Page 13

Nowy okres programowania EFS Nowe fundusze unijne

13

usze unijne czy terytorialnej. Zasada ta oznacza także, że pomoc z funduszy powinna być skoncentrowana na niewielu precyzyjnie określonych celach, priorytetach i działaniach. Zasada programowania - pomoc przeznaczona jest na trwałe rozwiązywanie problemów w danej gałęzi gospodarki lub regionie, co w praktyce oznacza konieczność formułowania wieloletnich planów rozwoju gospodarczego i wykorzystania środków publicznych. Zasada ta ma na celu wypracowywanie wieloletnich programów rozwoju zgodnie z partnerskim procesem decyzyjnym. Po zatwierdzeniu programów przez Komisję Europejską są one realizowane pod kierunkiem państw członkowskich zgodnie z postanowieniami rozporządzeń unijnych i szczegółowymi wytycznymi Komisji Europejskiej. Wymiar terytorialny polityki regionalnej Fundusze Europejskie mają na celu wspieranie rozwoju terytoriów określonych nie tylko administracyjnie, ale powiązanych funkcjonalnie, co znaczy, że charakteryzują się one podobnymi cechami społeczno-gospodarczo-przestrzennymi i jednolitymi celami rozwoju1. Podkreślić należy, że w nowym okresie programowania wprowadza się kilka nowych elementów, które nie występowały (lub nie był na nie kładziony znaczący nacisk) w poprzednich okresach programowania. Pierwszym nowym zagadnieniem jest warunkowość ex ante wsparcia czyli konieczność spełnienia unijnych warunków wstępnych zanim zostanie rozpoczęte wdrażanie funduszy. Makrowarunkowość z kolei to zaostrzenie przepisów związanych z zarządzaniem finansowym oraz rezerwę wykonania, czyli warunkowość

ex post. Rezerwa na wykonanie rozdzielona zostanie najprawdopodobniej w 2019 roku na podstawie postępu w realizacji celów programu. Priorytety, które nie osiągną celu, nie będą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych środków w ramach rezerwy. W nowym okresie programowania dużą wagę przywiązywać się będzie również do rozwoju terytorialnego. Dotyczy to główne lepszego wykorzystania ukrytych zasobów (w tym także zasobów ludzkich). Zakłada się wielopoziomowe zarządzanie, współpracę partnerów, ich sieciowanie oraz decentralizację środków. Ponadto duży nacisk zostanie położony na wartość dodaną inwestycji współfinansowanych z budżetu UE. Wprowadza się tzw. umowę partnerstwa (negocjowaną rząd – KE) oraz kontrakt terytorialny zawierany pomiędzy rządem i samorządem. Kolejnym nowym elementem programowania będzie możliwość łączenia kilku celów tematycznych i funduszy na poziomie osi priorytetowych do wysokości 20% wkładu unijnego do programu - tzw. wielofunduszowość. Nowym rozwiązaniem będzie także wprowadzenie wymogu przeznaczania określonych środków finansowych na poszczególne obszary tematyczne - tzw. ring fencing, który jest powiązany z podstawowymi wskaźnikami strategii Europa 2020. Struktura programów operacyjnych oraz ich główne cele na lata 2014-2020 prezentuje się następująco. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będzie wspierał rozwój infrastruktury transportowej, ochronę środowiska, ochronę dziedzictwa kulturowego, odnawialne źródła energii, ochronę zdrowia.

1. Za www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement