Page 1

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маr омоти иxроияи [окимият и давлатии ша[ри Rайроr rум

ÔÀÐÌÎÍÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ¯ÓÌ¥ÓÐÈÈ ÒίÈÊÈÑÒÎÍ Äàð áîðàè áà ýμòè¸ò ðóõñàò äîäàíè õèçìàò÷è¸íè μàðáèå, êè ìóμëàòè ìó³àððàðãàðäèäàè õèçìàòè μàðáèðî àäî íàìóäààíä âà äàúâàòè íàâáàòèè øàμðâàíäîíè ñîëμîè òàâàëëóäè 1986-1995 ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí áà õèçìàòè μàðẠМутобиќи моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мудофиа" фармон медињам: 1. Хизматчиёни њарбие, ки муњлати муќарраргардидаи хизмати њарбиро адо намудаанд, моњњои октябрноябри соли 2013 аз сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон, Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон, ќўшунњои дохилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, ќўшунњои мудофиаи граждании Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бригадаи посбоникунандаи Сарраёсати иљрои љазои љиноятии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба эњтиёт рухсат дода шаванд. 2. Моњњои октябр-ноябри соли 2013 шањрвандони љинси марди то рўзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шањрвандони синну соли калонтари Љумњурии Тољикистон, ки њуќуќи ба таъхир андохтани муњлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати њарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, ќўшунњои сарњадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон, Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон, ќўшунњои дохилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, ќўшунњои мудофиаи граждании Кумитаи њолатњои фавќулодда ва мудофиаи граждании назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бригадаи посбоникунандаи Сарраёсати иљрои љазои љиноятии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон даъват карда шаванд. 3. Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон, раисони комиссияи даъвати Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњо вазифадор карда шаванд, ки бо дарназардошти хусусиятњои хоси хизмат дар ќўшунњои сарњадї, Гвардияи миллї ва ќисмњои њарбии таъиноти махсус, бо иштироки маќомоти амният ва корњои дохилї дар навбати аввал мукаммалгардонии онњоро бо даъватшавандагони ба таври даќиќ интихобшуда амалї намоянд. 4. Мутобиќи моддаи 23 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи уњдадории умумии њарбї ва хизмати њарбї" барои ташкил намудани даъвати шањрвандон ба хизмати њарбї раиси шањру ноњия масъул аст. 5. Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон, Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон омодагї ва рафти даъвати шањрвандонро ба хизмати њарбї ба таври васеъ инъикос намуда, хизмати њарбиро дар Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон тарѓибу ташвиќ намоянд. 6. Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон барои муоинаи назорати тиббии даъватшавандагоне, ки аз љониби комиссияи даъвати Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї даъват шудаанд, табибону мутахассисони ботаљрибаро таъмин намояд.

Ïðåçèäåíòè ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí Ýìîìàëº Ðàμìîí, ø.Äóøàíáå, 29 àâãóñòè ñîëè 2013, ¹1503

{АФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД

14 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2013 № 38 (715)

Тантанаи Рўзи Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 50- солагии шањри Ќайроќќум дар "Маркази Сомониён" бо шукуњу шањомати хоса доир гашт. Љамъомадагон бо кафкўбии пурмављ Раиси шањри Ќайроќќум Худойназар Юлдошев ва намояндаи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Абдуњаким Шарифовро истиќбол намуданд. Худойназар Юлдошев, Раиси шањр иштирокдорони љашн ва дар симои онон кулли сокинони шањрро бо иди Истиќлолияти давлатї шодбош гуфт. Вай аз љумла зикр кард, ки дар заминаи сиёсати хирадмандонаи Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон Тољикистони азиз дар арсаи сиёсї маќоми шоиста пайдо кард ва ба ошёнаи сулњу вањдат табдил ёфт. Сулњи тољикон дар саросари љањон маъруф гашт ва мавриди омўзиши марказњои илмию тањќиќотии олам ќарор гирифт. Минбаъд давра ба давра бо файзу баракати Истиќлолият истењсолоту иќтисодиёт ва иљтимоиёт рушд ёфт, ки ин дастовардњоро мо дар њама соњоти шањрамон баръало дида метавонем. Баъдан, Абдуњаким Шарифов паёми табрикии Раиси вилояти Суѓд, муовини аввали Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии мамлакат Ќоњир Расулзодаро ба самъи њозирин расонид. Ба фаъолони арсаи мењнат Ифтихорномаю туњфањои хотиравии Раиси шањр таќдим карда шуд. Озмуни шањрии "Мањалли ањолинишини бењтарин" љамъбаст ва ѓолибон бо мукофотњои пулї сарфароз гардиданд. Њамоиши 22-юмин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва љашни нимасраи камолоти шањри соњили Бањри Тољик бо барномаи калони консертии њунарпешагони "Кохи Рўдакї" тањти "Њумоюн бод, Истиќлол!" идома ва анљом пазируфт.

²óìîþí áîä, Èñòè¥ëîë!

Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

£ÀÐÎÐÈ ÐÀÈÑÈ ØÀ¥ÐÈ £ÀÉÐΣ£ÓÌ àç 21 àâãóñòè ñîëè 2013

¹240

Äàð áîðàè ìóòàøàêêèëîíà ãóçàðîíèäàíè ìàúðàêàè ³àáóëè îáóíà áà ð´çíîìàþ ìà¿àëëàμîè ¿óìμóðèÿâº, âèëîÿòº âà ìàμàëëº áàðîè ñîëè 2014 Мутобиќи моддаи 20 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї», ќарори Раиси вилоти Суѓд аз 12 августи соли 2013, №185, бањри баланд бардоштани наќши матбуоти даврї дар њаёти љамъиятию сиёсї, љалби бештари ањолї ва љомеањои мењнатии шањр ба рўзномаву маљаллањо, таъмини фазои иттилоотї ва ташвиќу тарѓиби васеи сиёсати дохиливу хориљии давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, ќарор мекунам: 1. Моњњои сентябр-декабри соли 2013 дар шањр маъракаи ќабули обуна ба рўзномаю маљаллањои љумњуриявї, вилоятї ва мањаллї барои соли 2014 муташаккилона гузаронида шавад. 2. Њайати ситоди шањрии «Обуна-2014» ва рўйхати таќсимоти обуна, масъулон аз љумлаи роњбарони шуъбаву бахшњои маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ба корхонаву муассисањо ва љамоатњо тасдиќ карда шавад. 3. Раисони љамоати шањракњо, роњбарони корхонањои саноатї, буљетї ва дигар ташкилоту муассисањо новобаста аз шакли моликияташон: - рафти обунашавиро ба рўзномаву маљаллањо тањти назорати ќатъии шахсї гирифта, ба фаъолияти мутасаддиёни маъракаи обуна шароити мусоид фароњам оваранд; - обунаи инфиродї, дастаљамъона ва идоравиро дар њамаи корхона, муассиса ва ташкилотњо сарфи назар аз шакли моликият, тобеияти идоравї ва фаъолияти хољагидориашон васеъ ба роњ монда, барои дар соли 2014 зиёд намудани шумораи муштариёни рўзномаю маљаллањо тадбирњои мушаххас андешанд;

- дар доираи санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон обунаи китобхонаву дигар муассисањои фарњангї, марказњои љавонон, солимгардонии калонсолон, ќисмњои њарбї, дидбонгоњњои сарњадиро бо матбуоти даврї дар якљоягї бо ташкилоту идорањои дахлдор таъмин намоянд; 4. Шуъбаи рушди иљтимої ва робита бо љомеаи дастгоњи Раиси шањр, нашрияи мањалии «Соњил», муассисаи фаръии корхонаи воњиди давлатии «Почтаи тољик» дар шањр барои муташаккилона гузаронидани маъракаи «Обуна-2014» ва њарчи зиёд намудани муштариёни нашрияњо тадбирњо андешанд. 5. Роњбарони шуъбаю бахшњо, раёсату кумитањо ва дигар сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр рафти маъракаи обуна ба рўзномаю маљаллањоро ба зери назорати бевоситаи худ гиранд. 6. Сармуњаррири нашрияи мањаллии «Соњил» бањри зиёд намудани шумораи обуначиён ва ба табъу завќи хонандагон мувофиќ намудани маводи чопии нашрия тадбирњо андешида бањри тарѓибу ташвиќоти маъракаи муњими сиёсї «Обуна 2014» маводњои љолиби диќќат ба табъ расонад. 7. Раисони љамоати шањрак, мудирони шуъбаю бахш, кумитањо ва дигар сохторњои марбута оид ба рафти иљрои ќарори мазкур дар њар дањрўза ба унвони ситоди шањрии «Обуна2014» - и маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр маълумоти хаттї ирсол намоянд. 8. Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини аввали Раиси шањр Х. Мирзоев ва муовини Раиси шањр К.Ќосимова гузошта шавад.

Ðàèñè øàμð Õ. Þëäîøåâ

ÁÀ ÍÀØÐÈßÈ "ÑβÈË" ÎÁÓÍÀ ØÀÂÅÄ!

ÎÁÓÍÀ - 2014

Суратњисоби мо: БДА ЉТ "Амонатбонк", ш. Ќайроќќум, идораи нашрияи "Соњил", 20202972836300231000, к\с 20402972316264, БИК 350101626, ИНН 560001474. ÍÀÐÕÈ ÎÁÓÍÀ ÁÀÐÎÈ ßÊ ÑÎË ÁÎ ÍÀÇÀÐÄÎØÒÈ ÄÀÑÒÐÀÑÒÊÓÍÈÈ ÍÀØÐÈß 55 ÑÎÌÎͪ.


C O   

2

14 сентябри соли 2013

ÍÓ£ÒÀÈ ÍÀÇÀÐ

ÄÓСŠ ×ÈÑÒÓ ÄÓСŠÃ¡ ÊÈÑÒ? Äàð μîøèÿè "μà³è³àòñîçèμî"- è Ò´ðà¿îíçîäà Дурўѓ - тасдиќи гуфтаест, ки ошкору бошуурона дар муќобили њаќиќат пањн карда мешавад. Дар њаёти рўзмарра, зери истилоњи дурўѓ баён доштани маълумоте фањмида мешавад, ки ќасдан барои муътаќид сохтани шахси дигар, гуруњ, љамъият ироа мешавад, гарчанде шахси интиќолдињанда худ онро њаќиќат намешуморад. Дурўѓ мисли шаробу мухаддирот метавонад инсонро пойбанди хеш созад ва љузъи људонопазири њаёти шахс гардад. Чунин инсон тадриљан аз рост ба куллї парњез мекунад. Барояш арзише болотар аз худхоњию худпарастї боќї намемонад. Дигар њаќиќатро тањриф мекунад, ростиро мункир меояд ва торикии имон - дурўѓро василаи расидан ба ќуллаи мурод ва ањдофи хеш ќарор медињад. Дурўѓ чун вориди тан шуд, танњо бо љон бурун меояд. Аксарияти динњои дунёї дурўѓро бадтарин падида дар хислати инсонї шуморидаанд, гарчанде баъзе љараёнњои динї истифодаи онро дар алоњида лањзањо раво донистаанд (мисли "таќия" дар мазњаби шиа). Хирадмандони мо низ дар баъзе авќот дурўѓи маслињатомезро бењ аз рости фитнаангез зарур шумурдаанд. Вале њайњот, ки ин насињат тањриф шудаву дурўѓњои фитнаангезро љои њаќиќату ростї дар шуури омма љой мекунанд. Зери пўшиши њимоя аз арзишу эътиќодоти динии мардум ба онњо афкору андешањоеро тањмил месозанд, ки пушташон њадафу ормонњои барои миллати тољик бегона нуњуфтаанд. Мавлоно чунин чашмфиребиро бо нуќраю оташ ќиёс кардааст, ки гарчанде дилкашанду зебо, пушти амалашон сияњкорї пинњон аст: Зоњири нуќра гар испед асту нў, Дасту љома месияњ гардад аз ў. Оташ арчи сурхрўй аст аз шарар, Ту зи феъли ў сияњкорї нигар. Ин љо бо истифодаи мисоле тасмим гирифтам чењраи нафареро пеши хонанда бозкушоям, ки аѓлаби мардум њамеша суханони тањрифшудаашро рост ќабул медоранду эътимод бар гуфтааш мебанданд. Њол он ки умре чун тортанак доми тазвир дар маѓзњо метанаду созгор ба равиши давру замон, тавассути гапфурўшию суханбозї иддаеро тањти сењри худ бозмедорад. Вале сайри кўчаке дар гуфтори дирўзу имрўзаш њаќиќати дигарро кашф месозад. Бардоштани парда аён месозад, ки тавбафармо дигареро мепарастад. Дурўѓро. Дурўѓеро, ки таърифашро гуфтем. Рушди технологияи њозиразамон (мо мусулмонон дар ин роњ сари мўйе сањм надорем) имкон медињад, ки њар гуфтае барои садсолањо њифз гардад. Мањз ин навору навиштањои сабтшуда бурњони ќотеъ дар ин матлаб гаштаанд, то тавонем пардаи кизбу дурўѓро бардорем. Сухан дар бораи Акбари Тўраљонзода меравад ва атрофи суњбаташ бо њафтаномаи "Нигоњ" (№16 (344), аз 09.07 соли 2013). ДУРЎЃИ ЯКУМ: "ТЎРАЉОНЗОДА ВА МАНСАБ" Акбари Тўраљонзода бори навбатї шиква мекунад, ки дар арафаи љашни Рўзи Вањдат бахшида ба имзои Созишномаи умумии сулњ ва ризоияти миллї, расонањои њукуматї, бахусус Шабакаи аввал ба нашру пахши барномањое даст заданд, ки "њиссаи тарафи муќобил" дар расидан ба созиш нодида гирифта мешавад ва "аксарияти мардум, мутаассифона, тањти таъсири ахбори нодурусти расонањои њукуматї бар он боваранд, ки ин љанг барои мансаб буд". Дар рафти суњбат Тўраљонзода беш аз шаш маротиба таъкид мекунад, ки маќсадаш аз мубориза гирифтани мансаб набуд. Дар ин замина, ў аз муаллифоне, ки ба тањќиќу нашри ин масъала машѓуланд, хоњиш мекунад, ки "ба асноду њуљљатњои расмии он замон холисона ва аз рўи инсоф назар кунанд". Аснодро кордор намешавем, мурољиат мекунем ба навори ширкати Акбари Тўраљонзода дар як нишасти маркази мубоњисавии ЊНИТ - "Диалог" (сомонаи turajon.com аз 2-юми феврали соли 2010): "Маќсад аз

муборизањои мо ин буд, ки дар идораи кишварамон сањим бошем, шарик бошем". Сањиму шарик будан танњо маънии вазифа доштанро дорад, зеро каси аз маснад дур ќодир нест дар идораи давлат наќш бозад. Нафаре, ки њамеша аз бархўрди эътиќоду назарњо дар солњои 90-ум хотиррасон мекард, якбора ќоил шуд, ки беш аз 150 њазор тољикро ќурбонии курсихоњї ва молу сарватљўии худу њамдастонаш карда. Њама дар хотир доранд, ки Акбари Тўраљонзода аз байни пешвоёни мухолифини тољик ягона шахсе буд, ки баъди ба имзо расидани Созишномаи истиќрори сулњ майли бозгашт ба Ватан надошт. Њар бањонаеро пеш меоварду бозгашти худро аќиб мепартофт. Ў савдои навро бо Њукумат пеш гузошта буд. Савдои мансабро. Дертар маълум шуд, ки њамаи муќобилату наомаданњо танњо ба хотири кандани луќмаи бузургтаре дар коридорњои Њукумати Тољикистон будааст. Њамин ки курсии муовини аввали Сарвазири Њукумати Тољикистонро барояш арзонї доштанд, рўй љониби Ватан гардонд, ќайчї бар риши худ заду галстукеро, ки то лањзаи расидан ба мансаб "тавќи лаънат" - аш мехонд, бар гардан њамоил сохт. Дигар "бархўрди эътиќоду назарњо" рафтанд ба кунљи узлату фаромўшї то лањзаи сабукдўшї аз вазифа. Њамчунон он садњо њазоре, ки барои курсињои чунин ашхос љони азизашонро аз даст доданд. ДУРЎЃИ ДУЮМ: "ТЎРАЉОНЗОДА ВА САБАБЊОИ ЉАНГИ ШАЊРВАНДЇ" Ба савол дар бораи иллатњои љанги шањрвандї дар Тољикистон посух дода, Акбари Тўраљонзода њама таќсирро бар гардани онњое бор мекунад, ки имрўз дар ќайди њаёт нестанд ва дар ин байн худро мусичаи бегуноње метарошад, ки гўё "бо илтимосу хоњиш" вориди ин ќазияаш сохтаанд. Нахуст Рањмон Набиевро муљрим медонад, ки "худ масъулиятро намехост" ва иљрои масъалањои бањсталабро бар дўши дигарон мегузошт. Аз љумла, муњокимаи фаъолияти вазири умури дохиларо ба ихтиёри Сафаралї Кенљаев вогузор кард, ки дар пайаш "як идда аз бародарони бадахшї" ба нишони эътироз даст ба гирдињамої заданд. 23 - юми июни соли љорї, дар љаласаи ЊНИТ бахшида ба 40 - солагии њизб дар шањри Хуљанд бошад, Акбари Тўраљонзода изњор дошт, ки "ЊНИТ дар митингу майдонбозињо шарик набуда ва асосан мардумро ба майдон бадахшонињо ва ќаротегинињо кашиданд. Ва њамонњоянд гунањгори асосии даргирињои солњои 90 - ум дар Тољикистон". Тўраљонзода аз "бегуноњї"-и ЊНИТ дар њоле мегўяд, ки 14 сол ќабл иброз дошта буд: "…ин бародароне, ки Њизби нањзат ташкил карда буданд, ба љои хизмат ба ислом ва мусулмонон кишварро ба љанг кашиданд ва ин мусибати муштарак моро њам маљбур сохт, ки њамроњи њазорон нафар њамватанон кишварро тарк намоем…" ("Љумњурият", 20 ноябри соли 1999, "Ихтилофи назар ё назаре ба ихтилоф". Матни комили суњбати Њ. А. Тўраљонзода бо хабарнигори радиои "Озодї" дар таърихи 19 октябри соли 1999). Дар мусоњиба бо "Нигоњ" Акбари Тўраљонзода дар бораи "бељуръатї"-и Рањмон Набиев њарф мезанаду дар бораи он наздикие, ки бо ў доштааст, лаб во намекунад. Дар китобаш "Миёни обу оташ тарњи сулњ андохтам" (сањ. 8 - 9) менависад, ки Набиев аз ў маслињат пурсидааст, киро дар интихоботи президентї ба сифати ноиби президент пешнињод кунад, Сафаралї (Кенљаев) ё Нарзуллоро (Дўстов)? Ва њатто аз ў (аз Тўраљонзода) хоњиш мекунад, ки бо ин ду нафар машварат намуда, якеро барояш муайян кунад. Агар муносибати наздик набошад, кадом инсон бо дигараш машварат мекунад? Хосатан агар Президенти љумњурї бошад, аз њар нафари ростомада маслињат мепурсад? Дар њамин љо ба назар мерасад, ки чї гуна Тўраљонзода дар давраи барои Љумњурии Тољикистон њассос кизбу дурўягиро пеш гирифтааст. Аз як љониб бо Набиев, Кенљаев, Дўстов машварат дорад, ки кињо бояд сарвари љумњурї бошанд, аз тарафи дигар бо Нурию Њим-

матзода масъалаи митингу талаботњои митингчиёнро баррасию њал менамояд. Зимни суњбаташ бо "Нигоњ" кўшиш дорад исбот созад, ки таќсир аз ин ду нафар буд, ки "илтимосу хоњиш" - аш карда ба майдонаш бароварданд. Вале ѓайриинтизор ќойил мешавад, ки ду шарти асоситаринеро, ки аз тарафи митингчиён дар назди Њукумати ваќт гузошта шуданд, мањз худаш пешнињод кардааст. Ба Нурию Њимматзода гуфтааст: "… агар мехоњед, ки ман њам бо Шумо бошам, ду чизи дигарро дар талаби худ илова кунед: якум интихоби порлумони љадид ва доимамалкунанда, дувум Конститутсияи нави кишвар, ки низоми идораи порлумониро дар кишвар љорї мекунад, тањия ва аз тариќи раъйпурсї ќабул карда шавад". Ашхосе, ки аз воќеањои соли 1992 огањї доранд, хуб медонанд, ки мањз њамин шартњо боиси гаравгон гирифтани чанд депутат гардиданд ва боќимонда аз тарс маљбур шуданд, ки 24 - уми апрели соли 1992 пешнињодњои зикршударо ќабул кунанд. Ва њамин тариќ заминаи муноќишаю даргирињои баъдї тавассути њамин ду шарт гузошта шуд. ДУРЎЃИ СЕЮМ: "ТЎРАЉОНЗОДА ВА МАЙДОНЊО" Акбари Тўраљонзода дар бораи митингњо сухан ронда, митингњои чандмоњаи майдони "Шањидон" - ро як љониб мегузораду аз интиќоди майдони "Озодї" оѓоз мекунад. Гўё онњоро мусаллањ карданду њамаи бадбахтињои Тољикистон аз њамон љо оѓоз гардиданд. Ва худро њайрон вонамуд карда суол мегузорад, ки "Кадом кори майдони "Шањидон" бародарони кўлобии моро баѓазаб овард?". Ў гўё хабар надорад, ки чї гуна љавонони дар ихтиёри ў ва њамдастонаш ќарор дошта, шуруъ аз соли 1991 сокинони собиќ вилояти Ќурѓонтеппаро ѓорат мекарданд, ќолинњояшонро мошин - мошин ба яѓмо бурда, аз сарњад мегузарониданду ба ивазаш яроќу аслиња мегирифтанд. Ў гўё фаромўш кардааст, ки чї гуна мардуми вилояти Кўлобро кофир эълон кард ва дасти дуо ба муњосираи иќтисодии ин минтаќа бардошт. Натиљааш, љон бохтани беш аз ду њазор кўдакони маъсум, наврасон, занону пиронсолон аз гуруснагї ва беморї буд. Оид ба он садњо њазоре, ки туъмаи љанги лаину нангини аз ин дуо оѓозёфта гардиданд, љуз лаб газидану хомўшї гузидан ва дарун - дарун гиристан чораи дигар нест. Сипас барои мавзуъро аз бадбахтињои ба сари мардуми Кўлоб овардааш дур бурдан, хитоб мекунад, ки "магар Кенљаев амакбачаашон буд, ки аз пушташ хестанд?". Гўё пазируфтанї нест, ки ин мардум барои як "амакбача" не, барои њифзи волоияти ќонуну Њукумати ќонунї бархеста буданд! "Амакбача" - и кї будани Сафаралї Кенљаевро метавон аз сањифаи 22-юми китоби "Миёни обу оташ…" пайдо кард. Тибќи навиштаи Тўраљонзода, Абдуллоњи Нурї ба наздаш ба Ќозиёт омада хоњиш мекунад, ки барои митингчиёне, ки талаби истеъфои Кенљаевро доштанд, хайма дињад, то зери борон тар нашаванд. Тўраљонзода дар љавоб мегўяд, ки "Кенљаев бо мо нону намакхўр аст. Аз ин рў хаймањоро дода наметавонем". Бародари Тўраљонзода - эшони Нуриддин (гўё њазломез) тавсия медињад, ки "шабона омада хаймањоро хилват бибаранд, хеле хуб мешавад". Ва митингчиён шабона бидуни мамониат хаймањоро мебаранд. Пас роњнамоии эшони Нуриддин "њазломез" будааст? Худи њамон шаб, баъди бурдани хаймањо Тўраљонзода бо бародараш хонаи Кенљаев мераванд ("Миёни обу оташ…", сањ. 22). Ин њангом хабари додани хаймањо ба соњибхона мерасад. Вале Тўраљонзода шарме накарда, бозиашро ба ду дарвоза идома медињад. Магар чунин рафтор нишонаи мунофиќї нест? Кї метавонад алайњи хешбачааш митинг ташкил карда, боз оромона чою нонашро тановул кунад? Тўраљонзода чандин бори дигар (сањ. 29, 39 ва ѓ.) ёдовар мешавад, ки аз њар ду љониб ўро зимни гуфтушунидњо бо Кенљаев, њамчун хеши охирин мунодї мефиристодаанд. Фаќат ин хешу таборї рисолати тољиконаи

худро иљро накард. Дар натиља бозињои дуљонибаи Тўраљонзода керосине гашт, ки алангаи љанги бародаркушро то арш бардошт. ДУРЎЃИ ЧОРУМ: "ТЎРАЉОНЗОДА ВА СУЛЊИ ТОЉИКОН" Акбари Тўраљонзода пинњон намедорад, ки аз расидан ба сулњу оштї пушаймон аст. Њарчанд ў ба таври духўра гўё дар бораи дигарон њарф мезанад, ки "Шояд, пушаймон њастанд". Бо назардошти рењлати Абдуллоњи Нурї ва Муњаммадшариф Њимматзода, касе намедонад, ки онњо пушаймон буданд ё не. Аз ин рў, шояд худаш дар назар аст. Аслан ў аз байни роњбарияти мухолифини тољик ягона шахсе буд, ки аз рўзњои нахустин монеъи пешравињо дар гуфтушунидњо барои созиш мегашт. Ва агар марњум Саид Абдуллоњи Нурї намешуд, Худо медонад, ки ба туфайли даъвоњои мољарољўёнаю бемантиќи Тўраљонзода имзошавии Созишномаи истиќрори сулњ то кадом муддатњо тўл мекашид. Рўзноманигор Салими Аюбзод менависад, ки "Фиристодаи Президенти Россия дар гуфтушуниди сулњи тољикон Александр Облов бидуни пинњон доштани танаффураш мегуфт, агар Тўраљонзода аз гуфтушунид барканор шавад, сулњ дар як рўз ба даст хоњад омад" (С. Аюбзод: "Тўраљонзода гунањгори љанг набуд"). Њољати шарњ нест. Њатто як намояндаи миллати ѓайр њис карда, ки Тўраљонзода то кадом њад нисбати Ватану миллаташ бадбинї дорад. Акбари Тўраљонзода чун худ нињоди харобу пур аз буѓзу кина дорад, дар некии дигарон низ танњо љанбањои манфии хислатро мељўяду мебинад. То имрўз тамоми намояндагоне, ки дар раванди сулњ аз ду љониб ширкат доштанд, бо эњтироми самимї аз наќши устод Раббониву Ањмадшоњи Масъуд дар сулњи Тољикистон бо некї ёд мекунанд. Танњо Тўраљонзода аст, ки дар њар як баромади худ, хайрхоњии ин ду бузургмардро ба Тољикистону тољикон њамчун "фишор баъди расидани Толибон ба остонаи Кобул" шарњ медињад. Ин љо њаќиќат пушти муносиботи онњо бо ќозї нињон аст. Тўраљонзода аслан дур аз майдони даргирињо, шароити вазнину сангини гурезањои тољик дар хоки Афѓонистон ва мушкилоти пешвоёни мухолифин, дар хонаи гарму роњаташ дар Тењрон (солњои даргирињо бо нархи шашсад њазор доллари ИМА дар гаронтарин хиёбони шањри Тењрон харида буд) ба сар мебурду мехост аз дур дар ќазияю даргирињо, раванди сулњ наќши калидї дошта бошад. Њам Нурию Њимматзода ва њам Раббонию Ањмадшоњ дар ќабули тасмими нињої вобаста ба масоили бањсї, ба пешнињодоти Тўраљонзода эътино намекарданд. Аз ин рў, Тўраљонзода мунтазам Раббонию Масъудро гунањгор месозад, ки "сиёсати зиддипокистониро пеш гирифта буданд, бо Њиндустон дўст шуда буданд, барои њалли ќазияи Кашмир садо баланд накарданд, бо Арабистони Саудї дар мухолифат буданд". Ў устод Раббониро чун Калинин "соддалавњу зудбовар" мехонад. Сабаби њамаи ин, њусни таваљљуњи Тўраљонзода ба Њаракати Толибон буду њаст. Њатто имрўз Тўраљонзода ба Толибон тавсия медињад, ки аз идомаи љанг даст накашанд. Онњоро њушдор медињад, ки "…агар аз муќовимат даст кашида, халъи силоњ шаванд, њукумати Карзай дигар онњоро њамчун неруи сиёсї эътироф намекунад". Аз ин љо бармеояд, ки Тўраљонзода њозир аст, боз њазорњои дигарро ба дами теѓ фиристад, ба хотири он ки њамчун неруи сиёсї боќї монад. Акбари Тўраљонзода нисбат ба Саид Абдуллоњи Нурї низ алами хос дорад. Сабабаш он аст, ки дар вобастагї бо муњокимаи масъалаи истиќрори сулњ ба ў камтар ањамият медоданд. Худаш мегўяд, ки "устод Нурї асосан худаш дар танњої бо устод Раббонї гуфтушунид мекард ("Миллат" №26 (304) аз 29.06.2011)". Иллаташ дар он


C O   

14 сентябри соли 2013 буд, ки Абдуллоњи Нурї мавќеи Тўраљонзодаро медонист. Тўраљонзода мегўяд: "Ман таклиф кардам, ки тамоми неруњоро ба дохили кишвар бубарем ва ягон хел гузашт накунем, вале ин пешнињоди ман ќабул нашуд". Мантиќан таклифи ќозї идомаи љанг дар дохили Тољикистон буд ва оќибаташ тавлиди Афѓонистони дигар дар минтаќа. Тўраљонзода сулњбандии Абдуллоњи Нуриро камбудии ў мешуморад ва таъриф њам мекунад, ки "Агар устод Нурї зинда мебуданд, дар рў ба рўяшон мегуфтам". Вале аз чї бошад, ки аснои дар њаёт будани Саид Абдуллоњи Нурї хомўш буд. Сабабаш маълум. Бо истифода аз сулњ дар маснадњои баланди давлатї ќарор дошту сарват меѓундошт: заводи пахта, маркази тиљоратї, беш аз 300 гектар замин ва ѓайра. Њоло ки вазифа надорад, Нуриро дар "гузаштњои бефикрона" гунањгор месозад. Яќинан дар мавзўи сулњи тољикон Акбари Тўраљонзода аз аввал ёр бо шар буд. Аз ин рў, њоло њам пушаймон аст, ки натавонистааст пеши роњи сулњро бигирад. Пеши роњи сулњеро, ки садњо њазори дигарро аз нобудшавї рањонд, офтоби бахту саодат, оромию осудагиро болои сари миллати тољик аз нав партавфишон кард. ДУРЎЃИ ПАНЉУМ: "ТЎРАЉОНЗОДА ВА ДУНЯВИЯТ" Тўраљонзода дар суњбаташ бо "Нигоњ" изњор медорад: "Њоло њам мо тарафдори онем, ки низоми давлатдории Тољикистон, чї тавре ки њаст, дунявию њуќуќбунёд боќї бимонад…". Банда љое нашунидаам, ки Тўраљонзода љонибдори низоми дунявї дар Тољикистон бошад. Ин гуфтаи ў боз њам як

фиребест барои он ќисмати аршади маскунини кишвар, ки њаќиќатан љомеаи дунявиро интихоб кардаанд. Вагарна, андешаи Тўраљонзода нисбат ба дунявї будани љомеа ин аст: "Калимаи "дунявї", ки дар Ќонуни Асосии Љумњурии Тољикистон дарљ шудааст, тарљумаи истилоњи русии "светский" буда, маънои њаќиќии он "бедин, ѓайримазњабї, зиддидинї, лоиќ" ва дар кишвари мо ба мафњуми "зиддиисломї" аст" ("Миёни обу оташ…", сањ.61). Тўраљонзода дар китоб Русияро муттањам месозад, ки Тољикистонро барои интихоби сохти дунявї маљбур кардааст. Китоби "Миёни обу оташ" (сањ. 60-61) айнан: "… Раиси Думаи давлатии Русия дар як сафари кўтоњи худ ба Тољикистон (моњи январи соли 1998) се бор бар зарурати ѓайримазњабї, ба ибораи фиребандаи онњо "дунявї", боќї мондани низоми давлатдории Тољикистон исрор меварзад…". Дар он лањзаи таърих номбурда бар он аст, ки Тољикистон бояд дигар бо Русия ягон муносибате надошта бошад. Русияро кишвари фиребанда, бедин, ѓайримазњаб номида, робитањои Русияву Тољикистонро баробари сиёсати мустамликадории Инглис дар Њиндустон мењисобад ва байти устод Турсунзодаро "Гарчи ду сад сол…" - ро ёдовар мешавад. Бо мурури чанд сол нисбат ба Русияи барояш "бегона" мефармояд: "Махсусан барои кишварњои Осиёи Марказї шомил шудан ба Иттињоди АврОсиё ањамияти калон дорад. Билохира Русия кишварест, ки мардуми мо бо њукми таќдир дар беш аз сад соли ахир аз он вобастагињои зиёде доштааст. Њатто ќадамњои ояндаи Русияро мешавад њисоб кард, чунки менталитети муштарак ва љањон-

бинии муштарак дорем" ("Фараж" №49 (259) аз 16.03 соли 2013). Куљо шуд Русияи барои Тўраљонзода "фиребандаю бедину ѓайримазњаб"? Чї боис гашт, ки аѓёри дирўза ба ёри имрўза табдил шуд? Даври њамин муносибот дар китоб ("Миёни обу оташ…", сањ.25-26) менависад, ки Набиев мехостааст Кенљаевро аз Раёсати парлумон дур карда, ба њайси сафир таъин кунад. Ў (Тўраљонзода) эътироз кардааст, ки "Чаро сафир? Намешавад, ки ягон кори муносибтар, масалан Раиси КГБ таъинаш кунед. Мо дигар давлати мустаќил њастем. Ѓами амниятамонро бояд худамон хўрем". Акнун мегўяд, ки "Русия имрўз њам мењвар аст. Мо аз бисёр љињат аз Русия вобаста њастем. Аз ин хотир аз наздикї тарсидан даркор нест" ("Фараж" №49 (259), аз 16.03 соли 2013). Мантиќ дар гуфтаю кирдорњои пешу имрўзаи Акбари Тўраљонзода рањгум задааст. Русияро гоње фиребандаю кишвари бединон хонда, барои гаравгон гирифтани русзабонон, террори сарбозону афсарони рус фатво медињад, гоње ин кишварро мењвар мехонаду ягона корхонаи бузургтарини Тољикистон ТАЛКО - ро ба ин кишвар њадя карданї мешавад. Ин ќибла ивазкунињо ба хотири чист? Мантиќ аз ин нуктањо якест. Тўраљонзода он Тољикистонеро мустаќил дидан мехост, ки зимоми њокимият дар дасти худу ёронаш бошад. Тољикистони соњибистиќлоли имрўзаро барояш бегона мебинад. Гарчанде беш аз дањ сол дар сатњи болоии Њукумати имрўза давлатдорию савлатронї дошт, натавонист ин њукуматро худї хонад. Боре њам дар бораи манфиатњои миллии тољикї њарфе нагуфту коре њам накард, ки мондагор бошад. Њар чї

3 ки кард, ба манфиати худаш буд. Ва имрўз тамоми кўшиш ба он равона гардидааст, ки мавќеъњои гумкардаашро боз гардонад. БА ЉОИ ХУЛОСА То як-ду соли пеш, оѓои Тўраљонзода ва як гуруњ мухлисони ў њар чизеро, ки ба табъашон мувофиќ меомад, мегуфтанду дар расонањои мустаќил нашр мекарданд. Дар интиќоди онњо навиштани андеша мисли "табу" гашта буд, то он ваќте ки косаи сабри он ќисмати ањолї, ки муќобили мафкураи бегонапарастона мебошад, лабрез гашт ва тадриљан матлабњои ин мафкураро ифшокунанда рўи кор омаданд. Чун гуруњи тўраљонзодамаобон дар ростои маводи рўйи пояњои њаќиќат иншошуда далели дигаре наёфтанд, бањри сафедкунии худ истилоњеро бофтанд - "фабрикаи љавоб". Ва њар маводи муќобилашон таълифшударо аз кадом минтаќаи Тољикистон, ки ворид нагардад, моли њамон "фабрика" ќаламдод мекунанд. Њамин гуна идома ёбад, рўзе хоњанд дарёфт, ки тамоми ањолии кишвар корманди њамон фабрика будааст. Фабрикае, ки дурўѓу дурўѓгўёнро ошкор месозаду њаќиќату ростиро ба хонанда пешкаш мекунад. Матлаби ман низ кўшише дар ин роњ буд. Метавонанд онро њам чун мањсули "фабрикаи љавоб" бипазиранд, асосаш банда рисолати инсонии хешро иљро кардам. Чењраи аслии як нафареро барои атрофиён нишон додам, ки суханонаш тасхиркунандаанд, вале рањгумзананда. Ба худї равонаанд, вале бегонапарастона. Аз дину эътиќоданд, вале муѓризона. Бадтар аз њама, саропо тањрифанду фиребанда.

Âàëè¿îíè ÊÀÌÎË

Â.ÇÀÕÂÀÒÎÂ: ÀÒÎÂÓËËÎÅ ÌÅÕÎÑÒ ÄÀÂËÀÒÈ ¥ÀÌÌÎÍÀÍÄÈ ÀÔ¢ÎÍÈÑÒÎÍ ÑÎÇÀÄ Миллати куњанбунёди тољик дар тули мављудияти хеш шахсиятњое парвардааст, ки бо ќањрамонї ёд мешаванд. Исми муборакашон дар сањифањои таърихи миллат бо хатњои заррин сабт шудааст. Ин гуна шахсиятњо дар њамаи давру замон умр ба сар бурда, барои насли ояндаи миллати хеш аз худ мероси гаронбањо боќї мондаанд. Мутаассифона, нафароне низ њастанд, ки худро ба ном "Ватандўст" муаррифї намуда, аз номи миллат сухан мекунанд, худро њомии манфиатњои миллї метарошанд, ба исми мубораки ќањрамонони аслї ва мардони сарсупурдаи миллати бофарњанги тољик иснод меоранд. Дар миёни ин гуна ашхос Додољони Атовулло (Атовуллоев Додољон), рўзноманигори дасисабоз, сардабири собиќ њафтаномаи "Чароѓи рўз", роњбари њаракати иѓвоангези "Ватандор" мавќеи худро дорад. Барои ифшои симои њаќиќии ў бидуни ягон ѓарази шахсї ва ё сиёсї овардани иќтибосе чанд аз суханони рўзноманигор Владимир Захватовро мувофиќи маќсад медонем. Ман, - мегўяд номбурда, - Додољон Атовуллоевро шахсан ва аз дер боз мешиносам. Ваќте ки дар Душанбе љанги шањрвандї оѓоз шуд ва мардуми рус тўда-тўда њамчун гуреза ба Россия фирор карданд, њамон ваќт бисёре аз фирорињо таъкид намуданд, ки мањз Атовуллоев муаллифи шиори "РУСЊО, НАРАВЕД, МО ШУМОРО ЃУЛОМ МЕКУНЕМ" буд. Бе пули хадамоти махсуси Ѓарб Додољон њаргиз наметавонист рўзномаи худ-"Чароѓи рўз"-ро ба нашр расонад. Дар омади гап, барои рўзномааш њељ гоњ дар Тољикистон дар назди киоскњо навбат ќатор намешуд. Ман наќши таърихии Додољон Атовуллоевро дар таърихи Тољикистон хуб медонам, аммо намефањмам, чаро дигарон ба ў фурўхта шудаанд. Атовуллоев ба љумлаи он исломињое дохил мешуд, ки мехостанд нафаќат дар Тољикистон давлат бар пояи шариати исломї созанд, балки давлате барпо намоянд, ки њаммонанди Афѓонистон бошад. Магар худи Атовуллоев нагуфта буд, ки дар Тољикистон дар давраи љанги шањрвандї зиёда аз 80 нафар журналистон кушта шудаанд. Њатто ба оилаи ман низ ин бало таъсир кард. Таѓои ман ронандаи оддии дењотиро исломињои тундгаро ба гарав гирифта, пора-пора карданд, ваќте ки дигар њољат ба нигањдории гаравгонон намонда буд. Писархолаамро, ки модараш русу падараш тољик буд, вањњобињо (хонандагони "Чароѓи рўз") дар шањри Душанбе шабона дар кўча бо корд куштанд, чунки ў, бо симои тољикї, натавонист ба онњо бо забони тољикї љавоб гардонад. Зимнан, он дастаи исломии тундгаро, ки Атовуллоев низ ба он шомил буд, дар љануби Тољикистон ќатли оми этникї роњандозї намуданд, ЊАЗОРЊО ЎЗБЕКРО сар буриданд!!! Ба ман бисёр аламовар аст, ки "револютсионер" Атовуллоев муддати бештар аз 20 сол бо грантњои хориљї зиндагї намуда, баъзе шахсони дигарро низ ба гумроњї бурдааст, маѓзи онњоро бо суханњои нодаркор гиљу

гаранг мекунад. Ваќте ки рўзноманигор Атовуллоев бо пулњои Ѓарб Тољикистонро бадном мекунад, ў ќањрамон буда наметавонад. Вай фаќат ва фаќат журналистаки фурўхташуда аст! Мана иќтибос аз мусоњибае, ки се сол пеш ман бо рўзноманигори "Азия-плюс" анљом дода будам. Ва ногуфта намонад Додољон маро ба суд надод, њол он ки дар бораи ин мавод огоњии хуб дошт. "Ман матбуоти тољикро бо таваљљуњи љиддї мехонам. Вале бояд бо таассуф ќайд намоям, ки бисёр мавод-њои нашр намудаи шумо сатњианд. Муаллимонам ба

ман омўзонда буданд, ки њамеша ба умќи, ба моњияти падида назар андозам. Аксар ваќт дар шумо чунин умќбинї дида намешавад". Додољон дар назди чашмони ман ба воя расид. Ў як навъ журналисти рангивазкун, аз њад зиёд худхоњу худбин буд. Ў гумон мекард, ки аз њама донову њушманд аст. Мо ўро, ба ќавле кашола мекардем, маќолањояшро бо забонњои тољикиву русї нашр мекардем. Бояд иќрор шуд, ки исроркории ўро мо маъќул медонистем, аммо, ваќте ки инсон худро доњиву дигаронро аз хеш паст медонад, аз ин амал чизе намерўяд. Ва њамин тавр њам шуд. Ман фаъолияти оппозитсионии ўро марбут бо рўзномаи "Чароѓи рўз" пайгирї намудам, маводњои онро мехондам. Ќайд кардан зарур аст, ки танќид дар њама љо ва дар њама ваќт бояд созанда бошад: -агар танќид мекунї, чизе дар љавобаш пешнињод намо. Аммо бо чўб њар љоро кофтан, овозаву њарза кардан, камбудињои хурдро бузург нишон додан кори хуб нест. Алалхусус, барои журналист. Чанд сол пеш ман дар тарабхонаи назди казинои "Шангри Ла", ки ба он бе доштани 1000 доллар ворид шудан имкон надорад, хўроки шом мехўрдам. Дар ин љо, бо ин "оппозитсионери бечораи бадбахт" нўл ба нўл задем. Њамон замон шикоят кард, ки ў барои нашри рўзнома маблаѓ надорад. Ман ба њайрат афтода, хостам шўхї кунам: -"Ман медонам, ки ту рўзномаатро бо пулњои СРУ (Раёсати марказии разведкаи Амрико), разведкањои немисњову англисњо якљоя ба чоп мерасонї…". "Онњо дигар ба ман барои нашри рўзнома грант

намедињанд"-соддалавњона љавоб дод Додољон. Халќи худро, кишвари худро сиёњ кардан, танњо ба хотири он ки ту Президентро дўст намедорї, ин, тавре ки олмонињо мегўянд "гут" нест, "хуб" нест. Ба ту ин љо маъќул нест, аз ин љо бирав ва дар љойи дигар зиндагї намо, дар љое, ки ба ту хуб аст. Солњо дар Олмон иќомат карда, худро њамчун тањлилгари пешбари сиёсї оид ба масоили марбут ба њаводиси Тољикистон нишон додан камоли худхоњист. Хонандаи гиромї, барои Шумо намедонам, вале барои ман андешањои як рўзноманигори ѓайритољик ќимату арзиши беандоза дорад. Зеро олами ботинї, рафтору кирдори як "њамватан" и рањгумкардаи моро бидуни ѓаразе ошкор месозад. Гуфтањои Захватов ба ман асар намуданд ва ман онро такрор ба такрор мутолиа кардам. То чї андоза муњаббати беандоза нисбати Тољикистон доштанашро њис намудам. Њамзамон аз "мењру муњаббате, ки Додољон нисбати миллату диёри хеш дорад" пурра огоњї пайдо кардам. Мо аз суханони Захватов бардошти худро намудем, боќї ќазоват аз Шумо, хонандагони гиромї. Фаќат мехостем бидонед ин мард кист ва чї ўро бо Тољикистони азизамон мепайвандад? Владимир Захватов соли 1955 дар шањри Ўротеппа (њоло Истаравшан) таваллуд шудааст. Факултети журналистикаи Донишгоњи давлатии Тољикистонро хатм кардааст. Дипломи дуюмаш-иќтисодчї (Академияи Хољагии Халќи ИРСС-ро ба итмом расонидааст). Журналист, драматург, сиёсатшинос, муаллифи чандин репортажњо аз нуќтањои доѓ; Солњои 1986-88 - муњаррири рўзномаи "Комсомолец Таджикистана"; 1988-89-муовини якуми раиси Кумитаи телевизион ва радиои давлатии Тољикистон; 1989-90-мухбири њаќиќии рўзномаи "Труд"; 1990-95муовини сармуњаррири рўзномаи умумииттифоќии "Рабочая трибуна"; Аз соли 1995 дар Россия аз рўйи лоињањои СБМ (Созмони байналмилалии муњољират) ва СММ (Созмони Миллали Мутањид) оид ба таъсиси љойњои корї барои гурезагон ва муњољирони иљборї; Айни замон-мухбири рўзномаи фаронсавии "LaPenseeRusse" ("Русская мысль") дар Россия ва ИДМ. Владимир Захватов мегўяд: -"Ќариб бист сол гузашт аз он ваќте ки оилаи мо аз Тољикистон рафт. Лекин то охири зиндагии худ, ман писари Тољикистон, писари Ватанам мебошам. Пиронсолон мегўянд, ки "Реша дар об". Решаи ман дар лаби дарёњои Тољикистон, дили ман дар куњњои Тољикистон мондааст".

Êîìðîíè ¨äãîð, ïàæóμèøãàðè Äîíèøêàäàè ìàñîèëè ñè¸ñº äàð ø.Ìîñêâà


C O   

4

14 сентябри соли 2013

ÑÈËÑÈËÀÏÀÉÊ

***

Ñîëè 2013 - Ñîëè μàìêîðº äàð ñîμàè îá Îá - èí çèíäàãèñò, îá-èí ìàíáàè μà¸ò àñò. Ýìîìàëº Ðàμìîí

ÌÓÚ¯ÈÇÀÈ ÀÑÐÎÐÀÍÃÅÇÓ ÎÔÀÐÀÍÄÀÈ ¥À¨Ò Аз 20 - ум то 22 - юми августи соли равон баргузории конфронси байналмилалии сатњи олї доир ба њамкорї дар соњаи об бо иштироки мутахассисону коршиносони маъруфи зиёда аз 70 кишвари љањон, беш аз 900 нафар мењмонони воломаќом боиси фузуншавии нуфузи Тољикистон гардид. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон назди иштирокдорони конфронс оид ба тадбирњои сершумори Њукумати Тољикистон ва љомеаи љањонї дар соњаи об андешањои љолиб баён намуд. Масъалаи камбудии оби нўшокї ва истифодаи захирањои об дар дањсолањои охир торафт ба мушкилоте табдил меёбад, ки њарчи бештар ба худ таваљљуњи оламиёнро љалб месозад. Бахши њифзи муњити зисти шањри Ќайроќќум дар заминаи татбиќи тадбирњо ба ифтихори «Соли 2013 - Соли њамкорї дар соњаи об» ва такя ба равандњои глобалии конфронси байналмилалї дар лагери «Чароѓак»-и шабакањои барќии Суѓд семинар - машварати вилоятї дар мавзўи «Об манбаи њаёт» доир кард. Дар мавзуњои «Об манбаи њаёт» сармутахассиси шуъбаи истифо-

даи оби Раёсати њифзи муњити зисти вилоят А.Њакимов, «Истифодаи самараноки захирањои обї» устоди Донишгоњи давлатии Хуљанд, ба номи академик Б.Ѓафуров М.Хољаев, «Обанбори Ќайроќќум ва истењсоли барќ аз љињати экологї безарар» мутахассиси Нерўгоњи обї барќии «Дўстии халќњо», З. Ѓаффоров баромад намуданд. Дар чорабинї Ф.Орифов, мудири бахши саноат ва энергетикаи дастгоњи Раиси шањр ва Ѓ.Каримов, муовини директори ЉСП «Суѓдмоњї» иштирок ва баромад карданд. Мудири бахши њифзи муњити зисти шањри Ќайроќќум Муъминљон Муъминов дар ифтитоњ ва фарљоми семинар - машварат сухан ронда зикр дошт, ки њаёту њастї ва тарзи сукунати зисту афзоиши тамоми мављудоти зиндаи рўи Замин, алалхусус одам низ ба об, ба ин манбаву сарчашма ва муъљизаи асрорангези табиат вобаста мебошад. Њадаф аз ташкил ва гузаронидани чорабинии мазкур бояд њар яки моро водор созад, ки роњу усулњои истифода намудани ин муъљизаи пурасрорро љустуљўю дарёфт карда, ба њифзу солимгардонии самаранокии он њамаљониба кўшиш намоем.

Ìàíçóðàè ØÅÐÀËÈÇÎÄÀ

ÀÐÇÈ ÑÈÏÎÑ

ÃÀÐ ÄÀÑÒÈ ÔÈÒÎÄÀÅ… Агар ба чашми устод Рўдакї љањонро бо чашми хирад бингарем, пас шоњиди бисёр ќисмату таќдирњои пуртаззод, талошњо бо нияти баромадан аз яъсу ноумедињо, мубориза барои њаёти хушбахтонаи фарзандон ва дилњои пур аз умеду орзуњо мегардем. Дар гузаронидани тўйи арўсию домодии ду писарам мушкилоти иќтисодї пеш омад. Раиси шањри Ќайроќќум Худойназар Юлдошев ва сарвари «Бунёди шафќати Т.Зокирова» Турсуной Зокирова им-

4 ÑÅÍÒßÁÐ – ФÇÈ ÊÈÒÎÁ 4 сентябри соли равон бо ибтикори Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр ва китобхонаи низомаш марказонидашудаи бахши фарњанг Рўзи китоб љараён гирифт. Намоиши китобњои тозанашр, навиштаљот дар ситоиши китоб, рўзномањои девории ба ин сана бахшида аз омодагии хуби ањли кормандони китобхона ба чорабинї дарак медод. - Китоб рамзи пайванди љовидонаи инсон бо арзишњои олии одаму одамият буда, яке аз омилњои муњим бањри тарбияи маънавии насли љавон аст, – таъ-

ÏÀÉÂÀÍÄÃÀÐÈ ¯ÎÂÈÄÎÍÀÈ ÈÍÑÎÍ кид дошт Бибиомина Мирзоева, директори китобхона дар равиши баромади хеш. Дар идомаи таљлили чорабинї аз љониби хонандагони фаъоли китобхона ќироати шеър, сароидани суруду тарона, сањначањо ва лањзаи суолу посух сурат гирифт. Масъулини боргоњи маърифат китобњои навро муаррифї намуданд. Њамоиши Рўзи китоб барои тарѓиби рў овардан ба пайвандгари њамдаму њамрози оламиён – китоб фурсати мусоиде гашт.

Ãóëñóíîé Èñîìèääèíîâà

ÂÀÐ ÇÈØ

ÌÓÑÎÁÈ£ÀÈ ÒÈÐÏÀÐÐÎͪ Ба ифтихори 22 солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва 50 – умин солгарди шањри Ќайроќќум кумитаи шањрии ТЉММ бо дастгирии Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр мусобиќаи тирпарронї аз камони пневматикї гузаронид. Намояндагони ташкилотњои ибтидоии МТМУ – и раќамњои

2,1,14 љойњои якуму дуюм ва сеюмро ишѓол карданд. Аз байни духтарон Ш. Тагаева (МТМУ №1), Н. Оќилова (МТМУ №2) ва М. Баротова (МТМУ №14) љойњои ифтихориро соњибї намуданд. Ба ѓолибон Ифтихорномаю туњфањои хотиравї супорида шуд.

Óìåäà ¯àëîëîâà

AHBOP

додам намуданд. Бо кўмаки онон љигарбандони азизам Абдумавлону Абдурасулро бо Тољихолу Дилафрўз оиладор кардем. «Гар дасти фитодае бигирї, мардї» гуфтани боз њамон нобиѓаи нотакрори назм Рўдакии бузургвор ба лавњи хотир меояду арзи сипоси хешро ба њамаи ононе, ки дар муњтољиам кўмак расониданд, самимона мерасонем. Рањмат, фардони эњсонкор!

Ðàúíî Î÷èëîâà, ñîêèíè ê´÷àè Èñòè³ëîë, õîíàè 54, øàμðè £àéðî³³óì

ÎÁÓÍÀ - 2014

ФÉÕÀÒÈ ÌÓØÒÀÐȨÍÅ, ÊÈ ÁÀ ÍÀØÐÈßÈ «ÑÎ¥ÈË» ÍÀÕÓÑÒÈÍ ØÓÄÀ ÎÁÓÍÀ ÃÀÐÄÈÄÀÍÄ

1. Беморхонаи шањраки Зарнисор -4 2. Маркази саломатии шањр -7 3. Мактаби тањсилоти иловагї -1 4. Шуъбаи сироятии БМШ -1 5. Бойгонї -1 6. Маѓозаи «Умед» -1 7. Ошхонаи «Алишер» -1 8. Маѓозаи «Соњил» -1 9. Маркази савдои «Ориён» -1 10. Ташкилоти мададгори мудофиа -2 11. Љамоати шањраки Адрасмон -3 «Соњил» - инъикосгари зиндагии њаррўзаи шумост. Парвариши завќу истеъдод, њиссагузорї дар маърифати шањрвандон, рањнамої ба кору зиндагї, муаррифии бењтару бештари сокинони шањри соњили Бањри Тољик ба хотири ободу шукуфоии як гўшаи Тољикистони азиз аз њадафњои ањли эљоди нашрия мебошад. Аз ин лињоз обунаи сариваќтиро фаромўш масозед.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Шањри ќадима, ки дар ин шањр асосгузори адабиёти классикии тољик Рўдакї ба дунё омадааст. Паррандаи баландпарвоз. Фанни мактабие, ки дар бораи њаёт ва фаъолияти нависандагону шоирон аст. Синонимии калимаи «мафкура». Душман, њариф. Кўрпаи замин. Љои ист ва парвози самолёту вертолётњо. Таркиби калима.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Элементи химиявие, ки аз худ нур мебарорад. Пинњон кардан (лањљ). Ибодат кардан. Муштзани машњури амрикої. Воњиди ќувваи љараён. Пойтахти латишњо. Авлод, ќавм. Рефери. Сардори ташкилот ё корхона. …Турсун, нависанда. Миллати Путин ва Горкий.

Òàðòèáäèμàíäà: Ìàíçóðàè Øåðàëèçîäà

Èäîðàè íàøðèÿè «Ñîμèë»

ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: sohil.tj@mail.ru

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Манзураи Шерализода, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Манзураи Шерализода Тар[с озии компютерb: М.М у[амм адxо нов Cупориш № _____ Теъдод 1350 нусха

14-09-2013  

Sohil-14-09-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you