Page 32

32

KIERUNKI ZMIAN

takich usług czy dostawy takich towarów, które oferują podmioty ekonomii społecznej. Zakres zamówienia i jego skala także muszą być dostosowane do możliwości podmiotów ekonomii społecznej. Bardzo dobrym sposobem ułatwiania dostępu do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej jest stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach o wartości do 30 tysięcy euro. Są one prostsze do przeprowadzenia, zarówno dla zamawiającego, jak i dla podmiotu ekonomii społecznej, co więcej zasady udzielania tego typu zamówień określają regulaminy określane przez samych zamawiających. Część z nich wprowadziła już w nich zapisy dotyczące stosowania klauzul społecznych. Warto także pamiętać o wykorzystywaniu z myślą o podmiotach ekonomii społecznej zlecania tak zwanych usług niepriorytetowych, czyli na przykład usług sprzątania budynków i zarządzania mieniem, usług w zakresie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości, usług hotelarskich i restauracyjnych, usług edukacyjnych i szkoleniowych, usługi społecznych i zdrowotnych czy usług kulturalnych i sportowych. Po pierwsze, w przypadku zlecania tego typu usług zamawiający może zastosować uproszczone, niekonkurencyjne formy zamówień publicznych, to znaczy zamówienie z wolnej ręki oraz nowy tryb, wprowadzony nowelizacją Prawa zamówień publicznych w październiku 2014 roku. W jego ramach, jeżeli zamawiający zleca usługi niepriorytetowe o wartości nieprzekraczającej progów unijnych, może sam określić szczegóły procedury ubiegania się o zamówienie. Procedura określona przez zamawiającego musi być jednak zgodna z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, czyli zasadą przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji. Po drugie, zlecając usługi niepriorytetowe, zamawiający może uwzględnić przy wyborze wykonawcy także jego właściwości,

co generalnie jest zakazane przez prawo. Oznacza to, że zlecając usługi niepriorytetowe, zamawiający może wybierać wykonawcę na podstawie takich kryteriów, jak doświadczenie czy posiadany potencjał kadrowy. Nowe perspektywy dla podmiotów ekonomii społecznej? W lutym 2014 roku Unia Europejska przyjęła nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych. W sposób istotny poszerzają one możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Z punktu widzenia podmiotów ekonomii społecznej najważniejszą zmianą jest poszerzenie zakresu stosowania klauzuli zastrzeżonej. Zgodnie z nią zamawiający będą mogli zastrzec prawo udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie tylko, jak dotychczas, dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne, ale także dla wykonawców, których głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, albo też wykonawców mogących przewidzieć możliwość realizacji takich zamówień w ramach programów zatrudnienia chronionego, pod warunkiem, że co najmniej 30% osób zatrudnionych przez te podmioty lub w ramach tych programów będą stanowić pracownicy niepełnosprawni lub pracownicy z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poszerzałoby to zakres podmiotów, które mogłyby korzystać z tej klauzuli, a wtedy rzeczywiście byłby to instrument skierowany przede wszystkich do podmiotów ekonomii społecznej.

Nr 1/2015 (5) ISSN 2083-9847

Nie ma jednak pewności, czy i w jakim kształcie będzie on dostępny w Polsce. To zależy od tego, co zostanie zapisane w nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która wdrażać będzie nowe dyrektywy. Na jej przyjęcie Polska ma czas do kwietnia 2016 roku. Środowiska ekonomii społecznej zaoferowały Urzędowi Zamówień Publicznych współpracę w przygotowaniu tych zmian, jednak na razie Urząd Zamówień Publicznych samodzielnie przygotowuje założenia nowelizacji. Należy mieć nadzieję, że będzie możliwość otwartych konsultacji tych założeń także ze środowiskami ekonomii społecznej i że wspomniane zmiany uwzględnione zostaną w polskim prawie. Drugą kwestią z tym związaną jest uchwalenie ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i przedsiębiorczości społecznej, która wypracowywana była przez ponad 6 lat we współpracy środowisk ekonomii społecznej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ustawy przewiduje uzyskiwanie statusu przedsiębiorstwa społecznego. Gdyby kryteria nowej klauzuli zastrzeżonej zastosować jako kryteria (niekonieczne jedyne) uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego, to znacznie ułatwiłoby to jej stosowanie, bowiem zamawiający nie musiałby samodzielnie weryfikować spełniania kryteriów określonych klauzulą, a jedynie potwierdzałby posiadanie przez uczestnika postępowania statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement