Page 29

Ekonomia społeczna Klauzule społeczne - niespełnione nadzieje?

29

niespełnione nadzieje? na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem lub charakterem tych czynności.

podmiotów, które nie tylko zatrudniają osoby niepełnosprawne, ale także prowadzą ich rehabilitację zawodową, zdrowotną i społeczną.

Klauzula zapisana została w art. 29, ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Artykuł ten zawiera także inną klauzulę, zwaną propracowniczą. Dawała ona zamawiającemu możliwość nałożenia na wykonawcę zamówienia obowiązku utworzenia funduszu szkoleniowego przeznaczonego na finansowanie lub współfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, na który wpłaty pracodawcy będą nie mniejsze niż 1% funduszu płac (z mocy prawa to tylko 0,25%) lub, jeżeli pracodawca taki fundusz już ma, to zwiększenia wpłat do poziomu 1% funduszu płac. Piszę o tej klauzuli w czasie przeszłym, gdyż w maju 2014 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zniosła możliwość tworzenia przez pracodawcę funduszu szkoleniowego, zastępując ją instrumentem dofinansowania szkoleń dla pracodawców i pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zatem klauzula propracownicza stała się bezprzedmiotowa.

Potencjalne korzyści ze stosowania klauzul społecznych

Druga funkcjonująca klauzula, to tak zwana klauzula zastrzeżona. Zgodnie z art. 22, ust. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający może ograniczyć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie do wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To bardzo radykalne rozwiązanie przewidziane w dyrektywach unijnych uzasadnione szczególnym znaczeniem

Podstawowa korzyść ze stosowania klauzul społecznych to zwiększenie efektywności wykorzystania publicznych pieniędzy poprzez łączenie zakupów towarów, usług czy robót budowlanych, których zamawiający i tak musi dokonać, z osiąganiem dodatkowych korzyści społecznych. Potocznie można określić to możliwością upieczenia dwóch pieczeni na jednym ogniu. Korzyści społeczne dotyczą zatrudnienia osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy. Często przekładają się one na wymierne korzyści dla zamawiającego. Jeżeli wykonawca zatrudnia osoby korzystające z zasiłków z pomocy społecznej, to gmina na przykład może zaoszczędzić pieniądze, których tym osobom nie musi wypłacać, bo podjęły zatrudnienie. Inne pożytki ze stosowania klauzul społecznych to stymulowanie i podtrzymywanie zatrudnienia tych osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, wyrównywanie ich szans na rynku pracy i promowanie wśród pracodawców idei równości szans oraz integracji zawodowej. Klauzule to ważny, uzupełniający instrument polityki społecznej na poziomie państwa, regionu, powiatu czy gminy. Ich stosowanie może wzmocnić działania służące aktywizacji zawodowej i zatrudnieniu bezrobotnych czy niepełnosprawnych podejmowane przez publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy. Z punktu widzenia zamawiającego klauzule mogą być także sposobem na budowanie przyjaznego wizerunku, a w przypadku,

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement