Page 1

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ЊАФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД

18 ДЕКАБРИ СОЛИ 2013

№ 53 (730)

22 äåêàáð - Èäè êàñáèè ýíåðãåòèêμî

ÎÁÓ ÁÀУ ÑÀÐÂÀÒÈ ÁÅÍÀÇÈÐÈ ÒίÈÊÈÑÒÎÍ

ÍÀÁÇÈ Ð¤Ç

ÒÀÁÐÈÊÈ

Ðàèñè øàμðè £àéðî³³óì Õóäîéíàçàð Þëäîøåâ áà ìóíîñèáàòè Èäè êàñáèè ýíåðãåòèêμî Энергетика яке аз соњањои муњимтарини хољагии халќ мањсуб ёфта, асоси рушди саноату иќтисодиёти мамлакат мебошад. Дар шароити муосир тараќќиёти хољагии халќ, бењбудии рўзгори мардум аз бисёр љињат ба пешравии соњаи барќ вобастагии калон дорад. Ќайроќќум дар љумњурї чун шањри энергетикњо низ шинохта мешавад, зеро 57 сол аст, ки ин љо Нерўгоњи Барќи Обии "Дўстии халќњо" фаъолият дошта дар пешравии иќтисодиёти шањру навоњии вилоят наќши муассир мебозад. Њамаи кормандону мутахассисони Нерўгоњ шабу рўз дар талошанд, ки њамаи таљњизотњо муътадил фаъолият карда њам корхонањову њам ањолї бо барќ таъмин бошанд. Ба шарофати дастуру нишондодњои Сарвари давлат сохтмони иншоотњои барќї дар љумњурї идома ёфта, дар назар аст, ки шуруъ аз соли нав таљдид ва азнавсозии НБО-и Ќайроќќум низ оѓоз ёфта, шароит фароњам моварад, ки баъди таъмир иќтидори истењсолии он афзун хоњад гашт. Тавре Президенти мамлакат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатї ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид доштанд: "Шомилшавии давлат ба узви комилњуќуќи

Созмони Умумиљањонии Савдо дар назди мо вазифањои муњим мегузоранд". Аз ин лињоз, рушди босуръати соњаи энергетика аз љумлаи яке њафт вазифаи гузошташуда дар Паёми Сарвари давлат мебошад. Таъминоти бемайлон бо нерўи барќ, сифати фаъолияти корхонаву муассисањои мављударо бењбудї бахшида, имкони хуби бунёди корхонањои хурду бузургро фароњам меорад. Њамчунин рушди босуботи соњањои коркарди маъданњои куњї ва саноати сабукро таккони љиддї мебахшад. Барќчиён иди касбии худро бо мењнати фидокорона ва сарбаландона пешвоз мегиранд ва наќшањои кории имсоларо иљро намуда, барои пешравии иќтисодиёти шањр ва бењбудии зиндагонии мардум њиссаи арзандаи худро мегузоранд. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр боварї дорад, ки энергетикњои тољик рисолати худро оид ба таъминоти барќ сарбаландона иљро карда метавонанд. Њамаи шумоёнро, барќчиёни азиз, бо иди касбиатон самимона табрик гуфта, бароятон саломатї ва комёбињои нави мењнатї орзумандам. Идатон муборак, барќчиёни азиз!

£ÀÉÐΣ£ÓÌ ¥àôò íàâèä äàð μàôò ñàòð Бо ташаббуси Раиси шањр љињати шароити бењтари буду боши кўдакон боз се утоќи навбатї барои се гуруњ дар кўдакистони "Офтобак" ба маблаѓи 61 њазору 350 сомонї пурра аз таъмир бароварда шуд, ки он аз соли 2014 ба фаъолият шуруъ менамояд. Шуъбаи агентии давлатии њифзи иљтимої ва муњољирони мењнатии шањри Ќайроќќум барои 40 нафар сарбозони муњлати хизматашон ба итмом расида ба муддати се моњ кўмакпўлї људо кард. Соњибкори хитойи Танг Дингкун дар њамкорї бо ЉМ ТКММ "Апрелевка" дар арафаи Соли нав ба 34 оилаи ниёзманди шањраки Консой ба миќдори 200 сомонї кўмак расонид, ки ин 6 њазору 800 сомониро ташкил медињад. Бо роњхати кумитаи иттифоќи касабаи маорифи шањри Ќайроќќум 11 нафар омўзгорони макотиби миёна ба муњлати як њафта дар осоишгоњи "Шифо" истироњат ва саломатии хешро барќарор намуданд. Рўзи шанбе сокинони шањр ба маъракаи нињолшинонї баромада дар минтаќаи фароѓатї 240 бех ва њамагї зиёда аз 500 бех нињолони њамешасабзу ороишї шинониданд.

Áà òàâà¿¿óμè âàêèëîíè Ìà¿ëèñè âàêèëîíè õàë³è øàμð! 20 декабри соли 2013, соати 09:00 Иљлосияи XVI Маљлиси вакилони халќи шањр (даъвати чорум) баргузор мегардад. Иштироки њамаи вакилони Маљлиси вакилони халќи шањрро хоњиш мекунем.

Ìà¿ëèñè âàêèëîíè õàë³è øàμðè £àéðî³³óì

Соњибкор Бобољон Одибоев дар рўзи њашари нињолшинонї аз њисоби худ назди хонаи 119, кўчаи Истиќлол зиёда аз 30 бех нињолони њамешасабзро ба миќдори 1500 сомонї харида шинонид ва масоили обмониро низ њаллу фасл кард. Моњи ноябри соли љорї дар маљлисгоњи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон озмуни вилоятии "Раиси иттифоќи касабаи сол - 2013" баргузор гардид ва раиси Кумитаи иттифоќи касабаи гимназияи №1, ба номи Б.Ѓафурови шањри Ќайроќќум Шањодат Сатторова сазовори љойи дуюм гашт.

Õàáàðíèãîðè "Ñîμèë"


C O   

2

18 декабри соли 2013

ÌÀвÈËÀÈ ÎÁÎÄÊÎÐÈÂÓ ÑÎÇÀÍÄÀÃD ¥ È Ñ Î Á Î Ò È Ðàèñè øàμðè £àéðî³³óì îèä áà íàòè¿àμîè ðóøäè è¿òèìîèþ è³òèñîäèè øàμð äàð ¸çäàμ ìîμè ñîëè 2013 Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр дар 11 моњи соли 2013 фаъолияти худро бањри татбиќи дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон, Паёми Сарвари давлат ба Маљлиси Олї, ќарору фармоишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њуљљатњои “Стратегияи баланд бардоштани сатњи некўањволии мардуми Тољикистон барои солњои 2013-2015”, “Барномаи рушди иќтисодиву иљтимоии вилояти Суѓд дар давраи то соли 2015” ва дигар барномањои соњавї, ќарорњои Маљлиси вакилони халќи вилоят равона намуд.

ÑÎ¥ÀÈ ÑÀÍÎÀÒ Корхонањои саноатии шањри Ќайроќќум дар ин давра фаъолияти мунтазами истењсолиро таъмин намуда, ба маблаѓи умумии 597,1 млн. сомонї мањсулот истењсол ва суръати афзоиши онро нисбат ба њамин давраи соли гузашта бо нархњои муќоисавї 124 дарсад таъмин намуданд. Дар корхонањои саноатии шањр тиллою нуќра, мањсулоти ќолинї, нерўи барќ, шишаи сохтмонї ва зарфњои шишагини гуногунњаљм, консентрати сурбу руњ, мањсулотњои ѓаллагї, оњану бетонї ва дигар намуди мањсулотњои саноатию ниёзи мардум, дар маљмуъ зиёда аз 35 намуд истењсол карда шуданд. Соли љорї 9 корхонаи хурду миёнаи истењсолї ба фаъолият оѓоз ва 130 љойи корї ташкил ёфт. Дар давраи њисоботї аз 19 адад корхонањои саноатии шањр, ки ба истењсоли мањсулот машѓуланд, 15-тои онњо афзоиши њаљми истењсоли мањсулотро нисбати њамин давраи соли гузашта бо нархњои муќоисавї барзиёд таъмин намуданд. 3 корхонањои саноатии шањр нисбат ба њамин давраи соли 2012 суръати афзоиши мањсулотро коњиш доданд, аз он љумла, корхонањои Нерўгоњи барќи обии «Дўстии халќњо» - 95,2 дарсад, ЉСК «Комбинати маъдантозакунии Адрасмон» - 68,9 дарсад, ЉСК «Комбинати фулузоти нодири Ленинобод» - 0,2 дарсад. Корхонаи ЉСП «Комбинати ордбарории Темурмалик» бошад тамоман фаъолият накард. Комбинати маъдантозакунии Адрасмон аз нимаи дуюми соли равон аз фаъолияти истењсолї бозмонд. Љамъияти муштараки Тољикистону Канадагии мавќеаш мањдуди «Апрелевка» ва љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Ширкати куњи саноатии Тољикистону Хитой» фаъолияти мунтазами истењсолї доранд. Дар маљмуъ дар ин ду корхона 80 дарсад мањсулоти саноатии шањр истењсол гардидааст. Имрўз дар ЉМ ТКММ “Апрелевка” 860 нафар ва дар ЉДММ «Ширкати саноати куњии Тољикистону Хитой» 1590 нафар кормандон фаъолият доранд. Маоши онњо аз 1500 то 1800 сомониро ташкил медињад. «Ширкати саноати куњии Тољикистону Хитой» дар љамъбасти соли љорї ба иќтидори наќшавии давраи аввали истењсолї-коркарди 1 миллион тонна маъдан ноил мегардад. Тўли ёздањ моњ 959,2 тонна маъдан истихрољ карда шуд. Умуман дар корхонањои саноатии шањр имрўзњо 3797 нафар шањрвандон ба фаъолияти мењнатї фаро гирифта шудаанд, ки ин 47,1 дарсади теъдоди умумии кормандони тамоми соњањои хољагии халќи шањрро ташкил медињад. Маоши миёнаи моњонаи саноатчиён ба 1472 сомонї баробар аст. Бо њадафи раќобатпазирї дар бозори љањони айни замон дар корхонањои саноати шањр таљњизотњои нави замони муосир васл карда шуда истодааст. Дар ЉСК “Ќолинњои Ќайроќќум” дастгоњи ќолинбофии истењсоли ширкати Ванде-Вилии мамлакати Белгия, ки дар миќёси Осиёи Марказї нахустин буда иќтидори истењсолии он то 2000 метри мураббаъ мањсулоти ќолинї дар як басти корї аст ба истифода дода шуд. Бо намояндагони ин ширкат, барои ворид намудани ду адад чунин дастгоњи бофандагї дар соли оянда созишнома ба имзо расидааст. Дар коргоњ инчунин хати нави технологии ороиши иловагии ќолинњо истењсоли Тайван ба истифода дода шуд, ки тариќи он бо воситаи буриши махсуси пати ќолинњо ба наќшу нигори он њусни иловагї зам карда мешаванд. Инчунин таљњизоти муосирї ќолинпечонии истењсоли Туркия васл карда шуда маври-

ди истифода ќарор дорад. Дар маљмуъ, истифодаи таљњизотњои муосир ва баланд бардоштани њосилнокии мењнат имконият дод, ки сифати мањсулоти ќолинї бењтар гардида, арзиши аслии он паст карда шавад. Дар ёздањ моњ ќолинбофон 1 миллиону 203 њазор метри мураббаъ мањсулоти ќолинї истењсол намуданд, ки он нисбати њамин давраи соли гузашта 1,5 маротиба зиёд аст. Ташкили дурусти кору дарки масъулиятшиносї буд, ки дар 11 моњи соли равон аз љониби мутахассисони корхона ба маблаѓи 3 миллиону 337 њазор сомонї корњо ба субут расонида шуданд ва самаранокии фаъолият аст, ки пардохти њама намуди андоз ва музди мењнат сариваќт ба роњ монда мешавад. Соли равон фаъолияти мутахассисони корхонаи воњидии экспедитсияи комплексии геологии Ќайроќќум ба зиёда аз 20 иншоот, ки дар мавзеъњои гуногуни вилоят воќеанд, равона шудааст. Дар њамкории зич бо ЉДММ «Њаљмис»-и ноњияи Ѓончї муяссар шуд, ки захираи бузурги гилро барои истењсоли хишти пухта кашф ва дар ин самт њоло корњои пажўњишї идома дорад. Бо ЉДММ «ДурахшМ», воќеъ дар шањри Хуљанд, дар ќаторкуњњои Меваѓул иктишофи геологї љињати пурра омўхтани санги кварсї идома дорад. Њамкорї бо ширкатњои «Б.Самадов»-и ноњияи Исфара дар масъалаи дарёфти масолењи гипсї барои тавлиди семент, бо ЉДММ «Дин-Шин ХЭ»- Адрасмон оид ба муайян кардани миќдори маъдан дар таркиби партови истењсолї, бо ЉДММ «Элегант»-и шањри Чкалов оид ба дарёфти туфарегсангњои мавзеи Дўлона»-и ноњияи Ашт ва ЉДММ «Бинокор-2013»-и шањри Конибодом барои муайян кардани регу шаѓал њам натиљањои фаъолият мусбї арзёбї шудааст. Як самти фаъолияти корхонаи воњидии экспедитсияи комплексии геологии Ќайроќќум ин кўмак ва мусоидат дар кофта ба истифода додани чоњњои об чи барои нўшидану чи барои обёрии зироатњо мебошад. Тибќи иттилои мављуда, соли равон дар навоњии Ѓончї, Мастчоњ, Истаравшан, Спитамен, Б.Ѓафуров, Ашт, Конибодом ва Љ.Расулов 20 адад чунин чоњњои об барои истифода ба ањолї дода шуд.

ÂÀÇÚÈ È¯ÐÎÈ ÁÓ¯ÅÒ Самаранок ва мунтазам фаъолият доштани корхонањои саноатї дар таъмини иљрои наќшаи буљет наќши арзанда дорад. Тўли ёздањ моњи соли 2013 ба ќисми даромади буљети давлатї (бе дарназардошти андози иљтимої) 50,4 млн. сомонї маблаѓ ворид гашт, ки он баробар ба 115,1 дарсади наќша мебошад. Дар натиља ба буљет 6,6 млн. сомонї аз наќша зиёд маблаѓ ворид гардид. Наќшаи даромади буљети мањаллї 116,0 дарсад ба иљро расонида шуда, аз наќша зиёд 2,4 млн. сомонї маблаѓ ворид гардид. Таъмини иљрои барзиёдии ќисми даромади буљет имкон дод, ки маблаѓгузории соњањои иљтимоии шањр сариваќт таъмин карда шавад. Дар натиља наќшаи ќисми харољоти буљети мањаллї 108,5 дарсад иљро гардид. Танњо ба ду соњањои асосї - маориф ва тандурустї 11 млн. 570 њазор сомонї ё 74 дарсад маблаѓи буљет равона карда шуд. Иљрои наќшаи андози иљтимої бо назардошти харољот 111,7 дарсад таъмин гардид. Ба љои наќшаи пешбинишуда 24 млн. 153 њазор сомонї, 26 млн. 972 њазор сомонї ворид гашт, ки он аз наќша 2 млн. 819 њазор сомонї зиёд аст. Дар њолати 1 ноябри соли љорї ќарзи корхонаю ташкилотњо аз њисоби андозњо (бо назардошти баќияпулињои андози иљтимої) 4 млн. 728 њазор сомониро ташкил дод. Ќарзи корхонањои дар шуъбаи андозсупорандагони азим дар ќайд буда-2 млн. 978 њазор сомонї, ќарзи корхонањои дар шуъбаи андозсупорандагони миёна дар ќайд буда-723

њазор сомонї ва ќарзи корхонањои дар шуъбаи андозсупорандагони нозироти андози шањр дар ќайд буда-1 млн. 27 њазор сомонї мебошад. Новобаста аз амалї намудани як ќатор тадбирњо маблаѓи ќарзи андози андозсупорандагон нисбати аввали сол ба маблаѓи 3 млн.465 њазор сомонї зиёд гардид.

ÑÀÂÄÎ, ÕÈÇÌÀÒÐÀÑÎͪ, ÑÀÐÌÎßÃÓÇÎЪ ÂÀ ÑÎ¥ÈÁÊÎЪ Дар давраи њисоботї, њаљми гардиши фурўши моли чакана дар шањр 21 млн. 169 њазор сомониро ташкил дод, ки ин нишондињанда нисбат ба њамин давраи соли сипаришуда 109,7 дарсад афзудааст. Дар натиљаи ба истифода дода шудани муассисањои нави хизматрасонї, њаљми хизматрасонии пулакї ба ањолї ба 51 млн. 427 њазор сомонї баробар шуда, 1,6 маротиба афзудааст, аз он љумла њаљми хизматрасонии пулакии маишї дар ин давра 27 млн. 622 њазор сомониро ташкил дод, ки ин нишондињанда низ 113,2 дарсад зиёд мебошад. Субъектњои хољагидории шањри Ќайроќќум бо 17 кишварњои љањон алоќаи тиљоратї доранд. Њаљми гардиши умумии савдои хориљї дар ин давра ба 67 млн. 820 њазор дол. ИМА баробар шуд, ки аз он содироти мол 50 млн. 727 њазор дол. ИМА, воридот бошад, 17 млн. 93 њазор дол. ИМА-ро ташкил дод. Тибќи маълумоти оморї ба иќтисодиёти шањр 69,4 млн. сомонї инвеститсия љалб гардида аз он 12,9 млн. сомонї инвеститсияи хориљї ва 56,5 млн. сомонї инвеститсияи дохилї мебошад. Њоло дар шањр шумораи соњибкорони инфиродї 646 нафарро ташкил медињанд. Мувофиќи маълумотњои оморї дар шањр 60 корхонањои хурд фаъолият доранд, ки аз онњо 15-тояш ба истењсоли мањсулоти саноатї ва ниёзи мардум машѓул аст.

ÂÀÇÚÈ ÑÎ¥ÀÈ ÌÅ¥ÍÀÒ, ØÓFË ÂÀ ¥ÈÔÇÈ È¯ÒÈÌÎÈÈ À¥Î˪, ÌӥίÈÐÀÒÈ ÌÅ¥ÍÀÒª Музди маоши миёнаи кормандони хољагии халќи шањр дар ин давра 1125 сомониро ташкил дод, ки нисбати њамин давраи соли гузашта ба маблаѓи 169 сомонї зиёд мебошад. Нисбати соли 2010 ин нишондињанда 2,4 маротиба боло рафтааст. Гарчанде, ки солњои охир таъмини пардохти музди мењнати кормандони тамоми соњањои хољагии халќ мунтазам таъмин карда мешуданд, дар њолати 1 ноябр дар шањр ќарз аз музди мењнат 3 млн. 327,7 њазор сомониро ташкил дод, ки он аз њисоби корхонањои Шабакаи барќии Суѓд (1млн. 339 њазор сомонї), муассисаи фурўши барќ (522 њазор сомонї) ва ГОК-и Адрасмон (1млн. 459 њазор сомонї) мебошад. Шумораи умумии кормандони дар тамоми соњањои хољагии халќи шањр фаъолият дошта 8054 нафарро ташкил медињад, ки ин нисбати њамин давраи соли гузашта 640 нафар зиёд шудааст. Зиёдшавии теъдоди кормандон дар тамоми соњањо ба назар мерасанд. Соли љорї ба маркази шуѓли ањолии шањр 1115 нафар шањрвандон оиди масъалањои бо кор таъминкунї мурољиат намуданд, ки аз онњо 537 нафар занон мебошанд. Аз шахсони мурољиат намуда 509 нафар њамчун бекор расман ба ќайд гирифта шудаанд. Аз шумораи шањрвандони дар ќайд буда 392 нафар бо љои кори доими таъмин карда шуд. Ба корњои љамъиятии музднок дар асоси шартнома 44 нафар бекорон љалб карда шуданд. Дар шањр 2398 љои нави корї таъсис дода шуд, аз ин дар соњаи саноат 586 љои корї, соњаи савдо ва хизматрасонї 1184 љои корї, дар муассисањои сохтмонї 294 љои

корї мебошанд. Дар корхонаю муассисањои шањр 290 љойњои кории холї ва вазифањои озод мављуд аст. Дар ќайди шуъбаи агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи шањр 3279 нафар нафаќахўрон меистанд. Њаљми миёнаи моњонаи нафаќаи нафаќахўрон 237 сомониро ташкил медињад. Андозаи нафаќаи нафаќахўрон аз 1 сентябр бозњисобї карда шуд ва зиёдшавии нафаќа ба њисоби миёна 122,7 дарсадро ташкил намуд. Пардохти нафаќа аз 1 август инљониб тариќи кортњои бонкї амалї мешавад. Имрўзњо дар миќёси шањр ќарзи пардохти нафаќа вуљуд надошта, маблаѓгузорї ва пардохти сариваќтї, моњ ба моњ ба роњ монда шудааст. Тибќи маълумоти мављуда айни замон 4190 нафар сокинони шањри Ќайроќќум аз љумла 971 нафар занон, 3121 нафар мардон ва 98 нафар љавонони синнашон то 18 сола дар Федератсияи Руссия дар муњољирати мењнатї мебошанд.

ÑÎ¥ÀÈ ÑÎÕÒÌÎÍ ÂÀ ÌÅÚÌÎЪ Дар давраи њисоботї муассисањои сохт-монии шањр ба маблаѓи 4 млн 913 њазор сомонї корњои пудратиро ба анљом расониданд, ки он нисбати њамин давраи соли гузашта 113 дарсад зиёд аст. Маблаѓгузории асосї бошад ба соњањои хољагии халќи шањр 84,5 млн сомонї аз худ карда шуд. Дар ин муддат як ќатор корњои сохтмону барќарорсозии бинову иншоотњо ба роњ монда шуд. Аз љумла осоишгоњи кўдакону љавонони «Шоњин» барои 300 љой баъди азнавсозї ва таъмири кулл аз тарафи Бонки Миллии Љумњурии Тољикистон, бинои Коллељи тиббї аз тарафи ширкати “Бародарони саховатманд”, сохтмони хонаи истиќоматии панљошёнаи 8 њуљрадор, бо нуќтаи савдо. Дар асоси лоиња ва наќшањои тасдиќшуда сохтмони як ќатор бино ва иншоотњо оѓоз карда шуда, сохтмони онњо давом дорад, аз љумла: - Маркази саломатї аз тарафи гуруњи ширкатњои «Ал-Шафар», нуќтаи савдо ва хизматрасонї аз тарафи соњибкор Њасанов Ш., фабрикаи мурѓпарварї, сехи хиштбарорї аз тарафи соњибкор Рузиев Ф, истироњатгоњи донишгоњи кўњи металлургии Тољикистон, сохтмони хонањои истиќоматии замонавї аз тарафи ЉДММ «Ќайроќќум» ва ѓайра. Дар ин давра аз тарафи корхонањои коммуналии шањр корњои ободонї ва кабудизоркунї дар сатњи зарурї ба роњ монда шуданд. Љињати хизматрасонии коммуналї барои таъмини мунтазами ањолї бо ќувваи барќ, гази моеъ ва дигар намуди хизматрасонињо чорањои зарурї андешида шуд. Дар њудуди шањр ва минтаќаи истироњатї ба миќдори 1200 дона сўзанбарг, 1000 дона брисклет, 1500 дона сафедор, 42000 кўчати гулњои њархела шинонида шуд. Лоињаи «Барќароркунии обї нўшокї ва ташноб дар шањри Ќайроќќум», ки бо дастгирии Бонки рушд ва таљдиди Аврупо бо маблаѓњои кредитї ва грантї дар њаљми 2,4 млн. доллари ИМА амалї гардида истодааст. Аз љониби Шабакањои барќ дар ин давра ќувваи барќ ба миќдори 261 млн 889 њазор кВт соат ба маблаѓи 36 млн 823 њазор сомонї дода шуда, 42 млн 182 њазор сомонї пардохт шудааст, ки 115 дарсадро ташкил дод. Аз он ањолї ба маблаѓи 3 млн 206 њазор сомонї нерўи барќ истифода бурда, 3 млн 267 њазор сомонї пардохт намуд, ки 102 дарсадро ташкил дод. (Давомаш дар сањ. 3)


C O   

18 декабри соли 2013

3

ÌÀвÈËÀÈ ÎÁÎÄÊÎÐÈÂÓ ÑÎÇÀÍÄÀÃD ¥ È Ñ Î Á Î Ò È Ðàèñè øàμðè £àéðî³³óì îèä áà íàòè¿àμîè ðóøäè è¿òèìîèþ è³òèñîäèè øàμð äàð ¸çäàμ ìîμè ñîëè 2013 (Охираш. Аввалаш дар сањ. 2)

ÌÀÎÐÈÔ Бањри татбиќи дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон, Барномањои давлатии соњаи маориф ва вазифагузорињои Раиси вилоят дар давраи њисоботї дар шуъбаи маорифи шањр тадбирњои зарурї андешида шуд. Дар миќёси шањр 14 мактабњои тањсилоти миёнаи умумї ва 1 гимназия фаъолият мебаранд. Теъдоди хонандагон дар соли хониши 2013-2014 7431 (аз он духтарон 3680) нафарро ташкил медињад. Мавриди зикр аст, ки айни замон дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумии шањри Ќайроќќум 611 нафар ба насли наврас сабаќи маърифат меомўзанд, ки аз ин миќдор 27 нафарашон дорандагони нишони “Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон” буда, 106 нафар соњиби тахассуси олї, 134 нафар тахассуси якум ва 94 нафар тахассуси дуюм њастанд. Муассисањои томактабии шањр 8 ададро ташкил намуда, дорои 39 гуруњ мебошанд ва дар онњо 43 нафар мураббиён ба тарбияи 1001 нафар кўдакон машѓуланд. Бояд ќайд кард, ки дар ин давра 4 гуруњ барќарор карда шуда, нисбат ба њамин давраи соли гузашта 150 нафар кўдакон зиёд ба муассисањои томактабї љалб карда шуданд. Инчунин се гуруњи дигар дар кўдакистони “Офтобак” ба маблаѓи 61 њазору 350 сомонї пурра аз таъмир бароварда шуд, ки аз соли 2014 ба фаъолият шуруъ менамояд. Соли равон 571 нафар хонандагон мактабњои шањрро хатм намуда, 303 нафарашон ба мактабњои олї ва коллељњои љумњуриявию берун аз љумњурї дохил шуданд, ки ин 53 дарсадро ташкил медињад. Аз љумла, 13 нафар хатмкунандагони муассисањои таълимї тариќи квотањо ба донишкадањои Федератсияи Русия ва 13 нафар бо квотаи президентї ба Донишгоњњои олии кишвар дохил шуданд. Дар олимпиадаи байналхалќии фосилавї дар шањри Екатеринбурги Федератсияи Русия хонандаи синфи 10-и МТМУ-и №8 Пулотова Мадина аз фанни биология соњиби медали тилло гашт. Дар олимпиадаи фаннии вилоятї 3 нафар соњиби љойњои намоён гаштанд. Дар давраи њисоботї бо маќсади татбиќи Барномаи компютеркунонї ба муассисањои таълимии шањр харидори намудани 7 адад компютер ба наќша гирифта шуда, дар асл 16 адад компютер харидорї шуд, ки ин 190 дарсади наќшаро ташкил дод. Дар натиља шумораи умумии компютерњо ба 380 адад расид. Дар ин давра барои таъмири боми мактаби №1-и шањр аз тарафи “Ширкати саноати куњии Тољикистону Хитой” 190 њазор сомонї ва барои мактаби №2-и шањраки Чоруќдаррон зиёда аз 86 њазор сомонї, барои се гуруњи иловагии бинои кўдакистони №1 60 њазор сомонї, ба мактабњои тањсилоти миёнаи умумии раќамњои 5, 7, 12, 13 ва кўдакистони №21-и љамоати шањраки Адрасмон 44 њазору 674 сомонї маблаѓ аз буљаи мањаллї људо гардидааст. Барои гузаронидани системаи гармидињии мактаби №8 љамъ 75 њазору 862 сомонї маблаѓ истифода шуд, ки 47862 сомонии он аз њисоби маблаѓњои буљетї истифода шудааст. Зинапояи мактаби тањсилоти миёнаи умумии №6-и љамоати Зарнисор аз тарафи ширкати саноати куњии Тољикистону Хитой пурра аз таъмир бароварда шуд. Роњравњо ва майдончаи кўдакистони №3-и љамоати Консой ба маблаѓи 9300 сомонї аз њисоби буљаи мањаллї пурра аз таъмир бароварда шуд. Барои дар сатњи зарурї гузаронидани давраи тирамоњу зимистони солњои 20132014 ба муассисањои таълимии шањр аз буљаи мањаллї 87 њазору 628 сомонї маблаѓ људо гардид. Дар арафаи таљлили Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон ба 35 нафар кўдакони ятиму бепарастор аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон кўмаки якваќтаи

пулї ба андозаи 1000 сомонї расонида шуд. Инчунин бо ќарорњои Раиси шањр ба 150 нафар кўдакони маъюбу бесаробон кўмаки якваќтаи молиявї ба андозаи 50 сомонї, идрорпулї ба 16 нафар ятимоне, ки дар мактабњои шањр таълим мегиранд, њар моњ ба андозаи 35 сомонї ва ба 2 нафар донишљў 50 сомонї дода мешавад, ки ба ин маќсад 5040 сомонї људо гардидааст. Барои гузаронидани истироњати тобистонаи кўдакон ва наврасон бо ќарори Раиси шањр 72 000 сомонї маблаѓ барои 750 нафар мактаббачагон аз оилањои эњтиёљманд људо карда шуд. Дар маркази солимгардонии љавонону наврасони “Шоњин” бошад 1535 нафар кўдакону наврасон истироњат намуданд.

ÒÀÍÄÓÐÓÑÒª Кормандони соњаи тандурустии шањр бањри њифз ва бењдошти сињатии омма, татбиќи Барномањои миллї, пешгирии беморињои сироятї ва ихтисор намудани фавти ањолї мунтазам кўшиш ба харљ медињанд. Дар 11 моњи соли љорї бо ќарорњои раиси шањр барои таъмини кўдакони синнашон то 3 сола ва маъюбони модарзод бо доруворињои бепул 17548 сомонї, барои иштирокчиён ва маъюбони Љанги Бузурги Ватанї ва ба шахсони аз рўи имтиёз ба онњо баробар бо доруворї ва лавозимотњои тиббї 14 њазор сомонї, барои муоинаи занони нахустњомила 19 800 сомонї, барои таъмини хуни бехатарии донорї 4500 сомонї људо гардид. Барои харидории таљњизотњои тиббї 21953 сомонї маблаѓ људо карда шуд. Барои таъмири њуљрањои Маркази саломатї 11624 сомонї маблаѓ људо карда шуд. Барои таъмири Маркази саломатии шањраки Сирдарё 44475 сомонї маблаѓ људо гардид. Беморхонаи шањракњои Адрасмон ва Консой ба тариќи њашар аз таъмири љорї бароварда шуданд. Беморхонаи шањраки Зарнисор аз тарафи корхонаи Ширкати саноати куњии Тољикистону Хитой аз таъмир бароварда шуд. Дар шањр дар 11 моњи соли 2013 нисбат ба њамин давраи соли гузашта шумораи касалињои гирифтори зардпарвин 25 адад кам гардида, он 107 ададро ташкил мекунад. Шумораи касалињои сил дар давраи њисоботї 18 адад буда, нисбати њамин давраи соли гузашта 9 адад зиёд шудааст Дар шањр 6 њодисаи касалии домана (соли 2012 - 0) ба ќайд гирифта шудааст. Дар шањр њодисањои ба ќайдгирии љабрдидагон аз газидани њайвонот 73 њодиса ба ќайд гирифта шудааст - таваллуд дар хона - 6 адад, ки нисбат ба соли 2012 3 адад зиёд: - фавти кудакони то 1 сола 10 адад ва аз 1 сола то 4 сола 5 адад буда, он нисбат ба соли 2012 мутаносибан 3 ва 4 адади зиёд шудааст. - Шумораи фавти модар 1 нафар мебошад, дар њамин давраи соли гузашта фавти модар љой надошт.

ÔÀÐ¥ÀÍà Дар шањр 8 адад клубњо, 1 адад ансамбли «Фалак», 1 адад осорхона ва 1 адад боѓи фарњангу фароѓатї ва 10 китобхонањои оммавї арзи фаъолият дорад. Дар шањр махзани китобњо дар соли 2012 111031 адад буда он нисбат ба соли 2011 101,7 фоизро ташкил медињад. Дар давраи њисоботї зиёда аз 280 чорабинињои оммавї-фарњангї бахшида ба таљлили иду љашнњо ва санањои бузурги таърихї баргузор гардида, аз тарафи санъаткорон дар љамоати шањракњо, ќисмњои њарбї ва мањаллањо намоиши барномањои консертї ба роњ монда шуд.

ÂÀÇÚÈ ÑÎ¥ÀÈ ÊÎÐ ÁÎ ¯ÀÂÎÍÎÍ, ÂÀÐÇÈØ ÂÀ ÑÀɨ¥ª Тибќи маълумотњои оморї дар шањр теъдоди љавонон 11 њазору 80 нафарро ташкил медињад, ки ин 31 дарсади ањолиро ташкил медињад. Аз ин шумора 3418 нафар љавонон дар донишгоњњои олии кишвар ва 77 нафар дар давлатњои хориља тањсил доранд. Дар шањр 1 мактаби варзишии бачагону

наврасон бо 11 сексияњои варзишї амал мекунад, ки ба он 567 нафар (духтарон 120 нафар) љавонон љалб карда шудаанд. Дастпарварони мактаби варзишии шањр дар ёздањ моњи соли равон дар мусобиќањои сатњи шањр ва кушоди байни шањру ноњияњо иштирок намуда, 34 медал, дар мусобиќањои вилоятї ва љумњуриявї 27 медал ва дар мусобиќањои хориљи кишвар 8 медал ба даст оварданд. Бо вуљуди он ки дар сатњи шањр наќшаи даъвати тирамоњї ба сафи ќуввањои мусаллањи љумњурї барзиёд (102,2 дарсад) таъмин шуда бошад њам, иљрои наќша дар љамоати шањраки Консой таъмин нагардид (57,1 фоиз), ки доир ба ин масъала аз њозир сар карда байни љавонон корњои фањмондадињиро бурдан лозим аст. Рушди соњаи туризм яке аз самтњои фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ба њисоб меравад. Соли љорї ба осоишгоњњои шањр барои истироњат мењмонони зиёдї ватаниву хориљї ташриф оварда, аз хизматрасонињои онњо бањравар гаштанд. Мувофиќи маълумот дар ин давра ба осоишгоњи Бањористон 25948 нафар ташриф оварданд, ки 1037 нафари онњо аз хориљи кишвар ИМА, Англия, Эстония, Франсия, Олмон, Хитой ва ѓайра мебошанд. Дар осоишгоњи Шифо бошад 3899 нафар истироњат доштанд.

ÁÀÕØÈ ÊÎÐ ÁÎ ÇÀÍÎÍ ÂÀ ÎÈËÀ Дар самти кор бо занон ва оила дар ин давра фаъолият тибќи Барномањои давлатї ба роњ монда шуд. Имрўз 50 нафар занони фаъол дар вазифањои пурмасъули соњањои гуногун фаъолият дошта, аз онњо 10 нафар вакили Маљлиси вакилони халќи шањр ва 4 нафар раиси љамоати шањракњо мебошанд. Дар ин давра 39 нафар занон бо љойи кори доимї таъмин, 9 нафар ба корњои љамъиятї љалб, 229 нафар бо касбомўзї фаро ва ба 8 нафар барои оѓози фаъолияти соњибкорї ќарзњои имтиёзнок дода шуд. Дар ин давра дар њудуди шањр 13 љиноят аз тарафи 9 нафар занон ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбати њамин давраи соли гузашта 6 њодиса кам мебошад. Бо маќсади ба роњ мондани корњои фањмондадињї, тарбияи њуќуќии шањрвандон ва пешгирї намудани људошавии оилањо дар назди бахши кор бо занон ва бахши сабти асноди њолати шањрвандї вазифањои мушаххас гузошта шудааст. Аммо, боиси ташвиш аст, ки новобаста аз бурдани корњои фањмондадињї ва пешгирикунанда тўли ёздањ моњи соли љорї људошавии оилањо нисбат ба њамин давраи соли гузашта зиёд гардидааст. Соли равон шумораи умумии ба никоњ ќайд гирифташудагон 353 нафарро ташкил медињад. Агар соли 2012 - 83 њодисаи људошавї баќайд гирифта шуда бошад, ин раќам соли 2013 ба 84 њодиса расид, ки ин раќам 24 дарсади шумораи никоњи ба ќайд гирифташударо ташкил менамояд. Ин њолат ба он оварда расонд, ки соли гузашта 54 нафар кўдаки ноболиѓ ва соли 2013 67 нафар кўдакон дар оилањои нопурра монданд.

ÒÀÒÁÈ£È È¯ÐÎÈ £ÎÍÓÍÈ ¯ÓÌ¥ÓÐÈÈ ÒίÈÊÈÑÒÎÍ «ÄÀÐ ÁÎÐÀÈ ÒÀÍÇÈÌÈ ÀÍÚÀÍÀ ÂÀ ¯ÀØÍÓ ÌÀÐÎÑÈ̥ΠÄÀÐ ¯ÓÌ¥ÓÐÈÈ ÒίÈÊÈÑÒÎÍ» Бањри амалї намудани нишондоди Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» дар љамоати шањракњо, корхонаву муассиса ва дар мањалли зисти шањрвандон тадбирњои муфиди фањмондадињї мунтазам ба роњ монда шудааст. Бо маќсади татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бошад якчанд маротиба рейдњои муштарак гузаронида шуд. Иштироки хонандагон дар намози љумъа мавриди санљиш ќарор гирифт. Дар натиља нисбати 20 нафар волидайни ноболиѓе, ки дар ваќти дарс ба масљидњо ташриф овардаанд, чораљўї карда шуд.

Бо ташаббуси маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ва бо њамкории зани соњибкор, вакили мардумї дар Маљлиси вакилони халќи шањр Турсуной Зокирова дар тарабхонаи «Манижа» бахшида ба Иди Наврўз ва Рўзи байналмилалии њифзи кўдакон хатнатўйи 20 нафар наврасон аз оилањои камбизоат баргузор ва ба кўдакон туњфањои хотиравии Раиси шањр супорида шуд. Давоми ёздањ моњи соли 2013 њангоми баргузории 699 маъракањои асосї ягон ќонуншиканї ошкор карда нашудааст. Тўли ёздањ моњи гузашта аз 42 комиссияњои љамъиятї аз љониби масъулини бахш оид ба корњои дини маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ва сармутахассисони љамоатњо фаъолияти фаќат 20-тои онњо мавриди санљиш ќарор дода шудаасту халос. ки харољоти умумии онњо 3 миллиону 121 њазору 620 сомониро ташкил дод. Барои назорати камхарљ гузаронидани маъракањо 42 комиссияњои љамъиятї фаъолият менамоянд. Дар ин давра ба 928 оилањои эњтиёљманд ба маблаѓи 139 њазору 440 сомонї љубронпулї барои истифодаи ќувваи барќ дода шуд. Барои расонидани кўмакњои моддї ба шањрвандон 58 њазору 156 сомонї маблаѓ бо ќарори раиси шањр људо гардид ва 6 нафар бо аробачаи маъюбї таъмин карда шуданд.

ÂÀÇÚÈ ÑÎ¥ÀÈ ÒÀÐÒÈÁÈ ¥Ó£Ó£ª ÂÀ ¯ÀÌÚÈßÒª Сохторњои маќомоти њифзи њуќуќ якљоя бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр оид ба татбиќи барномањои давлатии мубориза бар зидди љинояткорї, таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї корњоро ба роњ монд. Бањри иљрои Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №543, аз 2 ноябри соли 2007 «Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии мубориза бо љинояткорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-2015» наќша - чорабинї тањия гардида, мавриди иљро ќарор дорад. Дар ин давра дар ќаламрави шањр 123 адад љиноят ба ќайд гирифта шуда, 83,2 дарсади он ошкор гардидааст. Мутаносибан дар соли 2012, 132 адад љиноят ба ќайд гирифта шуда, фоизи ошкоршавии он 96,3 дарсадро ташкил медод.

ÁÀÐÐÀÑÈÈ ÀÐÇÓ ØÈÊÎßÒ¥ÎÈ ØÀ¥ÐÂÀÍÄÎÍ Оиди кор бо мактуб ва мурољиати шањрвандон фаъолият мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиати шањрвандон» ба роњ монда шудааст ва он дар маркази таваљљуњ ва назорати доимии кормандони дастгоњи Раиси шањр ва сохторњои таркибии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ќарор дорад. Аз тарафи роњбарияти шањр њар њафта рўзњои шанбе ќабули шањрвандон гузаронида мешавад ва мурољиатњои шањрвандон дар асоси талаботи ќонунњои амалкунандаи Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешаванд. Дар давраи њисоботї њамагї 684 адад аризањои хаттии шањрвандон ворид гардиданд. Ёздањ моњи соли равон барои кулли сокинони шањри Ќайроќќум дар густариши соњањои иќтисодиву иљтимої марњилаи тозае гардида бањри татбиќи сиёсати хирадмандона ва дурандешонаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон наќши сазоворе гузоштанд. Бо иштироки фаъолона дар љараёни баргузории чорабинињои оммавии сол, таљлили идњои миллї ва давлатї, сафарњои кории Сарвари давлат ба шањр бори дигар муттањидї, мавќеи ќавї ва устувори хешро дар љодаи бунёди љомеаи пешќадам ва адолатпеша собит намуданд.

Ðàèñè øàμðè £àéðî³³óì Õ.À.Þëäîøåâ


C O   

4

18 декабри соли 2013

22 äåêàáð - Èäè êàñáèè ýíåðãåòèêμî

Мо бунёди неругоњњои барќи обиро калиди њалли мушкилоти иќтисодиву иљтимої ва афзоиши нерўи содиротии кишвар арзёбї мекунем. Àç Ïà¸ìè Ïðåçèäåíòè ìàìëàêàò áà Ìà¿ëèñè Îëèè ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí, 26 àïðåëè ñîëè 2013 Ба арзи вуљуд кардани Нерўгоњи барќи обии "Дўстии халќњо"-и шањри Ќайроќќум зиёда аз 57 сол сипарї шуда бошад њам, (нахустин агрегати он 15 декабри соли 1956 ба кор даромадааст) њамоно дар хизмати мардум ќарор дошта дар рушди соњоти гуногуни хољагии халќ, таъмини мардуми вилоят бо нерўи барќи арзону аз лињози экологї тоза наќши муњим мебозад.

данд. Њамасола љомеаи мењнатии иборат аз 120 нафараи нерўгоњ таъмири љории њамаи таљњизотњоро дар сатњи баланд, тибќи љавобгўй ба талаботи технологї анљом медињанд. Имрўз њамаи шаш агрегат бо иќтидори 115 мегаватт ќувваи барќ тавлид мекунанд. Дар ин љо шуруъ аз соли нави 2014 маљмўи корњои таљдид ва азнавсозии Нерўгоњ мутобиќи Лоињањои тањияшудаи Бон-

кўтоњ, миёна ва дарозмуддат бунёди НБО-и хурду миёна мебошад бино ба иттилои Набиљон Љабборов, сармутахассиси Идораи саноат ва энергетикаи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд феълан дар ќаламрави шимоли мамлакат дар баробари фаъолияти доимии НБО-и "Дўстии халќњо"-и шањри Ќайроќќум боз дар навоњии Куњистони Мастчоњ, Айнї, Панљакент, Ѓончї, Љаббор Расу-

ÍÁÎ-È "Ä¡ÑÒÈÈ ÕÀË£²Î" ÍÓÐÁÀÕØÈ £ÀÉÐΣ£ÓÌÈ¨Í Нерўгоњи мазкур то ин дам зиёда аз 34 миллиард киловатт соат ќувваи барќ истењсол кардааст. Мањз бо шарофати њамин нерўгоњ корхонаи азими машњур чун ЉСК "Ќолинњои Ќайроќќум", Корхонаи махсулоти сохтмонї ва дар нињояти кор худи шањри саноатии Ќайроќќум пайдо шудаанд. Бо шарофати фаъолияти босамари ин истгоњи нурофар манзиламон нурафшону гарм, кўчањоямон шабонгањон рўшану мусаффост. - НБО-и Ќайроќќум аз љињати сохти технологї дар љањон нодиртарин буда аз дигар нерўгоњњо бо он фарќ мекунад, ки агрегатњо аз оби љоришаванда боло не, баръакс зери замин насб шудаанд, - мегўяд Файзуллољон Авезов, директори нерўгоњ. Дар љањон шабењи чунин НБО њамагї 3 адад бунёд шудааст як адад дар шањри Перми Россия, якто дар Хитой ва сеюминаш дар шањри Ќайроќќум, ки зиёда аз 57 сол боз дар хидмати кишвар ќарор дорад. Мутахассисони лоињасози соњаи энергетика аз кишвари Австрия аз ин нерўгоњ дидан карда аз кори бомарому бенуќсон ба ваљд омаданд ва ба нодир будани он ќоил гашта, фаъолияти мутахассисони мањалиро дар хизматрасонии техникї баланд арзёбї кар-

ки рушди Осиё ва Бонки рушди Аврупо оѓоз ёфта барои ќисмати аввали он 167 миллион эвро маблаѓ људо шудааст. Бино ба иттилои директори Нерўгоњ Файзулло Авезов таљдиду азнавсозї то шаш-њафт сол идома ёфта кулли таљњизотњо сад дар сад бо навтарину замонавї иваз шуда шароит фароњам меоваранд, ки нерўмандии он аз 126 то 179 мегаватт афзоиш ёбад. Феълан, дар фасли тирамоњу зимистон барои таъмини њам соњоти хољагии халќ ва ањолии вилояти Суѓд дар як шабонарўз ба 10-12 миллион киловатт соат нерўи барќ ниёз дорад, ки 30 дарсади онро НБО-и Ќайроќќум, ќисман бо миќдори хеле камро Ќирѓизистон ва асосан наздик 70 дарсади дигараш тавассути хатти баландшиддати Љануб- Шимол аз НБО-и Норак интиќол дода мешавад. Бо дарназардошти дурнамои афзоиши нуфузи ањолии вилоят, бунёди иншоотњои гуногуни истењсоливу маишї, фароѓатию варзишї ва талабот ба нерўи барќ бо дастур ва супориши Сарвари давлат тањияи чандин барномаву лоињањо идома дорад. Яке аз роњњои бењтар ва муътадил таъмин шудани истењсолот ва ањолї бо нерўи барќ, ин мутобиќи барномањои

лов 89 нерўгоњњои хурду миёна арзи вуљуд карда дар маљмуъ бо иќтидори 8,6 мегаватт ќувваи барќ истењсол менамоянд. Боз дар назар аст, ки то солњои 2015-2020 бо истифода аз њамаи сарчашмањо дар шимоли мамлакат зиёда аз 20 нерўгоњњои хурду миёна сохта ба истифода дода шуда, дар оянда боз бо љалби ширкатњои хориљї дар заминаи дарёи Зарафшон нерўгоњи ќудратманде бунёд хоњад ёфт. Дар кори муътадил ва бенуќсони Нерўгоњи барќи обии "Дўстии халќњо"-и Ќайроќќум сањми мутахассисону коргарони техникї аз ќабили Рашид Љабборов, Аброр Бањриддинов, Бањриддинхўља Исмоилов, Суњроб Мамадљонов, Бањодур Файзиев, Мењринисо Норматова басо бузург аст ва мо бо истифода аз фурсат кулли барќчиёнро бо иди касбиашон шод бошед мегўем.

¯îâèäè Àøòº, ìàõñóñ áàðîè "Ñîμèë"

Ислоњоти низоми истењсол ва интиќоли ќувваи барќ яке аз масъалањои зарурии њалталаб мебошад, ки татбиќи он боиси бењшавии вазъи молиявии соња ва мутобиќсозии фаъолияти њамаи зинањои он ба талаботи иќтисоди бозорї хоњад гардид. Àç Ïà¸ìè Ïðåçèäåíòè ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí áà Ìà¿ëèñè Îëèè ìàìëàêàò

£ÀÉÐΣ£ÓÌ ÄÀÐ ÏÀÐÄÎÕÒÈ ÌÀÁËÀŠÈ ÁÀУ ÏÅØÑÀÔ Иљрокунандаи вазифаи Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї, њам дар љараёни Иљлосияи маљлиси вакилони халќи вилоят ва њам дар мулоќот бо фаъолони Ќайроќќум љињати пардохти сад дар сади маблаѓи истифодаи барќ ба ањолї ва масъулини соњаи шањр арзи сипос карда, идомабахшии ин иќдоми мувофиќ ба низоми бозоргониро зарурї ва барори кор таманно кард.

Дар иљрои сариваќтии пардохти истифодаи нерўи барќ чи аз тарафи ањолию корхона, муассисаю ташкилотњо наќши кормандони шуъбаи фурўши барќи шањр албатта, назаррас мебошад. Мањз тараддуду такопўйњои мутахассисони инљост, ки сол то сол пардохти маблаѓи истифодаи барќ бењтар мешавад.

- Рисолати аслии мо дар баробари таъмини наќшаи фурўши барќу пардохти маблаѓи он њамзамон баланд бардоштани маърифати њуќуќии шањрвандон низ њаст,- иброз медорад Абдухолиќ Восидов, сардори шуъбаи мазкур, фарде, ки солиёни дароз љињати бењбудї бахшидан ба кори шуъба дар талош шудаасту дар ин љода муваффаќ њам гаштааст. - Агар солњои ќаблї дар љараёни пардохти маблаѓи истифодаи барќ бо ањолию корхонањо баъзе нофањмињо ба назар мерасиданд њоло хушбахтона, чунин нест, миёни нозирони мову муштариён њамдигарфањмї њукмфармост. Маврид ба зикр аст, ки имрўз як раванд ба хотири пардохти маблаѓ ба идора омадани худи муштариён, ки ин иќдом аз муътадилшавии авзои иљтимоии ањолї ва баъдан болоравии маърифати фарњангии сокинон шањодат медињад. Теъдоди муштариёни шуъба феълан 14 њазору 641 нафарро дар бар гирифта, дар баробари сокинони шањракњои Сирдарё, Зарнисор, Адрасмон, Консой боз ба ањолии љамоатњои Ўткансой, Исмоили ноњияи Бобољон Ѓафуров, шањраки Палоси шањри Чкалов хизмат мерасонад. -Масъулиятшиносии кормандони шуъба, ки дар маљмуъ 32 нафарро дар бар мегирад аз муњимтарин омилњои муваффаќияти кории мост,- бо таъкид ва ќаноатмандї иброз медорад Абдухолиќ Восидов,њар нафари онњо ба хубї дарк мекунанд, ки иљрои сифатноки вазифаи ба уњдаашон гузошта, ин бевосита равнаќи соњаи энергетика ва табиист, ки таъмини муътадил дар њамаи фаслњои сол бо нерўи барќ њам мебошад. Дар 11 моњи соли равон наќшањои пардохти

ањоливу корхонањо мутаносибан 115 ва 102 фисадро ташкил дод. Шуъбаи фурўши барќи шањр тасмим дорад минбаъд низ фаъолияти кориашро дар асоси талаботи рўз роњандозї карда ба натиљањои хуб ноил шавад. Сардори шуъба бо як мењрубонї аз зикри чанд тан кормандон ёдовар гашт, ки дар муваффаќияти кор наќши муассир мегузоранд. Мо кормандони пешсафи шуъба Шодибобо Алиев, Бахтиёр Умаров, Аъзамљон Темуров,

Бахтиёр Файзуллоев, Маърифатхон Ахмедова, Заррина Удиева, Мављуда Нурматова ва Элнура Њаитоваро самимона бо иди касбиашон муборакбод гуфта барояшон ќабл аз њама саломатии комил, ободї ва осудагии хонавода, бахту саодат ва кушоиши корашонро бо таври њамешагї таманно дорем. Нурафшон бод манзили њар як ќайроќќумї!

¯îâèäè Àøòº


C O   

18 декабри соли 2013

5

Ôàðçàíäîíè òó, Òî¿èêèñòîí Сарфи назар аз он ки Санавбар Нуриллоева солњост давраи пирї меронаду дар истироњати шоиста ќарор дорад, аммо миёни мардум чи бузургу чи хурд чун раиса ва ё муаллима ба ў мурољиат мекунанд. Ў мањбуб аст, мањбуби њар хонадон, мањбуби ањли љомеа,

Санавбар Нуриллоева то ба синни мубораки нафаќа расидан дар давоми беш аз 30 сол дар корњои љамъиятї, дар хизмати мардум ќарор дошт. Мењри касби омўзгорї аз волидайн - Нуруллоњ ва Зубайда Назаровњо соли 1955 баъди хатми мактаби миёнаи ба номи Ленини шањраки Шайдон ўро ба Донишкадаи омўзгории шањри Хуљанд (собиќ Ленинобод) овард ва омодагии хуб даст дод, ки донишљўи факултаи математика шавад. Ростї, на њар љавонписар даъвои шомилшавї ба ин тахассус дорад. Њамчунон, ки аён мегардад бо љуръативу мењр, иро-

кушода шуд. Чањор сол мавсуф котиби кумитаи њизбии ноњияи Ашт буд ва аз имтињони љиддї гузашт. Дастуру супоришњои њизбї маънии њаќиќии рўзгор, моњияти зисту зиндагониашро ташкил медод. Болотару волотар аз иљрои вазифаи њизбї барояш дигар коре набуд «ўро ба кори љамъиятї сохтагї, ў оташ аст» - бо навозиш мегуфтанд атрофиёнаш. Њар ќадар ки бештар ѓарќи фаъолият мегашт ба њамон дараља сахтгиру серталаб нисбат ба худу њамкорон буд. Он солњо дар ноњияи Ашт љўшу хурўши корњои созандагиву бунёдкорї ба мушоњида мерасид. Бо дарназардошти молик будан ба ањамияти бузурги иќтисодиву иљтимої, бо ќарори Кумитаи марказии њизби комму-

корро пеш мебурд. Ба дурдастарин дењоти куњистон сафар карда бо мардум рў ба рў, пањлу ба пањлу суњбат меоросту мулоќотњо анљом медод, ононро ба мењнати ањлона бањри ободии диёр сафарбар мекард. Дар давоми фаъолияти раиси кумитаи иљроияи мењнаткашони ноњия будан ў тавонист сарфи назар аз вазъи мушкили иќтисодї мардумро дар руњияи корњои ободонї њидоятгар бошад. Санавбар Нуриллоева дар њаёти оилавї низ ибратбахш ва намунаи дигарон аст. Бо њамсари њаётиаш Носирљон, ки устои барќї буд 50 солу 10 рўз зиндагии якљоя дошта ва соњиби ду писару ду духтар гардиданд. Шавкатљон хатмкардаи технику-

Дун ё сам ари маъри фати инсо н аст ...

ÍÓÐÁÀÕØÈ ÇÈÍÄÀÃD ки бе ваљњ нест. Солиёни дароз, дар вазифањои гуногуни љамъиятї бањри рушду нумўи диёри азизаш, зиндагии шоистаи мардум дар талош буду вуљудашро, њаёту мамоташро бошуурона ба кори љамъият бахшид. Дуои пиронро гирифта њамеша сарсабз, нури хонадон, нурбахши мањфилњост. Дар ин гирудорњои зиндагї на ба њар кас муяссар мешавад, ки наќшањои тарњрезикардаашро амалї намояд, бахусус ба зан, аммо њаёти инсонї фалсафаи худро дорад чи бо рангорангияшу чи бо тазодњову ногањонияш. Санавбар Нуриллоева бонуест, ки миёни мардуми Ашту Ќайроќќум чун зани соњиби иродаи оњанин, роњбари чашми кордону дурбин, муњимтар аз њама чун њаќљўву адолатпеша эътироф шудааст. Дар куљое набуду дар кадом вазифае кор накард аз худ танњо номи некро онљо хотира гузошт. Инсон дар њама давру айём гаштаву баргашта назди худ суоле мегузорад, ки чист моњияти зиндагї ва посухњои гуногунро љўё мешавад. Њарчанд, ба ќавли хирадманд Хайёми Нишопурї: Асрори азалро на ту дониву на ман... Касеро дар чорсўи зиндагї пораи ноне бахшидї, дилеро марњам шудї ба њамин мазмун аст маънои зиндагї. Дигаре бошад нимароњеро ба маќсудаш расонидану дуои пиреро шунидан моњияти зиндагонист.

даи устувор дар нињоди Санавбар Нуриллоева њанўз аз наврасиву мактабхониаш ибтидо гирифтаву ташаккул ёфтааст. Гўиё бо як мижа задан даврони донишљўи њам паси сар шуд, баъди хатми донишкадаи мазкур ў нахустин бонуи соњибмаълумот дар зодгоњаш мањсуб меёфт. Бе канору бе интињо буданд шодиву нишоти ањли хонавода, ки гулдухтари онњо идомабахши касбашон хоњанд буду маърифатбахши насли наврас. Аммо сарнавишт Санавбарро ба љабњаи дигар - талошу такопўйњои кори љамъиятї њидоят кард. Бо роњхати донишкада Санавбар Нуриллоева фаъолияти кориашро аз Кумитаи марказии комсомоли љумњурї ибтидо бахшид. Баъди наздик ду соли фаъолият дар комсомол, ки барояш воќеан њам мактаби омўзиши њаёт буд, бинобар вазъи оилавї ба зодгоњаш Ашт баргашта аз соли 1961 то соли 1965 ба њайси котиби аввали кумитаи комсомоли ноњия адои вазифа кард. Он таљрибаи дар кумитаи марказии комсомоли љумњурї андўхтааш ўро дар ноњия рањнамун буд. Ташаббускорї, мушкилнописандиаш ўро миёни љавонони ноњия соњибэътибор гардонд. Дањњо љавонон, ба вижа духтарони дењоти куњистонро њидоят кард, ки касб омўзанд ва ба мактабњои олии маркази вилояту шањри Душанбе дохил шуда соњиби тахассуси зарурї шаванд. Имрўз бо гузашти чанд дањсола онњо худро њамоно бо њисси ифтихор шогирди Санавбар Нуриллоева медонанд, ки бесабаб нест. Истеъдоди аслии ин бону дар љараёни оѓоз бахшидан дар кори њизбї боз њам ба хуби

нисти Тољикистон ва Шўрои вазирони љумњурї барномаи азхуд кардани даштњои бекорхобидаи Ашт, бо номи «Ашти Калон» тарњрезї шуда бояд њар чи зудтар татбиќи худро меёфту дањњо хољагињои кишоварзї, корхонањои коркарди пахтаву мева мавриди истифода ќарор гирифта, њазорон нафар њамдиёрон бо љои кор таъмин мешуданд. Иштибоњ нахоњад шуд агар гўем, ки Санавбар Нуриллоева аз љумлаи аввалинњоест, ки дар ин кори ободсозї сањми босазо гузоштааст. Ба хотири боз њам мусаллањ шудан бо донишу ѓояњои нави замонавї ўро мушарраф шуд шунавандаи мактаби олии њизбии КМ ЊКИШ дар Маскав гардад. Бо адои тањсил дар ин мактаби сиёсї ўро имтињони дигаре пеш омад, ба яке аз шањрњои саноатї ва сайёњии машњур на фаќат дар Тољикистон балки дар Иттињоди Шўравї - Ќайроќќум котиби Кумитаи њизбии шањр таъин мешавад. Корњои тарѓиботї дар сохтори давлати шўроњо аз муњимтарин омилњои идоракунї мањсуб меёфт. Зарур буд, ки ба таври њамарўза миёни мардум бошаду моњияти ќарорњои ба тасвиб расидаро шарњу эзоњ дињад, дар ин мактаби бузург ў обутоб ёфту таљрибаи ѓанї пайдо кард. Баъди зиёда аз дањ соли фаъолият Санавбар Нуриллоева зарур дониста мешавад, ки боз ба Ашт, акнун ба њайси раиси кумитаи иљроияи мењнаткашони ноњия фаъолият барад. Акнун шароит куллан таѓйир ёфта, дар љомеа масъалаи иќтисодї ва иљтимої болотар аз њизбиву сиёсї буд. Ана дар њамин шароит Санавбар Нуриллоева бо истифода аз нерўи аќлию зењнї, таљрибаи андўхтааш

ми гидротехникии ноњияи Зафаробод, Шуњратљон бошад факултаи геологияи Донишгоњи миллии Тољикистонро хатм карда феълан чун номзади илмњои иќтисодї дар шањри Маскав кору зиндагї дорад. Ширину Шањло бошанд факултаи биологияи Донишкадаи омўзгориро хатм карда яке дар шањри Екатеринбурги Русия ва дигаре дар ЉМ ТКММ «Апрелевка» машѓули кор њастанд. Санавбар Нуриллоеваро имрўз дањ набераю ду абера ињота кардаанд, ки барояш бебањотарин сарват ва маънии зиндагиаш мебошанд. Хизматњои бенуќсони ходими њизбию давлатї, нафаќахўри ањамияти љумњуриявї Санавбар Нуриллоева бо нишону унвонњои «Аълочии маорифи Тољикистон», «Коркуни хизматнишондодаи маданияти Тољикистон» ва «Ифтихорномањои Фахри»- и Президиуми Совети Олии љумњурию кумитаи марказии њизбї сарфарозонида шудаанд. Ў «Шањрванди фахри»-и шањри Ќайроќќум мебошад. Дар даврони соњибистиќлолии кишвар дањ сол раиси Шўрои ќайроќќумии Њаракати вањдати миллї ва эњёи Тољикистон ва аз соли 2011 инљониб љонишини Шўрои номбурдаро ба зимма дорад. Санавбар Нуриллоева имрўзњо љашн доранд. Љашни њафтоду панљумин солгарди бањори умр. Мо, муаллимаро ба ин санаи муборак самимона шодбош гуфта барояшон њамеша сињату саломатї ва камолоти пирї таманно дорем.

¯îâèäè Àøòº, Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

Îäàìîíè êàñáè íà¿èá

¯ÎÍÔÈÄÎÈ ÌŲÍÀÒ Зарифљон Баротов 10 июни соли 1952 дар дењаи Рўмони ноњияи Бобољон Ѓафуров таваллуд шудааст. Соли 1968 соњаи механизатсияи техникуми хољагии ќишлоќро хатм карда, баъди адои хизмат (солњои 1971-1973) аз соли 1973 то соли 2005 дар муассисаи наќлиётии раќами 2928 ба њайси ронанда фаъолият дошт. Сипас аз худи њамон сол то ба имрўз дар идораи вилоятии таъмиру сохтмони Шабакањои барќи тољик ба њайси дуредгар адои вазифа дорад. Оиладор, соњиби 4 фарзанд ва 14 набера мебошад. Баъди соњибистиќлол гардидани Тољикистон мамлакат аз нав тараќќї карда, пеш рафта истодааст. Роњбарияти мамлакат бањри пешрафт ва рушди тамоми соњањо, алалхусус барои аз бунбасти коммуникатсионї рањонидани љумњурї ва таъмин кардани истиќлолияти энергетикї тамоми тадбирњоро меандешанд. Масалан, барои ањолии мамлакатро бо барќи худї таъмин кардан чандин нерўгоњњои хурди барќї, нерўгоњи пуриќтидори Сангтўда-1 ба истифода дода шуда, сохтмони нерўгоњи калонтарини аср – Роѓун, ки њаёту мамоти халќи тољик аст, босуръат идома меёбад. Ана барои сохтани чунин нерўгоњњо дар ќатори мутахассисони соњаи барќ устоњои дуредгар низ зањмати зиёд мекашанд. Тасаввур кунед, чї ќадар мушкил аст мењнати онњо. Љони худро ба хатар гузошта, хоњ дар фасли гармо ва хоњ дар сармо ба танаи симчўбњои оњанину азимљусса мебароянд, то онњоро таъмир намоянду мардум бо барќи доимї таъмин бошанд. Ба он поя ва симчўбњои бузургњаљму баланди сари роњ, талу теппањо нигариста, дар њайрат мемонем, ки оё ин њама кори дасти инсон аст? Дар арафаи иди барќчиён, ки 22 декабр љашн гирифта мешавад, мо суњбате доштем бо мутахассиси соњаи сохтмон дар иншоотњои барќии идораи таъмиру сохтмон Зарифљон Баротов. –Шумо чї гуна ба ин даргоњ омадед ва дар ин љо ба чї кор машѓул њастед? –Аслан, ман 33 сол ронандагї карда, аз сабаби он, ки каме саломатиам бад шуд, аз бањри ин кор баромадам.

Каме бекор монда дидам, ки дар як љо нишаста наметавонам ва ба синну сол нигоњ накарда, ба худ ќавл додам, ки бояд дар ягон љой мењнат кунам. Бо ин маќсад аз пайи бењ гардонидани саломатї гаштам ва баъд аз љарроњї худро нињоят хуб њис намуда, пайи љустуљўи кор шудам. Дар айёми љавонї њунари дуредгариро њам омўхта будам ва имрўз аз паси ин њунарам нон мехўрам. Хуллас, шукр мекунам, ки дар идораи вилоятии «Барќи тољик» њамчун устои дуредгар њашт сол боз бо сари баланд кор карда истодаам ва њар мушкилоте, ки пешорўи ман мешавад, омодаам аз иљрояш бароям. Бо дастгирї ва кўмаки беминнати сарварони соња ман аз уњдаи иљрои њама корњоям мебароям. Ман бекор истода наметавонам, хаёлам шабу рўз мењнат кунам, љонфидои кор њастам. Якчанд ифтихорномањо дорам. Дар давраи шўравї бор-њо аз љои кори собиќам ба осоишгоњу шифогоњњо аз ќабили Пятигорск, Кисловодск, Налчик рафта, истироњат кардаам. Мењнат ва фаъолиятам нињоят зањмати калонро талаб мекунад ва шуѓли ман дар ин љо дуредгарї аст. Тамоми сохтмони иншоотњои барќии ноњияњоро низ ба уњда дорем ва агар дар ягон љой садама рух дињад, њамроњи мутахассисони барќ мо низ ба он љо меравем. Мо асосан иншоотњои барќиро таъмир мекунем. Масалан, тўли як њафтаи моњи гузашта, ки дар вилоят мушкилоти барќ ба вуљуд омад, мо дар нуќтањои таъмирталаби хати баландшиддати Љануб-Шимол ќарор доштам. Хушбахтона, аз уњдаи иљрои супориш баромадем. –Ба кор нињоят дилбастагии зиёд доштаед ва акнун бигўед, ки Шумо дар оила чї гуна њамсар њастед? –Ман њамсари мењрубону вафодор ва ѓамхори ањли фарзандонам њастам. Агар дар оила мард бепарво бошад, вой бар њоли он ањлу аёл. Алалхусус, бо зављаи мењрубонам муомилаи хуш мекунам, то ки ў њам дар пирї дасти маро бигирад. Одатан мегўянд, ки дар љавонї пойро сахт мондан даркор аст, ки дар пирї налаѓжад. Ин чунин маъно дорад, ки бояд оиларо мустањкам дорем, вагарна дар пирї гумон аст, ки онњо даст бигиранд. Аслан, мусулмони асил бояд чунон бошад, ки ба дармондагон дасти ёрї дароз намояд. Мегўянд, ки одам хушрў намешавад, балки боситора мешавад. Агар ин-

сон хислати хубу лафзи ширин дошта бошад, дар дилу дидањо љой гирифта, дар љомеа мавќеи сазоворро соњиб мегардад… …Аснои суњбат занги пайдарпайи телефонї намегузошт, ки мо суњбатамонро идома бидињем. –Дидед, духтарам, як лањза оромї надорам. Кор нињоят бисёр аст, сардорамон суроѓ доранд. Њатто баъзан хўрокхўриро фаромўш мекунам. Ў шитоб дошт ва дар лаби остонаи дари идораи «Соњил» бо суоле мурољиат кардам: –Таманниёти идонаи Шумо ба њамкорон. –Пеш аз њама барояшон саломатї, умри дароз ва сарбаландиву некномиро орзумандам. Дар корњояшон барору комёбї ва дастовардњои тоза ба тозаро хоњонам… …Хушбахтона, моњи ноябри соли 2009 хати баландшиддати барќи Љануб-Шимол ба истифода дода шуд, ки ин албатта иќболи баланди сокинони вилояти Суѓд мебошад. Айни њол шањрњои Хуљанд, Чкалов ва Ќайроќќум бо ќувваи барќи доимї таъмин буда, дигар шањру навоњї ва дењоти вилоят 8-10 соат дар як шабонарўз аз барќ истифода мебаранд. Боиси хурсандист, ки ин ќувваи барќи истењсоли худї буда, чун солњои гузашта аз истеъмоли он бори миннати дигаронро намекашем. Умедворем, ки дар оянда тавоноии энергетикии мамлакат афзуда, дар мавриди таъминоти нерўи барќ мушкилї нахоњем кашид. Идатон муборак бошад, мутахассисони соњаи барќ!

Ãóë¿àμîí ÒÓÐÑÓÍÇÎÄÀ


C O   

6

18 декабри соли 2013

Суроѓаи мо: шањри Ќайроќќум, кўчаи Истиќлол - 77 Филиали ЉСК «Тољиктелеком», телефон барои робита: 2-32-20, 2-33-61 Ýúëîí

Îèëàþ îèëàäîðº

ÄÀШÔÒÈ ÐÎ¥È ÌÀ£ÑÓÄ Њолати нољўрї солиёни охир дар оилањои љавон бисёртар ба назар мерасанд. Ин омил љараёни бонизоми таълиму тарбияи насли наврас, камолоти маънавию ахлоќии ононро коњиш дода истодааст. Ин айби кист? Айби замона ва ё айби мост, ки дар пастию баландињои зиндагї ва мушкилоти рўзгор истодагарї карда наметавонем. Бо њадафи фањмонидани роњњои пойдории оила, такмили мењру садоќат ва рисолату масъулият бо риояи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бахши кор бо занон ва оилаи МИЊДи шањр дар шањраки Консой вохўрї баргузор намуд. Бонувонњои шањрак иштирокчии чорабинї буданд. Рољеъ ба масоилњои

зикр гардида мудири бахши кор бо занон ва оила Муслима Исњоќова њарф зад. Ў ќайд намуд, ки соли љорї дар љамоати шањраки Консой 45 ќайди аќди никоњ шуда бошад аз онњо 15 оилањои љавон бо сабабњои ночизи мољарои оилавї људо гардидаанд. Навхонадорон ба сањлангорї роњ дода аз арзишхои оилаву оиладорї фарсахњо дуранд. Барои таќвияти њамфикру њамаќидагї ва њамдигарфањмї тадбирњои амалї бояд андешид. Мунира Халилова, котиби љамоати шањраки Консой ва Тухта Исмоилова, соњибхоназан оид ба беэњтиромї дар оила, хушунати оилавї ва коњиш надодани суннатњои оиладорї андешањои хешро баён доштанд. Чорабинї бањри солимии муњити хонаводагї ва дарёфти роњи маќсуди нављавонон таъсири амиќе бахшид.

£óìðº Îäèíàåâà

×ÀÍÄ ÌÀÑËÈ¥ÀÒ àç êèòîáè «¢àìãèí ìàøàâ»-è àäèáè àðàá Îèçè £àðíº Чањор чиз љисми инсонро бемор мекунад: - Сухани бисёр; - Хоби бисёр; - Хўрдани бисёр; - Љимои бисёр.

Àíäàðç Чањор чиз баданро ба њалокат мерасонад: - Андуњ, яъне дар фикри оянда ѓусса хўрдан; - Ѓам, яъне ба гузашта ѓусса хўрдан; - Гуруснагї; - Сањар кардан, яъне шаб то рўз хоб накардан.

Òàμèÿè Àäèáàè Øàâêàò

Áà òàâà¿¿óμè øàμðâàíäîí! Аз рўи меъёри шабонарўзии додашуда интиќоли ќувваи барќ барои љамоати шањракњо ба таври зайл аст: - Пагоњї аз соати 6.00 то 8.00; - Бегоњї аз соати 17.00 то 21.00. Эзоњ: рељаи мазкур тибќи нишондоди Маркази вилоятии танзимгарони ќувваи барќ таѓйир ёфтанаш аз эњтимол дур нест.

Øàáàêàè áàð³è £àéðî³³óì

Ýúòèáîð íàäîðàä Шиносномаи техникии манзили зист, ки ба сокини шањри Ќайроќќум, кўчаи Дўстии халќњо хонаи 24, њуљраи 25, Алиева Саломат Абдуллољоновна тааллуќ дорад, бо сабаби гумшавї эътибор надорад. Шиносномаи техникии манзили зист, ки ба сокини шањри Ќайроќќум, кўчаи Истиќлол хонаи 6а, њуљраи 23, Саркорбобоева Марѓуба Иброгимовна тааллуќ дорад, бо сабаби гумшавї эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи ТШТУ №011779, ки онро соли 2007 МТМУ-и №12 ба Саракаева Муќаддас Салибоевна додааст, эътибор надорад. Шањодатномаи гумшудаи ТШТУ №069559, ки онро соли 1993 МТМУ-и №12 ба Ашўров Бањодир Туронбоевич додааст, эътибор надорад. Шиносномаи гумшудаи Брусов Алексей Юрьевич, соли таваллуд 1988, сокини шањри Ќайроќќум, кўчаи Истиќлол, хонаи 2, њуљраи 42, ки онро ШКД-и шањри Ќайроќќум додааст, эътибор надорад.

¥èêìàòè ð´ç:

Худ, ки дар зиндагиам рўзи хуше кам дидам, Сад бењин рўз бихоњам ба њама хушрўзон. Саидалї Маъмур

ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: Sohil_tj@mail.ru

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Хуршедаи Вализод, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Гулxа[он Турсу нзода Тар[с озии компютерb: М.М у[амм адxо нов Cупориш № ______ Теъдод 1350 нусха

18-12-2013  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you