Page 1

Зиёиён виљдон, номус, дардошнои љомеа ва чашми бедори миллат бояд бошанд. Иќтибос аз суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бо ањли зиё

Дар rатрае дарё бубин

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Ќайроќќум ЊАФТАНОМА АЗ 21 МАРТИ СОЛИ 1998 ИНТИШОР МЕШАВАД

2 АПРЕЛИ СОЛИ 2014 № 14 (744)

ÌÓËΣÎÒ ÁÎ ÂÀÇÈÐÈ ÌÓÄÎÔÈÀÈ ¯ÓÌ¥ÓÐÈÈ ÌÀÐÄÓÌÈÈ ×ÈÍ ×ÀÍ ÂÀÍÑÞÀÍ 31 марти соли 2014 Президенти кишвар Эмомалї Рањмон Вазири мудофиаи Љумњурии Мардумии Чин Чан Вансюанро, ки бо сафари расмї ва барои иштирок дар њамоиши навбатии вазирони мудофиаи кишварњои аъзои Созмони њамкории Шанхай ба Тољикистон ташриф овардааст, ба њузур пазируфт. Дар мулоќот масоили вобаста ба њамкории њарбї ва њарбию техникии Тољикистону Чин баррасї шуд. Сарвари давлат Эмомалї Рањмон давлати Чинро «њамсояи накў, дўсти содиќ ва шарики боэътимоди Тољикистон» номида, аз тањким ва густариши њамкории дуљониба ва бисёрљониба бо он, аз љумла дар самти мубориза бо хатарњои љањони муосир мисли терроризму экстремизм истиќбол намуд. Чан Вансюан ба раёсати Тољикистон дар Созмони њамкории Шанхай бањои баланд дода, изњори боварї намуд, ки соли равон барои рушди њамкории бисёрпањлу дар доираи ин созмон пурсамар хоњад буд. Ў њамчунин таъкид дошт, ки “Љумњурии Мардумии Чин минбаъд низ аз тањкими истиќлоли давлатии Тољикистон, таќвияти ќудрати дифої ва омодагии зиддитеррористии он пайваста дастгирї хоњад кард”. Дар мулоќот, њамчунин доир ба авзои минтаќа ва љањон, аз љумла њолати кунунию дурнамои Афѓонистон ва пурзўр намудани њифзи марзи тўлонии Тољикистон бо ин кишвари њамсоя гуфтугўйи судманд сурат гирифт. Prezident.tj

Ìàðêàçè ìàòáóîòè Ðàèñè øàμð õàáàð ìåäèμàä

¥ÀÌÎÈØÈ ÂÀÇÈÐÎÍÈ ÌÓÄÎÔÈÀ 1 апрел дар шањри Ќайроќќум љаласаи Шўрои вазирони мудофиаи кишварњои узви Созмони Њамкории Шанхай, тањти раёсати вазири мудофиаи Тољикистон Шералї Мирзо оѓоз ёфт. Масоилњои мудофиаи муштарак, њамкории низомї, назири ёрии њарбию техникї, амнияти минтаќа ва гузаронидани машќњои тактикии зиддитеррористї дар Чин мавриди мубодилаи афкор сурат гирифт. Њайати нињодњои њарбї аз кишварњои Русия, Чин, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Ўзбекистон ба љаласаи Шўрои вазирон ташриф овардаанд. Бар пояи иттилои дафтари матбуоти Вазорати мудофиаи Љумњурии Тољикистон дар љаласа њайатњои низомии Тољикистон, Русия, Чин, Ќазоќистон, Ќирѓизистон тањти роњбарии вазирони дифои ин кишварњо Шералї Мирзо, Сергей Шойгу, Чан Вансюан, Адилбек Љаксибеков, Таалайбек Омуралиев ва њайати низомии Ўзбекистон тањти роњбарии муовини аввали вазири дифои ин кишвар Бањодур Тошматов ширкат доштанд.

Дар љараёни амалисозии дастуру супоришњои Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї љињати таъмини соњоти гуногуни хољагии халќ бо мутахассисони њирфавї ва њамзамон маркази таваљљўњ ќарор додани њифзи њимояи муњассилини макотиби олї мулоќоти Худойназар Амонзода, Раиси шањри Ќайроќќум бо љавонони ќайроќќумие, ки дар макотиби олии маркази вилоят дар риштањои гуногун тањсил менамоянд баргузор шуд. Маълум гашт, ки феълан 213 нафар љавонони шањр дар мактабњои олии вилоят аз љумла 103 нафар дар бахши ѓойибона, 28 нафар тибќи квотаи президентї ба тањсил фаро гирифта шудаанд. 8 нафар донишљўён, ки аз оилањои камбизоат ва серфарзанд мебошанд дар хобгоњ маскун шудаанд.

ÂÎդЪ ÁÎ ÄÎÍÈد¤¨Í Раиси шањр дар баробари аз вазъи иљтимоиву љараёни тањсили донишљўён воќиф шудан таъкид ба он дошт, ки Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањр омода аст баъди хатми донишгоњњо дар масъалаи бо љойи кор таъмин шудани онњо мусоидат намояд. Дар навбати худ Фаридун Баширов, донишљўи курси чоруми Донишгоњи давлатии Хуљанд, ба номи академик Бобољон Ѓафуров аз номи кулли донишљўён ба Раиси шањр барои ѓамхорї дар њаќќи онњо арзи сипос намуда, изњор дошт, ки љавобан ба ин мо тањсилро бо бањои аъло идома дода, дар оянда бањри рушду пешрафти соњањои гуногуни Ќайроќќум сањми арзанда хоњем гузошт. Раиси шањр ба 20 нафар донишљўёни ниёзманд кўмакпулињои Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањрро таќдим кард.


C O   

2

2 апрели соли 2014

Co 2014 – Co yypo

Aypaμo o

Бузургии шахсияти Мавлоно Љомї ва истеъдоди камназири ў, пеш аз њама ва беш аз њама, дар асарњои адабии ў зуњур намудааст. ȳòèáîñ àç ñóõàíðîíèè Ïðåçèäåíòè ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí Ýìîìàëº Ðàμìîí áî àμëè çè¸

ÑÀÄÎÈ ÒÎÐ¥ÎÈ ÈØ£ Ишќ фарёд даровард, ки эй аќл хамўш, Бас бувад лаззати дарду талаби љўёї. Тавсифи муњаббати афифаи инсонї, бозтоби чењраи сероб ва рухсораи гулгуни зани покизасиришт бунёди ѓазалиёти пурмўњтаво ва фитнаангези Абдурањмони Љомиро ташкил дода, онњо њамчун як рукни арзишманди консепсияи бадеию отифонаи шоир арзи вуљуд намуданд. Аз аксари шеърњои Љомї равшан мегардад, ки ќањрамони лирикиаш њамеша майлу гироиши парастиши салиќаи дебои инсонї намуда, маъшуќаи нозукадои боиффатро тарѓибу тарвиљ месозад.Љолиб ин аст – он лаззати бадеї ва амиќияти таљассуми симои ќањрамони лирикие, ки дар ашъори Саъдию Њофиз тобиши волои пурэњсос ва пурэњтирос доштанд, дар офаридањои Љомї сифату густариши наве пайдо намуданд. Мазњаби ишќ худписандї нест, Љуз фаќириву дардмандї нест. Ишќ љодуст, лек шеваи ў, Чашмбахшист, чашмбандї нест.

***

Бигзашт ёру сўи асирон назар накард, Кардем нола дар дили сахташ асар накард. Хоки рањаш шудем, ки бўсем пои ў, Аз саркашї ба ноз дар он љо гузар накард. Дар лирикаи шоир таъсирмандии манзарањои зебои табиат бо зебоињои маънавии инсон тавъам омезиш ёфта, онњо дар консепсияи бадеии шоир ягонагии томро ташкил намудаанд. Боз њавои чаманам орзуст, Љилваи сарву суманам орзуст. Дар «Бањористон» низ Абдурањмони Љомї ба мавзўи ишќ њамчун як хислати равонии инсон таваљљўњ намуда, равзаи панљумро «Дар ишќу муњаббат» номидааст. Равзаи мазкур ишќу ошиќиро тарѓиб намуда, бо њикоёти љолиб, ќитъањои пурмазмун ва рубоиёти пурмўњтаво амалу рафтори одамиро нисбати эњтирому садоќат ба ишќу муњаббат ошкор мегардонад. Шоир ба моњияту мазмуни «ишќ» диќќати хос дода, менигорад: Ишќ сирест, ки гуфтан натавон, Ба дусад парда нуњуфтан натавон. Дар баробари ин љамъбасти њикояњо бо як ќитъа шеър ифода меёбанд, ки бунёди мўњтавои арзишманди он њикояро ташкил менамоянд. Масалан, рубоии зерин гуфтањои фавќро исбот менамоянд: Ин ишќи дурўзаро, дило, боз гузор, К-аз ишќи дурўза барнамеояд кор. З-ин сон ишќе гузин, ки дар рўзи шумор, Бо он гирї ќарор дар дори ќарор. Мисолњои боло аз ин гувоњї медињанд, ки љавњари консепсияи фалсафию ахлоќии Абдурањмони Љомиро дар њаќиќат падидор намудани маънавиёти волои инсон нисбати эњтирому садоќати «ишќ» ташкил дода, симои зани фаттона ва нозукадои шарќї бунёди ашъори шўрангези ў гардидааст.

Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà, óçâè Èòòèôî³è æóðíàëèñòîíè Òî¿èêèñòîí

ÒÀÐÁÈßÈ ÀÕËΣÈÈ ÒÀËÀÁÀÃÎÍ Ташаккули маънавию ахлоќии одам аз айёми кўдакї оѓоз мегардад. Фаъолияти хуби мактаббачагон хусусияти тарбиявию ахлоќї дорад, ки дар протсесси таълим ба амал бароварда мешавад. Дарс љои амалиёти гуногуни коллективонаи бачањо, љоест, ки таљрибаю малакањои тарбияи ахлоќї ѓун карда мешавад. Бачагон бо роњбарии омўзгор бисёр корњоро иљро карда, камолоти ботинии худро бой мегардонанд, афзалияти амалиёти коллективиро наѓз дарк мекунанд. Масалан, муаллими синфи 11 њангоми таълими мавзўи «Рустанињо ва ањамияти онњо дар њаёти инсон» диќќати шогирдонашро ба чунин масъалањо љалб менамояд: 1. Рустанињо дар њаёт чї гуна ањамият доранд? 2. Мо аз рустанињо чињо тайёр мекунем? Албатта, хонандагон ба ин саволњо пурра љавоб дода наметавонанд. Бинобар ин муаллим саёњати хонандагонро ба майдончаи назди мактаб ташкил намуда, ќайд мекунад, ки рустанї њаворо тоза

мекунад. Дар љойњои сердарахт ва сабзазор сайру гашт кардан ба кас њаловат мебахшад. Аз рустанї њар гуна доруворї тайёр мекунанд. Муаллим бо ин суханаш хонандагонро ба муњофизати сарватњои табиї даъват менамояд. Вай њангоми гузаштани мавзўи «Корњои бањорї дар боѓот ва киштзор» диќќати шогирдонашро ба мењнати зарбдоронаи колхозчиён љалб карда, ба онњо ёрї расониданро талќин мекунад. Мазмун ва мундариљаи мавзўи табиатшиносї дар синфи 3 мураккабтар гардида, хонандагонро ба чуќуртар фањмида гирифтани бисёр чиз водор мекунад. Масалан, дар рафти таълими мавзўи «Канданињои фоиданок» хонандагон бо маъданњои оњан, тилло, ангиштсанг, оњаксанг ва ѓайра шинос мешаванд. Экскурсия дар мактаби ибтидої маќоми махсус дорад. Ин гуна экскурсияњоро дар корхонањои саноатї, муассисањои илмию маданї ва дар сањроњои колхозу совхозњо гузаронидан айни муддаост.

Øàμîäàò £îäèðîâà, îì´çãîðè ñèíôμîè èáòèäîèè ÌÒÌÓ-è ¹14

Äàð μîøèÿè £îíóíè ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí «Äàð áîðàè òàíçèìè àíúàíà âà ¿àøíó ìàðîñèìμî äàð ¯óìμóðèè Òî¿èêèñòîí» Анъана ва љашну маросимњо њамчун омили муњими зуњуроти иљтимої зарурат ба тањлил ва танзим дошта, мутобиќи талаботи замон бояд инкишоф ёбанд

Ýìîìàëº Ðàμìîí Ќабули ќонун «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» дар таърихи кишвар њодисаи бемислу хотирмон мебошад.

фар ташкил шуда, вобаста ба њолати иљрои ќонуни номбурда рейдњои муштарак гузаронида шуда истодаанд. Њар як аъзои гурўњ вазифадор аст, ки вазъ ва њолати гузаронидани тўю маъракањоро тањти назорат бигирад. Дар натиљаи корбарї якчанд њолати ќонунвайронкунї ошкор гардид. Азљумла, Мавлонов Рањматљон Самадович, истиќоматкунандаи љамоати Хистеварз писарашро оиладор карда, барои бурдани арўсаш аз шањри Ќайроќќум 7 автомашинаро оро дода, истифода мебарад ва аз тарафи кормандони масъул боздошт мешавад. Дар натиља нисбати Р. Мавлонов ва се нафар, ки њамчун ронандаи мошини зиёдатї иштирок намудаанд, парвандаи маъмурї оѓоз карда шуда, ба суди шањр ирсол гардид. Ѓайр аз ин, нисбати Нурбеков Шўњратљон Нуриддинович, ки дар хонааш маъракаи «Њољиталбон» барои ду амаки аз њаљ омадааш бо иштироки хешу табор ва њамсояњо меорояд, аз тарафи гурўњи корї санад тартиб дода шуд ва аз љониби кормандони прокуратураи шањр парванда оѓоз шуда, ба суд равона карда шуд. Дар давраи сипаригардидаи соли љорї дар њудуди љамоати шањракњо ва маркази шањр 619 љашну маъракањо гузаронида шуд, ки аз ин 402 тўйи арўсию домодї, 27 маросими сол, 60 маросими чил ва 130 хатнасур мебошад. Муайян гардид, ки барои њамаи ин чорабинињо 468 чорвои хурд ва 3.408573 сомонї харољот карда шудааст. Зоњирпарастиву исрофкорї, худнамої ва риоя накардани танзими анъана ва расму оинњои халќиву динї дар навбати худ садди роњи баланд гардидани сатњи зиндагии ањолї мегардад. Ќонуни мазкур барои бењтар намудани сатњи зиндагонии мардум ва кам кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон фоидаовар аст.

ÐÀÑÌÓ ÎÈÍ ÄÀÐ ÎÉÈÍÀÈ Ð¡Ç Бо ќабули ин ќонун давлати мо ба танзими рукнњои њаёти иљтимої, анъана ва маросимњои миллию динї рў оварда, барои бењтар кардан ва гузаронидани онњо ба манфиати иќтисодиёти шањрвандон амали бенињоят хайреро анљом додааст. Расму оинњо ва љашну маросимњои мардумї бояд дар равнаќи вањдату худшиносии миллї, дўстиву рафоќату якдигарфањмї, мењнатпазириву рўзгордорї, ѓамхориву шафќат ба њамдигар доир шуда, ањамияти маънавиро доро бошанд. Вале имрўз, тавре аз мушоњидањо бармеояд, баъзе одамон онњоро њамчун воситаи худнамої, шўњратпаратї, ба даст овардани обрў ва њатто мартабаву маќом истифода менамоянд. Чунин амалњои номатлуб, яъне исрофкорї ва афзудани њирси љамъоварии пулу мол, бешак, боиси пастравии сатњи маънавиёту рўзгори ќисми зиёди мардуми камбизоат гардида, монеаи пешравии мо ба сўи тамаддуни умумибашарї, сохтани давлати демократию њуќуќбунёд ва иљтимоию дунявї мегардад. Њарчанд ќонун кайњо ќабул шудааст, вале бархе одамон то њол барои худнамої ва ё ин ки шояд маблаѓи бедардимиён доранд, тўй ва љашну маросимњояшонро дабдабанок мегузаронанд. Бо маќсади таъмини иљрои ќонуни мазкур, яъне «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» аз њисоби кормандони прокуратура, шўъбаи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон дар шањри Ќайроќќум, Бозрасии давлатии автомобилї, кормандони Маќомоти иљроияи њокимияти давлатї ва раисони љамоати шањракњои Ќайроќќум гурўњи корї иборат аз 12 на-

Ïèðíàçàð ÊÀÐÈÌÎÂ, ìóîâèíè ïðîêóðîðè øàμðè £àéðî³³óì, ìóøîâèðè àäëèÿè äàðà¿àè 3.

Îèëàþ îèëàäîðº (Давом аз шумораи гузашта) Хоњари мусалмон! Дар баробари ин муждањо фаромўш набояд кард, ки Расули Акрам (с) аз осї (ноитоатї кардан) шудан бар шавњар огоњ намудаанд. Њамчунон, ки дар њадисашон омадааст: «Њар гоњ, ки шавњар њамсари худро ба њамбистарї даъват намояд, зан иљобати онро нанамояду шавњар аз он дар ѓазаб бошад, то субњ дар зери лаънати ањли малоик ќарор мегирад». Феълан, ин ваъиди шадид мебошад барои зан, њар гоње осї шавад бар шавњари худ ва мухолифат кунад ба амри ў. Ваъиди сахт барояш он аст, ки ањли малоик ўро лаънат мехонанд. Ваъидест, ки водор менамояд занро барои некї анљом додан ба шавњари худ ва адо намудани њаќќи он. Инчунин, Паёмбари ислом (с) тављињ медињанд занро барои итоати шавњар намудан, тавре ки фармудаанд: «Агар мумкин мебуд, ки амр кунам касеро ба саљда кардан ба касе, њар оина амр менамудам, ки зан ба шавњари худ саљда намояд. Бинобар он, ки њаќќи шавњар бар зан азим аст». Бонувони мўњтарам! Фаромўш набояд кард, ки зан низ дар хонаи шавњари худ сарварї ва масъулият бар дўш дорад. Њазрати Расули Акрам (с) дар њадиси дигари худ гуфтаанд: «Њар кадоми шумо раиятгар (сардор) ва масъул њастед аз раият (тобеон, зердастон)-и худ. Имом (подшоњ, њоким) сарвар аст ва масъул аст аз раияти худ, мард сарвар аст ва масъул аст дар ањли худ аз раияташ ва зан сардор аст дар хонаи шавњари худ ва масъул аст аз раияташ. Ходим сардор аст дар моли сайди худ ва масъул аст

аз раияташ». Дар њадиси дигар баёни он намуданд, ки фазлу бузургии зани мусалмон мустаќим ва устувории ў аст бар ахлоќи нек. Тавре, ки фармудаанд: «Бењтарин неъмат ва дороие, ки мард дорад, зани солења аст. Агар назар ба ў кунад, сурураш бахшад, агар амру фармоиш намояд, итоаташ кунад ва њар гоњ, ки аз ў ѓолиб бошад, њифзаш намояд дар иффати хеш ва моили ў». Њамин тавр, зани солења пеш аз њама обрўи худро хифз мекунад ва покдоманї нисбати шавњар нигоњ медорад, моли ўро низ нигоњ медорад, зеро ки сарвар ва масъулиятии худро дар адо намудани тамоми њуќуќи шавњар њис мекунад. Њар он зане, ки ин гуфтањоро анљом дињад, дар њаќиќат њуќуќи шавњари худро бо тамоми маъно адо намудааст. Оллоњи мењрубон дар татбиќи дастуроти илоњї њамаи моро муваффаќ гардонад. Дастури бењтарини илоњї «Ќуръон» аст, ки Оллоњ дар шаъни он фармудааст: «Ба дурустї ин «Ќуръон» ба хислате роњ менамояд, ки он дуруст ва бењтарин аст...». Хоњари мусалмон! Бояд донист, ки сабаби дигаре, ки боиси ќавї гардонидани муњаббат ва маваддати шумо бо њамсаронатон мегардад, солења ва муслиња (ислоњкунанда) будани зан аст. Пас зани бадкирдору бадрафтор набошед. Мабош аз љумла зане, ки дар байни шавњар ва ањли хонаводаи ў саъйи шар мекунад ва аз падару модар ўро људо мекунад. (давом дорад)

¥Ó£Ó£È ÇÀÍÓ ØÀÂ¥ÀÐ

¥î¿º Ñóëàéìîí Àáäóøóêóðçîäà, ñàðõàòèáè øàμðè £àéðî³³óì


C O   

2 апрели соли 2014

3

Политика государства направлена на то, чтобы посредством эффективной деятельности всех государственных структур и органов были обеспечены достойные условия жизни для каждого гражданина страны. Эмомали Рахмон Íîâîñòè Êàéðàêêóìà

ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÅ

ÕÀÒÍÀÒÓÉ ÄËß ÌÀËÜ×ÈÊÎÂ

В минувший выходной силами жителей квартала Дустии Халкхо, был организован праздник для жителей и детей района, в ознаменование прихода весны и Навруза. Торжественное мероприятие подготовила и провела общественный деятель города Кайракума Н.Н.Мирзорахимова. Были украшены прилегающие к домам №№ 21 и 22 участки. Дети декламировали стихотворения о весне, исполняли песни и танцы. В празднике принимали участие представитель ИОГВ города Кайракума Р.Каримова, председатели махаллинских и домовых комитетов города. Был дан концерт артистами отдела культуры. Представлены различные экспонаты прикладного искусства, большой ассортимент различной выпечки, приготовленной жительницами домов 21 и 22 Дустии Халкхо.

Пятеро малышей, трое из города Кайраккума и двое из Чкаловска в эти весенние дни получили подарок от молодого предпринимателя Тахмины Курбоновой. Сравнительно недавно ею на территории города Кайраккума было открыто кафе-бистро "Дилпур" и за короткий период оно снискало уважение и спрос среди населения города. В этом уютном приятном местечке с удовольствием завтракают, обедают и ужинают и стар, и мал. Доступные цены, отличный сервис, близость к центральной улице, все это говорит о том, что в будущем кафе неминуемо суждено развиваться. В дни празднования Навруза Тахмина Курбонова пригласила членов пяти малоимущих семей, у которых растут мальчики. Хатна туй был устроен для каждого ребенка. Накрыты дастарханы в кафе "Дилпур", каждому ребенку подарены игрушки и одежда. Это отличное начинание молодого предпринимателя. Благотворительность в наши дни становится нормой и отрадно, что ею занимаются молодые начинающие предприниматели.

Ñîáêîð" Ñîõèëà"

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ

Äîãîâîð ïîæèçíåííîãî ñîäåðæàíèÿ Объясните, пожалуйста, что такое договор опекунства с пожизненным содержанием? В городе Кайраккуме много одиноких престарелых людей и неоднократно к ним обращаются соседи или знакомые с советами оформить опекунство с пожизненным содержанием. Хотелось бы узнать, что это такое.

Îðèïîâà Ã. Ã.Êàéðàêêóì

Сегодня с нами государственный нотариус государственной нотариаль ной конторы Бободжангафуровского района Бахронова С. По договору пожизненного со-

держания с иждивением - гражданин передает принадлежащий ему жилой дом, квартиру или иную недвижимость в собственность плательщика содержания, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением этого гражданина и (или) указанного им третьего лица. Договор пожизненного содержания с иждивением заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества с условием пожизненного содержания с иждивением, также государственной регистрации. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может вклю-

чать обеспечение потребностей в жилище, в питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, то и уход за ним. Договором может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг. В договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания с иждивением. При этом общий объем содержания в месяц не может быть менее двух минимальных размеров оплаты труда, установленных законом. При разрешении возникшего между сторонами спора об объеме содержания, которое предоставляется или должно предоставляться гражданину, суд должен руководствоваться принципами добросовестности и разумности.

ÑÎÂÅÒÛ ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÆÅÍÙÈÍÀÌ 1. У тебя всегда должна быть неприкосновенная сумма денег, которая позволит тебе вызвать такси и уехать. Пусть это будут не деньги, отложенные на идеальные туфли. Пускай это будут самые обыкновенные деньги, которые не будут стоить тебе решимости. 2. Не надо идти на остановку и ждать общественный транспорт, если есть деньги на такси, не стоит экономить, ведь если автобус не придет слишком быстро, есть соблазн вернуться, а это нельзя делать, хотя бы потому, что тебя не поспешили возвращать. 3. Держи спину прямо. Прямая спина выглядит уверенно - как будто ты никогда уже не переменишь своего решения. 4. Во время скандала можно бить посуду. Определенно. Нельзя только, чтобы тебя видели, как ты с веником собираешь осколки. Это выглядит как сожаление о содеянном, а ведь ты должна научиться любить свой темперамент. Просто резко всё должно стать, как было: само собой. 5. Необходимо научиться красиво плакать. Не знаю как, но это необходимо сделать. Можно пользоваться водостойкой тушью, но главное выражение лица. Никаких гримас, и помни про тех, кто умеет слезами добиваться много. 6. Заведи себе зеркальце. Пусть оно будет всегда в твоей сумке. 7. Ну и пускай у тебя будет приличная сумка. 8. Всегда. Всегда. ВСЕГДА должна быть чистая голова. Если ты разворачиваешься резко на каблуках и уходишь навсегда в никуда, пускай тебя запомнят с чистой головой. Кроме того, ходи в парикмахерскую не реже одного раза в месяц. Будь прекрасной. 9. Научись красиво ходить. Даже если у тебя некрасивые ноги. Вышагивай, заставляй мужчин оборачиваться. Не слушай тех, кто говорит, что у тебя некрасивые ноги. Главное, подобрать нужную высоту каблука. Помни об успехе Сары Джессики Паркер. 10. Не вскрикивай. Не всхлипывай. Будь холодна. Помогает успокоительный чай, но не всегда. Не доводи ситуацию до состояния, когда успокоительный чай уже не помогает.

11. Научись неслышно глотать, когда пьешь. 12. Никогда не позволяй мужчине кормить себя "с газетки", если всю жизнь не планируешь есть ливерную колбасу. 13. Умоляю тебя, ни при каких обстоятельствах не ешь семечки. Не можешь без них жить - ешь козинаки. 14. Пожалуйста, колготки не в сетку рабицу. Носки без дырок. 15. Дружи с красивыми женщинами, с теми, которые тебя восхищают. Именно они, если почувствуют твою привязанность, будут самыми великодушными подругами - они научат тебя быть ухоженной. 16. Если ты чувствуешь, что мужчина плох уходи. Но вовсе не приближайся к плохим женщинам. Даже если они и полезны, они не помогут. А если узнают, что ты хотела их использовать, - от них не уйти. 17. Делай зарядку, даже если ты не влюблена и сейчас зима. Делай зарядку независимо от внутренних и внешних обстоятельств. Мужчины случаются внезапно. 18. Если у тебя нет времени на маникюр, то хотя бы не ходи с облезшим лаком. И всё-таки задайся вопросом: из-за чего у тебя не хватает времени на себя? 19. Не бойся оставлять всё. Не бойся оставлять ключи от всего, что боишься оставить. Но лучше - сделай дубликат ключа. 20. Шути. Всегда шути. Иногда цинично. 21. Чтобы не происходило, не переставай читать. Пока ты интересна самой себе, всё идет как надо. 22. Постоянно занимайся своим телом, но больше всего работай над своим душевным равновесием. 23. Не падай в объятья назло и не плачь на плече у таксиста, ведь неприкосновенная сумма нужна не для этого. 24. И последнее: несмотря ни на что продолжай оставаться своей преданной поклонницей, восхищайся своими безрассудствами, трать необдуманно деньги и по утрам целуй себя в ладони. Это очень приятно, честно.

Âñåãäà ñ âàìè Ð.Ìèðçîðàõèìîâà

Ãîðîñêîï íà àïðåëü 2014 ãîäà äëÿ âñåõ çíàêîâ Çîäèàêà Именно в апреле люди во всей полноте смогут ощутить вкус жизни. Это время возрождения, расцвета, а значит, каждый человек задумается об улучшении своей жизни. Это положительно скажется и на активности даже тех представителей знака Зодиака, которые до этого были совсем неактивны. В любовной сфере многие ощутят на себе внимание противоположного пола, да и сами будут совсем не прочь включиться в любовную игру. Правда, этот весенний месяц будет изобиловать лукавством и обманом, а значит не стоит слишком доверять человеку, который вам близко не знаком. Особенно стоит быть осторожным тем людям, с которыми вы хотите вступить в брак, ведь некоторые таким поступком будут преследовать корыстные цели. В профессиональной деятельности актуален будет вопрос взаимоотношений с коллегами. Излишняя активность одних людей может мешать другим. Будет возникать много противоречий, что приведет к конфронтации и даже открытой вражде. От каждого человека апрель потребует внимательности к собеседникам, взаимного уважения и взаимных уступок. Лишь корректное поведение поможет избежать неприятных последствий. Конец месяца многим представителям знака Зодиака принесет неожиданное решение сложного вопроса, помощь, или подарит долгожданную встречу, о которой вы давно мечтали. На это время стоит назначать самые ответственные мероприятия и принятие ответственных решений. Кроме того, конец апреля это еще и время подведения предварительных итогов, время, когда многие оглянутся назад, проанализируют свои успехи и установят новые цели. О здоровье придется подумать с самого начала месяца. Апрель будет очень травмоопасным отрезком времени, а поэтому стоит быть очень внимательным, не нарушать правила ПДД, следить за соблюдением техники безопасности на работе и не соглашаться на опасные трюки и поступки, которые могут нанести вред. Стоит также проверить внутренние органы и справиться с появившейся болезнью раньше, чем она окрепнет. На удачу стоит рассчитывать таким знакам Зодиака как Близнецы, Весы и Стрельцы. Îâíû. Овнам стоит подумать, прежде чем заниматься, тем или иным делом. Их горячность в апреле может свести на "нет" все их потуги и даже привести к обратному результату. Этот месяц идеально подходит для того, чтобы заняться делами. Òåëåö. Именно неспешность и принятие решений на холодную голову поможет Тельцам в этом месяце не допустить непростительных ошибок. Терпение лучшее средство, как в конфликтных ситуациях семейных людей, так и в профессиональной деятельности. Горячность же приведет к краху. Áëèçíåöû. Чтобы все у Близнеца в апреле получалось, необходимо много активничать и всегда быть в гуще событий. Это важное правило не только поможет не упустить важные моменты в жизни, но и убережет от многих бед. Лень в этом месяце просто недопустима. Ðàêè. Интересной и насыщенной выдастся жизнь Раков в апреле. Это будут многочисленные встречи с друзьями, непродолжительные путешествия со многими знакомствами и новые увлечения, которые появятся у этих людей именно в середине весны. Ëåâ. Весеннее настроение будет царить в душе у Львов. Люди этого знака получают настоящее удовольствие от жизни и дарят окружающим позитивные эмоции. Особенно настроение будет заметно в профессиональной сфере, где позволит завести нужные знакомства. Äåâû. Девы в апреле поймут, что часто ведут себя резко и дерзко, общаясь с окружающими, как дома, так и на работе. Эти люди захотят измениться, правда сделать это будет довольно сложно, ведь устоявшиеся годами привычки сложно переломить. Âåñû. Болтливость представителей знака Весы может рассорить этих людей со многими друзьями и коллегами. Умение хранить секреты поможет этим людям избежать многих проблем и на работе и в семье. Также стоит позаботиться о своих родителях, которым нужна ваша помощь. Ñêîðïèîí. Данный месяц будет всем показывать приближение чегото необычного, что изменит жизнь Скорпиона. Возможно, этот человек узнает о том, что скоро у него появится ребенок или ему предложат руку и сердце. Главное, время предвкушения сделает Скорпиона добрее и милосерднее к окружающим. Ñòðåëüöû. В апреле Стрельцам стоит позаботиться о том, чтобы его частная жизнь не стала достоянием общественности. Из-за огласки некоторых подробностей, у Стрельца могут испортиться отношения с коллегами и произойти важные, не очень хорошие, перемены в семейной жизни. Êîçåðîã. Для того, чтобы это месяц не оставил неприятных впечатлений, представителям знака Козерог не стоит близко к сердцу воспринимать критику в свой адрес и стойко переносить конфронтацию с тем или иным человеком. Лучше всего уйди в сторону, и сделать передышку, отправившись в отпуск. Âîäîëåé. Представителям знака Водолей необходимо стать более ответственными во всех сферах жизни. Став более внимательными и радеющими за дело, которое они выполняют, эти люди избегут множества проблем в жизни. Ðûáû. Рыбам стоит стать мудрее и не вестись на слова того или иного агитатора. Только имея свое собственное мнение, люди этого знака Зодиака смогут принимать мудрые решения и не попадаться на удочку провокаторов.


C O   

4

2 апрели соли 2014

7 à ï ðåë - д ç è á à éí à ëìè ë àë è è ñ àë î ìàò º

ÁÓÇÓÐÃÒÀÐ ÀÇ ÑÀËÎÌÀÒª ÑÀÐÌÎßÅ ÍÅÑÒ!

ÄÀÐÌÎÍ Áî îìàäàíè äàðä äàâî íèç áè¸ÿä, Äîðóõàòè èìäîä áà ìî íèç áè¸ÿä. Аз даврони ќадим то кунун дар саросари љањон шахсиятњои мўътабаре зиндагї ва фаъолият бурдаанд, ки ривољи илми тибби љањонї ба номи онњо марбут аст ва дар корномањои эшон бењтарин шевањои назарї ва амалии дармонбахшї таљассум дорад. Њузури ин шахсиятњо ба таври куллї тибби љањониро шакл бахшидааст.

бир» дар таърихи илми тиб дар њаљми сї љилд машњур гардидааст. Китоби «Њовї»-ро доиратулмаорифи тиб мешуморанд. Мусташриќи англис Эдуард Броун дар асараш «Тибби араб» ба «Њовї» бањои баланд дода менависад: «Ин китоб бар соир кутуби тиббии исломї музайяту бартарї дорад, ба далели он, ки Розї иттифоќот ва мушоњидоте, ки ба раъю-

ÏÀÉÂÀÍÄÃÀÐÈ ÒÈÁÁÈ ÍÀÇÀÐÈßÂD ÂÀ ÀÌÀËD -

ÇÀÊÀÐÈ¨È ÐÎǪ

27 август рўзи таваллуди Закариёи Розї аст. Ин рўзро дар 22 кишварњои исломї ва форсизабонон њамчун Рўзи дорусозї таљлил мегиранд. Миќдори асарњои ў дар њудуди 238 ва ё мувофиќи нишондоди Муњаммади Нољмободї 270 номгўй мебошад, ки аз он 114 номгўй ба илми тиб бахшида шудааст. Закариёи Розї илми тибро на танњо аз таљрибаи донишандўзии одамї, балки натиљаи то андозае мушоњидакорї ва тањлилии инсон, ки дар натиљаи он ба дониш соњиб мегарданд, низ медонад. Розї мегўяд, ки инсон дар аввал табобатро аз њайвон омўхтааст. Розї яке аз он сарварони илми тибби асримиёнагист, ки бо саъю кўшиши вай тибби парокандаву мушавваши юнонї ба як тартиби муайян дохил карда мешавад. Њиссаи Закариё дар бобати илми тибро аз соф назария берун оварда, тибби амалиро дар њаёт бунёд намудан: сохтани доруњо мувофиќи табиати узвњои инсон ва нињоят тибро ба илми мададгору малњами дарду љароњати халќ табдил додан, бузург мебошад. Бузургтарин осори тиббии олим «Алљомеъ-ул-њозир ли синоат-ат-тиб» мебошад, ки бо унвони «Њовї» ё худ «Љомеаи ка-

лайн дар он нигоштааст». Ибни Надим «Њовї»-ро дорои дувоздањ боб, Абурайњони Берунї сенздањ фасл ва Љамолиддини Кифтї дорои њафтод маќола мешуморанд. Розї мањз сабаб ва тарзи табобати касалии обила ва сурхакро кашф кардааст. Ѓайр аз ин мутафаккир љавњари гўгирд ва маводи алкоњол (спирт)ро ихтироъ кардааст. Закариёи Розї аз он симоњои барљастаест, ки чи дар илми тиб ва чи дар дигар илмњо шоњроњи махсуси худро дорад. Вай агар ба василаи 114 асари тиббї ањли љамоатро љисман табобат намуда, њарчї одамро аз озор наљот дода бошад, инчунин ин мутафаккири бењамто бо зиёда аз дусад асари дар соњаи илмњои фалсафию њикматї, ахлоќию одобї ва дигар љабњањои зиндагї иншо намудааст, бо љиддияти том бањри табобат кардани рўњи њар як фарди љомеа иќдом гузоштааст. Вай љароњати рўњие, ки бинои мўњташами рўњи инсонро кардааст, табобат карданист. Ибни Љалљал мегўяд: Ба ў пешнињод шуд, ки чашми худро муолиља кунад ва ў напазируфту гуфт: «Он ќадар ба дунё нигаристам, ки хаста шудам».

Дар шањри Ќайроќќум якчанд корхонањои саноатии хурду калон фаъолият мекунанд. Одамон дар ин корхонањо новобаста ба шароитњои мусоид машѓули кор њастанд. Риоя накардани ќоидањои техникаи бехатарї аз тарафи коргарон ва шахсони масъули корхонањо, боиси гирифторї ба беморињои касбї мегардад. Бањри пешгирии беморињои касбї ва ташхиси он аз тарафи табибони Маркази сало-

шуда, ќобилияти мењнатии беморро муайян мекунад. Пешгирии беморињои касбї яке аз омилњои огоњкунии он, ихтисор кардани сабабњо ва воситањои ба организми коргарон таъсири манфї доштааст. Дар он корхонањое, ки истењсолот чанг дорад, хавфи пайдоиши беморињои чангї ва њам силикоз аз эњтимол дур нест. Вобаста ба ин чорабинињо пешгирии беморињои касбї чунинанд: механиконидани корњои истењсолотї, пурра мањкам нигоњ доштани истењсолоти чангњосилкунанда, идоракунии истењсолот аз як масофаи дур, омилњое, ки чангро такшин мекунанд. Омода кардани њавотозакунандањо ва тозакунии њаво аз чанг ва чанг нигоњдоранда. Баробари ин истифодаи олотњои индивидуалии воситањои пешгирї (респераторњо, гирењњои махсус, скафандрњое, ки оксиген медињанд) зарур аст. Бояд гуфт, ки муоинаи наќшавї-профилактикии коргарон 1 маротиба дар 12 моњ гузаронида мешавад. Њар коргар муоинаи флюрографии ќафаси сина, ташхиси лабораторї (хун, пешоб ва наљосат) ЭКГ ва мутахассисонро гузарад. Њангоми иљрои кор ѓайр аз истироњати нисфирўзї боз баъди њар як соати корї бояд 10 даќиќа танаффус намудан лозим мебошад. Ташкили чорабинињои табобатию фароѓатї дар осоишгоњу фароѓатгоњњо, гузаронидани витаминотерапия (витамин В, С), хўроки дуруст ва истироњати сариваќтї барои нигоњдории сињатии инсон ањамияти хоса дорад. Чорабинињои пешгирї-профилактикии беморињои касбї дар якљоягии ташкилию техникї, санитарию-гигиенї ва табобатию профилактикї фоидабахш буда метавонад.

Ãóë¿àμîí Òóðñóíçîäà

ÏÅ ØÃÈÐÈÈ ÁÅÌÎÐÈ¥ÎÈ ÊÀÑ Áª матї муоинаи тибби давравї ва ба кор дохилшавї гузаронида мешавад. Ба беморињои касбї чунин беморињо дохил мешаванд: 1. Бемории ларзишї. 2. Бемории шуоъ. 3. Зањролудшавї бо моддањои зањрноки кимиёвї. 4. Зањролудшавї бо пайвастагии фосфор-ганикї. 5. Зањролудшавї бо пайвастагии ртут-органикї. 6. Зањролудшавї бо маводњои мишяк. 7. Зањролудшавї бо фтор. 8. Пневмокониозњо. Баъди гузаронидани муоинаи тиббї аз љониби табибон, он коргароне, ки гирифтори гумонбарии бемории касбї муайян мегарданд, ба клиникаи Пажўњишгоњи - тадќиќотии тиббию профилактикии љумњуриявї барои муоинаи такрорї ва табобат фиристонида мешаванд. Экспертизаи ќобилияти мењнатї гузаронида

Àêðàì Ìàõñóäîâ, ìàñúóëè Áàðíîìàè ìèëëèè ïåøãèðèè áåìîðèμîè êàñáº

ÑÀÐÌÓ¥ÀÐÐÈÐ Ðóñòàì¿îí Îäèçîäà

(Бо забони тоxикb ва русb) МУАССИСИ {АФТАНОМА: Ìà³îìîòè è¿ðîèÿè μîêèìèÿòè äàâëàòèè øàμðè £àéðî³³óì

Нишонии идора: 735750, ша[ри Rайроrrум, кeчаи Истиrлол 61 «а». Телефон: 2-42-34, (92)806-26-06 E-mail: Sohil_tj@mail.ru

ÝÌÊÓͪ ʤÄÀÊÐÎ ÀÇ ÁÅÌÎÐȥΠÌÓ¥ÎÔÈÇÀÒ ÌÅÊÓÍÀÄ Масъуният ё сироятнопазирї-ин ќобилият ва хосияти муњофизаткунандаи организм ба њисоб меравад. Дар хуни кўдаки модарзод моддањои махсус (антитела) мављуданд, ки љисмњои бегонаро (бактерияю вирусњо), зањрњоро дар мавриди ба бадани одам ворид шудан, безарар мекунад. Ѓайр аз ин, кўдак масъунияти табииро бо воситаи шири модар мегирад. Масъунияти сунъї ба воситаи эмкунї пайдо мешавад. Њар як кўдак бояд эм карда шуда бошад. Барои эмгузаронї падару модари њар як кўдак сари ваќт ба муассисањои љои зист мурољиат намоянд. Дар пешгирии беморињои сироятшаванда, эмкунї моњияти муњимро ба љо меорад. Дар мавриди эмкунї дар организм масъуният (сироятнопазирї) нисбати он беморї пайдо мешавад, ки бар зидди он равона карда шудааст. Агар кўдак ба бемории респератории роњи нафас ё дигар беморињои шадид гирифтор шуда бошад, эмкунї танњо баъди сињатшавї гузаронида мешавад. Кўдаконе, ки тамоми намуди эмкунињоро мувофиќи таќвими миллии пешбинишуда сари ваќт гирифта бошанд, аз беморињои сироятшаванда муњофизат ва кафолати касал нашудан доранд. Дар бадани кўдак бар зидди на њамаи беморињои сироятшаванда масъуният мављуд аст. Барои ин кўдак њамаи намудњои эмкуниро дар ваќти муайяншуда тибќи наќшаи зерин гирифтанаш њатмист.

НАМУДИ ВАКСИНА МЎЊЛАТИ ЭМГУЗАРОНЇ ОПВ – 0 (сифрї), Зардпарвини В1 Дар муддати 24 соати баъд аз таваллуд БСЉ Дар рўзњои 3-5уми баъд аз таваллуд (АКДС – 1, Нib ВГВ - 2), ОПВ – 1 Дар 2 моњагї Пентавалентї (АКДС – 1, Нib ВГВ - 3), ОПВ –3 Дар 3 моњагї Пентавалентї (АКДС – 1, Нib ВГВ - 4), ОПВ – 4 Дар 4 моњагї Пентавалентї Сурхча – 1, ОПВ - 4 Дар 12 моњагї АКДС – 4 Дар 16- 22 моњагї Сурхча – 2; БСЉ – 2; АДС - 1 Дар 6 солагї АДС – М; БСЉ - 3 Дар 16 солагї АДС – М – 2, 3, 4, 5, Баъди њар 10 сол (26, 36, 46, 56, солагї) Ягона роњи пешгирии ин беморињо эмкунї бо тарзи ќатрањои ваксина мебошад. Бо роњи эмгузаронї мо метавонем бо пуррагї беморињои хатарноки сироятшавандаро мањв намоем. ÑÀËÎÌÀÒÈÈ Ê¤ÄÀÊÎÍ ÄÀÐ ÄÀÑÒÈ ÂÎËÈÄÀÉÍ ÀÑÒ! Ñ. ÝÐÊÀÁÎÅÂÀ, ñàðâàðè Ìàðêàçè èììóíîïðîôèëàêòèêàè øàμðè £àéðî³³óì

ÑÀËÎÌÀÒª ÃÀÂ¥ÀÐÈ ÍΨÁ ÀÑÒ Саломатї бењтарин неъмати худовандї аст, ки инсонро ба тамоми омолаш мерасонад. Дар таълимоти дини мубини ислом гуфта мешавад, ки њар гоње, ки ду нафар вомехўранд, аввал аз саломатии якдигар пурсон мешаванд ва ба якдигар саломатї орзу мекунанд. Аммо сарчашмаи асосии саломатї тозагї буда, он асоси ибодат аст. Саломатї неъмати бузург ва гавњари ноёб мебошад, ки барќарор кардану нигоњдории он аз њама чиз муњимтар ба шумор меравад. Мутаассифона, аксарият ба солимии худ эътибор намедињем, њангоми ба ягон беморї гирифтор шудан сари ваќт бо табобати он намепардозем ва баъди хеле вазнин гаштани саломатиамон ба табиб ё беморхона мурољиат мекунем, ки дар он суръат табобати беморї душвору гарон меафтад. Хусусан, њангоми беморињои сирояткунан-

да, ки ба дигарон низ хавф дорад, барои мо муњим аст, ки роњњои эмин мондан ва пешгирї намудани онњоро донем. Беморони гирифтори касалињои сироятї бояд аз фаъолият дар љойњои корию љамъиятї (чойхона, таълимгоњ, наќлиёти мусофирбар, масљид ва монанди инњо) барканор бошанд. Масалан, як шахси мубталои бемории зуком (грипп) ба корхона ё љойњои љамъиятї њозир шавад, мумкин аст дар 1-2 соат атрофиёни худро бо ин беморї гирифтор кунад. Барангезандаи бемории зуком њангоми сулфа ба њаво пањн шуда, тавассути роњи нафас ба шахси солим сироят мекунад. Солим нигоњ доштани бадан ба њар як шахс ањамияти комилан бебањо дорад. Тандурустї худ неъмати бебањои Худованд аст, ки ба ќадри он бояд расид.

Êåí¿àíèñî Èñîáîåâà, ñàðâàðè Ìàðêàçè òàøàêêóëè òàðçè μà¸òè ñîëèì

¥àéàòè ý¿îäº:

Ðà³àìè ³àéä 21-Ð-6

Љовиди Аштї,

{афтанома [ар рeзи чоршанбе нашр мегардад. {афтанома ба тарзи офсет дар КВД Исте[солии матбаа[ои вилояти Суuд чоп шудааст.

Лутфия Неъматзода, Гулљањон Турсунзода, Ѓозибеки Яњёзод, Рањима Ѓаниева.

Масъулини нашр: Xовиди Аштb, Гулxа[он Турсунзода Тар[созии компютерb: М.М у[ амм адxо нов Cупориш № ____ Теъдод 1000 нусха

02-04-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

02-04-2014  

Ҳафтаномаи "Соҳил"

Advertisement