Page 44

44

KIERUNKI ZMIAN

Nr 1/2015 (5) ISSN 2083-9847

Modelowy Standard Aktywnej Integracji Antoni Sobolewski Rewitalizacja jest jednym z istotnych elementów nowego okresu programowania funduszy unijnych. Proces ten ma objąć zarówno tereny wiejskie jak i miejskie. Zakres rewitalizacji jak i jej społeczny komponent mają być w obecnym okresie programowania zdecydowanie szersze. Właśnie przygotowaniu społecznego komponentu rewitalizacji służył projekt systemowy CRZL pt. „Rewitalizacja społeczna”. W ramach projektu nie tylko wypracowano metodologię pracy ze społecznościami rewitalizowanych obszarów, ale także dwukrotnie przetestowano ją w ramach dofinansowania realizacji Programów Rewitalizacji Społecznej. Zespół CRSG miał szczęście uczestniczyć zarówno w samych procesach rewitalizacyjnych, jak i w ocenie efektywności ich wdrażania. Na bazie tych doświadczeń, na zamówienie CRZL powstał podręcznik „Modelowy Standard Aktywnej Integracji”, obejmujący również zalecenia dla tworzenia partnerstwa lokalnego. Jest to jedna z pierwszych publikacji w sposób tak praktyczny podchodząca do realizacji działań z zakresu rewitalizacji. Podręcznik prowadzi czytelnika poprzez wszystkie etapy przygotowania i wdrażania rewitalizacji. Autorzy kładą szczególnie duży nacisk na późniejsze utrzymanie efektów procesu rewitalizacyjnego i usamodzielnienie społeczności lokalnej. Przywołują również konkretne rozwiązania z miejsc, w których testowany był wstępny Model Aktywnej Integracji (40 samorządów w całej Polsce). Autorzy nie tylko opisują działania, ale i je

porządkują, zwracając uwagę na kluczowe aspekty wdrażania procesu rewitalizacyjnego. Wprowadzają nas w pojęcie rewitalizacji i modelowego standardu aktywnej integracji oraz partnerstwa lokalnego. Następnie przechodzimy przez proces diagnozowania społeczności lokalnych oraz proces programowania rewitalizacji (ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji społeczności lokalnej). Kolejnym etapem jest określenie grup docelowych procesu rewitalizacji, a także narzędzi ich rekrutacji. Ważnym aspektem poruszonym przez autorów jest również proces inteligentnej komunikacji i promocji w procesie rewitalizacji. Na kolejnych kartach publikacji autorzy prowadzą nas przez proces animacji, a także monitoringu i ewaluacji oraz sposobów ich wykorzystania w procesie zarządzania rewitalizacją. Właśnie na aspekt monitoringu i ewaluacji oraz ich wykorzystania w procesie zarzadzania zwracamy niestety obecnie najmniejszą uwagę. Partnerstwo zostało przedstawione w sposób wieloaspektowy, zarówno na poziomie zarządzania projektami rewitalizacyjnymi, jak i budowania społeczności lokalnej. Jednym z najważniejszych rozdziałów jest część dotycząca zapewniania trwałości realizowanych działań rewitalizacyjnych. Na ten etap, obok ewaluacji i monitoringu, obecnie często kładzie się najmniejszy nacisk (zarówno na etapie planowania, realizacji, jak i zakończenia działań). W tym zakresie autorzy przywołują m.in. kalkulator kosztów zaniechania jako narzędzie mogące wspomóc proces przekonywania władz lokalnych do inwestowania w rewitalizowane tereny po zakończeniu projektu rewitalizacyjnego.

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement