Page 43

Polityka społeczna i rewitalizacja Ujawnić efekty integracji społecznej – innowacyjne narzędzie pomiaru

Problemy te nie dotyczą w równym stopniu wszystkich PES. Jednak podczas realizacji badania niejednokrotnie w jednostkach, które dużą wagę przykładały do diagnozy, planowania i monitorowania procesu reintegracji społeczno-zawodowej, ujawniana była potrzeba wytycznych, które wspomogłyby ten proces. Instrument pomiaru zmiany społecznej W ramach przeprowadzonego w województwie wielkopolskim badania zaprojektowane zostało narzędzie pomiaru efektu integracyjnego. Uwzględnia ono wielowymiarowość zachodzących zmian, gdyż ocena dokonywana jest w trzech głównych obszarach: integracji społecznej, integracji zawodowej i w obszarze zdrowia. W każdym z obszarów wyznaczono szereg wymiarów, dla których dokonywana jest ocena sytuacji danej osoby. Ponadto możliwe jest dostosowywanie badanych kwestii do typu PES i indywidualnej sytuacji danej osoby (np. ocena reintegracji zawodowej w KIS może być pominięta, jeśli nie są prowadzone żadne działania w tym obszarze). Zaproponowana skala, w której oceniany jest każdy z wyznaczonych wymiarów, ma charakter opisowy i zawiera pięć stopni (od A do E). Poszczególne stopnie stanowią operacjonalizację osiągniętych efektów integracji w określonym wymiarze. Przy czym w narzędziu zostają wyznaczone jedynie dwa skrajne punkty i jeden środkowy, co umożliwia dokonywanie indywidualizacji oceny przy uwzględnieniu specyfiki danej osoby. Przykładowo, dla obszaru integracji społecznej, jednym z wyznaczonych wymiarów jest motywacja. Stopień A oznaczający sukces integracyjny lub brak występowania problemu określa się w sytuacji, kiedy beneficjent wykazuje zdecydowaną wolę poprawienia swojej sytuacji i podejmuje w tym kierunku działania z własnej inicjatywy. Stopień środkowy (C) wskazuje na zaistnienie woli poprawienia swojej

sytuacji przy ciągłej potrzebuje pomocy w identyfikacji właściwych działań i określeniu sposobu ich realizacji. Na tym poziomie oceny zauważalny jest postęp integracyjny lub wewnętrzny potencjał do jego osiągnięcia. W stopniu E stwierdza się sytuację, w której potrzebna jest intensywna pomoc, odbiorca nie wykazuje motywacji do zmiany swojej sytuacji. Zastosowanie Zaproponowane narzędzie ma prostą formę macierzy i może być stosowane przez kadrę PES. Powinno być wykorzystywane do pomiaru na początku uczestnictwa w PES dla wyznaczenia oczekiwanych rezultatów oraz do monitorowania dokonywanych postępów. Dodatkowo wyniki można przedstawiać w formie wykresów lub tabel zarówno dla śledzenia zmian integracji poszczególnych uczestników, jak i wyników osiąganych dla całego podmiotu. Założeniem tego instrumentu jest, żeby ułatwiać pracę kadry podmiotów reintegracyjnych i wspomagać, a nie zastępować pogłębioną diagnozę uczestników. Obecnie w wybranych podmiotach reintegracyjnych na terenie województwa wielkopolskiego trwa testowanie tego narzędzia, a po etapie pilotażu planowane jest wydanie poradnika na temat jego stosowania z ukazaniem przykładów i dobrych praktyk. Mamy nadzieję, że zaproponowane narzędzie pomiaru efektu integracyjnego okaże się sukcesem i będzie dobrze służyło licznym podmiotom działającym w sferze reintegracji społecznej.

43

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement