft, I. og Reiten, T. (2003) Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv - En kunnskapsoversikt. HiT skrift nr 10/2003, Høgskolen i Telemark. 3 Tiller, P.O. (1993) Barndom og natur. Konferanserapport. Telemarkforsking

Hvordan?

Notodden. 4 Lund, B. (1995). “At ein er ute å slikt”. Barn sitt møte med natur – perspektiver på fri-

I prosjektet “Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv” av Ingunn Fjørtoft og Tone Reiten(2) er det gjort grundige undersøkelser om hvordan små barns forhold til naturen er. Det står blant annet at de fleste barn har sterke affeksjoner til dyr, og synes det er spennende å betrakte hvordan de ser ut og oppfører seg. I eventyr og sanger forekommer det ofte dyr, og barn synes også det er morsomt å leke at de er dyr av ulike slag. Opplevelse av natur er oftest knyttet til dyr, fortellinger om dyr, rollespill og fantasileker eller observasjoner av dyr.

luftspedagogiske konsekvensar. Hovedfagsoppgave. Norges idrettshøgskole, Institutt for samfunnsfag, Oslo.

75


Inspirasjon fra barnelitteratur Den svenske barnebokforfatteren Elsa Beskow er kjent for en rekke barnebøker hvor barns forhold til naturen spiller en stor rolle. Også her er små detaljer viet stor plass, og illustrasjonene hennes har vært til inspirasjon i arbeidet med dette prosjektet. Illustrasjon: Elsa Beskow, fra “Tomtebobarna” (1910) 76


77


KONGLER

KLATRETRE

HEMMELIG HULE

SPOR

KVISTER

BLADER

78

DUGGDRÅPER


INSEKTER

RARE LYDER TEKSTURER

DETALJER

SMÅSTEIN

BÆR SOPP VANNSPEIL KONTRASTER

79


Konsepter Arbeidet med å tegne møbler basert på forminspirasjon fra skogbunnen og detaljer i skogen resulterte i følgende konsepter. Lekehule Inspirert av dyrehi i skogen og hemmelige skjulesteder. Lekehulen forestiller en bever, et dyr som er menneskesky og vanskelig å få øye på - men som har sterke karaktertrekk og er lett for barn å kjenne igjen. • Utstanset filt - tradisjonsrikt, miljøriktig, naturlig, holdbart • Utskjært i ett stykke - enkel produksjon • Kan rulles sammen og settes bort når den ikke er i bruk • Enkel å sette sammen - med borrelås eller lignende • Fleksibel - kan varieres ved å endre farge eller gjøre enkle formendringer. Bever, bjørn, frosk, rev, gapahuk, maurtue?

Tilbakemeldinger fra barnefamilier - Gøy å gjemme seg! - Kjempefint materiale - Denne kunne jeg gjerne hatt i stua! - Veldig bra at den er sammenleggbar - Morsomt at man kan se ut og “være beveren” men barn på 2-3 skjønner ikke alltid hvordan de ser ut for andre, glemmer f.eks at de har ansiktsmaling fordi de ikke ser det selv. Innsiden av hulen bør kanskje ha noe som er spennende å se på også? - Kan den fungere som et teppe når den er utrullet?

80 -100 cm diam.

90 - 100 cm

ca 110 cm

ca. 250 cm

8082

Papirmodeller for å teste ulike formuttrykk av lekehulen

Store tenner

Sirkulært gap og utstående ører

Buet gap uten tenner


Bever med store tenner

Sammenligning av åpninger

Sammenligning av formuttrykk

Studerer lysinnslippet gjennom “takvinduene” 83


Klatretre I arbeidet med å utvikle et klatremøbel ble det fort naturlig å bruke veggen som utgangspunkt. Klatrevegger og ribbevegger er populært blant barn, og i diskusjonsforumene jeg besøkte på nettet (se s. 55) var det flere som etterspurte klatregrep til å montere på veggen hjemme hos seg selv. Klatretrær finnes overalt i skogen, og barn får gjerne et personlig forhold til ett spesielt tre. Dette konseptet tar utgangspunkt i at man skal kunne gjenskape følelsen av å ha sitt eget personlige klatretre, hjemme hos seg selv. Klatretreet kan varieres ved hjelp av farger som representerer ulike årstider, forskjellige biter som representerer ulike treslag og så videre. • Trebiter i kryssfinér eller heltre • Leveres flatpakket - enkelt å frakte • Monteres direkte på veggen i valgfritt mønster • Noe avstand til vegg gjør det mulig å gripe rundt bitene • Fungerer som en klatrevegg/ribbevegg

84


Gyngemøbler Gyngemøblene tar utgangspunkt i en enkel laminert form med kun et fåtall detaljer. Barnet kan selv bruke fantasien for å bestemme hva slags dyr den skal være. Fargebruk kan også være med på å antyde om det er en marihøne, en bladlus, en humle eller en liten hare. Det følger en sammenbrettet pute/lekematte med møbelet, denne kan fungere som lekeunderlag eller til å hoppe på. Tilbakemeldinger fra barnefamilier - Kjempefin! Kan vokse med barnet helt fra babystadiet til - skolealder pga matten som følger med. Perfekt dåpsgave! - Kjempeenkel og veldig fin!

85


Trillende bær Dette er et konsept bestående av oppbevaringsmoduler på hjul som også kan brukes til å trille rundt på. • Inspirert av nordiske bær og kongler • Lett å flytte med seg fra rom til rom • Oppbevaring av leker eller hemmeligheter • Morsomt å lene seg på den og trille av sted... • Lokket kan tas av og brukes til å gynge i eller hoppe på • Overflater og teksturer stimulerer den taktile sans • De utskjærte øynene er et formelement hentet fra Trollkids eksisterende produkter Tilbakemeldinger fra barnefamilier - Disse var kjempefine! - Veldig praktiske! - Kan man gjerne ha i stua. Bra med hjul.

86


87


Bladformede moduler Bladformede moduler av finerskall som kan settes i mønster, til å gynge på eller sitte på. Skallene er fylt med sanselige puter - puter med ulik taktilitet og fyllmasse stimulerer sansene og fungerer som overraskelsesmoment! De kan legges ut over gulvet og brukes som hoppestener. Når leken er ferdig stables putene på plass i bladmodulen. Modulene har en enkel form som utgangspunkt, men har mange bruksområder. Forminspirasjonen kommer fra blader, putene er inspirert av kontrastene i skogbunnen og de ulike teksturene i skogen.

88

HOPP

HOPP

Putene kan legges ut over gulvet og brukes som hoppestener Modulene satt i mønster Sett ovenfra


Kronepuff • Sittemøbel/puff fylt med rektangulære puter • Putene har en “topp” som sammen skaper kronefasongen • Putene kan brukes som byggeklosser eller til putekrig • Putene kan ha ulike tema eller personligheter • Puffen kan f.eks være et slott • Viskoelastisk skum gir magisk effekt - finnes det noe miljøvennlig alternativ? Kronepuffen tar utgangspunkt i små alveslott eller hemmelige kongeriker som barn får øye på der voksne bare ser kvister og blader... Puffen er et sittemøbel og leketøy i ett!

89


Materialutprøving Et delmål i dette prosjektet har vært å finne nye materialer som kan benyttes i Trollkids produkter, og som passer inn i deres filosofi. Kravene til materialene var at de skulle være miljøriktige, og gjerne hentet fra skandinavisk kultur og tradisjon. Det var også av praktiske og kostnadsmessige hensyn ønskelig med materialer som er enkle å fremstille og bearbeide. Jeg la vekt på å finne myke materialer og tekstiler, da dette ville gi en fin kontrast til kryssfinéren som allerede benyttes i møblene fra Trollkid. Barnefamiliene ønsket seg også flere møbler som kunne passe inn i stua, og det å benytte tekstiler kan være en måte å “myke opp” barnemøblene på. Ullfilt Ull finnes i en rekke varianter; strikket, vevd, filtet, og som skinnfeller. Det er et naturlig og fornybart materiale med lange tradisjoner i Norge. Ull er flammehemmende, elastisk og resirkulerbart. Det er til en viss grad selvrensende, men kan være vanskelig å vaske i maskin. Ullfilt dukket tidlig opp som et materiale med lange tradisjoner og med mange spennende muligheter. Kunne lekehulekonseptet realiseres i ullfilt? Materialet var spennende også i forhold til flere av de andre konseptene, derfor ble det etterhvert naturlig å studere materialets egenskaper nærmere. Materialprøver ble bestilt fra flere forskjellige produsenter, disse er vedlagt rapporten. Filt er ett av de eldste tekstilene man kjenner til. I vår tid eksisterer både syntetisk filt, blandingsfilt og ren ullfilt side om side. Tradisjonell ullfilt lages av ren ull som filtes sammen ved hjelp av fuktighet, varme og friksjon til et ensartet tekstil oppnås. Syntetisk filt lages på samme måte, men fibrene som benyttes er for eksempel polyester eller viskose.

90

I løpet av arbeidet med lekehulen har jeg gjort følgende materialutprøvinger med ullfilt: • Limt sammen flere lag for å oppnå økt stivhet og styrke • Testet ulike limtyper • Benyttet press for å forsterke limingen • Benyttet stålspiler og hønsenetting som mellomlag • Testet ulike tykkelser og densiteter av filt Utprøvingene er dokumentert i avsnittet som omhandler modellbygging av lekehulen på s. 100.


91


92


Konklusjon Det ble avholdt møter både med Trollkid Eventyrmøbler, veileder Geir Øxseth og ekstern veileder Teresa Bergerud fra Gulberg Produktdesign før en avgjørelse i forhold til valg av endelig konsept ble tatt. Arbeidet med å finne et felles, samlende tema for møbelkolleksjonen hadde resultert i temaet barns personlige møte med den skandinaviske skogen, som igjen hadde resultert i et utvalg konsepter. Av disse konseptene ble følgende plukket ut som mest interessante for videre bearbeiding: • Lekehulen i ullfilt • Klatretreet • Gyngemøbelet Bakgrunnen for dette var at disse tre produktene samlet utfordrer ulike sanser og oppfordrer til ulike former for lek. Både lekehulen og klatretreet er dessuten produkter som er ulikt det meste som finnes på markedet. Gyngemøbelet kompletterer kolleksjonen, og selv om gyngefunksjonen ikke er ny, er selve utførelsen gjort på en ny måte. Når det gjelder materialvalg resulterte undersøkelsene rundt ullfilt i at jeg så på dette materialet som såpass interessant at jeg ville benytte det videre. Dette var også en medvirkende årsak til at lekehulen ble valgt for videre bearbeiding. Modul- og byggemøblene ble valgt bort av flere årsaker. De trillende bærene hadde lenge vært et favorittkonsept både for meg selv og for oppdragsgiver, men tilbakemeldinger fra produsenter - både sofaprodusenten BG Norge og tekstilprodusenten Gudbrandsdalens Uldvare - tilsa at for at det skulle være økonomisk forsvarlig å produsere de ulike bærene måtte det gjøres såpass store formendringer at konseptet ikke lenger ville være det samme. Multene ville for eksempel være umulige å trekke dersom de skulle beholde

Møte med Teresa Bergerud fra Gulberg Produktdesign den ujevne, “boblete” overflaten. Et annet poeng var at bærene ikke først og fremst var leke- og aktivitetsmøbler, men heller oppbevaringsmøbler på hjul som gjorde at de også kunne trilles rundt . Bladmodulene ble også valgt bort av kostnadshensyn. Å produsere et antall forskjellige puter med ulikt fyll og eventuelle lydeffekter ville blitt et for komplisert produkt for Trollkid Eventyrmøbler. Det er et interessant konsept, men passet ikke i denne sammenhengen. De utvalgte produktene passet godt med problemstillingen for prosjektet, og hadde potensiale til å danne en nyskapende kolleksjon med personlighet, som samtidig på sikt var produksjonsmessig realistisk for Trollkid Eventyrmøbler.

93• Endelig konsept • Lekehule • Formutvikling • Mock-up • Konstruksjon • Sluttmodell • Klatretre • Funksjonalitet • Formutvikling • Mock-up • Konstruksjon • Sluttmodell • Produksjon • Gyngemøbel • Formutvikling • Mock-ups • Sluttmodell • Produksjon


96


Endelig konsept Avgjørelsen om å ferdigstille 3 produkter krevde at jeg også tok en avgjørelse på hvilken detaljeringsgrad modellene skulle ha, hvordan konseptet skulle presenteres og i hvor stor grad møblene skulle ferdigstilles. For Trollkid Eventyrmøbler vil det ha stor verdi å kunne fremvise modeller med høy grad av ferdigstillelse for eventuelle investorer og samarbeidspartnere. Gode modeller ville også gjøre prosjektet mer håndfast og realistisk. I samarbeid med veileder ble det derfor prioritert å produsere så naturtro modeller som mulig av alle 3 møblene. For at dette skulle la seg gjøre måtte detaljeringen av møblene holdes på et konseptuelt nivå. Jeg har rådført meg med produsenter og fagpersoner for å få bekreftet at løsningene jeg ser for meg faktisk kan produseres og fungere slik jeg har tenkt, men har ikke gått fullstendig inn og løst alle små detaljer. Det gjenstår derfor noe optimalisering og grundig testing av alle 3 møblene før de er produksjonsklare. Det er ikke laget detaljerte 3D-modeller eller tekniske tegninger av møblene. Jeg har kun tatt hensyn til sikkerhets- og godkjenningsordninger for barneprodukter på et overordnet nivå, da dette er et område det er vanskelig å skaffe seg fullstendig oversikt over. Hovedfokus i denne fasen har altså vært å skape et helhetlig, interessant og nyskapende møbelkonsept, hvor opplevelse og stemning har stått i sentrum. Modellene har høy detaljeringsgrad, og er så langt det har vært mulig produsert i riktige materialer, men må allikevel sees som konseptuelle forslag som bør optimaliseres før de kan betegnes som ferdige produkter.

97


Lekehule Formutvikling

Konstruksjon

Avgjørelsen om å gå videre med lekehulen formet som en bever ble tatt i samarbeid med Trollkid Eventyrmøbler. Selve mønsteret er utarbeidet for å sikre en mest mulig stabil konstruksjon og samtidig bevare det morsomme uttrykket. Utprøving av formen i papir i skala 1:7 ble gjort for å teste naturlige sammenfestningspunkter.

Arbeidet med lekehulen har i stor grad vært et spørsmål om å finne riktig materialtype og produksjonsmåte. Jeg hadde et ønske om å benytte ren ullfilt, og kontaktet derfor en rekke produsenter i Norge og utlandet for å få svar på om dette var mulig. Flere av dem var positive og mente at det godt ville la seg gjøre å produsere hulen slik jeg skisserte for dem, men å skaffe materiale i riktig tykkelse og densitet slik at jeg kunne få testet konstruksjonen viste seg å være vanskelig. Ullfilt produseres vanligvis på bestilling, og da i store mengder. Man bestiller da ønsket kvalitet, tykkelse og densitet ut fra hva filten skal brukes til, og deretter produseres ønsket mengde som metervare på rull, eller i store flak. Produsentene jeg har vært i kontakt med er:

Åpent gap • Skjølingstad Uldvarefabrik, Mandal • Aquatex, Danmark • Parkhaus Berlin, Tyskland • M&K Filze, Tyskland • Nordifa AB, Sverige

Filt langs hele kanten Det åpne gapet er en mindre stabil løsning enn om man hadde hatt filt langs hele kanten nederst. Det gjør det allikevel mye enklere å krabbe inn og ut av hulen, og jeg bestemte meg derfor for å forsøke å lage hulen med åpent gap. Mock-up En fullskala mock-up i papir, ståltråd og tape ble konstruert for å teste hulen i riktig størrelse. Dimensjoner ble justert, og opplevelsen av å være inne i hulen ble testet. 98

Ullfilt som bærende materiale 2 ulike konstruksjonsjonsmåter ble presentert for produsentene - en som utelukkende baserer seg på at stiv ullfilt er bærende nok til at hulen kan stå av seg selv, og en som baserer seg på oppstiving ved hjelp av spiler - enten i metall, plast eller naturmaterialer som bambus. Både Aquatex og Nordifa AB mente at en konstruksjon utelukkende av ullfilt ville la seg gjøre med filt som de leverer, men det ble etterhvert klart at ullfilt i den densitet og tykkelse som kreves for at hulen skulle bli stabil er så kostbar at det ikke ville være hensiktsmessig å produsere på denne måten. Prisen ligger på mellom 200 og 600 kroner per kvadratmeter.


ca. 130 cm

ca. 250 cm

ca. 130 cm

A) Foretrukket konstruksjon A) Stanset eller utskjĂŚrt i en del

ca. 250 cm

B) Alternativ konstruksjon A) Med spiler for ĂĽ stive opp filten 99


100

Utgangspunktet

Mock-up i papir, ståltråd og tape

Testing av dimensjoner

Ferdig mock-up

Test av opplevelse, hvordan er hulen inni?

8 meter filt fra Nordifa til testing - gratis!

Utskjæring etter mal

Sammenliming av 2 lag filt for økt stivhet

Hulen er ikke stabil nok og må stives opp


Nye tester av sammenliming av flere lag

Filtprøver på ulike tykkelser og kvaliteter

Rosa og brun ullfilt ble bestilt fra Tyskland

Utskjæring av sluttmodell

Test av sammenføyninger

Modellen er avstivet med 10 metallspiler

Øynene fungerer som kikkhull

Store tenner av myk filt

Åpninger i taket som slipper inn lys


Laminering av filt Hos svenske Nordifa AB kom jeg i kontakt med Stefan Borsos, som er deres kontaktperson i Norge. Han tok seg tid til å møte meg tidlig i april for å fortelle mer om de ulike filttypene de har og produksjonsmetodene de benytter. Til møtet hadde han også med seg materialprøver på laminert filt, samt 8 meter ullfilt som jeg fikk til å lage modeller av.

vere jo lenger det varmes og jo hardere det presses. Det er fullt mulig å for eksempel laminere ett lag ren ullfilt med ett tykkere lag formfilt, for å oppnå den lyddempende, naturlige overflaten ullfilt har og samtidig benytte polyesterens egenskaper for å få nok styrke og stivhet til å holde hulen oppe. Polyesterfilt kan blant annet fremstilles av resirkulerte PETflasker.

Etter å ha sett mock-up-modellen anbefalte Borsos at lekehulen produseres i laminert filt, fremfor tykk ullfilt. Dette vil gi en mye stivere og mer stabil konstruksjon, og vekten vil også bli betydelig mindre, noe som er en fordel når hulen skal settes opp, flyttes, tas ned og rulles sammen.

Materiale til hulen kan for eksempel produseres ved å laminere ullfilt med formfilt ved hjelp av varme og press. Deretter skjæres hulen ut i ett stykke ved hjelp av vannskjæring.

Stolen Nobody er designet av Komplot Design og produseres av Nordifa i ett stykke laminert formfilt. Foto: Nordifa AB, www.nordifa.se Nordifa produserer en rekke produkter i laminert filt, såkalt formfilt. Dette er en polyesterfilt som kan varmes opp og formpresses på samme måte som finér av tre. Tykkelse, farge, stivhet og struktur kan varieres fritt. Materialet blir sti102

Etter at det ble klart at hulen kunne produseres på denne måten, ble det også naturlig å utnytte muligheten for å bruke to forskjellige farger på utside og innside. En mørk rosa kontrastfarge ble valgt for å skape en varm og lun stemning inne i hulen.


Sluttmodell Da Nordifa ikke kunne produsere filt i ønsket kvalitet i små mengder, måtte jeg finne en annen løsning på hvordan jeg skulle konstruere en realistisk sluttmodell. Jeg benyttet ullfilten jeg fikk fra Nordifa til å lage en testmodell av hulen. Denne bestod av to lag filt limt sammen og lagt i press, men det viste seg at dette ikke ble stivt nok til at hulen kunne stå av seg selv. Forsøk på å holde hulen oppe ved hjelp av et lag hønsenetting førte heller ikke frem. Ullfilten fra Nordifa var ca 3,5 mm tykk, med forholdsvis lav densitet. Det tyske firmaet Parkhaus Berlin kunne levere ullfilt av høyere densitet i 5 mm tykkelse, i sjokoladebrunt og mørkerosa som var de fargene jeg ønsket. I forbindelse med materialutprøvingene tidligere i prosjektet hadde jeg fått tilsendt materialprøver på filten de kunne tilby, og bestemte meg for å forsøke å laminere denne filten selv, ved å lime sammen ett lag brun filt med ett lag rosa filt. Tanken var at dersom dette i seg selv var stivt nok til å holde hulen oppe var det kjempefint, og dersom det ikke var stivt nok ville jeg benytte den alternative konstruksjonsmåten med spiler lagt mellom de to lagene med filt.

Den tykke ullfilten og de stive spilene gjør at sluttmodellen på flere måter oppfører seg annerledes enn det endelige produktet vil gjøre: • Modellen er tyngre enn det endelige produktet vil være • Modellen kan ikke rulles sammen og er ikke sammenleggbar på samme måte som den ferdige hulen vil være • Ren ullfilt er mindre spenstig enn laminert filt Utseendemessig representerer imidlertid modellen hulen slik den er tenkt å se ut ferdig produsert og oppsatt. Festemetoder Hulen skulle være enkel og rask å sette opp. Barnefamiliene som har vært mine kontaktpersoner gjennom prosjektet fikk derfor komme med tilbakemeldinger på følgende festemetoder: TOPP BAK

Borrelås

Borrelåsfeste

Borrelås ble vurdert som et dårlig alternativ fordi ullfilten har en hårete overflate som lett vil bli sittende fast i borrelåsen. Knytting

Knytting

Da filten ble levert, ble det raskt klart at jeg måtte benytte spiler for å få konstruksjonen til å stå. Modellen er derfor konstruert av to lag ullfilt, med 10 stålspiler som avstiving mellom lagene. Filten og spilene er limt sammen ved hjelp av trelim og deretter lagt i press over natten.

Knytting er pedagogisk, men tilbakemeldingene fra barnefamiliene var delt angående denne festemetoden. Noen mente det ville være lærerikt for barna, andre mente at harde knuter som var umulige å få opp ville være resultatet. Viktig å velge riktig type hyssing/tau! 103


Knapper

Spenner

Knapper

Knapper bør være overdimensjonerte, store og tydelige, men er en god løsning! Magneter

Spenner bak er en pen løsning som også kan fungere. Den bør eventuelt kombineres med en annen løsning i taket, siden det av estetiske hensyn er ønskelig at disse festene er mindre synlige. Jeg valgte til slutt å benytte knapper som festemetode på sluttmodellen siden dette er en enkel og rimelig løsning.

Magnetlist

Magneter er en interessant løsning, men det kreves ganske sterke magneter for at dette skal fungere i praksis. Så sterke magneter har flere negative sider også, de fester seg til annet metall i nærheten, er vanskelig å få opp for små barn etc.

Spillmateriale Ved produksjon vil det bli noe spillmateriale når hulen skjæres ut. For å unngå at dette blir avfall, kan det benyttes til å lage mindre og rimeligere produkter som også kan selges av Trollkid Eventyrmøbler. Eksempler på slike produkter kan være sitteunderlag, nøkkelringer, veggdekorasjoner og lignende.

Trykknapper

Glidelås

Glidelås bak er fint så lenge den fungerer, men kan være vanskelig å få festet. Det er også synd hvis den blir ødelagt, siden den ikke kan byttes på noen enkel måte. Trykknapper kan fungere som festemetode både i taket og bak, men det kan by på problemer å få trykknapper som passer til tykk filt, og som er sterke nok til å holde hulen sammen samtidig som de er enkle å få opp og igjen.

104Klatretre Klatring trener alle de store muskelgruppene i kroppen, samtidig som det er med på å utvikle barns koordinasjon og konsentrasjonsevne. Tradisjonelle klatrevegger og ribbevegger er imidlertid ikke særlig dekorative, derfor var det viktig at klatretreet fikk et formspråk som gjorde at det ikke bare var utfordrende og morsomt å klatre i, men også var pent å se på.

grep til å klatre. For mindre barn vil det nok imidlertid være en fordel å ha noe man kan gripe helt rundt, fremfor steiner og avrundede kanter som krever forholdsvis stor styrke og kontroll over fingre og hender. Når det gjelder plassering av grep er det viktigst at man legger til rette for flere mulige klatreruter og varierer avstanden mellom grepene. Grepene er festet ved hjelp av vanlige skruer. Det er borret et hullmønster i veggen som gjør at grepene enkelt kan flyttes rundt. Formutvikling Jeg hadde skisset på flere ulike utkast til grener, og klippet ut varianter av 3 dem i papir. Formålet var å teste kombinasjoner og se hvor mye fleksibilitet som lå i hver av alternativene. A) Y-formede kvister Dette er den mest naturtro løsningen, med stiliserte kvister som etterligner et naturlig tre. Løsningen viste seg å gi et nærmest uendelig antall kombinasjonsmuligheter, og hadde potensiale til å bli svært dekorativ.

Klatreveggen på Høgskolen i Akershus Funksjonalitet, eksisterende løsninger Jeg besøkte Høgskolen i Akershus og tok en nærmere titt på klatreveggen de har bygget inne i fellesområdet. Målet var å se på dimensjonene på grepene, avstand fra ytterkanten av grepet og inn til veggen, samt festemetoder. Etter å ha sett nærmere på klatreveggen konkluderte jeg med at hverken grepene eller avstanden inn til veggen trengte å være så veldig stor for at man skulle få godt nok 106

B) Stiliserte grantrær Denne løsningen ligger nærmere en ribbevegg i formuttrykk, og er ren, ryddig og minimalistisk. Kombinasjonsmulighetene er imidlertid begrenset, og funksjonelt sett vil den gi mindre varierte klatremuligheter enn alternativ A. C) Spire Denne løsningen er inspirert av små spirer som vokser seg store. Dette er et mer avrundet og mykt formuttrykk enn alternativ A og B. Alternativ A ble valgt for videre utvikling fordi dette ga flest kombinasjonsmuligheter og best klatreegenskaper, samtidig som det var den klart mest dekorative løsningen.


A) Y-formede kvister Pülimte treklosser sørger for avstand til veggen ved montering

8x 4x 3x

2x

2x Bakside

Front

Monteres pĂĽ vegg med passende skruer gjennom skruehullene

107


B) Stiliserte grantrær Pålimte treklosser sørger for avstand til veggen ved montering

5x

Front

5x Bakside 5x

108

Monteres på vegg med passende skruer gjennom skruehullene


C) Spire Pülimte treklosser sørger for avstand til veggen ved montering

Monteres pĂĽ vegg med passende skruer gjennom skruehullene

Front

3x av hver

Bakside

109


110

Pappmodeller for å teste form og størrelse

Noen av bitene ble gitt skrå avslutninger

Test av fargekombinasjoner - flerfarget tre?

Isoporklosser for å teste avstand til vegg

1,5 cm avstand til vegg blir litt for lite...

Mal for utskjæring av biter i finer

Malen ble brukt for å tegne på fineren

Bitene ble saget ut med stikksag

Ferdig utsagde biter


Klar for 책 pusses

En vegg av plater ble bygget for montering

Veggen ble malt hvit

Og sparklet...

Trebitene fikk avrundede, behagelige kanter

Knotter for avstand til vegg ble saget ut

Fronten av trebitene ble malt

Deretter ble bitene montert p책 veggen

Kantene p책 trebitene er ubehandlet 111


Mock-up Detaljeringen av trebitene begynte med at jeg skjærte ut variasjoner av kvistene i papp. Dette ble gjort for å teste formene i full størrelse. Testen førte til at enkelte av bitene ble gitt en skrå avslutning fremfor en rett, for å gi mulighet for å variere formuttrykket på treet ytterligere. Størrelsen på knottene som skulle gi avstand til veggen bak ble også testet og justert ved hjelp av isoporklosser.

Modellen av klatretreet er montert på en frittstående platevegg, derfor er det brukt skruer festet med muttere på baksiden. Denne festemetoden kan også benyttes på en vanlig vegg, ved at man først monterer hele klatretreet på en plate, og deretter skrur hele platen fast på veggen. Sluttmodell Sluttmodellen av klatretreet består av 13 trebiter montert på en frittstående, hvitmalt vegg. Modellen viser et eksempel på hvordan klatretreet kan monteres.

Konstruksjon Produksjon Den endelige modellen av klatretreet er skjært ut av 20 mm tykke kryssfinerplater, noe som også er tenkt som produksjonsmateriale. Kryssfineren som er brukt til modellen er imidlertid av kostnadshensyn av ganske lav kvalitet, og fliser seg lett. Det endelige produktet bør produseres i bjerkefiner, som er hard og stabil.

Både trebitene og klossene som brukes for å gi avstand til veggen kan skjæres ut av den samme platen med kryssfiner. Slik utnytter man så mye som mulig av materialet og unngår unødig svinn. Avstandsklossene limes deretter på trebitene, som til slutt flatpakkes.

Heltre ble vurdert som et alternativ til finer, men jeg valgte å ikke benytte dette hverken i modell eller som produksjonsmateriale, da det både er tyngre enn finer og mindre forutsigbart i forhold til kvister, svake punkter og så videre.

Trebitene fargebehandles på frontflaten, mens bakside og kanter klarlakkeres slik at det naturlige treet beholdes synlig. Dette gir treet et lettere uttrykk enn hvis bitene hadde vært fullstendig dekket av farge.

Veggfester For å finne ut hvordan et slikt klatretre best kan sikres til veggen presenterte jeg konseptet for snekker Petter Ask Haakonsrud. Han fortalte at for slike produkter var det ikke vanlig at skruer for feste til vegg fulgte med produktet, dette var det opp til kunden å skaffe selv. Ulike veggtyper krever ulike skruer. Han viste meg eksempler på skruer som kunne brukes for å feste trebitene til en gipsvegg. Det vil uansett ikke være noe problem å få festet bitene - på emballasjen til produktet oppgir man bare hvor lange skruer man må kjøpe for å få festet trebitene, så kan kunden selv oppsøke en forhandler og kjøpe skruer tilpasset den veggen de vil feste treet på.

112


113


Gyngemøbel Trollkid Eventyrmøbler ønsket seg et gyngemøbel. Slike møbler har alltid vært assosiert med bevegelseslek og motorisk utvikling, og passet derfor også naturlig inn i problemstillingen for dette prosjektet.

Sluttmodell Sluttmodellen av gyngemøbelet er laminert i fuma og merantifiner med hjelp fra treverkstedet ved Høgskolen i Akershus.

Formutvikling Gyngemøbelet startet med idéen om at hulrommet inne i gyngen kunne fylles med en utbrettbar pute, som skulle fungere som en lekematte. Dette viste seg å bli vanskelig etterhvert som jeg prøvde meg frem med tegninger og enkle 3D-modeller. Hulrommet var for lite til å romme en pute stor nok til å fungere som en matte, og formen på puten ble heller ikke særlig pen. Da tilbakemeldingene fra barnefamiliene også tydet på at de ikke så nytteverdien av puten, ble det bestemt å gå bort i fra denne idéen.

Modellen er testet av to barn på 3 og 5 år, og det viser seg at formen på gyngeradiene fortsatt ikke er optimal. Det bør påmonteres stoppere i et mykt materiale som ikke skader underlaget, for eksempel gummi. Dette vil hindre at man kan “gynge for mye” og velte av møbelet. Slik modellen fremstår nå er dette et problem, spesielt på glatte underlag. Gyngemøbelet forestiller en liten skogmus, og de store filtørene fungerer som håndtak. Produksjon

Den enkle formen har vært hovedtanken bak konseptet helt fra første skisse, og det buede skallet har i skisseform vært assosiert med utallige insekter og dyr. Sluttresultatet er en skogmus med myk grå pels av ullfilt og solgul mage, som harmonerer med de andre produktene i Buskas-kolleksjonen både farge- og materialmessig. Mock-ups For å teste dimensjonering og gyngeradier ble det laget 2 mock-ups av gyngemøbelet. Mock-up nr. 1 var basert på en helt oval finerplate bøyd i to, men viste seg å ha alt for krappe meier til å gynge på. Mockup nr. 2 ble laget litt større og med mindre krumning på meiene, denne viste seg å være litt for høy. Disse modellene førte til at størrelsen på det endelige møbelet ble dimensjonert noe ned, og at gyngeradiene ble justert.

114

Gyngemøbelet er tenkt produsert i laminert bjørkefiner. En laminattykkelse på ca 10 mm vil være tilstrekkelig for å oppnå et stabilt og stødig møbel. På innsiden overflatebehandles det med gul lakk, og på utsiden trekkes det med tynn, grå ullfilt. Ørene som skal fungere som håndtak stanses ut av tykkere ullfilt, disse må ha en viss tykkelse for at de skal ha stivhet nok til å stå oppreist.


Mock-up

3D-modell av gyngemøbelet

Profil for utskjæring av form for laminering

Formen ble laget på Høgskolen i Akershus

To plater fuma ble spent over formen

Finer og lim ble lagt over formen og presset

Det ferdige laminatet ble tilskjært etter mal

Deretter fikk laminatet en solgul farge

Oversiden ble dekket med grå ullfilt 115


116


117• Buskas • Kurt lekehule • Nøtteliten klatretre • Kari gyngemøbel • Videreutvikling • Konklusjon • Referanser

119


Resultat buskas [ el. buskas] -et, -er tett samling av busker; kratt

Kurt lekehule

Navnet “Buskas” dukket opp etter flere runder med brainstorming rundt ordene “barn”, “skog” og “lek”. Møbelkolleksjonen trengte et felles, samlende navn, og “Buskas” passer perfekt fordi det er lekent, litt rotete og kaotisk, og er både enkelt og morsomt å uttale.

Lekehulen Kurt er inspirert av dyrehi og hemmelige skjulesteder i skogen. Den representerer trygghet og fantasilek og er et lite rom man kan gjemme seg i. Ullfilt er lyddempende, noe som gir en myk og avskjermet hule. Det er også et materiale med lange tradisjoner, som her fremtrer i en helt ny drakt.

Buskas er tenkt lansert som en egen kolleksjon under Trollkid Eventyrmøbler, og består av lekehulen Kurt, gyngemøbelet Kari og klatretreet Nøtteliten. Med alle Trollkids eksisterende produkter følger det en Eventyrfolder som inneholder et egenkomponert eventyr om Tronestolen. Med Buskas videreføres dette gjennom at hvert av møblene har fått sitt eget lille hefte som forteller bakgrunnshistorien til møbelet, samt faktaopplysninger fra skogen. I heftet som følger med lekehulen Kurt får barna for eksempel vite mer om beveren Kurt og hvordan beveren lever i skogen, hvordan den bygger demninger og så videre. Fiksjon og eventyr blandet med fakta gjør det morsomt å lære mer om naturen. Møblene er alle designet med tanke på å gi barn mulighet til å leke aktivt innendørs, og er inspirert av små detaljer i den skandinaviske skogen og barns personlige opplevelse av naturen. Sammen danner de en helhet ved å oppfordre til ulike typer lek; lekehulen stimulerer fantasien, klatretreet styrker muskler og koordinasjon, og gyngemøbelet utfordrer balansesansen. Materialkontrasten mellom ullfilt og kryssfinér stimulerer dessuten utviklingen av den taktile sans. 120

Kurt forestiller en bever. Beveren er et vanlig dyr i Norge, men den er menneskesky og vanskelig å få øye på. Den har imidlertid sterke karaktertrekk som gjør den enkel å kjenne igjen for barn - spesielt de store fortennene. Den bygger demninger og gnager trærne tvers av, og er i så måte et dyr det er lett å finne spor etter når man er ute på tur. Det lille heftet som følger med Kurt forteller mer om beveren og dens rolle i den skandinaviske skogen. Lekehulen er tenkt å være sammenrullbar, slik at den kan ryddes bort når den ikke er i bruk. Den er enkel å sette opp, med kun få festepunkter. Barna kan kikke ut gjennom øynene og krype inn gjennom munnen. De store tennene er som er morsomt lite forheng. Hullene i taket er som små “vinduer” man kan stikke hodet ut eller inn gjennom. Kurt stimulerer barns fantasi og inviterer til lek!


121


122


Hullene i taket fungerer som vinduer

Hulen er lun og myk innvendig

Man kan titte ut gjennom øynene og leke at man er en bever!

De store myke tennene er morsomme ĂĽ leke med 123


124


Nøtteliten klatretre Nøtteliten klatretre er en nyskapende kombinasjon av veggdekorasjon, klatrevegg og ribbevegg. Grenene i kryssfinér leveres flatpakket og kan monteres i valgfritt mønster på veggen i stua eller på barnerommet. Endelig er det lov til å klatre på veggene! Grenene er utskjært i kraftig kryssfinér av bjørk, og har påmonterte klosser som gjør at de står ca 20 mm ut fra veggen. Dette er nok til at man får et godt grep rundt dem og kan klatre fra gren til gren.

Fronten av kryssfinerbitene er farget, mens kantene, baksiden og monteringsklossene kun er lakkert slik at det naturlig lyse treet er synlig. Dette gir treet et lett uttrykk og bidrar til at det ser ut som det “svever” på veggen. Treet har fått en klar grønn farge som er tydelig uten å være skrikende. Jeg ser for meg at treet kan produseres i flere ulike fargevarianter. Treet kan monteres direkte på vegg med egnede skruer, eller på en finerplate som deretter monteres på veggen dersom man ønsker det. Nøtteliten klatretre leveres flatpakket, sammen med 3 forslag til ulike klatretrær som kan settes sammen av bitene treet består av. Tanken er at alle selv skal kunne skape sitt eget, personlige klatretre, men at det også kan være greit å ha et utgangspunkt. De 3 forslagene har fått navn etter ulike karakteristiske tretyper som vokser i Norge - selje, hassel og rogn. Disse tresortene har ulik høyde og grenstruktur, noe som også gir ulik vanskelighetsgrad når man skal klatre i dem. De 3 ulike forslagene kan derfor passe for ulike aldersgrupper. I heftet som følger med Nøtteliten klatretre kan man lese mer om klatretrær, og finne morsomme faktaopplysninger om tresortene selje, hassel og rogn. Jeg har ikke tatt stilling til hvor mange biter en pakke med Nøtteliten klatretre skal inneholde, men konstaterer at med de 13 bitene jeg har benyttet for å bygge modelltreet har man en rekke variasjonsmuligheter. Jeg ser derfor et antall mellom 12 og 15 biter som et naturlig utgangspunkt.

Klatretreet består av 5 forskjellige biter. To av dem speilvendes for å skape ytterligere 2 biter. I utformingen av bitene er det lagt vekt på at de skal være stiliserte, men ikke strenge. Noe av den naturlige kroketheten til ordentlige klatretrær er beholdt, og grenene har et barnlig, naivt uttrykk. Enkelte av bitene har skrå avslutninger for å gi størst mulig variasjonsmuligheter når man skal sette sammen sitt personlige tre. 125


126

Klatretreet er enkelt å komme seg opp i

Men det krever styrke og koordinasjon å klatre høyt

Å komme seg ned igjen er også en utfordring

Avstanden mellom bitene er stor nok til å gripe rundt


127


Kari gyngemøbel Gyngemøbelet Kari er en liten skogmus som stimulerer balansen. Gyngemøbler er velkjente bevegelsesleker, men Kari er allikevel nyskapende i all sin enkelhet. Med få, men særpregede detaljer har hun en tydelig identitet uten å være påtrengende. Akkurat som ekte skogmus har Kari lysegrå pels i form av myk ullfilt, med et lysere felt på magen. Den solgule kontrastfargen binder henne visuelt sammen med de andre Buskas-møblene, samtidig som den er en behagelig kontrastfarge til det grå. Trekket av ullfilt er med på å gi overflaten mer friksjon slik at man ikke sklir av. De store ørene er også laget av ullfilt, og fungerer som håndtak. Materialkontrasten mellom myk og teksturert ullfilt og den glatte fineren er med på å stimulere utviklingen av den taktile sans.

Kari er fin å trene balansen på

Kari bør optimaliseres ved at hun får påmontert stoppere i myk gummi eller lignende materiale på meiene, da testing har vist at det er lett å “gynge over ende” uten slike. For mindre barn fungerer Kari også som en liten tunnel man kan kikke gjennom for å se hva som skjuler seg på den andre siden.

De store ørene fungerer som håndtak 128


Kari gyngemøbel

Ørene består av filt i flere lag

Materialkontrasten stimulerer utviklingen av den taktile sans

Kari er lett å bære rundt på for små barn 129


130


Videreutvikling Prosjektet har resultert i et helhetlig og gjennomarbeidet møbelkonsept, men etter å ha testet møblene sammen med representanter fra målgruppen dukket det opp detaljer som kan forbedres. Kurt lekehule Det bør gjøres en grundigere test og evaluering av festemetoder i samarbeid med representanter fra målgruppen. Knapper er ikke nødvendigvis en optimal løsning. Fordi det har vært umulig å fremskaffe laminert filt i riktig kvalitet, har det også vært umulig for meg å få fullstendig oversikt over materialets egenskaper. Jeg har for eksempel ikke fått testet sammenrulling av lekehulen, og heller ikke det å sette den opp eller ta den ned. Vekten på modellen er mye høyere enn den realistisk sett vil være, så det å håndtere modellen gir ikke et riktig inntrykk av hvordan lekehulen vil oppføre seg. Neste steg i utviklingen av hulen vil være å utarbeide filt i riktig kvalitet i samarbeid med en produsent, for eksempel svenske Nordifa AB. Modellen er stivet opp med stålspiler, og det er fortsatt et alternativ å benytte spiler enten av stål, plast eller bambus også i produksjon dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Kari gyngemøbel Som tidligere nevnt må gyngemøbelet påsettes stoppere i gummi eller et tilsvarende mykt materiale for å unngå at man “gynger over ende”. Dette er en enkel operasjon. Deretter må møbelet testes videre for å påse at stopperene blir plassert på riktig sted. Ørene på modellen viste seg å være av for myk filt. En stivere filt vil gi ørene mere form, og sannsynligvis også gi bedre grep for den som skal holde seg fast i dem. Et alternativ er også å produsere ørene i sklnn. Ullfilten som er benyttet på modellen er av lav kvalitet og loer mye. Dette kan enkelt forbedres ved å velge ullfilt av høyere kvalitet. Miljø Jeg har så langt det har vært mulig forsøkt å ta miljøhensyn gjennom hele designprosessen. Sluttresultatet er imidlertid ikke vurdert opp mot miljøretningslinjer, og jeg vil derfor anbefale at man før produksjon går igjennom GRIPs miljøveileder for produktutvikling for å om mulig ytterligere optimalisere produktene sett fra et miljøperspektiv.

Nøtteliten klatretre Det ligger mye arbeid bak utformingen av klatretreet, og responsen fra målgruppen har også vært positiv. Forbedringspotensialet slik jeg ser det ligger i å eventuelt finne en enklere festemetode. Det hadde vært en stor fordel om kunden ikke måtte begi seg ut på leting etter skruer for å få festet treet.

131


132


Konklusjon Dette prosjektet startet med en ide om at de stadig mer komfortable og avslappende omgivelsene i moderne hjem kan være en medvirkende årsak til at vi også har blitt mer inaktive. For barn er det essensielt for både den fysiske og mentale utvikling at kroppen får være i aktivitet. Målet med prosjektet har derfor vært å skape møbler som oppfordrer til lek og bevegelse. Med Trollkid Eventyrmøbler som samarbeidspartner har prosjektet resultert i møbelkolleksjonen Buskas bestående av 3 møbler som alle oppfordrer til ulike typer lek. Både lek og bevegelse er viktige elementer i Buskas, med Nøtteliten klatretre som det mest utfordrende møbelet. Lekemøbler som stimulerer til aktivitet løser nok ikke alene problemet med at barn sitter for mye stille, men jeg mener at ved å tilrettelegge for aktiv lek innendørs i stedet for å gi datamaskinen og TV-spillet den mest sentrale plassen i stua eller på barnerommet, kan mye gjøres. Trollkid Eventyrmøblers profil er både ivaretatt og videreført på flere måter i det nye møbelkonseptet. Barns opplevelse av den skandinaviske skogen har vært en sentral inspirasjonskilde gjennom hele prosessen, og sluttresultatet bærer også preg av det. Møblene forestiller vanlige dyr som barn kan se når de er på tur, og har sterke karaktertrekk som gjør at de også er lette å kjenne igjen og har fått en tydelig personlighet. Klatretreet Nøtteliten spiller på følelsen av å ha sitt eget personlige klatretre på et hemmelig sted i skogen - nå har man mulighet til å bygge dette treet hjemme hos seg selv. De små brosjyrene som følger med hvert møbel forteller mer om naturen og dyrene, og består av en blanding av fiksjon og fakta som gjør det morsomt å lære mer om skogen. Det skandinaviske er også ivaretatt gjennom materialvalg. Det har vært et delmål å introdusere nye materialer som passer inn i Trollkids filosofi om å bruke naturlige og miljøriktige råvarer. Ullfilt dukket tidlig opp som et spen-

nende materiale som kunne benyttes i en lekehule, og har vært et sentralt tema gjennom hele prosessen. Få, om noen, i Norge har kunnskaper om ullfilt som materiale i møbler, og jeg har derfor måttet knytte utenlandske kontakter for å skaffe materialprøver, informasjon og materiale til modellbygging. Det har vært en utrolig lærerik prosess som har ført til at jeg nå sitter på mye kunnskaper om et materiale som har nærmest uendelige bruksmuligheter. Barnas rolle i designprosessen har først og fremst vært som inspiratorer. De fikk gjennom probepakkene delta både gjennom fotografering av sine omgivelser slik de ser dem, tegning av sitt drømmemøbel, og utvelgelse av hvilke møbler de ville plassert i sitt drømmehjem. Svarene deres har vært med på å styre konseptutviklingsprosessen i riktig retning. Barna har imidlertid ikke fått være med på å ta endelige avgjørelser, da jeg mener at man som designer må være bevisst på at man selv er en fagperson med viktig erfaring og kunnskap som nettopp skal benyttes til å ta beslutninger og drive en designprosess fremover. Brukere er eksperter på egne ønsker, behov og ferdigheter – men de vet ikke alltid selv hva de vil ha. Uansett hvem man designer for må man være bevisst på i hvor stor grad brukerne, i dette tilfellet barn og deres foreldre, skal få bestemme over det endelige resultatet. Man skal høre på det de sier – ikke gjøre som de sier! Noen ganger er det ingen direkte sammenheng mellom innspill fra brukerne og den endelige løsningen. I dette prosjektet har kontakten med barn og barnefamilier først og fremst vært viktig for å bedre forstå deres hverdag, for å sette seg inn i deres bosituasjon og for å hente inspirasjon. Jeg har ferdigstilt 3 modeller med forholdsvis høy detaljeringsgrad, noe som har krevd mye arbeid og tid. Resultatet har blitt bra, og representanter fra målgruppen har tatt vel imot møblene. Det har blitt et helhetlig møbelkonsept som jeg mener har stort potensiale. Det gjenstår fortsatt noe optimalisering, detaljering og testing før kolleksjonen er produksjonsklar, som beskrevet i avsnittet “Videreutvikling”. 133


Referanser Illustrasjoner

Ström, K. (2006) Barnet – en levande attiralj. Svenska Dagbladet, 29. oktober.

Der ikke annet er nevnt, er illustrasjoner og foto mine egne. Litteratur

Vidnes, J. (2002) Den gode begynnelsen. Folkevett - Fremtiden i Våre Henders magasin, 24. september.

Alamo, M. R. D. (2006) Design for fun: Playgrounds. Links International.

Vitra Design Museum (1997) Kid Size - Material world of childhood. Skira.

Altherr, J. (2003) Children Only. Links International.

White, R. (2004) Adults are from Earth; Children are from the Moon - Designing for Children: A Complex Challenge. White Hutchinson Leisure & Learning.

Dudek, M. (2005) Children’s spaces. Architectural Press. Ellneby, Y. (2004) Se hva jeg kan! Hvordan barn utvikler seg gjennom lek og bevegelse. Cappelen. Ektvedt, L. og Ørslien, G. (2007) Minimøbler. Dagbladet, 4. februar.

Informanter Mara Acantalicio Seksjonsleder, Møllergata SFO, Oslo Anne- Jo Lexander m/familie, Bergen

Finne, P. (1993) Laminering av tre. Norske møbelfaglige skrifter nr. 2. Norsk møbelfaglig senter.

Kjersti Bæverfjord m/familie, Trondheim

GRIP (2003), GRIP Økodesign - en veileder i miljøeffektiv produktutvikling for industridesignere og andre produkt utviklere.

Kirsten Nelvik m/familie, Oslo

Lerdahl, E. (2007) Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Gyldendal Norsk Forlag.

Eli Sørtun Dahl m/familie, Bergen

Olds, A. R. (2000) Child care design guide. McGraw-Hill Professional. Ruth, L. C. (2000) Design standards for children’s environ- ments. McGraw-Hill Professional.

Line Løvaas m/familie, Oslo

Mette Skaar, Siri Grafsrønningen og Anne M. Meyer, Førskolelærere Torgrim Eggen Verkstedsansvarlig for treverkstedet, Høgskolen i Akershus Stefan Borsos, Nordifa AB

Sosial- og Helsedirektoratet (2005-2009) Handlingsplan for fysisk aktivitet. 134

Thor Gunnar Hansen, Skjøllingstad Uldvarefabrik


Lars Göran Hellö, Formfaner AB

Dansk Design Center, Ny møbelserie i filt fra GUBI, http:// www.ddc.dk/presse/DDC/gubi_pressemed

Anja Witte, Parkhaus Berlin Naish Felts UK, http://www.naishfelts.co.uk/ K. Bobos, M&K Filze GmbH Parkhaus Berlin, http://www.parkhausberlin.de/ Pia Hansen, AQUAtex Nina Solberg, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS

Hardy & Hanson, Felts for resale / Technical information, http://www.hardy-hanson.co.uk/resale.htm

Petter Ask Haakonsrud, snekker

Diskusjonsforum

Internett

Barnet Mitt http://www.barnetmitt.com - Avdeling “Skravlesiden”

Bauhaus Archiv, Informasjon om utstillingen ”A new world for children”, http://www.bauhaus.de/english/museum/sonderausstellungen.htm Kenfair International, Childrens furniture comes of age, http://www.kenfair.com/exhcenter/international-5-22. aspx Wikipedia, Felt, http://en.wikipedia.org/wiki/Felt

Barn i magen http://www.barnimagen.com - Avdeling “Skravlesiden” Nybakt Mamma http://www.nybaktmamma.com - Avdeling “Hus og hjem” To og to http://www.toogto.com - Avdeling “Hus, hjem og hobby”

Aquatex, http://www.aquatex.dk/da/filt/ Filz Schweiz, http://www.wilerfilz.ch/home.htm

Til slutt en stor takk til:

Filzkönigin Heike Haase, http://www.filzkoenigin.de

• Kenneth for all tålmodig hjelp til snekring og montering • Storm og Balder som stilte opp som fotomodeller • Torgrim Eggen fra HiAk for hjelp til laminering • Nordifa AB for filt til materialutprøving • Kull 18 for godt humør og moralsk støtte gjennom 5 år!

M&K Filze, http://www.filzfabrik.de/de/home.html Nordifa Engineered Textiles, http://www.nordifa.se/ Anette Suhr, Komplot Design, http://www.boligen.dk/find. xml?rId=2003999

135


Snipp, snapp, snute...