Page 1

HABP¤

yopa, μaaa!

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ЊАФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД

21 МАРТИ СОЛИ 2014 № 12 (742)

Ýìîìàëœ Ðà³ìîí, Ïðåçèäåíòè ìàìëàêàò, äàð òàðàííóìè Íàâð¢çè îëàìàôð¢ç Наврўзи дилафрўз идест, ки дар фасли гулшукуфи зиндагї омада, одаму оламро љавон месозад, пироњани куњанро дур андохта, либоси нав ба бар мекунад, инсонњоро ба њам дўсту дилњоро ба дилњо пайванд месозад.

* * *

Љашни Наврўз, ки зодаи хирад, андеша, љањонбинї ва тафаккури гузаштагони бузурги мо мебошад, дар замири худ љавњари некї, накўкорї, бахшишу мењрубонї, покизагии руњонї ва љисмонї, созандагию бунёдкориро дорад.

* * *

Наврўзи куњан имрўз аз баракати айёми истиќлолият, раванди демократикунонї, афзудани худшиносии миллї умри тоза ёфтааст ва бо навою таронаи дилпазир њампои рўзгори нав дар Тољикистони зебоманзари мо сайр дорад.

* * *

Кишвари мо - Тољикистон сарзамини хуршедї ва як гўшаи бињишти рўи замин аст, ки бо ќадами мубораки Наврўз табиат ба гулистон табдил ёфта, бо љомаи сабзи худ ба мо зиндагии хуш ва нуру сафоро њадя меорад.

* * *

Наврўзи бостонї сароѓози таърихи пурѓановати мо буда, њамчун суннати пурарзиш ба фарњангу тамаддуни миллї ва тору пуди зиндагии на танњо мардуми тољику форс, балки кулли минтаќаи Осиёи Марказї ва берун аз он омезиш ёфтааст.

¯ÀØÍÈ ÌÓÍÀÂÂÀÐÈ ¥À¨ÒÈ ÁÀØÀÐ ÌÓÁÎÐÀÊÁÎÄÈÈ Ðàèñè øàμðè £àéðî³³óì Õóäîéíàçàð Àìîíçîäà áà èôòèõîðè ¿àøíè Íàâð´ç Омади Наврўзи оламафрўзро, ки рамзи зиндашавї, нерўву љонбахши табиат буда, аз баробаршавии рўзу шаб,фарорасии бањори нозанин ва оѓози кишту кори марди дењќон мужда мерасонад, самимона ба њамаи сокинони шањр шодбош мегўям. Агар мо гўем, ки Наврўз инсонњоро ба њам дўсту дилњоро ба дилњо пайванд месозад, сањве нахоњад шуд. Тавре Президенти мамлакат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид менамоянд: «Љашни Наврўз, ки зодаи хирад, андеша, љањонбинї ва тафаккури гузаштагони бузурги мо мебошад, дар замири худ љавњари некї, накўкорї, бахшишу мењрубонї, покизагии руњонї ва љисмонї, созандагию бунёдкориро дорад».

Соли сеюм аст, ки Наврўзи Аљам бо пешнињоди Сарвари давлат ва дастгирии мамлакатњои дигару Созмони Милали Муттањид њамчун љашни байналмилалї эътироф шуда, дар бисёр мамолики љањон бо шукуњу шањомат таљлили худро меёбад. Наврўз ин таърихи миллати мо буда, бо арзишњои баланди умумиинсонї, рисолати аслии созандагиву бунёдкорї, њаётдўстї миёни халќњои гуногуни љањонї азизу муътабар мегардад. Бо ниятњои нек ва сидќу арљгузорї њар яки шуморо бо љашни фархундаи Наврўз табрик намуда, бароятон рўзгори осуда, файзу баракат ва саодату сарбаландї таманно дорам. Нафаси тоза ва љонбахши Наврўз ба шумо муборак бод!

ÝÚËÎÍ

ÁÀ ÒÀÂÀ¯¯¡²È £ÀÉÐΣ£ÓÌÈ¨Í ÂÀ ÌŲÌÎÍÎÍ! ЉСП Осоишгоњи “Бањористон” њамаи Шуморо ба фарорасии Наврўзи оламафрўз муборакбод гуфта, аз санаи 21 то 26 март ба “Истироњати наврўзї” даъват менамояд. Аз барномањои рангини консертї, озмунњои шавќовар ва мусобиќоти варзишї дар канор намонед. Мо Шуморо интизорем, њамватанони азиз! ЉСП Осоишгоњи “Бањористон”


C O   

2

21 марти соли 2014

o μ oo ax poμ o y, oco, o aa apoμ o y. Зеботарин навиде, ки дилњоро ба хурўш меоварад, бањор асту гулбонги Наврўзї. Ин навид ба табиат хилъати гулгун мебахшаду дилњоро шодиву сурур. Мардумро ба сўи рўзи нав даъват менамояд. Аз хондањову суњбати пирони хираду рўзгордида шунидаам, ки ниёгони мо Наврўзро чун рўзи нахустини Соли нав, баробарии шабу рўз, эњёи табиат ва оѓози кишту кори марди дењќон истиќбол мегирифтанд. Боиси фарањ ва ифтихормандист, ки ин расму ойини аљдодї то ба имрўз бо риояи анъанањои худ пойдор аст. Бо шарофати истиќлолияти Љумњурии Тољикистон ва сиёсати хирадмандонаи Сарвари давлат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон љашни Наврўзи Аљам эњёи дубора гирифта, дар кишвар бо шаклу мазмуни хоси гузаштагонамон таљлил мегардад. Њамасола бо ташаббуси њукумати кишвар њар як гўшаву канори сарзамини бињиштосоямон ба базмгоњи Наврўзи хуљаста-

пай табдил меёбад. Аз ин љост, ки рўзњои иди Наврўз аз 21 то 24-уми март рўзњои истироњати идона эълон шудаанд. Албатта ин дастовард самари истиќлолият, сулњу субот ва вањдати миллї дар кишварамон аст! Густариши соњаи сайёњї бо назардошти имконоти мављуда ва табиати нотакрори соњили “Бањри Тољик” яке

ри давлат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Осоишгоњи “Бањористон” ба љомеаи мењнатї руњу илњоми тоза бахшида, моро вазифадор месозад, ки дар рушди соња бо дарназардошти талаботи љањони муосир сањмгузор бошем. Санаи 25-уми марти соли 2011 дар таърихи ЉСП Осоишгоњи “Бањористон” њамчун рўзи оѓози фаъолият бо тамоми имконоту шароити муосир бо килки заррин сабт гардидааст. Та-

ѓори намакин, гиёњњои шифобахши кишвар, воситањои дигари табиї, ки дар осоишгоњ дастрасанд, бањри самаранокии табобат васеъ истифода мегарданд. Њар сол то 30 њазор истироњаткунандагон аз дохили љумњурї ва 30 мамолики дуру наздик ба осоишгоњ ташриф меоранд. Осоишгоњи “Бањористон” дар амал собит менамояд, ки Тољикистони бињиштосо бо куњњои сар ба фалаки худ, ки 93 дарсади тамоми сарзамини онро ташкил медињанд,

Íàâèäè áà³îðó ãóëáîíãè Íàâð¢çœ аз вазифањои асосии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ба шумор рафта, дурнамои он тарњрезї гардидааст. Мавриди истифодаи умум ќарор гирифтани Осоишгоњи “Бањористон” ва дигар муассисоти фароѓативу солимгардонї дар соњили “Бањри Тољик”, ки ифтитоњи он бевосита бо иштироки Сарвари давлат, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон ба вуќуъ пайвастааст, боиси ифтихормандист. Љоиз ба таъкид аст, ки њар як ташрифи Сарва-

Çàìçàìàè äèë

ÍÀÂÐ¡Ç ÎÐÇÓÂÓ ÓÌÅÄÈ ÍÀ Њар кї Наврўз љашн кунад ва ба хуррамї пайвандад, то Наврўзи дигар умр дар шодї ва хуррамї гузорад. Хайём Њар омади Наврўз маро беихтиёр ба ёди он солњои беѓашу беѓуборї бачагї мебарад, ки беваљњ нест ва шуруъ аз њамон айём ин иди аљдодиро мепарастаму дўсташ медорам ва бесаброна интизорї мекашам. Табиист, ки зимистони куњистон нисбатан сарду дурудароз мегузарад ва одамон аз ин хаста гашта, њар рўзи наздикшавї ба фасли бањорро шукргузорї мекунанд. Намедонам панљ ва ё шашсола будам, ки як субњ модар баробари ба хона ворид шудан бо як овози мањину мењрубонона њамзамон гўиё илтиљоомезона худ ба худ мегуфт: «Сад бањор биёву як зимистон наё». Он лањза чашмам ба дастонаш афтод, ки ў майсаи нозуки наврустаеро ба рўву чашмонаш молида мебўсид ва ба бистари мо омада: «…шукри Худованд ба бањор расидем, ана акнун иди Наврўз меояд» гўён моро навозиш кардаву аз рўямон бўсид ва он майсаро ба чашмону рўйњои мо низ молиш дод. Он рўз бо дамидани субњи содиќу барафрўхтани нурњои хуршеди оламафрўз мо бачањо рўйи њавлї баромада, бехабар аз оламу њаводис дав-давакон доштему чењраи шукуфтаи модар моро завќу илњом мебахшид. Аз он лањза чанд дањсола гузашта бошад њам, вале он њолати басо самимиву эњсосотї ва њаяљонбахшу гуворо аз хотирам зудуда намешавад. Наврўзро азиз медонам дар куљое бошам, чун иди воќеии мардумї, орї аз њама гуна гарду ѓубору ѓаразњо ташвиќу тарѓиб дорам ва шояд то охири умр њамин тавр боќї монад. Њар сол бо омад-омади Наврўз ќалбамро як хушњоливу шодмонї фаро гирифта, ба зиндагї боз аз нав бо чашми дигар, дилгармона нигариста, орзую умедњои наву тоза тавлид меёбанд ва њикмати тозае мебардорам. Олам гўиё дигарбора мусаффою бо нуру тароваташ љилобахш мегардад. Ќалби инсон ба якборагї саршор аз мењру муњаббати соф, њидоят ба зебоиофарї, созандагї рањнамун месозад. Бузургї ва рисолати аслии Наврўзи Аљам њам дар њамин маънист, ки дар ростои таърих њама њолатњои гирудори зиндагиро паси сар карда, то замони муосир расидаасту таљаллибахши инсонњост ва ба худ маќоми байналмилалиро гирифтааст. Наврўз, ин гўиё як навъ давою нерў, атои худовандист, ки табиатро аз нав зинда ва љавон месозаду љон мебахшад ва њамзамон ќалбњои одамонро софу беѓубор, мењрубонї, рањму шафќат ато мекунад. Дар ин рўзњои сарсабзии диёр, ки сабзаву себаргањои лаби љўй сар ба боло кардаву турнањо ќатор-ќатор аз омад-омади бањори нозанин-арўси сол мужда мерасонанд, њамаи мардуми кишварро бо Наврўзи дилафрўзу хуљастапай шодбош мегўям. Бигзор соли нави аљдодї ба мулки меросиамон сулњу субот, файзу баракот оварда, ањли њар хонадонро осудагиву шодиву нишот бахшад.

¯îâèäè Àøòº

моми самтњои фаъолияти Осоишгоњи “Бањористон” наздик 400 номгўи хизматрасонињоро дар бар мегиранд. Дар осоишгоњ муолиља бо истифода аз таљњизоту дастгоњњои тибби муосир ва усулњои пешрафтаи табобатї аз рўи барномањои махсуси муолиљавї ба роњ монда шудаанд. Табибони варзидаи осоишгоњ беморињои асаб, банду устухонњо, узвњои њозима, дилу рагњои хунгард, роњњои нафас, беморињои идрорї ва нисоиро муолиља мекунанд. Тамоми таљњизоту дастгоњи тиббии осоишгоњ аз мамолики хориљ чун Олмон, Итолиё, Хитой, Фаронса, Русия дастрас шудаанд. Њамчунин, муолиља бо лойи Сакии кишвари Ќрим, лойи Аксикон, муми куњї, реги тасфон,

барњаќ дорои иќтидори бузурги рушди сайёњї, аз љумла сайёњии куњнавардї ва саёњат ба хотири барќарорсозии саломатї мебошад. Наврўз сайру саёњат (туризм) - ро дар кишвари мо асос гузоштааст гўем, сањве намекунем. Дар ин фурсати муносиб ва навиди бањору гулбонги Наврўзї ба њар яки Шумо, њамдиёрони азиз, болидаруњии наврўзї ва дар љодаи ободонии мењани љонпайванд саъю талоши пирўзона таманно дорам. Иди љањонии Наврўз муборак бошад!

Àáäóìàëèê Ñîäè³îâ, äèðåêòîðè ¯ÑÏ Îñîèøãîμè «Áàμîðèñòîí»

à ´éèøè ñàáç Боз бањор омад. Шукрона мегўем, ки ба Бањори нав расидем. Бо рангинкамони наврўзї, бо орзуњои сабз, бо суљуди обшорону тулўи хуршеди оламоро. Навнињолони сабзгунаи бањорї меболанду мераќсанд. Марњабо, Наврўзи сармошикану бањорофарин! Таронањои ошиќонаю таманниёти отифона бењтарин њадяи наврўзианд. Дар робита ба ин љашн бо сокинони шањр бо суоли «Наврўз аз диди шумоён?» мурољиат кардем, ки посухи эшон манзури шумо хонандагон мегардад.

ÕÓØ ÎÌÀÄŒ, ÍÀÂСÇÈ ÑÀÐÌÎØÈÊÀÍÓ ÁÀ²ÎÐÎÔÀÐ! Гулбањор Аскарова, мутахассиси бахши САЊШ-и љамоати шањраки Адрасмон: - Наврўзи оламшумул моро ба он њидоят менамояд, ки Рўзи Нав ва Соли Навро бо ниятњои неку созанда, маѓфирату бахшиш пешвоз гирем, замири худ, манзилу маъвои худро аз ќудурату олоиш пок созем. Дастљамъона ба он бикўшем, ки Ватани азизро боз њам ободу зебо гардонида, дар радифи кишварњои пешрафта ва мутараќќии љањон ќарор дињем. Бањодур Сайдуллоев, омўзгори дифои њарбии МТМУ-и №3: - Наврўзи тољикон љашнвораест, ки дар худ тамоми ормонњои башарро таљассум намудааст. Он танњо як иди муќаррарии бањорї набуда, ќому сномаи бузурги фарњангї, маърифатї ва ахлоќї низ эътироф мешавад. Агар ба таърихи Наврўз, рисолати созандагии он боз њам амиќтар назар карда, далелњои ба дастовардаро дурусттар мавриди омўзишу тањќиќ ќарор бидињем, пас он мактаби бузурги башариятро мемонад, ки инсонњоро дар руњияи зебопарастї, ободкорињо, мењнати њалол, сулњ, вањдат тарбият менамояд. Кимсаной Њасанова, табиби мардумии ЉСП Осоишгоњи «Бањористон»: - Рисолати Наврўз њидояти мардум ба њаёти солим дар мисоли варзиш њам мебошад. Оѓоз аз бозињои маъмули кўдакона, то чорабинињои калони наврўзї, аспдавонї, гўштингирї, нишонзанї аз ка-

мон, гўю чавгонбозї, шоњмотбозї, давидан ба масофае, вазнбардорї то бозињои муосири байналмилалї аз ќабили волейболу футбол, далели ин аст. Фирўз Гадоев, сардори корхонаи давлатии фаръии манзилї - коммуналии шањр: - Пањлуњои арзишмандии Наврўз бењисобанд, ки барои шарњи њамаи онњо фурсати зиёд мебояд. Дар сурати Наврўз Худованди замину осмон фариштаи покию некиеро бар замин фиристодааст, ки одамонро барои аз байн бурдани њама гуна фисќу фасод, нопокињо ва тањкими созишу сахо, якдилию њамдигарфањмї ва сулњу корњои созандагї роњбаладї мекунад. Дар љое, ки покизагию тозагї, озодагї, сулњу осудагист, албатта, бахту саодат, хушию хурсандї дар таљаллї мебошанд.

Мављуда Ахунова, омўзгори фанни заб они русии муассисаи таълимии ѓайридавлатии коллељи тиббии шањри Ќайроќќум: - Њикмати чандњазорсолаи халќамон аз он шањодат медињад, ки инсон як љузъи табиат аст ва барои ќонеъ гардонидани эњтиёљоташ бояд њатман рў ба манбаъњои табиї оварад. Аз ќадимулайём дар байни мардуми мо дар аввали бањор пухтану истеъмол кардани самбўсањои алафї расм шудааст. Ба даруни он пудинаю љаѓљаѓу барги зуф андохта мепазанд. Дар баъзе оилањо соњибхонањои њунарманд аз ин гиёњњо тушбераю мантуи хеле болаззат њам мепазанд. Нињоят, мардуми мо дар рўзњои иди Наврўз оши њариса ва суманак мепазанд, ки хўрдани онњо низ ба кас њам лаззату њам дармон мебахшад.

Ñóμáàòîðî: Ãóë¿àμîí Òóðñóíçîäà


C O   

21 марти соли 2014

3

Навруз на протяжении веков послужил развитию земледельческой‚ садоводческой и созидательной культуры‚ а также символом высокой культуры взаимопомощи и сотрудничества, и важным фактором Ýìîìàëè Ðàõìîí укрепления мира‚ единства и развития благодеяния и щедрости.

Ñ ÂÅËÈÊÈÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÍÀÂÐÓÇ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÎÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÈÊÈ! Навруз шагает по земле, в нем много радости и света, все улыбается весне, Навруз шагает по планете. Праздник Навруз является одним из самых прекрасных праздников на земле, который наступает раз в году и считается началом нового года, праздником процветания и зарождения мира. Слово "Навруз" впервые появилось в персидско-таджикских источниках во втором веке новой эры, однако само событие отмечалось уже во времена династии Ахаменидов примерно в 648-330 гг. до нашей эры. В эти дни правители провинций Персидской империи приносили дары шахиншаху. Официальный статус он приобрел в Аеменидской империи, как религиозный праздник зороастризма. Фирдауси и Омар Хайям, лужившие при дворе туркменского царя Мелик-шаха, связывали возникновение Навруза с именами легендарных царей Джемшида, Каюмарса и др. По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны тщательно убирать в домах и вокруг, полностью рассчитаться с долгами. ÄÀÑÒÀÐÕÀÍ ÍÀ ÍÀÂÐÓÇ На праздничный стол выкладывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута. В Навруз готовятся блюда из семи, преимущественно растительных продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумалак - блюдо из проросших зерен пшеницы. ÍÀÂÐÓÇ Â ÍÀØÈ ÄÍÈ В период ислама традиции и обряды Навруза еще больше обогатились. После исламских завоеваний продолжает развиваться, вплоть до нашего времени. В современное время Навруз отмечается как начало Нового года 21 марта в Иране и Афганистане, в Азербайджане, Татарстане, Македонии, Турции, Узбекистане, Албании, Индии, и конечно же, в Таджикистане. В других странах он отмечается как государственный праздник 21-23 марта.

Сегодня география празднования Навруза намного расширилась, вместе с тем, с приобретением статуса международного, он стал еще величественнее и прекраснее. Мы провели опрос среди различных слоев населения о том, как знают жители нашего города Кайраккума историю Навруза, их отношение к этому празднику и пожелания. Навруз пришел в мой край свободный, Его встречает весь народ, Великий день международный, С весенним ветром к нам идет Махина Алиева, студентка медицинского колледжа, Навруз для меня - это озаряющий все вокруг, прекрасный весенний праздник. После холодной зимы природа пробуждается, даже сам воздух наполнен счастливым ожиданием чуда в преддверии этого великого праздника. Еще в детстве мы всегда ждали этот праздник, когда в наш дом приходили гости, на улицах царило оживление. Это один их самых любимых мною праздников, и пусть он всегда будет с нами. Еще этот праздник способствует сближению народов. Когда на улицах праздник, не до распрей, одной великой мусульманской семьей проводятся торжественные мероприятия, выставки, что естественно, дает возможность достичь одной из высших целей Навруза, - укреплению дружбы и взаимопонимания между народами. З.Мадалиева, работник КЖКП. Навруз сам говорит за себя. Новый день - значит что-то

Íîâîñòè Êàéðàêêóìà -В преддверии празднования одного из самых великих международных праздников - Навруз, в городе Кайраккуме еженедельно организовываются субботники, в которых принимают активное участие сотрудники организаций и ведомств. -Каждую субботу в городе по инициативе ИОГВ проводятся ярмарки сельхозпродуктов, на которых жители города могут приобрести муку, масло, рис, картофель и другие сельскохозяйственные продукты по ценам, ниже рыночных. -В преддверии празднования Навруза во всех районах города посажено более двух тысяч саженцев можжевельника, сосны и ели, и около двух тысяч кустарников роз разных сортов и видов. -В домах 21 и 22 по улице Дустии Халкхо в ознаменовании предстоящего праздника силами жителей заменены двери и окна в подъездах на пластиковые, что способствует соблюдению чистоты и сохранению тепла в подъездах. Все это стало возможным благодаря инициативе председателя домового комитета Н.Мирзорахимовой и актива домов. -В минувшую субботу в здании ИОГВ города Кайраккума состоялся прием граждан по правовым и юридическим вопросам, в котором принимал участие представитель областной прокуратуры Согдийской области, заместитель прокурора области по кадрам З.Ш. Гиеев. Со стороны граждан были обращения, которые были внимательно изучены и по каждому вопросу даны исчерпывающие ответы. В приеме граждан также участвовал прокурор города А.Абдуллоев, руководители ведомств и организаций.

новое, несомненно, хорошее. У наших предков была замечательная традиция, они в пору празднования Навруза освобождали свои сердца от злобы и ненависти, и протягивали руку помощи нуждающимся. Нам нужно продолжать эти традиции. Ведь сколько еще в мире злых людей, завидующих чужим успехам. Пусть каждый из нас в эти весенние дни задумается об этом и вспомнит, что рядом с нами есть люди, которым мы можем помочь. Н.Мирзорахимова, общественный деятель. В независимом Таджикистане Навруз превратился в общенациональный праздник и с каждым годом приобретает все больше великолепия и блеска. С наступлением весны в каждую семью приходят радость и веселье, дехкане выходят на поля, птицы начинают петь свои весенние песни, жители городов и сел открывают окна, впуская в дом свежий весенний ветер и первые лучи солнца. В дни празднования Навруза необходимо возрождать наши национальные традиции и показать всему миру, что действительно, Навруз является величайшим праздником. Цветет миндаль в Навруза праздник, Трель соловьиная звучит, Подснежников прекрасный запах, Под солнцем весело звенит.

Под таким девизом в гимназии имени Бободжона Гафурова в городе Кайраккуме прошло праздничное мероприятие, посвященное встрече Навруза - международного праздника весны. На 76 квадратных метрах фойе гимназии были наглядно представлены работы учащихся старших классов. Старшеклассницы продемонстрировали свое умение в вышивании сюзане, вышивании на коклюшках – макраме, аппликаций. Также в фойе были установлены швейные машинки, на которых девочки шили национальные платья. Целью мероприятия было показать умение таджикских девушек не только учиться на отлично, но и быть хорошими хозяйками. В номинации на приготовлении салатов было приготовлено старшеклассницами три весенних салата, одобренных беспристрастным жюри. В последний год в Таджикистане, в частности, в Согдийской области началось активное возрождение старинных национальных ремесел. Возрождать и развивать древние искусства наших предков, это одно из ярких проявлений художественного творчества таджикского народа. В частности, в вышива-

Ë.Íåãìàòçàäå нии сюзане предусмотрено возрождение его бухарского вида, в вязании - возрождение искусства памирских вязальщиц. Изучение наследия мастеров древних искусств поможет способствовать обогащению и развитию таджикской национальной культуры. По словам директора гимназии С.Х.Акбаровой, в старших классах идет активное преподавание давно забытым видам народных ремесел. Таджикистан имеет огромное количество молодых людей, которые интересуются и стараются перенять опыт в ознакомлении с древними ремеслами, чтобы в дальнейшем дать новый импульс их развитию. Конкретные символики в вышивании национальных платьев дают возможность ознакомиться с бытом и нарядами наших предков определенных регионов страны. Ребята из девятых классов в специально отведенном для этого месте готовили знаменитый таджикский оши-палав. В тандыре девушки пекли душистые румяные лепешки. Зал гимназии был красочно оформлен. В торжественном мероприятии приняли участие приглашенные гости, представители ИОГВ города Кайраккума и родители.

Ñòàðèííûå ðåìåñëà – â æèçíü!

Ë.Íåãìàòçàäå

Ñîáêîð "Ñîõèëà"

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ

ÑÏÐÀØÈÂÀÅÒÅ - ÎÒÂÅ×ÀÅÌ

Документ для военнообязанного -Мой муж никогда не служил в Армии, но сейчас для получения загранпаспорта ему необходим военный билет. Где и как его получить?

Àìèðîâà Ã. Êàéðàêêóì

Отвечает наш постоянный консультант по правовым и юридическим вопросам С.Сайдуллаева - государственный нотариус государственной нотариальной конторы города Кайраккума. -Призывным считается возраст от 18 до 27 лет. Однако если в семье один мальчик - сын, то он также освобождается от службы в Армии. В вашем случае, если вашему мужу больше 27 лет, он может получить военный билет или приписное свидетельство в военкомате по месту жительства.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ От всей души поздравляю коллектив инфекционного отделения городской клинической больницы города Кайраккума с праздником Навруз. Особая благодарность за внимательное и чуткое отношение к пациентам от всех вылеченных Вами больных - заведующему отделением А.Бобокалонову, старшей медицинской сестре Б.Юльчиевой, медицинским сестрам Наргизе, Мухайе, Дилафруз и Муяссар. Пусть никогда ваши чуткие заботливые руки не знают устали и болезней, а ваше доброе внимательное отношение к каждому больному будет вознаграждено сторицей.

Àçèçà Àõìåäîâà, æèòåëü ãîðîäà Êàéðàêêóìà

Ýòî èíòåðåñíî -Одной галантерейной фирме очень хотелось привлечь в число своих клиентов знаменитого писателя Эрнеста Хемингуэя и тем самым повысить свой престиж. Поэтому писателю от фирмы был прислан галстук с надписью: "наши галстуки всюду пользуются успехом. Надеемся, что вы охотно пришете нам два доллара за этот экземпляр". Через несколько дней фирма получила ответ: "Мои книги всюду пользуются успехом. Надеюсь, что вы охотно приобретете экземпляр повести, которую я вам высылаю Книга стоит два доллара 80 центов, так что вы должны мне 80 центов". -Более ста шестидесяти лет назад была получена ацетилсалициловая кислота Шарлем Фредериком Жераром, и с тех пор лекарство, известное под названием "Аспирин", верно служит человечеству. Ученые после ряда исследований выяснили, что прием одной таблетки в день лбюдьми среднего возраста на протяжении трех лет снижает риск заболеть раком на четверть. А в течение пяти лет - на 37 %. При этом аспирин, как может, предотвращает появление рака. Но нельзя забывать о том, что регулярный прием данного средства может повредить желудочно-кишечный тракт и вызвать внутренние кровотечения, поэтому есть необходимость проконсультироваться с врачом. Ð.Ìèðçîðàõèìîâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÀÊÀÍÑÈÈ!

ОО Таджикско - китайская горно-промышленная компания объявляет набор на вакатные должности по следующим специальностям.

Необходимые специалисты Место работы

Рудник (подземный)

Горнообогатительная фабрика

Профессии

Кол-во человек

Электрик Сварщик Водитель грузовых машин самосвал Горнорабочий Машинист ПДМ (подземный Оператор мельницы Оператор известкователя Разнорабочий в цеху

5 10

Оплата на руки 1200 с. 40 с./д.

20

40 с./д.

20

1200 с.

5

52 с./д.

3

1000

2

1000

15

900

Ежедневная выдача на питание в размере 5 сомони, ежегодно начисление для пособия по 20 сомони. Обращаться по адресу: г.Худжанд, ул.Сырдаринская, 3«А, или пос.Зарнисор, ул.Сомониён, 22. Тел.: (92) 809-75-02


C O   

4

21 марти соли 2014

Ý¥¨È ÍÀÂФÇÈ À¯ÀÌ Наврўз бо корњои дењќонї зич алоќаманд буда, аз ин се њазор сол муќаддам арзи вуљуд намудааст ва бо мурури замон такмилу ривољ ёфтааст. Ин љашнро мардуми Шарќи Миёна, аз љумла, тољикон њамчун љашни сари сол, Соли нав ќайд менамоянд. Аз ин рў, ин љашн дар байни мардум бо номњои «Иди сари сол», «Иди Соли нав» маъруфу машњур гардидааст. Мутафаккир ва файласуфи бузург Абўрайњони Берунї бунёди љашнгирии Наврўзро ба яке аз ќањрамонони достонњои эронї – Љамшед нисбат медињад. Инчунин мувофиќи маълумоти Абўрайњони Берунї шоњони Сосонї Наврўзро шаш рўз љашн мегирифтаанд. Дар рўзи аввал шоњ мардумро ќабул ва пазирої мекардааст, рўзи дуюм мансабдорону давлатмандон, рўзи сеюм муъбадонро, рўзи чорум ањли дарбор, рўзи панљум фарзандону хешу аќрабояшро ќабул менамудааст, рўзи шашум худи шоњ Наврўзро ба таври хоса љашн мегирифтааст, ки он рўзро Наврўзи бузург меномидаанд. Олими њамадон Умари Хайём доир ба таърихи љашни Наврўз, анъанот, сабаби љашнгирї асари илмии «Наврўзнома» иншо намудааст. Ў эътироф менамояд, ки асосгузори љашн Љамшед аст. Аз рўи аќидаи Умари Хайём офтоб дар сесаду шасту панљ рўз ду давр мезанад ва ин ду давр, ки ба охир расид, сол поён ёфта, моњи њамал, яъне фасли бањор сар мешавад, Соли нав оѓоз меёбад.

Òàðîâèøè õîìà

Дар рўзгори Сосониён мардум либоси сапед ба бар намуда, ба њамдигар сапедї мепошидаанд, шири навдўшида ва ќанди сапед пеш аз оѓози хўрокии Соли нав истеъмол мекардаанд. Ба осмони нопайдоканор бози сапед сар медодаанд, то озодона болафшонї намоянд. Дар оѓози Наврўз њар як фард кўшиш менамуд, ки дасташ олудаи сиёњї набошад. Онњо орзу доштанд, ки ќадами Наврўз мисли орд сапед бошад ва хушбахтию фаровонї орад. Рўидан ва шукуфтани аввалин гулњои бањорї – Бойчечак, Сияњгўш аз эњё шудани табиат, омадани Наврўзу Соли Нав ва бањор мужда мерасонанд, боиси шодию хурсандии мардум мегардад. Љашни бостонии Наврўз њоло ба иди мењнат, шеъру суруд, санъату маданият, вањдату ягонагии миллат, ба иди дўстии халќњои гуногунмиллати љумњуриамон табдил Àáäóëëî¿îí ÌÀÂËÎÍÇÎÄÀ, ёфтааст.

äîòñåíòè Äîíèøãîμè äàâëàòèè Õó¿àíä, áà íîìè àêàäåìèê Áîáî¿îí ¢àôóðîâ

Òàðîíàè Íàâð´çº

Ãóë÷èíè õàáàðμî

Наврўз навиди навбањор оварда, Њам мужда зи гул ба рўзгор оварда. Нафаси гарми тозабањор ба машом мерасад. Боз ба сарзамини аљдодии мо Бањори сармошикан омад. Ин лањзањо ба лавњи хотир гуфтањои адиби ширинсухан Њаким Карим меояд: - Биё, Бањор! Марњабо... Бо шунидани калимаи Бањор - Наврўз ба ёдам меояд. Дил майли куњу даман мекунад. Сияњгўшу суман, савсану лола њамчун муждарасон аз интињо ёфтани сармо истиќболам мекунанд. Ва беихтиёр мегўям: - Хуш омадї, Бањори нозанину Наврўзи гулбасар!

Õóø îìàäº, Áàμîðè íîçàíèí! Худам гул, сар то доман пур аз гул мегардам. Миёни он њама гулњо мечархаму ѓазалхон мешавам. Ба оњанги хушнавои зиндагию шаршараи куњї, ки он дам маро ёд меояд, суруд мехонаму мечархам, бо њаловат аз насими гулфишону атрбези навбањорон ва чун кабки озоду хушхироми аз ќафас ба абад рамида. Наврўз маро ёд ояд, ки субњи наверо ато намояд, субњи саиду пурфайз, рўзи хушу беѓам, чењрањои хандон, чашмони пурбору мењрафшон, дастурхони неъматбор. Як сў чаман, як сў тараб, оѓози некро нест шаб. Доирабардаст дар миён раќќосадухтар дар хиром, зебосанам дар нози ноз, гулписарак афтад ба дом. Наврўз, муборак рўзи хуш, лутфе кунад њар кас ба хуш. Оре, наврўзе ба ёд меояд, њаќќо ки рўзи хуш бошад, дилњои ошиќон њама дар хурўш бошад, таомњои њафтранг дар љўш бошад. Наврўз ба ёд меояд, амсоли хушрў дилбаре, њамранги дилљў манзаре. З-ин хотир Наврўз барои њама муборак бодо, бигуфтанд хуш, истиќболаш кардаву накў пазироиаш намуда... ... Наврўз моеяд боз. Дил майли тарабу шодї мекунад ин дам. Боли парвоз мекушоям боз. Фаровонию пурї меояд пеши назарам. Эй кош, Наврўз рўзи нав биёрад.

«Àç äóõòàðè áîîäîá, ¿îìåà øàâàä îáîä»

Чунин ном дошт озмуне, ки гулдухтарони дабистони №7 рўзњои пазироии навбањори хушпай бо шукргузорї аз сиёсати созандагии Сарвари давлат Эмомалї Рањмон гузарониданд. Шаш дастаи синфњои болої аз рўи њафт шарти озмун њунарнамої намуданд. Њадафи шартњои озмунї ба чаќќонии оиладорї, сариштаи рўзгор, эњтироми волидайн, канораљўйї аз рафторњои зишт ва сањмгузорї дар вусъати љомеаи солим нигаронида шуда буд. Баромади дастањо аз он шањодат медод, ки њар як иштирокчї тайёрии хуб дидааст. Бар замми ин бењтаринњо боз муайян гардиданд. Дастањои духтарони синфи 10б сазовори љойи якум ва синфњои 10а, 11а љойњои дуюму сеюмро соњибї намуданд. Раиси Шўрои занон ва духтарони мактаб Дилором Ахмадалиева, ки яке аз муаллимањои бомаърифату ташкилотчї ба шумор меравад, бањри дар сатњи хубу хотирмон баргузории чорабинї сањми шоён гузошт.

Ðàéμîíà ¥àìçàëèìîâà, øàμðàêè Àäðàñìîí

×îðàáèíèμîè ñóäìàíäè òàúëèìº Дар МТМУ-и №14 ба ифтихори 20-солагии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон Фестивали дарсњо ва њафтаи синфњои ибтидої гузаронида шуд. Дар равиши чорабинии њафтаина ба хонандагон моњияти шоњасари китоби олию азизтарин - Конститутсия, ки барњаќ бахтномаи миллат, њуќуќу ифшогари рози мардум ва ифтихори баланди мост, фањмонида шуд. Намояндагони шуъбаи маориф ва даъватшудагон дар 11 фанњои таълимї иштирок намуданд.

Øàμîäàò £îäèðîâà, îì´çãîðè ñèíôμîè èáòèäîèè ÌÒÌÓ-è ¹14

Ìåμðèíèñî

Ýúëîí

Çîä ð´ç ìóá îðà ê !

Áèáèîìèíà Íóðìàòîâíàè àçèç! Шуморо ба љашни мавлуд, ки ба ин айёми гулафшону гулрези табиати зебои диёр рост омада, тањният мегўем ва бароятон тани бедард, хотири болида ва њаёти саршори хушї орзумандем. Миёни дўстон обод бошї, Ба ќомат сарву њам шамшод бошї.

Àμëè êîðìàíäîíè êèòîáõîíàè ìóòòàìàðêàçîíèäàøóäàè áàõøè ôàðμàíã

Ä襥àò, îçìóí! Аз 2 то 9 апрели соли 2014 дар китобхонаи системаи марказонидаи бахши фарњанг Фестивали љумњуриявии «Њафтаи китоби кўдакону наврасони Тољикистон» доир мегардад. Ба ин муносибат аз рўи шартњои зерин озмун эълон карда мешавад: 1. Бењтарин хонандаи китобхона; 2. Хонандаи бењтарини китобхона; 3. Иншои бењтарини хонандаи китобхона; 4. Дастони моњири хонандаи китобхона; 5. Навќалами китобхона; 6. Барои расми зеботарин. Озмун санаи 3 апрели соли равон љамъбаст мешавад. Ѓолибонро туњфа интизор аст. Телефон барои робита: (92) 972-01-68, (92) 987-33-75.

ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: Sohil_tj@mail.ru

HABP¤ BAAH (Дубайтињо)

Ватан Наврўз дорад, ёсуман дорад, Зи хокаш сабзањои орзу рўянд. Ва Наврўзї муборак њам Ватан дорад, К-онро Тољикистони азиз гўянд. Ватан њуре, паризоде шуд имрўз, Ва мушку анбаризоде шуд имрўз. Њумо гардид, парафшон њини Наврўз, Заминшин ахтаризоде шуд имрўз. Ватан афсонаи Наврўз дорад, Сафо дар лонаи Наврўз дорад. Арўси Машриќи аврангзеб аст, Ки гул дар шонаи Наврўз дорад. Ватанро дар бањорон њусн бинед, Канори модари дилљў нишинед. Ватан,модар ба пањлў ду фаришта, Ки бар дилњо бубахшоянд уммед. Алаф аз хоку мо аз хона берун, Бароем аз барои умри мавзун. Бањор аз нав бирезад мењр бар дил, Ки дил бар дил расад, Лайло ба Маљнун. Ватан Наврўз дорад, мисли товус, Кушо алвону ранги ќалби пурсўз. Кушоданњои лутфу њусндорї, Ту аз гулѓунчањои мењан омўз. Ватан Наврўз дорад, ёди Лоиќ, Худо рањмат кунад аљдоди лоиќ. Бањори Тољикистон мерасад боз, Барои нусрати авлоди лоиќ.

Áàμîðàëº ÍΣÈË

Наврўз расида Бигзашт барфу сардї, лутфи само расида, Омад бањор ёрон, нури Худо расида. Мардум њама саросар тоза либос дар бар, Наврўзи тозаљавњар бар мулки мо расида. Бишкуфта ёсамину насрину лола, ќоќу, Овои андалебон то бар само расида. Олам муаттар имрўз аз бўи сабзаву гул, Бар дарди гулпарастон бешак, даво расида. Боди сабо вазида дар кўњу дашту водї, Шўхикунон бибўсад рўи шумо расида. Савти рубобу таблак то бар фалак бипечад, Аз дил барад ќарорам, ширин наво расида. Бо дўстони љонї айёми шеърхонї, Дар рўи сабза ќолин бас дилрабо расида. Гар ваъдае бидодї аз рўи мењрубонї, Бар ваъдаат вафо кун, айни вафо расида. Наврўз рўзи Вањдат, бо дўстон бисозем, Табрику тањниятњо аз ошно расида.

Àñàäóëëîμè ¥àáèá, øàμðàêè Àäðàñìîí

£ÀÒÐÀ²ÎÈ ÍÀÂСÇDª Шарарафшон нигоњи мењри ховар, Замин пўшида гулгун курта дар бар. Ба оњангу таљаммулњои Наврўз, Љањон ороста базме мунаввар. Аё дењќон, бањори ту муборак, Замони кишту кори ту муборак. Замин дар ихтиёрат бори дигар, Навии рўзгори ту муборак. Будам фартут, тавонам дод Наврўз, Сафои бекаронам дод Наврўз. Набуд шавќи сухангўї маро гар, Ѓазал андар забонам дод Наврўз.

Ð.Øîäð´ç

Агар дар љумъа ояд Наврўз... Агар дар љумъа ояд рўзи Наврўз, Зи њайронї шунав ин назму омўз. Зи ѓалла бањрае гиранд мардум, Зи њар љинс аз њама бењтар зи гандум. Шавад дар мардумон кам мева хўрдан, Шавад бо кўдакон бас маргу мурдан... Ду, се байт аз Наќибе ёдгор аст, Чаро, к-ин ањли њикматро ба кор аст. Рафиќо, аз карам њар гањ, ки хонї, Ба сомоне дуое мерасонї!..

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Хуршедаи Вализод, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Гулxа[он Турсунзода Тар[созии компютерb: М.М у[ амм адxо нов Cупориш № _____ Теъдод 1000 нусха

21-03-2014  
21-03-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Advertisement