Page 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

А.В. ІВАНУСА

АРМ МЕНЕДЖЕРА ПРАКТИКУМ Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

ЛЬВІВ 2007


УДК 004:658](075.8) ББК 65.050я7 І 22 Івануса А.В. АРМ менеджера: Практикум – Львів: НЛТУ України, 2007. – 131 с. ISBN 966-7910-57-1 У практикумі викладено основи застосування низки програмних продуктів, які дають змогу забезпечити автоматизацію управлінської діяльності менеджера. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться прикладними аспектами комп’ютеризації менеджменту. Рекомендовано до друку рішенням методичної ради економічного факультету Національного лісотехнічного університету України (протокол № 6 від 21.02.2007 р.)

Рецензенти: О.С. Гринькевич, канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП Т.Є. Маселко, канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри економіки та менеджменту деревообробних підприємств НЛТУ України Andriy V. Ivanusa Workstation of manager: Practical works - Lviv: Ukrainian National

Forestry University, 2007. – 131 P.

ISBN 966-7910-57-1 © Івануса А.В., 2007. © НЛТУ України, 2007.


ЗМІСТ Передмова .....................................................................................................5 1. Елементи автоматизації опрацювання текстових документів засобами Microsoft Word ................................................................................6 2. Технології підготування складених документів засобами Microsoft Office .13 3. Застосування програм особистої інформації менеджера (PIM-програм) для підвищення ефективності організації його праці..........................................18 3.1. Microsoft Outlook ..................................................................................18 3.2. At-Notes .................................................................................................22 3.3. Ks Organizer ..........................................................................................24 3.4. Rax-Manager..........................................................................................29 3.5. Блокнот 5.0............................................................................................34 3.6. Reminder ................................................................................................35 4. Автоматизація окремих елементів економічної діяльності підприємства засобами „1С: Предприятие” (Версія 7.7., конфігурація «Бухгалтерский учет для Украины») ........................................................................................39 5. Формування бази даних матеріальних ресурсів підприємства засобами СУБД Microsoft Access та основні напрямки її використання .....................63 6. Розробка автоматизованої інформаційної системи управління проектами засобами Microsoft Project ..............................................................................76 7. Технології побудови електронних презентацій засобами Microsoft PowerPoint .......................................................................................................85 8. Формування елементів експертної системи засобами Microsoft Excel .........90 9. Формування простих баз даних (списків) у середовищі Microsoft Excel......98 10. Особливості автоматизації опрацювання економічної інформації за допомогою окремих вбудованих інструментів Microsoft Excel ...................103 11. Формування динамічних електронних документів засобами Microsoft Excel.................................................................................................................107 12. Формування оптимальної стратегії виробництва і реалізації продукції


засобами Microsoft Excel ................................................................................114 Література.....................................................................................................121 Додаток А .....................................................................................................123 Додаток Б ......................................................................................................125 Додаток В......................................................................................................126


ПЕРЕДМОВА В умовах розвитку ринкових відносин особливої ваги набуває процес вдосконалення технології управління підприємством, формування раціональних підходів до вирішення численних управлінських проблем, пов’язаних з виникненням конкретних управлінських ситуацій. При цьому, одним з центральних аспектів впровадження нових управлінських технологій є застосування науковообґрунтованого інструментарію, який базується на широкому використанні комп’ютерної техніки. Це обумовлює формування автоматизованих робочих місць, які, за умови відповідного рівня підготовки менеджерів, можуть виконувати функцію інтелектуального асистента, експерта тощо. Саме тому висококваліфікований менеджер, крім інтуїції, професійних знань та навичок, повинен мати і відповідний рівень підготовки у сфері застосування засобів наукового інструментарію та комп’ютерної техніки, які є основою сучасних управлінських технологій. Практикум з дисципліни „АРМ менеджера” дає змогу познайомитись з особливостями застосування низки програм, що обумовлюють автоматизацію окремих напрямків діяльності менеджера. Це сприяє поглибленню системи знань, які забезпечують професійний підхід до вирішення складних проблем шляхом пошуку, вибору і застосування ефективного наукового інструментарію.

Івануса А.В. АРМ менеджера. Практикум  
Івануса А.В. АРМ менеджера. Практикум  

Практикум із дисципліни "АРМ менеджера"

Advertisement