Page 1

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ЊАФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД

22 ЯНВАРИ СОЛИ 2014

№ 4 (734)

Íèøàñòè ìàòáóîòº

£ÀÉÐΣ£ÓÌ ÁÎßÄ ÎÁÎÄÓ ÇÅÁÎ ÁÎØÀÄ

зиш ва саёњии шањр чи номгўйи чорабинињоро дар марказњои фарњангї, толорњои варзишї доир менамоянд?- суол шуд аз тарафи Муслима Рањимова, хабарнигори моњномаи "Сомониёни Суѓд". Раиси шањр Худойназар Юлдошев аз басандаву рангин набудани чорабинињои фарњангиву варзишї дар ин рўзњои таътил аз масъулини шуъбаю бахшњои соњот: Некќадам Маљидов, Муяссар Њайдаров, Дилдора Њомидова изњори нигаронї карда, онњоро ба љонноку муассир доир намудани барномањову чорабинињо даъват кард. - Баргузории њамагуна чорабинињо, чи фарњангиву чї варзишї дар шањр аз ин иду айём то иди дигар набуда доимоамалкунанда бошад ва шароит фароњам оварем, ки фароѓаткунандагони осоишгоњњои "Бањористон" ва "Шифо", ки аз манотиќи гуногуни мамлакат сайёњон ташриф меоранд омада тамошо кунанд ва аз рушди санъат миёни љавонони Ќайроќќум ба хубї огоњ шаванду бо таассуроти хуб бозгашт кунанд. Лумониддин Камолиддинов, хабарнигори шабакаи якуми телевизиони Тољикистон ва њафтавори "Саломат бошед!" вобаста ба таљдиди НБО-и "Дўстии халќњо", вазъи экологии обанбор пурсон шуд. Феълан НБО-и Ќайроќќум бо нерўмандии пурра, яъне њамаи шаш агрегат љараёни корї дошта, то 40 фоизи сокинони вилоятро бо ќувваи барќ таъмин менамояд, шуруъ аз соли равон тибќи Лоињаи бонки рушди Аврупо азнавтаљдидкунии нерўгоњ

Нишасти матбуотии Раиси шањр Худойназар Юлдошев бо хабарнигорони мањаливу љумњурї, ки оид ба фаъолияти соњоти хољагии халќи шањри Ќайроќќум дар соли 2013 бахшида буд, шаффоф ва дар сатњи баланди ташкилї љараён гирифт. Раиси шањр ќаблан назди њозирин бо таври муъљаз аз дастовардњои иќтисодиву иљтимої, фарњангиву варзишї њарф зад. Рўшан гашт, ки сарфи назар аз баъзе мушкилоти мављудаву пешомада ќисми даромади буљети давлатї ба маблаѓи 55,9 миллион сомонї пурра шуд, ки он баробари 118,2 фоизи наќша мебошад. Бо ќаноатмандї зикр шуд, ки рушди истењсолоти саноатї дар заминаи талаботи кунунии Њукумат ва давлати Тољикистон роњандозї шуда, дар ин давраи сипаришудаи соли 2013 ба маблаѓи 670,4 миллион сомонї мањсулот истењсол шудааст ва дурнамо бо нишондињандаи 127 фоиз таъмин гашт. Љињати амалишавии он дастуру супоришњои дар Паёми соли 2013 ироашудаи Сарвари давлат оид ба бунёди корхонањои нави истењсолї ва бо њамин васила муњайё кардани љойњои нави корї дар шањри "Дўстии халќњо" 9 корхонаи хурду миёнаи истењсолї ба фаъолият оѓоз карда наздик 250 љойњои нави корї таъсис дода шуданд. Њамзамон дар маљмуъ, дар њамаи корхонањои саноатии шањр теъдоди кормандон наздик ба теъдоди 260 нафар афзудааст. Дар љараёни нишасти матбуотї хабарнигорон, ки Васоити ахбори умуми гуногунро намояндагї доштанд бо таври фаъол оид ба пањлуњои гуногуни њаёти шањр суолњои худро ироа доштанд. Абдуњамид Љўраев, бо намояндагї аз радиои мањалии "Замон" оид ба тадбирњои андешидаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр дар масъалаи ободонии роњњо пурсон шуд. Дар посух ба ин суол Раиси шањр Худойназар Юлдошев иброз дошт, ки дар давоми ду- се соли охир љињати таъмиру тармими роњњои дохиливу байнишањрї таваљљуњ бештар шудааст. Дар соли гузашта як ќисм кўчањои марказии шањр мумфарш шуда, соли равон идомаи худро хоњад ёфт. Интизорї хоњад рафт, ки бо эълон шудани "Соли 2014 -Соли роњњои обод" таъмири роњњои самти Адрасмон-Ќайроќќум, дар масофаи наздик 40 километр, Бўстон-Зарнисор, Консой бо маблаѓгузорињои манбањои гуногун дар иртибот бо њолати кунуниашон таъмири асосї ва љорї хоњанд шуд. Суоли намояндаи рўзномаи "Љумњурият" доир ба вазъи феълии корхонањои барои рушди иќтисодии шањр ањамияти муњим дошта, аз ќабили Љамъияти сањомии "Адрасмон", ки бо пеш овардани бањонаи нархи мањсулот дар биржа поин фаромадааст муддати 8-9 моњ боз аз фаъолият бозмонда, наздик 600 нафар кормандонаш дар њолати гарони иљтимої ќарор дорад ва кай корхонаи фулузоти нодири Ленинободи шањраки Чоруќдаррон ба фаъолият шуруъ мекунад иртибот дошт. Дар љавоб ба ќисмати аввали суол, оид ба корхонаи "Адрасмон" Раиси шањр таъкид дошт, ки воќеан њам аз љониби соњибмулкон як бетарафї, бемасъулиятї зоњир шуда истењсолот ќатъ ёфтаасту кормандонаш сарсон. Њоло масъулини Вазорати саноат ва технологияи нави мамлакат аз ин њолат ба хубї огоњ буда рўзњои наздик тадбирњои мушаххас, то бекор кардани шартномаи соњибмулкї хоњад андешид. Дар робита бо корхонаи металлњои нодири Ленинобод бошад, соли равон тибќи лоиња бунёди коргоњи нав ба маблаѓи то 30 миллион эвро, бо сармоягузории ширкати чинї дар назар дошта шудааст. Њоло, ки таътили зимистонаи мактабиён аст, аз љониби шуъбаи маориф ва илм, бахшњои фарњанг, кор бо љавонон, вар-

ÍÀÁÇÈ Ð¤Ç

£ÀÉÐÎ ££ÓÌ 7 íàâèäè 7 ð¢ç äàð 7 ñàòð Шумораи 16-уми маљаллаи "Тољикони љањон" интишор гардид, ки он бо маводи Худойназар Юлдошев, Раиси шањри Ќайроќќум тањти "Шањре дар соњили Бањри тољик" оѓоз ёфта он армуѓонест ба љашни нимасраи шањр.

оѓоз ёфта, баъди анљоми он иќтидораш то 30 фоиз афзоиш хоњад ёфт. Дар масъалаи вазъи экологї ва таъсири обанбор ба муњити зист бошад, љавобгўй тибќи меъёрњои байналмилалї мебошад. Вазъи нигоњдории саломатии тифлу модар дар муассисањои тиббии шањр суоле буд, ки аз љониби хабарнигори маљаллаи "Тољикони љањон" Муќаддам Халилова ба раиси шањр ироа гашт. - Дар вохўрии нахустини и.в. Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї низ аз њолати ба амаломада, ки дар соли сипаришуда дар миќёси шањр фавти 1 модар ва 10 тифли то яксола ба ќайд гирифта шудааст, шадидан масъулини соња интиќод шуда буданд,-иброз кард Раиси шањр,- љињати бењбудї бахшидан дар ин самт ва ислоњи нољўрињои мављуда чорањои муассир андешида хоњанд шуд. Нодирљон Турсунов, хабарнигори рўзномаи "Њаќикати Суѓд" таваљљуњи Раиси шањрро оид ба самараноку оќилона мавриди истифода ќарор нагирифтани он иншоотњои фароѓативу иљтимої ва ќитъањои замини назди соњил љалб кард. Иброз шуд, ки ќазияи мазкур чанд ваќт боз дар мадди назари роњбарияти шањр ќарор дошта, оид ба ислоњи ин нуќсонњо чанд тасмим њам гирифта шудааст, ки бояд соли равон татбиќ шаванд. Агар дар суръати кўтоњтарин фосилаи ваќт камбудињои дар ин самт љойдошта аз тарафи соњибмулкони ќитъањои замин ислоњи воќеии худро пайдо накунад мутобиќи талаботи ќонунњои љории кишвар, бекор кардани њуќуќ оид ба истифодабари амалї хоњанд шуд. Лутфия Неъматзода, мухбири рўзномаи "Согдийская правда" таваљљуњи масъулини соњаи хату ташноби шањрро ба лўлањои обии зери пои шањрвандон бесарусомон монда љалб кард.Сардори идораи обу ташноб вазифадор карда шуд, ки оид ба њалли масоили мазкур чорањои фаврї андешад. Худойназар Юлдошев, баробари посух гуфтан ба дигар суолу дархостњо аз љараёни кори маљлиси васеи Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки тањти сарварии Раиси Њукумати кишвар Эмомалї Рањмон гузашт ёдовар шуда, аз дастуру супоришњояш љињати идомабахшии корњои созандагиву ободкорї, бунёди роњњои наву корхонањои истењсолї, таъсиси љойњои нави корї, воридсозии технологияи муосир дар истењсолот њарф зад. Аз љумла, таъкид гашт, ки Ќайроќќумшањр, дар баробари саноатї буданаш, чун мавзеи фароѓативу истироњатї машњур шудааст ва бо назардошти ана њамин вижагињо интизорї њам меравад, ки инљо ба маркази доиршавии чорабинињои гуногун дар сатњи байналмилалї низ мубаддал мегардад, аз ин хотир кулли масъулини сохторњо ба таври доимї дар такопўй ва талош бошанд, ки шањр боз њам ободу зебо, сарсабзу хуррам ва таассуротбахш бошад. Раиси шањр дар фароварди нишасти матбуотї ба њамаи намояндагони васоити ахбори умум барои ширкати фаъолонаашон арзи сипос карда, ба њамкории боз њам зичу судманд даъват кард. ¯îâèäè Àøòº

ЉДММ "Ширкати куњї саноатии Тољикистону Хитой" дар маъракаи "Обуна-2014" фаъолнокї зоњир намуда ба 276 нусха нашрияи шањрии "Соњил" обуна гардид, ки ин нишондињандаи баландтарин дар байни корхонањои саноатї ва миќёси шањр ба шумор меравад.

Аз љониби ЉМ ТКММ "Апрелевка" ба зарардидагони ноњияи Вањдат 250 њазор сомонї ёрии амалї расонида шуд,- дарак дод директори генералии коргоњ Бахтиёр Маљидов.

ЉДММ "Ќолинњои Суѓд" дар соли 2013 ба маблаѓи 7750,2 њазор сомонї мањсулотњои ќолинї истењсол намуд, ки ин 751,1 њазор метри мураббаъ буда нисбати њамин давраи соли гузашта 401,4 њазор метри мураббаъ зиёд ё ин ки истењсоли он 214,8 дарсад боло рафтааст.

Соли 2013 корхонаи шишабарорї 20 њазор метри мураббаъ шишаи сохтмонњ, 5 млн. 240 њазор дона зарфњои 2 литра, 700 њазор дона зарфњои 1 литра ва ѓайра истењсол намуд.

Соњибкор Рустамљон Одилов, аз шањраки Консой бо њадафи мадад дар фасли сармои даймоњ ба 15 нафар ашхоси ниёзманд маводи ѓизої кўмак кард.

Љамоати шањраки Консой 5 оилаи дар вазъи хушунати оилавї ќарор доштаро ба мусолиња оварда низоми оиладориашонро муътадил гардонид. Õàäàìîòè ìàòáóîòè Ðàèñè øàμð


C O   

2

22 январи соли 2014

Маќсади асосї аз созмон додани Њизби Халќии Демократии Тољикистон муттањид намудани он нерўи пешќадам ва тавонои љумњурї буд, ки ба хотири барпо намудани давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї, љомеаи аз љињати иќтисодї ва иљтимої мутараќќиро таъмин намуда, манфиатњои шањрвандони Тољикистонро њимоя карда тавонад. Эмомалї Рањмон

Àç μà¸òè μèçáº

Ìóμèòè çèñò

¥ÈÇÁÈ ÎÁÎÄÃÀÐÓ ÒÀÑÊÈÍÁÀÕØÈ ÕÀË£ Тайи бист соли мављудияти ЊХДТ кишвари мо дар эъмори давлати мутамаддин ва рушдкунанда бо Сарварии пешвои муаззами миллат, Раиси ЊХДТ Эмомалї Рањмон дар масири бунёдкориву созандагињо гомњои устувору нерўмандона мегузорад.

Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар ташакули љомеаи шањрвандї, худидоракунї, рушду равнаќи иќтисодиёту иљтимоиёти мамлакат, эъмори давлати демократию дунявї ва њуќуќбунёд, ба як кишвари ободу озоду пешрафта табдил додани Тољикистони соњибистиќлол наќши муассир дорад. Имрўз теъдоди нафарони ин њизб дар шањри Ќайроќќум 1970 нафарро ташкил дода ин нишондињанда аз оммавї ва халќї будани он дарак медињад. Њисоботи кумитаи иљроияи шањрии ЊХДТ барои соли 2013 бо супоридани билети њизбї ба аъзоёни нав оѓоз ёфт. Раиси кумитаи иљроияи шањрии ЊХДТ Содиќ Њомидов бобати даст-

оварду фаъолияти њизб дар давраи соли сипаришуда ва вазифањои минбаъда дар њалли масоилњои мубрами рўз, густариши фаъолият дар ташкилотњои ибтидоии њизб, омодагї ба 20-солагии ЊХДТ, вусъати бењтар намудани корњои ташкилию тарѓиботї њарф зад. Сафар Нурматов, раиси љамоати шањраки Адрасмон, Шањло Шарипова, раиси љамоати шањраки Зарнисор, Убайдулло Анваров, соњибкор, Рухшод Абдуллоев, узви ТЉЉ ЊХДТ «Созандагони Ватан»-и ЉСП «Осоишгоњи Бањористон» ба музокира баромада фикру мулоњизањои хешро баён ва ба фаъолияти ташкилоти шањрии њизбї бањои ќаноатбахш доданд. Наќшањои солона ва соатњои сиёсї низ мавриди муњокимаю тасдиќ ќарор гирифт. Дар љаласаи њисоботии Кумитаи иљроияи шањрии ЊХДТ мудири шуъбаи кор бо бонувони Кумитаи иљроияи вилоятии ЊХДТ Њамроњ Атаева ва муовини Раиси шањри Ќайроќќум Каромат Ќосимова иштирок ва баромад

карданд. Љаласа аз рўи масъалањои муњокимагардида ќарорњои дахлдор ќабул намуд.

Çóμðî Ìàäàçèìîâà

Ñîçàíäàãîíè íàâèíè äè¸ð

ÎÁÎÄÊÎЪ ÌÀÐÎÌÈ ÌÎÑÒ

Густариши корњои ободкориву созандагї яке аз самтњои асосии фаъолияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ба шумор меравад. Барои ноил гардидан ба њадафњои нињої моњи апрели соли сипаришуда муассисаи « Маъмурияти муассисањои сохташаванда» дар назди маќомот таъсис дода шуд. Ин иќдоми наљиби Худойназар Юлдошев, Раиси шањри Ќайроќќум дар муддати начандон тўлонї самари хуб дод. Корњои ободонї рў ба бењбудї овард.

Маркази саломатии шањраки Сирдарё, системаи гармидињии МТМУ-и №8, тарњи берунии бинои МТМУ-и №2 ва се гуруњ дар кўдакистони «Офтобак» баъди таъмиру тармим мавриди истифода ќарор дода шуд. Муассисаи номбурда оиди бо тахтасангњои ороишї рўйпўш кардани роњравњои шањр низ њисса гузошт. Бинокорони муассисаи сохтмонї соли 2013 дар бунёди ин-

шооти муњими давр – варзишгоњи шањри Исфара, ки ифтитоњи он бо ширкати бевоситаи Сарвари давлат сурат гирифт, сањми арзанда гузоштанд. Дар маљмуъ ба миќдори 250 њазор сомонї корњои сохтмонї ба анљом расонида шуд. –Айни замон бинокорони муассисаи мо аз рўи фармудаи Рўдакии бузургвор «Гар дасти фитодае бигирї, мардї» амал намуда, барои зарардидагони заминларзаи ноњияи Вањдат як хонаи истиќоматї аз њисоби Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум бунёд намуда истодаем,–таќвият медињад андешањояшро директори муассисаи «Маъмурияти муассисањои сохташаванда» Эњсонљон Љўраев. Шањри соњили «Бањри Тољик» рў ба ободию шукуфої дорад. Тавассути зањмати бинокорони мењнатќарин симои он сол то сол зебо ва боз њам хуррамтару дилкаштар гардида истодааст.

Õóðøåäàè Çàôàð

Ìèçè ìóäàââàð

Îìèë³îè ðà³îœ àç õóøóíàò Гузариш ба иќтисоди бозорї ва пайомади омилњои мухталифи иљтимої, руњию равонї, маънавї, ахлоќї ва моддї боиси носолимии бархе оилањо гардида истодааст. Талош барои таъмини зиндагонии шоиста ва ќонеъ сохтани талаботи моддию маънавии худу фарзандон падару модаронро ба роњњои мухталифи њамдигарнофањмї мебарад. 16 январи соли љорї дар толори љамоати шањраки Сирдарё мизи мудаввар бо иштироки мудирони бахши масъули МИЊД-и шањр ва бонувонњои шањрак доир шуд. Ойнисо Рањматова, раиси љамоати шањрак рољеъ ба баргузории њадафњои нињоии мизи мудаввар дар оѓоз њарф зад. Баъдан, Муслима Исоќова мудири бахши кор

бо бонувон ва оила, Раъно Назарова, мудири бахши САЊШ ва Дилдора Њомидова, мудири бахши кор бо љавонон, варзиш ва саёњї оид ба сањлангорї ба арзишњои поку муќаддаси оилаву оиладорї, беэњтиромии ањли оила, коњишёбии ахлоќ, роњњои тарбияи насли хушахлоќ, ноумед нагардидан аз пешомадњои шебу фарозњои рўзгор, тадбирњои пешгирии зуњуроти номатлуби љомеа ва омилњои љалби фарзандон ба хониш, маърифат, корњои судманд, беназорат нагузоштани онон баромадњои таъсирбахш намуданд. Мизи мудаввар бо мубодилаи афкори љамъомадагон анљом пазируфт.

Ìóμèáà Ìóðîòîâà, òà¿ðèáàîì´çè áàõøè æóðíàëèñòèêàè Äîíèøãîμè äàâëàòèè Õó¿àíä, áà íîìè Àêàäåìèê Áîáî¿îí ¢àôóðîâ

Њифз кардану тоза нигоњ доштани муњити зист яке аз омилњои муњими солимии ањли љомеа мањсуб меёбад, ки ин мусаллам аст. Дар навбати худ одамон бо кору амали худ дар бењдошти вазъи экологї наќши муассир мегузоранд. Љамъбасти фаъолияти соли гузаштаи бахши муњити зисти шањри Ќайроќќум нишон дод, ки сарфи назар аз баъзе нуќсонњо натиљањо дар ин самт назаррасанд. Истифода ва нигоњубини замин яке аз мушкилотњое мебошад, ки то њол њалли худро ёфта наметавонад. Аз камобї ва нарасидани элементњои зарурї баъзе заминњо шўр баста ба мавзуи рўз табдил меёбад. Захира ва њифзи заминњои бекорхобида бошад аз љумлаи вазифањои аввалиндараљаи соња буда, дар давраи соли гузашта дар ин самт 59 адад санљиш гузаронида, 61 адад супоришњо дода шуд, ки аз онњо 42 тояш иљро гардиду халос. Бо эълон намудани «Дањсолаи амалиёти об барои њаёт» аз соли 2005 то 2015 мо тавонистем Тољикистонро ба тамоми љањон муаррифї намоем, ки

валиндараља дода, 54 маротиба санљиш гузаронид ва аз 81 пешнињод 70 тояш иљро шуданд. Аз тарафи бахши њифзи муњити зисти шањри Ќайроќќум дар соли 2013 82505,45 сомонї пардохт ба корхонаю ташкилотњо пешкаш карда шуд, ки аз ин 293531,44 сомонї ситонида шудааст. Дар соли гузашта дар соњањо 221 адад санљиш гузаронида, аз 695 пешнињод 436 адади он иљро шудаанду халос. Яке аз муаммои муњими шањри Ќайроќќум ин канализатсия мебошад. Дар њудуди шањри Ќайроќќум як адад иншооти обтозакунї, чор адад шабакањои

¥ÈÔÇÈ ÌÓ¥ÈÒ ÊÎÐÈ ÑÀ¥Ë ÍÅÑÒ бо доштани оби тоза ва ширинаш дар љањон дар љои аввал меистад. Мамлакатњои љањон огоњї ёфтанд, ки мо хушбахттарин одамони сайёраем, ки аз ин неъмати худовандї бархурдорем. Вобаста ба самти мазкур соњаи экологияи шањри Ќайроќќум 90 адад санљиш гузаронида, 128 адад пешнињод дод, ки 94-тои он иљро гардид. Бењуда нест, ки гуфтаанд: «Мо ба табиат чї муносибате дошта бошем, табиат низ ба мо чунин муносибат мекунад». Агар тахмин карда бошед, солиёни пеш њодисањои боришоти пайдарпай, тўфонњои дањшатбор, заминларзањои боиќтидор ва намињои марговарро камтар шоњид мешудем. Имрўзњо ќабати атмосфераи замин бинобар партов шудани газњои ихрољї зарар дида, аз оќибатњои нохуши табиї дарак медињад, моро ба ташвиш овардааст. Мо метавонем бо бунёди нерўгоњњои азими обї нерўи барќи аз љињати экологї тозаро истењсол карда, минтаќаро аз олудасозии ќабати атмосфераи замин эмин дорем. Дар фаъолияти ин соња дар шањри Ќайроќќум корњо назаррасанд ва дар ин самт санљишњо гузаронида шуд. Инчунин барои ифлос намудани њавои атмосфера ва бе иљозати маќомоти њифзи муњити зисти шањр ихрољ намудани маводњои ифлоскунанда ба њавои атмосфера 8 адад зарар ба маблаѓи 801, 84 сомонї пешнињод шуда, аз ин 2 адад ба маблаѓи 187,26 сомонї рўёнида шудааст. Маданияти баланди њар як шањр пеш аз њама аз тозагиву озодагии он ба чашм мехўрад. Бањри покизагию озодагии љову макони худ кўшидани њар як шахс аз вазифањои муќаддаси шањрвандии ў бармеояд. Агар сари ваќт илољи роњи њалли нигоњубини партовгоњњоро ёбем, муњитро аз њар гуна ифлосињо, њашаротњои зараррасон ва олудагињо нигоњ медорем ва аммо дар њолати пешгирї накардан њашаротњо боиси сироят ёфтани одамон ба њар гуна беморињо мегардад. Бархе аз мо хушамон намеояд, ки партовњоро ба даруни ќуттињо партоем ва атрофро хомўш дида, партовро куљо хоњем, холї мекунем. Агар њар яки мо тозагиро риоя кунем, њољат ба нигоњубини масъулон намемонад. Дар самти фаъолияти ин масъала бошад, дар шањри Ќайроќќум соли гузашта санљишњо гузаронида, якчанд протоколњо низ тартиб дода шудааст. Дар бораи нигоњдорї, љамъоварии лампањои каммасрафи корношоям аз тарафи бахш санљишњо гузаронида, дар њудуди шањру шањракњои Ќайроќќум њамагї 7 адад нуќтањои љамъоварии лампањои каммасрафи корношоям ташкил карда шудааст. Олами наботот барои бењ гардонидани њавои атмосферї наќши махсусан калон дорад. Вобаста ба ин самт низ соњаи экологияи шањр диќќати ав-

оби партовбарї ва 11342 м. ќубурњои партовоб мављуд буда, ин иншоотњо аз кор мондаанд. Партовоби шањри Ќайроќќум ба тариќи насосњои обкаши хољагии оби ноњияи Б. Ѓафуров бидуни безараргардонї ба обанбори шањри Ќайроќќум партофта мешавад. Оиди масъалаи барќарорсозии иншоот ва хатњои партовоб дар назди МИЊД-и шањр гуруњи корї таъсис дода шуд. Аз ин лињоз маќомоти мазкур ва корхонаи обтаъминкунии шањр лоињаи таъмини ањолии шањр бо оби тозаи нўшокї ва масъалањои барќарор намудани иншоотњои партовобтозакунии шањрро омода намуда, бо дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки рушди Аврупо пешнињод кард. Лоињаи мазкур аз љониби ин бонк пазируфта шуда, барои иљрои он зиёда аз 2 млн. 400 њазор доллари ИМА људо карда шуд. Дар ин самт татбиќи лоиња оѓоз гардида, даври аввали он, яъне пурра иваз намудани ќубурњои обгузар барќарор шуда истодаанд, барои таъмир ва таљдиди он бошад, зиёда аз 319 њазор доллари ИМА људо гардидааст. Аз тарафи директори генералии КВД «Хољагии манзиливу коммунали»-и Љумњурии Тољикистон дар асоси пешнињоди корхона як адад насоси канализатсионї барои стансияи насоси №1 ба маблаѓи 20395 сомонї харидорї намуда, ба шањри Ќайроќќум дастрас карда шуд. Чун њар як сокини ин ё он мањал барои тозагиву покизагї ва сарсабзии ин диёр ночизтарин њиссае мегузорад, ин пеш аз њама ба назари мењмонони хориљиву сайёњоне, ки ба шањр меоянд, дучор омада, ба онњо таассуроти нек мебахшад. Яъне ки тозаву озода нигоњ доштани макони зист аз омилњои ватандориву ватандўстї ба шумор меравад. Вагарна табиат чунон аст, ки мо агар ба он бепарвогию берањмї зоњир кунем, ба мо љавоб мегардонад.

Ãóë¿àμîí ÒÓÐÑÓÍÇÎÄÀ


C O   

22 январи соли 2014

3

ÁÓÇÓÐÃÒÀÐ ÀÇ ÑÀËÎÌÀÒª ÑÀÐÌÎßÅ ÍÅÑÒ!

ÄÀÐÌÎÍ Âàòàíäîðº òàìàääóíè êàëîìó ôèêðó ñàâäî õîñò, Áàðîè ìóøêèëîòè ãåòèÿø £îíóíè Ñèíî õîñò. Áàμîðàëº Íî³èë Парвардигор танњо ба табибон лаёќати бардавом кардани умри инсонро ато кардааст. Ýìîìàëº Ðàμìîí

Ìàñëèμàòè ïèçèøê

Ïàðμåç àñîñè ñèμàòìàíäº Пизишкї набуд, Буќрот онро ба вуљуд овард, мурда буд, Љолинус онро зинда кард, пароканда буд, Розї онро фароњам овард, ноќис буд, Ибни Сино онро комил кард. Алиасѓари Њалабї Мувофиќи барномањои миллї 31уми майи соли 2013 дар маркази солимгардонї бар зидди тамокукашї, ки яке аз омилњои асосии хатари бемории ишемиявии дил ба њисоб меравад, аксия гузаронида шуд. Дар шуъбањо бо беморон оиди пешгирии беморињои дил, тарзи њаёти солим, зарари тамоку ва машрубот суњбатњо доир намуда, деворнигорањо ба ин мавзуъ бахшида шуданд. Ман бо ин гуфтаниам, ки дар фаъолияти кормандон ба масъалаи баланд бардоштани маърифати тиббии ањолї ањамияти аввалиндараља дода мешавад. Дил чун њама офаридањои табиат нотакрор аст. Зиндаву њассос, дар бузургї чун мушт ќудрати дар як шабонарўз то чил литр хунро аз худ гузаронида, дар як сол 40 миллион бор тапиданро дорост. Бале, дарди дил дардест басо дардноку хавфнок, табиб метавонад ин дардро даво бахшад. Дили дардмандро танњо табиби дилаш пурмењр метавонад табо-

бат намояд. Воќеан њам дил ба сохт ва функсияи кории худ њамагонро ба њайрат оварда, то њол чун гирењи нокушода боќї мондааст. Тибќи нишондодњои оморї бемории дил дар љањон хеле пањн гардида, њамоно зиёдшавї идома дорад, аз љумла дар Тољикистон. Риояи дастуру маслињатњои зерин боиси пешгирии бемории ишемиявии дил хоњад шуд. Њамеша ѓизои солимро истеъмол намудан лозим аст. Аз хўрдани равѓани њайвонот худдорї бояд кард. Аз њолатњои стресс кўшиш намоед худро дур гиред. Стресс низ яке аз омилњои хатари БИД ба њисоб меравад. Вазни бадан аз меъёр зиёд нашуда, инчунин худсарона аз пайи табобат нашавед ва доруњои гуногунро истифода набаред. Ба варзиш низ зиёдтар машѓул бояд шуд, зеро он ба кас тавоної мебахшад. Асоси тандурустї ин кам хўрдан, кам гуфтан ва кам хуфтан аст. Парњез бошад, асоси сињатмандиву умри дарозу баракати зиндагист.

¥î¿º Íàñðèääèí Áàäðèåâ, ìóäèðè øóúáàè àìðîçè äàðóíèè áåìîðõîíàè £àéðî³³óìøàμð

Àðçè ñèïîñ Пеш аз арафаи Соли Нав бо бемории хастагии ќалб ба шифокорони Маркази саломатии љамоати дењоти Пунуки ноњияи Ашт мурољиат намудам. Табибони њозиќи ин Марказ бо як њисси баланди касбї маро муолиља карда, саломатиамро пурра барќарор намуданд. Бо истифода аз минбари «Соњил» мехоњам ба кулли кормандони маркази саломатии љамоати дењоти Пунук дар шахсияти табибони мењрубон: Н. Кунишев, Т. Дадобоева, М. Тўйчиев,

Б. Кунишев, Ш. Љўрабоев, њамаи њамширањои шафќат ва коргарони ёрирасони техникї миннатдории худро изњор намоям. Барояшон саломатї, умри дароз ва дар кори пурсамару зањ матталаб муваффаќиятњои баланд орзу дорам. Дастатон дардро набинад, шифокорони мењрубон!

Ðà³ìàò, øèôîêîðîí!

Àäμàìàëº Ò´õòàåâ, äèðåêòîðè ÌÒÌÓ-è ¹11, øàμðàêè Íàâãàðçàí

Àç μà¸òè èòòèôî³μîè êàñàáà

Ìåμíàò áî èñòèðîμàòàø õóá

Ѓамхорї дар њаќќи омўзгорон њамеша дар мадди назари аввалиндараљаи кумитаи иттифоќњои касабаи маорифи шањр мебошад.Бо роњхати иттифоќи касаба 10 нафар омўзгорону кормандони макотиби таълимгоњњои миёнаи ќаламравї шањрро муяссар гардид, ки дар осоишгоњи «Шифо» пайи барќароркунии сињатї шаванд. - Мо аз хизмати шоистаи љомеаи ањлу тифоќи «Шифо» бо сарварии Шарифљон Абдуллоев ва њам аз ѓамхорињои беназири раиси Кумитаи иттифоќи касабаи маорифи шањрамон Акбаралї Усмоналиев хеле сипосгузор њастем,-мегўяд яке аз фароѓаткунандагон Раъно Азизова ,муаллимаи МТМУ-и №1.

¢îçèáîé ßμ¸º

Òàìàííî

Ýμñîí¿îí ¯´ðàåâè ãèðîìè³àäð! Шуморо бо љашни нимасраи камолот самимона шодбош гуфта бароятон накўумриву дили пурорзу, толеъи баланду хотири шод ва аз даргоњи Яздони пок саломатии бардавому тавфиќро хоњонем. Муборак, љашни панљоњат муборак, Љалолу зиннату љонат муборак!

Êóìèòàè èòòèôî³è êàñàáàè ÌÈ¥Ä-è øàμðè £àéðî³³óì

Ìàäàäè Ñèíî

ÄÀ¥ ÏÀÍÄÈ ÄÀÐÎÇÓÌЪ Барои умри зиёд дидан чї кор бояд кард? Ин суолест кайњо боз дар маркази диќќати олимон ва нафарони касбу кори гуногун ќарор дорад. Ба наздикї гуруњи байналмилалии духтурон, равоншиносон ва диетологњо «10 панди дарозумрї»- ро коркард ва пешнињод намуданд, ки бо пайгирї аз онњо мо метавонем умри худро андаке њам бошад, зиёд намуда, зиндагии худро гуворо созем. Панди аввал: Њаргиз пурхўр нашавед! Панди дуввум: Хўрокатон ба синну солатон бояд мувофиќ бошад. Панди сеюм: Кўшиш намоед, то кори муносиберо пайдо намоед! Панди чањорум: Дар зиндагї љуфти худро пайдо кунед! Панди панљум: Ба њама чиз нуќтаи назари худро дошта бошед! Панди шашум: Бисёртар њаракат намоед! Панди њафтум: Дар хонаи салќин бихобед! Панди њаштум: Гоњ-гоњ худатонро дилхуш намоед! Панди нуњум: Хашму ѓазабро аз худ дур созед! Панди дањум: Маѓзи саратонро машќ дињед!

Èñìîèë Ìàìàä¿îíîâ, ìóäèðè øóúáàè ¿àððîμèè áåìîðõîíàè ìàðêàçèè øàμð

Õóøõàíä

Õàíäà ³àì äîðóñò Духтур ба њамшира мегўяд: –Ман ба шумо гуфта будам, ки аз мизољ хун гиред. Гирифтед? –Бале, расо 5 литр!

*****

Кампир ба назди духтури чашм меояд. –Духтурљон, ёрї дињед, њар гоње, ки ман чой мехўрам, чашми ростам об мебарорад. Духтур: –Ваќти чойхўрї аз пиёлаатон ќошуќчаро бароред, ки дар чашматон нахалад!

* *беморхона *** Њамшира дар ба палата даромада мепурсад: –Собиров! Собиров канї? –Хоб аст вай. –Собиров, Собиров, бедор шавед!

–Ња, чї, канї? –Бедор шудед? Хеле хуб. Ман ба шумо доруи хоб овардам.

*****

–Шумо медонед, ки шабушк доред?–мегўяд духтур ба бемор. –Онњоро бо чї табобат мекунед? –Табобат намекунам, онњо касал нестанд,–љавоб медињад бемор.

*****

Духтур бо овози ларзон ба мизољаш мегўяд: –Мебахшед, ба фикрам ман дандони сињататонро кандаам. Акнун маљбурам дандони дардмандатонро њам канда гирам. –Њељ гап не. Канед. Хайрият, ки духтури чашм нестед.

Ôàðîμàìñîç: Àäèáàè Øàâêàò

Ýúëîí

Áà òàâà¿¿óμè àμîëº!

Ваќтњои охир теъдоди сагу гурбањои бесоњиб дар кўчањо зиёд гардида истодааст. Осебрасонии онњо ба шањрвандон низ мушоњида мешаванд. Бинобар њамин љињати пешгирї намудани шањрвандон аз осебрасонии њайвонот ва пешгирии бемории њорї њар як чорво махсус ба ќайд гирифта шуда бо шиносномаи фардї таъмин карда мешавад. Аз соњибони хонањое, ки дар манзили худ сагу гурба нигоњ медоранд хоњиш намуда мешавад, ки дар муњлати кўтоњтарин ба идораи байторї мурољиат намоянд. Дар сурати риоя накардани моддаи 29, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи байторї», аз 29 декабри соли 2010, тањти №694 сагу гурбањо нобуд карда мешаванд. Стансияи мубориза алайњи беморињои њайвоноти шањр ва КДФ-и хољагии манзилї-коммуналии шањри Ќайроќќум

ÝÚÒÈÁÎÐ ÍÀÄÎÐÀÄ Шиносномаи гумшуда, ки ба сокини шањраки Консой Эрназаров Љамшед Љумъабоевич таалуќ дорад ва онро 7 феврали соли 2006 ШКД-и шањри Ќайроќќум додааст, эътибор надорад.

¥èêìàòè ð´ç:

Ин умр зи мо мењру вафо металабад, Афкори баланду пурбањо металабад.


C O   

4

22 январи соли 2014

Необходимо с учетом достижений прошлых лет и опыта, приобретенного в процессе реализации экономических реформ, постоянно и всесторонне анализировать состояние экономики страны, подготовить её к вероятным предстоящим испытаниям и последовательно развивать начатые нами социально-экономические преобразования.

Ýìîìàëè Ðàõìîí

Íîâîñòè Êàéðàêêóìà

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÃÎÐÎÄÀ ÊÀÉÐÀÊÊÓÌÀ Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÑÌÈ На состоявшейся в пятницу 17 января 2014 года пресс-конференции в городе Кайраккуме председателем города Кайраккума Х.А.Юлдашевым был зачитан отчетный доклад по итогам деятельности предприятий различных сфер народного хозяйства города и джамоатов за второе полугодие 2013 года. В зале заседаний также присутствовали представители СМИ Согдийской области, Согдийского телевидения, и руководители предприятий и ведомств города и джамоатов. Со стороны журналистов председателю города было задано несколько вопросов, на каждый из которых присутствующие получили конкретные ответы. В частности, были затронуты вопросы такого характера, как ремонт дорог, по поводу которого Худойназар Амонбоевич Юлдашев пояснил, что в 2014 году планируется асфальтировать 2000 мет-

Õ

НЕДЕЛИ Ý Î Â "ÑÎÕÈËÅ" Îïåðàöèè íà ñåðäöå

ров дорог в городе Кайраккуме. Также в планах ремонт дороги Адрасман-Кайраккум протяженностью 40 километров, при поддержке администраций промышленных предприятий и местных предпринимателей. По вопросу необходимости проведения различных конкурсов, мероприятий среди детей школьного возраста было сделано замечание заведующему отделом культуры о недостаточно уделяемом внимании вышеуказанному вопросу. Также был затронут вопрос о несанкционированных пристройках к высокоэтажным жилым домам, о подведении к домам труб с питьевой водой, о работе водоканализации. Со стороны председателя города представителям СМИ были даны исчерпывающие конкретные ответы.

В центре сердечно-сосудистой хирургии Согдийской области проведены две уникальные операции для больных с тяжелыми заболеваниями сердца. По словам врача-кардиолога Кишоварза Мелибоева, операции проведены больным в возрасте 56 и 62 года. По его словам, они поступили на стационарное лечение с тяжелыми заболеваниями сердца, а также с их последствиями. Первому своевременно было выполнено протезирование аортального клапана и аортокоронарное шунтирование правой межжелудочкой ветви (ПМЖВ). После успешного лечения больной был выписан. Второму пациенту, который перенес острый инфаркт миокарда с осложнением разрыва межжелудочной перегородки (МЖП) с образованием большого дефекта и аневризмы, также была проведена успешная операция. В настоящее время больной выписан из больницы и находится под наблюдением врачей. "В большинстве случаев, если не оказать своевременную помощь подобным пациентам, то все заканчивается летальным исходом", - сказал Мелибоев. Он отметил, что подобные операции никогда не проводились в Согдийской области, и являются большим шагом вперед, несмотря на проблемы, которые существуют в настоящее время в здравоохранении. Отметим, что операции проводил доктор медицинских наук Обид Дехканов, ранее работавший в Московском Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева.

Ë.Íåãìàòçàäå

Ê ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÍÀÑÅËÅÍÈß В конце января в Таджикистане отмечается День работника социальной защиты населения. Вышеназванный праздник впредь будут отмечаться ежегодно 25 января, согласно поправкам, которые внесли в Закон РТ "О праздничных днях" в декабре 2012 года.

Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà Махбуба Темуровна Шодиева родилась в селении Хистеварз Бободжон Гафуровского района. После окончания средней школы в родном селении, получила два высших образования, обучалась в ХГУ на филологическом факультете, затем в ТГУ, где окончила факультет экономики. Трудовую деятельность как социальный работник, начинала 1 августа 1995 года в городе Кайраккуме. Работала под началом Надежды Николаевны Борисовой простым инспектором в Отделе социального обеспечения населения. Со временем приобретая навыки и опыт, заслуживала доверие со стороны администрации и пенсионеров, за что была назначена старшим инспектором Отдела. В 2005 году Отдел был переименован в Управление труда и социальной защиты населения. В 2007 году 1 августа была назначена начальником Управления. Под ее началом трудилось тринадцать человек, которые обслуживали районы нашего города и джамоаты. Здесь не было случайных людей. Каждый из работников со знанием дела подходил к своим обязанностям. Махбуба Темировна Шодиева, рассказывая о работе руководимого ею учреждения, обратила внимание на то, что основная задача сотрудников - это оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан. К ним относятся: пен-

сионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и другие кайраккумцы, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Сама прошла все ступени профессионального роста - от социального работника до начальника. Она и сейчас прекрасно помнит, как девятнадцать лет тому назад пришла инспектором по назначению пенсий и пособий в горсобес. В год по несколько раз производили перерасчет пенсий и пособой, по Указам Президента, а это колоссальный труд. Но она считала, что это не проблемы, главным было найти подход к пожилым людям. Сорок процентов сотрудников имели высшее образование, а десять человек молодежь- до тридцати лет. На каждого инспектора приходилось более тысячи человек. - " При Управлении также имелся отдел по оказанию социальной помощи на дому, - сказала в беседе Махбуба Темуровна, - со стороны соцработников отдела оказывались различные услуги, такие как посещение на дому, уборка квартир, приготовление пищи, доставка продуктов и лекарств, газет, чтение художественной литературы. Хорошую память о себе оставили такие работники как Наталья Романова, Любовь Степановна Ракитина, Софья Алиевна Енгалычева, Максуда

Сангинова, Мохира Абдуллаева. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю своего наставника - Борисову Надежду Николаевну, с которой мне посчастливилось работать. Надежда Николаевна была не только нашим начальником, она являлась наставником и другом для всех нас, сотрудников Отдела, помощником в трудные моменты каждому из нас. Коллектив наш был многонациональный, между нами царили дружба, понимание и

взаимовыручка, ведь вместе мы делали очень нужное людям дело. С распадом Союза почти все они уехали из страны, но многие пенсионеры и инвалиды помнят их, с благодарностью отзываясь о них. Со стороны отдела часто проводились акции по раздаче гуманитарной помощи малообеспеченным и нуждающимся, проводились рейды с целью выявления таких малоимущих граждан и малообеспеченных семей. Сейчас Махбуба Темуровна Шодиева является заведующей сектором труда и социальной защиты ИОГВ города Кайраккума. Со своей стороны она поздравляет всех своих коллег с профессиональным праздником - Днем социального работника. -" Социальный работник - не столько профессия, сколько образ жизни, состояние души. Вы являетесь надёжной опорой для людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Своим каждодневным служением вы несёте людям доброту и милосердие, чуткость и внимание, терпение и щедрость души - именно эти качества отличают всех социальных работников. Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за кропотливый самоотверженный труд, уважительное отношение к людям. Пусть накопленный вами опыт, трудовой, интеллектуальный, духовный потенциал будут оценены по заслугам благодарностью людей, для которых вы работаете! Да будет беспечальна Судьба твоя во всем, Работник социальный, Спешащий в каждый дом, Где бедно и тревожно, Где помощи все ждут. Хочу тебя поздравить, За благородный труд.

Áåñåäó ïðîâåëà Ë.Íåãìàòçàäå

ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: Sohil_tj@mail.ru

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä "Ñèïàð" Основные цели благотворительного фонда "Сипар": оказание необходимой поддержки гражданам Республики Таджикистан, временно находящимся в Российской Федерации в трудовой миграции; посильное содействие в защите прав и интересов граждан, несправедливо осужденных в Российской Федерации, помощь их семьям; оказание поддержки и помощи репрессированным и членам их семей в Таджикистане; оказание требуемой помощи семьям погибших (умерших) трудовых мигрантов; поддержка независимой журналистики в Таджикистане; Созданный благотворительный фонд "Сипар" будет действовать только за счёт пожертвований простых граждан Таджикистана, приложит все усилия, чтобы прийти в трудную минуту на помощь каждому таджикистанцу, независимо от его национальности, места проживания и вероисповедования. Каждый из нас с вами может оказать неоценимую помощь своим землякам путём добровольных пожертвований, как это делали наши предки - методом хашара. Каждый рубль, присланный на электронный счёт благотворительного фонда "Сипар" будет потрачен на благо наших братьев-таджикистанцев и ради процветания и демократического развития родного Таджикистана", - говорится в заявлении.

Íà ðàáîòó â Ñèáèðü Строительные компании Новосибирской области готовы принять на работу граждан Таджикистана, сообщает пресс-служба представительства Миграционной службы Таджикистана в России. "В апреле этого года наша организация готова трудоустроить более 50 таджикских трудовых мигрантов", - заявил заместитель руководителя АОЗТ "Перлит-строй" Алексей Федоров в ходе встречи с откомандированным в Сибирский федеральный округ сотрудником представительства МС РТ в РФ. Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества миграционного ведомства с "Перлит-строй" в сфере трудоустройства граждан Таджикистана. Было отмечено, что "Перлит-строй" является одной из крупных строительных компаний области и имеет соответствующую материально-техническую базу для привлечения и трудоустройства иностранной рабочей силы. Организация намерена направить официальную заявку с указанием списка требуемых специальностей.

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ Ñîáêîð "Ñîõèëà"

Îáúÿâëåíèå Продается трехкомнатная, переделанная на четырех- квартира в городе Кайраккуме на четвертом этаже. Обращаться по телефону: 92-848-88-46.

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Хуршедаи Вализод, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Гулxа[он Турсу нзода Тар[с озии компютерb: М.М у[амм адxо нов Cупориш № 87 Теъдод 1000 нусха

22-01-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you