Page 1


∫·ıÈÛÙÈÎfi

4-14

Û·ÏfiÓÈ· / ÔÏ˘ıÚfiÓ˜

∫∞Δ∞§√°√™ 2011

∫·Ó·¤˜ - ∫Ú‚‚¿ÙÈ

15

Wall Papers, ¶›Ó·Î˜ & ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú

16

ŒÈÏ· ™˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ

17

ηڤÎϘ ·fi ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ

ΔÚ·Â˙·Ú›·

18-31

ÙÚ·¤˙È· / ηڤÎϘ / bar stools / ÌÈÎÚÔ¤ÈÏ·

ŒÈÏ· ·fi ¡›ÎÂÏ (¯ÚÒÌÈÔ)

32-35

ηڤÎϘ / ÙÚ·¤˙È·

Rattan

36-39

Û·ÏfiÓÈ· / ηڤÎϘ

ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

40-45

ÎÚ‚‚¿ÙÈ· / ÎÔÌÔ‰›Ó· / ·Ôı‹Î¢ÛË / ηıÚ¤ÊÙ˜

°Ú·Ê›Ô

46-49

ÁÚ·Ê›· / ηڤÎϘ / ·Ôı‹Î¢ÛË / ÙÚ·¤˙È· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛˆÓ

ŒÈÏ· ∞ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

50-69

Û·ÏfiÓÈ· / ηڤÎϘ / ÙÚ·¤˙È· / Í·ÏÒÛÙÚ˜

μ¿ÛÂȘ Î·È ∫·¿ÎÈ·

70-73

·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ / Ì·Ù¤ÌÈ

Bar Stools

74-75

̤ٷÏÏÔ / ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

∂ÈÊ¿ÓÂȘ ΔÚ·Â˙ÈÒÓ

76-77

werzalit / ÁÚ·Ó›Ù˜ / Ì¿ÚÌ·Ú· / ̈۷˚ο

•‡ÏÈÓ· ŒÈÏ·

78-79

ÙÈÎ / ÔÍÈ¿

™Î›·ÛË

80-82

ÔÌڤϘ ·fi ͇ÏÔ & ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ / ‚¿ÛÂȘ ÎÈfiÛÎÈ· / ·ÈÒÚ˜ / ÎÔ‡ÓȘ / Ù¤ÓÙ˜

Ãڈ̷ÙÈÛÌÔ›

83-84


04

KH 138

∫·ıÈÛÙÈÎfi

94 103

LEE 9605

105

89 cm 82 cm 104 cm

160

RONDO 9597

191

91 cm 77 cm 98 cm

99

DN 56

102

104

158

212

137

201

149

200

COURTNEY 5677 COURTNEY 5676 79

KH 127

75 cm 74 cm 71 cm

ROSE 9599

84 cm 70 cm 88 cm

ERIN 9610

91 cm 87 cm 104 cm

RELAX 7027

72 cm 83 cm 82 cm

79 88

DN 60

88

86

86

95 95

99


05

∫∏ 146

94 105

DN 65 L

129

190

P0013 JAZZ

86 110

BEN H5536

185

81 cm 71 cm 68 cm

P0005 ROXY 127

175

85 cm 92 cm 74 cm

64 cm 82 cm 83 cm

KH 161

84 cm 87 cm 93 cm

224

82 99

KH 159

174

90 105

KH 125L

221

288

236

HD 7021 ANDRAS

80

83 cm 86 cm 85 cm

DN 72H

100

181


06

KH 157

∫·ıÈÛÙÈÎfi

98 107

HD-7568

550

95 93

115

180

DN-48

83

DN-46

82

215

77 77

170

42 76

169

CANDY 5194

86

OM-840A

97

SUZANNE 5192

84

94

103

155

206

96

102

150

202

94

109

159

208


07

5829

89 97

84

152

208

DC 0017

65 cm 65 cm 90 cm

A 0036

71 cm 66 cm 88 cm

HD 7035

81 cm 96 cm 74 cm

A 0006

78 cm 80 cm 71 cm

A 1008

62 cm 85 cm 99 cm

100

DN 84

DN 72C

97

105

157

213

98 249

302

87 87

DN26-3L

110

167

218

P 0002 DIGI

69 cm 75 cm 69 cm


08

∫·ıÈÛÙÈÎfi

DN 61

88 85

147

197

98

KH 157-4S

107

367

79

S 0039

93

S 1035

215

85 90

S 0089

167

85

135

185

S 0076

80

85 91

97

164

222

102

95

159

219

92 79

76

137

196

S 0082


09

KH 155

89 96

S 0059

113

160

191

82 98

180

100

132

102

163

166

S 0080

230

80 198

85 cm 76 cm 93 cm

HD 7034

78 cm 81 cm 82 cm

HD 7013 MAXIM

93 cm 82 cm 83 cm

A 0028

75 cm 84 cm 66 cm

HD 7001 FIJI

94 cm 75 cm 75 cm

A 0030

83 cm 75 cm 82 cm

88

80

S 0073

HD 7529

112


10

KH 140

∫·ıÈÛÙÈÎfi

92 96

124

180

235

HD 7504 MONTANA 75 89

114

165

216

KH 115

87 96

105

167

196

Coffee table: 122x62 cm

S 0018-1 93

85 90

94

144

188

CARTIER 5169

140

90 93

191

S 0032 72 85

87

147

192

√S 349

70 72

76

126

167


11

KH 139

94 106

115

169

224

HD 7312 PIERRE HD 7514 CHEVY

86

91 88

103

159

81

215

84

188

229

HD 7512 CASSINI DN 66

96

98 104

116

178

96

207

94

166

222

HD 6333 GARDEN HD 7542 BIRMINGHAM

81

75 95

120

174

231

75

94

147

203


12

KH 156

∫·ıÈÛÙÈÎfi

86 96

113

160

191

P0034

79 cm 76 cm 82 cm

A0106

HD 7009 RAJ

94 cm 91 cm 115 cm

HD 7018 OASIS

64 cm 82 cm 89 cm

A0071-F

86 cm 80 cm 95 cm

∞0016

78 cm 72 cm 72 cm

73 cm 86 cm 92 cm

P0033

64 cm 77 cm 83 cm

P0036

84 cm 88 cm 93 cm

A 0005

64 cm 89 cm 86 cm


13

5826

91 99

∞0011

155

80

88 cm 72 cm 73 cm

∞0013

87 cm 82 cm 82 cm

∞0001-F

92 cm 92 cm 103 cm

HD 7022 WISE

94 cm 91 cm 115 cm

HD 7023

84 cm 89 cm 103 cm

A0022-1

74 cm 73 cm 76 cm

A 0029

62 cm 85 cm 99 cm

A 0021

60 cm 85 cm 96 cm

A0032

72 cm 74 cm 80 cm


14

5826

∫·ıÈÛÙÈÎfi

91 96

101

157

195

83

HD 7031 SF28

94

73

198

70

187

70

65

90

SF01

SF12

84

96

105 70

140

200

105

SF34

SF13

CHIOS 65

96 96

70

123

176


15

∫·Ó·¤˜ - ∫Ú‚‚¿ÙÈ

GENESIS 2704 (Sofa Bed)

97 93

224

TRIBUTE 3-Seater Sofa, Double bed 91

B 011

70

140

84

190

90

CHIOS 3-Seater Sofa, Double bed

NAXOS 2-Seater Sofa, Double bed

1-Seater Sofa, Single bed

85

67 100

96 96

133

210

226

160

213

∏217-DB 3-Seater Sofa, Double bed 94

K 010

89

85 80

125

190

165

165

100

226

100


16

Wall Papers, ¶›Ó·Î˜ & ∞ÍÂÛÔ˘¿Ú All wallcoverings are unique design objects which are remarkable in feel, design and environmental friendliness. All designs are tailor made for people who appreciate quality, uniqueness and sustainability.

PAINTINGS AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES

OT 0021 48x48x44 cm

OT 0009 48x48x48 cm

OT 0013 100x42x50 cm

OT 0032 112x75x30 cm

OT 0018 120x45x45 cm

OT 0027 50x42x50 cm

OT 0017 156x50x68 cm


™˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ

17

CHAIR COVERS IN DIFFERENT DESIGNS, CLOTH AND COLOURS

FT 07

AL 730110CS

AL 72050

57cm 47 cm 92 cm

55 cm 45 cm 95 cm

AL 730130

AL 73030 57cm 47 cm 94 cm

57cm 47 cm 94 cm

TYPES OF TUBES FOR CONFERENCE CHAIRS

FT 13

AL 71020 57cm 45 cm 94 cm

AL 71010 58 cm 45 cm 96 cm

AL 72022

AL 72032D

58 cm 61 cm 93 cm

59 cm 57 cm 94 cm

63 cm 61 cm 87 cm

A800

355

45 cm 42 cm 92 cm

51 cm 43 cm 94 cm

B 25x25mm type:2 “reeded” C 25x25mm type:1 “star” D 25x25mm type:4 “square”

A

B

C

D

56cm 45 cm 94 cm

AL 71072

A 22x22mm Special design, classic look copy right patented type:3 “drum”

Remarks: CS stands for curved seat CB stands for curved back CBS stands for curved seat and back

AL 71080


18

ΔÚ·Â˙·Ú›·

KAIEZ DINING SET

SCR-17 (chair) D47xW64xH101 cm

DT-16 (table) D213xW106xH75 cm

DC 0020

DC 0006

DC 0069

DC 0019

46 cm 62 cm 88 cm

48 cm 65 cm 88 cm

45 cm 60 cm 86 cm

45 cm 60 cm 105 cm

DC 0008

DC 0003

DC 0050

DC 0066

61 cm 63 cm 85 cm

48 cm 62 cm 95 cm

48 cm 61 cm 88 cm

46 cm 58 cm 90 cm


19

TMH 190 SET

(chair) D53xW50xH86 cm

(table) D100xW160xH75 cm

DC 0063

DC 0017

DC 0018

A 0010

61 cm 66 cm 87 cm

65 cm 65 cm 90 cm

68 cm 70 cm 80 cm

60 cm 66 cm 75 cm

DC 0039

DC 0052

P 0055

DC 0031

67 cm 68 cm 79 cm

61 cm 70 cm 82 cm

64 cm 59 cm 79 cm

61 cm 63 cm 85 cm


20

ΔÚ·Â˙·Ú›·

ALBANY SET

(chair) D53¯W43¯H100 cm

DC 0035 50 cm 65 cm 95 cm

DC 0033 63 cm 70 cm 94 cm

(table) D180¯W100¯H75 cm

DC 0038 60 cm 48 cm 89 cm

(sideboard) D45xW150xH82 cm

DC 0022

DC 0102

45 cm 58 cm 93 cm

75 cm 65 cm 95 cm

DC 0063

DC 0062

DC 0138

61 cm 66 cm 87 cm

49 cm 63 cm 94 cm

45 cm 67 cm 97 cm


21

CASARANO & COTTINA SET

DC 0060 59 cm 64 cm 79 cm

(chair) D54xW46xH99 cm

(table) D180xW100xH75 cm

(sideboard) D45xW150xH82 cm

DC 0017

DC 0053

DC 0005

65 cm 65 cm 90 cm

47 cm 62 cm 97 cm

58 cm 60 cm 88 cm

DC0140

DC0139

75 cm 67 cm 104 cm

70 cm 55 cm 103 cm

FY 521 56 cm 44 cm 82 cm

FY 522A 58 cm 50 cm 82 cm


22

627 DINING SET

ΔÚ·Â˙·Ú›·

(chair) D46xW51xH92 cm

AD-UBER

BS-3005C

49 cm 47 cm 90 cm

50 cm 42 cm 97 cm

CLASSIC 37 cm 37 cm 92 cm

IMVROS 37 cm 37 cm 92 cm

(table) D150¯W85¯H76 cm

FA181

PAROS

42 cm 52 cm 74 cm

CHIOS 37 cm 37 cm 92 cm

37 cm 37 cm 92 cm

SIKINOS 37 cm 37 cm 92 cm

TABLE AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES


23

509 (chair) W46xD51xH92 cm

615 (table) W150xD85xH76 cm W180xD90xH76 cm

D 1314

D 2633

48 cm 58 cm 107 cm

BBT-5003F 55 cm 47 cm 96 cm

301 (buffet) W150xD46xH85 cm

45 cm 65 cm 108 cm

BBT 5003

55 cm 47 cm 96 cm

D 2524 L 47 cm 56 cm 103 cm

110 (vitrine) W87xD39xH180 cm

D5540 48 cm 53 cm 141 cm

BBT 5004

59 cm 47 cm 104 cm


24

ΔÚ·Â˙·Ú›·

501 (chair) W46xD51xH85 cm

607 B (table) W180xD85xH76 cm W142xD85xH76 cm

323 (buffet) W150xD46xH80 cm

SD-DF879 Chair

SD-DF824 Armchair

FA260

FA236

60 cm 64 cm 100 cm

60 cm 64 cm 100 cm

63 cm 65 cm 97 cm

50 cm 55 cm 96 cm

CH80

CH82

CH84

P0032

52 cm 45 cm 96 cm

50 cm 49 cm 98 cm

50 cm 49 cm 98 cm

66 cm 56 cm 97 cm


25

TMH 193 SET

(chair) D55xW45xH87 cm

(table) D95xW160xH75 cm

CH-34

CH-35

15360

15359

50 cm 45 cm 90 cm

50 cm 56 cm 95 cm

47 cm 46 cm 98 cm

60 cm 72 cm 103 cm

FA235 63 cm 66 cm 96 cm

D 5540 45 cm 56 cm 140 cm

D 5538 49 cm 65 cm 141 cm


26

ΔÚ·Â˙·Ú›·

BAR 01 CHB 01 (bar table) D150xW150xH222 cm (stool) D60xW60xH116 cm

DINING TABLES SHC-221 (bench) W115xD37xH47 cm

SHC-160 (chair) W47xD43xH96 cm

SHTL-577 W122xD75xH76 cm SHTL-567 W152xD92xH76 cm

SHTL-566 (table) 105xH76 cm

CHB 02 (stool) D60xW60xH116 cm

BAR 04 (bar table) D205xW203xH225 cm

TMH-75A

FA 117

58 cm 46 cm 90 cm

48 cm 60cm 76 cm

TMH-182

TMH-191

FA 114

58 cm 46 cm 85 cm

58 cm 47 cm 90 cm

48 cm 60cm 76 cm

DZI-CS089 55 cm 47 cm 96 cm


27

AT 3003 49 cm 43 cm 104 cm

BC 0002 42 cm 58 cm 99 cm

TMH 109BC 57 cm 48 cm 105 cm

BL 0003 43 cm 53 cm 94 cm

DZ1-CB088

AT-3018

48 cm 43 cm 98 cm

56 cm 46 cm 104 cm

BBT 5014

BC 0001

53 cm 46 cm 108 cm

56 cm 47 cm 113 cm

WL007-30

FA283

FA284

FA137A

39 cm 39 cm 105 cm

47 cm 42 cm 106 cm

47 cm 42 cm 106 cm

47 cm 53 cm 105 cm


28

∏∞RRISON SET

ΔÚ·Â˙·Ú›·

(chair) D58xW48xH100 cm

(table) D100¯W180xH75 cm

CSS-3232/55 TP 80x80x75 cm

15394 90x90x76 cm 100x100x76 cm

CSS-3048/55 TP 120x75x75 cm

15393 90x80 cm 100¯90x80 cm

CSS-4848/55 TP 120x75 cm

15379 (console table) 120x40x80 cm

(sideboard) D45xW150xH82 cm

DZI-TS091 W112xD51xH76 cm

Δª∏-2005Δ 120xH76 cm

CSS-4242 107x75 cm


29

LAVIDA SET (chair) D53xW46xH106 cm

(table) D100xW180xH75 cm

ICANO BF-11 (buffet) W160xD39xH85 cm ICANO WS-12 (wall shelf) W122xD30xH21 cm

(sideboard) D45xW150xH82 cm

DZI-TCT078 Coffee table 96xH52 cm

VERSY (TV Stand) AD-TV12050 W120xD50xH70 cm

ICANO CT-10 (coffee table) W120xD80xH50 cm

DZI-TRC091 Coffee table 90xH50 cm

VERSY (TV Stand) AD-TV10050 W100xD50xH38 cm

VETUS (TV Cabinet) D66xW59xH88 cm

DZI-TET091 Side table 60xH61 cm

ICANO-TV 08 (TV Cabinet) W200xD53xH54 cm


30

266

ΔÚ·Â˙·Ú›·

(coffee table) D70xW130xH40 cm

284 D100xW100xH40 cm

282

100xH40 cm

CORRIN D60xW120xH45 cm D60xW60xH51 cm

280 D70xW130xH40 cm

261 D73xW133xH36 cm

LAVIDA D80xW120xH45 cm D60xW68xH50 cm

286 D80xW130xH40 cm

278 D70xW130xH40 cm

COTTINA D75xW120xH45 cm D60xW60xH50 cm


31

891 D

(tv unit) D56xW200xH50 cm

NATHELINE D60xW120xH45 cm D60xW60xH50 cm

PIANA

D75xW120xH45 cm D60xW60xH50 cm

MODA D75xW120xH45 cm D60xW60xH50 cm

260 130x70x40 cm & 70x70x48 cm

221 130x70x40 cm & 70x70x48 cm

210 130x70x40 cm & 100x100x40 cm & 60x60x48 cm

213 120x70x40 cm & 70x70x48 cm

1334 120x40 cm & 70x48 cm

207B 130x70x40 cm & 70x70x48 cm


32

CT-326

¡›ÎÂÏ (¯ÚÒÌÈÔ)

(chair) W60xD67xH79 cm

CT-326

CT-297

∏-1075-2

ZH-P1019

53 cm 59 cm 81 cm

47 cm 42 cm 86 cm

52 cm 42 cm 80 cm

CT-311

CT-312

HLP-5005-1

HLP-5006-2A

54 cm 52 cm 81 cm

50 cm 53 cm 79 cm

CT 309

CT 293

67 cm 60 cm 79 cm

48 cm 42 cm 80 cm

48 cm 54 cm 79 cm

54 cm 46 cm 82 cm

CT-290 60 cm 53 cm 80 cm

59 cm 62 cm 82 cm

H-1105-2 58 cm 72 cm 76 cm


33

RF0897 ADC

RFJ0917DC 61 cm 42 cm 97 cm

RF826DC

(chair) D45xW55xH96 cm

RF171DC 59 cm 44 cm 88 cm

RF119DC (chair) 43x55x85 cm

RF1035DT (table) D90xW160xH76 cm

RF653DC

55 cm 45 cm 95 cm

45 cm 51 cm 100 cm

UDC 317

UDC 311

46 cm 42 cm 85 cm

40 cm 44 cm 94 cm

RFN065DC (chair) 42x56x89 cm

RF0902DC (chair) 44x56x86 cm

RF6102DT (table) D80xW120xH76 cm, D90xW150xH76 cm

RF1022DTCT (table) D83xW120+(40+40)xH76(43) cm


34

CT-312

¡›ÎÂÏ (¯ÚÒÌÈÔ)

(chair) D53xW50xH79 cm

PC-03 55 cm 47 cm 85 cm

TROLLEY-12 FOR ROUND TABLES D75xW157¯H94 cm

UCT 253 D60xW110¯H47 cm

PT-21 D90xW90xH75 cm

TROLLEY-03 FOR RECT. TABLES D91xW213xH115 cm

UCT 181 D60xW110¯H45 cm

PT 26 178xH75 cm

PT 12 152xH75 cm

PT 03 D76xW183xH75 cm

UCT 029 W110xD60xH45 cm


35

UDC 137

(chair) D42xW42xH82 cm

RF 303DC

UDT 203

(table) D80xW80xH77 cm

RF 488 DT

41 cm 54 cm 94 cm

44 cm 50 cm 94 cm

RF 2113DC

RF 8036 DC

RF 1009DT (table) W120(200)xD86xH76 cm

RF 1019 DT (table) W160(240)xD90xH76 cm 42 cm 49 cm 101 cm

UCT 212 Coffee Table W120xD65xH43 cm

53 cm 44 cm 100 cm

UTV 102 TV Stand W100xD50xH130 cm

UTV 072 TV Stand W100xD45xH54 cm


36

Rattan

90x107x85 cm (Armchair) 90x164x85 cm (2-Seater) SC 355 90¯221¯85 cm (3-Seater) LUNA SET 90x 47 cm (Coffee Table)

SC 504-2 PORTO SET

68x72x82 cm (Armchair) 68x118x82cm (2-Seater) 50x 60cm (Coffee Table)

SC 504-1 PORTO SET

68x72x82 cm (Armchair) 73x 60 cm (Table)

EC 124 HONEYMOON RELAX

83x 150 cm (Round Relax) 42x 70 cm (Round Pouf) 73x48x37 cm (Half Pouf)

SC 639 MARLOW SET

92x110x71 cm (Armchair)

92¯243¯71 cm (3-Seater) 87x112x47 cm (Coffee Table)

SC 745 BALAWAN SET

80x70x78 cm (Armchair)

80x118x78 cm (2-Seater) 42x91x60 cm (Coffee Table)

SC 362 TRACY SET

69x76x75 cm (Armchair)

69x130x75cm (2-Seater) 56¯87¯75 cm (Coffee Table)


37

87x87x79 cm (Armchair) 87x151x79 cm (2-Seater) SC 094 87¯215¯79 cm (3-Seater) HELENA SET 52x102x45 cm (Coffee Table)

SC 558 NEW SARA SET

70x66x95 cm (Armchair)

70x115x95 cm (2-Seater) 52x83x46 cm (Coffee Table)

SC 616 TRINIDAD SET

77x92x86 cm (Armchair)

77x146x86 cm (2-Seater) 42x88x62 cm (Coffee Table)

SC 159 NADIR SET

70x78x90 cm (Armchair)

70x128x90 cm (2-Seater) 50x90x45 cm (Coffee Table)

SC 247 SEVILLA SET

P 023 50x 65 cm

EC 127 SAN LORENZO SET

65x75x88 cm (Armchair) 66x68 cm (Coffee Table)

50 x

P 022 95 cm

170 cm (Round Relax)


38

Rattan

84x108x78 cm (Armchair) SC 584 84x168x78 cm (2-Seater) PALM SUIT-B SET 56x95x45 cm (Coffee Table)

MV-3010034 46x46 cm, 38x39 cm,

29x35 cm

SC 043 HARNO SET

SC 194 SIERRA SET

78x90x70 cm (Armchair)

78x148x70 cm (2-Seater) 95x47 cm (Coffee Table)

SC 043 HARNO SET (S∂AGRASS)

77x90x76 cm (Armchair)

77x143x76 cm (2-Seater) 58x92x52 cm (Coffee Table)

SC 457 DC

SC 408 BANDUNG AC

SC 407 FLAMENGO DC

SC 406 D∂NDASAR DC

SC 469 DC

47 cm 55 cm 100 cm

62 cm 57 cm 105 cm

62 cm 57 cm 105 cm

47 cm 53 cm 97 cm

59 cm 48 cm 97 cm


39

73x77x66 cm (Armchair) SC 691 73x132 66 cm (2-Seater) ALBION SET 99x56x41 cm (Coffee Table)

SC 576 CANBERA SET

120x65x30 cm (Coffee Table)

SC 1900 BAHAMA SET

72x59x65 cm (Armchair)

100x110x70 cm (Armchair) 100x226x70 cm (3-Seater)

59x115x65 cm (2-Seater) 65x65 cm (Coffee Table)

SC 233 YUKI

SC 547 CONAN BAR RTTN

SC 544 EGON CHAIR WTH

59 cm 48 cm 110 cm

45 cm 53 cm 120 cm

45 cm 53 cm 120 cm

MV-3050006 45x45¯70 cm, 37x37¯60 cm 30x30¯50 cm

SC 040 MONTPARNAS SET

SC 090 MADURA SET

MV-3010002 48x48¯110 cm 39x39¯85 cm 30x30¯66 cm

75x57x63 cm (Chair) 80x70 cm (Table)

89x58x60 cm (Armchair) 70x65 cm (Coffee Table)


40

ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

841 BED MATTRESS 180x200x98 cm 813 NIGHT STAND 59x39x43 cm 813 DRESSER 100x46x76 cm 721 MIRROR 70x100x2.5 cm 813 CHEST OF DRAWER 59x39x118 cm 813 TV UNIT 180x55x43 cm

836 BED MATΔRESS 180x200x105 cm 836 NIGHT STAND 66x39x46 cm 836 DRESSER 120x46x76 cm 716 MIRROR 70x100x2.5 cm 836 CHEST OF DRAWER 60x39x118 cm 836 TV UNIT 180x55x46 cm

μμΔ 6134 BED MAΔTRESS 152x210 cm μμΔ 3045 NIGHT STAND 46x41x49 cm μμΔ 1011 DRESSER 90x47x102 cm

802 BED MATTRESS 180x200x98 cm 701 MIRROR 100x60x2.5 cm 802 NIGHT STAND 59x39x43 cm 802 CHEST OF DRAWER 59x39x117 cm 802 DRESSER 100x46x76 cm 802 TV UNIT 180x55x50cm

869 BED MATΔRESS 180x200x80 cm 869 NIGHT STAND 59x43x35 cm 869 DRESSER 100x53x76 cm

719 MIRROR 70x100x2.5 cm 869 CHEST OF DRAWER 59x43x118 cm


41

890D BED MATTRESS 180x200x80 cm 890D NIGHT STAND 59x39x46 cm 890D DRESSER 120x46x76 cm 721 MIRROR 70x100x2.5 cm 890D CHEST OF DRAWER 59x39x118 cm

FM 828 TV-STAND W120xD55xH44 cm

855 BED MATTRESS 180x200x105 cm 716 MIRROR 70x100x2.5 cm 855 NIGHT STAND 59x42x46 cm 855 CHEST OF DRAWER 59x42x118 cm 855 DRESSER 100x50x76 cm 855 TV UNIT 180x57x50 cm

802 TV UNIT 180x55x50cm

827 BED MAΔTRESS 180x200x98 cm 708 MIRROR 100x60x2.5 cm 827 NIGHT STAND 59x42x46 cm 827 CHEST OF DRAWER 59x42x118 cm 827 DRESSER 100x48x76 cm 827 TV UNIT 120x58x45 cm

ODESA BED-02 SET BED MATTRESS 216x231x100 cm NIGHT STAND 40x56x37 cm DRESSER 118x40x180 cm


42

ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

873 BED MATTRESS 180x200x120 cm 873 NIGHT STAND 59x41x50 cm 873 DRESSER 100x47x76 cm 736 MIRROR 76x100x5 cm 873 CHEST OF DRAWER 59x41x118 cm

925 4-DOOR WARDROBE 183x60x220 cm

μμΔ 6134 BED MAΔTRESS 152x210 cm μμΔ 3045 NIGHT STAND 46x41x49 cm μμΔ 1011 DRESSER 90x47x102 cm

850 4-DOOR WARDROBE 192x60x229 cm

873 4-DOOR WARDROBE 194x61x232 cm

OS-B003 221x176x116 cm


43

891D BED MATTRESS 180x200x96 cm 891D NIGHT STAND 59x39x40 cm 891D DRESSER 120x46x90 cm 891D MIRROR 67x60x2.5 cm 891D CHEST OF DRAWER 59x39x115 cm

COMO FOLDING BED 80x190 cm

872 BED MATTRESS 180x200x105 cm 872 NIGHT STAND 59x39x46 cm 719 MIRROR 70x100x2.5 cm 872 DRESSER 100x46x76 cm 872 CHEST OF DRAWER 59x39x118 cm

3002 NIGHT STAND 47x41x53 cm

BBT 3015 MIRROR 155x46x3.5 cm

6002 BED 107x210 cm, 152x210 cm, 180x210 cm

2002 DRESSER 107x46x75 cm M2-1 MIRROR 99x68 cm 3008 STOOL 45x35x48 cm


44

ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

882 BED MATTRESS 180x200x76 cm 882 NIGHT STAND 59x39x43 cm 882 DRESSER 120x46x76 cm 721 MIRROR 70x100x2.5 cm 882 CHEST OF DRAWER 59x46x118 cm

ODESA BED SET BED MATTRESS 232x193x213 cm

870 BED MATTRESS 180x200x98 cm 870 NIGHT STAND 59x39x46 cm 870 DRESSER 100x46x76 cm

NIGHT STAND 40x56x37 cm DRESSER 118x40x180 cm

720 MIRROR 70x100x2.5 cm 870 CHEST OF DRAWER 59x39x118 cm 870 TV UNIT 180x55x46 cm

KD-PANA-OAK BED 5”, 3-6”, 3” NIGHT STAND 43x35x60 cm

BBT 6149 BED MATTRESS 208x242x100 cm


45 871 BED MATTRESS 180x200x98 cm 871 NIGHT STAND 59x39x46 cm 871 DRESSER 100x46x76 cm 719 MIRROR 70x100x2.5 cm 871 CHEST OF DRAWER 59x39x118 cm

ALL BEDS BELOW ARE AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES

KD-PABILLO BED190x152¯109 cm

KD-5993

KD-LUSAKA

NIGHT STAND 47x36x62 cm DRESSER 88x43x160 cm

KD-AIKA

KD-WINGS 162x20x165 cm

KD-SAISAKI 190x152x107 cm

KD-F 40x46x53 cm

KD-1001

KD-D 40x46x53 cm


46

°Ú·Ê›Ô

CF6109 120/160/180x80x73 cm CF6SC2FD / CF6SC2FD-G / CF6BC1800 W90xD45xH180 cm MAHOGANY, CHERRY, LIGHT OAK, WENGE

CF6FC2D 49x62x73 cm

CF65C730 80x45x73 cm

CF6BC1800 80x31x180 cm

QZY-0812

QZY-2206

65 cm 66 cm 126 cm

65 cm 65 cm 111 cm

QZY-2203

QZY-2526

65 cm 65 cm 113 cm

67 cm 65 cm 116 cm


47

CF6115 80/120/160 x 80 x 73 cm CF 5-1 W180xD225xH75 cm MAHOGANY & CHERRY LAMINATED BOARD

CF6114 120x80x73 cm

QZY-2522

QZY-2501

69 cm 65 cm 126 cm

64 cm 65 cm 111 cm

CF6160 180x120x73 cm

QZY-0706

QZY-2501B

65 cm 68 cm 108 cm

58 cm 62 cm 94 cm

CF6302 44x53x60 cm


48

°Ú·Ê›Ô

∏Ã-3401 Office set W200xD90xH75 cm

∏Ã-3501 Reception desk W200xD60xH105 cm

HX-3201 Office set W200xD100xH75 cm

HX-4403 Reception desk W200xD70xH105 cm

QZY-M2(R)

QZY-H1(R)

QZY-0613(R)

59 cm 60 cm 109 cm

56 cm 55 cm 83 cm

54 cm 57 cm 79 cm

V-KOB

V-2201B

8357GL

66 cm 59 cm 94 cm

50 cm 55 cm 105 cm

76 cm 61 cm 103 cm

˺-4

CF 6205 105xH75 cm MAHOGANY, CHERRY LIGHT OAK, WENGE


49 CB19-Bookcase W90xD40xH182 cm

15303 DIRECTOR 56 cm 66 cm 115 cm

SF18 VISITOR 67 cm 65 cm 101 cm

OD-04 PARTNER DESK W178xD95xH80 cm OD-01 OFFICE DESK W135xD75xH78 cm

SF-0713 OFFICE SOFA SET 76 77

91

145

188

CF6121 160/120x80/60x73 cm

SF-021 OFFICE SOFA SET 88 75

82

Coffee tables HX-C001 CT W100xD50xH40 cm HX-C002 ST W50xD50xH40 cm

183

WC-03F

WC-04F

WC-04F (R)

54 cm 60 cm 80 cm

51 cm 52 cm 80 cm

51 cm 56 cm 80 cm

HX-CF6204 Conference table W240xD120/100xH75 cm


50

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C88304-1 (Armchair) 72x80x82 cm

C78287

57 cm 47 cm 94 cm

WL-8396A-W

54 cm 49 cm 89 cm

C88304-2 (2-Seater) 136x80x82 cm

C0508

58 cm 47 cm 88 cm

C0508AA

60 cm 55 cm 88 cm

T88304 (Coffee Table) 90x50x40 cm

WL-7319A-W

68 cm 51 cm 92 cm

WL-7319A-AW

69 cm 61 cm 92 cm

996081

56 cm 45 cm

82 cm

996082

56 cm 56 cm

82 cm


51

C99201-1 (Armchair) 70x83x106 cm C99201-2 (2-Seater) 128x83x106 cm CFN99201-1 (Foot Rest) 60x45x45 cm

C78281

64cm

44cm

CDN88314

88cm

C78281-1

64 cm 58 cm 88 cm

60 cm 48 cm 80 cm

C88314

63 cm 63 cm 80 cm

TC99201 (Coffee Table) 98x57x40 cm

C88451

56 cm 45 cm 82 cm

C88451-1

56 cm 55 cm 82 cm

C78532-1

58 cm 48 cm 92 cm

C78532

63 cm 57 cm 92 cm


52

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C88551-1 (Armchair) 88x88x80 cm C88551-2 (2-Seater) 152x88x80 cm C88551-3 (3-Seater) 216x88x80 cm T88551 (Coffee Table) 110x57x33 cm T88551-S (Side Table) 65x45x43 cm

C0609 B

60 cm 117 cm 90 cm

C78265-2

60 cm 120 cm 67 cm

C0609

59 cm 56 cm 90 cm

C78265-1

60 cm 58 cm 67 cm

C04605-2

60 cm 120 cm 68 cm

C78263-2

60 cm 120 cm 67 cm

C04605-1

60 cm 58 cm 68 cm

C78263-1

60 cm

58 cm

57 cm


53

C99112-1 (Armchair) 84x82x87 cm

C026025

65 cm 67 cm 80 cm

C098281-WK

63 cm 57 cm 84 cm

C99112-2 (2-Seater) 152x82x87 cm

GRFS-008

57 cm 54 cm 80 cm

WL6339A

72 cm 66 cm 95 cm

T99112-RV (Coffee Table) 98x57x33 cm

C99975

63 cm 62 cm 80 cm

WL6351A

61 cm 61 cm 87 cm

C35701

66 cm

62 cm 90 cm

C099321

58 cm 56 cm 85 cm


54

C88033

56 cm 56 cm 78 cm

CDN11918-1

59 cm 50 cm 88 cm

996042

59 cm 55 cm 85 cm

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C88034

61 cm 61 cm 78 cm

C11918-1

62 cm 60 cm 88 cm

C6216

65 cm 55 cm 84 cm

C88351

C88351-1

56 cm 48 cm 84 cm

CDN11910-1

56 cm 50 cm 88 cm

C88313

60 cm

55 cm

56 cm 56 cm 84 cm

C11910-1

58 cm 60 cm 88 cm

C88313-1

88 cm

62 cm

57 cm

80 cm


55

C119152

50 cm 44 cm 86 cm

C119151

50 cm 44 cm 86 cm

C98231-1(CW)

63 cm 54 cm 85 cm

C119041

57 cm 51 cm 85 cm

C78287

57 cm 47 cm 94 cm

C98231-1(IW)

63 cm 54 cm 85 cm

C99942-1

62 cm 62 cm 85 cm

C0508AA

60 cm 55 cm 88 cm

C98231-1(OW)

63 cm 54 cm 85 cm

C0454

59 cm 56 cm 90 cm

C78532

57 cm 63 cm 92 cm

CDW98231-1

66 cm 69 cm 85 cm


56

996025

60 cm 47 cm 89 cm

996067

56 cm 47 cm 85 cm

WL6408A-T

52 cm 56 cm 84 cm

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

996024

59 cm 59 cm 89 cm

996068

56 cm 57 cm 85 cm

996066

56 cm 56 cm 85 cm

996075

58 cm 46 cm

996076

89 cm

C88291

60 cm 53 cm

59 cm 54 cm 89 cm

CDW88291

88 cm

AL5624-2-TK

51 cm 55 cm 87 cm

59 cm 61 cm 88 cm

990164

56 cm 55 cm 83 cm


57

C78218

60 cm 56 cm 84 cm

CAM78218-WK

60 cm 56 cm 84 cm

CAM78218-W

60 cm 56 cm 84 cm

CSS036004

62 cm 56 cm 92 cm

C036004-WB

62 cm 56 cm 92 cm

CSS88015

62 cm 56 cm 92 cm

GR-GAC-1201

57 cm 53 cm 93 cm

996002

63 cm 57 cm 88 cm

996002

63 cm 57 cm 88 cm

WL8354A

67 cm 56 cm 95 cm

VAN004

64 cm 56 cm 93 cm

AL5607-2-R

60 cm 58 cm

91 cm


58

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C91361-1 (Armchair) 72x66x86 cm

CT-252

53 cm 45 cm 87 cm

NAOMI (steel legs)

42 cm 58 cm 79 cm

C91361-2 (2-Seater) 120x72x86 cm

MARY

53 cm 60 cm 73 cm

996561

53 cm 40 cm 79 cm

T91361 (Coffee Table) 98x57x40 cm

T91361 (Side Table) 50x50x40 cm

LARA ELITE TABLE 74x74x72 cm

52 cm 55 cm 85 cm

MH3-21

56 cm 57 cm 74 cm

AL-510

56 cm 57 cm 75 cm

996106

57 cm 56 cm 83 cm


59

C0508∞∞ (Chair) 60x55x88 cm

Δ78633-Δ∫ 80x80¯75 cm, 90¯90¯75 160¯90¯75 cm

T78633-WK (Table) 160x90x75 cm

Δ78633-GL 80x80¯75 cm, 90¯90¯75 160¯90¯75 cm

Àμ-205 120x75 cm

AL5626-3-R 120x75 cm

TAM047002 90x90x74 cm

Δ78571-WK 80x80x75 cm 90x90x75 cm

Δ78633-W∫ 160x90x75 cm 200x100x75 cm

TAM02706 with teak top 160x90x74 cm

Δ78571-WK 160x100¯75 cm


60

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C99111-1 (Armchair) 86x86x88 cm

AL537

54 cm 44 cm 91 cm

AL507

62cm 55cm 62 cm 55 cm 79 cm

C99111-2 (2-Seater) 148x86x88 cm

AL538

53 cm 56 cm 91 cm

AL505

62 cm 55 cm 79 cm

F99111 (Footrest) 74x45x45 cm

AL510

60 cm 55 cm 78 cm

AL501

63 cm 55 cm 92 cm

T99111 (Coffee Table) 98x57x45 cm

AL502

62 cm 55 cm 79 cm

AL511

65 cm 56 cm 96 cm


61

C99211-1 (Armchair) 92x92x76 cm

C99211-2 (2-Seater) 165x92x76 cm

96271 Height: 73 cm Base Spread: 50 cm

96272 Height: 73 cm Base Spread: 66 cm

P-A-3/50 Alum. tube: 28x1,5mm Height: 71 cm

P-A-4/41x41 Alum. tube: 28x1,5mm Height: 71 cm

96270 Height: 73 cm Base: 110ÂŻ60 cm

P-A-4/60 (4/70)(4/80) Alum. tube: 28x1,5mm Height: 71 cm

T99211-R (Coffee Table) 76x35 cm

PWT04 110x70 cm 120x80 cm 140x80 cm

PWT01 60/70/80 90/100 cm

P-A-4/80x46 Alum. tube: 28x1,5 mm Height: 71 cm

PWT02 60x60/70x70 80x80/90x90 100x100 cm


62

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C0504-1 C0504-2 C0504-3 T0504-2 T0504-1 (Armchair) 74x74x72 cm (2-Seater) 74x138x72 cm (3-Seater) 74x198x72 cm (Coffee Table) 100x60x40 cm (Side Table) 45x45x40 cm

WL-6457A-W SET CAM026030 135x78x109 cm

C98341-1 (∞rmchair) 66x74x87 cm C98341-3 (3-Seater) 186x74x87 cm T98341 (Coffee Table) 125x65x45 cm

C99213 187x187x30/88 cm

W-S (Side Sofa) 91x91x73 cm W-M (Middle Sofa) 72x91x73 cm

WL-6331A SET 60x73x71cm (Armchair)

7C181S-W SET

W-T1(Side Table) 44x44x42 cm W-T2 (Coffee Table) 72x72x26 cm

(2-Seater) 117x73x71cm (Coffee Table) 100x50x40 cm (Side Table) 50x50x36 cm

7C181S-W (Armchair) 80x87x72 cm 7C181S-W-D (2-Seater) 80x170x72 cm 7CT181S-W (Coffee Table) 60x120x44 cm


63

GRFS-004 (Chair) 63x74x84 cm

(Table) 100x100x72 cm

C92251-1 (Armchair) 87x98x72 cm C92251-3 (3-Seater) 87x214x72 cm

7C164A-W-RPS-SET (Armchair) 74x75x65 cm

C92251-2 (2-Seater) 87x160x72 cm T92251 (Table) 120x60x40 cm

(2-Seater) 75x136x65 cm (Table) 100x50x40 cm

WL-XN003A (Chair) 79x74x85 cm WLF-003A (Stool) 41x41x42 cm

7C164A-W-RPS-SET

BATYLINE SOFA

C11917-2 (2-Seater) 74x138x66 cm C11917-1 (Armchair) 74x74x66 cm T11917 (Table) 90x50x40 cm

WLXN 002 200x100x95cm


64

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C78273-S1 (Armchair) 66x73x87 cm

C78273-S2 (2-Seater) 130x73x87 cm

TC78273 (Coffee Table) 98x57x33 cm

WL-64285-W Right 170x80x73 cm Left 150x77x73 cm Poof 95x72x107 cm

S026061 230x90x207 cm

C99214-2 166x230x25/45 cm

TS78273 (Side Table) 57x57x33 cm

WL-6410S SET (Armchair) 75x75x85cm

(2-Seater) 135x75x85cm (3-Seater) 200x75x85cm (Coffee Table) 100x50x40cm

WL-635IA-W (Chair) 61x61x87cm

WL-FGH1609 (Table) 160x90x73cm

C78281-1B (Armchair) 70x66x88 cm C78281-2B (2-Seater) 132x63x88 cm T78281-2C/T (Coffee Table) 98x57x40 cm


65

C78273 (Chair) 48x57x87 cm

C78273-1 (Armchair) 56x60x87 cm

T78273-R96 (Table) 96x75 cm

WL-7T143-48RA-W (Table) 120x73 cm WL 6339 A-W (Armchair) 72x66x95 cm

WL-VAN004 (Chair) 64x56x93 cm WL-T-48RA-W (Table) 105, 120, 152x96 cm

C0609 (Chair) 59x56x90 cm TAM-02702 (Table) 120xH74 cm

WL-7319A-AW (Chair) 61x69x92 cm WL-7T175-200100A-W (Table) 210x100x73 cm

GR-GAC-1055 (Chair) 56x67x97 cm GR-ABPT-42 (Table) 105xH72 cm GR-ABPT-48 (Table) 120xH72 cm

WL-8354A (Chair) 56x67x95 cm WL-T-7242A (Table) 185x107x72 cm WL-T-6038 (Table) 152x96x72 cm


66

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

C78562 (Chair) 71x71x71 cm

T78562 (Δable)

58x48cm

C98231-S1 (Armchair) 85x76x77 cm C98231-S2 (2-Seater) 154x76x77 cm YAC0504 (Armchair) 61x58x87 cm YB205T (Table) 100x220x79 cm

C78441-1 (Armchair) 74x74x66 cm C78441-2 (2-Seater) 74x140x66 cm

C78441-3 (3-Seater) 74x193x66 cm T78441 (Coffee Table) 57x98x40 cm

(Armchair) 65x72x46/82 cm (2-Seater) 120x72x46/82 cm ªV-200022 AL. COUNTRY SOFA SET (Coffee Table) 90x65x55 cm

FY-YA3738 SET (Armchair) 93x100x82 cm (2-Seater) 180x100x82 cm

NATILA SET (Armchair) 78x82x80 cm

(3-Seater) 240x100x82 cm (Coffee Table) 68x151x48 cm (Side Table) 50x50x47 cm

(2-Seater) 135x82x80cm (Coffee Table) 108x56x38 cm


67

CUSHIONS AVAILABLE IN DIFFERENT SIZES AND COLOURS

Flange Cushion H75xL48xW48xT5 cm H65xL48xW48xT5 cm RATTAN FLOWER POTS

MV-3010034 46x46 cm 38x39 cm 29x35 cm

MV-3010002 48x48¯110 cm 39x39¯85 cm 30x30¯66 cm

MV-3050006 45x45¯70 cm 37x37¯60 cm 30x30¯50 cm

Lumbar (Back) Cushion L28xW28 cm, L45xW45 cm

FLOWER POTS FP99029 (Flower Pot) 50x30 cm, 64x40 cm

WL-STF-63W W63xH41 cm WL-STF-87W W87xH46 cm

Sunbed Cushion H5.5xL52xW197 cm

Seat Cushion L44xW44xT4 cm


68

∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

CLN99441-1 (Sunbed) 86x215x32/150 cm WLF003A (Side Table) 41x41x42 cm

S88551-1 (Sunbed) 229x77x39 cm

T88551 (Side Table) 45x65x33 cm

FY-YA533 (Sunbed) 76x200x50 cm

T0504-1 (Side Table) 50x50x45 cm

GAL-110 (Sunbed) 65x197x60 cm WL-6204A-1 W72xD198xH99 cm

MARINA 73x190x35 cm

GR-GAST-20 52x43 cm

WL807A-3 207x68x34 cm


69

S99071-2 (Sunbed) 198x140x55 cm

990133 213x34x65 cm

T99071 (Side Table) 64x64x37 cm

990302 219x73x42 cm

FS-SB 751 197x65x44 cm

990134 213x34x65 cm

WLT-20R4 (Mistlite glass) 52x48 cm

WL807A-1 (Aluminium sunbed with textline) 207x68x32 cm

S 78281 (Sunbed) 210x78x55 cm T 78281-1 (Side Table) 46x46x46 cm


70

μ¿ÛÂȘ & ∫·¿ÎÈ·

AL107 61 x 57 x 81cm

996282-¡ Height: 72cm

996312 Height: 72cm

AL1604F Height: 71cm Weight: 4.5kg

AL1904

AL1803

Height: 72cm Weight: 16kg

Height: 72cm Weight: 6kg

AL1804 Height: 72cm Weight: 8kg

AL1804BAR Height:110cm Weight: 9kg

AL2102 Turis 2-Teak Height: 71cm Weight: 5,5kg

AL2103 Turis 3-Teak Height: 71cm Weight: 3kg

AL2104 Turis 4-Teak Height: 71cm Weight: 3,3kg

996315 Height: 71cm Weight: 4,5kg

996281-¡ Height: 72cm


71

96209 W40xD40xH73 cm

96210 W75xD40xH73 cm

996209-S W40xD40xH73 cm

996208 60xH73 cm

996209-R W40xD40xH73 cm

990400-70x70 W70xD70xH75 cm

996269 W40xD40xH73 cm

996208-R 60xH73 cm

INOX TOP Curved Edge TP-STA-60cm TP-STA-70cm TP-STA-75cm TP-STA-80cm

INOX TOP Curved Edge TP-STA-60x60cm TP-STA-70x70cm TP-STA-75x75cm TP-STA-80x80cm TP-STA-120x80cm

WAT2 Solid Wood Top 60, 70, 80, 90 cm

WAT1 Solid Wood Top 60 x 60 cm 80 x 80 cm 70 x 70 cm 90 x 90 cm


72

μ¿ÛÂȘ & ∫·¿ÎÈ·

B/RT-0001 CALMY Height: 71cm Weight: 21kg

BILLY/03011/μ∞R Height: 110cm Weight: 15kg

AL1303 Height: 71cm Weight: 5,5kg

BILLY/03011 Height: 71cm Weight: 7,7kg

AL1304 DB Height: 71cm Weight: 6,7kg

AL1304G Height: 71cm Weight: 8kg

996212 Lion 3 Height: 71.5 cm

996213 Lion 4 Height: 71.5 cm

996214 Lion 5 Height: 71.5 cm

996211 Lion 2 Height: 71.5 cm

996212-T Lion 3 (Teak Inlay) Height: 71.5 cm

996213-T Lion 4 (Teak Inlay) Height: 71.5 cm

996214-T Lion 5 (Teak Inlay) Height: 71.5 cm

996211-T Lion 2 (Teak Inlay) Height: 71.5 cm


73

6048 80x50x72 cm

6047 42x50x72 cm

6043 54x54x72 cm

6040 Height: 73cm Weight: 19 kg

B/RT-0005 CORSEY Height: 71cm Weight: 22kg

BETTY/03010 Height: 71cm Weight: 12kg

6049 40x40x72 cm

CA-009 Height: 73cm Weight: 21kg

6046 55x80x72 cm

6045 45x45x72 cm

6044 49x72x70 cm

μ99580-49 49x73 cm

μC10406-1 60x72 cm

6000 Height: 73cm Weight: 19kg

6001 Height: 73cm Weight: 22kg

6012 Height: 73cm Weight: 20kg


74

Bar Stools - ª¤Ù·ÏÏÔ

UDC319

9002 9037 9036 9037 40x40x95 cm 60x60x110 cm 40x40x95 cm

36 cm 36 cm 80 cm

9080

40 cm 33 cm 97 cm

ZONE/05027

B133

49 cm 47 cm 105 cm

9001

UM3.00M 9034 9033 9035 40x40x87 cm 60x60x110 cm 40x40x88 cm

85 cm 33 cm

102 cm 45 cm

9032 9039 40x40x88 cm

9038 70x70x110 cm

53 cm 60 cm 108 cm

LUCAS

ZH-1206

44 cm 40 cm 107 cm

45 cm 40 cm 88 cm

41 cm

37 cm

85 cm

Bar Stools - ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

CB98391

44 cm 40 cm

CB11910

76 cm

52 cm 47 cm

CB98502

96 cm

46 cm 45 cm

CB98501

96 cm

46 cm 45 cm

C78682

96 cm

55 cm 38 cm 115 cm


Bar Stools - ∞ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

MH5-1A

76cm

32cm

AL608

75

C76411

57cm 57 cm 57 cm 76 cm

57cm 40 cm 40 cm 76 cm

C02624B Bar Stool 33x33x76 cm C02624T Bar Table 77x77x110 cm

AL602

47 cm

56 cm 98 cm

AL603

55 cm 54 cm 99 cm

990165-A

57 cm 46 cm 110 cm

ME5-4

WL-7B002-A-W

57 cm 50 cm 98 cm

AL604

47 cm 60 cm 113 cm

AL604 (Bamboo finish)

55 cm 54 cm 99 cm

C 85282 (Bar Chair) 36x46x96 cm

T 88381 (Bar Table) 120x55x110 cm

C 78491 (Bar Chair) 33x43x96 cm

55 cm 54 cm 99 cm

990165

57 cm 46 cm 110 cm

990174-A

64 cm 54 cm 116 cm

990172

64 cm 54 cm 116 cm


76

∂ÈÊ¿ÓÂȘ ΔÚ·Â˙ÈÒÓ

stone decors

Smaragd

Marble de Genes

Travertin

Topaz

Emeraude

Balota

Black Granit

White Marmor

Romano Travertin

Crystal

Granit

Onyx

Stone

Nevada

Grizzly

structure decors

fabric decors

White

Filo

Seagrass Dark

Terracotta

Storm Blue

Odense

Mandaly

Versailles

Seagrass Grey

Tatami Grey

Brushed Silver

Anthracite

Letra

Cash

Tatami Brown

wood decors

Club Line

Bamboo

Noyer

Woodstock

Rattan

Jean

Maple

Z-Light

Light Oak

Cherry Colour

Acajou

Arezzo

Orme

Beech

Nut

Teak

Wenge

Marina


77 uni line

ÙÚ·¤˙È· ̈۷˚ο [‰È·ı¤ÛÈÌ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÌÂÁ¤ıË]

Yellow

DMS-001

72cm 100 cm

Orange

Red

DMS-022

70 cm 60/70/80cm

DFS-007/T

50 cm 33 cm

Blue

DMS-005 Green

50 cm 100 cm 42 cm

ÁÚ·Ó›Ù˜ & Ì¿ÚÌ·Ú· [ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÒÓ]

Sunset Red

Chinese Red (Granite)

Butterfly

White

Apple Green

Green and White

Red

Honey

Black and White

Grey Butterfly

Grey Granite

Black with Red Vein

Grey with Red Vein

Ivory

Pink

Moon Light

Grey

Chinese Green

Rosa Bonito

Rose Porreno

Lotus Green


78

•‡ÏÔ

WF-1301 (∞rmchair) 44x64x109 cm WF-1001 (Table) 180¯73 cm WF-6002 (Granite Top) 75x2 cm

TEAK TOP TP-TK 60x60 cm TP-TK 80x80 cm TP-TK 70x70 cm TP-TK 120x80 cm TP-TK 90x90 cm

CY-291 54 cm 42 cm 86 cm

WF-1301 TEAK TOP TP-TK 60cm TP-TK 70cm TP-TK 80cm TP-TK 90cm

1

RW-6008

4

RW-6024

2

RW-6038

5

RW-6030

3

RW-6058

6

RW-6028

44 cm 64 cm 109 cm

WF-1008A 43 cm 56 cm 85 cm

WF-1017 49 cm 61 cm 111 cm

WF-1006A 43 cm 56 cm 93 cm

WF-1020 45 cm 61 cm 104 cm

CY-296 69 cm 50 cm 95 cm

WF-1012 45 cm 66 cm 105 cm

1 RW-3015A 1

RW-6035 SQUARE FOLDIND TABLE

2

RW-3015 FOLDING REST CHAIR

REST ARM CHAIR 2 RW-6042

42" ROUND FOLDING TABLE


79

WF-1021 WF-1022 WF-1023 WF-1025 WF-1013 Armchair 2-Seater Bench 3-Seater Bench Table Trolley 44x61x88 cm 44x128x88 cm 44x160x88 cm 90x150x70 cm 77x51x80 cm

WF-1025 150x90x70 cm

WF-1005 90¯60¯72 cm

GF-003 45x41x91 cm

WIF-8009 203x72x33 cm

WF-1020 (Armchair) 45x61x104 cm WF-1019 (Table) 180x94x72 cm

WF-1019 180x94x72 cm

WIF-8010 50xH45 cm

WIF-8013 60¯55¯91cm

WL-1018 190 (50+50)x110x72 cm

WIF-8011 120x75 cm

GF-036 150x55x90 cm

WF1037 200x68x99 cm

WF-1001 180¯73 cm WF-6002 (Granite Top) 75x2 cm

WF-1031 Deck Chair 55x148x93 cm

GF-069 45x45x35 cm

PT-16 45x45x45 cm


80

™Î›·ÛË

WOODEN UMBRELLA WITH CORONA BRACKETS 3.5m ROAD

LT33 Round 3.3m. SC-UMB3M 3 m SC-UMB3-5M 3.5 m

AG5-3.5 Round 3.5m

ALUMINIUM SIDE POLE UMBRELLA AG5-2.6S Square 2.6 x 2.6m.

SC-UMB3X3M WOODEN SIDE POLE UMBRELLA 3x3m Square

THATCH UMBRELLAS IN DIFFERENT SIZES

AP-SQR-4x4-50-8P Square 4x4 m BF02 PLASTIC BASE

UM 2.00M

UM 3.00M


81

METAL UMBRELLA 2m and 2.5m

∞G25 Round 3.3m, 3.5m, Square 3x3m.

AP-3.0-38-8Δ 3m Round

CONCRETE BASE D1-35, 35kg D1-50, 50kg

8206 MARBLE BASE 45 x H7cm, 30kg

OAK WOOD UMBRELLA 1. RW-3M, 3m. 2. RW-3.5M, 3.5m. AP-2.20-38-6T 2.2m Round

8205 MARBLE BASE 45x45x10 cm, 50kg 50¯50¯12 cm, 80kg

Sizes available

UMBRELLA LIGHT Silver colour, 20cm, 24 LED Lights

ALUMINUM UMBRELLA AP-3x3-50-8P Square 3x3 m AP-3.5x3.5-50-8P Square 3.5x3.5 m

Round 2.20m 3.50m 2.50m 4.00m 2.75m 5.00m 3.00m

Square 3.00 x 3.00m 3.50 x 3.50m 4.00 x 4.00m


82

™Î›·ÛË

WOODEN ROY SWING 195x165x195 cm

GAZEBO WOODEN RIVIERA DELUXE 3x4x2.6m

HAMMOCK BED WITH TRIPOLI HAMMOCK STAND 3-ARC HAMMOCK 320x112x99 cm

WL-SWJ 0403 3-Seat Metal Swing with textline 193x127x165 cm

WL-WICKER SWING 3-Seat Metal Swing with wicker 222x115x180 cm

PAVILION 3x3m, Polyester Top

AWNING WITH HOOD Width: From 250 cm up to 600 cm Projection: From 150 cm up to 300 cm

CLW99541-1 Wicker Hanging Chair 80x58x16/124 cm


Ãڈ̷ÙÈÛÌÔ›

Wicker Colours

Fire Resistant Series

Wicker Woven Style

83


84

Ãڈ̷ÙÈÛÌÔ›

Xڈ̷ÙÈÛÌÔ› Â›ÏˆÓ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ (Rattan - Bamboo) A

B

C

D

A: LIGHT BAMBOO B: BROWN RATTAN C: RATTAN LOOK D: DARK BAMBOO

Cushion Colours


¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÚÁ· AYIA NAPA Adams Hotel Alion Beach Hotel Anonymous Beach Hotel Anthea Hotel Apts Asterias Hotel Aqua Sol Hotels Ayia Napa Municipal Museum Bella Napa Hotel Grecian Bay Grecian Sand Hotel Green Bangalows Hotel Kanika Hotels Public Co Ltd Kaza di Napa Kermia Beach Hotel Kornelia Hotel La Casa Di Napa Marina Hotel Melissi Hotel Melpo Andia Hotel Mermaid Hotel Mirambela Hotel Napa Plaza Hotel Napa Prince Hotel Nelia Hotel Nestor Hotel Nissi Beach Holiday Resort Nissiana Hotel Okeanos Beach Hotel Olympic Lagoon Resorts Pavlo Napa Beach Hotel Petrosana Hotel Apts Sancta Napa Hotel So Nice Hotel Stamatia Hotel Stavrolia Hotel Apts Sun Garden Hotel Tasia Maris Hotel The Dome Beach Hotel Tsokkos Hotels

GREECE Atlantica Hotels (Rhodes) Blue Sky (Rhodes) G. Kypriotis & Sons A.E. Hotels (Kos) Liostasi Hotel (Ios) Princess Hotel (Rhodes) Saint Christopher (Rhodes) Sun Rise (Rhodes)

LARNACA Aldiana Hotel Amorgos Hotel Avatar Cafe Destalo Care Home Date Club Easy Hotel Faros Hotel Flamingo Hotel Golden Bay Hotel La Mexicana Enterprises Lenios Beach Hotel Lisithea Hotel McDonalds Princess Hotel Sandy Beach Hotel Sol Terra Developers PROTARAS Adelais Hotel Alva Hotel Apts Blue Electra Hotel Brilliant Hotel Canaco Hotels Capo Bay Hotel Cavo Maris Beach Hotel Domniki Hotel Apts Ela Maris Hotel Golden Coast Hotel Grecian Park Hotel Kouzalis Hotel Mimosa Beach Hotel Odessa Hotel Pernera Hotel Sandra Hotel Sunrise Hotel Vrissiana Hotel

NICOSIA Avlogyros Cafe City Champs Elysee Chateau Status City Pride Restaurant Eagle Sporting Club Ekali Hotel (Kakopetria) Everest Extreme Park Fridays Restaurant Ginger Swimming Pool Grammar Swimming Club Hellas Hotel (Kakopetria) Hilton Hotel Hilton Park Hotel Holiday Inn KES College KFC Restaurants Lakatamia Municipality Let’s Go Bananas Linos Hotel (Kakopetria) Louis Hotels Makris Hotel (Kakopetria) Minaides Hotel (Kakopetria) Nescafe Corner Nicosia Gymnastic Center Nicosia Municipality Occhio Lounge Bar Open University Of Cyprus Pizza Hut Seven Lounge Stoa Lefkosias Trias Apts (Kalopanayiotis) University Of Cyprus LIMASSOL Apollonia Hotel Atlantica Hotels Continental Hotel Cyprus University of Technology Four Seasons Hotel Golden Arches Jubilee Hotel (Troodos) Kanika Hotels Lordos Hotel Apts Lux Hotel Navaria Hotel Olympic Resorts Ltd Penteli Hotel (Platres)

U.K. Mentone Hotel (London) Smith Hotel (London)

U.S.A. Avenue Cafe & Restaurants (New York)

PAPHOS Aphrodite Water Park Agapinor Hotel Akti Hotel Alexander the Great Hotel Anemi Hotel Apts Aqua Maris Hotel Athena Beach Hotel Atlantica Golden Beach Avanti Hotel Azia Hotel Cynthiana Hotel Dafni Hotel Apts Damon Hotel Apts Dionysos Hotel Horizon Hotel Louis King Jason Hotel Nereuns Hotel Pafian Park Hotel Pafian Sun Pan Dreams Hotel Apts Panaretis Coral Bay Hotel Paphos Municipality Paradise Kings Club Pioneer Hotel Queen’s Bay Hotel Rania Hotel Saint George Hotel Sofiana Hotel Tasmaria Hotel Zapako Park Ltd POLIS CHRYSOCHOUS Agrotourismos Vasilion Elias Latsi Holiday Village Stefanos Hotel


ALETRARIS CONTRACT CATALOGUE  

CONTRACT CATALOGUE FOR HOTELS CAFETERIAS RESTAURANTS APPARTMENTS HOME ETC