Page 1

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ЊАФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД Љињати шиносоии наздик аз вазъи иќтисодиву иљтимої ва мулоќот бо мардум, дарёфти огоњии пурра аз татбиќи он дастуру супоришњои Сарвари давлат дар иртибот ба иљрои масоили иљтимої, ки дар Паём омадааст, њафтаи гузашта Раиси шањр Худойназар Амонзода ва гурўњи њамроњонаш, роњбарони шўъбањои Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр, сохторњои њифзи њуќуќ ба љамоати шањраки Зарнисор сафари корї анљом дод. Нахуст Раиси шањр аз љойи корї ва буду боши кормандони шўъбачаи минтаќавии ШВКД-и Ќайроќќум дар шањрак дидан ба амал овард. Дар љараёни мулоќот бо кормандон рўшан шуд, ки онњо новобаста аз нољўрињои шароити кориву фароѓатї љињати пешгирии љиноят, тартиботи љамъиятї, амни бошандагони ин мавзеи кўњї талош меварзанд. Раиси шањр барои хидмати софдилона ва иљрои вазифањо ба њайати шахсии шўъбача изњори сипос намуда, њамзамон ба масъулини Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањр супориш дод, ки бањри бењтар кардани шароити кории кормандони шўъбача бо људо кардани ќитъаи замин ва дар муддати кўтоњ бинои нави замонавї бунёд карда шавад.

андешад, сухан гуфта, аз нуктањои муњими Паёми имсолаи Сарвари давлат оид ба бењбудї бахшидан дар масоили иљтимоии мардум ёдовар шуд. Раиси шањр ба ањли љамъомад њамчунин доир ба вазъи иќтисодии шањр дар њамаи самтњои хољагии халќ, њалли масъалањои муњими иќтисодии шањр, он тадбиру чорабинињое, ки бањри зиндагии шоистаи шањрвандон нигаронида шудааст, муфассал ахборот дод. Абдуллољон Абдуллоев, прокурори шањр таваљљўњи њозиринро ба иљро ва риояи ќавонини љории кишвар, аз љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон», ки ба тасвибаш имсол 7 сол мешавад ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти

ÑÀÔÀÐÈ ÊÎÐÈÈ ÐÀÈÑÈ ØÀ¥Ð ÁÀ ÇÀÐÍÈÑÎÐ Сипас дар толори бинои маъмурии «Ширкати кўњї саноатии Тољикистону Хитой» ќабули сокинони љамоати шањрак доир шуд. Дар љараёни ќабули Раиси шањр аз љониби шањрвандон дархосту пешнињодњои зиёд оид ба њаллу фасли маљмўи масоили иќтисодиву иљтимої ироа шуданд. Аз љумла Абдусамад Ќурбонов, сокини шањрак нозири шўъбаи фурўши барќ оид ба људо кардани ќитъаи замини наздињавлигї арза дошт. Муллошейх Ниёзов бошад, љињати барќарорсозии комили манзили сўхтааш мусоидати Раиси шањрро доир ба дастрасии кўмаки молиявї дархост кард. Сайидолим Олимов, раиси мањала таваљљўњи Раиси шањрро нисбати масъалаи бинобар набудани њисобкунакњои барќї дар ќисме аз ањолии шањрак нодуруст љорї шудани пардохти маблаѓи сартосарии истифодаи нерўи барќ дар њадди 60 сомонї љалб намуд. Истиќоматкунандаи шањрак Муллошариф Ниёзов рўшаниандозї дар масъалаи хусусигардонии манзил, ки мушкилї пеш омадааст, таќозо кард. Матлаби Таѓойбек Сўфиев аз Раиси шањр он буд, ки дар таъмири роњњои дохили шањрак ва пахши барномаи телевизиони љумњурї мусоидат намояд. Дар љараёни ќабули шањрвандон боз таъмиру тармими боѓчаи бачагону ифтитоњи гурўњи иловагї, хати обу ташноб изњори матлаб аз љониби сокинон Атохоља Ќосимов ва Юнус Сабуров буд. Ашўрмањмад Ашўров, коргари кони истихрољи маъдан ба Раиси шањр аз баъзе ноќисињои шароити корї дар наќб шикоят бурда, мусоидати ўро дар рафъи ин мушкилї хоњон шуд. Худойназар Амонзода дар баробари посух гуфтан ба суолу пешнињодњои сокинони љамоати шањрак бо истифода аз масъулини шўъбањои дахлдори Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлтии шањр њаллу фасли ќисме аз онњоро мусоидат кард. Дар ќисмати сонии сафари худ дар толори маљлисгоњи мактаби тањсилоти миёнаи умумии № 10 вохўрї бо фаъолони љамоати шањрак баргузор гашт. Нахуст Худойназар Амонзода, дар њузури ањли нишаст аз тадбирњои муњиме, ки Њукумат ва давлати Тољикистон љињати пешрафти иќтисодиёти мамлакат, рушду нумўи соњоти хољагии халќ, болоравии сатњи зиндагии ањолии кишвар ме-

падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» љалб кард. Сардори шўъбаи шањрии дар Ќайроќќум будаи Раёсати кумитаи амнияти миллї дар вилояти Суѓд Хаёл Њакимов аз сулњу салоњи босуботи кишвар, дурї љустани љавонон аз њар гуна њизбу њаркатњои тундраву экстремистї њарф зад. Пешгирии љиноят, таъмини тартиботи пурра ва муборизаи дастиљамъї алайњи њама гуна љиноятњо сархати асосии суханронии сардори шўъбаи ВКД Љумњурии Тољикистон дар шањри Ќайроќќум Саидањмад Мањмадљонов буд. Ин љо низ чанд тан аз иштирокдорони њамоиш, азљумла Рухшона Маллаева, мудири кўдакистони «Офтобак»-и шањрак оид ба кушодани гурўњи иловагї ва Зубайда Содиќова, директори МТМУ №10 доир ба таъмири мактаб, толори варзишї аз Раиси шањр дархост карданд. Маврид ба зикр аст, ки шањраки Зарнисор баъди ба фаъолият шурўъ кардани «Ширкати кўњї- саноатии Тољикистону Хитой» бо њаллу фасли мушкилињо марњила ба марњила пеш меравад. Бошандагонаш соњиби љойи корї мешаванду иќтисодиёти Зарнисор низ мўътадил мегардад. Албатта, њанўз ин љо масъалањои њалталаби иќтисодиву иљтимої, фарњангї хеле зиёданд, аммо он чиз умедвор месозад, ки рушди босуботи соњаи истихрољ ва коркарди маъдан шароит водор месозад дар солњои наздик корњои созандагї ва бунёдкорї вусъати тоза пайдо намояд. Дар фуроварди љамъомад раиси љамоати шањраки Зарнисор Шањло Шарифова ба Худойназар Амонзода ва њамроњонаш барои вохўриву мулоќотњо бо мардум, дастгирї дар њаллу фасли арзи ањолї, нишон додани роњи ислоњи нуќсонњои мављуда арзи сипос кард. Худойназар Амонзода, Раиси шањр дар љараёни ин сафари кории худ њамчунон аз шароити хидмати сарбозони ќисми сарњадии воќеъ дар ин шањрак дидан кардаву бахшида ба 20-солагии таъсисёбии ќўшунњои сарњадї аз номи Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ба онњо тўњфањо таќдим намуд. Бо њамин сафари кории Раиси шањр ба Зарнисор анљом пазируфт.

Àç Ìàðêàçè ìàòáóîòè ðàèñè øàμð

11 ИЮНИ СОЛИ 2014

№ 24 (754)

Имрўз беш аз беш собит мегардад, ки тарбияи инсони муосиру ояндасоз, соњибмаърифат ва дар маљмўъ насли солим бе рушди соњаи маориф ѓайриимкон аст. Эмомалї Рањмон

«ÇÀÍÃÈ ÊÀÌÎËÎÒ» ÑÀÄÎ ÄÎÄ Тарбияи њисси инсондўстиву накўкорї, ба камол расонидани насли бонангу номус, густариш додани дарки худогоњиву хештаншиносї ва ифтихор аз давлату давлатдории миллї, расидан ба ќадри арзишњои неки маънавию ахлоќї аз мактаб сарчашма мегирад. Дар Паёми навбатии хеш Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон таъкид доштанд, ки дар сиёсати иљтимоии кишвар соњаи илму маориф дар оянда низ њамчун яке аз самтњои калидї боќї мемонад. Таваљљўњ ба соњаи мазкур сол то сол бештар гардида, дар мулоќоти рўбарўи кормандони соњаи маориф бо Раиси вилояти Суѓд, муовини аввали Раиси Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Абдурањмон Ќодирї бори дигар аз ѓамхорињои Њукумати љумњурї дарак медод. Соли тањсили 2013–2014 анљом ёфт. Ба ин хотир 7 июн дар муассисањои таълимї маросими садои занги камолот ба вуќўъ пайваст.

њои марказонидашудаи дохилшавї ба муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї дар шањри Ќайроќќум корњои фањмондадињї бурда шуда, аз 517 нафар хатмкунандагон 248 нафарашон ба маркази миллии тестї њуљљатњояшонро пешнињод карданд. 13 нафар хатмкунандагони Ќайроќќум бо квотаи Президентї соњиби номи донишљў гаштанд. Ду нафар хонандаи бењтарин–Малика Бўрибоева (МТМУ №1) ва Нилуфар Бобољонова (МТМУ №5) ба гирифтани стипендияи Президентї мушарраф шуданд. Ба 25 нафар хонандаи аълохон идрорпулии Раиси шањр муќаррар гардидааст. Хонандагони синфњои поёнї суруди умумии «Дунёи миллат»-ро манзури љамъомадагон намуданд. Аъзоёни мањфили рўзгордорї ва анъанањои миллї дастранљи омоданамудаи хешро ба мењмонон пешнињод карданд. Чорабинии «Занги камолот» анљоми соли тањсил дар тамоми мактабњои тањсилоти миёнаи умумии шањр дар сатњи баланд ташкил ва гузаронида шуд.

Тантанаи анљоми соли тањсил дар МТМУ-и №1 бо ќироати номаи шодбошии Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї аз љониби сардори Раёсати маорифи вилоят Муњаббат Бобољонова оѓоз ёфт. Табрики Раиси шањри Ќайроќќум Худойназар Амонзодаро ба таваљљўњи омўзгорону устодон, хонандагон ва падару модарон муовини Раиси шањр Каромат Ќосимова расонид. Баромадкунанда зимни суханронї ќайд намуд, ки соли 2014 гузаштан ба низоми нави имтињон-

Умед бар он дорем, ки ањли маориф бобати муташаккилона гузаронидани истироњати тобистона ва омодасозии муассисањои таълимї ба соли нави тањсил тадбирњои мушаххас андешида, дар истиќболи сазовори љашнњои бузурги 20-солагии Сарќонуни мамлакат, Суруди миллї ва Соли бузургдошти яке аз асосгузорони асили инсондўстиву ватанпарварї Мавлоно Абдурањмони Љомї сањми босазое Ð.Îäèçîäà хоњанд гузошт.

Áà èñòè³áîëè 7-ñîëàãèè £îíóíè ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí “Äàð áîðàè òàíçèìè àíúàíà âà ¿àøíó ìàðîñèìμî äàð ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí”

POAHO OPO APO Љињати татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон” шањрвандони мо сарфи назар аз баъзе норасоињои солњои нахусти ќабули ин њуљљати муњим дар доиршавии чорабинињо риояи талаботро муваффаќ шуданд. Вале мушоњидањо аз он бозгўянд, ки њанўз дар доиршавии њама гуна чорабинињо зиёдаравї ба назар мерасад. Аз ин хотир масъалаи шарњу эзоњ, фањмонидани мўњтавои ќонун ба ањолї дар марњилаи имрўза боз њам муњимтар шудааст. Њоло барои иљрои талаботи ќонун дар радифи фаъолияти комиссияи доимии Маќомоти иљроияи мањал-

лии њокимияти давлатї комиссияњои љамъиятї низ маќоми хос доранд. Дар љамоати шањраки Консой комиссияи мазкур тибќи наќша дар давоми сол моње як ё ду маротиба перомуни масъалањои муњими рўз, аз љумла, рањої аз камбизоатї, сарфакорї дар маъракањо корњои тарѓиботиро анљом медињад. Њадаф аз ташкили комиссияњои љамъиятї пеш аз њама роњандозии корњои тарѓиботиву ташвиќотї дар байни мардум перомуни риояи талаботи ќонун дар мавриди камхарљ гузаронидани маъракањои суру мотам аст. (идома дар сањ. 2)


2

C O   

Ýμòèðîìàø ýμòèðîìè ìîäàð àñò Забони тољикї, ки дар гузашта бо номи забони дарї шўњрат ёфта буд, забони тамоми мамолики Эрон, Афѓонистон ва љумњурињои имрўзаи Осиёи Марказї њисоб меёфт. Забони муќтадире буд, ки ба гуфти Сарвари давлат Эмомалї Рањмон: “Дар гирудорњои шадид ва тохтутозњои берањмонаи аљнабиёни истилогар на танњо њастї ва покии худро нигоњ дошта натавонист, балки ѓосибонро маљбур кард, ки онро њамчун забони девону дафтар ва давлатдории хеш ќабул кунанд”. Шеъри оламшумули устод А. Рўдакї, асарњои безаволи Фирдавсї, Ибни Сино, Абўрайњони Берунї, Носири Хисрав, Муњаммади Ѓаззолї ва садњо шоирону олимони тољик њанўз дар асрњои 9 ва 10 ба забони тољикї шўњрати љањонї бахшида буданд. Бењуда нест, ки забоншиносон ва олимони машњури дунё забони модарии моро дар радифи се забони машњури љањонї-англисї, фаронсавї ва итолиёвї яке аз ширинтарину шевотарин забонњои олам шумориданд. Имрўз пойтахти давлати тољикон шањри Душанбе яке аз марказњои муттањидсозандаи тољикону форсизабонони љањон ба њисоб меравад. Пас аз ќабули Ќонуни забон дар кишвари мо анъана ва суннатњои аљдодї, худшиносию худогоњии миллї боло рафта, барои амалї намудани санади мазкур тадбирњои зиёде андешида шудаанд.

Àçèçòàðèí âà ³èìàòòàðèí ñàðâàòè ìî

Наметавонам гўям, ки дар раванди ќонунигардонии забони тољикї кор суст аст. Фаъолияти аъзоёни комиссия бад нест. Дар њамаи макотибу боѓча, корхонаву муассисањо оиди ин масъала чорабинињо, вохўриву семинарњо гузаронида мешаванд. Шоёни ќайд аст, ки дар корхонаву муассисањо њуљљатгузорї бо забони миллї сурат мегирад. Бояд гўем, ки то њол мо ба натиљањои дилхоњ ноил нашудаем. Љое, ки кор њаст, камбудї њаст, мегўянд. Гумон мекунам, аз ўњдаи ислоњи камбудињо мебароем ва кор дар ин самт боз њам љоннок мегардад. Зањмати ањли хирад бо мардуми шарифи тољик бањри амалї гардидани ин ќонун аз хотирњо зудуда нахоњад шуд. Мањз тавассути хизматњои бузургмардони миллат Муњаммадљон Шакурї, Муњаммад Осимї, Лоиќ Шералї забони мо пироњани нав ба бар кард. Бо вуљуди ин дар бисёр љойњо, махсусан дењањо бо шеваи худї бо иловаи суханони туркиву русї то њол гап мезананд. Ин ба зарари худи мост. Лоиќ ба ќавле донандаи хуби забони тољикї буду бањри њифозати маќоми он дар љомеа мубориза мебурд. Намехост љойи каломи ширини дариро суханони гўшхарошу нољо гирад, зеро забони моро “забони ањли бињишт” мегўянд. Ба гуфти алломаи Шарќ Иќбол: Гарчї њиндї дар узубат шаккар аст, Тарзи гуфтори дарї ширинтар аст. Аз ин рў,тарѓибу ташвиќи Ќонуни забон бањри амалї гардидани он дар њамаи љабњањо ќарзи мо, фарзандони фарзонаи миллат ба шумор меравад, зеро ки: Тавсиферо ин забон мўњтољ нест, Њољаташ дар покдорї андар аст. Иќтидораш иќтидори миллат аст, Эњтиромаш эњтироми модар аст. Ва ё: Худо тољикро тољи саре дод, Бињиштосо аљоиб кишваре дод. Тамоми нўшу неъматњои дунё, Ватан доду забони модарї дод. Забони тољикї яке аз ќадимтарин, зеботарин ва пурњикматтарин забонњои олам аст. Асарњои љовидонаи Рўдакию Фирдавсї, Синою Румї, Саъдию Њофиз, Камолу Љомї, Бедилу Айнї, Лоњутиву Турсунзода бо ин забон эљод гардидаанд. Љањони мутамаддин дар назди кохи безаволи назми шакаррези тољик сари таъзим фуруд меорад. Латофату фасоњате, ки сухани тољикї дорад, санъатњои бадеї, ки дар ин забон истифода бурда мешаванд, љоизи тањсин аст. Забони модарии худро ба ќадри зарурї надониста, забони ѓайрро омўхтан корест бебунёд. Забондонї шараф аст, њунар аст, аммо нахуст њар як фард бояд бо забони давлатии худ сухандон гардад, онро ќадрдонї кунад ва бо он ифтихор намояд. Аламовар аст, лекин мо барои аниќу фањмо баён кардани фикр, ороиши сухан ва нишонрас намудани он њунар надорем, њарчанд, ки имкониятњо зиёданд. Шароити кунунии љомеа талаб мекунад, ки бо умеди касе нашуда, мо худамон аз паи ободии диёр, ривољу равнаќи маънавиёти хеш бошем. Азизтарин ва ќимматтарин сарвати мо забони модарии мост. Афсўс, ки гиромї доштани онро бархе ба лавњи хотир њатто намеоранд. Чанде пеш ба мењмонии оилае ташриф овардам. Оинаи нилгун барномањои ѓайрро намоиш медод. -Шабакањои ватанї њам барномањои љолиб доранд, онњоро њам тамошо мекунетон? - пурсидам аз соњибхона. -Гапи тољикия наѓз намефањмем, толко смотрим каналњои Русия, - бепарвоёна посух дод њамсўњбатам. -Фарзандон чї тавр забони модариамонро меомўзанд? - боз суол додам. -Њамашон дар мактаби русї мехонанд... Дар тааљљуб мондам. Дидаву дониста бегонапарастї мекунад ва ё худшиносї гирди ў нагаштааст? Сухани њаќ сахт асту сангин ва то андозае нангин. Нафароне њастанд, ки соатњо назди мардум дар бораи забону фарњанги миллат вазъ мегўянд, аммо дар гуфторашон калимаву иборањои забони ѓайр ба назар мерасад. Чун дар љойњои љамъиятї суханони нимтољикию нимбегонаи кўчагии толибилмон, донишљўён, бархе аз ањли зиёро мешунавам, дил ба дард меояд. Канї эњтиром нисбати забони модарї? Забон њам ѓамхории соњибзабононро таќозо дорад.Ѓамхорї ба забон аз њусни баёну гуфтор сарчашма мегирад. Њар як фард бояд фикру андешаи худро озодонаю осон бо забони модарии хеш баён карда тавонад. Аз истифодаи калимаю иборањои бегона канора љўяд. Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

11 июни соли 2014

POAHO OPO APO (Давом аз сањ.1) Бо назардошти он, ки шањрвандони мо тавонанд аз њисоби маблаѓњои пасандознамудаашон мушкили молии хонаводагиашонро њал намоянд. Фарњанги исломии мо низ оѓоз аз Ќуръони карим то њадису фатвоњои бузургон љилавгирї аз сарфи бељои молро таълим дода, исроф ва карру фарри зиёдатиро инкор кардааст. Худованди мутаол исрофкунандагонро ба шайтонњое шабоњат медињад, ки мардумро ба гумроњї мебаранд: “Ба њељ ваљњ исроф макун. Ба дурустї, ки исрофкорон бародарони шайтонанд...”. Аслан фаъолияти комиссияи љамъиятии танзими анъана ва љашну маросимњо бо мардум бояд то оѓози маърака њамкорї намуда, барои дурусту каммасраф гузаронидан маслињат дињад, то мушкилот кам гардад. Мавриди зикр аст, ки яке аз њадафњои таъсиси комиссияњои љамъиятии танзими анъана ва љашну маро-

симњо дар мањаллу кўчањо, ташкилоту корхонањои ќаламрави љамоати шањрак ба мардум фањмонидани риояи пурраи ќонун мебошад. Зеро иљрои ќонун аз тарафи шањрвандон ба сифати корњои фањмондадињии ин комиссияњо вобастагии зиёд дорад. Ва мардум бояд аз рўи фањму идрок ќонунро риоя намояд. Дар ин љода маќоми комиссияњои љамъиятї хеле бузург аст. Бояд зикр кард, ки дар муддати њафт сол санади мазкур зарурат ва ањамияти худро ба љомеаи Тољикистон собит сохта, барои пешгирї ва бартараф намудани исрофкорию харољоти бењуда дар маросимњои гуногун, паст кардани сатњи камбизоатї дар љомеа мусоидат кард.

Óñìîí³óë Èáðàãèìîâ, ñàðìóòàõàññèñè êîð áî äèíè ¿àìîàòè øàμðàêè Êîíñîé, £óìðº Îäèíàåâà, õàáàðíèãîðè ¿àìúèÿòèè “Ñîμèë”

Àç 16 òî 26 èþí «Äàμð´çàè ïåøãèðèè ïàμíøàâèè íàøúàìàí亻 Имрўзњо дар љомеа зуњуроти номатлубе ба миён омадааст, ки бояд бетараф набошем. Яке аз онњо маводи мухаддир мебошад. Калимаи «мухаддир» аз феъли сермаънои арабии «хаддара» гирифта шудааст, ки маънои суст ва заиф кардан, тирагиву торикї ва нопадидшавиву сардиро ифода менамояд. Ин калима ба маънои «тиракунандаи аќл» ё «пўшонанда ва нобудкунандаи аќл» низ истифода мешавад. Бояд донист, ки истеъмоли мухаддарот ба љисму рўњи инсон зарари зиёд дорад. Истеъмоли њамешагии он љисми инсонро дар муддати начандон дароз фалаљу нотавон карда, саломатї ва кори аксари узвњои љисмро аз байн мебарад. Афроди истеъмолкунандаи мухаддарот дар муддати 2-3 сол неъмати гаронбањои худ, яъне ќувваи љинсии мардиашонро аз даст медињанд ва билохира, аксари ин ашхос бармањал мемиранд. Ин гуна касон хатари бузурге барои генофонди миллат мебошанд, зеро аз мардон ва занони заифу зањролуд, аз истеъмолкунандаи мухаддароту нўшокињои спиртї ва тамоку њељ гоњ шоњасар тавлид намегардад. Шахсони мубталои ин мараз барои аз дарди сўхтани љисму љон чанд муддат халосї ёфтан бояд он зањри ќаттолро ба чї арзише набошад, дастрас намоянду истеъмол кунанд. Аз њамин љињат, ашхоси мубталои ин дард барои оромиши нафсу таскини љисм ба арзиши љон њам бошад, маводи марговарро ба даст меоранд.

Инсони нашъаманд оќибат худро маризу бадбахт сохта, њам барои худу њам барои оила ва инчунин барои љомеаву давлат дарди сар мегардад. Доктор Муњаммад Њаворї рољеъ ба ин масъала тадќиќоти илмї бурда, њудуди 30 зарари мудњиши нашъаро барои организми инсон исбот кард. Инњо дар маљмўъ инсонро ба як махлуќи њайвонсифат мубаддал мекунанд. Инчунин, аз маќоми баланди инсонї мунњарифаш месозанд. Дар маљаллае исмњои чанд нафар аз сарояндагони Аврупоро хондам, ки дар натиљаи истеъмоли маводи мухаддир дар љавонї љон додаанд: Љим Моррисон, овозхони гурўњи «Doors» дар 28-солагї, Курт Кобейн, овозхони гурўњи «Nirvana» дар 26-солагї, Кристин Пафаф, гитаристи машњури гурўњи «Hole» дар 26-солагї. Аз 16 то 26 июн дар ќаламрави шањр «Дањрўзаи пешгирии пањншавии нашъамандї» гузаронида мешавад. Чорабинињо дар доираи «Барномаи миллии пешгирии пањншавии нашъамандї ва тањлили ёрии наркологї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2017» тањти унвони «Табоњкунандаи зиндагї» љараён хоњад гирифт. Дар дањрўза мулоќоту вохўрї, семинару шабнишинї ва силсилачорабинињои фарњангию оммавї дар муассисањои таълимї, корхонаю ташкилот ва љамоати шањракњо бо њадафи фањмонидани оќибатњои њузнангези нашъамандї мавриди гузариш ќарор дода мешаванд.

Ñàð÷àøìàè ìàðèçèâó áàäáàõòè³î

Èíîÿòóëëî Àëèåâ, ïñèõî-íàðêîãîëè Ìàðêàçè ñàëîìàòèè øàμð

Òàíè ñèμàò – áåõè äàâëàò Фишорбаландї чист? Фишорбаландї бемориест, ки ба баландшавии фишори шараёнї алоќаманд буда (140/90 ва аз ин баланд), яке аз нишондодњои муњими њолати воќеии саломатии одам мебошад. Њаяљон, тарс, ѓазаб, фаъолияти љисмонї, кашидани тамоку, нўшидани ќањва метавонанд дар мўњлати кўтоњ фишорро баланд намоянд. Агар фишори баланд (140/90 ва аз ин баланд) дуру дароз нигоњ дошта шавад, кори дил ва рагњои хунгард зиёд мешавад, ки ба беморї оварда мерасонад. Њангоми фишорбаландї рагњои майнаи

калон ва наздиконатон гирифтори фишорбаландї бошанд, ба санљидани фишори худ сар кунед! · Агар фишори шумо аз 140/90 ва аз ин њам баланд бошад, ба духтур мурољиат кунед! Оиди пешгирии фишорбаландї чї бояд кард? · Ба вазни зиёд мубориза баред! · Истеъмоли намак (то 1 ќошуќча) ва чарбуи њайвониро кам намоед. · Рељаи корї ва истироњатро риоя кунед! · Мева ва сабзавотро бештар истеъмол намоед! · Ба фаъолияти љисмонї машѓул шуда, бештар пиёда роњ гардед! · Аз кашидани тамоку ва нос даст кашед! · Истеъмоли машруботњои алкоголиро кам намоед! Оќибатњои фишорбаландї Фишорбаландї сабаби таѓйиротњо дар мушакњои дил ва рагњои хунгард гашта, ба оќибатњои нохуши зерин оварда мерасонад: · Фалаљ (иллатёбии шараёни маѓзи сар). · Сактаи дил. · Норасоии кори гурдањо. · Нобиної. · Пастшавии сифати зиндагї ва ќобилияти корї. Инсон новобаста аз касб ва синну сол метавонад ба фишорбаландї гирифтор шавад. Лекин агар синни шумо 35 ва аз ин њам боло бошад, бештар эњтиёт шавед. Њамаи ин оќибатњои нохушро метавон пешгирї кард, агар фишорро пайваста санљида, онро дар њолати мўътадил нигоњ доред! Фишорбаландиро чї тавр метавон табобат кард? · Муолиљаи кўтоњмуддати фишорбаландї (истифодаи яккаратаи њабњои фишорпасткунанда ва ё сўзандоруњо) самаранок нест, чунки фишор боз аз нав баланд мешавад. · Гарчанде шумо худро хуб њис мекунед, бояд табобати тавсияшудаи духтурро доимї ќабул намоед! · Њабњо воситаи муолиљавии аз њама самаранок ва бехатар мебошанд. · Одатан истифодаи як-ду намуди њабњо барои нигоњ доштани фишори мўътадил кифоя аст. Áèðà¿àá Ñàôàðîâà, äóõòóðè òèááè îèëàâº

ÔÈØÎÐÁÀËÀÍÄD сар, дил, гурда ва чашм иллат меёбанд. Ба гурўњи хатар кињо дохил мешаванд? · Шахсоне, ки наздикон ва хешу таборашон гирифтори бемории фишорбаландии шараёнї мебошанд. · Шахсони аз синни 35-сола боло. · Шахсони вазнашон зиёд. · Шахсони тарзи њаёти камњаракатдошта. · Шахсоне, ки машруботи алкоголї истеъмол мекунанд. · Шахсоне, ки тамоку ва махсусан онњое, ки нос мекашанд. · Шахсони гирифтори бемории ќанд, ниќрис ва беморињои гурда. · Занњое, ки дар ваќти њомиладорї фишори баланди шараёнї доштанд. Фирефта нашавед: дарди сар, дилбењузурї, сиёњшавии пеши чашмон на њама ваќт нишонаи фишорбаландї мебошад! Чї тавр фишорбаландиро бояд муайян кард? · Бештари беморон баландшавии фишори худро њис намекунанд–ин аст хатари фишорбаландї. · Усули боэътимоди муайян намудани фишорбаландї–ин пайваста санљидани фишори шараёнї мебошад. · Пайваста санљидани фишори шараёнї метавонад сари ваќт бемории фишорбаландии шараёниро ошкор намояд. · Агар шумо тамоку ё нос кашед, вазни зиёди бадан дореду гирифтори диабети ќанд њастед, синнатон аз 35


C O   

11 июни соли 2014

3

Наука должна служить народу и способствовать прогрессу страны. Эмомали Рахмон

Çâîíîê çðåëîñòè Вот и прозвенел последний звонок. Для выпускников это действительно последний, отправляющий их в дальнее самостоятельное плавание по жизни. Позади 11 лет учебы, 11 лет кропотливых занятий, веселого беззаботного детства. Впереди раздумья о будущем, нелегкий выбор дальнейшего пути.

Çà ñîáîþ äâåðè øêîëû òèõî çàòâîðþ… В ОСШ № 1 города Кайраккума на торжестве проводов выпускников принимали участие заведующая отделом народного образования Согдийской области М.Бободжанова, заведующий гороно города Кайраккума М.Хайдаров, заместитель председателя города К.М.Касымова. Как всегда, фасад школы был красочно украшен разноцветными шарами – символами детства, лозунгами и цветами. Радостные лица учащихся, грустные учителей. Ведь каждый выпускник, затворив за собою двери школы, уносит частичку учителя с собой. Каждый

учитель отдает каплю своего сердца ученику, покидающему стены школы. С приветственным словом выступила К.М.Касымова. Поздравив выпускников со вступлением в новую жизнь, пожелала им от имени председателя города больших высот, отличной учебы, успехов во всех начинаниях, высоко нести честь родной школы и своей Родины. Также Каромат Махмудовна отметила, что ОСШ № 1 является одной из передовых школ города, только в минувшем году по квоте Президента страны из стен школы в Российские вузы поступило 11 человек. Учащиеся школы завоевывают призовые места в спортивных соревнованиях, активно принимают участие во всевозможных олимпиадах. Победителям соревнований и олимпиад был вручены Почетные грамоты. М.Бободжанова от имени председателя Согдийской области А.Кодири также пожелала учащимся достижения целей, где бы они ни находились, всегда помнить о своих корнях, не забывать свои традиции и обычаи. Прощай родная школа, где учились, Где провели чудесных много лет, Где знаний верных для себя добились, Для нас открылся в жизнь большую свет…

Ë.Íåãìàòçàäå

Òðåâîæíûé ñèãíàë

À áóäåò ëè ïîðÿäîê? Вот и пришло долгожданное лето. Наш город готовится к приему гостей, ведь именно на берегу нашего Кайраккумского водохранилища в последние годы предпочитают отдыхать гости не только из нашей страны, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Для этого созданы все условия в санаториях профилакториях, расположенных на берегу. Однако не нужно забывать о том, что гости непременно захотят посетить рынок города, пройти по тенистым улицам, ознакомиться с его кварталами. И именно здесь таится то, чего нужно стыдиться. 29 мая в зале ИОГВ города состоялось совещание, на котором от имени председателя города Худойназара Амонзода, выступила заместитель председателя города К.М.Касымова. Было дано указание привести в порядок рынок и убрать с улиц торговцев продовольственными товарами, овощами и фруктами.

Был дан срок – две недели. Срок истек, а как стояли тазы с фруктами и овощами на тротуарах, так и стоят. Причем даже не прикрытые ничем. Проезжают мимо автомобили, пыль естественно, садится на весь товар, лепешки продаются открытым способом, халаты до сих пор имеются не во всех магазинах. Мы с работником КЖКП З.Мадалиевой прошлись по торговым точкам. Спрашивается, а где раис махалли, которую никогда не видно на участке, ведь большая часть несанкционированных торговых точек приходится именно на ее участок. Должны

были проводиться рейды совместно с участковым Давлатовым. Мы договорились, но в назначенный день участковый не удосужился выйти. Кому это нужно? Нам. Жите-

Õ

Ý

НЕДЕЛИ Î Â "ÑÎÕÈËÅ"

Âèçèò Ïðåçèäåíòà Ëàòâèè Президент Латвии Андрис Берзиньш в понедельник, 9 июня прибудет в Таджикистан с официальным визитом. А. Берзиньша в данной поездке сопровождает большая делегация бизнескругов Латвии. 10 июня намечена встреча лидера Латвии с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, в ходе которой главы государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, обменяются мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. По итогам переговоров планируется принять Совместное заявление глав Таджикистана и Латвии, подписание ряда двухсторонних соглашений и договоров, в частности, соглашение по туризму.

Ìèãðàíòû â Ðîññèè Председатель Общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов сообщает о смерти более 500 трудовых мигрантов из Таджикистана за период 2013-2014 годы в Москве и Московской области. Отмечается, что в опубликованный на сайте Движения список погибших входят только данные по Москве и Московской области. «Обращаем внимание общественности на тот факт, что список ушедших из жизни таджикистанцев - данные только по Москве и Московской области, и предоставлены одним из многочисленных столичных моргов. Министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Рахимзода Рамазон Хамро 7 июня встретился с руководителем представительства Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РТ Кевином Алленом. Как сообщает МВД РТ, стороны обсудили вопросы работы с беженцами, оказания помощи беженцам и лицам без гражданства, и в данном направлении выразили намерение укреплять содействие в совместном сотрудничестве. Рахимзода отметил, что в структуре МВД функционирует специальный отдел по делам беженцев, и в соответствии с действующим законодательством республики рассматривает их заявления и ставит их на учет, также приказом министра внутренних дел РТ действует Совместная комиссия по вопросам беженцев, в которую входят представители соответствующих министерств и ведомств. На встрече также был обсужден проект Закона Республики Таджикистан «О беженцах», и было отмечено, что проект данного закона межведомственной рабочей группой уже разработан и в новом издании представлен парламенту страны.

Ïðîôåññèè çàïðåùåííûå ýêñòåðíàòîì лям города. Работники Санэпидемстанции, которых обязали проследить за порядком и исполнением данного указания, наверное, просто не обращают внимания на то, что, во-первых, как торговали на улице, ведущей к базарчику зеленью и товаром из огородов и садов, так и торгуют, во-вторых, самбусы и пирожки, которыми торгуют возле бара «Нигина», расположены под открытым воздухом, и, в третьих, внутри базара огромное количество пустых прилавков, где спокойно могут разместиться все уличные торговцы, но почему-то не хотят. Все это спос обствует скоплению мусора на центральной улице имени Мухина, ведь, как известно, где базар, там и отходы. Что это? Невнимание или просто нежелание стараться для своего же города. Почему мы не хотим нести высоко планку нашего курортного статуса, нашей страны? И еще, после вывоза мусора, полагается обработка мусорных свалок. Насколько мне известно, с начала весны еще ни разу ее не проводили. И именно здесь огромный рассадник мух, которые разносят всю заразу по городу.

Ñîáêîð «Ñîõèëà» Ë.Íåãìàòçàäå

Правительство Таджикистана определило профессии и специальности, получение которых запрещено экстернатом. Речь идёт о 99 профессиях и специальностях, которые невозможно будет получить экстерном. «Ведомства, имеющие в своих структурах учреждения высшего профессионального образования, при подготовке специалистов обязаны учесть требования указанного перечня. Экстернатом невозможно будет получить все специальности по медицине и военные профессии», - отметили в министерстве. Как сообщили в ведомстве, среди этих специальностей есть и творческие профессии - изобретательное искусство, ритмика, хореография, актерское искусство, режиссура, компьютерная графика и др. «Ранее в Таджикистане подобного перечня не существовало, он был принят только в 2014 году и сейчас Минобразованием разрабатывается положение. В советские времена был такой перечень профессий и специальностей, но после принятия независимости и до этого года его у нас не было», - отметили в министерстве.

Ïî ìàòåðèàëàì ÑÌÈ ñîáêîð «Ñîõèëà»

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß! Умный, работящий Друг ты настоящий Поздравляем с днем рождения По работе мы коллегу. Пусть в трудный рабочий свой час Не забывает про нас! Пусть будут в жизненном пути Удачи. Как их ни крути Всегда и деньги, и веселье В работе, дома, и в безделье. С веселым праздником тебя! И пусть исполнится мечта! Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Ñîõèë»


C O   

4

11 июни соли 2014

Ìàñëèμàòè ìóòàõàññèñ Омўзишу тањлилњо нишон медињанд, ки омилњои зиёдшавии сўхтор аз муносибати хунукназарона ва бепарвої зоњир намудани роњбарони корхонаю ташкилот, соњибони хонањои шахсї мебошад. Ба масъалаи бехатарї аз сўхтор дар љомеа аз шахсони оддї то масъулини корхонањо чун масъалаи

Сўхтор офат ё фољиаест, ки мунтазири бепарвої ва беназоратии мо нашуда, доимо ба молу мулк ва љони одамон тањдид мекунад. Њангоми санљишњои бехатарї аз сўхтор дар иншоотњои љамъиятиву давлатї, аз љумла муассисањои соњаи маориф, тандурустї ва фарњанг дар шањри Ќайроќќум ва шањракњои

раљаи сўхторнишонї пешбинї нагардидааст. Бартараф кардани оќибатњои сўхтор ба таъминоти об вобастагї дорад. Масоили мазкур дар ќаламрави шањр то њол њалли худро наёфтааст. Тибќи маълумот дар њудуди шањр 105 адад ќубур ва 77 адад њавзњои оташнишонї мављуд буда, аз инњо 24 адад ќубур ва 32 адад њавз дар њолати корї ќарор дошта

ѤÕÒÎÐ: ÎÂÎÇÀ ÂÀ ¥À£È£ÀÒ Êîðè ñ´õòîðíèøîíîíè íîìóâàôôà³ âà ¸ ìóøêèëîòè ñîμàè õàäàìîòè îòàøíèøîíº дуввуминдараља муносибат менамоянд. Албатта, муносибатњои хунукназарона ба молу мулки шахсї, љамъиятиву давлатї ва нињоят нисбат ба одамону бехатарии онњо оќибатњои нохуш дорад. Имрўзњо бањри њифзи љињоз дар мактабу идорањо, азљумла компютер, мизу курсї, ќолин ва дигар бозичањо дар кўдакистонњо дару тирезањоро панљарабандї намуда, баромадгоњњои эњтиётиро бо њар гуна монеањо мањкам менамоянд. Барои онњо њар яки ин молу ашё ќадру ќиммат доранд, вале фикри одамонро намекунанд.

бошанд њам, доимї бо об таъмин нестанд. Ќубурњои оташнишонї дар мувозинаи идораи давлатии обу корезї ќарор дошта, таъмини обу таъмири ќубурњо ба зиммаи онњост. Мо, нозирони назорати давлатии бехатарї аз сўхтор, пайваста дар сўњбату вохўрињо фањмонида истодаем, ки барои бартараф намудани сўхторњои њаљман калон дар љамоати шањракњо аз сабаби дурии роњ имконият мањдуд мебошад. Њар як соња, бахусус соњаи сўхторнишонї дорои фаъолияти хоси корї аст. Аз љумла дар ќисми сўхторхомўшкунии шањр 2 адад наќлиёти оташнишонї њаст, ки ѓунљоиши оби он 2350 литр ва дигаре 6000

тобеи он дар солњои 2013-2014 муайян гардид, ки дар ин муассисањо талаботи ќоидањои бехатарї аз сўхтор ба таври бояду шояд ба роњ монда шуда, аз тарафи масъулини соњањо ќариб ки ягон маблаѓе људо нагардидааст. Барои таъмини бехатарї аз сўхтор дар муассисањои соњаи тандурустї, фарњанг, инчунин њифзи иљтимоии ањолї маблаѓи муайяне људо карда нашудааст ва њолати бехатарї аз сўхтор дар ин иншоотњо низ бењбудиро таќозо мекунад. Њангоми санљиш дар ин муассисањо бо лоињаи харољоти солонаи онњо шинос гардида, муайян шуд, ки маблаѓ барои харидорї намудани воситањои аввалинда-

Ò àμ í èÿ ò

ÄÈ££ÀÒ

Ðóõñîðà Õîë³´çèåâàè àçèç! Шуморо ба муносибати рўзи мавлудатон тањният мегўем. Таманнои онро дорем, ки Яздони пок тамоми хушињои оламро бо тани сињату хотири љамъ ва хушњолї насибатон гардонаду њамеша дар байни њамкорону шогирдон бошед. Њарчї маќсуди дилат бошад, дињад Парвардигор, Гар ту як хоњї, Худо бидњад њазору сад њазор.

Îì´çãîðîíè ÌÒÌÓ-è ¹7, ¿àìîàòè øàμðàêè Àäðàñìîí

Çîäð¢ç ìóáîðàê! Марњамат Султоноваи азиз! Љашни зодрўзро бароятон тањният гуфта, тани сињату дили беѓам, рўзгори ободу чењраи шод ва сарбаландињо хоњонем. Эй баландахтар, Худоят умри љовидон дињад, Он чї пирўзиву бењрузї дар он аст, он дињад. Áî ýμòèðîì μàìêîðîí âà ä´ñòîíè øóìî: Матлуба Турсунова, Тўтихон Назарова, Насиба Љалолова, Нафиса Турсунова ва дигарон.

Áà òàâà¿¿´μè ñîμèáêîðîíè èíôèðîäèå, êè òèá³è ïàòåíò ôàúîëèÿò ìåíàìîÿíä!

Нозироти андоз дар шањри Ќайроќќум ба маълумоти Шумо мерасонад, ки тибќи талаботи ќонунгузорї маблаѓи патент бояд то санаи 5-уми моњи фаъолият пешпардохт карда шавад. Мутобиќи барномаи компютерї дар њолати то санаи 5-уми моњ пардохт накардани маблаѓи патент њисоби фоизњо ва љаримањои маъмурї андешида мешавад. Сари ваќт, яъне то санаи муайянгардида напардохтани маблаѓ љаримаю фоизњо ба таври фаврї њисоб карда мешавад, ки ба њолати молиявии Шумо таъсири манфї мерасонад.

Íîçèðîòè àíäîçè øàμðè £àéðî³³óì

Озмуни иншои бењтарин дар мавзўи «Танзим – баракати зиндагї» бахшида ба 7-солагии ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» гузаронида мешавад. Шартњои озмун: – њаљми иншо аз 4 сањифа зиёд набошад; – њусни хат низ ба назар гирифта мешавад; – синну соли иштирокчиён аз 14 то 22 - сола; – мўњлати охири ќабули иншо 20 июни соли 2014.

Тањти чунин унвон дар “Кохи Истиќлол”-и шањри Ќайроќќум санаи 18-уми июн, соати 15:00 барномаи консертии овозхони хушсалиќа Яздоншоњ Дўсталиев баргузор мегардад. Марњамат ба шоми савту наво! Áàõøè ôàðμàíãè øàμð

Šàìãèí ìàøàâ

Áàõø îèä áà êîðμîè äèí, òàíçèìè àíúàíà âà ¿àøíó ìàðîñèìμîè ìèëëèè Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Àíäàðç

Ѓамгин машав, зеро кулли беморињо шифо меёбад, мусибатњо бартараф мегардад, љамъи гуноњњо бахшида мешавад, ќарзњои ќарздорон адо мешавад, мањбусон аз банду завлонаи зиндон рањо меёбанд, ѓоибон њозир мешаванд, гунањкорон тавба мекунанд, бенавоёну ќашшоќон низ рўз ба рўз ба мартабаи боигарї мерасанд.

Ìóñàííèô: Äèëðàáîè Ñàîäàòäèí

ÝÚËÎÍ

Ѓолибон бо тўњфањои хотиравї сарфарозонида мешаванд. Суроѓаи ќабул: кўчаи Истиќлол №79, утоќи 304 ва ё идораи нашрияи «Соњил». Телефон барои тамос: (83443) 2-48-49.

Íàñèì¿îí Ñóëàéìîíîâ, íîçèðè êàëîíè ãóð´μè íàçîðàòè äàâëàòèè áåõàòàðº àç ñ´õòîð, êàïèòàíè õèçìàòè äîõèëº, Àúëî÷èè ÑÕÄÎ ÂÊÄ ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí

“Äèëíàâî”

Îçìóí

«Òàíçèì – áàðàêàòè çèíäà㜻

литр аст. Агар харољоти оби ин наќлиётњоро дар сўхтор њисоб кунем, танњо ба 10 даќиќа басанда њасту халос. Набудани манбаи наздиктарини захираи об боиси сарсонии масъулини соњаи оташнишонї мешавад. Овозањои бе об омадани наќлиёти оташнишонї дар байни мардум зуд пањн мегардад. Дигар мушкилоти соња ин бо њар гуна монеањо банд намудани роњњои наќлиёти оташнишонї дар назди биноњои баландошёна мебошад. Аз ин рў мебояд дар ин масъала кормандони хољагии манзилию рифоњї, кумитаи заминсозї ва шўъбаи меъморию шањрсозї дар њамкорї масоили мазкурро мавриди њаллу фасл ќарор дињанд. Шањрвандони азиз! Сўхтор оташи идоранашавандаест, ки он ба саломатии инсон ва молу мулки љомеа зарари худро мерасонад. Дар њолати пайдо гардидани савол оид ба пешгирии сўхтор шумо метавонед шабонарўзї ба телефонњои 01, 2-46-09, 2-2801 занг зада, ба саволњои худ посух гиред.

БА ТАВАЉЉЎЊИ КОРЉЎЁН! Љамоати шањраки Адрасмон барои ишѓоли мансаби корманди мизи њарбї озмун эълон менамояд. Њоњишмандон метавонанд ба љамоати шањраки Адрасмон ё телефони (92) 807-88-84 мурољиат намоянд.

Òàñàëëèÿò Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ва Шўрои собиќадорони љангу мењнат аз фавти иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї Íó ðìà òîâ Ìóð îä андўњгин буда, ба ањли оила ва наздикони ў изњори тасаллият менамоянд. Шўъбаи маорифи шањр ба раиси кумитаи иттифоќи касабаи кормандони соњаи маориф Усмоналиев Акбаралї бинобар даргузашти õîμà ðàø арзи тасаллият изњор медоранд.

¥èêìàòè ð´ç:

Баски оина сафо дида аз он пешонї, Даст дар зери занахдон зада аз њайронї. ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: Sohil_tj@mail.ru

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Гулљањон Турсунзода, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Ѓаззолї Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Гулxа[он Турсунзода Тар[созии компютерb: М.М у[ амм адxо нов Cупориш № ____ Теъдод 1000 нусха

11-06-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

11-06-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Advertisement