Page 11

Temat numeru: rozwój lokalny Jak można wykorzystać politykę rynku pracy do wzmocnienia lokalnej gospodarki

Dobrze, kiedy na danym obszarze występuje pewna specjalizacja. Jednak stabilność na rynku pracy wymaga inwestowania w zróżnicowane miejsca pracy – to nas będzie chronić w przypadku kryzysów, ułatwi ludziom znalezienie nowych miejsc pracy. Konsekwentnie należy inwestować w szeroki wachlarz zawodów w ramach szkolenia zawodowego – ułatwiać to będzie dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Zachęcając pracodawców do inwestowania, należy zwracać szczególną uwagę na jakość miejsc pracy. W pierwszej kolejności powinni być zachęcani pracodawcy oferujący pracę z godnym wynagrodzeniem inwestujący w kompetencje pracowników. Pracodawcy budujący swoją przewagę konkurencyjną na bazie wykorzystywania pracowników (zatrudnienie na umowy cywilno-prawne lub na czarno, niskie płace, brak inwestycji w podnoszenie kompetencji) powinni być zniechęcani do inwestowania na danym obszarze. Trudno przewidzieć przyszłość lokalnych rynków pracy, można jednak wskazać na kilka obszarów, w które być może warto inwestować. Niewątpliwie rozwijać się będzie sektor usług dla osób starszych i wymagających opieki. Pewne perspektywy stwarza też sektor zielonych technologii.

Włączenie społeczne Lokalna polityka rynku pracy powinna być również prowadzona w taki sposób, aby nie wykluczać nikogo z rynku pracy i inwestować szczególnie w tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Wśród takich grup warto wymienić szczególnie:

Młodzież – ma szczególne trudności w momencie przejścia ze szkoły do pracy – dlatego też warto wspierać ten etap, ułatwiając pokonanie bariery wejścia (np. przez staże). Jednak szczególna uwaga powinna być kierowana na te osoby, które mają trudności z nauką lub wręcz wypadły z systemu edukacji, są uzależnione od narkotyków i innych używek. Osoby starsze – zmiany demograficzne i zmiany systemu emerytalnego wiążą się z coraz trudniejszą sytuacją części osób, szczególnie po 50 roku życia. Konieczne jest inwestowanie w ich kompetencje i przede wszystkim ograniczanie ryzyka bezrobocia. Osoby niepełnosprawne – im jest szczególnie trudno podjąć pracę na otwartym rynku pracy i dlatego wymagają szczególnego wsparcia.

11

Profile for Kaiser Boys

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Kierunki Zmian 1/2015 (5)  

Gazeta "Kierunki Zmian"

Advertisement