Page 1

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ЊАФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД

15 ЯНВАРИ СОЛИ 2014

№ 3 (733)

Õàáàðè ðàñìº

ȯËÎÑÈßÈ XVII ÌÀ¯ËÈÑÈ ÂÀÊÈËÎÍÈ ÕÀË£È ØÀ¥ÐÈ £ÀÉÐΣ£ÓÌ

ÍÀÁÇÈ Ð¤Ç

(ÄÀÚÂÀÒÈ ×À¥ÎÐÓÌ) Рўзи 10 январи соли равон дар шањри Ќайроќќум Иљлосияи њабдањуми Маљлиси вакилони халќи шањр (даъвати чањорум) баргузор шуд.

Кори иљлосияро Раиси Маљлиси вакилони халќи шањр Худойназар Юлдошев оѓоз кард. Баъди садо додани Суруди миллї ва интихоби котиботи иљлосия вакилони халќ ба баррасии масъалањои иљлосия, ки аз панљ масъала иборат буд шуруъ карданд. Тасдиќ намудани "Барномаи мусоидат ба шуѓли ањолї барои солњои 2014-2015" дар шањри Ќайроќќум, ки масъалаи нахусти иљлосия буд сардори шуъбаи Агентии давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва муњољират Ѓолибљон Юлдошев баромад кард. Оид ба масоили дуюми иљлосия сухан ба Бахтиёр Маљидов, вакил аз њавзаи интихоботии №25, раиси комиссияи доимии Маљлиси вакилони халќи шањр доир ба масъалањои саноат, наќлиёт ва алоќа дода шуд. Масъалаи навбатии иљлосия пешбарии номзад ба аъзогии Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз њавзаи интихоботии Суѓд, №2 ба ивази аъзои хориљшуда буд. Муњсин Рањимов, вакил аз њавзаи интихоботии №9, номзадии и.в. Раиси вилоят Абдурањмон Ќодириро ба ивази аъзои хориљшуда ба аъзогии Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз њавзаи интихоботии "Суѓд2" пешнињод кард. Дар натиљаи овоздињии пинњонї

номзадии и.в. Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї ба ќайд гирифта шуд. Доир ба баррасии масъалаи чоруми рўзнома "Дар бораи тасдиќ намудани рўйхати вакилони интихобкунандаи Маљлиси вакилони халќи шањр ба љаласаи якљояи њамаи маќомотњои намояндагии вилоят оид ба интихоботи аъзои Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз њавзаи интихоботии Суѓд №2 ба ивази вакили хориљшуда" ќарори иљлосия тасдиќ карда шуд. Масъалаи панљуми рўзнома "Дар бораи тасдиќ намудани ќарорњои Раиси шањр" буда, он аз љониби вакилони Маљлиси вакилони халќи шањр низ мавриди тасдиќ ќарор гирифт. Раъно Бобољонова, муовини Раиси вилояти Суѓд дар иљлосия ширкат варзид. Дар интињои иљлосия Раиси шањри Ќайроќќум Худойназар Юлдошев таъкид дошт, ки дар соли 2014 вакилони Маљлиси вакилони халќи шањри Ќайроќќум бањри фаъолияти самараноки соњањои хољагии халќи шањр кўшиш ба харљ дода, љињати татбиќи сиёсати хирадмандонаи Президенти мамлакат, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон инчунин супоришњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дастуру супоришњои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд ва и.в. Раиси вилоят муњтарам Абдурањмон Ќодирї кўшишу талош менамоянд.

£ÀÉÐΣ£ÓÌ Ïàí¿ íàâèäè ïàí¿ ð´ç äàð ïàí¿ ñàòð 9 январи соли равон, дар толори бахши фарњанг бо ширкати Раиси шањр Худойназар Юлдошев љињати густариши корњои ободониву созандагї, риояи меъёрњои ќувваи барќ, тоза нигоњдории муњити зист ва дигар масоили рўз бо раисони кумитаи мањал ва нозирони хонањо вохўрї доир шуд. Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди "Ширкати куњї-саноатии Тољикистону Хитой" ба зарардидагон аз офати заминларзаи ноњияи Вањдат 50 њазор сомонї кўмак расонид.

Бо њамин Иљлосияи њабдањуми Маљлиси вакилони халќи шањр (даъвати чањорум) бо садо додани Суруди миллї анљом ёфт.

¯ÀÌÚÁÀÑÒÈ ÑÎË

Нозироти андози шањри Ќайроќќум тибќи ќарори њайати мушовараи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, "Нозироти андози бењтарини соли 2013" ноил ва ба гирифтани љоизаи сеюм комёб гардид.

Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

¯àëàñà

Баъди анљоми иљлосия љаласаи фаъолони шањр доир гашт. Худойназар Юлдошев, Раиси шањри Ќайроќќум љамъомадро њусни ифтитоњ бахшид. Оид ба "Љамъбасти соњањои хољагии халќи шањр дар давраи соли 2013" муовини Раиси шањр Каромат Ќосимова баромад кард. Рољеъ ба норасоињои мављудаи соли сипаришуда Раиси шањр аз масъулини ташкилоту корхона, шуъбаю бахш ва раисони љамоати шањракњо пурсон шуд ва бањри рафъи камбудињо дастурњои мушаххас дод. Дар љамъомади фаъолон Раъно Бобољонова, муовини Раиси вилоят иштирок ва баромад намуд.

ЉСП " Осоишгоњи Бањористон" бо ќарори комиссияи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон "Андозсупорандаи бењтарини соли 2013" интихоб шуд. Шуъбаи фурўши барќи шањр пардохти маблаѓи ќувваи барќро дар соли 2013 125 дарсад иљро намуд.

Õàáàðíèãîðè "Ñîμèë"

Õàäàìîòè ìàòáóîòè Ðàèñè øàμð

Íàáçè è³òèñîä Ќайроќќумро дар љумњурї чун як шањри рушдёфтаи саноатї дар даврони соњибистиќлолї эътироф кардаанд, ки бе ваљњ нест. Зеро солњои охир бо эълон гаштани сиёсати дарњои кушод аз љониби Сарвари давлат Эмомалї Рањмон дањњо ва садњо ширкатњои бонуфузи хориљї љињати бунёди корхонањои муштарак озими Тољикистон шуданд ва имрўз ба чашм мерасад, ки ин иќдоми Њукумат ва давлати Тољикистон чи самари накў ба бор меорад. Мавриди бањрабардорї ќарор гирифтани чунин корхонањои муштарак, аз љумла дар шањри соњили "Бањри тољик" шароит фароњам овард, ки вазъи иќтисодиёти шањр рў ба бењбудї оварда, ба ин васила чандин мушкилињои иљтимоиву фарњангї марњила ба марњила њаллу фасл шаванд. Хушбахтона, ин раванд дар кишвари азизи мо бебозгашт буда дар давоми ду- се соли охир боз њам вусъати тоза пайдо мекунад. Соле, ки сипарї шуд воќеан њам барои кормандони саноати шањр сарфи назар аз баъзе мушкиливу монеањо соли бобарор арзёбї мешавад. Корхонањои саноатии шањри Ќай-

роќќум бо фаъолияти мунтазам ва босамар дар давоми моњњои январ-декабри соли 2013 ба маблаѓи 670 млн. 444,7 њазор сомонї мањсулот истењсол намуданд, ки ин нисбати њамин давраи соли 2012 бо нархњои муќоисавї 127,0 фоизро ташкил дод ё, ки ин нишондињанда ба маблаѓи 142 млн. 511,6

дарсад, НБО " Дўстии халќњо" -8,6 дарсад ва "Комбинати маъдантозакунии Адрасмон"- 3,2 дарсад. Ин чор корхонаи номбурда љамъ:-92,3 дарсади њаљми истењсоли мањсулоти корхонањои саноатии шањрро таъмин намуданд, 5,0 дарсади њиссагузорињо ба дигар корхонањои саноатї ва 2,7 дарсади боќимонда ба корхонањои хурду миёна ва ба љамъбасти татќиќотию хизматрасонии пулакї вобастагї дорад. Соли нави мелодї - 2014, ки њоло оѓоз ёфтааст назди кормандони соња боз вазифањои муњим мегузорад, ки иљрои онњо бешубња, ба рушди иќтисодиёти шањр ва њамзамон ба њалли чандин масоили иљтимоиву фарњангии њаёти шањр, минљумла, ба болоравии сатњи зиндагї ва рўзгори осудаи шањриён мусоидат хоњад кард. Њадафи асосї, барои њамаи корхонањои саноатии шањр, ин боз њам равнаќ бахшидан ба афзунбахшии истењсолї, таъсиси љойњои нави корї, заминаи моддї гузоштану мусоидат кардан ба корњои ободонии диёри азиз аст, ки бо азми дурусту ќавї амалї хоњанд шуд.

ÐÓØÄÈ ÑÀÍÎÀÒÈ ØÀ¥Ð ÄÀÐ ÑÎËÈ 2013 њазор сомонї зиёд мебошад. Аз 19 корхонаи саноатии шањр 15-тои онњо наќшаи дар пешистодаро аз 100,6 дарсад то ба 208,8 фоиз расонида иљрои онро барзиёд таъмин карданд. Њиссагузории корхонањо худ дар љамъбасти солона, дар рушди истењсолоти шањр чунин аст: Ширкати саноатии куњии Тољикистону Хитой- 65,7дарсад, ЉМ ТКММ "Апрелевка"- 14,8

Ì.Òóðñóíîâ


C O   

2

15 январи соли 2014

Òî¿èêèñòîíè îçîäó ñîμèáèñòè³ëîë – Âàòàíè ìàμáóáè μàìàè ìî!

¥ È Ñ Î Á Î Ò È

Êóìèòàè è¿ðîèÿè ³àéðî³³óìèè ¥ÕÄÒ áàðîè ñîëè 2013 âà âàçèôàμî äàð ñîëè 2014 áîáàòè áåμòàð íàìóäàíè êîðμîè òàøêèëèþ òàð²èáîòº áà èñòè³áîëè 20- ñîëàãèè ¥ÕÄÒ âà èíòèõîáîòμîè äàð ïåø èñòîäàè Ìà¿ëèñè Îëº âà Ìà¿ëèñμîè ìàμàëëèè âàêèëîíè õàë³ Соли 2013 барои кишвари соњибистиќлоламон ва кулли ањолии он, аз љумла барои Кумитаи иљроияи Њизби Халќии Демократии Тољикистон дар шањри Ќайроќќум ва њамаи аъзоёни њизб, њамчун соли ноил гаштан ба дастовардњои назаррас дар њамаи соњањои њаёти сиёсию иќтисодї ва иљтимоию фарњангї, њаволаи таърих гашт. Имрўз љомеањои мењнатї, ташкилотњои љамъиятї, њар як фарди ватандўсту мењанпарвар барои фаъолияти пурсамару мењнати суботкорона бањри гузоштани сањми арзанда ба рушду нумуъи Тољикистони азиз, пойдории Истиќлолияту Вањдат, сулњу суботи кишвар ва бењбудии рўзгори мардум, њамаи нерўи сиёсию аќлонї, захирањои моддию маънавї, азму ирода ва мањорату ташаббусњои созандаи хешро сафарбар намуда, наќшањои созанда тањия менамоянд. «…Мо вазифадорем, ки пешрафти давлати соњибихтиёри худ, волоияти ќонун, суботи сиёсиву иљтимої, Вањдати миллї ва рушди босуръати љомеаи шањрвандї, тараќќиёти илму маориф ва адабу њунар, вусъати корњои ободониву созандагии сарзамини муќаддасамон ва тавсеаи тафаккуру андешаи ватандўстона ва инсонгароёнаро, ки хислати азалии миллати ватанпарвари мо мебошад, таъмин намоем»- ќайд карда буданд Президенти кишвар, Раиси Њизби Халќии Демократии Тољикистон Эмомалї Рањмон соли 2013 дар Паёми навбати ба Маљлиси Олї. Табиист, ки Њизби Халќии Демократии Тољикистон, њамчун њизби тарафдори рушду нумўи кишвар ва розу ниёзи мардум, дар њамаи ин равандњои созандагиву бунёдкорї наќши муњими худро дорад. Дар соли сипаригашта маъракањои тайёрї ба љашни 16- солагии Рўзи Вањдати миллї, 22-солагии Рўзи Истиќлолият ва тайёрї ба интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон бо даъвати муњтарам Эмомалї Рањмон ба як корзори диловарию ќањрамонї, миллатдўстию мењанпарварї табдил ёфта, кишварамон дар роњи расидан ба њадафњои стратегии худ ќадамњои устувор гузошт. Дар мисоли фаъолияти соњањои мухталифи хољагии халќи шањрамон мо намунаи равшани ин кору пайкорро баръало дида метавонем. Соњаи саноати шањр дар давоми якчанд соли охир бемайлон пеш рафта, истењсоли мањсулоти саноатї, ќисми даромади буљети давлативу мањаллї беш аз пеш зиёд шуда истодааст. Наќшањои буљети давлатию шањрї низ барзиёд иљро шуда истодаанд. Ин дастовардњо имконият фароњам оварда меорад, ки дар шањр ба корњои созандагию ободонї, таъмири мактабу боѓчањои бачагона, беморхонаю варзишгоњњо ва роњу биноњои истиќоматї вусъати тоза бахшида шавад. Ин бори дигар собит менамояд, ки ташкилоти шањрии њизб дар раванди амалинамоии Барномаи пеш аз интихоботии ЊХДТ барои солњои 2014-2015 тањти шиори «Барои созандагї ва рушди босуботи Тољикистон!», ќадамњои устувор мегузорад. Дар давоми соли 2013 ташкилоти шањрии њизб мутобиќи Оинномаю Барномаи ЊХДТ, дастуру супоришњои Раиси њизб муњтарам Эмомалї Рањмон, Кумитањои иљроияи Марказї ва вилоятї фаъолият бурда, дар раванди иљрои ќарорњои Анљумани Х њизб ва маљлисњои минбаъдаи КИМ, Раёсати он ва Кумитаи иљроияи вилоятии ЊХДТ ба дастовардњои назаррас ноил гашт. Пеш аз њама бояд ќайд, ки Кумитаи иљроияи шањрї дар ин давра бо маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ва Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар вилояти Суѓд робитаю њамкории судманд дошта, аз дастгирии беѓаразона ва маслињату њидоятњои судманди Раиси шањр Худойназар Юлдошев ва собиќ Раиси КИВ ЊХДТ Даврон Зоњидов њамеша бархурдор буд, ки яке аз омилњои муњими пешравии кори ташкилоти шањрии њизб мебошад.

Асоси фаъолияти њизб корњои ташкилии дохили њизбї буд. Бояд ќайд кард, ки дар давоми давраи њисоботї 1 маротиба Конференсияи ташкилоти шањрии њизб, 3 маљлиси Кумитаи иљроияи шањрї ва 3 маљлисњои Раёсати он гузаронида шуданд ва дар онњо масъалањои мухталифи корњои ташкилии њизбї, ташвиќоту тарѓибот, баргузории маъракањои интихоботї ва таљлили љашнворањои бузурги миллї мавриди баррасї ќарор гирифт. Чунончї, санаи 12 январи соли 2013 дар маљлиси васеи Кумитаи иљроия фаъолияти ташкилоти шањрї дар соли 2012 мавриди тањлил ќарор дошта, вазифањо нисбати тайёрї ба интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон аниќ карда шуданд. Дар маљлиси Кумитаи иљроияи шањрї санаи 10 май масъала «Доир ба мундариља ва мазмуну муњтавои Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 апрели соли 2013 ва вазифањои ташкилоти шањрии ЊХДТ нисбати ташвиќу тарѓиби он» муњокима гашта, инчунин ба вакилии Маљлиси вакилони халќи шањри Ќайроќќум аз њавзаи интихоботии №29 номзад аз ЊХДТ пешбарї карда шуд. Маљлиси Кумитаи иљроия санаи 15 июл доир ба даъвати конференсияи XVIII (ѓайринавбатии) шањрї ќарор ќабул намуда, наќшаи баргузории маљлисњои ташкилотњои ибтидоиро тасдиќ кард. Санаи 23 августи соли 2013 конференсияи XVIII шањрии њизб њисоботро оид ба фаъолияти Кумитаи иљроия дар давраи аз моњи июни соли 2012 то моњи июли соли 2013 ва њисоботи комиссияи тафтишотии ташкилоти шањрии њизбро муњокима намуда, ба конференсияи вилоятї ва Анљумани XI ЊХДТ вакилонро аз шањри Ќайроќќум интихоб намуд. Обрўю нуфузи њизб дар байни ањолї ва бурду бохти он ба фаъолияти ташкилотњои ибтидої вобастагии бевосита дорад. Бо маќсади иљрои ќарорњои Анљумани X ЊХДТ нисбати таќвият бахшидан ба фаъолияти ташкилотњои ибтидої, дар ин давра Кумитаи иљроия сатњи корњои ташкилї, њуљљатнигорї ва ташвиќотию тарѓиботиро дар њамаи ташкилотњои ибтидоии шањр санљида баромада, доир ба тартиб додани наќшањои корї, гузаронидани маљлисњои њизбї, тартиб додани протоколњои маљлисњо, тартиби ќабул ба сафњои њизб ва ташкили корњои ташвиќотию тарѓиботї ёрии амалї расонид. Њамаи ин чорабинињо ба бењтар шудани фаъолияти ташкилотњои ибтидої мусоидат намуданд. Дар ќатори бењтаринњо ташкилотњои ибтидоии ЉМ ТКММ «Апрелевка», Шабакањои барќии Суѓд, экспедитсияи комплексии геологии Ќайроќќум,ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум», ЉСП «Осоишгоњи Бањористон», љамоати шањракњои Адрасмону Сирдарё, Консою Чоруќдаррон, маркази тарбиявии шањрї, Маркази саломатї, комбинати маъдантозакунии Адрасмон ва як ќатор дигаронро алоњида ќайд кардан лозим аст. Яке аз самтњои асосии фаъолияти ташкилотњои ибтидої ва кумитаи иљроияи шањрї масъалаи тозагии сафњо ва ќабули аъзои нав ба њизб мебошад. Бо маќсади бењтар намудану ба эътидол овардани фаъолият дар ин самт соли 2013 низ аз нав ба њисобгирии аъзои њизб дар ташкилотњои ибтидої гузаронида шуд ва 70 нафар шахсони шањодатномаи њизбї надошта ва аз корхонаю муассисањои шањр кайњо аз кор рафта, аз рўйхати ташкилоти шањрии њизб бароварда шуданд. Њамзамон, дар давоми давраи њисоботї байни кормандони соњањои гуногуни хољагии халќ, хусусан омўзгорон, табибон ва саноатчиён корњои фањмондадињї гузаронида шуданд ва ба узвияти њизб 230 нафар шахсони арзанда, пешќадамони истењсолот, занону љавонони фаъол шомил гаштанд. Њамин тавр, шумораи умумии аъзои њизб дар ташкилоти шањрї аз 1810 нафар дар оѓози соли 2013 то ба 1970 нафар расонида шуд. Дар ин самт фаъолияти ташкилотњои ибтидоии љамоати шањракњои Адрасмон, Консой ЉМ ТКММ «Апрелевка», Маркази тарбиявии шањрї, ЉСП «Осоишгоњи Бањористон» ва ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум» назаррас мебошад. Якчанд мисоли мушаххас. Дар Ширкати

куњї – саноатии Тољикистону Хитой бо дастгирии бевоситаи роњбари он М.Зарипов ба узвияти ЊХДТ 32 нафар аъзои нав ќабул ва дар корхона ташкилоти ибтидоии нави ЊХДТ таъсис дода шуд. Њамчунин, дар ЉММ «Равшан» 12 нафар кормандон ба узвияти ЊХДТ шомил ва дар ин љо низ ташкилоти ибтидоии «Зари тољик» таъсис ёфт. Дар шањраки Адрасмон дар давоми сол ба сафњои њизб зиёда аз 100 нафар омўзгорону табибон, кормандони кўдакистон, соњибкорон ва собиќадорону хонашинон ќабул карда шуданд, ки натиљаи фаъолияти босамари ташвиќотию тарѓиботї мебошад. Таъсис ёфтани Коллељи тиббии шањрї барои ба њаёти сиёсї љалб намудани љавонон шароити мусоид фароњам овард. Дар натиљаи вохўрињо бо донишљўёни коллељ ва ба онњо фањмонида додани маќсаду мароми созандаи ЊХДТ, муяассар гашт, ки 60 нафар љавонону духтарон ба узвияти њизб ќабул карда шаванд. Яке аз воситањои асосии инъикос намудани њаёти њизбї, ба мардум расонидани маќсаду маром ва ѓояњои ЊХДТ, ташвиќу тарѓиби дастовардњои кишвар, рўзномањои «Минбари халќ» ва «Сухани халќ» мебошанд. Њар сол дар шањр маъракаи обуна ба рўзномањои њизбї дар сатњи баланди ташкилию сиёсї гузаронида мешавад. Чунончи, барои соли 2014 ба 522 нусха рўзномаи «Минбари халќ» ва 308 нусха рўзномаи «Сухани халќ» обуна ќабул карда шуд, ки ин аз наќша зиёд мебошад. Ин маърака њам, пешсафону оќибмондагони худро дошт. Масъалан, љомеањои мењнатии ЉМ ТКММ «Апрелевка», Шабакањои барќии Суѓд, комбинати маъдантозакунии Адрасмон,ЉСП «Осоишгоњи Бањористон», Экспедитсияи комплексии геологии Ќайроќќум дар ќатори аввалинњо наќшаи обунаро иљро намуда, ба дигарон намунаи ибрат гаштанд. Њамчунин, ташкилоти ибтидоии љамоати шањракњои Консой, Адрасмон, Чоруќдаррон, Зарнисор ва Сирдарё, беморхонањои Адрасмону Консой ба иљрои наќшаи обуна сањми арзанда гузоштанд. Умуман, аксарияти ташкилотњои ибтидоии шањр ин маъракаро дар сатњи баланд ташкил намуда наќшаи обунаро сарбаландона иљро карданд. Самти дигари афзалиятнок ва аз љињати сиёсї манфиатноки фаъолияти ташкилоти шањрии њизб, ин кор дар байни бонувон ва љавонон мебошад. Ќайд кардан лозим аст, ки дар ташкилоти шањрии њизб шумораи аъзо аз њисоби занон мутобиќи 1 январи соли 2014 1107 нафар ва љавонони то 30 сола - 598 нафар мебошад, ки аз шумораи умумии аъзои њизб мутобиќан 56,2 ва 30,4 фоизро ташкил медињад. Ба њайати Маљлиси вакилони халќи шањр аз њизб 8 нафар бонувон интихоб карда шудаанд. Комиссияњои кор бо бонувон ва љавонони Кумитаи иљроияи шањрии њизб ташкилотчї ва иштирокчии бевоситаи чорабинињои сиёсию фарњангї, вобаста ба санањои таърихї ва љашнворањои умумихалќї мебошанд. Дар њайати гуруњњои ташвиќотию тарѓиботии доимоамалкунандаи ташкилотњои ибтидої, занону љавонон зиёда аз 50 дарсадро ташкил медињанд. Бо маќсади бештар шинос намудани љавонону наврасон ба мароми ЊХДТ ва дастгирии љавонони лаёќатманд, Кумитаи иљроияи шањрї Стипендияњои худро таъсис додааст ва аз рўи натиљањои соли хониши 2012-2013 ба 15 нафар хонандагони аълохон ва иштирокчиёни фаъоли чорабинињои сиёсию фарњангї Стипендияњои якваќта супорида шуданд. Бахши шањрии ташкилоти љамъиятии љавонони ЊХДТ «Созандагони Ватан», ки санаи 3 ноябри соли 2011 таъсис дода шуда буд, бањри ба амал татбиќ намудани маќсаду маром ва њадафњои Барномавии њизб, дастуру супоришњои Раиси њизб, Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон, ќарору фармонњои Кумитањои иљроияи Марказию вилоятии ЊХДТ ва таъмини иштироки фаъолонаи љавонон дар маъракаи тайёрї ба интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон як ќатор чорабинињои оммавию сиёсї ва фарњангию варзиширо баргузор намуд.

Чунончи, бахшида ба таљлили љашни 20солагии Артиши миллии Љумњурии Тољикистон дар давоми моњи феврал як ќатор чорабинињо, аз љумла «Рўзи дарњои кушод» дар ќисми њарбии №45025 бо иштироки зиёда аз 50 нафар хонандагони синфњои болоии мактабњои шањр, вохўрї бо љанговарони интернатсионалист, иштирокчиёни бартарафсозии садамаи Чернобил, озмуни расми бењтарин дар мавзўи «Њомиёни Ватан» дар байни хонандагони синфњои якум ва вохўрї бо собиќадорони љангу мењнати шањраки Адрасмон гузаронида шуданд. Дар рафти ин чорабинињо ба 18 нафар фаъолон, шахсони барўманд ва хизматчиёни бењтарин Ифтихорномаю туњфањо, ба ѓолибони озмун диплому туњфањои бахши шањрии «Созандагони Ватан», инчунин ба 12 нафар аъзои нави њизб ба таври тантанавї шањодатномањои њизбї супорида шуданд. Дар марњилаи тайёрї ба Рўзи Модар дар МТМУ-и №7, шањраки Адрасмон озмуни «Гуруњи раќсии бењтарин» ва дар толори МТМУ-и № 12, дењаи Зарчашма озмуни «Маликаи Адрасмон» баргузор гашт. Ѓолибони ин озмунњо бо диплому туњфањои хотиравии Кумитаи иљроияи ЊХДТ дар шањри Ќайроќќум ва бахши шањрии ТЉЉ «Созандагони Ватан» сарфароз гардонида шуданд. Дар ин чорабинињо, ки зиёда аз 600 нафар ањолии шањрак, хонандагони мактаб, намояндагони љамоат ва омўзгорон иштирок намуданд, ба 25 нафар аъзои нави ЊХДТ шањодатномањои њизбї супорида шуданд. Санаи 22 май дар ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум» мизи мудаввар дар мавзўи «Паёми Сарвари давлат ва бонувон» бо иштироки мудири шуъбаи кор бо бонувони КИВ ЊХДТ Њ.Атаева баргузор гашт. Доир ба мавзўъ маърўзаи муовини директори генералии ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум» А. Солиев шунида шуд. Сипас, Њ. Атаева, С.Пўлодова, Н.Саодатдинова ва С.Њомидов баромад намуданд. Дар рафти чорабинї ба 10 нафар аъзои нави ЊХДТ шањодатномањои њизбї ва ба 6 нафар фаъолон «Ифтихорнома»-њои Кумитаи иљроияи шањрї ва туњфахои хотиравї супорида шуданд. Љанбаи дигари фаъолияти њизбї корњои ташвиќотию тарѓиботї мебошад, ки хусусан дар марњилаи тайёрї ба интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон, ањамияти хоса касб намуданд. Дар ин давра дар љомеањои мењнатї ва љои зисти ањолї зиёда аз 350 нафар ташвиќотчиёни њизб фаъолият доштанд. Ин буд, ки дар интихобот 86,6 фоиз интихобкунандагон иштирок ва 83,6 фоизи онњо ба дастгирии номзад аз ЊХДТ Эмомалї Рањмон овоз доданд. Дар шањр баргузории сариваќтии «Соатњои сиёсї», шунидани њисоботњои вакилони халќ ва вохўрињои онњо бо интихобкунандагон ба њукми анъана даромадааст. Воситањои аёнї, шиору овеза ва плакатњо яке аз намудњои муассири ташвиќот мебошанд ва њар сол бо иќдоми Кумитаи иљроияи шањрї дар маркази шањр, шањракњо, ташкилотњои ибтидої ва корхонаю муассисањо бо таври назаррас ва љолиб нав карда мешаванд. Дар айни замон, Кумитаи иљроия бо њуљрањои корї, компютер, мошинаи хизматї ва дигар таљњизоти зарурї таъмин аст. Соли оѓозгаштаи 2014 соли љашни 20солагии ЊХДТ ва соли тайёрињои бевосита ба интихоботњои Маљлиси Олї ва маљлисњои мањаллии вакилони халќ буда, таъмини ѓолибияти номзадњои њизб дар интихоботњо вазифаи асосї ва маќсади нињоии ташкилоти шањрии њизб мебошад. Бо маќсади озоду шаффоф, бо риояи њамаи меъёрњои интихоботи демократї баргузор гаштани ин чорабинии муњиму таќдирсоз, Кумитаи иљроия баргузории якчанд чорабинињои калон, аз љумла машваратњои омўзишии раисони ташкилотњои ибтидої ва фаъолони ба маъракањои интихоботї сафарбаршавандаро ба наќша гирифтааст.

Êóìèòàè è¿ðîèÿè ¥ÕÄÒ äàð øàμðè £àéðî³³óì


C O   

15 январи соли 2014

ÍÀ£ØÀÈ ÊÎÐÈÈ ÊÓÌÈÒÀÈ È¯ÐÎÈßÈ ¥ÕÄÒ ÄÀÐ ØÀ¥ÐÈ £ÀÉÐΣ£ÓÌ ÁÀÐÎÈ ÍÈÌÑÎËÀÈ ßÊÓÌÈ ÑÎËÈ 2014 Т\р

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2 3 4

Санаи гузарони дан I. Маљлисњои Кумитаи иљроия - Њисобот нисбати фаъолияти Кумитаи иљроияи шањрии ЊХДТ дар соли 2013 ва вазифањо барои соли Январ 2014 бобати бењтар намудани корњои ташкилї ва ташвиќотию тарѓиботї вобаста ба 20 - солагии ЊХДТ ва интихоботњои дар пеш истодаи Маљлиси Олї ва Маљлисњои мањаллии вакилони халќ. - нисбати наќшаи фаъолияти Кумитаи иљроияи шањрии ЊХДТ барои нимсолаи якуми соли 2014. - доир ба Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии кишвар ва вазифањои ташкилоти шањрии ЊХДТ бобати ташвиќу тарѓиби мундариља ва Май мазмуну муњтавои он. II. Маљлисњои Раёсати Кумитаи иљроия - Оид ба тайёрї ва таљлили љашни 20- солагии ЊХДТ дар ташкилоти њизбии шањри Ќайроќќум. Феврал - гузориши вакили Маљлиси вакилони халќи шањр аз ЊХДТ. Номгўи чорабинињо

- доир ба бењтар намудани корњои фањмондадињї дар љомеањои мењнатї ва љои зисти ањолї вобаста ба 17солагии Рўзи Вањдати Миллї. - гузориши вакили Маљлиси вакилони халќи шањр аз ЊХДТ.

Апрел

Мутасаддиён

Эзоњ

Кумитаи иљроия

ÍÀ£ØÀÈ ÁÀÐÃÓÇÎÐÈÈ «ÑÎÀÒ¥ÎÈ ÑȨѪ» ÄÀÐ ÒÀØÊÈËÎÒ¥ÎÈ ÈÁÒÈÄΪ ÂÀ ¯ÎÌÅÀ¥ÎÈ ÌÅ¥ÍÀÒÈÈ ØÀ¥ÐÈ £ÀÉÐΣ£ÓÌ ÁÀÐÎÈ ÑÎËÈ 2014 Санаи баргузорї Моњ Њафта (рўз) I

(2-4)

II (6-11) Кумитаи иљроия Кумитаи иљроия, раисони ташкилотњои ибтидої ва вакилони халќ Кумитаи иљроия, комиссияњои кор бо љавонон ва бонувон, «Созандагони Ватан»,

- оид ба наќшаи чорабинињо вобаста ба интихоботњои вакилони МН МО ва Маљлисњои мањаллии вакилони Июн Кумитаи иљроия халќ. - гузориши вакили Маљлиси вакилони халќи шањр аз ЊХДТ. III. Чорабинињои оммавї-сиёсї - бахшида ба 17-солагии Рўзи Вањдати миллї ва 20давоми Кумитаи иљроия, солагии ЊХДТ ташкил намудани вохўрию суњбатњо семоњаи II раисони ТИ, ва мизњои мудаввар дар: соли 2014 раисони мањаллањо - маркази шањр- 3 вохўрї: - шањраки Адрасмон- 3 вохўрї: - шањраки Консой- 2 вохўрї: - шањраки Зарнисор – 2 вохўрї: - шањраки Чоруќдаррон- 2 вохўрї: - шањраки Сирдарё – 2 вохўрї: - шањраки Навгарзан - 2 вохўрї. - ташкил намудани силсилаи лексияњо дар љомеањои Кумитаи иљроия, Дар нимсолаи мењнатї аз тарафи собиќадорони њизб, шахсони Раисони ТИ, аввал барўманд, вакилони халќ ва роњбарони корхонаю Роњбарони муассисањо доир ба мавзуњои «ЊХДТ – њизби созанда корхонаю ва нерўи ободгари љомеа», «20- соли созандагї ва муассисањо ободгардонї», «Вањдат – мењвари бунёдкорињост», «Демократия ва муколамаи сиёсї», «Наќши занону љавонон дар рушди љомеаи демократии Тољикистон». Дар байни хонандагони мактабњо ва донишљўён Дар давоми «Созандагони гузаронидани озмунњои шањрии: нимсолаи I Ватан», - «Хонандаи бењтарин» барои дарёфти Стипендияњои Шуъбаи маориф КИШ ЊХДТ; - «Иншои бењтарин» дар мавзуњои «Њизби созанда ва ободкунанда», «Ватанам – Тољикистон», «Вањдат ва љавонон». - Баргузории вохўрињои аъзои КИШ ЊХДТ ва Май Кумитаи иљроия, вакилони халќ бо љавонон бахшида ба «Як моњи Вакилони халќ, љавонї» ва 20- солагии ЊХДТ. «Созандагони Ватан» Бахшида ба санањои таърихї ва љашнворањо ташкил нимсолаи I Кумитаи иљроия, намудани аёдати собиќадорони њизб ва шахсони вакилони халќ ниёзманд. IV. Фаъолияти ташкилии њизбї - баргузории семинар- машварати Раисони ТИ доир Март Кумитаи иљроия ба густариши корњои ташкилии дохилињизбї дар давраи тайёрї ба чорабинињои сиёсии умумихалќї ва таљлили љашни 20- солагии ЊХДТ. Ташкил намудани озмуни шањрии «Ташкилоти Соли 2014 Кумитаи иљроия ибтидоии бењтарини ЊХДТ» бахшида ба 20- солагии њизб. - тафтиши њуљљатнигорї ва коргузории њизбї дар Њар семоња Шуъбаи ташкилї ташкилотњои ибтидої. (4-5 ташкилот) - санљидани љамъоварї ва ирсоли сариваќтии њаќќи Њар семоња Комиссияи аъзогии њизбї дар ташкилотњои ибтидої. (4-5 тафтишотї ташкилот)

Ýúëîí

Январ

Êîð ìå¿¢ÿì

Ýúòèáîð íàäîðàä

Барои вазифаи муњосиб, сармуњосиб дар корхонањои инфиродї мутахассиси соњибтаљриба, дорои маълумоти олї кор мељўяд. Телефон барои тамос: (92)-703-55-02

Шиносномаи техникии манзили зист ва шартномаи хариду фурўши гумшуда, ки ба сокини шањри Ќайроќќум, кўчаи Дўстии халќњо, хонаи 27, њучраи 37 Њамдамова Мавлуда тааллуќ дорад эътибор надорад.

III (13-18) IV (20-25) V ( 27-1) I

(3-8)

II (10-15) Феврал

III (17-22) IV (24-1) I (3-7) II (10-15)

Март

III (17-20) IV (25-29) I

(31-5)

II (7-12) Апрел III (14-19) IV (21-26) I

(28-3)

II (5-10) Май

III (12-17) IV (19-24) V (26-31) I (2-7) II (9-14)

Июн

III (16-21) IV (23-28) I

(30-5)

II (7-12) Июл

III (14-19) IV (21-26) V (28-2) I

(4-9)

II (11-16) Август III (18-23) IV (25-30) I

(1-6)

II (8-13) Сентябр

ÁÀ ÒÀÂÀ¯¯Ó¥È ÊÎЯ¤¨Í! Раёсати молияи шањри Ќайроќќум барои ишѓоли мансабњои холии маъмурии хизмати давлатї аз рўи вазифањои зерин озмун эълон менамояд: –сармутахассиси шуъбаи сиёсати андоз ва банаќшагирии пардохтњои давлатї; –мутахассиси шуъбаи сиёсати андоз ва банаќшагирии пардохтњои давлатї. Талабот: маълумоти олии иќтисодї, донистани забони давлатї, компютер ва таљрибаи кофии корї аз рўйи ихтисос. Дар њолати доштани собиќаи хизмати давлатї афзалият дорад. Барои ишѓоли мутахассис-коргузор маълумоти миёнаи махсус иљозат дода мешавад. Суроѓаи ќабули њуљљатњо ва баргузории озмун: шањри Ќайроќќум, кўчаи Истиќлол 79, бинои Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр, Раёсати молия. Телефон барои робита: 2-48-21, 2-30-03. Озмун санаи 27 январи соли равон баргузор мегардад.

3

III (15-20) IV (22-27) I

(29-4)

II (6-11) Октябр

III (13-18) IV (20-25) V (27-1) I (3-8) II (10-15)

Ноябр

III (17-22) IV (24-29) I

(1-6)

II (8-13) Декабр III (15-20) IV (22-31)

Номгўи мавзуъњо Дар бораи натиљањои соли 2013 ва вазифањо барои соли 2014. Нисбати тайёрї ба маљлиси умумии ташкилоти ибтидої. Руйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Доир ба натиљањои моњи январ. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи Рўзи Артиши Миллї (23 – феврал). Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи Рўзи модар (8 март). Нисбати тайёрї ба Иди байналхалќии Наврўз (21 – 24 март). Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи натиљањои семоњаи якуми соли 2014. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи Паёми Президенти кишвар ба МО ЉТ. Дар бораи тайёрї ба идњои 1- Май ва Рўзи Ѓалаба (9 – май). Дар бораи натиљањои моњи апрел. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи Рўзи Љавонони Тољикистон (23 – май). Доир ба Рўзи байналхалќии њимояи кўдакон (1 – июн). Дар бораи натиљањои моњи май. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи 17- солагии Рўзи Вањдати миллї (27 июни соли 1997). Дар бораи натиљањои нимсолаи якуми соли 2014. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи натиљањои моњи июл. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи 1 сентябр - Рўзи Сулњ ва Дониш. Дар бораи 23-солагии Рўзи Истиќлолияти давлатии ЉТ ( 9.09.1991). Дар бораи натиљањои моњи август. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Дар бораи Рўзи Забони Давлатї (аз 5 октябри соли 2009). Нисбати натиљањои семоњаи сеюми соли 2014. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Доир ба Рўзи Сарќонуни Љумњурии Тољикистон (6.11.1994). Дар бораи натиљањои моњи октябр. Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Нисбати Рўзи Парчами Давлатї ( аз 24 ноябри соли 2009). Дар бораи натиљањои моњи ноябр. Дар бораи 20- солагии ЊХДТ (10 декабри соли 1994, Анж. I ) . Рўйдодњои муњими њафтаи гузашта дар мамлакат ва љањон. Нисбати тайёрї ба љашни Соли нави мелодї.

Мутасаддиён Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Роњбари корхона Роњбари корхона Раиси ТИ Роњбари корхона Роњбари корхона Роњбари корхона Раиси ТИ Роњбари корхона Раиси ТИ Роњбари корхона Роњбари корхона Раиси иттифоќи касаба Роњбари корхона Раиси ТИ Роњбари корхона Раиси иттифоќи касаба Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Раиси ТИ Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Роњбари корхона Раиси ТИ Раиси ТИ Раиси иттифоќи касаба


C O   

4

15 январи соли 2014

Каждому из нас следует уважать бесценный дар независимой государственности, мира, политической стабильности, прекрасный и благоустроенный край и почитать его. Эмомали Рахмон

Íîâîñòè Êàéðàêêóìà

Î÷åðåäíàÿ 17 ñåññèÿ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ В городе Кайраккуме 10 января текущего года состоялась очередная 17 сессия народных депутатов четвертого созыва, на которой было рассмотрено несколько вопрос ов. 1.Об утверждении программы занятости населения на 2014-15 гг. По первому вопросу выступил начальник Отдела Агентства социальной защиты населения и миграции Г.Юлдашев. 2.Отчет постоянной комиссии Маджлиса народных депутатов по вопросам промышленности, транспорта и связи. По второму вопросу выступил с докладом, представив подробный отчет, председатель комиссии Б.Маджидов. 3.О выдвижении кандидата в члены Национального Маджлиса, Верховного Маджлиса на вакантную должность от избирательного округа Сугд-2. Депутат от избирательного округа № 9

города Кайраккума М.Рахимов внес предложение о выдвижении кандидатуры и.о. председателя Согдийской области А.Кодири. Методом тайного голосования было принято единогласное решение о выдвижении А.Кодири в члены Национального Маджлиса, Верховного Маджлиса Республики Таджикистан. 4.Утверждение списка депутатов, избираемых в Народный Маджлис совместно с сессией представителями структур области. 5.Утверждение решений председателя города Х.А.Юлдошева. В работе сессии принимали участие представители организаций и предприятий города, председатели джамоатов. Со стороны областного ИОГВ принимала участие заместитель председателя области Р.Бободжанова.

Ñîá.êîðð.

ÇÀÎ “Ñàíàòîðèé Áàõîðèñòîí” ïðèçíàí ëó÷øèì íàëîãîïëàòåëüùèêîì 2013-ãî ãîäà! Решением Комиссии Налогового Комитета при Правительстве Республики Таджикистан, ЗАО «Санаторий Бахористон» был признан одним из лучших налогоплательщиков 2013-го года. 8-го января 2014 года на заседании коллегии Налогового Комитета республики в торжественной обстановке Председателем комитета Н. Давлатовым директору ЗАО «Санаторий Бахористон» было вручено свидетельство и приз «Лучший налогоплательщик 2013-го года». В течение 2013-го года в санатории отдохнули и восстановили здоровье более 25 тыс. человек. Комфортабельные условия и хороший сервис способствовали обеспечению стабильнойработы санатория, что, в свою очередь, позволило, получить доход и своевременно выполнить свои обязательства перед бюджетом. Санаторием в течении 2013-го года в бюджет было перечислено около 7 млн.сомони. Ñîá. êîð. «Ñîõèëà»

Ëèìèò íà ýíåðãîñíàáæåíèå â ãîðîäå Êàéðàêêóìå В последнее время участились жалобы со стороны жителей города Кайраккума на ограничение подачи электроэнергии. На все эти вопросы отвечает начальник Электрических сетей города А.Каюмов. Электрические сети города Кайраккума на обращение жителей об ограничении подачи электроэнергии сообщают, что: действительно, в зимний период на основании телефонограммы ОАХК "Барки Точик" в целях экономии электроэнергии введен режим подачи электроэнергии, который не коснулся промышленных предприятий и жизненноважных объектов. Жителям города Кайраккума подача электроэнергии (свыше ста десяти домов) производится в следующем режиме: с 5-00 часов до 14-00 часов, вечером с 16.30 до 23-00. Жителям собственных домов по улицам Истиклол, Сугдиен, Айни, Гулистон, Хамзаалиева подача электроэнергии производится в таком режиме: утром с 5-00 до 14-00, вечером с 16.30 до 21-00 часов. Согласно Постановления ИОГВ города Кайраккума № 145 от 06.05.2013 г. "О подготовке к осенне-зимнему периоду на 20132014 гг." всем жителям города Кайраккума, проживающим в своих собственных домах,

было предложено перейти на альтернативные виды топлива. Подача электроэнергии в многоэтажные дома осуществляется за счет отключения должников и использования энергосберегающих ламп. Подача электроэнергии в декабре 2013 года в городе Кайраккуме и поселках производилась по утвержденному Председателем области среднесуточному лимиту - 630 тыс.кВт/ ч в сутки. В случае перебора электроэнергии сверх лимита, отключение производится централизованно, по указанию ЦДС ОФХК "Барки Точик", что приводит к остановке и нарушению технологического процесса промышленных предприятий города Кайраккума. В зимний период использование электроэнергии населением возрастает по причинам, не зависящим от Кайраккумских городских электрических сетей. До 1996 года, в бытность централизованного отопления жилых домов, подачи природного газа, при наличии горячей воды, таких проблем не существовало. В данное время вся нагрузка: обогрев жилища, приготовление пищи идет на работу электрооборудования, что, в свою очередь, приводит к частым аварийным ситуациям, которые сокращают время подачи электроэнергии.

Ë.Íåãìàòçàäå

Çèìíèå ñîâåòû æåíùèíàì - Ежедневно употреблять в пищу салат из вареной свеклы. На завтрак или на ужин, как будет удобно. Что это даст? Свекла - уникальный очиститель крови. А здоровье крови, это важный показатель красивой внешности. Это средство так же положительно влияет на состояние кожи и работу внутренних органов. - Каждый день, за час до сна, наносите на лицо смесь глицерина и витамина Е. Смесь готовить очень просто. На 30 граммов глицерина, берем 10 капсул витамина Е. Капсулы проткнуть иглой и выдавить масло в бутылочку. Все это можно приобрести в аптеке по низкой цене. Перед нанесением средства нужно очистить кожу лица и сде-

лать легкий массаж мягкой щеточкой, чтобы поверхность слегка покраснела. В этом состоянии клетки максимально впитывают питательные вещества. Есть один недостаток - кожа становится немного липкой, пока глицерин впитывается. Чтобы смягчить неприятные ощущения, сбрызните кожу освежающим тоником. Что это даст? Каждое утро вы будете наблюдать благодарную реакцию кожи на такое питание. Морщинки будут разглаживаться, а цвет выравниваться. Очень эффективное средство от "гусиных лапок" в уголках глаз. Пробуйте и комментарии будут излишни. Будьте здоровы и красивы!

Ð.Ìèðçîðàõèìîâà

ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: Sohil_tj@mail.ru

Ý

Õ

НЕДЕЛИ Î Â "ÑÎÕÈËÅ "

ÌÅÍßÅÌ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÏÐÀÂÀ?

Управление государственной автоинспекции МВД Таджикистана разъяснило причины замены водительских прав, которые были получены 10 лет тому назад. "Замена водительских прав, которые были получены 10 и свыше лет тому назад, в течение такого промежутка времени приходят в непригодность, и фото в них по истечении стольких лет также могут не соответствовать нынешним чертам лица его владельца. Другой причиной смены прав послужила ратифицированная Таджикистаном Венская конвенция по дорожному движению, которая ставит такое требование", отмечает УГАИ МВД РТ. Замена водительских прав производится соответствующими структурами органов ГАИ всей республики, по предъявлению заявления и соответствующего медицинского заключения. Водителю нужно будет выплатить 25 сомони за бланк ныне действующего водительского удостоверения, 9 сомони за талон регистрации правонарушений, 2 сомони за фото, 6 дирамов за бланк квитанции. Итого - 36 сомони 6 дирамов, заключает УГАИ МВД. В перспективе в Таджикистане водительские права не будут отличаться от европейского стандарта, и с ними можно будет управлять машиной в странах мира, которые также ратифицировали Венскую конвенцию по дорожному движению, в том числе и в России. Они будут выглядеть как пластиковая карта, изготовленные из поликарбоната, будут иметь высокую степень защиты. В них будут установлены чипы, при помощи которых можно будет определить сведения о водителе, страховке, об уплате штрафов и числится ли автомобиль в угоне.

Äæóìõóðèÿò - ïÿòü ðàç â íåäåëþ

С нового года официальное издание Таджикистана - газета "Джумхурият", чье 90летие будет отмечаться в этом году, начала издаваться пять раз в неделю. Руководство редакции приняла решение о выпуске пяти номеров в неделю из-за большого количества материалов, по причине чего нет возможности в своевременной их публикации. "В годы гражданской войны в Таджикистане "Джумхурият", которая издавалась в советский период шесть раз в неделю, начала выходить один раз в неделю. С 2000 года газета начала выпускаться три раза в неделю. Сейчас финансовые возможности страны улучшаются, возрастает и востребованность газеты населением. Напомним, первый номер газеты под названием "Иди Тоджик" вышел в печать 15 марта 1925 года в городе Душанбе. Второй номер газеты печатался под названием "Бедории Тоджик". С 1928 года по 1 января 1955 года газета выходила под названием "Точикистони сурх", а с 1 января 1955 года по сентябрь 1991 года - под названием "Точикистони Совети". С сентября 1991 года газета стала печататься под названием "Джумхурият

Ãðàíèöà Êèðãèçèÿ-Òàäæèêèñòàí çàêðûòà

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики 11 января 2014 года направило две официальные ноты в адрес министерства иностранных дел Республики Таджикистан в связи с имевшим место на кыргызско-таджикской государственной границе конфликтом между военнослужащими сторон с применением оружия, сообщает пресс-служба МИД КР. Кыргызская сторона призвала таджикскую сторону к совместному расследованию причин произошедшего инцидента и привлечению к ответственности виновников. Отдельной нотой министерство информировало таджикскую сторону о закрытии кыргызской стороной с 11 января т.г. всех пограничных и таможенных пунктов пропуска на кыргызско-таджикской государственной границе до стабилизации сложившейся ситуации. Данная мера кыргызской стороной предпринята с целью предотвращения межэтнических конфликтов и обеспечения безопасности жителей приграничных районов.

Ëó÷øèå íàëîãîïëàòåëüùèêè ãîäà

Налоговый комитет при правительстве Таджикистана выявил и объявил лучших налогоплательщиков прошлого года. Как сообщили в налоговом ведомстве, учитывая сравнительно видные достижения по выполнению налоговых обязательств, специальная комиссия Комитета признала в 2013 году лучшими следующих налогоплательщиков: - ЗАО "Душанбинский молочный комбинат" - ЗАО "Казкоммерцбанк Таджикистан" - ЗАО "ТТ-Мобайл" - ЗАО МДО "Имон Интернешнл" - ЗАО "Бахористон" - Золотоочистительная артель "Одина" Данный конкурс, организованный в целях поощрения благотворной деятельности налогоплательщиков, способствует повышению уровня культуры оплаты налогов, считают в Налоговом комитете. - В то же время, такие шаги также играют немаловажную роль для создания здоровой конкуренции и стимулирования налогоплательщиков.

Íîâûé ôîðìàò îáëàñòíûõ ãàçåò Областные газеты исполнительного органа государственной власти Согдийской области "Хакикати Сугд", "Согдийская правда" и "Сугд хакикати" с нового года будут печататься формате А-1. Данное новшество было осуществлено по предложению и поддержке и.о. председателя области Абдурахмона Кодири. Он отметил, что после перехода на новый формат улучшилось качество и техническое оформление областных газет. Напомним, общий тираж трех областных газет исполнительного органа государственной власти Согдийской области составляет более 11 тысяч экземпляров. Наиболее большим тиражом - 6 тысяч 120 экземпляров выходит три раза в неделю газета "Хакикати Сугд".

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ Ñîáêîð "Ñîõèëà"

ÓÒÅÐß Утерянный техпаспорт на домовладение по адресу город Кайраккум, улица Ленина (ныне Ходжамбердыева), дом 6 А, квартира 12, выданный МБТИ города Кайраккума на имя Хамробоева Олимджона, считать недействительным.

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Хуршедаи Вализод, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Гулxа[он Турсу нзода Тар[с озии компютерb: М.М у[амм адxо нов Cупориш № 48 Теъдод 900 нусха

15-01-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"