Page 28

28

KIERUNKI ZMIAN

Nr 1/2015 (5) ISSN 2083-9847

Klauzule społeczne Tomasz Schimanek

Tomasz Schimanek - polityk społeczny, działacz organizacji pozarządowych, ekspert Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Instytutu Spraw Publicznych, specjalista ds. ekonomii społecznej, od ponad 5 lat działający na rzecz popularyzacji klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych to rozwiązanie, które umożliwia osiąganie dodatkowych korzyści społecznych przy realizacji zamówień publicznych.

zamówień oraz specjalne preferencje dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne.

To jeden z istotnych elementów podejścia, które można nazwać społecznie odpowiedzialnym zlecaniem zadań publicznych. Podejście to opisane zostało przeze mnie szerzej w książce „Społecznie odpowiedzialne zlecanie zadań publicznych czyli kompleksowe podejście uwzględniające aspekty społeczne” wydanej przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w ubiegłym roku. Umożliwia ono instytucjom publicznym, nie tylko w ramach zamówień publicznych, ale także przy zlecaniu zadań w innych trybach i formach, maksymalizować dodatkowe korzyści społeczne wynikające z realizacji tych zadań przez podmioty spoza sektora finansów publicznych.

Po pięciu latach te dwa rozwiązania zdecydowała się przyjąć Polska. One właśnie potocznie nazywane są klauzulami społecznymi. W 2009 roku wprowadzono je do ustawy Prawo zamówień publicznych, wdrażając w ten sposób stosowne zapisy dyrektyw unijnych.

Komisja Europejska już kilkanaście lat temu zaczęła promować z kolei podejście określane mianem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Oznacza ono zamówienia publiczne, w ramach których bierze się pod uwagę istotne kwestie społeczne, na przykład możliwości zatrudnienia, godną pracę, zgodność z prawami społecznymi i z prawem do pracy, integrację społeczną osób wykluczonych czy też równość szans. Stosowanie tego podejścia zwiększać może skuteczność polityki społecznej na poziomie Unii i w krajach członkowskich. Dlatego też w 2004 roku Unia Europejska przyjęła nowe dyrektywy dotyczące zamówień publicznych, które pozwalały zamawiającym w różnych formach uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu zamówień publicznych. Wśród tych rozwiązań znalazły się również dwa rozwiązania, które pozwalały uwzględnić zatrudnienie osób wykluczonych społecznie przy realizacji

Klauzule w Prawie zamówień publicznych

Pierwsza klauzula, zwana zatrudnieniową, daje zamawiającemu możliwość nałożenia na wykonawcę zamówienia obowiązku zatrudnienia przy jego realizacji osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

• • • • • • •

bezrobotnych, młodocianych w celu przygotowania zawodowego, osób niepełnosprawnych, bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, uzależnionych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących indywidualny program integracji.

Została ona dodatkowo wzmocniona poprzez nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych z sierpnia 2014 roku. Dodano wtedy w art. 29, ust. 4 zapis umożliwiający zamawiającemu postawienie warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement