Page 1

ЕБЛАНЭ ДЕРС. СХУЗЭФIЭКIХЭР

Еплъ, едаIуэ икIи къыжыIэж.

футбол джэгун

72

къэфэн

сурэт щIын

гитарэ еуэн

есын

теннис джэгун

волейбол джэгун

шэсын

баскетбол джэгун


ЯБЛЭНЭРЭ ДЕРС. СШIЭШЪУХЭРЭР

Еплъ, едэIу ыкIи къэIожь.

футбол ешIэн

гитарэ еон

есын

къэшъон

теннис ешIэн

волейбол ешIэн

сурэт шIын

шэсын

баскетбол ешIэн

73


ЕдаIуэ икIи къыжыIэж.

Ашэмэз едаIуэ икIи дамыгъэ тедзэ.

Пэрыт, уэ спортым фIы дыдэу уолъагъу. Волейбол уджэгуфын?

Футбол фIыуэ соджэгу. Давид Бекхэм хуэдэу фIы дыдэкъым, ауэ фIыуэ соджэгу. Футбол? Волейбол сыджэгуфынщ. Ауэ фIыуэ сыджэгуфкъым. ТIэкIу соджэгуф.

Баскетбол?

Баскетбол фIы дыдэу соджэгу. Хьидает хуэдэу фIыу соджэгу.

74


ЕдэIу ыкIи къыдэIожь.

Ащэмэзы едэIу ыкIи тамыгъэ тедз.

Пэрыт, о спортыр лъэшэу уикIас. Волейбол уешIэшъуа?

Футболум дэгъоу сешIэ. Давид Бекхэм фэдэу шIу дэдэп, ау шIоу сешIэшъу. Футбол? Волейбол сешIэшъу. Ау сэ дэгъоу сешIэшъурэп. ТIэкIу сешIэшъу.

Баскетбол?

Баскетбол шIу дэдэу сешIэшъу. Хьидает фэдэу шIоу сешIэшъу.

75


Уи ныбжьэгъум еупщI.

76

ищIэкъым

тIэкIу

фIыуэ

фIы дыдэу

Футбол уджэгуфрэ?

ФIыуэ соджэгуф.

Теннис уджэгуфрэ?

.......................................

Уесыфрэ?

.......................................

Гитарэ уеуэфэрэ?

.......................................

Сурэт ущIыфрэ?

.......................................

Баскетбол уджэгуфрэ?

.......................................


Уиныбджэгъуxэм еупчI.

ишIэрэп

тIэкIу

шIоу

шIу дэдэу

Футбол уешIэшъуа?

Дэгъоу сешIэшъу.

Теннис уешIэшъуа?

.......................................

Уесышъуа?

.......................................

Гитарэ уеошъуа?

.......................................

Сурэт ошIышъуа?

.......................................

Баскетбол уешIэшъуа?

.......................................

77


ЗэдгъэщIахэр .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

78

ищIэкъым

ищIэкъым

......................................

тIэкIу

тIэкIу

......................................

фIыуэ

фIыуэ

......................................

фIы дыдэу

фIы дыдэу

......................................


ЗэдгъэщIагъэхэр .............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

ишIэрэп

ишıэрэп

......................................

тIэкIу

тIэкIу

......................................

шIоу

шıоу

......................................

шIу дэдэу

шıу дэдэу

...................................... 79


ЕТIУАНЭ ДЕРС. СИ УНАГЪУЭ / НАПЭКIУЭЦI 18

ЕТХУАНЭ ДЕРС. ПСЭУЩХЬЭХЭР / НАПЭКIУЭЦI 54

80


ЯТIОНЭРЭ ДЕРС. СИУНАГЪО / НЭКIУБГЪУ 19

ЯТФЭНЭРЭ ДЕРС ПСЭУШЪХЬЭХЭР / НЭКIУБГЪУ 55

81

7 unite  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you