Page 1

Мо азми ќатъї дорем, ки бо истифода аз тамоми захираву имкониятњо рушди соњаи энергетикаро таъмин кунем. ЭМОМАЛЇ РАЊМОН

№44 (868) 30 ноябри соли 2016

Грантњо барои курсњои касбомўзї Дар маљлисгоњи хурди Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик БоБобољон Ѓафуров дар мавзўи «Тартиби дарёфти грантњои хурд барои курс њои кўтоњмуддати касбомўзї» бо ишиштироки устодону донишљўён семинар баргузор гардид. Ин чорабинї дар доираи тадбиќи лоињаи «Тањсилоти олї», ки аз љониби Бонки умумиљањонї маблаѓгузорї карда мешавад, ташкил ва гузаронида шуд. Тавре аз ДДХ иттилоъ доданд, дар семинар њамоњангсозони лоињаи «Тањсилоти олї» Самариддин Афѓонов, Эмомалї Шокиров ва намояндаи Бонки умумиљањонї иштирок намуда, њадафу вазифањои лоињаи

мазкурро шарњ доданд. Зикр гардид, ки Шўрои Бонки умимиљањонї соли 2015 барои Њукумати Тољикистон ба хотири тадбиќи лоињаи мазкур 15 млн. доллари ИМА маблаѓ људо карда буд ва Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон барои амалї намудани даври аввали ин лоиња шурўъ намуд. Амалї шудани ин лоиња имкон медињад, ки шањрвандони бекор соњиби касб гардида, дар бозори мењнат шуѓли доимї пайдо намоянд. Дар семинар ба ѓайр аз кормандони донишгоњ инчунин намояндагони макотиби миёнаи махсус аз шањру ноњияњои вилоят ширкат варзида, дар муњокимаи лоињаи мазкур фаъолона иштирок намуданд.

Бењтарин китобдори Суѓд муайян шуд

«Шоњљоиза»-и озмуни вилоятии “Ки“Китобдори сол–2016” насиби Рањмонбек Гулов гардид. Дар толори Китобхонаи вилоятии оммавии ба номи Тошхоља Асирї озмуни вилоятии “Китобдори сол-2016” дар доираи љашнњои бошукуњи таърихї бо иштироки бењтарин китобшиносон аз шањру навоњии Суѓдзамин баргузор гашт. Шартњои озмун њар як китобдорро водор менамуд, ки дар љараёни фаъолияти хеш дар тарѓиби китобу сарчашмањои маърифат сањм гузошта, љињати татбиќи тарзу воситањои муосири хизматрасонї кўшиш намояд. Илова бар ин, кори китобхонањоро ба хизматрасонии муосири электронї љавобгў сохта, бо гузаронидани чорабинињои гуногуни адабию фарњангї ва илмї наќши хешро дар тарбияву ташаккули маънавиёти љомеа, ташвиќи сулњу субот ва муњимтар аз њама, дар таблиѓи сиёсати хирадсолоронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон гузорад. Шоистаи таъкид аст, ки бори аввал китобдо-

рон дар канори тарзи анъанавии муаррифии фаъолияту таљрибаи кории худ, инчунин бо истифода аз слайдњо ва саволномаи тестї аз тариќи компютер донишу мањорати китобдориашонро нишон доданд. Њакамони озмун дар њайати шоиру адабиётшинос Нуралї Нуров, ходими давлатї, собиќадори соњаи фарњанг Нодирљон Солиљонов, директорони Китобхонањои системаи марказонидашудаи шањру ноњияи Гулистону Зафаробод Биомина Мирзоева, Бањодур Азизов ва директори Китобхонаи вилоятї Бањром Мирсаидов омодагии њамаљонибаи донишу малакаи китобдорону китобшиносони фаъоли вилоятро бањогузорї карда, аз байни онњо «Шоњљоиза»-ро ба китобдори ноњияи Мастчоњ Рањмонбек Гулов (210 хол) муносиб донистанд. Љойњои якуму дуюм ва сеюмро китобдорон Манижа Нарзиева (ш. Исфара, 207 хол), Мухбира Љалолова (китобхонаи вилоятї, 203 хол), Фарангис Шарипова (ш. Конибодом, 198 хол) ишѓол карданд. Њамчунин китобдорон Гулрухсор Љамолова (н. Бобољон Ѓафуров, 197 хол), Њусния Љўраева (ш. Бўстон, 194 хол), Самад Марњамов (н. Спитамен, 185 хол), Мавзуна Шарипова (ш. Хуљанд, 184 хол), Зайнура Љўраева (ш. Гулистон, 177 хол), Марзиямоњ Абдурауфзода (н. Љаббор Расулов, 150 хол) дар озмун фаъолияти хуб нишон дода, холњои нисбатан зиёд ба даст оварданд. Китобдорони номбурда аз рўйи натиљаи озмун бо Ифтихорнома ва туњфањои арзишманди Раёсати фарњанги вилоят ќадрдонї гардиданд. Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд

Ќабули шањрвандон аз љониби Раиси вилоят Дар Рўзи ќабули шањрвандон аз љониби Раиси вилоят, ки 26-уми ноябр баргузор гар дид, 18 нафар сокинон пази руфта шуданд. Дар ин рўз аз шањру ноњияњои Бобољон Ѓафуров–9 нафар, Деваштич–2 нафар, Айнї–1 нафар, Зафаробод–1 нафар, Истаравшан–1 нафар, Ис-

фара–1 нафар, Хуљанд–1 нафар, Љаббор Расулов–1 нафар, берун аз миќёси вилоят–1 нафар ба ќабули роњбари вилоят омаданд. Сокинон доир ба масоили вобаста ба сањми замин, маориф, дарёфти љои корї, дастрасї ба кўмаки моддї ба роњбарияти вилоят мурољиат карданд.

ОБУНА - 2017 Ба њафтаномаи «Соњил» обуна идома дорад Суратњисоби мо: С/Б 20202972836300231000 С/К 20402972316264 РМБ 350101626 РМА 560001474 БДА ЉТ «Амонатбонк» Нархи солонаи обуна 70 сомонї


2

30 ноябри соли 2016

№29 (348)

16 ноябри соли 2016

Набзи маориф

Омодагї ба тирамоњу зимистон дар муассисањои соњаи маориф чї гуна аст? Бо маќсади иљро намудани Ќарори ЊуЊукумати Љумњурии Тољикистон аз 31-уми марти соли 2016, №130 «Дар бораи сари ваќт омода намудани соњањои иќтисо диёт ва иљтимоиёти љумњурї барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоњу зимистони сол њои 2016-2017» ва фармоиши Вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 25-уми апрели соли 2016, №1077 «Дар бораи сари ваќт омода намудани муасмуассисањои таълимии љумњурї барои фаъофаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоњу зимистони солњои 2016-2017» шуъбаи маорифи шањр наќша-чорабинї тањия намуда, бо маблаѓгузории Маќомоти иљроияи њоки мияти давлатии шањр то санаи 1-уми сентябри соли равон њамаи муассиса њои таълимиро пурра ба давраи тира моњу зимистон омода намуд. Азбаски соњаи маориф аз љињати фарогирии теъдоди зиёди ноболиѓон яке аз соњањои њассос мањсуб меёбад, Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр дар партави дастуру њидоятњои роњбарияти Њукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, Раиси вилояти Суѓд бањри таъминоти њамаљонибаи онњо аз њамаи имкониятњои дастрас истифода намуд. Ба хотири дар мўњлати муайяншуда ва дар сатњи зарурї омода намудани муассисањои таълимии шањр ба давраи тирамоњу зимистони солњои 2016-2017 масъалаи омодагии муассисањои таълимї дар Шўроњои шуъбаи маориф мавриди баррасї

ќарор дода шуд. Роњбарони муассисањои таълимї дар љараёни Шўро вазифадор гардида буданд, ки ба захираи маводи гармибахш, аз ќабили ангишту њезум сад дар сад эътибор дода, масъалаи шишабандии биноњо низ њалли худро ёбад. Натиљаи масъулиятшиносї дар таъмини иљроиши наќшаи чорабинињои зимистонгузаронї имкон дод, ки њамаи муассисањои таълимии шањр дар муњлати муайяншуда захираи маводњои сўзишворї (ангишт, њезум, сўзишвории генератор) ва шишабандии ќабати дуюми тирезањоро, ки ба наќша гирифта шуда буд, ба анљом расонанд. Барои гузаронидани фасли тирамоњу зимистони соли 2016-2017 аз њисоби баќияи ангишти мавсими соли гузашта 33 тоннаю 849 кг ангишт захира карда шуда, бо харидорї намудани 213 тоннаю 620 кг ангишт дар соли љорї, дар амборњои муассисаи таълимї 247 тоннаю 470 кг ангишт захира карда шудааст, ки ин нишондињанда 111,4 дарсад наќшаро ташкил медињад. Захираи њезум дар муассисањои таълимии шањр 245 метри кубї, шишабандии ќабати дуюм 370 метри мураббаъ, сўзишвории нафтї 280 литр ба наќша гирифта шуда, то имрўз наќшаи шишабандї ва захираи њезуму сўзишвории нафтї пурра ба анљом расонида шудааст. Тавре возењ мегардад, дар маљмўъ, рафти иљрои ќарорњои Њукумати љумњурї, Раиси вилоят ва Раиси шањри Гулистон оид ба масъалаи зимистонгузаронї дар муассисањои таълимии шуъбаи маориф ќаноатбахш арзёбї мегардад.

Олимпиадаи фаннии хонандагон љамъбаст шуд Бо мусоидат ба ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 28-уми октябри соли 2016, №16/24 рўзњои 26-27-уми ноябри соли равон дар муассисаи тањсилоти миёнаи умумии №1-и маркази шањр Олимпиадаи фаннии хонандагон аз 13 фанни таълимї доир гардид. Њадаф аз баргузории Олимпиадаи фаннии хонандагон, ин пеш аз њама дарёфти хонандагони болаёќат, афзун намудани майлу раѓбати донишандўзии онњо, љалби толибилмон ба чорабинињои илмї ва омодасозї ба олимпиадањои љумњуриявию байналмилалї мањсуб меёбад. Дар Олимпиада 700 нафар хонандагони фаъоли синфњои 7-11 ширкат варзиданд. Аз инњо 219 нафар маќоми ифтихориро соњибї намуданд. Баробари ин ёдовар бояд шуд, ки 43 нафар хонандагони синфњои 10-11 тавассути роњхат ба даври сеюм (вилоятї) барои иштирок комёб гардиданд. Рўйхати ѓолибони олимпиада дар шумораи оянда нашр хоњад шуд.

1 декабр-Рўзи байналхалќии мубориза бар зидди ВНМО

Рустамљон ОДИЗОДА

Сипоснома

Пешгирии бемории пайдошудаи масъунияти одам «Шифо» бахшад ба дардњо даво Тандурустї агар њавас бошад, Андаке аз таом бас бошад.

БИНОЇ

Мењнат бо истироњаташ хуш гуфтаанд. Кумитаи иттифоќи касабаи маорифи шањр бањри таъмини фароѓату табобати маорифчиён њамеша таваљљуњ зоњир менамояд. Яке аз мањфилњои «Корвони маънавиёт» ин мањфили «Дармон» мебошад, ки дар осоишгоњи «Шифо» амал мекунад. Бо дастгирии кумитаи иттифоќи касабаи маорифи шањр 28 нафар кормандони соња дар осоишгоњ истироњат ва табобат гирифтанд. Санањои 2, 9 ва 11-уми ноябр дар осоишгоњ мањфили навбатии 43 ва 44-умини «Дармон» гузаронида шуд. Мањфил хотирмону шавќовар гузашт. Њангоми табобат дар осоишгоњ мо бо њамкасбон аз дигар шањру ноњияњо робитаи дўстї пайдо кардем. Аз кору бори њамдигар воќиф ва таљрибаомўзї намудем. Мо, ањли зиё, аз хизматрасонии хуби кормандон,

муомилаи неки онњо, рељаи хуби фароѓатї ва муњайё будани тамоми шароитњои мусоиди фароѓату табобат аз кулли љомеаи мењнатии осоишгоњи «Шифо» бо сарварии сардухтури њалиму кордон Шарифљон Абдуллоев шоду мамнунем. Арзу сипоси хешро тавассути рўзномаи дўстдоштаамон «Соњил» ба њамаи коркунони ин маскани фароѓатї мерасонем. Сабоат МАМАДЉОНОВА, мушовири кабинети методии шуъбаи маориф

Баќайдгирии сироятёбї бо вируси норасоии масъунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният сол аз сол дар байни ањолии љањон зиёд гардида, љомеаи љањониро ба ташвиш оварда истодааст. Њодисаи аввалини ин беморї њанўз соли 1981 дар асри гузашта кашфиёт шуда бошад њам, њоло ин бемории сироятї ќариб дар њамаи мамлакатњои љањон ба ќайд гирифта мешавад. Аз миќдори умумии ба ќайд гирифташудагон роњњои асосии гузариши беморї 41 фоиз ин нашъамандони тазриќї бо воситаи истифодабарии сўзандору ва 30 фоиз алоќаи љинсї мебошад. Мутобиќи синну сол миќдори зиёд 72,5 фоиз ба синни 20 то 40 сола рост меояд. Барангезандаи СПИД вируси ВИЧ мебошад, ки дар натиљаи ворид шудан ба организми инсон, системаи масъунияти онро суст мегардонад. ВИЧ танњо аз одам ба одам мегузарад. РОЊЊОИ ГУЗАРИШ: Бо роњи алоќаи љинсї (бе истифодаи рифола) аз зан ба мард, аз мард ба зан ва аз мард ба мард. Агар шахс њамхобаи зиёд дошта бошад ва аз истифодаи рифола худдорї намояд, он гоњ хатари сироятшавї ба ин вирус меафзояд. Дар ваќти гузаронидани хуни одами сироятшуда, дар ваќти истифодаи сўзандору (дар байни нашъамандон) ва дигар асбобњои тиббии тамйизнашуда (тоза карда нашуда).

Аз модари бемор ба кўдак – њангоми дар шикам будани љанин, таваллуд ва маконидани шири модар. БЕМОРЇ НАМЕГУЗАРАД: Бўса кардан ва ба оѓўш гирифтан, бо даст салом кардан, истифодаи якљояи њаммом ва мабраз, истифодаи якљояи асбобњои рўзгор, аз газидани њашаротњо. Яъне ќайд кардан зарур аст, ки ѓайр аз се роњи гузарише, ки дар боло ќайд шуда буд, дигар роњи гузариш ѓайриимкон аст. Шахсе, ки ба ин вирус гирифтор шудааст, солњои тўлонї худро солим њис мекунад, аммо дар ин ваќт ў метавонад дигаронро низ сироят кунад. Шахси сироятшуда ягон аломати зоњирї надорад, аммо дар баробари ба ин беморї гирифтор шудан масъунияти инсон нињоят суст мегардад ва инсон ќобилияти муборизавиашро гум карда, ба касалињои гуногун гирифтор мешавад. Танњо дар њамин њолат аломатњои беморињои гуногун зоњир мегардад. ПЕШГИРЇ АЗ СИРОЯТШАВЇ: Худдорї аз шурўъ намудани алоќаи љинсии барваќтї, доштани як њамхобаи боваринок, рифоларо дар њар алоќаи љинсї истифода бурдан, истифодаи сўзандоруи яккарата ва дигар асбобњои тиббии истифоданашуда. Фирдавс БОБОКАЛОНОВ, табиби сироятшиноси беморхонаи марказї


ноябри соли 2016 16 30 ноябри соли 2016

№29 (348)

3

Таджикистан является сторонником создания эффективных средств на пути сочетания национальных целей и международных стремлений, объединения стараний всех заинтересованных государств для достойной реакции на современные угрозы и вызовы. ЭМОМАЛИ РАХМОН Трибуна

Эхо недели в «Сохиле»

Энергия жизни

Учителя русского языка приедут в Таджикистан

Городской Совет ветеранов войны и труда в своей деятельности уделяет особое внимание патриотическому воспитанию населения и особенно молодого поколения. В СОУ № 8 поселка Сырдарьинский состоялась встреча учащихся и преподавательского состава с пенсионером ГКНБ РТ Султонберды Каримбердыевым. Султонберды, находясь на заслуженном отдыхе, старается принести пользу людям. Активно принимает участие в работе Городского Совета ветеранов войны и труда, является заместителем председателя этой общественной организации. Более того, на организационном собрании по созданию первичной организации Совета в джамоате Сырдарьинском, единогласно был избран ее председателем. Обращаясь к старшеклассникам, ветеран детально остановился на трудном периоде

жизни нашего государства, отметив что патриотизм нашего народа позволил выйти из этого тяжелейшего положения победителями, рассказал какие колоссальные усилия были приложены нашим Президентом для вывода страны из экономической зависимости. 13 мая текущего года в городе Гулистоне состоялась презентация книги Султона Каримбердыева под названием «Трудными тропами судьбы» в которой он подробно описывает историю своей судьбы. По сюжету этого произведения можно сделать вывод о героизме, патриотизме нашего народа в определенных событиях, в которых автор принимал непосредственное участие. В настоящее время книга Султона Каримбердыева имеются во всех первичных организациях Совета, во всех школах города и джамоатов, в которой можно ознакомиться с исто-

рией самого героя и его товарищей, стоявших на защите интересов нашей Родины. Участники встречи внимательно выслушали выступление полковника, активно задавали вопросы на интересующие их детали, и выразили пожелание о проведении таких встреч регулярно. В мероприятии принял участие почетный гражданин города Гулистона Анвар Атаев, пенсионер, бывший работник геологоразведочной экспедиции, участник защиты конституционного строя Зариф Пулатов, секретарь первичной огранизации М.Шамсиддинова. Городской Совет ветеранов войны и труда города в своей деятельности и в дальнейшем намерен проводить активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. П.ЖАДРИНОВ

Юридическая консультация

Это интересно

Дактилоскопия – обязательно или по желанию?

Гороскоп на декабрь 2016 года для всех знаков зодиака.

Такой вопрос нам задали жители района Дустии Халкхо города Гулистона. -Действительно ли необходимо пройти дактилоскопию всем жителям Таджикистана? На этот вопрос ответила юрист С.Сайдуллаева. -Да, в рамках операции «Чистка» проводимой МВД совместно с соответствующими органами, проводится дактилоскопия жителей страны. В данный момент она проводится в районах республиканского подчинения, но позже начнется и в нашем регионе. Закон о дактилоскопической регистрации был принят еще в 1999 году. Стоит процедура 4 сомони плюс 1 сомони за справку, без которой вы не сможете получить паспорт или водительские права. Дактилоскопия поможет в регистрации граждан,даст информацию о количестве выезжающих за границу, в том числе и Сирию. Также будет легче разыскивать преступников. Жители нашей республики должны с полным пониманием отнестись к этой процедуре.

Советы доктора

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом Тяжелое вирусное заболевание с глубоким поражением имунной системы, образованием опухолей и поражением центральной нервной системы. Далеко не весь перечень последствий СПИДа или Синдрома приобретенного имунного дефицита.Этот вирус передается в основном, половым путем, нередки также заражения при переливании крови, при использовании нестерильных шприцов (например, наркоманами), также может наблюдатья передача вируса от матери к новорожденному. Необходимо помнить, что вирус не передается при рукопожатии, при уходе за больным этим заболеванием, разговоре, кашле, при пользовании предметами домашнего пользования. Клинические проявления разнообразны. У некоторых через две недели появляются лихорадка, потливость, боль в суставах и мышцах. Эти явления проходят через 2-3 недели, однако в организме зараженного человека лабораторными методами можно выявить антитела СПИДа. Предупреждение заражения вирусом зависит от характера человека. Избегать случайных связей, использования случайных шприцев для инъекций. Вести здоровый образ жизни. Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества и, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. К.ИСОБАЕВА, директор Центра ЗОЖ

В последний месяц года полезно открывать новые горизонты, так что планируйте дальние поездки и путешествия. Особенно хорошо начинать поездку после 3 декабря . А вот с 19 декабря отправляться в путь нежелательно - в поездках могут возникать непреодолимые препятствия. до 8 декабря положение обязывает серьезно относиться к партнеру, соблюдать обязательства, стремиться к долгим и прочным союзам. В чувствах ценится сдержанность, строгие правила поведения, постоянство. После 8 числа наступает благоприятное время для мимолетных романов и случайных знакомств. Семейные дела сейчас непросты, могут осложниться общения с родными, а это усугубит непонимание, может привести к ненужным конфликтам. Избежать проблем поможет мудрость и умение договариваться. Будет удаваться любая практическая работа. Удача ждет в делах, связанных с оздоровлением, но помните: очень важно самим проявлять активность. Конфликтные ситуации могут сложиться 28-29 декабря. Нужно отложить все дела и заняться подготовкой к Новому году. В последней декаде у большинства знаков сложится благоприятная ситуация в личной жизни. Собкор «Сохила»

Спикер нижней палаты парламента ТаджикиТаджикистана Шукурджон Зухуров в Санкт-Петер бурге на сорок пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, на кото ром была затронута тема «Качество образо вания в государствах - участниках СНГ: правовое обеспечение и эффективная прак тика» отметил, что в Таджикистане уде ляется особое внимание изучению русского языка, как языка межнационального общения. По его данным, в настоящее время в республике действуют 161 общеобразовательное учреждение с русским языком обучения, где получают образование 64 тысячи 194 учащихся. Также на территории республики функционирует Российско-Таджикский (славянский) университет (РТСУ) и три филиала московских вузов - МЭИ, НИТУ МИСиС и МГУ имени М.В. Ломоносова. Спикер напомнил, что на пятом Межпарламентском Форуме «Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества», была достигнута договоренность о направлении 30 учителей русского языка со всех уголков Российской Федерации в Таджикистан. На данный момент в высших учебных заведениях Российской Федерации обучаются более 15 000 таджикских граждан, 12 тысяч из которых на основе квоты.

Президент встретился с главой МИД Казахстана Президент Республики Таджикистан Эмо мали Рахмон принял на минувшей неделе в «Касри Миллат» (Дворец нации) в Душанбе миминистра иностранных дел Республики Казах стан Ерлана Идрисова. Как сообщает пресс-служба главы государства, на встрече были обсуждены вопросы нынешнего состояния и перспективы развития многогранных отношений Таджикистана и Казахстана в рамках стратегического партнерства, международных и региональных организаций, в том числе ООН, а также выражено удовлетворение нынешним уровнем и качеством межгосударственных отношений в сферах, представляющих взаимный интерес. Эмомали Рахмон подчеркнул готовность и заинтересованность таджикской стороны к дальнейшему укреплению дружественных отношений между Таджикистаном и Казахстаном. Стороны также обменялись мнениями по решению актуальных региональных и мировых вопросов, в том числе по снижению опасности природных бедствий и изменению климата.

Душанбе и Ташкент до Нового года могут договориться о многом В Министерстве иностранных дел РеспубРеспублики Узбекистан 24 ноября состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным ПоПослом Республики Таджикистан Содиком Имоми. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-таджикских отношений, в том числе график и повестка дня предстоящих двусторонних контактов. Также в ближайшее время в Душанбе запланировано проведение очередного заседания межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству, где Таджикистан и Узбекистан смогут договориться об открытии авиасообщения между двумя столицами до конца текущего года. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии наземного сообщения между двумя государствами - пассажирских поездов и автобусов. В ближайшее время будут открыты на границе двух государств новые контрольнопропускные пункты, налаживается вопрос сотрудничества таможенных ведомств двух государств. По материалам СМИ собкор «Сохила»


4

30 ноябри соли 2016

№29 (348)

16 ноябри соли 2016

То љавонию тандурустї њаст, Ояд асбоби њар мурод ба даст. НОЗИМ Соли 2016 – Соли фарди солим

Хатари дуди печка аз СПИД ва сил бештар аст! Натиљаи тадќиќотњо нишон ме дињанд, ки аз ифлосињои маишии њаво дар як сол аз 3,5 то 4,3 мил лион одам ба њалокат мерасанд. Ифлосшавии маишї ё хонагии њаво дар якљоягї аз СПИД, вараља ва худкушї одамони зиёдтарро аз љонњояшон мањрум мекунад. Ќариб њамаи фавтњое, ки сабабашон ифлосшавии њавои дохили бино мебошанд, дар кишварњои ќашшоќ ба ќайд гирифта шудаанд. Дар ин мамлакатњо шумораи зиёди одамон ба нерўи барќ дастрасї надоранд ва маљбуранд хонањои худро бо кўмаки бухорињои (печкаи) хонагї гарм кунанд ва њамчун сўзишворї аз ангиштсанг, ангишти чўб, њезум ва таппак истифода намоянд. Дар хўрокпазї њам аз њамин сўзишворињо истифода мебаранд. Ба аќидаи олимон дар тамоми љањон 3 миллион одам ба ифлосшавии маишии њаво рў ба рў мешаванд. Ба сокинони камбизоати олами сеюм лозим меояд, ки дар

њолати дар хонањояшон набудани њавотозакун (винтелятсия) ва дудбаро аз намудњои гуногуни сўзишворї истифода баранд. Вобаста аз мавќеи љуѓрофї ва намуди сўзишвории истифодашаванда масалан, дар Чин бештар аз ангиштсанг истифода мебаранд, дар њоле, ки дар Непал ва Афѓонистон сокинони дењот хонањои худро бо таппак гарм мекунанд ва одамон маљбуранд, ки аз ѓубори ангишт ва заррањо гарди агрозил нафас кашанд–њавое, ки зањролудиашон бо дуди наќлиёт дар кўчањо ва дуди корхонањои саноатї баробар аст. Пешнињоди нерўи барќ ба ќишри камбаѓали ањолии кишварњои рў ба рушд маблаѓгузорињои бисёрсола ва саъю талоши зиёдро талаб мекунанд. Њоло аз се як њиссаи ањолии Осиёи Љанубї ва аз се ду њиссаи сокинони Африко ба нерўи барќ дастрасї надоранд. Азиза СОЛИЕВА, омўзгори коллељи тиббї

Зардпарвини намуди «А» Зардпарвини «А» бемории вирусї буда, бештар ба љигар осеб мерасонад. Беморї хусусияти мавсимї дошта, афзоиши он ба давраи тирамоњу зимистон рост меояд. Зардпарвини «А» ба навъе аз беморињои сироятии рўда монанд буда, вируси он аксаран ба воситаи даст, ашёњо, бозичањо, дастпоккун ва ѓайра ба организм мегузарад. Вируси беморї дар хун љой гирифта, ба атрофиён танњо ба воситаи наљосат пањн мегардад. Давраи нињонї аз ваќти сироятёбї то аёнии нишонањои аввалї ба њисоби миёна 21 рўзро дар бар мегирад. Зардпарвини «А» хеле шадид оѓоз меёбад. Дарди шикам, дилбењузурї ва ќайкунї дар бемор эњсос гашта, иштињо гум мешавад. Ин давра марњалаи ибтидои бемории зардпарвин мебошад, ки ду њафта, дар бисёр маврид муддати 5 рўз тўл мекашад, ки се рўзи аввали он њарорати бемор баланд мешавад ва баъд аз он ба камиштињої, бењолу бемадорї шикоят мекунад. Баъзан беморї бидуни аёнгардии нишонањои зардпарвин низ зуњур меёбад. Нишонањои беморї: сурхшавии пешоб, сафедшавии наљосат, дарди шикам, зардшавии пилки чашм, бемадорї, камишти-

ти а м к и Њ рўз:

њої, дилбењузурї. Љигари шахси бемор калон мешавад. Сабабњои пайдошавии бемории зардпарвини «А»: 1. Дастони ифлос. 2. Истифода аз оби ифлос ва нољўшида. 3. Истеъмоли сабзавоту мевањои ношуста ва хўроке, ки ба он магас нишастааст. 4. Истифода аз мабрази ифлос. 5. Њангоми риоя накардан ба ќоидањои санитарї дар ваќти нигоњубини бемор. Ќоидањо барои пешгирии зардпарвини «А»: 1. Зарф ва дигар косаву табаќи беморро алоњида нигоњ доред ва бо мањлули хлордор шўед. 2. Дастони худро пеш аз хўрок пухтан ва хўрдан, баъди ќазои хољат бо собун на камтар аз 2 даќиќа шўед. 3. Мабраз ва макони зисти худро тоза нигоњ доред. 4. Танњо оби љўшонидаро истеъмол кунед. Вафољон БОБОКАЛОНОВ, мудири шуъбаи беморињои сироятии беморхонаи марказї

Насињат гўш кун, љоно…

Дањ маслињат ба бонувон

Бо нозњои бењуда ва ѓурури нозарур њамсаратонро безор макунед. Барои санљидани муњаббати њамсаратон бо рафторњои бељо рашки ўро бедор масозед. Аз њад зиёд фирефтаи либосњои ќимматбањо, зару зевар магардед. Њангоми душворї дар кори хона ва тарбияи фарзандон бо шавњари худ гуфтугў

намоед, маслињат пурсед, ёвар бошед. Худшинос ва боирода бояд буд, ќадру ќиммати хешро бишносед, ки шумо занмодар ва њамсар њастед. Ин њама аз шумо масъулиятро таќозо дорад. Кўшиш намоед, ки зањмати шуморо њамсару фарзандон дарк ва ба шумо ёрї расонанд. Нисбат ба мушкилоти кору вазифаи шавњар ва фарзандон беэътино мабошед. Шумо чун мўниси дили онњо аз муваффаќияту камбудињояшон огоњ гардед ва мададгор бошед. Њамеша озода ва сариштакору хушрўзгор бошед. Бо либоси ношустаю дарзмолнакарда ба истиќболи мењмон набароед. Падару модар ва хешу табори шавњаратонро њаргиз тањќир ва носазо магўед, њарчанд бо онњо муносибати хуб надошта бошед њам, кўшиш накунед, ки њисси бадбинї байнашон бадтар гардад. Фаромўш масозед, ки гўшт аз нохун људо намешавад. Мушкилписанду тањаммулпазир бошед. Бо хўрдагарињои бењуда, саркашиву дуруштї осоиши хонадонро вайрон, дўстонро ѓамгину душманро шод масозед. Тањияи Саидњасан Саодатдин

Шифо боядат, доруи талх нўш! Саъдии ШЕРОЗЇ

Як пиёла оби љўш Њар сањар ба як пиёла оби сахт наљўшида як пора лимў ё каме шарбати онро илова карда, 20 даќиќа пеш аз нањорї кам-кам нўшед. Зеро об кори меъдаро ба эътидол оварда, организмро ба ќабули ѓизо омода месозад. Мубодилаи моддањоро бењтар ва ба харобшавї мусоидат мекунад, љигарро тоза менамояд. Дар шарбати лимў бошад, миќдори зиёди калтсий, фосфор, натрий, магний, оњан, инчунин витаминњои гурўњи В ва С мављуданд, ки барои организм басо муфиданд. Мусанниф: Дилрабои САОДАТДИН Номаи камоли гумшудаи Т-ШТУ №0514636, ки онро соли 2012 МТМУ №7-и ба номи Умари Хайёми шањраки Адрасмони шањри Гулистон ба Ќодирова Ситора додааст, эътибор надорад. Кормандони шуъбаи Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар шањри Гулистон ба директори ФКВД «Маркази касбомўзї» Рашидова Мусаллама бинобар даргузашти БАРОДАРАШ изњори њамдардї менамоянд.

Тарсам, ки дар ќаламрави илњоми шоирон, Љойи ќаламкашон расад садњо хабаркашон. Лоиќ Шералї

1000

30 11 2016  
30 11 2016  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Advertisement